OCR Interpretation


La ragione. [volume] (Philadelphia, Pa.) 1917-????, August 23, 1917, Image 2

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84037024/1917-08-23/ed-4/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

2
«he® «B ssswsaMÈ. '«e
.' .trascs.» r-. **
- I iifflW '"" - *.. Z i9««i ": SS~
e*- kj> aewwah» useas ar aar.
3*ì® >• ■ - JMWB»- -ESt
■*? s: » é massone. u~
IMMì,' ili 1 '* 1 » j*fsaé- a: *" ••—iurraw
■ i sa»-. MS22L. SMCSM»
•. ' 1 - - « .£* - i«2SJ '. «in
iiitfts.. . Mintuca«-
-mtirtiwga; wfßrs,Mfß»t ne* a- # -s
- -ovest ìi nmirp
■ -
«aoHss s .penMSgHOH -x *-
Mjuer. w -j. -ììì' ■ tr «i. .mwas.
Ittfr ••• -»=. A» SJ% '*« 1 -«J6TXA. tmr
■pus-- x .«a. rcvtn Mtz*a& -t*~
c" «I- MK *»,saßMa» BK* v
mmcsvm - -smUsztes. m - stasar
± m ;ììób! Ai. £ ,-na -jwscsìssl
i«?ra.u» .«sf.» dama* *sm>- «e
«e ìii rf«gii mm&mm zasmmm.
tsfcßj*. JE guam saerass
4B* tur. auc ..pmr^wirz
agpmssàuiiiSà et.- :imt _
■ri «asm ne wanr afe- ■
vz**T3? mm BK a* t£pM3MB&
afe 2s Efes» OMBK
5. -3g|i BflpeawascA- _ aiar
SSSfc ... «ITA Pialli I" M. ér
a*> jctl MI -fc -'«Si tf~£ì^
ifc. jm- jpt» (*r . ««Ut Ht
r*TÀ aie -mOSOmItf- !»
*; : "' s ®irs»' MtaK- <i «n
a ìast uxìt #• a
TUstMMMP- a. 'H&. i«* -TO'.
i msm 2appi»r» iwngn» s.
... - -iu-. •' , " .«miSlfc
pi*» - »aeai uom* .«ass.
A a j*"tn niHK 2» .ai
unni '.* iiv
-«* SA <4 . -sw. Ai2SJ«-"6.
-SS-*-- .-.I" Ht U MSKBSi
IBBftii'. !4t*ifk MMQI '■•.. «4. ì* «-"jr
. -iti sveche ss* Viti* :«s£&
/rsr"i-«zfii. -Sfc «aste. MNM&tgttSSl
i» •vmrm.M*: ? jmamm s
* j'/?wwy*BP- -tnzt/t i*** tìM*
:jsi .xtrAA .. m •: jfnajtTßfe, S"»-
-rt - wpem»
jMtSfc '33* riAa._ójcaaaftn. «aut
;L. 3mp*e n as. ar/matt*.
Strc* .*?r, ìm mermm rtxk
».l -a. ìhp mmmm ■ mu sas
3» J-" «fjßafiw ■'■!»- at,- aaMM JL
- oas MÉBÉMER L -mtsmtf "*»-
■SS»»te gli. ara»*;. JÉHMBB «B.:
3 - ..J- fi? 3HHSK' % TWK%~
mttk « A alt.,* =*- am - **««.
a»- jasàiotisn 4. »- ita mms»
» usa*® & «sas» s
ab» MNP*!* -cQS ' " *•'-'!* -"ia
■k unux&i =*» .mt - '«ss» rar
«r -oi«i a essa. *>.
heì. *r~ -«r -am.
•sae*. »t. anice x iw**fe »■
s mi» 1 » nnimm» . p M
»-aa a m*satt- iw*> itaae*-
lU. «C «■fZWttt. Jiapr»'- « i.
afc tm mtazs» « me >
mmmmmm «ai x at- .» nn ■
wb* ■ ss», t *. f'jiM. a.
ar m. inumai
tsxXMMK- KaaiiNM ac km
«.imbuc- ar mratm jnw?««»*anfiL.
i» »r *rr xr-ittiwwwa».»-
Hili) 1 1 l. m. Tv-rama,
=» si: WBsr ia ir": 1 »»» mm x
3 «£_ <»m» r*wgßt r *m~ mi. r
«r
OMB. *W ite- - «MB*
"-i -fi. VtSÌK ul I !■■!! <1 - rmur~-
•"■HHW M*ar-L. 9
•■■ # mrstm- tw. - «Mrr3tm£x
■«aa. saar x Sta? imi -
«WRt 21»- S TMrjMKIMW 1 -
. ■»- trr—!.. e- SiOßtaK =&■! r s»T
«» wfear sa»- ®. rse&a» ■*">
■disili» '«a. jm i a.
