OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, December 25, 1914, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-12-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i
rnnvMdt
a
tUk# »Uo ki prijftM ja mM
»v. VatfMtjifti «Aki* kadar mm*) tm
IMF IK^IJ« POD M
too MMkma popotaNra
knrja brije mnAo anatmk«
4&V
&
Sf!t4
Maiukxfo op« trfM
tapod «mhf, in to ta p«,•tmi
Uiii«l frifcno k torn* mMm
poftrrfw A vend«* j« «dii
•tako lir«. Mb voario v
maotetira, makl varioi,
iV
HWIUIIII *e tako tfboloera MM
»•M*. «a vaaki k taki preriji
HM farmi. J«loto, ko pruna
jWM, ko alavhno Svoti vc^or. T«
du vidoti j« na »oakem obmu
ttoka mloat povaod in
ee pripravlja »o prwtntk
1WX
«or»?uje.
Koliko lo to pohablj.®eev, Iniiko
•i rot, koliko xapnitasife *d«ar.
I« koliko je toh tfb«i"ev, ki
ujmi naili pttngodnji. hladni
»rob, kater« jo
mart
tojftra Ooapodovnga Sveti Tf^er 1 inč*kav o»»p»trju-.Viivo»tjo
jovMii waueniti apMiinaki taronu- ««tk bode kon^o. Tani v naiti stari
tok. ko ae vaakd* rjwfcije. ko **ak imovini jih je premo .v*o v kruti!
iMfaitai, ko največji rrvHi neka r, v i« Tii, v knttmn |VMunjkanjuJ
a e i a a 4 i o o i n e a i o o v o a i e U a n a
hri -»e^erji na avHi vpf.T, in oadjnjo glad, a njihm- i vit olj je da i
al je tao rt'vuo, &« a tako ailoji,.? k1 njih na in»j»«n poJju.j
okwpaj ai'ifi»a»a, pri t«n milein o?- Toni l»i mo^rl mor«nkat«ri bojra-j
0u v peM, pri 'kojeifra preokridje- n iwoj.-p.H pr^iihiljn polnon4c..i
nil! pali mV nwnvhiti avoj* tn-ld. Iitt rad»Mt in aroAo, in t»m reve-j
Ij«, po*a!bi o« na vso «wn\ na raej#,»«i ^ri^aviti v.^olojii, ure&ifjjUj
i, jodina ~i»t j*» rada*t, ^»ta :*\-«vti T«Hfr. Ali «giltovo »roe je
Otroci prepovajo. phmko ||,^| i,t ik«n« n .. Ti hiniojrli kakor
rook'amii, »»b^udiijejo! rinilj«»tri S.-unarrtnii vliti olajAa
vaH8vk«t«ni a»» ^nSkia i jiwV^a httWam* d« njihovih raa...
*o#ieik|Vbogo ii»»,ljrtvo irr^KKua^i« jjfla,^
Iju^*. a sadja v«-." ti» jM-itui-i* A btnzcn. kje s4Wnt krioamiko
suiTT IMu&ili trte trn. boirataiii.,
inatnoti no po.sna aoout ja. »o poma
Obkiihtje votwlar-le... Jo
pa«^ v te4i dneh io »*h ubogih ko
oio*h (\lf« 5T vo"' vere v tv IHWA IWimiljrnK«ti. in »Vtvoix- rni duh
r»jono Pote. kwkor pa knwmih
^alaoah l*n?HtiiHOV. Volno*" pri
idijtuje, v vaaki katoJiftki eerkviei
«)4) «e ^e«: "Veaeli dan praann
e o
i i i a e i V n i a i i w a n
e« to daleko 4iroo morje -v svojo
ataro. milo alov«wko danioviao.
Toni aem preilvel iihHo boii^iiili,
»vetih w?er*«- v domu oVtovokoro.
