OCR Interpretation


Ceredo crescent. [volume] (Ceredo, Va.) 1857-1861, October 13, 1860, Image 1

Image and text provided by West Virginia University

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84037807/1860-10-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Crarmt.
VOL. HI.
« KKK1M*. U.W.NKCU. VA.,ot:.. 13. iMiO.
NUMBER 41
I
BT UTlU TAT LOB.
, i it r«M ia tba ti»»i If
IkM k amy U» 1 fcclicva ia, ii ia that of b«
taJiury Inmiwin «f trait*. ^rtliiirt, rapaci
ties mm4 tmimi. Xf btWr it a farmrf : my
Ek^firai mi, u4 bU fatbrr U'ttrt his. ik4l
, m4 Mi ir«it, M the xttttk Mtrfvrj.
wkw mm Mrf ia war of Willijw PcMi t«m
tk, a»4 i—rfhuly art iU«t rcJicitf tbc »«
ftflwM >}lr«cita of «bat Apiti'c'p Sj't-fi*
AhMH my Im ricallNttM M tkat vf a a
lau rWh I ttM bora l« pgcd at aoniaf. aa J
•M tfakitk I fMt, «W« Mfra bj kiifrr.
aW laaf tA mf af black asi, as<l a kok
«f*« MM.
If Ik okaM waa »iao*4 from tba bom. tlx
•vat Ifciaf that —ggaalrd itarlf vaa to cliab ap
4 aiwk oTcr!<K>kfd the maip —
I, aaw f tka (aft> of tbe roakra i*d
I loto of tka ralaaat. a little ln>ai
kail VH tan «• Ware* aotiaf. now 4i|fia^
•atafa*humvw riatas mgmim, like a bit ol
Ml om tka ripfJia- grora. It vaa my brad
Tka (Maatw I tkrrc rollecitd ware Mark ter
lafiat vnk oraacc »pvt*. b»bj fro*», tbe aisc of
a ckaataat, tkrtuk'a a mi atea» of parplr
«J Ait my tajtali ctycr'u urc «f
>w »lt»;tiWr aiirKtin. I Lad
milimi»«l b»n<r Jt 4«rtj kaada. aa4 my
|M fpUflf <i—prki»g ituM* aa4 Wre<J
img core — acre rather a l.»rt«re ta tfci» tacrine
tarf*. Bat alBMl nfrj fcl4 La<J Ha *«Uti
»#aa. aa4 mmmy «>f tW last jnr'i eat. rcta.tx i
tkrtr ln«r ia tW iftn;, ad«M were |>k**rd 1
——% (W ma. i>4 ibe anlaa afcirk laj U
tttra atwr ralnaHfj it* vtara «f waa^rra.— • <
lot Ira. IWrr wrte ep^r t* Li4' at Ka*tcr, rl»er
rtra k*4 alraa Lrrriea ia M,y; fruit* all i«aa«r.
Mi»( pa ft tea by l/frLlipkt; LWIIi **4 »a •
Bar la fctp'h-lW, 4nr4. aa4 *>>14 for Jw<rlrt
l. aary ; aa4 ia the fall tlm*a«U, jM-»ituui<>nv |
aiM pi«|«». ri4cr. a *4 tLr ~r»t 4 "tatiUiirf '.
alfca Ifwl >ia.< — •• lfc«t all lU J»V aar< a I
kbi« arr« ill ~c ia-i^icbial iti a f<ra>tn life — <
T» • l< x'lt I r<a4 mar fiuai ilw tillief li'-iart.
aati il.r Ink of brlp»> t>» -|.xWrf" on |U Jjtt ,
aitlrr ftrvinj;* •« li^kli iit^ l>) li e <h'i< i(u
li rm —t miiifhg dvaa fv (Sil>U« • K m- or Tli»-1
4ra>«f tt'airaar. tfintarli Tv tie mif. I
MMtiMt* r»<i u«i iW »Urrknp r » U'j, alu>ai
J M r •— • alHr«rlt»r *a£<r aat wf a ka^>> <
W«4. a»4 a»a Mm m4 HkM amMiljr 4if.pm4 j
k»4 *» *W »■» ■■ Ua • faaa •* m a>.i i*
ifc» a*«an •*} «Wi»4 h> U j~-rf«n-lIj *..tiaSi-J t
anil kte I-1.
A '•!*• '»! lLr»< yrtf' ia a >a .1! <a««trj Imx '
• |rrl«<ll raird MK iif at! »«i li lu 1 > U I-. h |
• I'" lie k >a< •lt«4 -• a (•«<!, | (r,i
l-!i Iti-Jr ijlit an I ill'- rifir.b'ix iii ill i«i««r in
iW «*J m air. I a a* lUu «t>|r l<» lAr ii>< | -a
a*4 I *<ill r>v^i.Ur il«- |-r.l»- I f lij
aUk fvimt- a• rc |>twin aim 4 t >< u >«•'(!
ar!l Hrnr-1. 11li it a i>!ir< h dsn I* ii J
fiat I but lu in- f .r»ia - IWe -» • I'
«at lifi I tlna-* lata m «r )•!.«.• I Ur (kn irf
•r<l;t i>l L<|» I kit I tii -li: tj \ •'« a _ •
■if gf'-mu4. t«r iLr Iwtarf Lir.- it i.-it it
p».4t of raiti« jtia£ H 1ki i a i u( il.>-aM'
>»il bW liMiufiil a.» I U..»i . 'Uak u-uJ
iki aaaa.fi "till ain«-k I" aiI let
tk.it. a 'j M«i»i.* fiilrr'i { '"J•
rr»J Ikrtr aaa an ». I t«»i. »l... k a i< fi-l r
I«|»<!■; iatu a a*»tr «-f a^'arr AS"*,: '!" fiaJ
akwli k*au4'<f ikiilita ua lU < »• »t.. J a
irvrr at M> •jiilirri.t • ak«. Oi irr Ik a a lm<i iir<I
l«»t ia l^-i^lit
At ♦!>' t—A uf iV «il». • • ll»r Ur4 r of fl»r
C'><J. ikrrr • •• o4. jli.f < J K'liikrf |»«w
l j l-*f • «»f % •«»•/ «»r., «L <
• «| in Itr ».u r flak
«lar fa< f tlut fL* •.«■•!» »«r w If.f.J l.f tl»>
n«t>nl f i«J« arrflM-1 f.« l< r«%»iaz • fl
iU tUf »• if I w'l f*'g> 4 ii J • i/i r in (i .L<
tkrir «<i iki« • H4 Tt- «'4 | i».» ! »•
•«f«1 »»i«f»«f («•»»< i In M •*. »$. ■ ». « .
|.«,r I '• 1 •« <4r« I «1 >rk im I i • t ' f. . •
•Cft' K l( <• Mm) I ■ 1 f •• f | < f . . ' ^
M • It l>" »«l! I •• •»)!» <■ •• f <• I M * •• T
II If ■>«♦»' r *«• ' I on .Uf r • t . *«. ■
||r»» . I. «.(11 | ! » •< . ' ;1» I ^
t>j l « «ff l<» n ' • f «l l'» i < .«
f tfc . »rH*ifc I . Ifi'9. .• •• T » T- )J
fiM, I i !.*•• i tL«fMlf, li f ».
