OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, June 01, 1914, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-06-01/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

&£•
J*..
Ki
J*-
w
famwk* saritfi
Ameriška hmaorcilfca,
(Dalj«)
luma.
šani Hi* i priden. Mesarju **'m na

dalHl
Mes«r, mi .je wsto**!, ^*i»aj
jrr«n
3»j»e m'i je f.Ua rekla, da ne inara
malih dečke
ki jih vedno pripe-
pre.*»-j veterno, »la sva na dvoria-
ga je
niorai«, da je imn
ako jr dovolj
pri v ža nega na
Bal swan h«', da ga ue bmn mogel
omtrMi zHtowm proml
fcloro. da mi pomaga, ftweal aem
00
X1''rP«X- r?arUU^,l,e
8 A
T'r,Cra
*0 še veliko bolj čmdali kakor jaz,
resen strašne amrti. Ravno nad
.stMin, ki je slučajno ravna. Prav
kom žvižgat. Po mojem nrnenjn
v
mi morajo njeni starii n,vega na-
:-irta
kakor bi prMifcmU oHHfc,
vaedl« k jrt«Mflrir$a tor Jela prdf*-
t-Vlit:
Traialara, kako &%p taa*«t,
a a a a k a k o e
/|j O! ft J! 1! i,?' Nobatoa
lokomotiv« n* more tak« mo?ao
xtihriti^wri kot je Klasa zacvilila.
JL-- ^*lw i**
Mm
IVh rtiauui sta že dva rtnir« kaj da je tako hudega *a
dve nor.
se vxliw posacu- m%no
..
rij
ro*il, da mi koujfra dohro krati,, v ..
ker nočem. da bi kazal rebra, ko' v••
ga drtbitu. Obljubil mi je u«r mej |ai||iittA w
vivrflAal, če ga hočei« nekoliko pO",
akushi. I^j se in bil zadovoljea.1 KraaL)
Zelo pow« »eni ra«li tega prišel v?
šolo. Pri lwYojavonn «r»4u sem' Armenei so hrti vzlic vntm pre
postal. Veliko število ljudi yajijtwnjn *ve*ti turški vladi in dol
kal o na bližnji vlak, 01w»edel sem
kar n* konjiču in *aklHal:''Hoj!'
"Ohoj!'* ae «tS ogiaai wrtt&vik,n»fd Armenci narodna zavednost,
rimi malo okno. duh svobode ae razvija med
Vpraša! sent ga, zakaj se FJ- njimi rapMuo. Arnvnsfci jezik j«
iwi njepa. ko sta p«jrej
dar lepo riožnn na divanu sedcia tu. vsrtanovljajo v d-oirto\itii
(Mih «a je rde^a. k,r «o ae
ven-
dwt'
tali -vea fia«. Ko «ai konjiča ff*"
pfetetrašil ter šel
&
io
i*o dali nič za svojo uarod-
n
Zadnje *aae pa oživlja tod i
mw}
5
ljudje, ki »taii /unaj, «akroho- narastua 'V faatt naeuj
a
s''
in.
mesar. Li se bil ielit'eV naj-
brže zadavi}, ker je preveč vlekel
za ^*fv, na kateri «4?n imel priveza
nega, .'
e V1SJP
to gibanje, v |rrMtKmi je videl ne-
l4f»odo oltiTjfa3i
lm*rtrtH7
». i .... glavarji kurdsttcfli tolp pobih, tem kli«-**! Wvk» lok'
X**tor ga je naredil in reei \u... rt..
MK«a» kakor konj. I
b^r*^
ji vrvieo okrog pasu )i rekel, da ,nnkoiranusti.
