OCR Interpretation


The Oxford falcon. [volume] (Oxford, Miss.) 1865-18??, November 23, 1865, Image 1

Image and text provided by Mississippi Department of Archives and History

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038605/1865-11-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

7
- 4- i f
k, W
PUBLISHED EVERY THURSDAY MOHNlNQ. OH NORTH STREET
(PROPRIETOR
8. M. THOMPSON,
a
VOLUME U
OXFORD, MISSISSIPPI. THURSDAY, NOVEMBER 23, 186-5.
5N0. L
)
0
4
h drill film.
PTj 1LWHED EVElflf THVRSDA i ,
ptwemeJ A MEMORIAL
.Wfefe the city council of Chicago, su-jam, en fmMtit ef the Baited
Bharietog tot
of MM
cf bonds U ine
dot.
States,
Dam.
Proprietor.
nf inspire kirn with a ! tnajjht of
a a A.
wwifawa, in aeatt tow tutsan
anaaeatat wih ear people. Hit la cai
a behalf if Jefferapn pel i" kef u a Jeenl toto
.xen uencrfurfw.
.tart tor toe purposa of cleaatue ike Ve&freauce eandbt be a proper right,
and preparing tar toe pettdeuce ; Totke I'-eitJent a its llttUml Slates arm of tnr poopt of eanniy twwer . Oneejp, Ko.
.. - J I will nan a.
, TbI whereof Ihe Staat of Ma' 'LTTV, vli..a-ai aaauaand' I. The eaaatiiiara of
-4 mmIW. HiWi a dar liauooL IreahW elected from ihebodyuf ' i ,k. .w. Kav rraM tK
.gofer Liberia, Africa, . JP: asd representing 7 terribly accomV iW-aauo of hie LxekWy W.J
aP rft- iha vsrinS.. f a fill omtlUUM . - 1 . ( ul 1 la . I A ....... ... , ,
' two b-ireJ (7Z' al - V SETTLf ZZZSLiZ 'V Z'iI.
a a i a - - am aaMBMara m ira awies i a tsaiai i iwi iBawa awaw ' - - -
board, We bone to ctenicle ma ,. ii laaajiTalf arum ttili rr '
I . - asK
Dmrt Aaaaar. CewwitateaBB.
KaafiiATd a M asanas aw i.
V.-Uaiig. Maw, Oct. 3f. Til. j
13.
Genera Gr
ot llv-
L.
BafafeoMi FreedaaeB good tMmes, and avoajibe risk af being
tttrowa ww or empwryvnew.
XL h hat been retard at Ale of
ft that eaaay of the mesa aeteai
Froaaaeaaraeaaocalaajtkaiiaaialki.t
will bappea aW. lha Holidays, iha.
trills rmt'v to their ieteraat. aad foi
0 s -
that reason era not wHia to eeatrs
for wort an: tear till after thai ton
Netouuj of lha keaTartU Uppaa -Whnt
they gm a prupetty or ad
apaa wmmw oa,. VT;',i:" vaaceaicui of ay kiad wiil mat aiiar
of lha tie ' rJns for A STH muL r. by !., tL.y owy uirt
-!.!as;'!S5WT - 3 lTT.- aorn rewaH.
r- .iK. m -V:
riaiini" i
at no
" ' ... 'board. We bom to cteueie teca e imaM .arfaif rteeat tkte aeema TTT'T:""
eaaT Ko Mer aaM iraaa oaa an , -, ! :, - ' iSS-sHFfc ieaiwsesw
unUpc-atfor.o.JW ?1 t Th. fate cirii war baa enJl. Mt
HATES OF ADVERTISING : ..
Fereaahaaarfli--..- dolUr. for ahootiag a L!L?JTLl i'TTu, .3 T"1' rrSlaf 72
l rT laf-A yoaag lady mOerelpi, 0.. bata onca wore mat in br eiecotWa..f earery. a ear paaa-r , umb J, that ail Fraadataa S1 P10' u
eiceeaiBaTeiiea,p-ou . . nwewawoiw. , , -,- M v---,-- due JBareaa. ne aajrae aaaaaev
cm..l. knJi 'Thaaa aaaaaaa araa, ' , w . .v.: ...Miij. Ad Ji kaiaaai
.r . ckarrad far a Other ad
vertiMmenta. . 'aadforty-ooe Foat Office iaaa feator-
Penoeal cards, when admissiUe, H vbe South, eiahractsf eighteen
charjed daahle our regular rate. 'theaaaad fire Uaadred aaflea of aerrit e.
