OCR Interpretation


The national Republican. [volume] (Washington City [D.C.]) 1866-1870, January 06, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053571/1870-01-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

o
&M'
NATIONAL REPUBLICAN
PUBLISHED KVKRV kOBNlWU,
ifol-theast Csresr of tenth eae D Itrsetif
..r-IBU aW.ata(araai'ff
ttlS MMUl
a.laarlBn,BAMfVk--Wi It 00 f.tiU
4MU1 i aa A 1 At fat Uit sta.AaArtaa f
.dm.-; v J
. . Ts i wwrtr titrttttditt
iitllik4TfrTMftrdtrnariiif. b4 ti far
lib! I lab-vcri-ir ailka foBawIh rat Urn
9T Mrr atlkr ffOpUl M ff, Wl tfl
Anotlon, Stlw.i
BT Wit. hlrALVACpt AMUn
N.wM.rt1.110lUler.
!,.. 31 ,1 lll..ilnr"
m.no. cart, -
fflbSKflmsKinraE1
--ai-, OtTHCKBDAr M0HaiBO, H
ItWfrAiW r r -Ai. .
II w I IMttxif iKiMm9j faa iae '
f Haw ea4 Iaaa4 kaa4 r rait or, mot (a oar
atraroravBtBaf al.f fklkt iim
apart,!.. ,
) Wal
tvlthtaktt Belt.
Ll. Ban
.4 U er4r
aairap.
WalaaiaaiOtk BataaitoaTaalia,
wa-area, biiid Aral, uai mii.
CUei&BBaMr Belt., oak aiUi4p, .
Cottar faW Bill!, CUala4 pal 14.
Marata topjaklei. tafu.
Baifcla top Dirtui. a4 Hat Raeka,
Irrara. Waafcilaafl1!. Laaaaai.
OfkbtiUf Bi-gt-1i a4 W4afatC
vVeiaa tBfak.ru, Biaapjr kUw Ck-Ira
Qerl4ratras4Bkak KiHitH, . i
Oil CMk llT. (Coral.) BMtlf MSf '
'.&
lua4uuir aiut ike afca-e . w.H eii, a
liitH4 Br,jailBJpa r,","i ""
Hit, Tftpttlrr riaU, Tkr j1 4 Uinli
" 4110,
- fill flIV !. A.1 Ail aJ ij
Wb Mil ipHttl aUiatloa tf &OMkMprk SaA
4ialra t Ik abar uU. It I tkabaat tskr
IMItri H 111 IWTf il i m mat en
rarallrvr f ir - at aaatjOB. la tkta ltr
ST POSIPOMSMI Bf 9BI if T t
ikr,
i GO .
ABtlBn
rirrunEDATii.
(Saiemon to Ju. U. MoUalr Uo.,)
StkvMl rr f htinjlfuli BTk Btd
BlBTtBlk ilrt,
DtHUiBLITWO fTOVTBMOKlBMOlKrt,
AbCTfOK .. .
Oa MONDAY AFTKANOOIT NEXT,
ft. 4BaTBi, Bi4lmpraT.fi kr tbt 4tratU
rktkBB41ilBikatrBta !. II li lira ilarln
IkkmiiMit trlaiBilai. aoaUln (a Mr-
lara. kali. 4lalai rwm aa4 kltcha Irtt fwr,
taar tkawban aaj Mtk.raan oa ataaa4 4ot,
ir4raallrar4a4failkraik tht haaMialto,
UaalUr. iMBjtaiapBB-aatfb atr
4a.f Blat Twatbaaa4 liar atallikal
riaaaunaa wiib lataraat aarvraa
bb! mini
i-U ..
tluil
IU1 lBilBan,
T)TOOPEB ALATIMEK, Aaffra
11 r.iu.Mii Ia 1 II MadnlraattlA-.t
laktwtaiaormar Fni.ii bb4 Dataalk atraaU
i roBJitroai At
kaarlr Baakal4 t araltara . comprtalBC
nIHII III Ulllll wrn " r
Walaal rarlor aalu, lavaa vlac,Brkliltrl
"la1airiitlriBUa,tlxpUtt PaaUtar4 U
vilaalCkaaaaaf latU, Har1alapi Urn rlta
Walait BBrkU4af Caalra Tabtaa, Wbaiaat
0aknaril-lopll4aboaM. Laatat,
Oak Eitaaalaa Olalif Tafcla ui CkUa. Bait
"oA Kaibl-tfl Ckaraar.BU. kfiBWl wUa
watait, alavaa plaeaa, laaladlai WarifoM,
rtaa Carl4 UaU MaUraaaM, aprUia.
fall 5 Iclatk. CarpauaaA Ea4a Oaar tUU
ratkrFBBOlatwBra
loaaiM aaa umaa . rmiii raai
Tamaauk,
i'
006PlBliLATIkfBB,
KUrft. Aactlaaaara
l"
TVT roOPER IaATIMRK, 'Antl'ra
x (suaetiBorB jinnu ncuuirfauo
prov4 by a aw aaA
iIWaaU(1fiU
trait la iltOO BB-T i
uarA Ahda& Ju a
ltaxait ?( aiBf la.
Tamiafaalai Ai,00Okt kaiaaaala oaaraar,
with latiraitaa4 aaar4 by Ika prhar'aBl
aa4 44af trait a tka praatlMi) 1 100 low at
Uataaf aala. KiTiaa itaaipa aa4 aaartalif
alparckaaar'a aoat, irtaraiaalaaJaar boIbobi
tl4 wlik wltkta flT4T from tkalarof aala
tba dip4lt ta ba frWU4.aa4 tka prapartr will b
cooru h LllfiVit'
(SaaaaaaorB to Jai O. MoUutra A Oo )
IltuiU trail.
ifSSi
I
1a,PVAl
aiar ami k vltta af a data IraU I
from Hatfajal riUciraU a4 tkra. 4alf
,iaaa raaaraaa ia un aaa m, mw
MUUaf M.r ritiaaraU. Jaai
kabarl B rittiarui, Maraaral IRtuarald, Jaiapb.
a. ruifaraia, aaa atargarai .riiiiiraia. i m
la allual oariala Maaaar paraat or Ua4 aliuaUd
aa4 lyiatla lhIiy of Waibiaftoa aal Olitrlit
f Cviaatkt. kaawB aaj daatribad a it$ plal or
plaa f al4 city aa l Ma. S. la rMrra(ia
of Baler Twalra lhoaaa4 dollar caikt
tk raitdaa la lU twilra aad alcbta ataatha,
aara4 kv a 4a
ad by a of 11
l tba traau. a
iriaataiaadaUi
UI dillart Will
r at Una ar aal.
UaiwlUwtUU
ia vi mm av pivaaiavv .bi
uim. wltk aotaa baarlac lata
.adatampaatnrabaifr cit
n will b ra,alrad rraaa la
a? . If tka Urai mIi ar
r m lai
talaraat
caavayiaataf aadaUmpaalaiarakaafr cit fir
&aa4rA 4lin will ba.iMalrad rraaa lb par
IlVta will ka
u at Una af aal. If tka Una af aal ar aat
cosailla4 wlU WlUU tkraa day a frwaa day af !,
kaaar at una ai aai. 11 lanaa hnm ar a
fc wlUU tkia day a frwai day af aala.
WtSiUaUfa,
tkapropapy wlllka rMl4at tba -Uk aa4alf
:5rPliSftVtiW.TiS
jaaA-aaAda
lot BxiDm inuT, oioKoirona.
vwi,tJi'ffiao.!iS.,,",Tow"
ByylrUaora4aa4lf tiait Walif44l oa tka
ISikof liaaanMr.a v, law. miiiif raaor
lb BOTlkwaat aaraar of W, Q. Baar'a It
ii'n uiriui !.
roti
thaaeooaiiarlr wltk tka aortk
ortk Uaa of Daaar'alot
THjf fiat It fackaa t
a faatwlia alloy tfaaata
aa aaaaraa
aad IwaalyHwa faa
aortk with aaldUa of aald allay to tka aoatkaaal
lltnni im
oraaror ouuu uariora 101, aaa iniaiawiii
tba aaaik Uaa of aald Tartar a lot to tka bi1a
prvpartr. "A dap It of B10O will ba roqalrod ai
ooaaatfca-prnpar y likaoaiad 4owa or It wilt
kalnnadlaMlp raiold If Ika larma of aalo ar
aat wiia4 witk wlikla Btadaya, tka propartp
will baraaoUallbarlikaad aaai of tka dafaali
ii iiiuw. no aaciraa oa iia
lafPtrcktiar .... '
In aoaTayaaalar. lailailax riraao alampa at
tkaaoilafiaaparfaaaar Jl.t. ,
'una v vwnamuux,
THOkUB POWlIh,(S!'
jaul o4U Bur Aaittoaiar.
JY WM. 1- WALL CO., ATMll., '
1) Ntw Matbl UutldlBf.
