OCR Interpretation


The Anaconda standard. [volume] (Anaconda, Mont.) 1889-1970, January 03, 1892, Image 6

Image and text provided by Montana Historical Society; Helena, MT

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84036012/1892-01-03/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

THE ANACONDA STANDARD, SUNDAY MORNING. JANUARY 3, 1892.
31kgdoial World.
oneTHING ANh ANOTHER which society peopi E i ike
TOT M K \Boiit.
wp\lii llrst days uf the new ^^^ ar have
I ^ 1 mm'ii ha|^|^^ oaag banana nf IIm pois
pie,^f Anaconda. There has In'ou^Ii.ik li gayety tlii* week u hu ll li.i- with tin-
naaktegami. aii*. iii^ hranklag af pmmI
Beaotutionakept ^ tctyuue in Anai-miila^very hiisv. The p.mnr ^I lli^ M.iiitaiia^MM I1.1111 l~i^iix l^ ^!^-^^^^!.11 ^ 11 M Ni ^ Veur'n^da^ and callers wit^ received hy Mea^^ilaiin - ft W. Loomla. Jutaea a. Ring, L.^G. Smith. I- O. Leonard. Georgo II. Una-^l.^. Bf.d.Boherto, I.H.Duratoa, Mm^Hickey, John Harrington, D. 8, Pothering^ham. II. rii.w. r, Shelley Tattle,Q. H Wm-^gtoa. K. ^^ Ray. Fayette Harrtngfton.^Charles Hickey, F. L. Miller, ft H. Lin-,^frank KenneoV.J. It. Tool*, H. I'. Mahan,^Otto Btalmoun.Victof Roy .and Miaaea Hall^ami Pur-tnu.
Mt.anil Mia, N. *'. Kav anil Mr. anil^lira. Payette Hanlmlon oi Butte mm^la Anaaaadu nil Prldu) lopuaaNen Voaff
iar.
Mr.ami lira, I^. L. Miller. fo*n^erl) moi-
dints 1 if this city, an' .it tin- Mi hi la 1 la.
Mm.ft H, ban* and bar ion Roger cutna^fr-'in Hi:ii^ ^ii Praia) toapondn lea daya^a: tin- Montana. Loot evening Mr. Laaa^joiiH il Inaaa,
Mi-.CC, Tharaton, wim nai been mak^^ing an extended lour Ihrough iba nnatt rn^FiaK ^. an iv ni .11 Hm Montanaaa Friday
flrlllllt.
Mr.ami Mr*. Frank Leonnnl came frmn^Pmi^ mi Nea Yeurdn) lo bapraaontat^Hi^ baa lami dab party on Friday night.
K.I'.. Inrgnuat oamo lo anaconda la -1^night i^^ spend Snndoy at Hm Montana.
TlicHum.in patra ^ ball laat Ttiuradai^night v\ huh was rary largcl) attended,^ami all w bo nuru paaai m wanted to ^ nju|^Ibaanaalvaa moat tburnugldy.
K.Y. Hoaa oi Daar bodge made a flying^visit in An. 11 inula mi Turadny.
Nii'sitaini'sHi usicy. 'J'lHamton, King,^Mlbta ami Maxwell, ami Maaara. Tburn*^Inn* King. Masarall ami Kimnadj aatcbod^tii^ olil ^^ ar nut last Thursday night at tba^bnunauf Mr. ami Mrs. MusweU.
Itis Imp. d ami expected th.it A. II.^li^ui rs. w hn iawell known tonoatouf Ana-^ci 'inla V residents, w ill ^ni 11^ limn Hiaapott.^Arts*, before tuauy week- hove paaaod to^accept a poarliori at I ha Intror aorka,
MrrH T Maban with bar Hm Uttbs^gBMagbtera anal lo Daar Lodge on \\'i ilm^^^ia^ in ii1!nd Kaa Venr'a dai with baa^naaaarta, Mr. and Mr-. I. v. Battcrtoa.
Baa.Br. ami Mra. f.C Quinu, a ho baaa^boonworkinglot njorethnauynarln tan*^gaadn. atartad on WTadnaadai lor Proa-^naant. Kah,, carrying aithtlaan Iba good^will ami t^i^^ I ariabea of all Ihoir h h'inbii
Mr,andMra, Roger Ednarda ami Mlaa^Bobaon tUnad an Naw Yanafa dm with Mr.
amiMrs. 1.. A. K;n;;.
Mra.OtaD Htalroann with bar daughter
Traildined at tin Molilalia last Friday.
^n Chris.mas ^ia^ Aline, Iba daughter^af Martin and Mary Mi^-ii^i. ami lainaa.^najmi1 Tnoauaa and Eugvuie Davina, wara^baptknal, tba Rav, Fat bar !)^^ Basra onV^aaatbaS*
LastBandni anthar l^^ Kiere baptiaad^Patrick, the Mill nf ilaiiii-s ami ^ liarluli
ktrba.
1hi Ifednaaday Mrs. Rbeuej Tuttlo an-^taaaajajad at dnanar Mr. ami Mrs. j. s.^Bickay, Mra. Harrington ami Iba Miaaea^a\Bca Harrington and I alia Hlrke) .
Thanaarraagaof MiaaAnnie(iien, who^has for many yeara realded near Ann*^i'lmila. 11ml W illiam t'lari u of llliaelty.
anaaohanniapd btot Tueadai e%*ening at^}st. Mark's Eniaeopnl church,tba Rev, Or.^J. C Qnaan, oflleteting,
Mrs.Kitta. arbo has Inihi rbdthig her^pan ins. Mr. and Mrs. t , \\ . boamia, PK-^Ber ted lo go to California last a*eek. but^was dataiund !^^ the atorni.
MissBadanond areni laat Tueado) lo^ffl aiMlim. B'yo., a here aba will apend^Jaiiiiar^ ami a part of February,
hi Mrtntni M' s. Murrai Mnea went to^Bait la with her gueat, Mrs. \v. t . Murpii).^tn \ isii Mr-. CeaonjaBurbwond ami Mra,^Judge Uppineott, Mra. M1I1- returned^on I hur-ila^ ami Mrs. Murph) raraalnad^laattaaaitba partygivan by Mr-. 1.1.1.^Thornton, returning in tuna in attend iln-^I.owI.iihI pnrt) on Frklay nigbt.
Aiiiont;tin* Anaeoncki peopie who at*^banded the part) given in Butte Ken Vear'a^night b) Mr-. M. J. t mun ll arere, Mr, ami^Mrs. .!. t.. DawaiMi, Miaa I'ohen ami^Me^is. Hoge, Gorham, Uuratun and^Itatoanolaan,
I.a*.i Tui'silai Mr. ami Mr-. I...^].iusl^\. with ih^it la*u children, moved in^Baa Montana, a'bert^ tliP) will remain for^aavarni month).