Ciiaaiiaaiii':"r upraf1l' "Ttrla!
far office rharxad far at oar usual ratea! COT Tba l otted hhatea Cuoua
-f .a...iittng iCaart ia in aaaiia a at laataaaaah. The
Ahaaanfinc caadiaatea for Caomy uw 0f Gen. Baeey. fit false impris
ofhecs, 19. Far State aad aiaarat against certaia citaeaa of Iadi
!eJaa,opheiafeii.
J - ' ' Milliahed i - a
t aeeaaaeaeuadhT the cash. tyTbe hear fork Taaee special
... , " .. riJrwti dar'aies V Pheraoa srifl not enter the
afkr the drat
Jo. Waa
CAta ox
of those elected to Caagreaaby
Sanaa an the roh af d
impombfliy it is raoraXf iiii i n ill saeh coaru U traaafered to the p.
aat tie nacaa eao be yaatiy chargeabie of&cera ot m ervn gorereuieni
' . . - . . a i
arith
k M Oaenaa T- M rebel
- - - " l,B"'l,fcBS!B!!' Jtrthe Prerieieaat Gereraor of
coaatoeffTamfreaetea "- laW aaaaar aai aaaiaaealiiiaag ahaState
kWeTwea. 1. 9mA - a eaad,. L-" "
,,aa t faJTOrien haw kaaa
,MMld aTcharlaataa, Matt- icaard mtA pacretafraaa the cay of mr
area.
Wbich, lik? ihe metaon of a troubled
Heaven,
All of esc aibre, of oae subsUate
i.i l
-D.J lately meet ia the iniestiae shock, '
' V..I Furimu rluan af civil laSkOaBaT.t
muM avocay. si n aw
ShallBaa.aBiataai well-be mf mwgtm. j X. r-ttad kuaaes.
atffSS, a -bilttf 4he
eWHV'aa aaae u aeeaj.
TImJm to the geuei
xsiauii thai baa aa f
iha victor's triurand io this ureal
gia, but fear forsaa are nuaaW'at
thoaa ihoneeaoa a no lie m toe
rM aiun tha call of a mack
Suue, and the hatttat saaricuaaa of daay r j fcJ, bf daoeasnda af
hara scat them (uttavaiy, to seek uWt im aho held aAaguuaae M the nauaa
perdooihat earthly Kinc aot askad iataaTarniiti' Ti' weoid be ia Uaatcaae
lor, nor can ear Jfreeideat oeetaar. . Haaas, at vheee sUnna we would
m aiauag ibobb Iw liana ma aa
these u oae kaon toroughaal
State, teatilav to the toautaa eg
r
;e aay
inter- ;
ouraa- 'aaaaaav
.aaB,or
atta cruattt. or t cars w W oaraan wax -
II. L.rt aaaar aniartaia-! atare atresia. Bar ia asrf
I....1 M3wi m ant laraamhtha atari i no af
III. It is of toe Burnest ouseeaence.
heaaear. tt exael toe lhf vrettw. .ill he aor
ranee aad poeerry af the I reed peon, " . K. .. kieka
i: Jf JaZ:, Atlaia. af the prop-ny at .
BUS Baraaniaaai saaaaa aa . Oamt. h, f aaluUl aau
at amin- r- .
ia?rrr and death.
XIII. Idleness aad rafraary aili net
ha allowed ataaaff lha Freadaae
They OMttt aet eaptct petulur laamoai
ties. Nu laadt or proper :y f aay kind
ill be divided anrtos tana. Hat
laeernaaaakttdl feed ahne eaa aaaee
4ihaauar.es. AU iaBaa af -a goad ia.
Khan there will be aa woik
nor can M
aaanla. if JaAafaea Dans' pri-
alaea af elite, ar Brajre. is to be
.a a . a
re-ruited every boar m tnaugnt, ana
Jael bound every dy fV
'sneaiber thai he eras atenaeed far the
rafataaaatee proper
aid whh
arof"ssioi
aaaiaaeaa ia aa ether
to our auJaf
rows of the csaoaesad cannot be
iaeaad,ar itetriantpnet taaaicaarw
. . iiif 'li 1 wilt ilsaleat end'
taaaea Jtam.jy
ThTLagkarara teepectfaU r eltadea
to Jeffersou IXivis, noaj rsafinad byf,
tour, orders ia a anutnry prison. '
ha wished to share.
Peace has mrly its
toraajpd raesagt;
saint ar jrdlicy that
at tins poruao
gah athi iaaieed
The creel head
m . . , nuatd 11 lmurt a; aaiva n r k"1
isimiig toesn kef are the u.ueuai, ana - . . . WmMl
tt! jjeamaei - . . r. .