€ *r*wa» mt m smSsam r*»»-
"laarur: i ». un» - 4** -
WWI x 2*»- *»- «e *■■ e*?™
a»- - fata « us. sui.
ìu&. saet. a. som ■—»>' Jita -
» .a. —iiw. .rTza afa
&JHHSL.
-rsKKßsuiJu» ab tr «a® ar*
ow 'ifia JB . rsani m «SE.
ssa. - t jssais- sai «sa
ssi. Ri:. JnpeeaiZilEL X aMS9K
mm x «saraacjs x ? .»—■»jh.
aaaraa*. - ai mswsca*
lamas. jjii','ll .guiiisì a%f iiiin; m.
aw'À. srwm.
«TCS. f MOOti
'sut m mmusmu* -È skset n.
raKi. -3Si: :iiSfc :4MB. x »i flc
«su» x -
2»- maKiX
fe -iw X 1 Illuni I «rg.
rMarxzae- jm. 'atniaKSSjaw»- :.a.
are x :iai4%- mbcsk '^r:ae?!ass.
B-.'-aL- £.ì«raiiiiww ■TT""-
X. ft.?a tpMBBBOBaBSK .rat mhww
Biffi... XU'.: ttt aMSEft. jUM9R3»
SBwaaw; « tra» soKsaaasar
i»s* 'iTOancì ■_ .aa*tjste- -far-»
.
lure arra ano
n Ks3i j; '-e :
~ J ' > " irfK' SS&ÌLX
S93SM SMi ia. . tj«au»é I timi
a®;.. ". to* sst r '--
-■* ■" ~à* ' ■'■ . si» i». ,r>
-«* s; •afetSßra jkà. swisr tteatt*.
- : Ì*"Ì - *. •' "r s*S£i
®& siiuf ■itfwfniiLb .i «wma a»-- i
' • "' '.HI- i- . ■ .; . X
■ 'tMSiUX. JUSOA KA. £ .
'.. . -• - g'.-4»
--- acsixi» se»- ••• £ '»a«r
sabatini. wmwfn»- '
'fitayjfc 'S satCir éosa*ÉaiE. :
?®- *- 4ÉK *anH9EKti. lite
pfrtifmxt* lai. iXTm "x 2s& mrm
***■ C ; ' i ~
«gg£ - -. -.{«B i . aétó, ,i«-
» -Jfc nnnm&m a poni- '
»i- a. iaitwv a F<«ra«* ml r -uzm
-Xtt JC . .'A ..'..i. SttHiAfS. _
Si. •" - >T .
- && m, .»ar. m
ss. masuiiEi ju, 1 • ìSyswwfr.
sarasr- <.«■& am mm aàsM NMfe
Si. a.MB IIMI - iiar sw» «*-
assft » ~nniji imi i £ jpÉifVtah
m KMpaMKaÈeu. «a x3sggafc-
Ktu. ..csnj«sc sì as
«SBSSSk. e «sta ne 1 JSS-Sir
r. ii. saaa .*l. «er: rar
ai» HI.. agjpTA a* iisiteaia
a&u. ksbk masgu-r a, *k b
sagssit; »; i-fi"- l ms.. «r
xranssK»- Han» nasar « .
s». TI upuit 3BSB*
s- aL pone sì.. Si. IsiSEcr^s.
affluii*- i. aciK. US—
mses. wiwifc Si.. WS t
e—Mì,' - «aia. iiaßft- aie a-
sì su«- «sa* sar
as» aaßWiiC ai tunin
«ti* r-3am iteafc* ifji , iiiMÉn
sàe aa ai® 3s~
»jte SÌ. msMszmssi . fc LS. «e*_
* asese atea -fc-r nifi ir«~
m JZmm *
- ammmm -juiuiuai.
•. -xsjm ;aeam imt . at>
mm, •." ma. .Ms*fc
fì^'"" in ntpfrr —ìi 'E
ru»-a»r . HfiS " ""aißr "t**!
