OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, January 14, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-01-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I NO. 42.
It
Aaeuoa Bum. .. t asiuoo buui
., - ..HSWSSerblaHUUdlef,
! tUlfUUttUMl.
fsaafrlvetie
wswsmsm
at-jut.-
ATI
nftiTiilifM mMMWKw
mils l tiulUk "- '"Lfi.t.
s.v,--i-e.M7.Y..u.',-r'aiA::
B-r, Alao, Caatt,
UaWwa. tllk VtlT.t Vf.UT
MltHilrllllrl rk ri . a .
S"frMllt ,!" fcthWni "
rv a antra aar'.ra a- a .a a tear ... ..
X (Saeaaaeors to Jab, 0- MoUir A Urn U i
ttTI. 'TlvmaU avaat aid
ClTTOfWAiHIRO
ITS!
llaa of "Ilihlk atrtal WM aa kaalrM aad
or "Slihlh atrtal WM B4aiUfij
r Af (fafll fMl wnk frtat Uinii1iumi
f ! aalfMaatK Uin raitii arta
llaa&Kaltt twtT (V rtt ikaacawMl
aloaal
totaa vmUi raaa Hatil tol aaaWtad
twatr-ls (Hit thuea imU Iwaaly i JO) fMl.aai
Uaaaaaait to lUpUaa f UftatUc-ta aaaa
MlflCB.1?J' aio4 aal abuaaJlwa
atorv BrUa BtiH . ,
Tamnoftataj Oaa tatri ak Ua kaUaeala
Sit aad l twalf moatka, wnk lairtt,t baaar4
raaadattrulaa tha ) aota. aa41f ika
Utmt arc aot aomrUad ita la Ira 4an aftar ika
U, tha. trattaaa ra MfT tka rUkl U taaalt.al ika
iW lit mi af ika Int pin kuw, tfUr
wtak a aaklla tlaa All aoarraatara4ra
aaa tUmpa at ct af partk war t aa a daMall a
eaakia4rt4 dallari
aala
w Jdmun4
i
.An a. ..T-'3
JaT Stwiw
AaaUoaaara
BT COOPEtt a UkTIMER. Antrti..
(SooeeMora to Jai fj. MeOuIra fc Go-)
Saatkvaal aoraar af PaaaarUaala araaaa a4
"i" vhvv am vwn ntuiiuas
' irufPriiTBiiUf ItiKliuoi.'
Mil unin, rrost of too
h'il pV!vM rt' ?"r4 ,V " ' "
5J.ltl ihraaTalaf Ikaaait twaaty twi
.)(!t' rr??i9nJMbMk Mt-ta4r4aal
fki """lliMrM.tbiaaU) Udi.a, laa 4tpU a?
tar taa aala tha tnataaa raaarva tka Hi kl t raaaU
altkartak aa4atafllM Iratparcniaar. aflar Olt
waak'aaakiUaaataa. - - - '
C !,
ittiVt'rea.iYiEr' " "
VrlLLfiat A. riH WICK.
COOMB A XlTlMlgTYnt?7
BT COOPIB 4k KATIMER Aafl'a.
(Suaaaaaorito Jaa J MoUaUafcUo)
RuatkwMafMraf PaaaarlruU araaaa ak4
1 KlaTaftUaUaat
ViLDiBLl IktrKOTID BBlt S4T4TI 1HUI
XrtTAVTil?nTfflfitvSi
niv fikiriDTii iba.
I, uHtfuawf!ttwTiiMtr;nilUM
ftMV( r Bo .
U illiia tnla Ptaca or varaal af laaA att
aa4 Ir.aflavltattltr af Wuktaatoaial ji
t Cafakta. kaawa aa4 4aiiba4 aatka p
plaaaf aaJAakr aaLaltfa Llir.Mrutl.1
attoaud
flat at
nn
, Tarm-WiUat Twalra lkaaia4 ioVtti aaiki
tka ral4aa la a! laraWa aa4 alfklaaaaaaaika.
aMara4 kr 4a4 af traal aa tkartaailaaa aatiafaa
vnw ia I iran. WIM MM MM1( UUrtil
OaaTarfaatacaadataaipaaUaraaaaaT acel. fUa
kaa4ra4 4aUara wtU ba raqalrai froai tka par-
BT CfMPEB UI.TIIIEU, Ancl'rfu
(Stuqfenora to Joi U MoUuir h OoH
SoltlwMt 4mr af ftisif ItokU oTOM koi
-i XlTttk ttfML
TllCOlK llirROTin
taplladwltk la IvadaTiaiiar Ika
tha rUk aad aaal af tka Aral parabaaar 111 aaa-
IruUai iHina Ika tHatfii til oi.lt &
Ttraaolai aaa raraaa ataaipf at parabuav A !
"fKl-nllKV-'"-'-
- wiKyftssu.
COOPIB A LATIatIB,
cr
ia Aifuaaaara
1 ' Pit
. BKID01 ITBIET. UIOSUITUWD
M M. a till-
Ttt"BIHiHtlWdfMIt0
, Br TlrtaaoTfttaadof traat kaarlaidaU aa Ika
latk of D
la LlbarT
! "la. Vi
"aBrt,B
't.Fa.'itfMS'tt.
raqaatt or tka parly.aaarad Ikarabjf , T wf H affar
&.rw)T OT.UloDflU altaaiadbviWittowa
petal aa tka aaal
naiiau, aaaaovaaaa ai rollowai Bliala ala
drad aad ! lTQ)
aad ? air (1TO faal aoulk of tka aanUaaU
naa ai uaagraaa -airaai aaa aaa
araar of Kaa4 aad vt
f IZfaU 111 P.Ammwmm ajAla J kbtelA
tkaaaa aoaik wftk aald tlaa or Ooagraaa itraai oaa
kaa4d aBdaafaarfaat alt laekaa, vara ar laaalto
ortfcwtol aoraar at Wa. O Uaaay a foil
VHdHVlSfr Mm IJm A' Baaai'ala
M"d iad iwaatrHwa fMiilTa laakaa u
atb liao a? laid ?rtar i foto Ut1Srl
Ikaaaa aaaiarlr wltk tka aortk lli
aorta
Ika laath
proparty. A dapo It or I0d will ba rio tad ii
aaaaauaprpparirlfkaaoaad daw a, ar ft will
alaimadlalalr raaald lr tba tarma af aala ara
aolaooipUad wltb wltklt tradara. tba propartr
wlllaa raaold kl tka il.kv kad et fit tkf 4aTiU
tat parokaaar ,
iaaoarayaaa(ar.Utltilk t ar-t Uf aj
tbaaoatof lbap"taT i
JOHH B POttBItLT,
a boiidi iriia iBirni. ui k iv.
Ttwo
mui
At)
BY GKKICM 4b WILt-lAltB.
. AaatlaaaaraMdllaallaiftuirakafii
310 Hoaikaait eorau of Saiaaik aad 1 atraaU
will J. al Bit f-iniiltuf tt ,.
w...-Vi,.S!,J,. "' 01"
Baaaar. afaltaa. JaM.JkiiiB, .... .j
ritUHUrar, ka'vaf, flSV OaatWra, ?.
talfra aloak U diapaaad af T
barara t tkiafcaTa aala, aa tha aa-ada Ara 111 Int
alaaa, aad wara aiada uWillr far rtTta Ml.
ftaraf.tr raat. V.4. WILL A CO
"' , iww , ,. tlWNtNl.n
or iiih ! i hii Minif CAN a n
UblMBla Jar ( "lury, A. P Jm,,aad ra
aordad amaBftba laad fiMHifWiili.M
LlWr T W ft.Mbc , folio M, ff7tJBL
MlrMltotMhMrtrMar4J1imkr. we will
TU I 6t. tka . Bta t .fabraary aat, at 4
tfMl.KH .all .bat bum a.aaraa'af cravad
vraailaM Ittif aad bala la ika tald altr J Wak
latua aal kaava aaiCaMrl Wi aj aIac a Mrtaf
m.ll" latrrld aaUlftaloaVSqaart aawt
MfM iiimiihim aa alaalr alaa, IS,1 aart
fUoU,lrr aibr dtraUB of tk im
a
TTTT-r.rrT t?t?"
intntivt QaaTT of waaa
at StJU.aAtlaak f. am. a a tka paTi. ft tka
Rakart B, f Hiarati; Aar carat VlUcarardTTaaaali
7 wiHT,BVkiitijo
IB THaClTrOj WA
SBr.vma of t0 4MarARiit.ava4 .
ilalr-eai Ika lltki lit ftf raVf aarr, A
aMMB,alaUka 10tk dararaftamaar. V.S
K lMt,aa4 iaa.rJai la Libara T aa4 B aaattvara
" aafaaaaialavaaa.Mloaan c(aa aa4131eftT .
aa4 bTilraettaaaf tkaTraaaartr of tka Ftrtl Ca
aparaiira Baljolir Aaaaclatlaa. wa will aatl la
fra.t of ttlOf aala aa, at.paUU aaaUaaIiaB
WlDBflDXl-rtka OtM dWaf f,nuj77ltl a)
a tloak pLaV all thatplaea or pireal af croaa4
WAprauUaa. ijlai aad balaar 1ft tka aaic ally af
aaatailoa. aad kaowa aad Aaaartkai aa balag
alaa far tka aaaaa at tka aonhaut cor aat of laid lot,
aaaraaalai Utaaaa aattk alaar Waal ilstaaatk
atraatMraa(aa(lT)faataa4lK(l)lBabaai tkaaca
waal aaa kaaarad aa4 alt UM) faat aad tit ()
laakaai tkaaea aortk aaraataaa (IT, faal aa4 alt (e
taabaai aa4 Ikaaaa aaal oaa kaadrad aad alt floe)
faat arid atx u Uakaa. to tka plaaa af badaalac.
