OCR Interpretation


The Washington times. [volume] (Washington [D.C.]) 1902-1939, June 29, 1919, NATIONAL EDITION, American Weekly Section, Image 27

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026749/1919-06-29/ed-1/seq-27/

What is OCR?


Thumbnail for

i
fteltehfit$an
fcr
II V
i aEBBLwidESffHSV !
Di
34
T!
It
th;
CL
t-y
3
i
K21
.,
a
8
tf
'$
A.S&
E.VM
Of
H,
Ar"M
ar-
VC .
tbU
YO
S-
1M
rV?
'ArJ
r - -.
KV
'
fl
a
u
x.
V
I
1
fcs-3cents .. -.- " ' ' i l&liillMlfSlIf IMaiM
v: ' bm BBBBBBMBBBBBBBBMlrir i friiiiPviiBilBffiMBBBBMBBMiM i
JF -.' .'.- .'.,- . -ittiDiiidttl -JB WSEgynSWPPaHFfP Bpi MWfftgBHfcdPF fillBraBBfM p
fi'-' W '" ,ZHHBHh1bbbF lllllaa !,
4rJf jw jf -jiMP ..i&BBBSSKS&r -;iv Vs .- vHIHHh9S r Hi' v VK7c!IaiflHP9k
- l lie ' yrsHSMftwf& "
i H &BBBlfc4Sr''BBBBBfl3P8KBBE - Ijjffili'HHHfe: BlHHBt BMsaEvraBBlBBBMKlPstTK- Bb9BL mWk -y-Ji
1 Iff f eRf 'bbbBKI1&1bSw v '.hBHS IHhbPISHbbbbbbbbbL- liSHBBBBBiBB ' BsWMBWBIfcv.
'Ss-'T- r Jk mfrnf n sVBbrB' ir-iBB'"' jk. THiMBHBlfe7r " "v-r "v'BMBH-i?.jiilIByBIB'-h
BBS- " Wz Jtik&r wMifmr -W'1'-' mKr' mW' BJ'BbBBBv9kb1'
''kSBBHBABvBliHBBBSHHJBBK. - BlflPiJpL- Hm" bpbk-, Jg-- .-. BHfBBBHBr 'iaWPr ..bbbBkIB I
rfcSScr- -2T. AiV'BBk 'v. llBK ' -- ''BBBPBEffiKKB'aflBBBl ' &mlJtMEB! -. - BBBBBB?s'tje-i . . tBBBBSBBBv .'. BT - -JKBBSBBI KS?f
r&i -vuBBBBBEBSiv BBW .JBBnir-9SVPEsL " .aBBBBBI - hJBpS! ' SBBBBBBB-- '" st.'. - SBBBBBBv SB- -'-'BlBBBh CBbKS
. mr --BBPIbkbI. bbv BTf?-: -f.. w 'JbbbVbVm &&fBiBi v '- SflBBBR& "; c '-- 'Bbbbbb? B '-'.BbIbV KHf
bbbdl BBBb ' "bW BBBfti isSlw5? IBbbbk-JPbB HBB -' " -:' ;BbbV' .B- 'bBbV l&lf
JBBBBh BBBBBBk BB& SflF 4tl-sc:aLf t&w NSSBl&PiBBIBBKLSzBBKl 1 VBBswkb . -..-v-is - !BBBiflB. "jflBBE BBIn BBEK
BBflBBot BNBIBBBk BBF smS.m&.imi.'- .ajMBnBt.. vtaBK' v F -BBBpBfivS . - '"w- '-aBBBBFv r JBBBBk 'JkBBEvBV VSH
lr; iflBBBBkY BT93b3. IBB bw"-'' .-Vw'-aSBPtBBTBBL-. p-kBBI 4- ; ! -BBBKsKs1B"9. -' s&Ll z BBBBfls BBBBI IflBHBI rv WJX
J" - - ' - BBK- IbW BB& flB 'W'i- ::V If 'jB B CIbbI ls MvKHlg -"ffc . BflB BbBBBBP B -'v 1
& '-" ' BflK .- W Bl Hi ifeJaaffiBHg&iX ii' '4iaaBBi.-BL "C, 'BB IB; mBBSR" -!" " -rFl'SBABBHBBBBBAf Bpsr-raaBH
'v- .la. bbk ' BB Bl '1bBBb1hBbBb IB Ife, . bB tcABH8aiWPiFB"Blr K vBI
,-;.: BBBB. -B BBF' CBBBBBBBSBBBBBBBF-Bt Wm mt Blk' . 'IBk -tifV J& '? T BBBBf 4 BF BB
4: fflflf BB IPPSBBBBBBBBfm., - m, - .3IbK:' -'IHk - VM -PT , ,&. affflfBV-sF BB
g :"-rr3t flV -i5i.w -" .?faclv9BflBBBSifSBBflBBBBF9k ' Bk B BBBBBBk .'-fBBBBi'L " -- - BBBBra1V' . iF SBB