IIi* •(«<) •- (l ot I -I ! I t ■« . I '!
^•rflllt f. »•«!»•• I" fl< • II
f »l tlf« mr rtu*>4r4 >«f fikVn t. ll.»
*»4 »l I«f«> <i.4 4 •« m' lU ••
rm4r4 4flliWj lU • t>i L if r »> • f »«J
!»4< II • ft' "• <l.' ufIm I | ' | '• li*
f 4 I II •• • ♦»»»•/• K •wl I" I" J• . |i «'in
M«"f' 4>>»» I* flt«f I...I • llll< n'l.ft I, a<
t» fi^l<( I I'ff* •!■«* I l'«i -I • I m— f 'I i I •
I •It'll l-«iM i« •(■ <•• » I, . >• I ■ I _'
»»>»(•* fr< » (W ifj' - f »l»i fc I »»t, >» f„f .i.J
• ilf
II- I 1« u !».• f r i -•
• W4» l fl**/*. • t• I It.# ».4~
• (>* «t«r« %••••.<■« MUJjtl >« lf«*. >«'>
tfi! 'k« I t i*4 lV» f r», if
»"< tlfgm* !»• Uf • • «»»» t| i.|'. 'j**"*
!■ lfc» • .!•••*•- •f It. »;■ l« '» • *4 W li'D
#«rf | «M u4 lk« k<»».» .1 It mrwrt 1 ••• (U
• ••>••« llr Ifa f»»»l»i^ <>f f fe»t
fif'j J» r» • kal <l»
l»| f<l« • W«-l um—g II.• l»HW'« vkiit
M if 4«.!i#ktr<l !• t«f
1.4 C M . » *4 itn^ it «• t»» • .'4 »»»J
•.•I ltlr«a W Sj f I' - k»-l «•> lk« •( -I » '» •
i»«*ie»-t»4 »j» »»4 *i^Kt 1 m I *•••«.;<♦ «| *\
«l il.f i>|- <«•« |l<a* (f»r>
• •»* •! t- f •»» I »••• 14 l« it «k «>f
f. •♦•*••'•1 ii • ••k. ft »«r»fcc m «.« Ik<H
••>4 !»•»%•»♦»<
I* J* t 1 O I I ■ H '.•» lti» .•'«•»! i f (,*»
Ril|l*'»| •.■ llr I . I t fll# » |««4
»»• ••r%i I • U«f l»<«|. K.rf !*.<■
k I 14 ll» • •«'•> »f > k 'ki !•» • ••
Imi •» in It f •* iW i« m ■/ 11» »» . it I. rif«m
T'»i (»-k« i • — •••» ni'i i*-. •
»» 11 . 4* k •» • I. • k l«4 Ittt
*t » |'J '» -• of ik» Mwi *rrnm »
LtUcn frvai Iwm. ift«r m iaknal of mi
■Mlk< aiibuit a«»a I I iasr^iiUlj »»ird
|i*rtiiM«« b bar* a Uap m iW orlop Jrrk.
■•4 read uliS •^ni|;lii. lit* tr«»|»
•4 ibr M*irj aaJ ibr aoaad* «f iW rVrryr* id
tb«ir bt*k«rl« Btf l)|v«i< |r I*Iter af
•«* Utter. aad <l«i<-aii*r. |ir<e by fit*, ibr
t«a<, arl wf arc* tb«% ruklaiar4. tbc *h»I I
lis*, a. Well a* tbr Mwl taHt Cukktoi
utioa, mm—tb« vM f.r» wae ! It* f~*
Mt «VMt bad d«4 ibr (■fu^rtj m»- » 14. a««i
bad Ut« parcbaaed i* m mac I aeat ••
d.<k Tl.« kidcatrb lia-l jat rrlatcd tb<
f r*C , tie ai-kt wa« | ilrb ditb. oa!y lv« anl
jjfca a •are b«r>t ia a lob of ckilr Ire. Bat.
m 1 loobr-d w ittird orrr tbc *teroriil. I
(be |U«I oak*, riaiac black ajaiari tb« < rw«.o
>aa>«t. aad kaew tbat tbcj <m aaitiajc fur me
—tbat I »bwal »arclj aec I bear a~aia.
Piec Boatkt aOmirJi I approa*bed ten e.
after aa abtraw of aetrfj two jnrr aad a batf
It «aa CbristaaB* Eve—a clear, abarp wiatrr
ai~Ll. Tbc bare earth waa hard fr«jra ; tbc
•aa vii d<>aa. tbc qwartcr a>n»a tbuac «.ver
bead, sad tbc keea aur'vi at aiad blew ia aj
face. 1 bad kaoara aa wiatrr foe tl.rec jear»
aad tbe br»Uf athaalaa of tbe raid vj« alaiai
aa bore a* it waa refreshing. Pr««c*tlf I re
n*;aiirj tbc boaadarvra of wjr I
act aall j fiiCTatd a poetic a of tbc earb*« ear
face ! After atl. I ik»a;bt. poaacaoioa— at lra*t
•a far aa Natare ia aaae» reed—acaaa aitoplv
pru*t<-ti>m Tbia aioialit vildcraeaa ia aot
arore LeaatiM toaiy eje» tbaa it *H before;
bat I bate tbe rtybt. ar< ar«-d l-y If <1 d«~ a
meat*, to peuaarvc H» braati I aeed ant tai
plotc tbc a«oda>aa la «p*re tboac trre>: I II
-(•re tba atH-if Tbia i« tbe «u y di(<rear*
ia a. j rcl«ii«a to tbc pr--j» rty S?« li>»; a»»»« ,
porti >n of tbc l>adarr>|c, abi h pb awi aae, i
aot diatubed. I puaae«a it <ja<te aa taarb a>
tbaa.
lkr«e rrlrdioM. I bad ike
r~t «l tl>c rid/e. X pa* I slip tree, ike It***?
••f lime l>lvw«i 1 k*i m«i • (■ mc |HlftrnJ
ia k»)UU. rtwwfK-J tk« il<fc. dr»o|>iar •«*
U>u/b* a* if artrj </f MrLkliii: ibew i«
■ llt'UM. IirLiliJ tl »T'.uJ |1»C Oak*. »l<Jc I.V
»ile, f<r ll»r r..j I. A* I reati..-d il»r ii»l
lirr. lU •lull, «Li<k tiad |;r«I«al!%
•irlkl L«i.aiivg t l urb ilf txic br<i«-k»»
ui.1.1 a dnfi M(«« Ljm CM ike It «j
■ kmff »r< sraltft! (kbr»> *f «rlr tme—iaar 1
Ix tal'. }rt lalriil^ikle • U\l<nu«. •clruw
IwlLc * ' at at Ui Htik; lUi -u^t ikr Ut*. "»«l .
«'ik* vmr naxlcr »ad our prtM-nrr! Srr. tank '
aM lU niaa m n» lW aivia, a».
