OCR Interpretation


The national Republican. (Washington City [D.C.]) 1866-1870, January 11, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053571/1870-01-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V-
' J C 1 -,
&C?
m NATIONAL-REPUBLICAN
"WW XS -
oh
NATIONAL REPOBLICAN
PUBLISHED BVEBY MORZTIIVO
(f MX t Alt axtaptaJ.)
iiv Wa j. jxtmvrAaiXa
Xorthsut Ceraar ef Tsath and D Streets
llqMtim.
JMniLianxD iriftt morwiho.
'GIT3U1
HIT W J. fttUllVAOlf a U
fcrthait Ceramet TuUa U4.D Streets,
ifWitf FatqVslfaavaaast)
.C b.UbA U BaBirlkta(kr aarvUfSlatM
(fioAtlsiraasirlvaalaavsaa,
SBdta finUktl u krtVara (j airrt an) it J
tfaltititiMle.aif aaaaai HO) fault
in til hW JLM tjf UfatalaMMrf9M.f f
. .,M HTSKLTjHirDUIQAir. ,
lDl.1rta,Trr FatiHa morilif, aai I fa
BUkt Inibwtlbtti it It fpHawlif raUa. Oa
op oMrwr.ftt ttrMMpUa-sae rats, ft.) taa
jplwaarteiBf mlt.u la wrajpara, m. .
Vslliski(fltr.soof aaasni SUM far s
itat SBltl 10 far ItrMMoitki, iBTirlBMr
EL
WASHINGTON. D. 0., xtfiffDAx, JANUARY 11, 1670.
Jr..
(NO. 39.
y&sxrA ik . j4bt , ..a. . .. J
drrwKu; ' at- -vv - I
1 UlIlMU
li nil VI '. ' . . v
ISMfcMiktlrrT BalardiT taoraTit. aat U far
Bilk ai M labMrt bara at U folia it; rlut Oa
nprafar. eitlhr ctplaa a yaarTMi taa
opt aia yaar. ItAt atasl nHa la wrappin,
l a?
Annttftfr RbIm
T'V-i- " , a "
Timti.i
T1'
-TITVOOPKU A LATIItKB, Aeo.'n?
-a iauses.ors to j.4A.ai.Aairoauair
Ba.LAaraat una. 1-aaa. . aaA KUVMLk tf..t-
miRlt Tf'!ootmirlorI6 pdVliSM1
ill
BMr1aaa RaakAtltt Tsnltar. ttMBriia
lraMlaaalTrTlaCaipUaa4Mit ' "
. Waltat Tartar .., Mfaa plaa paIatrid
KnF1T..Li-. 'V .4 . .
, rraiaairai.oriaiw. nijMHa. Bpaoiara ia
alfaiatb j. . T , i
WaUtlOiikMMYilUi, tBarbl tav.tta jatteai
Wall it nataU'Wp Caitr Ttkiti. Whala!
eraauaaia, ,..,. a
vii marai iea aiaaoaam. boiait
OikEtalaDlila ?bl Chairs, Hit!
oak alarWloft CtamUf "iaf l (rimtaaj with
wtlaal, ala-as alaaai, llaAla sfartrefc
riBauariaa Hair Minmaa irnat.
uokta
Kltchaat neat
xart
,.,..
(starSt. AeottOMan
, (Sassasiors to JimiU. MaOalra Oa, .
Uwaal aaraar af raaitylTttU Irakis aa
mm&tffflffl&
my T.nat aaaaaan
Hot a bar, 1W8, aa4 u
Ha 9, folia m. ttj ,
ordt at WathUltoa M
Ltaar T aa2 11
I tana, atari' ( thclaiti ra atS
ffaahlaauta aannlv. Did .1 aaltl W'
I. tlMBlUiaaiana. m TUIlBaf. Iko BU
lllk4yMTJMMrrlln.M4falKi, p t-1.
n , ob taa ynalaaa,! Lot Ha, J, I U4 raaor4d
aab4lrUlar BqaaraM. UXaUaalau laaor-
araf llitavktfc airaaf veal i V alraalapftkJm-
::t5.vllu.vl "ni
. TaaaawaatjitaaU'aartUi tr'al.ofa flffil l'
jrt ! 110 i lal-Mit fnalTfl.i8.
Tama f ata f4 bu tabf titti li'a'i f aar.
with laUratl aa4 aa trad br lk vtrahaaar'a aata
aid4a4r trata ik r)kaa 1 1100 imwm ftt
ttmatif aala. RaTaaiaitaaipa m aaataraatlac
Blla4 with wlikla ta4ayt from tt-aJayaf aala
iha 4apOita ka rarfatiaJ.aa Ua trapaHr will t-a
raaaU al tk rotl at tk dafaatnaR paranaaar,
lAMDlLTrPltUftl.l
, .J111 00riEALATIMP,
Br coprxn st ULTincn iktii.T
IStttwaaaon Ift IiLfl Mnnirik(in t
oilkwaattaraar ftf faakaTlrtaJk traih tt4
' j TaaiAiu-aai. 'H
TiLUiBt.1 UFB
wwftraffluv
.PTTBtnTt,UJlPIttaTL'
tilt aial
'UiriT runbin auiTtlUH. Ufl
. jAkUART lH.ltTOw.
Uadar aad bf Tlrtaa of b 414 f ttaat to ns
Btai-aarat riloafal
naaatadaad racardad la LibarTaa
4. uiiut tha laad raaard fill Ibaaaaat tif Wi
WP
a ! arajwiaaiBiB, i win aa'i
,hBdihdr(JBBaarrit O.Il
at SiM b'ctaab; .,
bllbaal b4dar. ail l
a tba yraali
rlahL Mtla. lai
iltaafa
.;:
Robarl B. ff Ui,
B fit tatal.
la tli tt rl
k r - fJuA
."--if-- 6irrr.::Ti".rTr'---
araia. j
Jak A. ri tfrald
ruuBta
"'If"
-j U.T..7.. i m .. .1 'T
aaaaraL filinnUi JMk
. riuiai-BMt j
.UiaraUi
a-.rBi
iarBiaia-aaa
SiadraA delUra wUl ba raqBlrad fraai lb par
aiarat Uaaaaf ibU. If ikatataiatf aataarakot
lOMllad with wlthtalbratdarirraBi daval.ala.
ihapr9Ttrw1l1b-a raaotdat ik tlii aadaoator
l.-J-tJ. O0rlll.ATiMlK A.li
1 NM.tl.Ul41r. '
Nor, Hut. 31ta,i 3IT,iau mi paMltTU
X"rtlW'"t'0'.ot,lTIll''Jii-"''"ii
juiiB i.t;
OaBATURBlt MOBMIBO. kiUrVII, au
naaalBf at lOo iak kkd ayaaUl k( raloab.w
wlllaatl.at a. 310 faaatrfftklm ayakaa.ba
otuWTallBU ta,.o.nr T. AIUpa.
kkewa fcitka Irn jr
waaa mi aaa ivata rtU Jjn
hi aallra alnak
Wkianal
iimui vu iiitiBMra,
Jk".
lalU la
Q-DIPAfcTkl.tHr
I flirt b. Oaaatmeraa Mallaa aad
awM. raait. a.u. Ma tatat
Uiait. Bilk Val
Baarar, Ualtok, ChlatbUU, Witar Tfoflf t4
laraa atek: f Vpyt ClatkUf la aalla
CBaalkjaraa. XfoaaklbaataBrara, BrMJalalb.
Fkraad Maaaow. llMvara.allk YaMlaf. Llaaai
ifiiiiuwiuaivaii,iiHtiui jmi
UMUvatniwaUkaa, tllk Y1at.Urt
101 Tfl
i r. roBBiiniira ooodb
FailaraKlrla Driaari. Oaaraklrla
Laallah. Qarnaa aad Dittaaail Half Rea
upau.BPI
OylUrt, Caffai
apaira(Jlkkdkrraliara,
kill
raaka, Y dnfa,
r t FIXT0BB8
Vlai hllraai1. Ikaltlna-. Daak. raaalara. Mlaaa.
V.B AltaaatliairtidtTaklitiktll 11.4
lira aioak la dlapad of 4 , ,
Wo aalt aapaalal attaallaa brlltlaN ibJ prttata
pnyara i iaaf a im, aa aaaaaai
claaa, aad warama4aaapaelaily ftrpri
Mlorartrrakt ., V, U WALL J
m all Brat
ffcta a..
A CO .
jakT i atari
BaaMaara
HV COOPKB a LATlHF.Bt. Aira.
(Sueeat( toJ O MoOalra JaUd)
floatbwaat toratr rr.riayltolA BTia'aad
1 klattaik alrttU
(in?.V.8t-TA$
ntni.nii aan DVAin .1HUL IIAI1IB.
