OCR Interpretation


The national Republican. (Washington City [D.C.]) 1866-1870, January 13, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053571/1870-01-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i:. f
teLA
Simim
"TMTTriMA.T DBDnilTIPAN
tynnutvm umuumw"'
1 ruilLIBllBD 1TKIT HOinu,
li.tfiyi tvMtiMti
Jiib.l v'-tr .I'TiAtA AAA t torti,
if iitifkfWiiiiiTii,?
i tit lUul ik..rtk.fltW irrurt)il)
1 MKf ...la
u uMirm. Hioxiiiiui aio hnii
j7 TBlWItKLTMrCBLidll
ivtvmn,
k4ar4r a), tad U far.
aatlht f7ktwlair. nUii Oat
.pla taa Tr, U i atat la hpIm la wtappan
Auction SftlM,
Can
T tTM. I- WAIX CO., Assets.,
THRU
ORt. UN
VUIJlilll
BTTiniim . cn .1 1.. !" "I""!""
DMIlitif C.l.mklk, P.IM4 ll lui. " ..
MMT, 1W,U fli.n B., I ". SV'Tita
rrftea
1ID1I. taa
lIHlllll farlha auJa BI 4amB 1
mmm thatru Saraf Jut ' J
j!'.Nr""''1l13!lJ.!;"
Dial OI ) Bl.aatava.a mv wa, v -
biatrial af Co) aw Hi. kilMti thai Mtl af lot
aiatar
drodaad
Ihafollawlaf
4 m
aa aa laaaaa aorlhiaraalT faat laaaaaaaaa mil
T-Il "ri."V. ; Villi, it .7i: iTi.
arva a a . , aaau . will
114 BiiiTtvtarrrotti ihtactwtttittht piwu
Tat faprtTtaatiU Bostli. f ft aiwIr-bilU
Throa ttory HrlikHiiM, with ft toad ilortrwai
b tba Snt Soar Btd dwiluii tbovt iht itoro
Tha torn-, of ialt, prootrtbod brtht MrNt
trtiOit third of pBrthtoa biobmo m paid la
taahilhtrtaMaalatwttiittI laaialUaaala,! tic
aa4IWtlTta.Blha, Wllk laltmlfrtM. Ikt dr'f
il-tht4ararrd prnlti t b a Man 0 Iht
troptrtf, 14 a t4lV(lllNl bt wllhbtl4aalll
btrara pais Staam aad aotTiraaeltf at par
tbaaara took' Oft hBB4r4 dtllati wtfl I
Vf h. WALL tl -3
MktW laattanttrt.-
"i watxWAAx.co;A4ta.,
1 faatfrH
li , . New Ma
lw.rh.BlWi4 si
rtaBU41f,
it klftlk alrta.
ry trails
tITl,tIOl,.CtATnTlldl(liCHliJIT
TAILOR, (JUTS' rflBHMMJP- qoo Pi,
TMCBRS, CUBBBLLAS, FIATUSIS.
a .".!: :.- .
titla! ftl M t?lak iiiiTitlif ftt I Voak.wa
wtiiHii.ftt na.310 rftirlBift ti.M
IWMI Pirn tnii (imis
f CLOTH 1 10 Aa .of Ikt lalt T i
k"w'"rfi'rWiflen,.citiu,
. A I . b.l -la. F
CtdTHlMQ DirilTMIHT. .
ttU la r Witk, OjailBinMi Mtlt tl
)UaTr Aim. Cla, ffttU, tils, M.fftlag
u.....iuv.iTo.rvMi
Bfr, MalUe, CklikDift ITftttr Frf aid
lprt..u,...ri,cl0I
A Hrrt lock of Boja' Cloiktif U !,.
MKiTiiatNT Tiitnviitn nlPiUTMlHV
vaaTara vroaayi(aa(
llHABT
ruilairM fioaaktaa.
rrftft4 MoaaT,BMTtff.aUk Vo-iUi. LUaa,
1 batk.Alpaoa. BrVft ! lUk tlf at, Ur
. ."'"Vo.MHnlBO ooo.t.
iiiimi tii. uhvih. nniRL
Ebk1 aMa Half Ho.
QBtbraUao 8upaaMa,la4krahifa. .
Cellar, Cmff. lloakttM. Itl. Baakakla, WftM
aa4 tllk UlOTCl. TrftaKft. tftltMJ. Bftllkala,
alTTn.U
PUla Minor, f kalTltf . Da-k, CotaUri, Hot,
B. BaltUttliia4ar ibI ?! attU Ik
aiapaaaa a . . ...
taliUftUBf aUra a4 rtH
5.J '
fttimd
IkpiiMirtai,
WASlfGTON. D. a, THURSDX JANUARY 18, 870.
I NO. 41.
NATIONAL REPUBLICAN
IrDBblSHBD BTRBT MUKRIltO
(liiliri iinptii,)
iv -vr. a. MiniTAaii.
rtli(ut Cnut C Tnii ul D Btnii.
(htllllirnuiltiiU ITtlll.)
ill li (itilitii liiihniWf (tr nnUnt U I
Kil1nlMrlkri.looiiKiMi IIIOAf
lUtl ll4ILMfr UlMuilli. I....I.11
4nM
. ... TB1WTIII,T irenoH
r.r tt zr. :. .- v.ir rr rrr tt r i .
VIM IM IVMi ! V9VW W
,,Jfor Sal or Eent
t?oa nmi -thbib RoiTB or biwibd
JU haftdaomol faritf kaf BQOMl la ft iivImm.
la oaa ofUouaat faifttoMblaaaa ploaaaat 10
Molilalia city, wllk all U nJra tvpr.
tarota bot ftaa rold watar, batk rooaia aad waUr
elau aakr lalrBalbot tonatof
foatlMBtb aid 1 ittaala pMlU , fraakllft
Bqaara , jaalt
TOR BALETA.BMAM. 00TTA0I WITH III
ITiffiOTb.ttf.! III.,. Hrtk I .lr..(l
Jftill3t bt, Twalfik aa TklrlMatk m.
StORXXCHAITaS-A IHDO LITTLB HO Oil.
Conplau la all mpMta.U Park areata, rhll
alrbla.wlll biavcbanroa Tor WaabtaatoB prop
attr IrplfloJ W kLbU.D. M.llatfpa.
partnoal, jaall-lai"
Rw baaaarrir Ml. iaqir at Ik ooraar
wo4itrwtlka4 faftftaylTftftlft aTaaafcoppaaUa
jtUatrafOaraoao Jatl-af,
T?OB IlLB-THB B'
I! WltL, Af,, A II
kaowa aa Ika 'Tli
BTOCK. fflXTUMI .BpOD
S1""',.
talk airaat, iaF fi
lair aioca
pliaala kaalataa
tllioJfS'.V
it Cos J
PTlrafttHiUf. , UM
IT00
1KP OATTLI 100P.
FOB MLB A Uwqu-Ut; of Hli
Vg(U
isvirwi
-a urnqu-m r iJ
aa4 La faai. 11 baa in
aoiacf4 br tkoiawho fttyvtM ll ,,
W ill b fl4 taoia(UIa to amlt pnrtbaaart,
Applr B 0. WMEtLBB.SaTaatk lrtl ail
r.aat BMdf, Wa.tl.tloa, 0 0 or II P OIL
BBftfiCU , (a Walar !, 0onUwa. p. C.
XTli8J.JiI!TAtOKS ilfD 0THBS8 OAIf
IfA k aeMaimUau4 with lcaal K00M4.
MVlf lH4p.aalUbljlr mm, paxlota aai
k4JMaaJttBid.alBa,Atf UatMtaw
faraaa alikiaaaAlFaik alrMia waat aOBTalal
l blk ratlrka. UoaM;U far aUrtM. a oath
fraaL alifaatlp ll(ku4 aaA aBtllaU4, laa.
raaaiBiar a wan aa wiaiar aaiac ao saar
oaftaioicaa.
TOVLBB.
