OCR Interpretation


The national Republican. (Washington City [D.C.]) 1866-1870, January 08, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053571/1870-01-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

y
(
V
i mmMmimmmLmumrra aJi.Mliiiii bfMi"
NATIONAL REPDBLICAN
PUIH.ISHED EVEBT MOBItlltO
NATIONAL REPUBLIC ,
trpuliMtt
PUnLlSHBD BVBHT MOnffTrfOt
UV WkJ AIUH'TAOIK
lortheasf; Corner of TOhthianri D vltrtij
t4lef lliM Io eabceHtm (by arrterstatll
csatspw taeatk.
(Itaiari ictrUd,)
BY "V. T. JUXTIlTAail,
Xctthuit Cornir of Ttnta Ail D fitrnti
rfroittitritiiTlTAiIaATiiB.)
tad la f araiihod to itbtcrlhora (bf oarrlcn) al'l
aauper aiealh.
Hallitbttrlhcrcitooptr aaaant BJOOofa
oiUi aad ll.Ufer three BOBthi.Uvirlablr
UTMIt.
-...v.. .TniWIIXLTRBPDBLtCAH
ilpbMehedoTerT Batarder JBOTBlBf, ead Ii far
alebad toeabecriMraat the MlowUg rataei oaa
aopr oia jcar. Ill thraa ooplee oaa year. A ita
oopioooao year, BUi olailo eopleo la wrappera, A
KAllBlbctlers,ejfl 0OpTABli flM ferelx
icauit ut el to for arte tt.lMf(.(
t.ie-meix.
TBI WBBKLT RBFCBLIOAH
yol xiii; j
A&HING1!0N. D. 0., SATURDAY JANUARY 8, 1870.
IN0.37.
cCc 0 ?'& I
jw? jcjNtiiiMwen '"J.swjfjan.iw-ujivs. a r-rr- w
I - . I ' .. ,. I ,1,1 i.l! ,11 '.....
iniTnnmflTAqfln '..-? l"r
VJlMMni T p..-hp ., " , , -. r.
w
Auction Brit.
i Mithx nnlldlnr.
ctiMr vittk street 4 reaerivu aveane
nnnvnnn Mima It.fniirWlLllTf FITRi
IfIJa.W IroulltfOU MflCTiMtiAKHTf,
Ul teorCir
KoecWAld NUTI I'll 10, COVOr Bl
Three WeUaiPamfBaliM. taBey
feree lie WaraaiCaenocf Bailee
Throe-sir aad UrrataCarpeU .
WftlBsl bb4 Wak XxUaele Taltei
fear fltOottf IiIim ,
On Abo walaalBookcilS r
Two See Sideboard!, wtlnL It oil .
two lee Hat Recti
.Bible Barsail Tabtea
EaJiee' vfrliiir J..k, eoet -
f oar Sec MitlkliTori
Betae. RMh(N.TAlM "
Oil Dlitit aa Wwl-Ml Chain
lUUaadlbick HiUtMtM . ,
nlktt Bnia. Pillowcase; Deleter!
OmIii traeeh China Planer Bail
.UeAac Toilet Sell! ,
Ta above Seedi kr all aeerly aew, aalla foot
toaAIUea.of which we call special auoatioof
oiteieepcriMdtteJere,
K WlfALttCO . a cyo ,.
rirruBB datbi.
BT COOPEB A LATIN KU. Anel'ra.
(Sueeoosor to Jaa. U, McOolte It Otx,)
Bootawoit toraerof lunrlfiili aveane aid
BleveeUi treat.
So. WOS II ITRKKT KOKTII, HKTWBIN
kmnrii amd nf:uf( sr&UTif wbst, at
tiC WmOVDAY AFTERNOON NEXT.
EpVlaiaarr 10 at4 o'clock v. pl, 1b front of
Jbamthc prrattt, wa will all Ika tlWCtff
Ut qikraJ aa4 Id)rtv4 bjr thai dtttratU
HRlCKUinlDlIfUB, II.KM If treat, balwcaa
StialhaaA RlataatrMU wcl It la two itorlti
will btowaaUaa biota Lilt, caatolac two par
Ion, hall, dlaiac rwai aaifcltcbaaaa 4r4 floor,
Lap ehamecra aad bath raant, oa avaoad floor,
hrdraallarardaad faalhriaili the faor.it iUo,
aldcallcr. lmaadtaiapoMaiafoa ilraa . . ,
TarnaaT Blai TwalhoaitaA dollars oatht oal
etB, llBBdllnoa I with latoraat acenrad
deal of trait. OoaTcraarci aat riTaaat
awnpc at aoal of imrchaHr. ,
t)a haadtad dollari dcpoall at time of itl
OUOPBK At LlTlMKK,
aa3 tkit Burl AitiUiMn,
BTCOOPER A LATIMEB, Awrfrf,
(Sacoatcora to J. O. Uadolrc At Co ,1
Boaihwoit toner Ptaa, bt b BIcrtBth ibuf.
xiahlt nsw noniiaoiD ruasiTUxi at
A UCj T I O H
PiTuilD&i Myjiaiau ntAT, jaarr
1th,allOo'alok(aUba realdcaoa. M, 0
Uatrcotaorih, hatwaoi Hlfhth aad II lath
1 iraaia witii wa win tomotuob hi
! Bk llnaaaliAli. fariHar. rmUBiialir
BruiHUaadlBfTalaCarpvuaB-t Kan. .
Walaat fauoraalUt avoa placet, fhoitcrcd
MalBatVatUffaalU.ilJiplacw, tiphaUUrad U
walaatChAJibaraalU, narhU lop, lea pUoae?
Walaat marble-top Ccatro Tablta, Waataet
OrBBBMBU
vii nuut lopaiaeiMBra, Loaaio,
Oek lileaaloa platBi; Tafal aal Chatre, IUU
i Ilia
,vr:
Uah Uarbla lap Chaiahr latle, UlanscJ! wUh
Hall oilelaU. CarpoU aad Uode, Door Ualo
riaiTnilii llttr Ualiraaai
1. VJlBvaVJ piPTBli niniiiBK n Hrviui',
Uariia uair Maiueare-, ipriBie.
i uiieieui, iarpoM
krr aad Qjawr,
lIb aad UaatlaC ti
foa. KIUbc recal
TemtCAth COOPIR Jk LATIVER.
fa-4kit (BtarALl Aactloa r.
TIT COOPER LATIMKK, Ancl'ra
1 (Satcenore to JanteU. MeOalrt A Ua.
l4hwM eoraer of Pobit1tU atibbo al
IloTiBiaatreel
Ollj B l-UBIIV aBCltOBa VB
lllh alav Af Iiiiipt. lBm.
m , oa taa prantaM, Lot fl" 1. la the rMordaol
abitflaloaof BqearaMo. lt Uaattoa the cor
ner of Slxlecath ctrot will a4 r ftraei aactb,lm
proce4 br a aad aomraodloaa UrlcX DwelUoi
aad atora attached .
Thaimnnkl na nil it auataJ aa abaaa JaaJ f
IK.'
i ia ftuwi aa Hmi iron oeit)n;v
TaraaofkaIBA.U)OcaattiiBlacaA aupear,
wlihrBlcrattasd MmredBrUe portbr eaoie
aaddaodof traat oa the proalMJt 1100 dowa at
Iba dapoflt toba ferfalied.aad Ibaprapetty will be
retold at tat ! of thf dtfaelilof purahki!
traaioe,
rAOPIlLALATflllH.
ji-diJ.
B
T WW. rM WAM. A CO.. Ani.,
nw juarsia iiuuaiaa.
aitaae aad Mlaih auaat,
slid an ioiii nr rai
B1TIHE STOCK OF CLTTHHO. MBBCIIANT
Till. IB Alltl PMBKIBHIKQ OOUbl.
T-tl .!, I
Arjarioi)
Oa BATlTlll
T-tl .!' UHBUELLA8. flXTUKIS. Ac . AT
laa
will aatr. at , iiiu mil. , w
IwttB Hltth aad Ttath airaat. the eattrealock
of CLOTUIMU Ac. of the lata T, A, fitepbem
AV1n?f.co..B.ui.
BalU u llroaacJoth, Caceleurea. AfalUa aad
8M?ar AUo,,Caaia, ft tit, teta. Alar alt
0V, Bilk VeJ-eTVeale, J
Beaver. Hellot. Cfetachilia, Walar Trtof aad
SprlacUvircoatc
BOTB CLOT D HO.
A larra etoek of Bore' Ulothlat lajnlte
MAkTuHAKT TAILOK1NQ DIPAKTmHT
acelBicraa, BoMklae. DeaTera, Broadclotbl,
Far aad Moaeow,Bverc,llilk V11- Libbb.
jBek. Alpaca, Bra era Llaea. till civet, a Ure
r,,I''""yoMi.nio 000M
Uadtrthlrlc, Drawere, Overablrla
hacllcb. Oereaaa aad Do mm Me Half ileee.