IB TUB C1TT UV WAIUIHIITOH - '
ltou. ai
Mfkad raiirdif lltibara fiid U.in
aa aadkritaaa. falloa All allt aadUlal
aaraa aadkrttaaa
aad h dlrrcltaa
I b dlrrct-oaof thaTraaaartraflka Firi Co
oparauta Balldlki aaoelatlaa
rinwa. wa wiu iiu
ai pablia kkcMa, Pa
'"iI
IDI
HI -Aaa kaadrad aad alx tVXi f-i aad al ft.
ickoai tbaaaa aonh aayiktaaa (17) faal aad aix ()
lebaai Bad lhaa aaataaa baaarad aadal (1M)
tt aaa ba.ag lapruyad fey a
III tachu. lAlka
14' oi haaiaaLBr,
ai akd abalaaiUl
mttnfm iw uvw
b Ml4Jl IHatlmaar aala, aad Ua bklaaaalaala
aad IVMva aioatba. wlik I at rati, to ba aacarad by
adaaiod-lrail a tkl praataaa Bold t Bad, If lb
tarmaBraaolaoaip.UA wltb la Bvadayaantr tka
tk la Bv
II iti
li. iha traataaa ttaarai
tb ruk kkdaoaloflka inl para attar 'AIIMar
TyaalaEaailrTaaUnpial parahaarr ai
AH A fLlWICk,
COOPBRIitATlBflJ",,Vfc
AacilOBaarBr
Jak 04w
1)Y THOMAS DinVMRfl, Auctlonaar
-a- iia Dutwuaiiaiai giuAifliu"A
TiLUABLXRBlLBkTlTB OS OZOEaiTOWlT
j" miuaii ii aaat
WVlHaa af a 4rf of Iratl baAflarikt a
rial sf a daad af trail bakf lar lata a tL
acambart A D. lk, aad daly raaordW
rTaad M.Mo i at foil 41S, aad al U
l iha party aarA lhrby, I wIllcM
M Ik primla-a oa WIPSHdaY A-
a Llbat
fr aalorita Ik pi
TiaohB, y.bri
10ai liTTT v
HatikU,aa4
2rrdBBdaaTaatr(l70lfat aqulk i
2rrdBBdaaTaatr(IT0lft aaulk f Uio i
jIbIod.1
coraarof Koad aadCakfroai elraali.aad riaalia
kaadrad Lad aaaaa (aatala laaba uoraor Uia.To
BVB'BV VftIV nil. ! IU)f UA VHIIV "V
LWI
atai
laad
itaa
"vi, " JVlIll. ? J
Oil
n bfMd aad twaaty-tw faal Bra 1 at baa 'to
BBB TB.B BBVT.B1 1Hf WW U
artkwUkaaUIlBior aatd, allay to u aoatkaaat
is waaiiiaaoi aioartaaa iai wid allay t lb
iha el),lia of laid tartar
Joaaihaa Cariar'a lot. aid Ibaica
a lottatb baiU
Tk klfaltlea of aaplUtlaf tt lad to tkl pr"
arty, aalib aa fnAaTtfiblballdlaf lota aw
for aal IlUdlraailr oppall Tajor Flaco. aid
'J P. -i
' UalMtam'alaUjaadaBa.
Tirmlt Da half at k kalaaa la al aid
(alfiaaitia wllblBt-raal, aid aaaarad ia tha
propariy, A dap li of AuA. wlit b raqnlnd aa
Booaatibypropar ytakaia i dowa II will
blmdlaialy raaaltL If lb urma or nl ara
HotaompaadwitwllblB Ifadayi. lb pr parly
wlilbafrwldattbatUBaka emk ( a dalaill
Vf paialuwai
waroateitbipartDMar
JOQIT D D0.N3Xl.LT,
, .. .TflOUAaDOWLllTo"
Jaa4 o4la filar Aatnaarar
rioufivj rsorstTT fob ilb ""
. DarorQciaTjaiiiiTBa lOrvrrt. 1
Will t ild at PDbt.a aacllva oa VoSUiV.
JaauirrlT. at Ho .lock a. m kltk" t.p .1
mr Bj.muiBa,
.aai
.-"...vt"":---i."t."..-i. V
aflillurT tBBiinrnki .
iijt will fpara, laaia.-.iooia. , aa.
Tha aala Will b mid by pcktii, laacaordanc
wlik Ik Hat ofcaataaU tanked a taok
Trmi -ah
By ordartf lb QurtrmiiUf Oaaaral,
P. 0 T11UUAB,Cpi M li h ,
J alt ai Aaljatapol Qiariariyaatar
DRUGS AWDJMEDfqiNES.
3. n, LE WIS,?
Fine Drogi, Madicine and Chemieali
Af k FDLL iftBORTMIHT V
uri DavinHi riniuaia.u
akd patmt Mwicmn
j-
zero, -a
Y.M.C, A. BUILDING,
NINTH AND U MTHECT.
. 1013 II
i
VL ULUUi'itahuAl rnllMa, "'.bus
Wl llrnkailtk, fcetwAaa Slsblb. aat'Jllalll
I V l.iraata waal. B Will Mil A altatl.B .1
uiuuiiNTMia riawar. paryai wr ainitM
aaa iTiaa ta inaaiiy oi nuiuiuiiii viairiai
of CalBkla,kawaAjlaftttLbad -a (ba plat or
plaa. r aatd city Ba but Bvv la taaaataUaa aak-
T'SiJ.f i,in twAW ulylUHUft1.;
tb ra.ida 1 it. Iwaly, sad Jbtaaaaiaatha
aaaarad arBdaadtoC ualaikapraati yatiifaa
tory t Iba iraaia). wlik koM baarlif 1trat.
Oaavaraaalaaaaal itaaiaiattafakkar imI riva
1
aloek v bit thai pl-w or poraal f araaad
aad f ramUaa, lylad Bad ataa: U tka BBleTvlty a?
Wa-klattoa. aad kaowa aad daaartbad aa balak
pan oi to aanivaraaiwaair iw.iiaiaraaa
Mm haadrad aad alahly ir, (Iti, I baata
klBufarlbaaamaBllbaaaribsaaliofBarofaaUlat
tad raaklkf Ibaaas oak alokf Waal BlxtMath
ttaat aaTaataaa (IT) faal aid. al (!) taabaai Ikaac
For Salt or Bint.
iron
.ND OATTLJt FOOD
if -ii.f;
kla for tikiUa aa
iirraqaaaiur ur aiiiati va(u
Bit hof'oott Iilaa.baaB rra
rwbBTuT - it bb aaparlof
oaataa r i
aitlfL "
rii..t
f . "r
fc U B iaalUlAlft aall mmIiImm
la1! M',i.fiA,,wl itird r oil"
ppi
tloafjraamnarBt walaa wlatar. balaf an aaar
the pafanaiaala. witb all nodtri ataiaalafeaaa.
Arplr athoata Lii.i
laa.i aoif JMB TOyL-
Kb BRUT-rftiMi jinvic. rcrtm koovi
tat yard t froaiaaJ alta. with axi'liai
waiar. aitaau4 aaatk aid af R ain't, bbxi it i
l-fl TwajiffHk alraa. IkQaUa ( H, II
lllJtwilii aa raawiyiTaaiaaTawa"
iaf.
A V IXCUllSTTOKlaVrrORT BRICK
M
t 2. j!" wita iwi'iTf aaaa: BaiiiiQB8t.
nv. wn wni iw noora ti gi r
miii airaai Bar r
atraa
J Bilk Ifna (all.
Ba nan diilcablBraatdraa, U Ik ally
a5JBadk,ytl?tar JUa pf
ELEGANT
.ATTRACTIVE !
CONVENIENT I
Wa offar tor ail U TRftf T0t7K KtOftT
Hacaompralad U. far Hi rtitf tfitnii;
batwaaa atlatk aad faatk alraata.
.wTi7 Ti'f y.W' t"St alatala.
:.","7'i"i,"F'i"" i' i b-m caii w
iBroaiwkti a rai-BaM baaia ika.aailn kti
blaak WalBardosn.bliadlBBllr.aiBiTBf, aaai
aur
ioaaa
Biaalala. laxfi nt lha ti Dariki . a.nr. -
atiiT Wrjiii.,., i.rt.t.. ,..,7..J
EirtM, lmir Irtl tl. Dlll, ktMi
't?L ,T-Mir, wall billl. lofltlfl, th !'
?rprli,ti4rnalrlf!faA4raaa
'f.-OU Sa.J.ia anaik'ain.i. .,,
nM ilrtfc (ii jtfi
?
a' art,
BIS
.MET-iiitiaiifTi0iTBoritMi.
B MaB 4 Walaf01nlaitakJ.
ISU tBllU,t., i
ktraat.
t?OR 8 II. I
. " it
lVtti'',l!,kl,l',a,4" 'labor
lalbl Mir- ! (lb.r.1 liqilitias
i
ills airM. lalaa . Uaa, hot . aolA U
raaaav-t plaM loatat. Batbl SftaUla. allla
looi mala - Urlak .l.bl. aa raaf a" lal, wii f
",i5!,u' Jl room (of IhrMbarpM Wlll.b
oT lr tMaf aat Mt at aaaataal
Wantt.i
Hi i ii
1l;ai3.t.i!.,riA,-''
' 5j
- - -- " T" ," "", "--aj.aj 11VW VI
HI III ri.lll uWa a ba av .
tBivaiviKraiaaaiiaiaaaaa win ff AJtakt aaiplor
laalal hois a, tha wbol af tk life. or for tL-
tpara manual balaBw,U(klaad rraflub-a
araeBarllbraaii aMripaai-a tram aaataia
J" l frB""B,-aa,,aarMa
f atlat Ihalr wkot Ilia ti tha haaia
ftrla aara aaarlr aa jsaak aa That a I wtv
wall aatlilfdw will aakdil I par far
iBirBbiaoiwriiiaf rallpartlaajara avalaibla
ampia, wblab will do to aomiuaaM watk oa, aad
B aopy of tka , rka rtopU't Litnrti t&mpato-
r.viiBBm tMB nsi ttwm vt IHBI1
4ar. If Ta
..... i'-a
ACUaim..lal-;
rniiiii. Bruaiahia oai
aaia
Boarding.
