OCR Interpretation


Los Angeles daily herald. [volume] (Los Angeles [Calif.]) 1884-1890, January 16, 1887, Image 10

Image and text provided by University of California, Riverside; Riverside, CA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042460/1887-01-16/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

10
f —IR, .A. HVC O IN" -A. I
CALIFORNIA'S SUNNY WINTER HOME.
j THE LAIVI) OF ORANGES,
Tropical Scenery, Sunshine and Health !
maly cultivated. MTcB rtiWliUia --g--. desire to attend to business in Los
my the beautiful IbotJijJls.. la fall m Angeles anJ ut the same time hare
FOX PARTICULAES CALL OS ■
LW. DBMS. Ikneral \mi 2U M Main Si. Bate Ntct or J. De BARTH SHORB. Pres t San Gabriel Wine Co. P. 0. address. San Gabriel, Cal.
J. M. TERM, Local Agent, Short's Station. P. 0. address, Alhambra, Cal.
CELERY.
■■at sa ts-at.. nma ava«ta» taaa sari.
'»■■■ Sniaita ■
!%■ taf at* Teg££G*aie ja a*jr? «eam>
ate taaa . «imi. Lat» a -
Bsssgaa, as aas aaaa. aast as aaal aa-1
ansae. r#icirittt a* a lusttrT t*i_rarjriii tan
aaaea skill and :ur .r-xizuarv
laaroVaa-r. Tap a a su-."»»-
steaWa at asy aastea ssnasr aaanasi; tte
aast ef nsasßasaana. On* oaa rata* tar- j
as,a aa a tali erat> iiuia zaoutr. xj» na.
tet tamipe are at.n teiery any sure zian.
areas is gmiui. Tktnk-ii aatejtej -ji.s
aanatnsat ■agallsaae daiiyr- tteasatenaaar'
nat dkanl' Wte taeksai arnai serawi <ia
aaaat atti srasa jasaer staire. s
aaite assteaanalL In eacry ;rn'
aas Baaasal tte aaaaaaataasa asssan ttet
agsaate anan cf ta* beat ani aauali tel
asset »<« te- sanity, atae* j: tan »= set
aat Erest tie Ist w '-- JJZ-i .: " i..- i
aar la ritual" it eaa be jrasra a? ton
ssasS saaaasaae aff tan aesanaaaaaa. aa>|
teasf ynag anviu* asant aacaavt is j
arses. 1 tel i saarn anaser at ana- ant
aaavta. aaaa nasty te taaaa. taaa ur
is in a taaaa. In *«*ry aaaa Hera aoe
tame ate asaar stems am amy otapi
aaaat ties. aad. if ar-jpey-.T jju^l^u
Sant am ateaaasaaa; nateateafnaßsr 7ceaa>
ttea. aaa amnennt »a«miu»>. atej
_
ate te?
tesaaors, jc-.r.
am aiataaly ai 11 iui
tetaaar tare* nsaaas irvmu. «iae anaßaßm»|
ana aaea lise ji.ac* aaat nteat
tecat aataraeawats Wanmttejr ana*.
tea* agate Ta* taawas ar* ta» am it !
annate- fa aaa laiiiaai f 'nj mi ar mi
satey. waste teaal er *nstaß. te
asssaatae iScn at Xaa* ate te Ukaa aft
at£aflafhaa.arsaaaatet. ** j
Tntcs are sao uac-.-.:t .a»-r
--atea area guana gsaanaayc acaataa*;
aaa* «bm> ana ttear b. af ■ ■ i aar* ess-1
nted to ireea-LTM ti > .
kmsft. mmxm
Bant ill j tifF as teal iis ifca, ter)
Kama tM set ..a i« «r- .