Dahrelua. f aepeaderB, Head kreb left . .
Collar. Cvta. Set Ulet. Kid, Bechtbta. Wwt
aad Bilk UlOTia, Tivahi, tallua, ItUbttt,
F1XTUBE8 m
Plata Hlrrer. SaelvtBf, Deik. Conateri, BUtc,
F. a Bate to coatlaic dfT and aveilsi lattl Ihe
eat l re etoek le dlepoaod of.
Wo oali aaaaelal atMatloo of dealera aad arWatt
bar ere to the above eala, at tbciajdearo alllAl
ciaoe, aaawaronMatcpiaiir rrprivaioaaie
Vtora for faaU V. ih WALL A CO ,
iaaT tHar - .-.
Hoal iUia Age an.
TS I H T W A R
X1 REAL K-JTATB AdERCT Or
3Q. O. WJBA.VI211,
Ai BSPaaBeylvaaUavoBBo,betweeaTwcatrnt
rut iiL-iiMs.ti l.oi.fi.ir.l(,HIc.
l"lJ..W1IBl'B AtarTlaad aad tlrilali
hw .ipp m aaai
Tlll1arlaaa
iair-nUN leieiinau BBt V.J
orcooa eoBBBie
BarnAOAOBB.
JAMAI W Willi.
OE083 ft WAIBH.
HEAL E8TATK.EXCIUNQR UROKERfl.
. Jf . BnlT PeMiTlvaala Avcaai, -BOUTU
811)1, BirwkKH bixtm ahd B1V-
. . XaTUBTJlM. WAST.
AaaVlr
JOHN H. ARRIB05,
ItlSAU IMH.TH AQESJ,
Cirlfot Hill,
ovoid Bnitoitta iot, c.pii.i mitifu
HOW" Atlb LOU loll ptiliol lb. (Mr for
irzix .
Financial.
lUntTAX. rni J. A, BLU', Ttm.
WABIIINOTOH CITT ,
AVinua niKR,
(Cli.rtartd by CoDcrM.,1
t7w.Mf ..i.itk tlrMt 14 loaliUift kTMffi'1
rAXS INTBHESX ON DEPOSITS. ,
Om jfiWr from 030 n. t. .1 p m , i.4
f5T6ninVi.iit(firo!.wiiojiJup o
"JAY COOKE & C0
XSaJNTECjaXUS,
blriilHll,tl e.mal m.ri.l fiui.
aovtitNMKiir eiouniTlFS, gold, '
AUDBIl.VEB, m
Olilll.I ItMtf u4 B...4. trompllr llnilil
l.l.rtB.T..M6lHM(.,l...d Z
. "T1!, -
Pjanoi.
puis TDama ihd Ktrnu
iwn
a. lZwild, foratrlr T.fc.r'
K.kb.'. t.d ian..qDfBlir 01 Bin..
rlvaata avoiiaa aad
q w b,jb Ttaia airs.. wt mi. i .-
iit, '"I r" !.
Other FattrameBUlUiliialfJftiaedl
aalo Plaaoe for ealc, rea(r aielUBie,
KepairiBi riiuui
.'J
pack
DUNHAM fiON'S
no r.i
(JUVT UNION CO.'N VKLEUIU
TED 1MANON. "
vrB?.)4".! llo 4Dt BUfOBtll llrtot. t Boon
OBlBo(KilTM(l(wolil.a
AUAM'tiRIDl
ilBt-wf TM.IH.H.rCBl.i.fcU I
--T J..
BotMpdi
en.
-i
E0WA7'iW" riru.rtr.ki. "
Boohc aleaeailr or pletBlr hoBad Perlodlcale I
ftadicwipapcf tertfaUf atleiaeilo.
"!Hg' Tr.i.,UBlToSArfcidik.
Msnnnnnt B9jl JaaBiry H 1070, conreaBo.ar
MV9V1I 10 e flock, ft aejaerone enlleclloa
if T Hot Fifiltar. Ae . teunved l oar
' " Vetare let MBveeJeBeew bombs which
leBoneeteellcetwell niderariltare, whitti was
TBPITII1 BALK 07 A VALUADIKBRICK
uodsI It p Lot j now DakDAi a uroosry
ASD DMflLLIHO.
kr vlnaeoradeedaf truat, ditad IbtlBtbdar of
Baaf. iana,BBd naord4la Ubt T aad K
a i. PsttalTm. mtata . taaal iha laail ra aV
of WaaLTam-Loa roaul. D (3. .1 will DFTl
.. Li.. :.; r. vr ni r .. "
. ai a n'rlnr. n.
"" " aWaial
For Sale. or Bent
pox- JtsyrTXAMB Htjtrt. rou boo mi,
X'aeat rari ta frooiaal il4e, W1U eaeelicBt
water, aitBBtcd aeoAh aide of X ilract. aei t la ear-
'ja-tf
. a (llltll ai
T?OB,REST-TnRlB BOITEB Of HEW ABD
AMiaw?l,JaJMRom, eoathciit cor.
aeiorroarlMnthABintreti,rroilTB( frenklla
w1" Jt'fVVjf u .,'" k balliiat, H
Ifo 410 It btreet, two doorc act at or SM
teealh atroalt bav wlalaar. t.b- run m.
etreei. aad epaeo fa froal caolotod with Iron rati
ia no more acciraoi rMiaoaeo is too cur.
ffv .nVIi,M at up UMoarwr ao'caxi
5H!
nir.
rnwfjwui w
JOB BEHT.-Tbc Throw fltorr Drlek
(I Bid H, with tie tad Tatar, loie-oe.u ai
Iba Mb of Jaaaarri r
j ""v i wwiiparii iri"i, oeiwcai
pejir'e " iei7iTiit vaaao, fjaFnot
ELEGANT !
ATTRACTIVE !
CONVENIENT!
petai eonMleiol, oa the aorlh aide of U etreei,
belwaca IflBthaad Tcub HreeU
TbepMitiLlallrOeBii.batb.raoM.WaUr cloieU,
cblaaloeo,c1aibiefraao( h I aadrold water
terra
ar wltkaal atahta
To partlee deelrtag flnt-claa Dwellla boate
oboliar cpporiBBJlp for pvrcbactar cea bo of
of the clip, aad oiTti.la.l
lew; wwi-piim i4Bai iBineceeir.
eaiaai io au ui elreet rall-
For pflci aad terra applr to ot addr
Brokere. 014 No., 10 BefcatL,,atre
ft tmA Jt i.,.li
Y A CO
i-
atreet. bciwrta
aaai
ticct, aoar Ftflaoatk.
T?01l RENT -AW BtiaAlfT ITJITK OP BOO Mb
. ill ;.. --" Mmmtmw iwi aaiiama ippii
at Ml Thirtceata, aatt alde.afaw doore aortb V I
TXlBflALE.i-A
I1 la lha iriA.1 i
L tatbo noatdatlrablo locatloi aad aclibbor
riKB iivr nmraa. iithivil
l$UIi
niwnir uiai iiooroi iBOOiroaiAO
itnet, VelttecB, AlibUtBUiakd MlaoieoBtb
VJL BALI-THREB 8TORT BRICK HOUIl,
A Bit 4 atevUad -ni. aoar lit ooraer el
Blith otreoL. laiaad 0e) hot aid ootd wU.
react. Ire plica heater. Marble naalole, all Is
loavdvopaJr,! Brtckatablaoairoarof lot. who rat
aad water aid room for thro horaea Will b
cold eh-Hp for cat . . H I. OUtOORT,
oaT If liarT . Igl -
Wnu,
tl'lllTKD A RkflM. riirfonw it.tr At
Uctaro Kjh. for Rollrlone Mealteaa Real
matt be low Addrcec. RVABtlELtBT.' Poet
y ANTXD-A LOT ui THR ISLAND, BE.
at thlt Ollca. wiihprltcaieU
TirABTED-iTtlkIIIUITr.iaa vir. ..