*"•]V.n"7?rH\
da«e» svoje easnike, in i*a«ttiki so
uri. rai»no «e je zra »ola za unbraKbo vaake
Ninadomasnn pa zagledal maeko'
.v -.7 ljudstva, vendar turška eenzu
na oglu hi»e prosa Moro Dr
a. i i ra ZHitdeni vse proti wrazene mi
*1
s^'
'^'*'3® P° nemi visuosti in »vo
»f** V- "«-!(«dL AniJdrf« HmOurn k
dlovemn psu Komaj srin pa ma- ...
dandanes prepoveuno ob.aviti
**ko jjomolil
r/.
lot KCMtiai le
i^^edov pes zaefl jezno lajati, za­
sjriunm za aeboj strahoten vradt
umor kake kronane glav, ker »e
boji turSka vlada, da bi otresli po
3življenju
.•
°r i n sultana.
|co ozrem, vklun, da s*' Flora
dviga v zrak. Hotel s*m hitm za*! Veiwlar ao Armenei, ki živijo v
grabiti njeue uoge, a bilo je le inozemstvu, jako revolueijonir
f)reu«tzno. Zmaj jo je ukradel. l»e- nega duha. ^Vsnovali so vee revolu
tela je ko ptič: prede« bi bil mo- fijnarnih društev izdali »o mnogo
gel našteti do pet, se je že zibala knjig- ki jih vjieraajo k ustaji, in
tiad datekovo trinad»tropm hišo. 'mp^' konvencije, kjer so skle"
jtudno je hilo in ljudje so ae goto* P*Ji
kak«
»e otreati tqrikega jar-
ma
Turaka vlada je ardita vslud
$cer niti vrvice niso videli, za ka- ker pa n« «non* kamor at i
tem je bila privezana. !revolu**ijonarnih Armencev v ino
Peodlarjeva gowpa je bila prav |zwu,rtv"
ka/nuJ1' ni'h
popolnoma preprieana kakor je in aoaede, kateri žive v
sama pravila Elzi da je napo-
Apinfn*ji
za
Šatekovo hiao a« je namreč odtr
se
gala vrvi«« i« Flora je padla naižd^° j*
aorodnike,
in
^il sorlnji dan. Celo mrtto pravi turški sultan je nekoe
da je hi) otrok na codeien nai"in
P°V8«n nedolžni
znuil la
J« najiboljie arwlstvo
rK*uv
»"miiritega upraianjr.,
P°mori
vse
»ro^iJ. bogatih Anneneev j« pa zatajilo
*n .. V .f «vojo aamduoat in svojo vero, in
m!
doiua predo ačas in šel aam zato Jr—u- v i
.na sjre4hMl
Kako lepo bi lahko ribe lovil. Ku
Armenee. In to
vre*ni^v41
tkXn
opKan'7
krr«v«
rediti, kajti ssniu zato mi ga je iz-? T™??
,«nbila. ker ,r.e ni ubogala in aeWi^00
držalafet %ata» kakor »m*, ua-!
*e- »mgaTpa« raj«. P|*av
vjleitje^ptta) v t. av*$l
Vi Kaadino nt aw|«t
revatC ki J« Ittta »tninj a
g«dkni in ta^galjenim »rbtoi
'•oga* k j« Krita te dolin#,
fckNfirii ae dattriiti nad Xctko,
m« vseh kottMnr ktffcei: je biki
darh* osa krira njegove
kuha-
prmi ia
Za pretim#! o*v/{. *i je pa i
njen renotuej kel ptičja krm
pravičeno j« n*i «r*č utonil,
j«. če m' tmi anmfrn vn '»revi.
U) v iivo zadfiw nadalj p« jo
-kl^|al. da t*ra ntkooiur ta
*eu njrj MHneri, kamoli d« hi
nakopal kako aoduijako »H p*1r
jsko sitttoat na ylavo, k&r ll bito
pri drugovrstni oav«jti vaekacor
«bxk'i tako pm4ra»ila, ko a*m turška vlada akoro povaem s ki se itak ni rada zgodaj ia-j ni S»il* videti v tivolxkew par
žarpil skozi k-ljvičavitk-o boTi"!, lai amunaki rodolji»li, Izi ao bi kopftvuln iz p»»rni'. prmtxlSi jt* jeljku
i« xakaj a« je potno vaedla tako. [»o svt-1«, so videli kako Shne-rpa najprTjaenejii. tia^in ?abiti P« a!W »odee, je mhriil
*?*, kjer je
...
«tvo živi, ao obogatrli po 8Vt" pt Z tj: trajnost jo, kije o$egi»-jila nia j# mlaU vr»b«la prepo
1ovnu
Vt?
