OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, January 17, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-01-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

itaittciitldA nMcvtQ ( Tt'""i eoff -i tl tlIK 'iu"jVr"ni "" "'J "7 ""'t"7p " ' fr1lI?Ilftf
VOIrXnnrialulTr ,.9tA .m etg ban BIS WASHntolTOIWiP. 0., MOIW, " i"."No 44
; - '"'titiUi'jIfi'nSyi
tjTw;
lunnRMiuiiiU
tSAr:'tfi
oh tTaatUaa. ajoastla;..rirW.trstwall
is..(i.,w.van'ii5iffa,,Kficr "-w
Tmui Oaa half mWkluM la i and 11
JelS-aeAeaatTf t .- vaVirMi
WM.WMti -AwmU
Nv JrlarMa Itul.d.ai
uuainr. ft. i
Km 3Laal .UVaiat t I
Mtt vtvarivtut
nHuuiwwiuwk.. ai
GU., CUUUrO tt.W
;iTeiirau
asaf,,
JtMf.Altft. OoMfc Pitta Vest.
Uewaa. Ulk Valval Vatta. . .M i
Vests. Mmk
iiMaiui
ii' KeAe aa!tuWW4t Jhowifcid
liilHlnMijlvu.i ..-, .its ilvi-ie
. laJieeiatk af AiaattOlalalaa laaa.la '-
MkkOHAltt TMbVUItt DirRULl.lT.TT
leaainme. Dk.aJB.-.M.roWfIftV
" 7 Vpuiuisiiiawisi'o
rtrAnunai
DltTHI, C
IhtHr
tuiw
wr
td tuiL.wrM Trikkt. Vkliufw f&lAls,
Pi I. lualwillkaM&(lBlaiaaULlka
aura itoek I Jfipgo It , JTVTl iZj
traant ba tkiakata .
vMiipiai atwviiitofrtnaianYM
raaU,aakt4arUttrtt !
-
!
rlff
-- l"' .
'1 .i ii .T3 I?'-" VI
HIT BrtHI. IkI&ltktfl aBA4A
atonuta. u4 acmalaOav ot aj jartamaatae'a al ataa
anurarr aa foraia, eflaa. alaakaU, aafeawMU
lafft bottka, nri,lataUa-Mr.4M w ' i
Tk aa ?ui h Briiiw-natiw, toaa
wfta. Ua-Jtat of toauata auM aack.
ta
y vrdararlka Qaattai
latiataaajrfaa'aaBJtra.l.L
D. 0
T!.Ri&SXE f. k
alO-M
"BT0HBBlTirrirrTETt
TY VOOPU IATlMICt..MJt
JJ (Su4flrto Jit V JleOftir fc 0. I (M
oat a mat CrMrf PatatyiraaU XT ill
TRUiTitU iiWiW aVrriTf 'fUvk'nVvn
KKI EHTATK, IIH IIOhTU RTHIIT WMT.
i irui HttUMU tka)
. a tyi
all at pablla tDM. It f roal of tha stm1mi ei
Tt7BSDArtn Mtk Ay af f.btaarr.x"U
al(k,p, lilaaplafarparMTcr9H ka4
malNi irlai a4 Wlai la U.a ul4 a(ir MWUb
lactaa iiwaiidNrtiubUiapul(
iiii iiDwiiN iihi; iiiniiia lanif Niii(
Iwaalr !. (!' tbaaca aoath twaalri0) fMUaa4
taaaaooaal to itapUoa f pagliiaf iha aaaa
batat lniroTo4 br a o4 aa abiUltUltWfr
atwT Brlak Boom ,
Tarauof aalai Oao Ibiti Mb tba baUaoaLa
ll aai Iwalranoalba. with latanat.igkaiatvratl
naaUnnaaaoalaf rhftT aa4 a4a
oaaaaaaroa auaiaM ta auti
parsK,
rffCK.
oooru tUTiuiB.
. laotloaaar
JaJStawlw
"TVfTtlOMAB UUVMBO.AaftUar,
X U BBlDUl bTJUKT, UBOSQITOWM,
VAtOABLE Xlit, BSTATR OM O1010IT0WH
niiuBji rya !
TbaaUaaUeaoraaplullalaUtalUdUllbU rop.
Iliu araaaataltlLa(Milldlna Loliia
foiaala llladtraetlr aapaaua Talar rlM, aai
ama.E II IIiIIiUik'iI.umi Jaua. .
THMi Oaa aali , aaabi balaaaala alx aa4
Iwalvoaaoatha wlialalaraat, aa Mearad aa iba
. r i! JhT f.y . " '. ?wr: w
wtii aauaiua wim iiiamii oara aa mm
Vroaatlr.oA 4a4ii.iUH-lU ba aaaattaAa
oaaalbpropor rlakaota4 dtfwa. of tl will
balnnnadtaUlir raaoU,Ulba iaraa of aala ara
aoianaiaiioa wuu-wiiaia aaaaaya laa Mvptnr
wlllba truldattka aiakaad iai ml aka daaalt
AI1 ayaalair, UaUjYlf raftaaa Mihm a(
Iba aoat af Iba patcbaMr, JJ? , j TTZ
' - , taOMAIDOWlilMih
iaaiaoila. tttaa Aaaitaflt
9uocirld?A,OjMoQ(Uraai9J I,
-.. -..T a
nil.!
JCAaxMaladaai raeordad la LlbarTaadlt. ata1
a, aaa al tna jaa taaotai jot aotan
lutiB,la UljlHlot Oolvbla,lw"
SH' '
ua.
nuaaral
ll of Iui
loalluat aarlala ploa or paroal of Ual allaalai
Of CoIpBibf, V
aplaaof taUctl
laaauyoi navuiai
Ityof Wavbtanoaaal Dlatrlcl
wa aa4 4aaerlbad aa iba pUI ar
wwmf laraaorffuaaaaaf
. aa "Vllll, UHADL11. Ja jTrnilM.
JaVHtAda . . C06riBatXAV.MBAaata h
MY WM. I. WAtti CO., Auata..
Corairof FauBiUaU a? aa aad Mat lmtj
CHAWOlBTiiLB OP A VdLtTABLB THRII
IKif
fi'i
?wr4.ffor,r Mraa, (KodU.) caatalaadwttbla
tha tollowlBi !( aad koaadat llaalaalaf oa tha
ymtS "" " P'l dUu at twaaty
fMt rroBa Ih4 aaatbWMl aaraor of aald 11, aal raa-
Iiar thane aorlh twaaty faat i Ihaaoaaaat aaa baa
.irrjfl M1-. 'y1.0 .1 "U,T aktaaaaa wllb
aid allay twaaty rat tbaaca wait ta tba plaaa af
".. FT
vr i. inuuifiToUi
'M
ill UTTJW)
nSSwl32A51,tf""'
t)mUMhMMttMTiatIlM m!J jVT:l7"
a iv oitkjtMrtri r Mtnui km Diniw f-r -;? JV uiMf tku imtitMaMt
wa rrnaV a err Uid Win at nwrrf Tain fl
r?- "" f? TjwiiiU'viJTi"?"ri i
xwwatiffws
11
tarell
INTtRInrOOCQlTOLnTlinra WKniKT
s'..o."?i.u,m.vitw.As'''.
ITH-UUI k
tiUMrAUT rRUrKSTT rOKlALIL tHairMM" - nairsa. w Fn7wa;iB'
Wiuimtoi, IX O . Jkawfl, II7D r tilvaaUratrtoaatlaUr W Mvf VlUb4
Anr 6latoc.AaAnawr.lwsa I.V jQpsOf -C1WU iWJWrijUlT
Mtk of ari hi T nnbuW. Itll t Ikla loatu 1 UiBla Alalia . . . tlA"'
i),lia ui rmiiif aaiMiviaioa oi 04aar
UradUrMkaaUNd aai aiaalr alaa. M) aa4
balai eaataiaaJ wltkl ih ! aaJ Ituii fta
low tact HntaaUffor Ikaaana alaBalala (k
llaa r "Erihih itraat vat 'oaa kwairad aa4
alalrlT (1M) fMt oriK from tbaoatkaaara
ooraarof aaldaiaara aad Ihaaca raaalac aorta
aloafflaaaaUairMt IwaitrtVKaolf tbaaca wmi
to Ik WMUrior aaar llnaof aalel lat amtaoarai
aaaoa ia prvaiiMf .agio, aaa ii ino
unu in ii unpiM wiia ! aarianari-
ala, U trattaot raMiTt Iba tlihU f aaall. u U
rkalr a4 art of-lbf iral parakaaraflff aaa
woat'aaabllaaMllea. All aaarraMlaa-aa4 rTa
t all of
Itaaaaf
, Brv1rlf4a4orina iaart t 4 at4 at )U
Ittb of bacamW i ft iw. aaa Jar TKati4
(a Llbarfaa3h,1(9.iat falla tn. aa4 at lb
naaaat at iba vnr aoar4 iborafcy. f wlltoffar
ffMliiM tha arataUM, oa WBUHKIDAT AP-
thai Lftt A (llLOOMD aliaftta4 OaoroUwa
Hnbu, aadboaadad ai folio wit Baitaalar ata
Mlat aa thoaaai Una of Oaafraaa atvaal aaa aaa
4r4aa4Mfaatr0x)loiaaaU el ik- aoalbaaal
oraar al HoaJ aaa CaamM atraala. aal taaalac
Iaoaaoaoava witataia iiaaarvoairoM oiraoiaa
iiadradaBdaaTaafMtitzrnabu aoraaf laaa, la
Iba aoftbwaal BOTaai tfwa. ti Bbmf'b Jalj
Ibaacaaaiutlr wllh taa aortb Ua or UBMi'tlol
oaa kaadtaa aa4 twaair-lwo faal Ira Uoka l
ibawMtlfaaof afairtaaa fMl wlda aUartlaaaea
aortbwMfaMUlLaaffai4 aIW ia U aoklaaail
aoraarof laaalkaa nartar'i Int. abd Ihaasaatttk
LVMf
.Adiiti jaaaary aaiu(
aaUlaaf Uarr LfiUfanld, JuhaB. F IliiaraJd.
