OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, December 30, 1914, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1914-12-30/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

ajutraj o Mar
je ravno danili pri
ll j«» modv«»d fcnamnti
|H» vmhu")
v Kolu k
joj, I,V
Lt w «0 mntii
ii.» vi«. »wnM»*.
•vil ft po/.i* tftkv \^zitk»\ kojk,n*111
»ti «r# vMHi bil j,» »ra in i"""
*0
SoTe lomiti kamen, ^«kn«to le
od vlade dovitljeina. da dela

awtni
n-h,ym
,,nSH^k
(•kueiirl (Kamnov u
M«l flUif ftUUUtf {&
ftmwwgagg
Upslti.
V llenhovnovi uliei k »»rti
M^hliKt
Dva ofrnja y Kraaj«. 11. notam
touekav m«*t" n« «^ioi ^i
r^tErti!-^
uto
Apirto primeri m»ilnj o Muriiao t^lifij«, j* bil« pivni p«r tt»dit) v(
roboviju, f,.* doline in grape v »»kradla. pr«-dn.» je o-i^it^vala *i
,.«l»nrfn* p^fiiio. Ill tako j* bilo. reikim vlalMin, v neki kttai
i li pri Mitu, tako «.» je Mlr*?«l' KoMvowkl iWiei fttcf«nu lo»kn
lako je bilo. Medvedov »truh jr
tofict im f«n v o*od,jc poti«
'ti. dokler l.imlje /.pvt kaj um
^a ne |o(miiitA]0
pri iriiJdjttli i/'*tojon v ljnHja»o. Nj*f*vo tr*»- j'mJ'
d« Franceta Staiv fce tn«kaj i plo ao 'prepeljali v mrtva&nieo kj',,vl*,''-,ilt'
»topaiMt. ki je lelnl na blevn. ki m- je a kolegam peljal |x» Flor
»r»li «ilj«*iee je «*ti»noval v M-jj«t»»»ki ul»ei. preje tako naarkal,I
iW-enem mlkiu na tWIniku in ,|jt j« pad^l na v.vjfnhi Flor' junsrtte1
oail. da vao«n p«»ii»e
vnaAaj«
unij* »o
rog)i Se^laj
to /.iirt« «e pridne r-nuln
0
1
tem ,(lVnn)i Arniek pri ,w»»
i Sel levim an^lin- e,« ma»ineem I
Smrtna koaa. V Zwpu^t je v stroj, katen mu je oU mIi.o pre 1
url 3:t letni Kr«ne Suiter**#. mečkaj. lHlavka Tere/ajo ft«l»- j,M®
Fon«»r«6ena mlekarlca. \a -i j«nova jo pr:*lf» pa v tovarno
i pimwiiuikti Martinu 1'iren Vj,s,
•itenjali. enovprelm w/. ob®
1 le v mi a kobnioma jarek, Iti
afciipnii v Kvrhn vin1ovfwl|» in /,a
popolrunu« it v«Mo. Voz *e je
,0
*0
roko poni pmtnje kolo, kate'
't\w.
V
•. toda neki orožnik jo je pravo
mo prijel in jo odpeljal V Ijob
make /apore.
Araltrana tatova. V \-ndkab
n
9*
traAilii. dn ne mniv irovorlti.
tako K11 ...
(HlUit/rt
Hudo dakl«. 2 i letna po.nijftaii' MimUa ttreaoviee pri Ioubljaui. !u J.' ',)u
•v. I,K W„jn i, v.rtrtn Maarti« I oroijun. 2H l.:ino »ite-! "I'll'
1 icon«' je pred kratkem napad Marijo Mi/nudi. bajtariro vi Donov* pri Breiicah krat
nekega poaeatirtkn. katerega je K,,^T|ikti at I j. nstroli.1 piuiiWi*'j J,"' pn -dedkih mo se irvrSili V na
delj eaaa aovrniila. Vdarila tra' jtg d^lavo« Jauet Furlan iz tlatine ti*«»vin«h ie trije vlomi. I n
kolom p« o-bra/n in ga toikojv levo mfO, ko ji je ra«ka»val i *K»mu so bili tat je tako
ikotbvulH U Ntralni pni! are-in,,k «tar revolver, MiJbaahovo pmli/m, da so eolo nln lajli na tr
cijo je hotela pidie^niti v Aineri-i ip,.)j«ll v delelno Mniinieo vi*0*®11, J1' priksx^l pri vratih
.,,
•tirali 24 letnemu Krane« Kii
ffa
ta/aUk* sapor«
ikopaina. Pred Prula
aa Xk*wem obrežju fijiiblja
«„»„,1.,
na krnju. ki je avo
p^id i muko Brno
iti, da hodo isktpa
4etik io več rim
1.1,.«
Anfoteli pri kopanju kanala uh(»r, /apianika pov/auo"ino ale"
•tarino. i/!in«l knterth t^,„v Dru^a jedala infctjativo k
iikfltare prav dobro ohranjene, 'uaianovitvi p«druinie Hafnela v
antičnimi ikopnmaimi ifloriri, v Kaifrebu ii v Spi itn. Pr
Hr«aifcpoaode i/ riniNkih eii*ov.,
v
»arva
i boliiifain Atir:
alikar
it
t)pa
io 11. ik»
alotmd
lotce«
V lovi.