Coiairaf riaBiylfaalaariaaaaid fllalk alrtat
CRiNCSAT 8.1B OV A.VALOABLB THRIpV
STOKfjlJilCK E
O dTKIXTS Sot'
rIJIiyBi U WILLI
WWIII, Blf
nnroiaataata aaaalal af a a'
Tbraa-atory Brlik Uaaaa. wltk a foaaaloraroou
oaiaa ara aoor aaa awaiiiai imif iaa iiura
Tbatorraaof aala, aa praaartbaa by lha dicria,
arai Ob third af panbaia moaiyto bo patJ la
sA.h t tk vaatdaa la two laaal laalallninta al ata
aadtwalvamoatba, wltk lalirait froulba dy af
aala-tkadafarrad payraaala to fc a Ilia oa tka
rroparly) aad a aoavayaaaalo ba wltkkaUuatll
ay ar paid f lamp aad aoavayaaelaf at par-
iiihi a loai. uai niioiri iniiaia fill II
trad loUpald wkaa ,hrf fM0
W L WALLaTf1
a( liwlv .Aaiiloaaara
Sterootyplpg; and Klectrotyping
Jtll'BBAT at WATK,
lratJMr-iava1 Else Is-wl pen,
S7S PaaaavLTAviA Araaun.
rRIMTIBB LIADI. BITJOB MBTAL Vljlltl.
m. aa4 a a aaaraf aworUaaal of 1 Oil 3 Hi
vuti niiwiur aa aaaa apu
TIDSTIX'B IZ.I OF A VlLUiBL BXICK
Kr tlrtaa rataa4 of Iraal, 414 Ik IBtk 4r tf
ffT-ar, IMS, aa4 Fr4.4lUMf T a4 It
Ma jrrlU7J.9 .BaIIaUa4ffaa flttkl.
r ( WaihlsghiB mbbIt. KG .J will Vff
alt. at pBklla BBttlaB. a TDUPAf tba KlJ
lltkaaraf Jkaaaip.ltra, atflMk, , J
a,H tka prraUaa. Lot Iff, 1. la Ik raorva
bililuaaf Bqnarif. lW. !) o a taaaar
air af llataaatk auaat watt a4 r 4tmI aartb.lia
1MB
a. I laa la ravoraa jar ia tviiir n aaa
(loa.la ua IMtrialf CStaaahl.l will aH aa
TDBSDAT, tt.albtti4araf Jaaaary.a D ISTO,
U 33(1 o'cloak p. tawi a tka praaiLNa. t tk
lkai bl44ar, ail tk r1bU tlfla. lataraat aad
s n ifinii
IStkof Haarair, v, law. aaa aaiy raooraaa
la UbrTaa4a,M 4. al iSHa til. aid ai U
riqaiM f tka party. oaaraA fIaBIt. wM'ol"
or iUi. OB lbaprnlaa. ViD lip if A'
TBBoba,ribriry . UTOL a t a lie 6. all
tail LOT -JUBOUMD altaalA oa 0i(Ua
Uilckta. aa4 aaatdtd falfowai BafUalaf, ala
!lal oa tka oail Itaa of CaBiraaa itraal imiu
rtdaadMfiaiy UTOIfOai utk of Iba aoatkaaal
caraarof Kaad aad Coairau atraaU, aad raaalaf
ibiaa aamlk wltk aaI4 Uaa of Oaaaraa lUtit
haadrad aad airia faal ill Inekaa. aaar or laaa. lo
TbaaHatUoioraapllallilalaaa lodlothla prop
aitr.MUlaaaa af BMlIlftblMldlaa If I aV
faraaU IlUalractly oppvaiu Ta4ar riaa ad
ar B BL Llaiktaam1 lata roa daaaa t.
TaraiBi Oao kalf aaaki balaaao la lis aal
lit
waiva aaoaiaa 1
in
or Tinifvia lacraa m iaa aapraraa iiuiMill
DliirUlafGolankla, paiiailbo lOta day aflap
tambar iff, la "a aaa AS. 1 t. ta Badly, a-ff
VbaratBpiariaUaOaalayUetitapIalBaBlBBdill
Jib a J HtCallon at al ara-ariadaau,aad by JEM.
vlrtaaofa nrtbar aidar or daaroa wadajaiaid
aaaaoa tbatTtk dayuf MoTiabar, J8ro, I akail
proeiidUMlj.oa tbaprjialiii a fltlDAT.tk.
ftaikdiy ofJianary. 1870 at 4 oTfloik, all thai
Siaaaof laad aliualajla tka ally of WaiklafUa,
latriatof Colanbla. aad Ulai ki hh f i0
Baakratfki,tao a,)laa4BaraaiBkirjarkB
irad aad forty htii (No 117 ) roaUUad wUkta
tbafollowlaf -aitaaaad baaadu Uaaiaalaf oatba
liaaof la-iala ft al apolat dUoatiwmy
faal fron lb aoathwaal aoraar of aald lot sad raa
IBf tkaaa aorlklwoalrfaotitbaaeaaaitoaakai-
rad aad alt laia fail lo ia allay 1 tbaaaaaomk wltk
aldalliy twaaty fl tkaaoa waatto tka plat of
baflaalBf
Tka Innroiaataata aaaalal af a kavl Lull I
M0IT3Uft!Wfl9
U1' ,U
iiiirrin' f '! "110 Tt,
W.U-.
"hitXfWULmV
X1 htiiwli (irihtHKmil 0ttlhtli tft
MrWVMrtkft4IitHlifnilMBf rnfekfll
T
A'bMnH.WJSSiMSV.TJKga
It 9 41BK llnat. tv dooxa fail t V-ttt MM.
trial, aad anktaia frAaf asaiA .J .ui t.. n
la Ma aar 4alrabl raiUaaca la Ika titf
teiwSI. u" -"'' $3 RT
'MrfaiTuBB fob'
l.tka olia.t, ft mi, i
W ' Tarwiaair
iaii-iii . ir
4 aaatval 'Btaclt "
.HI1'. Tirnitiir ttaaik 4 JM'
PftV TOQLI raiDipMrOTjU.
3flriiaiTlTBala Bfasaa. kwaM Iftatk
itxST
1?on nrHT.-Tha Thtt Slory Drtal
' fnaaa. Hi. BTf Tat Bril ImiL kilnaa
O aa4 H. Wlti Hii(wiMr, fiMaaaaloai
tkaiHkaf Ja5fTj
-APplr tt fWl PitairlratU iriaa. Capm'
ELEGANT!
ATTRACTIVE I
CONVENIENT I
w rn fft ! ika vdtir wnirm itart
ruiiiu iiiua iiuBi KMiuint;i
.-. i TJ--.-a; j-.n-jr j,2-.t
r iila
lOK VBOHf HtalDIHCRl. lu
IU
TkartflBjinfMkikVMn.w(rrtloaaU.
tklaa-ahiaU, alaikla'praaui, km aad rol4 watar
tarri
llknat AtABla
T parttaa 4alr1a( Int clan D it II a kaaiaa
baliar apparliBllr' ffr.'taibtilBC MB b of
farad Tbin ar ill IdllJ lofalif la tka eaatrr
f Ibaallri BBaBTat'r)B?r lTtko itratl rall
vi y a
Brkn.9l4 Ia ilA laflaih ilrata balwari
BIII.tS'oVimL,.5,T;,l!ffi,
or Blaf If. at M Tklttaaalk airact, aorik
I trail ira vTaltlBf Ik aUr, mt tka
rasaaaal Boai-4, will Ia4 It to tkalr a4
bavaa koaia aamtralip lMat4 tar
laalrlaa; parasi
aaUtaUi hai
al aank a aataaaalaal IIiIiihmh
ka4 ff lral aaa labia jtoardira aaniBi4ata4
ii ainaaeairon Doitm ATiaa
' ' " - r ... - - - "
rfxiri
rill I
Iaqalra al Ma 33 I
trl, aaBaFlffaatk.
'iSi;l tafia KoQtaa for caatlaimaa. Appli
at Sit Tk rtMatfci aaat aUa.afaw 4r ortb '
Iroot, o?l U
pOB f A1.I-! PIffB BW noiMI, BITDATBI
J. la) tba nfilcailrab joaalloA aa4 aalfhbor
iMv4lalk ally Vrua llkral. laaaTroalMa
Iitr a. balwaai Alt kloaajk aa MlaMaaatk
pOl 1 RALB-TIIflSBBTOKT BBIQK UOUIB.
Ilitl
. feiai as4 aall valai
raaa. Bra puta kiaur, narbla m
(ao4rapalr prick lUblaea mrer
4rapalr Urltk lUblaea naref lot, with fa
4 waur aad root 41 lUra riM Will b.
I4ahaaprrak IL laksgORI,
iiMii au i
-W
WkV.it.
