OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, April 23, 1914, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-04-23/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

vV.W
$1.
T*.
4
o i s i
fjktihaha.
lredm*tvu N V.- Ak.» p*^
tlimo nekoliko nazaj
V
rt*
e n o a k
trvet.
nainjiii
z
ga
'Tl'h
ii«
If
VT
i,
i
Takijkaii fkrtuer*ki klnk je a
»vel
»ar*u». tYi
*e
vaekakor prav lahko in hitro pri- jn upam«, ,)n boatt priili zdrnie- i***1, in to jo alrfu dakaz njik alika*
ti do prepneanja.
mi pravtak« bori."i za iivljenjake jijvine, Juiter« vam ho vir lepih ba za Slovrwe,
fc
v nai: j». takozvani moderni
tl*ff,y,tanie
wn
v
p^v
iBk
^*.1^". in koliko ste da
nem »Ii fixtfnem o*im. In Kdor ai!j»m' njer*va laat. v teku teh treh ,ijjj
«fenifiat poaiini v klubu in »i biimo ^mairalt tu
hlapci. j« F««* d» v bodKV. ker amo ae prepriiSali, jhovnoVi
«*xtL
S!o».-^k--. vle^an^ twa 4* »kšetim. d* bi »kupno vranovihja|r
awh sei*,v »talAir laa- "druin? ml m. O tem bo akle
i«) v naii »r^ii kt Pri prihodnji aeji, dne ma
velikan«' v v*eh wirth, a j'n *a J® I**' jako sin* r.ailexa tu ve«
drujfo, kakor vae#amoirveni •. na* okraj, *ator«j tiaj bi at- vdele
Naši "velikani" šive na strvAke vdeležili aeje vhs Mam, in pripe
trp'(ffa delavstva, in ravno »to U»t«' M***»j w^lr in družine,
vsaj na vide/ kafejo, da ao *a de Mlin tx Da r**pol«*« le Manom,
lavo«
ditao in teb«om, do zadnje''»to naj ae v*i tukajSni farmerji,
kaplje krvi. Vzemimo za vjtffled 'Slovenei in drutrt/a to kor.atno lkoholiat najel *a pijano neve,lne
nekaj slovenskih listov v Ameriki,,*»v"r zanimajo, naj ae malo r.hidi
npr Ulaa N" ar ml a in Amerikanake- j«. ^«mo {»vrdipdli naio oko-
Slovene a, ki ae uatijo na vsejlico. kar bo nam vaem v koriat.
preteke da jim ni mar za driifco,' Pozdrav vaeni alovenakim far
kakor za koriat slovenskega de- merjeni po Ameriki, poaebno o
lavta v Ameriki. Kdor ima pa le nim nase naaelhitn-.
leoliekaj morgan v glavi, ve prav .1oh* HtopoHc,
dobro, da ixvira vae to hlinjcnoj
prijateljsi \o edino le i/. ljuhoKnij Chicago, SI.
do ljubljenega •. To je ]okazal:
(liha Naroda po«,*no oeito
jhVO-
dom zakljuoka zadnje
Na»i v«|it^ji
konven'i-1
Naroda n.ljito opekel. Zavedno Vdarii ot tla
hlivenako delavstvo y analo obra-
m, p»r
i»niti z nji n. ZagaKv 'jtn a -iu, da obraea na bolje ino«-i imajo vaa
ataoe to v našt-m aponiinu, in za-
k' ,*fU1
pon niti «i morama 0. N., ^njel^"0 »l«ww«ki narodi«^ v kremp
vi /avedni deluv.-i. V4. tV ni vae tako kakor jaz
hoeem botii pa vae ra/.kopal. Tu
Dokazano je, da »e je poalnzil
N. vseh moci, dtt .t«i z*Vl atre- ...
..... ... .» bnnoat aloveiwki generalov v A
Ijpt' iz »vojih najv^jih topov, da ....
mrriki. katerim je »lovenaki dela
vw le mol/na krava. Malo. pre
malo je mel naiim narodi-
bi lazbil S. N, P. •/.. ali vanj na
napravil razdor v njej. ee«. da tto
pravila soeiHli#ti«"na in da pod ta­!*n«to
kimi ni obatanka. Ali leto |x»zne
je amo imeli konvencijo J. S. K. J.