v

OwH je na Poljanaki ««*i i*
.j**WJ"Vft,k*'*
ftWti Ar. I I V
5 v l.jnbljaoi H«(fM ^rdlwlt, —j
""K1'1
V
•Iv«* mlit ft. I««*™ ',*»*"»»!
u
0A
bl ,M| ,w lri1
J.%n
,J
.**
m,H
pr^rtrifk
t'«1' W vin»H^v
,U a: .1 l~ '»»itnvi WUHim, »#*1*1 IMIAr.
'M v*
»hriil »*kd«i k« ^P6f1"r *v* iloJHvkd,
,ll
Mirf Vlrtnik l#
\i*.
11
Vfllll
1W(W
•o vi«M in uiu jtv fft ^bjk« policij* je p«wtlj»|j» reiki j.,,n(l 44 let. .... Sr»
i**l»hro mati«, jo f« kmahi: tirftinhnt i u.'ko "uvetairo," Ha Ml j^wwilnicRrj*, & Irt
dfl»l" t* HMNivHji Ktpfth. "Ti»j '»P* pop»»ln«»m« mlurovurj«
•r *,• pr«K-i jr«ms." Volik, i .b»b«B«i Jpnn4k«vi. OotiAtm *v« STAJERSlCO
*»1«*. %o*».l jo bil i« '"if*," ki jo KHwlmlnj«' r«(?r-(lkft
Poatv^rJenja na poštah. Ar#ta
n, ko j«» "irmn^H pritk" v naj. Z««ih«Hw, k.i^r st-j-v «»m« urad 1«»k Pitodk« vjj,M mtir 4,^p p„»), knjiifv«»»i
1 iSmii tir«, ko dirjnio t*ko koMi l«»»ilj.Miih %o»fcr, in j^-iP^b-u j.« pruna-l. da j* pMievcrd! jc
u ,wka
V
P,*,,,,
(IMi kron.
Samoumop. 10u' novembra po
«e je v n*alSii tr-K)valni
tpoKine
f,0,w
v
(**lje.
jdotvla
m"t*k.,Ho
ntk
v
i *e um je blotWo N'e ve *e. nii!nv Kriitofu V/r«»k imm.»umora, "Tomala pri Ormofo. 7. j»»trvlil* *\»r dva tr^a^ka lo\oa iri tam'
ponoarc^il ali jo itl yam v anirt !tii nataueno znan
'.rok: Alkohol. Po*»tnik »lam« -nekoliko k temu pi
k a Oorte.^ je pa^i'l s knxolra in! hol
»lomil nofpv Pri IVditn'kn v Hear*da na ulici. 10. nov
dn ao bili okradeni po nekem« ,MjH»l,hie ne kh je Wl
brifkoti# je pRl novembra Kta »»prU ivt*etnik|«ia r,
tri|Mmoftel aMto-i't'kanw- p-»a.-«tiiiea Pb»hl, ki Ke|hot«in "Volpiet
jle dalje
a ...
a.
2. m. w naali pri VarafcCnn
Kr^*
1n hi
ko1-
r,vi
i/. Jake l.oki je /Hp*djala mle lit.j, prj premikanju iw'kcira v.i*a deimrja Orotniitvo je *ve .... j,
irma Terezija Olavan. ki aluiilj,.Vo roko p.»d pmlnje kolo, kativ»
«.iiiu. Ay tmli doirnala. da je rea l»e*ko i*
V prisilno dalavnmo *0 otrdali... iMvoieifu i^ 1
i v a o n e n a e u v o v i e
I» trie«a nialopndti.'.'M Albina: 1 koliko hih1
tA
1/.