UobartB. ruifar Jd. fiariaTiirlurald,oaab
i fiuaaraU. aaAafaraaiat F. Viummi l aid
Tamt oflaldi f wofri rhdaaai Vonara aaibi
Iba raaliaa 1 ilx.twolfa aai aIioImb aiaatba
Miradby aaaadMlraatoauiapraauaaaaatlafaa
tory lo tba IraaiM. wilt) boIm baartac laUraal
poaoraaol8aa4aUiarMalaarebaMr aaoal. ria
baadrad faliara wiU A roqatrad faoar.lkdpat
baaaialtlaiaoraala ill tba taraia d aaia al all
Bonpllad IrUk wlikla tnraa dayi froaa day of aali.
Ika proMrtr will baroaoUaAUa rlak aad aialbl
il.mtiiffiWT.lfH
Dry Ittaa at a doaraa af Iba aprdaia Qoail af tha
DUlrktof CoUnbU.paaadtb loth Jar o lap?
larabar 1M0, 1 ? Wtr
ha J Mc3lPta at aL ara dfaaaaata.aaKJof
laiproTBaiaau aoaaiai ar a aawly.balll
0BV "r,t 1,1r aadd wIIIa abova tha itora
araiOB tblri of rarcjiaa uoaryta ba paid, la
"iVi"? "Mm'i I taaVlaMalliaaBUal ata:
,. maath. wl h liilarattfroialha day of
KJ5!lS?J "' PaTBiala b ba alia oa tba
RlMa!" " l'hbal4aaul
ah.L E'l1 JSUinr- , .Bdayayaaoiaa at par-i-TUif-t'
,Y "a.lra4 dallara arinXa ra
aaldUbapaldwkalbawopartrltlJa
,,ffleW2'JUtt',',,
wwumti wtvminuiiii.1 ri
n?.ift ww.wte.Ujw ,1
1. Jbd.'kllkaril
RKHR
"lrT'lt',i1'1
Sffl!!?'A(,i 1""
r w, in, iw r inrtt iui ml in
it
niw
! "- - t ! aaaai nam
bs:k" w 'ViMraMMUiirSLV
nniNMy
4MT- v 4 L(JaMtfcnaa
Hi
a4ft, H T. faJU tl, aai al, lh r4nl of
1 1 of 1W
II?
u;
F.rT?tfiT 5?'J1 5iTTri
"jSsi
&&ti&&.
ilUff JarMftTaaaa,
aaartaaiti
!l.lw,
am iiii airwtt wa, ua iii-hc i
B
i.LATlHaBt-A
f Huaaaaaoaa ta laa
m7J KtUBlrar Uo
eaalhwaat aar4apa(araaylaal4 afaaaa aai
SfV,M
abBf.lbAT:ibavlla JiAirhiaua.tLl
iolokp m t all lbalplMoivfaalafjiraa4
WlpraailMa, Iflaf aai. kalac la tbaaalaVally at
aaalaitoa, aad kii aaA aaaatlbod aa balac
part of fal Babm4lwjBif,(V,)IaMaaraBBB
Urai aaa baadraat daafaltalt-foa. UM.I Waia
tia( far iba aaaaa al Iba aonaaaat aoraarof eatdlol.
ad roar IhaaM aatb aloaff Wall4txiaath
"t1f",al"J",V1 BIaonM iaai
lachaai taaaaa aortb aavaatMa (m
(mTaataad ail Ut
aad all H lacaaa. U taaplaaa of bVilaalaf,
ia balai latprovai by a4 aaa labataaUal
atory rrau noa, , , ,
rmaofSalai Oaa tblrdaaab. of wMcbHO0aiaat
Ud al )btlmaaf aal. aad Iba balaao laiilx
adaadaf Iraal aa tba praBalaoa aolafi aad.tr lit
taraia dra aol aoatpllad wllk la iTayaant lk
aala, tba truuoa rMrr a iba rlabl U ra-'l at
Iba rlak aaJ xaat af ka flral niNktiar AH tai-
TayaaciaiaadraTaBaaaUMpaal pnrehaaar laoaC
ia iaa ! i ia uu vuiihi
. COOMH LlTIliJ,,U,
Jtio4f AacllokMft
BT ooorut ULTIMZB, A
(8uhuui Ju.u. uajuiii.
Aitt'l.r
""rr
HllkVWllMriH f rlTlBI4
fi
laaaaaoalatfm ."
11. at pabila aartUij.la froal of tba
.oaUOMtfAVaiUaBaUr af rabraan
ba'aloakp a , all laal plaaa r vutil
ifcraaai
apraouaaaiyiaaaaa awiaciatuaaaaa
Hyaf WMblaat, aad kwaaddatartfcad aa
aaiaa pari ei aaa aaaioaraa una tw ia aqaar
iialw4Uttttai4 aad alsty-aaa MU Ui
aald part bfioi (31 la bata I ha Mat Iwaalr twi
Itjlfaal froal aad raaalaabaar aaa baadradaai
nifBal fvaat aad taaalaa baaaJ aaa kaaaraJ aad
inrtkroOJd)?rtaawBha' laatdayyaal
ranaaafltlBtOs
albpaldatlal
ala aad Iwalia
laraJ Bra auJ af t
tUiOaa tblfd aaak, t walak U
allkatlaaof aala,! aad thaaaUaaa
i Oaa Iblri a
mrsrmR
aaarad by daad at trait tflbt
iwaiia noauia. wita lataraaa t aa
aad at trait aalba pranlaM aal4. aad
araaot unci I ad wltbla iTadawaaN
If tha laraaa araaot caaipriad wltbla iff day a afi
taftbaaaia. bf rraiHraa rMrya lbarlblo rMll
at tha rlak aadaeatafiM Atal parbaaat aAar oaa
wk'apabllatl8. f T r
i All mavaiUilii BlbA nimbi alaaiaa al
-t'A- WlHaBaHftWr..
rat
ui-wid'Jcettiih iffiKVSi
rTrrzirvrrTTrrrr
a wvaraji w.aiiaan. aaica-ra.
i,qaaaaaaa io j aatrt u. uaymiraj ayaj
HM ataaaa
m
UBooB anrjTfl
oaio
vita at roBLir;
daada aflraat, rtra
UU
MfTiUB.Xa. .Wc
itut ia
aad B. Mo U. Fall
til. af lb laad
raaord for Iba aoaaty ol
i naaaiaiMi
f4?r
lain
twaaty iv
aar of aal
faal aoalb f ri
tka aaitkaaal eora
ioritb with tba baa of aal
alraal MfMfi laan
I aaaaa wmI W
I tali ikaaa an
fMl 8 laakaa
to lb yaar
jaiuaai th
bfflaalaa.
aaa aortb M (!
imwMiImW tba polft ol
:r:i.V(.aaoaUiidi u.r.ta
ib, ra
aad II aiaatba froai day a
Uaraaa ftoa May la W. aad aadaa tba aaooad Iba
4folB5u..
KTJaiBKflABmi.
coAtxhaUtIbb?'
itAt Aaattoaaara.
UAL1 OF kUBCIfttNIOVa DBAKCI
ooaiAf oruaaaAaot.RAyy pirAaTKj
vtarmii Oaa bait aaibj la Qoraramaat faada. aa
Iba aonoUiUk fttha'tala a4 Ua,raiaala4ar
arllUa mm dara aUrwarai, darlag wbtcb tlata tha
Tl&fttwdl
Opticiam
ntflS ETE8IQIIT accurately ituttd
xiVVi-or other- Bpdade$ by
rodr7y antwn-tng xtytfql4tttin$.
1.1, ly V'iiffffnoJ 9
nit iii "is TflTnivB finTirs r7ari....Tr
unwiaH tia .i:i.i::".-""i if "!
-yi-. .-;--.. "--- ) in urva
i day of Jaaaarr.
iUKUtlT X IXWIf.
Adntatitratrli '
Tfllaatia
jam tba
WBBKTIB.
KfiUtir
01 TTUK T
Ml
;7iivc
kMr4
lalr-aa
iiiui aamb
(CH.1
EUtVfrfallfN
. h aiMur'iMni vwnnin an r
Vat l faai Uakaa aa Maw Jar Mr '. 4
aSflSBSt,TfASWRuaWuSXi.S! n
i ttwm aMfc i BaiUa traata raaaTaa UirlfliH W
:r. Btratee
opikM r....tiil.V: v fit, rt-SJUi
1 4 laaor! iff Waaalafta oit, D,
t&laaprl f iliial Ut iiabtr m, aqr
jiw irntirrfci iHHt tuiMlttiHiarMl
rtjDMntol.rUiwuenuBu
lalva Moalh. vlth aalaa Vaartai: lauraal a4
jjiaTaaia itrvtt.
iWik JtJ!&IU0AaJW,,CM?
VrwTtfctianijoinrM KlXPkVtVfT?
, iiTBkcitTorVuaifcQ-furf. j "
TaB4alxiMi,foIlMnla7 aa4Ut .
tMKa Jl4Ua aalE. , will wit, (a
ranhl f Ii nnaiii. a.t raabll aaallaav
ifTifWfirni, fuiviin puisias
BMlnu'f adaad df Irnit, Vaariar data oa
lnhdar of BTrabr. A P.uM. aad raooriad
aaiOB(lha LaadKacorda of wuhjtiloi edaalr.
pTatrUtoffJalambla, 14 llbl,aad B Ba-a,
Mloa,rlf7,.aa4ayllrMtloaM Ua Ganm
af ika Tint Ovaitarall Bal Id
wiurniiHmt.w '"
aiiTuuiinmi
TiT.tTABtv iMPttrfvirj'itiii,
iKTMTd IVKKKT WKIT. ON
6" O if BiBT KOKTB, iOH
' VBdaraadby alrtaaaf Iw
Lit
K.
