OCR Interpretation


The national Republican. (Washington City [D.C.]) 1866-1870, May 11, 1866, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053571/1866-05-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

. . .
. . ;? f . t -'V " ryMTyyroT v?rM rfr m'T! Tftrr f.-Av,,tt - .rom
,PJT1IE' NAUONAL-'MPUBLICAN
iW10MI'iiEp"pJ
, yt , ,.) , ,
,rtiW
W
n
''"
MiakilBi
j
" Oaf Bqtare, three day ,.i ...A.f...7.oO
oJ Ot eeaer, four dart , , f
On tqaire, 1 dars.,..,......, ..... MP
. iuin jr AuvimiiiBU.
fyaya. ovary
?) rst y:2.X.i
4,MnyAonC,
U eabosrtboT fbr
Siy Xveryetberdey BdverUeemeali,.jO ft Ml4-
rV!"l... .. a -u ft .i.l
,.. V.
kfall eobMrtkwre;
wMikeiaa-Moob
fjual Hu Lll. w II.. l IuhHuI t
awoa. 'Hyeoirtsmeyeer,
r... pviini iim vi uai f.Ttim-f. i
i4f vrtlMtMit
IHMlirHiMlHItMIMWim
jaw?
at, ror St, Lt M4jjra4. UmfiIm, t at4
rl1tWiailMrUklfprl, jl J .
IlUfflMeMaUftnr 0 V
A4nrtiMBat fci4 W hM44 U Ut , Jm
THAT TVXikTLT VAtTwaTJ
I yubUaked every TrMtf
1
tJ0 Tbra. aoyUS aaa' lW,M.V MlWaa
PDBLI80EP PAlLT. w ,i '4KL" . - ' 'iiOArT , . .:tt&Vl s .' (JIL ;,UII'UJMK '
m
. .w r. .ova., k.iidirt l jm km- :nHtar.r,f ,,..,..., .uaw.m i.r.wii
e ,.. ?: .,av&i -i nA-Nst. urn ti,fl t 'ii iti jk.i j -,i,.r .i.i..k. MriM.'v.i'itiiiviwii,,!;! ;
R. -UnBar ' aVn '" V l J f i-w - .Ll vm. fBaw & ' "BBj.'mwvraV "arm' j rH J .bbv ,Fr "'TM ' Iriail (7 . ' r
' Y0L.VI. "' " v- ' WASHINGTON CITY. D.C:tFWDAT,"MORklNQ. MAY Tl.. 1808 ITT - ':.', AifttfttfO. '
.?;
Pi
low
rBWmeaWiaf BB wt
mmr.'jz,ti .'
m s.
i apBPawjBBnt-2 v
aaMatSPt aa. Mav aa. M
M
x.xrraaiy.wTr.
N:
EW 'BOOKS OP THE BEABON,
niirufckoTHiu.nirToiK. . -
W, ' ''i-'f
JIMK LOnll rniOBOt A BIrrtUl n.Ub.
1
J f wuiual. Ontnl Wltk !.( r.rltilt ,14,
t cr.ibi i jo. t;
AOkka. A K"l- Br n Olipkut, uiln (
"Tk. Ulr4.tl.
Tb FtrpttulGsriU, 4i
r . rpr, T Mit , ,
HiXWltL DHlWltT. A XTt, B F, O.Trtffcrl
n.riM'i'iNiii ' rq
. t rpvff t. !
.It
OCIAL Lir OITHI CniHMI I Wit lanluMult
rr ' . i tjV
f talt BtUfUt, 0TriftMatftl XdawttoftaX1 a4
SiiIiimCiimbi aad lataa, . B KT. Jau X
llUI,ranMa rtanr llaiilr ( Ik AmtliU 0vr4.
Wlta r 1 Ulaatratl. la twraM, Ub.(
C)rt, BtI4 Mtt, 3 00 kl fc. i
v MliOH Liri In TUX SOCtUr al IUbmUJ ktaioa.
laTftiaak, Cka?lMtaiMaftila, CaartluK4Ulskt
aIkrefh a4 .Aa4raTtil. iic tk yn
imiu iu. Brio Akbott, Uu Luituui in
V Trft Draaa) tUauataV. llat4 0iaST
J4 K4pa, aiOO. , ,
A XObLt LirK, By Kla Mitttk. (Wr CralO
tkttr l fJok 111 If-, OMtltmaa, ChrtaUa'aMla
Uka, MA Uf rf a Ll, mQUt.H MTaOtlttoa,
TBnaa4faraMUr.' Ae l.mo , CHtk'if so.
uuviuukrwisua luiHAHiflVTuiuawir
War of lb Xkilla i r, Sjll aa4 Ckarjkdla Ca
CttMl
iiitKUUudll WarUtUVatultlUu.
VriTUAHOBllIOHTIU. DrUra Ouktir. Ailkor
f JTmt But.!,'- ;'CrtifotJ,'' "lylTl.'i bwi,"
Ac T.,Clot,tOU r.ur.tliX) . .
A TIXT.BOOK OH iniVoWr, raTStOLOOT,' 1KB
niaum. MibMHiibinu i nniiiM. bt
ka 0 Brfr. V. D i Prr.w.r ( Vklanl UUtefy na
Pkytlol.fr Iitk. Haw Toik FrM Aeadaar. ia4 Tn
fMaar tf Aaalrtleal Ckanlatrr la Ika UalT.raUr af Bair
York YUklJ0Hla'rcio...ll..Cllk,M.7J.
ODr)IVlII.L. BJ.B U.aa, laUrfUa.
alaUaa,"Aa. ln.,nmHmu l
flarpar k Bratkara vlll aaad j of tka abara warka
kf nail, poaUf a pall, ta aa? part o( Iba Ualla4 Stalaa,
aaraaalpiaf tkaarlaa r
Tka akofa aaiaaA varka ara fac aala kr lIUDtOH
TATLOK.artklaallr., P
TTAIIPER'B MAGAZINE
" TOLCKE M, ITOHBKB 191. "f'"n
t Tk prtMal ftn)ov of C)ifMM ttiaat fait lob la
laaajr impmU tk iaBtffaloa la tfaa klttotj f
ear Oovaraaiaat. a actr4aai 'vl'k riaatt r
pwU4ly ar(t from auy qaartara, ikt'Kdlwra f Ik
kfacaiU will iu4 ikaoiTSiT tticoaoor Cra
iiur Xrtr, a I ptMat a fall eaaal f tk
promtaaat naaatra rpo4. Ik rgaaiaU ky
whUklkay akall k adTuMt4 aad piM)a4. aa4 tk
laalaatloaUkaala faipet t titm. wtik abatrtaU f
-all laiportaat 4oaatBU nrkick will ktraaitatfarai a
part tk kltorr f U fraatarlaaa tkrotf k wblaklk
aattaala paatUf It will ktkalnr lk writer f
tk Bor4 t prvaaat a Mr tUUmut C faau a4 of k
xprMd epla)a ( rtprtMaiatyT taaaiagt UmI
fortkklaawaTUwa.
TktUahlaf ft partlaalar DpaHawatwUtlk
fUa afMt Ik iuiilcB4( tk aUigasta. wklak
wUleoaltaa t itroud to Lllarfttar. BoaUl Ia
proTmaii aad ArtAiapl aTifaaU bar ba
a4, wiikf14aa4 w,trlkior, for faratkij(
nattar la avarr (tapatltaaBl
TXKkiarOK bAHVBa-B HAOIZIKX AHD WltKlTf
XMkaaatkrf larpr Maf aita aulatfrDi Utf
tooBkaa4r4.prat laor nattar tkaa aav,tkr
AaVMrif aa tatf uilalaet4 at lk bbbi prlar, aai kkarl
4kUlk quaatUr tialalavd la tk ppalar flrlllak
Biagaitaaa. aaak aa lk Crahlll,M "Taotpl Par.'
aad "LOBdoa SoeUty aa4 aTalrlT paraat
Bttkaa4k kaif rwft BrltUk UiuiMaik at
8iakirov." rrMr." aaa ib "vaaua uaiTr
.
Uarpai ' ktarasla,! opy for rar.
.ta 00
Harptr'a Wklr. pa Mpj for a yaar 4 00
a BZITB vopy oi iDr ) fia.i7 sr i nipnif
Will b aappll4 sratti U Tr lb t It kMilbM
at M ack. la a rajnlttaaea, or alx opla for $30, ,.
Vaa4 Ttaiar tk Magulaa, tatk Tlaa
UlatBf Ik aaaibrforU a.stka.wUlb faraiakad
for 14 Pr toIbbi, aad Mil by nll, poataaj paid.
Boaad itlmti of In Wtkly. aaak Tot ma Matalalar
Ih.. iBBbiri for oaa roar, will k faralaktd frft7.
if frail ht trr axpraM pald.tkwli ktof tk TIn Ula(
V baf ad Ikal ollowad la tbo naVL '
I A llmludBankorof a4TrtUaiBU wlUVora
n ! IB HalUalB IWtlVW ( raM "llala,
$lMfa batfpaf. tU, ona-qaartar piga, 71 Tk
olrBlatloaof tk If araala llar(r tkaa Ikal of Bay
almllar prlodltallatk world A4TnUa.aaU will
also k lairtd la tk WotUy at tl 0 a 11b ot)
U iaald. aad S lift a k Utdo, for oaah 4ooe
Uoatwktr 4TrUaoBiBU ar dlaplaytd. tk akarro
wlllkfurlkBBBibrof aolld llat ooaulBod U tk
apuo wklah la otapl4
Tk poata valk Iifkilaala bw St eoiU
roar, aad tk Woakly aoooau a ytar.payaklo qoar
Urly.Mial yaarl.or 7rly, bilk wkor r
K Babrlbr U tk tfiftixni' aid "Wtntr will tad
aouk wrappar b &wtr wUb wklak Uotraab
Borlptt p(rt, ka aatarod apoa ar kooka, Ib r
NuwfnfcikbkCripUoa. It U alrd tkat ikBBmbr
.wltbwklakltlol conmnM akoald b italod. Tk
BBBi OI iaa riijinor, mi MnifH, iicmtui
CoBsty aad f tat, akoald b dlitlnlly wiitloa t Tkao
"Mltw BPMripiio hi i tsaf r uniiTjnH'
aaBOlafVUk Xankr JakatAdaiva, JoakaoB.