Vf RXr-BRlEflOliJ WAirRRaAleo.OB.wbi.
iHiHHt auva pi ain vmiii(, PfrtflB BBI tlBBIC
?a awd Itprlr a. THBoiltriK BAT,'"
OBADUOIIINO.lldBIIKVENTII
' ,"".i ""T"! M, iwoei tide, hoy
T S JIJSTH PATS rAIRIGAaHlPKIlvMPub
nJ.LLadlet', UcBt'iaadChlldreaU Bocoad baao
Clolhlof, Dadar.ClolbtBC. Boote.Shoae, Ac , Ho,
41B JIlBlh etreet. botweea Paad B atreeu.lhlrd
w.Tn J out bui uiniHii Aieoaieiloa
bBlldlBf M B -Abt VoU bp Mall promptlt
atUadtdto . oi.t)t,tf
SjSjBjrrtijSjSjrSj
TOTHEWORXIMO CLASS. -Wear bow pro
pared to faralth alt cleaaaa with aoeulaal tttplov
meet at home, tbo wbolo of tbo tlaio or fer tie
iptre taoneati Bat.it oew.ltabt aad rralublo.
fertea of either tea aatllraara fronU ooalelo
Mwr ovealBt. aad a proportloaal cbb bp da
votltf their whole Hat to the baataece Boyt aid
ini Mr atari? te mwi bo no a, Tlttaiwht
tto tbla Bolloe ktp read iholr add reoe.Bad teet ib
nalBeao.wo puke tbla UBparaHalod oflor i To lock
aearaaolwell ci'laled we will eead lltopap foi
tboUoabtoofwrttlBi. PaUpartloalare.avalaaBU
aatple, which wllldoloeoatBtoaea workoa, aae
aooppoftha rAaJVepfc'o AI'vrwrvOaMjMaloay
oao of tbo Uriett and Lett femllr ntwepe.pt
pablltbtd-tU tBt frohr tatlL Reader, If jot
want permaaeat. proltablo work, addroee A f,
A LLEW ACO.iaiaau.Halaa. awaj
IT old uotd aid SlUer. or aay other article el
fifae, at tbo ord'Oitahllabed Herthani Pewa
broker Store of H. PtltTUN 00., Oil a lath
trtei. deloori forth of reaaif Ivnl aveaie.
Boarding.
B
o a r ii i n U ,
ef Leadoaiooaalf, Va ,havtfrai
tB3 Tcath alreol. hetwlca D aad
!,A,01?"'Fi Va .havtaa raatodUoaeofl
latOtaHoaeono,
nide oornpleta arraoromeBie for EKE PI HO A
FIRBT (II A8S BOAHblHii 1I0DIB Cl Tlli DAT
Jtt HOMTU. Bath reome oa all A tore. Rooae
llailo or la toitt, with or witbeil board,
t?linTLAB8 TAULK BtiaHU UAM bit AUlt
l1 attaoAMBBlOAH HOUIB, toraer oK.vtith
" Loit AjidFouna,
JOBT-A.LAROB BPfF ERVELOn,
J talalBi Bla (a Ualtod Blaf m aotta.atun
ava baaa laat ia Caatro Alar ha I a L
mora. b att, w a iietvaiia aiae oi
BeveBib itrfcf, between WllladirHotcl aad hlitb
triel coatb Tha fladtr will be llberallr ra
WardctbrJeivliCUWttli tbo aadrtlaeJ. cor-
loeraiM
tlaeJ,
Jll
ii m aa aeTanui ni" eoaia
i 3 (
rr reward Loir, nv rut .tn inht.ht
jptJ either la tho Pot Offlet.or at tweea II aad Ih
iadrr will receive the above reward bp leavfig n
Btthla-Wf ferj" let "t
Shirts.
BDTHEBLAND'S
(. Y, Mill.)
FITTING
(Be.ir
SHIBTS.
iunn )
OHLY $18 TZB. JJALF I0ZEH.
MANUrAUTUBEU AT 1113
SHIrVND"1 COLLAR FACTORY,
.31 K .l. Oa. D,r K.rt f s.v.utn.
Klf M llilrti na Vtiti Qtrmnti Ud le
OrJfr.
Blimtli nSBOSOHED, 0 OM.
PA TTKIIM OUT, 60 CTS,
MERCHANT TAIL01I3.
IT. Koj,cl,
Merchant Tailor,
raou rifiiBaiu naitTTO
SI 218 PKKR8iLVAMi A
UNDER WI(.T.AID;q.HOTEI.
..?.'! 'ill (f .. lla ( ..J. J.
"' Pllf .".rBllr fo. U llftrBlTK
Bfo. IIU K atreal. Itetwoou Thlrteautb
amA Fwariaoatlt atrootSmlla alrlo.
pared It warren f aperfeel AI at LOWBR PJIIUX.
huiVrlu" W t,'UllliHT or W f
rtV!' taltf'BT'UrURttlBHIrtu
OOUU aati.U
nOOOllLIN 8 PRUU BTOHE. OPPOB1TR
wnk. Mo ital roodi kept.
T,
-- Hi.iamviiiuiw. iiii, aaacDiiartBa
JaatOB0 OtblBc. aadcrclothUi bootaaad abot,
aU.oapa, bleaketi, qaUte, bodapreade, ebaeU,
. Aapaotcbp uatl orotberwleo pronptlv at
leaded to ,('
lypdriTfeh .i.wA5,,". a.w. MlUo..f
II. HOPPPL.
o5rT? u i3liSrfaTScr,
;J'. MERCHWf TAltORr J
VTliaiHSTOS Ildt IXD'lkmHl.KI.
1 1 '1 ' ' , I
Ihtikai. RiVrt'Hcirii"YtrtiUr
wert lm.rn.Mr
i i '
Tn. RariTiTfl"6r wk Tfttllrrfer hi.
eooflrme4('lb. .ppotaimnl of jp&n Tt
Wilton M cummer u im now xoric cui-
tom.honis.
Tin Ukiiid Bnin!lSlli jWial.T
r.mHted to N.ir York .ehMlc fortl.CD3..
000 ST In coin, to b. lo(J for Ih, credit of Ih.
ilnUog fand. v . ri
jr ?. . r - I : . rr.
OHirri.T. rim. poiiureiriAiroui
Jre'ina ilfiii KS of lh 4ckt.il
lhl ezpecU th, BDit CommlttSo to retarn
th. copr vhlch he nn ihem n toon is
tt.jh.T.dlMtUlJ.ntWl '
Thi Uitixii To-Dit. ThU irtarsoon
the Ziafratti and Cirom troupe, will glre .
pintomlme' tailloei, id' Ihoae. nho hire
ot fat aceo. thm, rwllj uMUam inlattf
ihonlil Mrtilnlj .tteod.
Oiri.a to ioui trttjir on the part o the
Kow Tork Bmk Note Prlallng Coapulu,
the bilinee of the new legil leademotM
.rill not be reld for elmlitlon' for eerenl
Mkh Th. tftk.,11 It aouiit, irlrfle
rtidjfor biu.oe, Ihe lititrput of next
week.
Li Bu.'i Mimimu. ThU troop, (Ire
their farewell performincee to-dir mitl.
nee it two o'clock, ind the rcgalir erenlss
enlertilamcnt. Tho.. who hirs not yrjt
mo Rlordo, the prtmi doom, itij the n
illon of "shoo Tlf," and who deifre to to
do, ihontd bear thte la mlad.
A bill la to be lotrodnced loto Congree.
it the renest of prominent irmy onlccra,
intborldnj; the enlistment of boys orer
twelr, jura or tgt u mnslclins. Under
eilstlniliw. noon, can bo mllatat who la
nader sliteen jears of age, when a ltd Is too
old to begin the prattle, required.
Tna linnur o. Win bm anlhorlred
officers In Texas, Florid., and Oeorglt, to
loan pistols and rlflt. to rerenne omcara,
and to sell then powder and shot at cost,
whenerer tbey miy retiulre tho same while
hintlne: np.the Illicit distilleries ind the
Tlolttors of the Interest Rerenne laws.
Troops also are at the comnund of the rer
enns collectors whenerer desired.
Tni Qinuiw Villain Umoi or this cllj
ha. electsd Oen. T. E. Spinner, United
Slates Treasurer, an honorary member, and
has also conferred opon him the "Decoration
ol the Crors of the Union." Th. lettsr and
Insignia were yesterday reetlred by the Gen
eral, and he has e.llably acknowledged Ihe
honor conferred.
TiaCoMinssiOTni or 15711X11 Ten nci
his prescribed forlhe use of distillers, whole
sale Uiuor deilers and rectifier, a neworm
ot books, which will toko the same number
as the old form S3, and can be obtained from
collectors and assessors of the s.Ter.1 dis
tricts, lu use will be enforced on and after
Ihe 1st of Febreery, 1370.
Licrimi o Ritctiutir. Or. 0. W.
Rogers, formerly an Eplsoori clergyman,
will dellrer a lecture oa ritualism at Carroll
n.11 to morrow eTenlng, under the auspices
of the Young lien'. CilhoUo Assoclitlon.
As Ihe subject Is one which excites consld
erible Interest among the religious commu
nity, and as tho lecturer Is said to be both,
able and entertaining, we lure no donbt
thet the hall will be crowded.
Tna Ianua Omuu m Moitiai.