/.eli',.lii IVajvIji, oki »*j
Velikovoe, iti 61 letnoira Ivana
Itorhun ,UlH, j„
Z občnega sbora Rafaelova dm-, knieiij
iba Rafaelova ru,'Ua /a inaeljen-'
ee je imela dne 'Jfi iikto'tvra obfni
,|Vt, j(e dolnji"!«. *mln.ja ae pa
pija^Ni ao ahranjene ja I »atamivlja. OruAb« je dala vami
Mrd atarKyfmi *0 tudi potrebne iinf«»rma«'ije in navodil
0 jH)*lrki»ni V rožniki |w Dalje je posredovala pri tu
lA§Hnima*rai!tji*i. lK k«»Anjem |ndici,iak«'m ravnatelj.
». K»r «o naleteli
Btv
,|K
at rajnikom na ko­
lodvoru, ii« opozarjajo raadjenc*f
v.Miio iv,1,h» na ti*rhlj«Mwki ko| D*t tamMM« Y (kriti Naa*** «4MJaN v Mnltoie«
l.xjior M)rr potrjuje t*wl jtian Vw4i wveUiikftv v
ri\iianja!
je vrgel
K. Mih sol Mahnil. P* *aradi *ui*aiuk|v ulici Sv. Klare nvJvi m»adeniV r**o.
V*kI7krw*Š'T*" t"°l fMKlf)rv
n nih
Flor 'n PiOhl. i :iV.. po i^lav i »nlaril, da verjol In potleviiea- i'•»nir ni nhi
vawa M^V'' itlw'e ter a« na «lav. tako poAko ., jje ^vnrii odvetniško pi.an.o hoteli po v^j aili Mirti at vain ,V '.
bra^ aH fc Walaj« da «0 ^«a hvaljene«*,'1«- Anton Vnia. ,in •b»v^tf« prvimr. N*katw naailneia *».mora- »«j' .«pana^
a»'«a Milk Ei vrt v «*10«*» rtralnie.o. rtd!^n,,^n kajakih f*v*n«*v. dr. b*J- vn m« ilLl
^aj je i, na ^n..on -^,
ih ,iU
timorjHiefa nA eeati
1" ^rv«\l,,en,
s
lobanjo. Kradj je bil orv-
v#l'h
,ln
ii v bu.^pitalo m,., *v.-!R
*m «.
io
krbi jraidiii.H Vadaljtia poizvedovanj« i f1"""'" J*'
n«n» pd)t*ml na Sfajerako. •KU™ *1
pohrgnil na f^faj
fti n- w
I' m. pa «0 orožniki v Atorali
.ji^djano "1.* i.:i i..u. —0ti»v«» i ji ',,,lu *"M
ta pod pwwijo. Pmi ,,,
vrihu
v v w
J«' po- SUfMOltniora ,J*» »ftfntti
J^
0
4'fK\ In Uttb.jaimkik *»«JW,'.t, je^alftii* wfc-.dt novink. K«i v*mk **rrmw*»* navajaj« n*
un**ta poHtvdmal*, da «e j. .»da Krone fore. At*vm 4*
dolt! »»in irstdjewem prt-«krtwl Pontajni Xad*d *e Jo »jjrnviu« v v J«. ,oj*Anc
I poatcn apremljevalav, oairoma tree in bil je a kaj n tev V*rok'
"^ntnrHhjttkrosr 3. «.,« 30 nun jopddne m'Ki«» Wviwnkiifiwrik, In* je
«o.Ma
tad Korujom
l«l»»giv.
t« auT« tam 83 v«, Ckti •pomonik trtvt *vilntfr». IW i pri «Vm«v jv JuImU *B»
nt«««i tort»j 2512 krftn 4 u,v,-uil.
«xik"
k p»roi*m%
nt« tmb
strojni*
t«A
nwni k.
T^i. *(#v
1
vit«»«
,t ^|»H i«*# krt'pko t»n
trgo^K,^ 3 J**- 1
(|«.|«v,v.