'riktcoaBtyOblo " " '
! a iiaiuiftti mm wait
a44rfaaboaTikoflTB i Tk "CbaifO ftddroaa f
'Maftua or wtaiiyj rrona joaa aaana, aiiwi,
hlk ootaty. Dklo. I Mary Adaaaa, rraakUo." AUt
gbaay ooakty. lia. j
Tka MarailBO aad Woakly ar alway atoppod wka
tk tarn of of asbaeriptloa osptroa. U aMoiaary1
t rW aotto of dlaaoBtlaadaoar
fko vlaiaa- of Ik MaulaaBiMBM with tk
WatBtHtri. tarJtm Bad. limOmm ika of ak feu Sftk
JatrlBtloa aiay oomSoaaa wllk aay anmkor kWkaa
la iib 1 ipoolftod, U will bo 4ario4 tkat tko ak
laarlaar UkM lo basis Wltk tbo flrtt Batobar Of tbo
,arroatVUa.aa4 back aanbora will b Mat m-(
lr Stltmrmw of Ih VtlklT OOBIBiaBM Wltktka TaT
WkaaialinoHaMalflodIliwllttbo Bn4rU4 tkat
-tko aiMBilbor wlaboa U cotaurot wltk lb Han bar
aaxl afior ib roooipi f fciaora'ar . . "---Bath
aankora.of btk Maftila aad vrkly aaa
alwayabo pptlai. '
. ia ronlUiB; by atitla rorr.OrioaOnnaor b Dbaft
ini aw Tk, payabU f tU ordar a Uarvtr A
UrotUri.l pnfarabl to baak BOtaa, at, abold tko
Ordtr f Draft bo loot or atolaa. It taa bortaawad
, wukoal Imi to tk aoidor. JLM-- .
1 Tor . by UODP01T TATLOB.
A J.EW rOEM B"!
J.EW rOEM BY WhnTIERI
TIC KM OB A rilLDI
i
ToaLaiBioTiBioiarirt
laun-BUViii't
A Winn InrL. '
By Jo u a a wuiTTixa,
, oAatkor or "M- ktallar,' ta , a I a.,
Ia oio kaantlally prlalod Tola mo, wltk a laa Portrait
f tko Aatbor, aa4 aa lllaatraU a uf kla Blrlkplaco, Ika
aMBa of Ik Vn. VrUo, lll ,
Matblaf tkat ku ifw appoartd from oat faroiil
IfoW XlTaad pool will ka a loar kona laUreat tkaa
tkla adaalrablo prodaatloa. It tallalbd atory of kla wn
LbylU "t tb , lurdblp aad ptoawar of tbkt
Urwy MOBoa of tbo yMr, aofail of ilaUiltadoaad
daagor to tbo dwUra oa oar rooky oomL Tboaaaado
of roadari will tkaak ftaaw tko pool wk aa laak
, "Tk wUurJoyolboirboykoodkiow
Wllk WklUwr'i owa baaallfcl IIbob at Ibo Iom of tka
poora, all tko wb pora Mow Boaad oaaaot tall to
ympatbtf. .-.....
, ' Aad 4-r aid inly fr.a4i-4k faw
Who yal ramila akall pa aaa to Tlaw
TkoM riaa.Uk plaiaroo of old daya
XU wltk taa by tko kotaaatoad baartk,
Aad atraUk Ik kaada f raaBa-ry fortk
To warm Ikon, at tko wood Sra'a blaiof
Aad tkaaka atra4 to II pa aakaowa, ,
Hkall grMt no Ilk tko odora Mow a
Proa bbbmb aawdow Bowly mo wo,
Or (Uloo loaUitT In aowo poad,
Wood fraod,tb wajaldciai boyoidj
Tko lraTl-ar owaa tko g ratofa bobm
Of kWMlaoaa soar, ko kaowa aol wkaaco,
ImA .d.la.l lit aailk fAiakul. Iiaa. '
ASBjam. BHB (..laBWHai
Tbo btaaltoUOB of tko air. ' i
. BOOKS KECMTLT PUBL1BIIED.
'COrrOH BU.ND- By J.Ttfrok--ldrOw XoprtoUd
fromtb 4tlontl AfopUUy Wpii', U 0t, ,
' Tpx mxiDUtf a ltuoKL lir I. Mirta CtUd. 1
toI. ! ! , " 4
UTTLb. ruXBS. Bytlarriot-BooaboMUwa lvl.
)emo 1 T-l
A ttaUUBB IoT BKX. By Altiaadar Bnllh. toL
. WAR LYK1C3, BHtfary UowardBrowsaU. ISro.
PATRIOT B0T8 ASD PBI80W PIOTUBII. By Wt
maad Ktrko. , IlloBtrBtod ItoL lmot 01 V)
TIBKina blH w AV. By Carlttoa.' lllaatratod.
lvol. .lflw 1 2X
UBBXWARDl Ok TAX LAW OP TnX IVQLIIIt.
'oiOTiOBAKr OP AQTXD MiUXo OP PICMOXt
tioUdtag Panlllar FMndoarma. SariauM boitowod
oa Kiolaoat Mob. ot , toU lit. wX ftO
M1W OOaT A HcQUARBIE. A Koqiol lo "Alfred 17a
sart'O lloaMkoldy Bf Aloxaador Smllk. 1 toU
4LlVx AW D LXTUKS Op KXV. P. W. XOBXBTSOdt,
ItoU. Ua. . ,-
RXW XDITI0B8 MOW'sxiDT.''
IXBUOWa. By Rot . P W- Jlobotlwa I Tla,
Urn. ! M ot) aoli MparaUly or la Mil
WILBKLK MftltTXR. Traa-UUd yTkomai Car
Tt With la Portrait of Oootb. 1 Tola. Itmo.
UIbTORT, THXOXT AHD PRACT1CX OP THX
XLECTR10 TlLiUKArii j uoorg rrtsofrti,
with 100 Xixraflaf IBO.
4VAiyo" Ibo akoTO book Mat, fpoot.pald, to aay
aliraa Oft roooipa oi aaTBruawa y'tmm. t
uarsoo T.CKB0B A TlILDS, PabUabsra,
114 Tnawat otiMt, Boatoa.
, TkalMTO.Bano4"wMUlJfor-aliaUBlUr
i.wonAPi-riruia aafl '
J i u - Thft OfloioJ A4TortUomoU ajm. kaomUyo
r - ! -i'"' r t r
I "' I" ' I l T" '"
', 'i"ytijjgjL3Kii. AraATBnroiPiCAca.
vn'nvn,.; .. ' . H ., cUtTm,.,. j
M-
AYOKB OFFICE, n
rrpaaala vUlka naalrai ,l tkla aha.
vVlniin , iaTBUBAr.Mar'lMi.liatMi,
tat Twalflk alraat waat. rrara M atraat tr
kna4arrUa.WMaaak,tkaraa ullka III
rill V rocoltod at Lbla ok aitil It
(ortTiVO
artk to tk
Wayat aiy
"!?;. s. i.M?. ... i. A ... rf .
wu tii f" r ' To mmob
dliriBf.iiilyUUwkiak aaoanro neat Mb paid
for iW 5 t -th jn5irt J r. i ,
Tbo Barpltt txt. If aay, to M dapoaltod wkarofor tko
Ca.aiIaIokr BiBr4lrrt.LlfUakoaldrqalraBydlrt
.. fatnanB.B u bo aut.WBfB iroai
WBoro to iioaiHiBaiMar any tumi.
"jwn ao appro
work la iivrttfl br ll
to part f Ikft BMnprlatvM WU1 b paid ma 01 lk
rkl apprTd kylk Coalaloaora4 Aaalataal
VB.1talra. & JAlfUW IPitDIllO,
Cna.1aalra. J "JAlfUW il-jLDIllO
atjT'MU, i-i. Oo-HalaitoBM WaraV
TTnTEO ptATE3 MILITABT'JIAIIV
' t-t Oniet r AiajiTirr QCAartiMAkraa. i
. "J W'Jt.., cTA,riitiSrV
5 laalal rrnaaaia wtu ka raaaltal aa Ikla .. aalU
llaa.w MOHDaT, Maa SI. (af Ika pmrakaaa fr Ika
Calua BUtaa af all tka Iraa Wark for BlaatMa apAaa af
"iwwri laipaaTaaTr awnfaat"ooaoii'.g or laa
Boaa, TlaUa, Balla, aad Davala aallakla Tor tka Alfar
aataaaaa.tkalaltartarylaaflaiaamiMi Irara alklrU
aaa kaaarAaa.Crij aaa foot. , -
Tka Ifoa U saw alarai t tka warka af Ika Clarolaat
gaUllf Mill Oroaaar, qoraUaa, Okia, aaa rUI ka
aal ky ika aoaai. -. .. .
AloUlloiklllalikalraaaal laaila or tka aaia,
aarkaaklalaaiciamlaattamUlklaaaoa.
Tarrall CaaktlaOafaramaatfaaaa. .
. Tko OalM ItaM roaarta Ika rlfkl u rajaal all kUa,
If aat aaoraaaT kiraatafvaaa i it . -.Frovaaaia
tbaU ka.aadaraad JTraaoaala far tka
Wrtkaaaaf Irliialrem.' f. J CMLLT,
. Bit XaJoraal A jk,
liailtoijll i , , , ,0..Arr
SALE OE 'GOVERNMENT' LUMIJEK.
. iCur QvasTiBMlama Orncs.
1 ' i. BimDrtfilalHnr.
