OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, September 18, 1914, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-09-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

nan*#*'
^laprcM
muM
|||W®•
tUfi do cilj«!
M'l'l'l'W'l'I'l
1
JO
NA BOLGARSKI MEJL
Berolma
POROČILO NEMŠKEGA P0SLANBTV4
linglon. D. C., 17. sept. Nemško poslaništvo je
sledeče brezzičnim potom poslano poro-
[sa francosko-angleška poročila o zmagah v bitkah
ceni so neresnična. Umikanje vzhodnega kri
ni nič drugega, kot strategični manever (aha), ki
ni razvoj nima nobenega vpliva. Poizkus Francozov,
[skozi centrum nemške bojne vrste še je ponesrečil,
nje jo senčniki u*pehi na raznih to&ith prtirtrtne
polja. jankwbriuVe
T^/m je bi! prisiljen poveljnik saksons
von Hansen odstopiti s tega mesta. Na njegovo
[prišel general von Einem, bivši vojni minister in po
f.irmadnega zbora. k
AVSTRIJSKI IZDAJAŠ
1
1i1,
,0i
ofci, Nemčija, 17. sept. Iz Dunaja brzojavljajo,
eljaii v Gradec na štajerskem 1800 galicijskih iz
Poroolo zatrjuje, da jih je najela Rusija, da so si
i gibanje avstrijskih čet ob ruski meji.
ODMOR V BOJIH V GALICIJI.
Avstrija, preko Pariza, 17. sept, Poročila po
čevalcev povdarjajo številno premoč Rusov, ka
lne divizije obstoji jo iz 16 bataljonov pehote, s
in ai hijerijo. Ruske divizije so mnogo močnejše,
slrijske.
[trijski vojaki pravijo, da stopi na mesto vsakega
u$a dvajset drugih. Ruska artiljenja prav izborno
»nt(nja pa ni veliko vredna.
ojiH |e nastal premor, ker sta obe strani izmučeni.
|čaM)[iisi od torka sploh nimajo nobenih poročil o do
fronti.
Jnai prihaja mnogo ranjencev. Samo v nedeljo jih
Bolnišnice in druga na razpolage dana poslop
"apolnjena 10.000 ranjencev M» v razstavnem
|v Pratru.
POROČILO POSLANIKA.
ster, Mass., 17. se|\t. Avstrti^egwlri poslanik
je objavil včeraj zvečer sledečo brzojavko grofa
v Galiciji se niso ponovili. Število vojnih ujetnikov
N'cijelni objavi 41.000 Rusov in 8000 Srbov. Av-'
[ttplonili 300 topov.
čete, ki so prekoračile Savo, so bile povsod po-
Zemunski okraj je očiščen sovražniku." v
BOJI OB SRBSKI MEJL
Frar.cija, 17. sept. Glasom n^ke brzojavke iz
pstnjo započeli z ofenzivo prekoračili so Drino na
go/apadu, ter korakajo proti Krupani in Valievi
•ji).
10 oz. 35 milj oddaljeni od Kosenske meje.)
/»»tka se vrii že štiri dneve ob |iroki fron-
Dvorniku, Lozvici in Lesnici.
NOV! NAČRTI:
^Jto Londona, 17. sept. ^Tribun*' pifc, da
Jamski giami stan nov vojni načrt, po katerem se
zdržati na v defenzivi napram četami za-i»i
vzhod« pick bodo začeli z ofenzivo proti Ru-
NAROD
fiv) GLASILO SLOVENSKEGA KAT. PODP. DRUŠTVA SV. BARBARE, FOREST CITY,
NERESNIČNA, IN DA SO SE UMAKNILI NEMCI IZ "STRATEGIčNIH" 07.1
)V. -V GRADEC SO PRIPELJALI 1800 LJUDI, KI SO OBTOŽENI VEI.EIZDA
V SLUŽBI ZA RUSIJO. RUSOV JE KOT LISTJA IN TRAVE. NA MESTO
EGA JIH STOPI DRUGIH DVAJSET, PRIPOVEDUJEJO AVSTRIJSKI VOJAKI.
RIJA JE ZAČELA V SRBIJI Z OFENZIVO. SRBSKA REKA DRINA JE ŽE
I0STENA. VSI REZERVISTI V AVSTRIJI BIU POKLICANI POD 0R02JE.
NEMSKI GLAVNI STAN JE BAJE NAPRAVIL NOV BOJNI NAČRT.—TURKI SE
POLOŽAJ NEOBREMENJEN.
irolai, Nemčija, 17. sepl. O polnoči to izdali iz
i stana armade uradno poročilo, ki piavi, da je polo- Rima. da piše dunajski list "Neue Freie Presse'
konti v Franciji neizpremenjen. Nemci so francoske zadnji rezervisti [xxi zastavo.
torek zvečer in v sredo uspešno odbili. Nemcem je
est mnogo ujetnikov.
