OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, January 15, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-01-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V-7
''WiE9V'm. :
VOL XI
ItKDiYl .
tlT Wlf . t, ITILL c.i.)
.aj n.vsi.reie jreiiaiBi
it. ,
ISiHIIfi
I
Vf ""VAWtfl JlTStAnil.
Vurtf Alw. CAali aat., TU, af.f.l.g
B-tfrf .!!.. Jcl.,ll)U'Wlffr M 111
Caeataerae. Seaakla. BMfm. BroaAtletka.
farMMMW..MTOT,tUk Veattngt, tinea,
bik.AlMft.lltMfi.illk Yervel.n leree
CTaAamVlflaJ Diiaan. AtuakMa'
llae, Saapeaiare. HaBalarakUlWn j 7)
feyi?4,,-?if'V.Tis.',.,:T.T.r4
A, -ft -. lrilauOt (
r,B kit leeaallBeeAevta4tveB1s'atlt the
ttrrtokl'ltvM-lf .... ..
We mIi MpatAeAaikaaUaA t Jeaterrfda.! tor-ate
biTMi U Ike aWeve eale, aa IM gee ar dl Alt!
Jim, aa waremsiOtwlellr J r rlfU aale.
VtlTUBaDa,ia.l
lii
BT COOPSB LAYIHn.B, A act.
(Sueeossors.o Jaa O. MeOulra AOo
letlkws-t sotker r rcaaeyltaaU Arcane asd
Ale IS el Street.
Vi4ru4brtUtMri4Jff lillai
I from lUrnMi-IIiiiMiU t4 tkn 4lr
ilk;
r wav,
fc
eeeaal
call A
nra-alaaa. I Ik
kJckaai fclAAer.
I Viarkft. lino. ,. aaal
State oi Mary B, FlUf"
MrlLriilMUta
ry a. fMlnl" a, flllltllll
TTOttBha.TO;
aaattaaaara aat Hal Biuta arKra.
3 1 taataaaat ai aat of taraaik aa4 0 lifaaU.
r&msuv.fra,,sLiW3ftrt.lK-
anaMOMDlT H1XT, (UTla UtUil.al4
Maak. p. m 4 wt aWtl jmII la trail af t
traiaa4 AoaaaYa. MT8UU air W Ml,
aa tka Lot whUa U aUaaa. kat Ui atU l4
ri wi ar m aia raaaiaa a u
Tarmat "Oat kalf aatki kataaaa aa4 It
aiaati. far ataakaarlat latar H aatM ar a
iaai at iraat aa iha vraalaaa OoifniMUl lac
taapaalvarakaaara aoaii XU karaaalr4
oaiarafaaU. QHKUAai WlbQiBl.
JalS-aakJt aatttaaaara.
QOMrAIT FEOPIITT TOKIltX.
lllMt Oftl ! f
I
Wiiaiaarar.D Q Jaaaarr I, U70-
Will ka aaM al pafcUa aiotlaa aa MUSDAT.
Jaaatrr IT. al tl alaak a. at . altk Iapa at
a. Antarr lav
7 rvapartf n
MBa nvpBar rofori an itpni
atorai. aaA aaUUM qaariarwaatar aaWr-.
artlirafT aaifafma, aaalaa. klaakata aaAaralatk
la, boaii apara,aata aaala, aa , aa.
f kt aala wli a aoaAf kp pkcka-raa, la aakgHi aa
wftklka Jlaiaf aokUanktaikadaaaaak
alAt iatlas Oapal OaArtaimuUt .
PRATT'S
ASTRAL OIL
Can be burned inany
THAT 'BURNS
KEROSENE OR
(-'
' JCOALJOIL
I (aajrl
OHQ2Atsr3-ET
Burners is Required.
i U ' J l.)
if L ! J 1 ) 111
FOR. IA.LV BT s
CBtAS.jTJLLICHi ft.,
NO. SilflXit
Uetwecn D ana E RU.
J9-D1ALIB IM CUIHA, QLAIJ, 0H00K
IRT WARI. SODIIKIIPJNd ABTICLII,
LAUPB, AC , Aa iU t(
TltiorA.raA tkal tat trtHoir la tk aaaaU
laaaAaalba Ikflapar rhraary aash lhal Ua
llftafor Ina ainataaU fad Ua RcasAaar aia
s,c.,araiffl.in.,,Mi,i6,arjr.
;iaifiA.T woilitKo. imui U. n-
will J, ! ik!U'' r.eaef iTeela ef.aee.'ke.
"""WMW l, on.. ClUel...
JiKAIMUMKia -MtlN II
luti.1t tte IMalrlefer Celam
i?eB.klJtorz'm'i
araarat rtrrl. Joc-ah
nuiliui, aaa aaa-. auaaaraua 11 aaa
af CoIWmIU. Vnewn ia AMarOU ea the lel ar
pise .f Ml cllr a Mt 8. , Is rteervatieu m-
TfaXi oniai,TlV UaaaAae,Aelttrt
Ike re-lAee la e(VLl valve aaA altaUce !
ecnrei by a AecA at, If at Rw.laet !!'
Urr U Ua Iraataa Uk au baailac UtoMaU
OaatartaalKf aaAaUaipallraiaaaaai taaaC tlv
ilUtil aatraM wilTC ralfl fraai U Hf
Umt at Uiaaaf ulf, " U Mraia ( ula ara aat
omi14 with whkli UfalTf fiap -lar r aala.
ihataDrir wtUba raaaU U U flak tUMUf
Ikaaafai
laaaa
UaiTIDBTATH riTlKT OfflCI.
Wnaiiarei D 0 J)aaaiaWU,lM
Oa taapaiUlaaorCaaaLkjBkAiiraiTa. af Maw
Taik N T.. prailif lortha axttatlaa 0 a paUat
raaUA uVlnaa lStUikdao( atkrak, TkM.ftw
aa ipramaila a Uaimallaallr BaalUa rra
oA t
For3 B&Ie of Bant
liaalafaar,aalaaffara4fark-JK)0. t4
xUrl.. l.-iTj
Oar WawTatkawa.
fltOlA
-BUT
.Vnii aai tnfntV fll TIlWaTkh
.1 ik-w .,h ariri."
MNiiqltlkU aa, aaar Taalk tUaat.
iau-w t. , . . , . .
TE 1IIT1 -1EI OITfl Or W AID
h fct.J-ia raraUka4 ROOMI la a aw ktmaa.
la aaa af thapaaatfaaklaaaklaaaA kmaakf loca
Uaaalatra atlf. wli all ika waiara iBtaraTa
aaUflMltaAtaM wMUr.kaib raaata aaA walar
tlaaata aa aaak laar laqitraaoatbaaat aaraaaaf
aartaaaik aa4 I fetraata. appaatta rraaklla
itav aa n-a-
,. I. I II- ..M ".
T?0bV (ALK-A. tMALL COTTAOI WITS tlX
U Ailll)lwlrac Allar, Vartk I alrtal.
I
-.. aanlval
lllV4- 'kH. TWMIU HTlinllll 'li .
TTOO
FOR lAtl -A IiTfaaaaatllr ar Mli4
Uarxatvla.aad koa-ftH , U baa ka
icufH it 0 ? tl ft 1
!Mk vr. - . .
will ka fU la. 7at1
aaatlilaa la amll parthaaara.
atraal, OaarfaWws Py 0.
XflMBkRI. vmATOll AMD OTOSM. dAlf
illa aeamaiaAala4 wllk altiaal ROOMI.
aawlr Iua4 ar. alUklafora.vi
Eairaanaa(UhT4.atka MTU
Ivaaa llkikaka.il(aUkavta 1
awra.anaat pariara aaa
l aim
atraal aartk.k.
raata waat, aoafaalaal
la tarn alartaa. aoalk
la kaik lallraalk. Hai
fraaL alaitaltr llf kui
aaA Ti"Ut. Aaalaaa
Ma fat tatirmir aa an
naar( aiar aa aaar
in iiwartiaakiafWtkftif Btaaara aaaY.1"
kapTTAIkfiaa.
;U TOTTLRR.