Kalko ao bili to 'Maleni tronotiki,
ko jo o«*e po Ave Mariji iel »»kola
hi*e a koalikon, |H»kwdil vtutk kraj
«unaj, \T»»ko aofr»o od anotraj. Kako
•e raje veselil wak^lo, 'ko je *a
sliial frla« paatirakih ptaoalk, ko ao
paatirji na Hveti vwor hodili okxli
dd hifc1 do hMe. ojrnanjevmli roj
•Ivo Ooap«»dovo, vankemu vodili
veaele pra«nike.., Oči ao »na lare
le rodooti in nefMpiona hlaž««m*t
nalivala ao je v moji luAi. Va» je
i n u o v a e o i o e e i e I u
btwnjive aanje, le opomini ao oatali
.. .Akoda teh kraamh mimiHh #a
aov. Akoda teh 'kraanih navad in
^obitVajev naiih pre^lnkkov. To no
^tidotna rmwvetljenoat in napre
dek tmi^uje vae te knaoot« atarih
"V običajev, »kakor mr« in alana po
,v Itor^ije cvetlic« Priila j« polnoJ,
V*k»ko kraaen posrW na raa«vHlje
l^'v no. v nf*hr«j Hrfih se lareta kilo
^bMjo, tako da te je toaraikotnu H
meid uao ukrojila aohco tr. o^eoa, ko
^ie od»«o**l» po eertviei božična:
|rxV„'"ilej xxeadK'e i*ije migljajo
V tej aVohodni «em)ji j« tiaofe
in tiaofe naAih rojakov, ki ae ave
tog« ve^Wa veseliti ne morejo. In
Um
tirnim mor jest, Bog ve. ka
1» ibodo t«« preeoovaH »rti t«
Jkrn
hako
kadt
iwm
«l«rfli BoMt
^IhiiiOinl^toitott
«o lW*«itTo NafltoM «•*, k«
mr1m is HiKrM ao
?-v
^3tS
ugrabila R4
bojnem potjo... Tom »od«, iaKi
are i t»#Fr, trni bolo tabu
ja li aree pretreaujoai vpuraioi...
Kol Uro bode tam toviJine, kolika
poman^-tuja, ko ie »edaj priteka
ki |ro\ova ak-or \n«ko sreo, um j**
cokuj tuj«nr»». noknj neananofta. I
K »J je hofr^LIMI po U')KKUI, *, IM«1.!
lojuj(Vih hhalih, kaj je lak«vm-|
nožu na 4MB, doae je rodil Knatna
UoN|todff...
IG00BA SVETE NdO.
Hpmal L. K.
VrJila ae je pre^l «to Wi, ko He
ni bilo toliko koledarjev in ae ohra
nila v ljudativ u do dauniaijoga ilue.
V i a o k o v k o o A k i o a n a
amonNvotnnem fMrfxiojii Airoke pla
tiine jo otalo vrliiia loai^na Oiveno-j
va luia. Oivetiova kmotija jo bila!
tka aomo4 i dale«1 jo iulo nu vsako i
stran, k njaWji4nje«nu »OMMIU en
tiNj, v vaa k ftwi ve? k* dve p^L
!t*ti iirttnroo. Po *.ftni jo bila druga..
U»ja |o v wok oin ffneyu jo bila trti
dapolua in 0*venovi ljthlj^- a« po
/itni le fnalokdaj občevali *una
njim aveUMu. To ol*eevanjo je vra
tih *a fohv oaa tal
i popolnoma
ponehalo. Zgodilo ae je, da jo
dlo poaebn» mnogo anega, nato »o
^ašSli v»«trovi, nametli «o ae Toliki
*T.
»a ljudrtvo draginja, in upanja na'prate, mahal proti nji in ji trobil
i4o)jAatuf ni. Kdo je vaemu to
mu kriv Midi ao rar.tie. A kar
•m ialim jaa, ao dve »etri, katero ko
rakajo rama ob rami: fieijn potna
Jčvvanju in novutfl jiroat. in ma
iiv n jim pri torn ae pomayn. Xa to
froxtto vojoo obrača eei KVC »v O
sanejejo kmiiPTinr
toko MkiW: tleski joaeti- ijilwivo tnla km-in«... Kjo jo
•ki cTe4. ki človeka *i«*er rnrveae- »»vivfi
v «Vr
to v»e orrvvaj(x-a lju
/mmeti in OJvonovi prabivalei ao trdila avoje. Toilaj jo vrel Miha
J.ili xa nekaj Jasa ptpol»mma od-1 K*« trama ponrnenolo doa«wo, kos
rezani od avojih «oo**iov. T»ko je "fflja. črtati po nji oialne kri
hilo t'.wli ut«kt\ Tirno. JW» agoilaj.U*" 'n verige, ter jo Kmagaslwv no
Je mnojropmi Rožičem, jo navalilo! {Hanolil dekli pod n«m. DeikJa j«
ui««ga, xa«i)lo vsa pota mioMinu. zanioljivo nauttTdttila obra* "m po
mpr«vlimim iplaatini in zaprlo OS
vouovitn iVolnnl v dolino. Dolgo
ČH*ino ao jim tekli dneri in nali
hem an ae okoraj Wli Wtiajofih ae
bolit^nifi pnwnttcov v miali. la jih
bodo tnoraU otokajofti v aaiooti. da
lr^ od trofik. Pramiki, iM-ejšnje
Ime teiko igliljNll, ao ae jim letna
pribliieToli taMg* fwokHra.
