OCR Interpretation


The Wheeling daily intelligencer. [volume] (Wheeling, W. Va.) 1865-1903, March 31, 1888, Image 12

Image and text provided by West Virginia University

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026844/1888-03-31/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

12
r lorn!..
bn 6^8 SJefiSirginia.
i '
*?n ting og tig Ctat inJHjWr St#.
StnJ StfoHaing fitjbrr Sis ttlltmtmm
| on oil tijaHie Sig til at Dotfe 2>ig
/ r._ rifl mtb (ij. ^
(Ztaten foe 9Jt)bt)flg<reit, ftolo'
niftcit oa Jtaoitaliften.
?)EitneSi<rf Ijar ingeit ?jclb ag hnn
{hfee (Kfte nogcn.
Pirfer af ?St ei?s* o? tt fortri??
ligt 8rtl???oU ei)fl(tn.
Itiqefte lul 09 Bbmmcr S'anD
i Jlftitn.
Salt ?ruber, $drolcum ftilbcr og 9Jn>
tarlig Oa3 fflroiibe.
fliUigfte ?anb for jFarming, flcitmitg
Onttatil og flaniclBgarliitriSHum
for enftfctt JiirDerUfj on
avbeiOfont 2K?no.
?IHf RallfnolUdtr W(?rr1fnttrcb( i btn
aimtrtiibt 4)efoi(nitig.
Dm 20be ffcbrwir 1888 traoorc, i vmijoiu
til en Opforbring fra Sl;celing 3)?t5 oj
.^anbeW ffomitf, 1000 of SJeft SirginiaJ Itbcube
OTtrnb fommen i en Sonomtion, l)ooi
6ct bleu bcfluttet, at ubftebe 3u0b<jBclfe til
iffcrSenS arttibenbe ffolt til at lomme oj
Injgge fine ?>(era t ffleft Sirginia. KotiMijtii'iien
nebfatte en Jtontmisjtott, falbt "Thi
Writ Virginia Board ot Immigration ana
Vnthfmmt," mcb $ooeb!i>artcr i SBIjccI'
fltfl. Sir. G^atlfS Surbett ?art, jjoocbrt'
batter af "Whtttmg Daily Inltlligtnur"
tialgtefl til ^rafibent, oj 8. 2. Sutler, foeIjemxrrenbc
Supcriiitcnbciit a| ?taten4of?
fcnttige Sloler, DalgtcS til'Selretocr. 2cmit
Sitimigrattond Itommi4|ion oil ubenDintoft'
niitgcr gioc otic forDiiftcbe Oplt)3ttiitgct
Iiratis foin inaattc txcrc af3ntcre?fe for corn'
tuelle 'Jitjbtyggere og Jtolimiflcr, ben oil ucrre
WijOijggerc lieWcIpeliii mcb at finbe ?cm ?j
Kolomfter ineb at lolalifcrc fig, og oil iporifl
njfiftere mcb SHaab og Saab ciiljocr, fom (In*
flcrnt rrtjolbe OpIySnitigcr om fficftlBirgi.
ilia.
Telle Hoard of Immigration and- Dcvtl<
o/nuMt er fommenfet af 14 $crrcr, font aU<
tjcncr ubm !0ctoling. ifloarbct fjar felo til'
telSanb forSalg, men- bet oil fsre cuentii'
flic Jt'jDbcrc fammcn mcb Stab, fom pnffet
at ftrlgc en 2c! af fine i'anbeienbomme
Bor ticrrtxrrcnbc eicS bet mcfte of bcttc i!ant
af (tore ilorporntioner, ofl bet cr ftenfigten
nt [fare biSfe ftore ?trrefniHflcr op i minoti
!)!nrce[Ier for at Scfto Ijurtigtre at frcmfttliibe
StatenJ og for ot frcnibrttigc
en faa (lor 83efolftiing, fom ben bor funm
lettetig cntotrc. 3!er fiiibe} tjnnbre tnfinbei
of VIcrcfl of bet meft fntfltbarc Sirnib i 91<cr>
Ijeben af tippcrlige ffllarltber, fom albrif
enbitu liar caret,Mrt o| en I'log. 3)et lot
it jolieS for ligetil ( !. pr. Slrre eftcrfom bei
finbeS i Mcrrljebtn nf 3enieboner. Dg fitar
nil Ijelc Staten bare ballet af biSfe.
Seft Siirginien ?ar ingeit Gijetoner, ingen
SMijsarbS, tiiQcn S!anbrt)Iager. ?er fntbei
iiiflcn funbere Ggne i XScrben.
$011. S. 8. UIfin3, en forljenbirrmbeffon
greSmnnb, fom loin fra bet [tore Sieften fo
at anbringe [tore itapitaler i Siulmtner 0|
(inbre goretagenber i ?eft Sirginien, ljuitte
mt loorijt er t)an? $jem, nbtalte i ben it'on
uentton, fom bannebe bet obenntebnte Hoar
vf immigration andDevelopment; fulgenbe
Cp ttl bentte 3>og Ijar b:r ifte birret gior
itoflet organiferet gorfog faa at Ijcnlebe bet
?IbminbeltgeD|)mcrrIfoml)eb tjer og tEitropi
paa ben ubegramblebe Wgbom of noturtig
jiidpclilber t S3e[t Virginia. Staten frem
Iitjber ujartbanlige gorbete og Cliattcerti
3mmi(jtmttct, bet ocrre fig sannbtocertcri
gocmctf, Sabrilbrtoenbc, SDrrctniiigSttKtit
cllor Stopi!oli[tcr.
6c: man paa bcii8 SIrcal, er3Be[l3Sirginiei
ben riflcftc Stat i Untotieti mcb $cn(i)n pai
naturlige fcjelpetiibcr, fcrtlig i finl, 3cm q
SlJmmcr, Ijuiltct cr Srunblaget for |aa mege
' nf bcttc fianM SRigbotn og bibrnjtr i (an (to
Ubjlrcrtniitg til at gjflre Sianbctftortog blom
(trenbe. SScftSirginicn (ranger ittc at bcnQtt
(111 a( bcttc CocrbriocIfenS B!ad)ineri, (om
faa ftorllbftrttlninfl I)ar caret anoenbt af bet
mobeme ?Sanbboomct," for at Ijcttlrbe Dp
mrcrtfomijeben paa be mange gorbclc, (on
bet b^bcr.