aaant, aad~tte steua ax aartea am tte I
test aafaatea af atee ar ten-teasa»«'
■till tte anal ateratterrar a sa a*
at aaaat i«y ncTt aaal asaLnw. Sec ass
tte steas* at aaaa aaal* tte »
aasaa aad inuanl. DE tte anas at ana tec i
ansa, yuat sui su. r*
aste-av ttety f^ntaa.jsjla* yiaari a»
assaaaai. H tin* ntanint ten aaaa
aa as tte mmml + mwm'mmmmam*'
TaaanWria»r , «di
.. vi i-. L—: v —;
ii a a|s» Mam JtHatsEta *£itat&) xmm suataa
sunsc snts mananrsaAai aaal ate teartt m
~«. r mQtn T'^ l ijj* 1 !.. Ir x..'
aaa I tan aansa I aaaassaaaaav arattaai
z Si..", i— —. i : ■ aaaaa
it-i. anrri. a satire *ti not ri*nr
anas—aaaat snauit nnunti ?te anat assa aaani
2iaaiss tDi taae «af tans
aSaatT nsanaaaaas as aasnniat ■tmiz l
i.... a.-tr—: a.: i r.
" "...
' na— issa * at ate santer nuw nr.aias
„--a_ :-- i, - .j-* • . <
Aoiftw-. \.a ii« an, al £«s Ite
aaaat. " alt : - I ' ll'" --.
tstir tua. asateatenaata, ate eaaasry
S ' 0 "nT
■aa] S ananaaaaam.
jaaaaaaaat. Tha aaat as
i inai.aa Mil s aassnat antes wtata it
sa atestm. ate aaaanaat af •saasraasg
; lana liasSantn liai "mi sa aaaate nasar
_-rirtni£ wuui n. a. rjur'i
cv« |traaaa a iisacax iriae ac anjat, asssV
jtssr ate saaaaav sbSl. anaas* '•nor ne
«.*oi- araasana ti ajrasffily. %Vaaaarssanas
•vii n.-un jpitt Ttuac t»j* :•■ aantej
saaar J*ar aaasßß aa aaaa oast ate laanat—
a -leuc ur in.r-1 :r ■* ••.-!.» -'■ ,!: *
lata, steas aaaa aaat Instil, ate aaa
araams as ate sassnr ate ana tste an
LOS ANGELES DAILY HERALD. JANUARY 16, 1887.
| a«t a auritemt an tan Swast anaue iiu m-uuii
ns irnt aaaaatsa aamnan. avau..— Bnasraen *
affayaj BS
! aVfttaaditi' Vtalll |ffit
jaaaßaa. Tan aaanaS in Sfomtemi.tCaafa
teata wall nf asssasv aaaaassstt atH tttut
re-Kwantas as farant,. am:., aire sntDanuf tu>
{ttelaaatese.
**
THat midgoos Man.
""Tan tea** an a yuur team- * witii..
iiiß, nmmthti mat a nimmatiiE;.
ami I isxntat it as amtA tun wmi aj> tny am
ijrr* ana M aany lanatt ananias. mum. 1
"ioa y»* •soar anta* asrae aa- » way I
jjpl E me mm mux u£ tout mmi- 1
ff ■■ily aawaanaaai was a iiitmiie otT tnrn-
bmc luina wiiumi
I asafrsaanate ■■ lIU BaS.amiiite
tetrte «■» eaaanaa^tejls*g^"""
am tiac tea, audi hns jtek
use nines tr.tr* wten. aiffwnnit iuuC nafitr
eaad arc.. -;c .2. A anas annans
site avail aaanat gnmissteti aaa
Duma oaf aasr aaaaaaaal mi law lilknssH.
aaaea tv tte gnamanas- ana £ianxt mi*~
nmnii if till i_i j' - - teauriimfi
na*%, aaw teas*. aaaaV tin* aerraum* ne
aar mi tte momrn aaui rhitfaminu; nf Siti
a»aate mmm
• HL-a Huumemn. I aa»» una tti ynt,,
at yaasr saca* • aauganamV tu.taoLjwui iiliat:
H liia. .1n — limn in ana, yam nt 1 autrf
ten arana ana una anna- ttuac mm «njjupt'
aaaa aanin. year, jatfaner naiu entiL nine
nan aa jtuinanwn anasti 11 niiiDnsai''
~I raajjrnr, ~ ens ami jolt one
tnaaaat net? <«a "Tt as ma ware au
«Tli'inii tn ante alter itttnm* aw
nana sua n nana*, s»- fcauw wane am* umi-
TjnacX larjsasiif Van. neat yannaujl: iiifciig
-Yn noatte*. 'aa audi asnjar'kt:
■"lasts* a-.ua au naatnjnanj in annans mut.