RR KlKT-rRlHI BOUII, TOUR ROD Ml.
tal yard la rraalaa aka, wllk ataallaal
walar. attaaui aaalk U af K airaH. aa t or
Sar t Tflrfaarlkitraat( laaalr tf B,
TlBRMRTI,PraaaTttaalakTaaaa. iaT4f
V IXniLtlXT TBRRR aTORT
MOtUlkwaik atUitiMkuk ballatsn. I
oan.
tvaiai aiarau iwa aaan aaai mi aaai
iaaaU sUaatt
iia wiaaawi t
wli
I aal kaak (raaa tha
atraal, aaA apaaa la rraal aaa la-aA wllk li
hmi, ipiit 11 imii lit ifi 1
iavRa aara Aaaltabla raaUaaaa
wllk lr. rf ll
1 1 If Ik. .I.r.
ta. la aara
niaa ai ay tuaa hhi
ELEGANT !
-AnRACTIVEr!
CONVENIENT I
Wa afar far aal
PRKSIBD BRIOK
balaf aaaiplalaA. a
kalwaaaRlaUaaA
,tiro,vAi?"jfHfa?cyiT,
a taa a ana aiaa ai u airaat.
Taalk atnaU.
fkar oaUtairKaMbatlcraon,waUr ataaata,
klaalaaata-aJotkaa oraaurf. bat aai cali araiaa
jbraaikwfli a faraaaa kaala tha aalJra kaaaai
biaak waUalaaila4aaa4lrtaiaMa(rvw'bl
Mklala, laacaat Ua kaai Martk OifaUa plaa.
ThaM kaaaaa bata a aaalk fraal. aaA ara ka4a
aiiraailTa by bap wlaaawi. tarraaaAparta, aaA
laaaaa ateaa U rra4 itapa fat H tf mai I with
m vllkMl takl
Ta partiaa Aaalriaf AfWUa Dwallla bmaa
a tar apywnaaiiy ivv piruinir wa
mi TkMu vail kllL. laaata Jla ika aaatra
afUaailp.aaAaaataalaal la all tka atraal raU-
.rtr ... 'j:vjB,wiVriTf1o .
Brakara. OU Ma., A 10 lataaik atraat. tbatwaaa
OaaAIl atraaia. Aaa
T7IMR TnRMI
RKIIMID ROOMS FOR RIBTMK A
V Aaalrakla laaaltaa laaalra al Ma.
IM ;
iraat. aaarbfUaaUk, .a
TRRI
XI wllk Balk Moon akA.WaUiOlaaalatlaakaA
k'M;pavral kliila Raaiad far gaatlaaiaa. I pal;
ai a 1 Tkirtaaau. aaal ataa,a raw Aaara aank af
TR SALB.-A TIMB BRW HOUBR. IITDATID
l: la ika stoat Aaalrabla laaatlaa tad aalfkbar
k)wt4 latka cup Tanai iibarai laqairaaiaa
WnU.
1TAMTID-A LOT OS THI IILARD. BR
, IvaaallithaaATaatklUaaU. AdArtaa1 T"
al UU OMaa, with prtet aaA lacaUaa.
TTrAMTID-A BRfTiURABTCOOK. ArrLT
W a Joiira H iUAFPIItDri.
. , . Paaairlf aala avtaaa
jaaiPfv Ml. Twalth aaA TkUtaaatb ilrtala.
LUatADWOUXMO I1A9BKTKMTU
a itraat. balwaaa L tad M.twanalAa. kapa
aA aalla all klada a7 ladlaa, aaaU, aaAabjUraaa1
aal aaaiotktap. aaaaraiotaiac aooiaaaa aaaaa,
iau. aaaa klaakata. aallta. kWaafaada. a kaala,
ta Aap ab aiall at alkarwtat pEsapllr al
aaiaAU. vlaattf
1.1 R. JDItBPATB FAIR lOAIHirRIOBB TOR
!l Laliaa. (Jol a aal CklUraa'a BaaaaA baal
CUiklar Oaaar Clotkla, B00U, Sbaaa, Aa . Ma.
ATaniaih altpat. blwaaa Uaal B ilraata.UUe
Jaarrfnai It"! Maaa Cbrtallaa Aaaaalatlaa
LVlUla.i 'B -lap Mala kj MaU pftfmulp
!;t.J
E.BBEEHHDBH
TfllWOUiaa CLAB8. Waara aaw pra
llaraialakaltaUaaaawjlk aaaaUalaatplara
al haaiat lha whala ar tba Uaia ar far tha
w.T Mraimi, V..IUII. v.rftt 4if M. 0.
bli.a .bV. U..M MM.
Boarding.
noAKnini, .
1 . IITJITUS HMTTlIt
if L..4... M.ly.T. k..t. I..U4 O..M R.
9 T..U ktrMl V.IWM. u & K .IrM., kM
FIRIT-CL1II T4BL1 B01BD Oil BI HID
Pnnten.
3tOOX&J031
PEINTEE,
Cop. 9!h4t D !
h
7NQTOH, '
Wlf tCIH.lTTIHIIOSII'ilD TO HIITRIO
nnisrs la uw oaiei
ittlm
nl jrali.Atm MaiM.m4rHthlt.
,v.B.vniaalH. liTlsii'irrMt
00IaHll NilKTOIB,
PEINTER3,
Waalward Bitldlir.aftrlh ildaof PaiiirlvkaU
aaaa vat w aaa aata aaaaiava aia pvaaia
J.u t mi. r Mt u
" CORNER )
rennijlfiili ivtast ud BlcTenta Urttl,
"" "lliBUirt'iIUin.l
v ucquii rtooa.
OptUUnt.
WW EYESIGHT accurately uitd
wUh ftbblt or other Sptclactei fcy
merely anmoering a few question
JIH IIEMPLBR,
Orttctan National ITotet
Jilllr '
X a7lkvaak1ikrr alraklat-atarrraM4 Viik
t4iat4 trlaiaMd wllk aiarala aailalatif ata
rMai, iptaa-lU taDaf, f. waiar. katk walr-J
waaala aawarata Aa. ea I atmv sfpoatta II.
Alarflaieaorah. ai Uaa laovaaa'1 Jallarai htt
Uaiaaaliaalr !() aaak tad ) a naatk Ull
Bit Tkf awaar 4aa1laaa komaakaavtar. aa4
irtAift affara (far a fawwaaksl ihtaavlaaaU
l al th iha aarviaa. Tkt kuti
aj
ffM
falMt
PORIAL-
M: Ala ttaaaaaaala Prta.
TWO BlibTirClVOII. ?A1.1tlH0.
11V fiAUMoab. ..
HO ViM riEffOKMIMO OH TB 0R-
-a
iSA ttfHiaTOV-A 1900 tlTTLS HODal,
I Caaiplata la all raapaata.U fttth ataaaa.rhil
a4alhU,wtllbaaxoOfiMl farWaakUiMa praa
atty Applrwl W, JIia.tr. A, JCliJttfrDa
rifkl...,. ? - . ., UJl.W
AKT, OiTTLI TO0DV
T..U-
apara ntaataaia naaiaaaa aaw.uaat aaa praaiaia
raraaaiaf Ukaiaaa' aaaUp aara freatW aaaUla
BAwar araalafttaA a proporllaaai a aat bp Aa.
aollac lkir whala Uaialatka baataaaa. Bapa aai
Irlaaara aaa rip nackaanaa. Tkatalwka
aa fill aollaa ktap aaa A tkalr kAAraaa aaA t aal lha
amMaaaa.wa ntu mi parauata a '
aatrakaiwall aattadad wa will aaai Ilia pap lap
Utlraaklaaf wrlllkf TallparlUaUra avalaakla
aaapla, wklab will aat4aonmaaa work a. aaA
Bsnnvartka faa faaWa'a Lit tram Com ttanlo-
(E.TCL'ljrBorMVlH-liotV.SfTJtDlf
ok MOHTU Bui rHiniilllwri, Bmbi
rt.l..rU.llU( wltk.rwlU.tbMri.
HflWI
HtinixoTM fieri md laritEJiinhx,
- - 1 . '
IXTCRRAL ItlTRRCB RlClIfTI JHiCt&l
wro HU,3S3M.
Am Etr5!ko rARTT-Mr.Rad Mn.lioDt-
foncrrBUlr htoUiq1 ctrdi for &n cto
Dlactri7(m7rlacd7,lb lvlUIaitkot,
wttlh doabtleM wRl b a rttf tirUlUnt af
fair It will b at their reitdenea on TrciU
dead KiRart.
RirRkfBMTATtTB WmLU, Of lXUlOtuI, Ltl
prepared a blll,wMch prorUee that all mao
niertpU aod eorroaporideDee to Rod fxora
aatbon to newipepert and perlodU!,
AhaUp traDAported throufh. Ibt mftlli kt
the iam rmtei of poaUr M prloled mailer
. ..I - .MM
Tai ibuurri reported al ttrt Internal rtnr-
nttehvreaa joeterday amoaoted to$3,OpO.