B
OA n n i n o
FIKIT Cllll TAL1 UnttD Cl Bl HAD
Icaol r.u.rltaaU-:.. fo, io Mt
'TrlntAri
HOOJCJtJOS
PBIISrTB3B,
'?!.r.tlli-fcP.U, 0.
o-p4nli ATri"iTi6!tTAii, Td rtiatiao
DIUKPl IHi MW CAAEI.
;i:'i..ii..
itiqiui
1T1 ram. ATaan, it iU.,i,.j llttlt.
IH,I, a,llfBAyt BATIM'ITTOItf
coinisasAH iiion,,
EHINTERi
Waolward Batldlir , artB klda r TaadlilTkala
aiaata, tlwtBTaU aad BITatb atraal
Mi b iSC 'r"' " r i ,,,
J 'OORfcJER -
hnntylfauia iTCDin udBlmitii Mrm,
(Onf 1fbi A" Slkitkard'i Blarl,)
to
w AJM.IMV J1VUUB
PUOTELS AND KE8TAUUAN 1
S. AIM'S
iiehtahiuht,
007 (SIS new) ltllfTII RinEtT,
Uclwaaa PtunavlTAUlA -. Aavd D ai
4all la
y.LIIAIl U I.I .IK,
n.
CSTAURArfT AND UlNlNO.H1H)U.
Coratr Wink aad F alraala, arpcIttlHltil OR
O'flirBRb laarary Hyla Jaeob Saatar'acda
bratadiAI).KiKI.U. MaVty. Iln-U,, A do".
MKAL9 FURNISHtD TO UENTLUMKri
ataiy uma.rromBa m. aatllllp m.
aat.tr
Pl-Wblnr mil Oai-Fittlng,
BROWNE & POWER.
II VnitritN AH UAfl.riTTB.KN,
AID DliLtl IB
(lABaFlrtn n aa .
Bo -IliJ Nlotk atraal, btwia D bad BatraaU,
Oaaa Uaaiaa uj
L - !!tnn4ectrotyplBr
III llllltl V A tvi rw
1 UllHAT A WAYNK,
MUrenljperi iul niaclruAjtaffa
a7S FdMBITLTAlIU ATBWDB,
riMTIIll. IIAD8. ILUQB HKTAL FDRHI.
l'it"l. b"li pt.vui hit
!. Jiw!il iaiataf BUflNBbS
apu
wly fluid Bp,aaltabls for a maaa. par la N aad
advaana Brtaakad. at . BUT K tit ttTi aarifc.li-
I bih rallrnala . Uoma la foot iMrlaa. ath
fraat. alaaaall liaki&l i ull.i.j, timi.
LunADiTOIltaMO lUORIlVr.-JlII
aitaal. bHwaaa L aa M.twa'talda. buT
id a'lKallkm.allaolBl.'tnuJaaJfb lunaa'
Ra'a ." 1 '' "-a"lolli:t tMuV.4 BkVi.
ball, mm Uukm gauaar b.a.pra.d.. .......
Aa AaTBBiabr MllrMbarwlaruBvtl.Br-.
iaJL-T-r---- ' .' 'rWi,"
W- W '1 Mm.) a 4 OklVr.?VJ.Tlaa
a H 5 ,s u
TUTUK Vfl
W,!w1.,!.B'0ATorrct0TH.iia,
atraal, 4 4 Mr 4 aoilh of f aaaTlraala ayaaaa
irr" .
krokai star or K. rDLTuat A imi. sat auw
WUBIH6T0H HCTI AKP 1KPUH10W,
Imiiric Rirnci RBCurn ruUrJAr
were 1078,115.33,
urv. rumour1,
iKrtit' 'li JconlBia. fltU Aa ub
' tMbioil Maitlo rjjiiMr Hit
meni lobby tMbiod hlnitlo otiiw tilt
El Fo rUrcm4 Mil Lfiroogti Cpngrw..
It munthBtit, bbI of Kutjilfof
Hod. Jaihi, VaUoo Welijier, It to tfAk,
cerula repreienutlotf SKsIrnt''lBO AbtaI
tpuvcia iug rciaaaa ig ovaj on oraerBWBflD
ba wti United Sutta UlnliUr (4.1lrtill.
Dtrcir Comiuiiiorb Otrn. at th ta
Uro.l Uaiepoa Baran. aow oa tlatl to
Cincinnati Id, nArnn to too clilmt 'of
woatera dl.lllltn, baa Uaa dlrectta br (ba
OommlHlOner to tl.lt th, prlaclpal alitll
htlet la Kentotky An! aiAmlm Utilrvork
lop, Willi tlia tU j r MMiiAlala'g' I W -alt
firtat melhoJi btlbUllAtlM.
" " ' ' !
Jon D. BiACUr. Mb-, for ta, nut ilitr.
flrojtan a clttk la Uii TrtAfii tj.fl"Prt
liirtmcnt.dleJ naKraar taomW at 8 o'clock
t Mt realduc,, oa taffbtenlli'ilraet, tual
raaaiBtraaU kresse. ilr. Bai-1a aad
nestlr tfAthoi bit eljtbtlelh jtAr. Ua wa,
lnefAlbr.fthapopalAr, Jonraal qerk of
thrf Home of ftepreitoiaUrM " t
-. . a i I
Nataw poiD4cbiiWaargaoi. ti
It. War. fforn tha TalMpooi' sad ordared
to 4nlr AtlhanATAlhoaplUT, FUladclphla
OrdfirMlaiAMlaai PaaaaJ iiilil.nl l.mM
B. X. Boj.r to tha TUlAtwaa, BoatAwala
wBuuuxiuaoaioaatrai laa onllaarj, batjt
yard.aw Torlc Tha order! of BoaUwalo
P. J. Millet to lb Iknlcla ban Veen raroki
and ha U placed oa waltlog orders. t,x-J
TitaCnliT JmnoaABB ifa. Itnia Tha
latameot? that Chlif Jutlea Chaia arid,
u.uor inoiao.ra oi me oaprama uonn BATe
e-rprtnod tamKlrea la fafor of Jadga
Uoar'a eoalnauiiloa ooea aot appiat to tw
wellonadad. Trom tha but laformatlon
that can tw oUalaed It doea net appear thai
the Ua- aald anthlag aooat It, whleb If
beoomWe to .belt poatlloa-.
a ' ' i i
MUtAlTEsCpBT FOB tttl UlITlD 8TATB1
llAJll FoatmAitar Oaaeral Oraawtll baa
bW8l.otlledt-,a.'l. drpftca'tloa folVratt
Itai7 eicort for thallaltM Statat raalll W
treenClujeaasaBd Dea?ar Cttj-, rasdela
eOfiaeijuniee'br tha1 feceo.,robDerli apoai
hat foatehal 6eea fatorAblf referred to
the gaaeral of tho aataj.
Tn commlailoo cooilatlaf af &ecretari,e
Flib, Boatwall nddknip, And Snpcrtla
Ing; Architect Mollett, Edward ClArlr, arcbl
tact Of tha Capitol, aad Gem Ulcblir, Soper
lataadeat, of FpWIo Bulldli ji, &.. were la
cailoa at the State, DcparttMpr.'eiterdj
afteraoon, for tho parpoee of examlalnf tho
daalgn, for the new Stale fcTrtrfftat pre
rand bj V.-Cadeit. Tha raalt or thalr
dallberatloos boa not traniplred. "
Tub ImlttUgmetr yeaterdaf taornlnc so.,
oonnced ll) certala death, It jot lato a
traoco lorae dari azo, hht rallied. Now,
however, lu proprietor aaji It It itltT, cold,
dead. It la aald that aa aooa ai the deralie
w.i kaowa an appeal waa liiaed to form a
Joint Hock compaaj, with a eaptlal of
120,000,1a Ibarra of 1100, to rno aJ)en.o-
vr-..- laiar H .qq capiiai Of 106 BBUOOi
la tub Sbwatb yeitenlaf Mr. Shercoaa
preiented a petition, lined br Teter Parker.
8. P. Chaie, JoKph llcnr-, Joeeph Caiej
y. iv.uarcoraa Md, veontajTT., fUtft
committee of tha ff aahlDgtoa, Allocution
for the tlellef of the Poor, aaklog an appro
prlatlon to aid laid locleij la attending re
lief to deilltato pereone) which waa referred
to tbe Comtailleo. on tha, Dtoulct of Co-
lambla.
Tub TwrBBTif Pik Cut. Qi;uTI0X--0nr
court colamn to-dajconuloi . report pf tha
proceedlaga of tha Bn.rema Ooort of tha
DUtrlct of CotomblA upon an application of
a ai wargctc. Tor a mflMirr.ui to Oompel
tbo SecreUrror the Treaaarjto pa j him,
anderthe additional twea(7per ceat. act,
twenty per cant, on tit wagea pall tvlm aa A
mechanic In tbe PrloUog Sanaa of Iha
Treaaory Department, daring the year HOT.
The conrt declined to laiae the rva-J-iin4-
we learn tbe oaa-wul go np on, Sppau. to
the Supreme gonrt of tbe t'nlled jjutca)f J
CnAaoB or VIiutabt Oo-miiDiu iw
tub Sootdwmt. BrTet Jlajor. Oeaaral
Oharlet II. Smith, commanding lsth Infan
try, being tha next In rank to Qen.JoieDh
A. Mower, lata commander of tha Depart
ment of LoalAlasa, haa bean aielgned lo tha
command of thai dapartment, to.' place of
uower, occeaiea. iireret Major General R.