.!»kl-r
mesarju «»pet, laro.'-il sv« i^Oto
•u»w.zeji do avoJjode do domov*««^.pjfv, oslajeaili pigno-!'d«i p* J« vrftbrkove Ijnbavj ro
'liko i( ra.U z njegovim "»?.]'»a tmi'
kf.:n. igrala »va *•, da mu jsif me-i««*»«4«. mlade'iucev gre pa .^{drevje. In to je ponavljal aapore-1sinnt o njej ni velela, kai o ni
,«*r, n on WwVj. toda t« bi ee
melj na k o jem «e /?la novi narod
»riiieiwki. AIVdid Hamid je opazil
n
o«l Turčije kot so se
Srbov.
w
n
K
V
mohamedanea,
IIHW8, in cim
ee. da bi iapuat a novega zmaja. ..T 1-
Jjem ssfboj in zato je priila mala-7 **9 'i" .v?a^ nezanpno oprezaie Sakajm«, da S YTabSkfMii velela, bi isfcala
Flora Adam z menoj. Ker je bilo 1." Vh
AWl1.1
,ric,
lk
in »ežgal, in prmwvedal je r»x,
i yswk k ki hi ]e boVK%aj
nami!jav 1 k lzbrnzM SV0b0(1

'r«5 napram Armeneem
me g*-* ni pošktKiovala divje Kurd«, ki so »ekali in mesa
Moj krasni «aaj pa je šel ^^»Arn^e^.v^ deželi, in za
tataka vla-
,la«rhl,I»" NsPram
}e
p* vlgd*
P°*«P*i*
1'?Tilnt*A
Ml,W°
J« postali so pravi mohamedanski
x"°
vrvieo ter se podal nad j«, tjar) k |^fa go .«« .«
BU je že «a« za v««««jo, a rute
•iSe«. da ai jo. bo Bati prflucaalla
,jh» tšts nw j? biio nta««o.
aam ujel dve audi mreni, Mdli
mi a traka, aato aam Miga
'*•.4*w *»*mh ko a« Ja pa fe
»MN
.Ui«K|iik,
'.r
Ji*
Turki. Vendar j« rrfina narodno
.. zaveklna .žrtvuj« vse za svojo
**.£ ""f" »F*** ver..- Mm*, kri«.
pil sem si pri P^tru dva trnka in ji- k«,, j-
kritjanatva, tiao^e ia tlsofe dasnov
tnii-
w nmmm
•k®» diAovaiiujv, j* pwaM^jo
,«*» ped Abdu) H/«ai
4o«. mtomm, mmw
i varnoal. da postanejo *A?^"ncil^rani zgrinjale nadiai. -tedai.I
jax ne, ženska slabotna! da -mu ne vstavim) list«.
slediijie toliko izobraženi, da se'
natrosi
ki j« umoril Ar jra
n
krwt-J»"0V
w
storil, pat* vedno milejše iti l)jla r|}^di»
milej.^ zviigal fu-ifuj! fu-iftjjl in «mi
l0K-
vetra: .rato imam J1' pol ml jece z Armenci, sole ^guole z dlani piitiirati njim sojkai
/.ek, debeli vrviei.'30 "V
v
vedal, armenske knjige je zaple-
anm
^"Igumili laeni vrabei in mu tteelijda
^»"jpa kmaln sledili »inkavci, sinički
k(8 ju
Xj
i in
Armcnci hnaj1
so p» njein ptieki' skakali! Sieeribilo. preden ga j« šansonetka Nan-
so se mu zaviatndi in hudomušne- jdiwa r^edffa s »irojo zahrhtno na*
ži rogaili rdt»e,f da je podoben er* goto,
vivemu štoru, po katerem plezajo Iz Kval#žna|tfe^l» m« je os v«
pisani d'-tli, ali sveti Jederti mu-,ta tako dobi^|i^B»la, je $ava pa
eeniei, ki |m» njej. lazijo .milu Toda še zanaprej prititeo knnil ptifke v
kaj za to? Samemu aetii »e je zdel tivol*k«m parka dt. zaobljubil se
pa le silno imeniten! je celo, da jih bo krmit takisto po-
Seve ta njegov, bi rekli, ptu jijtem, ko mu 1h kot možu zakomu
uapedi ui smel ostati neznan šira»-| trefha hraniti tt|4i slinaste kljun''
mu obeinstvu, najmanj pa Vogn jke i/, dotna^fa gnexda.