Xmoog Ibem wai a dUUllery In tha Second
California, dutrl0, Taloed a J3l000.1BeT
aral barrafi of whlakr war i&lzad fuBaltU
aon, for hoo-cooiormfty wllh latoaal iv-
on rqpiuuoni
TAB mstmxum cviTOMa fTAjip pemilrci on
all Imported cigan harli been printed ta
lnlUtlon of the lalernal rereeae itampi the
aabject of changing Ihe form of ths itabpi
and rwinlrlfir ft Dodllleatlon of the nrula
Uoui hat been labmliud io the fiecretary of
tne Treaarrt tM ae bo'di cat qoeaihm
udtr et nitdiraUon.
UAioETJowif ha l6rltod lit .memiera
of the Senate and flou, CocnmUtear on the
DUlrlct of ColombU Id a dlanef verlf. tb be
llrea al Wi rMMenrt' bd'TharAJay reolo j
next, lolendlaf the'oecaAioti diSohfteAA at an
opportaalty to aire iha 3ommluea tha beoa
fltor uauwaaiksnEeatioiiiQ irfnlto
DUtrict mauem .
Taa comtait or CATALMtSrVKh'naare
ceouy operaiea wna iocceifi mi ,-icoui
ylrxinlA dlitrkL Radar commaati or Lien
teoaot Barni, ha been iramterred to South
CaroUna, wnere they ar$ ncc4ioUj operat
lag boom the. direction of Saperrlaor Terry,
la Mppreattoa; Ullelt dUtlUerla and arrit
log partlee eupgd la defrauaior the Got
ernmeht. A ,
Jntkna f!anartfrt.t. Yiaa hnhmlilAJ tl ,.
port la the eonteeud ltct(Jm caaa of. OoTbde
t. FoeUr to the Election! Committee. He
find, after a fall examination of tha c,
that CoTodewa elected byopward of two
hand red majority The committee aUo ex.
amlnedflre wltneueilo thseonteeted oaio
of Van Wyck ti. Oreene. ThA feoalh Caro
lina cam of WftUtce T.8lmpaoo will be
the flrit mbmlUed to the ilooie.
Ths UoOARRAnAM LAMD ClllM'. 'A ipe-
clal meeting of the Hooka Commute pa'lb
Judiciary waa held Thoraday A report
from the Secretary of the later lor on tat
UeGarrahAa mining caiawai read.1 when
the chalnaan, Mr. Bingham, wu lutracted.;
to report a reaoiauoo io the uoue aof aAk
lUpauage to the effect that no patent ihall
be luned upon the land la coatroTeny until
the final disposition of the claim by Con-
RTta.
Toa Comorruiomax rawTUu The con
dnct of the Congretalonal printer and the
management of the GoTernmeat printing
office 1 before a cemmlttee of nnngraaa rr
InTeallgatlon rending that InTCiUgatlon.
we decline to pnblUh commnnlcatloni of a
partly perional character for either tide
IlaTlog poblUhed the charge again it Mr.
CUpp, wefolt Uoardnty to print what hi
friend had to eiyln reply Both lde
hare been heard, and until farther erldence
I addacod the cao ahonld not be prejudged.
Tor Iowa SruTOPoiitr. Dlipatche
dated De Motnt, on the 18th, were recetred
by member of the Iowa delegation yetter
day, announcing that the BApnbllcan caocut
had nominated Judge Wright, of the Su
preme bench of that State, for the long term
la the United State Senate from the fourth
of March next. Tha rote itood Wright 67,
WlUota 41, on the first ballot. J.B. Howell,
of Keokuk, was nominated for the Abort
term, to flit the Tacancy canted by the reelg
nation of Senator Ortmea. The election
will take place ooTneadaynext.
Tub Senate Gommlltt e on the DUtrict of
Columbia had before them ywterday the
trualeei of the pubue school! In this city. In
punuauceof ihfl loTUtlgatlon ordered under
the resolution of Senatqr WUion to look
into the management of the colored achools.
Mr. Byphax descanted at some length upon
the conduct of hi fellow trutee, com
plaining to the committee that ft proper
consideration was not accorded hlmt that
he wu not consulted In regard to anything
scarcely aubougn he was chairman of lha
board.
NATr OaDra-Ordered CpUla Vran
cl8, Hsggerty, appointed a llghi-houe
Inspector of the Berenlh light house dis
trict) Chief Engineer CS.De Luce, to
duly M loo navy yard, New rortw Detached
Captain T M. Brasher, from duty as
llgb$ bouse Inspector of the Bereith light
house district, and placed on waiting order
Lieutenant Commander U K. Wallace, from
the Richmond, and placed on waiting order)
Tint Assistant Engineer Clereland Und
ley, from the Tallapooea, and ordered to the
Saogaa, The orders of First Assistant En
gineer John Tardy to th Seugu, and be U
ordered to the Tails poosa
Om Wednesday tha offlrl of the nary
and marine corps under Instruction la the
army signal wrplce at Fort Whipple, Vir
ginia, were presented at th War Depart
ment w me secretary or waraad to Gn.
Sherman by General Uyer, chief signal ofil
ser of the army, and afterward paid their
respects to the Secretary of the Nary and
Tke Admiral Torter at the Nary Depart
ment, where (hey were presented by Com
modore Lee, chief signal officer of th nary.
The officers were tu uniform, and made a
handsoms appearance- They were Terr cor
dially reeelTtd with some weil-choea re
marks from the Secretaries of War and the
Ifaty and General Sherman.
Wail's Otsju IIoci. On Monday night
Mis Laura Keen commences an engage
ment, to last but six nlghti, opening with
the excellent domesuo drama or "School,"
which Is really a, fine play, ami euoras ft
good Opportunity for so mo genuine natural
acting, and we should Imagine would be
pocunariy ftaapua to the capacity of the
superior company which Miss Keens wUl
bring to support her-,
Miss Keene has always been ft great fa ton
tie with our playgoer, and we hare no doubt
her coming engagement will be eminently
successful,
The sale of tickets will commence this
morning, at the: rauilo store of John F.E11U,
where seats may be secured for any night
duriog Mis Kecne's engagement.
Tns suMiTiiiia XMirxcTOKSof the ten
steamboat districts hat organised at the
Ebbltt House by thscholceof AlfredQsOiti,
of district Ho, f Chicago, miuol, a presl
dint, and AuphBBemls, of Buffalo, dis
trict No. 0, a secretary. Tha bUl submitted
by ths Secretary of th Treasury yesterday
amending and modifying tho Lair bearing
WASHINGTON CITY. D. C, 8A.TUJIPAY MOIININQ, JANUARY 15, 1870.
upon the construction and management of
steamers and coastwise vessels wu tinder
BonsldrUoo,an& wQl engage their .ajteu
tloa for sereral day. At the conclusion o(
their labors on lull subject they wUl con
soUdAte their reports of the past year. Ia
Tcntors af Ufa preserver, safety TWe, life
boat aod all the "humaoe" InTentlon will
are (hemicta1 trouble by not embarrassing
the Inspectors with (heir patents and model.
i 1 1 i
Nbw LBOAATttifDBniroTBSof the deoonl
laalfon of fifties, to ths amount of $200,000,
were yesterday transferred by" the Bureau' of
EorrsTlnC hod Frlntlnr itf tb United Staler,
Treasurer. These notes Aft free on the face
from tints, And Ara the meanest tpectoUn
of bank notes yet issued by the Gorern
ment. The qlHy of the paper 1 not nn
like' common straw wrapping paper, and the
faeoor the nolo le greasy Mack, indla
JTerr reaped dtscredtubl'e to the Qoreni
meoL Oa the riiht hand side Is a Tlffoett
bf Clay, and on the tea the full length, de
sign or somstoug thai resemwe a bows
girl. The, backs or the note wrprlated
by the American1 Bank Note trulla Com
pan, New York, and the face by the Buread
of EagraTlog and Printing.
Nsw Oaxbams Ccitom mouaraoubLxs.