Tharaknva been s,-\. ral ak itiug paiib -^this weak, tin^ htrgual laiea being tlaaw^that akated at I'arroll mi Monday ami^AV^ dneada) evening
ttn Tueedo) evening a large numner of^atnagaaual aplrita ita*t in Iba pat lot - of the^Montana tn apend i ma boura in datu-ittg,
Aiimi'iu ih^-^ pi. -i ni wi i^. M^ -^l.inn -
Hmitb.d..s. Hiekcy, Harrington,ttutries^Hlekey, Roberta ami Duratoni Mbaaat^Barnea, Burprenant ami Uuratun ami^Maaara. -I. s. Hirkey, Roherta, Kickel,^MneOonabt, ktaeGiunia, ' redan, f'luirlea^Hlekey, Kelly, Young. Kuiikei. Uurhnnt.^V. Iktomo ami Willi.nns.
Mr-.Skelli-y Tin tie, alth I rhildnn
aojfaa,ggaaaa aa go aa Rnutbern * alifornia^in u t^w w^ ^ ks in naand the raaaauaaar of^th^ arkatar.
Mrs..I. t.. Paw -mi. w nli In ^ lull^ d.inii1.-
baraaaoegla, went to Bulla Una Tluiraday^aaoponda aeeh or Iwu altb Mi. ami Mra,^J. R, Dawaon.
N!is-Kaaen Engel, a*bo I tad been rot^acverul iI.t.vm tlw Bui-si nt Mi. ( ^In n. re
BarggaJmi Tnaado) in bar nmne in Butte.
tinWiiim^ dm arming Mi-- Lulu Bur*^bwaadartnlnad a port) of rrienda at Iter^gnanaon Biekori at reel. Tbti yiaingpeo-
nleplax.il caiiM-s and piilliil rand)' i:mil^a lata hour.
MissMay Petera i- quite ill al in r Itame^on Ftftll ^ 111 ^i.
List Friday i*\#*iiing Iba naBaahata uf Iha^baarfatadolub gave an Itiforinal and '^lik'h'Inl party.
L.Siininmis ..I Sail Fraii^is^ii w i- .^arm-st at th^ Mi.iit.ni i iln a^ Hm lattei^pool of ih^ a'aak.
Mrs.J. Caaday of Dear Lodge viail .1^tgtaada in AnacotMlaon vl'edm*atlay.
MissMax t '!i:i. ..I 1*1. lipalaurg wh*^came tn this pit) lo alt.-nil the a 1 ddlug 1 1^Miss innbi Clan, viaited until Thurada
m'iihIa r frii inl- 111 Vi:a^niid.i.
Mrs.Wiin- nl N.'vada and hr r daiiithti'i.^Mn. ttallagar ^I II at^, cam^ tn Alloc mil 1^OU lucvlaj. thi tin: eveliu.b ol tin satin.
da Haaj paruraad tn Bat BBree City.ar^^^nmpaiiii'iiby Haaarhoaaaaa, Mr-. MeCnrt*^nay, w ba raaaahaad witk mand Thurs^^day.
Mrm^.^^^ 1 a 1. Lira,
t'ompanir*Tlial tl.nl,. ilia llulld4^M a
Baawiiinir.^Bone Jan. j. Two recoptlona which^arara aa nrttllaal and orrtalaly aa aadoya*
Id as any ever tjn mi in Rnt Ml added mueh^In the pleasure nt many naoahl during
bolblnia ma. Fatal nf Baaa aaa iba^1 boraton n rangkat ghma Tbnradai nkjbt,^For theoocaoaaa th^ tuaaaoaea aaa pea*^fnaeli deooratrd wbb bolli and em Mar*^^ is. Tba table In the din fog rooat was
partiialarly |irett^. willi it- wiatth nf
1iniii ^^ sii\ nr. dainty ral giaaa ami Rowara.
Ahatulsniii^ eamlelahra. w ith aaanrad wax
rnndba.adorned tbaeeater nf tin- labia,^'i'he billiard moan ami oarlara vara^ornabad Far dnanbag* nad gaanrnaa nrnaaa
innwas mail^ fnr tin- gaalkanan in th^^i aril and sinnkiu^ limnm. Mrs. Tina u-
Ina gracluual) raaarrad and aa
leriaimil tin* enmpatiy and. nl^CaUrae, with so admirable a hostess.
theoPPaaioa was gaaat rajoyahac.^Tbagaaotadnaead th^ ^id yaar onlnnd
thenew \ear in P. tin merry measures nl
IbaVirginia reel. The gaaota wen* Mr.^and Mi-. M.J.Com* II, Mr.amlMis. K.W.^S. Thajda, Mr. and Mis. .1 aim s I'nrlii-.
Mr.ami Mrs. Qeorga B. Rockwood. Mr.
andMrs. William Tuofl)', Mr. and Mr-.
TomLivell. Dr.nad Mra. I . D. Leavitl.
Mr.and Mr-. .1. MBn Whin . Mr. ami Mra.
Samfidinalima. Mr. and Mra, W,^1. i.ippim..'t. Mi. Mud Mra, Hnny^Donring, Mr. and Mi-. I'. A. Lanjey.^Mra. W. C. Murphy, Mlaaaa May t'a^a^y,^Prankie Hu t. Laura Baker. Mamie^Tuany. Kailn iiiii Keli^', Cora Vcmug,
Mai)Biahop, Etta Slapl. tmi. t iara \V il-
en\,Anafrr lil.uk. Mis.- Heriber, Maaara,^Rage, Hargeant, Lawfat. Pearaon. Craig.^Irvine. Lona, Latuder. Etrdcth. Cut halt,^t nllins. Pierce, While. Tuttle, Leyaoa,^Matteaon. ^ aoey, Thornton. ^ lark. Dulton^and l^r. \\ instnii. Theaa win iba aam^minis.
Mi--\ii^ a\ateTaoratoa,mi -ill. rrepe, oatriah^Irathar truamiat -.^\i h Lurlue riMMaton, rcttoa -iik aatt,
.Mis. .1.1.1 . I Inn lit ni. Mark silk mnl lai n.
Mi-..1. Mint \\lilt^. Mack laea rnlaeil ^.:ii
rmlaolilaraa'm1.^Mi^s Laura Bajfirr. rraaot ahHe brilllantlnu.^^i^s Hcrlber. ablta naaaaeUna ii^^Mr.- Mnwtrf raofcy, aralta Inaat -11...
M:m hallh^ Hi. raptak -ilk mull.
athn!ura Vouag, araaVallh ami chtfloa.
IlbaHlaho|i, Mini^ linlia silk.
M ^ Rita Htapk t.ni. pink small, -'ik rul si. ^)^siiiii^ ami trlamlagai pearl*.
Mlaatiara a'Urnt, pink silk i i i'|h', tiiinauHl^w gk aaarl and pant pnaaani irti rta.
atbaAnnla Block, arbha siik.
Mr-.K. 0t laatrltt. aliinaaa gnaa siik.^gbunonda.
Mr. sain Jfanaatoa, baat) atria* corded agk
i%er iln-s nf pinl an.I siller stripi'-l v.ris,-.^baaanal al wiiih-raryaaaAkraugni aad aaiuax.
