OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, December 07, 1920, FINAL EDITION, Image 18

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1920-12-07/ed-1/seq-18/

What is OCR?


Thumbnail for

16
TULSA DAILY WORLD, TUESDAY, DECEMBER 7, 1920.
ment dflvnwtv.
AUTOMOBILE r M(m irinnH suit to
i Recover Car la
JTT, Accused of Stcalt ni
aUtoh ton iiiiik i4ir
l-on iTir!?f-or at ion
CONTRACT IS LET
FOR COUNTY HOME
JKOTOIK V('l.l', AMI llll VI
WANTKlY 'TO HUNT lir h'ualnae
Knrrl i!eerr rr for I wees, rmi
admiring rir I'lmne Orage kmi I,
lljft "A tTSJ- Manger Mcyile, film l
(Inn, new heavy tltee, IIS III
Third at
Hull til recover II I'oril fiuttilno
which riKlllliI III a nir limit
t use before .IiihIIip (Irny tnnt week,
was liroiiKlit In illHtilrt c on r L Slim
liny ly li nri:i' I.. Hnsi'iutl nKiilhst
Hurry Nurtliiiii.
iinriMil llnst-iim wus held for Irliil ml
the, (IliirRfl nf MciillhK Hip Mr
. 'from :liitlinii Him ilnliiiH Im
(iit 7 oiiKltt tin- nutri finiii mi nnwit of
..,.,. til" foriniT. Ilnst'oiii, nl llH' liMir
, .1' M.?J. .' denied hcIIIiir tlm fir in
II anil II' per nlllll, l nnu l per
v.eek. to i:t rirei
BOAUD AND
" IHITI'.I
inillltYmaaenger eeralce
l. nun iifii hi:i(i;i;i'.mi hiiums id
l7ijiIPoi.lV. M i fin- fronTi Iitii iialit
linilaeheeplng mom Oaaga
(II.VMI'IA. H 1.1 Two lluhl li"illeap-
Inic rnuma. tnmlern I'hnna (lease Sill .1.
l'T.OK IS noueeK....pirig loom to couple
tTj.ereek. 4U w llaalmi
'? ili:i"INi:ll loupie. iiu ihtlilren, ground
ftnmt bedroom ari.l Uiiehanatle, ovary
Ihlnr fiirnlthul o.eKe lloj
W ANTIIIi I.lte tit Im iieeKerptng or nn
f j rti m1 room, Hiit of .Main. Call
flu l.t 1-1. o.ara Ifjn.
fWii MMM'.IIN fnrniahe.1 renmiTfor lluhl
linum keeping, 110 per week. 71 V
)nlirlli deere 111,
A fit'lTH of light rTntiaeke"plng looma
I "via r 310.
niilli:i: MdlJ:itN fiirnlelinit Imii.eUerpIng
riHinia 911 H I'rlaro.
t'oll lll'iNT -II6S N (ltifto nlielr fur-
titehel eteeplng rooina nil Jltnriy Una, oho
Mock from car linn. I'linna j.iki (MO.
wANTMl--Th name ami ailtlreae nf any
una wlalllhg In atll hallillilailo i'liflat
ttiaa glfte. anything tfillapleretl, Ailtlrrea
IH II, rare nf World.
I'MIKII IN- -one Inrva rnnm fur houae-
haarllia; 100 H Krlarn,
JAfKfKIN H . "7 1 0 - a llaht liiMla.ki'a.lli
ruoina, mlJnlnltiK Imltit uiliilta unly,
I'lmni Daasa HIS.
llfTiLniTn H., TJT l-'i'ir'iant, j nlraly fur
nlahail rooina fur lldil hnuiakaafiliiit,
lialf ilul.tai, lilmlalli
TWo"TilflTV.(( "lleht Tiotiak"?oiTnitn"oina,
nUa anil c1iaii, flaaia 41M,
ON"h houarkaa ptliff'aulta untT oilfl aTrapflnf
ronnit ti'aiillfnlly fnrnlalia.il In minimi
hnma, 3D I'lilcaio Plata, jual off 600
Muck North lianvar.
MAIN. N." 70I-Hiilla of lo rimina furn-
lahnl for hiniaakaaplllK, In IllartlP'l
rnllpta Cndar 1812 or Oaaifa 1HIT.
IIIJUNKTT, K... 1J1I -Muiiafkaaplnc rnnina
fnr rant, fiaana Itfl I.