TLiaTMl
IB iiairici oi vaiBiapiai a wui agar ir
Iafa. al pabll aaaitaa, cm. afOHDAT. tba
titadar of Jaaaarr. lffTO. alo olocb. n." .a
friatof Wviaaiaaa, U Iba AUbaal bUl-r, all
thbltaralofaraaadllaaMlstk altp al Waab
ft'H!wMKW.wa ft
TbarawUtbaBOldaljpabitaaaeUa,uthaklfb
aaHlaaar.alBMBoaWBDHKbDAY.rabraafyla,
1070, ta tba aflaa arlba laipaaioraf Oriaaaaa
Barr Yard, fortaaioatb, if U,, a tarn lot of
art alaa of Urdnaea aojapr UUf B(ay Arsa aad
rwaiaa mt rainaTn iruia iaa iihi 9aa(WIM
tbarwlllrTartloibaOayaraiBBf - -
, llltiobadlatlaatly aadantood iba no (iarat
lawlllbartaato surbaam olWllalaa itafaat
for aala. aid aolad la tba ealion, at raiarda
&alr aaaat aoadltloa or qaallly; ba 11 la balUraa.
wafar, thai arary Iblai orartd for aaUla aa ran.
LUDLOW call,
Cblafaf Baraaa
IBB
Sari oi imina uir, u laa OtMrlal of
lombla, tatlaraof aJntalittaUoa oa Iba paraoaaJ
BUwafitLawif(r.la of Waibfatr MaaTy
aforcMld, dwwawU All paraOBa haalaf alalnta
ayalaal lk aald daoaad arabaraby waraad la
BaUbll tba aaiaa, wltb.lba yaaabara tbarea.ta
tha aabaarlbari oa or bafora tba lib day af Jaa
rv aaai, tk.y nay otharwtaa by law ba a
ladfraa all boaant of aaldaatata
oiTaaaaaar jaytaad tbla III
aril. a
BuuKtHi ncn iid uriBHiom.
ras
Toi mruMiOK (mtEtl lut nitht'liVV
;kTTttlMll'-rt..14pU4 llr Sfllwh
mwttn' wuHtiiuoiti tui.
I TBI FlUIDZire't IKOKO I1T DHXUV
wiuu anot'i HMalluuaiiUMer on
Mmwmaiwm, fmrftnutora tod
HtrniUUTH nd IWr IkIIm.
I uu.j fl. .Ttft':.rirAi'-w,uj
nbvnEHviat ido imporumCQ ox ui
uen nuuiig to Ui InUnuitlon! Eihl
Uon. we dtroU nnfJupM la It Uu moni-
a(,tatbucluloaof oUnnattn. Oennl
QHvimi!a uiui
brth. cliAfrmjiii of
It iutonimltlM of
GTm9 pvwi wmtr3ii
faiiBr uiTraugmuoa w gratm com
K$ttn Mi4wAXiivnn;knittkn.'i
i 'aFA ItilmBa kAlai msmtA Ia M ta a 1
a.-vaavK(a v iiunu rUIWt la II U I
Iiluaa OruutTJiBHuila-TnkaiTlita
t4u af VTuMartoa 1t a raraopiraUt
inat UKWrt'ft UMa'slAf 11 dIttor.
.Tha uaaoa u lo eotamtaea on Uondar
ajmsiifadufaa;!:
Jaavatj S9.
. Hhu Homuii A Bonn. Unktn af
Hw Torki Uf.aadl()l lataipmUtnt of
uou Kxcaaap vanx, and Mr. Btont,
bakalat'MUa.Ttta- XaUodal BaaVl
Ifof
Totk.rbaIoiUwiItaua cammlb
taa on (old ipaeulaUosa In Haw York on
aatnrda('SBWaziaJiJa Gould (ad
Gortln kaTa baen nmmonad to appear to-
TCviBtl. T4iU4
BWwie!5t"j:
TOMnur paiaM j ua Koue. bit It la not
ltkalj lo adopt UlproiUlonl. nadthakUl
aten adopted Dr. Uanfh, of Mew Tori,
Wbo U IU frfmer, would probablr ban boen
appointed vopertattndeat of the eaniu.
and i.'Cia.XmitSfiolVUi cltV.ara noir
rmbrVXESSS'BWflm
WAtx'i OrxBA UOCBB. To-nlffht Ulaa
&mr Xaetie; wUh tier oro fiiiaJaiphk
Qienttt4MkirJBiBobtTiaBi,'Bp Bomatlrfiaf
tlti It tadndu rranklIordaut...r..B
par r, and olbere. Baalaroaj be aecnred at
... mlSV !!'?gcMw',W. t .
Gliica Gaamiwooii'BlActniaa.Tli. anh
laetrtrfatlbaeoiraannderjtbitinirilut f
e urana Army or UitRepiblle vlll bo de-
Ureml lo-nlgnl at Uncola.IUll n Grace
aroanvood. Her tnbjtctwlii be "la Doora,'
In Vblch aba Trill Uke tbt taoderele Steir of
tba woman'a risbta Qmeeuoat aad from her
well-known ablllif we bare no doubt that a
Ttrj InUretUae anltrtalnment WIU be af
forded all wna may attend.
NinoaiL TnaiTaa. Wi ILXIngard and
bla Engtiib Bnrlaeqna Tronpe ooramence an
enstcament tble eTenlof , to laal but elz
rjghu. Mr. Llnrard blmtelf U a but. and
can alone fnrnlib a neat laUl factory enter-
lainmeni ana ma troupe na brloga la aald
U be Tory Una. Mlu Alice Duanlnf Ja fa
Torably remembered bera aa. a locallit of
aome merit, and alao aa a SMd actrau In
tbe cbaracur of Orpbena, la the burleviue of
"Pluto, or The aUgk Lyre," tbeliitld to
be partltnlarl1 excellent.
rf ATr6niL Allioout jliu Tabluu. Mr.
a. M. ltr, wbo baa rliea enterulnmenta
In many of tba leading eltlai, baa made ar-ran.-tmenu
with tba iraataea -or oar pnbllo
a cboolt lo (tn tbn. Bihlbltlom, on the 27lh,
Mth and SOth IniUnt, aldad by Ibe tehool
children Tba entertainment. wi;i eonelat
of an allegorical reprMentatfon of tbe forma
tion and bUtory of, tba United Suite, the
poetry act toT appropriate tmialeV and.1 coa-
clndlng with a grand tableau eymboUatng
"rMLCe,1' which, from lia,daaIpti;oq we
bare readj xujt b really baautlfol. ,,
Tux San Domingo purcbue ocetl wtth
a good deal oC oppotllloa. It la reported
bar. thai a'newTork Irm In conbeetlon
wltltrrofeaBor Gabb,now laBi. Domingo
clty.togrtharTrjlllMaaera.CaiebaanAabere
and other, bato purcbaaadlatifew centi
pir acta all the Unde open for nrcbaaa on
11m patitnenla of Samana, and now bold
UuBv.to.lrtU llaadraataia of 'lh Culled
Statet. TbetatpecnUtorebaTebaenmanlD-
nlatlng elnc. Atrgna lait, and iogetberwltb,
rreeldaiVSaaa1 think' thai thj wirpUlU J.
nutaly reap a rlcb'barreai out 6fanrGTt'
--; -., .y,
lODiii.-)nrlday laet.rroreuor ivK.
B) WUcbx addmaed the FreIiW, letter,,
elating that tba eoond Natlouali Woman
BaBrago Oonratlon woold ba btld In' Lin
coln nail. In tbla city, on the 1Mb, llXb, and
80(S' IniUnU,knd aaklog that he tuna a
gantrel order IW IbotVdayl fcloalog the dl(.
foreut Departmenta of Ibe Gorernmenl, In
order that Ihe elerka mUtht attend tte con
Ttntloo, '.li 'memorial wU U) lent to Con-
great and tba Supreme Oonrt to-day, atklng
tbe adjournment of tbota bodtea that their
memblrtWy attend tha allllngi of tba eon
rentlon A Cixi Fuurxd TO nil FnatiriuT-.
0 Batnrda colored, man, named Jamlt
Rlcbardion, preiented to tbe rreildent a
oeantuu ww, ina nitiory or -which la glran
In ah accompanying letter atfollowii fi
"Tble auawMiaiailalilhadeaatwlth a
''''a Irom rouot eadtr traa ol
la froel ol V latuburf , Hit., abeal tka Una
of Oeeerel fembertoa e eurreader. Tbe&rit
Ur Iron the rerrnla WM mada from a plait of
the netting bttltrr uitd by tba UaofaderttM
la Ua alUlk aa tail Buntet la Itili tba
eeatrealar fraaiaptaaa oCaldaraat rreai a
ttaap aaar to the ipot wbereUaeeral Qraat
leoa tt tbt inrreader of Oeaartl Lea, tl AD-
ftmtttoi; Oourl-hovit, Vt i tha toe iter rron
be ball txtriitad rrom Ine Mdatd Una" at the
AideraoaTlUf (rltei. Ot. By puUIsi tha
ttinl a gold paaiU will be lain"
. I i i a i t t
Tot Ocux CltMl Mr. Sumntr will
report to tbo Btnata today a Mllegntattng
ocean telegrtpn,cablafl whfchbat occupied
the Senate oommlUee at ltaflaat throe meet
Inge. TlreaaianUalfealnfeaareijlrit.lbtt
IhegtntralregulaUontare made appUeabl
to all eilitlng. cablet at well u to, thoto
bercafterlo- bbettablUbed. Second, tbe
Knglteh cablajtbe Cuba cablt and tbq
Alaaka cable ro exempted front tbe pro.
Tltlon reciprocity In tba country from which
they proceed, and third, In cat. ot tha con
tolldtUor! of two or mora llnet, the Pott.
matter General of the United Btateeleau
thorleedto regulate the rate, on Our tide
la tbe nhleuce ol any iaUrnatlonal agree,
raent. Thlt wllj block all garnet for a eon.
tolldatlon of tha Kngittb and French cablet
and conieuuent raiting at chargct.