Mi-.^\ r, Burphy, blaek rarrat, broeada^bodkie, dbunandi
Mi. I'. A. |jirs^^. black ^ blueae i-t^|ia, red
Mi\ 1'. p'nk araaa deehlae,
Praakla11 irat, abHa in in -in., goaera,
M..1. I'anOeU. Hint^ siik ami Bat,dUV
bhasiik aaR, Mgcb
Mi^ni 1
Mi
aada,^Mrs I.'. W. S. rata*, rli
raHatrtaaaaa. aauaaada.^Mr*, .lain^. Korba^ ranaa India siik. aaarav^Mi^. ii. t:. nooknaad, gray nyapa .in alnaa,
dahltecblgon IbauMea, garaataraaat^Mra. William Tuoby, nt-Ulood ml silk, nuld
passi'iin'liliTi. ^! iilllinllils.
Mra,llorr) Daerlng, rraaat brocadr silk,^rblftiM aonnraa.^Bra. at. i Idfndaeaa),rai BiagadaeMne,
Ml-. (^Ill I..11'II ,11.1111 In 11. 1 III^ , ll.llui.il
mmto,
Tin-t ,11111, II Reeeallnn.
FoHoa'ingtheTtawalonpart} ranaalba^brilliant repetition ol Priday night, given
li Mr. and Mi s. M J.CaaaeB, HuntptUoua
pinaratbm bad baaa mad^ lor It, The^number of gueata was rary large it was^tin- iirst formal reception given by Mrs.^ConneU sine^ Rutto bnabnaaj ber borne,^'ih^ reception aaa given la th^ upper^^ooru ^^f 11 a- apaekma oaareantibi eatobliah-
meatnltlaner nf Main andGrnnlte
-iieeis.arriving by th^ main entrance tn^the tajihling, the gueata were ptuiveyed by^the eh^,aim* in th^ seiimd Baar aliere^ttntplr rlaah nnitna had baaa bnit-roriaid,^and thcttee to the thud naur arhere boat^ami boali - received I hem, Tba Innoctiae
spa. hid hl*en eoiiipleleli t ra l ^ fi irim-.l.^I'ti'li lapi siii,'. .mil riii... drapi-rii-s renat''^nenting la thi'iit-adve* a lurtune, pkvtria^lighta in mnn) lua*a. camipien in taiteful
.^ I - go, a IK mi-1 hat was parfart tor dam iiiu^ami a doaen eta) licaika fnr tin- kaaagafa^tIn-s^ mi-1 ill^ pyc ami gate brilliant*) ami^charm in the place, \ utrgc portknt 11^tin- apace, looking toward Main at mat. U'aa^an bnprm'iMtl oriental rotan. ita rkdt aur*^n undinga ..ml it- 11 ntful Rttinga tail ly re*^alitingane'a iih ii ni fa bird eaatern luxuT)^and naaa. n aoi .1 ib llghlfnl place at^rendetvauB. Ai ihe opp. site end nf the^hall room an . Hipie sup|m r rn. in a aa pna^x i.l* * I. I tbwen lahlea were aoarrangad^tint the gueata were grouped in pbrnaanl^liltle eoatptlUieB of Pighl or ti n. and all^iiijnieil ihe iimptinu lutwbeotl al Ibeh^^raac, l)ntlB^fluur abmetba lull ns.ni^llie gaat as men round Inviting! quartara for
sin,l.iti'' .mil h i ...nls. In a place s.,
spaeloilK 11,nil W^t^ ernwileil. .till^ Ugb
Ih eniup.iii was .is la rye as was ever^givan in Hun.. Ihe anibila nf^iln buthatwerenotewortb) for Ihelr rich'
naaaam! i.,r iln patreiIcgancn ..i
manynf them 1 it was evldem thai Rntta
haililn-a d itself.it its boot for IhOCoO^^In II pal l\. Theseell^ pleselllid Ii) th
ripbly*eoattimcdcatnpait)ami ih^ lusuri*^ous aumninding was bnpteaab'el) Im-. utk
lul. lianamrnaligi of tba ulnaaat in-
formalityand gaud ehear. Mr. ami Mra,^ConnrU received their friends with th^^naoal hearty cordiality, and th^ alighteat^atrrba toarard the anartalnawat nt anab^nnaaraanot Itaajolton. In rtran sense
the i.e. pinin iv,n. ., happ^ allair. and
Iboae.whoattended il caogrutulatc Ibent-
seliislnr hai ll.u h.i.l a shall' 111 its di -
litiiis.11.1 prngfaauaa.for abbb cKcei-^btntmuaif bad nana prnaidad, kapt iln^dancera lot ay till naot tin' hour of day-
htvak. I h^ siip|N'i' was liirnislnd I \ Ih
MotrnpoUtnnand ana ndaiirahl) aervrd,^Aaaaaa tbaooatt^ wara tlte loUuwing!
Ml-.M .1. t'nnni'll. I'luisian ;^iwii .^( \ellim
ani^- iln 1 Inn^, aaarl aaa*lei.^ aad 11 in.. -.
dan*mi-, hanuoei of aaturolraaaa.
Mr-.I . \\ . h. TliiaU', |^':iil nm\ sIlk. . I1.1t,,11^gBaaoaa, dkuaanda.
Mi-.^^ ^ . t . laarutaa, bto k siik. hiiiuikm^a k h la. 1- aaonaai
Mi^ Adaajaie taamian. rartaaagtiaa af aaa.
luaiuuri-en ^ 11 ili . hi,,.. 11 it1 null ilahH .
rnainuiami raiBea, houitii -t t.f rua ^.
.Mis..1. h. i lark, .1 UaatlMgnt1 i*ontnata ,^f but^ictriip ^^llva vrcpa nv -1 lur, aaarl Irani of vel
lawanil white twai!*. niiniitnii tn iisfiira
naCbaVtip-, is-arl |iasaeineiit*'rla ami il'mlieaa
aaa.dnaaaaai.
Miss1.in-ill^ Tliornton. Reranhgg tadaW ^ter^iln-.- ..1 1.iin ) reii Mik net. baoanat ^f raaaa,
Mrs..I.am - FarMa, liiilit ;:ray sir. nm ineil^with i li.11,ni riiiunri's, |^mi I |Ki^i'incnti , 1^. |n^rl^Jewell \.
MlaaKatharine K1II1. Imavi rre.im linn .tiled^satin, rli I If 1111 tinutirnft. pi a r I-a in I natural Ilm. era.
Mr-.\\ Huaa Tnakj a hit^ allk, aaaft traht ^f
branadi.i^ .il l tl iinniinus. illauii'ii'ls.^Mrs. Tula Ijo.-Hi-. wlilie i-liiilnii einhiuiili'reil
ingala, baaaaal af whitn raaaa,
Mrs.Qaargi ' flnakwaad, arhaa siik ^ ^mi^bbad wM ^uit^ Mik im Nrlpad attb gaat,^^atural iowara. ,
Bra,JJ. MUn w iiii^. nannaana aanarunl res
baaeafFranek broeadmiiiiniii with n am
naakand Ban, dkaaaada,
Mr-.R, |t, I ^auli. arlaeeM tlr,^ - en trailf
Mackrelvat. daananaa, Bangaat afyattaa i ^-^s.
