OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington, D.C.) 1862-1866, January 16, 1866, SECOND EDITION, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053570/1866-01-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
- -'- - -.w wMii'iwwin ea cgfli m nil1", ., S, J',, , ! liir
1 ... 'U -i :,. ,rjary . . i .Mjgwy jrTy" guggg-- '.--j- fl .jt rd fai
4 a, -a..;, -J"m:l j.r.cl.'Vfe'a4BVeiJrevl 1 Jl .!!? Av-Aw .L4U.. I v mSf ffkm
.j.i i. ,riE.i.'5r i dr i.nimiiw-ii.rn. in ii ill i ii i i 1 1 i i
mi ...' in .in mi w n r-i - ... a, .l . i i. i,ii.Ji.ii i.A
lUk eUl L 1 II I a .S'W9'W' -t" '"'V ' T JT VWW
.. 1 a-
S r
r . iii 'I Bwn.s i i
II II
THE NATIONAL REgJlUCAN
saym or ADVXsnnnu,
OuHun,Um day...... J"!.""! 5
vm KMf lau '""" """ .Ili
UMBaaarr. t """"' 7 . ..
OuKUKfiU'1 ",'iV"''iJt
Additta.aL Twii"-wr'
coat, addltloaal ,, ,
Idllorlal actloee M ee.U per Iba, mA
Hot tUtloMWtUU,U""
Uee. v
ll.lt llae Of 1 eeaalllele V.Vt ...laa
ff-erlleeaeale aboild be handel la bf IwelTe
.elOek,BB.
VOL. VI.
WASHINGTON, D. C. TUESDAY EVENING, JANUARY 10. 1600.
NO. 42.
Tla. dmtUl .UU.rtle.BU ot.aiUVgit.t.T. lHpr.Haa.al. of th. Ctnumt ar. r,ll.l.u la thl. r.per by AMtb.,ltr of TUB WKilDEWT
THE NATIONAL REPUBLICAN
"n DAILY B1T10BAL MTUBUOAB ia
peblUhed .Tary ertereoea (laaaaye except)
awW T Afaaa.aa n.flA...Va AUVlBth Blrt.l
. a. aaa... ,. .,
.J 1. fa-at.BAd'to m labaerlbere At earlier,
al 41 aeate pet aeatl.
Hell MbMnMra, a,uupr aaa., j.v ir
tU moalha ealll-tOforlhre. wittiUti.
rlebly It Utum, ,
laf la OOplM, I M1U.
m . ..... BmiiuMI. I. walla
IBB TtBBB.I MBTIVBau a..nv....- .- r-
Uihed eiery Friday morale, t Oi. .opy oae
year, fit Tbre opi CM y.Bl, t..v, ..a
wplw o 7r, ! 00.
iti.iiJrtopg
-TALTIMOEB A3JD0HI0 EAI1E0AD.
Wn'ni-.JHt.
IOBAtI.WATITlJB.
Jo's'W'iT n.nonocTH o Aai?oi
joaotio,
u.T.ue "..). , u t 4
T TOB BXLTtJWltf
bin tl T... . M T. )
W.iPJt.r'iS5Sir
haiiiMoa.p"'
G1
UA-IIiltOADBt
y r . .. vi . in. !. am
-.U...":S. "-iirtrVlm. IrtaSUUBot. u
",.V.-VI-n.
Bl BIIBT Bt""P" " 1"
nlBw b. wU u t th w "'
L. K. COLS,
Qliml Tl.k.t ltt.
.0X0. S. KOOHTZ, if il.
.EHAT pmHSyLVAHIl. JIQUTK; TO
ioiik amp wait.
FOUR DULY TBAIBi.
W1IIII ICBIDDLIl
n inn imtt HOTUIBU . ltM, Inlu
wlUfmMtollii... ... , -.,,.
liBTB ffB ...
V1H.BrBBBBBBlfa..4.40.B. T..tB.
rttuIidIlBU.IK.7.. hoomb.
TWO TSAIBI OK ITODAY.
LMTllf WnklnVO B I.W tU T. W .
ILRTIHO CAM OB AIL BlOUT TBA1BI.
LOW fill AHD OOipK TIKX
... .1 l. . . UHuM tB PlitB.
VBT1 IB IBTBBB" IR"T Mi.- -
Vbb. fcl. or tlmlra, wnkBBt ci.af
r.cn.jlfaaU , appoHU Wlllard.' noal,
p ii.mmi,
a, ...-J m.kBl &
-IHD.aiLLlTT, rMB(r A wf
U onnif 14 lot ajllf aij I V w.i i bBBi dtlt, T. ft. liioyo IB IB eaair. rmi.winin
T old B.h.baM,... .r K..k.l.., I EA.wT."' B".0U"'C"'"."
Yoaiauae. alaaraal nui w oH. O an.Ua o( i Vc.lri.'"bafar. tba Hoard a eoamialea
iJBBI
Tba Bibarnaa la Ma bl,fr eat bajoad tba
beadOaad,
Baliaa bla baad aad nlfff, dUaatad, O amalli of
MfB
TVJOTIOH TO BOnTHERM inAiu--
T OLD A? BKJIM BBTIBBLT COM-
iTAOIBO BBTIMLY I8C0JITI'-
TW1CI DAILY. .
n. ..J .tu, .IOBDAT. iapf jnbar W. tba old
r.7.m.ll.afrajWA8maTon.t..a
friC8BnR0. to BICHMOHD, will oa roa
TWiWdaIIS. l8darUMa MHd.) aa Jol.
T.J fa.1 aad ao-dloa alaaa.fi! mW",
ii.... .---?. c; .,. I.tiBBBd. rrodaneaa-
;?;: LI. p.i."Wiu. . ir ..-
.laud, to Klabmad,amna,a "- --.
i-?.'j:
Oold.Votooio, aad vniolaitaa, . u.,
Cbaatir. 0... , ..uinnTOS alia. a.
Qiauavaia ""--.,,. .
'.'.r. IS" 2 TiTS to wTboi.7,
1864 1864
HW TOR J.IHBB.
THE CAMDXB ABS AX10Y ABB rHtLAML-
fHLA AMD TJITVJI jfcBiiv wv . -
BIM'ilBli.
riOX rBlLADBLKUA TO KBW IOBX
ABD WAY rLlOM.
IB0M WALB0T TBirr WBA1T ABD
BUmnUTOH uu-vrr.
t
wn ui u iiowi, tu i are.
Alia. aa.,TlCBiadaaa.dABboj-aaad
A. Aaoomnodalloa K'.V
At f a. m.. Tla Camdaa aad Jaraaj OllT
Baw Jaria AooalB.odlloa... ........ .
Ataa. n.t tib-ivbbh.b b . ..
M.ralBB Kxaroaa ..... ("
At la. m., tla t.md.a aad Jaraar CII
9A n.a. Tl.k.t. . .
.. .. . r-.l4i.a mJI J.F..V
At II B. IB., TIB B.B.tHBrwB -- --" -
At Urn., tla Catadaa aad Anboj-0. d
A. Aaeommodatloa i'"l "K
At a p. at. , tla Camdaa aad AmboT-ft d
A. KBfB.B....l.... ("
Al 9
. m .. tla Kaaalaalaa aad Jaraa
Cur WbUIbjI.b Bad a. Y. Iipran.. A
K P. "
rttvE
At 1195 p. m
;..ln Hall .'. -
1W. ta., tla Kaaatagtol aad Jataar
f"il.Rnnlb.IB Hall. SM
....H .hk itnviWMll n.TT-
OHAltUS AltAI ABBAAilUIUA .-1
ROAD. TBBOnOH br BAIL TBOM WAin-
mnrnm AMD AI.XZAB&BIA TO BICIUIOHD .
ABD LYBCHBUBO..
OaaadaftaiTBIDAY.aVpUBbai 1, MM, tU
tralaa aa tbla toad will raa aa follawa t
TBAIHl ioutu.
Laata Waablatto ai ' a. aa. aad A to p. aa.
LaaTO AJaxaadrla al T JJ a. m. aadp. m.
Laata OordoaattUa al It 10 p. n. aad l.to a-aa.
Atrlta la Blablaoad at at aad a. a.
AttlTa at Ljaabbatf at 8. 80 p. aa. ad . a. au
TBAIBI BOBTU.
Laata Lraabbari at I it a. aa. aid T.U p. o.
LuTa Blabtaoad aa I a. aa. bad I. It p. ta
Lbbto OatdoaatlUa at U30 p. a. wl ltM a.ai.
BinTO Bl BIBBBBBHBBt w T "M"",.V "
Arrlia Al Waablartot at a p av. aad 113 a. at,
a -j.i...aB'..kiMjttAB.i a an, a. aalr.
vi .aau.jaii.r. -r aw,'""- r -r , '
Local rrolfbt trala laaiaa Alaiaadrla III.
ia i. n,.l....llla.l II Ada aa
A HTIT1A1B Urlllliw aa. aa o
va. -... C-B.1a.tk iMlalaataa 11aaB JlHtt. U I
"?Ti4"?f 'iBaaSirwXi-
a - . . . ' ..., n- . artrla la
' ! MTB.ini .. !- ..
rBBBBBK.r. Uoaa n annm b.i p" ",',-
a. Iraia aoatb froa Waaklattoa. aad Iba I. to a.
ta. trala aortk ft.- Ltacbbarf .
raaooacara by tba .4J a. m. aad 7.14 p. a.
