OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, February 11, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-02-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

NirKTVv ny -
yy-Cye3
' . .UWIMKJ ?Ji f1
If1'
awmtm.
WASHINGTON OITT. D. 0.. FmBaTOBNING, FEBRUARY 11, 1870.
' rI .
VOL XI .
INO.CO.
' '"'I
i, V'ttiri
.11. f
. --C t nl e
! 4 t.v .'
r?nFui " -IJHipI'
' nir ? ,v 4saffi
m ?
!,., wJ Ban ( ( HI H HI Hill all TBI H FrtBMMPnrlHKMKfTWrfiSlH'nisTB'' i'sjiiU IIjII lwBldPb'9IOHHft
Auction Sties.
la ....... ... v.- it M.nnlu A (lA 1
ma rniirr.il .a.-ri n Kit.
T CO Omit lATIMKB,Ali,r.-
lO JII.U, net.
KIctmU atraa..
.aatkwa.l Cur r rmirlwl '
I
half
I til, "HUiata ' "taw,
aiuHAf atiiui ar Maaaaaaia
I W, - - w u a
Oaa'aaaur aaw Berth AmtrlaaCiapaay 'a Plate
iHiiiii raiisr. th
l fnari.aa f!it.anaasr 'a Via1
Vria, J iT
Tar
waiaat
il Ban Parlor liltM.
Mtlvaaw '1
Marhla-toi
6iiMi niiiiw qaaaaa ,
arhla tap UinW Baltat, TDI
uaiaai
lai
War
rl Jtad Cattact rtraUwt.BlAAkltl tad Canfarta,
tltrHMi,
arlr aewTaraa-vIyaad Iarrtta Carrata
Vatallaa tlVt Uarpeta tad (HI Ciollti,
Platti Table aadtlktlrt. Chlaa aaiOltllwata,
Cftaadattara. .
Part feu Kum aai Para Mara, Wtt Tatt
AMiaham aaTtltae, A. At.
Tama e a a.
p, -"rkaabareTarBltartlaaeaTlr saw.
fl Y AatiltaMri.
rtTTCBB DATS.
BYlallEKK A VTILLJ4.UM, AHt'
SoulhtMt fororltTaih and D trti
T(i kaadaama ntwMl t
Plaatta. J Mtara. It tarft ittir.
trllk ktadMiaa Mtf'a Ufa, aa4
it rial HaaJaana Par lap a ad Chant
t
t'f llttaaona ftrlartadCbats
' aat raraltarat tUn. i,w yard nf
Ctrpf
Iaian. i,v Taraa ni
li 41 varda la aach
iagi !( iim 17
,l avitfor, TDI
DIDir'lk. t, la
utt, at 10 alo-k, ft u.ri Mtll tall al oaf
taetla.rMnkiha abaft aaij4 4, ! laid
tatbh1katbtinrrararaya
oailS A WILHAUI.
MA U Uttr AaiUaaaara,
1)T C11AH.TT tIOTKM.lt, And'r,
J.J (iuaaataortoJ.O. Mrtlulr fcOo ,)
l)grqff raiatrlTtalfttraaaaaaa Tatlb ttrnl
TAt7TRri 4L Of VALVlBtl
tsf tfpB or
ANDN ".TfikKTa HORTIt
11 .rtua o( a. daetl ot truit.batrlnr
aad dilrtaordaa oa lhaith aayaf Jatatr
! vi wwvavari A u icon.
isnp.ia biwar a n. n o. a, loud an. ia aad
by dlraaitoaof aaani thapkrllaa atnraJ Ibarabr
I will aaU.al Kabila n,il.i,ri Ui prnt,
a WAOBSdUAr, uaVth dar Of aVrrr A D
1170 4 4t el'taktp. m . ailaf Lol laliarad "A,"
iaUllaa Drai'a aablit Ulaaaf aqara aaaWiit
lTabadr4ttl 1fTT aa.'ttl.laitha aamaU
r rdad la Itbar H k. fall tftft, la lt nar-araf a
offlta vt Wa.biat a allr. Diirlai af Otaaibla,
yrama Hnaa, ala latfroailat )1fel ft Twa
alraat, brftdapiknf IU it iHtaahaa,! m
paa4 allar Thla a utal daalrabla prapart
TarmaiTwdiboftaaad d' laraaatb, aad la
wtit imrorit-jH lax'itif r a two -ior
ia ioi iroanaa .ircgTfinn
IvUl
Raiaiar ta a. Jiaaa iBnuaina iau4rtl
r dJWt whoalaapraiwrt-lailfftakcff B(
aad artBalB(Bl pnakatar'fatat .
-Tka aka-a atlala pitlpoatd laTOIIDAT
Jaaiaarr lOllt. alaaraa (maaadplMa
0IHDt widTJlr.TraiU-.
s , 4J IIAXLKVV. 60TLK, Ab.I.
falOdiat, Star
BYO.W.DOTELKK Anatlonaar,
If Aaaaaaar U J. 0. HaOalr A Co ,) '
Coraatatrataarlraau tvatta aid faiib alrM
HIT
ftftfi:
(Bf.olaluak 1 aball aalU wUboal ra
ana. tha Irailaaraf tar Asa
Uftllft Bi.i lartaTtrlatr af ftaw
aad aaauail haaa i:ah Kt Vaialiara.
TaTXtiltBl PUarorit
ftta aalld Walaj far far Balta
hdai'iL """ Ckftakar TirtUtra, la
iy at BUck VTalaal CLtmbtr tal, tu
flat VTalatt Waid rcltt
Walanf taa a Tahtaa. (! raarkla LAna
lUndaiiaa Walanl DraatLaf Uaroaatatd Wk
wnn uaraia is
at iLlahaifffi.i
!.
Walaat tad (Hk Extaaaloa TaW't.
iaii jiti-i(ii. aoKif: uiattta.
'iaa Walaat aaa atbar lladataada.
rUlraaJ athti Jfaiiraaaaa
waiaui ftBtaarL
walaui b4 attar Cbalra. WarkTabUt.
Iatk ftaalaaa. kafravlaaa. ai . li
Tktltv aivaJa ara Ini lu arllalaa. kalar
9iik aaatf i
aealrlbaUaM from ral labia Uatartaa. ..
iTbaaaevaa baai roaJa ara Iktafaeta a( ft faatllr
ilaallataf banaahaaptac.
Tka ririiai will ba attiaforUbly warn, aid Ik
a wJtHalia nlaa wlihaat ratard la waatbar.
calaUcaaa raad y aarl? an tba maritiiaf ! .
Taraat Uadar A, aah a?at AW, ft aradkl f
1, . tad anaatta, fur ftataa aaiufaalarllr
doralt wUblat rut, , w -,-.-,-
CRAS, W. BOTSLKR.
fatO-Tb.H.K AatiUaaar
lYCOOtKR dt I.ATIKBR, Anefra
vuurAili at aat. a axmavaaa anci r
uaeaaaori Iq Jamaad MaGulra AiUo 1
JJ(ui
Houthweattoraar l'anBijlTft&U ftTCt.ua anil
x.iarcnia airaata.
TROdTIfc'l I1L1 OrTIianLT ViLUABtK
IMPROVAD fKOPIBTT, Otft 18 H
rHtir. uXE poouwisTor TiriBinTU
iraiir
E
Br flrtt ftf ft vVA tf trait, dalftd tba fllk
lavaf DiMmbtr. li- aad dilv taaordad la
Ifiaaordad la
LibarTftBdlt. ., fall Hi, ata .oia af
it, aia oaa ai
tiBlr.la pie
ablta anatioa.
'abrnarr. IITi3. at
pram I aaa, part a of
dlwUlaiaf aiiftaal lutaaatabarad
l.i. laaail IT. la Knaara llB.
dtactatbaaab
UflalpBOl angiaai imaftataoaraa ia. ia aaa jj.