Ika aana WaAii"Pror4 JT a iy4 aad akaUaAlal
y!ll(fiioffyGik&Q wklak iiMit
ba paid at tka tlaia af aala, aad tka balaaea la alt
aad twalra oatki vlik latarait. taa aaa u4 Iff
ftdaadof traat oa tka araailaaa iidi aaTif tla
BIJt
Tka allaatlok afapllallaU laaa lad U Ula
;rtr. fill la aaa af t WUibVUlidfllWU SSw
fgr aaja It la ilfaeur aaMalla TadaJuM, dad
atari M LlatblcomaTaUraa daaaaT
Tarnat Oaa kalT ab baUaeala al aad
MOaUOBDAT BBXT, tka lTth UaUiLat.
aTaloek. ivm . ,l'-,i" UroatoT tka
pratalaaa Hoaaa Ha 407 H ilk atraat watU
a.atkaLotoawklatt aia.da aaVla.alflll V2t
rooma, watar ftadgaa, aad raaalai lack Uftil
fool allay .
TtrMat Oaa kalf aaaki balana la a Vad 11
moataf.rorftotMbaarlac I a tar 1 1, aaaarad w a
daadof traatoaika praailsaa QanaaraaoTaK aad
w.v.w1",,,osaiiwliiiB;1''1
UU
u I ' ' " a, i m - .,
lVr WBI-Tf ALtJ 4 CO , Aneu ,
-.c la -WtwMkJbUBiilUlBf,
Carkirof fttatTlTiiltaraaaad Alalk alraat
w?rv;6X?:K,asr:ir:.,;K
B-vmnr iost tai BBBV a w I
rlttaaafa ftrtb.r , a'dn r daeraa aiadaJBaaid
aaaMoa IkaTJlk dayaf Haaataff. la i akall
tarajaf laad attajUadla Uta atiy4 Wa-klaajaa.
viairiaioi voiataaia aaa aaas pan ai 11
haaratbt.(novt,llaaaaraaatBkairoarka-
rad aad fori raayaa
Ilaaaf feayaalk atraat.
raat frota Ika aaaakwaat i
a paMt djaual iwaaly
laaat
ILfarlHllfMlk
idf tkaaat aortk tvaalr laati tkaaaa aaal aaaka a
drad aad al tta-Yfaat to ka a.Uy t tkaaaa aaatk wltk
aald allay Iwaalrfaali tkaaaa waat ta tka plaaa af
t'PB .. . ':ri v.- 'i
laalaa a ' .
ha taprayaaiaata aaaalai-af a'
pivt winN-ai BvBawtTvut
aatbalnt
awry Bnuuiiw. wuit ( atarataata
aavav. whii
dwalllaf abm
af aala.aa praaarlkad by tka dacraaf
ldaf parahaaa taaaaytd W -pkU ! !
atdaatalwaaaiaaTtaataUaMata. aial i
bltl ttkalaMAraL
arai Oaa third
aaidlwalraatoBtk wlik lataraalfraailka day or
ia im ainmai Btrnaiu a ao.iiaa aa tka
proparty, aad a aaavayaaaata ba wltkhaUaaUl
' .. tt .-... L.... !"
.,v.i-. . i. rf-TKK'.VV?'
F"""" jfilBOaMH.
iilf
TCOOPEU LATIKKB. Atiet'rP!
inuaaaaaorv W J aw u HUBUk UtVil
kwaat aaraor af raaaalf ikla kraaia aad
iTa.a airaata
m av .vii'.'.'fis.iti 8KJi .?:
,W I'alinVli I (! T.. r..
rtatai lit jrmi4. U tka aiia bH4r, all
kalparalofiriaa4aUaaiala tka 1tr or Walk
i:iaVi7 .-j J.l.Tri"7-.Tl.'r",V--T-rT?"T!
,' W'HWIBVU -M ni'WI!M1lll'
iK. " v lraN fW f WMII IWMIT 0
ItVaamlat than
ftrMlSsratnllachaiiUaaiawaatai,
laiharaarllaaaraaltllatilkaaaa ma
tackttt tkaaaaaailMrMlllaakaa T
Kf;t?(aUi OaathUJoMta Hrakaaa aoaar
E?rS? ."? ' naaiaa iroat 4r ! aala.
Wttklauraat Tka luhuft t att kla I
Ubbb af aala 1)1 eaivlyaaalac 14 Ua
9m at
P"hi aaipanaa, Taaamoaai aaa
Irttafialddaada of traat laa)IA wti
thtraoB Jjvm Mar U 1 , aad adr lit
asm af MO. with lata rati fraaa Jaly J. t(
lar Ih
1H lataraai
awa ia
iiJlifP'E,,;, """IHtlTWUTWU 1TOH
nraiiir!ttiifr:
J.ui.im t.BSr'Ffl.iU.'iT.'V:
iitvasStfiSifeL'.iitei.t..
"XJ'r' .,. "9',?JSfiie!..
)u-ft4V VUT "" "K """
1V41
T7 !-- ' 00TT1Q1 DITH UX
n.uivBuw in Allay, north 1 atraat.
Jaallost- bal. T JalfU aad TklratViU
via :: "Vl "I. .
kla foraatUa aa4 1m foo4 It kaa baaa pr
JS'i br ttwakhaTa at4 It aa ft aaparior
ivb aaiiv.1
aaantrar aiiHTtu
food It kaa baaa pro
d taaatalltlaa ta aalt parckaoara,
Oa-WflBBLI B, BaTBatk air aat ail
iiWaaaltttoa, D 0 ar H P, flL
90 Walar atraat. Oaarntawa. 0. C.
raaal BMIM
Jaaita
MBltBBRJ, IE Mi TOM AND OTBBBf, 01B
ba aeeoniaodalad wltk altftal KOOHS,
kowly fltudap, Bliablarara sioaa, parlara aad
kadroona aiuekad. al Ba. AOT U atraat aortk, ba
twaaa tlihtkaad Blatk alraaia waat, aa a raalaa.
to boik fallroad . 11 o aaa ta foar atorlaa. aoaik
froiL alaiaaUy llikud aad vaatllatad, laa laaa
frott, alanatly Hi
tloafoi laaoMrai
tka DataftaaiaU,
Affiilofor
iwtiiniiHtr, miii aa aaar
VUkftltiaodara aaa? aaUaaaa,
JAMBB TdwLXB.
A'LBXCKtXBKT THBIB-OTOBT BBICE
a
i"5.!f,Tlw aauaaira aaaav aaimiaaa.
mv. mao a ai(
.raat. laa atavatr aavat t Vaar.
taaalh itraati bar wladawi aal batk from tka
iraai.BBa apaaa ia rraat BBiaa4 with Ira rati-
aa Si taAa JlaUakll aaUka t L .11-
P,',i.'',sw. " "'"5 ""' lyteifir
ATTRACTIVE I
I CONVENIENT!
Wa eTar foratla ika TBItlKTOTIR 8T0BT
Wag antaplalad, am tka karlk b ifa af Qalraat,
balwaaft HlBtk aad Taatb alraatl1 rz
aklaa-tloaaia-alpikaa praaaaaTbat aad cM watar
ia. Illla I. ailil felaaala.