-&)1. Cany, coflector of'the por of New
Orleans I expected here to-day, haling
Deen'hoUfied ihat the Bute central dommlt-
ue or me uepuoucans or xuuiana naro
renovred their attacks upon Mm, and hopo
thtt time to accomplish, somelhUi. Mr
Casey had lUrtefar New Orleans and wu
ordered, to return. The Republlcaua of New
Orleans are dissatisfied wjth, tha retention of
partlea alleged to b Democrats. Os) h
other haud Col. Caey aajs tke men imoat
obnoxloni were appointed at ths suggestion
of prominent Republicans, but that the Nsw
Orleans sugar "ring haT taken this moana
of proToklog discussion between the Ad
ministration and ihe present incumbent of
ths collector's raffle At that Treasury De
partment nothing hasboea heard of tha
letter of protest, stated to hare beenrtcUed
by some of the correspondent from th
Bute central committee, of Louisiana, but
from another soures the opposition 1 form
idable. Tub Wrkrlt NatIomaX Rsttbuoaw for
this week contains a fall report of the en
thusiastic meeting of the citizens of Wash'
Ington interested la the International Indus
trial Exposition hsld at Ltncola hall last
Saturday nlghti report of the meeting of
colored clUxeni In refertnea to th colored
school, of Ihe DUtrlctj Congressional pro
ceeding daring the past week) editorial on
Washington - It futnrei the bill Introduced
by Mr Sumner lu relation to tba resumption
of specie payment, Ac, And hi speech In
th Beast on that iubject Interesting com.
munloatlou oa the question of rank In tho
naryr a large number or Departmental
news Items j well-selected reading matter of
general Interest) article on the strike of tha
Western Union telegraph operator j Young
Men's ChrlstUn Association i Improvements
at the napy-yardt wealthy negroes In Phila
delphia, and the article of Vice Tresldent
Colfax on Tresldent Grant's administration
The Wsrrly Rrtcbusam can be bad at
iha nine In wrapper ready lllsf
and will bo found a raluabls number.
Tns Dutt om Coil. The Committee of
Ways and Means harlng heard th argu
ment of rarlous parties Interested la the
dalle oa bituminous coal, Mr. Hooper
mored yesterday morning that coal be here
after Admitted free of duty. The motion wu
lost. Teu Messrs. Hooper And Brooks.
Nay Messrs. Bchenck, Msynard, Kelley,
Blair, McCarthy, and Martha'!. Mr. Hooper
next mored that the duty be reduced fifty
cents, for which proposition Messrs. Hooper,
BUIr and Marshall roted aye, th other mem
ben of the committee rotlng lu the negatlre.
Mr noopefnext mored that tho dnty be re
d need to one dollar,which wu loslb j a lie rote,
u followst Yeu Messrs. Bebeaek, ncoper,
Blair, and Marshall. Nays Messrs. Brooks,
Maynar", UaCrtkjr, m4 KaJJ.j- Bo tka.
commute will not report any redaction la
the duty oa bituminous coal, unless Mr. Al
Uson (who hu been In Iowa looking after
the Benatorshlp) shall return and Join ths
four members who are wllilog to hare the
dsty reduced to one dollar. A desire to force;
Nora Scotia lota annexation hod Its effect
on keeping up the duty on her coals.
A Drad Lots im tub Alabj.ua Nbootia
tiobb. The Annotations, or u he call
them, obserraUoas of Lord Clarendon on
Secretary Fish's dispatch oa the American
claims against Great Britain are not re
garded hers u an official reply to lbs state
ments on the part of tha United States,
They ars preceded la tb Loudon Gautti by
a letter from Lord Clarendon to M -.Thornton
directing him to follow the example of
Mr. Motley and to read them to Secretary
Fish, leaping a eopy of theni If so requested.
Bat Mr. Thornton did not read A them, aod
simply left a copy of Item neither addressed
nor signed. They were, In short, mere
memoranda, which could not be answered
by Secretary Fish, u they were not authen
ticated. XI appear that whan Lord Claren
don wu Informed by cable that Mr. Sooner
hadcalladlnthoBeBata for tba publication
Of Secmury Fish dispatch, he hurriad-Als
comments on It Into print In London, appa
rently forgetting that those comments were
not presented u a dispatch, or In sueh a
shape that under the rules which gorero
diplomatic Intercourse thsy could be replied
to. Bo th negoUatl ms for the settlement
of the Alabama claims are at a ds ad lock.
TfV ftr fiotton journal.
Mib;, Batrmak' benefit Uit night, despite
the Inclemency of the weather, drew a
crowded house. This new play of. Tom
Taylor's bid fair to b popular, though It
1 different In tyl from auy of his other
production, and In many respects Inferior,
in point of dramatic merit and propriety.
We think It possible for one o skilled In por
traying character, and. la deducing good
moral when depleting life la all It rariety,
could prodoce u striking effects without
compelling so excellent a character u that
or Mary Warner to tell a deliberate He under
any circumstances. True, ll bronght Its re
tributory consequence, but these conse
queuccs ihould not have enured, also, to an
other and entirely Innocent party, Did time
and space permit, we might en largo and
moralize on tula thsm, but tha public are
always more charitable than tho critic, and
to it we respectruuy derer.
The acting, sare aome minor exceptions,
wu Admirable In Allu parti. Mr,. Jordan's
wu a quiet, well coocelred performance of
the character of tha misled, deroted husband
of Mary Warner, while the admirable
rendering of ths part of the heroine of ths
play, gare further cTldence of tho really
artistic actress on the part of Miss Batsman
To-ntght Is the last opportunity offered to
the Washlngtoa publlo to witness its rtpre
sentatlon for some time. This afternoon
the anfretta and Carom Troupes will gWe
a pantomlmlo matinee, and we expect tba
house will be crowded, so great is the popu
larity of these Justly celebrated artUttt. Oa
Monday W. H. ldngard and his celebrated
English bnrlesqus troupo commence an
engagement,
receptions) Last if I xhl.
The loclsmeaey of tho weather lut nJght
did. not deter a multUodo of the friends of,
speaker Blaine from attending his flrst re
ception this season. The- elegant parlors of
bis residence, oa fifteenth rtreet, were
throng throughout the eTsnW. Member
of the Cabinet, Senator, KepreseatailTes,
And prominent cltlxsn of the District wre
la attendance the toilettes of the ladles
were rich and Uslcful. The reception ended
at 11 o'clock.
The second reception of Secretary FUh,
At hi mansion, corner of Fifteenth And I
Street, tasteronlog, wu Ta nore brilliant
tbanlhat which Inannrated thorecertlon
itAoa. Th extcoAiT) drawing rooms and
parlor were crowded with, the tip of Wash
ington society, u
There wu present a full represent M
frenaUthalegAtIousk'7ablntoflIosrsfr atm.
ben of both Uouae4 of Ooogresi, artrr n
nary ofllcer, end many ot out wesjlhy
ciuaaaa.
Latest avleaTpapblf t.rjpr
One hundred and thirty gold brokers' In
new i ork hare compromiAeo, Qiu harlng
been brought by the OoTerTment gainst
thsm for taxes lsilsd or galea 0f zoa.
The district attorney hat been empowered
to seme Ine ana sinus r eases
Edward J. Oakley. Ute cashier of tha
Merchants Natlona Exchange Bank, of
New Torlc, charged, vlth the embexsUmeiU
of 150,000 from toe bankf has dlssppeared.
The rt. Horacfj uooe jus pot been seen
since Thursday morning. IO family baa
remoTed from tho parson Age oa Bercnla
etreet.
Uarlbaldl pused through. Tsrla yesterday
on his war to London.
Ledra KotUa will shortly ihailtnte pro
ceeaiog in x-aru to recoref aam ages for the
nmuy or, victor noir.
AdlspaUh from Boston lUilel that the
telegraph operators strlks has endsd In New
England.
Th French steamer Lafayette from
Ham, arrired At Boston yesterday,
The stock of all the wboleaafa liquor
dealers In Kqwhurg, N. T., wai letxod yes
terday on the ground that the property wu
not property stamped.
EYas;les.l Alllawe
Twenty-odd years since an ETsngollcal
Alllancawu wrganlsed lnQreaASritald, and
sobaequently numerous branches hare been
formed La many other countries. The flrst
American branch was organized In the city
of New York January SO, 1867, Hon. Wm.
E. Dodge, president.
Christians at tho capital of the nation,
emulous of participating la this great and
holy cans, oa ths 15th of February, 1849.
organised the metropolitan branch of the
ETaBgeUCAl Aluaace of tba United States of
America In Washington, The flrst public
meeting of this association la to bo held on
Monday e renlng, the 17th Instant, at tha
Metropolitan M. E. churcb, when addresses
win be dellTered by gentlemen eminent In
the Christian churcb, In explanation of the
principles and alms of tha alliance, and In
adrocuy of Its noble and God Uks under
taking, General conferences of the parent society
oi urea AUitainanaiu branch Ara-hald.
once la erery foar or fire yean, and hare
already been conrened la Loudon, Paris,
Berlin, Genera, and Amsterdam, and the
next Is to be held in the city of New York In
September of the current year. TheRer.