Set cr (el?inblt)(enbc (or bqt IciligljebSPif
Sagtagcr, at be (Ijimnc Seencrfcr, bet (uribe
friftc tttimat, be uubtDmmeitge JtuI- og 3crn
miner, (lore pragtige Slobe og frugtbari
Sale bcljpber blot og bart at blilie (jcnbl
og for(taaebc for at brage til (ig atlc Stla8fe
af Sfolf, gorrctningJmicnb, gabritaiter ?(
Stapilaliflcr, font pnffer al anbritige Rapita
paa cn forbctaglig og filter HKoabc.
Situation og Stifling i Statin.
5!cr (t)ncJ at gjrtc (ig gjeibenbe en Bpfat
ning, atSSeft Cirgtnien cr cn langt borttiggen
be Stat, font er nctftcn ntilgjengelig ab bi
orbinoere jRcl(erontcr og Itomniuni(ation>
miblcr. averting, ben bettjbeligde SBt)
Stolen, liggcr norbenfor 'J!ljilate!p!)ia 0(
Gtiarlc(ion,iiopebftaben, liggcr paa cn bird'
tc I'inic og Inn libt til Sl)b fra ?afljington
rceo ]in rue ncm nnin cmicn nuiu m
Intra 100 SRi! fro L'aW (Eric, mtb ben anber
ftralter ten fin ft)b ootr til intra 75 Bill fro
IBanbet Deb Baltimore 03 00 SRil fra ten
[lore SttpubliB $ot>cbftab; So Xrebirbcli
of belts Serritorium liggcc i fciiibt mtbCbio
Ira jjrocnbfct til Hiennfolnania i ra Canjbi
af 135 Mil, er nbffilbt fra SFiartjIaiib t tn
ycrnflbc af 190 SWtlt og fftffcs fra Cf)io orb
Cbio Siber i ra Sirajbe af ouet 500 Kit.
Slteb flernbane tan man naa SBeft Wrji.
nim i mntbre rab ra lime fra SiliMiurn, i
to limer fra Baltimore 0(| SSaftingion, i
fern limer fra !J)t|i!abcIpl)ta, OoliimbuJ og
ISinrinnati, 1 |oo limer (ra Stew Sort on 1
fjorten Sinter fra Cliicaflo. Stolen lifljei
Daa ben florelfongeoei metlemSttlanter^ooSttiflcn
on SKifjiifippi Sal"- So OoDebbanet
niranemfJiffrer ben fra {3(1 til Writ. Den
nalurlinfle on bebfle SRoute ocftober for 8e>
follningm paa VJtlanterljaWItjften, ntdlem
Hitiitnbrlpiiia on SHidjmonb, er gjennem ffletl
Sirninia. Sjelifineiibe una bffloe Siber af l!U<
lentinnt) Slernene, oDrrftuer Stolen baabe
Cften on Cefien oj beler fin ?anbel mtnrat
WllanterbaoeH lanje Itqfltr oj Sti?fi?flppi?
fraatbart Stalftrda. $tnfl Mtlfaaenbtb
nj(t ten l<t tilgienaeltg for ant be [lore Bie>
Iropolcr on benJ fjortjoIS m ben belt Union
cr central!, bpbenbt og important.
Stfoltiiai og BmL
Gtaten bar fin og femtl Sounder meb en
(amid Befolfning af ?. 800,000.
Sffti pro cent, af ben arbeibenbe Jtlalfe
oar i 1680 bcttinftlget meb Itgerbug. lent
Wrcal er 24,780 Duabrat SJ!it eBer mete enb
to (Range faa floe |om Kartjlanb, to og en
ialofflangtoo ftorfontWaojatyuftttj, meb
8,000,000 Sienncftcr og (Ime enb SDJaeiartmfctts,
Kent 3er|ep, Connecticut og Utyobe
?g.
ftongeriget fcoHanb og SScIgicn bar i
fomlet goltemiiifibe af oeer 10,000,1)01
Beft StrgiitiaJ Wtcaler(were I Ubjtiatnil
utt ifflge Ijine iiartbe i germing.
Sigbom og $jol?i(Mter.
31880 l)QDbe Stolen 84094 ffarme m
et optaoft flreal of WSlifiH flrr?. Wjf
nemjmt mlltt foe r^Sicf I'ar.b nt *21.
og for foobebiitlet i!<mb pr. Vic:
3 bet lit oftoftebe S>cp:cbullionrn alt
omtrent ?,00o,000 og xontovleit W,000,0
mebenS partial af etntcito gabrit IJirob!
ter belli 1) fig til ootr fJ2,<A<o,OOU.
Qca !Horb til Et)S I cn Strnrfiitiifi of o
trcrit S-10 Wit et Stolen njenneniilaa:
of bet floreSlppatoifii idjergfniitni, lioillet
benfor SlalcnS Wr.tnbfer banner to on
bitD Ire ?ibegrcnc. fom [Iritlltr fig fro
til (left oner bent fflritnbfer I en Umtgbe
nctfiett 200 Mil.
Sfilbpr on Slfflfc fDrill
lib fro $jel&fibenie og gjur Slotcn til fi
be t.-bft wn&rbe i llntuticu. Jo Jretie I
af Slat tit ligger fan ct cSrunblag af 1
Ijtus Vlrral (trailer fig oucr lii.ouu Cuat
iUiil eller mere tub !U t n n f q 11
it i a og G it g I a it b 111 f a m m r
nirbeni |fj feilbare (Slot trt)b|cr b
(yraMtOfcr. fflierge, i-Oit og Salt finb
kliagtlig WfoelSlttig, paa en Eoerflabe
er frtifltl>ar jra bet laocfte lalfoiv til
jjoicfK JiVlbtOB. (Sjlrr al rirrr rgbbel
?foo ofgftfr'.8tergriir og.'j'iiiPrnie fortrin
IBeiler og Mbrager i Oirft'tillig Won til
bamte tjpptrlige Jobtr eg SMeieri garme.
Sfllegfiant) SJjrrgene ?il eiibttu bibro
por llbflralning tneb itfleieri Wrpbiilter,
; foriirrco paa flilcntcrliaoSJlijficu
til ben airopatiffe ISfport 3 nteUent
Mil fra Cci'aitfl og 10U Mil fra C(|io 91
filibeg Ijunbrebe lufiuber af Merrt af r
liarmiiig Jlanb, font lau links for fra ffcpr.VIere,
pari liuille bfr iinSM lilflrn
ligt Sloo III at tetale for IHijbnitig og J
begning. Idle l!anb liar rl UnBcrloc
?nl, fom oil afgioe fra 5000 til OOOO t
pr. Acre og font i (it life fjero Brrmlib,
IranJportmibier til illartebfl, nil afgioe
pr. Jon illoijaltij 13orben.