' ! I i It. I ,
Eiios yost Btcxa, Aitlrlan MlnJater of
1 MhMm a -- - .. j . - - i I. Anal . . . ----. - w - -.- . - ',, .ill " 7 i , - 'n ' I' I'l1" ' I'" t
a tr '.a a
a' Hi
-iv'':2 ' . .r- r - !
"."T.1" atwtira--Brr Bay,
4"n .'...' Bntarlilxaal.i' 1
hlnco Arthur of Qreal BrIUIa wlllsrrlri
ibempoaltlTily oa Sanaa int. and will. b
W'-tfatftJBatoit Thornton, at tbt WU
,uo,ignf,' wavra hat Men ttud; WW
MwauHMTPi ekaooaseaioi aittataion,
id baUinlOd Inl way not 4nUe itMI
JbltUlbV young'iadlu, wbo wantal aonli-
", bfpMef tba tbay .might hart in.
nrtnnlly of dao.tajrwhh tbla wloa oY nry
tlty.i" terlat if, jUa'nat partlot ban banr!
ranaeactioa .ina twunainnienl or u.
I, 9.Mndij,'hi()tb1.ndJ'T.e
raCtialMlky M.v Tkoraion wUl air. dla.
fiT partltt is-bMot of Ua Trlnca, lo which
leadligfrnanSeri Mtbl Oorcmmmt wlrti,:
Bent will entertain tbe true alfiia .DldoJ
UatlaCorpt tt dinner. Jo RbtAadayt-ika!
PbUKmSwviimr
rrttoHittlthiLagilton. II U
iti UU-aaVjaUlakiabtaa win
ViirVf mt"l( fha'TCmhVillaa will
re U otMAnnliy irirln-Dtnc U-wlOi taa
trlncal 'U ITt,TiG8'Jll.Yit:
KMiifflrrrff-"!u?.
,iaUiiI;iair.l.a.,'lilW, I
mdrldrnlcUal orif rtocttil aneuiea at
f ptnltu Iroon In Cuba. , ' '
xna uu oa juaipenattr aaa been noml
HetfttMnnWrlMfrimOtVoB,,, ,. i
Tbe raregnay an legation, n jLondon. bar
Ticoa oamrnfltcuBgi. ina ettiement tnat
'inauwiiiu ai.w. wva.iiyyiiia,na
tba Ula tha Ga rrdmarw .th, 8,900
nab a a ti m tai alajwfr '''
TT.rrtv.ru. .!... ii.arn,'jmiyj
0e(a4WUbjr;WtgttonW7" '
UKtr, aUMaaUaiX PowaU e Biptltt
.j-lP"nJIl.t-l. .rt.". ti?-'
IIM viaMuufiivi aaiia, n ani.
r"WdAM7!"fr
IritbAlfaaimiia Mrar. I
atxori
at Toledo,
I rcit jiSttrJay. dUngotjarahIadaBaga
r t1p"iwT ifPitll f 'Iff f"T paHari'f
ay. Tba other TctAt)fcej; tba expadluon
' rill ba off aa.au
TbaStiiW fifii haa.raaxiW iuMxi.
rttbprotpactrsftnerUMy-" ' ""v '
SnurJorxxxaoi,! rcuiiauaOJfMMly
ttUbed at0Jftilti Janiit iCoirt, In.XtV
V'akaa fact ,lt,B, -it j . a
I TtllH. J. GaMRBMlt. CMttetM bfbBVttr'
te-lUlvU-wlXlllUbargf ralUAWa
1 TinUlnop wroWrTVtftr,
BcObTB Oooltdat Bad others la XegaiUi
riiitours pax ipnog.
PaTtpx-tlirTMV JTriDlTTict otlh
Mftntra ratocInU mloo'1a b Owmj
tr"''WW?v
(l-f aanfatlaa f fiha BarnlUi blaw
,kr. EUihA Ii. Allin ttba Introtactf'pa
OAumiAX Muarrtuaeai 07100 iMoreurj
oY But, And d)lTo4 tl credtallAU ai
EaTorlxtfAOTirTand'MliiIitrjr nenjpo-
tlarr of no tlBdota of IIawaU. IT jnadc
(ho following ruauluoathoocculaai
Mr PraaldtMi Ibbi-ttbaOAOrtopraaaBtta
oaaplaUaraof eradaaoa fraa.bja btajaatr
tha Klin ol iba llawalUa lalaada. Ua aapa-
aaaould ba oarDataatad aad a tr tart lit aad.
Yoa ara aw ara. Mr. I'raaldant, that tha pao
pla oft&aUDttad utatta raildloc la tba 11a.
wallaa Klofdomara aioraaaaiaraua tbaa all
otbar fatolgaara tncra, aad thai .hay naya lat-
portaai laicraaia in Rfuaairara, aayiganooa
and eommaroa Thar bar a laxralj aoatnba toil
to bo.114 up a aommaroa with tba Uultad
StaUi.wklab may bataaraaaad totbabaaaBI
ofbotkaouatrlca. TbapradaoUeaaaf Uaoaa
it, ia ia iiuiiBiiiiia moil aii ibb uiaira
Ddbaaeaall reaaoaabla faellitlta for an In
tarahaora will ba mntuallv advaalaaatiaa
lavlaarof tba aaofraph laal poaltlaa af tha
lllaada, vhlai atnird a aantral and aafa raaotl
itDDtacaadef aba aamnaralal rolatloaa
with tha Valtod Btatao, aama forth ar traatr
atlpalatlooi are retarded aa dtdrable aaa
in
the klnc dalrta adopt tha moat liberal
slier, " ba faala anured, rtom tbe paat
iterooaraa with tbe Ooyeramaatot tba Ualted
.tot tbe
wllVaii
StaUa. tbat tba tame aplrtt win' mark Ua
aourae ia taa iatrt 1
Tha rreildent replied ai followi 1
atrjUttanyaail laaaplaad ley.-aaTa j-aav
aa tka ropraaaatatlya of tba aoraralra af a
count rr so tntaraatlar to the Uatted Slataa aa
tbe
.tV-arion 01 uawui. ma doilra to
atreofthta tb
ba Crtaajlr uadtiataadlaa
tweea the two oountiiee lo eordlally raalpro-
aaiaKi ai an a a
X ata wall aware af thoae latlnate boilaeaa
aad peraoaal relatloaa to wblab rea refer, aad
bare every dUpoaltloa to Btreettbea than by
tteb furlbtr traatr atlpulAUoee aa may ba
aartpoaed to be bdraatairaoua or aeeeaeerr
It la faepad tbat your offltlal raaldeaea bere
tdaj eoatrlbuta to tbla result.
UBtTXKlAX. rBABCBUB AlSOCIiTIO
The toUerul ItaaehJae Asaoclatloa had a
rtfruiar meeting Saturday erenlog, bat the
uwnaunwHUM larro. Ara doaepuoa
BbOrlfflnp presldaoV The loeTlUbla Trof.
J, K. If, Wuoox made a rather dUcenrag
Ug report or hla effort to obUln auai
praaakMa of opinion from tho odltora of the
dty paper . ?M penalea w And their
aeArmgBpoo-tliAfemue aax-waa dUouaaad
by Hr. NeedhAm, lira. Crldge, Mr. Colby,
"Ur. Lockwood, and bthera of the larani.
Dr. lToydmade a peraooaioxptanaUoa about
the recent trlAla at the Citylfall.
Profeafor Wlloox read m paragraph from.
A New; York paper oa woman vho bad af
tempted to commit mlclde became her ana
band had ipent the money Inatead of raying
rent, and then deaerted Iter. At the coneln
1 alon of the reading be aald, Tery dnunatlo
ally, 1 read that touching itory vhlle on
board the ihlp daring my late yltlt to Eu
rope, and after paclor the deck of the noble
Teaaol,tny heart iirelUng with Indignation,
with, no familiar light nenr me earo the
tirllllmil Iran In iAlnai mi-aal. a? ,-...-. 1
regUiand a eolemn oath that lflUTed I
wonld bring tbla caao before a meeting ot
mia luaociation on mia noor, i ttampiog nit
foot, and tn fnUUlmtnt of thtttoltma
obligation I barn read tha a&acUng ttoryj1
XApplante by Mre. Grlmnr.l
, Tbltwat followed by adltcniilou of tbe
proposed change tn tbaulttrlct roTernment,
whrch waa denounced by Mra Qrlinnr. and
adrocatod by tit Bryan and other ''roott.
cra."
. ThU terminated thllacttlon of tha "Ilea'a
ConTentlon." All ara preparing for tbe
grand blowing 6f trumpett and crowta and
chirping at tbe grand powwuw wblcb com
mencet at Lincoln llall to-morrow, al 1Q a.
nt, wbtn MUi O'Connor" will Do at tbe
uifws Mm i-jiimuj ia yvu in lor any ctntt.
Muimil a Baitur or Iidubi Fa-hu-ii.
In accordanco with tbe announce
ment heretofore made in tho Rirrauctn a
few dayt ago, a number of well-known be
nttolent ladlee of tbe city met latt erenlBg
tn tbe omca ot too Prorldont Aid Society,
lira. s. r. Edton. who bat bean tnatrnmeu
tai In brlnelng about tba meeting, made a
few remarki. In which aha ttatod that there
are many ladlee In be dty who hate been In
better clrcuuutaneea, and now need atttiU
anco. They are willing to work If an op
portun'ty fa glttu them. Thl clall of
femalet bad been Inrltad there lobe con.
lulled wllb it to whit data or tewing they
wire able lo do, and to learn Ibelr namet
and retldencca la ordar tbat work might ba
if ni them at toon, at ILeama Into thebauda
of tha todety.