na kateri »o bili sprejeti predlogi,
kot pri S. N. P. J., nekateri fte ee-'™1,0
lo strožji In laatuik ti. N. ni
imel nir pritoževati, pa- pa »e je
eelo postavil na atran organizira
nega delavstva {vsaj na videz
no radi •.) ter navduiieval za unije
da ae prepri'ei »kebati pri njego
vem liatu kot glasilu'
Siti zahtev zavednega de avntva, ...
ko je »videl, da mu aledi'
v
t«. .V, ko ie nvidel da mu a edi
prepad. l)a je druUv
takoj ujKwtovalo aklep konveneije1
^r odvzelo 0. N. glanilo, •ktir «e
n',,r*r
4je
VT
^1
v

Wueajno
tem
Ki
•aateik taki Ijadje, j.
vendar držijo ve-
W dtd'OX »»t N rt i« mlM*
f*eae
driijo ffe-
poaveenje arMitva.
v^'n» nJ'h
valil na to orjranizaeijo in jo akn- podobni Me Nautrhton-u na alu
i*l iifronoltif i. S^\ !n
ne jo
lr*vi ^iktHtorji.
Iilu# P* Hu^rtaju v Mcksiki.
t.
nogo in zaliti
,nora
P4'
n'Jh
volji. To ae aieer
1
Y-em nn^ž. ki bi po«|ih*'evali ljudstvo
kako priti do boljk^ta kntha, ka
ko |X»*tati neod viaen goa|odar,
j!h
Js
K1
hi
ae ljudatvo. da naj atedi, k»-r le
na podlagi itedenja in izobrazbe
je mogoee doaei'i veejo avobodo.
Nek kri .'•eei v« Ijak pri neki strogo
rimski jednoti je neko^ kru'al. da
Iki Ma* razkopal, ee ae ne bo zgodi
i lo vae po njegovi volji. lotienik
.. lae je izrazil ob nklepu konveneije
Va, ugovor, mao ino^li prepre-
,m
peteli»»* pa itak *ie
jioHe« aamoatoj«
I maio iwwiriii' w i*»k»$eni#t'
»pišite v*a*ih kaj Kit prafrajo
iwj
.iieaeea ni*nn i# j* aklepalo o ti
virtnrrjtrtv«. hi «1
err amo «Vb*«rti r«da, pa koale »mapo k*|$
dr do"bli bolj*e*a plemenskega 11 jeni i« rr*pektira«i kakor
|)awa. kar hp jo ti»«1* zgodilo 'Ko-jhog *te, V Ameriki jje fcaktk
jaki farni« rji, tu ate napravili pr *lnven*kih duhovnov p« I« njfc
t.godovino korak k tak«»*vanemu znan*t ve I pere* pride tako malo
in primerjam« prejAn j* doff^lke ,mu napmtku. katerega neka jftiva. 4« hi Novak moral
v zgodovini z danaAnjiini. proj*aje!^ri mraenjaki pobijaj«. »vaatita-iti, da ne tnajo *i «kwp ni*.
iivltenje iivljenjem aedaj. j^mo vam. »in ate
tolik«.* zjedinili. (kaj aliii o njtk paovkr, to
noram nm* delovanjem do izvrMnr v rate Rimakf organiraeijt toraj ni H*-
potrebftoifie. kakor »o »e morali dotiodkov. Delujte v eaoh otirih naj ae vatanovi kaj Mnvlaifl, ii
Hi priimki v atarih faaih Seveda.