. .-( '"ooTOa,,.aiay ..loo... , j
laalal riaala will U rooolrod al tkla oSM aatll
MUM DATA Mao IX. luo al If aalafe s . for tko Miokt.a
af Ma foal ot OaTararaaal Lanaor, af Ika follawUf
tioo oaA A.oovltilliia.. ol.t " - - " "
II 000 foal 1W taakOak.
i 100,000 foots look Oak,
i lPO,oo(iroollHIBk uas,
IS9 000 faal f.ik Oak.
10,000 taot SU.Iaak Oak.
HOOO fool a-raok Oak.
"lOOOlfaalB-tatkOak.
3 10,000 foal 1-tuk lliakarr.
too fool S laak Ukkarr.
. 1l(0Ofaat-lBakUlakarr.
. M,000 hat H look Aak. , ., .
It HO fool S look Aok.
,0fO fool Uaak Aak.
Kyno foal 4 lack Aak. if
SO 000 foal laik Aok. .
SMOfoatiilkokriaa.
AMOfaolU-laaknaa, ,
.17,000 fool I laakFlaa
aj,noo fMt ), la.k Ptpltr.
M.O0I f.al ilaak rapUr. 7 . .
Tka kkoTa la a Tar aaaarlar lat af waU.aaaaaaa4
LaBikor.aad caa ka aoak kr ApalTlac ta Brarat Calaaal
IX H Taiapk,aa,Q.lf4aaarUrraa.iarlaakaraalLla.
aota Doaot,aboal aaa tallaaaal or tka Capital 1
Bida will Baraaolvaifar-tkapjrakuaar taa tkaaiaal
foal aad apwara. Tbaaadaralraodrooarraatkarlfklta
njocl all tka blia ikaald Ifj U aaaaldarad too low.
nrmni ia uoToraiaoot loaooj win oo roairoa apoa
aottflaatloa of aeaoetaoaa of kid. aad Brlor 10 tka doll
07 of tko Lankar, wklak aaaat ka Tanorod wllkta If
too. aaa altar laaprapraai 10 aoooptoo.
rrapoiala akaald ka alaaod wllk tka UJd.rVfoU
aaaio, aad lira kla paat afloa addraaa. aadonad M rra
paaala fat taa Farakaaa af Lttakar. ' aad dlraatod ta
D. n. ttUCKIE,
BrarolkfaJ aiBaadCklaf Qaartoroiaatar. v.
774111. , iiBtpolaf Waaklaitaa.
n
oposAls fou'eAectino a
BtTiLDiaa tor the DxrABTMcuTor xir-
J OinBET OUTHi AVALACADXMTQOCaOI
AT AaaAr9LI8,aiAa.XlAAJIVt
Vatt Dbpabtmut, April ttflUa.
I
Aoad
rMlr
day of Kay ixt. it wktak koar Ik kid will bo ooaiad
kr for abUf all tbokiBUrlalBaadworkiBaBBklBa
aostaryla tko roettoa aad conplotloa of a kalidlii
aoaordlaf to tbo plaa dad aptL&lloaaU bo Boaa al
Ibo Bbtt DopatlBMat, at tk IbtoI Aa4a.y, Aft
apollB, Marylaad.
Blddara will bo roqilrod to alat Ika bbmbbI for whU k
tkoy will foraUk all watoriala aad eowplaia lb balld
la aoaordlaf to tb plaas aad spt Ifleatloaa, aad la all
roapott roadyfor oocapatioa Tkayaro rqacatad to
aaa tb i.B U wklak tkar will oaf if to oaiplto
tko WOtk. T
If apoa xaaiUaUoa of Iko plaaa aad ipotlf aaUoaa II
akoald appoartkal dltia'foaaa bo aaadoUBdlaf
U 1mmb lb ol of tko balldlBf wltboot impalrlaf lu
alroaikov daraktUly.klddar aro la T I tod lo iaro-t
aaok Bo4tleaUoaa,aad to atato tboaaioaatfor wklak
th win .tom .It to tko ballalifflf aaok modlloalloaa
ar adoptad lbat ll.lkor im bid aoaordlaf tatk plaat
ib paaiBaMWBB.aaa bib aororaioa; o bbbb booiicb
tluaa a tky Hay iklak prop' W ibi f oat.
Bak a.odl4aatlBB naata! IitoJv BiyakaarlB
lb dlnaialoia of ko kalldlif or la tk partlcalar ar
raaramsnt of rorimi aa akowa oa Ik Blaaa
Kak bid mart bo aoMnMalod by aood aad MflUlaat
BBraatora, aproT4kyaa ottcrof tk OoT-ravoat
MWl to IkU br partHBit. tk.t tk bl44r will. If kt
offsr ko ictp!4, oitir lato Boatraol to porforai tk work
aoootdlir tokUkld, a4 tko Dopartnaat Ntorroo tko
tgkt to rojoat aay or all tb kid, as tk .Burnt of tk
""f """' '"'"rnoBHTOx a. Jisnu'i.
op14.btWlr Obtaf l Baroaa of XaTlgattoa.
pilOPOSALa FORHAIL BAGS.
" Poor Omci' DirAarni.tr. I
1 WililBOTOl. D C April. Ite. (
BX1LXD PROP08AU will boroootvodal tbla Dopart
aaaat aaUt alio ft'alook, a. m. . tbo tk day of Jaao Boat,
fur faratablaf darlaf tko porlod of oaa yoar, froa aad
anr tbi lat day of J air, 1146, isob qaaatltlaiof tk
f.Uowta klad of kfll Boo may from tlmo to Urn
moqilldaBad ordorod towlti
"- A- JDTI CABVAB KAIL IACKB,
Of iIm Bo,-l, U UtkM la loat tb aad fll liokoo la rlr
aamranaa! f u Mo S,41 laakoo la loagik aad
liakaa ia lrooBiforoBo of aUo If a, f, U liakM la
lopgtk aid SS laokoa 1 olraamforoaM.
Tb iMka of alM ko 1 ar to bo mado of oloaoly.
FOToa J a(o hiiu, wtlfblar ao tbaa Blxtaaa
Ocoatotkyard,of 8lH taekoa la wldtkj tkayarai
( tko warp to bo oMk doaklod aa4 lwtBt4,aa4 to
wlffkBoaMtoftbot tty yards, aad of UoIIUof
or waft. If sot Uka tkoaoof tk warp, to. wl(k a bbm
toibonll(kt'tTrarda. ....
Tk aaka of alio Ko 1 aro to bo mad of Jala obbtm,
wolghliff aol Ism tbaa oIotob obbom tottaojard, o Ui
laak wldlk i lk warp aad wort I b aoirly a abot
dwcrlbod
Tk IMka f U Bo. 1 aro lo b mad of tklaaar Jata
ciiti. walgblaa: aotla-a tkaa foar aid ft half enaooa
to lk yard, of lllaakaa wldtk
Tkoao or bIbm Vo I aad Bo. 1 ar to bo mado wltk a
ttklla or kom at tko Up lw laokoo wldo, apoa wktak
ftoaHdoat ftamborof otoUI fcoloo at loaai ua to ibo
for nor aad otgbt to Ibo lalUr ro to bo well wroagkt,
aad lby ar aoh to bo prortdod wllk a good aid taO
oioal botap ord to lie aad ti tkam tkoroagbly aad
otroigly ValooiMimlaaa. tbay ar lo k mad wllk
two Mama, sotarod ak wltk lw row of Mwlag AU
arolo ko markod IsaUo aad oaUIdo TJaliod Mats
alall,MalirraBddlsUBtloUro.
Aay propesod Improramaal Ikal may bo doalrabl la
IB qaantr oi ntnnr.ii, wiimff i j"i i r
too. or ib ibo mi
nattarftf ooaalraoUoa, wlllbMaBldrd
trtkla.ii.alTf i nrlco la dMldlaa tk lowosl aad koal bid
Ka BrnBAUBl will b aaaaltfarod If aol aaaomDialad
wllk opMlmsaa akowlag Iko toaslractloa aid qaallly of
uaUrlal aad workmaaaklp of Mk atM of tbo aacka
bid for, BB4 aiao awniioa gaaraair iwmm taa pvravaB
prspoaod as aoratloi (wkoM -Mpoaaiblllty maal b r
I tod by tb poalmaalor of tbo bImo wksro Iksv roalda)
tkat tkof will booomo nipoaalblo oa oBdaJoat boad for
Ibo dao porfrnftB f ' l'M "H rusk pro
".. (-. .-a..l. J f. aoall Va llai1loakaa J ! Ika akV.
ib- aa.jvaBiiJBtiBk.kww.w "w 7 --"" iT-.T 7 .
poaMortkoooalraeior, ai uoua,w in,rniinii
phls,BaUlmero, aad Wasaiag wa, v u. , ia saan qaaa
iiitJ aa kt AiaaAtii alakiaka u mbv La ariaMtt-
toVikOMtiftvatod qaaatlly rtqalrod will probably aot
sicood tklrty IbaaMad uoka, taslidtsg all alios j bet
IBS rvtiniliu (atrai will raasrvo ia rini sroar
aanToifo moroor i
tarni af ihaauatriaL
o or Icaa lhaa Baakqantlly, 4irlBg lb
raat,aa4ba waat aid laUroaloof tk
urlM air aaoia to klia lo damaad,
Tbo BpssliBf oa MBit bo dallTsrtd al tbt Da part moat
oaorbafaro tb 4tk day of Jbb aait, aad otary oao
aabrntttod aboaldbawall aad dUUiotty aarkad wllk
lb BBBabor 4oBotlag Ita alio, aa4 bar attacbod to It ft
asnpiooi ibo oioia or caTs ia-x issaaa aaBart oi
klih It la matta. fiucb aa aaa wltb safsir aad OobtO'
BOiasboBMdlBtbo wrrls will b paid for al Ik
prtooa ipasllad In tk propoaata rolatlig tkorar.
AdMlBloaoa tk bid will bo mad n or baforttk
Plb dsy or Jaao lotf, aad tko aroopiod blddor will bs
roqoirvd to saior lato ooatrast. wllk aafflolaat bod 4 Ba4
acourtty, ob or bsfor Ik 1st day of Jaly, Ikod.