An Inrltatlon baring been extended, about,
twenty nra portont gain tbdt namea and
reildencet, and reported Ibdr drcumtuncet.
torn, of the itatementi ehowlng great dtUU
lotion exltUng; The meMlngVae further
addreuad by Mre. A. v. Clark andotheri.
and arrangemenu were made to continue
the Important and noble work to well besun
It It to ba bopl tbat tble morament wUl b
aitlited, for euro no more Important charily
baa eyar been eommanoM In thlt clly.
Sot o MioaioAs.lwe rill ilUntlon to
a notlct In another co umn of aTma.iin2
thlt erenlng of tbe Sou of Mlchlranat cl
lumblan Law College. "w l Co-
"fiRH U trannulL"
TUN KKWXK.Y, A IN ..larra'tTSTA .. t I . iLUUAJ .JttA'lTKHS. .
I -im at? n a. . . V--,AfA-fci I mpimii
IllrtJ?.
Taa., oc.otaiaaiaaio. a m. uie
BBaUtir"fc On. r Baebefert-
llavi'Bilatnaj.aiJIa.
ra,-7trairy lS.-t-Tt tt repaned llil it
tttrbwjelawitliir.balillo-iaa, Uauiinla
ribbily trolTed,to WfWW1ft ttwM
itlblolofyi;in prate UVW."J f,,
II OIllTitr created a' atttttlowb
:. u. nta creai tnaaci oeiora taa ouun-
li bffenctt tgalntt tbeprcetlaw b
M to trial by jury.- Tna proiact w at
before ihl TonV Uguktu tWf.
rattnta In lh' iaaoa of.tlottiort.nf
LaeTratt law will'btiwitrrnt inaut taTOta
aM H.au,vilTMl. .UV.Bwa.MYTHH uip
txaJUallf -UMtl lea-to ' ,
IIWIIIJU. tl , J
roa.-f.a.ilj.Tkat-aaa,arraaal.
. .' .. - ... -. . J
Eon in ine oenato yctimity on, inurior
tana the geuM.UmMllolc'.irrtl
r" -' -- a in
At the eonelnilon DflbAnebaU thedrlaia
Ntaied a Tola ot eonfltooa In ihl lt IHJi-
U ,bfttn tgfcUlffiyteraayjSi.
ierttrrmbTad tbtt' Ibe'-debaU Mi)jiarV
sAMtVuaUai-aai aiia- .rJ V&t
M.OmrlarVMillSe'niotfonHntl tha
-KtmKntW aaotaA. tW.Mpne. JifiAfW At.
liat the debate abonia eamnieQCa to-met tentv
cWnllng,' to ItV orfilbal rtopcilUoioli'll
elaltlry, ,i, Cl,' ie,T.ifi"
fttEtflBtrioomalt battrt tbat a. taajor
iy in oota wianuart wut anpport ua minor
iIn priVmi)bafW.i'ft" ' -Btg
Se-eial-iltpatlta-aaTt racekTeii anowym
w.iniiai.vaianTiiiKnatB wimii ptianaaf
lolencct In vnaaa, tht,.Chamli1'ti.U.6tUta
&4'--woVfltfriQ;(;tum alia
Oira4em.iHonA dlaoraertr alioald Boektldrt;
DattartiAent of Oen.t vd
ipwXolbiXTToixrtrlTvvorU "u
jim -1 at-. rM'" a W"i rai-i.t d
; aaf Uemey KoiMlMarieo SMbollf9
-Km Mai-aataaaMr TW WU
Koryat75Ttf4fc4ATdui
iotaMaV ttJd B tnort of fOnt bourt da-r-
tjtOsV aCJ w
1 Tt oldodf'lti-iU preaent coinplAlsftdllvAi
MAf pfHbfl-ii-trtto(y J4-t
and uu aoma or l&t zbuitn auxponpaoj
Ijaarra tbeU obllgbOooa of teriwtertpirJ
trt trial tftfnMtaA.MtT'tr f tha avbnnrn
, &o fiUcnMop "oil ltd lobjict, OaCtccJo-
uaaucai HJacjpune, whicu ua been going Oq
fir MTtral tlayafli, tha EcBnealtai CoovtUi
v(eniuhaWiterdA7-- " " 1
Ute iSmxmk,
By XVoaoh Cabl aal Eaaaaa1 Hvi i ffbaay)
C6bt, Jan. 1&, (midnight.) TwoFeolADf
nAmci DonoTan kill eulIlTaa vara ArrwUtl
here to-dad deaerters from the BflUitt
rmT. DonoTAivflrod on the po-Jcw u they
lfere onUrlng the room la whlh,'he,wa
aeereted, wotmdloe one ol them. After
hia aaaai i, i,4 Bia t, rcjrreUod not
hATlat UQeo; Um, t t .
A qnAflUty of flro arou wert) found" fcy tha
jwllco 1& tba room la which they tM bought
refuge, and hare been MeutUlod) aa a portion
of thoao captured la tho Into raid oa the
gunmAkeri ihopa la the cltj. The police
art bmall y eafaeed In iwithtftg outer iullA
Up 1b hopoa of Undlng mora arme and mett
trUbmnclt oppoelUon-
lliDkiD, Jjui&Arj 16 MUalghU The
unlonidti lupport !Uot 'Roua for tbe preal-
dene of tho Cortea. Senor Bacorra read to
the Cortea a telegram from IlATana,, as-1
nouncus thAtthe liuargtmla bad. auered
anouiCf defeat
too annoTinccmcnt wa roceired with
deiaoDdtratki of the vlldeit enthnitAim
by the mcmbcri and ilaitor.
PAB19, Jan. 10. M. OOlTler. tha vi&Uter
01 dtuuee, Hpuea, ia aniwer vj tractmm
pot to lUm la the Senate, that ' If the Ra41-
cau wUb a reTOluuou the GoTernmant ao
cepte the itruggle. We wUl repreient the
principle oimaltUncanmrf reaeUon,
The "Goremment will carry out tba prct-l
gramma of tha ETghf and Lft ventrd, and
win do nothing wlthoat baring at flrtl an
undenUndlng with Iba Btnala, Tbamtnlf
try.ult tha, .Sonata for Ua cooptratloo,
Criet of "Tou,!! hart ll."J Tb. Senile U
irol an obttacla to Impede oar onward eourte,
but merely acu at a cbotk upon a too rapid
adranoa."
!vr.ir,fccr'ti0l'IrrnTtr tablntVdl?
ttred that honettcltlienirwben'lbeyjbad
wlnead the ipoucl.oigrpii eiceilcl,
might bo led to pronounce agalnit Ibe pary,
of dlttnrb ance. When Impunity iball bare
dertloped tbe lnttlncti ot tho populace, tbat
conduct or Ibe new Urautry may bo dtifer
enf. s
The Senate accepted the Gorornmont ex
planttlon Atw-mectloir of. membere of Uie Left
n ...A- if n i-i.. m-n . -t
Kiti, i.j, As.ru, Muiiatcr oi roreigu
AnalriCnefended tbVptotacnttbo of Roche
fort for Inciting to riot and rapine bo aald,
the mUlilry Intended maklog U a cabinet
cjiiitan. M. Tblert eupported tbt mlnlttrr
nt Dllhler.
The t7auf.lt announce! the nrrcit aVMi
ratcbHItndOronttct.T r. R
Tlln JtLiSD IXSTITOTE. Tb. Sundaa
loboolof tha Itland Inltltuta eboweda goodl
.uv.u -w ( mm J, tuvn UWUtttVailT UIT..
fcnndrad arhftlftr mia.l. It n Vr w
Ferry, M. O. front Michigan Rer. bt'slaf-
mom, .ttUunt tecretary of Ibe Baptut
Homo MUtloni lrof B. W. llawklnt, tod
air. cmhciw. ixoaatn. ainn rretoyurtan
Sunday tchooL addretted tha meeting. Prof.
ILmUnl ipolt of tha prejudlcei which bad
bten orercoma by the correct deportment of
tbe colored people, and confeated that .hit
own prdludlort bad boon made to giro way.
Tbe tinging, undar.lho direction of Mn
Btncroft, ellclMi aiucltconun.bndallon, and
tbowed a wonderful talent for muilc In
thuo ablldran,.wblck, wi are happy to
learn, ll to b. cultivated by tho eiubllih
meDtofemgrna"iabboIiln connection wllb
the UaUtute, Tbe attcntlan to tbe nil
gloutuacblnrl'wat cood.'and clre nraat
encouragement .peracTcro In. the good
AwKotof Cnnatant laahara It I.a.-I.
fclu Gannol tome of our rellgioue poople
""" " --. .nTivw.nni vi iub UUU1V Wit'
ilonaryfauto by roluubjcflngl
utEjrwiTU nil iDjtur-vct, bopo actaai
a healthful tonlci Intemperately Indulged, at
an enervating opiate. The rliloni offuture
triumph, which al biiL. animal, txtrttoi. It
dwelt upon ,oo intcnUy, wU uturp tha
piece of the item realllri and noble objtcti
wUl baitontemplaied; not for Ibdr own In.
bereal worth, button account of tho day.
dreamt they, engender. Thut nope, aided
by imagination, maket one man a hero, in
other a aomnamlraUtt, and a third a lunatler
while 11 renien them all entbutlaiti,
Ood It laid to harden tba heart when h.
withhold! rettralnlng grace to harden when
he doot sot aotUn, lit It tald to make
blind when ba doot not enlighten, it freer.