- 1 1 hh aiBaaaaJtf Jaaraat la liliaaaarv ar
ttaCittattOuarl af Iba DUtrlcl at CwTaoibla. la
Ibaetaaaaf lutth ra, iIar.baUal ftf .baitaalig
at ft pai ma it nmi mi nui .
eoraaraf aritlaal Ul So. S, raaaa thaaaa 4
a at aia
and twalta tajatha, aacarad by a. daadof truat,
Vlth ao(i bariBa lauratt ivaiaaclB.T tod
latopaaia aioi vinimi, MPiini,AFmi
baiaqalraUatU-atJaal. L(n
J31dAJl CJOPIH A LATIMBB. Aact'a.
T COOPER I.ATIIiru, Aact'a.
(Sueeetaoraio jaa.u. neuuira uo j
IlaraaUBtrtaU
ritaBfaBT aire or va:
i.nsnl. tuoBOVUD
wr,S7'"LTA.--Sa7n iuu t hf itm.f
fflwiMMnvm'sem
STKLT BUT -'fsNtt
FLir. OH TBURSOaT, rBUKUABT 9, SS1U
""A."."''.'.'."A,,M.'
a.ii.r. .-...H.---..--
.4.ltliaao aa!
alias wltble I
Ulbara.alilt
f ..I. ar. a.l Mill
IbrM d.r.aflai
aata tka prcpartr
dtfattlUlf pafBbi
oona AtA.r
j.l) 3 awida
A3-T0B ABOTB JALB II POItPOIID BY
ardarAf tb Con t for aaiaa JadUlal dara.vli
BAT OK DAY. rabrnat-rl. aatoa.konf aad plaea,
aad br atl atdar tba lariaa af aala aia to far
VTV 9 a " - fl . .-- at. m Ik. iaka.a
abaaiad aa.ta raad aaa lUr al Ua parcbaai
Daaa-riaibJaaltbabalaoea lBlwa aaiaital.
aMataaiAaaUsaaalha,wil iBtamt ' laalaad
laonih.
fabl tt
, Tratar,
13
T URRBN a WILLIAM, Anct'ri.
aoutaaaai eoraar oavatin aou u auaat.
aiiiubis's tt op TALniBlu BoiiDina
"IT!. jn..ii,i,a at.i-aii II u,ulL. U a
Lor, fKOPJiaUoa NOiiTrl U a.TKbkr,BA
VWKIR NlMTU AH JJ TCkTIlkTRBKra rtftaT.
AT Al'tlTIO.
oa MOHOaT,lhaUil.r rabraarr. A D 1S70,
At 4 a'cl mm m . 1 aball tall oa iba praoaiaaa
at 4 ft'elmk P;l tka
that ralaablabalidlai lot
. IU ta .nsiMHi) Btll. 1
ot. k tawt ta pari of Li
lllaabaaaa Kortk at alraat.raaalaa
...a. f 1 ml f..l. .iiatalalh. t .IT
ibaaaa Dona al atraat.raaalaabark with a
u. HBfiii iroai o, n laat
daptk of ID fat, eoataialai la alf ,7 aq tiara
OaathtH aaabi balaata la aia aad
ta.l.a naalka. wllb Inlarail. aad aaaara4 V a
tali
daad of traat oa tba ptaialaaa All f-iaf ayaaaia
aaa raraaaa aii'- a, aaaaw. erv. u
?BdrM BslUtia Win (ijiBiru ovia.i aaaaaT
,,1 OaOHOB MAnOH, iaalflaaa.
f-Aii (Star A Cbroa.) Aaciloaaar
T)T COOPER at LAT I Iim, Anet'ra.
t tt.aaaaaanra (n 111 tl McOultB a (JO .1
feoathwoal aoraar of Paaairl-aaU ariaaa aad
alaraatb auaat,
TRVITBB'S Ml OF VAlUABLBlilPROVID
tWolTTaVLW.r,,, or T,u
ifA llr virtu ef a deed ef truat, bearlnK data
-PlJaly , , from J.ba r Mnr-aM acU Hair
Kafaraalf, lla wt a. aad KtcVard T. Moratll,
liraa.aa.iaii or laoaur naaoiaaiaa. v u..
wllUaia J Stoaa. jr , af ibaaama plaaa. raaardad
i a iaipar n u.
laaaf adaaraa
ibo ma
aarl bar I;
aaraiaa. taaiaoaarioarwiii Ban aipaaiiaaaai oa.
oa MOB DAT, Iba Math dar of Fahraarr, at
a alotk p aa.. Ua p-oalaaa 14 ftiBibarad.
tBaqaaraBanbaradiW, froaUaf Idfaalaatiatraal
bvi.h. wu. .snpriif PtBaan
Tarma af aaio t Oaa half fl
tab i tba raaldaa la iwa aaaal laalalaiaala at aia
aad iwalra niOBiha from day of aala, with iBtarral,
forwhlth tbaparabaaar'aaotaaaaaarad by adaad
of traat oa tka propartr told, will ba lakaa
Stanpa tad aoaityaaaiacat thaaatiaf tba par
chattr JOUflY UoPUICBhOIi,
tiil.. CQQPCHA lAtwKlU'M .
f(T l.tkdt Aantoaitrt,
CHiSDi iWllL F!IIO OnTJPAOi
mAT Via iff r Ten TAb .
aU0HPJtTJ. Aa. .Ae .AT AUCTIOH...
I7 Oft VKIDA1 UlRIIIUi aaoraarr
Vkin. al 10 ' Mk, at the tHUiiti of h 14
Vml.l.. laiMkMBlif. Mo 3 last In
II laaaaaa. MlWHI Third aad raa-aaa.a
aaatb ! H atfaa IU faat. aad thaaaadiawaal with
llaauf U atraa ta plaaa of paglaftlBi. wttk Iba
prlfllaaf aalifiba tllar ar tUbl ol w.r Ui
lalala alataaa rooiataaatd walar. BrUk
0 Art "l lis Ui.irlcl .1 ClambU. allu.s
uilV,l" '" asr nfjeaaaie, 1M ij
i.u. miZlttti )IU-. it- IieUr sla ! i.ll
r.Vrt wli.i.i. urs.r.t yuii-rsil .i 1 . a
Jl.l.H?.. Vid J... T. ri sevaM el al , .1. if
l..d .".. 1 win aa . al poMle .aell... .a Iba
pr!iliS. ta TIJUHSbaT. Iba a el fab
taarr aft', al -eel ck p. m., .11 Ib.lpfaaaor
J") Jlil.r laa UalUS .a' H.lal, la Iba al r
W..bi.se. all Ib.l pl.J. m al 1..4
baoVa iail da.atlbW ba Iba pi. I tt plea of ..I J
ft" Ja l ."'at 'sbl Iboa.... 4.ll.ta a.jh. a.J
baU.M la Ibn qasl laa atuaata SIS e.ae It
"ol",. Hr lb. Ji al..la, wlliifaur..!, (or
wblab Iba pat.baa.1 aball eWa bl. proaiauiir
r..i. u.arlll.ii.y a.U,riTett. 4ll.l.mp..ad
- Auction 8alti,
B
TCOOrm A CATIKKK. Anfl'ra
tsnteaiiort io J. u.aituuir uo t)
TIQtTlSXlttROr.MBBCn' PtATA MtR.