AWr Tbo propoaala ikol4 ko triaamlitod taftftaalod
oitoIop. lid iBdoraod PropoMlo for Mall Bags, aid
b addnaiad lo NTko too ad AaalaUal PotmaaMr Osa
a,al,C.t...tO.., WMklaita B a'A,,.,,,,,
pW'W4w pDstaaaUr Oaaorsl.
MAYOR'S OFFICE, CITY HALL,
Waimto.D a. May 1, lit.
rropooaUwlU brMlTd aitU It o'slock, m , aa
Ik Utklaataat, for gtdUg B trt wntb, from paaa
yWaala atoaao to BBToaik alrooioMt
Tbo larptaa oartb, If aiy, mast ko dposlt4 wkrTr
lb GommlMioaor may dlrott. , , j,
Xllddsr wlli it at b prja pr tabl pari far friaUr.
X. X. BARJfES.
? Cmmt-loaor or rink Ward.
W. A- PLXTCUBR.
myMU CwmmW-Ustiof UitbWwd,
tni AOaPWO PAPEB FOR SALE AT
V th tM Of thk pAUT oTASSNtAA dftapaBAmAP
All odltopi wbonaj -hd Ibli poom-proaioUt
f CkriitUn karmoay &d Batlooal brolkarliood
tn ftftroaaU rqftMtdl lo oopy, 1 ,
Tb war Id put, Ilk ft Lorrld drtam.
fiat Itftttt ltd ritnton bUIoij r
Tb wobdcI bu elortd with ft ghaVtly tvrt '
' ""At-a tbo Urui itln ttmftlaa. 1 -r
Bill. o'f till Icmly KJa tutt
Jh Mrpoat' trai ' ""(
Tb I'alnjtf Mood will Bot CadOjOBt
. WkUft mllltoflfrafaiaroiroon!
Tb 4Adly Modi of ntutal fiato f ',
Ar coaUorad far and Brf
Our vttf tihtw$ twuU v-UU
, O CAfXTbott'itwantaibtr. . , -,
Lo fom art naddaidd wftH V-ranj,
And aoBijToW dark Vatbdakbtj .
Con dowB, ob BUtud Ben of 0d, t
And drtTft U ioBtoftd IL
To CbrfiUan bob, ftod woma too,
tf boVonblp is Ire Ood
'CoJ-jOBotwaJlt aajald lo paao
Tbpatl.jr falbrtrodt '
Why bat j to joir brolbar maa,
" WhU all mit pardon arftT,
Wbn iBrnmonttl b tb tag! doatb
To tb land beyond tbo jra??
Ah, wkaa w ait U tk Toll,
A&d tain Ottt ya within.
Can wo prolan tb iton to tbrowk
p Or jBdfVftbrotbot'a iln'
WlyihotiMw tLU.4'damBat(o dl J
Oft ocb wrjodf oaf fot"
What, know wo of tho Uddia oan
, Tbt fat that jnad than to ?
Al UbtlraoU tbro' oolortd gliAt,
Truth cUtnaorf tbro tbd oohlf
Aad giro ft g.lmpM, la brokta parta,
) Of on grand, prft wholt t
v T
To iom 'tU rad, to otbtrf gtooo
. And bo oaoh oat balUraij
Sat truth. Ilk bod, U aw oa "
Tla maa'i wak ilgbt'daoaU.
K" e W i
How shall t Jadgo my follow man.
With mortal ilgbt ao dlia t .
Whkt ipi to m a cloud of Hot
,. May abln a itaf to blm.t
Oh ! baralng word, that baa at tbo loal.
Oh 1 wisdom dp aad tro-.
Tb wordi that fall from Joiua IIpo,
M Tkty kte not h4 ly do .'"
Coold nfgbtr t-lagi from th itara
Oar poor, frail oat or loan,
lTow pltaoas woald h loom to thorn
Tbli pvay eraataro, man I
rf A poor blind worm, o'a at bait,
r A JwaUd tool adorn j
)Tbtl blindly groping for tb flowor
All maBglad by lh tborni J
Ood tr FfA-Ti ' har oar ory,
Oar blind yi oannot (
Bat 1 or wo prlab, LorJt
r Wopli.0 our trait inTAut
WaibuoTObt, May, 1AM. c ,
HownALuna.
r joim a. soar.
Tko soft, Ioom gold of kor troaaas
ll alray ag hboal kor faoo.
Aad tb wlad Ikroagk Its aUkoa mooboa
(a raaalag a frollasomo raao
Hor Tlololoyso kow tkoy daihoa aad laak I a
. IIorroM rod okooka kow tkoy glow I
A -oko slaadB.aaklOodtop 1ft tko mllkwblto drlftit
Psttlir wltk lk aaow.
Ik tosaos tk soft lakM roaad kor,
Ib kor prolly koydoalak play,
Tilt ah look a llko a aaanrmpk riatag
Tkroaab Ikoblltawa of foam aad aarav.
Ska moftlds Ik balls wltk kar lltllo bar kaada (
Do yon Iklak ah woald pool or Mold,
If I paatlod Ik plak palaa down la my braiat
To warm thorn tkoy look ao ooldf
or wklto wool mtltoaa ar flaag lk saow,
AUekoaslBllsstradak,
Aad kor aUkaa aeaif koatdo tkom lUa,
Col ltd ap llko a crlmioa akiko
All akoat mo tko tracks of kor soft brtwa foat
JUto prlatad tko doway aaow,
Aad I ksow by tkam wkaro, aaoikar sprlig,
tb riuaa sowar vu. grow.
8k laagki did aooffk whoa my aaowbaUi I y
jlIarmlaoTorkor kaid,
Ab4 ak 1 Irt hor carlo la a siory way,
Aa4 sroBeboa la mtml dnsd
Bbo calls m a aorry uarkamaa,
Aa awkward M w aad still
SLo, sly llttl wluk, kiwa wall aoik
ll ua una Hi vf Hut.
Bko kaowa I w .aid sooisr tklak
Of tsarlig a ballardy'o wlog,
Ornfballgftlily,ortbr tlliag
Tka Brat awaot roala of BDrlas.
Tbaa of almlag at kar la oaraaai.
vt airiig aar u i oonia.
Or barmlag ao mack aa a tuaol
Of bar llttio isaiioi aooo.
Qsy, boaatlfal Uadgo I Ok, wkal woald (bo do,
If n aaaat h taaa half aa bald1
,Ao tb oryttsU wkUk fall on bar lip aad koc kalr.
Libs poarlo anoag railoa aad goldf
Will kar piida aad bar wiurniaosa trampi. my lT
A koriMtbar tranplod tbaaaowr
Tkal lb mlMlloaak dlagt.wblek ar loot my fata.
Aro aro to my atari, imi an taowr
Waal tiatsl doss ik nM I am woadorlaf aow
n BOioor ass ji rr ?
Ia lb loag, toag faloro bofor aa botk,
Aarlblac mora to mo
Tkaa a tiliU boydoa, wltk wild, gold kalr,
ABd rod roao okoaks la a glow,
Who stiida, aaklo-dMp, la tko mltkwklt drlftl,
riiuag m who ib aaowr
TuaTi.m The Ohlncio gourmondg rutTe,
It U recorded, a method of cooking turtle
that oren a London alderman woald e ate cm
rare. A turtle la put into water at first only
moderately warm, and covered over wltb a
Ud juit mfficient to admit the animal all but
the head and neck. "Within reach of hla
month is placed a bowl filled with highly
united wine. Aa the water bocomes warmer
the turtle gets thirty, and Is thus Induced to
drink the spiced wine, and with more and
more eagerness, until he becomes so com
pletely saturated with It that when cooked
every part of his body is impregnated with a
delicate flavor of wine and spices that is
highly prised. AVe outsldo barbarians put
tn th. niAowa afLftrwartlii. and make un in
quantity what wo seem to lack in quality.
At the last JLord Mayors dinner in i-onaon,
Siren by .Mayor Phillips, moro than one
and red gallons of real turtle soup are paid
to have been consumed in a dinner paitakcn
of by more than a thousand guests.
"Tub oost office In our village." writes a
VcnnontTady,"waskcptinihobarroomoftho
tavern a great resort for loungers. An old
chap, more remarkable for Ids coarseness and
Infidelity than his good manners, was sitting
there one day with a lot of boon companions,
wnen mo wemoaut preacner, a ncw-cooier.
nlapftrl amrl asVpi. for Mn IptierR. 'Old
Swipes asked bluntly, "Aro you the Mctb-
oulsl parson jus. come nera .oprcnen . -a
am nleaaantlv recited the minister. "Well.'
said Bwipes, 'will yod tell ie how old the
devil 1st 4Keep yojrtrown family record
quickly returned the" preacher, and left the!
room amldit tbt rout Of the company," '
PrrtBmtoo,f tAy Cft ftJiort in lnblaltt
! , i
l i i
' .From Fortreia Monroo. "
A .pUh from FotiMl-Monr of U I
Oil. !... -a --!.
ouaiutlBa.yB. , jT
AmUIUlcormnitsIonhaBbcfn convened
by order of LL Gen. Grant, and is now in
session at Ndrfolk. foftho purpose of ascer
taining and Inveallffat.Dg' the causes which
led to the.recciit riot In that city, on the oc
crfiion of . the recent col 6 red procession in
honor ot the) passago of the Civil Rights
bill. jA number of witneasea have already
been examined, and It is presumed the evf
Ucncf will ba quite lenstny. .Tbe commis
sion, met to-day, and will prosecute without
delay its various examlnatianf of witnesses.
The proceeding will be conducted with
dosed doors, and the evidence? will bo sub
mitted directly tb.Lt'Qen. Grant
; The followbg tti thy 6 nlcr tinder which the
commlflkionlm assembled: f
J niAtHtTABTIMDlTAarnBBttrYiMIBIa,!
t, Ambmovb, AmII tSalM.