Iralaa from LTaakbart, aad Iba 7 a. a.aadT.19
. ... f. Bl.Ca., . ..Ml. Ihlr.lll
at Waablato for all porta or tbo Barlb aad
Tbli roata kao lio bdVaataftoTai all ollarabr
batlar a ooatlaaoaa roll troa Bow York to
fcjaiBaora.awoBiMTa.
It alaa poaooa tbroaik falrtal. Ball Baa, Ma
aAtaao, BrlaUW, Catlalt'a, Kappahaaaotk, Dal
popor, Oraan, aad Oordoaaflllf, wbara aaar
of tbi ifaalbotuoa f tbo lot tabollloa wara
oaabL ... . ....,.
Tltkata aaa ao prooarao i bobbib- ....
Baiuiar, oppoalla tbo . aadP. B. B, Dopot, la
WaiklaiUaYaloa, al tbo Dapot, aa Marjlaad
B"..- . .. a --. l.t.1.
Tralaa laato too aora.roi ".,.J-""'"i
1 1 u ainihii
.U Oaaaral raaooacar Aj aL
mnROUOU LLNB BETWEEN WA8II.
X wotob, rnttAMLrfliA, abd bew
WA.AOTOlr,0UbolJ,H3.
N.1.. U.i.. TaaklaaLBB BBd BOW XOtk ai
aawraaaafollowa,TUt
lOiain IOK, WHBOB.aaaa,... .
Loaia dally (axtapt Saaiap) It T.JO a. a., fad
'-)"BBW?OBk,alaaflar aaraal Bklladal.
-V :. a..,-, I..J..1 .111 llaai.. Bad
XiOaTO OBUT l.a...f "-J .- " '
a.SJp.ta. WI,tT inTT.WntA.
Uata dally (aieopt aaaday) at J.M aad VIM
a. a., aad 4 Jo aad I,sap a.
LoaTa hi Baw Tark al . SOp. a. oaly.
. . oka. a i . i.i.Lla n art aa aatl
rfiAM IVa ttAalaa Paball
TIIBBUELLS OFX-TNIf IUEX.T AT
rVAYIAfff.
01ieMtotfanilir-ut'"o im.Uiof Lyeol
rt ..... iBibAJolaaa! A a fa alt a af T.vatt t
COUnOIL. rnOCEKDINQS.
BoolStI of Aldormclia
BOOLarxoVAicioiTnciia i -- .,-.-. .- --
Modat, Jaaaary 19, lldi. I mant ottbo twonawpoara Sir Joht Homllly
Tba Board not al Iba o.aal boari Iba Frail.'' u Daroa Romlllyof Barry, and Sir Fraud!
.. ? ' . '.'.'l ?ff?!!Ji I'"" Tlarln. b. Tl.ronNorlM.mik of Stratton.
"BioopiiAUCTioii IK AnaalcA" la tha
daat
.... .U..I .i.l.Ll. a. . .A h .. ..Iw.
"'.! .""."KVr.lT.', ; i'lral.
MlCVpiBK W" af 1J '""" a V-5
&"aJ.,klSTb, .' BlTbaoTifro-
...knraT.-M.-iM.M;
TbV?b tlakaufraa B.T.rkUBl.U.l M
i run-Hi ,, ;i a
.. Baltt.aora. WOO
Baltlaoro to Trod'f.. 00
u Woaklaltoa ,," 4.M
aaoorjliaaaao.Tlo.a.
-WMM.-itf1a-s::r.::?SS
sssSoals
;a,(
A13, aad P.a';VS aid 7 li p.m..aadt
.iBl.baoadaadA.Bolk. u u
pitSSS '..,.,,.y"p"iV.i,,.r.'i'ad b.a,a bo-
SSS' ttlffVSf "KadarlaLba,,, by
aloppiaj at ikai f"'";rtrf n.wXork. Pbll.
aAte:rd,Vrr5twMb...u..wb.r.ll
B""oio.MZfTlBOLTLP.rl.Uaid..t,o
v. D. 01LKIBS0N, Acaat,
, Waablaitoa, D.C.
.. .v "'j'".".'" r.-"."".. "i:;
AllIUfB.tITlB ..a.uowB a
ally ioatbara bpraaa........ a-to
II 4 p. an. , tU Canlaa aad Aiaboy Aa.
' '... ,.,.kl ..J auaAaaiaOartl
lilalaaaltekat tit
Id alaaa tlakal
Tba tit p. a. (taalaf Mall aad tbo 1.H
(lbl) Bootaara Izpraaa wUl ram dally, (all
otbara, laadaya aaoptad.)
PB1LADILFHIA ABD BBW YOBB LIBM.
UotaWalaat aUaalwbarf at lulUa.,
"?'" !."' "I."":. aTht. (rrtbira.
la. .. r- . . , ,.
Saadayaazooptad.)
arBar YOBI AKP rqH-ADHLlTXlA f.tKaW-
Uata fool of BaraUy atraat alt a. aa. aad
Trem foot of Cortlamd atraat at T, I, ami 10 a.
a . 11 m. , 4 aad t p. at. , aad It alfkt.
hap.'a. lloaraaad-Uyi (all otbara, la.
dayaoAoaptod.) -. imL
PMladalpbU aad Baw Tark Uaaa.
rxiLAiaLrtlA. Doa. -B, Ittt da31
dally, azeapt Baaday Oa Baadar, trala aad
llaoolac al raa oaiy it raiiaa.i.
.BrOBEB H.a. ..-...r- - - - --;-
Boitoa, aaa bo bad al.Ua (UlMaowiaai ail
koara la tbo day, ao wail aa at tba aaw olta laJ
Bldlat aloat Babaal baaeb, tba oqaaitrlaa
Btopa ap bla bom aad aaya, "bow borrldl" O
amallaof Lyaal
Tba dlataat llfbtboaia-kaapar. wltb bla rod baa-
Trloa la abal oat tba illak.bat aaaaot, 0 aaialla
Lyaal 4
And la "Draw'a" lUaa.Mdlas bat-rooa,alt.
Tba lopor aaya yo lalal bla arlak.O amalla of
tyoal ' '
(till from tba kbaddarlaf oaa, UaatlalaJ.poody,
MHTf ...
Tba labar brim aara atock to rat, 0 amalla of
Lyaal
Ooloa-ao baa altlyalaa dlittatt amalla, bat
Toar odor la of aaOabt bat lib. O amalla of Lyaa I
Coald yon bat add doak.aad, aawara, aalaaa,
aV la''"! m .
You'd rltal tba aid Colbadral Clly.O amalla of
a UyaMaPaBTTJa
Jndca Ctuik and Jaflf. DktU.
rvi.rTr.aii. rk.'a r.niU.i.n with rsatftrd
. .. A-t.l r,t T.Fbha Tlaa-ld nnntlntlAI
tringnlftr, and would b IneredibU, If It r
net iUUd by cd rreiiatni saa mw Je.ntj.
MlnliUri. The optoton of th OoTinmunt
li th-t iah trial ibobU bo by a elttl oo-rt,
uid In Virginia, wboro (bo offtnc chUfly
lar. Bat Mr. Chaio doellnti to proceed with
Ii'.II..a..i.u. fo ao AamtAl PAatPrl It
ai anything mof. than a pnttnoo that that
Ci.i. t. .J.a aallltaa anihykrlLtr. nd not
Mail uupi ; w......,,,, , 7
Sllr raitorad taultll law. That cartalnlr
no hlodraoco to tba iroctadlaga of tba
Onltad Slatti Bnpramo Co.rtln tba praaanoa
or k faw1 troop to kaap ordar botwaan tha
.-.. A !&! am.. in. ata...
mNUTfl aau ia.il ivi... -....
WO oar look aiaowoarp tor iuo ria oau..
or Jndia Chaaa'a (ODiloot. Pom It 11 In Wa
fear that thare, among Ditla'a old rrlandi
and uiooiataa lo tha eaoM for whloh hall
arralgsod, no Impartial trial oatt Va aoearod;
a i.n who btIII ladro lmoartlallT of both
law and foot, oin bo Impanalad? Thar. oar.
talnlyll room for doubt atd dasxar nara.
..... 11.. .a 1..U.Ia al-ul
.Uatw.on too iwo pr.ii oi ---.
B..L.I- t laa.l.AH. Ml VIT1- 1 ft U ft (I till Datst.
iharply dMded, It would b lapMlbl to
.L..L ....(..p. li-tAt ttlhnrnnvhlV lnd0
pondont and lopartUl J0.7 for thl- rat
i1a t-Jt r..i. awA-iil Wan.lv nil a
point on Ihfij cortalnly, If bt did, "ha should
DHDRH.S TO surimUBS.