WA MTBD-A LT OS TH1 IILAHD. BB,
araairarkt4frttkitraata Aiirwi-T"1
al Ibia uaU. wlik pri ! liinttm
T OUADWOIIIMO I14BHLTE-ITU
a-a iirwi, miwmi L IH Bl.tWaailUI. but
.ad
ait
iii.iiiiiii laaiaa amu( ug laiiai
ati, aadiklldrii
: baataaaA ihai
caiiof oiotktBi. BBdaralolklaft baataaaA ibai
Aay aat by aiall ar otkarwlaa praaipllr al
tai4a4t ini ..,. ul''
EB.JUITH FIT! rAlKIOABUirKlUkaJrvk,
S, . La4latOoBt'aaB4Cbll4raa a Baa4 ka4
loikla. Oalar.Olaihl.c. Bo4at Bboa, A . 5
AlBMlaih itra-4.
Jaor.'ioi
atldlaa
! "T ww mmm m aimta. taiia
rvLr.?v.vvir.
TO TBI WpUtSQ CLABl-Waar bow pt
parad 10 ftralak all ifaun with aoaiiatt onplay
aaat al AatB. th wkot of tka lira or far tea
a aopy
r oilka XAa PttijU a XJIfnary Com rami
f tka lartai t aa4 baal ftnUr aawapapara
ikad-Uaal frMbv raalL Biadar. If toi
pan 111
vBLC!-V,aBl rwaStakl worK.addraia B C.
LBBAjO , A af aala Mala. KQ
Y aldOaldaBdAJtrartor aay atkar artlila
TaJaa, at tka t-.tabl.ha4 Hirokaat Taa
brakaf AWra at K, rLILTUil A OO., Ml Mil
atraatf 4 4ars aortk af f oaaiylvaala ayaaao.
"BoAxding-.
Boat-it r 1 n a .
trLacdMaaaaaiy. Ta., kavtarmtod UoiM.
aATaaui airaal. Valwaaa t aa4 B atraati. kaa
mi aoiaia arraaaaai ror aiirisu a
rikiT n aai BoAuJiifa uonai mt TniniT
OB HOMTU BatS raaa all loora. Jtai
alaflaarUaaUa, wltkawllbat;bBr4.
PBIT CLASf TABlBiBOaiD CAB BB HAD
atlkoAMBfelCAM AvOUIB. aoraar of JUyaalk
uim raaaiyiraaia aiaaaa. lor itw
Lost avndFotnid.
r BBWAED -LOAT OX TBB l IMBTABT
Vll allhir la Lka PoU O . uin 11 - ih
AalUl, alaAfjaapLlPUOtb tkairrpiiTTka
lalir will raaatto fkakboo reward by ktatfaa
JWTBfi ITfgj
BMrtf.
m.ji: j
SDTnEBLAND'S
TITTIRfi
SHIRTS.
(U )
OHLT 18 FBB HAX? DOZEH.
HANUFAOTUUED AT HIS
SHIRT AND COLLAR FACTORY,
431 SO ki. blfUMrltalt arSv.uth.
HI(M IMxU and Uidw OAraunU Jltit t.
Orlir.
V,
sniKTU ntaosousD, to OTS.
rATTiBSS cut, co era.
Fancy Qeola.
ESTABLISHED 1850.
LAWRENCE tf DIETZ & CO..
IHrORTBBM AVTI DSAIETiN
JN
NOTIONS.
mcr good;, hosijebt, clotej, ic,
308 "Weit Balttaoro Street,
B1TWIM HOWARD XKO UBIBTT,
JILTJUCCD..
CuTiasu
J.TAIILIHIIEU UK.
UAUKIAUE HAnUrAUlUUEKB,
T.T,"'"1
nf.oaiii.iH'1 pbdo'.ioai, orroin
yj Af M1. Th.vI K.A.F hi b. .ATM It All
ui u.n.
J-1 I '
JV a4'ra4Bl aflVltOM Dra. Taaalr!
lha Anp'r ? ail raanilraala ar aaa.
Tb wlikwa to varcbaa will plaaaa aalt, win
ggMwfau6ilTlwm
para dmbmm iiiimhiiv.ikiiiii praaiaaia
faraoaaataiuaraaa; aaaliytara rroaiW aiaUto
HPir OTOBiaf. aad a propartloBal iaa by 4a
vatlac tkalr whala uraa talba bail ana Bay a aad
lirla ara aaatty aa maeb a Tkat a I wki
ta thla hUm raay oaad tkalr addraaa aad tail tk
aalaaaa.wa maka tkla aaparal 14 atari To aaak
riara aot wall aatUAai w will aaad 11 1 pay fr
btralrvrlUBffrBJlpartUalara.aTalBakl
aajanla.hlih wllldloaaiaiaa wirkai. aid
Xi talalaf BA3 la UUa4 Statu aiaa,aappoaad I
kar baa loal la Oaatra afirkal 6itaray
BaoraUf taal. oa1i,iaiilaala ataana or
Baraatk at ra,MiiD Villa tdirUoraa4 blxlfc
atrial aoatk tka fadar will A llkaraljr r.
wardad by .kayiaf II wltk, tba aadatalf aatl, Mr
aat afC aad Sir aat b afrqjja aooik
jaaSSt -"ifaao . j p
,
-jD T i
MWIlltl
xtTlmlf
4t6b(l iam.Ty&itf twrpooa
tt ZafretU tronp f maUdm, Ihoj
"Horn, that Jack 'Built" baloi the Attract
Florencfl apptArtnl.Bd
:kt4BTwMM'
o (haf.r'riataAtar'hr
li tb mMttxcoUaot roBDQtr, All tb charier
Ursbxlaf rU uu(ai. r7btroiacUoa
of "Shoor.?," by Un.Flonnce and Mr4
VarraT. Wia rraetAd wltb ahonta or aDDlama
bj tho auJeoce, which wai rery Urge, ami
.tnooffwlom we noticed rrtftdent Grtntj
uonarai nflAii, anf 10A07 ouer aiaun-
iuiaieu prioiiacei.
Tonlghi th AramAtllaUoB of Dlckena'
notel or torabey amt Son" will be pro-
loced. Xf rionace a faring in U
raaitarTTr-fnifttlnn ftf ttia ?harmetr of Oat-
Uta Cattle. Hfi Tloi'oQCf U'oMfit the Tory
fw acton bow oa the aUff wtM J hi
ehAracter.mil thoae who bare teen Ml lm
peraonatlQif 6f (he logical CapUta, ipciW of
It la Urmi ot the htcheit fralit ,Aa there
haibeen coniUerabU latirMt ataeutroar
plAf-foeritowltaftMthlB play, we hare no
hetlutloo lopredlcttDC acrowie4 ho aw
fodaftl, thla haa been the cam ererr aitht
of the enfagement of Mr aad Mre Flortitce
thai far. The Mrformaace tCf-oliM will
eooclade with the eommedletu of the
"Toaog Actrtis." la which Mre. Floraee
wllliaiUlii fit dlffertot eharacten. tatro
ladoft new eooga an4 Aancei.
La Rcb'b MuiTAAXa-TWo troupe gare
their third performAnee at WaITi OperA
Uetiie lait male;, RlcardO, the prlofA
donnA, poe aenea a Toloe wouderfally I'mu
latlo j that ol a-lfdman, aad Ma alnglng la
moat fleet 1 to. The icdmUoh of MSboa
Fly1 h moat araiulnf f and la greeted with
rAptorouB appUvie each night. All the
memberaof thecotnpajiy exert themeelrea
to reader the eaUrtalafhent of a moot at
tractive cba raeter, and any one dealriog a
hearty laogh hoald eerialaly tUU Tatl'A
Opera Jlotu
.Old Folks Coxcbrt. An Old Folka
Concert will be glren to night at the Con
gregational charcbf corner of Tenth and Q
etrecrf. Thirty farenlle performers will
take part, and the entertainment will be of
a moat enjoyable character. Ticket! are
placed at the low price of 3? cent , and may
bsaobtalnedat the moilc ilore of JobnX
EllU.
UisiKatb BATBVAf-MlAi KaW Bale
man will commence an eogmgemen at the
national theatre on Monday eTenlnr next,
opening; with her wonderful Impereonatloi
of "Leab," for the rendition of which ihebai
ecnredaa entUUe reputation ipon both
aides of the Atlantic. She will be eapported
07 Mr. ueorgeocdAnrwho haabeea otpe
cUUy engaged forlhet porpoae.
Lactiai oh HiTUALiia. A lecture on
RlUailam will bo glren by Dr. J W.
Rogers, of Tennessee, lata .n Epiopd.
mlnliter, at Carrolf HaH,nnlr the aasplcee
of the Young Men Catholic Auoclatloa,
ou Sunday erenlng next. The lecturer hai
the reputation of being a fluent and enter.
talnlog 1 peaks r, And doubtless the lector
will he highly Interesting.
PrlnUri.
.U.PGAR8
PHI3STTER,
Oar. Slh D ! -.
BOrlrBCLAL ATTBBTIOH.TAtTr TO rBIKTIPO
nriiErs in ia.w casks
41 laa
TT1 raiiAA.ATaaA'"iIiilda,naAr UthBt,
lie. st avssiseiAja. tATiaai'fSToai
CUBUBBOiM StilBTOSB.