TIIMIIK ftflfiMH furnlahul: mnilarni hrlnif
your chlldiant rant ISO, Mil NVtat
I'ark.
'prtlif tip. mill 1 1 Ira iillnrtiny hIiiIimI
t din ili'ff'iiiliint III tin rilnilriiil
Ion woitlil hIhpw I hut tin illil imi
'i tin' rnr to N'url hi ili mill illil
rofiinill it 1 1 Iin' wli"ii Iin look
Ml' ftfltll till' llllHllll'KK HI'I'tlO.I
a,irC It lull! llMlll llll kl'll liv
tlirnp nftir tlm rillt k'1 pn r-
tiuiii now HfpkH to utovit tlm
ty ii inn in nun, nnu in iiiiui
I'.l.to Hip Vil ilf of 1 1 to fiilto iikhn
lnri'H of l.'I'.ii f"r Hip I Itii" Hip
n' 'tm l.iinii In lli.i miMMfiMatiiii ttf
li Iii'pm In Hie iiiiHFi'aNlon of
jf!''
Ullll IIIOHl llPMIlllflll
Katnlall. Wllt'llP. ' H. lOllllll-
tar an tn ii ., ..uul.n Inia
rlualva linlal ' ,
illnlnit ronnit lo tlm iniimii'rriiiif
prtrra, riinr,i sn .,. r ,. n.l
Ylrraimia!!i.,,.'Hl ll tlm Wilti'l worllH
"V, ltli'h In lnniti'il JiihI
t INI INNATI
AliMIIIAU 1311- For rant 3 Hunt hnuaa
kaaplnx room. I'liona Oauna 3774-.T.
iflifJlTpKIt, H 700 - Twii fiirnlalifl hmiaa
kaaplnc funma for man Hint wlfn with
rafrrancaa,
iwn iiama
ruoina for
VflllKTOWN ANII All.MlllAI,
mo.lrrn llxht huiiaakaapliiK
rant. Oaaira, IK9I.
ilUltfik. M., ' I401H Two " connectlnic
tinuaakar plnir ronma; tuoilarnl In lirlnk
hulhllnd no vhllilrtr umltr 7. Orana
1133.
ilOKTON, H., UllC-Two imlth furnla'hail
linuaakaaplnn rooms t srouiul floor, rr
antranra. Oaana 4313.
PtiOHIA, H.73t1Vor ratT"J "mnilrn
ronma for light hnuaakaptn, W. P.
Juat lea, I'm p,
T'w'ci rtOOM'H "fr'llht tmiaakaaplni. Tali
l.atwaall I ami 10, 100' N. Union, flaaio
iLL-'Vi 4 . .
ITtOlPFTinuiiiifTiaapIng ruoiii tor rrnt, iti
H, Klvaooil.
TWO tlOOMH (nr llihl houakaapln(. 301
H. Twalflli,
Foil llfiNT Oiii "lariTa inoilam " llnlit
hnoaakaaiitnir rnnm. avarvttilnic flirnlali-
ait; prlvAtat 330 par imintht nna-ltalf
lilock from can ona block from H, Itnaton
lltnry Una. KOI H, Tranlnn, (Jailar
to or l)aaa I'M. ,
HOUHW HI(();H at tha (lirmant 1'artory
ara 31.13 lo II.S5.
liHA
ri
l
ion
uT CITY PARK
Y BE REALITY
I'.H.II'I
3
run u
eom in
two l
Ii ii In f
Laden Jjund, 150
l:VoV,,,',',,;,Miy Ho Trans
no. f Pni'lf Mf-i'ii'fl
in m l i in,
lliolli. I '
liiilno I loaa
wire hoiii ar itnik'r iIIniiiukIoii nn'
In mi (iN K:mi.i;t will iioMcut oiii
hiiril-
Low Hid of ?G:,,000
2,000 Loss Thun
Estimate.
Is
I'ontriirt for Hin rotmtrtii turn of
Hip TuIhii f.irin Iioiup wiui Int Mon
iliiy liy llm hoiiiil of t'otmty coin
tnlnHloiiPfM to Hip firm nf I. J. 1 luck
of thin city on n lilil of IH.1.000,
n limit 2,00n leni limn tlm pntliunt"ii
Iircimri'il by ho county fiiiKlni'iir'n
offlcp.