KI'KS. riKUS-ILS Afll THKLR Till VI
rat"irAk
vHiai
y tlrtttaof t Ami nf Itail. JalaJ tba
Hh air or uarnbr, lBra.aa-i aairi
ata ajar i variBavri laoa.aai r
Ba..JJ la Ilk.. U- f..ll..WI
ft
rEaviA .aaa or tba ablt-l raaorda ff RM
uSSCavVaal.tartaaaaBalr. ta Iba DiaUtft 1 '
f Cnta.abli. I will tail at ribHa aatilot oa
WlbSfcaUiY, FtbniarTlOilSTD. mmMlBf ftl
10 o'elK.ft.U ,ftt botaallo. JO,(old
bar.) 11 itml, Valwaaa rirtaaatk tlraalaad ar;
naoftl BTtaia. wtrr aiaalltal aaaartvaal af
Riaaarot Jmwu-t a uiw
rti afahaaaaa Rank (7aaaa
MabataBr Ualralott lafa aad Cbtlra
WalBBl Kita1a DlalaiTabla
Vvaaak T.klaa III a aaa Bat
rfoakarr aa3dlaaawtraBafrlcratara
aaa bii uki
Walaat aad Hakegaai Hadalaftla. U area a I til
Wttbatanda . . ,
Wabcaar Wardrobi,Wtadw bkldn
f IhW fTAil. aa f kaaata Um4i..1Ai.1u.
WaiiitDraaaltiTtbU.wUhdhn
llalraad Baak alalfTaaaaai
raalktrbelaUraaBdrtllawa ,
Kllahaa Baaatallaa. Aa . A a, i
CUOfftUALATfilba,
ItllMJi a fH a
AUCTroir it.: or MUDirim,, ihhiuip
a a. aaa in P' vUatUftataftU UVS1
KK?IS..I1 CoaoIMHID UOal'ITAL
AHiiraaf irtDrltrvtTirDk'afirrtri,
.. . WitutnaToir, D 0 , f ab T, IIM (
.Will ba affarad at pablia lata, la thU aMf, at
Jadldarr BaaM Dapol. B air a-', bolwaaa Fuartb
atdPiftb.nvTUISDiY, lhaStb dar t bUttl,
lHTOt allOt rat ft larfa qatatltr af IlaapiiaT
froMrtrwaUk hatbaaa la aa. ambi-aciaff bar
leal aid Paatal Itairamant. Haddlaf aad Clnlh
f. Iri Badilaada, itafaa, Ckatra, Tabls rira
laaa. Caakla.ntaaalla. Dram. Old Baad lalrn
na'xiaa aai iaatuar uiciaia, Majieiaa
Alao, iwa aw-arid Wa(iai, aaw and la .aptrlor
rdar
Taruactak Adpllal Una af aala will ba
raqalrad All idaparabaaad mtl ba ramarad
with ftfoartdidara.afttrwblab dau aa raapoa
idi'I'T iBrim win aaaaaiaa ai laia ataca.
Calalaia w taadr by iba lat of Marah
o. urrtkrtLnn,
Aaalalatt Mtdleat rsrvaior, Brarat Ualaaal If M
AtWT , i
Q0VIRSME3T BALl
IlBiaAITRKatjRARTktlllTOrVA (1
OrriOB Ckiip QvtBTBRiiaaTRft.
Kionanin. Vi . r.lv a. Ktit
, Tbaadara gaal will atll .tl pahiiaaantlon. at
tba Qa-rtaraaMtr'a Oorrall at Kockaita, Hlak
Biaad, Vlr.aa.ajDiunaiaf altDo clock a. U-
a MUMbftT, kank 7, 17 ft Ultf Madtntad
iT.ivii Aid rip.
nAH-iai ANbnAii,
BAbllLBd, TOO LI,
,., aaiOTUb-U kTOUM
ATAO,
CLOTUIXa ABO (1AMP A 3D- OABBIIOlf
SQUIP40B
Tarmi; Ctrk It Ualtad fiaUacsmary a lh
7 bi !, aaa a qvpnait di tea par atai. mm
propart:
partr
fOMf
of tba Otaertl Commaallr
tiSr
UrnjrtCtl aal, Qaa.rtarnttar Tf M, Armv. Lbli
.Qaraniatr Dapariwaw of yinlata fa-ai
J U inafl
Lblaf
Optician i.
WI1B EYESIGHT accurately tutted
-1 with IKlblei or other SpccUicUt by
merely answering acur questions.
lLUxUmiPLEHt
m Optician, National Hotel
Plnmblno; and Oat-Fitting.
BU0WNE& POWER.
PLUMBERS A.1D UAH.FtTTmn,
(.ni-Vlxlnreflt
Ha 83 B la lb atraat, baiwaaa D tad Bitraata,
TpaJa aata far Hau'a CaJabratad Takalai
O-.a Kaaca taW
Bowing Kechlnti.
lyAUnAN'SWKUAIlII.YNUVVI.IU
U A O II I N B
Tba fat at Improtad Kachiaa la tba Hub at. Lock
HUiab.lualiktJtaadla. Imaac. daraklat ar ta
liataaraiaaatai baakaa parfaatwark aa evarrda
aarlptlOanf aatarlal bdtd aft aaa larma at th
Aawaar OBta.OIO W ttraat, ftppaatta tba VaUat
QOaa UWw
IroYliion Btorrt.
TWENTIETH STREET MARKET,
Ho 730, Twtntltth fttraat,bet. a d II.
WM. IIHKIN8 & 305,
Alwaja kaap oa ktaJ tba br it qptlllr of Tiaab
aad B.IU UaaU. tBd ftll kU'.a of agaiablaa aad
caaaad rrttiu, roaiirr, utioa, o., aa.
inn.
AttlBll Ha, M, CatUa Karkal. aal atallaltoa B
aad 7 Wa.i MarkaUUba rarr kaat Baf. Lank,
aiwirf oa una a
)UO rOBA hi
Orrje Dapar Com. or IciaiiTSaei,
laruiB. kT . Jaa W. H7J,
ad prapoaala will ba r-oair-d nalil 11 o'fiatst
OBOaV. Vrbraarr IS, U73, Ut faraUbiatr
ibafollowla. i alotaa, yln
XC0brraI aaw Ua-a Pottt. DtJa wilt ba r-
eTBiraa rar u-i
haaa. ai Park
XO barrala "A Wo l' Bxlta Tarallr I laf. ta
Maaaaaraiiaraaaaurair jroim wia
tat wbaat.
m pa a ad a baaleatlllr ' Caidlra.
1, . UardStfap.
J0.IWJ ' KalL
S.C01 LaataUltp aaw attar taraJ.raa-Taa-ad
ar luuftiitd Ban., packtu lit
S.rxopuaa labaalaaalllr JarftGoffaaJapoekala,
aa wiib avooia bbckb.
fal'oa ita ctai.aad Mgallota ta aaa f allot
la aaa a
,000 pjaada baat esalltr irtaalatad Ronr
B.000 poaBda beat Qaallty trntltd E.(ti
Slaart a.
ftaOOtaoaadabaat qaallty ratral eat loaf f agar.
no Cftarca far paakaaaa will ba allawad for tar
tua anna aa waaaantiaaaa la iaa wilt.
VI I'M, INK IMIfl,
BamplM riatraj t ba ebTarad with tba HJi.ax
cajiltag Perk
bldaBaalbaraadaftatladanlUtt, with a atT
f tt.lt Bdvarilaaaiaat atlackd t aacb
l ha nadaratcaa I raaarfta tha tlibt W rtlacl ail
or allbldaoffarad.
PropoaaU nnt ba rtuda la prtatad fdrui, wktcb
oar o" va appiiaMiaa tttia siaaa
IBlll
Va tadoraad "ProtPttaa'a fur Bib.
lata
m l tba nadir
All aoopararanaateaaf Dia bt qaaUlr. fall
haad llt-d atdfaa4 knepad All axka kaaatba
wall Mwad. aad all boaaa wall aUappad with Iroa
gr hlckorr airapa
Tba aaaal riaillloa of fjrmar ttlrarllMUKati.
uaal ba aUlctlr amtaptlad wt.li
J afet TATX.0B,
f-bT SI BrarrtColoaalaadtJ B.