■ft j'<J 1 I've ■«« ikrfr ia •• a*ad I" f.-^i
*ad myiiK : kc akn k«• »a-J Ivan «• |
•|rr <4> vtri iIh >kc>lrr "if l>M raft L «l;
•la.li «r l"»ri.k ua (fee kill: k*« akttl war
ic»»e» rt| a»4 ia tlar tjj j- r »Ir ' k»a.j; »k»ll a.ai
_;t .l«t«al rKtrl I*I* ) .tk Mr •k-.ll kail
»i* • <r»4i . I«r : «*if |u|>na<i«i k»«:ka sill
-J} I. a ulkia, «ad wla>«|-t it <«
u.« ii.t ri<ai U* are «M . *r i»«*«t
>. int^i , l< arvaf rem t<> l>inca.l«f ai« i
'« ar*i*i. i «r ts i«li i ' "
>» • Hi* lit« » rf IU fit** bit- —
tk*.r <1 • |< r< »->>,-a>: • a«. . «• ki b
i avtii iia.r i |. k.h.i i ! t t!,■ Ji » ijli«
"■» l.ui.oi.d i*rngmm t»b. Ixfiat >i
i l<a fijwH'y if a tea MU«ail'>k.
aki h *>ALlu- twi Ikr atrial d a) a»a *
|-f J-ell} rwaij kale • ■^£»-a>'e<l. i U<« like a
Itlr4«*lft*il tk<'li kf Ui»f l<u;t*e«
ilkr a III itfali » >k.(i. *1 lb.' Ibi ••{ llt(
•t rui. alt.* ktr li -t k.< r lak»a lia k«.«i ,
lit' « »" »•< ! n»i, «k*ai, «f il I."*
kj k to k««k. th j Iota, ||. . j |u It ><1 It <ii«l
»• »• oj a t)J?idfui Ibrllu* am, +u4 (li.ac*
r<« M Mj life kai aut ■ y«'i*> "y/^i. xh!
■fik^UK kl> "« ll»<«e Kfra vi real nUlc. tl an ia.
r l ikri'.'i lkiti; Iv Ikutr lU vvtid. A imiI
II <li III L«kk »' » k HT liilriaj lr>kiia i ikij kul
kiir jiick Bk tke laa^iMe atk>
"rJ" /*""/
Kk«» | cillej otct — »•*«*!
1} vf §• » U '/ il«» hrti 4>f. IIim ♦» r
xl ! AU ».!». -I fill' «i • • • J
• w >a «.*>. «L*« »gf *14
• nr |( i»| f. u. .cr» >»>a •». <•
I I L ■ I • • k I • I itlt rl .J * •! Ji/ll I nit
i* it %rt r in «tl»r* t 4 i: »(■(! »r i ai
itl. tf f » rr»4'11 Uii tt ••>.( w'.t. <i '
IV ■ t« tl.r »( J;« j;'. -. • J >«» «i»- }.»•
Ir -U' »•; It. *. • • fr ' I' w. 1 i t>lf u V| • »
l« 4 #•» J IU .4. ' A* f f •• tf. I.."
!,«'!( •(» Im lit. I<b,l>4 Bi III
«f rl a .b/ • *>!.*■ — »•. I _» •«•* l"M« ••• i» 1
•li«riir iIm-j ' H.< I' 14 *111 iki*
t* * ..»•It w.. I> f •« ;r<i4 M rll. •!.«< ft it
I v ' Ku'flLio; l< «i!J »>.4 J it
• i l'MM| •■(III |>r*»ffcll.jf H fit* I
UaHMiti. rU:«<i*x |U|> <• k'4lil«>f ittr II
•**»»* ll.» ri m/ ■» vf ii* <fi tkj if'tiiM ir
«t.-fk I «2 J k I tklci •} « |U<ii.li'i) In U
!•'•*» H , I ki4 t "f iiifci I «J |« !!•* tf «i> 1
<4 «l.
> r it« llo lt««» 11 | »»* !• U wk'i'.'i# •<( iU
l'l«* I'•» l*rj »••••• J llwif O'te
Ik"*li' fill f ft "f J » «.f «•!« »•
il *li«j •»!• ; • If • » ;U rt (• »i^ ^ tl
. fr tl Ittr nf wl «■ '
lr». «»«rtkk«l |f ,« j W '•Ml jifrl H •
l» « « t» • ill (U )tr il. il .. -J u| N«n tk ml/l
l|»l i f lit! 'tf II ••III K» ) ♦•»»•»» • | fit 'tl
k-f i«ftr# A* Ik* m .tii *«), L« »' ->i I*'
i|»k i »ik*lly !tm Tk* A.-t.ritkt
wit NkuImI , U ti ift ml I'ttft «f *tl 4>11 »•
ifl it^'k I If** IU ft«*« - f 'K- *••* *••
tl* «l in' <»tt'» |i«t>|t Ifsk ■ k» s 4
•rflf vf *1 1» f •> »*4 4 •■* ffc- t ■««
• Itl HI ••• I *1 • l-» >i* | > 1.( »ii.ii r«rik m
MT J N»«t T*« *•« tl f. m fc»l n > •« •«»
nf*f ft It M J»*'t It) » «r • till t» • 1*1
iWlf (*£'*)• III tt ft. I •». I i
'kf^^i **fi Mill f># 1 «»>• i*
AitiM H b '* 1 !♦» t>«) • I tl*
ft •• **4 ^ ••
♦I • f * fir t»«f »*i • g «!•*
• •* $ ••J'-* •••••» I « » 9 * t •,*' t.r« "Iff
•i.» »♦«!' »• \* t •* i I U <* ••»••• t <V| M«f
r'"f f,.., u ♦ ..f» .•< I* m »*g'»1 rr }
t»f »' • » •/ '• •* f >• | ( I-# » .U
«. •» ••« 4 v* f?-<7 mh» •
The C°«w Tit*.
Prrkap* "«r rc>4rr> »tt»r bcrd < f tkf fttr
that ptr< aiiSk. ai>d i» ralUd lU "r»*
TLrrr i« »«• k a tr#e in an 4 me fi»«l
Um airatkl «•! i* in an rt<liai>.'>.
Tki. «-«tra •riif.arj irr* r.i
ar to iU- i ■* i-l i«•• »i. | .t«». «wtl«
Ira* Bar! »♦<(• !«• lW 1*1* nf Mara ltd A*
l'jar>;aa. lie •>>lt«<» »—•'I tk»- tr.r vkia-k far
hl»to iki> k«tn*lxai jiiif. llir MiU Tfr^ "
Tke lf»>« »rr «•-•«! if» inct>*— in i. n;rl» »•>•!
•I a IralketJ r»a»i«V*»r. Thr ftqit >• (< >!■(
<a<i (oalaiic la« >'r llrr a«t< Wli. n i*ri<
«••■» art- OxH^r in lU ttnnk ••f iti- <-••« trr», it
iri4« ia al«ii4>tHT <T aiK. I« rr<
• I j lk^-k. anj —f an tjn -al>lc •n.rll
Tkc full >«in~ ur»«ai i»f 11>' nai'k Irrr wf I Van
erara r« < M>4r< -rA ft-m an int«r»%tin2 lcrtt-r r
priffj kj l'r«.fn—.r J »*.«•»■•«. fr.<tia J .rut- Sn.it I.
v..