B. J. Trim, D.D , who attended the general
conference at Amsterdam In 1867, In his
graphic report of hia proceedings, remarked i
"Congresses of nations, council of klngi,
hare no higher themes, no questions of
deeper Interest or wider reach than those
which brought these men together. They
came, the thinkers and tha doer la tho
world's moral progress of the nineteenth cen
tury, to strengthen each other's hands In
the conflict of the age i to derlso ways and
means to huten the triumph of the Prince
of Tewe to measure ths moral forces of tho
church with tho wants of the world lying la
Slnand byconaaaafa-aaM -wiilv amMei.;.
and far aboreall else, by prayer and inter
course with the Father of Spirits to get In
spiration, courage, strength, and hopo for
ths field and the day r
"To such an alliance," fee lastly adds.
"It la the duty, and oaghttobe the Joy, of
erery good man to giro his name, his hand
with his heart lu It. It Is the beginning of
the end. It huteu the glorious consum
mation when we shall all be one In Christ
Jesus, one blessed and adorable head.'
It Is deToutly to bo hoped that this flrst
public meeting of the metropolitan branch
of the Krangellcal Alliance may hare an
attendance aod elicit an interest worthy the
capital of tho nation and one of the nobles
enterprises of the Christian era I
Mr. Farkiwortii prcsonled ta the House,
on Thursday, a bill which hu been drafted
under the supcrrtslon of Mr. Creswelt. with
A rlcw to preTeot frauds upon find through
the Tost Office Department.
The fint section proTldes for the appoint
ment of special agents for the detection of
mailable matter sent outside the malls aod
specifies and d efines their duties.
Section two authorises the Tostmuter
General opon erldence satisfactory to him
self that any parson, firm or corporation Is
engaged In conducting auy fraudulent lot
tery, gin enterprise or scheme for the dls
trlbutlon of money, or of any real or per
sonal property by lot, chance or drawing of
any kind, or fa conducting any other scheme
orderlca for obtaining money through the
malls by means of false or fraudulent pre
tence, (ireaeniauou or promise, io lorDla
the payment by any postmaster to any such
person, firm, or corporation of any postal
money order drawn to the orderorlafaTor
of him or them, and that he may prorlde by
regulations for the return to the remittees or
owners of the sum named In such money
order He Is authorized to order the return
of registered letters, and to cause to be
stamped upon them the word "frandulent,"
but postmasters are not authorized to open
letters other than their own.
Tartlea guilty of derislng schemes to de
fraud by a misuse of the Post Omca beoart.
meot are made lubject to punishment by a
fine of not more than 1 500, with or without
imprisonment, not exceeding eighteen
months.
All letters, packets and other matter
which may be seized u abore, to be re
turned to the owner or sender of the same,
or otherwise dliposed of as the l'oitmaster
Oeneral mar direct. Tba bill waa Mrrrri
to the Committee on Tost Offices snd Post
noaaa, ana wiu, ii i understood, be re
ported to the House In a short time.
Tub Postal Costrrkicb, at Hi meeting
yeucraay. aaoptea in following!
JlnoiMA, That darlac tea o oral or waak wa
ibmllla WrUlBaT la lha Pnilmiala.na....l
ubmiuawruui; to
wur 4-wa upoa ma laaiiDiuiT or a TMuatlon
- . -i.- .Jl-.T. .-..T"-."- --
PJi.l7fc.-lp0.. "w,PPr tnstter whan
' in-uiiBBar
i- thd Duhllakar. nrnalil-.l tk .
prepsia by weicfai u bulk at tha otn.a of
lUr, publla-trs balor alio wad I j transmit
paoltaaa eos-lae, and to losloie tfaslf nosUri,
proipf atus kKlj g-pp uHtais
Tub qubitios Inrohed In the trial of A.
0 Mickey, late collector of the port of
Charleston, for an assault on Collector G.
W Clarke, of that city, wu a norsl on,
namely, a to tha limit of ths tenure of offlce
where the Inoumbent I restrained by obll-
gum..(wunk to ids care oi puoue prop
j - IH'7 ri-rnii a Tonuci pr
nqt
fc.t.ej.
THE HEWS BY 'CABLES
1ATB JOV&IW BTEUIOEHOB
Vitn, ItnMf
r 149 p. m Complet.
truqmU7Pir v ta tht, .udjnlliurr
j,...mUu.v nii Iin4fcn connHr.
IQ.ndM
Th 0r Mnmnnl fe,Uii uUiaod lht
vii ' ""'w oerof a onlbrek,
i i " m uwo' " inwtton of
""- jof tb. pfOHWiUofc of Kochefort tot
" ontrigs tlntt IM Emperor ud u
y Jog tlolenc tsd disorder, ttocbefort la-
formal Hi. IIoum IbM h. iu louilr Indlf-
fmol span Ik. point, but requital tbut
notl dwliloa b. nud. M mi Mil? dr.
Th tnloorllx odb.ltft cntrtwUl moi.
la U.M0DM tut b. Tine roll confldeoeo In
th. Ttf tUn ind ImiHi of th. UlsUtrr It
tAlUu U not to eomplj with tbo dlnund for
.ntboritv to proMCBte.
Of-aawa pinion la Part, appear, atpree-
cnttoti..mnttn.rrlnce. roaTtalotrab.
lliae- an emputlo dooial of tb. Prlac.'a
account of tb. affraj. Ledra Ronin U aoon,
uptciad la r.H to .rail blmwlf of tb. ain
ntr reeentlr rrantM um, and It li ontlcl.
piled tool tt. nTolatlonarr portr will mako
bla arrlral a pretext for a freib aglutlon of
tbepabUcmlad.
Tb.rilrl.ll.B'.ria.l-Ck.altk.
T.aake r.lle. C.nrl-W hat II. Ia
Ua. I. B 81. raratlr,
Teaterdar morolDg th. Rer Horaee
Oooke read, oil antiearane. at the Tomba
Folic. Court, under tb. eicort of Patrolman
Kountjon or to. Second precinct, lie had
to a eertala extent recovered hie raaanlmlty,
tral waa nry reticent. Mr. Datld Ot Crolj,
of the World, whom the vrUoner hod aa
united la the pnbUcalloa offlce of that Joor-
Dat oa tn, preriona ereniax;, ana woo naa
canaea Die arree, aia not appear to mate a
aomoUlnt. and Jntllee Cox directed that the
prlaloner be detained for a time, In order to
(tre Mr. Crolj Um. to appear and make
complalat If he eboae to do ao Konndaman
Barrett held a abort eooTereatloa with
Cooke- The latter declared moat empbatl-
call J inai aiui rfoonaoa came dace oa pnre
aawhen ehe departed, lie feemed to lay
partlcolar atreaa cm thla atatemenl. Whra
oikedwbrbe haddMu ma famllj and
taken awer lUae Jobeaen. and what noeal.
bla naaon h. oonld offer for bla condact, be
hnar his head and seemed unable to make
any reply. At 11 o'clock, no complainant
nariog appearta, to. uaKinraie uireciea
that Cook be released, and no left the court
room In company with some friends. It la
understood that tha friesiis of Mr. Cooke
preralied upon Mr. Croly not to make com
plaint. Mr. Cooke left the Tombs In company
with a friend and walked upBroadwayeomo
distance, where they entered a restaurant
and had dinner He wu quiet In manner,
aod betrayed none of the frenzy which he
hu shown since hi guilty flight. He told
thlsfilsud that ha would commit no Tlo
lsnca on himself or any one else, and ha
would seek some place where he wu un
known, and io soon a he could acquire
mean of subsistence and regain a position
he would tend for his wife and child. He
wu registered at to steren noose down la
Bowling Green, Instead of French's, while
Mis Johnson wu at the Ererttt house He
saw her but three time during the time of
their absence, and on those occasions only
for a few minute. He ld that compunc
tious Tisltatloni commenced the Instant he
had taken her to the J-Tereu nouse, and ho
then left her and roamed through the street
of tka city Cartas; nit coTerau-t- ba
waa in ft coaapoaea irama oi nuna. rr sanes
day erenlng, when he arrired at his home,
he acted madly, grinding his teeth and
biting his lips till they were coTered with
blood. He said he was In tho direst agooy
ths night of his Imprisonment, and Dr. Fish
blatt, who law him, then said that unless
pacified soon he would be a raTlne maniac
In twenty foar hours. Other physicians
ubscr-bed to ine same opinion.