Baror QiraaiiaaaaTaa'a Orrica, 1
Eaalal riopoial. fron raapoBalblarartlai, art
favilad ibta odea aatU It atoak aooa oa
MOB PAY, Vakraary Itlb. for tba rauoval af ail
blab DapoaUa, Aahaa. aad Daad Aatuata, ftr aaa
wTABBIBelTOfJ. If . U ! B. 1B70 1
ii r fruaiiBaiaia. anil mm iron, ini-irioii
barrack a, aBeaa, bulUUas at ,lbroakoat tha
Cltr.oaaaplad br tack braaabaaoj iba War Da
parlaiatt aa ara atalgaattd by tha Paput tiaartar
taaatar
tn aaMmmav that
ait
tkauaalraa aad tw
raapoBB.eiea anienaaia. la iaa iian i
dollar, tbal t bar will foraUh all n
i aa lAuoiaan
tarl an aad ia.iof far taa p
aad labor far tha par forma aaa af tha work,
aeato hoada la lha atm of Iwa II) tboaaaad
i. InaiadUlalr apan Iba award or Iba
, for Hi falUfal aad ittHfactofy parfrw
laraaaarr ua
aad oiaeato
Aoliara,
aottratl
tiea.
Liataor inapiaaaaiarariMtaiaiaiiiiaa aoiaiaad
fraa tho Uopul Qntrfriaaalar aith iiioathi anj
aratr plaoatii daalnatid ntit U-lit'adaa dl
rajttodlalhallit, raymaau will ba nada noolbly or aa k a
Iharaafiaraa food a ara faralabadfur tbapurpoaa.
If ihaaaHaalof wotkraaalrad baaliharlBtroaacA
or dint a I Ltd daring tha pariod af tba aaalract. a
proportloaala latraaia r dloiloaUot of tba
taoBtly partuaata will ba uada apua coalract
' ' a prompt aad Bailafaalnrr naaaar. Ut
?kaP!iiSu.r,.V"'Ur wll doio7aidihar
tfa.aa-i to lha aoairarlwr Ua alao raaaf vaa Iba
iafftViSr"' "7 " 11 i"" at Va'u".u!
Aty laf'trinaUaB raqar4 will ba abaarfallv
tff atlbaistlMof tbaDapot qunaraaftaiar
Bide ahoald ba tadora4 M rowiaia rl? bar.
.VdrV"lUrr ''" "4 " '"
ny oiaar ui tas Maariarnaatar uaaaral
0spui.fi a" aTAVl.
M 6t Aaitae Uapot twararpaUr.
Kllaa Millar at ftl. )
(IrJarad. Tkll it olfof TakrillrT. A ta Hm
I bat iba aala inula tad rapmlad by Uaorga A
lokraraad A. fbomta Bradlry. aunltiai r&a
aaa, aad Bladlalba abora aaiiiWd. etmaoa ibi
Slit dar of t'aejambar. A
Bad aad aoatrtaad aalai
ikd ooatrnad aalaaa aaa to lha a.alrarr
- ".fwisa .am lueiai .s va aaari
opyof ibla ordar balaaariad
natad aadpabllabtA la Waal
aaak artl.Taa auaf aiaiwa oaaka
(Maifh,ag,
K J, MHO Claik-
LK
BUT ("UHtHUQini riNLyx
k-Mfat AND Kirciin Hkquisitss, . AT
anoia 'lfl,l1,i,7,"i'T. 7
fraoahVlata Juaul aad Flai fcllrtori
Ifarbla topaadoihar Tablaa
Hraaaala.fbraa plraad iBcralB, Carpata
dill aad Vtaaia Cht"4Urt aid CbaidtUtlta
I la car, kaaawaod Tablaa
aaa ataaa bmii. hi unpa, uaaaa. room a,
Raalfiaad Walfhla, Palf rfa'aa. Book. Clock-.
CjtTaa Ballon, Iroa Bara tad lack Watar PI pa.
Aa Aa., Al a, a jalirabla qnaalllr aad fa
riatrnf MaJleiaai, Ufalfordtri lloaplial Storia,
Baf Kalraar. Aa.. ft a
tfUlHUTM FACU AKD 1BPEEU10M,
IsTBnH.L Ritehoi BEonrrt jetliriay
were $277,793 8
Wl ARB AUTBOSUBD tp tt-tO that Wm.
II. Vcr. lata dliboritriff aecnt at tbt Eiecn-
tire MAntlon.ToloaUtlly declined the office,
and wu not rentOTtfd tl rtported. He hai
the Kooawltlof all AliOctatcdwlih blmln
the ofljee.
Tub 9Eir Twnsir' dolulii lczal leader
notes will bo read for circulation to-mor
row. Toe balance of lull icrle of new noted
-J the one littnilred, Are hnndredj aal one
tboniand dollar notci; 111 be roAd la
about month.
A rosTiliiTin ARkEiT.D. Algernon
MAricr, poatmAiter At Stanntoa, Va., wai
before United Btatet Commlsaloner J. J.
JohnioQ yciterday, on the charge of haTlof
rmbexzled $3,000 of tbe fandi of tha United
States. Ifi'wai hVld In iccorltr for a far
ther hearing.
Tai Coai-muosia or lmxu Rbtb
hub design Issaftfg k'n-V'tnlp of1 W one
and two-onneo denomination, of smaller sue
ibantheprestnt'ttrlp stamp, for the eipe
clal use of snuff manofacturcri, and tbe
roounenui uaqk nolo uompaor, of New
Toik, has been requested to farnlsh models
of tbe samo.
CircCouuiBiLL, commanding tho Hon
arch, bas acknowledged tbe receipt of tbe
letter of the Becretar of the NatT, and ex
pressed bis regret that bis orders to return
to England will prefect bis acceptance of
tbe Secretary Invitation to visit Annapolis
with bis ship.
The United States steamer riymooth ar
tired at tho Portsmouth navy yard from
Tortlaod. Maine, on tbe 7lb. "
ficcRCTAAT Boctwxli, baa directed that
the American and Kailonal Bank Note Print
tog Compaolea shall furnish models forth
new fifty cent fractional currency note with
out delay. Tbe United States Treasurer bas
on hand nearly ILSOO.OOO notes of this de
nomination, and. whtlo no more will be
printed, tsiuee will be made according to
requisitions until tbe new notes are ready
for circulation.
That ratica of vagabonds and dead
bcAts, "J. Q. T" U again at hi dirty tricks
In the columns of a Cleveland paper. IIU
last letter II a direct Insult to the officials of
tho Treasury Department, and epecUUy of
the revenue- bureau, wharo ho was cm
ployed a few month ago as a matter of
charity. It would not bo like Lira If ho did
not blto the hand that fed him.
Post Orrica CnAxocs. The follow log
change were made yesterdayi
"IIaII's Store," Sussex county. Dataware,
changed to "Ocean View." Joseph E. Pall
retained as postmaster.
" Andy," Sussex county, Delaware,
changed to"Roxana," Jacob E. Lynch re
tained a postmaster.
Tbe post office at Port Couwat. Klnr
Oeorge county, Va., has been re-established,
and Mosea BJalr appointed postmaster.
GBSBRlLSSflBRMiN AND TrST were At
w. --..Makirg jtfamton to-day, In coninlta
tlon lin tbo rreaiaont in rciefencs to muT
tary attalra In Georgia. It la stated that tho
Prealdeot entirely approved tho course of
General Terry, and that bo would sustain
General T. In tho course pursued. Governor
Bullock Also had An Interview with the
President, dnrlog which the civil statos of
the Bute of GoorgU was freely dlacassed.
General Sheridan and several member of
his staff and General Cltngmin also called
to pay tbelr respects.
NivAL OaTnas. Paymaster Thomas C,
Uasten, United States navy, recently on
dntyat Norfolk, Va., as Inspector or pro
vision ha been dismissed the service, In
Accordance with the sentence of a court-
martial before which he waa tried for ne
glect of duty, disobedience of orders, Ac.