Tbi GaUtWwOont-ini tbt offlelalanuoaneo-
Tbt Vamt Wa Drort ID voira coramasii;-
tloafrom tbt Mayor, aaaoaaclif hit approval
of I to act for tba rtltf f of Mr. Vanalllloa., Al
a eomtBaalcaUoa BomlaatlAf Wm. R. WtMdward
aa a Trait of PaklU Scaovla la tba Saeoad Dla
trict. vleaCba lain. Utarnabla, fttati. !:
farrad to tba Cotnmluaaoti Fablla Scbooli
Mr. OfftD praaaaud tba patiiloa of Joaapb
Wbltntr. atkfaf tba raralaatoa of a fl&a. Kai
m a .''.a., a aA.u . rl..
larrva m vouiiiuie- u uimt
a .a-ak -V-.-J - m.a.a,tAlAB iB.lBBBllflir
MX. aaoia OEf rr- mvmuvii,i"iiuin
tbo Conuttua oa Improranaat. tolsqatra Into
tBtaxpaaiaacjoi opan.nr irt nny,irww
Haw JaraayaTaaaa toTblrd atraat tut, aad l
.a A ...iL 4.A Tliloil .IoaaI aaal tit Wat
intl WUttl, livm "" a.ww. --
airaat. Faaaad.
AUat a pauuoa aaa anasTii iroio r.
TaolkBr,'Ita operator la tba oflcf of tba polleo
ara atara wifji-pn. iwi,iut a-.-,
bava a baazlag bafara tba Conuiuao aa flra Da
partmaot, Baferred to that committee.
" o.A- i-it.-L. tLa Haaaattiaa ttm W A fin la.
latroaaead a bill afproprUtlnf 1,0C5, to bo
plated at tba Ittpoial of IbaMajor, aad to bo
veca aa a eoBi-arv-i !-. ---. "
reported back tha bill aotboritlaf tba .Major to
bit Thorn-- Woodward 4)flS31, tbo balance of
tfaaJadcmaalobt-lBedagataet tba corporaUoa.
1 PiuitL
The bill from the lower Board. appr op rlatlag
5,000 to pare hate foal for tba d earner outdoor
poor of the city, wae referred to tboCommiltao
oa rioaa-o . .
Mr. Darr praieote. toa pemioaoi ""r
m aabiav thftNniaaloBDf aflaa. BafeiTOd to
tbe Commute oa Clalmi
Mr Oallc-.irom ta ucmnmii on fHM"
.. V.n.-i. . ib.rB... II kill fib I ha
title of a pamphlet purport Iff to coma from
I.. f -.BMCai ai Itta Va- VapV ttaf '
who woeel pratt iuro li not a lawyer.
in.AHiina in mm nip. Mrifninnn rati bib
''V,"'"B - a
wrong, lludion Taylor baa tha book for
tal
Mr UBlICA.irOUl in. ,emuii.. a ..--,
raiortad a asbtlllata for Iba Coaaoll bill far Ibo
111,1 01 laaoot-aoor poor 01 ma .117. ia...
itllala apirtprlalM ',too for Iba parpoaa of
porabatlar tba fal aad aalborlilai It I. ba
Sl.liibaUd by lb Police Maflatrata. ra.iad
aad tba Board adjoaraad
lTprdof Common Council.
Tba Board mat at tba oiaalbaor; Iba Pra.l
daat (W. W. Moor.) la tba cbalr. Abtaal afiMr.
rri aioa. Hall, llamllua, Haul, iy, Tyaaa,
Walkar.aad Wrlbl. a.
Tba Prdal laid bfor lb Boara a wloi-
. .l.u . i.Li.k I.& ri.i, tha
BMAI1.B inBIHHI'l,lia... ..-"'--
plaa of Iba w aeboyl-booi to b aroclad al Iba
eoraar 01 n, aaa inirna.ia ,... w..., ..
uu Ibat Iba work aad malarial alnadycaa
traclad lor aad aow wall .draped, lacludio, tba
.... .a ..,!- .... U...H. liollillap. Ib.
pBii.ra. aaa ....,. w. ... -... "-'--;.
..I..a .a aaaaaaitBr. of .boat tl.O00. Tba
T . a.- .. ..BB.aJ a! BHAMkAPH A? I It A
0OmaUtI4P. B Tl,.Hl'uaan w a-...--- .--
a. .A aa.-T rP.-a-.iaa Pb-I ll A OB A HA! id
A a-A-na aT Iha t!mnNM JnT.blna ll
about to ba Mt np In Parli, at tha Janetlan of
... . o -t n 1.. ..in. a b...
(DO new uomiT-r- uc.ojoa kdu u atc--
YUnmnftltaa Apstuttta tha Tirlrlofa nf tha Alma.
-. aa- I- I Xt T.-1.-.- .-4 u...o,t.
1DI aiUB II UJ A AVIAUiaj, u-. laytva-AAh-
ib Xmpraia fn court ooatuma, hariafla her
tight naatx a roie. ana 1 10a iei. a miniatura
.. llaT,B.B.,Aa taaa tartatia-kil nia tat 11 a
VI UW AMAItrf IVI Ma babbbv aao av -"- -,
with Ita padaital, maaaarai nearly twalta
faal in baigni.
Tni 'tllohmond jTi'mct bowalloth thui:
"In tha death of tha lamented Elrby, who
. ..n,1 VIII. t. tila tfa tha nv.t.r
trad of Rlohmond hai tuffarod a groat and
apparently Irreparable lou. ua wm a inau
af haaaa oarl InUr nrfaa aitft tiad fill TftkTi
boon tba Ufa of tha flah and oyitar builnaia
. ,. 1 Piaa. a ., a ,V-
in luonnoua, .nrooga mn uuik -1 u
smaller dealers ware applied. Tha cruel
plitol lbot that aant him uaaunaalad Into
eternity lofllctea also serious aeinmeni on
i,a (rafii. Arwbieh bo was tbt nsaa ana or
nament. Without blm, tba Hibm-ikel has
lost Its busy and tbrtflng atpeot, and tbo
Mntiitp.(a nrnhmi.n--r of low derreo ara
Idle, sad, and Inconsolable "
Tbi Richmond TVnw which Is about as
loyal a Journal as Virginia sentlmeut will
toleTatocalli Mr. Ilobert E. Leoa"puro
. A A . 1 A .1-t.A If k a...
minded ana Dre-emineofc pime..- a fb
triflt. Booordlnc to Woreeiter, Is "a lorer of
Ms country." When did Mr. Lea giro arl
THE SUFFRAGE QOEMTIOIT.
n IS SdUor 0 ih Xaticnal SepmlUeanr
ff Alaa aa.Baal .III. !. .AamlJaarattrlM la
CoBfreas for lucreaead offrafe la tbla XHetrlet,
WBllO qoailBCailOBI Kra Dr(K, Ollll aio aata
...J a. 1I.A AlVaa f tva lo aaaaa. IVmf ta lh
ppw. A .aaar viuti, a ar ( !. . b .
otoat of Iba adoplloa of tbo rea4la( aad wrlllaf
aiatt, iBBI Br.piiB aaai vm aa. ta latvi
of atary aoldlar, tc(f or tfoct,wbo bold, aa
hoaorable dliebarf a rroa aartiee la id aauoau
army. Tbalr artl aad dtolloa tola Baioa
wba Itwaa aadaaiartd onjoi loqoauiy una
aa fallr aa adaealad traaaoa would aaotbar claaa
ll tbla DUIrlct. Tba maa who baa foojbt for
bia caaatry la preaoned la boaanaiaauy ca
calad to Toto for bla aoaalry, Iboofh bo may sot
bo able to rad tb Cooittlatloa or write bla
name.
Wabioto, Jaa.ti, lltt
ttemarliAbla Kaeapoa afCaUaatMaai
tt - . a..--- .n 1.AtJlna, a
anbordloato poiUlon in Iho Eait India Com.
pany'a aartlca, twtca attempted to deprlro
blmuir 01 Ilia by anapptnf A loaaeu pieioi b.
hie head. Each time tha plitol mined Bra.
A friend ontarlng hi room ahortly after
ward, ha raqneated him to Bra It oat or the
window; It than want off without any dlffl
ooltj. SatllBod thua thai tha weapon had
bean duly primed and loaded, tha young man
. . ... ...I , ., T , I.a .....a. it
eprang op, oaclbiioidk, ,. w. .....
Tor aometblng groat ' and Trom that mo-
. -.l.,j l.tJ. hl.h tnr
mam gato op oo iucb ui .u,iu., -uiv .
lome tlmoprotioulhadbeannppormoatlnhlf
thooghta. That young man afterward bo
cam Lord Cllie.