Ids and darkneta follow nnon tha aha.n-
of tbt tun, tba tource of light ind beak
TruciTT of purpose U the InJIipeuiaVli
condition of lucccti In wbatcrer you undtr
tkc. you mutt leun to bold It.
vaiaireAal
Kail OlIlTl.r, JTMtira larxxrllkl
(rtl.Tni
TBlnJ
tltUxtltDewaaint(laila'
WJatiHbi-KiBiku
i itrraaier.!
stli
X'JCW-TTi" i-A!t"B- '1
. JafWTWnTi Janbara l&At Allav.a. IMlat 1 1
v - aaiuary o, eaya in. inanrgcnu anrigunl
aiifinllliCS ".'':. "
rfp kid)
PL' ,1 m "' ". i ' " '
r panu fxproa mo nouti mat mi cineo;
(Tlllaa Dlttrlet wlU be ntlraly pacljed tborM
WlSi mllltarr otWWonj''lbi)rTt01j
.JtlMAaA, January It Tha, OsatO. to-day
pnblltbou dltpalAm frobt tba Mat of wir,
ttoioirhang tba trrfnler or Jairgcnlt. a
hrbnrnbiia, ;T Bpanlth,trT lalbej
Central DtpartaaBntrar. vu that inarch, oj
Wtalg lb. r-m...lil-r n d. T
VBpanbi-iajncVwblehied,
m t5W-?r-t f-q'"w.
, rannaatingj ua tr-fM
thA-ftam
?WiirnW4biy WaiW to lU aan Wei
ftaukfiw. k-tf HaKa Km Aja , a . . , . . 1
! .. , aii a av.Aayv-a aaw aeribfli "ffUnifc
IHlTfiliUr.W wraien lb (tywirof ,lh2
uoTirnm-ni. 1B rawthU 9Vf Bn-I
T-Ainnotda-lraieVHfonef. .Theu
try mi-a-a4 lareceW. mm, bbl tV
pwpi preiar sowtvm--vn-ujAba Utmt-
tentrfiCatlai " l? ",7
A car WowlwlreJiJK, wta blraad
aktbi-allroadj t-Ukitt. thlt tnliig The
nrerwaa aaaaaODy In UcdldMrf "
rfiw"to,W Jtf0ttH-rfUic'i4
.Tlcet to Draicr.2t iltii thai tba Baroln.
itionuia,iitintnilA ua aarrtndei of xafui-coi
Nlboit4tUeBtliallerUtbaAm.ris.n-m.
Fft .WrW eotWjl! to wludraw thtU
Uetnand and apologia oyBrUUbaid.I'MncIi i
Pf9-?i.w5th'o Mil t?oMnLtiiimonad,'io
blaaatltunoa.!
SalnaTTywbBaoa'lcbocmerTO4T6rlns
n wt n to Wf . vii!it4y juTo.
WwJwMtieamer, laki,to p0rnn
rrtnea and taptlaobed.' - J .
TalatbaailajiJlAJnJuiilAiwer.
tltlriio,aa.Mat Intra would be
Oibtaodabed-trvidw . .u (
:.svfaawsaia
""f-'ViV.!
.CnoAacv Jan. 1-A laUar.rrani ram.
bbMadatadU Jnttast, anaonieai that tba
Ibmx I.dttnt nttnalUmo Hero within three
mlUaor rirf Ootry, ajtdlbad; Infcmned, par
w 9W aMp, utnuhal Uty ware on
tha.-wanatabtattba halMreed rbiur-,
WnfitiAertcaoeing-lniUmtcJ there-1
jo-pbkw.'thf.taaawbo fwaa-AMalled bj
tbireneli bitbcala. iQeiyrea tcoployad
to do thlt work J Oaicnit McDatgtll.
ttldtrabl,jxcltrnTfflrprpTaUcd at Tort
V Aacer)attpoi4n tyl,.to. rDo.aM
Of PmMbi "bo, waa Hit by Ihl Uudtoa Bay
pompany lo aapercadi Merarltb, had pub
Iftlf acknowledge the Tal!dlT, of Itufe'a
gOTCmmint.
Then Mernad lo bo tome protpott foe Ine
eucceaa of the mluloni ot rather Tbebault
and bit aaioclate, at the agenta teem In-
Ollnvd to Concede CTCrf i1mh1 . lb. In-
aurgonU.
S.Tera ni.rm In tbe Waat.
CraanuTi, January 18. A beary rain
ttorm commenced at 3 o'clock to-day, ac
companied by thunder and lightning.
LonrtTiLLi, January 11. A terere rain
and wind tlona bu prcrtlled bar. for tha
patt Iwtnty tour noun. All the ttrcamt
are iltlng rapidly and threaten great dct
ttruetlon to property.
At Bryant'a Station, Ky., latt Thurtday,
a farmtr named Cupar Gregg toot and
killed, Albert Lore, colored, for an alleged
attempt at aliault while Intoxicated. Gregg
wat arrettad, and wUl doubtlctl ba tried by
a, United Stalei court.
Daalrwatl Fir la BalUtno.ro
DliTlirOBAf, Jan leV A lira broke out
Ihte lyrenfng-ai iKorACbUrart atrect.
oppoalie Barnnm'a hotel. The Oral and sec
ond ttoriea were occupied by C Smith aa a
1 barber ahnt. and lntVilTio-Twirna 1jm .!
poxti at I10,000i Inrdrel. Tba IblrdSoot
wai occupied by Wm. gummerfield aa a retb
dence, Lett ILOODi Injured. Tbe ttockt
H tht adjoining ttorea of H. D. Taylor, bat.
tlr and forrlcr, aid tbt Meam. ITanna,
lcalar la dgara, ware allghtly damaged by
water, vant. oi ina nra unknown.
Catlforala xtTlalalwra.
Sin FataoitOo, Jan. ItIn Iba Ltzlilt-
lday Iba Sanala pattad a bill repeal-
log the clauae In ui Binday law prohibiting
theatrical amutcuwnti on tba Sabbath.
Tbe AunnblY adoptad a resolution con
gratulating tba people of Tonaaatea on bar
ing rejected tb. nrtecnth amendment to tbe
Rational Conttltutlon.
Kdrput,a a-lnaaetai; ialtllla.at..
FamxroBl, Jin. 10. The market for
Amorlcao bondt It exdtedi d-IOt are quoted
tt51X(351'.
rns, Ju. 1. ThiBouno It exutodi
Ilenttt Wf. 85c
T.lfcrpBia Bfaaanarr
1 Tu arraagtmtntt between the tbrei
trantallantlo caUea bare bean completed by
now only walti tha Unction of tho dtrect-
ort. in. recaipu or ina tnro. oompaniet
wm oa piaaea in a joint puree, ana be al
without recard to the comtany which mav
AAve roceired tham
l Tnklgbt otjLorai bud tbi tarmlnatloa
6f tha war la lullr aonflrmad. linn. wt
tall beard from wandering with a few fot
lower, aooui tn. aetena or uo uraauiiu
nroTlnccl.
It 11 BUwoniD tnat the Ottawa cabinet
hit decided W thoJUh tht tytum of llcenn '
toward American fishermen, aad lo fall back
on the Interpretation truly of 1818. It ll
tald that the asitot of tba Imperial Govern
ment hat been obtained to thlt policy.
Jtcon Dmlima, exicutor of tbe etttti
of Frank Decatur Forrett, deceased minor,
and heir of, Joeapb L. roltom, bat com
mtnced,luupt ejectment agalnit ortr loo
dcfendanlt for a portion of the IUncho de
Lae Anertcauai, tn Sacramento county, Cal.
Tbe property It valued at a quarter of a mil.
Uon dollars
Tm committee reported to tbe Maloe
Senate on Saturday In relation to tho rta
body obietutca thai action on tht part of tbi
XtCgiaiMnre waa laexpeattnt, inatmncn aa
tbe executlvo branch of tha Stat, rovera.
mint naq aecioea to aueoa ina ceremonial
at Portland. One member of the committee
did not concur. Tba report watunanlmoutly
accepted In tbe Senate.
Tna iiotton city trpainry jealcalloa ll
charged upon John TV. Colllni. late of Call
fornla. lie let 19,000 gambling, and bad
13,000 on bend, with which be. was about
starting for Europe Collins tt la custody
waUAU U4TBS has brought a salt at St.
Louis to recover 150.000 damaees for tba de
tention ahd loss on goods seized In that city
last September, supposed ta belong to Perry
Fuller. The telxnre was made at tha In
stanee of the First National Bank of Wash
ington. Bbadpobd A. Baos., of Mltwaukle, ono of
the heaviest drygoodt houses In the North
west, failed on Friday last. A defalcation
by ooe of the employee is tho alleged
Canse. Thty offer to settle at 50 cents on
the dollar.
ZJjFi
lounnrt. grahtlaugiauat and reformt-'Tji
attl
an t-
TOTAiaABiTutaaar. - s
&asm.
uftr"? VJ. Prlu-fn1i . aanrcn Traa
aWceUdthe ipacloua eilnoa ha noV bee
crowded at . wa but areaug, al tbe xoaetf
16g:cj;llho, pngrtailonal Tterane84
FVIri.r:.
r t.apuuoj
donVColfar;
tna tocuiy,
pt
eucvoj
gbam, and preaealaUrea-vi5r
mar. of Bcaib, Caroana, a.d Farrv.lS"
ttm'&SESgriBS'JiaxSK
. Tha erftjS VWW Lft5hkA.t, J.
' i-SJ? !irV.t'!' aSbai
wneoaV
ii.ZZ,7ZSZSJ!r
truttea
t-
txraidnol aumprto tnaVe a tDtMhTbol
Trtmldrealb rbL4l.rV?i?s ,Ue!?:,.S
ESSIlSKyafF! -'
ajLDwaaaotWai ic'iJJvLj ...'-.
"7A "'. rmmBtAlrtaj aaoitrr.- , "
..S'4,T.r' hal li. ktbltau aaa.Cbbttl
."lvl n Wl
EXSEJa&iiJ
l!i.ttT!SSS5iSSK
SSWv
k mur
aaa n wttoif.
aal tail aattafi. UiiiiZ Tl "."Irri'a'AT."'"
If.,-. I .1-1. .-.L
?o. ui i.iu.at-; aSKSKiUi bat
rotl.iT ' ' BOBl H " tI aaW!
WbothonghlTi iwS Ifme uTenMooaaSi
taouui Do contccraxad tika prbtalalM nt
eotiniaenrlauon. And udonAtl it. .ifaAB.u
COUld Mtt thn Inibrl.t. hht k---li .".TI
rHatlllr nrl ima'J i.. iT'T.'?'