I « ■
aaa saw tenant 1 aasr tjws- to ite Saw
■ll If tjljt, and;, stein on- <raituam
neater. a* stanaaatmii auraaaa&ns ante
-lata assfli a* pad fantenv amC te
i tent assonant antliiaii | Mmm*
, f aar santit. ~*uui anas ou. aaa
,'alfcatr
-"Ss aa* ' I aaaa imat nail aonunil 1
Saantew Santa* vaat mtm mitaia.' *i«
anal sa-xaaatfilß, '**stul] yrni
- ratfac-menc aandlaitninMin
L fssaf JtsSaaaaosns inijtaaiiaai m ff aiaiii
, sal*, iff jam sanaaa at, ami (-auaja in *
| 3 atsa,' stw snai gwuila.. "H null
. aaanaar aaatt laaTiara, aaaii on a ytmm at
. anaal aatatf atfain. "
■> -*■" •» *> m
-Aoml aram. ITaaaw W ITiSai, arte oh
, -taaa a-naainahaa •Snsnta" 1 yunt jinirai.
[aSBI aaaaa* sal w ttiani,
! laTnaa ant 'anni iT,*""' ihTu^t
j anann? aasns
.at mihaa aiaam Launav ttmtt
uae wi»raf anan aaa -rraacnii liiaa aa> Smt.
at. aaataifaaaa. a—n imnaiii saanataUaaaafa
jaranns aasav aa<n*r aur aaftirwi. nun am
Saaawsßt at ass fan* tanaanls ttnu<aun~csas>
j sax Bat- ■iiaanf,aat nam saaisjasfl ate
wtoir iiminc ovar without his return, to
uihnt «he va* iree.
TTiitw ware in tfciu; library one moraine,
Me. Slhmirsw was reudiiic aioud. while
; Hiiuiisu naiti iber aunt were at wing, when
Ma:, liaw-niimfl name iv,
"ttiuij-.. S tfaave a leltnr bere which 1
want erqut d nnd ani very busy. Will
| yum flu st ttur one?"
"M 1 ram'be nseinU," said Mr. Mrxr
vl; . "jrrtM c inimund me."
-•ITianit yon, nry titiar fellow. Luly,
Mr M ttrrs v Mime paper."
i9iw lliufftiriit: a moment near him as
|me nrmrmguoeti bis tusk, and as be wro' c
aiikt <o.inv c;: t tit notion of his band as if
. • -.HL. en. Bar uucle and auut both
litfltl tlihe mount; stttll be wrote nnd she
wsitubfid iron. Witt' letter was a short
tine., mul a* Ire write tbe last word be
tiuuiec uwsj She paper and tar the tirat
time Jooketi ttji.
"Sb* jiii:"j* ton, 1 tboturbt yon went
lurt wirib Mt . lUj-in.aid. Yon—]—'
Hut waus iliiukiug at bim enriie-tly and
iht ti, lueaiuaed and finally stepped
igHuJbiiig Jitter a mun.eut oi silence
lte ruined iitf- eye* ucuin with a mute,
tngiiiirmc tK)U'e «mn.
•-TWrnjfr* tra* 'fawn' 1
hat, * Kb: »...:. "'and now yoar eyes lie
3msy auut. Tim are tnuob altered,
Euinie!"
'il'toJy inasmuuli as 1 bare retained
rnry ibwairirti .said become more accustomed
Hi. siuiiery.. JVelieve me, Louisa, my
ibomtt is .uiif'hamfed, true aiway to you.