Two brothora war. on one oocaaion walking
togatbar.whan a rioleot atorm of tburjder and
llgnlning OTrvooA toem. uw ..,-,.-.
aaaa on ina apoi, to otner tb. .paiau, ,..
wonldlhenameof th gnat reformer, Martin
laOfcOer, mi. va.u niimv". w .".
Tha holy Bt. Angoitina, hating to preach
at A dletant town, took with him a gnide.who
by aomo unaccountable maana mlatook the
uaual road and fell Into A by.path. Ha aflei.
ward dUcorarad that bla anemlea, baring
heard of bia motementa, had placed them
aelrta in the proper road, with tha deilgn or
murdering blm.
a. fA. !. a. IbiiAb hAW Al
uaeon, iae eouipior, h wum-.. v; v.
Hoard 01 AiaarmvB, wbi vihh -- "--
. am.. ll. -a.. 1 .. l..a..laatAd fmm
L'srr,",""!..:;' raTT ist ,1. :;...rh....mi.. m....ui.
.".: :v2 "r:ri:" 'zv.v., i,.i...i " ...-.. -- ---...
ftaiirkVi. ".;:.".. ..:;- ,$& 1 i. "j" i ,
batoaof eomaof Iba leadlal odacalor ' '
eoaatrywhibafaazamlBedtnem.
aacuu, ,ui .wuiu.vt, ........ --
. 1. ,.11-i.ili.nllnra .n.n.h(,ll.r.
TITO OT1- iDT.Tear.oiu, iii,bm,,m. r""- r 7-
I , . , . .V.A U.A n, a aiwlmin.
dene. ofhl. lor. or M. Mn.try t Wl.. h. . -J -3 '& rlu
aat aa tha apt orott6ra, aquat at tha oar of W w( M(, .'.b,,,. dallrerad blm.
unen "JUTer wromwen u iuiu,
uVeHcaaMairaph adlatf.rausylwlj
Atitti. aiwaea roai-aad.a-Salf aad tutk
etraeta IAti mu.a .i..riiu.al
Baa KajniMraaBa J14rlltaaaaAaaT-A.-.
f.r.kiaal7 btwm Waablartoa, B.UIm,r,
rou. M tTT.... :, ?i.-.Br:...
' L. U. COL1,,
Oaaaral Ticket Azaat,
OEO. I. KOOBTr,
Aaaat, Waablaatae.
YiniLADELPniA. WILMINGTON, AHD
PUl BALTIHOBB BA1LB0AD.
7-A5"v..,..b.iML
uJiswrt2pt;s-'
Itnllll llttn t --.i .1 -. .al .
!:"rr,r;i:ra
ih.'d..?"i!"":,i siT'v.r.d.y. ...
way mbu '--"-.;. al all riiolar
Ad Wuwn"YJ fcSu, (Jfoidaya a.
Aberleea, rarry-a. -, --- --,....-. .
"t'obiller, TTIlmlagtea, BUtoa, Pi
Wlttntatrto.
dlale aUtloaa. .-.. . ianBAT. x
retTTTUlo.
m. uihkii
Aad natra-da-arae. w (g.,J.y, az.
PtUla, uVtra-de-O.-., P.nym'a, aod
MaiBolla. ,. . a , Halt. nor
a.? bJSSS pV!w' ?'r m u
VuIiUg.OB, awyri-B - '-'"" 21VJI.
wlUan.w.ik.'ViB..-p.j:
'7'U'.J "?',,"'T;rt"r Mir wUl tab. tb.
fWla "
IrcOUkWDATIOB TBAIBB-Btopplai At all
rtAf... "alw rAU"ll" AAA Wllmlag
"EbItb Pbllad.lpMa al 11.00 a, m., 4.00, U.80
.amlT Tb 4. 00 p. in. trala aoaoaeta
AAd.10.O0 p. m. ;'",..., . . . .
TlUPITmaHy
"fi1;". wffi.Vto.t7...dt.3 a.. tlO
"tWoO-TBAIBI 1TB0V I lAlMIIOMj
lute WUmlaf ton at 11 m. , 4. M, I. u ua a. oa
,'cumiB?oBPniiaDtwn.A-.t.cb.i.
Ui at LU, 10.14 a. a., 11 of, J. 4.M, 7.
aad . 00 p, m. 0pAr TE1iaa,
..,.... TralB at 4.00 a. m for Baltimore aad
WMblrttoI. atoppTa, al Wllmlaftoa, Perry
TtUe, uVrre-detorwl, Aberdaea, Perrymajt'e
wif.Voreia at ll.lt p. a. for Baltimore
mra aad Wieblatoa puMaiare, ) Wllm aftoa.
Bewar" Ilktoa, Bortb-Ia ferrytUle aad
Batra-a-uj.. ,
Aeja4)IimOUatiwn .-. -..-,-.-. -.- --
BWTlHOBBOBPIIILlDILPnU.
Ta... Baltlmera at l.lo p. aatopplaf at
naV,V.d..a"a." Perrytllla aad Tllmla,Tea.
Saoetopa if Uktoa aad Bewark (U lake pae.
HBiera for Pbtladelpbla aad laata f"'..;i
SiMwiaalaatoaoiBalllmora,)aad Cbuur to
uli"..." troa Baltimore or Wakl.,.
""Loate Wllmlailoa far PbllAdelpbla al tlo
l" 0-BALTIM0M TO PniLlMLPnlA
iggc WINTER ABRAN0EMENT. Jggrj
PSMM8YLVABIA CBSTBAL BAILKUAU,
TWELTX DULY TEAIBS.
. . .(ah. i.IaI... 1 IBA Irala.
will laata Iba Ualaa Paiuac er Depol, aoiaoi of
Waahlif tan aad Ubarty lrU, Pliuburjb, Pa.,
m .follow.: .,..
DAT BArttAOOj.aii .a,, """""' Vniti,
m.atepplac al j'obBitowa.Coaamaafb.aaUll.
,,, iiMo.a, aad aU prlnelpal ataUoae, aad mak
..' direct 7o.ael.o. at Barrlabarj for Bew
York, Baltimore. aod Waaklaitoi, aal at Ph la
delpbla for Bew York, Bo.toa, aad taermedlala
ALTOOBA ACCOMBODATIOB, dally azejpt
Baadar. ato.oo a.m ,.iopuiaA a.a,. ...... --
IB CIO. IVBDMIIUB .Jt.M ....... . - - --,
o "...v. vr.., r-aaa.tlT.BlB H.llro.d. Xboaibarf
Aad Cre'..oa BAlIroao, aad HellldBTibura Braaeb.
PITTBBnBaB ABD EBIB MAIL, dally azeapt
noaoay, ..(-. -.-""-. --,--
mango, u. uu.., .w.,i --- -.r----, . -lloaa,
aaaklar dlnet (oaaeelloa at Uarrlebarf for
Baw York, Balllmor, aad Waablaf toa.
MAIL ACCOMBODATIOB, dally (ezoept Baa.
daylal 1140a m. atopplaralall lefalallla.
lloaa betwefa Plll.huriaadllarrl.barr, uaklar
eo.aeettoaa wltb tralaa oa tba Ibea.barf aad
Crueoa railroad aad tlollldayabarr '!
lot.pl. f at Latreb, Blalratllla laleneetloa,
JOnBOWB,UOBaaa,-, --.,--" IT".
lardoa, Uwtevowa, ttUBIa, Bawport. Marya
title, Utrrllbor,. Laacaaler, aad Dowalaitowa,
.. ,1 .V.. it. .al an.na.llAB. ar. mad 101
v., .. ..J UT.iM.ri,. aad al
IIBW lOrK, AUllHiui., ... ,......,..,--
vkii.n.inkla for New York. Boatoa, aad later-
-''!.!.! lf.V.h'"5- S'VJfi.dX.kK.:!
"'.."" ""T .Vw.-T..l, W I.! AI!..tOW
DAlUmOIT, aaa w . .v.- -4 -
roale. ,.. ..,. ,.
JOlllUTUTVXI vouaavi,iv,aK., -
eepl ooaday) at 4JJ p. m., etopplaf al rejalaj
aUlleaa t.wa PHUburf aad Coaemaoib, aad
eOBBeCUDB Bl BUMJaTliia pnT.i" ..-.. --
oa the ladlaoaBraaabAad Wait PeaAiyltaAla
,riplABTLIBB.dallT.azeepl BaadaT, at 1.J0 p.
1. . atoonlac oaly al Caaraaob, auutaaa. At-
tooaa, OaaUaldoa, Uwlitowa.Mimio, n.wpon,
u,
1865. niNQTOM- 1865.
AUXAIDUA, Atl awaiwn".
BllLBOAD C0KPABY.
CAPlTAb TO, MOO,000-AAa, 1100 XAOat.
bo Amu or niaactoai:
Bamaal 11 Bbmak.r, 11 . f Balllner.
Xobart W. Latham, l.q , ajfw TorkJjHT.
Joi.pk B. BWwait, f , of WallaSW, 1.0,
Pred.rl.t P. Btaatea, ) , f Whla. U,D. C.