The Indian Bureau la In receipt of adrlees
from Montana, which slate that the repre
sentations mide of outrage, by the Indians
tn Montana are grossly exaggerated and
highly colored by parties who hire other
objects In tlew thin the public good. The
Indlins hit. to bear tho Mime of all the
crimes committed In tueTerrltory, although
It Is known to the Department that some of
these murder, are committed by whites, for
the purpose of robbing their rlctlms.
ll.ivr FiainoiiL Txiifsicnoir. roat
master Qenenl Oreiwsll yesterday drew a
warrant for the enormous amount of two
cants. The warrant was what Is technically
called a corerlng In warrant, and was drawa
to balance a difference In accouats which
has existed between th. Treasury and Post
Offlc Departments sine. 1MT. Before the
transaction Is completed the signatures of
ine sixth Auditor and the Secretary of the
Treasury ire required upon th, wirrtnt.
Taa Hums, or Briana 'Tioors nr
Ccn. Information was recelred at the
Nary Department from Reir Admiral C. n.
Poor, commanding tb North Atlantic Seel,
to Ihe effect thai the Bpanlsh frigate Naras
de Toloao,on- of the Almansa class, ir
rlred itllaTaon on loo Slit of December
with troops miking the whole number or
troops In UiTina it thlt date, 18,931, No
foreign men-of-war were la port at llinni,
tud there appeared to be nothing new In re
gird to the political situation.
Civil Riorm roa thi Cbisiji Senitor
Stewart, or N.ridi, hal prepared a bill to
be Introduced In the Senate proTldlng for
tiring to Chlnimen the clrll rights of cltl.
sens or the Untied Slates. From the best
Information obtainable, It would appear that
the Chinamen do not ask for anything but
whit Is already accorded them, except lobe
put upon an equality with white cltluns la
tho courts, and that they may bo protected
In their persons and property; They nsrer
come here to be cllliens, but always look
forward to, and arrange for, a return to
China during life, or filling In thlt, thai
their bones be taken to their tomes.
Miss Biriiurir-At laat we ire to be
firored with tho presence of an ictress who
Is icknowledged by ill critic to bo superior
to any lidy now upon the stage we mein
Miss Kile pitomanv who will appear it the
National theatre on .Monday night. Her
success In Europe was unprecedented,
creating an Interest nerer before, .idled
by any American artlitei and'sjoca ber'ro
turn to tbl. country she has been greeted
by crowded houses, and has exelUJ the
utmost oalhustism wliererer she has a p.
pearcJ. As her engagement will continue
but for six nights, ill who Intend, wltoesslng
her great Impersonations should sscuro their
seats early. The box onlco Ls now open,
where seat, may be secured for any night of
her engagement.
Tua YUxiVlliriJDLicils for this week
Is now readTin! can be had at tliliotaoo,
In wrappers ready for mailing, It contains
Ihe full and'rery Interesting report of tho
reception iorilie Richmond press and the
oauiuet at tie Arlington! account of too
Tarlols New Year's receptions! Mi. charge
of Jndgetihe,r n tho cue of tha Baltimore
and Ohio Ilallroadi tho Byron .nndal, and
the story u rebelled byVre. 8tow, the
telegrapher.' strtkrt articles on the lues,
tlon 01 rank In the nam a Urar. number of
dspaitmenti) newsHemii.iu, sermon dellr
tredby llo?. Dr. LUllttthaJ.Ja Cincinnati,
ua tua i.uruiiaa ew n Tariety or well
selected reading mitten cdlloxlils on nrom.
Inent loplci) a ycry readablo letter from our
'specJtl oorresroeleut In Ike East Indlesi
together1 wlt,h host of brief articles, la
stiaeUr, and lateresting. Persons wishing
a faithful compemdlam of the newa ot th.
put week should purchise the WsalLT
RcLrliW, '
. i -
Till ranlDX-Xt will transmit to Congress
next week a large batch of nomination.
dlplomatletooasnlar,naTal, mllltiry, postal,
reTenue jtnd judlclaWlactndlog that of
Jadga Btrong, In the place of Mr. Stantoa,
ovine Supreme Bench. Ma remarked to a
Senator ikla afternoon that when he had
Onca made a nomination he felt that he had
nothing cure to do wllh.ll, and that he dU
noi regird the confirmation or the rejection
of It by tho Senate as resecting In any way
upon Urn.
Work it ni Nirr Yaidi. Orders hare
beegWen.to. Joaf. tha machinery o( the
ttartrord and Canlndalgna, now it the
Brooklyn airy yird, thorosgbly repaired,
raady for tea sertlee. Bids for the work
hire been solicited from outside establish
ments.1 Orders hire also been glren to eon
MotriUl th. fore, possible on the ma
chliery'otlnsNanU.'ket, it Ihe Portsmouth
na,tTjkrd.and bat. her ready for eerrlee
i. eooo m posslbl.. The machinery will be
put Id the United States steamer Antletam,
now at the Philadelphia nary yard, aa soon
ae po.slbl. Bids hire ilso bsen soltclted
from outside establishments.
Taa FiTTiiTTn AuiaDmsT. Adrlees
recelred here from Ohio ire In ftror of the
ratification of the FlAeenth Amendment.
The Senate will certainly agree to It, and It
IS now bettered that Ihe Home will do the
tame. The action of the New York Legls
liture creates little comment here, at It was
generally anticipated. It Is considered
wholly Told, as II Is held that tho Legisla
ture his no jurisdiction orer the subject ex
cept In obodlenc to the Conslllnllon ind
Iiwsofth, Uolted States To prevent con
fusion from sach proceedings In thefntnre,
Congress will on reassembling piss Senitor
WUllims' bill expressly declaring .nch ie
tloo on the pert of State Lcglelaturea nail
and rold. That wlllsettlethectseofNew
York rery decidedly.
SOUlOrTBBClLirOBMl DISTILURS hlTS
been mashing gntn on Sandiy, and on the
strength of their liwnessness clilm exemp
tion from taxation on all spirits produced
from the Bandar mash. The rerenne law
provides that no malt, corn, grain or other
material shall be mashed, nor any wash, Ae ,
used by a distiller at any time between the
hour of 11 p. m. on Batnrdiy and the hoor
of 1 In the mornlog of the succeeding Mon
day, and any person who shall violate the
provisions of this section shall be liable to a
penalty or 11,000. While the law prohibits
thernashtng It does not nuke a distinction
as to the payment of a tax on ill spirits dis
tilled. Tho supervisor hit been notified If
the offence ls repeated to prosecote the trans
gressors according to law.
Fitbnt Dxcisiow. Commissioner Fisher
hat, on an appeal from the board of exam
iners In .chief, rercned the decision of tho
board, and ordered a patent to Issue to B. F.
Woodslde, of Tennessee, for an Improve
ment in composition for the manufacture of
percussion caps.
Woodslde proposes to manufacture the
cap. from paper pulp and hair, and clllmt
is hit improvement the uso of a materiel
the fregments of which, whon explod.4, will
not beoome missile, to lojnre the face, eyes,
and hands ot the gunner.
The board refer to an Eogllsli patent
where a gntta pereha cap ls used, which the
patentee claims a covering or calico, or any
woven fabric, or "other material." The
Commissioner decides that the English claim
for "other material" cannot bo used to de
bar th, present applicant from his patent.
CoionssioasB Dauao has decided to
tranafer ginger, from one distillery to
mother, at provided in tecilon 49, act or
July 90, 180 and has Issued a circular or
Instruction to supervisor, throughout th.
country to carry out th. Instructions.
It directs lb. best qualified and most ex
perieneed ganger shall be selected to relbv.
th. gauger In charge or distillery No. 1 In
their district, and shall remain In charge or
the same ror two or three weeks, until ha
becomes tharonghly qualified to report to
tha enparvlsor on the exict condition or
affairs In the dlttlllery to which he ls
isslgned. The supervisor Is rurther
directed to continue these changes until the
entire district Is canvassed.
The CommlstHoner Mys that supervisors
can in this manner become rully posted ae
to the workings of tho virlous distilleries,
and that greater efficiency will thereby be
sscured, and ranch valutble Information
obtaloed.
Natiosal Turatrb. Tho current en
(agement of Mr. and Mrs WUlLan. J. 71or
once at the National theatre ls a repetition
of tho remarkabto triumph which these dU
UDguUhed artUU always achlero In Waah
logtoa, Tho house Is full nightly to Us
utmost capacity, and the enthusiasm of the
intelligent and leaned audleaco who nightly
wltoess their performances knows no bounds.
apparently. As popular her ai they hare
boon for years, their popularity Is evidently
Increasing among our play-goers. Mr.
Florenco's Captain Cattle on lh night U
for last was m finished a performance of
thai most difficult character as that of Bar
ton la the part, In tbo latter'e palmiest
days. It Ulutratod, to the delight of tbe
culttnttod In the house, the pathos of Pick
ens as can bo dono (In Captain Cattle) by
no other liilog actor. Mrs. Florence, lu
her protean characters of "the Toung Ac
IftMr," -Te scarcely less pleasure to tho
audience, evincing afcriaUlUy of talent and
genius for light comedy, In which sho Is
Is now without a rlral on tho American
boards.