"la a l<tr uj. llr ritrr |V»<r»r».
it •>< my r«rt*<ie »<• fall ia. mtaSnlv »..i
villi ikr rauk- kind of Im* ai«k nti«* j..~
■<inJ of iW n.ild. n ilky <|Baliiir* HrtiUJ It
H«kWi4t fa llir I'al • ><r V ira. I »••
a'op at Ike lin'r l«-!i.<n »> lilmrnt of Kuo1!
aaaj. and lb-rr I «>• |.<M of a t»•». rilV'l I j
tlx- kalKr? Ilia llta. llf »i!k i<f al I'll a
Iwih driala If »nd nutriti-u* I »« tk a in
CuMpaa} villi Mr I'oarhTi* llir •aj»-iii.*rttJ
<a «•!' a vi«<l < at tin? M»l>li-I.ai' »i in :Lr in.
aaardiate ll-iatlj \V«- |.i<i h-iiI a L4 !.k.«
laf llir lra-«. and kr M«ri>i 4 i* a lia.«- f.
l«ll a- ke k .0 air I vitk it. V* r k:m fa
lk« »|Kif, aud |»a«J fl.it kr h . 1 fr'l-d lfr». It
kad !<il< u hii»» a li'tlar ri»«l»-f. ike aat»r *1
akicii. vkra ir arrived. «wn»aal<-'flf akitra
cJ a iik •:» jai r. On »im Li«.s a I a if - ia'« ik«
kark. a rticaui i f luiU 'ik»- £« 4 ia>r
diatc!jr J O :r ;ii I? 4r>«V of it. aad
Mr. I'uarliMik and I I«1-<| >-f it »''if kin —
It v« tk«rk< r -t.d rirlw-r tk -a r«a • mi k. an t
Jr-liiu'r "f «'i <f-| mi l.V. ktui>^ ~*.l\ > lligkt
I'rlii'X »l • !.n a i« ». «n (kr li|»«. I k i I alit-a ,
i!j K-i a if a;i firrli aitk fi- aatt-r of fkr J.tlV
•I Irani. aad a* I »l< j.i i|: if ai^Lt a<«r llir
lU ih ii ■>. it»>a_- a. Uiat.% if in Vaiat n-d. ' {
U ilk tkit !«-? ail it • n .»it_f Ufufr |«-i»«-|li
i<lr ia it* I'Vtr »*a'r , n> f. J k *«• a* In -| |r»t
iti-ajuMr ff i--?ijt •I:'t:a_ai-k« d fl"ni tatai!
aji.k. Mr '*.ii l.a a v<. k«-*«il
»«, a*r if a* k taMiiat* • a.ilk at k»«
aci^kWia^ av<dl)k>i •rttu»<at A < <ri- tj »)
riprtiaH-ala kiir in J <J In • ••■•firia • ia my
•jHaioa, lk~t ii ia «••• m*% •• iff. i- ia « . • it % fr.ti.
Ill* lr«r»,k!r aailk «<r ll.r roV fr*r. t<l II l< Jilain
it i» iwt ikr trr- l t MaaM la. |
"I mm .a.rr ib.l ikr H)ia II) • k«* alakrr1
aadrr its Iwlua. at m—j niki r "ft- llalt «. Ian a 1
audi- ka-.aa. Tlo- ladi. a lal^a* a.r ik»t H
i« kj •• u an jn* ab'**aa."a in (Im* a-*"d* **f ikr
r«l«a» . I fe>i ill- nf..(r k»tjj* ••• | in arr •
••f ike l.a.f Tttf- v • • li'flWa'r'l r-a.m
intu £ itrr aki a I >ia •«. 'a 1 *iar ia<m •
a In. k. In;ril^r ai'k iL*- a-i-i <aj i«ik. »i. J *
ami l-.filr if t|. n k I ft• t I a :i
»kl« na i I*; In k • *• f'n H • '* •! I i
• «a a* Vrli a* tk- • ft •«••• ifa-w t«'»r . . a
• S • in- ad« Tkr « i k ka ia i~ a la !a-«?ij •
"lirtf «it dij«, it d: i ••• f • «.i.a.-i »-. « ■ • aid
•rlair I k> • -»«-a,k d ^ll' I |i a «• f k- a ft •—
i|<r In * nad *a« a ll*> n llir | r<> I •• a* i t
• ••liia; » a a n l» •«•. ilnf ••• lU f»rM>
I \ 1 a — d — u . i jtmit.. r irifli.ia ■-..•t 4 *i
llr »ia.f liar, ik f'i a fI al I'• I • in^ •. -*.a
;«akr4 fi'ia •limit a • L »» tk al.. li.a'.k
««1 if
II 'U :«• M <k* II».%• 1,o \ !• j> Htm
|'4I I' M •/ ll.< \ I ttl'M ;
f'"Wi I* i'* lb*- I #!»«»• il
.»•< ill »»-• arm; Ik • »♦« »it • » u I
A fill I » »«if }•« 1 t« • *-*■ fit.
••t.'!!«i'Ui, >n<l. • «ti k<i.ft' !• r I.* m« ii
«1»» • !<.'• I *•»■ r. •»! | ltii..« 'l-m •*]• ••
i»» •I'l. Th'f \4<r • tt li.t
)"• I'l lilt f«# 7 I ..k^l • T • I» ilr • t
i-J. •I" nil' »« • J M-i •' ill. mi ..t : •• I ft. •«
i'« I 11 i I I. •. *. •. » 11 i
I ' f
i. •» I ii . i i. ■ 11 i' * • ♦ if • •
' I I I • »l*Lj '!.• I • • • • Il I.
• Ifl.* I. i .41 I 11 «l . .. .- . I fi t «
tl •- T #■* • ..it *!i- r ' . t ji**
I:, .f Iii'm tin a I <|i.j » I ' i *f '
-irit I <i»|U lil • • • ; ' V ! • •
I.} — »•>* ■! mi. r lit I •• » •• %
<*•«. <* J a i.. » *r
llwll If. •t|»" f f II. I »l. .» a . I f«
^t. Ii,.' i | m • • i * i 'I H * ' # M l
»l ft III" ll •» ll •« «■ I l|; I Hi.* I *\
lk.tr j|'>i I • !</
\ MaHI%* • H V#l* * *• l1
fll If*» *<»•• f ft«t« •«•/'•*# • *
*f JI •#! f ?»♦» M * f« "I fi # •'«.! #• ' ) • % , I
• <tf4l •• I ••• *1 >y<<iinn »••
T« •<!') if • 4''9 9 *' • • » • 1/ i/ »
T* •!« » t- »•* • • I | * • • tV* 4 »•*
'In ir* *««••• •«*•*» i« ]f • • 'f
f*.# ♦•«•/«» I fill/ f ««••*•« • I- • *
1 *tm «?•»•# !*••»# f»'*< <| «i'ti •• »«r t •♦#»** «
it*' • *)» • K •••!• f ff. ♦ «• « *«• • *
!•* *4 If #•«» "if# * ♦»* »«i I '»f
'I !• •• i l«i r» V f #*f' . • • I '• » •
»«'m» f»«' f»|« t»1 » «f I J . 0 *0 0 0 •
4««4> «*-*»•• '«( 9 * •#*# f •• « «•
* 9' »m -4 0 •* V f •«» f» M I #'/ •< - r
4— ■*— »> wm ii » f »• »4 Ml
•f « • • 4 • I •'4 ' t.» *• • !».«•• »l » f. .> • •••«>
A» «»«r rt' W ».