UaaariaMaiar aa wall aa wlatar b
tk DopartaiaaUt wllk all Bt4rt m
RR REBT-rKaMR BQCII. FOUR BOOM I,
aal yar4 It fralkaa aUawllh ocaallaai
VftSar.afiaaManBtkaMaof Katraat, MilUftN
Bar of Twair Titfrtft atroai. laqatr f H,
BTlBtMBTl.PtraaBiTlTBBlBftaaBBa. jaT t
1 W IXriLLBXT TH8XE ITOBT BRlCEf-
LHOUlBwUk txUaalva back balMlara,ErI
Ho, 41BN HihLIw 4ca m( ( Fair fJL
tatk atraali bal wliofwi att bk fron U
apaaa ia irpwt wiift iroa rail
im cur
Ai.
P.B. laltUttatliaa
alfra ati.ck la 4lapa4
barora I taaaba aal. a lb cm4b ara all Irtl
data, aa4 war Mk4pMiallp tff rlTaala.
PHeradirraat. ,. VrU WALL CO ,
SI LB OF JIBTICBABLB ARD UfltSRTlCXi
ABLb OSbBABCXftTOBKB.
0Bbai.oraBawoa aiTTviriiTiiiT)
Wiitiiani Jrtf. Da,. laoD.
Tbart will bo aold l pab It aaHloa, . u b1
aal bl44r, al aaaa aa W mvnuuk I .
imWIDH
1870, la tba ofllM f tto laap
i(f r fftri. Barfotr, bmraa U
BaBa. awatprlalaf Oaa CanU
mmim iHin.
ab I aaHloa. In Ika blab
inaBDfti, jaasarTii.
aapaatoraf Oriaaatt
laUltf art fUaafurt-
niacta aa iua-
aiaaal faaa. aa
Ika.aoatltaltB af U aaia,.fta Ika laaaiaa;
11 Via MiJiii rtmrvBra. J aria vklak 11 H a II
artlaUt bibiI bt ratT4 fron U T UmtwI
ikav arlll rafarlta ika OavaraaaaaL (
Ulibt4UUatlr ftadtrataoalibft aa cBfaa
taraaaaara inwn "
I rpr aalala
pLOWCftl
jklafof Ha
uaal,
ruMi
ELEGANT 1
ATTRACTIVE I
. .CONVEN ENT I
fn for taTt tla TtTBtt ropR frro'st
HaSlIO BHICK. IIORT KU1DIHCU. laal
bff tavpltta ta tat aortk aid of Q itrttt,
aaaa Blaib a4 Ttib alrtala.
Tbtptaia4aiZTOtaiB,aiB rt'WI Wlltr CloaaU,
tklaa-clooaia, alolhaa praaaaa, h i aid cold waUr
Ibroaiktati a (uim b4a tba aalir haa
blaabi walaldtorb4iB4iaa4 triamlaga, autii
BiiBiaii, tuoraoiiaa naai nona iaroiiaapia
Tbaa koa b a aooib fraal. tad ra an
i ay nai
Dry Ooodi .
ZDimnss aoops
AT sla
GREATLY UtiJuteDMlOES,
W bin Ulalr mrkt 4wa a-rlr all tar larfa
Dim nooDB t MelaiU Ikat baa lata wttlk
"kVuD'cfatOftS. DiodiOB DaLAlriU ftl
t?,
(FtKIITIKMllMlO
wuul ruru iiuiu
US CCOTmlileU.
tit
BLaCK AND COLOMBO ALPftOBB at M. HI
fta4 40rta.
BUVWK, VtbYlTllHI Bl VI XJ, WtflftfZ.
nubian rnii,ii ucia.
II
W trtr aaar batf llot alt U
COTTORR rallkla4a,
IBfMI LlBIMI, Taftl
IliSTlIfUS. TOWB
rTBlLB, BLA1
BHMtJMft II 1WL
MIM m aMD BO
iflLlLlKBRB,
kV, "'
h. wyui.BiiavTi.1.
C4HT0K rUVRIU.
W1L1XUID1E HDOtOVM.IlMtwIc
ill HKO)! iflallkM i Ikl t0il.tll
trwi lit but of I r'ci,
BOGANiTwYLIE,
Dry Groods ,
Not to mm, lloalory tfco. Ac,
1020 7th StaN.W..
WASHINGTON, I. C.
DUENR tlOOIfft,
TKLTETGElfBJ,
CLOAUI.1UR,
flUAWUl AJCO BLANKETS,
US PBS CART LU8IRPX1CB
TO R10UCX IT0CK
CARPXTBBBLOW C0BT
HELBT HAUDAINi
l ttrttt.
iiUMiiif 17 nay wnaivii lamoaa TBiaa
Baaota tioat tarraaai aupti Ut 14 foot fro ftti wllk
ar wlihoal Habit . , J , 1
Ta parlUa 4aatrlaif Irtt-tlatt Dwallla batata
aa boliar eppartaailr lot rartbaalBC cai bt at
farad Thaeaarr wall btUl, 1114 la lit Malta
of UatUr. ttitoaftft tnl to all tba ttrtol Mll-
tlttft
lor prlta ail tana ai
Broktr. 011 Ko .
1 ABUK RTOCK OF KLEUANT
DRY GOODS
To be Hold nt COST rrcpara
trr to HoTlnr.
Atw1ttbetfilj4 it taeaUoar BUraUlaa
raafa FW WlkKl. wt tkall rrnaa tbla 4aU
ilftf-SJf 30B PaBBB,fo ,btt WbBBd lbatt
naa applr It afB44NaiT
JoSijfjA WU1TBBT 4i CO ,
roiora. vw no , iu atTaain airtti, btiwa
U aa4 alrtaU t . , , 431
TTiifi rnRRisaia ROpui tor xibt-ir a
r 4talrabla focatloa laqalr at If. 3BI B
a waaf , a MUHWiay r r
T?0RR1RT -AR BLBOATCtJITSOr ROOHf,
J, wllkklalhdMBi aa WatarClaalkUaakt
iVZ'k
wt-tl
pOMrAT.rlOflgTT TO a BALI. v
BlPOT
WiniBaraa
Will Wa uli at tti
iaaaarr 17. at ill tloct t. i..Blikt Ptpot
AfaiT ClotLlBfrita., ArBtart.Matra, ftboal V
pack afa af tfapur propotlrv lift ftl Ikll atpot t
lai. book, inn. Itau looli, At kt. ' ,
TBoaatowtribt na4tbypMkaoa, aatar4Btt
WIIB Ut !! OI MINIH MBIBta tB IWt.
Tana
br art
lain m
rdaref'tkt QtirtariaaiUlC
D O THObUI.Ctr
iatlatP"ll
Hnmblnff And QAovOHtti&g",
BROWNE POWER,1
PLVHBEKo AJRD UAB-riTTKatfl.
ABB MtUII II
tlBiaVlxinreit
Ho 4)83 Blalk trraat balwaaa ftkl Xitrtttt,
AaTf lt mmU for Matt' Ga!tral4 TbVaUl
flu. llaoaa ; W
pOR I ALB.-A riBX BKW HOUIB. BIT0ATBD
A la Ika HAM iailaikU Inaatlna mmA aalakhnv
biMxl latb ttif Trn flbaral laqalraat Ho.
HBUIabrratbtttt liaUatkai4 Blaaitaalk
WAatA,
WAMTID-A LOT OR THB 1ILAR0, RB
IwaaaBlvlkaaJTaalkalraau AAlramm T
Bll-I OR, with twit aa41ttUa
Vllu aai Wlata ! flanda in Ma
atlllat-ftl trtatlr ft4at4pr1tti Maaf tiWa ck
art aa low at utr rornorir i rorffd.
H. TiYLUU CO.
Ho. aa Caatro Hartal ftpatt
ItlROlIBBt BAROAIBBM CL BIRO OTJT A
li laraa Ilia of POPL1MI. 4 laahaa wlAa al ADama
Otaau. wortk 11 1 COLORBD 8KROB H30M1U.
wtrtkMetaiaiCOLOKBD VBLVBTKBBI.fttfOoi
aaalllr ftt Bar Mask at tt-60, 1 wlUaalfftt L
' '"' EHORT fi AXTEB,
114 rtaairlTaalft kTiao.
Bat Rlaalttaik Bid TwiBllatk alt.
EIMIKBTM htm UP UrKIillOHJ,
iRTBRMAr HarBRCR RBCBIPta TeitilMftT
irtjrB Wd.S.
Gf. Oarri mid hi tpptftrtnct tiron
Ihe floor bl A none vntMii for tbt flrit
llm? tb( lettton.