'ayiayir taraaaa aaaia iaa aalira lioaaai
k WBlaatdoara.bUadaBdtrtaaaalaaa.iaarbla
MUJa.loora aftb Ua Xohk C raU Vi
Tkaaa koaaaa ktfa a aontk fioaW aad
fawaVtkaaa ara wall bath. laaalaafU tka aaatra
aaauar Cpporlaaur for rarahaalac
r""'H waaVBiaat0tia M ) jfl aaf
f uo.B iuiiio.1' v dksi
njumiiiiaiDiopiii rot mt-i a
WiKt!.1l,l1,,','0"'!l""- pIt
u!iy ' ''''" ami 1
170a iii.-A rim hiwhouji iitoitid
StSji'"."'.". .t.lKrl lilr.uo
JMU 1 ilri.1, btVMa.JblklMaUi kkl JllaitMita
"ffr-rTf
ocuai(
WiVdt T B B A LOT OB TH itriHn. HI
?;.i lw2,1'kaBdTaBlhitraaia A44raa T'1
MlMaOd, wttbiiriaakBd laaatlot YL
WBTl-A BIlTiUBlBT COOK
at JOdirii u. ailAvriKLE
Jll- fcaTwalH.BAjftlxUaiu.ItU
ESSADWOUlSO.lltOBKVENTll
W I l?,f."i". "l-K buy
' Vi It1"'" ,v . aadaktldraaB"
tut off a-tlalif. aadarelniklac boou aad akoai,
t k'"1'ibadaprIi, skaaTa
Ar day kola by wall araaaarwlaa proBpiTr at-
jaallf
A4. LAdtaa , Qaat aad CkUdraa'a eoad ha.
tTlAlhlma Iladait PUIIiUa t3..n. dL a. 7 i.
41a) Blatk alraal. balwaaft D aad B alraaia. tktid
door rroat Tim Uaa a Cbrlallaa Aaioattloft
n wltk aoaauatai
a oftla tlBia at i
Maaaw.llbtaadprolubla
aaallyaaia fraBiU aaatala
Proportional Baa by da
a to IL ataainaaa ! aaa
ftVAiV-W" M.Rr
;?"!l,, ffaaalhU aapaiallaia .Wf 1 To
biok.i ilna of iii.t"V k m V'1'1 "3,"!;
4V' L'" " fMtRaaV.Vi,.,.,.l,,
"SSV.V
.M.r...i.,"..'.;1
BoanUng;
l'!r"r':rT"'ll H"
n u a u 11
M U .
-L , U
lrua hAxxtji,
,0 f. Va.,ka-utaataJliaiiialla
tat. Vatwaaa fi aad alraaia. kaa
1:
;( Laaloaa eOttiil
'tfi&alVJSfi&WoV'AliVmxi
on MOKtU ' Balk roont aa all laora. Baaaia
Srtjy- " wi1 fr
?.i" NlMjlMata klllli (1 i M
:warsdairv.te8jyirti!
i m, ia aqairr. taw
t AiTBiai.ra(.
tka Dlalricl of ralanVla I lll laT.a. - KIM
lot BUt OT.Bamt,
Vmau. al aal'olo woUr. Uu rooaia iaoi
0lUatll a4 I ttlMio. ODOMtto rrall.
aqatr.
TOB BXCalAKOE-A IB CO L1TTLI 110081.
TTOQ AMD OATTLI ?O00
FfiFG'ANT:'
Sj r1 .SJ ' 'Sf B 8 K
TOTnsWpRKIlta CLlll-Waira how pra-
PkradlorBralaballalaaaaawltk aoaaUBtaa.pfoy.
vaatat bona, tba wboU oftla tlBia ci fcr iL.
lauauiaiBaau
isi2"" Ktirii rnt.-.v.T'nv.'.
viuau.Tii ncn im iirgKHioiw;
t Ijitnxil Ritixoi Tlioniii jMttritf
wtn IM0,UJ3.
Jom T. Snow toi been rrolkt&l hi
tpoctot In tt eutom-bOTU. at Baco, Ua,
' Tm RcitUK Niw Tiu, which com.
moe4 at 13 oVlock Wainradar slrit, wa.
irproprlatttr wdcom.il it "114' nflnjin
location on WolnciJkj yffXif, (lit)', Vtr-
to a number of th poKntl'MMiAol r.'
and Madam Cktucaij. a
Auoxa th. jocoTe commpnlcarjoi laid
baton to. Home TMtcfdaT'wai.cma. frora
lb. SecrcUrr of tha latartar.iliiciaaliia'LBia r
tfUmatet of th. (Enr.kJtaof-tr4UiffirfrreTJi"ifW-lrUirr vlhfpt
Xftilri for th. .nrre of thiWUn,ri j thf WayJihj'j'amliooeT, lt"U tttder-
"l""f' iumuKgap,y,p(hBf 1
th prannt Cicil yraiv TU taUroktol
ataount li 1490,930.
mla it -.1
ComuiiTtom tt -iiit!ti!kciy
tin kMilon joiUrdar, coolrmad th. fellow
lag oomlokllonn Edward B-Uoon. ap
PTalnrofmerehaadlitl thoHorrrjlla'
d.lphlai Richard Bt.rdilejl, jt,,1o(UioV,
OOtuol at Jernialcmi TboraaaiBlddlq al
r.uirlTUla, comal t6trl''n-naV1nI
and Woodbury DcnnL poitmtitr,a( rort
I"l.Me. , ,'
Or tnim ottii, lunedyciicnl;(0vi
tho War Dapartnuntiha JSth.aa4'7thi
(Taltad Bute, lofaotrr and th. 8th and M
Unllod BUtu caralry ar. orderjftif JljUf-J
vuingo jgaia auruc in, comtfia; aprirur aruLi
lommer Tha cxeontloa of lb. ordr la bw
traitcd to Ocneral Sheridan. Tha Id ti
alrfretlmcnt It ordered to Arftona, anitlh.
th regiment to New Meiloo.
Tni Mamoib Socinr hid tm Nitu.
Bwrr. A petition from th. Medical Boetctr
ofth. pittrlct of Colombia, prajloj Con.
rreii lo (Inattention to thannnatnraland
Injnrlotulr defradloipoellloa of th. medical
etattorttn United Butea narj In regard to
rank aad,anthorltj on aocoaat of th nana
Ceuarr and nnxradona order latelr lamed
from tho Nary Department; wat presented
In the Senile jetterday fa 111. Ecotl.and
refemd to tha Committee on Naial Aflaln.
NouOiiTloai. Th. Frealdent aeat tba
rouowroo; nomlnallont to Ih. Benata jcitef
dayt t. C. V. Beiland ta be collector of Internal
mean, for lb. Snrttk'dUtrlct of New
Tork.ln rlaca of it. n. Traadwell. with.
drawn. John A. P. Allen tdba'coQectorof
cuiauu at new rMaiora. Haeucnuetu.
Tlmclhr 0. Fhela to b collector or cnetora.
at San TrancUco, California. Charle. S.
Coopsr to b. inrrejor of cnetomi at Mem
PhlaTnneweo. Tub. Otait Cin Rititid. A lenatbr
pUtVa,aI(nol bj Horatio Amet and Clif
ford jUTick, In which ther make nrion
chargea of c.neplraey, 4c,atalait,BrIja.
moT ana ureni Major aeneral A. B. Djer,
Chief of Ordnanca. United Bute. armr. waa
preaeated bj Mr. Howard la tba Binale yei
terdajr. Tba petltlonera atk Congreet to
Uke cognizant, of tbeaa eaattara aad pnnleh
all who, no mailer what their tUadloE.
nan conlptrea to oeieat tn. .nua ot CQbuV
Jntllco. Referred to th. Commltte. on
miliary Affaire.
NoTwiTHaTavniaa th. praunre made for
Ih. remoral of General nickenlooper,
Ualted Bute marihU for tba Southern dla.
trlct of Ohio, th. rretldent baa determined
to adheratotba aoldlcmUtu than to th.
Chilian eo prominently nrged. Th. admin
istration af Qaneral lllckankoaDar thna r.r
hae been entirely aatUfactory to tha Admin-
utrauon, and altnongh an appointee of the
ia Aaminiitrauon. th. preaeat Ineamhenl
U regardod aa found on tha solltleal laanaa
of the day. In fact Fr.ttd.nt Grant baa
already Intimated that he la In fayorof, rota
tion In onlce, and th. applicant to atrooxly
urged tcrred In that office nearly An year.
Lrma-Cjaareiu' CpiTtrriov. It It
nndentood thai there la to ba a aOoymUon
Of latler-carrlara from tb. dlffennt cltlea la
thle coontry held In tbla tlly next moalh tor
dlaonta Ihete maUere and waVt npon th.
commiiteea or vongnai and lay their
alleged grterancee before them. A elreul.r
letter from th. leUer-catrlera of theFMla-
aupnia poti ome. baa been addreaeed to all
tba letter-carrlera In tha conotry, atklf ( co
operation In a Inoyemenl to obtain an; id-
rancaoi pay, ana oalauing tb.dlaadyanW
agu nnder which they ara taborlagi alio,
Inclotlng a form of petition to Congreii aikj
tog appropriate lagUlallon In their; behalf;
NItt Oaniu. DeUthad-.LIant. a. p
Balrd, from the nayy yard, Boeton, and or
dered to the Benldat UenU Geo, it, Brooki,
from the Benlcla-ani trranted alek ..