0. Ayree hat been utlgned lo tha command
of the 10th Infantry, at Utile Rock, Arktn
tai, and Breiet Major aeneral 1. J. Key.
noldt hat been atilgned to the command of
the 25th Infantry, tlce Mower, deceated.
thoagh Qeneral Iteyaoldt retnalnt In coav-
mand or Ibe Bute of Tetaa, .
Cbiip JciiicaCiuuijiD Turinuarar
AioxDfBT--II la tuted tbit Chief Jmtlco
Chaie bat written letters to inch reform
mtmbtrt of the Ohio Leglilatara Aa ha haa
Influence wltU, nrglng npon theat tha lmJ
porlAac. of ratifying l-i ltfteentb Amend
ment. The Chief; Janice It eneedlngty.
aniloat that Ohio thoald ratify tha fifteenth
amauJment, and la aald to ba nilng bit per
onitln-.encoforthUparpoee. In confer
atloo with s geittlemaa a few dayt ago ha
aid ha would ba Terr ranch dlaannolnted If
the Ohio LegUlatare did not ratify th.
amendment. Ma thought, from bit knowl
edge of tha reform membera elect, that moat
of them would Tote, for 11.
Xatiox al TnsATBB. An ailremely large
audience, compote, of tha tUi and fatblon
of onr city, wa. la attendance lait night to
welcome Mlat Kate Battman and to wllnen
her Impersonation of tha character of
"Leah." Wo can tay with Until Ibat It
wat ooe of the moat gratifying atanmptlona
which wo hero em leen, Mincing long and
carefal stndy, and executed with a coniden
tlout ttdellty to nature, Mr, Geo. Jordan,
as Rudolph, rendered exeoUeat support to
Miss Bateman. Among those present were
Geo. Sherman and family and other dlt
ilngulshid cltlwni. President Grant's fam
ily occupied n print, box. Leah will bo
repeated tale cienlng and for the last time.
'in
Ii-taud Pijiio-s. By tha present rul
ing of too Pemlonfureau, it appcara that
disabled aoldlers when tnnstered oat of the
serrka recede ooly a pension for the rank
that they held al the tlmawben they were
wounded Wo coald clto many lastancea
where a soldier senlng u prlratolott'an
arm or was otherwise disabled, and again
returning to the front dlstlngnbhed himself
and was promoted, yet when moitered'ont
received only such penMon at wat due to him
when wonaiied, aad which ho would bare
received al any rate If be bad remained A
private merely. II does not appear to otto
be a.qit ruling, or inch a conttrnctlon of
the law as was Intended by the law-makers
themselves. Webopa thai by limply calling
the attention of Congress to this point thai
body will speedily set the matter right, And
reader Justice to our country's, brare defend
ers, who, have Buffered' to tnnoh that "tbe
Ualoq might be preserved,
A Ftnjia Tnrarri to a Oitu-r dm
cm. General Sbermea has lined kh order
announcing the dealt, of t-eaeret Joseph A.
Mower, lit which, be, cliee'iome faotlasto
the ralllury record of the deceased, and
a. J. I
"A better eoldler or a braver mem saver
lived than, Joseph A Mower, aad th. Oaa
eral ean recall many Instancta when ba die
blared abilities of the highest order, en
titling hint to the full name and fame of a
general. Since the war he hat etblbltod
hie soldierly analltles by standing al bis pott
through pestilence aad elekuess, never ant
ing a pereoaal favor, and always sharing
ebeerfully lbs exposure, of his tain. Tbe
General, lo. lhaa epeaklog of on. towhom
ha waa to stroaeir Attached- ...t. ...rt-ln
that this, and mora too. Is dnatoonswhaJ
never wrote or ipoxe or nimseir, and seomad
obllvlootto All things except to eerve fcla
orualryjlIih,WtwboTa heart sad hie whole
aonU" "i '
O StTrtioll .he LouUUna delegation ll
Oongrt,-tlUiCbIie'clorCase,of the port
Of New pHcJoeJ'tAjled bkf'Secretlry'Bos
well foe Ihaparpoea of settling rule dlttir
eacee aboat the polities of the persons hold
ing Government appointments In the New ijrv
leant euitom honse. The appointment cleric
oTlEe treasury Department, Mr. Vender,
bill, wat on band With a Hal or Iha apt
polnteee, and after two iioura' debate the
delegattoa agreed lo leave to tha Centra.
Committee or the Republican party of Louis.
lAaAthedoubtfal names of preasat Incum
bents, and by their decision the collector
said. he was willing lo abide Mr. Can.
ultecton the Secretary yesterdey, and It Is
-adertlood the "onpleasanlness " Is settled
aiUAttrortha pneenl. He left Tor New
Orleane last evenjnr, via Mew Tork.
Tijt AirasxATiox or Bsmtn Colcmiia
oenaior vorlietl Introduced la the Senate
yesterday A preamble eeltlni forth the desire
of the people of British Columbia to be n-f
nexeatoua united BUlet of America, aa
srpwsjirthclf petition to IbeQnten, and
that aa qneetloos of difference exist between
the Government of Great Britain and Iha
United States at td the' bouaderrIlnebe.il
!ru .k.1- --tl . t. f-.. ..... --'
-n.u .ua. rooi-icmg wi naviifs) ..uAi aa
the Ualled Slates claim that Ihey have mf-1
fared grealioss by reason of vessels behsg I
alted out In British waters io cralle kgalnst
and destroy American commerce, and that
aa Mi, difficult to calculate and settle In
money tho damage done toatald commerce
end the Government" bf'the" United Sutea
by the prolongasloa of war to tbe great In
jury And aaffarlng oto'sr peoplei and as II la
our detlrs to eauhllsh th. mist friendly re
lations wllb Great Britain opoa a Ira and
enduring basis, therefore be ll
yiWer-.TkattheSelretsiireOsislelB-oliej
BtoTllie AZDedlaBar ar n-onaalna- la llra.ll
Urltala toalade la aar trestr tar tbaaa-l
ju.i-aaa.D, aaBiiBra si tuiiBraBaB Daiireaa
tarn two uoTarimaeta aa anioia ror lb, Iraaa
far ef llrltlia Oolunbla to lb, Ualua States
nsmnorllAjoa Jaxii C. Wauss We
regret to anaSance the death of Major James
C. Walker, eldest eon Mr e. George Parker,
who died cm the old lull , In thll clly, at the
early ajeof thirty nine. Major Walker was
educated at the Waval Academy at Annapo
Us, and was distinguished while an officer1
In the nary for bit noble bearing, end
every manly attribute. At tho Inception of
the late rebellion ha lesponsed the career of
the South, and fought with gallantry and
consplenone courage, la private Ilia nts
vlrtoee and accomptlshmente were highly
J?. tf4iTeA and universally- Admired. He
waa erudite beyond bis yean, and th. elo-
gaace of ids mind as well at the ttrmneee
of, Jill pr.nclp.ee drew around attached
Mends, and made him a welcome favorite
everywhere. lie wat a faithful friend, a
devoted ton sbd brother, and a much es
teemed 'clUien. mt early death will be
deeply lamested by A wide circle or relations
and friends. t
C0rTSBim iBiCT.01tAt. CllMSCT.
Three well-executed counterfeit fifty-cent
notes of tbe new fractional carreacy were
detected al tho redemption, barean Treaaary
UepArtmeni.yei tarda. baae are the first
eonalarrelte of the new eerles, and are well
caloniated to deceive. There areevMeaeM
that Iha eraployeea of tbe American and Ma- '
UonAl Banknote Prlallng Companlee, Mew
Tork, have bad la their employ men lo
league with tbe counter fellers. It Is a well
known fact that eereral years tines there
waS printed At the Treaturj Departmeat a
fifteen cant tote, which wat never Issued, for
the reason tnat cms of the engravers waa
detected la taking aa lopreealoa of the
platca-,' This same party baa since been In
the employ of the National Bank Mote
Oompaay, And althoogh hie record was
made kaowa; to the officera they retained
him. The face, of tha vignette of Lincoln
differs In toms respects from the orlginaKand
the teal Is tomtwhat -blurred. The backs
or the notes are, however, a perfect Imita
tion of the genuine.
NouKAnoxe. The President eent tha
following nominations to tbe Senate yeater
dayi Henry .Wetter, of Mew. Mellco, to be Sec
retary or that Territory.
Edward 8. Solomon, or Illinois, to ba
Governor or Waahlagloa Territory.
Charles IX. Richardson, or Texas, to bo
United States Cental at Paso del Norte.
Thomas Diddle, or Pennsylvania, to be
Coasul General al rtarana
Frederick W. Pender, or Mliloatt, lo ba
United Btatet MArshal of tha ConanLar Oonrt
at Uaa Kow, China.
Michael Vide!, or Louisiana, to bo Com
missioner on the part or the United States
under the Convention with Pern or etb De
cember, 1848.
Commodore John Rodgeri to bo Rear Ad
miral, U. B. N.
Captain John J. Almy to be Commodore,
U. S. N. '
CommaxidirR. W. Shufeld- to be Cap
Uln,U,S,N. Lieutenant -Commander Tboraat Q, Bel
fridge to be Commander, U; 8. M.
Geo. P. roeter to be United SUtea Marshal
district of Vermont.
. Henry W. Blodgett to be Judge United
Statu District Circuit, Northern dlttrlct of
Illinois.