LMBAld Hayek, El , of Waablat, D.C.
orricaaaj
Praildaal Raberl W. Lathaa, lea.
oeerataryjaaepB . aw.,y -v
Treaaarar Laaard Hayek, Kq.
i. i.,...i. A.aai .ad Kacoldlai Seera
tary Oxar A. Stetea.. .
lllcommanlcatloaa r.f.rrlor loboelaaee oon.
BMWd wltb aald road abo.ld b. addretaad to the
Baentary, at Iba oaoa f tb Campaay, Bo. 411
Peaaayltaala atapaa, Watblaiioa, D. C,
aotiB'n
btb a. i amps-
"ATLANTIC STBAMSUIP COMPANY,
TO'BIW Y0BK.
Tba aUamere eomprlilap Ible llaa are tbo
L O. BMiaUT.....Capl.l. MQtBIt
PAlBPAX. Caplala WlBTIBS.
Leailap Plei Bo. It Berth Klteri Baw To.rk,
otery WXDBUDAY aad SATTJBDAY, at 4 p.m ,
aa. lOat OI u atraaa, T,aa,..wa,, v.a ...-
TUI8DAT aad HIDAY.al 7 a. a.
Prelikl reet dally dkrla, baalatta boari,
aad aarafally kept uadr tour.
Tb Bwaiaare oi law ii.a a.w .v.. w"
Alazaadrla aad Oraaga Ballroad. Pralibl for.
warded to any polat aleaf Iba llaa of Ua road.
Aaaira-MOROAB, BBIBHIABT k CO.,
Cor, Bletealbet aadPaao. ate..
aoata aiae, w.,..,., w ..,,
WaabUflea.D.C.
B0WXB, BE0. A CO ,
Alaiaadrla, TA,
B. B.CBOMWELL A CO,
BOlT.U' t TTeet etrt.HwTork.
point on iota, c.riaiuij, . .. , --
hate aomo remedy to profoeoj at loaat 119
. -' Ii til. V.oraaam Atdrlll
aoatut to otar tba raallty of a. dirTeranl rea.
. a a J 1 1 I .. iIia raxl fir
aoni ana may wa pot ouun, iu :
bia being atlU praiidantial candidata, and
tha natural conioquant diallka to meet loon
an Ihuo u tha trial and conflation of tha
baad of tbo rooolllon, an pome to wu.a-..
to toU for Iho'nMV hlet pttgUtracyt Thu
la not tary flattering luggattlonj butw
. ..,... . 1.. 1 t la via mn.a
ao not oHitato to UJBB. -.. .- -dlicredluble
than tha fact, that being the
...-a. ..1.-. aap lta KAaaVII kak ! MitO
dreamlng bnd planning how to gat Into tbo
preuaenuai BHir.
f 1.. a. i.ll. m.ba In .nr.1i.. UUim.
In publlo eon&denoe, than has Jada Chajc,
through tMi now notorious clraomiUnea of
bli ambition, iwu.www -..,...
t ,-ai'a Maf AkUfitlon to aDDolotlnc him
to Judgt Taney'a place. That It would not
. .- '..... .., Ju.VlL t.n.,1.
M ao waf te. ropeaiau "" v-...
aa.uraac.orMr. Cha.a'a frlonda. But Mr.
Lincoln protad tha wlie.t, and tha faotli no
more lamontahla and dirraoerol than It 1.
irue. And to it,, and the caution ancj di
plomacy Inrplrad br It, la th. oouotry prob.
ably Indebted Tor tha clrcumatanca that Mr.
Daria temalna an nntrled and uncontlcted
prlaoner. , , .
Meantime, tha popular feeliog, awlnglng
i.., a , ii- 11.., lha .hansine rala-
"".it '."'-.-". ;:.!? a..i
tlona ana cnanging imf1 ""- ---North,
now, mora than .tar almoet, demand!
Alike hla trial, bia contiotlon, and hU oxaon-
n v. 1- L.laa ffwlp.n tA ITl a TBo
belllon and tba rebals, and, . much of
. . ' ... , . k.ll.l- la ..lid Iflffe
IB. piBB protiaa.a mm.-, -"."- , '"
arcbltecinre, wltb lr Irlmmlajt.lil fel loaf,
71 fMtwtd. batlaf alal.bd kaaomaal, wiib
epaelooa play aad luaeb-roome, Improted eleaffl
beallai .fp.r.t.i for Iba wbola baUding, tbe
.. T "1- J .. a.at aaallO aflil PnABIl IDF
tbe Jaaiur
1. , etopplof oaly at CoBareaogh,
rleborf for w York,aliimoro aad Wathlaf
UoBUBfdoa,Uwltowa,Mimia,iiwrori,
,111.. ir.rri.bBr.. MlddUtowa.LaacB.ur,
..Bd'D.w.l.low..m.il..o..l(..alHa,:
Marytfll
N
"B W
. ! lifiaaal -M P- m.. Way TraU 1.U
1" KiorBH, .U P. m., Izpreta.
Laavo Cbaaur at . --i - -'iIam
Wilmlaftea at fl.ll, .40a.
itVuaHTWT. wltb aa.e.,.r
J& wUl Uaya VWmUiCoa far P
auliAa4tU sUtloae art. M fc -.
naoort wr -paw r,ai-aTr- .
Job, aad at ruiadalpbla for Bew Tort. Beaton
Bad iBtermeaiaie pgisi. .'.. V. J
IBrOUfn IB UUI wain, aw a -..4. -. .
York oa the Alleotowa route.
TJ. . . .. JTL.. a. ai.. apa-.la fa Wa.l'a fllaltaa
u!ac..S.MS
" Thl,.' AeeomioaVtlo. TraU. for will-. BUli.a
lat. dally (zerl Boadat) at S SJ pa.
TcVrlb Aeeommodalloa Train for WaU-e Sta.
Uoa leatea dally (ezeept Soaday) at . 0J p, a.
.... a..ilJA. tl... RtatAB. .tABBl.T Bt
all .laUoaa betwtoa Pltuburfb and feaa, at
"waPCbo'r.b Trala l.at.a Wall'f Btallo. T.ry
Caaday al 1 05 a. a , aad arrltlaf la Pllt.b.r,a
:. T,Aa Y.tan1aa laaVAB PlttabBTC B Bl
Zt li-so oVm . and arrltee at Wall'a ttatlea at
LOO p.m.
E.toralog Trala. arritelaPltUbarfbaafellewai
if.11 ,,, 110 a.m.
Han..... Bona. -.
Ti.at Wall' Station AccommodaticB. 0 28 a. m.
... . . a M a an
I,,, luammoiii a..,,, ...... ...... r
Baeond Wall'a Btatlon Aeeommodalloa too a. m.
Jobattowa Aeeommodatlaa loot a.m.
Pltltbonb A Erie Mall, SJJ'S
Tblrd Wall'a lutloaAceommodallca 1 M p. m.
PblladelPBIB Bapr.a... v.,. airtt ZT
PounhWaira Btatloa Aecommodatloa 6 00 p. a.
Altooaa Aocomnodatlon Bad lalgrul 10 10 p. m.
Aa Aieatof tba gzrelilor Oijalbo. Compaay
will p." tbroaib each tralo before reacblaf tbo
d.pof. take upebark.aad dellterbaifaf a to aay
part of the ally Offlaa No. HOPaaa tlreet, opa
day aad alibi, where all orar lor too ..
YORK
WABHINOTON
ITIAKIUIP COMPABY,
(OLD LIBI,)
BIW X0BB, ALIX1SD1IA, WAMIBOTOB
AHDOAU-aUAtuna, v. w.
0CI1B 8TI1MIRB
B1LTIMOBX, BXBIC0A CLTD1, A 1MPIB1,
la coaaiacrioa win ltAai BTiAiiiaa
OIOB0I B, BT0BT, MAY ILOWW, ABD
ABB ILUA.
alrl,) Bw Yk.
,., ,,f,n. ' jVHT5JIffioB, A,..t,
feet of Hltb .treel.aaorcetow.
M 1LPBID0B ACo.,A.Bi.
Prlaee Street Wbarf, Alaiaadrla,
JAKU UABD, Afeal,
117 Wall Strael, Hew York.
Preltbt wcelted eoaetaally aad forwarded to
.11 .ai: .Mbe .oaatrx with dlapaMb, al loweel
Si.T . ."
riRPIIANS
DIBTBICT
OOTJB T.
..a .t-t. ,...ni ...,anl In tb. OOUntTT?
tne oiu epint 1. ' f,...-" --' r : rr
... .n.lAval nannla. not In DBIllOn, but In
. . . 1.. IhI. Ia lha Ann.
eober aaanoea, are oouiiu. .. - -cluiion
that a hl.torloAl mouumant.houldbe
ercted to the depth and hlgbt of thia great
crime or treaioni that not ao mucbpunUh-
ment hut oompicuoua wring ,..... ...
thebeneSlor the nation and that bare, In
tha panoo of Jefferaon Dati,, It can ba ino.t
limply, mo.t lurely aacurad. And yet, ai
;:('. ... 'i,h iha Tuuttlon of our
otarjoouj a ... n.. --- r----, - .