Two wpp(n riffo tltrnc IiIiIm wcr
rei pIvpiI lutt licriuiaii tlm luu.i:nt wii'i
7 2.000 Hip cointiiMHliinprii 111
nilvtrtUcil for Mill mill lit Hip tni'i't
I11K yimtcriliiv Hip foffiifr IowpmI Mil
uhh inlii'i. in, 000.
Tin' ; it I v f h rrti lionip, im jiliiii
ii il dy Hut (oiiiinl'lohpri(. will Imvo
Miifflcli'tit fiiimrlty to lkii ruri' of
nil county imiIIciiIh, nml In lo lie ron
Ktrudi'il on 11 litrifp farni ! Ii t iiiIIpn
Hiiiillii'iiat of Hip illy, lori'lilly oli
tiilni'il liy tin' 1'iiintnlHPlotii'rii HiioiikIi
Hip khIp of Hip 11I1I county fur 01
(until of Hip fnlr ifroundH, Tilt
Hlll'CPHlfUl llllllIlT PHtl'lllliy mi-
noiiiiciil lli.it woik on Ihc liilllillim
wmilil ln'Klii within h hIhiU tlnin mnl
uoliIiI Im roniiptPil liy .Iuiip I
Woman A aim $'2),000
Damafen From J urn.
From Auto Accident
Uiln.iwci of $2f.,n00 for imt
itonill InJurli'H rpu'lviil ulifn WIN
In I U- n J it ri 1 1 11 wnn Htrtick by An
iiulotiloljllo lit HiMoiiil Ktrcrt titiil
OwnaKO iivi'lillP, NoVt'filbtT 4,
wrro imki'il In 11 null fllril In (Hu
ll let com t .Monilny nKnluit .hirnr-n
II. ItnultliiN nml Delia ll.nvlilnn.
Tlm iii'lllliiiiPr m.i)H nil" wnii
rroniilfii; Kcconil ulrcpt when a enr
owncil by tlm tli-f irnlnntM wun
ililviii nunltiat lir r. (.iiiinliiK In
J111 1 -n of it iiurmimi'iit n.iliiro.
carrv out Hip work In I111111I
"Tin) mutter wum fuvoiubly com
iiiciiicil uiioii by 11 iiiiiubcr of thi
kpiiIIpiiipii iircpniit nml 11 lorinit
molloti wun itiloiiti.'il by the illrcc
torn npiirnvltiK tlm ii'tlou of tliu ox
cciiHmi offliiini of Kcnilitll nml
I'li'ilctm: tlm Htiiiort of tlm cli.im
bcr of loinmricp to tlio iiropiiHltlon,
im niitllnnl by lliirlor Hordoii
CHAMBER BACKS T. U.
OAnill DAMO CDCCn COCHRAN AWAITS SENTENCE
1 OF THEFT CHARGE
Tabor and Herndon
Found Not Guilty of
Taking Shoes.
I'lnilliiK Hint tlio Kovprnmpfil'ii
proapctiiliin of II If, Urrndnn nml
II W. Tubor, of Knpulpn, fur liircpny
of iiIiopm fioiu 1111 lutnrntutu nlilp
iiiPtil wun buBPil nololy on tlln tulp
tnPtilH of mi itrcoinpllcf. C, I..
Ynricy, rnltpd Htntr.i commli(lonfcr.
(HiuulfiHcil Din rurto nt prulltnlliiiry
tii'iirlmr .MnuilnV.
J, M. lltiKlicy, nn pmployo of tlm
Hnpulpa HtoniKo Ihiiim". icmirinn
Hint ilurlnif tlio flrtil week In Hon-
tutiilipr two men whom Iin Idontlf l"
n Hi., ilofi'inliinlia. lirmiKlit two
ciiiiph of hIiikh to llm KtoraKti Iinii"
anil liiMlrilotnil lliikliny to noli tti'tn
nml keep one-third tlm monpy
Voiitli WI10 I'lcntleil (iullty to I.nr-
iviiy of Automobile Sent to .lull.
C If. Cochran, firrefitPil In thli
city Bundny in posspsclon of a KorJ
car fttolpn Drcpmber 1, from Dinrles
Klilty. cntcrpU a jilPa nf guilty nt
liU nrrnlijiirtipnt Mondny boforo
Justice, if. J. (Irny nml vng com-
mltleil to J'HI li inter bond ol
fur nctlon of district court.
Th defendant iidmlttcil lo ntcal
Ini? Hip car, ami upon rntcrlnc tho
plea tho cimn wai Immediately trail-
scripted
I'ochrnti
ROBBERY CHAflGED BASF0RD Xboiriik7dBW?fo "fc
otul robber escaped.