While home he threw nimseir onhiswito
and cried In loud tones, "I lore you. Hester,
J on know I lore ton." lie jumped uj and
own In the room In a wild way, and only
at one time did hi Tolce usumo a natural
tons, and then he said, WelI, It's all oter.
lts all cter." No sooner had ho uttered
this than he rushed off Into his excessWe
demonstrations again. His wife told our
reporter that for a week before he nude hi
exit with Mis Johnson he showed a strange
restlTenesc. He used to run up aod down
stairs at Intcrrale of a few minute, wander
through ts different rooms, aod one ere
nine Mrs. Cooke counted nine times in
wklak nr-C(l:inl fin t tha dr and in
again, and when out he would remain bat a
row minutes, sot iwo or sure days me
week before he had scarcely spoken a word,
had eaten nothing, and smoked continually.
He said he waa dlspresaed, and when his
wife said. "Whr. there la nothing: for too,
to worrr oreri you hare erem-lug you
can wish, ' ne woum ansae ms ncaa soi
emntr. Ths parsonage looked sadly desolate last
eTenlngt arary thing had been packed up
preparatory loineremorai or tno ramuy
The floors were bare, and the scene was
painful. The extenslTellbraryof Mr Cooke
l taxen yine irareung companion oi air.
Cooka while In Europe to be held In trust
for the son, Baldwin, whoa edoeatlen this
Intimate friend of tba unfortunate cloigy
man hu taken the special superrlsloa of.
Mrs Cooke will seek tho rctlraey of a se
cluded horn with her mother. The church
orer which her husband hu presided hu
presented her with a handsome purse, and
In her wretchedness she hu tho simratbr
of numerous friends.
Another letter mora Miss Jonnson wu
found, wherein she uked her pastor to take
her away with him. She said she would
go wun mm ai ineae letter ur j ounsou
now holds.
Another note, along wjtb an orange, wu
stealthily put lu through the basement win
dow oa Lhristmu ere, directed to Mr.
Cooke- Other little attentions hare been
bestowed on the clergyman, and the opinion
among tha church people Is that she has
not been faultless In bar conduct. Yester
day Ihe parsonage wu besieged by report
ers, and an officer wu detailed to prohibit
Ihe annoying call.
Both famine, so KTerely afflicted, see k
for a cessation of farther dlsaussloa in the
cue. and hare been counseled to say noth
ing more In refereac thereto.
Mr. Cooke said that, sloes he had not
been confronted br ths brothers or the
father of the wronged lady, ha would not
oar tha nanaltr for hla mlsdointr to an
other mortal. He courted the rengeaoce of
ine .ounsou ismuy, ana wouia gutaiy nare
naa uis recompenia epp-rwonaa mux oy me
brother of the family. But since they
hare dealt leniently, he seeks to tiro Anew.
-V. 7". JVi-ns,14M.
Tns suit of the Rothschilds atralnst the
Stat of Virginia for a quantity of tobacco
stored in one oi tno wareaouses at . .ion-
mond. at the time or the STaeuatioo. has
been rerlTSd. Messrs. Onld and Carrlntiton
hare been employed u counsel, and at tho
ne verm oi tue oour a raouoa win oa
made for Judgment. The amount claimed
Is abont 1330,000. At one time the Confed
erate authorities half way agreed that this
tobaccq might go through tha lines, and un
der a permission from President Lincoln and
Secretary Stanton, two French ship came
up as far a City Point to recelTe It. Al
though Jt had been hauled to RocketU, It
wu not allowed to bo shipped through, and
wu returned to one or the warehouses,
where It wu destroyed la the great fire of
the 34 of April.
Tor Tettry of Christ church, Wllll&ms
port, Fa,, haTSTOted that the scats, equal lu
all arrangement and furniture, are open to
a'l to member And strangers, to regular
attendants and to transient rlsltors, to rich
and poor.
Tab Carman Lloderkradz Society of New
York ha 1.000 member. Tho total receipts
daring the tut year were $80,300 34, and tbe
expenditures 83,685.61. The property of
tbe society amounts to SIW.AM 59, and I s
debt to $04,763.
Tab pruo bcsihsis In New York last
year was more remnoeratlTO than for some
j tars ptiTlous, CTen exceeding the antic) ra
tions of lomc of the mort eanguine.
UKORCJfA,
ypslarl.triHan JehnA.
Bl.whaoa Haiti .a; fa rib 1-a Baal
CanifaaftheDirxunluae la Orcaa.
Isloa; (b Oaarrla. Lartalatar.
Atuhta, Oa., January 14. non. J. H.
Caldwell, Republican member of th House
of Represcntatlre And member of (he Na
tional Republican Exoeutlre Committee,
ohalrman of tho lubdlrblon of that commit
toe In tho Southern States, hu written a let
ter to Hon. J, A. Blnghao. member of Con-
gnus from Ohio, citing a full account of
mo rcai cause of the difficulty lo organising
au uwrfia j-tcguiarnre.
Tho f olio win r Is a tt-r, Attala r ka -- .
ihl fll?!i,oa wn,h -tides d dtstraets
Ihf BapublUaaa la taa lis uaa la not aTpallU-S-.n.
TbaqaaaHealaaotraawersoloraor
iM-aal. "'rM"1 " r say alsss of
LY.n..V. eaalarelTloc lie aoa
-. w. ,!., aa.nai orrwMiaa. A Italian
fSt?''.1 ". '' ru " .ireSk
UeiDHUM la imui... wai.k will e.eui.th.
traaignr u, rale ua eraeil f nt.u, t.
.eoo.ll.li im. .arnHMM, rarlau 4.rl.
War raaartei in tafae a e . -..
oahleadar.tha 10lh laataaltaaA walla may
' atUajptlna; la arraatia u loll hi I data
eettalo mambari and dalar then rnm taklaa
tb Oath AaB ntharlhiB. Vil ...
"'T saaarat, raqiaatad thai Oovtroor
l)allokiT,Uawrlltad -oplalea, tha aaope
of thaoathpraaarlbadbytba laal reaasatru
tloa ast. whlah bad no aor waif hi or au
di u ri u U1 f "1" prl?AU la-
One o( tha dinaoitits wAieb areaa la tbe
Uouiafrawoatef tba attaw-pterthe Ulark
pre ttwt. laaafaraa tka Mautia. af ratrnon.
opialon as a authoiitattro aoastruatloa of
u wain t aa raaamf waa rortM laroscq la
tba meal arbitrary, violas., aad dlaordarly
uAa.a.r aotwllhalaadlas tha raaoeftraiets
of tka laadlaa KapnblUaa suabsrr
Anothar dlfflsuUrirawaaief thatppolat
maat by the Ooraraor of oew or hta aapioyaa
oa ihe StaU road (A, I Harris) aa Clark pr
by some of the Hepubiuans aaa nait, arbi
tral j ttap. Tha enlr auUaHty tha aat of Uoa
' llraa lbs Oovaraor la to auaatoa aim.
tn 6r protliatUon ta appear oaaaartala
day. This ba bad dona, aad at tbe tints a p.
"('ii- KprssottilTSs appaarad la their
ball Tba Uorarnor's power orar tha orraa
Ititloa Mftaad wbaa ha had liatjad the proaJa- i
matioo, aoa aor attanpl oa hla pari to Io
tlmldata tha aiaabara nraaaal tram laklnr tha
Oath nraaarihit araalfi vlalatlaa araaailn. Aa,
of tha set
aoni or tkanambaraaAva basupMTMtad
T Uapttbllaatloaof rarrow'aeplaloa froa
taklDc (ha oath, who aoald Bar doao ao varr
a paaelaaUooaly, bat were uawlllinf to blaaa
thanaalraa la apparaat aaaatal lo tha aa.
praaaad oplatoa ot tha aatharttlaa, or laaut
wuu nail nan taraaiaaaa (Laraiaaiiiian. li ixaan.
sbeald qualify a hat aaal eg- arlulaal proaaau.