Mi-,p \. largay, blank t binaaa anna^piaaaad ^itii aaa, r^-'i laaaa,
Mr-,yard, oaf* an bat siik ami aMaradnan.^baaaaat nt Hum m i,
Mr-,s.mi Jaknatoa, Maab nfk, aauoaat a pink^raara.
Bra.J. R. BaaaB, n s,;k ami rataat, pink
lu
llitaaaad aajk^siik. ngnagl
silk,ulM-^11 llli
Mis.i harp s Itunlli. hkiek^hlark ami gold rbUhM.^Mr-. \\. 1,. Platils, helli^tiii|h-
goaaroi
Mis..Intni'K It. huii-r. jr.. wliit
aaada,
Mrs..1. I . Haw- hl.u k silk tnlvet
(Hintuf nak nut i^t.
Ml-.M . I. I.ippiln ^tl. Mluln llllilllloy telict,
Uinnacdattfc haada of oatrMi amlhara,
ills,.iaines II. l.yneli. hlai'k n^ ^ . ihaniniiils.
Mta.0. W, Reed, Mock -nl.baa.
Mr-.Ha area, tarendar -ilk, IrunUMd with^banda ^ i Krariadt nobda.
Mis-1'ora Young, gra) alUt pink raaaa,
Miss.sue mrdacye. danMa s,ik. kaagnal of^laaaa.
Ml-s Allie I Llltlseve. in I hill^ -ilk i'll I in ill^,
abltanisi^.^Mi.s Man r.i-inip. Nile nam iilk, gaaara,
fctfcM ll^-sl^ Hull^-, pal^ hp^ -Ilk. pllll'l itf
baaand trhMa arlnad -in., raifloo ruayaa ana
aliltt- ru-es.
Mi--mi.1 si:ipii'i^n. \^iiuw sin., baaaaal nf^t bri wantbt inutna
Mi-sAnnla 1:1.irk. ahUa atoaicl aa da Mia,^u hit^ rnsi -.
Mi1 am V 1 ;^-^^^. in.inilariii 11 I,^ ^ i- 1 repe il
rbhar.ctaaldnrri wkb brown velvet, yelloa rti.-es,^pearl-.
bUaaAaaaConea, tanaMk ami 1.v ^-. natural^lawara.
Baa,\.ia roan*, anna badbt nk. aaa^aaunaaa -mil bouqial of whit^ aarnalbnav,
Mi-sKaaada lackto, white siik ami rajgan.
Missbote lleaaaaay, Mua iHfc crapa aid^whue baa, 11 hii^ raaaa.
Mi--Mia I' Tuaky. rattaa siik ami not,
MlaiIaara Pakitr. naant abba 11 iiiiantine,^u bite Hun rra.
Mrs.ii. M. Newlrni hl.u k silk. i'ul-;i^^ hnu-
ipietbC aillte rhr) -antiBsnattna,^Mra. Jacob Kalintrelter, blaek dlk ami la. a,^Mrs. I.. .1. HnmHttn. white silk.^Mr-. 1 harli s gMbwa. sa^i- gmag silk.^Mra. J. il, 1 aa ^rose colored silk white lure
BBBfilli--.
Aunnd many rentlenaan mad^ the run ad^of foraaai oaibt on Raw Yaar day. and ail^apeak nkananntty uf their aspartnaoa. The
deeoratioii-attin-1 'miiu-ll laabtaaao were
greatlyadmired, the lannaa la wbbdi Mrs.
('niinellami her friends reeeivid lln'eall*
arabanag Hbe a reehahaa bowor. Aaamag^tboao whu received at their banaaaama
Mi-st'asey. Miss Ih niK-si. Mrs. Tom
tataMMrs. i^r. Heed. Miss Vouag nad
MissMaker.
MkaTlllleO.Ettener i^ rbujtbag Mrs.
II.,ilu ll in Helena.
Mis-Heii Daan left this naoraang for a^mouth's viail at bar bonaa in Btani Fallo.
about1 In- I-i of I'i'liiu iry she will leave^lor t tdcagn to remain aoaaa time.
Mis-Annie HIaek. 11 In 1 has Im'i'U trtoHlag^her sister, Mrs. Tom l.atell. will leave
forher holll^ ill \V'issl Kiler snnll.
w.\. ( lark ratnrnnd Baaa th^ Ki.it ^^u
Wodaaodnj.
la^ Mantle is ill at his home011 Montana
strant.
TheWest Bntncgnb naaa aaaajaaabbt
ilatiie at Keiishaw hall 'i'hursila^ eieinuii.
Tbanext eomert in tlu^ argBUI fuiul^series will take place at the .aa-ru hmisi^Weill coda) . Jan. t,
Mr.and Mi's. M. J. Couiu'll h'aie tin -
avennajnaatrndlna six weeks in New
Yorkand Iln lull,^(ii oru^ II. t asiy will leave 011 Mm1d.11
torGRdnamt ill^,^ladgn ^'^ B, BTBana is aide la ha aaoat the
streetsBgabt alter a serious illness of ,-ix
w^^ks.
Mrs.Willi 1111 Tuoh) and children will^baaa neat greek for Louisville. K^ .. \\ here^Mrs. Tuoby will wsit her parents until^spriiiu'.
Mr.and Mra, J. It. Welleoine are nl Ihe
lintel Del Mnn le. Ml ill i ^lei . I a I.
turli is Warllehl will leave Mmiilay for n^1^ da.vbaanaaaa trip to Cbkagjo.
Mr.and Mrs. J. ti. Dawson of anaconda^were iln - guests nf Mr. and Mia. J. E. Daw^^son Trnaadni and l-'rnlay.
Col.1 iimu-i CaBnbnn nl Dillon aaa in^the city Friday navkbag Kaa Year's ralbk
WillCrnbj of Ih h na eauie over to at*^band 'ii^ partbtagfvenTtmradoyaadIfre
dagand to make his New Y ear's nulla.
MlaaAnna Coban of aaaeoada bi Iba
truesiof .Miss Fn^le.
iiidy,DeWolfabtrtaitlng butbatitbarin
Seattle.
JudgaKirk palrick rat tuned frmn Salt^lake Hnadnyi Mrs. Kukp.iuuk ami^^ in dna w ill n im 11 tn-il i^.
Mm-Man Miii h^H n| Deei tadna ami^Miss Mar) Irvine, nceotntainipd by George^w Hi in.'. 11.. led this nfbaranggi Iar^Salt Lake.wbara the paang ladies win
call^' Ron laud Hall, th^ I pi-i-opal school.^Jud;'^ ami Mrs. Slaph'ton Baft ThnraiUt)
fora two montha* abdt in CaUfinnia^Mis, r.itu stapieinn will ga in Daar
LtajgaMonday lo \ isil her luoiher t.uv for
sevcrai treoko,
Mi-sKoIi. ii.1 Bnbbaann will Mara ua.^taortan rrom Daar LndBa ahara -in- Ih-^baaa anjoy'togajradl with barpaiaana.