One of Tito Mpii Suic(1f ii of Tlclnu
lliat I'nlr" Held In County .tall.
Information charging Curtlg Uai
ford with ntlompllns to rob .1. M.
I.emon nt Klrnt Htrcet and Outhrlo
nventio Hunday nlnht. vvn f Hod In
Hip court of Juntlc H, C. Maxoy Mon
dny. Jlanford was trnnnferred to thn
county Jail for arraignment Tuegdny
mnrnlnK.
lxmon. wfth Charlm Hittchlnnon,
wero wnltltitf for a lted Kork utrcet
cpntpnep.
car when the former win attacked
to (Unmet court wlmro by two men who attempted to rob
wilt be taken today for'blm, l.cmon reftlMcd thn nanault and
llutnhlnnnn Ktnndln a nliort din-
IIHiIro CNintrnct J AwnnM,
Contract for tho conKtrurtlon cl
tlm Hnako creek brldRO on tlio euti
lilKhwny between Hlxby and Leon.
and wiih let .Monday by tha board
of county coinrnlsfilonerfi to ,, p
llanoroft on ft bid of $17,700 ThJ
brldRO Li to bo of concrcto nml steal
and work on tho conntru. ticm
bcfiln within a nhort time.
Ilntiert A. McHlrney
l'uneral, Ulroctor. rhono 4
Dial. 321 Hoiltll M11IH, Advf
I wiint to liemoliully liKHiiril yotl 1 renll.il. Severn I boxeH of fthoen
Ihut It la it 1 nil plfiixiiin for HiIm wero Bold, he lulmlltetl, nnd Im wiw
ipiKiiiilziilliiii to cooiienito to tho Inter iiuentloued by .lohti Wlllurd.
rnll..ul ..(.. ,il 1.I1I1 llii. I.'.iful.i 11 it... ...... h 1 .. 1 a l... I.viu..ft fultvunv.
ri'umi itf-iii i.l til" ii-'. i.......-
flllll'Ht IXtelll Willi Illil Kctlllllll or-
Kiiiil7.attuii III iin 1 ln out Hh KrtMitor
pIllllH."
.1'HioilNi ('.inlniitiir Here,
.lohn Nuirn of thn l.onif Coilmrue
tlou coinpiiny of K111111.1H CUv, to
whom luiH been kIvcii Hip contrnct
for ciuiHt riic.tlfiir tlm bimeiut'lit of the
new .MethiidlNi church nt Kloventh
nml Itoulder, iMioiit .Mondny In the
I I'l'y In 1 oliferi.'licp with luetiiberM of
HoiikIiii. ( Iiiiiubcr of ( iiiiiincrrc the biilldltii; cotiimltt'i', of
Nccrctlir), IIi'iiviiivm Kcmliill ' I' IS. .Muuen In chiilriiiitu.
SiiniHirl Mere. 1
IMciliflim' Hie Hiippoit of Hip cham
ber of cotnmnrco nml prninliiliiit Hh
co-iiii'rntliiti to Henry Kruilnll coN
It'Me In IIh annoiiiiepd pIiiiin to nub
nt 11 M I tit 1 1 V cnlnrire IIn Hinpo of iictlv-
Itll'H llllll tmcfllllieitN MM (HIP Of llll!
NOUthW'l.'Nl'M ClIlKUllOlllll lllNtltlltlOIIN,
I'lnrciicn II. DimikIiin, iniitiHitliiK ill
rector of the cliiimlii'r of commrce
Miuiilny wrote to Dr. 1.. Wiillern
of UliiiiillRep, Htiile clerk of tlm I'iph
relnllvo to bin pohuh.iIoii of prop
erly ctolen from tlm railroad. HI-"
xiilntirttlon wun Ihut the dofeiidiintK
I1111I left the nhotH with him fur
mil .(,
'Jo llm I'libllc.
)'-ollowlnK In Hut of curn delayed
flvo mlnutiii or more at mllru.u!
crofNlfiafM Hiimlny, December Mb
t'tir No. ilSf. oil Kendull, nt .Mid-
which '''"'I Valley, fiom R-32 to ,;3S a. m.