Sytcuit OrtUr,, Jf. 9i.HXn ooodiooo to loitn.
lIoaifromLt Gon Orant, oontnuBdlngthdafmlu
if U Unltod fltftUf, kBiuf kf aiy Is borby
rdartd taBTo nl Norfolk, Virginia, oa Man
day tb 30th day of April, USA, w aj ooon tbraf
tor fti praotloabl, who will laTMtlgat tb aui
and Broarrasa af tha raoaftirlotila lbat Tlsfia.aail
all th fMtiaonatfltad tborowlth. Tb orldoooo
tAkin by tb Board wjlljb rooordod liuji.ll and
forwardtd with tholr r porta to tboao boaaaaartcra.
Tk Doard laimlkortid to gaamom all portong
whoa tMUmByldlrd ,Th Ppik Oommaadu
at Norfolk will rodr tb Board ioeb aaaUtanoo as
lhy may raqalf. Tb) Jaalor inombor of tbo
Board will rooord It proootdloga.
DoUtl forth Doarl DroTt Briff. Oan, IL T.
Barton, Col tlh U, 8. ArttUoryj MaJ. Lyman Bla.
I, lltk U.4 8. lafantry Gapt. D. M. Vane, 11th
U. 8. Infkntry.
Aiyoemmanaox Ainrsi aiaj. uon. tobibb.
-o H W Bbitb, A. AGon.
Jndire Underwood arrived at Norfolk this
morning, and. opened the United Stales
Circuit Court. Owimr to the absence of
the grand juryKthe court adjourned and met
.1 4M .. frn ..I.... 4iv.nl. nf Ih. wn arntmrm
.OUrt'U frl. OU. WMlil kn.Uk Vfl IUU WWWWI
of tha lurv were dulv nrorn. and Jadra Un
derwood dtllrered his chsrge, which corutt-
tuted t&e only business transutea tcvaoy.
ThoTollowlnir is a list of the nstaes of the
Jurors! R. Bigetow,' Alexandria; Isaac Snow.
aen, airiai;.Jonn layior, Aiexasana; u.
uuimgnam, fair lax; ueorge nj.' iiern, it.
lIodskin,S. D. ITarman and 0 iW. Noland,
of Alexandria: J. Dccordv. Oeortre'W. Bin-
gleton, JT. DanielavtJohn W, Itcnam, Wa
8 Writer, 0. 0. Colo and W.JIarnson, of
Alexandria; Win N. Tinsley.i.w. Fay, JU.
Waidhfll, T. Dudley, Jr., and D. Dayis; of
Hiehmond.
The last session of this court in Virginia
was held in 1M1. in Richmond. Judge Ilall-
burton, presiding. "
H (, brw Clooda.
The "marte't has" become very unsettled,
and prices very irregular. Both fancy and
staple, .cotton goods hase further declined
and trade has ceased to bo actire at private
sale. Buyers i only tale what is wanted for
Immediate consumption, and all look for still
lower prices. Jobbing houses bare their
prices for prints, and tbus-etimulafo the de
mand. Tbe very Dest grades are, however,
urm. uieacnea nne sneeiincs anu "innings
are steady, but browns are dull and heavy,
with great irregularity in quotations. Drills
are In fair demand and prices steady. Ticks
of best grade" are welf'iupyoitcd; inferior
irraucs are neaw. utrnrnani. nrrn. uoeca.
are In large supply, anu oeavy. isenuns are
" . . - I'. ,
In light suppry. The demand for delaines
has fallen oil, but goods are not in overstock
and prices are steady., ancy cassimeres
are In fair request, but tho supply of French
cassimeres inrougn mo auction-room is large
aid low in price, securing a preference.
The market Is crowded with foreign fab
rics. The Importations contlnuo large. All.
woolens, even of good styles and colors, are
forced to sale through tbe auction room.
Largo sales of ribbons have been made at
auction, and fair prices have been realised,
l'oreign dress goods are selling low. Light
colors are in request. Importers complain
cdMbc low prices. Yet, judging from tho
avidity to send goods from France, England,
and Germany td this market, we think
prices must yield somo profit. The low
rates of exchange that prevailed for so- long
a period, the expected decline in gold here,
our Increasing exports, and the increased
iioalrn in' Invest riirriim canital in United
States securities, have bad a. great deal of
Influence in promoting consignments of
goods to this country. It is not merely
what can be obtained for an imported arlh
cle, but at what an exportable arucio can do
obtained, that governs exchange. It has
not paid to remit proceeds of sales in gold
for some timo back; but it has paid to remit
in cotton and United States bonds .V, 1'.
Independent.
The Couhaoiocs MiNUTin. .At tho be-
ginning of theclvil war In England, Parliament
ad forbidden clt-rgyn.cn to read theliturgy or
service of the Church, under the Be, crest
penalties. Dr. John llackctt, rector of a
courcn in lonuon. commucu to rrau mo
lailv service as before. One Sundav a ser
geant, accompanied by a soldier, rushed into
the church, and with a loud voice commanded
him to desist, but he with a steady oirn and
intrepid countenanco continued, 'llm sol.
dier pointing a pistol at, his bead, threatened
him with Instant death unless be should cease
reailinir. The undaunted minister camly re.
Slied, " Soldwr. I aratlolng ray duty, do yon
o yours I" and read on. The sergeant and
soldier, abashed, left the cliurcn.
A Witit Fi-EBTiiAX. Ileforo a certain
l.rlrtirn was built in Lancashire, r.ngland.
nAimrnD-era were ferried over bv an eccentric
boatman living ncartbe bank. A nobleman
who used to cross froqueiitl, was accus
tomed to give me uoatman a soiiiing,uiiiiuugu
the regular fare was only a penny. One day
when crossing ho determined to surprise the
Knntmnn. nnil arlnrtl!nirlv on reaching the
njiposito shore he stepped ashore and walked
away without even putting his hand Into his
pocket- The ferryman, in great astonish
ment, looked after him a moment, and then
called out; "My Lord, ir je nae iosi yor
purse, remember it was not In my boat."
The nobleman Immediately rewarded Ins wit
with doulilo too usual ice.
...MBaaTaa;
Probst has made a full confession to his
priest of all the murders of the Dearing fain
lly, commencing with Cornelius Corey, tho
hired boy. Ills account of tbq murders
agrees with tho general belief that he had no
trccomplico.
Tin trial of James Duncan, for alleged
cruelty to federal prisoners at Anderson-
rule, has neen orougoi 10 a viose, anu mo
commission have determined upon findings
and sentence, but which will not be mado
public until, passed upon by the department
commander.
""What Is 1
of hspplcen.'
- What Is hopef "Hope Is the blossom
a thu ropor fcr-Aithorttr f.THB rH-KJIPggTi f J
V . ,
' I j, " ' ' I 'I 1 I I "IfT 'T FT " I I llll f'L
'C0NfiRESSinNAt2 RftPORTS ' 'V'PK
WflWiaWlUbJlMVUlk. , ttitAW
xxxnrn cosanKea-rtrtBT unocr.
v ....i in a lit I. i
t ncsiDAv, iisj to, iet ,
Ur.Ifsrrts fcraWad tka patltloaM tla Iron
fonsdsra aad taaokfaat.rara s.avaallow, al fir..
aaa, Ksw York Itafarrad to CotamJtta. .a 11.
a"or t-v ,
.t . A ascaatiarsair' ca.ATan.
0a nMlok orjlr.'drimai tha Hooia'tlll to
amaaa ma sot aiuMutlBx la. xrada er rlca admi
ral la tha asT7 was ukaa ap aad pajroi.
Ill aataortsa. tea lppoloto.aat f a toarolarj I.
tha vie. adotral, with th. laak and, par or a iiaa.
UOAII Of tb. BATV, r " ' ' ' i
J-OtrsiTloiistitrt'iiirra'sViSsi'.
Mr.. Wllloj .land th. fotlowlr,, rorolnUoal
Wllokvasad.,tll , t ,
iaaitd (a inform tha Batata what ll th. Haaaol
aondltloa ( tha public wotkl h.loorjtn 14 Iba Dn.
wioiiiiiii uarpara A-orry-, lainaas Vlrclalsr
whataai tk. Dopartraral It Bow aitaf thaaaaaa far
aaj parpoaa, aad If to, for j whit ,arposa aad I,
what aitrnti whathor It li iho pnrpoio of th. D.
partmahl to haro thsaa Works rapJradi aad If aol,
whalhar, In tha opinion f tbo Sooralary of War,
tho pfoporty of tko Oaltad StaUi at Jlarpat'l
Farrlaaiirjoniorsooauanr or adrapUftoai lo
th. DBhllo iataraat. and ralcht ba anld ar atharwta.
diapoaad of wltboot datrlroaot to tba pabUs good."
' ia alir nii'coiiia - '
Oa Blot ton of Uk Eharmaa. tk. bin ta antkoHt.
tba ooloafa ot Ir. ..at plaaaa was tak.a ap, aad
afttr amaodaaat was pairad.
lu Dorr oa Live ASIHILI.
Oa notion of Mr. TaaaandaB. Ih. bill lo tmnna. .
datj oa llrd aalmals lnportad front foralra aoaa
trlaa of thirty par coot, ad votnm, waa Uka ap.
MraEdmoaaa olfarfd aa ataaadm.al, jirorldlBf
that aay aaah aDlmals owoad by Amarioaa .ItUaaa
aad now la tba BrltUh Prorlneoj, may bo lmporUd
fraa far laa days afUrtb. pasaasoof tbltaet. -I
AOBiaroaaaaiauwaa Bfrao)! to, ud tho kill
paaaad ,,.,, , ,.
vaa cBoiias, OTAaiaTia.
On motion of Mr. Jbandlar. tha tolat raaolntton.
topraraat th. Impotlalloaof'Ailallo cholara lata
tb. Ualted SUtat was tak.a apt tb. qaaillon holo(
on tbo iatitltota raportad by th. Commltu. .a
iyominoreB.
pom. dobala wal baiLbnt hafor. tba aaaitioa waa
dltpoaad of, th. morning hoar oxplrad.
i vaa ainaa oa va poivat sits.
Ok. ...I.L.I I , .. .,..