EIlli,N,TEittSfi?
Woolward BalWlaa. airUi aldar rosaayWi
u. kuwMi Tutk aadKlataatk alraali
Boob. Job, sal Bawappar ptlsllaf promptly
aata4 a tf
Mi Q.ML
UMiab
' CORNER
FuitjlTiaia Aitnai ud EIcTtnlh find,
(Of.r Ma... . SltMhtll'. 8tr.,)
BZC03D FLOOB, t
Interior Aiornmenti.
A BT UEPOSITOBV.
IU Ht T atiaal, balwB Tklrtaaatk aa4 rasr-
laaaia iiraau.
OIL VAINTINOS, rUiiuaif A
SrrfB"
I4JAK CUKDMOS. EH Oil
PTI (IfOO R AHUM
i, (iuna
AVllB .
)HAPH9t
l.lTltUUKArit9t
riSTS' MATEHL
I ARTISTS MATEHIAU!
BTEmEOSOOPES A Ml" 'sTEREOSOOPIQ
V1LW91
hoqers aitours or soulpture,1
for wklk wa sra toi aiiata far lb OUlrlit i
Itntaattaa. Iaaa rartaala, f arlor BraakaU, tU
lata fcfatu, Crd, Tanaliaad Balla, aa4 a
faaaraiaad aqwptaif aiaort-aaataf
Trytklag tBaarllaa nlaak
Walsal aad alUt Oral aa4
4..10-U ,"",t,MifiVa"iToo
Ha BOS MtllTflBTBBrr.(Sata Hall 1
Alt work la tkalr Us tfaallr Biaaaladls U
City orCoastry si abort aotloa. aad oa aiodirala
arm. aaa tm
G
EOKQE WILREK,
PAPEKIIANOEB AND UPUOLSTEBBR,
larurAi.OMl.lli
JRUCH AXS AVUI0AK FArUDlKOIKCI
oraoUTUT ooosi.
.BtNl.lli At. W.lt.b.t.O.K.B.CA..
f.bl WA.AIA.TOA. D 0.
Hati, Capi, Boota , and Bhoea.
BOOTS
AND
SHOES.
ImmoDae Stock of
BLRrS SDOES,
Juat racaired
rala tbaoo
intllaaaf
BOOTS ANU SHOES IN Tits. CITY.
CJEO. II. WILSON aft CO..
,Mil.r,,lh llrM.l;'K"w w Fallews
aa if liaU
ArcMtocts,
HENRY R.SEARLE&fo.
" ARCHITECTS, u
' I lrt tppnlti Pl Ofti BifiMv
KIDWHIaIj aW UinUEESU-i,
pauLBsa ta
WALL rAPBAS. VTlNpOW BHApBB,
OTAL AMD BAOABB FICTUBB rBAafXB
rfiaWAZfiWti
aiCTCOAHICJAU, Ao.
Washington, d. o., TiiuusDATf, January o, isto.
WunijUTOH mm AHD IMPRESSION.
IwTBarfAif bbtwcb bbobipts yesterday
were $384,919 00
ntmniimTtT Diwaa rtntBJi (a the
fcliy last night from a brief rlalt to his homi
In MauAehuseltA. Ills dAugbter, whose
lllniAS called htm home, has recovered.
Ox WsDMBAiVaY ATstiKQ xbxt the Tresl
dent will entertain the members of the Diplo
matic oorpa, at dinner. Secretary Fish and
fiehAior Bumaer will Also be Among the
r" .
A mm an of well-executed Imperial pho1
tographs of the late Edwin Vf. SUnton wero
yesterdey recelred At the War Departmeot,
and hare been distributed In the rarlons
offices.
Tub United SUtes itaAmsr Alaaluu, ta
ecotly built at Boston, wilt probably make
her irUl trip In the course of a week or ten
days, after which ihft will aaU from Bostoa
tooln )hs AjtlDOlA, squadron.
A DtsrATcn was yesterday recetred from
Soperrlsor Dwysr, of Ohio, stating that he
had can led the arrest of Alfred Srerlnglm,
distiller Thomas Eferioglm, rectifier, and
TolmLabaari storekeeper, at dUrUlerr No.
3, Ninth district for numerous rlotattas of
1AWI.
A CoVssiTiof or Larrsn canaiaas. com
posed of delegates from all the principal
cities of the United States, where the free
dellrery system, Is In optrAtlou, will meet In
this city on the 17th InsUut, for the purpose
of calling the attention of Congress to their
claims pending for an Increase of salary
equitable with other employees of the Got
trament.
Tbb tlouie Committee on Post Offlce AN
fairs returned lait night from New York.
It Is now slAted that the object of the rUU
wu not with reference to a change of site,
bnt to ascertain how the money already ap
propriated bad been expended, and what
further approprlAtlonl won!4 be neceasiry
oa both the New York and Boston post office
baudinga.
Pboi-oibtj Boat Ri.cs. Mr. A. J. Kane,
ofltarrard Unlrerslty,had an lute rtlew with
Admiral Porter yesterday, and obtained his
permission for the Annapolis Naral Acad
emy boat dab to run a race with the new
crew of the Junior class of Ilaryard Unlrer
slty, la which there Is only one of the crew
which rowed In England, Mr. Fay. Admi
ral Porter expressed a desire that the race
should be either Annapollsorat West Point,
between slx-oared boats. Mr. Kens goes
to Annapolis to-morroV to perfect the match.
No NtroTiskr. A claim for Oorernment
IwtronAge was yesterdAy recelred at the
Treasury Department by Secretary Boutwell
from certain bidders on a proposal to con
struct the branch mint In San Francisco.
The bidders based their hope for preference
oa the ground that they were relatlTes of
the BecreUry of lha Treasury. The Secre
tary, on being Informed of the fact, Indig
nantly ordered the bids to be rejected, and
that the parties be notified that nepotism
does not enter Into bis administration of the
duties of the office of Secretary of the
Treasury.
QlOBOlA RniAMDBD TO UlUTABT COX
TAOL. The following has bean lisnedfrom
the AdJaUst General's Offlce, dated Jan
uary 4", 1870 1
CffwralOVdWaA. t. Tb PraaUaai of th
Uattad Ststte dlraeta thai so aueb. of Qordl
Ordars No 10S, dt4 UeadquarUra. Third
anuHrruiiinii, tiapari-aani uaoriia, riot
Ida aad AJabawa.t Atlanta. nArvla. Tnl n
lSSS,aB4aaiuak of Utaaral Order No ft,
dat4 Haadqnartara of Army, July 21, Ilea, aa
rfr lo Ike Stat of Qorf la. la harob oub
UroLSivlad. Hrrl Major aaral Tarry la
erdarod toaxartlaa ustu fart kar ordari. wllbla
that 6 Uta. tk powers el"tbe aonnaodar of a
anUtlarr dtatrkl, aa prorldsd by the set of
Marsh S. llSS. aad tha aata auDnlamantar
tkarato, undarblaaialfDDUBt by Uaaaral Or
ArrAAAooit ltacapTtoxa. Tie delightful
weather yealerdArWAe highly f.rorAhle for
ine receptiona wnica look place at the reel-
dencee of a number of onr dlallognlahed
oOcUli. Among thoeewho recelred were
Mra. Tic Fraaldent Colfax, Mre. BecreUry
TUb, tfra. BecreUry Bonlwell and daoghur,
hire. BecreUry Belknap, lira. Creewell and
Ulee Uclntyra, her .later, Mre. Speaker
Blaine, Mre. Oeneral ShermAn and daoghtar
and otbera. The bonra of recelrlog were
from 1 nntM 4 o'clock, p. m, dorlng which
lime th. atratU were fairly thronged with
the eqnlpagea oflherarlona membera of the
different Legatlona and many of onr promi
nent eltlaene.
Gotiammirt piaBoaaaiiairrs akd Ra-
cairia roa uicxunia The dUbnraementa
from the Trcuary Department dnrlog the
montb of December were aa followa i
ulrllaad mlaeellADeoui...
War D.partm.Bl
Nat r Duta.at ,
laUrtor (reAvteae and lAdlae.)
a im in aa
AASOIII AS
,1.(.IH .0
eeo,eu ee
TotAt , IlKTwaia il
Tba aboT. doee not tndado pnymente on
aoconnt of Intereit or the redemption of the
pabllo debt.
Tnerecelptedarlnglbemonthweret From
cnelomi, I12,CX,000 Internal rerenae, 113,.
0O0,0O0 nlaeellaneona lonrcca, 13,000,000.