,V
|r(iifii,i in složno in Hoaegli ho- tndjir pa, kaj goapodarake^ga.
dobi. amo primoram ae t*oriti iiv ij»ni,» na furmah. !\»i»^*jte k«-(v neke farne prepir* MjvHfJI
drug način. Kajt vaepovsod ao »e koAn« pnamc je. "Onemnev" Hrt jnaaethini 81ovpntv\ v Amertkl.
pojavile ra/mere, katerim
VM
»reha Iwja. in pnm katerim ae mo-ipiu koliko je *U». ^e je eiatokr Urat* tabijal in ae tototi! in piaa
ra boriti le liodatv®, ki je jwiprav-.
ril
toj in ae aavedl »vo« jj „nj (^dniitvo Kupili amo x^iil tudi proeeaije t»
jih pravw. i*a o*l n.»ko»r* farmerakeira kluba ifc^t uglttien in premoien trfMvee
t? }rejfajih ^»*ih j«- MKvfe-tin v o«krU fa j« v*el rojak ljrnae p^nitjal je tudi avtomobile in k»*i
vala veAja moč
duiev a k ta d^bo tri leta. potem bo j« dn ljudje, atari in mladi, h#-
pridfrf'i orir»m» nadvlado je let ima vwk sedanji »Man klu-|$tr» to*iti lati hinavei dane« po
zasužnjil dru«r»- tor jih v v«akem ha bre/plu^no oplemenje avojih furicej*ko kr»V jH(rlojte naa. »ni
oziru skuial »praviti p*xl a«'. IV krav. in v teku tr»h let bo pomo |8mo praktični kMolieani, vi ate paM""1'
hlep jh ve^ji moot jH*wime*ttikov ,-jo fefpa junea, vaak tukajšnji ^ffubljeni mlpadniki tn neverei."
in j«
m.o
m2 (U iV
Ijen lo vae farje i/ jednotr
1,0 v
ta končno w je mora podati tudi ,.:i i .,
a rje \t jetnote apra
i vil da/ niicm mkak logomolw in
4
n aeiu zoper tiste ttranake tn dikta
KV ar
aro|tomke
ukaze v pravilih, vendar
mnenje, je. da en far ne mo-
.. .. :r,i N''' boriti proti tolikim delega
J*"*
'kl7* pri k..,»«.«.!,. Kar j, tudi
2e le pozdravljati, ter je v veliko
čaut druitvenih oWurnikov. Ži
veli! In to povzročilo novo raz- v. a ... ...
rojak in kot tak opraviiVn biti
i-lan vtake jetinote, glavno j«, da
J\ ,*• izbaene fanatike, katerih je
tarj«o,« pn O. N. „, ,|„vo„,kn ,l„hov.
S v
v
i
4 i n
Ti,ti
\hn v»k, W» i m,K.n,g.||1Ui ,4
"D^l .y„rtk..g.^itl
prnj
4
j»j° volo na *voj mlin, da bi po
Katetri O, Iff. at atali kaki preztd»nti in kaairji,
nek dopia Janeza Vesela, ki ae prt ter gn loije pili za delavske žulje,
toiuje in tozi. da Narodni Veat-iRimske organizaeije ni trr^va, in
ttrk ni *poao4en ta glaailo velike
JO
Ak» f'luwk t.k.,. r'"r.','
"nr,,i kontrolirati
v
.. J«5 trwl»a vae druge organizacije,
ao^ika ne b, poznal od laaa dojkHt(.ro
sAaauoj«f
tla jfe na ptavi podlagi. L« tako
i/'
kaj vatanavt«
in areeno. veaeloj |alje. »ko ae le malo zamialtMfa
najboljii. k «te jra kn- pHdemn na mo*a, ki je cerkvena
.V/ ono^aanera iupnUca Iato
v pro'eaiji
farmer svojo »^redo toliko 1 ae okoli duhovnov in ao kol
iročil srvn'c boj*. daw«f»TK» ire- «Lal. da hode imel akoro ^iatokrv- tmte »tare Jeniee, katerim je ntj*
vere itd ite^ra um* a *a avoje krave in tudi prena&att "kvante".