4fW I* *•» f'" • 0 •« <4 |<H 14 JK i • I
#} I « u*'• *ii> • • • f! • ««»*•• (K# |«m v
• •«»#» f I » | #• »nff» f « •!»« »f 11»!' *.#•• #/«»« l
•» « I' • •»«' •«'•!#« ••» I f I
«•» ♦ -«»• '••#'« flk«« f f «|<| I' ;
». / •«'*<' 'i' ' # »I r »s 'ff« • i
• l »% ^ '>•' » « f lit f ft ' »*>•
f • I # i| Mft* 4 • ft *%■ ff
•# • «• if • % A f'•#
f l* * '►# •'«* * «• I m t» I ♦«r* t«'li # V •
• •»♦• f. fA»* J » f • «f« l< •» • ••
*'-••• J fi»« '«
\ I f. * {, 4n *' i t -j i $ * »mi< 1 > *
y*% 4 *4) *') »•„ k * ** *«»'*••• sw
*%%4 w ««*«•*« m «#
A Cl Biols S»Tuar.—Tlte iaciJcatt »arr.l<d
bcUw <<<-arr<d in I'otttluiiit The atory i»
r<'|>i(4 from ike IlitiMisr; I'aliiot.
Mr. AU111<<I<T. lite IVlnfMc of
1 u*j Cljt't n mklt. arri%«-4 in (kit < ilT S<i«r
I<« tb»r«iit>2 f.-r it' | «rj. m- of avrrtiibi*.
• b«ibrr an* •.<«• in j.il hm. i« |L<
»»■ Ira »fcn ta iftr|#'»r«ie I ia ■ ■ardcr
ih ibai r<»»i«ijr. Alik-a<k ikrr i> i»at mra
laa<v l« !•<<-• 1 Iht !«<• hh>i, a gliMt »«lU§«d
Nr. AWm*»d<-r ik .1 Omr »n l Pavi* are «<>i ik
•awe.
Tkr af 0*>i<aai arr ia a kijk »!»!<• nl
• *rii- iu< 1.1 <bu«t ikr 11 «r<k r «l J «rc<l M
I aia rtliik; l.iur- II i°b.r\-» au-i ib.>
It i.| |<r >r> tint ti 'f 1 n it.- f« c. Ci1Vk>l>ais ,
li»e» a (■<«■<•< Jr—< hi4 I* l< aril
U'>*k lu I Li- I'ltikiK. ak'l alwi la il>-<4ik( add
t.lr. n Ik • r Lr mri ijr f »ll<««ril tkr ratal
a< a lint r<|>*<m. S .tai«* uao b- aute-l It* J
Cutiar invkif. akrr be »|-|*»rcl to pel alov '
a it bowl f.<ll«aia: aat |>artx«iar «rra|.atir»a — '
II •- b«d !■<• la^rlli.'i kl, c« -d U4it^4i«£klrra.
rtlJt klk Ir«••■< d ia lb< uiwl mr. «kn c«r
rr-|» -ti le I mill: aax-ti all nxrt ibe I'kioa. and
•ear<rlv a verb j-j»-i-d >•«! »ln«;<r» d al
ilarir b a-e Ta•• j« «r» N j..r ler^air pmr
a>W I. »nJ tbe tiail* ufli«kt lwkik**lraa;rr»
lo« fii^irkl. b .* ikikw* Utaar es
ki«>irl »t»d 1 In- laM'lf aa* |>l<rc4 ia (bar;* <»l
itx U« r«*< r» of tbe l*<« . ab< rj.j r-j-r.^ttd an
•aaautta.1 tdklj f«r tbeir *«| |—H.
Ik -I u i y l.«l l>alH a ml I<a.-w ttrioJ at tl»r
|Im*. i>«J t-—k l Maj«r » buax-. «bt-tc
iUc) ckiiuoa a a«rk «.r trm <!•}•. vr ahiii I Ik
a.» iv tall al'>«i <». «Ua «ta- y rc
u. «•%«■«! l« ■ akrf.- lW« b-nrJrd. L«i
-ti.J .* Lrtl n M .j-.r • !•••««■ I'a4rr |*»ira«T
■«. L lilt) u»l*< J all iLr fsim
!■■•«•••• m 'fc» lit i_t>U>ili.»•»•!. au4 at Hiax «l:
lkr» til X ■••rkxl Its ll.e liifiot ii'U f.-r a lit)
"f IB* S-><fai f»«»i > fff r»M>r4—"Br *f
• i.l«'\ <1 *1 a I< I <>. •<!•« r -if J. aa4 a- I !*r
\i~j -T ;;.rja »*MH I11J a »i«.B -1') KVW». .
il a — k« •!•&< u.t Uul'ir t» It tlx Iwlilirrin
«|-ii did t'-'Z 1* t L«l. a« ikr-jr srrr
tauia U 4«—|»-ratr huh. it r<i|air>'4 brafc
4kJ rL llkl »ra UfiM lUir (TRrt. ll«M ia
•a jilr»|-( wfil»i« lm<i ibat L*-«t* ■« .
•til. akil aa< rttkUV) •Htmft, lx b.»
—mr «l ikr«* t.««rwr4 oicu alio ia itir lioil ui
fc.^l.i *—1*1 ■*• i* arr»»i ar«ar4
AJ"ta-r iW «iaiHrf ikr M .j«» «irir *rf : »rn«
at. I • vaiiai'lr I l« lima* jail. va •«*|4rt<Hi ,
r • in |U rui-Urir*. alwrr-lWi aitil
>•■>•111. 1m M-«r< tiay aa»*Bjr tkt Irilrft ai>4
I'jj-T. nf X<J >r. f>«ir <|»w r»«« ■ Waatki
la li^kt. mm-mg Mtl.m, llial W anaailt^ a rut I
tor* in ll>« raaa'j tbirtjr y-arm ■/« A IHtrf
aaa (»a«4 ia fata Iraki Iota a Lajrr ia ll.ia
< i*T. bI.iIi at air I 11, at m l«k; a- a ittlaia as a u
i.-a»ait»r4 l«-rr it b aa aa»afr lar lua « rrtara.
naiirtiui. a.Iutl«a «a l»i* r« ijfa-r. It
i. ll>u> md'u' il.il M j--t «•••« ak|)f Url>ariJ
•iiit.a I n *.• ..mr i.| il.e fr.lrruilj la ki>
I .H., r 4ai*.
Itatri* atl< I ||k ».«td<t Lrai*. f»«f
■til * • tk.ir I f tl.< M.axi'trfa iHfrt) dlle<
. -a aui <kiia j u< -•« I kj« nut j.i In a klak
•J •••• •! .% >• a at 4 f f MIIJ i. . *H rr-4 f..* fkajt
aff. •! all J «l ia |.. u |i..j. 4 lli.t Mill
»j»"liij Mirtl.i* IS. a.
A - m l.ikt t«a ll.t l'ii..a<J. 'j l.ia |» !.(*. «r liiij
•'«'*■ ii. « llk.l I'll la I a aj*. a klla'a't ««r let •
t. »• h.«» J.-. >i r »-,i»..J I..in at t'aiU u»l<u V
|'H Mi .rkr.| al K< k'lwj'oa.
lil *>%.>.% U 4LK1M; TN( U' It it* i
ttr tt.ii.fc ll.it • . »k« ft.i. 1- at miU
.•in I tli u* :m | r m; ti «•**■ <•! Ikr ■>«*<
tneiiili n.ij Jinn.' • i»i «it« ji, i. 4 t»y an <rt«l
*.ik M ii.j •!••• • etc l.ifi in »»-r a.a«i fr»
<l« i«iii iIm- r i)r« li-.tb !•>■• • turns In
|.i l.'.riM! 11. it »• IImI {.f 4 tlx- I lli|f|i|
■Mlk M l.-ll* If. !• • !.)• | ll <IH kill U
(■•r l||t«l* 1 II.I » til* •!* It If.