fUktgB o*-
o Vtitagili praaoikih, fat fil
motaj ao akVmll, !a bodo ili, ako
bo arenj drlol, kjpljfr polMfl.
nioani. Veliki hlap** Miho n ktk
varioa Lena. ki o« niata dobro ra«
tmiela, nt«, rollo pri te«m velfc$
pratUlovje l**o« j« trdovratna
aihla, da bo Roitf aele
v
INL
dneh in ne pojutrišnjem, kakor ja'
hotel Mrha in a njima tttfdi rtnigl
Miha ji jo »McjoioTaJ na v»e krip« %un
Ij'- tm* prav oti. fctevilH je na
ognila roko JK» deaki, da ao ae
črte Kpremenilo v velik, črn ma
dež, To je Miho ra'/.bnrilo in ljut o
je mahnil
z
desko proti njenemn
lieu... Nedolžna deila ni fcila rav
oo razpoložena a fiidno birmanj«
od hlapčeve otrani, iKoakmlo ae je
in dettira je Idofottiilo lr dim, ki
ae je zaaial po aofci.
Vir!" je oknul paapoda»,
44
je |e godrnjal nekaj T-aaa
prezreti lolovajak." o
ki a* jo hina\T»ko avi
tJQgO hrbttt ptwj.Knlar
BO oišli na skodonj
(o^podisje in otrok go
tiati •«*, da se jo 4ito
no'i n H»eor je inW ta
i hlajH*-. Gledati je mo
biia mlwfv* Doživeto
vaak jo prftirtcal na vso
OiviMiii ko rnoli nocoj
*rwt:. KavtM prav pO:
ij)Kiiwnwp»fc.
BcacU hnžtcnt praEitikc iu nrritto
Nmiii letu želi uactn ruimiriUciiikum
na užo«a. Ali uovorjotna dt^kla jo )-m je Božič. (Itmli «o do zadnje
ga in a ara ura v nižinski sobi je
km?ala
oroz deoot, ko w obesili
«'o|n' na kline
in
ae jo hlapec Miha,
zadovoljno aopeo, nmslonil na lino
i/t «o raglodai v jasno 'krajino. Ne
kaj ea*a je nwlolowno /rl v no5.
|Mtom jo ucuodoma ohvisel njegov
pojjlei'1 doii v tenuiom, od gore o*
«oi0(fn«n fcot« doline. N.*kaj avet
h-nra.^ mi-gljajm'ojra. kakor drobna
l»''ka, ich jo abtwlio v Oii in postal
jo pozornejii. Omenjena hiftka ae
jo fMjavit* «nova. atrepetala v da
ljavi, «Mta «e in 7wetila zopet
v itikroAeal blewku. Mili« ae je ču
di! ftwiMBI o« je. d« ao onem
V
ha
1i»on Hotel ae je ravno rpraiati, užaljena dekla bojefo.
odkod 1 vi, ko nedaleč od tod /.a- "^rovnice že je dsial To
i?)«la drufro, jK^orn tr^jo in v eni ne va4no.
hijm jih zaMe&i po dolini cela vr-i I^ice ao a« vidonia premikala
Ma... niwiriiih, žarenh piči«. I proti vaai. poaameeno ali v tropih
Poglejt« aem!" zaJtlical j« za- iw kontno je bila va» videti, kaskor
divljiW). V dolini je vae v hi-1 rawvotljon, narolko obrnjen j?rbaa.
»^oh!" 'Tr-
V*» ao frirt*|ili k lini in
i
iprva n» nobeden zapazil nič, a po
lB(r«inA, ko »o ao oči privadile, ao
vflicii i»to kakor .Milna..
mamom- :m* -m'
"To jo čudno!'' je menil napo- '""'J,1
dar, prevzet od neke čudne groze, i,
"Kaj je nokil"
v
ObrftS1 ao poklanjali nkoii hosj
Mnčon molk je aledii, la ^obok:,
rž a i i v k i i a o a e a i a a i N a o
je zazvoiriol glaaen, prešeren ameb
po viaokem akrxhiju: volar Tone «e
je amejal vraževerni I^eni. On ni
verm-al v vraJte: voja/k je bil avoje
dni in lastno amoaje je imet o ta*
kih atrarei).
Vme« »o penebno žarele dolge črte
in glwlalci v lini trn »gibaii nati
hent, li niso "U oorkvi^ia okno.