*SL i MSErZ." 3S_ 3L
Ras .x.: nn
«ifK -ygmnwoar sax sxaaaai
a. a«B£ -aessaìKtrr: - ereeonE
r.if i jmbmm ru> x sm a®»*-
"ixxtt ìmamammst gaaa
or a» * ws
MSSZr —»—« - JKf * MS 42311.*
am iaaaoK Js. .Jim rur .xir
«a -uv tn *n» n.yjM
■fr .TA.
inaia», mt&saesm. 2^»
- ®i« UtìHK .iiXXSSHE. ~E -=:«t
x rWHsap- . -Bgrwß at—nßistzy
e-, x ii«t paini unni 11 rat aw
-sai. .mas aecsesuis.
■ :,mi «dì- :mr
r«BSK sjìbses aßfiifi we»?!; -»
o»—*-
SaBSBE. x »r. »»'« . gè
sse:s- <* «KE a» at. Miai
mmm ass- are m a tra*-
Sw -atik. * iiiM&mtt -uraanm
£e,*erft hìì CBBS. »«£» «•
nana®» «ras. atap s, jatr»
JifßM Ri IMtET" - màm BTé«*-
jst dt SKriaafc i üß*esì T/VW»-
iswwwaiiliite .iiiscnn ffirs»
31 XtSlM£2n(B£-.
: 323Jt:.;, X' iC ti* n-.f-A -•
"-mi.
- san: tb. ..«gin Jì .. T* 1
'">«2B»r 7 --L'idea
!?1 Tarassw su
.«d UBO*» jarorr
"l «Mi .on. «fiers. a* «
9 fjsm* a* ama 2* a rur. - _
mrssw* i*r jgnmm wa *r-^>
* waaauxz> -rt T'MMI 1 111 "
*r-a m -aaMA ac 3» ■bwt u.
••w*»» 1-owTi • aaaaa«9B .<uu
. «avriiaauj irasit ai ìfiÉnr
-jmw» SR- A mztmm wz 3ss.
«■Mia» msff KBÉM- aw»??rr.
» *an rmaß» mmmm •n»
i xt. -Jmarzuwr <mrak wamtàeZi
- 1 aÉK attesa». sa aÉ -maa trac
»% ajsKsw-.. -«wr<» - .rta-Bf"*
SE"*i&rrt e wwwiiim ' ..«*«. ■»• ,
*• •» e mussa**. • tfurycmna
. »i»»ta - •*:'•«. u -mimrau 3*
i-**ferr~ -narra:ìsef- -rt k -ns sr%-
C •■■cu» -mm nm- m i *sacanr a
.. iMtrzit#? wm mKtmtÉmtss. a. 1
aaa. «Etna « 1 ipt-ssasm n rm- 1
■'«tm wprtjita ifflifi srtt !
i ■> jNffl iKU'n ~ Mmarnm 'ìi;lW 1
* s pmeeste Mi» «fte
■ita* mmiTut trtst li m *>mn.
:mmiL ummmarst Mtia '«riti » •_•
'asti.
7T taaraaiai tm mjmßMmumn. :
-it Mi -*rsta» m HMtam ;
-■mi* "«a. «minae afe fc. 3
'W» »■ -i LiiCft»-. *
r 'jm «1* Aiaii « ,ixQ 42! jsh.. :
•3L Twi,an. -«■ m .JommsTt». !» 1
-i fmmmmtmmmm.
l'Ut» Vamini .*
_ 3aÉfont % -
if«Mb m "
'i
Lè lìsSl "* % T
nm ni i HHIIH - rjanars
«ss axrr s* s»-
poaMB .-assaa ... mae«as=a
ipss a. «sa_ * mm. m smhseì
JSEREBS" JC RSPBB TPTiESr* i
-etsss* •." mie
«T- Sà« 35BE!St St £ SEX.
p? se pcOi b~i2bb
sca st. ,;maß ?«seE3i=a. m
:®SiSSHE3m nsìi:' X. t—t—-r.-
m è a*-
K-n ir m. ìsee -osbreec».
. WS"- ftfflllUil J~3S2MiaME
it aai «e. .xaECßeijasE: ìì
m "cssiu". -n. a -se- ;. gara*
» ». se ao&anne
s::j «SS. AWB3. mvo-n- -..<mr
ie& s» OBtk. ìsnnw iht
CTS* i. jßpncgg*i wi».