Faeeed Aulttant Snrgeon Geo. W. Woodt,'
nuui iu vokMoia, ana ordered to tha ra
celrlog ahtp Independence) Chief Engineer,
a. uiiiuwD, inna tpKiai anty at Beaton,
and ordered to Ih. United Statu ateamer
Colorado, and aaHetfangtneerot tha Aklatlo
Oeet.
Jrdeiad-UenU B, h. Wtiaon, to Wath
lagton, for eiamlnatlon for promotion, rirtt
Aulttant Engineer H. D. McZwan, to
Lcagne Itland, Fa- BoaUrrala Jat. Walker,
to the Botlon nayy yard. ,Tbaarderaof Bar,
geon Jamea McMatter to the recelrlog thlp
Vermont ban been ranked, and alto th.
detachment of Borgoon p. Bloodgood from
the recelrlng thlp Vermont.
iMusroasa to a retolallon offered lorn.
day. ago by Mr. Bwann, tho Secretary of
Wa.r ecnt to Ih. nonjoyeeterdayacomma
nlcatlon enclosing a report from J. n.
Simpson, engineer la charge of the work
of widening and deepening the channel of
the ratapec HteViVbJch. Ibal officer
glyee an elaborate reylerr pf th. work don.
In that direction- from tha elarl, In 1959, by
the city of Baltimore", tha But. of Mary
land and th. General Qoyernment, by which
It appear! that there was expended prior to
ISflrL aml sit ort r-KH. -vi.l .. !. ....
fy.: ' ' v ' v ""viHiH so two
nothing wae done. Blaca ISOd there haa
neea expended t!S4,N0, and, the amount
now required to complete the work It eitl
mated at 1107,000. A map ahowing the
work perform!, and nccettary to be per.
formed, accempanloa tha rcporti which waa
referred to the Committee on Commerce.
1 I ! I
Bona ntra tinea th. Howe of Repra
entatlree adopted a retolntlon calUog on
the Secretary of tb. Nayy for th. report of a
board of natal offleert, which bad been wa
nned to consider the qneetlon of relatlre
rank or the medical itaH of the nayy, and
the Secretary yeiterdty aent areipooicto
the effect that the board of offleert Ihnt con.
rened bad not yet anally adjonmed, and
that when it ehonld bay. completed all Its
duties, and mbmltled Its Heal record, a copy
Of and all Tuner. n....1.i. '.,. ".'
would b, forwarded wlthont deUy,
th. reot'UV.K """"m 'UUDg that
th. report of tha board or admiral. Cm..
.mbladl190J,or wUch SmtiTJai
r.gntwa.pr..ld,l,h.d bcar,,,
a former Becreury. and ooni.i .7.: .
found, and that a duplicate of uwu ,,
zzrmnrzz f) ujif ruiiiiT is1
j)trt4 brtha 'boards IleVOUVeTWuN
ria'.'irrtlcxiioaoi.'tV.-iiktaJV.ffl
trt-fbralointiJaM tbaab allowtatat
!eatfkntba atari of hiti rVrtMid'
Ullkali torWoV.!adlfa31la. d CorfirlW
C rtiit) IttiUerfjU &iiliit alten ibM
tb ignis mad rmlrtal between :tr4 aad
tb srailfrfrVbe1r)rrftlV llruoT la Bf
fo nrkrij,tiiih3nJi.ton.r aitrt
w larrlfobero on"Balurdaf, and will ba.
pared to report the-ratnll of bit lnyutl-
jn'M'tbnlfTTlftlBafditown and other;
i,opicVVI.y wf )ft , fed. InretHga-
w .1 , I n c ic ,'
anelalrot ofnttoBStntoiky 'dUimire
trff,lWlaknjaf thrlrtltlootrt
kXanthckycandtrUDartilarfeitrlctloaa;
ah .tT a a f l hT ami a-'l
Hrxtrjo ram, UufatT nr tub Lira
Icbaa.BTiiTtniJ-Xi mastrrar W tbf mKn-
bcislH lbMr;rnrWj.mC9srVor,th
0qlua,Yt,mt.i1rlikVooiut-room, la th.
CaHloI"al 10 o'slook laHerJayj ta uke ap.
prorriete action fn relation, to tha death or
Jhsj lata EdwlncMBtaf,)fti-Al largei nnm-
sxi arthamamberswen preeent. Senator
EJtaonaSVfTofffl6et.,ll called ulVin ta
iweVjpr.-W-. OofIn,or Ohio, wat
cMeU arcrtryk. St "Chair ttaled tba obi
lecti or theAraee.tlngk9n .motion or th
Allorwy naneiefl, a cnmmUliia nt three Wki
appointed iW 'draft nltsbl .calhllons to
uiml to the .Court attt nateembllag a
sldnday nejL, Tha Chair appointed the At
torney Geuersl, J,M vetUala aad Judge Utll
Ihel committee. On "motion, the meeting
adjourned tintll next Monday at 10 o'clock
a. y t t hear the report or the comroKUe.
'a.lanaaaa Vlnnni tnnnr fti. ..wn.
Un doctfmenlt laid beforrUbo llynte yutcrr
Aat was a commnaleaUo'n from tba Becre
tart of War, recommcndlnt! the parches, of
certain tandt at ortretl Monroe for the tue
oribsJ!teiBtateartlUBryBcnool. The
iztintandastlraatadralaeor the property,
Which It alt Improved, la aa followti
L . . Ellf w
TrrL' .. ""!
11,(5 Haloa. ......,..........: 1
L. 0 fartr.ltaaUlet,)
VT R Muitt..... , , ... 4
JoiepaTuttU.,.. ., i
Mr yinihj .:.... ...... ia
.
uanaraaaArf raaie uoneffa.
total ties too
The Chesapeake Female Collage property
la one hair held by the Fncdmen't Barean
aad bne hair In1 trntl for the loyal (lock
holders. It-it now W!t thatllorney aeneral
lloar't nomination will not ba recalled, and
that the Senata wilt ban to decide on hit
oondrmatlonofejectlon. 'Neither Ur. Hoar
nor the President look at the question rrom
a personal ttand-polat, but consider that a
grate ooustlfallauaj. qneetlon underlies the
result. They say, shall the Senate continue
to eierclia foreter those powers which It as
sumed for the first time In the Johntoolan
controtersy, when It wae bellamd neoettary
plefogaiftesior'erll purposes t Shall lbs
President be permitted to eeleel the beet man
for any existing vacancy, or shall be ba
obliged to nominate from local considerations
and within tb. boundarlee of the circuit
where th. court will ba held I and shall a
coinbloaUott of Senators be able to cause the
rejection ot one whoso chief offence la that
nn aoae not. to ouinonte nit omcee ae snail
best aid them, tn strengthening the Sena
torial seat! If rejected, Mr. Iloar will cer
tainly retain bis ssat In Ihe Cabinet. HaiA.
fyor, rv. r. zrfounf.
Tni FosTSb Co.TTMCl.--ThOi postal
ooaferene.dld not) ctoea yesterday aewaa
anticipated, but will meet, again to-day and
perhapa on Baturday. The tubl ecu consld
end yetUrday were a contlnnanee of the
registered letur and monerorder eyetems,
AB4 LbaS bofboar of tba fjHiro.eol. !
collectlonTof fewspaper posuge land the
mlsdie of JbJ poatal serrlcat tha Lransmji
tlon Of- ao-calUl newspaJera.'Srklon' ar
mere adtertltlng medlnme. In regard to
registered leture It was propossd to rsduce
th.posUge npon them, and (the name or
reetly to the mailing odes without the de
lay safiaeai to iu return inrougn tne aoea
letter lomce, other methods were sug.
gested, to popularise tba eyetem..
Tba etUbllthmeni ori'new'rafe rorlhe
B.orteyorder office by which eume of 110 and
lea can be cent for fire cenU wae warmlt
nrged. Tha ylews of the conference are to
belobodled lnareporvm .the'Tosfttai'er
Qeneradatthecloeeoflulabore. Theman-
nevln wbleri the mkjlk iMnulliavlnll.
47 ' ... .7 . .. . .-.-..v
inepnaiic, tnrongn tne louery, girt enler-
pruee and otner senemes, jras jkUndstLto,
!. ft. . 1.111 k. tIL'-l J- A. .Jli.'
aentl, tn the Houei byrlraraswmhye
tarda'y) the subject was not generally dlt
cnued. '
The conference adlonrned ataoVlnek.
and the members by lntlUllon dined with
roeimatteripea.erai; CrtsWell, after which
they callalirrOu'thaFrealdeaf
Mr. Crctwell la much pleased with the re
suit of the conference thus far, and dsrotes
hit lima to It, refusing to see all tlsttors
wnue sue conrerenco u in session.