Gn enfftc 3embancforporation forbri
aartig?ogben cr illf ben flprfle I S!anbi
1,000,000 2. Kul mcb mllcgift af ra Jf3,0
000 111 at fpbe be i'oromoliotr, fom tnt
benJ uljtjre lonnaae. 3 SiSeft lilirgini
ttuBel btlligere Peb Srebbrn af SHinrme
1 Gnglanb. Stolen frembtjber til 3ern!
og Satirif fforelagetiber inbeiifor og gt
[enbe til 6cn? Icrriloriitm be bidigfie Sir
beniiblcr I Kjrrben. 3 1885 Ijaobe !|ieiin
oania 7707 Sllil af fulbii'tlf S'r"1"'
. Oljio 7itss Mill, Virginia 2073 Sdl, met
. SBeft Virginia fun ljaobc 1080 Wil.
EoalebeS omgioel af ffore 3ernbfli?
oil iet life Pare livtige fprenb blsfe oil ftn
fflrn?nwer oa tiloeirbrijiiu
liobociibige Rouraiuni'tationtr for Iraiisi
tmn^tn of btn# Ijurtig totfinCe !|Jrobti
3 S!itJcl of br fib (It et)tti ?nr tr oil
' bcbftr, bljrfbure Uaub t S>r|ttii optnflrt.
tr blcott oaiifltligt at finbc laupnlet 8"
iitg iiaitb bcr tiler ffltflitringMaiib, fasfi
llifocS(|ltr6l)rt)iilifl ffl. faJflborl furfllrjji
UtnS a/iiiiiniuiiijuru.
Tm iWItflriJmming, fom i nrrfltn
i fjerbtlS Slarljuitbrt l)ar fceotrget fin ueil
mtb tn faabati llbljolbeiiltD, cr mi fin
Slflafltnbc. fHotfen !Woiiittaiits flirrle it
ljar brubt StUiVflClitH, Slilltliaus Jlljfta
t blft 2rgtt two Cbtrfobring, og fault,
fillfrt tr iBtOautlftJi litjljnbt at brlib
Bti tilbaRt mob Vllltgljani) tUjtrflitr, <s
og bet ftort Subutfleii. (Si iomtfalb
[tort pro ctnl. 9nlnl af Dor 3mmigrc
bragtr nu mob Sijb.
1 Scfieti fiar ophort at bare tt Sroi
i Stft sBirflfiiia og ?tatcnic trilmttirrcti:
> Irgliuiti iBitrgeiic neb ooer mob ben SJ
toni'fc (Sulf tr bleocit btllt Snubs flort 3
' titr?. Tct notflt (lore SfnM i Sicdtinj
1 Sttlioitolc jjrrmftribl og Uouifltiifl, tr ?
: tmlioittu af biSfc Staler, at tage i Se[ib
. bercs ftorc Stobe og at aabnc btrcS ubft:
SHintfelbtcr. ?e fan ilfl bil i ftor Ubfl
nlng mobtapt tor furyluS ^tfollumi
I none Lll wypwtiwt"
, for ufpbtc SWiStoner.
I 3 Spbet af be fibfte trebibe 3tar Ijar i
i ben oq Steiten tii)bi en flanfte et|empel>i3
jtanb. Sen mrite ftoic Stinmnn i mot
Qrentgang maa fmbc Slcb i Sijben.
, 2c lommcreielle gorbinbelfer meb'
5 bcii?stolcrtr tfrcrb mebat blitic bebre og:
intimt etablerebe enb nofltnliiiDt. It
. Stouter for Sranfpotialion og atmin
Hocib (el I bctlc i'anb I)ac i be fibfie fi
r tiioe Mat Bfftet ttaflen nbeluttenbe mi
J Eften on SSeJten. ?ette SJiiSforljolb Oil
t ubnitonct efler l)?ert fom Sijben tjeuDc
. iBeWbiting 0(1 inbtager [in rctte inbuft
. Stilling i Umonen.
31t)e iRoitler itieDem Worben eg Sflbc
' blioe anlagte for at mjJbe be pgenbe:
t fro CdnCfl m 3ttl>itflrt. Sl)bm? (lor
, turlige fcjelpettlber i SJorening meb fril
beibe (liut ociiB gremgang og SucceS fi
J Sen oil itte alene fabrtfere nccften nil,
e berbeljoorJ for ?jenimc-fforbrua, men (
. nieQet mete for fine Siaboer Ofl for (Sjpi
I 3 {icnlgolb til et smfygjriltat Dbei
. oiler art have, lot at flioe Stiben btn
rettif|cbe proportion af i!aulcU (tore J
' banefnftem, ttlflrtrtrrlifl til at tran?a
bene ftpbig pgenbe ftorretniitger, 40,000
? ntje 3erttbaner i liuneg til, bbab btn ti?
Ttrfoat Stiuner ftuloe foflc (30 pr.
' pilbe benne Set alene belpbe fig III
J 8100,000,000.
' Siibett oil utPlDlfomt fobritere en flot
r af biefe Stinner, faaoelioitt anbel Altaic
. og llojitir, npbbenbigt for Suibfprelfe
t 40,000 llitl af 3ernbaiter.
i 3l!0bel af be fibfle SOHar er btr for
til belle Uanb fra gurcpa og anbte B
oocr $14,000,000 Wennefter, mere enb
' famlcbe j$oltem#ngbe af flongerlgeriH,'
t marl, $olonb og iflelgien. $iftoricn
iitgen tfiaraOrl at oppeoilettl benne u
golteoanbriiig. Set er antogel, at tint
i af ISntigranler til be gorenebe Slater i
', bet of be fibfte fem JIar, pperftiger 050,
, gorpjelfen af Sollemnnjjoen i etateri
omtrent 80 pro Sent. pr. Secennium el
c pro Cent. ont Slaret. !|!aa benne Si.
e fotpjeJ Dor SJefolluing meb 5,000,000
r floret, ober Ire fflaiifle ben famlebe J
, mcengbe i SBeft fiirginia i l?eO. 95
1 rtoronrlle ml fortltrttel. S!anb. filtm
1 xjcffircftiaelfc nioa tilorkbrinflfS foe ode
be Slater, lom liar bet bcbflc uoptagne U
Slliurr og Sloor, bt)Der felufplgiltg oe bi
SBeliiiflelferfor at o|)tage benne enornte
( lifle Botpflelfe.