Sum haw djseiwortd ne. Your ancle
;uun limit fcnew who tbeir guest was be
iirne iit.ianduc, and gave their cjnsent
tt» ilus nsrying tto win ins wife tmpreju
<ii neil 'by lunr old liudiffarenue ur dislike.
ILraiej,, yon know, you have long known
mtj- Howe. (Can j'ou now give nte what
yim imcf nafneed, a word of hope?''
Oilier*, ireaoex, yon nod I will leave,
mil* xe-eaoiei'iiuj Willi Mra. Kaymoud an
ibnnr Ibnau no iron iLoney all smiles and
ii i.i.im. Lite promised wife of that hide
true uuui.—(Chicneu Mail.
Girl Dootblacks for Women.
Sjituaknig iK Shoe buiokuig, tbe bisto- '
mum wow suld recently by & young
wanutn—also a lucal reporter—tbat
;.t»rt t i.ii.tet on urgent and constantly
uoeurtenahig need oi a Ladies' boot-blacking
•ettiuhbehmuat *We women,'* she amid,
lv:.* no stalk aronud with muddy
llandtß eiw more thui. our brother : <
ijnirniPi dn, and yet, unless we can get to
iiui luinie* unring tbe day, we are coin*
jjMiUefl tlo do so. I've often been tempted
tie Inrt stinie little bootblack into some
ounn eimnr and br.be bim to put a
tmnie on v t Hnoes. *?Vow why can't
some in those J usiiuii girls— utile or big
—."stiiiHe MHO carry frnrt up miles of
riturrK tnasl*/ as taaa or sell upon
to- n:re* e—iiim v bseemex.l somewbere
unt uiio 't be black only ladies'
sloe* Jt wonUi make their fortnnes in
i niimxii v' T« i —ior we women are pro
• tnui .1 i'liun one—tbey w.uld be
ebeliteated, and would be, besides, bene-
Sucxtnwid itue itimtuin ■ public. Don't
311 m dmmk liun tbe rurht of a woman to
in '1 o«i limit* blacked, ought to lie con
iieniii!"' V\ lav if io. mutter with a
lilt ure 'ILadie* Knot-blacking F.inpo
mhnn."—i[l»iwinn iioitie..
10.: nmLet. tin ru:l richer aud tbe
jinin jifiniior?' k s uaestiun which has
mtoi. no cioj.nmii tibat no one stops to
ijaant "*»■ntainaf*" at has now been tbe
*uibjent<jjf imany deep "labor disserta
tion!, ' n; they may lie called, which
misty mtuxne entirely worthless. Kow,
wthn ibas yea proved tbat the rich are
jrn vint triuber and tbe poor are grow ■
ling gpnmwiV—[Philadelphia Nurti. Amer
a* mm ~ i
Buy the Best Face Powder.
frMßxuui: * lledicjued Invisible Puce Pow
auu THiuiif c lor r.wo nils, is equal u> any .
tnuT in; jMiwuor nitiit.. A smuntinc comb! -
notion ior iwmiUTviiic without iujuriug ihe
«CIL i
Parties Wishing Something Fine in tne Carriage or Boggy lint
Al'lLL FISD THE MOST ELABORATE DI3PLAY Of VEHICLES E'"EK EXHIBITED VS CALfyoaSlt. SOT EXCIriU6 TaTZ
VI immense repositories of San Francisco. We have vow oa hand a full line of OPES ANO TO P 3 ri^-IS.-r mnstsaa j*
LATEST STYLES, from s oGC-pound too bugge do*a to ft top buggy toot weighs only 150 pound*, w* ia.T* «ju XZSLArTBZ ; i
POST PH.tITOSS. TWO-SEATED CARRIAGES ASD POSY CARTS.