TuIhii Htreet Itallwity Co. Adv.
r,
Iv rornlalia"""" "iniiih"
man only. (y, e xtendllli; to Irv-
Hoo;ie pn I K lioulil.
rou ih;nt. iinn
Yurktuwn, tarn puriiimen. 1 ii
on uiiN'iC nliil Hummer Is e
rooma. alrlolve. Thotn Ulo tlirei'
rl'.tliaa tloaat. lmit fw , y(.;,r
,,r'.r"nr",.""uil0ll Of tri'PN, IllllffH,
l.M,n , , ,..,. . ....
tlOHTIlM Hivrl Kr"'""i- if
"v.... i.iLi Lctrd tlm bind dec. lire
waiar furnla:rr:iloitl of tllli'U llll
f I If.. Ill Im ncceaalblii for
I'OII HUNT f well iih pedeatrilillii.
Curnlahod sn,i ntiiount of work
.'. i f"1'''' wll
TWO IlllfllV. ...rl,,..u ,.
" 'I'i.ncrc jrnct. accordl.ut
. .,whavo (jtarted llm p uK
IKMHIl AN
II Klahi:,-..,... ... 1,,. 1.,,, in,.,.
UTll A. riO', ,lu,i.i lioiiiitlfvlnuT
1311 H. ( .
i.ovrT.v ''om "lliyr
'roon'ii atilnnerii iiiiiI thn non-
alraii. I30ter couiiiiIhnIiiii would
lieforo thn land could
lil'l IVK ' 1"ir
gt Airrr" "
WANiniri 'hikfN Vnciitlon.
Iioaril aolil (, Cimke, pnHtor of
151 HkiNiMethodlNt church, who
iioAiiinonflmid to IiIh homo by
3731 jt Noveiiilicr 9, will leu Mi
en urn." tiiontii h rent ami con
rniiynvnt different polnlM In
oeiocirfIllSi HpeakerH will bo
i5i i oi,rny IiIm pulpit dlllillK
'"Ja). lie rxpcctH to rcHiime
"V''"l early 111 January.
hjtcrlnii Hvnod of Okliihoiiin, com
inemllm; tlAi iiropowd caiiilinlmi for
mi Piiitowment fund of f a.HOO.OOO.
"At a meeiliic of tlm boaiil of
illrectorM of the Tulmt chnmlipr o(
cotniimrce, which wun attended IJ
the innyor mid iimiubcrM of thn rltv
iiiltiiliiUti Htlon mnl the prPHldentH of
hnverfil civic cliiliM of TiiIm.i, wn tin il
thn pleiiNtiro of heiulliK fioiu Dr. .1.
,M. (liirilou, iircHiiirnt air ivemuiii
oIIcrp, Himict IiIiift or tlm plmiN iih
piopoHi'd by the boaril of tni8t'..i."i
ami tlm cxeciltlvo cominlttei. lelit
tlve to the development of Kendall
Into n unlvcrnlty, nml mime thlnir nlio
of tho proponed camlmlKii fliml to
from
"ViViVjrbray I'mVertaklim Co.
. Hiilibler- I'hono .129
blllnnen Horvlct'.--Advt.
CAN '
liaa,,,,.
IN
SHOE
SHOP
hOOMM KOlT "HUNT MliiiT irnuaka'apln,
Oaiga 1717 It,
n lio'iai KroBT h'rVf fit km iiii ii ii x
FUllNTnTfiifi "liooM -Month ahloTprlvare
famUy. (laaa III,
NtcSl.Y fuririahail auulli tinln.oli'. jf H,
Mtln.
fUTTltI llTrf AtiI)!Tnnnr 01-A. '
ifTAckTiiirriK ci.K'ANfN('iwoiri;H '
l.artlaa' aulla Il.tO UP! (ant'a aulla II, 30,
Oaaga 0IT
fitTVliljilli TliKV Al.t. (jo, ltne"na
Innt nii Ilka, It roaia you nothing!
mualo by 11 rani jaia I. ami. nu will fln.t
what you wlali to aat ami itrlnk. llroud
way OonfaHlonary.