IIOH. J. QLARCr J 0W, Of rtllfilTlTAllU.
ti In Wuhlofcioo, Bad wm TttUrdAy the rt
Clplcnt pf t, cooA deal of aUclIIoq In both
ITcmA Of OODgTCII.
Tns 6oramtlLca af Warl tnJ Uana wau
Urdty btd before tbeta dtlefUlont from
Wm Ylrrinlju rtprcttQUntf the coal end
IroQ InteretU of put'SUU.
Qrr. CARBTbubceaorderr4to laipe&a
AU lalU ptudlog Ifi tba prgtaU coarti, in
BBtldDAtlon of tbectulj readmlialoR of tbAt
Bute. t
iTisiAJDibttttM jlque OommlUee on
Etactloni In tha reBntTlTaoU coateitfrd
CAkeewW feport (ajtor'of beta Meitrl.
voToaa aid Aftjroff vom iair TeepectiT
dhtrtcU. '
Wrbr tb pcoBao.(erpToptUlIoa bill U
bronjht, p for ctckkUrttloa In" tba Houa,
TIOR. rrnlnlo Wood Trill uke octalon to
miVfiupwchon tQQ"f!uncei. end ntUck
Ir.BoatcU' policy
Drirrr CoMMisiionut Docblais U ex
peeled here to-day from tlactinuti, where
he Iiaj been on business relAtlTe to th6
whlakr trede of the Welt. Deputy Commit
loner Olren U expected back oa StonUy.
EjtoV. t'AARK TaoMAS, of UrjUnd,
lrlll Appeal before the Cotnmltle n Weye
and Ueane to-day to &U eome Aeelred la'
formailoaln relation to "the coeMLtldi of
Maryland
Waia'i fJrxaA II6C8X. Uneh Intcreit It
created by the announcement that the ele
braied Mbw Lftnra Keene If to appear at
WaUi Opera ITonte or Monday night netl
Bhe will trior Uh her the entire compear
now perfqrmlni' at her theatro la Philadelphia
A Wastusotox oar of tha Adame Ki-
fctreu Comiiy wa barned early jeelerday
mornifl-;on the Camden and Ambojr ran-
road. It contained cotton aatamea andbther
Talnabla merehandUe, the Tetue of which le
not ascertained. The Are wa canted by
parks from the engine.
Natal Rami. Ills annootteed that Mr.
Bcofleld, chairman of the OommlUee on
NatbI Adair, has etated that the line offi
cers should hare no more f-vrors shown
them than the staff. All tho staff ask Is
exact Jostlce, and we boiler the Naral
Committee ltlmete It ont to them.
minolirflamiel Jtotilon, Ko. 6, tonUTDJ
Johnfl.Persany, No 7, ntUbnrgr Alfred
Qnlllrfr. No. 8, Chleago; Asaph 0. Beats,
No, 0, BAfTalO, and Wnf. Rogeta. No. 10,
- Rtf i pi NRifKAR, j?aslor of the Metro
poULin. Methodist Episcopal church, "lfl
wrlCmt to a friend at Nevaik. N.V.,la
efarenetLto the New Teara rfepUoos In
tbltdt.sayii
"TTitwbt.lt ChrlitUo OhnrtR vllt rtjolse
e laarajitkat, witn a ttatla aMtpilaa. tke
tkltfa4Dtiilaot tht Otntral aararfaBUat far
nUhtA rtt-itkar liegort aor vlnae f uttr
utttteantwTtftr'sday Ad IkliUBpar
at refttertf of tk octtttoa la doa to tke ai
Catleaaf Ptttldtat Oraat. wbmadttlra for
apabUt tiapplattt It oaf y qaaltd by bis
"!
aAafitviai hia aablla trnaa. OI tanrtt. Ilaa
Ur.(kJtar.wu DlaaaBii wllk tala faatora af
the 4ajra&tr?Aaet, tuuaott nisaa to tne
ttaiPttaMetBaittkafhtll,
MfaKyagftBytaUt IfotiBNl Vat1 fear plfttta
atkar-ilaeamttatlBBT drink waa affBtad ta tka
aalltrav IQubtltttUit tbttrrfttlaaief otAen
Olotr UOBB &, aa ntir axpanaata aio. aato,
ioui
bull
liaatiaa,
i
ll
uvn (. aa tnaic apariaiv . aWf
taf the latter, I rejoice la the durmast)
fcaIltTmratattmBfekM tha larrtrap
tlaa. I hare made ealu aa Jfaw Ytart
w Yark. In Nasr Ottaaaa. aaul la Alkaa
area eltlaa.bal I atrar saw keforar ta aur
hippy HtAeasath adsy. )t was tka haapt
ntaa of tobtlttyt tha Jry ef frtwt nat(lc
f rltad at tba ftatt ef raasaa aad the flow of
aal AaaorSIat to Salotaea, wladata is aw
laVBUttwaaafttipaaftuOBftitapuau wiaeia
a B.aAar, ttroae drlok U. raflafi-aa4.wbasa
ttrioaw4pkutkp: Is tt.ifli.t Xtn
1st ns njoite M . rr
yi a aa-nn
It it iitiiir tuirin1
11 rXEftLVA!UA AVBNUK RaTWIXH
a in ITBKHTU an u TwanTiaTu raaiTS.
r'aUadlftf U ntatTt frata aif pratBt Plata af
baitaaaa ai noatb I wttl atll MTitMi,gi
aUUaaafaaaMralaaaofftBiaalaf DMT UOODS, at
naabUwlhBaTkajalao.
4 4AnDKni0UUdlAC0fT0ll,lTctBtt,
QOODWRITI,. 1V
, . , J 45 PcBfajUiiUaTaint
JtilMl btL 7-w-Atk aa TkirMtaUi itrtti
..rrx'y
K a . aHmiin, i
, cipa, blaatata. qUU. b4pra
Ot aif iiir BM "H -i
naooaaa. t
CkllirtVt Bactid
mil, Dooia. oonfii aa m.
twaaa Dbb X ttrtta.lblr4
iU by MaIV proMptlr
ii. Liaiw-. am mo Linini a aacoaa aaaa
Cl4hlic Uaitr ClotblBr. Booti.Slioaa, At . Ho,
4
jiibi airaoi piiana viua atraana. aaiia
fa- frm TtaiC Maa't CkrlaUaa lamUlloa
j t invTTTl
PHATT'S
ASTRAL Ott
1 .OOi? 'd
Car) be burned in any
T., Ji. IsL &
' THAT BURN8
KEROSENE' OR
partAtafara!
f.-T
Kr tToalai-!
ftkatrirbi
pr
BOBltAtt amaloTa
tha Ua tr for tit
T0THX rTORXlRa CLAM.-Wt ftra at
naa an aiaaaaa wjia ooaaiaatai
fa Wftoia
Baalaoaai
rata aal
aad a i
totlaf tbatr jr bf la ilasa ta.
nj
aiilil LniiL Ika aaknla
tpara aitaita ta. Raafaoaa aow.ll tht aai prolublo
niraara kobbbu aaataia
rBnrtltaal tai br A.
tka kaatatafe Btytaad
raBaaalattbarttB: aaallraara
j-a bi
aatlt'
.attt.wt
or mb aaaii:
, aa4 a pro
laliaiabalt
rTvaa naab aaiaaa. Tbata lat
it ataj 4 ibalr al4rtaa. aa4 laal tba
BiBkBtAliBBpafalUUifXari Taaack
rTtatlaStd Wt Will lBeittparft
lUpanwiUAri iuiuim
Of BOB, BBC
atartatl
h aalll Ja lacBBBiaBaa waikata. la
toprtt Ika. W rsopft's MUrarm UMapaaloa-
UtlroabUofwrtOiB Xa'
aaaiplt, w WWU t t
aka . iIia tavt.il ibJ kaal ramlla
-T.!". T" .V:-"TV T iT" - Z7. A. ..
pakliaftta aiiaa iwu na4.Bvaaa
Ili pormiaaaly potSlaJtwork, addi
Lth,4ilJ0,AmiU,kJBla. t,.ti.
Ir Bowipapara
Atadar.Upaa
iraaa m u.
QBg-H
ttf ARTBD-BBW AHO&ABT VWW UbUTHiau.