■ f- ilr- iln'i ft an •'< ti* f-• ♦ iii
it.- !• »f I « i.» if.i jr n#*i ii»r( *.1
> i ti ,♦ i" • !. j. Il.» ■ i" •» | i'li"« 11
■i, • i ti I » . I H if m •] «,♦ ••
. » . 1 n • I; . • i » II l» .
\. .. »i :.I. «i 1 . 4 • MmM at
I M» I ll .1 »k> ri'lni <| It
|t • n ■ # • ■ i , i u I »-t J l! .1 in l.n ; .•
• i. .» « i« i'i ». W* s i* Iii« «il*»
flu ti'.i » I. >«• • f—i I' ll » n l.t|» »» Ii
>llj»' } • I ; III til I ' • 4 ll.' atllta 'J»; l.l
•••■«. f tl.. j »\ l'| | Inni •li.ktlf % I
. 1 tl ■ i ♦. .'I. »«l I 'I-.J I ■» »» II .( .1.1 »|| I «
w j I i I. *4 I 4> I'*' iIk i»i * / *r t |
i I- f •• • • ll/li » J .|'. i .1' >ij ll» • »• !•- Ik I
ki . t '« t i f •!. •» •• if »■•••• Uf
». . m I •• • •■»!»; »•* I irk | ••'J <t #.1 i
• I * - ' Mill' • / f •• • •• Mi k»'l
' j i'i! ' »i • 11.1' Ii it.ii I ii'it «». •"!'* " "
I- mi ■* iii- I t-9* it »!••« 4 I* Ii kin
f • »• ■( I ; . kit-.' ' < •• •.•Jin/ I 11» m . I
l|.. I i|« f ll i I.. I. i'i* t II mil kjf'» •»
i ir i t a k «••••}< •• 4 •!■ »' l m In il»
.• • i ki .»• I|.r l'ik | » I'll' ■ I't. Ii i-l tin «» .f
(»»•' 1 I • |. «|.it »• ' I 11.4 »t|rf |««
tk Ii* If • tl.- 4 f V If a • *1' *1 r \ •
• | I 1 •' !■ I ' l' | '!» »|ifl|t I. ;•« H»4
» ' » I • Ik I Ik < |U 14 f »|»-i»'<l ll .i|"
i« I f • t I mi « I t' >lU<| 'I if •• Iv | | f .<• I
• I 'l»- ti-fki • ■ • * * i»i >/f MkK l.f.
J k ll lf« !'»• a ill -t' • f • IiIhiH •'HI af
I 4t< kt 'k'HI ml ' It J<k/ .if I Ik || *k4
ilk • i I » gf r f • 4 • J I I'i" I'f k'f ♦ Ii* I'uii
f • ni aii4 »• • f t|i | i»f f 'Iii I -»
•k f fl|tff •/ I" 1' H >i<lk fk fff^'k In*
4 /lif »f. I i«f, i* 11.# w f if i • I l»il —
f • . |'i •* f* |l ,11 ll. J ..'I fi f-i-i# 'Ii il ll
• •• •!. if i |i »> 4 t)>«tki I 'Ii k t'^iil «f •'
i» i if • .» k»< •!«»• ikf f*i i*
— T • « * 4 •(» ' /
«(' i; ♦ < N . .. t* i« i. /i
m 4"«i t< >h< k'/"l «»4 !»»'•»• w|.»»
i', i*»4 -U C» . - tl4
I' »"f • )# «'• -i »- • It* •<*', • I »* #
•»#•"* #•- # • *! Th* ' »"f I*# •' #
■ • | Ml »«•'»»
• I •»•• • • •••«♦ /*■
• I | li 1 • 'fc. .# W
•W* • k"') * • * *4* • '**■ kia •• 4
ki* |*4 1m ♦»«» Ui*****, •■'till
4«abt rrc»r4» Stlni<} tea >«rk m Um a»
ratful era and great MlctrH wl kit life.
[B.ff.UCuu Air.
Dt<mm*.- L*uk krr, yoaajc Mai woili
}«« <iri) » fiitk. if**. k«»r*l r»«itnac«?
tkra a.r«r all.-aqt I* Wu«U JM
tkiak veil ••f twarxlf. ltd k««e «(>>m la tkiak
•rll jm naM if prtrtiM Irffp
iwa I'arrat! a«>M 50a karr 5oar rkiUrra
rr»f« rl. Uc >44 rrwrit* 50a ? ilwa artrr 4c
ori»c iIk« ChiUria, if 50a taaM aikc joar
| irml» *1J <»l aaka|»f-«. aa4 rlittatllj 4nlr»)
ifctir fsa*4rti'* ia y-m. iWa try la ki4r joar
liiile ni«l» aa4 aM^artaar* fn a lb* "<44
»aa a»4 <««>a." Y««a tkiak yum earn 4a it
•I* jaa! "I.ar aol 11, is fl .tt. rit; aa< tioa t»
»«ar tlirj »re far a«rt a>*trriafi tkaa
j«a take iWa la I* Voa are well a«ara that
ikrj »u.|Nr«t )*•. aa4 «a jaa War ta U aaa
J- fir J Lj tkr 4rarr>t fricada jaa karc oa rank?
We rtaa«4 tkiak aark af tk«»« «k<«a «r wo J
4»*fi»e erra tk»«;k tkrj aifkt he »ar pareat*
Ok. k"W a'<a 1*4 r.ia(raf*akl« N4fif)ilion
rtra ia |W a <rt tnfliac matter! aa4 aa aa«
ria ke sai'tjr »r it vitk^at tk ivia; it l« ki«
r»a«i ira»* T»». tka f<<« if aa ia4rs of tkr
ai*4 to Ik* ak<~e tataitioaa arc au< klaat<-4
Th. rlaat tkr rar<-f«l Halrat «f aatare rra4*
ita Irtlaf m.ru like a k«ok. rera fraa nlettal
••••aijar»ti«.a Tkra a >aU jaa lv>k tear*a
li-at, a»<rrTil kia4 . |-arr aa4 rkrrrfal. kr aa.
aaa \.■«! Mlaa ara aill »<wa Sa4 ymm oat aad
;iif y-m 4ar tr-dit.