NanoasL laurix-Another oterlow.
log1 house witnessed Ust night Miss Bate,
taan'a Impersonation of "Mary Warner."
The plot la Interesting throughout, and the
feeHnge of the auditors are wrought up to
ua niguesi point as scene succeeds scene.
lour eympathlee are enlisted from th. very
first with the deyoted wtfii who confesses to
bate committed a crime of which she le
gnlltleei to'tare her husband. .The Inter
itaw vQuuiu,ku. pfikGBEparsjoi ua innocent
woman with her husband U thrilling In the
extreme. The proud man looking npon his
wus, ror wuom ue nas cneruned the highest
respect, aa bating degraded herself, gltet
her no kind worJi, but rather upbraids her
tor oringing augrace npon me name. Then
It le that all the lmpaattonod natnre of the
woman who hat made thtt great tacrlllco It
aroused. Bcllerlng that bar husband wat
guilty of the crime which ehe for hit take
baa toIunUrlly atiumedand. tnaetlnr mid,
nest Inttead of gratitude; tar wlcaah'e heart
siung to tuo quics, ana alter a torroat of
bluer reproach, sho leatee him, and refutes
to tea bin again. Mlaa, Uataman makes or
11.1. ..a. .M-l.l.k i ..li ,7 .
.wiiwug.twwiMiaa nott natural piece
of acting, while Mr. Jordan as Qsorire War
ner Is equally natural In hie part. In th.
euccsaeiro trials wruca uary nndcrgoet af
ter leaving the prison, and Ih. final recon.
dilation of husband and wire, after each Is
nir.de acquainted with tho Innocence of Ihe
other by the confection of Boh Letltl, Mlse
Batsman and Mr. Jordan leave no oppor
tunity for criticism. Mlse May Berlllo ae
Ullly IUgg, It very saucy and charming as
lee maiden deleted to her friend when In
trouble, and evincing the Ira. spirit of
woman a. the faithful wife. "Mary War
MrVile, In a wotdra play which ersty
American should tao.lod Should ttkaD
Wiiaanacaiiam to tee, not alene for the
pletrrot "1 afford Ihesi, but for tU kood
KwUlaolham. '
T . 1- lain . .
Rioiioiiutio! oK TM AaUlvr-ilri
,Logaa, frotn th. Committee on MUlury Af.
uirt,jresentitoih. nous, two bills rot
tb. reorganisation of the army) which were
neonftaltted tad ordered tb be prlnUJ.
1 The first waa drawv by Mf. Logan, aad
pronetsXlatUe BcOfUry" o Wir ibaU as.
sembls a board or three gsaera) offleers In
exarjlnf lnlallit qmlllhilbwntnsttanl
predons ulUUrr record Of all officers, T (he
arrnf; Vo art Inperaufnarary ce In' excess of
tt organisation or wsMng ordeffud
reoemmend tot p Wnlmsni to, yatanclae ta
U resldeol, and that the, ftmeloder, aflif.
erxarntneiuuoeate to M oncers oeiue
artar. bat shall b uUc4LdM'fi!Vtyfor;
one ,yeaf, uoatian. oaiaot tnnkvsriiig.ciew
TbabUlTlsMflhe tniri!foriierleratdt
IT- 1. if . ' '. . . - Ti r"- 1 1
areUrc51WMtheaUstlWft.iJurV
dent,' trtt otto IxdMd tw$'tftWeJ,'et
nityii.urarinurroftasrias.na omcarai
the retired lin tf aji M'AtsMnai Id dult.
and all aislgno'eutajrlilch;', bate hereiotbre
neen snaoa tnaui easw en saopaseage or the
' ii also troTidee ttuti tha" offlce. or.nn.r j
anauenuaans uanarai ar tha jtraivi.bkii
rtntlnnenatJlaiyacaaerebaUieonrrln tna
same, aad no tcagert knt when' etch Yacajtt
cm ocear en lews, ana pane or usi Jtreae
Una (Hlk MIh .kill l.u. I..J --
X.MI.U VUUI .WA11 VOWWlUWUVMlItMIl
Iso, a bill drafted al tha War Oeparu
meat, which provides that artillery caValr?
aM.l.lal a.l ZZ1 -IT".,-? X7 "
aauu iHiaaiii THiaiieiiia laaii nan inn uma
viBaaiaMvu, TiH Una COlOIiai. QUO). IdaUlrQlV
a.tviwBWfiwp iajarvtaata ootuiai 01
"wti ooapftufaa, wiucn iu br tm
ctpuln two larttlltrawnABU And bp. lecoad
llatmiAult0ii6 flnt twrknt. four ionnnti.
ioir corporkK. two motiOAOl, (wo aiUJcdrv
aaii.aia w aavuicra. man MTani7TpnTaCaaw
AdJaUnU. qaArtermAaUrt nd eoomlitk
tlM of abkUletlea sr ta ba rtatallM fWtm
uta am i.trawoaniaj or men resimeou. u&d
THdrtCkfT tnrvrcn lit turh lwa-Tmant nt mv-
BlgAOtlOnecIattplAlBlO CAtlii reflnirat of
lafiQtry, cariOrj or tutUlerr, Tfat Offlc of
pott ohapltUn It ttbotlibfttt.
Tha Becreury or Wat Ia .u.t.orlfe.1 to da
ted from thtj praianl number of lUaUauaU
Aodnulort to BX tho ntcanetet tboto not
wqiilred to b held at lOMraamsnriM tni
plAc4 on lUt of offleen wkltlnr otdoit, inb-
jactto tntoBier. ftppoiaiimont or KpArulon
irvm ,uo BiDii ft .pirjiiaOQ dsjwwi
Wha tti &ut protiioo arc cotoptlet,
with, a board of thrao geoerml officer Art to
bowrmnM tatbamftaaeiAnd forttLOpttr
poaa ipeclAod la llr. Locua'a bin.
Tbo Wtr DcpArtmeat bUi flrei to ibdaI-
tertll ACtlQA Ad fttUllUnt Dnartarmaatara .
AitUunt coamtHArlM fid per month eitr
pay, wher the rArrUon Id 1m tUn two
corapt&led, A&ct 30 per mootb when ortr
two compAoldA.
Tbb Cobobbuiobaio raiHTin. Ai we
ffars jttlenli j thi rmrport of cUrgeA whlcfa,
AccorUIng to report, wtrali bo made befora
the CongrtiilQnaJ rrlotlflff CotnmittM
agalait the mAnagemtot of the a ore mm cat
prlntloff office, we feci Itdaoio Mr.CUpp
to preaent what hli friends asiert art tho
real facta la th cue, to th following effect,
iod which wtj Hod published la tho 3tat
ytiterdty ifternooat
uertAia c&argM were mads dome time
iloeo la aa aDODjmoa aad lrrospoaslbla
Kbllcatloa, aot one of which, thty bat, cab
uiUlned by facu Tbea and other
eorreipotideiiu of the preaa elnco. bat ae yet
uu cuaiKu ubtb iwcn aiaaB pnDuo iaroaga
the action of Concrete, aod none haTB beta
referred to the Committee oa Printing ot ta
aot other committee for lflTeittgatloa.
The Coogreiilonal Printer not only doe
not fear aoy chargea that may be mad of
miima&agemeDi. ana a txuuppropnauoa 01
the fend of the QoTernment entroited to
hla offlclal care and approprlAtlos, hat he
laroltc the moat thorough and torching
Inreitlgalloa of hla offlclal conduct daring
the few month ho ha been la office, by
Any tribunal, either legtalatlY or JadlcUf.
Erery legltlmat eooreo of lnformktloo may
be reaorted to, and trary mean of reaching
thetratl4aybeadtptJ,aii4 he will wtl
eome tha'Biaalt of th effort to Impeach th
Integrity, economy or efficiency of his ad
TnlnUtratloif, II has beea tninlred by a
elogl porpoae la hi offldai action to In
crcAie the tuefolnea of th OoTerament
printing office. And toelctata tba charactar
of lu work. Ia thli ha tnuta that b haa
b3IMsr aaanaaaifuli arlSlta lia la aal nn.ljiul
of the fact that la accompinarariair ptrer -
ne dm awameaea tn Doaumyoi inoeo who
wooldhftT had It otherwise If thiT could
have controlled th reaulU
Eodearor Vat been made from tbo oat
Hi of the admlalatratloa of the preeent Con
greiilooat Printer, by tbote who were la no
degree entitled to control It policy, to direct
the litersal management of the Oorernmeot
f Timing office, aod hi reaUtaoee of thlt la
erferenco hae ehallanged the hoatUlty of a
large claai, who are now baally engaged la
aa effort to discredit and rain AaadmlDl
tratloa that they coold not ibapo In accord,
ance with their own be k eat. All that tbe
ConrreulotiAl printer aitttSBOW tbUwar
bat been declared Bgaioit hint, U a citer
Held And a fair fight, and he will ba enabled
to tbow not only th anlmne bat tbe Impo
tence of bit uaallantt. lie aalu no lama
nltlei, bnt court truth and lattice In the
broadetttnd fnlleit eenie. lie doea latUt,
howeror, that hetbaUnot boladgad hattlly,
under mallcloue and rroandieet allegation,
before tbe truth ehall be reached and the
Janice of tbe cue be fall eetabllthed
throogb lncontroTrtlble proof.