... .niuiuuovi saoiBaaa oi , yaaMroay. paiaf D
PostOfflo appreivUUan bllL waa takon no th
question bclogon tb atnaodmtnt root rio ling tb
FrotidtuVa powifof ramotai oil which Mr. Ny,
of Narado, waajBotUled to tho floor. "
Mr. Ny mid th6natora from FonniylTanlft
Mr. Cowaol and Wise on, la IMr, 0ooUUlJ had
ai noy aw no. toiona to do arirt b on tno iiaiti
moro tolatform. Ho IMr. N.l lntonJad alio to stand
on IlflBtU bowis tmsbodoff. Mr'N road frou
tbb platform In aattn thai traitor sboald b
brought to Baouhmsnt for thlr trim.. Jh Bon
fttor from WlMooiIn bad tbr4lms thanhod Ood
that Andrew Johnaoa llrod nnd booaolod hit Proi
rat position II Mr. N. woald thro timo tkrooj
iouK.uoa ii mr. eionosonwoniaoftrryoui (no prin
olplif lbU Jalform, a oxpoundad by blmsolL.
AUndlog.otb work of jooonitrooUon, Mr. N.
asktd If thai who bad itrogglod to poll down this
gloriontitraetaro should bo allowodn band lot
batldisg? If oj tbn tb wbola four yoar of blood
and toll of our brar iol41rs bar C40 fr nought.
Wbatwai thobjtof ail tbiaoamago Topnnial
traitors Tb Pro ildaal said traitors should tab a
back at Btf said Coorrtis tbn, and to aay Oon
gross now, TVatton to tho rawr. Lnoghtorl nby,
lhn,doa IhofioBftter from Wisconsin insist that
tbay shall, oom laT-aTbo ipch,fof Mr, Joboion
acoopting tb nomination for Vie Pn&Idont was
road from by Mr. N. Mr. Johnson wti oppoid to
(riltort taklog any bond la thd Tost oration of
Toni, altboagb thar might b no mora than,
o,000 loyal man In Tansss.
Tbo iposeh of Mr, J, was furtbsr quotod from,
to tho affaat that tha trattor bad oaasaJ to bfjoma
ft citlifo; that b bad forfelud all bis political
ngot. a truer sonionoowa Dororniur4.t aa
waa trao tbon and tmo now JI Mr, N.J would
ay tO'tkts tfallori, go and wash srn timo. In
tb waton of loyalty bofor yon can bo boaJod,
Ito man who had agaged In this rtbstllon should
b lubjootod to a loss probation than tb forolgaor.
TkU wu tb mcaalBg of what tb.Frosldnt f aid
lq that sph kBo laid Congroas. Who would
bar bllTid, after tbss utUraueai, that Lawli
F, Parsons would bar boon appointed Qo to trior of
Alabama. A man who, In th dirksit hoar of oar
trial, bad ror Hod Union mn II waa lent down
as doctor In chief In h work ofraitoratlon, and
drew hit salary oat of th money which wo ar
taxed to pay. Qh t bow it mast bar hart Parseni
to tak the oath prseiibd by Ooogrort. ILaugh
tar J What ft ebaeg In my pollay.'1
I to Senator from Kantaeky Mr. ParlsJ told na
what b would do. 1J would raoogols these rebeli.
wboia second atate t wono thin th first, II would
drtr out this irregular Congreiijaad Initall thorn
Wll, If tbli turn la to torn, lat it ootaof An out
raged poopl will itll tb qtieitlon. If treason
waiti nior blood, let It Inrad tbo bills, lat U
aaorlflc mor loyal blood to alt In tb balla whoa
plllari It ralnly attempted to poll down If tb
caai of liberty demands additional laorlfiaea, bar
aro tb vletlma rady. Mr. N. eon tinned bla road
log tf extraot from th spah of th prtsldant,
nVtlntsJalDg tbat Congreis oceapled preolsely th
bid poslttoa there laid down.
'Th leading rebels bad 'an object In holding
out to oar tholr nocka from tho halur.' Bo aald
President Jobnaoo. Tb rebl.b,ld out longer tbin
they ought, and bare been tared from, banging
longer than they ought The) Praaldent said trai
tors mutt bo ItopOTerlihed, their big plantation!
moat b d I ridod among boneai men Why hae-not
that 'protnU bos, kspt t Millions of loyal monar
asking the question. This Is all under the Balti
more platform, wblob the Senator Mr. DoollUle
elalms tbe President bat arr departed from.
The coo res of Mosers. Doollttlo, Cowan and
Blxon, la voting to saatsln tbo veto of tb Freed
men's Bureau bill, wu adrsrted to Htw dire
thoi Genalora caat each votes after th uttr
aneos tb Prftsldont'a apeh T It would eoilsom
thing Nobody could xpol that four millions of
poopl ooald If reisaed from sBturls of boadig
ftbd degradation and lifted up Inho seal of bu
inanity without costing some thing HMr N
ooald not weigh tbo coat or a benefit to bla fellow
cltlisna. Tb Civil Rights bitr had been pined
orer lb veto; it was now a law, and no earthly
power could anaal ltt It elands as a blatorlo monu
meat of th integrity of Ooogreis. It was tho rea
urractlon of tbe lit. It carried Joy and bapploeii
to four millions of poop' The bonator from Ken
tucky Mr DaTli would drlro this' Congress out.
It would norer go out until the terra or H mom
bora expired i and when they returned te their eon
stlinenta they would reoolretb greeting of "Well,
done, thou good and faithful lerfaut "
When the ground wai abakan by tho f orrlblo eon
fltat whtah rarad around them. CoDcreSf Tj US td ft
test oath to prevent thee rod handed traitors from
eomloc lu bar Tb Senator frttn Wlicoosln had
votd for U. Vet, In tbla birthday ipeech (2zd of
.veDruftryj i see it pv uvr vuuia mvum v
admllted who awear to aupport tb Conatltutlon
and lb Uoremmant. ureckin log took id oaia
aatA1Ba loaalAn krBHalr AS hall 1 11 an hak r a ll III h I hatatt
Tba leader of th confederacy touit It a doten
tlm.ee. wig rail too it A'o mey.oyiir oweirtDg
deos not make a man loyal Why tbeie rascati
took ao oath to I up port two rorerninenti, and
broke tbetn both. Uugbter.J lie Mr N woald
navervota. onftsLmiileoalh tosuPDorttho Conitlto
tloo, to let thai rebel, back her to bold tb relna
of Qovarnment. When he approaches tk jujg
went aat that aln i,boaM not r't on bli conwlene
Uocoln wu a firm adhetent of tb toit oath. It
waa an anchor ofaafety Tab away that anchor,
and yoa will see their, vacant teats lilted with tb
man who left them, avowing their purpoi fo rend
tkla nnrirnmtnt to utaeol
A aomttrhead found froiled by a kind hearted
husbandman waa taken to bis bosom. What did
th eoppvrbeid do? Btuog blm to death. Tb hon
orable Senator from Wliooniln doa the aim thing
Warned by th xmpl. b Mr N did not pro
poae that any of tb brd ihoald bar a war mi eg
nor. .
iSothlng eouU b dluuiiedhere that the qoea
tlon of &tat right iw at not lugged ta. It waa tbla
Infernal bereay wblob had draggtd ua Into tb r
betlloa. Mr. Blepboui bellovea in State rigour h
tella oa be bellevea In tbo peaceabU right of a
But to leoed. Th Senator from ponneylranU
fUr nAwanltalki'offitatarlahti.
Mr. Oowan. What Stat right af yen opposed .
to except the right Of saooiaUa, hUh M oni.bd '
PUW( m c- m f.
k
ppoeotl lo all fiUtl rlgbtewbfen
Diiataa vadavaii a. uwrnwrnmrn at.
(AaghUrnnd ftpfUoM.) What Stat richlf, are
jfsw im laivc w
Mr. Cewift AU of thorn. . , t
pt. Kje. Oroours. Utladlrg the right of so
oel.n. ;w j j.
Mr. dowaaP That la th falfaer of the tWtara
ftrgnment. Doeauso ta right or.eataealoeitf r
r1- ywiaiMiaiaa. an fwaofcaaoo Bar BO ngBU.
.iVu n Teojunodr tk metDory f ,U nar
tyrod Ltocolii: by tbi gjorfoo dead: 0d th 'man
gled firing h demanded tbit Coagress should
tread ema.tMa.y- la tbla work of reooailraetUa.
Mis mind vatmadp to lhla,v II entertained no
fearaaatotb fetare of the eoaotry, UoiAwlt
writfea by the hi ad ofOmnltMteftft luelf. that tha
ooon try waa tf g forward la brightness and glory,
If tb peopl had not eufferod oaongh they had th
rplrtt to bear mot(' tbey weiw resolved to mak
tbla eoaotry ao our fathers prclalmed th land f
tb fro and tbo homo f tb braroj-xfApplABsoU
th galleries wbieh wis cheeked by tha Chair. 1
Mr.'DooIItlA aald he toe had aUod Iv tk rrate
( tbo mart rod dAfttiUII had dtmm aatwa tksua lb
Senator from NeTada. llobaditood by tb grave
oi bib ptrs. Don, toe aoarea. ci nit nean, una, wan
feeling wbleh oould net bo dolorlbod, he bad reg.
ietord a, vow bofor Him who Uvea end ralsros for
tor te strive with all hu power for th suppression
oi mis giganu reaeiuon. ai waa aapyreeaea. una
Almighty 1 doe a tb Sstator Ml iwoognla tho feet
that peace Is not wart Ko die let of bamanltr.
no reasons of atateemanahlp, no gwod pollay oalla
for, tho same ooarao now ai wsued then. Of
eoarte the-e.fratton aboald b vaelahedi th mass
ofth. bv'alrody bevta paBlsbod. He waa aorry
tbo 60 at or from IT or ad a bad left ; bla Mt.bo
wanted ftcala to nut to him the nasi tlon. how maov
of thai rebels do yon web I hangedf 'Ton donouBOo
tb Preeideat for net bringing tbaa topanJshment.