ToUl, 157,000,000.
raorosmoa mom Faaica roa J Poital
Taatti. The French Oorernment hee
tranemttledto Foatmaater Qenernl Creewell,
tafonga the Bute Department, propoeAle for
acttpoeUl treaty with thla country. A
mate liberal aplrlt characterlaea the preaenl
conuannloAtlon Iban baa been beretofor.
dUpUyed, and a dlapoaltloa la manlfeatod to
coaceda many polnu etrennoualy adhered to
waen Senator Ramaey waa In France en-
deaiorbig lo negotlAte a new treaty. The
preaentpropoeltlon, bowerer, fallafAr abort
of what Mr. Creewell bellerea ought to be
embodied In Ine next treaty, and he hu
tnereron declined lo accept II, and ex
prcaeee hll Intention to lend mall. Intended
for France by way of Oreat Britain nntll the
French anthorltlee will conaenl to cheap
ocean pottage.
Bon timi iiMca the Qorernmint pro-
poeed 10 aeu tbo ground aolected a. a alio
for the new cnatom hoaee In San Franclaco,
and a conflict Immediately began, (not ttn
tlke tho trouble aurted In New York and
extended to Boaton) br which the eanerrla-
Ing architect of tha Treaanry Department la
arraigned for trifling with tho beat lnttra.lt
oflbeGoTenmont. After mnch deUy and
controrerey, It hu been, decided that the
Oorernment culm la Intl. and the roaaee-
llon of th. ground referred to U beyond die-
pnte. Bopcnntondent Btebblna. of the Call-
fornU Branch Mlht, hu anbmltUd to tao
Becrcury of the Troatnry a deulled aUte
menl of the whole affair, and It hu bean
decided to dlapoeo of the kronnd aad onr.
chate a more aniuble location for tho San
Franclaco ctutom-boneet
Tub Fobtt iiuuT-noua Fbbubmtation
PlAiOD. Dfpoty Commluloners DonglAss
Aod QItco, of tha MTsnns bn itao, Isato here
tbls morula k for ClnclanstK for tha rmrpose
of UUdb; tcsUmooj relAtlro to tba forty
sight lionr fermfjutAtlon rrI&J. Tbay will
b. MCOtnpuM IT "' BaakII, pbo
tipirlir, n Ik. etWfnw wilt b Anbj
li la ACcordADC with tbt rtaawt ot flu. 14
L. Barnetl, Atloratt for lh. Wo.um4U.
ininlM, whobAT. AlrtAd eoltreJ their Ito
teit AKAlut the time OieJ by the Comml..
ilwer. The; will prob.U 1 a6auI anil)
mirt wdoMdAT. And II li u.enuod mtr
mUllie dl.tlllerl Iron St. Unit, tonU
Ttlle, CUtAjo .ad bltei 'Weiten.clU.t will
txj preient to HiUf 1 UhAlf of l. cIaIbI
4eAlref.
Whijit li BoiD-Thete U a tlrtmi era
mt being brauiht to bear to tint ins
pAHAga, aa ah Independent tneuare, 01 Aa
tneadment to the wtliij Uw, eittndlne
lt. ptrlod now aI1o1 for keeptog 1m
wbUkle. la tond. The dUtlllen allep that
the time, (oeo jedr() la not eifleteat,
thAt If not extended longer, imniU of
whliir, net of lha proper ace, will M roread
ah tha mnfc.t b.forA IhA lit of F.braAff .
tBK.lfiAi'teli u a vperlAl meAltrtof'
reller wltbonl wauiog tpr tu (eoarM tMl
OcAtlon of the lAternAllonAl Iawi, Thlllhe
Committee of TTAfl Aad Weane are not
llleljr to teanunend, their experience on thai
copper, wood, aaa other, UiMpedient bllli,
leaaloc Uim-to .look with olefaTor upon
what II termed "piecemeal legUlatloa," It
hATtefbeen found thAt when a elngleln
tereit (eta reUe(be an Indepeni'tnt mauare,
lu frteade at nc. become Indifferent la the
noeda of othen, II not abeolaulr anugo.
nlitlc.
Taa Quaanoa or Hint, Rawxv The
aUITAndlln.dUIlcnlUe. ibont th. reipec-
tlre grAlee of rank Ia tha aary late a mac
mora aetlona aal detrimental effect oa the
eerrleo than might nataran? be anppoted.
The enrgeone rartlonlarlr appear to feel
Aggrlerad, And more then one cue of re-
elgnAtlon hAA rKenllj octnrred. It la euted
thAt Ihle cIaaa f offlcera deolde not to go to
ennod-r erlatlng mlea and regatatloaa,
and prefer the allernatlre of learlog th.
emotonaeDt of the OorerntaAnA altogah.
In ajml ctrelee tonea eomptalnt la alio
made affAlnat the officer, known aa execa
tin offlcera. It le Alltged thAt thh) of
OcIaI dotA not, .r ihoatd not, properlf be
long to the American Berti thAt kle appoint
ment U . IB. I. WytJ .1..I U. H1IU1D ..MW,
wnere en axeeaur. omew in cnarge or
and mponalhla for the ahlp la a matter of an
eolate neceaittr, from the fad thai one-half
the offloera of th. blgheat grade, are ntterlr
Incompeunt, Ibey being In moat laataneea
adonaoftbe arutoeracy and their poeltlona
belag perelr nominal, fnaa American ihlp
ibe "execntlT. offleerlatlrtnAlljaaecond
captain, and In recent order. It la itAted
thAt ba bAA been eljled Maeeond la com
mAnd " There te no appeal eren to the cap
tain from hla ordera, and altogether hie
Sreeence and tntcfereaeo la aald to be pro
nctlre of anything bnt harmony and proper
dlaclpllae, ao far aa the anbaltern omcere
are concerned. All theae crlereacca hare
been brought tothe attention of the NataI
Comalu eoftheUonie,AndthereanltwuVn
All probAblllty, be en entire recognltAtlon of
ineaerrice. ineaian omcere are preaaing
their aide of th. aneetlon with rigor and
energy, and there ttoea not appear to be
much donbt tbatareport conferring on them
rank In proportion toexlatloBTATadea of an.
perlorltyln the nary will b. preaenled.-
irdin. i;or ff, x ivn, jm. e,
AtTOABIT GeSBBAX. IIOi'S OASB. At
tornty QcDenU Hoar rctaroed to lha dly
to4ay. And iras at lit ofllca at th nsttAl
hour. Its inbieqaenlly called oo tho rresl
dent, and was preasnt At the CaMqcI mest
log. AfUr the adjournment of the Cabinet
the Attorney General and tba President
were again In eonsoltatloa. In a conTersa
Uon wHh ti TresaAant. Jadt Itoar la Tp
resented as haTlog AAld that the Fresldsat
wonld not with his (Hoar's) consent with
draw his tame from the Senate, and ha
thought It nnaeconntable thAt the Sonata
hAd Uken tbe course they bed with his
nomination that It was well known that
dorlng Johnson's admliJitraUoo offlotw
were a sort of bargain business, and that
Senators would pledge the nomination of a
Democrat li Johnson wonld nomlsAte a Re
pobllcAB for some other office.
He sAld ba was sore tbe action of the
Senate In his own case wonld strengthen
him. and that inch a course Insured bla stay
In tbe Cabinet) that ha preferred to be la
Ibe Cabinet, and that for six weeks he ob
Jscted lo the President's nomlnAtlog him for
ibe BnpremeCourti that be did not really
care for either place, and that be wonld
much prefer to return to his old borne And
practice) law. lie added that he waa here as
at fTamit tXTtjaa tA aail a. evla,nl afllt. fal.l.m.
and no plots of Democrats and dlMlTected
Republicans should nuke him falter la his
duties. In answer to a direct question, ha
said i "Tbe President will not withdraw my
name. I sqaU, through my RepubllcAn
ineuai, loaia. oa aircci tow on my nomi
nation. I do not propose to reslrn my posi
tion la the Cabinet, if I am not conflrmed,
end I bATe Dromlsed aa mnch to tha Frul
deal.'1 He announced that he would re-
sumo nis wore at once, to prepare bis argu
ments for tbe many cases on the Supreme
Court docket At the approaching session.
ir.uA. Cor. JV. T. 3Viw, an. 4.
aa
TlieTrlahlriaeBAUMaallBiXllliaals,
A dispatch to the Chicago zVtarutM, from
Bet riders. 111., on the 80th ultimo, aayst
The trichina cae contlnie to create
mnch excitement In Ibis and adjoining coun
ties. Tork Is discarded by erery one, and
those who hara eAUaany dtnina; tbe past
fortnight are not cast until sufficient time
elapses to make P certain the hare escaped
tho terrible disease. It lus been Ascerulned
thst tbe hog which caused tHe dliesae waa
six Tesrs old. And almost rotten. TTwaa fit
for nothing but to kill and bury. Tho pro
gress of the cas U watched with deep inte
rest, as Important eclentlfle derclopmenU
are likely to result from the proper study of
ine aiioaa, in bo sggraTAiea a iorm
A practical chemist of Chicago sends to
tbe Tribum the following remedy for riVA.rft
iirtwrfx
It Is reported that trlchlnss Is again In our
mid it, arising from eating diseased pork
The alltlcted ask for a enratlTS aani. A
series of experiments baa enabled me to
oner a remedy ror tnchinn apiraus. Girt
the patient two drape of carbolic acid (crys
Uls) thoroughly Iacorporste4 with forty
drone of etreerlne. Alternsta faTarvthrsA
hours) with twenty drops liquor soda blsul
phis, to be administered In a wine-glass of
water. In urgent uses repeat these agents
srery hour, and continue until relief la ob
tained. I find that earbotU vU and tulphurU act!
will effectnAlly destroy the antmaleutm end
pataiaitle fAmlly. These anU-paraMUfs
agents may be safely administered In a di
luted form, as abore prescribed, and no
injurious rsaolU can possibly sbt to Ibe
moat drllcaU ooostltutlont
The (rfcAiM tnay be found throughout the
system, aaa in oraer to reaca mem wjm car
bollo acid I adrlse 1U admixture wltb trlrce-
rtne, which Is the most efficacious t chicle for
Its diiBemlnAlloa through e?ery part of the
roar, oa Ki-ccruio wui rapiaiy penetraie ootn
flesh and bone, and CAiry with It such
cbemleat axenU as It may be charged with.