SBefl Slirflinin! fforbete.
i Skft Virginia, arenbfmit til Sentifa
nia on CIho, t (tor Ubftrfflmng meb
i [amme Jtlimat, ben. famine gorbb:
be (arame (iloe meb tint tije Soli
i fine gtoof meb one mulige Siarit
' af Slim mrfien iiberpit. pg Kul on 3tn
. iter, oabnebe tan l)tr og bee, I flprre 91
, on USfttcctninfl cub i Owo on 4J3entift)1Uc
1 et filler baa at tomme til at nijbe, uiibi
t fanime gorub[ittniti(itr, ben famine oa
i bog flprre Ubcillirtq Sreraflribt og Self
enb.nogen af I)tne flore Staler.
Olebenl ffialiiren liar qiott faa itifget
, benneStat, bar 1'iinnrftene oiorSt faore 1
, "Trn originate Itilbe til Sfigbom er ft
CoerflobiglH'b i Sioturen." Meb fiiif I
1 namrhge ftorbele bar SBefl Virginia Bri
logetformeget af, boob bergiPt en Slot'
mirqtlg eg rig, bent Boll tilfrebS og It
ligt, oa bog bar ben Dtrret nplenbe i ben i
; Siardi af Bremftribt og llbeilliiig. S
i Virginia Nr oeb filelp af ct!|0ert lot
i og brttfrliat Uubbel (prge for, ot btn} f
I bele og f jrlfelilber Blibfr ticnCt i ben ft
1 muiigt UBftracCninn- ?ette oil brir.ge.
turn m({t triritgre, |iere garine, oatmt |
(ul< eg 3trnmiurr, jlere Cote Surno
OT(ll?r, flete K)utr, mere iTapital on rn
follnina (cm tan tcrDtJ i SMioner iftei
ijunbrc JuRnber.
Stnten tytr <ngcn ffl|tib. Statltnt tr I.
Stfoirninaeit er fritjeijcilftenbe og iDOttjb
Sum cit Hegel er bfti# Vcfr(<tt rtttf, g?rl
bel[er ftielonr, og naat bt inbtroejfr, ttron
fltafitbr. ?o'oen er relfacblg, liberal og
ODCCtjOlOt.
HrbeiberenS Ci?n et lifte jftrantmt
ftapitaliflenl (farm tr beftpttet.
tilt ftnrt at ptge mob Sremgang og f
at, at litre 5fortrtJ[ting, Bob og $101
luibbeb for en lt)J gtemltb foi ol ftlb og
dfterjlBjt. ? _
U?n Onion Cottgb Syrup.
West ViboimaV wool in tiio nuutu
tutvr's tavoriU). :
Wkst VtunisM i* thi' idralshLM'pSt
TJu Dr. Honry'e Worm byrup.
e '11 STATE'S MOM
<8
W'heeling as a Commercial an
rt Manufacturing Centre,
n
? HER INDUSTRIAL GROWTI
tte ?
\Q
aj,' Her Doflcr ved Fame nu a Protfttciti
Comniunfi y? Her Steel, Nails,
m? GJafi?, L?oincnw, CJjjarg, To?en
JJeer ami Wine.
xn?
til
? -*Tamed,hc"-Vnilci|y."
l\ I of the magnitude of lier nail ii
r I dustry, Wheeling has since wii
t fl| JL l uing that soubriquet 'dfversifie
jclc her product so*that nails no longer lun
iJ1'' a monopoly of her attention. Whecliii
was meant by nature for a manufaetu
n ! ing centre; she has become that an
'cnff much more. Her commercial interes
[oil! aro exto,,s,ve Wealthy; her ecluc
pfJ, tional facilities fine and her feligiot
for and social life attractivo to the best clu
I'CJ of citizens; in the professions she ea
1 0 compare with her sister cities,
. Through an existence of over a oei
fljjj, turv, first as an isolated settlement fi
(cm beyond the frontier; then as a fort f?
?00 the possession of which was fpuylit tl
iast battle of the Revolution; later
in village whose positioiron tl
L, Ohio river gayo her prominence an
!ih prosperity; a town Qu the grail Nation
,n:J ro/ul; after that ceased to he the jrrr
Lis thorooghfiifo hc^yccu M?o Kast'nnd tl
mlS West, a thriving ?Uy uf. tjjo.Westei
if,? terminus of the lialtimore to Ohio ral
road, and since a growiiiff eomuitinii
with increased facilities of coinmtimc
iflCf tion with the world at large?in th
ft? varied existent fW village, town ai
00,' citv, Wheeling has steely lje(?| lj
tfer own in the contest for iho" survival
fl cr tho fittest.
TIIR CITY'S GBOWTJI. '
#]]] I Tlio construction of the National ro
mu gnyo to Jjor an iinportanco she had n
f')1* possessed before. Iler position as t!
point of transfer for the people of t
whole western country from the palati
steamers which plied the Ohio to t
net, swinging stages which climbed and t
rffe ncended the slopes of the AUeghcni<
) be gave her advantages among towns of t
pop country envied by many a larger sisti
Iter The laying of the Baltimore & Ohio tra
to the river assured the continuance a:
. ?.fi increase of those advantages^ ami t
<y,,. city gradually changed from a tmdi
... anil 'snipping^'post to a considerable mu
,.,v. ufaeturing ami mercantile communi
'ami the little town on the bluti' spre
out into a good city with neighbor!
towns above and below and across t
trc river, Gradually she assumed the po
o&cr tion of the mctwpolia of Western V
aft i giniu; and when from the throes of oi
jcrbe war a new State was born she was t
t l)Qr only cityr and she has remained umo
men the increasing list of thriving towns
c f'fl the Mountain fc'jate. in manufacturi
and commercial interests as well po
ulation, far in ad wince of all her rival
dion She lias seen cities' grow up in 1:
suburbs rivaling in importance t
titer. Wheeling of less. than a generation aj
| and when her citizens loolc back over I
'ieri? record of enterprise und progress jnere;
ro?' 'ng with the years, no era stands distir
5 oj in beginning or ending from the ye:
jccu* which preceded or those which folio wt
dclfc for her growth has been so steady and
mite constant as to be ajnjost imperceptib
T(Cf* THE WHEELING Of TU-|?4V.