\1 1 ill: t. \itlil x 1 11 \.
naaagja'he fast Week In MIihiuIh aoclal^I lilies.
MlssiMLA, Jan. 'J. 'I he pink ddntltl ^^p.irl.v mi Thiir .dax night waa a BUPcapa, . -
eninpb'teas aaghudy randd deatoaa it bad
Ixi-n planned some time ngat and ev ei v -^lud) Who named to go had made ample^I Ml paratinli-. The usual pruoaUtBBUa vv, ..
lakeuto prevaat any nf I hoaa not a anted^rmtti getting in oaaong tba aaacc Kohml)^bad lo be tnraad atvay. hcaaevor, Tba K.
nl l'. hall was llllitl, the lluist of those in
ttiendnarakavnaj raaaa aa aiwetotora.^About AO perauna aaaA in coatuanc aad^mode a ga) s|lade aa I hey appaanaj mi
thefloor, AI mill II oVtocb the.inlet In^until.1- k was given and 11 was noticed Hint^mi. rli eyeeybndg n-uinved not oi;l^ tl,..^mask but tba dontlno. whJeb a fan miu.^utes'dancing had ahowu lobe uncoinfoiLi^^bit hot, Tlaan tboao who bad aat aanaarad^in ooatunaa ranatnanead in dance ami^tlx' Rung wo- MBati aaaaaaj Bnan^Ban oat ai Iha cat) in attendnaaa wert1^Mis. .1. F. w, iaaaarary of Helen.i. M -
Ilaiiiuiondof llcl'-iia and Miss I{oI-.ti-.,ii
ofBaaMaer, Brhnarogaaota during iba holi*^ila.vsnf Mis- Barka-ithj Miaa t'h.vniek ^I^Hopnei, t oloui-1 and Mi-. J. A. .Metiow,
ofHorse Plains nnd Tom lenders, w ho i-
karaBaaa Puny for a few ihiya. I.ii uteii-^uiit ami Mrs. Andn-ws. Mra. Maguin- and^Misa H itlles of Fort Missoula were al.su
Baaaaat.Thai was the Bjatdknayaaf hat
siison u Inch Miss Loui^ Wunlen litis at-^ti'tilled. She will aeeompaii) her sister,^Mrs. Fnil T. Sterling, on her trip East, on^n hieh they start In-day. Col. Thomas C.^Marshall won* a domino for a tdiort time,^kog he is not n success as a iuaai|ueradoi'.^The onl^ man present w ho won' hia iloin-^ingj throughout the evening was William^t,. Itatift. Several of the very young set.^including Misses Anna Marshall. Pearl^Hanson nnd Qgfttg MoMBg and Bggggjl^Stew art. ap|M-ured to enjoy the occuafoti^'ull- as lunch as anylsaly present. The^allair was a very ph asing v 11 riutinn frmn^Ihe regular chill dances.
Kaafmi the prngraiume nf dnnees is the^[oar Y'ear party next Friday night.
tonsideralile lalk has Ini ti indulged in^eiiiu-erning a iMielielors' hall. The state^^ment has Im'cii made that the liaehelnrs^should give .1 hall In repay the social debts^due from them to the married Jieoplc.^talda from the eniertaiuiug done on^Thanksgiving and Christinas mix little^has hceii done by- ihe married' penple to*^place ihe hachelors under ohligattmis fn^them. Married men have been conspicu^^ous for their gbggggM from nearly every^^ ocial allair where married |Mi^ple have^Heeii the entertainers, Il would laa\er)^nice for tin* hachclnrs tu giv e a hall, lint if^miiv those w hu have social dehts 10 pny^Isi oine the pallnii- nf it. the list of them^w ill not n i|iii|i' much space in the new s^^papers.
TheSia ial nnd T'nit.v Whist chilis met^as usual this week. Dr. and Mrs. Mills
iUP rtabaad the Bgebll club on Tut-sdav^evening. 'Ihe guests wiie Mr. ami^Mis. Tylnr H. Thonanaoa. Mr. and^Mrs. Fnil T. Steiling, Col. nnd
Mis.Tbanana c. MataliaH. Dr. ami^Mra. C. w. Iindianl, Mr. ami Mia. T.
I.D. Jenkins, Mrs. F. L Wmdeii and J.
II.1'. Kymuii. Mrs*. Lnmliaiil and Mr.
Jen kind tana the Brat grtaag and Mrs.
Wortlenand Mr. Sterling ihe IsKihies.
TheDaMy ckab was aaaartolnad nj Mrs.
F.L. YVordmi 011 WddJagnday evening.^Timse present tn-ri-: Mr. ami Mis. C. ti.^Kcanlaii. Mr.and Mrs..). A. Ferguson, Dr.^ami Mrs. (.. T. MeCiilloiigh. Mr. and Mrs.^F T. Sterling. Kev . and Mrs. I harh 1 H.
Linlay,Mrs. Bnytoa, Mr. and Mix. B.
HiUi II. Mr. and Mrs. J. M. Hamilton,^Mi -. John Met ormi^!,. Mis..^ Stevvnri.^Hi !e;i llathewa.v and Louie Wonlett, and^Mcaara.CC. Feeguaaa, H. E. Hnidley, A.^kffdjtcrlhig, a.J. U. Rarr. Gaarga Raaiart
^ William t^. Rnnft. Tba band prnaa^wera won h) Mra. Haakrli and Mr. Htowarl
amithe hm hies bg Mrs. Heardan and Mr.
Ranfl.
JudgeW. J. Sti'phens and family re^^turned to the city on Thursday after an^ofaaaaBM of M inonths. spent in California^and tin- Hnawd euuiiti^', Thev had made^atrangeiui'UtH to s|H'iid the winter in^Seattle, hm clouds and rain drove them^heme.
W.ft BggfMM of Helena spent Tluira^^day w ith a. 11. ^ aaa.
tinMonday night a smtgIservice.BBtttlad^^'I he t hlld Jcsiia,^ was reiulercd in 1 xeel-^l^tlt si^lehy the ehnir uf the Cbagab nf^ih^ Holy Spirit. A large audience wus
praaaat.
Tbachief aaaea of aoaaaaaaaal at pres^^ent is the Bg rink at the corner of lliggins^avenue and Fine slrcet. It was opened a
iicrk ago to-nighl. since Sunday it has
baaarBBnd arari gibnananjinad evening
hya large nunila r of young peu|ile. 'J he^iee was not llrst rate, hut is ta-ing im^^proved ail the Bant nad the spmt haraanhad
isexcellent.
Dr.WaadgaaT and family of Fort Mis^^soula have gone to Fort Aaaiitiboine.
Captaint trd and fatnilv are preparing^to move w ithin a few days for'Fort Custer,^w here the captain has lieeu assigned tothe^command of A eompau.v. Tvveuiy-liIth in^^fantry.
LieutenantMct'orkle, win* hits la-en as-^siciK-d to the Tw cut v-III III ilif.iutrv . is ex^^pected at Fort Missoula any time. He^aaould have arrived before this, hut was
detainedat Furl Leavenworth hv an attack^of ihe grip.