Ravno tako kot med poavetni
mi hinavci imamo pa tmli od*tot
Wj*i 3M1 P* vere itd
ukrbeli w t» ««rai: *la%ot- u pnnUj Tako nam je pomagalo
»ejii •Hf'ijoati v mu da idrulenje. tako am o ai pomagali
oarfalv ajl«
no jako veliko
4fl
d» ikofo fajmo-
^kvarienih^^
,tl,Ti najlm.i^ ?!o
k
a toliAfcm w a «5»«*j«* la je mv»#«ve a sodelovaujem do- jsi^vp^jto Ipnlatvo. Njih mi*li ao'lv »•••fc'jetin, i*v«ljen je bil *a
n« bftfjia »tvari, katerih ni mo,'- doarei fc0"t vaakeir« "priproateita Ve*tnik. IVvem
t*e*a trpJ^-aja 7»
pwameatno. Newra aprila wo|rtk||lV0||t
jih
Mt( kpr n
MW
|H)WW frczn an
I
reaniea amo imeli
liko oparovati Pijani
klatijo vtaaih take. da ae ljmle«jni
ie mnoiro
hu, in n
kreature, katere je nahujska) k
poboju, t^e elovek vae to premiilju
je priti mora do zaključka, da je
med alovenakim duhov ni&t\om
pereentualno ve? ameti in kug«
kot med pnproattnu delavei IV
tem ,« H|Mjejo ,riatni katoliiki ik"?
čawHmi. 4a je vera v nevarnosti. i
V reaniei pa ni dru/ega. kot boje
ae.da bi ae ljudMvo i^braz.ln, in
eaamki, ki »o |Hd komando ter v
rokah takih korifej kot ao joliet
aki Jolrttny, newvoriki Mirka in
ealumetaki Kuk«v *o glavna za
preka. da ne atoji danea Sloven
apretlnejii aaradi Ti iaaniki 'w
I n je jo vedno na to. da bi oatalo!^ 'V1
ljudftvo v temi. ker neirobra*e- J* '^k
nega človeka je lahko atraAit, a
reklom in tolažiti neleai. in nai**mh
ra.Mm ne v ne maae živijo ti de-S Vr,,'\V' **7^
lani^i holje kot mali bog na Kran- i
enakem. Ti oaaniki ao gad. na pr-
prek z najgrtimi izrazi, kar ne i*"
trohi v njih gnjili r«»g. Ljudem
koli teh ^M.iknv ni »veta ttWhena i
Mvar in p,^luiujejo ae vaakega!
v
«*•N™
lj duhovni okoli A.
hi morm
nohta, 4i ie apujk^ri v kak ra*!8. vatanoviti ie pred najmanj
fotor. Ampak taki aoduiki niao in to je aroapodaraka
norodajni, in jih tadi nikdo n* ''^»'ha, oa podlagi katere bi
pripona. Dokler irtijo Narodai, Hloveocev takrat
ne vlarlar kaaMtet«
vredni po vaif tkwž
v rokah 4rmrtk aandtoa,
kcnii akfbijo tadi
•»•Jft ovite. AH ai
1'pam, da ae ha v vate kol«
proatara ca ta taoj dopia ia pr«
aim, da g« uvratita v r«a)rai Hat
Narodni Veataik.
N«.
„1W j,
NVrad imam opraviti goajo
in ]w%dmo ae ne prepiraav rad z
nminikoin tega ali aaoffa liata.
ker me pa goapod frlak 8ehai
ger, urednik iliMwfa Olaaaika.
nekako pontraart abaža, arm pri
moran, da ae aglxfai* in povem,
da »t« aknlali ufkrktao ia iadirekt
no aapaati Jato lakaj
n« povotta aafcajm jWl'iWjiiv
gre. kar Mta ijoHajaa.
Vi at* ptwH, Ii «a aa dvlafati
H. Im w»l peieM Mh+j*
Mwtoi
dol«ir», fa aaltrfta^« na««i^ta
tabuM^i WM|i:
I
w
*4
(H, TVv*id aeaa
te«« |wWEt*i*v M«
Ur tako ictajfti
Int $m MH J*
**Wve kr«|t pH
|Mi
fWnff HH
n
i uri— Jrtlh
Mr«j Tiijrt« t*,
i a N U w
Im-nm in Kv«)«Mh
mi ewjMmv IwHtli
«MM»elbini kvrilM
nn*xni. in ki kili
Hrvati »prejeti v »Wk
enak« rejnik« prv
kar ae pa mm* re^i
Tinlilji
K«r iifv flaaila S. II, |W
*am tm fMpod Hehweiirw. fe je
ik Olaanika ve^ pra
iti Trfnvakn oferto
kot aMtafknik Narwttt^f« Vrat ni
ka ali kateremkoli dm«e«a 1^
ataT Kar *e thV tene je bil pred
o^»ek liatov enak, in ker »a
prvini del*ff«u »mo hoteli naprej
,wt"-
kl
W
delavatv« «ata
javtw v^hw iatS»w. kt plaa.»