To-day, with a population of !15,(M
in and as great a population tributary
her and lying at her doors, with unusi
Jlor? facilities for ImsinesH and enjoyment I
i!3cl? a city of her size, she yet luw i)ninero
eriel unoccupied ilesirablo sites for manufi
torie's and room for an increase 1x1;
ihut make** u city great to thrice I
mcrc present size. IJer equipments for t
|torc safety and comfort of her people are yu
eient for :i ninth greater populatic
tjrrc- ^er walor 's modern and a<
illem tjuate to supply a community of 100,C
bltoc souls, and will be further improved hoc
if fju iler lire department is efficient and
cieflf record unsurpassed in {ipy pit v of t
country. Her courts are In^leleil af|
.. the most improved judicial systc
JJJJ modern civilisation has dovjsed. and r
where is the peace and safety 6ft
t fflr? cil,/on or *'lc rights of property mc
ffcr *??}fully HlliJrdt'd ?r more secure*
Lc v Her cominctcial importance is. sho\
iiifao ',or '?n^ row ol wlirehouses ai
j'| wholesaletijorefl, find her llietropolit
character is mirrored in retail estajjljs
ftafl. monts unsurpassed in style or cxto
3 l>e' outside of muuh Jarjjpr cit ies,
m- in gjassthe community luw mii int<
mn cs^ 0,ll.v Hl'c'?ndt0 *n nails. lie
a/ill wart s are turned out from more th
wflr* half a dozen furnaces, exclusive of t
*8,,? score or HO ill t he neighborhood own
0Dei and operated bv Wheeling tyinitaj. t1
terprise and 5killr vhiidi unallenfj
Td comparison, for rare beauty, artis'
rtole style and excellent (juallty, with t
li of wares of Bohemia itself.
I li r lanterns, her calico, her furnitui
nmet are known and.used far arid wide. II
J* iron and B|eoJ is fashioned into thoi
j,cll ands of shapes thousands of miles aw?i
The oucenswuro from her pottery h
j.ar won lor the city new laurels as a man
bnrc fai^uring centre,
Her leather, like her calico, herlr;
; and glafw and chinaware, .has an env:
$00. hie name in all tho great marts of t!
1C fr country. The hcer from her breweri
Icr 3 *?nd the wines from tho grapcsgroivn <
uabc the neighboring hills, her cigars and 1
om baceo are famous everywhere,
Olfc* K ATI? It A!. ADVANTAGE.'!.
^oq Wheeling' is fortujjate in possessing
. Dfl wealth of fuel in tho surrounding hi
anb,. in inexhaustible quantities, There a
nine workable veins of coal found hei
Her building stone and the clay for li
brick and building brick are every who
present, and of the best quality. " It h
too. never been necessarv to shaft for co;
bet 'he veins accessible by tunneling in
lint, 'he hills having so far furnished an ai
fare] |'l? supply for all purposes and proi
tettr to do so for generations to com
(imi- 'Since August, 1S80, the city has be(
Ireal supplied also with natural gas. I'revio
into, to that time repeated ett'orts were tnai
X be to find gas by boring in tho city ai
en- vicinit v, and though the operations we
lant) not without success, the ^as was n
found in quantity to make it very val
able. Since 1S?S(>,* however,'' two comji
ilml "*es Kavc ,hecn supplying g:is by pijiu
(,vvV ?r?niine ncu nicKory pis iu'iu m t> as
fuM in^tou county, Pa. The Natural G
l*J" Company Virginia furnish
J"?' win for household and heating purpose
rf#^ ,uu' u'80 *or 801110 manufactories. T1
tor* Wheeling Natural Gas Coinpan
L"/ through a local branch corporation, tl
iliflt 1111 u^lctu rers1Company, furnishes gi
for# *or n,unu^ac^,,rcs exclusively.
LiJ Another decided advantage coim
from the location of the town on tl
i?Tf r*ver, which furnishes cheap means
|ffr transportation for bulky frviyht". Kai
jg(i' road connection is afforded with the se;
ifor ,,ow,(l >>' the lialtimore it Ohio ar
Pennsylvania railroads, whtch also tr
verso large sections of country whoi
}&* trade is tributary to Wheeling. To tl
'flf? south the Ohio lliver railroad covers
"J* large section of the State and furnish*
* r co,l,,eytion with the Newport News
?eI Mississippi Valley raiiroad for the Kaj
and West and .South, TI19 B. ?fc 0.
[om trans-Ohio divisions also connect wit
with the? great West, and the C.. L.
. W. ami C. <k P. give access to Ohio
iUr roads and the lakes.
toot The local turnpikes and roails ai
good, and give access to a rich agricu
Mi nil region whew market garden*;]
thrive, ami contribute to make tli
Wheeling family mnrkct tho equal <
fac- any in tho world. All tho grains, fruii
anil vegetables of tho temperate zon
thrive.
ate, I The schools and churches, Whcelfn
park, society, three street railroads, or
' connecting with tho park and operate
I by noiseless steam ruotors, another by the
I electrical motors, projected from Ben- you
1 wood and now opertttmg through the i'ou
city, and a third now run oy horses, but lin<
j to have electricity as motive power; and for
a miles of paved streets equal to any any- chi!
where, give to life in Wheeling the comfort*
and attractions of civilization. The F
"Wheeling pavement" has won new
. fame for the city where it originated., t"?
i. and is admitted to be the ord> good *a cc
cheap street pavement. It is laid with mo]
hard burned tire brick blocks and has tVI1
k proven durable. one
The city tax levy for 188# is $1 00 on tier
the $100 "valuation; which includes a K0 .
special levy of ten cento for new street j,Uj
improvements. The State levy w 35 be
cents, of which 10 tents is for school pur- Jir01
poses, and the county levy (JO Cents. tun
50 Illuminating gas is furnished by the \f0,
- ..!* i !>* ?i.? *uu
* I'll V UlIU ID mu uii'uj?vov >u miu nui>u< OW1
1- WHAT WUKKLI.VO IIA8. the
d In addition to the railroad facilities "'nl
*o she now lias, the erection of a Union jjjj
ig railroad bridge over the Ohio river at will
?"* the north end of town and a traek to or c
d Boweraton, Ohio, connecting with the giv<
whole railroad system of Ohio, and reir
another road eastward to the Councils- ren
ll* ville coke region, is about to be com- pec
is nienced and a Union passenger station or f
8s and belt railroad will follow. I.
n The manufactures of the city include: %
The Riverside nail mill, having 200 tier
machines, the largest cut nail factory in onr
n* the worm, where steel nails were 'lirst win
ar made. The same company also operates
Dr in the city a steel bar and rail mill and V
just south of the city limits a blast fur- chi
[e mice, bessemer steel jilan^najl-plate faca
tory and steel pipe mill, the only steel I
io pipe mill in the world. It has also a
id second blast furuace.