Ste v. 76, DULUTH, MINN., FRIDAY, SEPTEMBER 18.1914. PETEK, 18. SEPTEMBRA 1914.
CARUZO TOPNIČAR.
Kini.
ltatiju. 1 M*pt. Z i slt|-
raj. da bi bila Jiaiija xaplet«-na v
vojno, hode
lil
o nil k vojakom tudi
sloviti pfv.c tru/.o. Služili bi
moral pri t4aii"arjih.
NEMŠKE OKRUTNOSTI
London. At.„'!ijii, li. sej»t.
Porovcvalf'
hs! i
1'ost v Ant
vt-rpnu j«1 obwk.al Tormotic v Kel«
giji, in zatrjuj«1, da je od 1500 hia
ostalo komaj kakih KM) nepoiko.
dovanih.
Trt in«^nde so Mpalili Nwwi u
i*Jih vzrokov, ks^or lioewen. Ko
so se nemške č«tc vrafale nazaj po*
g,Tane skoTii "»to, je »klenil po
veljnik, jtv.en, ia mora bežati, me,
jato zažgati. Tako ae je t«di tgn.
dilo. 1'rebivaloi s« dobili dve uri
odlopa, nakar »o Nemci ftrehe po
lili s jM'trolejem in /ai«Liii mesto
na vseh koneSi in krajifc.
RUSKI PRINC RANJEN.
rhuu^o, 111., 17, sept. Sem
kuj je dosptl brzojav, ki naznanja,
da je bil ruski prine Michael Can.
tncu/t ae, ki je
poriril
TiONAL
Pariz. Francija, 17 .sept. Če je inJljsVs'ltfBi' nica že
prišla na Francosko se ne da natanko dognati. Parizu se
širijo vesti, da so indijske čete že tlos|ele, kakor fculi ruske.
Amcrikan,
ko Miss -Tnlin T'»t Grant, ranjen
o priliki ruskega upada v Galicijo.
Princ je polkovnik v #k*m k»w
rijskem polka.
ZADNJA POROČILA.
Tj»»nlon. Anplga, 1^- «"pt.
Ob reki Aisne vrii huda arti"
Ijerijska lilka.
Kadar utihnejo to.
povi. je sliAati mo.-jjo streljanje in.
fanterije- I'odrohiiih poro«*il o po
teku bitke ie ni Zmaga armade
zaveznikov v bitki pri Marne je
imela velik moralen efekt na vo*
FRANCOZI RAM
OKU NEMCE.
London. Anjtli.ia, 18. sept.
HHtko pri Aiwie opitiije n«ka brso.
javka *ledeV: "Frtneo«! so pod
varstviHB težkih tojov hoteli ob,!** tsp. Dtvi*io»
iti NVmee. franeodki ^aDtnik!poda im «Wo, ga je
je povedal, da so bile postojanke' rabina
iamati-' zavernikov kvrStoe., in la,n4H» nsf
•spff
PA. OFFKjM.
a a
TURKI NA BOLGARSKI MEJL 1
Pariz, Francija, 17. sept. Iz Petrogradajie poroča,
cfa jl koncentrirala Turčija veliko vojno silo ob
ji. Vrhovno poveljstvo jfe^ijcevzel general
inštruktor za ttirfko armado.
NEMCI NAMERAVAJO UPASTI NA
London, AnglijC 17. sept. Petrotjtaifi^Bfcocewfec
1" naznanja, da se pripravi
ječa 750.000 mož, kar je preveliko število samo za branitev
meje. Nemčija hoče najbrže zavzeti Varšavo.
ll
ijne zaveznikoy in Nemcev se bi jejo.
Na bojnih poljanah v Galiciji borilci počivajo
vnf
A STANA NEMŠKE ARMADE POROČAJO. DA JE POLOŽAJ NA FRONTI JAPONCI MEČEJO BOMBE NEMŠKE CROZOVITOSTI aai nn nnin ni-p ii/inii nn
VNEGA STANA NEMŠKE ARMADE POROČAJO. DA JE POLOŽAJ NA FRONTI JAPONCI MEČEJO BOMBE
SPREMENJEN. NEMCI PRAVIJO, DA SO FRANCOSKO-ANCLEŠKA PORO-
NA NEMŠKE LADJE.
Tokio. Jajwuiska, S? sept.
iui irnl Sadakieln K wto, po.
eljnik drugega japoftsi' »ga šva.