' -ir; BB 5gfceaiM:-Vi:?BrBBBBMaBBBBaBBk ' Bt. W-' .JBBBbBBE '- -'"BBBBv .--:;:?'; '...;i,- T..BBi Is " 'r . BB
- IssT' BB JJB5BOBSiTp!BBBllBBBBkm iBbIbBBBbbBBB ''BbBBbe' " -t jyir BBkIv3-! jbb
JF B J;V42fStt?BMB5BaSS? .a WbM "" fitinBBiMr?rBBBBn - BBi
M- ' -- ' f ' .IOBiQnBSBBEWB B - JF' 'BBBPBbBbSb&- l
Sk '-'f& -a- BBBBflrM JMP jBkBdiPBBBBBBBPBBSB9 'mp BBr1 'BBBBBBBBBBBBB9BBBBBBBBBBBs -''-W? ,BBBBP BBBBLBBBBBB BBt
.---.. - JfPBjEBWBWSiBBBBByMlBBk' aBBBBBEBBBBBBBBBBMBBBM T ' fW ' BFBTflMp ' B
""M --';'..: BVaflL3BttFBBBflVJBffQv'' ' " :BB''.'BBflffflBBflflHHslSflHBV ' '';BBP : . BBPj"bbB. -
SSIS JfflSaBfgBPfWPyMBWB "flffflVBHflBTBaHaBBBlBTiiBBC- "-" '4MfKf 3& E j3b
--r""- - BBBBMBMiB? mJ. -ft. -l " ' B BirfBPnTill - ""! HBt'BBMBBBHBHHSnBBBB tfBil v. imBBPf -"fEt - lfc.e. t&9
-.f , --.jv mbbBBbBBTi MHBBflBBBBBBflflBBlBBJB '? - H' bbBBBBBBbBbBB yflBS '--SIBF .kii' k -f-f
- " KeVBlBBBBBBBBBBLflflB bBBbbBBBBBBBBBmBBBBbbBBBBBBBB'BBBbBBbBBBb'u-' -t ?mv BBbBBB. BBBBBBBBBBBBBBBBBBJBR'i&raPSBBBflBBBBBl ' XSbBBB'Bbc- k T nrt BPfi T ar?wnffiii 'in f- iBV
jV7:u : BBffflffflnBBffflBffflBflBB0B9HBffBi m ' IbbB BBBBBBffaBK eBflW -BB?aM'SlBBBB' "W
" .-.v bBbbKCbwbBbbbIHP 'wBrflHii 'w -fBBr'HflHHHPi . 9b--f iJlfti 'f i?i mV $w
'm bbbbh r?- 'WBBmPf'aBrMiilPffl-M
Vivr-.f. iBMS Jy bbbkbIIS"
vHIHIBBjEBxKKiHMr- . BBdbBbVk- j3 'mJt-? BBVflVflVfllE. lBBVflBB9BBBHflBflBBTBHSB9HBBBHflB 5 IdBBflVflVflBC- ?' " Tk" !!BHBBflBSHfuiaTBVflBflBB
j ks98c BflBlBBBBBBBBBBB&Hh. 'bbbBPmblbbbBbBBbBBbBBbBBbBBbL 'bbbihbbbb'bBBbBBBB"' ' BbB BBbBBbBBbBBbBBbBBbBBbbBwh IIbbbBBbBBbbBBbBBbbBbBBbBBbb -bBBbBBbBBbVbBBV " s'vJSfi'1"? '?s6" RiSri'' SbBBBe BBbBBbBBbB'
-ftL.? ' BBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBflBBBHBB .&SF fffWT 'BBflBBBflBBBflBBsVvK 'v VSBMaBBCPJ' S(bBBBV. v aBBsBBBBBBBBBBBflBl IBs ? '' SbESbBsP' . T flS kKfjm
BkriBlBBBBBBBBBBBBP BBBBBPM , MBkflBBBBsBB BmL :'-BB imk ' bj
IHlB'BB S .BBBBBKBtSkm- rfeflfiPniir UWSTlJ
BlBaBFHP lBBBBaK. . WHM JBBBBbBBbBBF ' BBByoBBBBMBMMiZf BBt:. ' .-W-liiiLl--.. J vi I
BBBBr JbBB HBflkJXf . BBBBBBBbBF'BBBBB7 'llBBBBflBMBBBBBBli Irt Va iiiftF i '
ISBr- fB! MSSBMiW BBMBSBBBBmT .bBBbbB ' I BBBBPBBBBBBBBjiBBBkBSBBBBBIlBBBBBBB- &lHilfiwB: I
BBvv -Br 4BBTV BBMBs w BBBBBBBBBMBt ''BBBwBBB; IBBBKKBBBBBUHaBBT9MI9BjBBy
bbSt 9 sB QBBBk "" vbbbBmsbbbbmf jbbBfbbb3 i 'IbBbBMBbbbbbbbBpbbbbbbbmBbB; ' ' 'IsIhBHSBBBI
t 'VM ii'BBBvr dBr BBsBBBbBB A n jiB IbBS- Av I'IJBmBBBBbBBbBBBBbB SR5
V K3 BB? ppBa -Mb -J-' .Ki' iVflP. "" ----jBHbBB-BBBS ii-.
4 1 i i. iBBBBwn iJBBl . ?
A

xml | txt