ul Four other large nailjfactories; Ijesides J
nt which tljere {ire four nail factories on the tlio
?e other sjde of the nyer operated wholly or'
n or in part by Wheeling capital and by
II- Wheeling brains, Three of the factories, cial
ty the Top, Belmont and Ben wood, also in i
a- operate a huiru steel plant south of the Oh:
is city, and the Top and Belmont have ma
id blast furnaces in the city, while the Ben- of I
er wood operates a furnace over the river. I'd
of The (Jcesoent sheet iron uiljl and gal- thi;
vanixed iron car rooting works.* There fro
lire in this vicinity two other sheet iron pin
a will*. spr
Two manufacturers of iron and steel is j
roofing. rJ
lie Two large stove foundries. col
iw. t^hroe lanre foundries and machine tlu
i?l 8ho?8, turning out steam boat, rolling lie*
lie mill nml other machinery, engines, etc, title
. Two large. Hint glass fjiotor(e? anil ? on
l'h, bottle factory. There are besides in this foi
he immediate vicinity numerous Hint, win- nei
. r. dow and bottle glass factories. tin;
ck One match factory. (MX
11,1 One paper mill, ' am
bo Four beer and ale breweries. Vi
ng One calico printing works. he
in- Three furniture factories. sec
ty, One cntcnsjvo wagon works, inc
ad Three carriage anil wagon factories. >
ng One hinge, staple, nut and bolt works, of
In. Two flouring mills. til
si- Two spico mills. ha
ir- Two lantern factories. ren
vil Ono tack factory, tu>
lie One oil reilnery. pit
ng One manufactory of laundry and toilet pel
oi soaps, and one of laundry soap alone. on
ng Over a score of cigar factories, ranging bri
n- from (I to (JO employes. vej
1h. Three mjinijfactories of smoking and dai
ler chewing tobacco. in
he Three Jarge tanneries. an<
?o, One railroad repair shop. pic
lie One largo pottery in operation and
lid- threo larger onea jn process of erection. 1
let Ono glue factory. ini
uv Two manufactories of Iron and steel
;d, axles. 1
8u Three pork nacking establishments,
le. Five saw and planing mills. 1
Three keg and barrel factories. col
. fieypFftj manufactories of all kinds of 7
boxeh.
t(? One iron cornice factory. 'rn
J11' One boiler factory. ^
t0^ One patent stove pipe factory.
UK One iron measure factory. W
l? Three largo eolle'e roasting establish- 'I
ll" ments.
Lor Four candy factories. *
j).Q Two cracker factories.
One slocking factory?
J1?* Two preserve, fruit butter and canned
gooils lactones.
One fertilizer factory.
,.11* One tire and building brick factory im
J1" and several brick yards. " Aa
110 (.'oke ovens.
fr J51ej:tro plating works, D
!In JJrass and brou/e foundry. .\
J?" Jilank book factories, binderies and
,,c steam printing works.
'tv I iirush and basket factories.
Chemical factories, and lactones 01
v,j brooms, lime, saddle trees, saddles and "
11(1 harness, trunks and valises, monuments
and headstones, tin and sUeot Iron ware,
"" copper Uettlvs, itojmers|.eain pipes, gloves M
!,lt arid' suspenders, sails, awnings and tents,
mats ro settleus.
?n West Virginia Oftoi-M thorn tlio Mont mid J
, Inducement*.
(,d TSImunTJur'te /ii Scrlbncr't Magazine. yel
yt'PIMCTlCAHIAlhei?tUeriiiany AU
tic B 11 ew 8ect'on should locate in coinhe
1 puny with some of his old friends ?
A and neighbors. If Iiis wife and 1
^ children see about them the old famiiS.
liar faces, they will forget that their lot
ty: jseflst in a strange region, and though \vil
ks growing up In a newer, freer, and larger
u" life, will feel themselves encompassed Cc
r.n nipny of their old associations.
ia- Ten families are enough to begin a
he settlement, hut fifty would be better, and
es a hundred better "still, for that number i
3n implies a population of live hundred,
:o- which is half as many as the total of en- loo,
tirn counties in*West Virginia.
Almost anywhere in the newer dis- {JJ,'
tricts of the State tracts of ten and twenty tcri
thousand acres, near to markets and
'Is railways, can be bought for less prices ?
re than are demanded for wild land? on the T?
x, arid prairjii? of the far West. We will i.
suppose that fifty families club together, p,
ro ami buy sueli a tract of twenty thousand n>?.
ro acres, which is partly natural meadow, J''"r
as partly woodland, anil altogether underd,
laid with a bed of the richest coal, which
to everywhere crops out on the surface.
U- Tjiip cquI bed wMl aflbrd the colonists __
n- fuel for an indefinite time, ami the right
'? to work it will Homo day sell for enough
m to support a dukedom. Such a tract we
Us have in mind now?a rustic paradise,
le thickly coated with blue grass, and K
?d dotted with thousands* of giant oaks, Uu
poplars, and Mack walnul, every one of
(,t which will cut four thousand feet, board
n* measure.
n- Fi
, Cl'T It CP IX SMALL rARCELS.
I,. Thcso twenty thousand acres the
us I settlers will divide into farms of? |jv
-?? hay, one nunurcn acres vuuh??w u?i. mw ?woodland,
which, perhaps, they will
v hold and develop? in common, as well 0,1
Je !w livehuii'lrcil acres in the centre of the
ng tract, which they will set off into a village,
whose little churcli will not be two ?
Pg miles distant from the remotest farm
,e house on the property. .In this village
nf they will lay out and "work a few streets,
}_ build a church ami a school house, ami tore
,1. then auction off the choicest lots to the lima
?l first comers. Ono of these lots will be
u. taken by the blacksmith, another by the Vlll<
?0 shoemaker, the storekeeper and the ??>*
j0 hotel man, and one will be reserved for gJJJ
a a public library and reading room, in Ton
;>3 which Will Imj found all the latest publications,
toother with tho approved
works of many standard authors.
's TAKE A SUOHT CUT TO WEST VI110 INI A. fjjlj
h And now, we beg to ask if we have not
It sketched a modern Arcadia? "What (,,ftI
workingman would not be a denizen of i>om
re such a township? And let no one think U
1- we haye drawn an impossible picture, w
rs Such settlements, well-ordered, st'lf-sns- p
le taining, and independent, politically and f 01
">f socially, can be planted in numberless
ts locations that we know of all over the
ie l>order States. We do not own an acre scve
of laud in Uio entire border States; but
g had wo tho ear of every poor man at the "
te North, we should sav to him, "Gather
d your household goods together, and take
shortest route to Wont.Virginia. Get
ir neighbors to go with you, and
nd such communities as wo have out;d;
(or there you will And prosperity
yourselves and a future for your
luren."