WanTtKH- -Tiie ualiin"iiit aitilraaa of' any
una wishing tn aall hamltnatlo t'lulat
maa glftai anything ennaldaretl. Aililrcaa
111.11 l'n.l.t
Ru'lii.V fiirnlahril aomhaaat room, 'i4rir C-
Km fhayaniia. jl'ICUll Ola
ln.WOOl), n 7lt. -ilaaplng room oy Wnnlworlh'i
garaga. hath ami apaoa for 0110 c"
Oaaga llll,
If Olt IlKNT-l.arga fronl" alaaptng . . . . .
prlvala antranra. 730 W PourgB tlO dOWnitairS Store Itl I Ullt
?oTr IIKNT-' Nfrc" conifortatila T
prlvata hnma for gautlaman on
raaaonama. Apply in paraon. bj
Irnttj oppoalta high achool.
lNimJA"iri.Y attrarllvit largo
four wlmloara, In four Mot
renter, no other rnntiiera,
to one gentleman. Oaage ,
KUIlNIHlli:!) itfl n
' 111 H, llOHT",
n, .llnl..l.. J
gantlamen prafarrrtl. Oai
tTriflKVlT n.." SI I bare,
for rant, aultable tor 1J
rlrrtrto llghla. W I 1
BI.KKI'INllTtOoTif forjpjT
alaaptng room In ,KK'
cloaal, connadliig "
l(:T.V"VltNlsilf', ' .
into home, grntlt
I ii li illatantr. tiaaaejl
1-1'ItNlHH lll ItOlW
faintly iiranllahio)
CIIKYKNNK M., "fi
reoma In private
SI.i:OANTl.Y I'CV
rine Home, turiin
with 3 meale a i,,
CS'lT'LAIlllli fr(,,i.
0I. e H. .la,
nVrniiNTii i;t,ni
llMilll, lillvata
ejK ear lino. Wfttt
11)11 IlKNT ji
one or two
SADIES'
TOE HOLD
RUBBERS
9c
HPfVtlliK
lit tHtcr it ruoni
rou ursT
cur lino.
i,hov."'whte cn "Uklfr. lb ..,.'., 10c
Oaaga I
ujjj Lower Price Always at
figgly Wiggly
rouuT
KTn Prll rtu(Ul' W lb Mic,
i.uWrtitillutlor, por 1U...5
"JJWvV'CJftld Iluttar, por Ib.BSo
"'nowor lluttor, lief lb,, t.$9n.
oVnour's Nut PUi tec lUu,Uo
e-vrVWf?1 Nwl' psr !b""3,
fHiWfiVWiit "iio. M lb. . .2fto
VfllBon'B Cortlfled Sliced. lUy
Fcon, per lb. ,.,,, ,nr.o
.Uniour'n Htar iUtoil, per Ib.BUo
tOlJCrsiuli)m Uaeon, per
Bwmft Tiailc'ila'ma,' V to' rj'.aVc
'Rwrlft Jewel Shorti'iiliin.
4 lb.
SwKCm Jnwel Hliortciiliur.
8 lb $.l
Heit Hlar l'lfitir. 2 Mb. Hnck I.M
V, ami fl, Honp, per lur "u
Cottolene, No. 2 pall nso
llnlc's lender ( 'of fee. per Ib.IISo
White lloiuo Coffee, per lb. . ,1o
rolRcr'B Oftlden (latu Coffoc,
pouud can rito
lllahkn'a Wtlst, lllend A,... Mo
arlil TlU'lid J), per lb can . ise
Upton m Coffee, pound ...tJao
PEOPLES EXCHANGE
1e.7.
ill-li:
UirKCKt Itctnll I nml
SI'IX'I M.
100 Hin, white granulated
HiiKur for
1 lb, lllchclleii coffen for,.
Itlclmlleu pork mnl beaux,
No, 1 cutiH Do
Itlclmlleu pork ami bciiim:
N'u, " CIlllH I lo
Hlchcllcii corn, par can.., T.u
Illchelleu toinatocH, No. ?
en iih for lie
Illchelleu tomiitocN, No. .1
i a iih for -:1c
Itlchelleu plum puildliiK.
per call l-'c
i:sr I'lus't sr.
IHtrltiiitiirH hi Hie Sotithwot
I'Oll TODAY ONLY
l-'olltarH (lolden Halo coi-
fe, 2', 4 lb. can..
i. omen tiatn
cof.
f 1.21
Me
I . I A
03c
KolRcr
fee, per Hi. can
Cine itiart purn eMriiordl
nary apple elder for. . .
(In ti utliirt apiile elder for
No. 2 can Standard tuin.i-
toeM, hoIIiI ii.tck for 0c
No. 2 can Standard corn,
per can V. He
Tall milk, per can I Do
10 lb. Rood head rlco for.. 8.c
10 !b. hand picked Mlch-
Iriiii navy lic.imi for.... fl.'c
PEOPLES EXCHANGE
lll-lia llST I'lllST ST.