Iron a naznanja z dnctu
la »o .laponei motali
strojev bombo n nern§k
vdrane v Kiao("iow. ^t
jc padla na veliko
zgorela.
VSI REZERVISTI POD OROŽJE.
Pariz, Francija, 17. sept. Iz Dunaja porodi
NOVE POMOČNE ČETE.
7. t. nu,
letalnih
adje, w
a bomba
1 je nato
1
preko
morajo
r?ki ne
s, pru«k«
U
GENERAL UBIT.
IjQT»4""- Atiiriija. 18. sept.
Iz Bonb rtus w ir, i'jAvlja Et
change Telegraph dnižhi, da se
bitke nadaljujejo na vsej Prti. V
bitki jc p«H francoski general
Betaille.
v
POROČILO O SLOVENSKIH
RANJENCIH IN BOLNIKIH.
Skupni v-ciitralni /lazili nrad Je
izdal dne 24. 'ivj.Mist i porwilo o
ranjenfih in bolnikih št. 1. Za/ri»
mek ol«ega 840 inož. ki so bolni
ali ranjeni. Ranjeni!) imenuje za
znamek 2". Iz naših krajev so v za_
rnamkn sleUeei:
Uau liudolf,
ksuvnir,
tnlnjavski
artiljerijski polk St. 1. re
rervna stotniju, Tržiž (Primor
»ko), rojen 18H3, btdan, se na_
baja «*daj v trdnjavam bolar
žniei št. 1 v Ri&aau.
Hvala Albert, kanonir, trdnjavi?
artiljerijski polk št. 5., 2. stot
ni a Sciann, rojen J8§1, tK»lan
kakor igoraj.
Kve«i^ Iran. kaifofiir, Irdojavski
ar tU. poMc «r. 1., 5. stotaija, Trat
1885, bol a o, kakor zgoraj.
Lenganer Karol, kanonir, žruovoj.
niaki artil. oddelek fit. 2'3., L«Ji
koviee, Štajersko 1875, bolan,
sedaj v rezervni bolnici ML
»kolera.
Peehiar Vetra«, kanonir, trdnjav
ski »rtu. polk «i. 5., 1. reservna
stotuija, Tr* 1W82, bolaa, trtinj
bolnišnica ft. 1. v Rianm.
Piiknr Fran, mdomestai fCstviit.
pehotna ditjgdja it. 28,17. iU/b
na stotaija. R^ltHiov« VM 1M1,
bolan, re«Nmi« bolntihUe« ML
*kole/.ii.
snmnmN OMMt
(iiicago, Ui^ 17. »epi
twttel v Vraj Frsnk
Huvvažnik ni mofel pwafsti, oia pa" |MK|Bb«iiU '46^
dokler
m-
uiti proti sorertvatod«.
nru ni posr^ik ptbag'{pritel il||||i«Ani ftt
NEMŠKE GROZOVITOSTI
NAPRAM PREBIVALSTVU.
Ko so vdrle nemške čete v nevtral..
Bo Belgijo, ni.-to prizanašali al
ti mirnemu prebivalstvu.
Washington. C., .17. sept. —,
V IV'li hiši jo sprejel prcrUK^nik
Wiljwwi lK'lsrij»4co komisijo, ki jo
prišla prot**t iril. v Zilruione dr
žave proti Nctncflai, ki 90 pri svo_
jrtm upnUu v nevtralno Bi^lgijo u. I
sanjali atrnšoe grozovitoati. V aav
/t-tih mo#tih »o hudo (?v»i«d*ri]i
prizanaSuli u.ifK» niti fa-n*m in otro
k«m». Komwrja jr prinesla Reboj
v«c dokazov, ki to trditev iM*trj«„
joj«,
lV^dbti(*ditik Wiinoo je odffovaril
komisiji, d« ZilrwJono ilrJave v
t»m trenutku ne 'aorejo izdati *vo_
je ali ihlv-U'iiti kf»ntro
v^r/tned vojstkujočimi se evropski
mi narodi raii krv^nja inedriarod.
•nW-k^'^rrriP
r^esarji i !»t glas
ŽELEZNIŠKA NESREČA.
F»i i: i i, irf» 11. Ala., is. sept.
Sest. oM"h je liil« irbitih petnajst
ranjenih, ko je Jane« vlak štev. 2.
Alabama Hi f«re't Southern &*h'Z„
ni-«' »ko«*il pri Klondike blizu Li_
i'!g«ton»' iz tira. Vsi smrtno pone
*r čeui s jH)1ni'u Strojevodja je
težit« ranjen.
KOLIZIJA NA VODL
60.000 AMERIKANCEV
JE PRIŠLO NAZAJ.