Captain James M. Fratley, United Bute
navy, ha been ordered to special dntyat
Philadelphia connected with the thlpment vn reply I have to state that tho fifth ec
ofcoal for tbe navy. Llontenant Commander tlon of the act of March S, 1807, provides
F.O.Nalle baa been ordered to report to 'Iba- If mAnufActarcr of Any .article
Commodore B. P. Lee, chief signal officer of
the nary. Tho resignation of Paymaster
Cbas. Wa llassler has been aceepted.
Muipn Hospital 8ibvicb. Mr. Chand
ler, from the Committee on Commerce, yes
terday reported with amendment, bill to re
organise tho marine horpltal service. It
provide for tb collection from masters and
owners of two cent per day for each seaman
on vessel of tho United State arriving from
a foreign port, or on registered, enrolled or
licensed vessels la coasting trade, who shall
bavo been employed on such vessels slice
they wen last entered at any United State
port. 'All money so collected shall bo paid
Into tbo Treasury without reduction, and be
credited to tho marine hospital fund. The
Secretary of Ike Treasury Is Authorised to
appoint a inpervUlng surgeon of marine hos
pital service, to have general control of the
disbursement fund, at a salary of 92,000 per
annum And traveling expense.
Tub nipoat on the management of the
Indian la British North America, made by
Mr. F. M. Blake, United Bute consul at
Hamilton, Ontario, which wa sent to tho
noose oa the 31st of January, by tho Secre
tary of Btate, ha been printed by order of
the House, and 1 attracting a good deal of
notice, not only from the press of the conn-
try, bat Among the member of Congress,
and will be read with Interest by all who
fol an Interest Id tbe management of the
Indiana In our country Tho jVaffon In no
ticing tho report, commend It And the Brit
ish policy, and etpressc tho "hope that
even before the country undertake to Annex
Canada, It will annex It Indian policy. For
this no reciprocity treaty I needed." It
earnestly rocommend tho goneral circula
tion and perusal of tb report.
Wau.' Opeka Hock. "Tho Sebool for
Scandal" drew a very fair house last night
at thU popular temple of Thospes. It was
onr fortune only to witness the screen scene,
In tbo fourth act, tho performance of which
delighted tbe audience-, and was a fair Indi
cation that the whole piece was a highly
satisfactory rendition.
To-night Miss Keene presents three ploce
for tbo rvcnlng'a entertainment, one of
which of itself 1 a rare dramatla treat.
"Dream of Delusion," by Palgrare Simp.
sou. 1 a remarkable delineation of mental
aberration, and exhibit tbo shrewdness and
cunning of a madman endeavors to fool
hi physician, and couvtneo him that som
ono 1m 1 the lunatic. The plot of tbe play
a ncii auB.ainea,and the lucuents and situ
alto Wgnly Interesting.
National Tni.Taa.-Tbo repetition of a
" New Way to Pay Old Debt" wa a nAtural
result of tbo superb actios; of tbo character
of Sir Giles Overreach by Mr. Davenport on
Wednesday night. This character, aa bo
present It, would confirm tbo reputation of
Any one a an actor of tbe very first cms
)i There I?, no need of using ponderous ndjee-
tires to express tho great merit of hlspdr-'
tcajal of this highest achievement of Plill'p
uassioger in art mil io vomposlllon. it
could be desired, however, that a stock com
pany were always on baud to second the
effort of ai actor of his great acquire
ments. Tbe com pan r at tbe National Is
more than a fair Average of the hlstrlonta
talent of the lUg at this period j yet seldom
do we have preseuted a pleeo so strongly
dramatic and effective that a failure to bate
ft properly lastatusd throughout Is notour
priilogr Mr. Yaney, by tbe-way, has few
equals" on the stage as Marrall. Laboring7
under a phystquo so nollko the part a bale
bahdsome fellow he represented tho part of
that cringing, cadaverous specimen admira
bly. As tho apparently submissive lustra
ment of Sir Giles In all bis villainy, Marrall
turns tho tables upon him In tho end, nod
may well rrjolce m having full "qnlttacce."
VArrey Accomplished this resoUsuccesifulIyt
To-night Mr. DAvenport will personate Rover
In "WUd Oat-," And William In "Black
eyed Susan," on the occasion! of Ids benefit.
It Is scarce Tooceisary to bespeak for, him a
good house. "
Air IuroRTiT Dicisiof. A decision has
Just been made by the Acting Third Auditor
which will bate tha effect to change tbe
practice of settling claims pgatnit tho Gov
ernment In that office In cases where there Is
disagreement between that officer and tbe
Second Comptroller Tbe occasion of mak
ing it arose In thUwayi A claim was pre
sented by tho heirs of Tedro Armendarls f$r
rent of land on which Fort Craig, New Mex
Ico, Is located. The facte respecting this
claim were set forth la detail la a long re
port to the Second Comptroller, dated Sep
tembcr 23, 1809, recommending a disallow-
auco of tho claim, and snggcstlog that It
should go to Congress for additional legisla
tion, la which report tbe comptroller con
curred. Bubsequeutly, additional evidence
waa filed and considered by the Third Aud
itor, and a new report was made to the comp
troller, settle it forth that no additional fact
or rcaon was louna to jawiya report in
iftroroi me claim.
Oa this second re nor t the Second Comp
troller reversed bis former decision; and
directed an allowanca ta ba mad, n-ra-
tofor the practice of Iba offlea haa baen to
XZS&'SV?-"'
.ndltori bat .a ex.mlDatlon of tba iawi
creating the Treasury Department and Its
officers bus satisfied the acting auditor that
this practice 1 erroneous that tho auditor
I a co-ordinate officer with tbe comptroller i
that the bureaus of tho Treasury are not
constituted like Judicial tribunals, Inferior
and superior, la which tbo latter may reverso
tho Adverse decUloo of the former, end that
to act on this assumption Is to destroy And
annihilate the sjstera of "checks and bal
ances" prescribed by the laws for tbe gov
ernment of tbe Treasury Department. He
font flee bi opinion by extracts from tbe
varlon act creating the officer of tha
Treasury and prescribing their duties, and
cloaes In these words:
There must be a concurrence of tho ac
counting officers to allow a clatmi If there
i not, i oare can oe no setiiemeni mane, in
view of tb fact above recited, vi i that the
Third Auditor disallowed this claim, which
disallowance was confirmed by the Second
Comptroller, and that In his second raport
ho found no sufficient reason to change or
reverse bis former decision, tho direction of
tbe Second Comptroller, (January 10,1870,)
that 'an account may be stated for tbo
amouot of rent found due nnderjtbe sUpule
bercganleVlis simply advisory aotTnot a
mandatory, ana mat ooraien to biici mire
Hon 1 Dot obligatory upon tbo Auditor. In
consequence of this disagreement a settle
ment cannot bo made, and tho claimant
must seek their remedy elswhere. Tbe
Sapera wiu ug j)itou vu uitj auvjeva v .w
Imposition a the future action of Congress
or the claimant may Indicate to be proper
Important lo Tobace aail CJcnr
naauiannr-n.
Orrics lav sa-ut Bsvasffi, Tab. 10, 1370.
Bibi I bare received yonr letUr of tho
4lh lost., In which you inquire whether
under tho existing law there 1 power to
assea Uxae apoa toluteeo. aauu anO-eaarars,
and also whether In case a comparison of
the returns of cigar manufacturer with tho
January Inventories and with tho collector'
record of stamps sold snow a uencicncy un
accounted for, you shall proceed to make
assessment for incu deficiencies.
nnnn whteh a tar I reanlred to bo rtald
by mean of a stamp shall have sold or re
moved for sale Any snch articles without tho
use of the proper stamp, Ac., It shall bo tho
doty of the proper assessors or assistant as
sessors, Ac, upon such Information as ho
can obtain, to cellmate tbe amount of tax
wmen na oeen ommea io wo paw, ana to
make an aaaeaimcDt therefor and certify the
tame to tho collector."