Tbe iixtf tti-tulptoi. In Addition to destroy
In it raraaltlo Ufa. reduceo tbe lnflamniatlon
and allaji the pain caused by the wages of
inO ITtCTlirKaT
Cot- Yxaoim. This gentleman, who shot
and killed Col. Crane, mlllury mayor of
Vlcksburg, some months since, passed
through hero yesterday nndsr mlUUry
guard, en routs for Washington, where It is
euted he will be confined until tbe Buprome
Court decide nfrn bis application for a
Kxbidt evrpvt. Colonel Tergsr. It' will be
remembered, was tried by a mlllUrj com
mission and conTlcted, but bis counsel ap
plied to tho Supreme Court for a Abw
rtrpui, with a Tlew to his trial by tb chll
authorities, which application Is yet psnd
Ing. Lynthburg Xtwtt IMA.
Tha TfK-i must baya been deseired.
Uolwiei Yerger has not Arrlred here, nor
bAs auy Authority been g.Ten to bring him
tottMtaiit
lTIEIiEWS BY CABLES
rOBTCUAU
M.ell.c.rtb. C.rl.a-lp..ch .rib.
Ul.c a.f.na. Pr.aeteed.
Ijiaoa, Jan. 5-The Fortngnea. Oeneral
Cottee aatembM to-dAy and waa opened by
King Lonli. me ipeeca referred with grail
tCAtlon to Ibe tute of lranq,alltlty erlatlng
at home and abroad, and promleed that the
Government wonld Introduce important
meunrca of economy and reform.
la-JAIwar far r.rteia..
Flail, Jan. ev An expedition la prepar
ing to eell from Franc, to recorer W0.000,
009 trance In treunn, loal aome yaara ago
la Bpaalah TeaHla, on the coatt of Bpalo.
LATE yOBBIOX ntTEUiaEUCB.
Off jftaeaCeMe aal ttaaaaa'a Hewrlgiuy)
ua xfraatara!rttr--aalTaaj ktatui
aaiaai . aviiaa rraiaaia
vxilaka ar ek aliHlAlrr TU.
Trnai. Beiw.eh tk. Bhxiia. r
VJcrkl Trk.y An Ontbr.ak
jT.arHL
Piaia, fntldnlgbL) Jan. tV-Tha nlau-
try of OUlrtae hat. demanded the remoral of
Baron luaaeiaAa, prefect Of the Seine, on
account of .xlraraganee of bla adaunlatra-
tlon and nnneeeeeAry anma expended In en
Urging the city. Th. Emperor hat com
piled with the demand, and with thli com
pliance the tnlnlitry baa been Accepted.
U.Cherrean hat bees appointed hie inc.
caaeor.
Thla action of the Emperor baa created
good feeling W Farla, ecpecuUy among Ibe
Liberate, ,ad their organ, uy thla action of
th. Emperor will go rar toward alrengtb
ealng the dynuty,and laying atrong fonnda
tlona for conatttntlonal aentlment bated
upon that of EagUnd. I
Baarjir, Jan. 5 Midnight Official orgnn I
of Oonnl Blemarek eommanU at length
npon recent cnaagea In Frenxb goTernmeat.
It regarde elrcnmauaee. noder whica Frencn
mlnlatry been amned u guranteelng friend-
Ileal reUUona between Franc, and Germany.
Viatki, Jao. I Uldnliht, The changee
In French gorernment an regarded by Baron
Yen Bauat and th. Anitrian mlnlatry u ln
dleatlTo Of nantrat policy between AuatrU
and France. The auppoaltlon that France
would prerent Blemarek from extendtog the
domlalon of Fmaala beyond the line of
the Main, are dUpelted.
Coarrinniaru, Ju. 5 Midnight The
dH&calltee which bar. ao long been pendlog
between the Khedlre of Egypt and SnlUn of
Turkey aro lncreulng, and aerloua retutta
are anticipated In o&lcu! clrclea. It U
thought that the RoeaUa Influence la
atrengthenlng the EgyptUn Monarch Into a
poetUon of open war. The KbedWe objecu
to borrowing money under tba laatrncUon of
the Turklah monarchy, and nnleae EogUnd
and Franc, lnterfer. to prerent an outbreak,
It la feared that more aerlotti contciaencce
mny enaue.
STATE UEai8LATURE8.
PEHltBTLTANIA.
0Trsiar OaAry'a Hmsaa-.
UAjuussceo, Pa.i JAMArj ov-QoTernox
GeATy's ueasAgo was sent In at noon. He
eongratnlatea tbe LegUlature on the bless
ings of health and prosperity which aro en
Joyed. The recelpudnringthoyearwere $5,241,000,
expenditure 11,850,000, Including f 473,000
towards the reduction of the public debt,
leering a balance in the treasury of
11,400,000.
The toUl amount of the Suto debt Is
33,811,000. The total reduction of the deU
since January X, IBM, ha been l4,U9,OO0.
He recommends the siUbllsbmeat of a
home for disabled soldiers as arefugo for
those now compelled to beg a lWellhood In
the streets of our cities.
The Aroodal disaster Is referrod lo, and
a law Is recommended enforcing stringent
regnlAtlons to prerent a recurrence of such
CAlAmltles.
Ha ncoanmends an additional ladx for
the Supreme Court as a publle necessity.
ue aeprecaiea in moTement made by th
free-traders to obUln tho introduction of
steel aad iron fre of duty.
He faror tba recognition of Cdba, and
says It geographically beloogs to th United
BUU. u AdrocAtes tbe policy or tbe ex
pansion of the currency by new national
banks, to be esubllsbed where nous now
exbt.
BJKW TOBU.
Th VIflMB.Uk Aaatemipaasit - Wltk
alrAWAi )f lb. AsaaMt rttta stale t
It Its tlfla lis a.
AIBaxt, Jan. 5 In the Bute fienAto to
day after maca debate, Mr. Tweed's resolu
tion repealing the ratification of the Artec nth
amendment by the last LegUlature was
adopted by a toU of 10 lo 13.
In the Assembly, a resolution was Intro
duced decUring the Income Uz uncouitltu
Uonal, and requesting the congressional dels
gallon to oppose lu r-oactmsnt.
This Afternoon tho Assembly concurred
with the Senate In withdrawing the ratifica
tion of the fifteenth amendment by a rote of
MtolC.
Marjlaad.
Anurous, JAntury 6. Th LegtsUture
met this morning, And F. C. Latrobe, of
DaJUmore, was elected Speaker of the House.
Tbe SenaU adjourned without completing
its organisation.
Malae.
A co cm, tfl., Jan. kBolh branches of
tho UdilaturoorEanlicd to-day. Hon. Wm.
W. Bolster (Uep.) was elected President of
the SenaU, aad Hon. Rsuben Foster IUp.)
wu elected Speaker of tho nouse.
CelerAe,.
Dbktbb, Col., Jan. 4. The Colorado
LegUUture orgAnised yesterday, George A.
HlllsdAle was elected President of tbe Coun
cil, and George W. Miller Speaker of tho
House. Goternor UcCook's messAgo was
deUrerod thla afUraoon. He recommends
female suffrage, the election of Governor
aud other Territorial officers by a rote of the
people of the Territory, and a thorough Im
migration sysUm.
iAleet TeIetTte.pl.1 BrevltUa.
The UATper hotel At Sandwich, Mais ,
was destroyed by tiro Tuesday night.
Albert MorgAB, editor of tho Boston Vm
tfjj Eiprtitt wa soTerely Injured on Tues
day by being thrown from his carriage.
The monitor Mlantooomab, from New
lork for PortlAnd, arriTftd at Boston yester
dAy. The thirteen Spanish gunboats at New
York were expected to go to sea laat night.
General Walter C. Newberry haa been ap
pointed luperlnUndent of public buildings
In Virginia.
flaJLB or Laid. Thomas E. Williams,
ssq.. of this Tillage, sold, a short lime since,
his farm of 350 acree to Mr. W. H Gortner,
of FennaylranU, for th sunt of 110,000.