New York, N/ Y.,^?. sept. 8
parntki, ki so prišli v newyoriko
prialanišee. se ie pripeljalo dixe^
daj fz Kvrope Auierikan:
ev. Prw aknje _ja se jih ile W.fwK'
PREJŠNJE MORJE.
Mandati. \. I).. 17.
zenttlje, kjer stoji sedaj Mandati,
je bilo ftrej mor-ko dno. To je do
•kazal
T.
W. Station, ki je nMel
na grkib db fie«i$ reki nepobitne
4okax« o tem.
i? ŠTIRJE tlBITL s
Scottsbur#. Ind., 14 «sept.
Štiri ofcebe so bi!» na mestu nbft«,
in dve drumi težko ranjeni, ko je
dttes nek vlak Pennsylvania že
konice zadel ua ne'.em križiiču
Anstia v nek avtomobil.
SiemrB Mrt wiiHJ— la 8MT,
i* izuTBll hrenflMftl ta|ifsu
Toussaint, ki j« p«MMrwrii
firtrl milijOMl l«««. &B
iai mtminik tr*»Wse.
velite
Kprfj
skojmJ
li jxvsmlovtilni
dne ob freti *a*itb» v Oklahoma ja
mi CVntenniaLKiTivk# rudnika v
Kureka. Ob o«nt') «o dobili
prvo tntjvlo na površje, do družili
5e ni l.ilo mogoče priti. Vsaka re
aitev pod*ulih rudarjev je popol
noma izkljueetia. Uešil ne je
ni zuan.
Qu«'iee. Cana«'.!. 1S. »pt. Ca
natiski vludni parnik "Monttna_
tfny'' »e je dan,^ potopil n« ^i.^kib dejan
ijawivrH'e reki, 2tS milj dalee od1
Quelw^'a, po koliziji z nekim to.
vornrm parnikuni. Na potoplje
n.-in parniktt jo bilo 20 mož po
nadke. Dvanajst jih je utonilo.
JEČA AU PA OPERACIJA.
Superior, Wix. 17. sept. .los.
Sinit t, ki je bil svoje čase učitelj,
a sedi sedaj radi dokazanih un
okrajni j«*či,
mora dati na glavi ojMrirati, dru
gače bode moral v kaznilnico za
tri leta. Mož je padel pred kakimi
desetimi leti
z
^ADCs1l^rcouwčŽ: ^l.l.y.I.M.I.I.M'M'I'M-M'4
O--?M Š»
NA ZBOROVANJU V TRINIDAD. COLO., .IE BIL SPREJET
POSREDOVALNI PREDLOG PREDSEDNIK* WILSON A
S 83 PROTI 8 GLASOVI. ZBOROVANJF LASTNIKOV
ROVOV SE BODE VRŠILO V SOBOTO UPATI JE. DA
BODE KONČAN DOLGOTRAJNI ŠTRAJK.
TrinšiJtii, o i o., 17. sept. Co
lorad*ki uuijwki pr»mo«an4ti dr.
larvi no na svoj-*«« zborovanju tu„
kaj pi dv«dnev»n živaliui d«'bat
}*r%dl»yg frod
m-ga prava. Sicer paj«' bil -v rs iki Tnitcd i no Work vs ofjPrank J. Hav«'i+, .!
jfia b»'lgij»k komisije jako pri" i America prwl#t'df»tku Wilsonu br iJohn Mcl^'itnan
ra\uo tako.
tuifer«r komi
vsebiae
predwdnika, ids rabijo
birivdum" krogU.
i
Bolnika Wilamia. Za sklenitev pr«
mirja je trlasovalo 8.'i dolo^atov.
pr*1i jaS. T^aNtniki rovov v '»lo_
raxlo *1 skliali svoje /.horovatij«-.
ki sf 1«k1«' vriil i v TVovor, Tnlt*
v soboto.
1'r"dBO jv 'i i 1
iiio^rarjf v t»r«lo/ n, ko jiosiah
nekega visokega o.
dra tako nesrečno na glavo, da se
mu Se danes pozna. Ker pritiska
cepinja na mo^aie, tnoi n". nor
malen. Zdravniki pravijo, da po
vt'in- zo(K*t
piH!en
človek, če e
podvrže o[eraeij Ako tega ne do.
voh, bciie moral v W aupoo.
AVSTRIJSKI CESAR
JE BAJE ZDRAV.
Manchester, Mass., 14. sept.