U would askjWM there any man here who desired
th President, aa CommantferlaCblef of tb army
and bavy, to punish these leaders wltboot trial f
K measarei hedj been taken by them to prorldo
Cor tbo trial, lie now asked hie friend ho many
of these mea be wanted hanged?
Mr Ky.3jCnoagh to make treason odious. If
yon will give m a plooo of papr I wlU pat down
Mr; Doollttlo Tb Fen (or ttod not rpoelfy
tbem, batgtr tbo round numbers. , 1
Mr. N Tlwa al. V waiM baa hantvail
Jeff. Derli, tio (natter how ho was tried, before tb
grand armies of Grant and Sbormaa wbaa tbey
wer mastered out. In tbU elty; but now It is heal
to try him by a court of law, I suppose. '
Mr Uoollttlo Sfttth an aot by tba President of
tb United 6talof,o,, bang "Jeff". Davis without
trial, would bavebeen deemed ft Harder by aUtb
ilTlliaed goremmeaU of tbo wortdi Tkl 6aator
rays now tkat aa Jeff. Pavla has not bn haagod
be would try him by ft oonrt of law. How oan
this ba den when Judg of tb Supremo Coart
refnses to try th asoT Tb difflcalUM heretofore
In the way of thoie trlala wore apokon of byvMr.
I , who eonteoded tbkt th President was entirely"
blameless tn th naetUc, II was tired of this
eons tots lamr agaloit tbo Kaooutlro. It was,
aald that Geo Lee and other loaders of tbe reboli
lion might bar been tried by roart-martlal and
oxeeatod. Mrasaresbad been UkonUlndlctQen.
Loe. and tbe sabfect had bnTfTTed to Osb.
Oranr; who Indlgnantlv spurned tho Idea, aa It
waa expressly prevtaea wnen in ronei armies sur-
rendered thai thorn composing them aboald aot bo
molested so long aa they obyd tho law. Th
Senator from Nevada bad asked where was Cbsmenl
u. way. 110 worn a answsr tno qoesiioa ny raa
If,"
a latter or tbe senator irom JxaiaacDaaetu
r:
Wilson 1
Mr Aeoiitu roaor u utter or ai.Mivi.son, re
9oimndUig tb release of Ut, Clay, That an,
iwerod tb question aa to wber Clement 0. Clay
was. '
Mr. D. aald ho would tvoak of th dlfforeht wlnft
of tho party now In opposition to the Republican
parly, led uy th President. There wa tha uni
versal coDQMauon party, led by mat vtranvnn
sjlranUo, the 11 00. Thaddeus Sieve 01 j tb-nl
veriai aanrag party, 14 ny in Diaaior irom
Maraacbnaetts. IMr. Samaeril the henrlnc tmrty.
led by tho Senator from Kevada, Mr. Wje.l and
tb aulrrtel snlTraff aoa universal amnesty party
of th other Senator from Krada, Mr. Stewart, J
which bad so far gained only on recruit, llr,
Wilson Mingle, mingle, black spirits and ffry.
air moaner. vnu spini.
Mr.1 Cowan. Tber aro do whit spirits there.
Mr, Doollttlo aald b had bean Interrupted In bis
quotation II then passed to a consideration of
the rights of thortetsa. lr tbet trespasses upon
ibo figo.l 01 in ctaiB aid not voase, .nay woh.ii
b swept oat of power. Klndse-a and eonelMa.
tlon were tho only modes to prattle now. They
had wen their victory In th field and tbo victory,
now to win twaa a moral victory. Tho Senator
speaks of tho pardons made by tb President.
There aro hundreds and thousand! who bar not
been perdoaed Hon of th leaders hav ben
iruonea. lie nem en 01 tnote oiaox paraoni id
la band, tbe terma of which bad been pronounced
by Sir Morton Poto to b of each n nature as to re
flect hooor on any Government, Thee pardons
had mostly boon granted bofor tb slavery amend,
moot waa refilled, audaaapport of emancipation
bad been one Of th oondltlona There pardcov
had boon Instrumental la buUdtng up a Union fecN
lag la tb Bouin.
Id regard to tb o&arg that had been so often
repoattd her that tb Preeldent and hit tapportera
were Jo favor of admitting these red-haudtd tral
tore, smoking with tb blood of our aons and broth
ren; b hurled back tbe eberg aa fait and on
founded. The lefamoua falaohooda bad boon r
petted In tbe newtpapes The President bad no
more to do with this question than th Supreme
Court Each llouie, by tbe OonatltBtloo.waa mad
th tuprem Judg of b qualifications of its own
membonu.
Mr. Sanhbarv said be wlabel to make tome re
marks In reply to tb Senator from Kovada, but as
that Senator waa not now present h would do to
aom other tlm
Mr. Ilo ward obtained tko floor, wken.
On motion of Mr, Connote, the Banal went Into
executive teuton, and at Its oonelotlon adjourned.
HOUSE OP REPRESENTATIVES
Th Boeaker laid before tbe Ilouto fteommuotca
tlon from tb Secretary of tb Navy, transmitting
In resnons to ft resolution of tb .louse, aortal 0
Information In regard to tbe elerks In hit depart
ment! wnlcb waa oruorei to ce printed.
raasAOB or ran ntconiTavcTio ambbdmbbt.
ThUou then returned tbeoonalderatlon of the 1
Joint retelutlonprvcBg an ameadm
OonetltaUou, bltberto reported from tbe eommlttee
db raeonalroetlon,
Mr. Randall, ot renntyivania, opposed ine
amendment in the ant place trooanre 11 proposed w
equal lie raeeo between which tber had always
been, and la bla Jodgmeat ibonM remiiu a die.
crimination The gentlemen on tbe other aide of
the llouae admitted that tbey detlred to engrail
negro aaffrsgo upon tbe Constitution, and nothing
prevented them from doing ao except their fear that
tbe people woul 1 not atand It. lie wu opposed to
any change In the present bails of representation,
which was the taftet and had been fonstd to b the ,
beet. Tbe whole plan of tho eommltte of fifteen
waa a 1 Ian of dliunlon, and It waa a deception to
call It an) thing eleo
Mr. StroiiRo, of Penneylvsnla, alio oppoaed tbe
amendment. He protted against tbla gradual
ondermln.Dg altering changing and ameifdlng of a
foundation to , trongly built by tb mister mlndt of
tb Revolution
Mr, Banks, of Massachusetts, laid that tb re
port of the committee suggested a bails upon
which all tbo tni urgent Slates could be rettored to
the Union. It wu therefore ono of the moat Im
portant niesturei which had ever been before tbe
country lie would have been glad tf an oppor
tunity had boon git en for a mor extended and
thorough discussion of th tubjectf bat tbo Uoaa
hud decide I ntherwlte. and he would content
htmttlf with offering a few suggeitlont
He believed that tb organisation of government
lath I m urgent Ststet ooald oolyb lafely mad
by effecting ft chtnge In th yry baslt of nolUloal
society. Any policy that wpuld leave tbe basis of
political society In tb Southern Statu Intact
would tear tb enemy la ft condition to renew th
war whenever he nleued.
Messrs. Eckley af Ohio and Qeamaa f Michigan,
delivered portlone pf written, tpeeobea, (tb remain
derof which tby obtained prmlieton to print,)
both taking ground la favor of th amendment re
ported ny toe committee
Mr. Roerera. of N. J f addressed .ha llouie la op
position to th amandtnect, retlewlng Its previsions
aad denouncing then u tbaoffiprinf of partisan
bitumen. Th preposition i
isotloa of tb amend meat, to
itiaa wntftiBea ib id iu.ra
dUrranekie ta nase
I of th Boathtra ptoyle, wsi tlik
l0.LK.uq9
u4
Iniquity. There had n.l been ft rpeoi
tho other ttd of tho Boat vbt had aot mbbIwm
Mea ftvarablo aUtHoa to tha objaT-fudj
trm and jt theoe aama gtuUemoQ ww 4W S "
la their power lo' deprive thtf whlU teewiT tanw'
Booth. Who were now faUhfal In CkaJr mtMaUKTl
tho aorernmMt. t nr vols la ika, aaiiAaJ
Uons ItwoaidBotdp for gbUauaoalhi
atda taBaBtoara tke froibatV fhBMUl.uA
lately engaged 'la UJiaurtoUon u feleiiJ
,H'la tt.Viiira.oU.Wu falaos',- v f '
daot7lU.!.akWaMl.rtl.u.raw3: " V Z.
0 t-.-i-T .it..,..- ...... 1 .
Mr. -Tameworth
tweed amend meat.
4p(4 tho CoppTMftdwitt"llrrft4Ut, P V' 4
.M. ...w V. .HfmKI. R ...HJ .M w f .
oao va ,00, poiau aaaop ny no Bir.