tINE Wi HA»I
RUSSIAN CANOPY SUKKIES, EXTENSION-TOP MIKADO SURRIES, SAXOSY CASQPY CARRIAGES, ami istane f»nc» new
the very latest styles aud are strictly A GRADE in every respect and are bail: by tne celebrated Sns. at t - A. at.atsaw ay a
Cn., OF AMESBCKY MASS. We now occupy both the Old Armory Kail and large store aaiiaMeata-
J. F. Davis & Son Carriage Repository,
HH.ld IMI X Til t.OS STHEET, IOKM'K L«*S 1M REIJIIsI SIMIX Tk.
di>«m Su-Th
CT JACOBS QH
GERMAN REMEDY
aT — C=«2£=sSs. SssaJjii.
ForPain^s^
nirrna ai PnaKum .rflMna
ear m taxis a. ventxra co_ aaaaai. aa. m%Mk
©13,000.
Mi ACRES IS SONOMA COCSTY.
10V"J fenced and divided: about te acres
■ tillable laud: 9acres vioes aod fruit: three
sets huildinca: plenty of water: KOO acres
: are open land, studded with black oaks,
redwood enough to pay for the whole place
812^00—3.t> acres Unite J Stares patent and
500 possessory In Sonoma county: good or
chard: 20 acres In bearing vines: 2 houses,
; etc : all farm toola.
Good land from ftO to f 100 per acre in So
noma, Sauta Clara and other counties. Send
ior lists to GAJLAS a LYOS.
dJS-lm S3* Kearny st.. Sau Francisco.
UNITED STATES LAND OFFICE,
Lo» Angeles. Jannary li, 18S7.
PfKBCAST TO INSTRUCTIONS FROM
Honorable Commissioner of the Geo
eral Land Omce. dated December 15, ItM,
notice Is hereby given that tbe odd nnm
i bered sections cf land heretofore with
drawn for tbe Kraut to the Atlanlie and
' Pacific Kail way Company io California, ex
cept those within the limits of the with
drawals for tbe benefit of the Southern Pa
cific Railroad Company main and branch
lioesi, bave been restored to Ihe pur. ic do
main, and that the books of this office sre
now open for the entry of such of aaid
lands as lie in this lead district uader the
pre-emption, homestead and other laws re
latins to unoflered lands, al the price of
two collars and fifty cents 'ft >\. per acre
J. D. BfeTHCNB. Register
J V HivEK-Tict. Receiver. jaUSOt
To Jtaksn. CoUatiucr.. flsteli. etc
IT YOU WAST ASY BAKER. PASTRY
cook or confectioner, address the
BAKERS' UNIOU. No. 45, Poatoffler box
1058, or call at JACOB REUSCH. 10» Sooth
Spring atreet, Kostar'i Bakery. el* ly
ANAHEIM
[ Town Lots!
ALSO 5,10 AXD 20-ACRE TRAITS
» ar sate ttj
THE LOS ANGELES LAND BCIEAO,
NX). 20 West First Street.
AND AT THEIR OFFICE IX AXAHEDf. 6EXX W. FKIXK. r 1 Inl
jePaat
California Southern Land Office,
SIMMERFIELD k YEOIASS, AGESIS.
Aa'E HAVE SOW A COMPLETE JHaw) SELECT LHT OT IIIUMW EX till a*»
»> coantrr property for »*le. Taoea looitio-t for home* or *.»u»i jaSs .a.T«aiiHic* *iE
do well to c< \ oa ■».<. We mik« c ipecU-tf ot hVusta . :•• -vrt- _ _
aTBjP-Visit »r» from the Ea«t ere taifmel se aeaee_«wsr eseawtjaar easwawawsswa.
where taej vu. Ea4 tbe latest paP«»«" 1 -- : *.■--leaf-tea. Hem
on U«.
California Southern Land Office,
ti9 a. Man. aa: malms',, ivawa riiawaaaa
NEW CLOTHING
Ait RIVED LAST WEEK ASD THEY ABLE SOW aJLafIT POM aWe«Mac
At 73 North Spring Street, Laos Angeles, Gel.

xml | txt