Vf ol40olftBd.BUr,at aarataat BMlal ti
sAfetiwtVwi'J'ffWi'ar.K
atri tdooiaaonkaffoaaiTlTBtUaroaaa.
4a If ,
BoSdinirv" " -
n ai
IT1R
VBNUf.
n.ki rkf.trnKJl. 1
BKOCHX aal BLArlKXT tnAWLi,rr tktap.
BLACK VBLYXfiBR8.Tarr ktp '
A fa ttltratfail woofpopLlH, oJaaal,
AiawMiortoiui watiriAiA bb rbAiu I ur
OraroatlkoBnajnAHbEXSCniXri froMBM
IIob.to'T ahaap.
Tawtli, Hpkfat,TlollB4 Bad Sprtftdt
at law dtaroa A fall Hat f BUok Alpacaaai
t4aa-4 Sftrat Block of Laal bb4 OaaTa
UafafSlo'biiiiUilair PrtatftU. Call Bad
JOHS80S & C0LLEJ,
Wo. 08 MJLlllCliT BPAOIil,
ntra rtttlTtd aaotkt r ltl af AV0TI0H CARPXTB,
akSStaaUttSl. Alao.
DREAS SIOODS, IIBOC11A AMD
riJkID AnAWIJt.
ta Oroat YarlatlM. ChuiV .
Interior Adornment.
ear HOW'S THIS !js
FAVORITE DOLLoB STOEE,
aw rmiilTiiii !. ul Mk iii ink iu.
CBVoWbQJ.
B TOTCkT'HTI. Villi.. ..
A J'KW BOARBBRt CAR,
IX DATiDwiia duiku ai
rllk 1
parvoak Takl Boar4. Jm AW'
aa 303 Datrttl, btlVttp Twoink eaiTfclr.
IU. H . mm
tAR BR ICCyMHO
t4 LODaiBGftirUiO
llODpar wak Applr
itaaia airoi
J tall St'i . ... .n,n.. ri:-
f) O A bTTI W U .
af Loi4oatttk4r-VB-.B41lMt4lIBatH.
riiirrairBoiaaiia uodii ai TUtoif
3ii MOUTH ilia iHHWtfliivii VIM!
i
'IKITLII, T1BII BOIID Oil Bl BID
aillAKBKlOAll UOUIB, ? 9vn&
ri uriuarUi1! Him. '' J.Tr
lort u4rouo4.
,.- ctHL
.CDALI
tflali. I f
pJ23ftJCra-El
T OIT-i OT BOOK cosjtnixak 0II.
ililr (llll Iff tMt ( Mil II.
w wm ..'. i. jji; Ha,
u w CQT1.T trriiir
r
feat
t, aid Klwl'traa
Prtntart.'
HIT KKPOSITOItY.
XoTftlS P atrtat balwooa TklrtoaUaa4 Xttf-
OH PAmTIWOS,OKEION AND AMTIl-
ICJAN OUROMOt, ENORAVINOB,
rllOTOURAPUH AND
i.iTiioauAriisi
AUTIHTS' MATLUlAXaS
BTERLOBCOPuS AN1 &TEREO600PI0
Vicwsi
IbtMltkratod ...
MncK)ERS QRUUfS Uk SCtlLPTURE,1
for WBIob wt tr aoia K"u Jr v"r '"lA.
.TsaaaUBBd Rail, aal a
Ctr4 Taai
aid aotapl
rtblaclaoi
ilaalBB4Q
fllalaaltu. Pun t artoaU. Pat
lit. alalia- tird. Tuuliaii
(oatralaid aotaplolt aortail4
'.J'?"1
daalO-tr
E fc sitmenia.
Ku
. iNh ifimii nn
PltiTURB 06BD AHD TABS I Li.
XLUOB AND TABLR Oil fill
UI1.T uuibium, mi
OTBI,
Ho 5a3RIKTHSTXXXT.(SuttanaU.l
Aif work U tbatr Hat Htatly Xxttattdla Ibt
Cr tt Coatlrr, ftl atUta, aad aa alrau
I pEOBUE TTItSEB,
rAfAAUAnuu anu uruwiniuio",
Ispoittf sad Dtalti ta
rxxacn amd akisicak papxbhaxoibos
aid
DPnOLBTXKT OOOD.
CBS JklB.tfc. at. wtot, ltat. 0 sta.
ftkt
WAnii-e-rtVi D 0.
C.r. Bill Bt, q.
m
IQTOH.1
J-IPBCUI. iTTUTIOHirilD TO. FCUf 110
UH18PS III 'UKVI CASKS '
lMr ,,
00 oQ0,Bhos.
4JOBPS5
Bqrners is Required.
--.
Hi JW
I I ll
TOR 6ALB BT
. - n (
CHA8. ULtRICH, Jr.j'
i . UlLi ' i
NO. 4931 NINTH ST.,
i rv
DetwaenD RndKSU.
WDIkLIB IB CUU4,' (Ltl, rook-
ist WAKt. noonkupiua astiolu,
Linn An . An i7u,t
HU
Mil AtiSv"U lU. U lltlt.
fi?ii
.ATI, 'f IT0II
CTHIlaU k inuioirf.
lill IN-X,E 11,8,1
rtrd mndiieia-sfta tt4r pltstrii
BtibtiwataTfalkadXltTtitk tlrtt
tSbAi
tlrtt It.
J.UCJiJi. MMi.1i
CORNER v
Pttuijliiili Attnm lid BltTrnlh Mntl,
mJ(..eivkll'i llort.)
y SECOND PLOOUj g
IIOTKLa AND BESTAUKANIU
niLLABD,
c.
EBBITT HOUSE,
VASniNQTOU, D. 0.
i.lHa
8. A9IM8
BBaVTAVR&Nt,
ft07 (! new) NINTU KTBEET,
6anATO"i Carprrtbr la preparing another
speech calculated to aid the Cubans, hnd
will oppose Mr, Sumner's position ha regard
to the construction of the neutrality statute.
lie U expected. to touch also or the position
said to be taken by Secretary risk, pn Cuban
affairs. Mr Morton Is also prcparrng a
speech oa the Cohan subject.
SouxTnisra oyer a thousand copies of the
public debt statement for December and Jan
nary wore yesterday mailed at the Treasury
Department to the United States Consuls la
Germany, trussta, Austria and Holland, for
aLaa4ka. . t ,,.,. I..I......W
those countries. They are printed In Ger
man, and the. monthly statement of the pntv
iq debt wul liereafler be printed In German
And English simultaneously.
Rbxiablr uroRMATiOR received la this
city from Mississippi states that the la com-
tng legislature will elect three United
States Senator. jIotkB.B.gglesloQ will
be elected tot the short term, whleh expires
March 4, 1871 j General Adelbtrt Ames, pro
visional goTernor, fox the term ending'
March 4.1873. and Mr. Alcorn the Gov
ernor by election, for the term commencing
March 4, 187t.
Nino!!. Trbatrb. Another crowded
audience was la attendance last night to
witness Mlta JCta BaUmaa first appear
ance la this city Xa her greatest rolt of Mary
Warner, la the play of the same name,
which wm written, eepcslally for her, and
affords her ample opportunity for the dis
play of all those excellent htstrlonle quali
ties which she, 'possesses In so eminent
degree
Mas. Sicrbtart Fun was dressed ele
gantly In a peart lavender kaolro antique
black silk, looped U eXtgno at Intervals,
with bunches of cantlflowen that were ex
ocedlnclr Hxht aad e:ractiiil. I cot this de
scription from the millinery department of
the Washington Gtiwtfet. That, I say
without hesitation, and without fear of con
tradiction, Is the ablest department of that
remarkable Journal. Von J'' j
Tor Yiaqiria qdxstisr was rendiair. In
. .. -I- " ' .A" . V
Dom Jiouioot;uongTC$i)siMa TestsreAy,
and the debate will be continued to-day. It
is pnbahie a vote wm be reached tnu aner
noon, and the Indications are that the bUl
will pass aa It was reported from the Recap
stracUon Committee. Thai la certainly bet
ter thaa'ROthlnx. Mr. Blogham's bUl
would. hQWOveuitlre much jnjye satlsfae-
Uon, sad wonld be far more creditable to
Congress and more just to Yvgmla
-, ,, i a
Tor arut OrricxRS. Under the late
order of the President 11110 of the officers
In charge cf the bureaus of the War Depart
ment will probably be sent West. A strong,
effort Is being made to reUttt Gene rJ -James
A EaUa, Deputy qiiartermasteruenerai. oa
the rround that the Interests of th service
demand it. and that his personal relations
to all dolog tjuflaess la at peportntent are
ofacharanterespeclally'calllng for his re
teatloo. TlW Crf Cincinnati OmlU.