Last night they were again warmly wel
comed by a rousing house of fashionable
people, who enjoyed Florence In "Tim
Moore," "Vhlan Rtpplle," and " Wis. Wil
liams, 44. M.V.," with a aest lb it, In a trice,
took tbo wrinkles out of all present. Nor
were they less pleased with Mrs, Florence In
tho three protean characters which she per
sonified on that occasion with spirit, grace
and nalrete that carried all hearts and Im
aginations by storm
To-night they present a new melodrama
"InshaTOgnt," founded on tho most stirring
events of the Irish rebellion of 08. It Is said
to bo as powerfully written as It, U certainly
artistically put on the stage by Mr. and Mrs.
Florence. Floreuco In the port of the Irish
patriot, "JaiUarogue." stirs up ho hearts
of all capable of appreciating the fine and
noble points of Irish nationalism) while
Mrs. Florence, MhUdeTOtod and setfsacrl
flolnt wife, exhibits to n charm the prover
bial "sonl" ofthe trlih woman.
A Lordos PAPRn contains a letter slgnod
byQulUaume de Dourbon and Augtuto do
Bourbon t Oslmlpg to be tha sons of the cap
tive la tbo Tempi and grandaooa of finals
XVI., and protesting against the pretentions
of Count do Chambord to be tho bead of tho
Bourbon family. We suppose we are to
have a rehearsal of that marvelous tale
about tho vouDk mince belli it aent tn Amor
lea and reared among the Indians.
STATE LEGISLATURES.
MlSXaUOTA.
Mv..ff.f OOT.nar Harahill-Iaaa-
writ ,s MT.rm,r Att.ua.
Cmcioo, Jan. 7. Both House, or the
Legislature r Minnesota met In the Senate
chlmbet' fo-day, Governor Marshall deliv
ered hit annual message. II. recommend.
that five hundred acree or the Internal 1m.
prttemenlltuds be appropriated to pay all
railroad bonds.
The Governor sirs tbers has been reason
to suppose thst the hostile Sioux would bo
Incited to war, endangering t.i Mttletnents
oa th. American tide or the line.- and he hat
communicated with the Oen era! Gorernmeht
and Ihe military luthorlllee on the subject.
The recognised funded debt of ill. Stele
Is33i0,000. ,
After the reading of tha message, tho new,
Bute officers wert swim Lin, anrj Oov.
Austin dellvarsdThlj Iningnrjl iddrets.
The Governor tart that on. January Ut.
1807, there were only ilimuia of railroad
In the State, and that now there are 783
mlltMCOB!
to .wAommenA'iUlttTt bandreilMrtA of
land pa tued to Ut.fLlU.o, tha old railroad
bondi, bn( tbat If this Ii notdoae an amoad
ment to ttiw eoailltatloa b labmltled to tho
people. proTtdlnz that tha lands bo dliDOied
A..UZ
of for no.pnrpoMwUhcmt a direct Tote f
Ids poople.
Owtafftothadancei of a 81uux outbreak
arlilDg out of tho Win ne peg trouble, ho
recommeadA that lia Utlalaturo aik tbo
General Gtttern'mnt to lUtloa and IqaIq.
UIq a military forco la tho Tlclaltr of rem
brlna, to protect the sctUomenli.
nAiifK.
AelloMiw DolaiUa loMr.PMbidf'i
nimalai,
Aiocsta. Ala., jAunArr 7. Tbe subject
of the Feabodj funeral has bora disposed of
ia ine ijiaLUnro by tbe UBanlmous pas
sage In both branches of the follow In jt
OrdtrtJ. That a aotmaaUt ( euro a oa tha
park Benito, with mcb as tha Houit
nap Jola, be appolotod to tike Into eoaildera
it oa oaa io ropori wnii pioceeaio(o iraav ar
ttrODtr BOll dealtabla fia thai ra-lalntsiani to
take to tectjfy tho rtcpect of tho State for the
iai,uevi HCOUJi
VALirORNIA.
The rineontra AmeaduiBl.
Bai Frakcibcx), Jan. 7-Oot. Ualght
seni a specta. message to tho Legislature to
day on tho fifteenth amendment, which was
made tho special order for Thnriday noil,
and ordered to be printed.
JfKTV HAMPNIIIHK.
Hopnblloan fltat Co a Torn t Iota One
law nt ! NOMlnatod far iti
OoTernorahlp mtrlotle lUaotu-
Slows Adopieii-Pf-oa1do.it Uraal'c
AttrmlBiliiraflon Ilearlllr Indoraod.
C05CORD, Jan. 7. The ReDnbllcan State
Convention met to-day, and was called to
order by E, n. Rollins, chairman of the
8tato Central Committee.
Asa Fowler was elected president and
made a short address.
Hon. N. G. Ordway made an address on
the subject 6f temperance and labor reform
movements, claiming that the Republican
party always had been, and conld afford to
bo, In advance on those questions. lie
oured a resolution relating to the progress
of reform and protection of labor.
Colonel Ta.ppa, of Bradford, snored to
lay it on the table.
A. M. Wheeler, from the committee on
resolutions, sail that committee had tho
subject under consideration for six or seven
hours, and notblog wonld change their ac
tion.
8. M. White, of Dover, moved that Onslow
Stearns be nominated by accclamatlon for
Governor, and by the members rising. It
was none win. tnreo cheers.
Mr. Alherton moved to proceed to the
nomination bf a candidate for railroad com
missioner, and declined to be a candidate.
Charles P. Togo was nominated for rail
road commissioner.
Qovernoi Stearns at first declined the re
nomination for Governor, on account of 111
heaUu, bat was subsequeutly Induced to
withdraw bis declination.
Resolutions were adopted substantially as
follows t
The flrit contain! a declaration of prtoel-
Elceandthe eoaflila&ee and hearty approval
y tbo convention of tho admlalatratloo.
Second eoog ratalatee tho country on the re
duction of the pnDUe debt.
Third declare! the roeolutloas of tho reettt
Stata Denoerallo convention In favor of the
pay mini of tho public debt In depreelatea cur
rency ji only soother form of repudiation.
kourth relatae to axctce and taiifl and t a ta
ttoo of luturlcc.
fifth commend c economy la tbo Govern
ment and Integrity la the admla lit ratio of
t&elawi '
Sixth favors tho abolition or Iho ffAnklic
prlvllcKO
Aevanth urf ee that tho nominal rtitoritton.
to former relation! of aoy btato to the Union
acoompllihed by fraudi, And In violation of
the condition! of restoration, to be nail and
void, as Id tho ease of OeorgU Uoajfreeo la
bound to ca force tbe condition! of rseooitrue
tlon, aod mejntilo a republican form of iqv
ernmcot Elfhth daooutteei tht action of tha New
Tork Lrtflelatare la reeolndUf the ratlflcailoa
of tho luieeaUi amaadmeat oaa blow aimed
at universal lufTrige.
Ninth eommanta oa tho participation of the
Democratic party to tho rebellion.
Tenth hilla tbe revival of temperaaco la the
State ai aa omen of good.
Uaveoib pledges support to tin Industrial
claim
Twelfth advises tbat rallroada and other
corporations bo managed la tho interact! of
tho public as well aa for tbo stockholders.
Thirteenth favore tho renewed effort i to de
velop the reiouraec of tbo Bute, tho advance
ment o( railroad enterprises, tbe abolition of
free panes, aod the reduction of fares aad
freights.
Major General Marstou offered a resolu
tion regretting tho death of ex-Secretary
Stantont which was unanimously adopted,
and the convention Adjourned.
UrOKTUMATE CU11A,
Awotbor Reported Seliwro of Aran
ad AmmaaDatlotaO Tho floliwr
fade by Ilrllleb. iluuboat.
Nbw Tonr, January ?. The fti aM Iibb
tho following special dtspatcht
Havana, January 7. The following In
telligence has been recelred from Nassau i
Tbe schooner Violin, Capt. Nasser, on tho
17th of December, having cleared, for 1'uerto
Plata with arms and ammunition) on the
18th the Behooncr Tweed sailed for Jack
son Me, having on board sixty Cubans. On
the lOtJa, V bile t sea, tb Tweedtrousrerred
tbo Cubans icih Violin The BrlUsb g un
boat Lapwing, which was watching the
transfer, took both vessels In tow and
brought them back to Nassau.
Latent Toleirrapble RrevUleo.
Iter. JtO, Means, ofRoxbnry, hus been
elected chaplain of the Massachusetts Sen
ate. TheNaUoual Bank at Glen's FallsNew
Vork, was entered by burglars esterdsy
morning, and tabbed of 1 50, 000.
Captain Thomas Burton, of tho schooner
I tJpe.of Baltimore, was found drowned near
Richmond yesterday.
Tbe recenr discovery of a sliver mine at
Florence, Arlaooa, creates great excitement.
Southern California complains of a severe
drought.
Several very rich bear log quarts ledges
have recontly been discovered lu.tbe vicinity
of Sierra and SUklgum counties, California.