Ilelmorll. Emmons, of Michigan, to be
Circuit Judge for the rlrttl Judicial circuit,
In place of Sol. L. Wllhey, who declines.
Seth M. Barker, of Ohio, to bo Pension
-.jc-nt a. uieToiaoa, undo,
Ellsha L. Applet-ate. of Ore. on. to ba Bar.
veyor General lor tbe State of Oregoa.
Wm. II. II. Terrell to be Third Assistant
Postmaiter General.
A Weir lu sue beei-rolel.
New Yoi., Jan. 10. The clergyman of
this city, reported to have eloped with a
young lady member of "his Bock, It tho Rev.
Wm. Cook, or West Seventh street Method
ist Episcopal church. Ho leavee behind a
wife and two children.
Tan Ji-wtiA Jissm-.i fled, a, n -hl-wlnn
against Judge Strong, who la spoken of at a
candidate for the -Supreme bench of the
United Statu. The Uutngir that states
Its objection! "Kibe Judge Strong, or Penn
sylvania, mentioned aa the poeslble successor
or the late Mr. Btanton In tbe United Btatea
Supreme Court, be tho Judge Strong who
takee so eonsDlenona a iv-rt in th- m-an-1
to Obrtttianlts tha national Constitution, we
uu-J ... a laaiuou, il cuDBlUer WBdl DOIOrO
nominating ao illiberal and unpopular a
man Such facetlona and antl Ama.l-a-
Eroceedlogt at he haa not only countenanced
ut actually Instigated, sump him as null
10 hold so lofty an official position. Bad
enough that be It on llie I'euneyliaula
THE NEWS BY CABLES
t,arr.l ttetweew PeiJel;.'laTrsef
. rjeaaparla and Ibe xdller.ef me
areellalae ratal Steenll-MalrSlai;
ef Vletar Heir by lb rrlMe-Ttae
1-alter Dwlav AsreesK-telteel ksle
cwealea la Ike eetrejg-ecleUlir-0maa.r.lat
Heetlec Berdtaaz
PAAti.Jai.dli-Ttlt'reportsl.'thAl Gen.'
Loult Jnlet Troche It to' refljifo Get. Las
bunfe as Minister of War.
A. quarrel hai arlwn between Prlace
rietre Bonapartt And writer! of articles pub
llshed In the XahiUttM, Id conteqdence or
bitter, and slanderous attacks made In that
paper on the Prince,
He hu lent a note to Henri Boche-oet-ihe
editor or ihe Jbfarul-iti,, dosing with tbeee
Word" " t Mde al No. W Rue'd'J.elr.ll,
end Jt proinltei yon that If yon prestlvU-your-seir
yon win m bo joid thet I am eni
.TA.iiflaLr It exteoelrely eon-men ted cnby
Ihsprett.
tSCOBD BltrAICTI.I .v
JPabis, Jan. 20 Kvenlag. This afternoon
U. M. ronvniaVtif Victor Heir, of the edit
orial suit ot the MathSilW, (RochefOrt't
Joornal,) proceeded to the jrcsUnfice of
TJ-.-'tm.T n 1- .. -.--.-'..
a .,a.a aiarre oenapanef nj .aeeopae in e
uuKoiaiiawvi aaek oeiweeiT see Auaoe aaa
Paschal Grooaet, as editor .(f ttt1; Jooruitli
Thsy had no Interjlow wUh,lb PrJniee.'lnT
fog whLch'an Altercatfeei toolc nlaee -.a. -
Tha f rloeo bocamfenraged, MtaA Trer
voiver, sndfifd twice "s his VltlttW'.Ons
of tbe shots toot: effect la the body or yeto-i
Molr. kitting him Instantly. The tragedy
caused grcdl agitation. "' ' -
Prlnev-BoaaparU bat delivered" hltaielf
up to the anthorlUet,
M. OUIvltr addreesed tbe Corps LegUlttlt
toiay. lie declared tnat taa miolstere con-i
elder It their flrtt.dity to communicate will)
the Legislature. A IpnAdlecaurts.waa-not
necessary, their latenuona being' wcelkeowo.
The ministry had the'cotjfllen.e oftho Son
crelgn, sad theystked for that of tha Cbemi,
burs. Tbey Jioped that k polley of coneUIai
tionwootd prevail, aad tnat alt would aid ta
the work of establishing a national GoveraH
tnent adaoted to tla 'reAulramenlt' .or lad
nation, and likely tfjlnasre liberty, WiUtbitt
lleeaee. i Mi I - -. "ox" fc '
During the session of lheCnsn.ber Permty
uBiuurciM. uB-oaLu-ea luiurp-aiion as 10 an.
whereabooU of the aoldlere who had been
punished for attending political meetings.
General Lebauf, Minister of War, replied,
censuring ell aoldlere who disobeyed, orders,
but'essertlog, wltt! empbaili,'hls'conv(ctlon
that tie artsy wouldbovfal'tbial against
revolution.
This led to aa acrimonious debate, Depu
ties Gambrettaand Jnlee 7arre opposing M.
OUtiler, who took np tbe affair and defended
th. Mlnlstsr.
M. OAmbretU declared that Ho breach te
ljen, Ollivler nd thoj Opposition' oould
never bo repaired.
After a very eiclted dlscutslon, the Cham-
bere adjourned.
The .VmUfur to-day sutes, that .after the
Importations will cease.
Tbe merchants of Bordeaux held ao ex
cited meeting last waek, at which epeechet
were mane and resolutions adoi ted denounc
ing the commercial Ireatlee-a&d protesting
agslnst tho abolition or restrictions on Im
portations In foreign bottoms.
ItATE FOHElaHAlsTlttLiaEH(JlS.
(ByFreuehCanie ana -Lesson's ITswslgensy)
Pabis, Jan. 10 midnight. Intense ex
citement prerellt here to-night In come-
quenceoftheshoollngof an editor nacied
r-l. t.-. n.tj-l O-i-i- --! - t. -
-ollowsi TwooL the VillorJ Vf Us aWmU
lads newspaper called upon the Prince to
Arrange the preliminaries ror a duel, that
Vat to bo fought between htm and a brother
editor.
A, dispute arose .reiardlnir the arraoco-
roenteaad angry avoids passed, whereupon
tbe Prince, In a high state of excitement,
Irew a revolver and using deliberate aim
enot noir aead.
The untmosl confusion prevailed, and va
tloue rutnoro were current throughout the
city.
The prince quietly tnrrendercdJilmisirto
the anthoritleev Jt. . '
Toaineaaee CenslllntleeAl Ceuveai-
Ilea.
NaibVillb. Jaaaary 10. The Constitu
tional Convention assembled to-day, and
was called to order by Hon. O. O. Nlchol-
eon. lie read a proclamation from Gov
Bcuter announcing the vote for and against
the
e comtlletleo, anl-Jtxitag that the icoa
inlloansdDeineanedby'ibe'people'. The
vel
vote for the convention was 60,520, against ,
10,030.
Col. Boiling Jordao, the only member of
the convention of 1831 present, waa ap
pointed temporary chairman, and 8. B.
HAwse, of Williamson, secretary.
The credentials of delegates were received!
itxly-stx were found to be present, and none
absent.
Mr. Batter proposed the appointment of a
committee ol threo.todn.w and euggest an
oath to be taken ny'lbe delegates. ,
Mr. Huklll, or Bhelby, said the conven
tion or 18(11 took no oath.
Mr. Baxter replied that It would ba arr.ro-
prlata to take an oath lo Support the Oonstl
tullon ol tho United States.
Mr. Q. W. Jones concurred with Mr. ltes-
Ull, that It wat not necessary fo take aa
oath, as the Convention was only delegated
to submit amendments to the conttltutlon to
the people. After further dlscussloo, Mr
Baxter's motion was laid on the uble.
John C. Brown was "unanimously elocted
permanent president.
Mr Brown, en taking the chair, made a
brief ipeech, which was conservative In Us
tone. Mr. Brown wat a general In the Con
foderato army.
Belesae or tbe learner Auaa,
CnAAUlTOS, 8. C, Jan. 10 The iteamer
Anna, which wat arretted last Wednesday
by tbe United States SlAribal.it the Instance
ol tho Spanish consul, wat released this
morning, 4 motion to that effect bad been
made by the counsel lor the steamer, with
iho concurrence of the United Butes district
attorney, ae nothing was found to substan
tiate tbe charge of violation or the neutral
ity laws. Tho Anna leaves ror Nassau to
night
Item New arleaaa
New Oalbabs, January 10 The bill re
pealing the gambling law hat pasted the
senate, and gone to the Home
AnanMavll haa been made charging C.
W Caroack, tho well known raying teller
ol tho Cltlsent' Bank, with killing John
Nixon, at the Boston Club House, last Bat
nrday night.
ArTelra In npeln.
Mirniro, Jan. 10. Tho oath of office was
administered to the new miolstere late night
oy toe ..ogent.
, The Oortee will reeiiemble to-morrow.
Additional election disturbances are ex
pected o jbe provln.lil lownt.
Tna.TKLatOalAVIt WAIt.
The contttt between tho operators and
lbs rreaUTs Union Telegraph OVnnpanybat
now steamed raoii dlreemlMt at to sen.
peal j embarrass the builnect community,
sad the public Are compelled to recognlto
ine insurgent operators si "belligerents."