41 M, .!i«rw
An^-I« Kol^f. .HI. u.h. i*preh»jnl po «r»rHftti uli.^h «"J j* «oi|»« wt««»twv vrf
Smrtna kot*. V K ..ini«pi^ti utopili n r»ki
umri p». trpi mjh Kuj-
jk© It.Mklnti, bivii pv-n-orWuk pri'®'
v
d«Marmvl|iriTU| K
kronami. Piwuo jv :Mar.wta l'mri J» itorwi vbol-
kumor pa 50 u«t ,1,,^, tiranik'
aanto kmrta, naHwj«wjw |5.,..ine pri Viptx ki jo ko jo «Va tir.
inn 0 pnpirnimi o«ir»»4kj. jv pi ,,, ,^ti 'v* delo'" al jr velel V«»k
Kwrait. V Trbovljah j» rutta^j "Strah knatov*' Trti« Noki: Mrrw-nv^o IViH jk na tol«
ei obt-ail blvii raxnaialoc ^aaopi M" ^*l,w ^rš. nu pmllo na JUwi« j|*ljivt* *0 j« ixmiali! Trutu w»o:ff»f»»tovo ka|H lastnikovo koka
Notrlotii Sort. I* $r« po«i#a. tov, letni Avgust Vondin, pri- u,*rt ,'l,"zo i p«V^»"» originalno. Hotel j« id» potoni ^^'»kel je *ukn.(«, naje!
Poteirnili
^rV^i »o morali ti Xtaj«vwkim "tu 1. i-iwivkom." Pr«v ^u»ko vn«« n o»-
iiki pivu lahlt«
je \m krv.ivn fcrtulil«, ge *o imeli oni dan vln» j»*iila mlarll uho ti i- /nvpil
Ii odvatniika iluibt. V Konji Komaj /nvraealii IjunIi, k* w tlolawn !^/.aj*ret» te
•ah otvnril odvetniško pi*arno iboteli p« vaej sili Mirti at vain.)
^iltikn vn*»m v .lejlolno i Samomor v »asliitt. V ptiljak.^^
1'''"1"1 h'!lUJ"",M
»''|,n»»U» ««r»biia
|Haetiu1ca in iiv(.wke«a trKox«a!/:M Z«*r\ipvl« je rarmh
»reem ljittnv.ni e*»*vn knlu'
#*mo«,or
katerim je bil nim d.v ra/.lJ' "«A i" l""l iradn«
nan
drajroeenn«iti iu
ve*|.:
,,*tt ,n"0'« "'*»nl
„.n, ,„„n.(jkl,
Siilii pri Akofji loki. ko jt i na roki iu vratu
pravcata bitka pred kratkim na
Zforalo jt goapodarako poalop
Onul 3* Maribora Mattatft
FV. tehtH.
PRIMORSKO.
na liaftelovo pihamo Dcželui M*] Sainmnrilfr pod tram vajam,
bor je iadal na .in»atwtva piantehO
jWt,
|tt. n„\«tnbra uve.Vr .le ako
1.....
ne satoo na trgovine.
1
jxrtfjrnili rsaniea «koro nepu
au ae rapo*lali majhni liatki, ki'^koitjovam^ra i«pod voza, Fant je
v par l*aadah opozarjajo i/aelje-, j4JM,rei|a]i
Jf pr
jt bih iflil. HralM tajnik bo fow*a Jertpa Pa »lina,
ifc»j
xit
»k
Svojaga stna ob»tra!IL Un
,i Vod««ptv. e. Ktaiuijo. v Uoj
V*
,*-v- l,
Ki trftk«tno r«*am podle**
lvi*»!»e pr* kateri domntuftje. druyt p* mrtaj
Pobota«! Pri Si Pav]« «0 an
*th\
ta
lo
K W ...I- M..
1
I
w
a,.1110
«..!, n *mlilA
it O'train 1 onega
k «. Bil pa j'
•eta j« 'Wla
iesi* 5t, da je
letfl latltnetf*
1,(1
4
u n
del streli
virtletneira
pel 1 nI je i(
iiliio posta
v»»ali eaii"
lll"fil'
a. ki je
tki. celo ornlniiko postajo ata ,|vaj^ bnn ijd vrat svo
strašilu, (n I»i hil roinik ifi
1
.Ii*hO rntn:i i
»«111 un I'
i*v.'ku
Monakuvuki adravnlk
•vojo leno. dvoje "trok in neb«,
Monakovwki /-drnvniK 4J1. lb lmai*
uMtirtil
n,,,n
-klin
tmv
Ko je i/
M1
k
je tfos-tiinii*arja Andr«vja Koren« v
2* II,*-.