Uoa, aaa aaantbor la partlaular raiosad to
! ." ? wa pum aa im noi wian 10 plkSO
hlmaalf In oppoaltloa tothaoplalon of tha
Attorns Otaaral and tho Ooraraor of the
Mat! Jt hahadbaaaa ataasah Union naa
t aroint tba war, abaolntely rafuslar to take
aay part la the rebellloe, but dtaoUMlag ll all
tha Uoi uatil tha aeaaaHpt law paasad, wbaa
ba took rsfut la soma saall oOae from dlrtct
v" (, w,,a waiaa aa waaiaraauaaa
by the eoaierlpt efflasrs. This man Is now
"A'.'W CX h" ' b7 u aa attampta
wblah tha Ooraraor and hta aabordlDStea bats
madatokaap matabara rraaa taklac tha eath,
aad that ta ? lolatloo of seatloa (I ra of tha set
Tha lata aal a f (1a a rraaa tiMti1..tkai-t...
the neubara eooTtotd tha Oaaarsl Aasaaibir
should proaeed to parraat an orfsalzatloa,
Tba aat doaa not apaalfy tho efflaar who ahall
praalaa over ar org anise althar Iloueei bat
OlOUII, aiia.a. V.A Ia antrt A . a.l- v.
mb mStabar la sworn to support tha eosaU
tloaaf th-aStata. aad Inaj-rttdnn ikaui.t.w.
aubssrlbatoaad file la tba offloa of tha Basra!
taryef State oat of lha oaths praacrtbad la
tba aat. Tba eoostltatloa which lha menbara
ara awora to support adopts tha Irwla Qo4
as lha law of tha Mats. Tha Code la aat tlona
16 and 110 praaarlbas tha manner la wbleb
the Oeneral Aiicmblr ahall ba orgaaliad Tba
.rv.u.M-.aa, yiuaiiia vtaia yrw (ffM waa
Io violation o( tbaUoda aa wall aa the set of
Uoo crate.
Ilaforo Harris prooaadad to sail tha roll a
mambsr rose aad read two stations of tba soda
rslatlof to tba manner of orsaalalDf, bat
Harris refuted to hear him or ea tart aia the
motion
Mr Saptt aaktd to be allowtd to prottat
aaaioat tha maantr of proaaaUlas;. bak Afr.
ltarrlt told him ha aoald not
Wbaa tha Brit mtmbtr was aworn anothar
tntmbtr atnt a proteat ataloit taklnc aaata
Mr. Harris partnlttad lha prolan lo ba rt
atlrad aad re ad. Whllt Mr Varrow'a oplaloa
waa btlDf raad Mr. llryaal objaatad.aa U
ttodtd to latlmldata, and dlipntad Mr Har
ris rijht to prtildt WbartupoaMr Harrla
ordered tha asrraant-awaraa to arrest Mr.
Hrjant. This brought on a dimsnlty to tha
House, aodsareral pistols ware drawn by tha
trgaaat-aUarais and otbara SRalnal Mr.
Uryaat Tha Uttar saUad Mr Ualdwtll to
take tha a hair aod organise tha Houaa eseord-
loc to thaproviaioasor tbeaodo,
Aeoompaalad br Uryant, (Jaldwall ap
proaebtd tha Speaker's daak, bat waa resisted
and threstentd by tha Bargeaat-at Arms, and
Harris deellatd to aat aa Sptakar pr Itm
Hrjant was than shoaaa Hptaktr prtfsia
sad put a motion to adjw- whisk waa tar
ried, but leoustted tha mtmLara ta raanala.
A sommlttaa waited oa Oeneral Tarry to In
quire If tha manner of proeaadlng mat hla ap
proval. Ua disapprovad tha raadlaa of Tar-
(u iianu, aai turn froiaiia agaiasi mam
bars takloff thai? seats
Harris rtruaad to hear tba report of tba
com nit It Al tha rtquaat of Oaoaral Tarry,
tha marabara eocaaatad Io lat llarriafirnaao.I
wllh lha arraalialloo. alaaa na ninhi nK.
Jtotad lo SPj thing ba bad dona Ha rafuaad
to ltt members quallfr who wara not araiaot
whan tba aountlaa ware tailed. Boms of tbam
wara delayed at homo br prorldeotlal aauats,
butprattataj fhamtalrca before tharoH-taU
was completed.
Tha objeet of tha arbitrary proeeedfagt waa
.v mi,, uuiuituiiiHBi. anuBDtr oi paraooa.
right or wrong, who feel they tan tonacUn
clouiU tkkt tha oath Harrla. umlat tha,
Oovarnar s lostruatlOBS. ad lour na thitm.a.
whanarar ha plaaaas, without motion from
any member, lie adjourned It yesterday until
Monday, tha object bclsg tolaqolre, br mill
tary oommlssloa, latctSht Alleged Intllg fblllty
of eertala mtmbtra who bad takea tha oath. 1
atanoprovlsloaof Uw for any auohlnqulat.
tloa. The law glise sueh mtmbtra aa Qualify
tha sola right to organise tba body If tba
Uouie Is permitted to proeeed. tba flfteaatb
amtndmtot wlllH ratlfltd,aad there will ba
a, elear Itapubllaaa majority lo both Houses
UAUFOBlflAT
Arrival of Mlsslav Tsssals Th fla
ir Taaael-Sank Iattlaaa Jaw
Ish BeDOToleaeoDoorr Xcllaa
Aaotaar If a ten wilts OloaTb
Bala aad tho Croao Halo r
learaera.
San Friitcisco, January 13. The bark
Silrcr CTonJ, from Australia, and the ship
North Star, from Hong Kong, both of which
were suppose! to hire been lost, arrired at
this port to-day.
The excaratlon of the Butro tunnel has
now reached COO feet, and the work Is being
Tlgorouslyapushed.
The superintendent of Indian affairs of
Oregon hu returned to Salem, after a com
paratlrely unsuccessful attempt to place the
Snake Indian on the Gorernment reserva
tions. The Jewish citizens of San Francisco
hate decided to erect an orphan asylum
and home for aged and Infirm Israelites In
that city.
M . beery, tho bnUardlst, declines Mr,
Leoas challenge to play for a wager, on Ihe
ground of Injustice to other contestants for
the champion cue, and that he may be called
East momentarily to play his next competi
tor, Mr. Kudolph, of Chicago.
The continuous rain for the put few days
has srouied hopes of a larger agricultural
yield the present year than crer before.
The etoamshlps Neradn And Nebraska
were yesteruay pnrcnasea oy w u. Webb.
Tb Twlgas "words
New York, January 14 The cue of
Uowen Florence is. General Boiler, for the
reeorery of tho Twiggs sworda, came up be
fore tho superior conrt today, oa a motion
to attach tho defendant for non-compliance
with the order enjoining him to stand an
examination u the party before trial. De
fence demurred that the case wu Already
la United States conrt. The plaintiff1! mo
tion wai greofed, and defendant U ordered
to ihow cause why he should not be attached
for contempt
lUleaae or a Murderer.
Hhuuosd, January 14. Samuel Baker,
vcolOTeo1,) sentenced to death, for murder lu
Henry county, wu brought before Judge
Underwood, of the United State District
Court, oa haltat corpus, and released from
custody to-day, on the (round that the court
wnicn inea mm was illegal under the recon
struction acts.
That Wiun TAiTtsa giul notonW r-,1
herself, but furnished food for tanumireMs
. paragraphs.
(NO. 43.
STATE LEGISLATURES.
WII LIAM riTJt-KAlKrJE.
noaaralohunaasarr-WiilAatAftho
Ifalaa LcRialaiaro.
Acocita.Mb , Jan. ItBoth branches of
the Legislators to-day uoanlmously passed
the following,
ttnlvti, Thsl lha iftobta of Mai a. by thtlr
!!B V,7 f0.1 Palss is Im lalatun a!
K!?i,W0i"-,Fii lameauuoaa over
tha death of William Pitt r-ii-oaan, with Vor.