The JUchraond operators, upon- whose re
turning loyalty the company made some
eaptlal a day or two since, hire been visited
byaaagoetof Iheletgae from the North,
liavsbeeiilndnesd'Sgald 10 abandon their
kijs, and they have Uken with them nearly
every operator In lSerttr Oarolloa, Including
Wilmington, an Important repealing sUtloo
for the Cuban cable, and nearly All the
atallona between Richmond end Vcw Or
leans. Both parties since the war lint bene l,.
seerod to heTe a predilection for &proonn-
Cla.Q.Uj.ga. - t
ThSlattlifrom IhefaAirnB In v.. V..V
In wblchltls announced, iblt the schemes
of ;the : company "are about to fall. The
league charges thai the company has censed
a reduction of the wsgos of thalr employeot
rorthe only and sole purpose or.oompetlag
with and monopolizing, the business of rival
oadpaales. The redactions In lolls ttcently
mane, mar charge, nave only been made be.
twoan each poJate mats In communication
PM'?0All??Ll"r o Instead of reducing
the fat dividends to accomplish their par.
peter th. scant loftuneo paid to thetf over
worked operators m used to mako ep an de-
-r !" r?1" v iaunjn,uBcaiied ror,
dishonorable warfare upon, the publlo and
Kwi-A.IIIAa.tl.. -Ta, 1 .L.f ... ...
bpposltlOn Unci.
coarse or lit compear warrants the etaer
lion that the rates will go np higher than
oyer when tha opposition lines era killed off.
Tnava.,
b..o( ma. loo pasi
"ThetMae Involved bstwsea the omeors ot
'""Mor aad tha leaf ao (or tbe Oral fori,
lent, boura otue atrlke waa one e( rsrattlr
between, the krente of tho eompsoT kt Sao
riautaae and UoatUal operator ofthat air.
?"i!' -h' l"Sbeat Ualr a.tloa up.J
lalorniauoa rmtred (rom Mr Jaeoba, who
""."r. l" '" retaatleaa had been taade
abdaaSbaaa aojh oa Ua, lima. ,.,- .-.I
see efllMraioa tbe ether hand, relied iipon
- M..-I.B ivia,n vdru... mamiom, tnair
-,."- uuv. ...a, auiiEi, HOB. BAT- JAeobl
ty taallk... tm reaalrod whl.h..raa an
doabtor taaradBatlAB la Mob r,...i... .-.,
that for aoma tln,rodaalloaa karo bMaeolaa
eaaipeffia, Paalfle alope.aad tbe l.atua,.
... w. ,.,, . yro.B, aai .MB puDlie IN.t
tha atatoMBBta If mr Jaaoba war, eorreet.v
- .a. aaseruonei or Mr. Jacobs they support
with; the followjog extracts Irn Ban tran.
Cisco pe peril
rhBlWBatara ualen Tslaaraph Uonpaor l.
..all daaldfltl tn t mdnm tV..atl..V. -f !f.
I amplor.Mi bat la patriae tbe proj.ol lato
raxaanfloB on tho Paaine eo.,1 wllhU lbal.it
iBwoanniBBiwiiaaoBBiaaa eppoiltlno, and
,-r---- v-- ..fniNH. ua tail
eaaal tbe aomp.of emplors about nla.ty niit-
-".-----" "-"""..B.BBTaraTaa
Ills porsoatb I aald rate txl.f elalowj aa a
nlBlaiBBSeaabynoateporatora
.iWAoa M. . Slanirenl, ua msaaelaff aeeal.
tottsiaBeed th, rlualioa la lbs Saa Fraoslaeo
ffloe the selkltM of all oparatorab" Iwo
A palltloa waa at eaao nada
up and BbrBOd by
bT all tha DniriLnr. I..1,l
tee two wko.S salarlse hadaot bsao reduced
Oa 111 proaaoAattoa .to. Air. Atnnrord ba at
Ki. b. uiwn .a. aai.ri.. oi OB IWOOplB-roto-tho
aasae Ural aa tba nth...1.!.
Ibay boaanio ladlxaaat at, aad suied Ih.l
air. MUairord dlaakarced tkan ''The other
operatora as ooae raraad te works
rroa)lkBBaaPraaalMCall.;aa LJ
.STBi.ldra.otliB leKirapnoreratorlBr
thta ally, who baia boao raaalTlacllU par
moatb, wore offlelally lafornod br the ail.
(ertntaadeatitbot aftar Jaoaai? lal tbrr
would receive bat elooparnoath Aaa mat.
tor of eoureo.lbo operatora did oot llkotbla
operatloa, and aat iboaiaelTei to work to ar
raoca tor a dotarmlasd and aotnblacd rcalat
V" ., o. . . .Th operatora la
Now York, 8b Loats. Ckl.ft..BdOtolo-
BBtl. ABd Blk.r Bill.. In fh. I -. ai.....
wotaeololly aatlflad of what waa uu.aod ther
Oaabod beak araapoaaa letko etroel thai thti
sould be depended upon tor tbe alaews af war.
If tho matter eaoaalo that laauo aad ther ware
lli-lr to roo."B ibt1bi an)
The tabor .Unlooe of( this ally are not
backward la their tenders of sympathy and
At meeting Df tho Tallora' Local Union
No.1, o thla clly, heldlaatnlght at German
nail, resolutions of avmnaliiT with tha tiau
graphera In their struggles for luillce wat
nnanlmoualy passed. They also appro
priated 130, with. tho promise of moro If
WBuieu. ,
The KnlehU or BL CrLanln lia.1.1 a m.i.
Inglast evening, and eipreuod leuUmenU
Ot evmnathv With tho teIerrah nn.r.f nra In
their battle ror right. Aid will bo given
nxbea.necettary.
aoo priuisre ano pressmen of tbe Govern.
meat printing office, by prlrate sobscrlp-
ttOAS. raised Andrr..efltAitf.hnTlaH-.h t
League, ot this city, ISO yesterday to aid
.uoiu in ac.r Birnrrio.
The league, whoso telegraphic facltlliea do
nolseem to bo crippled by the strike, what-
!.".' "aaers may n upon the Western
UnlOn ComOanr. Slnda OB tha fnllnatnrlla
grsm, from -New York, with Iheassnrane,
ibAtltlsUleraJIjIruei
llS.ae.arBBBTal.aa.SflBaa, LsaeTi.t
. , . "BW TOBB. J.B..IT10 18TO J
The followlan t.Ioir.m wa. t...l.d bare
tblB ovaolnc Iron tbe W.. I, to Oaloii B.o.a.t
at Waahlacloo, addrseied to their cblat c-pa
r.la. harai
irweeonllnaatakiebuilB.i.foraHnoiata
aouth we will be swamped, aabarorol tal mual
keep maa la a oooeitloa lor eoaeteatservlsa.
I oaaoot requlro tbom lo 'die outvlrom a huso
6lle aftsr tbtlr whole day's work Is done
lowoll a dlatrlet aaaaot bo raaahad. end natll
It oao, I think you abould hold youf bual-
Bt thla 11 wUIbaaaBn thai tfaBllnathlv.i.vh.
oat the South are closed, the ssssrtlons of tbe
company to tan contrary notwitnstandlng,
laateel leralble Breelllea.
One of tho Spentta gunboatt arrived at
rortrtis Monro, yetterdsy. The othtre were
expected last night.
Mine or the crew or the uonltor Mlanto
nomah deserted tt Boston on Saturday. Four
wars recaptured.
The election, or Judge Richardson, late
Atslsunt Sccretarr or the Treesurv. to be
president of the HArtford And Erie railroad,
gives much satisfaction to the stockholders.
Amadls Banran, the French consul at
Richmond, died last night.
The railroad deppt, hotel and eeyeral resi
dences, at Burkevllle, Va , were destroyed
by firs yeeterdsy morning.
II It Intensely cold In Richmond.
A rumor prevailed la Parle yestcrdiy
that A coup iPsia. wot mado at Madrid Snn
day night.
lion, John Uuylcy, ex-Congressman from
New Jersey, died yesterday from Injuries In
flicted by a drunken man some weeks ago
Hie murderer Is In cuttody.
The steamship Bellona, from London.
January 1, for New Tork, bad ber wheel
anil steering-gear damaged In a gale, and'
pnt back to Falmouth. Her eccond mate
eel quartermaster wsre washed overboard
and lost.
It it ai
iCaitMBST amoaff all other
riKDi-miDaea men ioai toe political future
of New Tork la foil of gloom. The very
foaodatlona of aocletr will be torn dp. and
tba degraded will be let looeo to gather
poltaand Tltlate with their touch. Here
la tba picture aa presented by tha Timtt, and
drawn, too, amid tbo rulni of Democratic
promlieaor reformi Tbera la erery reaion
tobelleTatbattba power oftha Tammany
ring will roll orcr aod crush all that has
been most honeit, efficient and enlightened
ia our municipal goTcrnment. Under tha
pretence of restoring municipal rlgbti all
authority not wielded by that organization
la to ba selr-ed, and th element that make
and control tho Common Council and tbe
treet department will graip tbe powers or
tba board of healtb, tba Doard of excise, the
police and tbe Ore department. Tba roughs,
tha rabble, the repeaters, the grog-shop
keepers in soon, too loweat strata gen
erafly demand It, and tha leaders, howerer
tbey may dread tbo Indignation of tbe
future, are powerless to resists They hare
promised the spoils as the reward of victory,
and tbse will not aod probably cannot bo
refuted. Men who desire to see the city
well goTerned, and will feel sa 1 to see many
of tjie best men in office la ibis city so out,
may aa well prepare for tba worst Nothing
la more clear tbao that tba Democratic Tic
lory la essentially a retrograde movement,
and an actual triumph of tba disorganizing
elements In our midst. Those who rejoice
most are tbe worst classes of our people, and
they alona are gainers ex cert (is iocie
Itadira gala with tbu '
TOE rtHANCEK.
paeela ef Meeretarr Benlwell
Secretary Bontwell to-night delivered a
lecture for the benefit or the charily fund or
tho Grand Army or the RepabJIo, Depart
ment or tbe Potomac, at Lincoln Hall, which
wat oiled with ladles and gentlemen.