Tbe act of Jnly SO, 1803. doe not repeal
this secUonj and so far from being lncon
lateaf with any of the provisions or the
last-named act, thl section provides for J nst
that das of cases clearly contemplated la
tbe Iaw where tho mode of obtaining the
amount of liability Is provided for. but no
express mode pointed out for attesting and
collecting tho taxes.
The annual inventories required of every
manufacturer of tobacco, snuff, and cigars)
the keeping of a book where dally entries
are required to be made of nil purchases and
sole, the monthly return of good of what
over description manufactured, sold, con
sumed, or removed, Ac, the keeping of
separate and distinct account with every
manuiaciarcr oi mo namuer, amouut, aaa
denominate values of tho stamps sold to
him, which 1 required to bo kept by the col
lector, are each aad all o many mean fur
nlahed to tho assessor for determining
whether the manufacturer has paid the Gov
a -II .a... a- .!.(. ,- -- 11. kl.
eminent aVtt auc tfta. tu niutu ua niia .ibwic.
and if not, to furnish him with tho means of
compnung approximately mo amount oi tax
omitted to be paid, and for which an assess
ment should be made.
With tbl view of the case I have In
structed assessors, whenever at tbe close of
l Do year, ana upon mo receipt oi ino Janu
ary Inventory, any considerable discrepancy
appears to exist bttweea tbo monthly re
'turn and tbe Inventory and collector re
cord of stamDS. to examloo Into the reasons
of such discrepancies under laid fifth sec
tlon. I should recommend that yon take
tbl eourso In your district when tho returns
maao ana mo stamp vurcnasea ao not
show that the partle have paid all tbe taxes
loey snouia nave pau.
very respectfully,
C. DsxAfo,
Commlaalonar.
J V CUulanJ, U 8 Jtfisv, ' Tork tit j
Cam a Max bb Imprisonbd roa Viola
Tio.1 cr CoftponATiof Law f A Caib or
Habeas Conrcs Oa Wednesday last Mr.
John Delqb&rdt was arrested, charged with
selling liquor without license. Ho was taken
before Justice Anderson, who fined him $30.
In default of payment ho was sent to tbe
work-bouse. Yesterday bo was brought
before Judge Fisher on a writ of Aa&fji
rorpui, Mr. L. O. Hlne appearing for tho
ncLliloner. and Mestrt. W. A. Cook and D.
Cablll for the corporation, U appears that
oa tho dsy of tbe trial ho otTerel to give se
curity for the iaymenl of tbo fine, which
was re faied. Tbo question argued before
Judge Fisher were at to tbo right of appeal
in cases laroiTiUaC a no at ion oi cur oral
nances, and the Power of other than police
Justices to try sneb cases, and as to the
question oi .meriavuioi, n party iur laniuy
to pay a corporation fine. Judge Fisher
thought the questions were Important, but
tncy were wairoa a to tnis case, ana an
orasr was maua iuat tut, ufl..(iuopr ua uia
cbarged on giving satisfactory security, la
appealing from tbe doclttoQ of tho Justice.
Noartt Carolina It Tory anxious to have
a high tariff put upon peanuts. Sbo com
plain that African peanuts are admitted, to
her great losi and detriment.
'' B.tLlr.
X mora dcllxbtfal cirtr thin that tr
Ult'llgbt bj Mr. FrankJla I'bUp, at kl
luiiiilioma Kildanct, No. 1(11 K itmt,
(rrmiuia aimrc,) coaM n.t irclt M lm
tjntd. Intlutloci wtte eitcndcd ta C.bU
nefoQIcera. Btniton nd Rcsrcimtlttrti la
CsBftMi, tid onr moit promlmnt eltliam,
apHjno ouo wlio occaptci in loTltatloa
nnM ta experience tbtt eDjoyment )btt
reiatufrom, hearty aal warm welcome
and UttauocUlloa with gentlemen, each of
whotfi tnakee an effort to contribute to tbe
plcatira of the other. After an bona or
twef 6( eoclal conrenatlon ta llr. rblln'e
tof gallon tbo doore of the dlalorocni were
thren open and tbe ,gneita were letted to
partake of a enperh enpper, the bill of fare
for WHICH contained all the mm! palatable
dUhaa prepared and eerie 1 In Weleker.
latitjlo.
Anions thou preienf Vera 8ccretartee
Bmtvell end Bslknap, attorner Oeneral
Sloari rostoaeter Oeneral Oreewellt Uon. O.
C Odrhaa, Becfetarj ot lb. BeoaU l Bena-
tare IJirman, j ohuton. Bice. Cole, Bawer.
and Edmnndli IlepreeentMlTee Longh
ridge, Kellr, Stone, Oardeld, Bchenck, W.I
ker, onuilan, Uanki, Tan Trump, Cook,
Cot, Knott, Cowlcs, Crebe, and otberet
Jaigee Olio, FUher, Wllle, and Kmbrj
General. Barnes, Badeaa, Terrell, Capron,
Mnxer, My cr, Walker, Eete, Dancan, lloa.
J. O. Berret, Col. W. II. PbUlp, CoL J. A.
MegrnJer, Major. Cash and Stack, Farmae.
ter Cannlnghatn, Veeire. C. H. Nlcboll,
Oeorge Harrington, Vt.Vf. Bo;ce, W. S.
Huntington, Geo. F. Seward, Counl Oeoe"
ral In China I Thome. L. Smith, rint Audi
tor R. W. Tajlor, Flrtt Comptroller 1 J. M.
Broadhead, Becond Comptroller i lion.
Gllee A. Smllb, Hon. Jetnet T. WIU
eon, of Iowaf Hon. David A Welle, lion.
A. O. Riddle, Hon. A. M. Clapp, Hon. Caleb
Cubing, Fror. Balrd, Samuel Ward and E.
B. Hart, of No-r Tork Mesart. A. D. Mal
let, George Parnell, W. B. Hnntlngton, R.
T. Merrick, W. tt. Hutchinson, W. B. Lee,
N. 8. Dodge, CUutoa Llojd, W. Frescett
Smltb, of Baltlmorei Clerk Mills, W. De
Dodlaco, of the Russian Legattooi J. R.
Rices. Ir.l R. 8. Chilton. II. A. Ulster, A.
IU Shepherd, Heurr Bemken, J. T. ltlttb.il,
It. B. Mohno, T C. Cox and other.
The press wa represented by Messrs. L.
A. Gobrlght, of tho New Tork Associated
Pressj T. B. Connery, New Tork ITtraUt
George W AdAms, New Tork World t Dona
Piatt, Cincinnati CcmmtrelaJ J. J, Mc El
hone, of tbo Glob corps of reporters i C. S.
Noyes, of the Evening Star; J, W. Forney,
of tho Chrontcti J. 11. Touug. of tho New
Tork Tr&uiu, and O. K. ITarrli, of tho
Washington RirufiLiaur.
Tbe party separated at a lata hour with
bat one regret, Incident to all pleasure, that
the parting hour mast coma at last.
WIU Vlrrta.1 Break raini.
Tho Associated Press lost night brought us
tho following dispatch. Wo sincerely hope
there Is some mistake, for it 1 difficult to
bsUore that Virginia will break faith and bo
carl violate her lelemn pledges Reposing
confidence in Governor Walker and In the
good faith of tho Virginians, tbo RcmiLtcix
earne'tly jrljrrv M tj t AdjplffJpTj jjX tbfl
prove tMt curly that sue was unworthy or
confidence! If th'a dispatch meant anything
she I not acting as honor demand she
Should I
By pursulcg Ih's coarse, she 1 simply
Inviting a pnnlshment Uko that Inflicted
upon GeorgU,
Tho dispatch referred to Is a followii
ItiCtUfosD. Va.. Feb. 10 The Uoute Ju
diciary Committee reported adversely to a
resolution referred to It at tbe brief session
In October, proposing tbe ratification of the
louitecnw ana niteaova amenuraaoi.