novi Netki. Zato je prinesel list
Ljudska proaveta sledeeo, od Pet
ka samega spisano novieo: "Naša!
cenjena meščanska gospod k-na
Netka Vogrin je dobila vrednega
tekmeca v ljiAezni naših krilateev
Kakor ae je Prosvetni urednik na
lastne oči prepričal, si je gospo
Pet ko Savs v«*lel pridtfbiti tai»ko
zaupanje ptn-ev. da se ga prav me
ne boje: Sedajo mu na dlani, gia*
vo in rame. Iskreno čestitamo či
st item u ljubitelju živali na tem
usp^hn."
To se je Netka jezila, ko je kita
la to notieo! Vogrinova hišna je
okrog pripovedovala, da gosp nlič
ua še nikoli ni bila tako sitnn. je
za v a in zadirljiva, kakor tistega
dne. ko je brala. Sieer pa kako bi
ue bik? Zakaj čimbolj so raale
ptičje simpatije z« ftavsa, tem vid
ne je so p«jjemala za Ne ko. Narav
no' Ker so živuliee že pri $avsu,
ki je re«lno ranejše prihajal v park
uego ona, dovolj rvavsobale, niso
imele potrelie iskati zolbi Še jri
Krtki. Tako se j« zgodilo, da so
se ji »časoma vse izneverite, ut
vzeiuši onega krotkega vrab^U»ki
ji je jemal zrnje it ust, Ta
ji je ostal tudi še nadalje veren
in zveat, kakor da bi vedel, 4a ao
Netkinja bonbonekov vaj«Mt tKta
pa i dokaj aladkejša «iaw ftgtko
rih, od zoprnega tdb^šaagg &*pa
okajenih.
Tako torej ji je ta vraWal: Irtal
le zanaprej n« mm» HllliH,
temveč takisto v
1aite je porit«M«J 4*
Proavata ioot od«i««r
lavaov 4apjs
4*lf4i
ai kda
a nrMiMU
kni+m*,*
P*
mm J« *le1o. d»
Kttfc« »vojn «4M%i
t#HlhlMnin
PrldM«
pti^Uk,
at^MjeoeekMet
ueiuo
?4H apf\jWH »e je ta prit,
ar*e ma je p« kipelo
eenja.
MU je wb tfuijftlo, dki
hjmmenil v
W*. zrma pobirajoč, ma
Nekmih Oh, kako
aw»banje atadko! Tako,
potetn. ko «e j« rim
Madkoto v natih
^JfcfNtj in t» fpw6fl JUwjo
mmt 'kako« *».m 4*
nato približal dan »ve
ja, ko ae, kakor xna*
lenijo. Tt-daj je vael
l»(t »al vr»be«k, in ker
Prijel j«' p« t*bo-le: Vaako jo
tro, 1)ilo vaiu-grii. bilo v dežju, je
A'1 v tivolski park ua irprciMKl,
"i'^r zarnna. da je tako NVtko pre-'ne tttdi drngj« dovolj, ga kar
j« ttčlfcj ipne) -dela t*z Klarkm, hra
j{a iuimetia bila vvkako vrwhia,vedal«, »e sinukati okoli katere.
'iB xvilyal ficifnj,'pa klie«! kk,|trakti dragega ^enakega fcitja rnž
jili ni ]»rivabil v avojojae-u okoli nje akme. In tedaj je v
®!w,'h "'T1 bližino Nato jim je pa surtrosil javojei^ po jube/ni koprneeem a*
"\ojega. wo«. jjov ia^i^cr uajpnej na tla in pa na jure« i'»t il« noznnnsko pra*'
doma v^e d»i# jo xaf»aae|la. Zdaj |el# rAitufmMH.
je n^itp^tii /dfhoVaJa. kaj j« oni
Ko je pa drobne živalioe doik-!
bra privadil, da w e, kadar so ali-1^nawf'lbrror. vaeui, pred kft'
jesrov lok! in fieifnj!, od «ii trajali ,vaa bitja na *v«tn! Oh {.poslati naročnine, naj nas obveati,
1
'm-
ho »e najprej opo-jjaln (hi^iKto t*mu uporofi*'
mil je odpustila. Shvk je bi) pa
kakor sntp videli, tudi v takem!
a*
ki-a^Mga
1*1. fliftiiri
*«r Hr^.