Ho traced the hlitory oftha country, thow
log at length that resistance to tyranny and
lore of freedom were characlerlatlo of the
colonists, and that the general spirit of tho
people found ctpfciiloa la lbs declaration
of American Independence, snarling that
too tiudcut or hlitory will Had aa Intimate
connection between the rejection of 10 much
or the orlrlnil drift of that declaration at
denounced tho slave trado aud tho attempt
to dissolve the Union In 1800 and 1581.
Independence was Inirlttuie. II cams
and It secured equality to bi cofonlet at
mates in run recognition of the American
Union, and or III rightful position among
the nations' of the world.
Tbe civil war wat alike Inevitable. It
came and It tccured freedom and equality to
in citlieo. The warfor Independence gave
as Slatm, and ft gave ut a nation, but
cltlaenihlp wat a privilege aud confined to a
clau. The States And lbs nation emerged
from the drtfwir' mtrlflcJ and' ehailcned.
while cltlxtnthlp It no longer ,i privilege
msreiy, out 11 it now esuDiisoea at a right.
But It It1 not enough thst'tr 9 ire ludepcndl
ent poUtlcatlyVi a'uatlon( Ills hot1, enough
that tha leaabttanU or the country aro all
elilseoa and equal before the lAvr. A'natlou
cannet act fully and freely In all tbt affaire
of tho world 1 aha la not Independent In the
largest and best settle unless she It compare
lively rreeofdeet, with- capacity1 to raise
revenues much in excess 'of ordinary de
mands, and a credit nnsteioed by any act of
ui.uuDoT.Bua reueveaoj every apprenension
even In the mlndt of tho lnoel timid. This
ttatemoat tuggestl the only remaining dlffl
culty In our country's path. Aa the men of 1
me ..evolutionary waraia,not jieeiuta to
Assume their fall share or tho burden oftha
war debt, so 7 trast that Ton Who have mado
so great saorldeoe for the Union will courage
ously tmlute their eramnle.
-ZAt thadoeoor therevnliillOnArv wirtna
hutorcet.bearlng debt or the country waa!
bwu. v,.-,vw,wv. .ao population 01 ma
country wao loaa than thro mll.toue. 'Dot
axeoptlnR that number as the nearest ap-
inuum.Mvm m, .oe trato, tno ocot averaged
83o to eaeb neraon. ThS reaant Inter..!.
bearing dabt of tba United Sutet may be put
at about twenty.ono bnndred rnllLLons o( dpi
lars, and It la not anraaaonaUe to estimate
the present population or tha country at
43,000,000. The dsbt therefore avenges
sv uc wku y-iwa. a is aia o aaiame,
AlAOtt-Mi tbo DTODertr of Ihfl eaaMrw. In
woporUoa to lu popii!Ucm', iUmatcd at
iia guiuTaiolia moroiotn urNUmu m
CT.a: Ad UVU to 1730 Or l0TDe If wo
uinma Ifat taIcmi of tbt proptrtr la 1790 to
fa beratqaAlMSOOforecIl!ohAb!uot,
It won I J b proper to MtlmAtA tho fcfgresale
property of ihfi Coontry, at tbo preMol mo
mot, to ,ta At IcAil f 1,000 for each lnbabl-
Ditor anafffrefuoor ntkt nonartw mu
Hoot of dollar at tba fbtoerporiotl ralDit
fort two million at tbo prraeM tUui. flat
"-"' tuaao tuaKt t ugTrttTW
propdrtj of tbo conntrr ti tbo- tww dlfTferfliit
pcrioda b-correct or not. V CT.nroC well be
aaoled tbAt tba preient Ter Umore
tbAntbteotlmcatbaATCrafta la 1700. The
malt la that at tba format period tbo deb.
wad elgbt aal thna taotbemr caat., -while
a ma )inoDi no. ii ia unij aye Dvsrceo
of the proMrtr of tha conntrr. Thla call.
mate 1$ At bett but. aa arTsroxlmAtlcin to tha
truth, ya ralatlrelylt U aa nndareitlmaU
rather than an ore-rcattmAtaf of oar present
retoarcei.
I Cannot dotlbt that It nia aa ilfflinll
for Mr. Jeffefioa'a admlolBtraUoa aad for
tba people of tbo coosirv m reoaeo the dabt
QunuLia term at tba 'rate or three and a
halfmllllooa par annara.'aA It U for us to
radaea tbe debt a tbe rata of one boodred
mDlIom per aaoom. From 1301 to 180U the
conotrywaa aabjeeted to all tho tazatloa
which- thoee la power dareil to Irapoao for
tha reduction of tho debt waa AleAdlDs
reatnra of Mr, JclTeraoa'e policy. Oar eon
dllloa at. tba preieot tlmo la pentlUr. Tbe
rerenaa la large, aad after tbo payment ot
ordinary expeoBea, penalonB, and lotcreat, we
hare a aarrliiJ of oao baadred mlUlfma in.
anally for tha redaction of tbt prlaclpal of
u uaute. b aircuurj i jnw 11001 etiiDar
raiameat. and wahara no oc-aalon ta bor.
row a dollar for Aot cnrDoaa wbaleTer. Po.
Tlalon can bo oaally mAda tor the payment of
mo tea lony Dotjaa amoaauoff to uh.
000,000 la 187i. wbeo ther will be flnt re
deomable, or tbey may ba poatpoaed for
thirty reara more, aa t&a sabllo lntereita
mar reonlre. Tha a moan t of B283.0OO.ooo
aaa ia 1931 can do paid at maturity, ror
tbe preieot wa ara at case In fioanclat
affaire
Tha proDoaltlon for a new It-wan l.a nr
?;
nrpoae. aad oao oalr. tba reduction af ih
uvcran aceoatt aaa 11 tnia canoot ba ao
COmpUabaa wa have no occasion to Ihtrnde
upon the markets of tbe world, tin t.
to place a new loan at a reduced rate of
Interest U, In my opinion, a, holly dependent
npoatbamonltadeof oarsarploi rerenae.
Kotblnff batrha menace tt Ttamn win
Induce the holders of six per cent, bonds to
BuirrjnucrtuciAA. aua accept a Doad bearing
a lower rate of Interest. If yon redacatba
revenue so that it la bar 1 adV-eate lo meet
the necessary etpentee and tbe accruing In
terest, tbe holders of flre-t wanly bonds will
resoluto'y resist erery effort to induce them
to accept a lower rate of Interest.
Our net Interest account, exeln dinar raclllc
ra'T-sra hi-anita la aiQI iwi m-sr. C. at
....,, ...., a. vav,wv,VW. ui ujf
ernment haa already bought 100,000.000 of
Its own bonds, tbe latarest on which Is paid
to tba treasurer, leaving our actual Interest
at about 1180,000,000 A year wU enable
us, tf we choose, to nuke thia tha basis of a
slaking fund to pay the principal of tbe In-terest-Deaiioc
debt ta thirty five years, If
we should reduce our reremue to the neces
sary expensea of the Government to tha
amount seeded to pay the Interest at tbe
jricDcua latoe
That la to bay. a SAvlnf of 11 8.000.0m an.
rnully In the amount or Interest will, In
thlrty-llvo yean, with tha accumulating In
terest, be equal to the bonded, debt of tbe
United Btates
Ought there, then, la the presence of such
a possible advantage, to be any doubt Aa to
1 uo wionum 01 mauiia.oiag our revenue at
a high rate for one or two 01 even three
years. If necenaryt
With a large retenue for three years, the
remit Is surely accomplished la one way or
mourner. 11 mopuuuc accept mo new oooa
at a lower rate, the -location U icttled lo
favor of the Government. If tbey decline
tug upunaaiiTjia-i rtTCUUCB will liquidate
the prlaclpal of tbe debt, Add the Interest
will disappear proportionately. lu cither
case ine country succeed.
If, however, we at once reduce the rev
enues till ther are sufficient for ordlnarr ex
penses, pensions and interest on tbe pabllo
debt, and the Dubllo creditors shall come
quently refuse to receive a new bond at a
lower rata of lateresL what will be tbe coo
dlt Ion of the country thirty-Ore years henccf
It will have paid I i ,200,000,009 of Intereit
upon toe poo 1 to aeDtj ana tbo entire prlnct
pal will then be unpaid.
Again, I say, it Is not sufficient for a na
tion that It is politically Independent of for
eign or hostile powers. It Is not snfficleat
that tbo people are all cllliens, that they are
free and equal, or even that polH.cn 1 power
Is la their uaihIs.
To all these roust ba added national float.
clal Independence. This America has not)
this she cannot baro until she diminishes
perceptibly bar public dsbt and renders Its
tiAw-meut certain within a orueratlon I
dare not cite examples, but the nation are
many that are crippled In their policy and
retarded In tbe development of their Indus.
trie by tbe magnitude of their debts Thblr
example should be a warning to us
Tbe public debt la the only serious result
or the war of any considerable magnitude
now remaining i but It Is a result so serious
as lo demand some present sacrifices for tho
future PUblla rood. The an lacrlneai.
however, which will not loUrfere with the
general prosperity of tbe country) nor Is the
exigency so exacting as to leave us without
toe opportunity or relieving irotn time to
time those Interests that ara moit beavllj
bard sued.