TheI'.piscopal Sunday sehunl held its^Christinas celebration mi I'm sday even^^ing.
AlexDow of Ariel'was in the city 011^Tiiesda.v.
Judge.1. M. Fvaiis was in Deer Ladga^Batty in the week attending the (uncial uf^his in-uther's child.
11.t .Cunpni af flinnladala was in the
citymi Mouda.v and Tllesda^ .
Iili lightful danaar party was given on
Raadayevening by Mr. ami Mrs. Frog T.
Sterling.Tin it guests w ere Mr. and Mrs.^James Ratahutd. Mr.and Mis. P,J, Kline
Mra.P. L, Wordan and Miss uoado War-
leu.
Mr.and Mrs. A. J. Ogtaon have gmie tu
1ihio to s|m'ud tin- w naae,
Dr.and Mrs. F. S. BaggBBf enterlained^Mr. and Mrs. T. H. Thompson .11 dinner^la-i Sunday.
MissHarriet Until, count 1 sii|^erintend-^cnt nf sehiHils, and J. M. Ilallliltoa, prin^^cipal nf ihe city schools, iitlciiihil ih
nutatingof th^ NtateTaaehora'aoooooatioa^ai BaaMana.
E.P. Fn'iieh of Ih h ii 1. a friend of \.^11. t isik. sli.-ul the week lien'.
Missis Mary nnd Lillie Hooth returned^Icadni from a visit to their aunt at Drutii-^iiiniid.
Dr.and Mrs. Mills will givea dinner^party of IJ or It covers Moudav ^veiling.
Mrs.hBtbagd and Mrs. Keith gave n^pleas.mi canl party last night as a tlnule^to the New Y ear's 1 ell lira!ion. Tln ir^giie-Is were the Missi s Hammond, of^Helena: Messrs. Robinson nnd Hammond,^of Bonner 1 MoLuud and BaakwBb mid
Maaara.French.of Helena; Messrs. tinuld,^Sellle, CiKike. Moses and Andrew' Heck-^w ith.
Frofe-sorand Mrs. Carl Rocsegave a rti^-
UghtfuimuaieaW on Vfedaaadni avaadng,
Thnsepreseni were: Mr. ami Mrs. Dixon.^Dr. F. F. Ellis. Messrs. lb'i-r^ Welch and^Tthbitta.
Araid parivwas given at the home of^lion, and Mrs. W. M. Ihcklord this even-^it lg.
Hon.Sinn W1111! of Helena was here^early 111 the w BOB.
t'nMoatlnv evening Dr. and Mrs. W. I'.^Millagavna nmat aadoi'abaf danaar party.^Their ffiieata wara Mayor aad Mrs. J. m.^Keith. Mr. nnd Mrr. Tytar H. Thnaaaaoa,
Mr.ami Mr-. Fntl T. sterling. Miss Wesi^and A. B. C.sik.
Mr.and Mrs. tioorgc H. Wilds gave.}^Kautuek) dinner at Ibeh* elegant nan
bom1 Muiu'av aftornaaa, Thalrgncata,
.,11Faantueky paanaa.ware ludgeand Mis.
I .'-. MorahaU. ftd. and Mr-. Thus. 1^MarahaR. Mi. and Mrs. II. ft Stiff. Mr.^alwl Mrs. T. J. D. JoakHM ami Mr. and
Mrs.I^. P. leak baa,^Un Tiiisday Mr. and- Mia. YVilliani
Springerentertained a number of their^friends unil neighbors at a dinner pnrty.^Their guests wen* Mr. and Mrs. J. E.^BharraM. Mr. and Mrs. Hun km in. Mr.^and Mrs. P. Kelly, Mr. and Mrs. Folev and^Ed Miller.
Asmall card pnrty was given nt the^Beekw ith n'sidenee oil YY'ednesilay even^^ing in honor of Miss Becka ith's guests^Miss Hammond uf Helena and Miss H' iIi-^inaon of Bonner. The guests wen-, in ad^^dition to Misses Hammond nnd Robinsmi.^Frank P. Keith, \V. S. Settle and W. J.^aVagafa
Maj.Peti'i' Konaii was in from the Flat^^head agency on Wednesday evening. He^is oil^ nf the plea-anli'St 1111 ii that ever^visits the city. II* used to Ih* 11 in w-|ai-^pt*r titan and knows what ni'ws is. and is^alw ays ready to help the n pnrters out.
Mrs.William Kennedy has la-en enter^^taining Mr-. D. II. Wiston and Mi-s Kath-^erine Simnis of Helena during the past^wii-k.
Hon.Charles M. Crutehneld is ggpaakal^hack from Y'irgiuia shortlv. He will he^aecotti|^anieil hy his sister. Miss lone^Crutehfleld. and a lady friend of hers.
Mr.and Mrs. W. KUngbaTg ii-lurned on^Siittdny evening fmiu Helena where they^had spent Christmas.
(eorge W. Howard is dow n al Nine Mile^hunt itig.
C.E. WiHslvviirth, chief timber MgpggtOf^nf the Nurlherii I'acitic. has gone to the^Kootenai country mi husiness.
ChaphiinSlew art of Fort Missoula will^deliver the second leciure in the young^people's course at Ihe t ongrcgathBOgl^chiireh iicxi Monday evening.
Sometim,^ ago the marriage of Miss^Caiilfii'ld. sister of Mm. Dr. Wisalru''.^who until n eentlv lived at Fort Mi.-soula.^to tieorge B. Ilnvvanl of New York, was^MMBOnaaad to take place in Washington,^D. ('.. on Dec. an. From friends of the^hride here it is li artiedth.it the marring^^was celebrated nt high noon 011 Wednes^^day, at the home ol the bride's parents.^Dr. and Mrs. .1. A. CnajMhdd, ami dial Mr.^anil Mrs. Howard lefi imaaaaVakall fm^Flnrida. where they all' to remain lor lu^days, while a decorator is putting the tin^ishiug touches on the henutitul Hal in New^Y nrk w Inch w ill l^^ their home. ' The bride^has many ai ipiaintanees and friends hen'.^She came to Foil Missoula when Dr.
WIruff was assigned in duty there in
andremained till last summer. Dur^^ing lu r residence then- sin-was pniminetit^in the siM-icty at the pnst and was a fiv-^ipieiit 11 nd welcome guest at s-i-inl fuue-^1 ions in this ciiv.
tinWodaaadng araahag Rttbt Mrs^Edttfa Btokford gave a daUgatfnl part)
I'roin7 lo B)aM o'clis'k. I'l ugii'.-siv e dnm-^1111m s was the chief smirch of amusement.^The girls'ro)al pri/e vvas won b.v Bes-ie^Brni Ion. and the laiys' niyal by Mami^^t Isburiie. the girls' prngressive by QarttB^Sluane. Ihe girls' IkmiIiV by Flo W.Hsll.^nnd tin' buys* laaiby b.v Leslie Davis.^Misses Kuapp. liiekti'til. Knowlea and^Kobinsoti assisted Miss lalilh in n-ceiving^mid entertaining her frii nds. The gui^is^well^ Miases Helene Kennelt, F.lsie Hein-^hard. Jusephine Hathewn.v, Mar^ 1'ox.^Louise Hntbeway. Flo Woialy. May liuth-^erfonl. (iertie Skaiiie, Mamie t Isborne.