In addltlom to the abort we bare recelTtd
Mho' following comnaokatlon oa thle tnb-
Ject, anl aa we want todojottleo to all tide
wegiTeuuerowuut
KoiTOanirTjBLn;i firai Permit ma ta
call tbe attention of your reader to tao-
paragrapa in ua UatpuBUOAJl of yeiteroay
with regard to eharn mad acralaat tha
Coogrculooal Printer. Hardly bate tho
wanton ana uatm,nrai luucjncnt maae
azalnit Collector Boewell been wall rafatad
ere the public aru treated to another dlh of
a aimuar aaiara, anDeutaunr lor Mr. Hoc
well the nam or Mr. Clapp. In Tlew of an
Invert .gitloo, It I almoet naelet to attempt
a, Tciuta.uu vi iub Guargua tujuio againtl me
Congrcutonal Printer. That, at limit, they
are partly incorrect aoy person of ordinary
Intelligence would find little difficulty In
prorlng Tho chargo cf ralamanagement
and recklcs erpendlturo 1 a bate, wanton,
and mill clout ualrutb, circulated by a few
wretched and miserable outcasts of the Got
eminent printing office. It la, uowerer, a
matter of deep regret that thete lmpoten.
falsifier should bar bad the power to Im
pose their bate fabrication! upon any re
spectable Indltldaal. math lctt upon an
honorable member of Congreii, who, acting
npon the repreaeatalloue of half a doaen
low, unprincipled, aod dleappointed printer,
has abiolutaly moved for legislation on tho
tnbject.
The "rumor" did not originate a "few
days ago, aath correspondent of tbe New
. ui . n vlv Hill 1U. ICIMIOI. UOIIOTB,
but had 1U origin In an anonymous and
Irreepooilblo pamphlet, circulated more than
a mouth ago, by the half dosen " mlsera.
blcs " already referred to, and t reference
to wuicu nr. uupp invited a thorough In
vestigation Into the woiklnge of th. Govern,
men! nrlntlnir office.
It Is not so much a matter of surprise that
a fow men, who had already been discharged
from the Government printing office by Mr.
Clarp. should seek soma mathM hv whlph
theripuuttonofthlt gentleman might be
Injured and their own aggrandUemeut se
cured Neither tbe correspondent of th.
ivn nor General Negley could pottlbly b.
actuated by any such motlvee, however, and
It would have boou much more credluble,
ctptUally to tha latter gentleman, lr be
would have uken the trouble, be Tore taking
any action In th. matter, to ban first user.
Ulned tut correctness or the statement!
made Had b. bar. done thlt he would no
doubtedty have caved himself the odium
which mutt follow an Invettlgatloo of tbe
maiieri as then tan be no doubt that Mr.
Clarp t admlnlttratlon has been character
ised by the strictest Integrity, economy and
thill JlaTITlAi
vftiiimw, 0 0 Jta U
TiriTltirCBP.TIONS
-r2
nrcsnrcirx okabt at home
first i: Veil in a becrption
TiUftjrncxuixHcic,niUtnrTAiD
rAtBioa or Tim armor.
Otl4 PRKOrrT.
!PnsUtat aranl'a Tint ermlnr reeeMIorf
was bald but rrr enlai, and bom o'clock to
11 p. mi then was a eoaeuat stream or visi
tors pouring Into' th. Executive Mansion.
At usual th President aad Mrs. a rant re
ceived Utslr Visitors la th. Bine Boom, which,
fh Ih 6tw-ArmlnilsrhledalI!ott carpet
aavt Its' rich, and costly' fsmlturs, preeented
t1rnaeehrnu.atKrffiaararlte.
sV.AlubarM.Ualtal tWtee Marshal
t)tJimitrtct, presented the Vlsltort to thi
FrWdahL'whll Oentral KlobW, Commla.
waafsi iff j-thua o?sllalgs, petrarmad,lha
sasdnlytoltra.qraritt who waa etqul-
aueiy asufsa ta a. rtca, enrnsoa aua. aieganuy
trimmed with black velmrre lace. Bha sraa
VirOTrideiby.-lW. (euetaty lUh, Mrs.
rfcintary Belknap, Mr. Borl,Mlt Borle,
itrsOeftyaKDeril, Mrs. General Porter,
Si-aeueral Babcock, and Musee Ntlll.
rant.anVtVadxu Dents Oeaeralt Dent,
Pbtter gird Babcock, and Colonel Douglass,
rVt'eml .Grant's etcretarles, ataltted him
fecMo;tttBssl of caJlerf who thronged
upOuhW
iraocghe 'ilsflngulshed persons wbc
called to pay tbatt retptcutoosr honored
Chief Vatfstrate were noticed SecreUrles
Robeson, Fish, Belknap and Coil General
rjoermsn.aucl wire, Conuniuloner Fisher,
Judge Casey, of tha Court of Clalmei ex
Becreury Boric, Commodore Binds, United
BUtet savy, and daughter) General Zellen,
of th Marin. Corps) General John C. Fre
mont ana hue wile, who waa magalneently
dressed la a lrtae.mrAre' antique, with costly
uee ooay ana overskirt, having impended
from a chain around her neck a massive
gold cross, sat with earbanclee of unusual
else and unuiaacy! non. Horace Capron,
Comralaslonv of AgTrcultnre, and wUet
uon. Tnomaa A. jeactes, member of Con
gress from Rhode Island) ex-Foitmaster
General Sing and wife, Senator Stewart,
uommodora Smith, United Btatee navyi
ti. P. Banks, Hon. Amssa Cobb, Captain
Parrott, Ualted Suite armyt W. W. Cor.
corinleei,Geo.W. Rlggf, Jadge Geo. P.
Fisher, and hundreds or others.
Kentucky was represented by two of her
fairest daughters Mrs. Becreury Belknap
trormsrly Hits Tomllnson, oruarrodtbunr)
and Mitt Beck, daughter of the Hon. J. B.
Beck, of th. Ashland district. Mist Beck,
(though quit, young,) In grace of carriage,
elegance, aad dignity of person, recalled the
graces or Mrs. Crittenden, Mn. Pretton, and
other notable Kentucky ladles or Ibe old
rvefene.
About hair-catt nine o'clock Vice Presi
dent Colfax' made bis appearance, and was
immediately eet npon by th. assembled
tbroug and those newly entering, all eager
so pay tnelr respecu to tbe pormu.
Tho UafUeband7nnder the leadership of
rrorttior Bella, was in attendance, and
discoursed moat excellent music, which was
highly enjoyed by au present. If we msy
Judge freu the numerous eocomlume onr
heard during the, pronunad. through th.
different rooms.
The irsntlemen In atUndanee were mostly
In full evening costume, while tba tollettee
of torn, of the ladies were most exqulilte.
displaying exceeding elegance, taste, In
some intunces costliness and magnificence,
and It tbe brilliancy or Ibis reception Is to
be an Indication or what th. succeeding onee
are to be, our vouriee or fashion may b
satisfied that this season will eurpasa In
gayety and elegance that of aoy previous
OkSCKTEBS
TAIrtj Xleea ar Hllreri or Sense.
s aauaw as..
Two first-cuss operators, two second.
class and six boys or low grids last night
recanted ana went dick to the smolov of
th TYestsrn Union Company in this city.
The leader It aald to bate obulned more
money from Ihe league than any other
member by pitiful tales of destitution, while
alt the time be was .sgsged In negotiations
with the sgente or the company. The
name! of those (olng back are Kanode and
Bwlfl. flrsbelaasi Loomla and Klrbr. aecond.
class, and Slaleup, HarvsjcuUer, Lapham,
nalley, UusWOrth and utrcomb, the latter
"th. eltteen ysar old boy," or fire alarm
nnorlety.
The etrlker say they are stronger without
Ibia with the recantert, but they regret the
aerecuon or tunoda and owin.
Telearrtapssl. aaraMary.
Fail oontlanu eidted oyer the recent
tragedy, and collisions between dtlsena and
tbe police are frequent, bnt so far not serious-
There are now In Paris oyer 100,000
uiwhiiuuuuiuk lufkiikcamioisDi car
tlrv which recently arrived from the carrl.
sous aad several batteries of artillery rrom
Ylncennesi The police force hae alto been
largely ucraaaea. it u nos euppoeea mat
the people will dare to make any further
disturbance. The ifiirsftlolst appeared yes
terday as usual. The lone or lu articles U
very violent Rochefort, In a leading edito
rial, aayn "The demonstration yesterday
hi cry mr jusuce- --to-morrow tne cry
may Come for vengeance."