'...., ... ,1.- ..,!.. frt. II. .noh A
raiult Ii not likely to be attained. The
. .a.ll 1. La ta At-aVial iHtA ail.
country 11 more iiaaiy to . -"- -
qula.cenc. la lome lurreplllioua dirpoiillon
or hli peraon and hU cam. What conoln.
alonto the mejeitlo mAroh or onrluttte
tear.' blitory ii thuiharore '.Spnngfil
Ktpuhlwtn.
Jirrta.on DlTH.Chlef Jo.tlce Cha.e
appear, by no maana ao anitoua aJ lome of
hlaTadlcal uiociatea to hate an early trial
. ., 1. . L. .! af hi.h
01 jeneraon ibti. ib ,u. pw - "-
troaaon maintaining taat tu ?" -
be tried by the cltll, And not by military
. . .... 1. .1.11 1.1.1 .n Anlv lake
law,, ana tu.v . - - -r.i. o..ii,
place properly in tome portion or the South
r . r 't ..1. .f ..Vaittatw ta a ra AnmmlLtad
wnere orerfc mh o i"w - -- ,:;
brMr. Darls. This will nacessltata either
.r li aa a t,.m a ll,a tirUftnar'a
lot open pBOBinj v a-jut, v. --- r
?ot being round plltr ...r. . d .
rair panel do tounu aorea "i'
...f..a, lllln In annttflt the aX
quailBea jurwi. .11.1., ---;
Pre.ld.nt or Dixie ?iV. Y. Cm.
DkUCATE Bic PooDiia.One cup or
rice cl.an.d, walhed. put Into 1 quart mUk,
aat In a kettle or boiling water. Keep the
water boiling until the rice it 10ft. then add
the yolka or J egg., pulling Arery little cold
...... .. .1... i.. m nut fth.nffa at
mux to laam, ibbb u.; -j --- --".,
once, end little .alt. Bale about an hour
In a wetty bototen. Ju.t before taking up,
in a P7 " .. ,, ,, ... ,.,.,. ..At
Allowing juit iiwt . - - - .
the whltei or the three -gge to foam, and
.11 nnn ajiaari DAVOr it 11 JIIU wub, au.u
atotaaaryalr duct., coal cellare, aad room for
'! 1"'"' , a. ...... . .. ..n
upoa taeoBeenieBiwui wa ,...-"--,
bolldlaa-, coatal.lBi la Ibe lower two eterl.. 11
Mbool rioree f J7 bt J IMI la tba low.r
Boore, la ii oian, " bb, ,,"" ...--""'""'Til'l..
,..,. . I.la.dad for
DMIttl " IWI,Taiiva-.. ---..".
popll, of th. bl.bar l-adea, thrl , .-. Trotlded
lata mmiHT HIW irijvia aa - -"--,
-Vl.E .(.of attreel.e.SIU br 04 ft,wllb cloak
bb4 . rfcltall.a room U by li lt The reel el
tbla etory la oecap.eo 7 . V ;.S.
I. B7BMU IBB pBpiI. .1 IB, wn.. a-.,
aaumlUd on propr oceuloae. .,....,
ta b pTcBifanfy of tat. plan ib.t tb up pr.
moat iory te allott-d to Iba elder paplle, aad ibat
tba louaireroB will oceapy tb room aeare.t
10 te OOiaioa uirari, waivu . m". -"" - '
tate d wslltag a, but are oppealte Praaklla Sqoar a.
at. I i.-.l. A.A.,trnaati ara aDarut.
IBtUMiaaa ni- ""i"" ---- --r , .
i iv. ai.in aa wjll aa iha aarrldora will e
bull! tre-proor. tbu dibUoibk wm ...-"
a - ... ajui ll. The lawhnla hAAl IMina
OBie BUOBl W-i BULilia. mwt -"---.i
latloa of tbe Tlrei Dietrlel wm, accoraiog ib
eea.QB of U60, S.41H, aid baa lately ltcraaecd
.b.b J-A. fit k.. aaaaaallllA tlBa IkABtDl
HON mil UFii, Aua vwwtxA.n, --;-
Proper to coairact for ooly a part of tbe work to
I .a... t-... k a Ai.vafnlla nrprtrirt lll
DO Bona tail ivhuh m; - a-.,.- -r-r;"--- ---
dale of prleaa for work, meBaord aolld, aad Mr.
W. J DowBlBg waa tha lowest bidder. Tbla will
five tbe (WporetloB aay adfaBlaga whleb a foil
of prices la butldles materialor labor maj afford
IB tBaeonioy priDK.
Mr. Bbeem mnved that tbe commoBlcatloa ba
referred to tha Committee ob Poblle Seboole. It
bad coil laW.uw io Dana im ma 9V,jKr " r
?wi.Vih. bdlldlBir woald eoet flW.CW to
Id lab 11. He ebaracterlied It ai aa oolraite.aad
bopad that tha committee wooia jm iu '
ita careful cob eld a ratio a.
! TBaPraaideBtetaUdtbatbewaa saw a maa
bar of tbe committee on tbe ercctloa of Ibis
cboolbolldlnj.butbadBOtblBjtodo with tbe
fba aeaew. wu lriad.
AUO, OB IDCigaUBIf m .maaiM... -. - -.
Bowea, lreeldeal of tbe Board of Metropotllau
I. .. a. J.a.-J - IVa pA-irtarilla fflf lha
paymeBt of laborers eroplojed about the eaTeral
.t.t.oa.boo.ea. B.ferr.d
atoryofaeceofMay2i,lM3. aod Deotmber 1.
Ceatral Ooard.hooael for tbe relief fJoba lllti,
BBdAjolAlre.olaUoAOf tbAnk. to Hoa. Jaeper
.. . '. t ii ,... IL, rnmml..lABr
AI.O, A oomaiOBi.awwB ,,wa ... y ,T ,T"
of tb. Aetlam. loclo"laf bccoobU for mellcleee
ratBlinea ioibb aijium. i.........
Tbeepeclal order, bele( ibe eaballtate or Mr
Moors for Ibe bill reported by tbe teletl commit,
tea for tba Improtemeet of the CbbbI, waa Uvea
BP. It protl.. BB lot.vw.t
Whoreee tbe coadltloa of tbe W..blagloa Caaal
U.acbBato reqnlr an abalemeatof tba ou'e.
, a. .....!. rm lha aawara itf the
her armed enemy 1 When, u the chief or
an lnaurgent band, he deluged the land with
blood, to the end tbat ber uorernmem mignt
h. Aaarlbrown. and that tbe oauso of alarery
m'ght be perpetaatad throogh all time '
When, In the aam capacity ana act".a.-.u?
it.. ..m. mailm raotlTae. he continued, long
after the utter tyliir. or th. detllhh icheme
had beeome. mAnlle.t, to acoubiiiibvb ibbit
eent blood upon Wa iklrti t Or when, aa tha
....aihta haail of the rebel Armle.. bacon
damned noble patrloia oy too inou.Auue to a
linen vnter .rouwoi, waa m ,-.. -
monkey .notched him from hi. cradle, leajol
Ilk aim Ihrnnah a 0-arr.t wlndOW. and tBU
Along the laada of the homo. The utino.t
AUrm wai excuea emoog iu. mm.,...
...., .l..J..t..a.i..,l In T.aina (IB
TAnOUB tBri IBB UBIIM, arww .w ...v. .
.Mid frnm tha ToardianahtD or bla newly-
found protector. All were unavailing; hit
WOUia-DO reiOUera OAU lOIW OUuragT. auu ...
. ... ., .. l..,l..l.V- .11.. ...In
in Olipair 01 OTr ...log ma ,; w"ai"'i
when the monkey quietly retraced It. atepa
and depo.lted Ita burden lardy on the bad.
On A .ubiequent oocaaion the water, had
well-nigh quenched hie (mailable ambition.
Ua foil into a deep pond, from drowning In
wnlch a clergyman named jouo.unwaa.ua
.t.mn.,,1 noble patriot, by the thon.And. to a "" -""''
death or atartatlon, and wor.a I Or doe. I At lhe lUg, 0- Leict,ter a young .oldler
the Time, mean by "pAtrlotlim" A deto-1 abool ,,Tent,ca yean or age waa drawn out
. a a ABB M B I - . .a af .. Llaa bI BBiIb. HB
lor aeoiry ouij. u w.u.--. ..
i.. . iha ".am or all Tillalniee r" Or la
tha TSmtt' "country" the wrack or the
late Confederacy ? Andlfao, can the peo-
pie of Virginia Afford to put IBemmte., ju.t
now, under the guidance of inch a teacher ?
OP COLUMBIA, WISUIKOTOB
riMIBTT Ta WlT t
la Ibo ea.aof Maria Mllaa, admlal.lralrlx of
Wm. Mil.., deeeated, the admlaUtratrlx afore;
aid baa, with Ibe approbation of tbe Orphan.'