ONii Bsem aawppj w.rr..- i .
rected therefore, as next frteods of the 713: edXerdoy and
FreednMra, to appaar. or curo the f5iUtf wltta rtbe..
Maaaaaapi whBBr cae to aa , SAJWttTiJBllA4
aoHttgiea toeiaaeuaUa couaaei and , . Jfctta-as,
irtttructioa. aad, if aaeaasary to the; slsssW. Vrnvmummr lor mumfr
esda af justice, malarial aid xL Waaan,
IV. Tbey raestto theaaelrs sr Cape and Act. Aaa't Adj't OaeX
tetoeaaafeesM. to.hteesjhtto T j. n.
itmt Beucet and adri aoniaa ' wnep . .
need a, we the beat saHes of pane. Ltaat, Aau Aaat AdjtliejawaL
52! vTaaaa are .e,, rr. 'e Jt
.klv iaaiiaeiad in th. natrira. oblieBiioni We hate receired. aeys tie Hew er
af -r da. aw'ltows.ajaaai asaar realm to tnaar
' mr rArm in a Blllilar BtlBafl I I I
..i.i wwitMMw. r.Tf a.,-... q--
W I- .i. - ui. ,K i inouaui OI a vwt. a a -a- - aaaeaa are au asauaa i -a J- -a
pia w kmr at tna aar. aass aau ww
'MMtod aerabat WO welt I
Ep Cbuago raages frees fifieea Jj1
Ired to two uWeaad. -
that aor preeeafJee steee they
toe ahaJara wiU
ind the peopie of toe
. . i Weeeter. in
taae: .. . ,k.
.aaoaaaaaa aaaBBBBBBB wv ."
1 LI I -!, ., ,ik n..
ami wr ijiac .via
af Erst Teaees
traveli eg ei tensive.
I , . t- :
trft. M-e-f WMmm .TT.T"''.
, pgtjttaa (at ttr. Uevatie uaetti- ' -
President Owl baeat . lk- .
real iwi af weal ate clvaWaa m tW 1 1 ir. The suppl
aair of tbeae who lee and adoure Mr.
Davis, but of all who feel that it JjprdlV
beentne t C?, t.!mJ,t
cbief; aad of that yet larger chat which
I iftvha narettiac i
aai Kenhara axtt Ceaaral Tesaa.
that ran ww wiQ have to com';
Kew
7
jreenbaek kfal-tander notes hare tost
to m ssttaaatraa a urn s
esjrCght eagiaes aad ifty can
have baaa puivdseeed at Sashrifle tar
the Maxaiisa aad Selma raikead.
bw
prerail.
B ;.v P.-e-Ju M :b IV.
tttt uakacrd ikaaiBoaia af toe eivd :
ft LM aBVaa . aiaiallkiaMII IA MB1 IBBM HI IBB WU
lustre , her gsltoto laarcae.t.. u ft rtba -L S erfJ K !
ici, where his award led the way loL aJSEaf oar Uaod and ttemsaral ww that the totatwaa ef toaae paordej
the umajph ed aaw arras aad the glory JABaaJpaw is af aw k-aad, art mors tolly coiaasttiae STZx'''mZ nuUrbelaaee toataaery
rfe;l6Wur,rf W-forJTS' W.htliereit "'0 tbTrl oTto.
aba -atta. .heat admimstvutton of !. ttreau. for aa. for aha aa oa the statate heoks of toe State regwR aaaauu uaeo we " "TrHTZZ
W to. htthTnd reseeearrbte deties of ihat -7 ed. da the li af t khe aaekea. tfwkee rf m tow I r .enen x -
-aeowFeffiee, wee witoeai oae ataaj-tn ar a ,ifmmm .rfjach le aaperatea tae nes aw. U.-Whha aawaatad thii uheat aW
! r .rL"?i- -TZr, U.. of Hie State 1 of iu .ntonuuat. but .torn-.
aa. t- tuaaeiui or ramon, w awiMnkeBBBwar.-awuaa-a- " T : 7 . i
weawapjaii - - , . . ! .-w .1 - ,
wSea aafletiag
asdah or tjJL has aaperatod the Met
ponty aadboeeh. tooeL! a be wuieneJ. It
hweiaTrbrT rtShTcTto.1:
aswn the
IBJKMtt
estt, m re neve ear be-
array hare
of anlwar, ad w pasww
iaBceaarJargeaa-eof awd lt
mr Since the
gvc iruMtsacd bales of
prineiple, fortttade
generosity
red hrm to
ia a bnasehaM worth
of whose mice ate a itiaaesbranca
. . ... i . t
apea our ears, and ine tsance oc wnaaa ; rgmred lo otr
eye u a sweet recoUectMn- mat aoana aj(h aas a
aull away, aet ehar ng to oar preaeat jjhinds. ttto
leil aed labor1 to ra-ereeataM tinea. tnMMraiua
ceal street ur nor ehanagettther, "he nB rM m
aad we should wash, the prrrntioa. toe, -rv. amllaaf nuun
aiag and ilia personal raaswuea, toy ,f eaffettog
toe fenaaea of war be we eeaavpry
oaaa andarbad
aad never m be hsgMiia eympaisy
It was aa hnaiaaa aairit of fneta re-
rah ihttrsanpted the, people of Mav
Soma of these
i" . . J
u aa, oc eaturraaagBiaat use vagmm r im-
Baeweaabaa-g men by raebrit satrtoriues. vagrants
The esaatrt wiB K
iwr haarta.