Ix Maribora. V Dravi ao \geli
in i-etrt. m«*ti'i dolfeya In W k*
tenkega airlea
1
o v Trat,
t!
iMiTjltl^T^iitk t^pravilndi P« vi m. brat /atkijn1 umri«ffa knjl-jki topu ie
ar 4. bat Ivan Krtian, *e a potna. Mo^K am« HM
v
jDeilelnoinu aaHitetneinu nradu a« VscKaiuojfo^ni V je krnkn
V Bt/tmni ao *lov»««kn AtvAnli P**' kratikim na/n u»ili trt novr telegrafi*! "(lol,w« r»H! Ne |xi/ni
V Radfoni aa alnvvMM ot^rili,^ kx.kardef Niaf kitali eeaar
novo im-atuo ebskirarn«.
ilUrrtl»% ti* ti* KxlkW^vlo" M«iU
«e je uativlil katoliki Inpnik
SSvne*ebd«r(|rer,
ki je bil v kaa»m l,ri *A
l1l v
hil pr»"d krafktm arelovan
mu VI JI
Vnadrjj« tirsii n!njo i poaettuka ftarerjr
in «knlil v bbnu neko iola
Pont«r*l*na Kranj
»tm. V Loi
p.n» mviIh pet ,Uvl«» HI letu
»e nij* dognati Udav k* J^mia 'llmar. doma"«.
irrrr
i v Wi"i'N« j«» v
l'ivtri'Vn5n, stHttju v lh\|rn»nv
•W Tatvlwu V
{j^ iikr.-«W urumn UJ ^wlUni.^r
v'kt «nj 1 Kramilrr kro
*Hr
m*««« flninin^ n nrrlnms\ O ti
»J iv^«, «. lrt TVav tu nimnjo v- iuv)«
ll'UC:
,a
»««nfiki
knl
Itortibi^ «»*p« K« P°'°K)a.
,,Pfc,vnwi v letu
fcwjo
*am«l^h
tnnn
!lav*c*t». jhune.j# kaj:.-»v«x\j» pri!
jtvrtJk« K^itriič v Po-imi-lvu, ntw' '^*^i i^-»su^vunj* v
|28 lH. PobrnU «1 ji' «.»tik* V VnAkn Mrmmxv.
itJorifi »mrl, t»11 .t jHiko. 21 pot*ik#l ji kolotivor
II
_.
»vojcf* tcMufi
I" »iT«*''^vjiho ,?e
v
',h,»k' *w^kane k«
k'
^^»•jbr#«' »*ubil i^w
V#*
ak v »d
axa nwt* dolira, 2aradi|v.a vstop 10 vin, kit do v kortut'1^0 »»kn Mt-mravee ^je »k.'«
Nii i
(l slabem .«kl«n,io treaavk
.je vrUuIji troj-ka prt^l i»ip#n«\
plava
,nm s
n ob
n* n,ier«»\o |*ara«tiM
v^'*
""»f1*
mls
prik*"
^1,!
i k a i
50 Union
iMTUn i i^HT
4
Samomor duhovnika. Mona ake uurMbe o heradki V ^upan Z
u.ve,.a podajo: V VierkmAnu .f*»
SnJ
ie je naliviil katoliflki liu.nik Nepan-Kontot Ka
aki preiakavl »ara i h*dod«latva l'ro p.^l. je v*h»pil lifjvan ki
proti nravihaiti.
KOROŠKO.
ujajoe ,e v i*bo, polomil prM teli
yr&fmta denar ia rokel bojeOe
"Nto#p»*V ., kar «e tiik« papit
j*.... da bi f»o)tb^al.... kar
i V W a a
"Oael!!" je narjul teleitrafi«.