,r..ism.ivi,?::i:r?'?.'"-
If tbatorlnclnifl Af 11
out there WOTld.nU
rarrvMnMc. -1"
.Senator WBb ,0Tv-.tl lfginU, waa
rraxltatroancffTanttAibi tFkJiT'.iZ
a rUca anroni nwitirbPl be Ttogo about
dolnrgood. If couldp ontSlVrlla
ssiVLmLxAm.l
va lUKiuynaocs, wnuifl wa.tiaBf.
run Are othr "Tim tbAT taint? hut lit
ir-iaipcranco ruiea. nay, ibaam Lhe tkllm It
for" loteTnpeiwcain other woriU,)iil
trteaneeVftr tf othej-DTS
ua wantea tne puoua Uite tob edqeaUad
la the canae pf total AhaUjUneo, aa Lb poly
ffmedyf
ror ine connuee e enu Whlci Utemr
peralcd tnllcted nnon the land: '
tJHTiiSx S'.2l,"fwia?rerre!TUv.
..wiA. wu,jia4VMAl, WO &DU BDfaXAT. M Hi
be waa la farorof extreme legalatloa to
iDrpresathaaalaof llatiAr. irnMiniHn..i
he would punub thoae who nare been gttiity
of lofllctloff on tbe commanUy to many
Senator IiucuDRbami of Coaa., wVi Veil
introdaced. Ho aald be wccld rajoioe to
know If be could by bit remark peranade
eren ono man to become a temperance man,
or f be could atrengthen the faith of one
person who waa already In the cold water
army, lie then made & Tory lnLftreatlna? and
effectlTO Addrcaa.
senator Wluon then sAld t when tba ba.
dety wae organUed three years ago, Schuy
ler Colfax waa Speak tr of the uonae of
BcpreaentaUTct and one of the flnt elgnere
of the Congreulooal temperance roll, now
he wai Vice President of the United States
and no longer An enrolled but aa honorary
uiciuuvrui nn nAiici j. , caAtapion mine
great canae of temperance. It gare Llm great
pleaanro to Introduce to the audience m tho
next ipcaker Vice President CoIiAx.
Mr. Colfax said he bad Always dlallked to
i peak upon the Sabbath, preferring to listen
to the words of wisdom from those who
were set apart to preach tho dot-pel, buWfor
a anartor of a century ba bad never nfbaarl
to rlre his testimony la behalf of the cause
of total abstinence. Soma time aira ha rad
an Interesting article on UeaahJect"AmI
my Brother's Keener 1" The answer, be
thought, waa plainly "I am,' for the Insane
f. syluma, tho almshoasea, tba Jails, tha prU-
uua, uaj Tiuiaiiouaca, aou, aui aaa nionn.fr
ury 1uau.ut.10na uilxutaoTil,lne lAdd an
swered that oueatlon. liam m hri-titia.
keeper." V?
uo 10 mete uuu,nuona ana see the in
matei and ask that other fmtstlon, "Doe
drinking payt Not Those who have
commenced ai moderate drinkers testify
lo etery cbArncter abd low condltlea of life
that It docs tot pay to drlnlc. It U tba flnt
steD that Is daneeront. Yon&ir man. 11 ma
adjure yoa to be the adrocatee of total ab
stinence. Tos, pledge yonraelTea to IstUhe
IntoxJcatlflg draught alone. IX) not trust
to yoar feebla will. Tbegreiistmeaofihe
world have been Its Tlctlnu. Kone ere ex
empted. The t tie i nun, tho warrior, the
clergyman none were exempt who trifled
wtth the temptation. Take warning., then,
young man, that the monster does not allure
and docelre yoa, m be baa deceived thou
sands and tens of thousand, nay millions
before yon. ThO Inebriate waa always
worthy of our sympathy sdwajs entUladto
our most charitable consideration TJiettian
who woold deny to bis neighbor that charlti
able love which bis corxdluoadeaerTeti who
doot not commUterato the unfortunate man,
has no right to expect the toleranco of bis
neighbor when affliction oTerUkes him.
Mr. Colfax alluded to a fewnber of hi
stances la which some of the most dlllo
gulsbed men of the country bad fallen Tlc
tlrns to the baneful evils of Intempetanco.
In conclusion, he urged All who bad tbe
welfare of their neighbor at heart tor do
ererjthlng In their power to encourage the
canae of temperance the principle of total
abstlnenco. If ot only might the fallen be
rescued, but eren eat ed to a better life
beyond this world tbe blissful repose of a
happy eternity.
1 Senator ratterson and KepreeeataUTt
Tarry followed In eloquent addresses.
Thereto on the adoption of the recom
mendations read al tbe eorjtuoencement of
tbe meeting waa tiatanlmou
The Doxology waa then sung by the coo
gregatlon , and the benediction, proaonnced,
by Rer Dr. Newman, eooeluded the exer
daeaof theetcolag.
It la prepoeed to bold tbeee meetinet eTtry
two weeks. Tbe church at which, the next
will be held to be hereafter announced.
WAMUKOTOH TCMTBBAYCB SOCIBTT
Tha WaaMnirtan TemDeranca Bodatv bald
li rezala? meeting last night at Teraneraiee
IlaJl, Mr. O. KlUnU presiding. There
was a largo attendance notwithstanding the
attraction at tho tneetlng of the Coogret
aional Society. Nine algnatoies were ob
tained to tne pledge. Btwre ana uureauog
addresses were dallTered by Meaars.T. O.
tTavton. W. H. LarctL W. IV Lee. Geo
Barage, Toulon, Dlrlne, Drtw, Carmody,
uarnSaairK ana otuers.
- ," t, wt?A. -UP1..I1
firmnr. Dtitn. On FrioAT nlShl lAlt
Hr. Samuel Martr,, a genuenMnweu-raown
in tblt community, wtt. found bfOfflcer
Aldeu wandering near th. Centre market In
. - - - v .
ft state of Intoxication, .He waa taken to
lATfn U.
the Control truADi house wneru be aied About
3 o'clock la the morning. Tbe coroner vm
noticed, but decided that Uwas unnecessary
o noia aa inquest, ur.. Jdtna leaves a
wut ana cnua. wbo, witn an many mends.
wiie suit cjiuut now, wim ma many ineuu.
deeply ffljum bis untimely end. The fanrra)
will take vlace at ll o'clock to day.
PlOKXaB IIOlrtSTlATJ AlSOOUTIOlt. (Jo
Saturday uteht another larsre meeting of tbe
above association was held at the rooms of
tbe Board of Trade, when tbe secretary sat-
isiacioniy explained tne practical woraing
oi a orgauiuu.oii, aivar waii.uqaivvniaiiau-
ber of shares were auUcrlbed to. So soon
as one thousanl shares are takeu the asso-
dallon Trill go Into actlTQ opemuon.
TT" "P"BwaoewiatiaK' baiad a A fwa
AdMalatblaVlraaBrwAtklKk.l T.TW Xf tt
ta.
as
TiCBSOTKBnnrrr.oviriia r-
THIC
lllUC'
'tSttZtJSSVr0,
Miir.r
work
chain ra
thlt- pillar on "-turaaSuYnoo?"
f -;! of pufactlnir, their plant. After
Mat (VI .bi.
iHwn,i louowiog draa of .bill
A7?rXTif,.,.v.7.'bt5r,J,
CST.V?i'''T,",11,h,"b"al7.1Ud
HiW """a tt t. otairiat .f ol.bU ba,
iHSii ft!iiJ' htr.by,eraalttl.i.Tar.
aJ .
-T- IT- W.T.BI-H
1,1. Aaaii
aniIMtbaatBaJ a.tk.t.t. f .
IS ! tlf?.'J' " " rot taar y.ari,
!. n JSi1 bl".i.."or tball b. laDol.tad aad
!StihA,'j uu.,wllb 6a adrle.
iballrtaldtlaaatTaiali
T.a trmrmw
approTa ail lawa oaaaad by lb IaanaUue
ia Bill ill a ibuaif. mi ,.
r
tb. iinibaU b. ouaad b a twMblrd. i.
aavmoiT paigra way anau Uka aaTaat, aala a
r.ia
Of lUtfaaAl
wbo hii be appoaa tad m atsaa udar iba ;
tbtrr toBrtBticiea tu .Qa
ff-VHf !!&'ral ihUl.iiba wi uat lk.
lawab.rallbfull.ttnrd.
?! Wr.l.tt bttild Dutrlat.wk. iball
ratUarlMla, taA kabt bu .He. tor four
af tbt UollU Hum, wltk Ua intiil M u.
Uw
araaiallaaji ar II
awtrtaaattbeibi
a totanall aaa aary M tb.
Utt.tBd ttaeatlr. prMllB(a aa.ib.for.
tb.lretliraf xMMb.rl. ..ah y.. to tb.
rr.il4.at . tb. Uttud Blatav, ui at u.
iai iin. ia mbIu ai lk. lawa ia
Btaatar af tba Baua. of Aamaimutlra.,
twaaoplaalotha PreaMeaawf tAafl
1&ftseofDokrrH laaaaaoreaaOTalarealf
"' A 'r- oflkd UaaataBuMn tka ftaatraa,
ton abajj azerttaa aU tba paw ate aM perform
aii (bearufln el Ua Ooreraor durlac aaib
ri aaal mm ahaaaaa ar Matlt anatka (WvanratW
B. a la ajMJt JjbJl?.) m!!lii..4.-
IaUUt powwr aad arttomrr ealdlMitrifll
abajl be rested la tba aorenor aad lA-llaUre
aaeaaUl Tba JjrfliiatUre ahall aotvlt of a
0gMll aad.Baoae ol A liajaittyi TAotTMaall
tball eobiliTof aleran aaveaiMra,t baapr
bj thaprotldanldr t&a Uajtad fltatca.br
Buiaiaa wnii aan aaaaatnoi MMjataaaiwfc
ad, wboaaioraaal ataMahaU aaUaa faar
yre, aaai aaaar or waeaa shell Be a teeldeoA of
tbe aid Uairut, aad atiualtAaatotankarala.