Coarl pf Watblaatoa County aforeiald, ap.
polated TUASUAl, ice lomi.iu " "-
.... ... ... ... I ..ttl.ana. I a.d dl..
aary, laoe, lor ib. . nw,...' - -trlbatloA
of tba periootl aetata of aald da
' ..... a .v.
VI la.
i,.",n ..
aaa. ad. .ad
day aad Blint, woereBii wra.r. ,w. ... "T":
meat of paauBfere aad bjte will reeette
T'S0.?.' """... ..-. fl. WMIeJ.1.
oaia.mortj fipr win - wr" " ..--
paiaeipreaa at a. so p. m. Bmoa-ai.
MVfiri I. .... Afl... IVaa rjiMtaiT will
OB at aaaaaa wa "- -
aaaala In haad. far BB
oeea eoiieevaa .-.
IBB tame Bt umm wviiw-rtia. -- --
DtamoBeriwhea aad where all tbe creditors
iu ".""VI .uj.i 1. alt anil.
aad aein Oi eaia avMia ionY --.,
(at the Orpbaoa Court of WaiblagfoB Couiiy
if or i aald,) with their elalma properlr Touched,
I th.. -.. Alkartwlaa h law batlXCluded trOffl
.. a aa ' ..IJ J...... At- ....IB tt A t d ! A
copj of tMi order be pobllibed ooce a weak for
'.'' I..1..1. AA.B. tar....... t,.i,ailll fir a
a .A.AL.ala V (, J. .laBAIIf. lltal.
" T..I ' i- O. BOBBIBI.
i.B.-a.e Baal.UrofWlfta.
Ada 1 OUp BUgBrj ua,. .. .. ..-- . ...
All beaten together, pour oyer the P"le.
which .hould he bated in A .boa dl.h a.
tbla li the lauee to he eaten with It. Put In
a bri.k ...n About nt. m....... -. -...-
foam begins w --m a-.-.- -- -- -t-t-
4irV.,,.in.h...n.th.flm.ra,u
dlserent OTen. it i. iiui......- t-- .--- --
time for te UnUhlng """ -Af'""-turiit.
T7.D W AID. U Olft,...
' BOTltiZu -., TiaaTS. Campuiywm Xi BOOB.BIBDM ABB """.
hold tk.mt.lTM reepoailblofor peraeiafVaf Bo.n Pla.yltlBt.ia;VelweemTeBvbBl
gage oaly, Aad far a. amoaat aat ezoilag Woo. JleTaalh; atraal,, aoatb ,11a.
AttbeP..ylTAC..tiElllrpaKA..fO , 4?" ilKur'
Ilalloa, etXtheity fad WmWto Itrtat IfK Biwa,af nffiLI WHUI r.
Or TM nine thouand poal offloea in the
dliioyU SUtai, about two thou.and hare
been reopened. Nearly thrM hundr.d hate
reeelted po.tmI.tr....i, becauiie no man
could be round who could take the oath that
. . .. B.alnir hla ana DLrT.
ha baa not oorne rua .6-.. c 1
The lad..., though " I.
iplrlt, .re Awe to-taB. ..,.....-
I the city or Protliienc, R. I., during
lait tear, nine per.on. dle4 who werj b.
twoen ninety and one huhdred year, or ge.
alxly-on. who war. between eighty and
ninety. And Alxt; who wtt bitnea tTty
Aoafijoiy,
aaeecaatM oy a.po.1.. ,,.-. ...-.-..- - -
city, aad a da regard for Ibe pretertatlon of Ibe
beaftb of the commaBlly demaade Imraedlalo
aad tlioroue aloru to Ibla aad, a. well at Jor
.. . " .. ,.m an rnnrn. If tha
toe purpoia ai vn.ii., ... ",'..,",,
CbbbI a. a work of commercial and eoaoolcU
Importance to the eltr l Therefore,
, U .uortl, Ac, that Iba plan of Benlamln
BeteriOB.ae eommaBleated to the Board of Com.
moa Coaaell aad paUl.b! wltb lla Journal of
tba SOih Botember, 1843, aa modlled br bla
commnnjc.iioB bi iu. .u ., ..-..,. - . -
Bad I. hereby adopted for tbe Improtemeat of
7. - a....- .. ..I ... I.allhaaamaf forlT
IBO TfBiniagtaaaaaaa,.-. "T" a . k.
Ibeuaanddollare, or ao much thereof aa may be
. a.. . . .W. aaaaral Inn an. M
BeeiiarT,piraoiej vui ui -.-.-...---,--aad
the eame le hereby appropriated for tha par-
. al.a...la.AB.ma,atl.l I Ba HpA.nlAB t.
,T" 7Ad,r7V.i;-Tb.-rtb! iw.rk
beiela protlded for .ball be azecBled uader the
..." j .......l nt-varintatKianea ftl a
dlreCUOB BBU, liejiawna a,--..------- --
eompI.Bt clrll eaplaeer, whoee oomp.B.alloa
. .t a . .. .w. -... . bati. 1 1. ft ami dnIlaraDer
lU.m ..dVb VbVi.w.rk b-.--..bj
euBertieiOB ana apcivTat a j.- .- -...-,
to a 'nilit of the Mayor aad two membere from
eaen unara 01 in. 17 w- .
Mettre Peorb, Moore aad Bhem eupported
.vebiii 1,1 Mettre llerrell. White aad Edmoa.
tfoaopJ..dll Mr Mead f.tor.d tb. bill 1.
BOBOortiafaateree .v..v.f.ii
Tbe eobjecl wat in., poiirva-a . ... .....-
l?eVe iet.re ladereoa.Edmoaitoa, lltrr.il,
Mead, Taloert, Whit aad wilua7.
" .. ! 11.11 ti.a.1. ITK..TTt HI mm a
2(atwateiire hh, -( .ttal
BBQ r""-w" .
Tba Board tbea adjoarDea.
-j . Ifnina a,, annnwlnr itwiTI
Thay may In a groat measure bo prevented
by uslog Tery little soap, If any. beeping It
on briefly as possible, washing It off clean,
.A .I.LI Ib. . otal aa Itl. aaaiap Ia
ana tuon unisaing iu fun.j mou ---.
wbtoh a little vinegar Is added a teaspoon-
IU) (l a pin 01 vtoat na.-K nil ;.
This nautralUas any atkall of the soap left
on tbe skin, and glras a soft feel, while It
a Aka.J ....! I ati rf Ikaanl 1.1 a and aafraa
UITU XQB UBIll U.IIVU V lUtVAHVIT. a -
chapping. Tha dilute Tlnogar Is also good
as a nuai wmdidr aiLrQTiu mr. i,
bs It both sares the skin and prevents the
alkali from bleaching tha whliktrs A lit
tle tallow or even lard, thinly applied aV
. , 1. . .L. .nt-a An, lain .1.. ..In at
QlgBt, Or WU.U tu,u. v. uw " vv.v. a,.,
Io tbo hand, and face irehapplog, and well
robbed off If neoenary, goe. far toward pre
Tenting rurtber chapping, And promote, the
fieaUUg OI oiaea. a,a.n.j bv,u..m
Tha faiiBwlnT conundrum, now on Ita
tratall In our exohange., waa oompo.ed by
one or the irat rAmillea or Jar.ey City
HWn. 1. a man In A mAmmom DAiioon at
n.n,..i ParV with a wicker baaket full of
pardon, lupported on hi. right Arm, And A
i .. -f i.n... ha.r on the otner. nottoc OAU
a.B vl ."6"
rothlng to eet for aeteral dayi, nor the
wherewithal to purchaie the lame, and In
full tlaw of Orace church ataeple in tbe
fore-ground, and tha Croton aoqueduct In
the rear, In tbe pretenoe oi a Dig crown oi
peotAtora, Including the Eogltlh capltaliit.
And 61r Morton Peto, the TunLlen rlaiton,
Horace Greeley and Ben Wood, like a
boording ichool mill weiring a Jockey hat
..j -,.,i,l,l. fa.ther. with A two pound
WAterfoll loAded with gun cotton end pump-
klna, mountea on an Amoiioag .team o.
.i.. ...tin. It. wbt to the race between
guiv, -...-, -
tbe Wlnoo.ki and Algonquin, bar motner At
the .erne time not knowing met ano i. out,
and unmindful or the many pitfall thAt
aurround Barnum'a old Muaeum lot, and
other localUlel of A almllar oharao tcr, to lay
nothing or the wltnenng renuxe aamm
l.tered to Earl Ruuel by Mlni.ter Adam,
pretiou. to an outbreak by the Fenian.,
hortly to eome off, for the performance or
which bondl hate been glten, ana mo to
Aicertaln, pretiou. to an alecttion, whether
General. Blooum or Barlow atole the cotton,
and whether aome or that lame cotton ia
ant tha Idanllea! cotton with whloh the young
lady referred to Ii loaded?" Why ii All that
like thl.?