,,^k j( da «na» aamoato»
pojen alkoholih,om. kateri vMo° ""aWi moAje. ^mpak metle
veka poživini.
kiihiiii, nnit ii i
podivja la je t«il,rvM*k*
eli h' v.vkrat pri- rr*m
Mh^,v
nrt
Kwk'^
!or*l
Iwlhvni1 «1* untj«naAVii
,n
"ko,wkl
H"'
lasje j«^.ijo, o ^^»Atvu nmn toili "1* nrmn^aeijiv Tu ae je poka s
/alo kako ?n«jo nekateri deleča
iti mialiti in kako vwlo kaj je to]
tudi #. o mntaatem rre
dolffo teara je jolietaki
V$
r^lbaeivale brt»»
\*ake le ij »lobnocti.i
«la aem dobti a agitaei ol me*ta
K\ eb»th in Narodnega
VeMnika Kaviar btv*to vi »,»|
l^ka/ali. dob »to od »nene
Toraj Ir potrudite ae, tukaj je »r
Uhk^
»^pra»il»
w^^
»fkwr^ vV
m,*h^ A*
1^**
*tamp*»rr*wlnapaa kot ae kt
pu«tite (Jlasnik na eedU« in grrate
I ^a Attop«om kot kota aoljo. ae
jdalee motite.
Nadalje »te v i gvmpod KNh*et
at v o na tati k.tihimi, pobi,en. 'J* «^l fla
gj*p«xlar*ki atopinji kot atojijo, )m *"Jn,k

f"
X^xx
S
1
arxMlatva, aamo da doaežejo puhlo ^«e.ger o kidanju gnoja, v..,,
slavo ,n da ae jim poln, malha.:ho,X,n" v ^voium
Koliko verujejo v plaeilo in v ka
ko
k»kw
S*Y
v
r»k^ k^ tt°
:f- k*»'
aih Mlovenatva in blatijo vae »av-!^'1*
V
,0 K 11
n Wl
kf X"*xk*
nrM
MM
k*
X\m?* n^Mj
K*hk,\r
««v^te v,
hii*
"k^
/.en na onem av,«tu zam.ice *kle 1^" »f«'1* ^wtnjatr. daj
I mi i i* njih pogovorov. Tako ar V**
hk,V
izrazil eden teh rwupilih duhov. !hr*° ^kr*'
skh fantalinov. da maauje aamo
namenom, da demar dobi. Kavno
isti je govoril nekot" tak* ^uduo
glwle priaege v aodniji in odvece
v apovednki, da hi moral v luk.
njo. »V bi ga kedo naznanil. Take
govoriee
spravljajo
manj ima človek opraviti temi
farizeji in lahkolivei tem boljie
uaj. Opacovalar,
Y y"
brže
l»arty''
Kar se ti^e "Sehmierhueha" pr.
znam. la nUem Kil nikdar
knj.govo«lja. iSvetnjem pa vam.
Mr, s.!»weig*r, da a» ajwmnite na
vafc\ Amirktijigo v RihuM, ka
(era j« bila vzrok, da «le tudi vi
k.,7wiwir.to
gomn rojaka* da iik i» ktl i« Kly
ja Toner. Mlaa.