Lnteel Teleirraphio Dravllie.
Dr. J.C. IlAWroT fttttburg, ba com
menced a suit for 130,000 against the
GauUe, or that city, for libel.
Tbe express train from Montreal, duo at
Sprlogfleld, Matt, at 0 p. m. yesterday,
waa thrown Anwn an embankment near
Northampton, and two passenger slightly
l . ' '
" .-.. -- .
The steamship Cleopatra, which SAlled
for Havana on the OJ, returned to New Tork
yesterday, disabled.
Caldwell wa before the court At Toronto
yesterday, but la the Absence of bl counsel
tbe case wa put off till Saturday,
Tbe union of the Old and New schools was
commemorated In San FrancUco by a re
union of Pretbyterlao yesterday, Drt.
Scndder and Scott and other participated.
Tbe ship Washington Llbby, front CalaU,
ba bea elssd at San Francisco for an in
fraction of the custom-house regulations.
Tho San Francisco banks will close on the
23d la honor of the musical festival of Ca-
mlllo Urso.
Amasa J. Parker and J. H. ffelkerg wtr
elected trattoe of tho Cornell University at
Albany yesterday Judge Gedder wa elected
profettor of agriculture aad John L. Swift,
M. D., profestor or mlcrotcoplo science.
Reports presented show tbe institution to bo
la a flourishing condition,
Tbo Congressional visitors reached Rich
mond yesterday afternoon.
August Bauer, 8. Carter and W. O. Bel
man, architect of Chicago, bare commenced
nit sgalntt tho new State House Commis
sioners, laying damage At 123,000, for ser
vices la revising And correcting tbe plan of
J, C. Cochran, State House architect
V ABB GLAD TO HARK that the HOUSO
Naval Committee, In their late session, after
a thorough discussion of the naval question;
have adopted substantially tho provisions of
Qcuersl Stevens bill giving positive rank to
the staff officer a In tho army.
This will tend to a prompt resolution or
the exlttlog difficulties, And In tbo only way
likely to effect that much to be desired re
mit.
SucxTiflO LxcttrKts. Tbo lnit ttrles of
this court of lecture will commence thl
erenlog In Lincoln Hall. Prof. Daniels, of
Chicago, It to give tbo lecture of this series
on Oeology, Tho lecture this evening 1
upon the MLlfe or Fbytlology cf the Globe,
Ut subtto forces, Us system of circulation,
Tolcanoet, earthquakes, and claatHtcatlonof
Its rocks.
Tub PuiLApuraiA Coo cat are dltcust
Ing a plAn of operation for tho grand cen
tennial anniversary of tbe Declaration or ln
ibpundenc. Tbo member of tho commit'
tco of Council expressed their desire to
make tho celobratlon la 1870 nation! la lit
character, and to tbl end Congres It to be
Invited to aulst la tbe project
Tub Baptist ministers of Bostoaaodvl
clnlty At a recent meeting Adopted tho fol
lowing i
ffriofiwf. That liar. E- Turner. D.I). aad
hit aituelataa, la fttttmptlof toialpotrattloq
of tha ehartar or IheNatlooalTiitoloilial
luitiiut aad Ualreralty" have oot our toaQ
drnoe
GtnuAs WiBPOtf Glass, It 1 reported, 1
taking tbo place of tbo domestic article, and
vessel are arrlvtns! at Boston from Antwerp
with entire cargoes of thl description of
gOUUIs
TUB OLUCal CITIZBM.
Tlatt er. Taleraii io th.Preeldenl
and Carre...
Among tb. tlatiore at tho White Home
retterdarwai John Kills, of Baltimore, a
soldier of the Rerelntlon, accompanied by
Miss Kate IT. Simpson,, relatlre of Mr.
Kills, who called to par their respects to
the President. Tba Teteras with but lit
tle assistance walked up the long flight of
lairs leading to the President', pfflce, and
although 109 years of age did oot complain
of fatigue. Tbe President recelteJ hie aged
visitor with the profoundeet respect, and lis
tened id IU. conversation with tbe deepest
Interest. He alluded to tbe fact that be bad
metererr Fresldent of .the United Statesi
that he witnessed tb. surrender of Lord
Cornwalll. at Torktowu, and that be could
not bop. to surrlr. another Presidential
campaign, and while bis memory etllleerrcd
him be had called ta pay hie farewell re-
garde to the Chief Maglatrat. of tho nation,
for tbo Independencf of whteh ho bad I
fought, and who glory remA.oed
acu aa-1
Subsequently hornet tho father-in-law of
tho President, Mr. Frederick Deot, who 1
also aa aged man, and Mr. Situ conversed
with blm about hi father, Mr.D., And bl
uncle, both of whom served In the Army
with Mr. Kltt. Tho vUlt wa ono that will
long bo remembered by all present.
Leaving tho Executive Mansion he pro
ceeded to tbe Capitol, where Gen. Banks m et
him and escorted him to tho upper floor of
the House of Itepresentettlre, end upon tho
motion of Gen. Bank tbe privilege of th
floor were extended the old veteran. Daring
hi vlttt there a large number of tbe Bepre
leotatlns gathered together about him to
pay their respects, and for a time the busi
ness of tho House was suspended.
Wa abb avtxoaubd lo aay that actlro
operation will soon bo commenced on tbo
Potomac railroad extending from Fredericks
burg to Alexandria, Va. An organization
nnder the charter rranted br tho last Legis
lature for this Important road wa effected
some lime tine by capitalist from Virginia,
Washington and FhlladelpaiA, among Whom
are Jay Cooked. Co. It 1 the Intention of
tbo parties to commence tho couttr action of
tbo road at tbo earliest praetlcable moment,
and with tbl view Col. Carter M. Bra x ton
ha beta Invited to th position of chief
ingtneer. CoL Braxton will proceed with
out delay, under lnitnctlon from tho beard
of director, to prepare the line for tho con
trAClors, tht npon tho opening of iprlng a
large constrnction force may be placed upon
tbo wvrk.
aWP
Potato Scoab. At a recent mealing of
tho Lyceam of Natural nistory, New Tork,
ipcclmen of syrup and of sugar made from
potatoes wwjo exhibited. Itwa asserted
that syrup And sugar can be made at a low
cost from thOTefuse of potatoes after under
going dlstlUatloA to obtain spirits. Potato
yrnp, It U reported, 1 nted extensively by
confectioner, and tbat thosogarha been
introduced Into theaiaaufactaroof lager
beer. A factory, It 1 stated, ha recently
bean ceUbllahed In BrooWn, And potato
agar 1 produced la largo qvntlttei.
are glad to notice the evidence of P""
perlty aud enterprise of thl valcahVJ saeeu
We remember well when It was first tu.ted,
and always admired Its manly defence? of
tbe Qovernmont at a time when tbo nation!.
capital was filled with tho enemies of tb
Government. A a mtrs paper It certainly
deserves tho support which we rejoice to
know It receives. Th Michanie, (V T".,)
aF-Mlf.
Teloffraphle Summary-.
Got. Gbaht has returned the motropol
, ltsn police bill to the House, with bis objec
tions. Tom Ecumenical Council is delayed with
petition from the Galllelan clergy, favoring
tho dogma of Infallibility.
Thi iteamtr Nora Scotia, from Portland,
M., arrived at Londonderry, Ireland, yes
terday. Ismail Pama, the Viceroy of Egypt, has
1 " Duoume rorw a out wr i
1 traction of ironclads, but detain the
- ...- ... .Via. .."i".'
tor too coo-
ves
tels.
It is announced that Cantala Commerell
baa recelred permission to take tho Monarch
to Aunapolls, and that the may call at New
xorxonmeway
TT.fi alli and Fred. Mohrman publish a
card la tho Chicago TVioun saylutr that
they are tbe makers of tbe Cardiff Giant,
and are ready to make any number to order.
They claim an Interest la tbe present giant.