Hoiolslu isvicxs to the 91d of December
eute that tha Austrian Irlgite Donan, Ad
mint Van P1U commanding, arrived on tbe
20th from Tokoheme. Bh encountered a
neavy cycton and sauered eerlons damage,
losing her rudder and sum noet. and bus,
talelug other Injurlee. The islands bay.
been Tlslled by furious galee, cauelog much
damage. Tbe bark It. N. Wood baa re-
luraea rrom an nnsuccessntl voyage to the
Ltunde of the South Pacini! under the aue.
piece of the Hawaiian Board or Emigrants.
The natlvea refused to go to the Sandwich
Itlandf. The bark Almenla, from Baltimore,
which pat Into Honolulu In distress, wat
within 100 miles or San Francisco, and was
blown off by ssvere galet.
T thlp Robin Hood, Capt. Taylor,whlch
sailed from Honolulu on Angult 5 for Baker
Island, waa burned on Angutt 90, and be
cam. a total loss. Th. crew arrived In Hono
lulu on December 30. There It no doubt
that tho thlo waa fired by tome of tbe crew.
four or whom were arretted by roquett or
ma unitou etatci consul on tutir arrival at
Uonoluln.
Tni United BUtet collector has demanded
ortneciiyor ot. iduii, M,wo ae eucces.
alonut on property recelrod from Henry
Shaw for Lower Grove park. Tbe cltv de.
dines to pay It, and will probably contest
lua lu.ii.i.
Taa tteamthlp Betlona, of tbeliondon and
New Tork line, which wae recently disabled
al ece and compelled to put back to Fal.
mouth, bae been repaired, and tailed again
for New York at 8 o'clock yetterday morning
Trri Mpro Cattle, rrom New Tork, ar
rived at uavana yesterday. The United
Bute war tteamer Severn an 1 the monitors
Dictator and Bangui, from Key West, also
arrived
Ma. Ilatonr, at a public breakfast In
Birmingham, denounced the American Fe
nians, out premised his co-operation to ob
tala In. releaee of the Fenian prisouert.
Taot. BhlDisiw, an aged man living
near Bharptburg, Ry , ttruck hit wife back
of the head with an axe, and believing her
dead, hung hlauiir,
THE NEWS BY CABLES
IHAHCst.
arU aim AIUIe4-Prranaa atre.
stainy tar Titter rlalr-The Ar.
ralgaraesit f Beehefect.
toroos, Jan. liU-Letter from Paris
represent that tha feeling of sympathy for
victor .voir u preround and wide-spread
among tb. mastes. Th Government Is
Using envy precaution to prevent an out.
bunt of pubUo Indignation.
fins, Jan. 13-The dlt Is still much
agiuted onr the recent homicide. Troope
are held la readiness to act although no
display It made.
Tha Emperor to-dar vttlted the barraeta
aad mUlury school.
Rochefort was preeent al the littler of the
CorpsLegUiatlf to-day.
Monday has been appointed at the day for
discussion on tbe arraignment of Roeeefoft.
it u rumored, however, that the Govern.
fnent wHi withdraw' lu demand, end, will
propose a taw providing that an poUUdf
crimes and offences shall be tried by Jury.
reraecaal txeltulea rtts n.arksn
raaatxr rrepoeeaU
ManaiD. Jan. 11 In tbe Cortseta-dar
Benor cotteuir Introdoeed a proposition ex
dtdlag forever tbe Bourbon family and all
IU branches from tbe throne of Snalni
ine debate on the proposition will com
mence next TOesJiy,
THeratlHalltlaatlteeai Brltlsb Ce-
latntttaa laaaasadtnaa,
LomMif, January IX The PM JKhll Oa-
tisu diy tpeaks of Ih. petition of the
cwonlslt or British ColnmbU for ladepend
eoce at ae work of American Mlltlclant.
and Intended aa a let-off for fh. Alabama
claims. The petition, If genuine, would
hat. been addressed to EogUad.
LATE FOEEION nTTELLIQEHCE.
ByTrraebCalUudIUkkm'kIrwsl-aey)
Pius, Jan. 13 Midnight. Tbe Emperor
Napoleon visited a reglmsnt quartered In
ferit to-day. He u warmly reodvsd by
in. troops, and ertee of "Ylv. L Empereur,"
"Vive Napoleon," responded throughout
tho entire line. The Emperor seemed In
good spirits, aad received Ihe plandlu or th
troops with evident satisfaction
Additional regimen! of caralry are ar
ming in parts rrom country districts.
it is reported mat Minister OUlvlere.on
horseback, directed tb monmenu or Ih.
troops In dispelling the crowd which gath.
end around Rochefort during his dedimi-
uon on in. unamps Ells last night.
uiuvier, Doth la WibUc and private, Indl-
calee the determlaatloo or the Gorefiiment
to put down all disorderly tnanttoctation.
ana noia tne radical elemente la check by
force lr nccettary,
Tbe Court or Cessation hat reltcted the
appeal or Qroupaonnse for a nsw trul.
M. Louvet, the Mlnlslsr of Commerce, ta
formed the Senate to-day that France woald
withdraw rrom the treaty or commarc with
.ti,mini
Ao-i, In an aditKllreSptm'aialfrBt
proposition made with a Tlew to tb arttle-
ment of the AlAbamA claim, aayti "We do
aot beUere that any American of high spirit
and patriotism would tetloualy propoee to
accept a tuoe of Brltlab territory as a com
penaatlon for an alleged national wrong."
TbeCiMatlTa OIBeai' la thoHarr
The recent dlscutaloas In th public) Jour
nal on the difficulties concerning naral rank
hare led to the Inquiry, What It thlt "ezec-
uUto officer" who em to oppo a prlnct
pAl obstacle to tha proper adjattmeot of
thesa difficuItleiT The -'ezeeatlre officer"
1 a faacUomary orlgtually Introlaeed Into
the CagUih nary to aid Incompetent cap-
laio commutiooa irom in noouity, irotn
royalty aometimes, then being a neceaslty
for some one on board who should be compe
tent to uke can of the TMtel. This plan
Auia been Initiated la onr qatt. .hara ti
hare copied a good maaybad thing from
th aristocratic English eerrlce without al
ways taklnr the rood. Tha n--DlaLlana
are Intended, howerer, to Jeatonai j guaird
a;akiuab lAia geunasg twron VI BOJ AI
vuvrTitj. u.i, craaajutj & twnoi inaepen
dent power hu nown up about Mm, which
la working greatharmto the aaiy.
uvratuijaa hiu ejaq uje, ijauja.
to cruelty and Injutllce the commanding
officer, perbaps, wholly unaware that Illegal
and barih Duolahmeate ara Inflleufl oa tha
men by tbe authority of tbo ezecuUva offl-
cur. aosuca a pout nas iue oaogeroa
InnOTAtloa reached that an executive nffl
cermay commit almoet any act of lojas.
a., aaaava n mwi aa aa iclsuimk U iaa a ".Ulaa-
mandlng officerIf, Indeed, th injnred
part? be allowed an aDoeal (Iia uttM aa-rai
"I must stautn my execaUre officer, no
matter If he is wrorg.'
In oar nary, too, a ta tho English, il I
notable that tne power and Importance of
the executlT officer Increase In direct ratio
with tbe feebleness and Incompetency of
.u BWDuoaaaiDg oracer no CApiAin ox real
force and.ftknow.edge of hi profaailoa dwarfa
hlmteir to rnagTilfj hla saboinatav aod
inch a decision a that abort glren woald be
the declaration of one admitting hi own la
tufficltney. Uriglaally adopted for tb eon
Teolenc orconunaadlng ofllcert'the ezeen
tlTe"ba assumed iachaggredTpropor
Uon that he may bo heard to object Eo -the
laterfereaca of tbe captain," when on ren
tnretto restrain or direct hi official com
duct.
No inch anomaly exist In our Army,
where tb captain eominaadi hi company,
tbo colonel hit regiment penonaUy, and
they are always accessible not, as la the
navy, sitting often la hi cabin whilo a ab
altera rule with .responsible power what
ba been placed la their charge. What
would bo aald In the army If, when an or
derly sergeant was reported for hanging a
loldler by hi wrist till hi hand were par
aljred. the captain of tho company should
reply. "I muat ittstala my executle1" And
this medlara! tyranny la a republican nary
la perpetuated under tbe name of disdplioel
He who waa once called tbe "Anl Uenten
aut" wa advanced to the Importauce of tb
executlT officer, and we now hear of them
aa "tho second la command,1' Already tbe
saaoow of the coming "seoond captalu" 1
cait before. IV. r. Jlmn,
A VTIfc'a ftlrateir-ltovel tare for
DrnalaaaB.