OX A SMALLER SCALE.
tut often it may not bo practicable for
working wan to organize so large
?lony as tho foregoing. Often not
re than six or eight or at the most
families, can be got to emigrate from
1 neighborhood. What shall the setdo
m such circumstances? Simply
with many as he can get together;
' a smaller tract where more land can
had hereafter, and make a nucleus
and which others will gather in fu?,
and so form u larger settlement,
nt of tlie farmers in West Virginia
i about ten times as much laud as
y can profitably cultivate, vand, being
iid-poor," they will gladly sell large
HUJIB ?'i Ult'lHJ WJO (UWUBIYV tniClM Ufc
jonable prices. And generally they
I accept a cash paymont of one-fourth
me-third on delivery of the deed, and
3 three, four, or five years upon the
minder of the purchase money. This
minder the settler can reasonably ext
to pay from the produce of his "land .
orest at maturity.
>ct the settler plant his vine and his
tree; Jet him water them with paice,
and tend them with care, and
word for it, he will yet drink of the
ic, and rest himself under the shadow.
lfEST Viuoi.via is well supplied with
ireheg.
fsn Dr. Henry's Worm Syrup.
Tlio ( hueng Imhutry.
l unique West Virginia industry is
digging and drying of ginsjng root,
'sang." Little is known of this root
the public except that its comuierI
value arises from the demand for it
Dhinn. The word ginseng is probably
inese, and signifies resemblance (0 a
n or man's thigh. In the language
he Iroquois Indians the root is callfjareni
yucn, which signifies legs and
ghs separated. Others state that it is
in a Chinese word meaning lirst o(
nts, as it puts forth early in the
lag. The scientilio name of ginseng
Panax quiHifitrfuli'm,
t'iu* root is of a yellowish white
or with a MV-lCnaginoiis sweetness in
) taste, somewhat resembling that of
Drice, accompanied by a slight aromabitterness,
The plant is indigenous
ly in rich mountain coves and is never
itid growing in poor land; is found in
irly every portion of this State. The
unit! crop exported avenges from
),000 to 7f>0,000 pounds, and of this
i.mi-linlf io J,,? {? W,.u?
rginla, und iw the average price paid
re is $1 75 pur pound, it can be easily
in that the ginseng is not a staple of
tonsldcruble importance.
September is the month in which most
it is dug, yet any time from that tinspring
it can be" dug, but September
s the preference among diggers for two
isons: First, because its weeds then
n red and are ripe, and the whole
int is considered to have readied its
rfect state of annual maturity. Secd,
the leaves of the plant arc then a
ight yellow, and as the plant grows
ry low these bright colors soon in the
rk reuessc# of the tlark, damp places
which it is found, among other vines
I wild growth, enables the digger to
k it out.
West Viijoini'am cheap and rich lands
rite the capitalist and the settler.
J he Onion Cough Syrup.
5Vest VittGiNU is the .State for the
onist.
ViHoixi.i is tlie richest In conl,
n, salt ami oil.?Patton's "Natural Kelrccs
oft he United States."
'alkingParrots,
German Canarios,
Male Mocking Birds,
Cages, Medicines, Seed,
D FEED FOR ALL KINDS OP BIRDS,
Always In Mock at Eiwtern priced.
Irds iukI Supplies shipped by Express C. 0. D.
ddrcfe* all orders to '
McLain Bros.,
liolosalc mid liotail Druggists 1
WHEELING, W. VA.
? '
fannfacturcr* of Melon's Wheeling rills. I
FOR SALE.
k Registered Holstein Cow, 1
r*e years oM. Fresh January 1. Very Intve, 1
low skin, gontio, craml milker, finely bred. |
0, throeneutered Guvrusvya.
H, C. SHEPHERD,
Wheeling. W. Va.
fames S. Craig, ,
NICHOLAS C. H.s W. VA.,
1, *on receipt of postage, furnish inquirer*
with information concorning
>al. Timber and Farm Lands
In Xlcholni (frmnty. W. Va.
FOR SALE.
fWO FARMS.
'0(276, and the other52Kam*s; of first,
(J sccond &>acres improved; dwelling house,
tie and orchard on each fartn: unimproved
In well timbered. Six mile# to railroad sta*
1. Nine mile** to County Heat. Reasonable
us. For particular* call on or address
K. W. DAVIS * SON,
New Milton, Doddrtdltt GOonty, W, va.
ARMS AND HOMES
i?r Sale Cheap. Paymbnt* easy. Near rail.1
and river. Titles IndUnutaole. All our
ma are elm0 to nooii uud growing market*,
eriptlvo list free.
Gist-& Polsley,
Ileal Estate Agents,
LET ART. Mason- CotNTV, W. Va.
CARD!
>Q,onn Acres CohI, Timber and Farming
dk For Sale. Hcnil to ,
J. W. JIKAV.VER,
Ileal Estate Agent, lluekhunnon, \V. Va., i
>r kind Index free. j
For Sale on Easy Terms.
IE STEAM FLOURING MILL, .
AT MANN1NGTON, W. VA.,
B. A 0. Railroad. For further Information, *
and why ottered tor wile, apply to
JAMES 0. WATSON,
K.unmiNT. \V. VA.
Two Farms For Sale
larohrdl obtinty, W. Va., one containing 270 gi
*. In a liigh Mate of eultlvatlon; well wa(I;
good house with all neccwmry outbuild- I
; fetiecM In good repair; 170 acre* cleared,
xnv In good timber, -X, in lien from Ulon
on. The othor three ir.Jle* from Mound*
. containing 30U acre?, 150 acre* cleared,
Uy In gnu*. balance in timber; well wittered:
1 bouse, well finished, with 8 room*; large
i, with nil other ncccNtarr otubulldlmn.
lis easy. Address, VANLAEIl AKNOLl),
indsvUic. W. Vn.
FRANCIS HEERMANS,
shier of the Bank of Kingwood, J
KINO WOOD, Prcaton County, W. Vn..
rl Capital 1125,000) will correspond with peri
doMrlng to purchase coal Inudu, timber "
In, or improved farms. Can mako purchases
iwest price* for a small commission. Will
itlnto for no hind* where title In not perfect.
r Sale, 210 Acres of Land.