- SBEEB £2HTZ «
..-.--T ~<grii,n*f» «igea»- se—- TT?—
sse. is. con ia. rat srz zz
mmmm nmrtsim .s ifacr..
!=3ia=£*- "Stò. Z9HS. A JET»
B» fiS 3aHS 3EE3 SOi
K9HSÉE3Ì- r Bjff..
-v£. ~ .JKUT«-
ìpwssh»?- e- _
X- Si—
>: vn . a-asi fi n: si
s- siiiina cjji nfes a^gps"®-
iTmiWM.,I Z&r iv-inrrm—
-nnrrcn WES, 3 .«E
--:iur. «r ? "ter . ~n»r
---e «. '-uia :Ì x
iitsnna . -!—amwir 3 «ras
nmiisesHß x "*-a®na®àsa»m»E-~
3535» a» I«fc i. T iew
;-s; ... * r.acsw" aiss. x ru.
: -rssKMJHr - TT-
"-satafc CToiul X
.ai»*- XJsar*TfHg;
x x m iasac&gmp
-' - aie'-. •• raersai- "s» -*' —
aEe?n-wa«anrat 3MSBBJ»-
* HBk- ,lL.fe OTSWSSHBm » 2UI'"
«•~n ."!"=Ssfi anxcr i r^r
SLL : ~*3Xt-.- HX T7t=t-gs 3fc~
n SBRiìi. xx twste. nr-asia. i.--
~npr.R- 'G-ÌKK* . «ssl-
A _t «nEEmaE K 3R- - « BL
-rawi'na «a " reßeseitó- as-
Tsnm «. " nò» fgp. i:~Ìstàifli.
1 * \—'T. ' _ ** .Hh.
acn sta.. isiaßßß» t «3 -
x nuißuaeußHiiuf ' at
'• *~~ft st. ":.v::vcms& jgcasr
.
Ist fiweiwv a *sr
x ate- .aiHiffii, 1 »;, MJ'jzììt aaim>
SBt- .ir xs. - msmni aa&
x"*f - - "rafcT;*pnaEi J "ssa s 5-
at nßfx-t- x 111 im 1111 x jìsb
■B*m» .rs&m- srrntmsa x
maEi-rs. - asmaeset x rumai
X3R eoi . •tixfc - :U r.-t
ai -' uh arra», m «a- x
jrxic KMnynmi r-x«:..
Jtsnr-- x* T-'grsaeßm et
x 'i : iftmiirrm- è- r
-■CTTag.-.K. 2» t JiCSKT 223»
Tsan»» ' 3É -£fir£t; i ai«- «-

è aasaaa . awrnn naosaeißß
r.rr. n -r: .■•r, mhtt. . xrtz. xi -rj»-
x «ess- tmoai 1 a. x m .afc
3«x JUaoaskiaK x
aunm< alia, aaggt •nagtESftfE
a :: 'iu* namar na at
y-fgrsn jrrmtm nr:.r.-. rjficwsra
r * «rs passoai iar '
- r"TssÉia sai -srMSHsrx
Wt m IMMMXMUU) pWMh» rn
rnmmm szzt satóe
«g«S',»v x E
umililil» nsEst i aaae e .se
a- Tur* ì ■zsÉmsamaws marn
r»s £ saaicsrar
-3' xtrx :ar< asii .-xèsì ae
few ìttamr se STrsnai s wr?»-
» «s. -aacÈßi Jt aaaaa at
ssa- 12 gemr'qaeaaaaft «tì» . sa»
a» s ìtrmsm 2?&i t~taóa e ,ir
sarias. saaanaaaaat «as. mot
wtsat -saaani a» .«aaea Wi
» :»i igmtPf. ì&asosa ani
arasa- - *».-« fi taasasrs- u&-
tae 1. W ' arte.
EBe *1 «ava®® weapoamati
»r *oe f.aaxrmvpsr
watt i>«3»rraa«L
iìiera. taa-. aer -ttubd» z& -
»t* aaf»»BB e -narra xt .ssa £
amraaeaßWßK -e,zza xs mea
are pacacn wsss."*- agne jec.se
a» -aau !«.■..ìracEe-
: ar* 1 ?:* sfttps» . r.jarter. a
« at2R jaae: • iratttli lesaacr-
E3> a e aradatEfe
u*. wmm . ii Saxs>
xffeaessfc -«aßfeirft m irto e ..3-
SMBMHMMK BBBSBBEB
4eBBBMae- 7"?eS5EZtólB- t WDBMK
. snearrm..