PATbrxier or Fxrsiors. Ry the bill In
troduced by "Mr. Crtbs, of Illinois, la the
House, and referred to the Committee on
Pensions, it is proposed to make all pen
sions, military and naval, payable quar
terly, at the county seats la the States, the
eats of Justice la the Territories, And at the
office of the Commissioner of Pensions la
the District of Cotambtaf and for this pur
pose the ssreral postmasters at the county
seals are made n cjleia pension agents, re
lulrcj to give bonds, la addition to those
exacted by the Post Office Department, of
$500. For the discharge of this additional
duty the postmasters are allowed a fee of
thirty cents for each pensioner, to be paid
by the Government. Vouchers and lists of
the pensioners to the several counties are to
be prepared la advance by the pension bu
reau, and the list Is to he verified by the
postmasters before payment la made. Tbi
pottmatur ar also authorized to adminis
ter oaths, Uke testimony, Ac A penalty
for complicity of frauds. In a Unset not
lets than 1100 aor more ihaa 91,000, And
Imprisonment for not exceeding two years
Is embodied ta the bill. In case the pea -loner
Is unable to go to the postmaster) for
his pension, the postmaster Is required to
go to the pensioner, at tho expense of the
latter.
. .1 1 a
A raw tbars Aootbo House conferred
upon the SeoAte the sole authority to elect
the Congressional Printer or Superintendent
of Congressional Printing. It has since had
occasion to regret Its action, and yesterday
Mr. Negley offered a bill repealing the net,
aadgWlngtht Hooe coordlnate Jnrlsdlo
Hon with the Senate. The bill will doubt
less pass both Houses. The Washington
correspondent of the. New York JWwritea
to his paper 011 Ihoilth on this subject, as
follows t
THE HEWS BY CABLES
rBaYHCB.
raa.ral at Start. JUIr Orl Xi
IOal In rarlav-Tfe. rpi-l
Baa.r. la Ik. .t-Kalk.il
a.a. r.r Bahfarl-i. r.lmla..
Dti.rM4 fey B.T.a.M.
Faui, JssnArjr 13. Tns Uorenmenl
mii extinilt. pnpArAUoni ta pmcrri
orfint tho taatnl of M. Nol, nhUh oct
cnmdtor.
DartoJ 1W tnorilo j tha rwplt bfgAtt la
jittiir roaad tbi hou. wtiin Ho icmAlsi
wor. Ijlof fron Alt irtA of th dtr
fit 11 o'clock 0,000 workmin from tho
rtnbonrp hsd pui p tho DotileTirdl on
tnelt WiT to Ui fgnirAl. Mao Udlei
4rMMd lq anualos dror. In cnnlagM t
Jola tb. prouailon, And t 1 o'clock, p. m.,
dftmUUoAl TWted th nmnlai. Tbi Itreeu
fromtlinAcdU Ooawrd. to tht d'An-
uall wti mod inta tui tnronsi or poopii.
rjttbfM contAlnlaf; aotu petioii m
nttoiuidAdb7thcr7dAndelund. Tho
weAiher u colli, and a koatj rua waa
(AIUDKbnt th. &mtm)0TA conUanod to ln
cnaai. .MMn 8 and i o'clock tsoro than
100,000 fcnoni nfi AMimhIM Id tho
Tlclnlty of tha Tuci nheto Iho remilm
RPOMd.
limit Itochefort Attendod tho fanetal, And
Ua Appoannco callod fortn (nat domonitn
tloui of csthniUira Cron th people.
Tho rtBiAlni wera Uken to NonUlj lor In-
termint, foUowod by a tone proration. Tho
crowd wanted to parado with tho body
through rrU, bnt Unit Nolr, brother of
tho dtCAAMd, leniid hu content. At the
ceaelery there were frequent ihou of " Hr
Id AptjtM f" and tho ' iCmrtXaW wai
repeAtedlr lanr.
Darter tho dir. while Rochifor! end Ro.
fell wire coming down tho Champi Elyteei,
aoconpanlod by a ktca! crowd who were
iloj loc the Mlf AneUlAlte," thiTwcre itopped
br a regiment of troopi and tha crowd wai
ordered to dliptru.
Bochefbrt, elAhalng Mi rlrht a DipatT,
pAAMd eo to lb. cnambir, wherehe ArrlTid
pale end sjacb excited. TheChanpiDTHei
were thin cleared by the troopi. Two bit
taUoaswereitatlonod mat itaeball of tho
lialiUUTO body, and fire regimenti were
mAued on thoBoaliTArd clou at baad.
The crowd Anally dlipenod without re.
iliUace, but soma irrtiU were tsado by the
police.
STATE LEGISLATURES.
Tor tome days rtRdort hats I
ftatlBrthaemelartaHecrltyor U
PrlattrOlsiul. It vaa lallaiata
manatr laal tbtr Bet
BttaDiaoiKaDiaBi ana ,.
faeds made for tha burei
beta Attest hU
Un n araa Ifl a a I
atad in a viraa
Baaa a rood deaf of
appropnauea ei
Utr rat taarabara
of (Joairaaa, who Aare aasnUtd Into the
IB.tOr, H1U IQB1 ISBIW m nan or ltt fmiD 18
thaaaruBiara 0aaril Mala'.rhnliaa tvaaa
UK"1"-!---;- to'tha iittttt o'roai"kai:
arav ioogf aumria aaaniijiBqaaiiQaejBra
?Zi
aa for tla oblaat tba rtDaailaa' ef tkaaraaaaS
law aadtr wSlot. the Ooag rtulooal Prtatar la
altelad, and prorldlnt: that tab offlttr thkU
do iitt it r laa iioaaa aoa noaaia joiaurt
aad ait kr the latter Bod sleet, at at DraitnV
la pratoaUog ikltklU Otaarftl Ntiir will
upote
itd to
la plac
and at
CALEDONIA HOUSE,
Btstkaait Mrfttl ef TkUltttlh tuttt aad faaa1
OR TB iiBpfXA ST TLA
Vwiw j rjticonT bJaro.
WAli wwautui
Proprtattrt.
Oa lkplUloa af A M Uoaarosa, alCata
trill!
Bttal
14, M
ICila itlaaaod
npraTaavaa
abaUlaia far
tloaai aa tba ltd 4r ' Ml!k f"1'. tkt tk'
IntTarltlacartaMaalraad Ut Biiiaiaar t rt
port Va llui4 4u tha l.l dt? Aarll sJ
Ua, aaU pa.uioVbt ktaM aa tka Ul dtp af Airi
. ltBTllV CtBlKU
..L..L.Ui LiJll
korad lhal iba toaimttpta !'.
ra !
S)9
4mV .!;
11lLIJAll KUII,
JtSTAUBAMT AND Ilt.NINU KOOM,
Canif XUlk ill y ttncU, ipfroiluPlUil O.M.
nT.TIBbl..v.rT !.! Jlaflk iMflt'lMll.
ktiul LAOIK Bilk. H"ht ,. t.
MEAI.S rTJBSnSUED TO OEnTt,EMEH
U.rUaifriBil.n.ilUllr.
nAHaicK's anTAOikiiT. ao no risir.
iZviaiA viiu,..tn...r..r,irr.
iMlik lrMI
MoUI. nvtl
iTuoiuji ajtiin.Uuiii wiuui'i
rNwr.' 111 HIM I""!11'
trrSSJ
CottmntA,
MAHoEnA J-I5Tl;l,
tuu i.Auir, (irn-ra Anu
i wjKItOREPri "v
. At HARRT DOHIRTX t,
t-1aa I PtBTtttiai'
JlUBJl' m
TjlWOLtrpOR0PC0PARTMtfir
Shall Viauisii bs Aouittxii? Both
Uouses of Coogreea are sorely perplexed
with this question Bnt the ease Is very
plain. The terms of reetoratlba, IncludlBg
the ratification of the fifteenth amendment.
having been fully oompUsd with by the VU-'
glalaBS, the paly oeitlon Tsa'Jj Js, shall
Congreae stick to Its bargat ? Gen. Grant
has recommended the admission of the
Cuts, and Grant Is aa honest man t but there
Is a hitch la Congress which does not wear
an honest complexion. .V. Y irroii, m
uiry 13.