On the one hand, by courage auJ th
manfnl acceptance temporarily of a bunlsu,
considerable, no doubt, but not luiurporU
tie, wi securi the permanent proipsrlty and
flaanetal Inrfepcndetice of tbo country) on
the other batfd, If wo shrink from the task
lltlllllad.!. ' - At .......
these dia.cii.ilta at oncewe Increase the
"(.', vuruoni 01 taxation ana jwtb 10
another eeneratlon the com plcllon of a work
which should have bent exclusively trar
own.
Mr. I1ntilerf.1l ni the su,..t .!. s
-... vv....v, saw .aaa. VUUVIUHUU Ol MB iOC-
lure, waiappUuded and congratulated.
Hball IrclnU Cant InT
Manr snblecta will be nreaied noonLba
ntteatlon of Congrois forthwith) yet we deem
none of them more Important or more urgent
tha a tbe restoration of Virginia to her rra,er
place in too council 01 tue iwpuouc. it was,
iu uur tiuhi m uiuuuci wjw ui imiu u.t at
once, and without division or demur, qo the
meetlnjzof ConzresslAst month. Weenlreat
ine Republicans of both House to deal with
the matter promptly and dacUlrely.
W lrnr.w wriil ran rM aaldmnch of It
with truth, and with plausibility AgAinst
unconditional admission It la quite into
tbAt many Virginian firmly believe tbat
ihey were right la rctlating tha Authority
ana arm ot ine union) mat tneir otoce uaa
A right to accede from the Union for any
reasons, good or bad, that tbe deemed oflf
cUnt) tbat tbo United States made war oil
irginia inraaoa ncr, a.c, ac a dim opia
Ions are. In oar view, at war with history
and with common senscv We hold that the
authority of tha Ualtcd Btates and that of
tbeSuteovertba region known ta geograph
ers aa Virginia was alike per foctt that tbe
State had 00 moro right to extrude tba au
thorny, the officers, the processes, and tbe
molle of tho United Stats from that region
than the Vnlon bad to extiudo those of the
&Ute. Wo hold, therefore, tbst the flute,
in thna extruding tha Federal authority,
committed a flagrant usurpation and declared
an nojust war, and that the altitude xnA
effort of the Union wn de fen tire from Oral
to last that la to sayt she fought to vindi
cate ber rightful authority, and the 8lat to
subvert it. On every point we hold the
Union clearly right, aad tba SUte, In so far
as she resisted the Federal authority and
arms, utterly wrong.
.vaaiiuonr
Wlinn ibfl-rnrllAmtntaadDeoploof Ene.
Ihd expelled James If. and called William
tlf.oicr from Holland to fill the throne
which rjrllAment had declared vacant.
there were many whoia Jadgme&t nod covt
science revolted at the national decUlon.
Theio were a minority in England, oat tney
were a majority In Ireland, tn Scotland
proper (the Uihloda) aad tn aorae of tbe
ooionua. nuT oj. wv who iraraan
tbelr oath of allegiance to Jamas aa still
valid and binding wcro among tbe best men
In the three kingdoms, embodying a lull
share of lu learn In ff, piety and genuine loy
ally. Suppose William had bulged that
each of theso should repent of hU adhesion
to James or be forever disfranchised and
proscribed, would tbat bare been wise or
justl Would not the realm have been dis
tracted and weakened by such aa exaction!
Certainly, no such was anode. rcent
and future loyalty any established govern
ment has a right to exactfof all subject to
lu swayiit cannot Justly roqalre tbeato
reeouace and nada the past
"I at tho rebels' tt is urged, "are sUU
malignant, still bitter, stilt TmptacAbly In
Imlcal to Unionists, but espoclallyto the
blacks. Tlacyviiil tuetbe power yoa pro
posatoglra them tocrutb out their loyal
neighbors and fdlow cltlxcns."
Lroufrtlefls there are those In YlfTlalaand
In ererrBoitbern State who thus feel and
act Wo cannot reasonably txpe2t mllUnoa
to uniearn at a wora ait tney nave, suppu
true aod reoouoco all they hAre believed
xou cannot reasouamy expect men reared.
la the belief that slavery woe tha true con
dllion of tbe negro to be converted at ooeo
to a hearty faith Jn the equal right ef mso
Tbere aro donbtleas still many thouanda In
Virginia who wish tbat onr civil war hid
MsalteddHTtjreotly tbat Grant had Barren
dered to Lee rather than Lea to Grant.
B appose Lngland had kept the Highlands
onder martial law so long as any on re
mahed who deplored tha result of the battle
ef CnUoden and alUd rr the rettrn of
'Charlie over the water," what would hare
been the probable effect t
We hare a Perfect rlcht to taka all reaion-
able precautions and erect all needed bar
riers aeamst ine re-estaoiinmeot or Biarory,
in spirit aud substance. In any Southern
Bute) we havo a right to take all iusslMo
care thai Uuloutsts shall not be persecuted
tn Vlrgtala merely because tbey are Unloa
IstS) but a great people has ao right to
evince cowardice nor that exccsaWe appre
henslon of blows from a prostrate foe which
1 near akin to cowardice.
Of coarse, there 1 some risk In admitting
lhoewho late,1 did their utmost to over
throw our QorcraCeut to a full participa
tion la political power. Mai17 I"" Tlrtu
ally said with Caliban,
YoatautTht me lanfui-i, ao4 fay won; pa t
Is, I kaow how ta eurie ' "gu ""
We admit the whole ease made oat aeaiast
our position, so far aa any reasonable person
would Insist on It, and aay la reply The
risk yon deprecate is one required of ua br
tbe verr essence of rennbliran Hh-.-- n
pabllcaniam does not Ira hi t that !. ir.M .
rood, but oulj tbat, being allowed CtlrpUr,
tbe good element of tbe community wOi
overbear the bad,, or, at leaat, that tbe
chaneethat It will not U no greater than
- -h-uw,.hiu auu air oiner rorm
or government. To uy that the evil minded
muat be excluded from power la lo concede
that the republic Is a btundsc or a fraud.
Borne time or other the whole people muit
be enfranchised If thle be not conceded by
the Itepubllcan party, It will assuredly be
carried over that party. If there be rials in
concession, there Is certain ruin In dsnlaL
Admit that those you would exclude will
soon be enfranchised, It la tho simplest dic
tate at good scum aud good policy that yon
Bi,il,lK.,S..Vi.Vta" " "'
but act promptly, ebeerfully-, courageously,
magnanimously. To say that ex rebel may
vot-5, but must not rote for such aa tbenv
selvesthat they may vote, but first profeaa
to repeat of what you well know thsy do not
repent of-that they may rote, but not till
you have heaped degradation upon humlllA
tlon who does not realise that this is (to
say tho least) monstrously impolitic! The
Yankee who described bl neighbor as
baring "winning ways to make people bate
him" must bare lived la a school district
where Butlers abounded.
Again we entreat the Ilepublioana In Con
gress to act promptly, generously,, wisely.
It was wrong to have suffered a day to pais
ater the Virginia delegation presented itself
without admitting the tut Every exaction
now made ot thsm will tend to evil, and that
only Every day's hesitation Is an Injury
and a iosss Any requirement that the Legis
lature shall ba purged ef tho fairly elected
will be aa exhibition of bad fat)b, and tend
to Invalidate Virginia's ratification of tbe
fifteenth amendment. We pray that Vfr
ginla be admitted without fortherexacttons,
and before tbe close of this week .V. Y
Ir.M,w, lOfA.
Telograpbte an.niarj.
Tub French Government has decided to
allow Ledru Rellln, Tlbaldi, And others to
avail themselves of tbo amnesty recently
granted for political offences
Fits' is ad less state that it Is certain tbAt
tbo party of tho Left have Joined with the
o her parties In demanding the arraignment a
of Baroti Ilaussmann,
A wBiTBit In tbe London Jalfy YfK-i, rep
rotating tho itnccrs or Bimpsoo, the money
editor of tho Tinut, at American credit, re
cenlly published In tbo Timfi. proves that
by tbo dlfferenco In exchange, Ualled 8tates
live twenty bonds at 0 aro really higher In
price than British consols at 9.
Ocbtati Fi-wasH. the htch sheriff 01
Cook county. 111 , kit for parts aokuom ou
the 15th of December. Ue took with him a
favorite son, about four years of eg, ana
between 110,000 and 130,000 borrowed a frw
days before. Ho also drew abou f 8 000 In
fee due to his officii, and og!ecttd to pay
over the share duo to bis do, utTu Nothing
has been heard of him sluto he toft
Ax luccndlary Uro ai M mphU oa Patur
day ulght dostroyoJ tlu t no Csrrt:i s.v
Co , In rront Rovr L HO.OOOj fully In
sured m
Tub fiiotu i-y (Iowa) Jorfial recently
publUbid an article on Christ mat, which,
10 ar iht 1'ast, showod more seal than
knowioig H saldt "It waa on that day
ibat HI' blood was oil j red up on Cal
rttry that man might bo savoJ) It was on
that day that mankind was nileased,th rough
Ills self sacrifice, from the Just pcoaltyla
curred "

xml | txt