Tka Uouaa of Aaiaaably aball toaelal ol twaa
"e aaambara, wboaatvrol af efflaa shall
aeatlaua two years, aad wboahaU ba elected
by tbe quail fled yours la said JDLstrtsi. la
wiaa. all. Ut Uwi eevla t ore rrf--U
etlaa lav aald DUtitat ao Ut aa epptt
able Caab mam bar of tbe lloqsa af Ata a
blrabell Be av reildoat aad quail fled toter la
tbe dislrUt froaj wbUA Aa tf etaerM l tba tril
Iiatldn to) ba bald at luaa llaia aadalajiaa.
aadta Aa eaadnaiaJ mnm !- u i&a
qQyeraor-aarBUtoalalwisaaaaieall4
t be held al iutb tlsa aad leenabnakstr aa
mar be preaarlbad bf law, Tba pcraew of par
aoaabayULg tka (reataal auaabae af "ftwa lot
tbenmra of Assembly shall ba aaalaradbr
ibe Uervraor labav aiaatad mambara of tba
llouteof AaaiablriFraaUaaVTbat baeaaatl
a tt Tot bet weed two ar mora parseaa voted
VortbatfeyanetaJuai order A new eleetlee..
Tbe flntLcaieilaAaseavblr skaJlfaaatat
laennmoaa tn troreraar may appeiat, ear
bareai iactu ttbtaof aMattag to Be preeeribed
... i."Jaa U IrjrVar Ief4m Tblt fbe
lwlaiaMa aoanafiBtj nxutrtrtAtfaJAUlaaakraaai
III powers aooferred by lAe preaant aajwrtars of
Iba allies ef WaahlBttan aad Ueorietowa. aad
'-- ' "v aininuiH uu uittiiiNwaiUi
kall eittadto all ether lithtftal duarjaateaf
wiiaiifaaM ausiair rifatnu auajaaiaaa
kflalatloB aooalataat with taa OoaaUtatloa
i"iii ayoaiaiaaa will, ia) imnautaiiaa
ad lawa al the Vetted State Every bill
'Ueh shall have psted tba Cow-ail aad
OUia ef AliatBhlv ahalL bafora It ani.mii a
aw, be preeeeted to tbe (ioveraor If ha ar
rrovee he shall sin It, If aet haaAaltraura
t, with his objestloas. to tha Mouse La which
tt Mlfflaatad, who eball eater tha objeetloasat
Urge upoa their Jouraal aad proeead to reaoav
aider
i ii, aner ausn raeoaauarauoB. two
thirds of tbst House shall acre tops
WAA-wV.fef-eowit tk. rHrr-
ata ina
! fa
wlaaba
ina viu.i iiuu.a.uj uivi I. aa, UIIWIH
fr?!?! " Pr-l by two thirds of
tbat Uousa it shall beaoma a law. Ia ailaueh
miaed by yeae aad aays, to ba eatered oa tbe
Jouraal ol eaeh Uoua raaaaatlvaly If aoy
bill shall not b reluraad by ma Oofarnot
wltbla Bra days (Sunday eaaoptad) after It
ahatl bare been presented lo hi., tbe asm
aball beeoma a law la like manner as li ha bad
slfaed It, unless tba Assembly, by adJoura
mat, pravaat its retura, la wbtebeasalt shall
not be a law.
Ua. a. dad If Ufvlkir rcfa4, Tbat tba
Qoveroor shall aomloate,aadby aad with tb
am ina lam ai nam iiririM.akiii ha j.i...
uint aaiiaiiBiiai i aiiUBah(, arpaiBi ail
ofAeera, laaludlnf lUfUtar el Wills n
ataoaa, aaaap juo(a ana omaars ot ina
eourte, aad all other offleere whoee appoint
meni may be provided for by spatial aatsaf
Oonireas
See. T. -lad b U further tnact4. That ao
member of tha Iieflilatlve Aaaembty shall
hold or be appointed to aay offl-e whlen aball
haya bea eraatad, ot lb salary or emelu
Hants ol whlsh aball have bean lasraaavd
wblla ba was a ream be r, dating tha term for
wblab bo waa aleeted. and for ou year alter
tbe expiration or auab, term.
See l dados uwrlJUriidwd, That aaaeoa
aa tha Oateraov aad Oouaall are appolated.
tba dullea and powere o tbe Mayers aad
Uoaaells ef tba eltles of Wasblactaa and
aaerratoWB, and tbelvy Crt shall eeae
aad determine! but all other offices shall eaa
ttsue until otherwise provided by law, ot
oatll appalntaiaet Aas beta aaad aadtr tbe
provlaleaa of this at.
' jaa f -iiMA4rirtrr-ariif,ThattbaOQv
araesaaSaatAbWabaUb appointed br tba
Wealdeat of tbe Uatted tttatae.br and with
h tat ? m aattj ivuiiiivi laiv a7auaa. ABO
Uovernor aad Baerattry aball tab a oath
vg auun.iwa iwr uta iiuaim UKaaria Of
their duties before entering upon tha aama
The Qoveroor shall reaetva aa annual salary
of i tbe Saerataty shall receive aa aanual
salary of ---' , both af whlsh shall be paid
quarter yearly. a Tho mambera of the Legist
Aye Assembly tball be entitled to roeelve each
'-per diem The salaries of theOorernor
aad ef tbi Uoaasll toba paid oul at tha
Treasury of tha Unit ad Slates, aad that af Ua
membere l tha Aaaemblv shall ba rial J hvtha
DUtrlat. . ' "
ee. 19 An U Ufurtktr tncU That the
Ooograee of the Ualtad Stalee reeerraa lo
Itself the right to repeal Or annul any aad all
aOIB WfllOB bit hb paaaaq ur aVaglUUVa
AjaemUy af the said Dletrlat
See, 11. dad be UJurtUr nctL Tbat a Dal
ecateto tballoueeof BepreseautlyeBof the
Ualtad Slates, to serve duties; eash Ooarrua
ef the ualtad states, ahauea alaa tad by tb
voters quail Had to aleat members of tba
LegUletlve Assembly, wbo eball ba entitled
lo tha aama rights and privileges aa ar tsar
elaed aad enjoyed by Iba Delegates from tba
several Terr, torleaol tba Vailed Stelae In tha
Uaaa ef UapraaeaUUraa Th flrebeleellea
tab bald alaneh tlrra and lo aaah meaner aa
tbt OeyiavraadOouasllmayapploli a I all
other elestloaa the llm aad meaner of hold
ing elections aball be preasribed by law.
Tb per bavin the rreataet aumbr f
yoiaa aoaii a uaaiaraa uy nw utiaisor aia.
at. and a etrti&eate of election accordingly
liveable.
vaa. . t.Jbaij fuJIa. aaat.J "V . I It .V.I I
Otl.ll. MaiHJHHIl imtmLBHI . MBI
hatha duty of tba Xiagtslatlva Assamtly,wbaa
envaaa w aaaa aa aijuiiaBia apporMaa
meat and adjustment ef the debts due respet-
Ively by tha attles of Washington aad Ueorga.
MWB ao aay wuu
l iavi
Set. 13 J ml be it further t ntU4 That the
lew el lha United StaUa, which ara of a
munlelpal or total tbaraaur, aa applied t
thla Dla t riot, and all ordlneneee ef tha
Mayer end Uon nolle of tb eltlee ef Washier
toaaadatorcetownaad of tba Iavy Ueort
ahallrtmalB la full force aad eaTeot until they
av rwpwalad r amended by tha Jr laretar of
B.ii-ia-' UAtrtKtr tntdti. That alt
lawa of tha Ualtad Stalae tbartarl&f ar lneor-
Feratlnsthp tltlaa of Wasblngtoaaud Qeoiw.
own and Levy Uourt, aad all lawt UtaaaTe
leanU.Hi erovUiens of thU aet ba, and
tbe aafna ate hereby, tsnttlod
The sub-commlLtee appotnleJ to make
arrangements (bra mass ratlflcatlon meet
ing wLU most to-day and decide upon what
ettnlDg the meeting shall bo held. " .
Quick Wobb. The IZouso of lUprettu
tattvaa baring ordered that tbe podt office In
the House for the accomodation of member
s boa Id be removed from the second story to
tbe ground floor heretofore occupied by the
Committee oa Post Offices and Pott Roads,
In aa apartment Ia tbe southwest corntr of
the bulUlng. Col. John Hunt, carpenter of
tba House, with his assistants, commenced
tho work or removal tm Saturday morning,
and up to three oelock yesterday afternoon,
.i.' ' i . i-.- ..... k.. ...,.
ana uuiiuiiiuui iiai. bwr. buu u.uba m.v
ury" appointment! to tbe pott offlce bid
Mant4alnrMlilOTtaUielrnewiiuirtera,
taSSntlb. maUni and laying of lb
' 7. ..t. 1. 1 (. Jiunnit
carpets, under the superrlslon of Mr. '00P
Ketse, upnoisicrtr i mo v"irt, '"V
morning members will flod everything in
readlneaa for the rectptloo and dellTtry of
Utters.
Tsuobah MBBrivifc A number of the
teachers of the pub" fwoli iswnbM oa
Saturday morulog, and lUtoned to adJreaaea
br lnfcasor Jtrome Allen, author of a new
system of map drawing, and editor of the
Iowa "' f -Vf Vfben be bad
concludod, Huperlotendont Zilmon lUchArda
adJratsed the teacbere eompUtnentary of
rrofeaior Allen's tytteiq of map drawing.
At some length, tbe Superintendent gare hla
vtewt nnon tba anb.ect of "The mode of
teaching la the prlnutry ichooU,"
rfpjaswr, sassssz
Tha atAn.mrtltl.bai natf .
eipmnutr- u ror the ptoDoa-sJ
bald A DVI JttlUl Dtati

xml | txt