Trr sursRVisivo Inspectors of the ten
steamboat districts' of the United Statoa will
commence their annual session .tfrday at
the Ebblu house They meet fbr the pur
pose of consaltlng on matters pertaining to
the duties of their office, and to report to
the Secretary of the Treasarx their opera
tions dating the pest year. The eesslon will
probably continue two weeks. Among other
Important matters to t snbmUled for their
exammatloa Is a bill to modify the; steams
boat laws, requiring greater seecuity for
passengers 3otb. oa lAllroad Afti coastwise
vcuels and steamboat!. The Inspectors
present are William Burnett, of tun Fran
cisco, district No, 1 Addison Low, district
)ToL 9, New York cltyi John Menshaw, No.
9, Daltlmore, Alfred Sao ford, No. 4. St.
Louis) Ca L. Stephenson, No 0, Galena,
triauttloai. alilifti
wltB tka kaowltdfa ef Mr, Oltpp. at
Utt kit a4alataUBtlea be laVestliated
ai. fin"
Postax. Cortrrrrcr, A conference of
the poatmaiters of New Tork, Boston, Phil
adelphia, Baltimore, Chicago and Indian
apolis, the three Assistant Postmasters
General, the superintendents of the foreign
mall money-OTder and free delivery systems
and a number of experienced postal officials
met by In -Italian of postmaster General
Creawell la his own room at the Depart
ment yesterday, in -Bitahtmt to tba arWr,
there were present Hon. James Brooks and
Horace Greeley and iwreaenUUTee from
thebook-fmbllshlnghonseV of little, Brown
dt Co., or notion t iaippiacott d. co., of run
adelphla and a few cHhergenUemsawh
are largely Interested In postal matters.
The object of the conference It a free con
ference upon postal matters generally, In
order to Introduce each modifications and
ImproremeaU la the mall service as experi
ence may warrant. The discussion at the
session yesterday was principally upon the
free dellrery system, which Is of compara
tively recent date, and the means to make It
more thorough and perfect la Its operations,
Mr. Creswell not being able to be with
them last evening on aoeonnt of the Presi
dent's state dinner, the conference met at
the rooms pf General Patrick IT. Jones,
postmaster of New York, at the Arlington
last evening, and continued their dUcaaslon,
the reg Utered letter system being the promi
nent topic. The conference candot fall ta
result In adch'benettt to the publlo serf tee:
aad to tht public. We understand that the
mbUshlng houses of Harrier Bros, and D.
Appleton X Co. were Invited to send a rep
resentative, but none had Arrived to be pre
eat At the session yesterday.
0 i
How tub Pcblio Debt Dwcidlbs.
Altlwejh the books or the Treasury Depart
ment show that tho public debt on the 1st
last.) principal and Interest, less amovnt la
the Treasury, was M48,74a,. 35.31, the Ac
tual oMlcatlORS of the Government will fall
below this sum about 3.i,Q00)W0At present,
which amount dally Increases. Of the Orel
Miles or fractional currency, the old postal
currencr. ..W4.V33.0- Are ret ooUUndlotn
and It Is fair to presume that at least one
half of this amount has been wont ont,
burned, or In some way destroyed. Of the
TUB BQaf Al-AKTE HDttDEiT.
lata matt I eft be Afrair-What x to
It Tke ClrMMttaB.eea ACSe-dl-ST IS
A Datl borate a ad 43ix 111 art ad
It aim a r.
Paris, Jantert 13. Zi JtVifUdtii pub
lishes the following statement of M.de Fon-vUlei
Oa the ISthef Jaabtry, iitO, at t o'elotk,
ritler Kolraa4 a.rttlf rtpslrtdto Ua rtat-
tftta Of Pttaaa Plarra Rnnanavta. It Ru
dAattale. We wtre toourilaalonad hj Paa.
thai Uronattt to dtnaad of tho Prlota tha
raatoa lor ioa lajarioua anitlta ag aiftti ra
PatthalUronitatla U tnirit l Cortt Wi
btadadoar tsrdsto two itrvanta who stood
at the door, aad who ntharad us lot a taiall
parlor oa tha ground floor aS our t laht Anr
afawailauttt we wtatup sttlrato the nrtt
uwii paa. am tnroa(a lOBligon. aaii
Haall aatoradaha Jratjrlaarnan. Tba atoaa
opeea4,ssdK PltrroAtOBapartaeftttrad. Wa
adraatad to Mm, and the follow Ug words
psaitd bttwtto us
"(r, we eftBia oa behalf of M. Patthst
Uronattt. to dallrtr a latter to yon N
"aou ra bo. HBi u oa aaniwi ai a.
nVtrVfaVVa"pth'tr b'uilotia, tod I
af you to look at this letter '
fbaadadklattba la t tar. aad RaapBroathSd
tha window to rtad It, aad alttt truakltg it in
nil heads turaad toward oa
Ml haraeroakad BnabarA.t.n aaU i'ti.
eaata kola the staadard btartrofthe rabbit
ai u?c urauMi
hlta. Are von
aarriaal" Ca cAaraviua 1
, Sir,I aaswsrtd, wa aoae to tou to fulfill
loyallr aad tourttoutly the eomnlsaloa eo
truttai to us by our ftltod
'Ara tota tka vanraaoatatlvaa nF Ihaaa
Biratahaaf
-Ttstor Ntlr rtpUad. 'Wa are the rtpra
ttfitttlrtt of our f rti ad.'
Tbte tuddtalv adrAoattu' a atan anil with.
out proTOtftttoti oa our part, Prints IIoba
ptrU sUppad Vlttor Xiolr with his band, and
Bt thetaata Uai draw a rerolrtr of tla ahaav
bers, whlok he had httd eonttaltd la hit
potktt atrtady totked.aad flrad upoa Noli
with the mania of the pittoleloaa to him
tfolr stagTarad, nit both haeda to hit brtait,
Sadsaakdtwn la the doorway by whlth wo
sdanttred. ' .
Tha eowsrdly attsstla thta turatd upoa
Bad Brad I thta ttlltda small plitol
whJtk I had la toy potktt, and whllt I waa
Sadtarurtar to irtt'ii rroaa taaohaath tha
wrtttk rutked ma, but wkta ha taw that X
wAAftraad, rttraatad aad stood btklad a door,
a uato ai aa. it wai lata ta.i tomptt-
ktadlag tha aotbuth lato whlth wa had
ajJlaa. aad raflattlag th At If I flrad thtra wonld
laiMWAiutt Uaoaawao woald bbt wa bad
baaa, tho ftfirastori. I opoatd a door whlth
was. btklad ftts, aad rushed 4int, try lag
aardtr
jlm i wtai out a teoaa shot roiiowad, aad
tteoraiiiB. or Wemati'a KlctalS'
atewartl for wttr Idlere.
Karsas, January 13. The Leglslatnre
convened yesterday la the new capllol
bnltdlngat Topeka. A full list of offieers
was elected, Including Miss Emma Camp
bell, of Topeka, enrolling clerk.
The Governor's message will be deliver,
to-morrow.
All the ofllcers of the House are either
crippled soldiers, widows or soldiers or
phans. LOIJISIApTA.
Nsw Orlrars, Jan. 13. The Senate to
day passed a bill removing political disa
bilities. A bin was alsd passed ap proprlat
lag 100,000 for the pay of members elect.
The bUlprohlbttlng gambling throns:hontlhs
State, Imposing heavy flues and penalties
therefor, was passed by Loth Houses, and
rocs to the Governor for sUrnature. Similar
fines and penallloe are Imposed by this bill
upon officers falling to enforce the stead.
rUERTXaTAJSlA.
Elatlton rtat Tteee.rr.
IlARICX3. JAnuAT7l2.-rOQ thfl third
ballot Irwin was elected State treasurer, the
vote standing, Irwla M, Mackey, 63, Shoo
maker! and Barr 3. AH the Democrats
voted for Irwin except two, thus defeating
the Republican caucus candidate.
HEW TOBU,
ALBART,Jan 13.- In the Assembly th
Commttteo on Cities vu directed to report
plan to restore to the cities of the State full
and absolato control of the local governments.