CONOnESSIUtf AI. PROOKKOINGS.I
fContlaaed from our Beport of Ywterday
SENATE.
Mr. Morrill, at the concln.lon of Mr.
Foot'I .peech, moved to take up tbe bill to
regulate the eleotlro franchlio In the Dis
trict ot Columbia.
rpi.. t.111 ..r..a lha rlahi af .unraTB nnnn
BUB Mill vwu..,. .". ...-- - n- r,
.,, ,. .......Ill waar. and nvar. arha
IU mill MIKJU.VI a, ,.- -" -.- "--
bate ra.ided one year in the DUIrlct before
tbe election, ana preionoe. uuui.uu-.uv iwi
Interfering with the exerciie of the electlte
franobl.e in the caie or any perton or per.on..
... ...1. ..U 1.. -.-.....! In nahaln tha
Air, AATI. ..IU UB yivinjo... w u.w... ...
Abote, And Atked thAt it be poitponed till
to-morrow,
Mr. Trumbull .aid the Freedmen'i Da.
t.111 . al.. ..J., daftlia da flii tA.ml.ra
FBBU U1U WM " vimi i aww .- .-. .- .
row, aud ba would Insist upon taking It up
at that time.
Mr. DbtIs moved to postpone tbe bill un-
All a ... raaat.d
ill IVIUUIIU", vaiiiTH
Mr. Wilton called up the bill to amend an
... a. .I.I..1 a tb a. fn (rAAntAfita a nattnnal
mVh VUlllilVM BU taVV aw IHVUI"ia. ma.tnw.
mia -J ..! ...tnn f. iV. a.ll.r nf
miiibarj rum uii mmjiutu mi , u.
the totally disabled officers and men of the
I I... abba. f th. ITnIta.1 At alaa It
wlUUVCelt tutvva wa taav vuinia "-
provides tbat Ulysies S. Grant, and others
namea in tne om. Bra DerBDjouDi.iiuivuauu
created a body corporate In the DIttrlctuf
.a lt . iL.t Al- IJ .tl.n ah all
UOtumOIB, lOat. uw laiu Owij-wibiivm w
have authority to procure for early use, at
suitable plaoas, sites for military asylums ror
.I .: i i. ik. ... nf th rebel
lion not provided for by l,l,D11lw,
nave Deen. ur may uoraai. - -
' . .. -naalni.nanaaanifl
rrom procuring tneir own i..a..-.. -
Bi,r,nA,i h. re.ion orwoondi or ilckneii con
tracted In the lorvlce
On motion or Mr unm., .u. u... .... -u
amended aa to make It apply .xclu.ltaly to
perton. discharged from the army.
r a . fa W l.AB. fnrlb.F OOnild.
un motion vi -- ,- :
.ration of tba hill wai poitponed till to
.. .n.lnna Ia t.k. hi. nl.CB. No oblCCtion
' a. -j .kl. .... -..-., II. a. .hat
waa man tnu iui. uu sm. ... --- ----
dead while on guard. Tbe young man Brit
. 1, . .V.. .nlhn a. t Ih.
arawn aiterwaru oeoBiua iu. ..iuv, v. .a.
'Pilgrim'! .'rogteii.
n.il.U. k.n knm .... .A ...It BD
.'OUUllUgV, nu.u wv.m, ".- -- j
Infont It waa Lelieted to be dead. A nur.a
tandlng by fancied .he .aw aome ign. of tl
tallty. Thu. th ftehle .park or lifo wai
ated from being exllngulihed, and an ami-
.... , !..., Pk.I.ll.n n...
nent minor ana couai.i.u, vui.a f..
icrted to the world.
John Weiley, when a child, wai only jutt
pre.ertea trom nre. aibou.. iub uiuiu.u.
After he waa rcacued, the roor or the home
v.... h. had haan fall In. Of PhlliD IlenrT
a iliollar ta.tAnce i. recorded.
John Knox, too renownou ocoten ro
former, wa. alwajt wont to alt at lha head
of the table with hi. back to the window.
On one particular craning, without, how.
eter, being able to Account for it, ho would
neither him.eir lit In the choir nor permit
Any one eleo to occupy hi place. That tary
.'.. . ,.,,.. .1.1 I. ., Ih. aalmlnar
HUM A DUII.I wa. .uu. u a. .- "... ,
purpoiely to kill him; it grated the chair in
. ,.i. L- . ..J ...!. . hnla In lha foot nf
WUlCn UB Bl auu uiau. - -. - r --
a CAndleitick on the table.
Many yean bate now eiapsea aioco miw
anbalterna might hare been aoen itruggling
in tbe water ofTSt. Uelenej one or thm, pe
culiarly helplen, wa. fr.t .uccumbing. lie
wu .aved, to lite al Arthur Welle.ley, Duke
or Wellington
The 111 or John Newton la but the hiltory
. . I.. .-...Ilnii, ilallilfinMI. Aba
g, , HIIVIVI iaaii.ii.i. '"
youth be baa egreea vo accompouy -
friendl on board or a mAn-or-wor. He ar
rited too late; the boat In which bia friendl
had gone waa capeliea ana an it. occupant.
J I n an, .tha. AAA. linn wh.U tld.-
UrOWU.U. VU BHV.-V. "-- ,
lurteyor In the port of Liverpool, lome bun-
oin boa aeliinoa nira, .o ib u. v... -
hit boat much later than u.ual, to the great
. ...... I .l.na.Apa In tha h.bltof
lUrpniO OI luva.a. - --"
obeerting hli then underlying punctuality.
aa . A I- lha I.. a Ba It a r A I l-lfAP IA 111.
Us weni oui in iu. i -.--.-.- -
ipect a ship, which blew up before ha reaohed
.1 ... . l ,.r. In. .ha. a a fa tnlniita.
DCr. IIBU UB !. " .." - -" ---
ooner be mult hate peri.hed with the rcit
on oooru.
.mum " -:: :.-,',. ....di
ABaaTaaaB ii DJOrrOW, BOO IUB .-.ua-, av . a, I"""-
w.,,.,.. .111 hAT. A naw noam In tha to th. ooa.ld.rAlloo orxoutlte buaine.I,
iFehntAi; Alhmc. ' ' Jandioomfter Adjeura.
PROPOSALS FOR STATIONERY.
OiriCB BITOT COHUIBtABT OT OCB.ltTI.CB, f
Wa.hiioiot, JiBoary IS, 1S J
Mealed i ropo..i., i. .,..,... n... .. -
e.li.d at tblt omeeuBlll THURSDAY, January
.. .... .. ,, .,.(..1. . n. n, fnral.alnff thl.
Depot with the followlo, Btatlooery for Ibre. (S)
.1... . ... ,. ..a .r r.hrn.rr. llod
mOBlO. IIOU1 IB. aa.uav. a-- '.. ,
Cep Paper, luled aad uaroled, to wib not
la.. than llpoundi to tbe ream
Letter Paper, ru.ed aod auroled, to welf b not
le.elb.nlOpouodttotber.ini ..... ,
...... p.na. ml.d and QBialeJ.lo welfh not
leietban 9 pouodt to the rrm
Bot"ap.r, rnl.d aad oaruleJ, Io weigh act
le.i than 3 pooBd. to tbe r-.m
Folio Po.t, ruled, to welfh out lei. Ibau U
pound, to the I ream. .,,, ,h u
BBTeiope i-a"'i v --
rSBUw'ftSTt. -i-' '" lh" ,0
I.f '.0 '.'.f!" -a, M.-bll. BBd b0ff. Of IbB
fiT.,!..."..riTo.,z.. in, U4. i.n;M-io.
"lle'lter EBt-loP... Pr M, white aad boff, of tba
follo-lBI ' , IS. Sf.l, zxl, xzt
n.tlloir W.T.per pound
MaclUlt. IB'1 and mall boltlee, per do.ea
Irorr Paper Poldere, per doiea.
ll.d Tape, Boa 17 aod 23, per .pool.
ru.bolder,Ae.orted. per doien.
Koger.' Era.ere. per doien
Sleel Pen., Olllclt'., Mo. 803,401, 111. 311.
Sri'.rul.'.'w'r.tla, Fl-ld. ,na,.. aad
r,Aja'.dcoVi -""j' i"u "", '"",' '"
doiea. . ..... .
Black Iak, qaa ta b- pin,., v.. ..-.
Dorell'.or P.'IJ' Carmine Iak
Menwr.odot- Booka.aaMrtad, per do.ee
Bl.Bk Uooke.per quire, Cap, Demy, BBd Me
dium tl ,
Isdla Rabber,per ponod
Bk.tBBde,a...led. wr dowa
S.UP1. will o r.qoirra, .a. .'"'-:-
tiled to be pr-at al iba P" o' the hid..
patmeal. w wmii w.,a.j,a...- .
a. tbe OoiernaicBt may furaltb.
Pr.po.al. to -odlr..! T BJlI
i,l,.d BteTalMa,.i0.a.V

xml | txt