This farm ilea iq Marlboro district, and was
fmrchasad by Mr W, from tba belr of tho
at Wm. M. Bowie JWarlaWrV OauUt.
Load Ltok has had aa UUrvlnr with
Emperor Napoleon, who declared blmsslf
master of th political iltuUon.
I
I NO. 35.
siw natirantBE.
D. at ..rati. It.t. Cast. all. -K.m-
la.tl.k r.r .T..r-Tb. riaa.
flaram BM.Iall.a. aa.DtM.
COxcoan. N. IX. Jan. 5. The Democratic
Slat. OonToutlon met to-day and nominated
Oen. John Bedel for OoTernoT and Gen. M.
T. Dononne for railroad commiiiloner.
Th. Int reaolotloa adopted eipreaaei
abiding faith In th. principle, of tb.Demo-
cratlo party, and oppoeltton to centrauu.
lion, aad denounce, lha action of Congreae
la relation to Georgia. The aeoond la on
tbaiublectoftaxatlon.thllarlirand Inter
nal retenue. Tha third call, for (oneaty
and fldetlly la Gorentmnt oflaklt. The
fourth denouncee monopoUc aa uajutt and
prelndlcUl to national progreal. Tbe nnn
decUree thAt ccntralliatlon and monopoly
are twin InatraavenU of aril.
The tilth dedarei that all contract!,
bondt. and aecurltle. ahould be tared
The icreuth ukei ground that the United
BUtea debt. not olh,rwU.aiW,Ahjuldl"du'101''; " ,m" "?.i"
ba daLI In eiriaueT i?1 aat. aTatlatfe. For thla Ibay hare at
Paul AO CUTTWU J. ,.. .. 1, t., nr-nlA.. tn until lA.al
ThoelEhth Mytfalrlbnto to tbe memory
of the Uta ex President Fierce.
The ninth pledges the exertion of tbe
members to elect the nocalneeo of tbe con-
Teatlon.
The ncm. ItAac Adaml entered a protest
Against the sixth and menta reeoluiloni.
i i a 'i
AlDFOBCCBli
Ba pet I ad aUl.la.a- ef a TMitl wICBt
Aram. Ham aa Afmailtivaia ex war.
Nbw Tobb, Jan. 6 Th Commtrti-X Ad-
trf Isrr sUtea that th ngUshbrlgBedel
has gone lo lea under the American nag,
with 50 Americans. 80 Cabeni, and a cargo
of 103 cases of gun". 900,eases of cartridges,
25 cases of ammunition, and o Kegs ox
powder. She waa chartered by in junta,
and tho cargo wa ant on board as for
Nassau.
&h also toot a largo- amount of supplies,
which, were pUced oa board secretly. She
CArrie oa deck. AtnUenrpe two UTcvsnias, i
but, not beleg a BghUag ship, they are more 1
ror ornament tnannse. anowiuimmoatAi7i
proceed to Cuba And ---l
coast at the earn place, And under the
protection of lb steamer that left last week
after tha Anns, Thus the Cuban have At
sea three armed vessels.
a -Wilkes
Balrll, a aal Tewf, rialdaaal
Iambi. WatA fes Litres
Nbw ToaI) Jan. 5.A warrant wu
isiued by Justice ITowUn- to-day at tho In
sUnceofUr.ltoUr.iB uslstnt editor of
mu.i' 5pirU tftSt T1m, for tho arrest of
Messrs. Bras and Simpson, proprietors of
th Turft TUU aad farm nowipapcr, for
elles-ed libel oa Gaonr Wllktw.
An Application a similar nature for
alleged Hbsl noon Wm. M. Connor, in Dt.
Iioulscorrespondentoflhe mtt Spirit
fA.7.mii, wu previously reussa. mn
Bimpson Is absent at tho West.
nhla ntata Aarrlcaltaral CettTrnaTlaMa.
CoLCitaui, Jao. ts Tho SUte AgrlcuV'
turol eouvealloas composed of the prsldnU
of tho county soelees,wu ra session to
day In' tho Benato enambeT. Flfly-two
counties were rtprcAented.
This morning Prof. Newberry, president
of tho logical BorTf y, deilTered a lector
on geology, and a paper on the manufacture
of cheese wu read.
Th afUrsoen session was consumed by a
dlscnsslon of th agricultural college.
Tbe BtanUai ras..
BoiTox. Januarr 5. A second meeflag'
of gentlemen InUrested In raising a faad fof
the family of th laU Uecrtury ounwrn wm
held to-day. EocouragUg progrei was rs
ported. The result will Tx mode known at
another meeting.
TlKrepfaIe aoanaaiary.
Tctvi Vetarttah nAWlaUamtta fkati AAV
deflnluly svecspUd the Date of MartWroogh
u lhatr leader In the House of U-rds .
7aFi-MehMhAlsUrlalacDcdntmeiitSiia?Te
given nmbrage to tbe Senate, which HnW
itself lnadeauately represented. Tbo Ke-i
cnblteaaa InUnded AXlUllons npon the AS-'
sembllDr of th Corp LeglsUtlf for the 1
OTacaaiioa m ivvmo vj u - m, tiwgii
It ib rumored from Spain, tbat th Regent
Banana will be Invested with OVereiXO
power, but the Constituent Cortes heeluu to
tska aa extreme a measure. The Mitlsans
of the Duke of MontperuUr ar very active.
Tm London Tin of TesUrdar deplores
the downfall of General Prim, and attribnte
tl to tb unreoaooAble prolongation of the
provisional regime
LixrjT. E. P. Colby, of tbe United SUtes
srmj, cytaGOllviu auitauaa. arauiiauiii tuava
on the Slit ultimo, by shooting nlmself
tnrougD i&eneoa wuda reroiTcr. uo was
a son of 8. C. Colby, rr , late ReglsUr of
ibo Treasury.
Thb Emperor Napoleon Is very desirous
of rcUlnlng Batou HaussmAnn In the posltloa
or iTSteci or me oeiaei ost tae beeaai oi
of Ministers hss decided on his rtmovAl.
Dsatb or Hox. Wm. L. Gooonr, or Vib
oitia. The Lynchburg Sjmtllin of yester
dAy ha tho following account of tho death
of the Hon. WUUam L. Oogglnon Tuesday i
"Mr. Oogglo, we learn, was suddenly
atucked on dAy lost week with softening
of tho brain, CAUslng his mind to become
wholly nnhleged, and death to speedily fol
low. On nturnlng homo on the day of his
Illness from Liberty to which bo had gone
In seeming good health and condition Mr.
Goggln met his wife with a strange and
sUrUed expression, and begged her to tell
him what they meant by having the yard
fall of hogs. As there were no hogs In
sight, and as Mr. Goggle's manner wu
otherwise excited and peculiar, Mrs. Gogglo
saw at once that be wu HI, and had assist
ance summoned. Mr. Goggln went to his
bed, from which, despUe toe utmost efforts
or skui ana anecuon, n never again aroee
a lire.
The deceased gentleman wu probably M
or 65 years. At one time Mr. Goggln repre
sented hla district lathe Federal Congress,
and In 1800 wu th Know Nothing candi
date for Governor, but was defeated by
Governor Letcher Of late he hu uken no
part In public affairs, but ha bean devoting
bis Um and thought to tho practice of bis
profession.'1
Mb. Wu. HrrcBKAH. by th grace of tbe
Democratic Trinity (Sweeny, Tweed dt
Connolly) Bpeakerof tbe Assembly or the
Bute of New York, speaks In this wise, In
hi remark to th body over which he ts
permitted to preside, with regard to th 1 5th
Araendmenti
"It has been said that a Stats aakoot wlUi
draw Ita eonaent to aueh aa aateadnaal one
BIto, howrr ineOBBlderaUlr. ? ea Ibouf B
the tumult inaabar saay sot ts eMataid (ar
s eaaturr. Thla caaaot . Ift New York,
whso the roll of Stataa la UaM"Va
that aha dose not ooBaenl to h asMndssaBt,
sad M Cenf7T ca-tnf f isfswetrtllagltl
efairtf "
ThmAPitfi tia but on answer to this: Mr
Bpeaker Hltcbraan Is an aa, .Y. V. 7V4-
eaiitff.
Tub CoHOntsiioalt CoatknTTBi akd tub
Gold Cokspieact. The Committee on
BAoklug and Currency of tbo House of Rep
resentatives, of which Gen. James A. Gar
field Is chairman, and Messrs. B. S. Cox, Co
burn and others ar members, arrived In this
city last week, as already announced, and
have made arrangements to hold at least
one session In this city. Th committee hu
not yrtorganlsed for tbe purpose of business,
rtftr haw ativ witnesses been summoned
It U understood that the UstlmonT Uken
before the grand Jury In relation to the gold
conspiracy of lost BepUmbsr will first be ex
aMinaaA fc; ih fommlitM. and than, if
deemed desirable, additional evidence will
be taken. aY. i z,.wsa.wi
NATIONAL REPOBLfCAN
pDDtiisuED xriRT Monnmci
(Iaa4arui
V Vr, J". MTmTJLaila
torthatit Gtrmw ( TrtU msl 9 Btrati
fraatUiraaaiytTuUtTtia,
M4UftfKUka4 i lakirtVar ( arrlari) al!'
all par naatk.