A slight shock of earthqnako was felt at
ictorla, ancouver,a Island, on the 5th
lust
THE JEWS BY CABLES
BSD USD.
Hlrcnrlla Iasp. Rldieal,, U.r.
Il.rrmaa'a ,intlB.pndlalloa M...
,aa;t Tn. rait Kail SJ...SS. la ne
ver, '.a Mr,. Ht.Ke-millln
r a "orrer waiels ba. Laascd
Elf hlyn.T.n T.ara.
Lohdox. Jan. 7. sir Cnrtlt l.ampeon lias
written a letter to the Timss ridiculing the
tfitl-repudlatlon declaration! In the annual
message or the Oorernor of New York, and
takes occasion to remind Gov. Hoffman that
It la owlnr to his action that FIsk his cop-
trot of th, Krle rallrcwd, and, thereforo, he
Is responsible for thit fraud
The rM tun VernM tc-3iy nis in arucke
animadverting severely on Mra. Blowe't de-
fen.- of ker "True Story or Lady Broa't
Ufa.''
ti.. ih ToaomMrical tarrtj or mo t-nuea
hi... vThleh wit commenced by Gene
ral Roi In n"W, ended thlt week with the
the completion i"l "nays ra on..
aTAW.
TA CArtoaTlAJta tiU a fL-V
Tb BKinUUrn Tmand !-
rolUy-ElMtlonDlatnrba-;
UiMin J.nmrvl On tha faaa.' Of the
KrifAban. thAtTr.rtaa tffnecadaii In a bt.dj to
the Royal palace, and were received byi?e"
gent Serrano.
Senor Rovero, Prealdont of the Cortes,
made an address to the Regent, In which he
declared fn the name of all, that through
unity of action alone could tho vlctorlons
revolution be completed
id rolltlox says all Idea of a dictatorship
has been abandoned
The mlnlsttrl refuse to withdraw their
signatures unkis a protrramme ol policy Is
definitely formed.
JIadxid, Jan. ? Evening. Election dis
turbances are reported In Allcoute, Alcoy, j
Hoesea,ftnd at other points. This city Is
tranfiwH.
FRANCE.
Diplomatic ClrevAlar TboFallcy f
r rata. Of Aboolwloly ia BHscna
! an Aha Kostmo-atcal 7aaell to
baUoldom Iba lltb-Tbolloly
ti10tb,tc.
Fakis, Jan. 7. Count Darn, the minister
of foreign affairs, has addressed a circular
to the diplomatic representatives of France
at foreign courts, announcing the policy of
the French government will be absolutely
pacific.
In the Senate to-day M. OUlvIor and Count
Darn were present. Dara sold the Govern
ment wtruld be ready to open discussion on
the Ecumenical Council and the relations
with tho Holy See on the llli, commercial
questions on the 13th, and tho domestic
policy of the Empire on the 13th Inst.
MEXICO.
ThClavrnr and Majority T Abe
IrCftlalalurci Prtaoncra A Tempo
rary Uaroraer Chosen by Shoot.
who Eaeapod Tbo rodoral alar.
ranaonS Aatthorlaed So uao 4,000
Traopa Co Pad Down Ah Robolllon
Mr. Soward at Orliaka-U la to
xave Tern Crna on the 10th In.
atant.
Nbtt Yoa, January 7. A special to the
ITtmUt) dated City of Mexico, January 1,
via Havana, says that General Oguere, at
tbe head 6f some troops of the Third di
vision, has madOrlsoners of the Governor
and a majority of tho Legislature of San
Luis Fotosl, and has ealled a new election In
that Bute to fill their places.
On taking possession of the capital he
mode a forced loan of $40,000.
Generals EognelleuB and Larranago of
the same division, have signed a pronuneia
mento, but It is not known whether they are
acting in conjunction with Agueuo
Some of tho members of tbe Legislature of
San Lnls Pototl escaped to Mattaguala,
where they reorganised and elected Sostenes
Eseaudon temporary Governor, and made
application to the Federal Government for
assistance.
Oa the SOtUult. Congress authorUod tho
Government to use 4,000 men of tho Na-,
llonal Guard to suppreaa tho revolution and
bare appropriated money for necessary ex
pense. No farther collision la reported at Paebla.
Gen Allatorro has resigned.
Ex-Secretary Seward Is at Qrlsaba. Ho
la expected to Icavo Mexico la the steamer
Cleopatra from Vera Crux on thro 10th Inst.
AmannnmedTnnbeen, an Englishman,
was kidnapped, robbed and murdered on the
lOthnlt. AtQEAnajAU.
LATE FOBEIQN INTELLIOEHCE
(By French CaM and Bassoh's If ows A gsney )
Th Ministerial Crlola lu Npaln
Arralra In Prance Importani Iiand
Tonngo Conforonea In Iraland A
Comaaorolal Troaly wish China.
Madxtd, (midnight,) Jao. 7. The tuln
Isterlal crisis continues, and dlfilcnltlcs In
arranging matters are hourly becoming
more complicated, through Increasing fac
tions and opposition of tho Prim party to
the extension pf Serrano's Influence.
Prim has not yet succeeded In forming a
cabinet.
It ls found that a majority vf members of
the Cortea are opposed to an extension of
the prerogatives of regent.
Paris, January 7 Midnight. OlUvler
will shortly Introduce n bill in tho orr
LeglAlatlf for the abrogation of the law of
public safety.
It Is assorted that the resignation of De
Lavalette Venedette has been accepted.
La Tour1 Daavergue will resume his post
la London
Loidobt, Jao. 7.-DArn, the Minister of
Foreign Affairs In Otllvler's Cabinet, la
formed the Senate to-day that tho Govern
ment was fully prepared to expUIn its posi
tion In reference to the Ecumenical Council.
DfULir, Jan. 7 Midnight. Tbe great
land tenure conference of tho mblllty and
land-holders of Ireland will shortly assemble
In Dublin, Its proceedings mo expelled to
have great Influence In settling difficulties
which now" exist between landlord and ten
ant, and the public preis unite In advlsln.,
a liberal and progressive policy.
SniKanAfi Jan. 7. Sir Rnlttcrford AI
cock has Concluded negotiations Tor a treaty
with tho Chinese Government. The duty
on opium Is to bo raised to fifty tails. Duty
on kllk doubled , Wonchow, Polhama, on
the TBuy-tae-Klang, ls to bo opened to
trade.
The Chinese Government's steamers and
two European steamers are to transport
goods on the KAgang lake.
ThetraBilt daty on imports at troaly ports
la raised 7, per oenti Imports to be subse
quently free from taxation. Bonded ware
houses Are .to be opened In treaty ports.
A rafeuistoifrjttT cf Lho London .Vtrni,na
iW, writing from Ismalla. soys. Anything
drawing over flfteea feet, of watormnst be
llghlenod in order to pass through the Sues
canal. Dredging, &c, so obstruct It that
poAAAge U haaardous. Tho company de
clines to take any risk whatever It re
quires a mint of moni y to keep tbo work In
oruer
THE TELE0BAPHEH8' 8TEIEE
A CARD FROM MAHAOr.R TINKER
Rupomi of tie WiiMatlon Ltsgne
THE CAU1E 07 THE STRIKE
Sympalhy From Tnwgraphlcfi. Pnloin
THE OATHS OF THE LE4.GUERB
The strike of the telegraphers continues
without any prospefit of a speedy termina
tion. If tho operators at other points are
as unanimous and determined a those of
Washington there la Hltlo prospect of a
giving In. Every man In the employ of the
Western Union Company in thla city oa
the 1st day of January Is out, save one. '
tub wxstBn ntiOK ooktriat awd tub
rniritL I
The following was Issued from Iho office,
in mis city yesieraayi
n.tnia W TT Tat ana a PW HA-jaia. I
which have been made public relative to the
IKU1UO Wl WliHl. uv.ua, .--.
It seems necessary tbat the real condition of
affairs, so far as this office la concerned!
should bo made known. It ls not proposed
to dlscnss the merits of the question at Issui)
hAtwean thi, eorrmanr and lta late CttiDlOTees,
-k..l.l. . ski. a i i .i n ar rn. Mnln. Iinalflia.:
but certainly the attempt to mislead the
nubllo as to tho ability of tbe compaoy to
i helr business is neither rairtoine com-
OO . ,-.-,. I. Mvilnrn.ra M will hardlV
K-Ifcu"4 a legitimate method of carry
to consldv. ,,,(-ai
logon the cv . prepared to receive and
This office u offercei. All business
transmit all buslne. i y-Mlarly forwarded
has been promptly an, u0ty consist of
thus far. Tbe force now 0f four as r4
thlrteen operators, (Instead 1 more are
ported,) besides tho manager, at. haractar
now on their wot here. Asiathet... i.riM!
of theso operators, the nomas which k s
who differ with them mav choose to afpIv .
a matter of taste, but the real truth Is they
comprise as good men and as good operators
u ever were in tma or any omce. were too
contrary true, they could not have performed
uu nuik at ik uoca pcriormea.
luquiaDcagtucMKi no.tj. rcnsBjiva
nla avenue and tn tbo Poet Office Department
nans occa rvopenoa, ana i is expected tbat
all tho others will bo soon.