a. thai are ate aatiohed that aa eaad
can resett f roes a isaatiaaaara af ton
"... ll tlL-J..
by dr.! effteera under dm er- eeawaearsy. u t taw a
r be put ia week aa raadatl eithrr Gen. Jordw, er a.y aad
hh. torse.ee HrjTrtl
ovetas rajaasrs or itus anws, wuo, . j ft. ;
wi! aacare atouljiatoui far mem. "T7 .
a ill niatririit i pa"i r
'dec aasy
VII. The
SrTf a.-- ftrst'S
tnawaasster General at am
daeing the wax. j Waw, d iiiliii.l, aaki JabaiaB,
I to
a . a
N Y far Use tost w.
akaaai several years, hae gone 1c-aet apart aad
.... ' latos af Daaaei
. rwafcaw ay as tihaiibagfnag te
ay - - .- eerse. for
I arts , and I
aa attt I .. . . n . I a a at- i . .a I efbas ti aat ajarsman UIPiw
IjJ. - - I a atr - - ..'1
ehatt
have aad aires, will be reflwaree to praetoe
En-teh far toear ewa poor, as toe ttrdantbon
uea became re enebJntooJ aad ate
easUed to coitoct ton eaaal revenues
7. L a ... . i
r "wt7-,.TT : j, vol Bto tows wrm latateata to
n inal iin ui his
facte; and these cannot be develop J
at thts lime, bat la owr aetesap-
nwni. be aad the paaple ef toe tote
Confederacy nan calmly await.
eadilv to ear ehete.
. . r a. a
guarde-i ra
order, will ugeeasasto JFrsadmaa's
provided in Gawdtor rto
e be tagerwWu gay
aarflhavh-dpefjjjr
gtey ef oleMWr
A ear i Itour honor, tod
: att aWae antf
t tins I anlfeay wbawl
be was wesftiag Us tote
and dry rag U ea aw
door Ban"
aa eass "-
JK. ti.. . .Ma aai araat
.una i. in Wtihai it ante raarhsia
hit knees, cuuserftHntlj ha never pape
ll . tl "
-Yati lahkaathoogk ywu
vaaratlf an lha aa BBtd
dandy (tsaduig aloogSkJe s donkey.
Dandy sfrd."
. J. Requser. of
i New York, to
Ha wm CeBBwajBakt
T A atsgyouui, at aa eftoraeeet
au af-rwaiii.'"' --to r-r mtmrrK
2L3L St tow wws: 'il half paw l
ftJSr" ! the erAeel heftae toths lret(
iocrow.'
.. .
astaai wfito, tap to.
ul! ea (he iacresae a
a . t j aaL mm a. -
III ' rr l iltli il. I r Tj T mil .. aiiJeWWe.Mhecehit
S " " a ii aa a. ' w ww aanaw aW waw w S a, aau saaa rBBaa l aj a a I J
'"" " . . t - a .. L X - - sK a laA IKR f I HwTaHPawlt .'t! fmam tfaansMbiB tTMII
wweic. U-aeeawa. af Itotot.nl Maatta Mfepaaf -teVM MEj33f!5Tn2
r 1 " M'lfc anJaiall I" - - ' lala,tnaaMaTBBaenaTe
rave T ff.-e-s: . - Ja-ii .T tt.. -r .
prwldi. Eana ia neerkaS apkpssW wbabad mnkTnt PMpSigL af restftir
y.kuaaaeliect W feataWlMRSyH , T w caaoaa let the saajag year. mcvtj
The Pta-iaVot s said u be, total
VTTzTTl laf toe Unaad
UgehawpedOiiakea, a. ton year af aeej
ad 0,.- UuiWni ie ihe
beaaj (Sisj-ed) aim
.1 aytosFsaawVai
"f bm saw a
bet y ei haste
1 ,'f m atotaWaahSkkfcatMriMMM
a
i
N ( - eft, l

xml | txt