THE TEKPEBAACS CAVSE.
Tb J.! Kear Taar'a BtedptlooB
iBtClawa rThaaika l PtwaldesiS
drains aad otUoi-a ErTorS to Bopoal
Ska Hataacktiaatla Frblbltory
A4te)r Ia.w IaidttidoatS Tout
paraaeo Aelln In Ifew natnp
Bklro.
Bostor, Jan. 13 The exU-aJOtarolt
tee of the Bute temperakoe alliance, In a
meeting to-day, passed a Tesolollon or
thanks to President Grant, the Tke Fretl
dent, and others la WuUnrtew, for the ei
ample set by thara oa New Tears oa Ja
not rrovtdlnr their ruests with liquors.
la the House of lUpreseAUttree this
afternoou a bill was Introduced to repeal
the prohibitory liquor lav.
Corcord, Jan. 13. A State temperance
convention, composed of one hundred and
thlrtythrse delegates, and represent'
lug about forty towns, met hero to-day
and organlxed aa Independent potHleal
party, with Rev I O. Barrows aa candidate
fbr Governor
A State central committee wax elected, and
Instructed to Issue an address to the people
of New IUmpehlre. The committee was
further authorised to confer with the Labor
Reform party and ascertain to what extent
the two organizations could consist en tly act
together.
During the proceedings some thirty dele
gates seceded from the convention.
tUmW-Va. tkSJ JBRwCSlSlT BtABia
fWtB
The first Slate dinner of the Meant Tear
at tha Xxecntlve Mansion was given last
sventng ai i o'clock. The PreshUnt occu
pied a aeat at the centre of the table, baring
on his right Mrs Vice President Colfax
and on hie left Mrs. Senator Cameron- Mrs
Grant sat opposite the President, having on
her right Vice rrssldent Colfax, and on her
left Senator Sumner. To the right of Mrs.
Colfax were seated In the following order,
Senator Morton, Mrs. Bout well, Secretary
Belknap, Mrs. Smith, Admiral Porter and
Mrs. Blaine. To the left of Mrs Cameron
were Secretary Fish, Mrs. Belknap, Post
master General Creswell, Mrs. Boris, Secre
tary Robeson and Mrs. Garfield.
On the opposite side of the tabio and to
the right of Vice President Colfax were
Mrs. Senator Morton, Senator Cameroo,
Mrs. Cox, Secretary Bout well, Mrs. Sher
man and Speaker Blaine. To the left of
Senator Sumner were Mrs. Fun, Attorney
General IXoarrMrs, Creawell, Oeaeral fther
maui Mrs. Porter and General OarfteH,
The centre seat atlhehedof rthe table
was occupied by Mr. Boris, supported by
Mr. kembl4 and lion. Mr. Bingham. At
the foot of the table li centres, wax oa
cupted by Miss Boris, supported by Secre
tary Oox end Hon. Mr. uncus.
The dinner preparsd by the steward, Mi
lar, was superb In all 1U appointments, and
the guests were most sumptnously entertained.
it. I klrl ua -atilalA nak. t.
hit. Are yon the reprtteataurae of tbtae
THB TELEUBA.PUEHBP RTJtlUE
Nx Ubxxars, January 13 Tht de
rangement of the telegraph, occasioned by
the strike here, hu virtually ended. Super
lateadttta Comptoa and Flaanery hare
been doing duty as operators for some days,
with assistance obtained from adjacent
points. v
General Superintendent Van Horn arrived
this morning fremLoulsTlUe, bringing seren
tjperators, making a full force for the. New
Orleans office.
aaa a wn. eui a aatJOBO ouot loiiowau, iqu
igalaeiatad tknragh mytoat. Inthtttrttl
1 laud Molr. who had atraarth ta daaetad tha
atAlra.iaaJ who araa daauL. Tbaaa ara faala
Just at tbtr traajplrad. aad X look lor prompt
and eat apiary Juliet '' this trlna
" UUII SB g OBT ILLS."
LAtE FOaEIQAfJNTElXiaEHCX
(By rrenehCahle and Hajmu's News lg( ary)
Tb KxeltehBieBiS la Par la nc bo
ron's Boatlai fcx tit Poplt-r
AITalrq 1st pala.-Elrllltb, Hawa
Paris, January 13, 9 p. m. Itochefort
appeared on the Bculevards last night In a
carnage, a targe crowa gainerea arouna
him, slogtug La MansUlse hymns and
shouting vlvs Rocbefort. Roohsfort alight
ed from the carriage, and spoke a few words
of cheer to his followers, when several of
them ran through the crowd, crying "until
to-morrow," 'Mintll to-morrow," "vIto
Rochsfort.,
There was no farther demonstration, but
the public mind la greatly excited.
Paris, Jan. 13, 6 p. in Paris la tranquil
this cvenlog notwithstanding the stirring
events ofthe past three days. The agitation
which hu at times threatened to terminate
seriously under the effects of the violent ad
dresses Issued by Rocbefort and his compa
triots hu been to a certain extent allayed.
The fdflsrel or Vfclor Nolr took place
this afternooni The obsequies were of the
most Imposing character) fifty thousand
people following the remains through the
principal streets to the cetaotery.
Madrid, Jan. lit General Prim stated to
the Cortes that "tho election of a monarch
would crown the edifice of the revolution.'1
llSenor Rsvero, the Minister of Intcrlor,sa!d
that the Government would maintain order
and raise the credit of the country, and ap
pealed to the Deputies for concord In their
deUberatloju.
LORDOR, Jan. 13, Tho LondotklWi of
this morning, In an editorial, applaaids the
ssntlments or John Brlgbt's speech at Dip
mlegbam yesterday. It agrees with him In the
statement that the Irish grieranco la not a
Catholic grievance, and that Parliament
could do u much for Ireland u an lads
pendent monarchy or Irish republic, or as
much u could be done If Ireland were one
of the States of the Great Western Confed
eration.
Beneficent legislation by the Government
would be anew; conquest of Ireland without
eonflsoatlona. without blood, wltb, as Mr.
Bright truly expresses It, "the only holy
weapon of a (rank and xenerous justice."
The laud question Is the most difficult
ever considered by an administration too
serious for mere party oonsUsratlon.
I Dkrrt and Dion are abont to arrauxo
hASbKiiPreatedfor idempUtafotmAny lAiUitr Millard- match for $3 000, to Be
years dacr i piayeq at can s rancisco on me --w mi
seeond ksuts IB,42S,1W. yet remain out.
and at lews one uunx ot inia amount wm
nav.rb nrcsontad for tAmntloa. Of tha
third scries. tl0,0i&3U..J la yet Bunding
npontb boohs, one fourth of which, it Ls
esUuuttd, Is destroyed. Of the fourth and
lut eerLs. that now Ik use, 1 14,681,81 X.T3
lslnclrtnlaUon. Thosatleasl I T.o,7W. M
issued it iiMMoaai currency wui never oe
hoard from axaln
Of th dernand notes Issued under Acta of
July l iwji, and re&ruary ix, 1MJ,
StliL09t)hU Rarer been Presented fbr rt-
deuptloa and It la estimated that at leait
one ball of this sum hu been lost or barn ed,
tne reaompuoo t .neso nous averaging
from scTesty fire to one hundred dollars per
month. Of the first Issues of Ural-tender
notes auUvoriaed byihe acts of Febraer 35
and July lis 1803, and March x.1803, 4444,
713,000 ere ret outstanding, and of this sum
K is peuiTou inaiAi leas. eau,uouuw wia
never be presented for redemption, maklag
atoulorA57,fi9fl.ooOwhleh hu been worn
nnt. burned or eAharwlao daatroradt whloh
amount, deducted from the total amount of
daht. shjws li to baSa.BDi.0a0.ua3. h u
probablt that a bUl wUl be- paasod by Ooa
greu outlawing these old Issues after 'they
hall hive been kept standing upon the
books fx tweaty-ATe years. The ofd-Rero-lullonsry
funded debt aad nnelalnud divi
dends on slocks tMued darlag that war and
the war of 18 13, amountlnx to tlix.019.i8.
Is also upon thfl booka and helpe to swell the
debt staltmant, although not a dollar of this
TwMBteetvM tOatatltaittHal CttTeta
tlaa.