Piggly Wiggly
"I Never Knew Mayonnaise
was so Easy to Make and the
Cost so Little"
Have You, Too. Hesitated To
Make This Delicious Salad
Dressing At Home?
ALMOST anybody can cook a
steak, but the preparation of
an appetizing salad dressing is con
sidered a real accomplishment. Even
men pride themselves on their skill
in making salad dressings.
Yet some of the finest Mayon
naise, as well as Mollandaisc, Rus
sian Dressing and Vinaigrette Sauce
have been made by girls who
never "tried their hands" at a salad
dressing before.
They just followed the rtcife and
used Mazola with results that are
a constant source of dclipjit. Try
this one yourself and sec how simple
it is.
Just take the
Vnlki of i re 61 One Traiponnful sale
'I wo cupi Matola One Triipoonful
Two Tiblripoon- Militant
full vinegar Daih Cayenne
Juice of one lemon
Hare all ingif ilirnti very col J, Mix the
Maionincs. anil add to the bratrn yolki of
the cut, lit at with a i in all woodtyi inoon
or lilvrr fork. Add the oil drop by drop,
belting vigorously. When too thick to
beat aJd one ttaipoonful vinegar. Con
tinue to add the oil ilowly, Itrnutinc
with the vinegar and lemon juice, until at
lent a half a cup of oil hat been added.
After half a cup. of oil hai been added,
ilowly, the drening may be beaten with a
Dover tgg Ucatcr and the oil added mote
rapidly.
Nothing Added to Bring Out
the Delicatt Taste
Mazola is an absolutely pure veg
etable oil in its rich, natural state,
v WALLACE BROKERAGE CO.
local 3 mitt fttprtltntatitu
' Oklahoma City, Okla.
17 T IT 17 Handsomely Illustrated Corn Prod-
lvl-v ucu Cook Boole. Contnlna 64 panes
of practical recipes. Write Corn Products Keflnlng
Company, P. O, Box 161, Now York.
Many people prefer it even to the
finest Italian olive oil as it blends
more perfectly with other ingredi
ents than olive oil docs. It makes a
smoother, finer dressing. .
The oil being so completely and
thoroughly blended with the spices
and condiments entering into the
dressing, the real taste of the May
onnaise is brought out. s
Mazola-made Mayonnaise keeps'
longer without separating than olive
oil or other oils.
Unusual Economy No Cuf
toms Duty, No Ocean
Freight Rates
Mazola is more economical than
olive oil. It costs only about half
as much. As it keeps indefinitely,
it can be used to the very last
drop
Mazola is served by leading clubs,
hotels, nnd dining cars throughout
America and sold by leading gro
cers everywhere, in pint, quart,
half-gallon and gallon cans.
Now Showing Extra Good Traveling Goods Values
Halliburton-Abbott Co.
Mi'interr of 0Vrn Shop (Square Deal) A"!-oclallon
Main and Fifth Streets Phone 6060
All Suits at Half Price
aV
Continue to Be the Big Attraction
Here arc scores and scores of fashionable suits to
choose from nt one-half their original regular prices,
many of them the very flowers of this season's slock.
This is a big opportunity that many women grasped
without delay. Thanks to Monday's inclement
weather, selections are splendid for today's shop-r
c..:. . i : .1. ....'ii. r! i :..:.... .,:i.''
urn. ouiih HiviHii wun jiiiu iui 111111111111.-1, ,-nuio
strictly tailored in practical types. Shown in vari
ous materials and colors.
Third Floor.
K3U
All Fur Neck Pieces Half Price
Third Hoor.
Some Choice Fabrics
Satin Mcssaline
Splendid tnullty ami .Itl lnchcM wide; hhown In ttirtiuoNe,
oraiiRp, Kohl, Krccn, pink, laveiidpr, Kray, red, rone, brown
navy mm uiacu; rivcn rooU service. -1 QfT
I.OU
2.39
The yard
Dress Satins
A RlorloiiM, truo wtlln of choice quality In black, brown,
navy, pink, yellow, Jade, orariRc, orchid, apricot, rose,
copper, rehin. ('open, Riay, mid white; 36 Inche.i
wide. The yard
Fine Chiffon Silk Velvets
A collection of excellent, noft finish volvetn. In many colors
destined to Im popular iluriiiR full and winter for (Iresncs,
Milts ami wrap of ull kinds In African, nuvy, Havana, wine,
field mouse, sapphire, rose, pink and bluck;' Q Q?