HM riH
1
jim pa pignolov ni več metal na! feagfflpiBje j« Hilo ve« ko n».| Mi atavhno vse apna«« nafte
tla, ampak ponuja] jiiu je jih na oonuo u» aridela je# d« mil je, tre' cenjene. zantopnike, da bodo pobi-
dlani, na klobukovem ogla v ju in!ba n#pr«fiti konee kakorkoliž«* jm'' naroenino in da bodo dobili
*°*|na ramah. Živ»W »osieer nekajt-ajtoko ali:tako. Ker pa itttvotfgt indi nove naročnike. Naobratno
"H ko pa te-jkako^t pffbaAila, med tem ko je
v »a v dosti tfgodnej
zato ji ni praottt
ker vsi niso imeli prosto-• lo treba prsta ponuditi, pa je že
ramejzgrabK^. eelo rokfe. In tako je
in klobukovo oglavje. javed tijiato vnovit* nastalo ono I birati naroialBO "Ntrixtsi VNldk
Ej to je bil jpetko vesel, kadar i -trwiio zartKiw razmerje, kakor •iUr
str#ko
poifvums oauAM.
$Š I
odpi«!jejo k vwko naročnino na
Uit tudi denar. Mi zaupamo naiim
/a«iopnikom, vendar upravniit
vn je jweve^ nepotrebnega knjigo
vodstva, i« «e i^šilja|0 p: roenine
!»r«•?. denarja. Prosimo, da b-'ago
\ii]:jo to npoiteiati.
Apeliramo tudi* na e*tij*?a« s«t
Mopnike, da »e potrudijo pobrati
naročnino. Naroenine je pveosj j»a
oatalo in list pošiljati zastonj, pre*
prepovHtluje }K»tna oblast. Kdor
or: .je pa brea dela in he more sedaj
f»omo pa tudi mi vse storili ta iz
obrazbo napredek naroda slo
vensk^a.
NASI ZASTOPNIKI.
ua* rMtojau
8**4*Jo4*
jr*
d1*
aomresoTA
Makvtca, OIllMrt,
imt Into |lav Mata,
AaV Hatos, JTrank Kaafeavav.
UMqm atBBk, Orsiuwy Miaa. i
rrsak •orrmttcb. Vlrftala, m4|»
Iioals Milla Avon, Min.
Aatoa Fran, Oroaky, MUaa.
Ftaak Htekmr, MdKlilty,
Jfaka Draaavaa, Italia. Mtaa.
M1CHZOAX:
dat
rvaak PUta, OalaaMt, W*.
wnooNanfi
Vfeaak fa)«, OHvar, Wta.
Fftaak -UnaHtr, Wttlard,
Joka TTatiiifli, Waal
Jaka aaapfa, —altsa.
rtaak flfeak, WssSAWs, Wfc.
'Mi» istaaMl MMraaka^ Wl^-.
tfJJUOU
Jaka tttaralfc. Ijllat, mtasts
Wawa Pinalil. y IsMa, BL
'aasfk
Tnak
ytfffaifli, Vitfi
Mamml*
-.-1
Vf'fi^aila
comtAp k
sa vaa v uskaisko
^•e tWtarilto,
•tmi titm tm» to^
drulhra T«i «Ji «e£ barvj*
•I kuvert«
oimano. NnMte niie
zadovoljooct ..
hard k
aaanaaiaaiasas ausa2arwiT"- m,
k«C*a, TM. it. It. rrtpwroCmmo h,
Nliv«n»r«jp ta Hrvatom. Vocovl p.
^reb« tm svatb« v«4nu rupnU«
»U*a vaaiiov^atnib krat. TokU6»u
naa lahko pMtM«rt all ponori.
n.
Baaaaa, Waabagaat
9mr »nas,
XVBUlAi
SASSffi,2&&*
Aatsa Ttasatt, CUatsa. Xa«.
rmnrnnrAru:
Matt. Kaatfa, ffcHst «•*, H.