Uatna, Mr. Baaka. II foomod lo bli
wu ao Mwar. .Uh.f la la. Slaaa. ofl
Uva. or tha Boat, t. dwldrwhat voCaS
ko. 00 aomotoati. an. aooauona loraavanaa . -j.
oOoars. f baM.Uor Koat bad oalhHl this a J'jtlJ
OMWtaa ot a Basilar tkat bad BM pawatwat bjiOjiM
ta. fraaurs r is. coaattuiiatad mad otpraaaad, , '
bis apprshtailor that tb. day woald Mrs. wkaaf H
tb. aoantry woaU b. sbakaa lo Its fovadatWa'wa )
tkli varr lablael. Ita dlttoaiad froaa Ualda.that
Lb. AolatloB af tkla aaaatlow lav. aa bad kaom ...
faatad, la tbt aoMoa oMba'lwVHawsa.M tball aap.'
afaU tabaoltr. Ia thals ooMrala earaaltr (Sw
fBB.tlons of itbaiw. Iloasos war axelaslraly al svi
tarlalallr. .baraetar , d i,
Mr. Blnthara, af Ohio, adreoatal tb. klaaadsaaat'
labia as a waol fcal daralod tb. mala'porUaa tf
hliramukiU tha third laaUoo. Ja rord 1. tilr
b. was laollnad I. doabl th. apdUnej of laalad-'
I or tha propond poileyln tbo aauadratai ItaauV'
Da o.arJd.rad it US tndoabtM rlfbt af tb' rwa.1
pU, Ibronih lhals (.pmaatatlroa, u raralatatha,
frSaehlM ia tba eaj. of aaUeial alacttoai. aad this
eaaldbo doaa by law wllboat Aay MasUtaUtaair
aBMadaaaat. II. wood tbr.forw ptwaoba thai lb
third notion sboald b. ttriek.n .at s ta. aasrad
roaot and !n.orporatd to on. oflba btfis rteort.oV
by lb. Ssra.'Mvaaalttaa, i 'iUil
SanralBumbanaasaUadthstrnbabtUmlAht f
b.Taload. , . - Sr;
air. Bltibam.Vartmrofc said that ba 4M ml M- i
U.r. that th. Pratidoat woald vat. 1U . bis wal,t
part, b. bad n .biaotlaw ta tb.dUfraaabU.iaaalaf
tbor.wb. dai.rv.dlt;ial, praelloally, IbarswoaVl
b (rut dlffloalty laaiatatlaf tbaprortataaiij ab"
amoBdmoot. la all tb. ftUtM.Korth.as wall aa
Soatb. thtn war. ip.n who aara. wllbia th. SparaL
tloo f tb. 'kaMadank, aad la bis bplaloa taab a
proTtatoa, u aoaaa a. taa voaautauoa, ooata ntvar,
b. pnparly earrtod oat. Xw
Mr. StoTaea.'of PaaaivlTaata.'wsiolad t. sm lb.1
irraas anaalralty f all tb' OaloafrlMdslla tbla
lloaa. oa all tba provlAloas af la. ammdroaat Mo. v
pl tb. third ono. Bath, oonaldarad that aaotloa
tba Vital propaaulon of thorn all. TVItboal tkat It
aaaoarjts to a.tblac.r H. did aol ear. snap f bis
flosor wb.tbor tba amondmaot passad .r not U that
ilMctlon war. Itrlak.n oak.
Mr. Etavaat tbaa,'al3I(l p. ra.-, dMaaadAd Ua
pooTlaaa .aaatloa; and th. f.Mtloa balaa lakaa.
br trllara. th. II.flM daoldad ar. 81 im IT tat
SM.ad Ih. damsad. 4 J "
Tha Bpoakar. ,1k. qa.illoo aow ls,."BaaU taar
saalnqa.itl.n baaowpatt't, .- i 4,
. Mr, Oariald, at Ohio, laaalrad whataor. If U.i
Ilaalo aow rohaad tbbrdar Iba Bala aaorlloo. It'
woald b. la order to ax, to aaiMd by atrikiaf .at
th. third aaotl.a of tb.aro.ndm.nt, ,
Tb. Bpaak.r sold lbat It woald u.a n. u ordar.'
. Tba vau was tbaa takn br vaa. aad aay. pm
ordvrlng tb. aula faaitloa, and raialt.d-.jaw M,,
'?.'''.? ... , , ,
Dft id main qiosiion was oraeTea. . 4.
Amidst eonalderabl axaltement tba tnataqaot-I
tlon (upon tb pasaago 01 wejoini reeoionoBj eu
then pot, and, tb roll being called, retailed--. J
yeas 118, say 11 - K
Tb Speaker then anBoaaead thai tbo Jolni roo-1
lotion proposing tb oontlitotlonal amend meat, .
having received tb roquUlto vol of two thirds oil.
IB uouss, naapaeeea.
Tbla annouooomentwaj followed by n sUrm of
applaus aad cheating on tb floor and ta tbo gal
lorlta 1
Mr. Bldrldge, of Wleconsln. roe to a point 0
order, lie wanted to know whether this indecent
proar In tbo galleries, to disrespectful to1 tho
Hobm. we to b allowed. Laofhteroa tbo Be
publican side
Tbo Speaker aoataloed tbo point of order, and
said that applaaro In tho galleries waa ooatrary to J
th mla of tbo lions.
Mr. Roger, of New Trtey, roao and moyed
that tbe colored gentlemen in th gallerioa haro
leave to war their handkerchiefs. (Laughter.
The following la the vote In detail apoa tha pej
aage of the Joint resolution.
Tub Utf.ra. Alley. AlllBOB,imeB. AaJoraoat Dalee
S.AifcIr.Jaa. M aakioy.Bakar.B.MwIa.Baaka. Bar
kar, Uaiter, Deamaa, HoBjamls, BUwal), Bla e earn,
Blalao, Blow, Boatwall, BremweiL Broom all, Baek
lead, PiBar, Boader W, Clarke, Sldaoy Crrke.Co.b,
CoukllBs, Cook, Catlom. Dtrltar, Davie, Dawoo, Do
rreoa,Delaao, Demtac Plioa, Doelga, D.BBOlly. Drlife,
Panoat. Eeklor. FtfElottoa. Zllot, laraawertk. Farrr.
OarSole". Grlaa.il, Grlawoli, Abaer O Ilaralaf . Hart.
uaraaia. uiiBwaiii, udBwaaaaB, dana-r v UMiiiiiiwiv,
lleyaa, HeadoraoB, Ulg by, Ilolmea, flooper, Boukklaa,
A W. HakBar!. Ckouei 6' UebbaN Dome Hakeer.
JiumU. rJabtVlL JJalbard. Jamaalllamahrtv. lattr
oll(Jaackea,lBlaa,KBBBOB. KellTy, Kalw, Katabam,
nsjaoaeaii, iuaaia.uoorfa v iawroaoo, wvuiiamaraw
reice,Xaoaa, Loarvaar, Lraek, afarBltie. kfeClarf, Me
la do, MeKoc, Meaner, kit rear Minor, Ifoorbeai, Mor
rUl. Unrrlo Moaltoa, Mrara. Jtawali, O'Xellt Ortk,
Palaa, PaturBoa.Perham, Pike, PUau,Prloe, 'WlllUm
11, Kaadatl, Baymoad, AlantaJar If. Blee, Jokn M.
Rleo, KoIIIbo, tewjor, Bekaaek. ateoleld, UeUabatfer.
Kpaldtor, lieveae, bUllwelt.Tkayer, yraaelaTftema.
Jithu I. Tbomaa, Trowbrldfe, Cpaoa, a Aarsam,
UtiTtvaa ll or a, kob( t. vbb iiora, ware, waraor,
kvillha B. Waabbaraa, Hob't D. Waakbara, William
B WeakburB, Walker. Wmiama, Jamoe t, Wlleoa,
bUpkoB r WUaou. Wladom, Woadhrtdgo, aid U.
Ui-aakar lie. . ,
Bats Maura. Ateoaa, Borfos, Boyor. Cksaler, CfJ
frwtk, Dawaoa, Xldrldg, riack, OloaebfeBaer. Ooo4a,
Lear. Qrldar, Aaroa llardltg, lianis, Korr, Latham,
o Blend, Marahall, MeCailoaik, Blblaak. rt-olae, KU-
ford, a)l i Randall, Bltur, Bogera, Keao, Boaa
aeaa. naaaai i, oiruii sana, Disva ani ia.
lor. Tkoraua. Ti Imble, Waaley, Wlatald.ftftl Wrtikt
-37
When Mr Raymond;- bf Kw York, answered
'aye,M bit vol was greeted by proloBgedapplaae
oa th Republican ltd f tb IIqui J
Mr. Wathburna, of Illinois, asld that there wu
now no necettlty for night cessions. Th Uooto wu
already far ahead of th Beoate la th wefk f the.
scriloD. and tb night dobatot were overworking
st,A HMri.N If awabM IharakfrtraB tvirttrab trtat tats tit
I otherwise ordered, the evening tottlona should bo
QUX,n"..7. 1 . 1 ,.. ,v b... j
u uU ,t
A number of bills and ro eolations were, bv unan
imous content, Introduced for tba purpose of refer
enee
Tbe Iloaio tbeiTtook up tbo Joint retoiouon ia
reltUoa to tho reeent attempt lo uiattlaai th
Emperor of Ron! a, wltb tho Senate amendment t
theretof which wuoeocurredln. i 1
Tbe Senate amendment provldea that aa effl
olal copy of tbe Joint resolution thaU b aeat tt
hit Imperial Majesty lk Ro if laa Emperor. J
TIE CABAL CLBABISOV,
Mr. Ingsrioll, of Illinois, ald that a movement
was going on, by direction of 1 tba mantel pal a
Iboritie of Washington, 1 which threatened tho
braltb of the city. D referred to th removal of
the dopoiltt from the bed ofth Waiblngtoaotty
eaoal II woald therefore uk unanimous contest
for the Immediate eontldcralloa of a reaolatloa
which be desired to cfler, for the parpoie of putting
a nop 10 in move me ni.
reversi memner objected lotboruoiution was
not entertained.
tni nocti AMODitaa ovia ro kosdav,
Mr Waahboroe, or IIHnole, then said that tho
Poorkoeper detlred torn little time to haro th
Hall of lb IIoui cleaned and matting laid apoa
tb floor. Ho therefore moved tbst wbea tho
Hoot adjourn, It thosld adjourn until Monday
next. ..
Xh mttlon wu agreed to yea T, najs 6J.
And then, at 4 40 p m , th Heae ftdjoonxd.
lwifwnrtwt.v after- the a Musi nation of
Prealdcnt Lincoln, the Aiarynuio jip
and other radical papen tbonght that ' Prov
id.nce.,, in vieorof Mr.L.ncola'a kno wu kind
neu of heart to war da repentant rebels, "had
taken hlra off Jwt about the right thn,w U
this iraa truo at that time, and thoae papers
are telling the truth about President Johnson
whom they deteat-with'' greater hatred than
ever did hla prtdecttdor, have we. not good
cause to doubt the UfallibUitT of Troy-dence?
U'atAtnfon Standard, plymfia. Wuhp
iiyton Tern.ory.
1 b.w"
. 'iil
... "ffi
j. r
It
r.
' i
ii
-'i
ii
.
ltVv- --

xml | txt