AnnieL.veland. Ibnaraanad Baaata Btay
tmi.Grace MiM.re. Pearl Hanson, Jenuif.
BaaoanB.Garth) Wialnnb, t orn BaaadaM,^fan BanaBa. If la faarh ami Anna and
EmilyMarshall and Masters fiisuge Ken-^neit, Benny Siewnri. Tnin H.tihovva.v,^Johnnie Dixon. Cliffonl Kitteuour, LaaMa^Davis. Fnil Crain. Wilbur Mis'n^, Hoy^Junes, Cilhert Mills, fienrge Nii'tack. Oli^^ver and Tom Hartiois, (ii-orge YVilds and^Wade Hutherforil.
Ni'WVi'nr's day passed vfry pleasant Iv.^Very few gagplg kepi gpgM house, but^those who did entertained their friends^MB, all).
Mrs.C. H. M.-Leorl and Mrs. J. M. Keith,^assisted by Mrs. Beekwith. Miss Metaod,^Miss Hobinson of Boiiiiernud Miaa Haaa^Baoadof Baaana. reeeieadtfaaar friends at^Mis. Baath'a beautIfal baannIrani a ayg
o'clis'k.The large MtBbgg who called^wen* chariniuglv eiit^i'taiiied. a delicious^luncheon was served and all the gentle^^men lam' away as souvenirs of the pleas^^ant occasion banntlfai bontoaatora
piiiiteilby th^ lailics on theircoats. Noth^^ing could Ita V e ai tiled to the pleasure nf the^event.
Mr.MataaaJ aadaaaianad some of his
gentlemen friends, who wen' callers at
tin-Keith poaidenee, ai his boaar next danr.
Thi'sparkling Unwed freel.v.
Messrs.!'.A. Barnes and IL-I. HnrtaaM
keptoanai house at Mr. Baraga' naart*^im nt in the Hanaaaad Mnafc. Chnna
pagneami rum punch did much tn add lo^the juyfulliess of Ihe i.i i'asioli. CattT.ft^Mar-h ill made tlr- spen h ol his life and
hiseiis|uenee v\ ill long ka naggBtHbarad.^The reception is eonsidenil a coiuplete^success.
Mr.and Mrs. Lewis ni eived a large^numla'i* nf tlu'ir friends during the after*
Boon*,Qaonai boaadtaaVty ami gaod gaaar
wen-as marked there as elsew hen-.
Mr.Shields, who has bachelor ipiarlers^in the li.iummnd block, threw thnntCUBM^tn his friends in the afti riusiii. QaBag^tiiimber cnjovi d his hnspiiality.
In the evening Ml. anil Mrs. C. W.
Bisimpggraa dhanar party nl their baant
011East Pine street. Their guests grgeg^Mr. and Mrs. C. M. lngulls, Mr. and Mis.^11. H. Koss. Mr. mid Mrs. Henry Unthe-^way. Kev . and Mrs. Clia-. II. Little) . Mrs.^II. Haskell nnd Kev. tieorge Stewart. Mis.^Siewari w as detaim-d at home bv a sev ere^attack of the grip.
\.11. Hartley celebrated his birthday on^New Y ear's night with g w ine dinner at^the Flon-nee. Hi* guests were C.J. It.^Kerr. J. M. Hartlev. John II. Huff, ft L^GUIeapkr, N. P- Shaw and (i. K. Hartlev.
Bigdances were given at tirass Vail^^ami Frein hiow 11 on New Ye n's night ami^a large iiiiiiiIht of voung |^ uph went d.uv n^frnill hen', smne to one place, mid some^to the other and some to Isith. Al ,r. o'ehs-k^alsnit a dozen sleigh loads had left and^thev continued to go till 7 or M o'clivck.
Mrs.YV. I*. Bra.v ton has inaarrgd word^fmin the Misses liibsoll of S|iokaue that^thev w ill leave shorlly lor San I'rancis. 1^baaaaadthe winter. Thev visited here^aml.it I'ml MtaeOUht for several weeks^early m the sumuier and hara main^friends hen'. Miss lean fubsoti was maul
nfboanralIbaBtraytoa^aaburti aedding
ill.lime.
LittleMiss Helen^ ixi-ii'iett h i- i--u. .1
iarftatloaahi a pnrty nt bar bama front^.' tn H a'cloeb this ofternonti.
Mrs..I. J. Buckle) gave u dinner par i^mi Thursday night ai the Morthem I' udfii^uoopitoi. The guests win- bar mot bar.^Mis. h ithawai. Bat, aad Mra, ^ h irk - h.^I.ink ^. Judge aad Mra. Htraun Knowlea,^Mi-- Rilbanatat, Dr. Hilhuaatol and B. K.
Hathaw ay.
tinMnmlav evening James s.,m, v. ...^ple.i-.ii.tlv surprised by a pan\ nt bis^ynung friends at th^ hum^ ,.t J. D. Ti ibb) .^Hie evening waa \ci) rnjoyahl) spent
pfcyinggames.. The gm-i. were Miaaes
Magg.eSimons. Mclie Mason. Allie^Keens. Edith Power. Ilcsfie Kobinaon,
DaBnHardhag ami Fuuuie Daabap ami^Mcaara, John and Arthur Ma.on, Kal|^h^Moon', B 'liny Steaart. BtHph Knbinsou,^l^iuis Kennedy. Burt Dmilev. Braaa^Lu env ugh ami Grccnwocd.
licporthas it that several inarriageabla^siH'ietv ladies angg overjoysl w hen inid-^iiight came on Time-day night, aad M far^forgot themselves us ti)admit the fact.
Hon.W. M. B.i kford returned from^BadgaMag mi Tbaradga evening.
V.P. Shaw of Deiucrsv ille s|ienl New^Y'enr's here.
Mrs.A. D. Raleigh gave a New Y'ear's^reception at (he Methodist Kpi-oopal |iar-
lonagcto ih^ rbBdraa ol bar Baanaa
sihi ml class, 'The it rie-i-n was all ex-^tremel) pleasant one.
Oneof the most praiseworthy acts of^charily everdone in this city was that^which the kind hearted ladies of Ihe
MurphyGoapai TVaaaaaaara naana dM mi
Niw Y'ear's afti FBm 11. 'I In \ fiu uisbcrl ft^lug fn e ilinncr at theeoffia- nanus. Those^w ho gaairt d to do so paid lor their dinner^mill man) preferred this course, but a^rat| IMP number mijo.vi d tin ladies'hos^^pitality arbo were unable to |mv and w ho^otherwise would have h id a very dn-ary^New Year's, lu all !7.*^ papBOUl sal dovv n to
dinner,mid of tba number nbnai -'^ signed
tin'ti lupi'i'itucc pledge. It is such nets^that make this world brighter and inake^the iitifmiiiuaie fi el that llii .v still have
fibnaBk
IVTilt' fOFNTV g( tT.
lla|prlilllgs hi llrer l.oilgp Social t'lrelrs^tin- I'11st Week.