MMIi' nWIWl
Wm*
DMata mtraMk t» ek
avy|a lapo arajMW»
tamaiiHt ti
laiatn t*M««t*a **i
BToJaJatn krta« m,
koraaia la a
|KMti
«w aotMai
Uaio tvSl
»uiah ta aakl
JOŽEF SEKULA.
*h?f-
mm,
OMcaga. SL
*«a«fk Qaisrsa, Sa l»as, n.
'Ha Mnfc, tpflBSflsM, ft
r*aak Malty, JsttK tt.
Fraak OaliaOk. Faawa,
h.
ffi,
A«a«a,*a»
Va
fifcaaiiwa. It k
/oka Tsswrtk. Mitsaas. Va.
mak MlMaartek, Pilili, ii,'
totts Kairtit. Itljiktia. ti«'
•.
wmSSmTfm.
fa.
VaMft bArita,
MKE DANCULOVKH
moalka ta a« priporočata
u&L aaanj MII7
aaro«l!
UUSOSOaCCVKH
MK
m» Ia Hrvati
K
»•»t
rii'KMMm
*•. OfclMff* ZU. Tot *t. IIV PrlpMW i
•e In Hivaiorn. kadar po
trabuinjo vokov« sa nratbc ali jM| rc
b*. katar« im* v«dnn im rarnnulaso t»'
hid )riip}e. Vcftka Ul».,
rcr«b« prev**m..
e«n«J*t c^nl
kr«t po nlukJ netil.
IK ilocovttru.
J0S1AH COLLWS
lr. Hrvatom, kadar m»tr«bu)«Jo |k
arabnlka, «11 tm pt»ttibnf»in okvir lr.
St«klo aa «ltka Pilr«tlt ludfM la
d^roUlvB. Can* n!*|« kw) drugod.
DmhJ
ADRESAR SLOVENSKIH
TRGOVIN.
mnoBsoTA
HELOPRUATEUI^rrwrrlAv-Iiuitiiik—3311gostilnivnaCotiIih.«*H*riJohn«irlaalAnrh»r.Minn.ifri«.A«k.ItIM.tnj.t«rt»•«lfcl"
Si mrtt
nuni« «al}
kakor: «»M
aaMrne
mt ««atn
•oN,koMinn.,
mvasi, Aarora,
aaaaaaja tci^nea« aMiaatrlo, dt je
saital r#ae aa aintaksai blaga. Ima v
salogt tudi tragavrat»o blago. Ptspri
ajt« ae a blaga ia eaaah preda« W
pit« drogj«.
aifjtr
*l
SUVENSn SALOON
V oWlal MMt. Rotakt lok* lahko tudi
corka ladlta, tar I« v*Mha vratooact po
Mtmo aa potalk*. kl potuJ«jo skoal Iu
latk. DrMato mala: VvaJI k »iaHwi
HARMONIKE
5
HU-nr
no
p4 «i?1C«l
u fiMir
obTT'tJ
8pr»lt*
Deiid
rti,
ti i
ss&tre:
ua rojakom
ia, m*m
SI"
»j aa«
pnporoda t«
tavraavanjf
lh
I""
IGNAC HOČEVAR 2*
Jfetaat, a« prtpMate Hwiia ta Hr
aaattln«
prodaja
»a aa p«
iror«, fa:
aaati'«l*ni.|
9wES5*ato*«nMaSMaMar
JU .anW
?X'
asasiti
,V0

w n e a z o o e n u a u n i i
jraimb iMak, MvaMfc Mh»
*«ta. xapak. ib rvmtmk, m.
John r^telfe, VnUt*. Mtaa.
Max Voicanrt*k, SvalHk, Mtaa.
MATH. VID
AS
as«n ta tlarnau«
BURtEAWRIGl
ua a«, .ommh at. v««smm, ni.
T«. St. 713. B«v«wMfc iii DrtMoni
w«tik*»i! in uknlid prl|ar^«mo n««..
dobi-r« timrto trc^vlno S Mcmiao. bril
•»•nI, tn.il in tat-viuitl. lxvi-Zxi]emo tu
(ti kl«iitiHka dvlo. C«n*
Miporate movMtMm ta Hrvatoai avo
|o itakaMBMM to a aajboljsiml pl]a
Caiat la e*o«kamt aatoAwto coatltao,
kktm vmSI pod UMStoai

xml | txt