A »t«acy «• l«U «>f llr tr>l c»an>kip af Sr«
■'r»r F—I t ««f ('Minii. at. • ki.li k*a • 4m-.J
• 4 latnr • 4 it* WKra ■ jnnng Ira Ma
4■ ml 1m bm»« la ■■ XV 'l^.i-M ai4
IhIivimUc )i-«k; Im1>. afc4 »lwrtlj kfwr Im>
:-m Im Um> Ur. »rt»«yiial» art* m»4r
«r tke «r4>li»; lk*r m-tr a »I'll
lira (kva. I.r aUatt k**<ifr4 «»4 fli'd
«L«» '(Utifli kr Irll ilui kar ka4 r«*«»
rj Kiiwr iLaa tttllb nwr katr cittk
ki» W k< a tki» ikii flmi 4 f«c a lira
ni-»«ul< iW Iflt lr|4 talrftrf. Skf lira *«i4
- Mr. F«Mrr. ymn l*«« 1 litt* nil ri»t«-4
•ilk akuaa* MiiMt* *k4 tijk rf li»iajr
•rc 4itf« r<-«l f(»« lk«n«r l-f JwW »b4
altknajk 1 »kiK *ak« M vl-jrrlia* U rir faru
p—r4 ««m«. I «i»k )•« I* aa4rt>taa4 tkat I
-kail rlfxrl U tryt it mh aar aftra. ai>4
4al I akali aaaat d'aift La BMoiiaU >ick |>r fair
•af iktir rliaa ""
!(<'«ki«: r«iM kitf ttrpriarJ kia mk tkaa
•aa kear lkr*c aoc4a frmm Mt lafa Far ■ fca
■hi»i ata ka valk«4 tka im >winly kalf
k« ail4«r»l 'ikn takiac kia kat i< kia taai
»»4 auk rbcaa a*r4a, Mrt tkaa rc
Saa-4 aa*4 :
~Mi*. I aaa *1a4 I kat* f<;aa4 jaa a at ia
tia*. Taa aajr gm ta tkr — f"
Tka laat me krar4 rf tka la4j aW Vaa (till
aa aa-ivat a>ai4«-a. kariajr arra ikia awa
•4 p.ra-ata aha roaat4rrr4 l«arafk kar avtirr
fi'lia*. «i«k k aa«r tka kipkaat jaUir afcu ta
«i<K-k kt» fci'i-ra ritijeaa ra«t4 |fa»Jt« kits.
A firs h«"tr —TW TrWp*|li
-•v. that • miirttiii rra>riilW timMtint
• « «-a*f« 4 kr>r tkat (illtfr ljrtrlj. A Wl Ul»>
Sid/ «»• X Mrraia. >4 Jractl, «m *rr>4r*ull)
• <rtl Ird lp is »•*) MlM k<; tU
•nf». atij t. a »ii *<l iLu« fvV ibfrr
•rri« > nli««' t—*4 of »«!ff H«f liril »»«
((NiiMf ibf.ujfli • k«<4 l»vW M tb*>1
-tHr >>f ik» lorn, i ra>a *M*. ka4
|<«<>**Ut ►••(.ill- I Iftr k) ratiux W»J i»4. I»d
«<• talrki f.« «f •• i
l«f fix* Ikr f—«f fh» W+rm*4 !• W M lltflj
»• *»<f *k** Itkr* Mil.
A waa4.» m ••• >lkc«. d '»»•»» Ck«< k M
t.id- r ik» wa< i»4 .fc.mly afir*«»r4« pt« 1
I--" ••iKg )•■**2 Mw e»m*r ia m>4 wl mi fa
!..«• \< u( lk« arm « itx It
<§»••• Ufl lU <k«l'k llrt, »l>4 «!••• fr»<|r»ak
.«..*»»»<i t«. fi f.* i.m ii»f ■«!.: t* i.i* '
I' «'i I l< li r r»l • I I It' »* tf"fc >k4 •}•
I<i «•• it «' r'Lt fati (H*«ry f"» >4it» ~
Vf l»' >«,;• "'rij ikl* tl k. I^lil kl*r •»'»
• < t»<M « l.'i r> ifil m'|(» , • ti<i <•(«•>, ■ J
it tlx ri, •<tr»<«x*^i H «j» Afl'f l< I
li^ »»f ■■ .e if ll.r I.!i~* aa*t»a
j', it «« •'» Ji«4'. (Ik Ii .1 «J» U-ii •••« k tel.
f < fit* »•* ! I-I ft. I t «• ft. i t«'|<ft u| Ikuw •!*•■
* . fr la* I. tt. -4
Tin 1«i<.uui m»»i I i r — Tt<« ><• V"*4
Tr *"•» I at wi't lk» I* I. -am/ 11 IK I <afre»
|*>a4«lf •' !.•••>» 4 It* tk4
.1 »'# • llrtM' *• -f. I-f j« f ur
* »«f t* I a i'Lik **i * f Kit* a. f *• *»f if. »• | •* *
V f f at*k r l» f'(< •* • a | *
DM 4 l*J f»» L it ■rifllMtt ••*
>• a i tHt*ii.| fit* tf jafi-a ikl 1*4 t) f* * A*
f* '*«! <k«' k' t«. jjf.' k* ••fa-k
ft., li.' a»«'l*i a -a 4 * *>• II* k*( *>a t a*
f *. |f>. |* j. » a k a k' f fl^ yi aa4 •*
ft ii f*-« f'a ifi " j i <t • £•*>•• 'k* * «♦•!
•!.*» I# i> i'4 f>"f I* f* ••■•* I A •• *4 kM 1 *» •
♦ a * *1 «i f » •• J l.ttk * '4 »f> «*■ ) t ■"»
f . *'* I. a I » If* *4 **• tt t *' «<t J tt if I-*
a** ••>*! «• • •
r. i M i » **»•««.»• i'« *(»••<
>it !«#•■« U Im ».1« 3 "1 »•/• 2 « • •/
/ •< bit » td »i| '•.<» »#ll
T».< * »k- • 4 i* V>ll |U
I • , •» •♦.*« /k • t ' f» f«lkf %fl#»
»•»» •»> M f •/') t|
| | ' Ih"« |l • I I f 'If >1 I I
ii'i I'« « *»••• • r" 4 • »««»r »Wl''
/, .*.4 *•• • •■» Tk«» } >• 4uf4 »|H»
k>< ug
T»» "* •** 4 *"<
•.» II'MJ II «*4 •* Iv4 Ilk* af
'U |'i »-» .«f W .!•« i *• »•«»»*•»
»* a|f»WM • «. f ■» !•»' • t> t* #«• I
•«, !-»» 4-*» I«« *W» »>|«t • »
>>K »fl • * «fM* I • • '•«» -f» W«
1| M •'•••4 »k»» <"•» »< »W »»»*H
f If • • «1 »(«<♦ •• '• *V»
• « «* k r »«'»y M» «n* . 4 't »ti i«
—»t y»|« M» HWl if
lot Brht hu> IT--1 Mm d I
wtri i riloi ap. uiil i«M IMmj 0nm, fct>
fii|E iW k«iuii| ««rk iata bar lif, w4 yak
tag her ifwUfU* ap tm Wr Mir. J
declare it 1 aara't! If 1 cwUMly lalM
that ata by tW cellar. aa 1 aar4 la at Kaabaa
■ kc« b« 4*4 a't -tee ap" ta aait aa, 1*4 bad
*iv«a bia neb a abakiag aa ha aeta barf aa,
1*11 ba boaa4!
"Tktrt ba act la tbat reabiag tbair, Im faal
•a tba fdJtr. aa4 kept graaliag aat at Un
Jaae io bciajc bia baa ba«a, a* f«ii»a baa eel
Ur. ar aaaa aacb aari Ill tbia* all tba
a bile »hc mam trjiag la 4raatbe<a bar Maaf
um*. aa4 bad tbc bea4*cbe aa abe laatal aan
lib* • gkni I baa a craataa raau*. If it aa
ia thit 'err plan tbey aall lugialata, (H bat
iktrc ba a law piaar4 tm bai!4 a pcaittaabry. ar
aaaa atbn kiat tfpaa, far aarb tiitwaa aa la
—»aitb mm mtttj aa a aaaaa abctber aba'a
aick ar veil. jM barman ap tbair "yea 4a tba*,'
wr *««a 4a tbat, (in* aaa rtwa; la aaa aHUaf.