Dkkr Lntii.F. Jan.Mi^ Ethel
Wgodleft laat Saturday for Butte,^when- she went In spend tin- holi^^days with her tun ic. Bar. Qnaan Brand,
andfumily.
MissLinda WKhnnisentertained Mi ses
Marykaaaaag, WaBhi Martin, b ssi^ iimu-
her.fitlrr Mel.^ in. and Lillian Hanabar^List Wediiesd.iv aftaranon al her limn^ ill
WestDaar ladgn.
Prof..1. m. Mnapoan i, ft Maaabtg aan|bi^lag for Boaaanin, whnaa ba went tanttead
thelueeting of the Siate 'Tciu lier-' as-^siK-ialion.
MissLou Hulicr. fnrmerlv nf Deer^Ledge, now of Helena, was married 111^that city Dec. ^ to A. \. I ntnpbell.^Mrs. ( unpin II is a sister of Mrs. Harry^I'l-tlTsoll of Deer Lodge.
Messrs.D. W. Hyde and William 11'N. al^of Hehni IBa wen' the guests of Father Dc-
Byngagain Deer Lmige bag Mnadng.
BabvAnnie Sm*ator came of Helena^last Saturday w ith her father, and was the^gm-i of little Lillian Williams al West
DeerLndBa arhBa hen'.
Mrs.Mary L. Kelley entertained Mr.^and Mrs. Tbanana inpBafl ami Mr. and^Mrs. Li in K. Ho-s at dinner t hristuias dag.
MissMar.v Irv im of Butte, w ho has been^visiting her lousiu. Miss Mary Mitchell,^since Christmas, imui tied home Tuesday^Inst.
Mr.and Mrs. J. M. Boardinaii. after^several weeks v isit to friends in Chicago,^returned in Di er Lislg.- Fridav inorniiig.
Mrs.James H. Mills and daughter. Mis^^Mar.v. s|^mit a ilay or two of last week in^Butte.
MlaaaaLbab) Hydanad Ibea Kiag apeat
lgratal da.v-. it this week ill Butte. Ihe^guests of Mi s Mattkl Dolman.
Hon.J. C. Roliiuaon left Christmas night^for f 'ahforma, vv here he will n main 1 iil In.-*
kngBhB iinptov eii.
SheriffKose of Beaverhead count^ waa^oflieiall) eugngeil ill Deer L.Klge last Mmi-
day.
H.K. Kortag and '/in, from Stone Stn-
linn,aara in the en\ laat week.^Nat Y'. Baaa ^^f ihe ^guar aaant aggj,-
visilor in Aiiacond 1 lust Mnmlay.
TheMbaaa Bnbnaaga gave a nand de-^Ugbtful pnrti at tbahf banaa laat Taoaday
evening.Drive whist oat upi'-d th '^j gre.iicr part of the evening and four^J pri.:cs vv ere giv en a I the end of t In- twelfth
game. Mist. 'Then Bra 111 le^ vv nil thelailv's
bead nrlgn, Bdward Hobarabaa. men's
lil'stpri/^. M,-. Mn'ltie c il'Mi'il nil line
Issih.vprize and ll.irrv Willanl. I lie other.^Elegant refreshments wen1 served at II^o'clock after which an hour was spmit,^apporentl) . in tr^ iug to sis* who could talk^Ihe fasti si and say Ihe most heron* TJ^o'clock. During the evening Miss Norma^Kohiusou rendered sev i'ral selections finni^f hnpiu, bt h'-r usual dashing stv h'mid^w ith most skillful cxeeutinii. At 13o'chren^the guests ilepai ieil. hav ing spent a tlmr.^QUgltly eltju,vahle .-vi llillg. 'Thnse pre.-clll^welt': Lieuieiiaut Vhcriie amlwil^. Mr,^and Mis-.^ Brniilv. Miaaea Virginia,^Dniiglas. Mb) Wooifnik mid Matti^ II11111-
her.nadMaaara. Bnrry wdiani. Mnl siem-^naata. Btlaard Mcbaralkn. Alf Whitwurtb.^I'roi'essor Fraaor, PiaCnator Byaanad Dr.^Ttaphagaa.
I'hilMiller w ent ov er to Helen. 1 to nabg^I hristuias 11 inner ^ ilh hi- im a her and sis^^ter.
Papf.Jaim - H. Mills sja nt this wei k in^Ih Ii 11.1. .
B,n/oodlock of Banrtanath was a vis^^itor in Di er Lodge ihis week.
Sisiir M.u.i Siigi la nl tin- ai-ademy v is^^it i d friends in Helena this week.
BT,Find Gullet! retumad Sunday frmn^a -hint nip i.i Pbdipabarg,
MissM ug,1 ret \\ olfa wenl ov er to Bugga
gaaaTaaadaito hn pmaaajt pi the maeting
ofBbb Stale Teachers' association, held^than the Litter pari of Ihe week.
WilliamPatterson, who has been in^Butte fur some months past, came down^last Sumhiv to spend a few weeks with P.^Patterson and family
JudgeJ. M. Fv mis came ii*, er flOtll Mis^^soula Tuesday to attend the funeral nf bB^little ni'phew . Joh'i Marv in Kv.ni^.
MissMary Smith, w ho ha ^ been attend^^ing sclnsil hen', n^turniil to her bBBM in^rteiiavilia in apaad ihe holidav .-.
Hon.John K. ftoigba of Blai kfoot City^wa- a v aitor in uaet l^slgi' this week.
F.\\ . Han i-011. cililui of the Walker-
aiilerahnjraat, intended the Cbrtotaagg^hall in Daar Uadgja. i^Mr. aad Mra. MTUI M irtg ^i ^ itaa -pent^rhriattnna in Baar Lodga the gtnaataaf^jiisi ph a. Kydaaad family
W'lli.llilL Col iii ;tl. son nf Dn-im hot to
tnli in hi. w iiu is inaptoyad na bookbonpar^for th^ Brut of FreyachlogaV Kvaaa at
Gmnite.e.iuii up ami spent Chii-ini.is
vvRh Iba h 'me fui,.-.
Mi Vuuiii^ -;iv^ a ^vnu-iu la-lies'
tea 11 bar raaaa on North Mam a raid^last Tueeda) ami Wadneado) evenitnra,
whiehwa-.iliBMt delightful allair In all
praaaat, liter Banff boura nf real fun th
gin-stsliade their c!i.11 tiling le ^ icss g.ssl.
BjgjbtnndnHnftaad with tba young had)^aboaajdi MKaar, that just dnaaaarhata^loUy gond tmi^at onahaaaarna H thera^gaga nabayrg araund,*' 'Tims.' lariatdrar
rucada)evening wen* Mi-seaM.irv a--j^^ling. Man Mill-. J. --ie Hutnlter.l Mel 1 Hen-
{Cintmttrd on Ihr Eighth I ^^j-.i

xml | txt