OCR Interpretation


The Washington times. [volume] (Washington [D.C.]) 1902-1939, May 18, 1919, NATIONAL EDITION, American Weekly Section, Image 19

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026749/1919-05-18/ed-1/seq-19/

What is OCR?


Thumbnail for

V
V. " .0-
bbbbbbbbbbbbbjbbje, fji rtifSis&sSivZsrisSSBjf BMflSBSwfiBSBs 'xSfHHHs 3rfBSa5y 9-"'' vcEm." a "iiBHni3BBH6pQBlBsvApABBB?"ii' m , 'ShBvAbvAvBsbvAbi" - iBjnicBjWTS'BBBBMBBBrp (T" g cjbPJEmSqiii'i jj "ILJy - " ? gBfc j - . jSBBBPibbbbbhhb flBABBVAvAvAvAvAvAvABVAvAvAvAvAB
BBBBBBBBBBBBBBBflBStP' " " s!' TSHBsiiit SKBBZBU9BBB&KBBHBfiflBBBBHZ)bK flBKTSBBflbBb- '- 7TiSii;t." J- w"flSSoNKRS3i5KHBBfeRBBBBBBBBS' -flE", - " 7HBBBHBBHBBBfl5BBBBHKr vwTSfNe. 4BBBBBBBBBK8BKSkBBDBBBB9BK-isBBBBBEBBBBBB57l2K -- SmhBBB'B8SHBw9SKs;b1 s vc. BKfflfflk Tjf'HB9BHBBSBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl
BBBBBBBBBBBBflBar, feg'H?Sta3PMBPBBBBMBwKBHBBBBBBK.-'. B vJBBJB&aw 3fc -"- ' J'JyrTiTnTM AWra -" Ki ?9BHbVmbVBbVmK " "SrWEfe-jt jBBDBnflBB3BHBVAM9SK9flBBBB9& " SBEnte?awS4 - CsiaBSEfc MHeBBBBVflBVABVflBVBflVflBVflBVflBVflBVflBVflM
BhhhhhhVB 'ISHBBHBBHHBIBHBritBtai jSpbhhbVABbpSM! " -Tjj-iSs-i-' -"'JlaiEiBKMBHBBfcBBjEjHSfiBwfK1 . ijBJ3BBBj3MBr . -$$ ---" "9b1bBBIB 'f B1hhVBbl4 -ai8BBBBWBir - ! Sj-j . 'HBbhBBBbB'.' j - ".mSB?Sly3BMBBBBBBi HBhVBBhVBhhVBhVBhVBhVBhVBhVBhVBhb
BhVBhV .BBfcr.BBBb&FBE- 5 -f j ' - bBhVJb" a jk . , wBieHKiF '?."?iSffisB3BHBffTn!PBjfTlBffBPr s- jSBb99bbf 2BBBb -aBBwBMu' , IScjfi5' djjBuBBVJBBHVB' ""nswtffiff" j- 39BkBhB5 -yBBHVBHVBHVBBBBBHVBHVBHVBHVBHWBHn
BBBBBBBBBBBk. '-r -' c- ' 1 f - BIBBS' BT -jTj-- iBjHTYr. sKB9BBBzHflBsBBHBBBBwBHbsBBBB h '"- .j- JBBbJk t v SBksB"SBBBBB1BBBBeBbe- " s Bh mSBBBBBBBpI TrByrBpBSSfrifr-lff'i 'SSsEBBlBflBJv'sBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBl
BBBBBBBBBBBBBBBKjSSfJjS-iih'-3flloMJJ Shb3 ? Bp - j, "aSHVflflVAflHVflHHH j a j3VJKl?Kfi' n9BHvHflVs9flVMVflflDHflVflHHHflVflBlH9ub p8BVAflu99BVflHS 9Ci89BflVflflHHHHVJC' SEHilE. - - , f! "v J3ttt jHS9&e 'wHKSBHHBHSflHVAflVflflVflflVflv
X- - flB ' BBBBBBBBBBBnlpCBBB?MMBBBSMPMBMM8a "' v- '('QBSftBBHHlB d ' m' tK(S Jff - - ,E 3 "flr M ?$
g 'C1F r BHBKbbHBBhIBBBBBBBHBMRSB-- w MbHH7"' - -' W. FS Vvv3it?'RBBBBBBBBBBBBBBBBP Tr j t. " ?k aBHw
t" tneS-3cents
X 8a. iMi 'ffB
VIKEyBHBBt
Tainted, in Oils Especially
- for this 1ae by
Henry Clive
Copyright, 1919, by Henry Clive
r
W

xml | txt