With regard to other offlcos, we are work
log regularly with everyone of the office
mentioned as closed In the circular IhhM
last evening by tbe 'Telegraphers' League."
In regard to the Richmond office especially,
the last man of which was reported to hare
left, the truth Is, that "the last man," aod
all the other men of tbe eld force, are now
on duty, and sent last evening an appeal to
the strikers here to follow their example.
And we have advice this moment tbat all
the men In tbat district, comprising tbo
lines from Richmond south to Augusta via1
Wilmington, and to Charleston via Greens
boro', and west to Lynchburg and Gordons
Tillc, have returned to their work.
Of course tbe company has bad to strain
every nerve to meet tho demands of tbo
public in this emergency, which, so far as
this office Is concerned, was precipitated
upon them at fifteen minutes notice, and there
has been literally no time for anything but
incciBaabwoifti oat inoworit uas oecaaone,
ls being done, and will continue to be dono
as It always has been. Our facilities are
hourly Increasing here and elsewhere, and
the company It confident of ability to do all
business offered.
This statement is considered due alike to
the company and the public.
LsoifARD WHiricr, Cashier.
Okas. A- TiiXeb, Manager.
Bxsroisx or rax wAsnnroTot lbaocc
To which the Washington Leaguo re-
eiMde e followe
To -ran LotToa or tw RtrrtraLiuAw t A
card appears In tbe Wurof Ui1evnr, elgscd
bytbeeaahier and manager of the Western
Union Telegraph office in this elty, purport
ing to correct aa unfair "attempt io mlalcad
the publlo aa to the ability of tha eompaay to
do their buelaeae-" To do this business they
have, say hlaaera, WUtoer aad Tinker, thlr.
teen operators
That tho mlaled puLlfe may falty appreciate
tbe AMjuraarc of these gentloiweo. we beg leave
to state, that the recular fore oi tha main nr.
floe, at the corner of Fourteenth a tree! and
rcMiilvAnla avenue, eonetita of twaty-eU
operators, exclusive of tha manager. Tbe
nrwwm uoiuo avuaapaiia' tup toy DO) BKira
men fer cnergeoelesi benoe, during the aea
alon of Congress seven or these twenty-six
men are eallod upon to perform extra aervlee
for four hoursalaily.
Twenty-nvoof the tweatrslx on dutr on
Tneeday laal have aaspended oparauons. Tbe
league
oerfor
iuiMB vinrnivr. bbi a atmmvmw oi Bl
i. and anablt. or reaion of alcLneee. to
erform bli ordlnarydHtlaa,) tho manager aad
tho thirteen country operatora are, therefore,
iraDaac.ina uuaineaa wnicn uiuaiiy re
aulrea tba BervletaB of taraoa. tkatr anah at
carable and Intelllg eat men, loar aaeuetomed
io Tavpacuiiarauiieaoiioo KTaeuiTJiTOaOmoe.
Ia Ale publ lined sard. Air. Tinker eUtee
tbat tbo new force "eomprlcea aa good men
and bb good operatora aa aver were fa this or
any ether oS.ee." Tbla must certainly b a
modest aUualonto Mr, Tinker hlmialf and tho
otheroDorater of tha old forca .nmMiurii
In tbo generai aasortloni for no loaget aio
thanyeeterdar sir. T. sent a message over
heardby membetiof tha league, to Mr Wll
eon, manager at JlalUmore, aaylngi "The men
Jon have sent me am looompctenti It will
ake ela or seven rears ta tcaeb them to work
oureircnire- xnaiTnepairoas or the telegraph
are aaUi fled wUh tbo manner ta which their
esaareaaro being trans mitt J li eertaloly
not evidenced by the numoroua eomijJalntiof
baslneii men In this and other cities.
Ia tho five eltlee of Hoi to a, New York, Phil.
Adelphta, lfaltltnore. and Waihlagtaa, vrbere
Abe eompaay osually employ about threo bua
ored and fifty capable and experienced opera
tor., there r tlghty-tbreo now on duir,all
of the clue of those who Meompr!se" Mr,
Tioaer. wneu tna puujte eonalder theao fig.
areeid know that tho oonpaay bavo already
uraiavuna wutiy vt ovaa ina WOrutlOSS BUU
Ineompotcat operators locapabhs Io ordinary
times of earolex an honest living at tbelr pto-
iiiiiuimatT win us iiii (o juure DOW long
tho monopoly will be. able to holdout We
are Arm. and Ictelllgeaoo from all qustlere,
tbo South loolu.tad,.i reaimrlng. Ihe only
liiua ai havaorahill fntkiiithar.in.i.i.'
ment of the San Franolioo operatora and the
rertaratton of alt members of tho League and
itrlkerstotbelr posltlona. When theio two
tbiogi aro eMeompUshed tbo strike will end,
And aot befcro.
Ttrs suust or tide itbikb.
Tbo follow La j Ia a copy of a lettsr from
Mx. Jacob, the chief of tho California cir
cuit, to tho chief oT the grand circuit, written
before tbe stri' but reeelKd After the strike
occurred
FBUseoLDee.S7,itt4. t
K IT. Tory Your of tbo llth ireslred. 1
an sorry to inform you that t eductions hare
been going on oa thleeoaal aloea tha eoneoll
datloa of the Atlantis aod PaclAe fttatee (Jenv
pany with th Western Union. The opera
tors U Virginia city and Sacramento have
already beea reduced e)10 each, and several in
Baa rraaclseo have received not l tee tbat a
reduction will take place January 1, isro
, Nearly ell are ta favor of a reiutaae
Kvary operator la Virginia City agreee to
quit, leaving tho agent and clerk In the offlce
At bsoraminto, to uie tbelr owo words, "yon
have only to stop, when Clows, chief opera
tor, wili be th alyltnan left to run the otuce "
Yreka, although not swoio In, hai promlird
us bis, and fhus effectually cutting olT all
Northern touilBj a. All wo require now Is the
altof Uorloaoor Dmaha to eutofreommunl--eatioa
wllhtho Last, and we ara eafei as yet
wo hardly know what will take place, but all
urgo Immediate action, and should vouhoar
of a strike before this reashes you, you will
know we aro but defending oof right, and do
not Intend to submit to th whims of our over
bearing managing agent, who, on bis last vliit
Lut, bad his salary raised from AJ,w to 8,000
fer year, and no doubt inteids It should come
rom tho ojterators Should we conclude on
rciUtlag, we certalaly hope to b aielited by
ur brethren la tha La it. W do not ask for
pacunlary aid, but desire that opinion will
Srovent.aa far si in their power, our places
etn-Jltled. We can tike oar of all on this
eoaatwitnout rear. woa.Jiu.0 some a at Ice
ra ii poiiidio rtrard nt
iorwlll tak oIaco until tha
3d or Jaouiry or a Tew days UVer
It Is said our central suneiinteuiloat re.
ertvee Wperceot oa every 'reduction made,
os to the truth f thli I cannot lay. I uarit
todeyofa letter tfeelv4 from rrank Dell,
ihodivlilon superiatiedeot.by Ur tlaabail.
apprlitng him of a move amber the operators
oa thlseoaitto makoa strike. All mitt re
duotlon Ho Bo at seen to ba Aware ef
facte, but has v Ideally bean poatedty some
traitor taooreampf ao you son th soceiitly
ui ytvmiit luuva tiu yui la, ,vc aixeau y long
cTpber.messsges aro being prepared to bo sent
r ait, and ether'preoautlons aro being taken
IleaJa here ate gattleg "aowarful' novvods,
jd they remark that they doa t like those
telec reDheri around tha otflc.
Should you.deslrtocomnunleatenlth me
At any lime, only get the- message through to
iioia an Irui ana toon riiifit larouin
Mead, of vfluffato, at Corfott. to me, as I
ara located oo th overland 11a everyday I
ani io conitant communication with "Mead
Hope we'u tear from you often, and keep us
poitcd here on all mitten We fully eprror
of a ifcrtl eonentloD, sod ihail endiavor to
4. ....... fiivi.afirii I i I linn 10 union principle uuir.iami. sh ...
WABtiafttoa. D C . J" J;" tihlBtory of labor organisation! I wouU
EDitO Stahi In vie of the statementt) I ?i"i'. ",, ih7t h auborJidateTrnorraDb.
b well repreiented whan tailed upoo, ihouU
we reeoivt oa a strike. I shall keep you
poitoft oa all movetaeatt, eltBer by telscraph
prtnall.
Wubiojr. voj a happy near rear, I ramala,
yonrs, reipectfaiw. ifc w. Jiroai.