A devoted wife realdtnrr In th Twiik
first ward ba adopted mesne for the refor-J
m.tlfw. nf . .1I--..I... . 1 .... .f
u....yu v. imiuiuiii uukuana tost ar
worthy th. attention of every wife similarly
situated. According to the report or the
police, at hair past three o'dock yesterday
morning Oncer Trabold found a handcuffed
man wandering through Third avenue. Bua
pectlng that he was a convict who had
eecaped rrom hie euatodlaas.
ho questioned
him. when the man. who bore
re eridencee or
respectability, suted that hla name waa
iiayette d uoates, reaiaingaio-SinEait
Twenty third ttreeli that while asleep torn,
or tbo boardtrt had manacled him at a
practical Joke, and that he wat la teereh or
tome person to relievo him. Tho officer ac
companied him to tha house, when th. da
nted Mrs. Coatee told an entirely different
tale Bha itsteo that occasionally Mr.
Coatet It In lb. habit or Indulging Immodo.
ritelylnth.atoof liquor, and that durlog
these periods be carries away from the bouee
and pawn everything be can get hit handt
upon ehe consequently hltt upon thle happy
expedient or reforming him and breaking
bin or his pilfering habits, and for that par!
poa purchased the handcuffs and applied
them. The officer prevailed upon the lady
to release her husband', hands, and turned
him over, about four o'clock la the morning, ,
to her tender ioUcltj.de, .V IV iiM.J
STATE LEGISLATURES.
Aunana. n
JloiTOOuxar, January llrn m. xt,,..
bxlay several members eipreeaed Indlgna.
Hon at the Introduction ot a resolution au
thoriilng Ihe appotatraenl of a clerk to pat
In legible and sensible shape blue for a.
groeBlog.
Th. member Introdudni It said tha Qov.
ernor had often to apenm bills thu were
disgraceful to tho Bute on account of th
bad tpelllog and worte grammar.
The reeoiaUOQ wat defeated.
There Is much lobbying In regard 10 bDU
granting Bute aid to railroads.
SJEOBOIA.
Atuxti, Oa., Jan. W. Th Senata kd.
Joureed without transacting any business.
motions completed ihe rod of lit mem.
hers, when In order wat receind from GOT.
uuiiocr.apprcrreaoyaen. Terry, brdsrlng
a recess of the House until next MOddiy, to
gin lime to Inquire Into Ihe eUgtbmiy of
members.
Gen. Terry hu Issued an order antv.t.ii.r
a board of ofltceni consisting of Gen. Roger,
Gen. Raines and Major Geo. Goodfellow, to
convene Saturday, to Inquire Into the eligi
bility of Meiin. Winn, of Cobb cosntyi
i;ouier, or Dooley countyj nolcotnb, of Mil
ton eounlyi Anderson, of Houston coduly,
nintoH,ofMsrloncoonty, and Welborn, or
Union 00001, to teals In Ibe Lcgtslatnt.
nnder the reconitrnctlon acte.
TEHMKiaKE cuaaTTTtrioWa,r,
COSTCHTIOM.
laapertaal Prapealltea Naktaltl4
B3alrela.frras;efa baflalitalllea
la Dlreel Vale aa Asa.aaeel BUI
raiarhla arasatMt.
Nuanui, Jaru 1A Tb. cotatlrtUooaJ
convention toay wa. again engaged la Ihe
reception of propoeltlont, many of which
were similar to others offered yeaterday.
among tiia new onee were proposition to
prohibit Ihtfaiiherlaaneof Bute bonds; U
rtea me But eoutuullou snide by arttols.
aaa uops snen amsnamenu aa are nteee.
ssryi to reduce the number or drcult and
chancery dlstricUi to compost the Supreme
Court of a chief J mulct and four associate)
to punish members of seoret political eocletlsti
to elect Judicial and county officers as toon
as practicable afur tha ratlficaUon of Ibe
eouttltntloai to submit th question or col
ored enffrag to a tola of Ih people aa aa
Independent propoelllooi to adopt the sys
tem of visa ten toting la all sleetloui to
limit the power or legislation to remit
penaltlea and pay claims) to protlde thas.
th pubUo debt shall never exceed fire per
centum or the taxable wealth or lb. Bute,
and that, until the debt is reduced to that
earn, lb. Legislature shall bar. no power la
appropriate money except to pay existing
liabilities, and ordinary expenses of tho Gov
ernment, and to confer the appointment or
secretary of suu on the Governor, lubject
to ratification by the Senate.
A section was adopted against the recep
tion nr any petition or other comrnnnlcatlon
speaking disrespectfully of any department
of the SUU or Federal aovornnuat. This
was suggested by a letter from a member
CJJu.cyrC'UlT-f f J5W. ipeakluc "-".
BUIct, whlei: tho convention refused to
nan read.
Th. committee on, the bill of rlghu t
ported the same with akTcndments, declar
ing that elecllsaa shall be ieend equals
that no voter shall be deprived ot' riC't
except by process or UW agalasl "'
oathe,and prohibiting slavery orloToluu
Ury eervllude, and the passage or Uws
recognising th. right or property In nun.
me report was ordered to bo printed.
saw YORK.
Tba Roveem. Fraatia Tb.c.he
acaBalT. Clsray naaaraelarera
and their W.rksaea.
New Toar, January 13. Collector Bailey
la Hill engaged In examining the book or
whisky dealers, telaed on suspicion that tha
Government has been defrauded. The 4
ubUthment tolled at No. M Pearl street
seems to have belonged to Chat. C. Conaell,
a promlaent politician.
There Is nothing new In tb. Cook, scandal
can except that be Is missing, and that bis
family were to-day engaged In rreperatloni
for removal.
The dgar manufacturers and their work
men have arrived at petfoct accord to refer
can to the best mode ot removing the pres
ent depression in tb American cigar trade.
A petition to Congress Is being drawn np by
the National Olgarmakert' Allocution of
tale dty, and alaou drcnlar calling for aid
from the leading trade unions of the Halted
Suits, the object being either to obtala a re
turn to theuriff of ISM on tha Imported
artlole, or to obtain an exemption rrom taxa
tion -on th home-grown tobacoo.
Js
TUB CARADIAH riaUEHtE.
llealll Dtma.alralleas.
Toaorro, Cixisi, Jan. li. A special
dispatch from Ottowa to Lh.XiJr eayii Tbe
Minister of Ihe Marin, adrertlted to-day roc
six swIR-salllng schooners to be used for
marine police purpose! on Ihe coast. II It
not Improbable that in vie or Ih continued
opposition to reciprocity on the part Of tbe
American Government that more stringent
legislation will be adopted next session for
the protection ot the Canadian fisheries, and
that same modification will be made In the
UrIIToa tha lam grounds.
ADlrLTSjuTtra Olsons, 8o many hare
been the cotnplalnu mad. aa to tha exten
sive adulterations ot candles by unprincipled
manufacturers, that tho proper authorities
In Itsw Tork hare Uken tho matter In hand.
A corps or exports were detailed to visit tbe
grlndpal esubllahmeau la the dly and
rooklyn, and pnrchaae sample or the dif
ferent vartellee These tamplee are tone
submitted to chemical analytUand there
snlu published. Tbe names of the parties
manuiaciunot or dealing la adulterated
.kiciea wui susa D. lureisaea to tne juouo.
By this means It U thought ths nefarious
business will be put an end to.
Tni number of ImmlgranU who arrived
at lit. h... .1 tin., M In 1 1M1 ... .1 A .
against -0,884 In 1869, and 1,01S In 1M7.
Thsr were or tblrtyalx dlffsrenlTiilltuikl!.
lice, tnougn most 01 mem, came from Ire
!K it. WAI s Knnfi-.nA". WW i N?
Scotland, (1,4.T.) Six thousand nine bun.
nred and seventy-eight were under fifteen
years of age, and IO.W3 were between fifteen
ui. llllllj-uiB.
PusOl AlTIUB, the third son ot Queen
Victoria, experts to visit New York about
tha BOth ot tils month. He doee not Uteod
to appear In any pnblla capacity, or to ce
come tbe subject or object or public bells,
processions or receptions It mav pleas
tome pertone to know that toe rnnce'e
name la Arthur Wellington r.iricki the
Duke or Wellington wae his I xl.atber.
Tow Allit accerta tbe article of agre
ment for a fight presented by Jem Mace,
with the exception of Ihe one refusing to go
to New Tork wlinlo a week of tb day of
the Dgbt lu selsct the referees. H and hla
friends consider II onjuit.
Tas Cathollo population of Masucbutettl.
1U0,IM0 churches, noichurchee building, 18.
chapelt atUchcd. tOt prlcatt. 183i cl.Ae.l
irndcnU, V,

xml | txt