"To je od sile", je tamrmral go
»po«iar Voe ae nt« je zdelo, kalkor
neroprošljiva u^aranka.
"Ni dntgaee čarovnico ao!"
je dehnil Mili« prMrgano,
"Molči, b^dak jo pristavil To
nemračno, pomislil
rpra-
pogledi iakali čodeia.
za
»treael
hip. n»t,o je
z
glav:, in dejal odločbo-
"Pogledat grom, 'kaj je!"
In ni pomagala ne prošnja iti n«
igtofcnja neuatrašljivi Tone »i je
navezal na tiotfv široki1 krplje, o
blekol oipn.mtoit i:ožuli in se napo«
til v dolino. Hoja po 'polju ni bi
la ravno težka. je bil zmrzel
in držal ga je na površini. Tone
je imglo prekoračil OSxeriovo po
lje in prižol v go^l. Druga?« pa
je bilo v gowln. Povratna onega Tti
i bila en »komor na, i*»kt»pičeii. p/^l
•mrzel »neg so je trtonjal minami
in vdrlinami. IVdga, dol ca je bila
|m*koit)ema. n«knpičen. *mr
IVI anog jo m«*t) jal .iarnasiii in
vy} rt i vam i. Dolira, dpi ga abi]{y»ot
tio in rouAna.,?» jo
s\v*rjn^-
df-« otdabljen prigaJil
vi J" /.'*C'*T'AL MED JROLLNT.
TOITOVI-
A\StUk: .V i u
ve hiio. Toda kaj ja tot Mej
jhno okenoe
v
.'M* taiie 4oatjlM fejafa mUlJmijt na
t---. &
utoni
ne
»veti .. in
jwdaj o jKilnoči
"Kaj k1 ti eoli avot nori T" je
vzkliknil Tono in vmle«]
rpljiv« Tadovo.lrn»ii jo poaj»e«il
kom-ke. Pr^l pragom si jt» od vrel
ikrplje tn jih stremel vrata. Bi
la ao xafkleii.iefis. Sto*[iI je 'k oknu
1 in i*ngb^ljl mkoai »Jrklo. Hiart-ga
d"ln»o dobrvt /nanogn hššnefp
i doda je vitje! dmnati pri peči. Po
kJical ga je. spoznal twn odprl
vrata.
"AH je le na milo. da ae vra-
FAAF" je ^ITWŽ»1 ded do^TRONRFNO
in ae čudil.
"Kaj minilo .. "a* jo .'i^l To
ne le bolj. "Prišel awn ofl doma."
"ftkovla, loS zamudil," je rekel
•d«! /aloatno. "Ali ai aam?"
"Zattutdil!... je zinil Tone ra
aoearariD in atrmel v fda-roa. N'ewn
1 ji v so mu j*! «del. nwirnon nr4crito
in jel je dvomiti. "Znnmdil ...
4raj Zakaj knwte lue, wrifaj tvedita
iri kjo «o drugi T" ga je otaa!
vpriHKanji.
8Utrčok jo o1rovenel groze. 'Olo
hdk, »krbljiv mlih ae mn je i*vU
i« uot: "Tone!"
"Pa, da!" je hitel Tone nev«}r
žljivo h? ailil v preplaienoga do
da "Povejte, razločite mi, zakaj
inorite!"
Staree je bfl lrverjen kom ima
kraiJioimalo. Htopil j«
jkoradr naxaj, pomočil roŽmarinovo
ivcjiei) v poaodico iri mrmrajoč no-
wlimJiiv0i jpl
»n i»refla«enttni, neumnimi očmi! nu
Tone je vTrtrajal daljo. Obrnil ae
)At }r\
ikropHi p^ti To-
je na mah in ptwt3 at^rea aatnega
orepričnn je bH. d^t je ?moret. Po
«*til jo krp'io pMvl pragom tn od
hitel po ftkho jrga/i-ni poti, ki ae
ie vi^a mo^l gloWkim «u«gmi proti
vaai. lliU-l jo hrezmme^no daljo, lo
"no je hotel dognati: Vsj imeni
^ola zadeva. V rMkih preMiedfcik
mo je rvonek) na «ho ubrano rro
no^nje farnih zvonov ia to ga Ji
Mamilo do okrajnoali Hitol jo in
v 4

-v„V* -C V *V. V^y'v «V-v. -u
«natf«Mpr**K ••trfs&
tW» te liauiii •Meoii'er is BOL
la tiJltfa leia. io ti opomini k* v trtm zapira,
oo
n i i v n o K a n a e a a e i a l
togno de4c)a Lena od line ia v*
klikne:
"fWiwnice —t"

xml | txt