Ur. Konstantin Duinba, avstro
o#r.ski ftoslanik v Xlniženi-h drža
vab, je dv4»il brzojavko, katero je
lal objaviti in katera pravi, da je
avstrijski cesar Fran Josip I. pri
najboljšem zdravju. Itrezzično br
zojavjio poročilo, katero je posla
nik prejel, poroča nadalje, da se
okoli Lvova še vedno vrfiijo hudi
boji ved ftvftrijskiHii in ntakimi
četami.
TURKI PROTESTIRAJO.
Washington, D. C., 14. sept.
Na tiekem aborevsnju v New Yor
k a as tamkaj bivajoči Turki pro
testirali proti temu, ker je aaae
gU dve od Tnivije
•urnimi iki^r ladji, ki »ta bili v
lM||»de)uiea1i u čmu
ishrob« s»J«e iMi« i* papol
dodatni
*%.'i
Nsjrečji slovenski d»olf«..*^ I
Zediajeaik Jriti*»b.t|^
v. V^-vi
Tke Larfest Seaii-Weeklj k
be United State« of Am^nr
C0L0RADSK1STRAJKARJI SO
ZA TRILETNO PREMIRJE.
/.ojarko. v mu naznanjaj
»la pn-moparji pri]ravlj«»ni
vrtii? i na d-!o pod (lAfcoji. ki so n«i.
i
V posri'.l» JlJlK !TI 1C»«' i
K.
,u!»',a1«ki
«"'la i
•, od4i. ra
V.
i
M. W.. i
K kr
ijni
tajnik,
iVi-tlvfdnifei'
/ahvolna
ki «t.
S| v.)a proti «|»ri'j»tjii
\Yikofio\epa pro Motra, sta vfern
irjuvila. d« sirinjatA z njim.
Kila
poslana tu
1» a,
NESREČA V RUDNIKI? |V SOSEDNJI MFKSflCl
ZAHTEV \LA 12 ŽRTEV.
Sait Lake City. 1'tah, 17.
nj»»po\
••osivilovaiij^ .rotrajni d»-la'.
•ki
borbi. Mr/.oi.nk xxlpisai
1 !. Lawko: s
in 1.
SE VEDNO NI MIRNO.
Meksiki nova revolucija proti
sedanji Carramovi vladi.
Ramo
nek finaki delavce, kateremu se
IHWrfilo še o pravem fa#n uiti v
glavai fiodjiik.
V
katastrofe
i' T. •. 11..,,..,
zastop.
Meksi
i»ortči!iK nova r-
volueioi rt. TTlih ki i
severr r-ajo, 3 i
1» strm
1
.-"raneoi
prejšoj
1
-tovi ur.tlnik
ki so se zvi-z.i 'aro ('i. ntifie
lovo stranko. i,..A»r naznanja,"
t'arranzovi zastopniki, operira.i
i»porniki iz New Orleaima in Ssn
Antonio, Iz (»alvthtona naznanja,
jo, da je bilo preko Ta«a$iico po.
slano mnofro orožja in streljiva v
jrlnvno mesto Meksike. Nadaljn 'i
puik je na poti s»«m, odk«xb
w {Hwljejo v Vili*, jev glavni stan
v rhii.aahao.
BREZPOSELNOST RADI
EVROPSKE VOJNE.
?»e0nia, 17. sept.
Zdi'UzeYii la«tuHi žajr trgovci
lesom so naslovi?: ns guverner
J*
+e države petieijo, v kater: Ra p«r
sijo. da naj da delo mnogim brst*
poseluim delavcem pri ({radnjall
javnih jKwiopij, na ee«tab i)dL
Brezposelnost je radi t-ejra velikA,
ker v*ihd svlsTije evropske vojM
esna trgovina skoraj po polno ta«
počiva. Mnogo zap je moralo ar
hati prometovati, in tinli v *4t
delavci ne mortj»i dobit idela.
AMERIKANCI SO V
EVROPI NA VARNEM.
Washington, D. C., 14. sept. rr*
laiia»nje brzojavke naznanjaj*
iirjfavneuiH departmeritu, da Ši
oni Amerikanei, za kat»re *e si
vedelo, ee niso postali žrtev er
rojake vojne, na varnem. Amnrt*
kiHiei se vedno veejem šterjte
vrafaji) svojo domovino Msd
vrniiwoi se ameriksm. državlja
ni, je tndi «Mni nai rojak Mr. FV.
t^akser. Cnurvia}« se
"tU
u.#*3
mm j*
vola jo pr9£h».
•M&l

j*"*"
Washington. IX C-, 17.-sept.
Odcrr-r
ORGAN OF THE SLOVENIAN CATHOLIC BENT SOCIETY ST. ARBARA, FOREST CITY. PA.
Volume IV.—Letnik IV.

xml | txt