"Hat ibaa tbrte a Lit) Jaa*. aba a aat a*
aiarb la kliaf aa be ■* If aba*4 ba4 a bia af
ba mm-.mrm 4 bate p<t brr aa4ar bia
tbaa' ibat aij. Mat Utri; be begaa *e er4a
bcr raaa4 bef-re lUr baacy aaaaa aaa art. a baa
aba be4a t p< brr iy«a ayra aa aort a tWw
4ay■ a'a tain, a»4 ti aapbt aba abaa!4 ba
il« ac4 feratcr r<«w aW'4 fmt bar aaab ia tba
aaaa )«U a Mb bia'a. If abc kata t faaa 4 aat
k«r knuU. aa4 ba4 aaaaa taara ta aba4 am
"crecbe4 i4wla.aa tbr) tail aWat ia paatrj. I
4aa t ba«a abat liat af atm§ aba'a aa4a af.
| -* Ua I aaa aarria4-U*ak af la^lf
•tare—1 Ma t td >m4 ia aa j aacb bia4 af
cmirrj. it*aWa mmt-m'i aaeaaaaa bia<iaA
ta Uut at ; t • ba aaa* aay oac aifU lu«\
tbwajeb af a braaa aactbaa pUic a»4a af a liiaa >
caee. c«a|arw| auk ec-b a aaab arc 4. wtali I
ap rb<|> aa Las) Jim a ba»baa4 . bat I aaa Ml
j«a U i*yaaf trkti / tualf Atai a* br,aa4 I aaaar
abc4 oac mtmgW aa.r ta4«ajc I bat ay SiaT
aa-t br baa<h4 cartfally. faaaa4 aaar, aaia4
aa aa4 raa l«c. ta at ia gui baaac aiib>
«at ku af Urai«ft
* 1 4*4 Irrl liai «f •piiefal aba Lit/ Jaa*
•at brr bra4 ap >*4 arta-4 Ma aba craaa4 aaar
aa Vaaaa rba'4 a city bataal; bat fa
aiiKr 1 aiu)pa4 tbcfc. I aa frit real Ckri*aa
at«at at.
*-1 irll jaa. fata, a bra a cb>p a*fca yea ta
ataa4 ap bifera tba fareae aitb bia. )«a jaat
•a4 aat tabeibcr br caa alar aat af a ratltg
cbaar bag aaaayb ta Aa4 bia baata. aa4 abatb
cr yum ata ta ba bra4 aaitar a brlpaaat alia
)«a arrr*a ia tba Caa ay af Wetriaaay. Siaa
afStaa."
Kkmmtb or rmm Omm> Cnou Tfca
•rt rt»»i a yiti»i ■itfiii (mm4
lalntMiiM it Nmim Tm t> »■■■■! *M
au4 BMiWnWiW K C. C. arr •» ha
r«ir<»i«r4 m iW Ixakt mf Km Or4*4*. fm
para4 ta juia tka Jmmrrx, ar (tWral faff) m
Mnir*. TWy are aaHcr rvaaa*4 «4 >ba r*
.mm/Ni) (J W. fitllf*. 91 I*, aa4
ot t*ea. i*race. TWa la talk at taafciaff lLa
nij «r »r«|4i« Ik r*rrai<M| iaal |«nw mt
Um- akrrt tulaaiaan mmf W rawlla<
a»4 aarrfeH ta ika XfMM fraa^itrt 9mm
ml km*4rm4 ■aab it ka«a aUm4f I
at MmmyUf. —4 tWy an »atiat r_
i«j«ta ik«»r CaUaar «i nlm n N«at
[Cm '"h
A Tfla* ■rfrkaat. •bila UaaaKtia/ law
Uwxm •• Pfciladalpfcaa. aa Ttialay f«Bai>
a liitl* im fi>clj «f U4 "ar4rai ' aaJ •■a aa
by at (lut b* a«W»<i a n ) la
4' ah»a ba art a»«r iba tararf «f m4
(tataai atrrr»«f. aa4 aBa*fW< ta 4m In —
Hbt 4»4 M fcwj rfcaa Mia af yr«aH<«| aa
f»atK«\ aa *W 4*4 haw Mf««> aMflwrt wwi
#4 aa4 fcaM la U. ia ikt na af fX* it
left iha ratf aa >^a a* ka fcar ■ i
l.aaiaj; ».4c a»aapa«a«H *xb fcta
H «m tffy fci»4 •«*! U r< »!•' rtjht m
• met •><•< «.f 'h» Ut ■ k«w « v« kw««
k«4 I ««.<i a< *Mt ifc • fc* >4 '4 W. |*l
» a«fc y '»■* •; ' *» 'tm *• km m*m4
ti »U i| llk,« l"l I • l.-a.'fc
* k •»' r «»« ;«••• »• 'I M«J (W MM
-• ».■ (|» 4 it* Iim n 1» **4 >«H«4 l« <w
I-.J irtf» »t» I.
I ••• 4 tw w;. - it «m «W yalU? 4**l
»♦ I
' Am-i It • Ut •Wait. U« li« »HI>>
"m'lH 4
' Jt • aMX •••i tW# Uf, ' IIIM •# JU»1»<
H» ••ball U raft
1 • • »ra | . . a . Ut1 | .j a t lk>4 ■
1 .•» «. »/ !••«• • ••» *.•'* • »»»j 4» y•• '
W ki *<a i« •• *4-a a I . Ik m ^ta*4
a J tn I • a« iU k«l*M
iw , * f riiitl 1
4»- I •< a- • <1
h« tfca I 'J • • 4 •"•* Wl Ih« uf «a Call
• a/ I » »a •' if f U |*» H • f*« V«4i,
iU ttt-4
I aa) I l>"^ f»« »itt •
1 I a »«' X 10 Ik* |a«M flf
)<•» If#« a
A • f) MM ' * ••< ».<»H ■ »'l <■—I
«• • | «»•»• «* (f> • liMk toatk
tr tfc* *»4 ^td *ffi«*4 •• ffrM ••♦K *ii4
• '1 %$"• >• *1 I4« I* ^<1 Ml
r* »•#» t* N'titf' tv» • U»U» TU
(■•••4• J •* >»•••' #.»•,«>>»» • «fc »«»»
•»* •• I f>«»| 1« kl« M
•j • —
* 4*4 f •• f» •» *
K • i' »j • <• 'k» biW*. *dl |
W*4a* » • ;
kg' • 'W 1-4*4 «V» l«l) *«4
• —ft -w f »4«4 —
• * » j 4>4» < J»» ^'1 n* • • !■«« <•
•l>M *
T w VWf «*r« c'f
*» • • i f-». • <W Mkf 4«f »i»
• ••• *f ^«l ♦«» • Ml.
■•••< • U*| •» *»« «• 4 Tw #y a*
•«' >«. «VI • »>• <k •••—VklM IW
!• U« k.« -»»w

xml | txt