Eilodrorski a rat ju tipil MTa
di iiaeljeniaktira škandala Uj
lleljakh »»oiN».-?«jo \'e«tar 104 kolo-1 ,,
dvoru jUtue ieJe*n i. Kard
tlonjar v *ep, pahnil rmed.
nega iupana airovo v at ran. m1w
in Mkoeil v v o«.
j-Kikft^ewi, lopovi I"
ffrafmt iiipanU ttt ll
laik 1K prnhu
i*- anm izk#al kal p^ll»ima «»»j Najm«»drej4i m»^l kmeti. Petn
apraViiSm,
topniSarja
V
topnim^.e in b«^1a»ti kakor kltxl
Aaraki vojiUnk-i v Vtivr« ai j.*.J« *"1 l"P»»« wkel
dama ua ikajenk««. fatt» ran je i »kupili!"
.fc
«0
S
Sawielie/. Nejw*i Korito. Mi ka
«0
DUHAN ZA NOSLANJE
i ^n\xii
FF
Mi
A IM O
hočemo prodajati povsod Ce
Square
I.OI IS VI 1)1
Nt^
(aritml V i u I v. I« Mlini
K O I
1
V OKI! NI l»OSI 1 S I l»WU»OHH
A.
M.
Qratlt Av«*nuo Kvotrth ni
MANUFAKTUKM-dA bl.Ai.iA, 1'KAMi.K,
IM OTROČJIH OHl.Kh, Kl.OHVKOV IN V8KH DRI'
U I O A O K K a v I N
Posebno pozornost posvečamo Siovenkam!
PRIOITK IN »1 OOl.hJTK NAo /,Al.(HiO KR PKK
PRlfA.'TK 0 NA01H NIZKIH i'KN A |j|
"svoji k svojisiJ
SI.OVI NHhO IIM V MShl S Al (»IN
SUPtKIOR
w
i
York
~~'V
*.:i
MURNIK
S
s
u i i'/.t 1 i I\i i .i i \c a
IIVIMO -SV /I I'lVH. 11 Ni)
vino in iuat: i.ikiiv:
SNAŽNA PRENOČIŠČA OD 2Sc DO 7S«. i
BACICH & TALKOVICH, lastnika.
SVOJI K SVOJIM

I.HihiifOlieO
Naaratl. lne H, novembra jo le
i e u n i v k i v a e o e e v S a n n o
•«0 I e*Hm *n»or j. nakloml '»tur gS let Wu je nameat«,
!ra*hi HH k mu, eintrnlM na hu- mrtev Ker nt imel pr a««b nobe h.
Ave to van ropariki morila«. rW'1
... (^i)'»«' tv#-» »v.v»h J. Pr- v mlndeni
k.or "l'MfcHiuuw ftvoiv" i* X#r»i*-! itm\, 2D l»t li»l«-n«) frVUb, kr*.!'1*0 nft twiktiji 'w-VU bih..
U|mi«o ihl »tupi ilrvkr, b'rih "ivtinicft ItllMt ttUett: m«rU»«, tU) U J,mip Knm,\ t-v t»» koj\j»UjUV *,x t* M« 8» |»trm
i n»»*»kar, ki jo pa ttuli to /,v" Hiw^ki \.n i UiM por«^»:
7.n
trmlmi*« b«dnieo Tmail je po mewtu t-\ ieo, do at a
i
k .. *•». lk.Jniilini.il iua«!a ti-\ 111 1
nee mi pkiarno. tVd *#dnjeK* ob j^vaiil aamomor.
Jnejra »bora.H» dee»*«rbra J«ta! »m—
1912 «t j* v piaariii 1t#7| »orni wrljar rra«
»Miusmu dvt.lel
o n 1 i let n i I
e.lu ^remni 1
ivembra !*»«1*»nkwtur^ra vjtn^ka, T»*kom 11« trialkkn ubogim, l^jn e *0 «ev^la kmpta. kt je pt
delavee ll 'rB J® '»rrabil LukaiMO nnitiko l«e-lo Intikonriselni Hi »arsikdo je
|rfirwgMi brit v ijh» *d« nt kvi r» i ta aam.gH Peteraburgt.
COPENHAGEN
a n e O E N A E N S N U
i v e n o i n e u i s e a v e n o
o o n o a i s e n i a
a v a s o v e n i a a v a
i o e o o o i o n a
v a n i e n i 5 e n o v z a k a o
o k e a n e o i e i v a e
o v u S e e a o u i
o n e z n a k e
o e n a e n S n u z a i k a n e
e n a o i o a k n a s v e u z a
W E Y A N U O N 0
S O V E N S K O O S I N O
N a v e a z a o a
A N E O E
713 WES I
ST.. DULU1H, MINN.

xml | txt