Nasuvillr, January 13. A large num
ber ef resolutions and, petitions to amend the
constltulloa were presented, laelndlng pro
positions to restrict suffrage to white per
sons and prohibiting martlare between
whites and blacks, allowing tea per cent.
Interest under coatract, and few election of
united states ssualors, Secretary of Staje,
comDtroUera and treasurer br the oeoDle.
uno TTtrpotlUou uked that Uerljrlit of,
Bunrage be couflued to persons who had
paid their Bute and con nty taxes for the
year previous to their offering to vote. The
propositions were referred to appropriate
committees, and It will we several days be
fore anything ls repotted tor final action,
Ylrsla.lt. Kail I road XaUarettt.
Nortolx, Vi., January 13 The board
of directors of the Norfolk and Gnat Weit-
era Railroad Company held a meeting to
day to consider propositions made by re
sponsible New York parties to build this
road from Norfolk to Bristol. A committee
consisting of Col. T. 8. Flournoy, presldenti
Colonels B. M Jones and James MtKay to
proceed to New York at once andcSosethe
contract oh the bails already communtoated
tp the board for the construction of the raad,
WM appointed.
ua ,. j
Tke Trouble a ! tJeortf.
Atlarta, Jan. 12. General Terry to-day
Issued aa order placing Waffsn. Taliaferro,
Wllkts, UncolB, Colnmbla. and Glucoek
counties u a tub-district under command of
Major Kline) with Instructions to arrest
persons violating the laws and disturbing
the peace.
Also, an order removing the present sher
In of Warren county, and appointing J, C
noma menu.
1 . ....
UalXhlaof Prtklaa.
UiCAUord, January li-The Grand Lodge
of IheKnlxhUof Pytfiiu In session here
selected William W. Wade, of Richmond,
uraud Chancciiori WUUam Morgan, of
tynchburg. Vice Grand Cbancellori Walter
W Gosdcn, of Richmond, Grand Bcrlbet J
B. Vaughan, Grand Banker,
'
TttR folio win r la the attlcld nubllAlitvl In
Rochtfbrl's tuner, the Afortslulu. which lad
to the suppression pf the edition of Tuesday
mornlngi
Murdtr eonnlttad by the rrlnce Pltrre
mast op ma
Lalesl TeleRrapble Brevltlefca
Twclta Af iha Sbantsh trnnlioats reached
FortreM Monroe yesterday, and wUl aaV
again this morning.
The flagship Severn ana tne monners mc
tator and Saugus sailed last evening for
Cuba from Key WesL
Ifarmonlons relations have been teslored
between the Grand Turk and the PuhTof
E7I. ...
A dispatch irom ionaon miormi us tuat
It is the orlxlnal Atlantic Company and not
the Anglo American Company, certain of
whose Influential members are averse to coa
BAiUaUon or comtioalUoa with the French
cable, and whose hosuuty causeatne aa-
prensloalnthe cable snares.
Both Houses of the Georgia Legislature
adjourned yesterday, after swearing In a
few members.
The secretary of the American Pharna
cuellcal Society, In New York, Is said to be
a defaulter.
Judge Woodruff, of the New York, Con
nectic9l and Vermont circuit, qualified yes
terday. C. W. Cammack, charged with the mur
der or Mr. Nixon, In New Orleans, hu sur
rendered and beC committed to prison.
Coast survey otacer. m to-day maks a
survey or tht rivers at,1 Wilmington,
N. C,
Tolei-rapble Sammsry.
J 11. Fraxsr, who wu formerly sent
to America as a commissioner to examine
the common school syttem of the United
Butes, bu been appointed Bishop or Man
chester, England.
TaxRORArnio communication hu been .
establiahed with Santo Bplrinus, Calgo,
Avllac aad other points 1 Cuba. It seems
u If the Insurgents who operate In that sec
tion are moving towards Principe.
It 11 rumored that the California Pacific
Company. Both companies deny the report,
but nevertheless the report socms to obtain
credence. The possession of tha California
Pacific road wonld put the entire system of
railroads In California under the control of
the Central Pacific Company.
Trr grand Jury of Los Angelos. Cat, hu
Indicted the members of the late City Coun
cil of Los Angelos. Including the Mayor, for
an alleged fraudulent Issue of city scrip of
orer eau.wu, ot wucn onry 3,uw u ae-
counvoa tor.
Tub Cutlebon (Vt) National Bank wu
broken open on Monday night aad robbed of
o,4W. 1 ne Durgiars enectea an entrance
through the front door, whleh wu blown
open, It is supposed, by the use or nitroglycerine.
Chicaootabs bout thst the buslneu of
their post office la creased forty per cent In
1869 ortr that of lut year. We nave an ex
planetlon of this marked Increase la tha
mail business In the announaoment which
now comes that during lut year 733 divorce
suiu were tnea in tne western metropolis,
and 490 divorcee were granted.
Mr. D. D. T. Moore. nroDrlelor of the
Jtmrl JTttt Yorktr, on New Tear's day pre
sented twenty parsons In his employ with
paio-upuit idhiuco poucioa, in iDonnu
ot tM, t una And $3,000 rospecUvelr Agrrv-
Buns t io,wj uuuraaco, at a coat o 9taw
Tm sale nf seats at Mr. Retchcr'a tabor
nacle netted 157,543 this year against
934.404 In 1609. Surely the money market
can t be so rery tight when men are- willing
to sit for salvation at such exorbitant rates.
Tow Massachusetts State commissioners
oats leebriaU uylum, have had a pre
liminary meeting and are preparing to hoU
a publlo hearing during this month In regard
to the bvst method of dealing with the
23,000 Inebriates of Massachusetts.
Ws seb It stated thU John Bull Is now
luxuriating upon kangaroo sausages. Is
this only the batter to enabte him to "jamp"
the Alabama claims)
A Biblr Sociktt hu been lately founded
In Russia, which hu already distributed SO,
000 copies of the New Testament In the Rus
sian language.
FAncy Good.
ESTABLISHED 1850.
UKNCEQ.DlETZ&COa.
lHPOBVEB AHD DBA1.BE.
NOTIONS.
tim MOD?, HOSIKEV, GlITKI, 1C,
308 Wost Baltimore Btreet,
UTWRS UOWAiD ASD UBIB.TT,
Fqtb.
wtikntat to btlltra that llontDftrta sould be
othtr than so aatatala 1 bars darad to Ira act oa
inn a iair aua. waa poaiiDit id mai lamur
Wbars murdtr and walrl"(C sre tradUloaal
and hftbltusl Our Faiohal Orouittl hat
ahsrtd my trror, and to-day wa mourn our
Uaarfrltad Vlttor Wolr, fttaAiilatlad by the
main 1'larra PTannlaao IIOBinftrlt lor
tlihtcta rtift patt Innot hat btta la the
blood-atftlatd bandtoftheta tut-throatl. who,
aot aonltat wltb rrapo shotting ItipubHeaat
la tba strtttt, allura tktm lato ballad traps
far tha nurooH of tUm hltiiac tktm at homat
Ptopltof rraaot.hftra 1011 not aaauih of
thltl (Slgstd) UBxat BocnsroRT,
Yesterday's Issue wu also suppressed, the
language used being very violent.
Tub United Statu steamer Mohlgso, Ad
miral Turner, from Honolulu, hu armed
at San Francisco. All on board are well.
Honolulu advlcea of December 15th auto
that the bark Almeua, from Baltimore for
Baa Francisco, had put Uto Honolulu la dlt
tress
Tub striking operators at Albany bare
resumed work, declaring that they hare
1 been misinformed In the matter.
FURS,
AT REDUCED PRICES.
w inrn.ua i.
Hats and Caps
Btlag added to pitttal Slack
U. II. ST1M.3IETZ,
Baltlar aid Parrttr 131 (aaw aambarlPsBa
. irUtala art Rd dwt Irom Uth tltttl
In
DRUGS AND MEDICINES.
tfE. H.LEWIS,
FUoDmgl, Medlcineiand ChMaical,
ALIO A TUtl. 1H"KTMK1T V
lOAn BAUIuia.Pikruaiaiu , ,
ASD PiTAST HIDtCIIU.
mtq. -a.
Y. M. G. A. BUILDING,
NIHTU AHD DarKELTN.
,IIU

xml | txt