"Lte sacrar «ifin n"'
I" amt- È ?«S friìui.
■ asrssrr t. :®raKs»- ■ &
nnawt ~~ -' " :t- - .sutii sa. —H--
*E *w«a~- ..'SÉIIJ- aC MB ■*
ne- mm- .«fffi 2Shbcb&
T«f*- _itótasSi- SSStW BBS n—
-SSK ce - MBBn- aató! " 'vam
mi xssssm- -gnrarrsfr.. a aat--
*■»■«? a - 3ji icr «etesii J«*
a®- ite! '-taa- - aut. OKn
" ■""!!»• iz .rr:. &- a ms. m»-
tpssì. .. issfc «sa:. .u«- sSr
I || UN l'fii ".—imt- E
•SESSI» 2SK3BHB. ae«K. ir
-3B en -3» si -.-TTfrar
aaci X3*a»l e: ' —nxfc m *sn-
no se. i-iiaau*.
® Sìnr 5 pel -ssmì»
ESSE. »rr- jESTr* ap nasES"? .
narri- a:-: ntaiHEza*-
aassaL Jt -*s. affl» .taf
anas: ". jì '. nns- SBesaim sb
a. ss. on. m 308 BE' r
anrnr-ei. »&i. ai rapane £ ìui
g'Uffirawi a isntzßsm
ri» - ~<mv<rsn~z. su': ' rtòmi
rà. ■ ÌUOTS3S- Tr-rr-T HM. .2#i '
-
i a» mnf" - aa a± sn Trmsmsa:
-SE *** -san»- jbswhe.
«ama a—~\ xsk-s ì k:
. • -
ai—nrrxairiß- SE- jon
■JHpi'.'UHwiME _ im a» s UEE
T3SEr.. Xr»!r>- _ rOaESt X
rumi i :_jt ». - wmrm- ut»?, m
s --"fitffir x ufi'" -esimia aa«-
at « i—- '"tue- - i ir»*-
amihaaaa ab' JXS ciagraß»-
rzszoicz un kt i «nini
x ryatmam Timmiw- ninnici i Érti
s "*cik- 5 kx. . mt
aam test a anno «ir- —-»—i
—=s _ arraa- ■ » ■»-rrr.tr--.
xa. jssane- :;nrr- «s
T . CE* *-xsb- ir. : m i m A
-3Hfpa^
Zìi -re- a» -sKffl,. ipe a-
SSBHJR. atsaama* -°siC7zrm*r~
"i i BBSSi. ar .. a* i. tB
ai . _ ai «SBtS rr:
aea-laaÉ«&. ?*r .rmera. nei ±àtr
r n I—> n——li |
jìeì - ■irami .nianm .ctm.:;terssc..
lì a «aiit- •a{ sicna* È a-»~
dprs w «a» atfTxsaße: * 1
'ssnan he 3L .air. *agsnE-. '^r~c.
* - 1 un :se isc ma-: m mm
- ■ -
ta- ißrasißK Tinas; .hpw» essa
.Xitt 3» TOT 31 "agfW- ffi «E
--"TitLii" X :UHi aSSSt
jiniii nrae- "Offesa... Sor
ji'-'KSwsì. ixusr ai», jeet* airfiai
ifBBSDft- E!, s '*a 1, a. ;a»
XOìur^yiqj:. j. JDJSrX Mi -rjra-,
wmÈmsamKßßt -a. me tiet»." ìé
.rT3 - nn "raii ìsb
» SBBT» mnès UT - Xiù ,r
—c T" - X XHHSgSBQraK- X—
an. uiàficjizi- 3«r a. game» ÌE
'"■iMIHHW" 'T*tllT' «IT -H'—r-: ai.
"sex jesi ctt flà niilniimi
...-.-;
i ®bb .fiasciji» sa- T-assae :ajr=-
- xia. « jiss*Xs£c-
ffli-riaa faaiSL
•JErt r-)wr-M;-r
-i-<KV aMÉai
—i >W£f*rs ssse_
aheérm. 5 E"*"
~ IL-. .!«,»>'. !
. ■ !B£ii* 'Szise-, _ iEs®T
tb uno .se- tssb x jea ' -~rsan>
rirawr. skjè I Ir.