HaUiakaarlbir, MOOpit taatai Mfaf
PaaaUit aa4H.Wff tkraa tlbi, laiarlAllr
t4nat.
TBI WIBaTLTBirVBUOA!
IipaallikM aTarr Satardar Baralaf. aal la far
lika4 MlikaarlMraal Ik rlllar ralaai Oa
r ai m
LABOR VS. CAPITAL
THE TELEQEiPirERg' STRIKE
TBE OPERATORS STILL UOLTJ OUT
Tbres Ihomand Honeat laboicri
Warring; Agalmt Fifty Kll-
Uoni of Capital
TJp to ten o'clock laat night, al which
hour th. tattling of th. Wuhlngton men
adjourned, and the operator, quietly retired
ta their hornet, no atepe had been, Uken to
bring about a aettlement of the erljUng dlf
lculllu between employer and. employee.
The Weatern Union Company item Inclined
lo make a atroog Sght, and to do ao are
abandoning minor lUtloua and concanlrat-
tog at their main offioaa. They ar. coav
pelled to Uke care of their through, drculu
the League hare not reached i aud ad,
boyifrom the branch ofllcealn tba Urge
dtlet. The country boya are tcry apt to a.
Uken off Immediately on reaching the city
by tbe LcAgue, while the boya are generally
bullearntrt, whoae eerrlcea on heary cir
culu are worth but little.
Ibere bu aerer been aa exceaa of good
operauri, and Ihle Ukleg out ot between
two and three thouund ot tha Tory beat and
moat expert men (for the but operetora
naturally couTerge to the moat Important
autlona) cannot bnt be a aevero btow to the
WeaUrn Union Company The light eeerae
likely to be one of dolUra and ecu la on th.
part of the company, endurance ou th. part
of the operalora, aad patience on the part of
the public
We learn that a high officer of the league
arrlred her. from the South hit night, who
reporta tha etrlko general throughout the
South, eren cxlenatng w icxw, what, mm
Xon to IU lun.wU
Allliau eiriA. A aey, managero -
Dor( ihedaythe strikers In session al
I wiUard'a were In receipt of choerUg d.s-
patches from all sections reached by line
other than those of tbo Weatern Union
Thsy claim that tb AssocUled Press
agency at New fork Is lending lUelf to the
dissemination of false statements, put forth
by tbe company to preJaJJce the public
Against th operators.
The following telegram was received by
th members or tbo aahiogton circuit from
the grand chief operator, and ts looked upon
as official by the membcrst
HBWlaas- ja o.uro
TOTnBWAaTiriiOTO-CiRCuiTt An eniha
slestlo meeting has jut adjourned tin 10
a. m. to-morrow. Geo. Eckcrt has conde
scended to say that he will take bAck and
men aa he chooses, on condition that they
learo the league. It le needless to say that
his proposition wu received with. Jra and
hisses. The boys are all solid. Good newt
continues to come from all points. Chicago
U a unit. They sat the Western Union
officials ere unmlsUkAbly noeaiy. Port
land will bo tho lAst to go, but they aey all
rlrJmi. Th Associoiea rraaa an ocij wn
cirtXTUtlog false reports Wft telegraphed
SaaEnnelico, by railroad line from Chicago,
AWUiiaAurwi . .(..Attn lha
and nope te ? .u itrlJ uiuw '
to-morrow, If ecimnnlcallon l(tM
there Is no-donbt of a'bo troth of tbe reports
received. , , ,
Tho brsnoh slock exchOK aQ.a a0"
room offices Itave been closed. Da rtTJ
available man concentrated at the roim
office. ToUl force on duty, 33, which lu
dudes one flrst-cuss Morse end Ato printing
operators, All working night and day. Tbe
Erie men cocaine In have refused to do duty.
wjth the exception of four "plugs." The
orneroperaron nar oeen aiscoargoa.
New AerseyU sound. ThelnterwKitNcw
York BUU will not send men. Tbe com
pany bare already drained the country, And
when theso men give out from exhamtlon.
tb end must come. The Boston operators
hTt published the following card
Boitov. January 6 Certain stalemenU
having- been published by officials of tbe
Western Union TelesraDh Comnanvtothe
effect that there is no cause for tbo action
Uken by operators in their employ, we deem
it proper, In J nsttc to ourial res, to sute tbat
not only hnve tho salorleA of operators of tbe
San Francisco offlce been reduced, bnt sev
aval bav been dlscbArged for being con-
nects4 witn in protective association oi mo
teletrpbsrs,and that In no spirit of bravado
OT 1U lOellAl a.UIIUao4 bw AJejiavuiM r.iivTi.uvv
of our own .V w compelled by our obliga
tions to th esaZ.ttlttlon l0 uk0 tDQ ,uui w
nAve in the aid ot "" yjeay wu " " -We
regret the Ineoti 'enjencea which wlUb
occasioned to the pub.!1 J. D, cfj
their atuntlon lo ihefacV ht ,lail ftp1
or JusUceby theofficersof the Western Union
Company will remove the iUfflcwUt " na
tbe strike. .
Tho principal offloo of the Western TjtJou
Company la this city Is Uborlng under a
great deal of disadranUre on account of the
strike. Tha superintendent, with other offi
cials, wen at work sending messagee today.
At the meetlnn; of the strikers to-day it was
voted to stick. The nmnageress of tbe
Udle' deDAftment aad all the ladles bava
Joined th strikers) also, the operators In ad
olnlng cities. Every member here I deter
mined to hick to ine last, oeueving mat
BBbmlaalon will be ruin, and defeat can be
no worse
tub ithixb ti.itrrnjtni.
CixcrnrATi. Jao. A. The atrlklntr tele
graph operators held a meeting to-day.
.'vua ui luaiu uaiTTJ iradiuvva wvra,.
TOK BlLTniOKA AJlD POTOlfAC Rill.
HOAD The Port Tobacco ITmisof Friday
lost, savsi "We understand Mr. Uammond.
as agent of the BolUmor and Potomae lull
road, is now in our county engaged In
getting the right of way for this road to tha
Potomac, and wo are glad to hear Is meeting
with very general success, no reports but a
slnttle InsUnce of a f Allure to obuln th de
sired right on the proposed route to Ao.uIa
irecs, ana inis, no aouau not, wu. d ipcca
11 settled to the satisfaction of the patties
Mr. Hammond Is now enneed on the route
to Pope's Creek.
Real Estate Agents r
MBIT WABD
: real kmtatr Aorjrcr or
-K. SI. VliA.V131l.
Al BB raarlf aala araas,b4wiB Twastr-tral
'OR fllLA-lIataaaa4 Lata of all a Uaa. allow
prtoa. rroilakarjUa4 aad VUfUla. .
WABTBU-IIoesM farnlaka4 taafanfaraUfcaJ.
ar ffl0I iiaian, -aa
astrsiaCaeaa Jii W wins
CE0B3 ft WALSH.
KKAL ESTATE EXCHANGE BBOKEiU,
Ne. 3aT PttarlTnla Anana,
loom 'jTaHJflH"n'? "D "T'
apu , ,
JOHN fi. AEEIS0H,
HEAL J2TA.17n aQCKT,
rimatrleAl aal f.AA.rltaalaav.ia.,
C.pUol um
CUOICallOlbDIa'OLOTS.oeOplWl Ulll Itt
aai..i.oiieirpjiTn.ai. ,. ....
uoueae add Lore ia.ll p.tu.1 n..fUjr
aal.aa4t.ak l'l
TTaiTo.iTiTU "Tiai ont.
U WataiAufov. D 0 , DM.aWll.lM9.
Baava. oi Saw T.ik, DT . pt.rl.a let ' ' "
.fM.rtaiue, r.raalapreT.m.at la M.cAi..f'r
...lo.
i.ttl U
"Jll'lMS: itZl'lhe la.tlai.er laU"1.a .
al.Mlo. Ika au aroir.br..rr M' '"""
po,l k. ilmlM 1 lb. tlf 7.V,flia Aa Il
i.iu- c;.i..i.wi.ii'au.i.
J...I.I iJlli. " ' !! ( "aitk, lilt, t.r
, ...5 i. lb. tu lar .1 ITektea.r- ..all Ib.t tb.
li at ( "" ('"! (a4 ike f "'" ' n.
hi k. ltmll.5 to lb. k J.T orkl.j.'a.il,
.nllh.t ..UpalltlaB b. k..FJ oa Ik.wkA.r ol
Hint a.al Aar p.no. i..r ..not. ikl. .a
AAHUAI.. riUl.n
Ctfiuialitl4a.l ol 1 al.Ala.

xml | txt