4l inches wide. The yard. IO.11. to O.tU
Volour Velvets
KxnuIsltPly rPn roslumu velvets In fast pile and fust rich
-colors; 3d Inches wide and shown la taupe, brown, A f?i
navy mid black. The yard ft. 01
,r "Veoiul llooe.
Women's and
Misses'
Bath Robes
One npeclal collection of fcath
robes for mioses nnrl wornon
In durable, warm Deacon
cloth In floral patterns In
pretty color combinations.
Somo havo collars; others
have nono but havo ncck
llno satin bound. Many are
trimmed, with silk cord; -.11
well mado; shown ln Rood
variety for plcaslns selection.
Special--' 6'M I
l'ourth Moor.
Continuing Timely Sale of Felts
Felt Slippers for Women and A J?
Children. The pair, Special, X.Ut
Shown tn the various women's and children's styles
In all sizes; choice, of rod, cadet blue, llulit blue.
American beauty mid pink for children and In brown,
wine, dark Rray and bluu for boys.
Felts for Men and Women. S QK
The Pair, Special tdOfJ
HlRli era do felt slippers in styles for men and for
women In all sizes; pink, lli;ht blue, lavender, old
rose, navy, nurple, red ami other colors to select
from.
2.85
Our Choicest Felts for Men and
Women. The Pair, Special
Hero am tho best felt slippers for men nnd women
that wo hnvo In our new, fresh stock bouRht for flno
Christmas tradn. All stylos for women in ecru,
Rrny, navy, brown, Krccn, lavender, pink, llsht bluo
and other shades; also several Rood men's numbers
ln dark Rray, dark brown, Rrcen and wine.
Vootwear Statu floor.
Woolen Specials
JU tin
1.50
2.49
Storm Scree, all-wool, good
' weight nnd quality; In navy,
brown, Rrocn, wino; 30 inches
wldo. special
at
I'rrncli Sitrc, very fine twill,
all-wool, excellent quality fir
tailored dresaes; 12 Inches
wldo; navy and col
ors. Special,.,
Wool 1'tiplln; a fine weave
cord fabric, all-wool, lor
pleated skirts and dresses;
navy; nnd colors; 1 S CQ
Inches wldo. special, aWaiJi?
Wool ("out 1 11c, 54 inches wide,
heavy weight, excellent qual
ity; all-wool ; In brown and
Rray mixtures.
Special
tircoml lloor,
.3.70
Wanted Staple Goods
At Revised Prices
Until ltobo llanncl, our best
quality, a new nssortmont of
patterns. Tor Cf
yard
flU-ln, Klnnnelettca ln
patterns and all
colors. Yard...
27-ln. rianuclctton for Kimo
nos, a largo selection
of patterns. Yard,
Rooa
36c
n. 29c
32-in. Sct-ontl!io Crcpc, In all
colors, l'er OQp
yard , OfU
30-ln. rcrcntes, otir best qual
ity, ln fast colors. Oft.
Yard ZuC
32.ln. Kxtra Quality Zopliyr
(iluicliuiii, a larRo lino jIO-,
of patterns. Yard. . . . iC
32-ln. Dcvonslilro Cloth, all
fast colors and pretty Aftn
patterns. Yard xal
32-ln. Imported Madrasi Shirt-
Ins in pretty Una of
patterns. Yard.
second lloor.
1.50
Six Specials from the Baby Shop
Dancing Frocks-20 Less
I.lttlo Reorgetto and net danctnR frocks for
llttlo tots, laco or self-trimmed; billowy,
Huffy ruffles; In light blue; pink, yellow,
and while.
Nursery Furniture at Half
Whllo enameled rend furniture for tha nur
sery at one-half rfRUlar prices bassinettes,
cribs, clothes hampers, etc; every piece
well mado.
Baby Boy Suits 20 Less
Nicely mado llttlo suits for nges 3 to 6
year, in fine quality ginghams, cambrics
and kindergarten cloth; In pretty colors.
llaby .Shop Fourth floor,
Patsy Frocks 20 Less
Patsy frocks and rompers In flno check
ginghams In pinks and blues, and ln pink
and yellow crepes; a protty selection to
chooso from.
Baby Blankets
Double and slnglo cotton and nil-wool Why
blankets for crib and carrls.RO uso; somo
bound with wldo satin bands; a good va
riety. Baby Girl Hats Half Price
Attractive little velvets in roll brlrns; also
beaver sailors; Jiliown In brown, black and
navy bluo; choice at half regular prlcea.
21 E. First St.

xml | txt