. xsaaps»}. . I-sm* -t __
«a gs'-.nzai- «s. SBST
- aa 7r?&sj Éal 3f
se Mtt •srjssr*" p:-rsy&
.T*j«t ìi'.'-.ubbb t«fe:c Tignrmi —
« asememiiis 'ir? XSJBBSO S
---t . ' - '
nmòea . z 'xtters& iàiaa s__aßtr.-
3t
rs ir.-:*-:-" ms.m :«?• orni.»-
n* r-.racs.. à uxssa>. ssr
afr :aasiu: . secarro i TK X»

óesß rwtrfc- 'i-aae M —.-ii-'-ra
a. ;» -B-r-rm
J* tnTn.w: — at> ietia» ar-
T2ft a; nXBSt "«tarrt
W« a p>3 a QN3.
.4 EsesTi acazso a» ;
«ra -56® s ■»
.2L<;c ■» fretes- - -®i i;im
m nasezn -'«jrazsrx. is--. ■
SBSSBOG SI OTUi» f-sf-nr
:tstt Taraasm saMmad.
** ia»s» -Hitraicm.
Dir cbe s. d.it
c eie si
ma .saia «Bassa»- .
S- !>■&- «fMHÉ U ""-3«5E
ma casgKaéu * an -
~49MÉBB SWR* « V-J »«,
sa."*- «s ■ «san- " :r
"ili • 231 » ;>,«
'.
«in a. 'ncsar «ette..
Ikl ani—ri -x imi a
: -.. Lacuro*-.
_ «srw «—a-ft —tir» Ì
Et <- «OH. SU- »w. -" .j, B
;m—HI) e .mi*rcosHS. * I
3« as W&R - «t i
2&. «" ~E- SSOBBgSL ;c e® I
it risani » patina
raar - trasan. fmw~
zar ui . aie- I
. • .rurj; arsj I
i» Étar k* marnar.:
m x tmemmm — e jbeul rsaà-
SL £ poaßßil K" 3S?W lU
. va» 2H-3. I «=*-I
pM rare 3Ui
ZHttzir pnae & asesun: »
arsk. "Str i ."aura
: ~ qpoß I
-i.
e ■ eftnmm erjga il
SKX Mg - - ir» I
ir T£«k.;_ aw -aaj
3E .i,ig-,;r aiiiè- - aa]
iKSPÉ di asssass fó._ tiLtod. I
asmm snue.
*. aiii2£i&- i busse imma -t-J
mar., d. parrai ir gv rxt i|
0«SÉ«- -w amiar.
li. Bt..r «BUI *** x|
m .ì-ì. « Sratra. m. jc- I
' ~r- rr « ise» CE I
a. .ZJS- ìlul Tram, rat ;|
*']
'su Ti un iimff gai i|
"TTTIIHI SS IKK. O. :Ill|
-• ■ - —• " - »i-|
■ - -—. U."— ]
<
mi" immbM
'.. .■ —■ ' .. ••
,_ r _ :z -jer-l
j_r*! .ir "a,tr" 3*i ' gsa-fl
"itii-==BBaj3iiu
■ • --r.-; xr.:\ "■
T '>WH
.ini - - r»fl
J. ".- ruST —mnß
• " I
- . I
=. l>ilà il
amerai» e - r.-.B
.... • f
e - zxr t~ ™
Bare t». wài m -jstsl ak 9
.4. - r. «-•• Iw.l ?S-H
■Miuì. PB. • ~ MZ J£ :■
. santi, tbc" . ari
—. la
.ij f,
—• jj
saoß .'anoßOß ■ < fgjj
■■■ olhbhi _ r. mi
-
. JT. ■ 3fi*H
sa. mtm . ® maSSamz
n
~i~ gì
_ - L. g
- - . .. : • - -US |r
. Zssr- C. 1
w
ll._ *-~ -
• |É
?w» "Sbc. . -ìctß
* 1 ■ 'H
:. ■ __ ••*; • $:
E ■! IBM JM 111 ai. «U"* s ®
•wßEQsaEit .£.-»iz2adriH
WIMUWBt È m. -S
JM
_ S
P
* ig? - t "1 4Ì -W
te
lcf!*;. "3H ••:u-n
fl
-^arm
*"1L;1ÈpB --~iiee .'ATaL-J«tt
-- in
- H
]s«■ 3 ' H

JK
* 'B
... K
■aaaasD -
co
11- . ' i. Suoi '2B *H
ni
w—ll mi s s ■ini min
' JB
■E

xml | txt