ON PAWPAW CHEEK,
n miles from Fairmont, W. Va. All under
o. Well Improved. I* a fine grazing farm,
ir further Information Inquire of pt
JAMES 0. WATSON,
Fiuuiosi, W. Va.
s
PATRONIZE WEST
ESTABLISHED
WM. SCHWEE
l^l?UPa IotS Wo mnkc all our own Trunks, and the only Tr
Xyfflfrgj se3 Ej ML'/'la ftn<l"?? thut ovory Trunk Beam our nninc. Auk yoi
'-"J1 u ft9' InGpfl 1111(1 uot fuUml wuutins. Our motto, "Not how?
BP?f | Send for sample or our $ia uu ana i
Also malco chcapcr llnw. MukoUnrncmf
DuraBllity Established
WM. SCHffERTFEGER, - "
3?X<3r IR
oil MAWBKCTU
- I PfoJ^
$ | j 'lPt ATO
% llWffiELIKC
wk,lfol '-^ 'K "U''"'*'''rfv
SMAr,]! STBEI
THE WEST YIRGINIi
STATE DNIVERSf
Morgantown, W. Va
Offers CnwinaloJ Advantages lo
The Young Men of West Virf
tuition free
To ono Stu4ont (orcr fifteen years of arc) for every 500 of population In each county,
;not less tlian 18 nor moro than 21 years old) from each Sonatorlal district furnished v
ind stationery, besides free tuition.
Full council lire offered for tho rogular academic degrees (n Art aud Scfencc, ari<
lull corps of competent InstructorH. Studeats may also purano a partial course.
A thoroughly equipped Chemical and Physical Laboratory, and Museum of Spec
>gy, Natural History, Ac. A Kino Library. Two flourishing Literary Societies. l'rl
Literary and Oratorical excellent*.
Students are permitted to enter any class for whlcl*
prepared, In any study.
A Preparatory Department, dlrcctod by ono of the best practical teachers In tli
Law Department, fully organized and In sueccuful operation. A thorough course,
ho study of medicine.
Hoarding anil Lodging at $2 50 to $3 50 For Wc
Washing $( OO to $1 BO per month. Total oxpciuo per year, $140 to $20(
ravel ami clothing. ^
I
Thfl Sr.hnlastlr, Year (Irnns First Wednesdav In Seotember
For further Information and catalogue* addronn
E. M. TURNER, L.L.D., Presii
MORGANTOWN, W. VA.
WnitKLIN'l, FRAN
CXAllk'HIIURG?}[A!UOBRt J, W. THORX. 0. T. 1
I'lIlUVXLi'IIIA. W. It.
ISHAM & DIGBY,
GENERAL PRODUCE MERCHA
And Buyers or COUNTRY PRODUCE,
Especially Butter, Eggs and Poult
1308 MAIN STREET, WHEELING, W. YA.
-JOHN W. HEISKE]
[22 Twelfth Street, Wheeling, W. V
DEALER IN
BOOKS & STATIONE
Family Bibles and the Oxford Teacher's Bibles at all Prices
Episcopal Prayer Books and Hymnals.
Presbyterian and Methodist Hymnals.
United Presbyterian Psalm Books and Psa
Catholic Prayor Books.
MIrooUanoquk Book* by all tho Mont Popular Author*. A law Mock of Photogrn
raph Album*. And alwuy* on hand a lawaiwortment of French TImuo Paper* in ?
A line Riwortment of l'apetrlo*, Ladle*' and Gentlemen's Pocket Hooka, Ladles'am
ocket Knlvcn, Hemp Hooky, Sunday and Day School Howard Card*, Marriage Mrensc
JOHN w. HlIsKclLi ^ i weittn stree
IREZDZLtA-IN" Sz OC
General Machinists,
ind Manufacturers of MARINE AND STATIONARY E
Cor.L'hapline and Eighteenth Stu., Wheeling, W. Vn.
W. S. MEREDITH & CO.
-Real Estate Agents and Brok
OFFICE IN WEST VIRGINIAN BUILDING.
Any person desiring to buy, sell or trado farm or jcnulnjr lands, coal lands, timber
ropcrty, In fact any kind of real estate, should atll on or address
W. S. MEREDITH &(
FAIRMONT, lUrtQnCou
OK OUT FOR TRUNK TRAIN !
VIRGINIANS!
1856.
'TFEGER,
URER OF
ddles, Collars,
Satchels, &c.
unk Manufacturer In the State that docs. fteware of Imitation*
nr dealers for tlicm or let u* supply you. Have bwn Uk\i
cheap, but how good."
DEPARTMENT.
Ml our Harness made by band. Hun no Machine.
)0 Hand-Mads Harness. Reduced from $20 and $25.
or all purpose*. Boo that every Ilarae** bJU our brand.
. Unequaled for Style and Finish.
.1146 and 1148 Main Street.
onsr.
S"S|| j
RERS ^ 11 ?
L^c I j s
I ffl
west^va-M ?
; jyr^1 yM*M??CTr| Jp?
rn -CD A T?r C2
-J -1- I I IkJ,
J Parkersburg Business Hosues.
llKNKY lXlOAK, ii. H. mw,
l'realdent. Cwhlcr.
IIV The Parkersburg National Bail, l
^ PAJtKEIfSnDRO, W. VA.
Capital Stock, - $150,000
Surplus, - 80,000
j
STATE DEPOSITORY,
yjnia. Transacts a General Banking Basiness
BENTLEYIGERWIG
. EiBi.tc.in. Manufiioturonof
irlth toxt-bookH
ZZ Furniture
xch for Bi?crl?l
1 they are No." 427 MARKET STREET,
?
o country. A
preparatory to Parkersburg, W. Va.
# ?THE-r
#k' W. H. SMITH HARDWARE CO,
), OXelUfiJVO Of
WHOLESALE
Shelf & Heavy Hardwart
dent IR0N' STEEL' |
' AGRICULTURAL IMPLEMENTSj
Stoves and Tinwaro,
K IIOOTII
'l'siuM. PARKERSBURG, W. VA. I
Parkersburg Mill Co., I
NTS, Manufacturers of and Dealer] la' m
' POPLAR LUMBER!
ry,
Flour, Feed, Meal, j|
And a Largo Variety of
LL, DRUSn-IIANDLES, BLOCKSJ
Parkersburg, W. Va. 1
:ry, j. b. woodward
284 Court S(.,Parkcrsliunr. IV. ';I,t J J
MnnufiirHirer nf tho CClobratCjJ J. .
h. fiwcut Collar I'wl. . . !
py?c ? Central Hotel,
"3 GRAFTON, W. VA.
lamb, town Elegantly Furnltho^ I
ModeraloR"
Tlio bCBt irotol In Graltou. u"* " '

xml | txt