Vi. goapod (kli«rri|ff ar tadi
hado raakaat# *a aora«a flavto*
tn tajnika & It. Svvtr. Slaai a
gan.ika zakaj aa vi Mlatit* a ta
ntvarjo VI afate Ma« »knift
drnitva S. H. XvaMt ttHi
raj belita ml* d*k»la Ha*
vouvoljenr ta^fclk falata ka
hmlil vaa aa umit fiilJaMli$ mi
to jtr bil cvaljMi fflavmi aiUr, kt
jr po maj«« a»^ij« pmm
*e*m. Kar (»a »adaiiatia t$*a»
naj vaa nikar ftava «a Mk Immt
to je drla nadwwtofa ¥1
in va£ akaWki UHata krivi it ia
kilo toiikn atarkulaawivn
s'lovenoi, tainj« faM ta«a
trajata, Oa k*
ia Tolika
Mir k ia
W-4W6ie||l w, da
i
v.
Koinl
r»» «Ma« (mmmuM)« aH
•lolWM« NWK|« |M*K a»w«
t* lHWi WM #ik
Zilraviho
milo
wtrwk« liakt«# IMM
K« wnMn (Mltwr aa
i!,
SCVEMVO TAB-LAX
tWattiiai MHaNki
kMhiM lwH mtoaaVs.
Ha ei«vtk*
\\4Mt II
Narisa} v r«w* Mkarw**, a»
r«u» BaM+talH
t* mrfrttuK «^v*«oya »AHkMliL
W S a o
naj takoj rabi
IWM w WVMV
*v
-r
v s
v
KOVALL A SOM,
n i
•aaMUMaMaMMa
9U33B2DJLSSQQL
Vnk pameten človek skute potoni nvarovalnine obvarovali voto
tovano potrebo
tjtidipocUib
tem« k vxdritt|e pnmviu sktem
nepričakovano potrebo v «Ki£a)u
SLAB TEK
KOLCANJK
TttKOCO VIELOOCU
umazan jbuk
WBmmWWn
BKOt
N E W U U
M.000,00000
iks Ih* aapettola r«»aiwt tlrwgtmi lw»i v
1wm j* NHW il'U'TH *»%».
Krtu^v^a ti milj« Ta|i,ttte INtahitMi*
«Wl«t \*t»lie4ta .l*bxvha, Mejaki, iavt'«1
mm-m. ti^kWr ae *+m* ta
tu« Vrta lelA l^tunto m, ^iiK io
,A«4-v |ru*kli
Zavarovalni
Ih»1a i* hm« NKW .'
vV»a ,te vla»^» vm( 3T V.«v
ba iriWi |Wetli«M mewKa,
NSW OULUTH REAITT
mm Avaraavan
MNMai tM «MpM««kiu a»*. i
amiiiM), lw ia»w aa»
in potoni tavi
•Kižaju na^a rana mrtne netm
in da ti ohrani tdravje. To«!
na§U
minuti jo, da potUiii tvoj« nvtjen je
y
vedno fabrem dimiio2cm rnkl
lAimrji
BOUCK V
ZAPEKI
NAGLO SLAMST
imipv WVWWW-S
TRINERJEVO
amerl&ko zdravilno grenko
T« tebična priprava mu bo dala hitro in popolno
pobrana aiknentarm kanal da bi povzročila kake neljube
nila k teWra no neprobavijeno brano.
ukoil
trpi daiofaK brea mb» poalranba wnoti. Ma bo odrtaniU i'
1.. ."L i ».
tnanaM we pnmsa
oAnmih*.
IHIIU QMDR
NpH pr®d wnajpmhn
t^Nmnomš apai|
Mn
v
-t O-
•i. s s v
v
1
UCAMNk«
ar
k"1
fort
Pi» v
m*

i-'
k
Mili
v ,:v v*
J3L

je 8. N. P. J. 1. 1912. ko ae je na-i
.. i ae toraj zn ali ve* egnuzcm. vaa ae
etinerr »aarai-j" m. aw pan aa *1
K ki aa damal flftalaa 4» MM** Jt A
jr\|i ar« vH1 tH
ne lew
tMml kkliii
»Mirtm iit
v. tekwr hi
je le Ml, Ml
«v«j( k ab
i a v a a w i v
v in" \im "'•j«*" i« V
JKKLARaKO MaaTO Mil
J* MDllW, Iw BoMrwgwai tet« aa»-l
pnlila aa lav««iiratt ivmi NiM afc»l'
*30,000,000 00
ia «Mt aaartii Ivarate«. hi b* alala

xml | txt