B'vU,01rTjU NO.W.T.P. t.
Mr. Topo sajn
Thll letter Wll teat tntha .MrTaraal rut tall
where membon ofthe leeciie TiiT'ttuncoJ-
ed wot a. Ulapatcheo recetvcil from theeo
olnti sloea the receipt of Jacobs' letter ihow
hat anv donbt that mar have ea.it.xi aa ta
tho truthfulness or genulaeoen of Mr Jacoba
dlepAtchea, prsvlouely received, are te moved
Tbe operatora, at tbelr meetlag la thli city
this afternoon, after hearing these letter
read, itemed to be of one opinion la reference
to the etatftnents coat Hoed In tt, and that it
to swear by Jacobs, and to reject nil overt arte
from tho monopoly other than tho terns pro
posed by tho committee which Interviewed
executive officers on Tueeday last, Tbeao
terms were the reinstatement of those dls
charged menbere of tha league in Han Fraa
alioo at their former salarlee, and tho return
of all members and non-memben who have
suspended work toalJ la seeompllihlag thla ,
result.
BTicrATnr rsoMTni raisTia-.
A copy of the foliowInK teleirram was seat
to the Leagvo, aod elicited tho warmest ap
plause
!.ffvttlf T? , 3.. T.lWe
JUT TVrtTfapA.eal fa.qnentaef nlttd BtaUf
Tha. atrikaor the leieereohcri' Learue for
the protection of lta defenealasa members of
tbe Pacific eoiet u an eaatbiuoa oi ina aevo
tlnn to union principles unparalleled In the
I tl tjoioo giro cnpreet ion tor aeiace ! mh
1 &... I.H.I.... an.. .IA..I than ail airiati
whoso business mote alon ly than all there
Is connected with om own in thilr struggle
agalost the tyranny ot a treat monopoly
IsAAOH Onontia,
President National Typographical Union of
the Untied Ktatea
Before the receipt of this tolegram, the
printers of this city bad tcken action In tho
matter, and a request to the president to call
a meeting hal been slmod by a sufficient
number of the craft. The call for the meet
log will bo found In our special notice
column. ,
Tbe following are some of Uk" telegrams
rcclvcd by the lcogucbcrei
Now Orlkaiv-, Jan T We are tlnn Ma
man hero Our numbers are lacreaelag. We
did right here. No com pro in lie
Kail, Jan J A I'arsone operator with N
V Central Railroad Company geUtoatu per
month here, today refuaed lo3 at Jswjm
Olro htm three eheore Hoys here all r-ellig
the arse, ttuaae itcel. ... ,
Cuicaoci, Jan. T, No lagging herej leeltag
edcitrmtnea laane-var,
ma. -.WT.Jan T-Typoraphleil Lnlou hold
a u - to night to take action Io regard to
the islrtTai. ' JA""J"
-We bellero bo re-
iBtvtlHlt-OL.
back 1' rioter and loco mo
rotta about solas
ive enrlneen have
enuaraaui meir aeeia.
It out.
aaet. Wo Intend ftghtla,.
toirapBicai meet
uim i ii ati, Jan 7. T,
Inr la.marratr nla-ht Alln.,
.... t, w taaiKuit ugltvia. ....
OlM,,.TI. J. J... " , ..
In other dtlea tha liajrnia ha. move-
dressed by leading men la the lAbo t0
ment, who look upon tho success oi
present strike as of vital Importance to th
laboring classes.
Tbo company Is struggling hard to get
along, but with two thousand five hundred
rron off duty they can but bo staggered At
the time of the strike there was a less num
ber of first or eTen second and thtrd class
operators unemployed than In any other pro
fession In tbe country) consequently there la
a less reserve to draw upon than in any
other business.
Mr. Parmer, the secretary of the Western
Union Com Dan v at Now York, nnbllshea an
other card, In which ho admits a redaction
Of two salaries, but claims there was a cor
responding Ircrearo in others, no adds.
Thera era naw on dutr at th main AtTtAat n
tho We item Uaton Telegraph. Company la
this city 37 op era ton i la lioiton, IS- In L'bUa
delphti. U.to, Ualtlmore. ft) In Waablnsrtoa,
iu, id Aioany, oi in iroVi iiuiinciits going
forward in good shape.
The New York papers pobllih tho follow
ing as tbo oath of tho league, which tho
operators here pronounce garbled and mis
itatedi
Teu do eolemoly swesr, la thtrpreieneeof
TOli
Will make common cause with the membere
etthaleaguei that, foraakiag your alleglaae
to oorporatlooB and Individual!, you will. If
neoeislty rei.ulres it, plac your tlrne and eer
vloeaal the dlipoBil of the orBeera or th Tele
graphers' League, so help me dod
Tha members also subscribe to lLo fallow
log pledget
I. A B, do hereby acknowledge that having
become a voluntary member of th Telegraph
era- rroieoiiva iiku, oama niaao oosnisaai
with Its objeets and 1 tent lone, 1 bar bound
myself by a solemn oata to bear true allegl
anee to the aald league) and I do hereby
pledge my sacred honor that 1 wilt aid in
whatever manner may be required the ad
vancement and protection of its members, and
obey all such rules or orders aa may b pro
mu luted throaah tha rrotier omeerc and
sanctioned by tbe circuit of which 1 am a
member.
Section live of article nine ofthe constitu
tion also provides
No member ehall beat liberty to leave his
regular duties to opereto la any other town
or ally, uoderordere from any telegraph com
pany, without having first rrcelved permls
iloa from ta Chief Operator
The following telegrams la relation to tho
strike come to us by tho Associated Press
over the Western Union wires.
Philapilthia, Jao T Two of the Phils.
In tho Weatern Union office.
AtTdrsTA. Jan T The telegraph operators
la th Third and fourth districts, from W1I
mingtoo to Aloblle, except at tbe Atlanta
otnee, took no part in th strike
TU naval Academy Dall-a-giuilu-gnlthed
Peraonagee present.
AsxAroLit, Jan. 7. Tho annual ball of
tho first class of the United States Navy
Academy took place this evening at Old
Fort Severn, now the gymnasium. Tho ball
room was beautifully decorated with flags
and evergreens and .appropriate moltoos.
Dancing commenced about 10 80 o'clock.
Among tho distinguished persons present
were Secretary Roboson, Vice Admiral and
Mrs. Porter, Senator Drake, of Missouri)
Com. Wordea, superintendent ofthe naval
academy) Mr. Catacary, tho Rosilan minis
tcr, besides a number of prominent officer;
and many member of tho Maryland Legis
lature. Fully nine hundred persons were present
Including ladles from Boston, New York,
Philadelphia, Baltimore, Detroit, and a largo
number from Washington, whose toilets
were of unusual elegance. At midnight a
sumptuous bauquct was served in the
armory.
Indian Out re. a; en In Af tlon
Sak FrUKCTBCO, Jan. 7. letter Arizona
advices have been received. The mining
news from the northern districts continues
favorable. A party of mtaers wcro about
to leave Prescott to explore Ihe country
north of Bill Williams mountain
The Indians In tho vicinity of Tucson re
nulacd comparatively qotet, Tbe troops
bavo driven most of tbcm North.
Tub Cisb or tub Cuius tVrtAUin Aim
Tho following telegram scut from Charles
ton the evening of tha Glh Instant was not
received at tho Treasury Department until
yesterday morning i
CmitBiTiDr.a. n , jib.o,ito.
I'o Han 7" 1 Jttlt04tt, JifjrrtVy On
rin rutin,.! rarrrntllloa of the R molar.
Oonaul, oa the tltb Instant. 1 thoroughly
searched the steamer Aoaa aad found oothlos
whatever of a warlike altar acta r on boad 1,
however, bavo held her for violation of seo
Hon one of steamboat act of August M, 1b2,
(havlog failed to show loepeo tor's settlBoAle,?
to which a willingness was eaprefiodfor the
putpoaa of com ply tug with the law lor
causes unknown to m ihe has been libelled
In tha UolttJ.SUtei Dutriot Court
u rv.uiAaK,;oiieetor
The Secretary of tho Treasury directed
the Anna to be reloaseJ, and tha papere.
were according'y referred back to the Slain
Department, from which source, through
the complaint of tho Spanish Minister,
examination was made.
Further particulars wire testerday ox
pcUcd from Collector Clarke, but up to a
late hour last night nothing bad been heard.
CiiAKLt Dicasfs made another speech at
Blrrulcgftam on Thursday evsnleg tn tbo
course of his remarks ho alluded to the fact
that ih former bdodcU of bis had been nls
understood, and no" would thoroforo take 6c
aslon to reiterate his volltlcal cxooeV Mb
had no faith In the peoplu (wUhasmaUi)
governing, but entire faith in tho people
(with u large P) govmnd 11 put InfiultO.
trnst iu tno raassis, ti n in uii.i ut
the so called ruling Uiti

xml | txt