.r2w.f?tu,lfrlfrl",if ow.aam It flttlagthat
there should ba 00 ratord al thaaapiui aoma
mamarui ihowlog thair apprteiatloa of tbe
ear tar or tha , . ... ... ,t.
by hla dtede mora than thty aa honor him by
thslra. Hu alitory aeads not to ba bare re-
w" f" wara me aetata oi Hie aariltat Irl
umphs, and from tb lip) set ha was thraa times
'.J11' the highest offls lo tha gift
Of tha fitata li waa haro that ba first
howad tboie dualltltt wblah made hiss la
that largtr artota at asatly wit boot a si
parlor aa ha waa aatoaa tia altknni a
tuporior. Ha waa many times a reprtiaata-
uvtiaiaaea-ialataroand la Oosgrtia Ha
u??,"f.uit.1 Lth Treasury, aad three
Sa'tVyi1 tsator. lit wsa tha Brat
toklatatha prlaalplea onvwblaU Ala eonatry
waa rent aiueUar aad waa afterwarda aolldly
tad. If tha high poeltlees wblah ha a Had.
with the deads ha did, do not praeerve him
muthioBgar from tht obllrlon wblth sooner
later await lliomlrbtlasl, ll will ba bacauat
n..V.WB7a Pttferrtd to fame tha aaaaatouaaaia
wit hi hlmaatrf dolor with all hie might
"this haadi feaaAUdo rartkoaafety aad
tsMUIr of hit country , As a tltlstn ba was
wlUotit rtproatbi as a lawyer ha waa alwaya
trie to his elleet, bo atvr natrut to Jnallett
as a statttman ha waa a friend to Ubtrty when
hlsfrttadt were lew) ha was triad on maty
trltltaloteaaloaa.aad wUoqatl to all, and at
laiterOwnedhlalopr Ilia ot strrleoby auad
fsstlyaadnrlartowbst ba thought right tha
rsproaehes of 6U frltadt aad tb prsletaof hit
rof Tht tzsmplti of hla stainless sharatter,
of tha steady aou rage with whUhbamat ob
loquy for iha askaefhta aoaTltttons, In ltt
effect oa tha Urea of thoat who wlU torn
after him, will earry hla ln&uaoeo foravtr to
eaalurlea whleh hla aamt may atTtr reach In
reeocnltlonof hta worth. It la resolved that
aa a teatlmonlal of rtrsrtnre la whleh wa
hold his memory, tke fortfolar ba spread
upon tba J earn ale of the;teete aad Ueusa,
aad a aopyba seal to his family, and aa a
further mark of retpeat both brenekaa of the
Iglalaturt adjourn.
LOCI-, I ABA.
Now Orlrabs, Jan. 4 Bill and resolu
tion are before the Senate to appropriate
$350,000 to pay members. ctc-i to extend tho
corporate limlta of tho city of Nsw Orleans,
coveting about ten miles additional rirer
rronti to select a alto for a Stata-house, (a
member itates tho building wilt coat two mil
lions or more 1 ) to Abate th nuisance of
mandamut Issuing by th district conrU to
create tho Eighth District Court In th
parish ol New Orleans, with excluslro Juris
diction, and with the excluslre right to Usus
writs of Injunction, the Governor to appoint
the Judge) to appropriate $5,000 for the re
lief of Geo. Mower's wldowj also, $3,000 for
the widow of Ihe late Senator Randall, (col
ored.)
KAaSACUCaKTTS.
Bo 1 to , Jan. 14 In the House to-day
the Judiciary Committee reported Tarbox
bill, repealing the liquor law, back to the
House, requesting Its reference to the Lienor
Committee
Mr. Tarbox opposed the motion, hoping a
direct Tote would be taken upon it to see
whether the policy of the Slate Is any longer
la favor of prohibition.
The bill wu tabled.
aa Daoalaaa-Tba Toil af tha Sam
aaa Bar Treaty Two Anaesntlaa
Troal jr Hoi Ukalv la ao BaMidotl
There Is ranch opposition to ths Ban Do
mingo treaty, negotiated lut November, for
the purchase of the Island, and In lw nf
the fact that It stands loss chance of being
ratified by the Senate than the Samana Bay
treaty, the latter Is regardsd u ths more important-
It will bo considered by tbe Senate
Committee at Its next session. Tbe follow
ing Is tbe official text of tho Samana Bay
Convention, transmitted to the Senato by tho
President on Monday 1
lor ibis purpoaa lha Prealdent of tht United
Stataa has Invested with full powers, Mr Bay.
, - wii.i .ibi !. ut taa united
Htatte to tha Domlotoan Kepoblte, aod ths
rreiliieotoi tha Ilomlaloaa Ktnablla baa la
veatrd with full powara, Mr, Manual Maria
Oautler, Saeratary or Btate of tht Dominie aa
Republic, who, after txehaagtag thtlr asld
full powtra, found in good and due form, have
Agreed upon, aoaotuAtd aad signed the follow
ing artleleai
Aut. 1. Tha Domlnlesa Itepublla grants 1m
madiata poaatatloa sad occupation ta tho
form ofa leai e to tha Unllad State of Amtrl
aaofall tha territory oomprlsad In tba Ptaln
sula aad Bay of Samana aataadlng from Uapo
Samana or Iteioo to tba 11 Oraad tuttro,
whleh bag lea at tha mouth of tha aald Oraad
Lataro oa tha north, aad terminates al tha
mouth of tno TouJUlo, at tha westcraendof
thallayof Samana, aa appaarsoo the map of
tha it Ian 4 of Santo Domingo, executed by Sir
Itobart II Schomburg, and Publfahtd la isw.
br order of hltexoeneecr Fraaidant nma.
vtntura lii. Tba United States shall eot-
atld territory dorlajr tha abova-dcMrtbad
terms ot occupation It la understood, that tho
uvutu,.y napuDUO ooce 00( etUt lit rlABl OI
trta navigation of tht waters ot said bay.
Art 3. During tht abova-oamadttrm of 00
oupatloa of the said territory tha United
States shall pay, as an annual rant to tha Do
mlnlesa lit public, oa tha Oral day of January
ofaathytarja Weahlagtoa, D O.or lo tha
ally of Haw York, tha aumof Slsoooo la gold
cola of tha United SUtf 1 Ths Domlolaaa Jl
pubUe hereby aeknowladgca to have received
Ua aumof U7,300etoo aaaonator tha Brat
payment under this eonrantlon
. tT.Vv. ' ltt . . U"ls4 States shall aa
Ubllah a naval aad military atatloa, or either,
on any part of tha trad herein above dt
sertbed, tha Domlnlesa Htpubllt shall, 00 de
mand of tba offletr la tommaad tbtrtof, arrest
and surrender to tha United States ali daatrt
art from tha array and navy of tha United
PUtta found within tha eat territory of tho
Dominican Republic, but tba exptast of such
arrtat sad aurrtadar ahall b boras by the
United Metea.
Ait t Thla convention ahall ba ratified by
both partite, It being uadarstood that 11 aaa
notbaratiaal by tba United States until It
haa received tha advlaa and content o tha
btnattof tba United Stataa, aad tht ratifica
tion shall taka plate at Washington, V U., a
aoon aa nraatleabla within Coup atontha rn
tht dilt hereof Tha Untied Stales ahall pro
tect tht Dominican Rtonblla aralnak aralra
Intervention duriog tho time agreed upon for
exchange of tho above ratification
Dona In duplicate aad good faith, la tba
ntllah and Snantah lanauacaa. la tha ait at
Santo Domingo, tha toth day of tha moath of
sand tit ht hundred and alatv nlna-
RatkoxdH Psaar
Mawckl Maria Oaptisr.
Talecrapble Rommarr.
Tub Ohio Senate yesterday adopted a re
olutlou ratifylog the fifteenth amsndmsnt
by a vote of 10 to 19. Tba Kansas Bute
Senate also ratified tb amendment. It also
adopted a resolution asking Congress to re
Deaf tho frankiatr Piivllexe. and another
trovldlng for ths portraits of ths lato Sena
or Lane and John Brown, which Are to be
hung In the capltol.
Mr. Hirau BuiTn, residing a few miles
from Louisville, fired upon three robbers on
Thursday night, killing ono and wounding
another. Ths third returned the fire, frac
turing Mrs Smith's srm and badly wound
ing a child who war In the room.
Trmo and the other conspirators against
the life of Louis Napoleon, who were tried
and sen ten cod to transportation la 1664, are
to be comprised la the general amnesty to
political offenders
It is fTATRO that the Pope li chAgrlaed
at the drift of the Ecumenical Council, and
will dlssolTe that body before midsummer.
Thr London 2Vms, In referring to tbe
Nolr murder, regrets M. Olllvlers indol
Knee to tbe threats publicly made, and
lnki It Impossible to exaggerate the danger
of the situation at Paris. "0 fartherdanger
or an outbreak la ran being appreaeniou,
the troops collected from the nciM-hboring
garrison hare been ordered back to their
posts.
Tidi London IforHlnfftit, Io An edltorlAl,
thinks the proposed (ransnUnental rail
way alone will sava British 0olumbl4 from
annexation to the tultcd Btate.
Job W 1'aoctor, a retail dry goods
dealer of rulfedelphla, Is reported u having
absconded with 1 50,000. Ilia liabilities are
about flitt,000.
Tub steamship nammontA, from Nsn
York, touched At Southampton yesterday
morning on her way to Hamburg, And th
HeiTeUry Arrived t Qucenstown on Tunis
day.

xml | txt