Jos. M Claku, a entter In the whole
aala dot bin if house of Moore. Loomts A Co .
Chicago, bas been arretted for robblog hi
employers of bis goods to a large amount.
The value of the goods taken Is not known.
rour loousana aouars' wana oare men re
ooverad. He was considered one of tbo best
man lo tb etUbllehmtnt.
A nru. ha been prepared, which will be
enbmltted to the English Prllamentat an
early day, for makingthe Interest on consols
payaoie quarterly auo iajuuuu wnttvy
poses the Government proposition for pro
moting emigration to Canada. The Admi
ralty Office will tell a number of war ateam
er at Lloyd's, at the close of February.
There 1 active speculation In telegrapn
there In commercial quarter. Th Eng
lih Government ha declined to promise a
reduction In tobacco duties, a requested by
tbe delegation.
Thi tteamthlp Alatka, from Atplnwall on
tholtt Instant, bring $83,000 In treasure
from California, to New Tork. Guatemala
dates to the the 81st of December stato that
the revolution Is fast dying out, and bas as
sumed only slight Importance. Nicaragua
advices state tho coffee crop is an entire
faUnra. A rlalnir of Indians In the Interior
of Bolivia has taken place. Tho town of
Hoalcho wa captured by them, and a Gov
ernment force wa being teat against them,
la a battle which previously occurred It I
reported that tbe Indians and the troop lost
each a hundred men. A Lima letter of
January 21 state that the umpire called la
tn decide the claim of Kuden Co., which
wa In dliput between tbo Peruvian and
American member of tbe commissions to
adjnst claims, bas deslded In favor of Kuden
A Co., tho amount being nearly $200,000.
Thegnnboet Nyack satied from Galllpago
for Callao en January 90.
Gib. Scarcer, of Ohio, It the author of
tb law tailor whltkr at It now standi on
tb ttatut book, and la view of the seal
with which ho has labored for Us adoption
and perfection, a number of liquor dealer
In tha eltr of Niw Tork Propos to erect a
status at Central Park In bl honor, the
aha ft to be comooaod wholly of stamped
whisky bottles, res ting upon a pedestal of
empty uger cecr acga.
Una Jclia HcnBABD. th transcrlblni?
clerk of tbe V iscoosln Legislature, Is young,
bendsome.'and welt educated. A bath Tut
younr member called ber tho ' transporting
clerk" In bis confusion the other day, and
was Immediately called to order by all tbo
other unmarried merobcrt.
Tnn fanrth atUmpt of an old man named
Banner, at Kvanivllle, Indiana, to commit
tulclde, wa made latt week. Ho tied hi
hand together and Jumped off a tteamer
Into tbe Ohio. About a month ago be
lamped Into tho river with two flatlront lo
hi pockets.
New ToaX toilette reporter bare taken
la rrltlelam. One of them BATH "In Mrs.
L.'t pink tulle we rccogulxe the drctt of last
winter.
Tan town of Sherboro. Mass . 1 likely to
receive $100,000 for the erection of a free
tliVHIV rVVVVV ." v.v..w v a- .v
academy tb gift of a venerable maiden
iaui
TIIE NEWS BY CABLES
fbarojt:.
M lathi Dnnau ! tb Arcb
va Lttrar lfplaat IhvFJrat
Htrnaa ICaiaflro 1m thw Carp
ltUItir A Vawepapar Hefacd
lnrl Qui el lb nnrfAC Blicnt
fleotat raceallsa f lk Eoapror
Paris. February 10. la tho Corps Legls
UUf to-day, Maurice IUchardi, Minister of
Fine Art, In Answer to An Interpellation re
garding a document missing from tbo arca
des of the Government, said thai some let
ters of Napoleon tbo First were missing, but
they were la such hand that ho would lake
the responsibility of leaving them there
Keratry was dissatisfied with thla expla
nation, and charged that tho present Cabi
net waa do longer a parlUraenUry Ministry,
but belonged to the Court.
For this tho deputy wu called to order,
bat continued, deelArlng thai It would bo
better to have ten archives for documents I
proving .nat,o present KApoieon tovg I
to corrupt the, leader or in wguiatlve
body.
Tho President bere Interrupted Keratry,
And refused to Allow him to proceed with hi
remark.
Tbo Journal La JTur has been lelJcJ.and
It director were Arrested.
Tho report thAt Provoet FArAdol 1 to go
WAshlngton as minister from Franco I con
tradicted.
Pint-, Feb. 103 p. m. The City Is tran
quil.
There is a strong feeling of excitement
under the inrface.but the ample precaution
of tho government prevent Any manifesta
tions or disorder.
It 1 reported that At the beginning of the
present trouble, tho Emperor and bis staff
la fall uniform were prepared, if tho riot W
came an Insurrection, to Join tbe troop.
Ult EAT DB1TAIA.
Mrctnallwi.velt.Lnan-TbeTal-
erKrptaieftlysKxplMBa)l 0'trwn-1
rata Roitt't ltat laa tit II a waa of
Cwranawaa Had Vacant Tha lied
nirer Trouble.
Lokdom, February 10 Evening. In Iho
Home of Lord to-day. Lord Redeidal sal 1
bill were pendlug for the construction of
twenty-four street railways, with an aggre
gate length of ono hundred and forty-fire
mllesi of these seven related to line author
ised la the street of London. Ho advised
official Inquiry to bo made oa thl subject
Earl of KImberley promised that tho Gov
ernment would make tha Investigation. KIm
berley submitted the correspondence between
England and tho United State oa tbe Ala
bama claim.
Tho Homo then adjourned.
la the House of Commons, Beaumont
gave notice of tbe bill to relieve bishop
from attendance la tho House of Lords.
The Pottmaater General explained that
thcconfutlon In the telegraph service was
duo to tho inexperience of tho new em
ployee and the bad weather. Also, the sud
den Increase la business. He Implored the
public to have PAtlcnoe, as tho trouble was
only tamporary.
Mr. Gladstone moved thAt AiO'Donovan
EfWoaoldeTCl cofaiAbbJ,' a nev? writ ot
election be Issued for Tlpperary.
Henry Matthews, number from Dunjtr
vin. opposed tho notion.
Tho Solicitor Geawral, admitting ItottA
crime was not treason, said that neverthe
less attainder attached, and therefore tbe
motion wa within the power or the uoue
Johnson mido a sptean againii mo run '
tin.
Gathorno Hardr AnrBCdlkiit If Boua iur.
a t wtmber of th Uoute he would be liable
tn m TXrultlon. Tho couiso of ID oovern
ment ta thl case would th,Ttfev TC dU
support
Sir IL- rrmer concurred la thoop,,nIon
cxpresie I V the Solicitor General.
After t qieeche against tbo motion fc
Bouverie Aad Gregory, a vole was taken.
with the f.'iCJowlng retail! For 31alttoise
motion, 80lr against, 61
Notice was given of tbo bill providing Tor
IhereorgaalxvAleaof tbe mint and making
Chancellor of wielxchequero-a.itlt Morsel
Under Secretary far the Colonies j referred
to the Red rive." dUtorbantfes, and attributed
tbo opposition H Gov. UeDongall to bl mlt-
conception of bl power. Ha teld (attrac
tion had been fo.warded io the Governor.
Tho House adjoined.
The shareholders of tho 4 rind Trunk
railroad approve of tho eonaailaUtlon with
the Lake naron road
FA IX,
Treaties to ba Hade wills utla
American Republics.
Madbid, February 10. Tho Government
has sent authority to tbo Spanish Minister
at Washington to make treatise of peace
with tho Republic of South America.
It ORE.
Uaaello d' Auffasbaartr Aappreiaed,
PABis,Feb. 10. Copies of the OauUtiT
AnffHtbourff, containing tbo canon of papal
Infallibility, were selxed Aid" confiscated at
tbo post office la Rome,
EGYPT.
Iran-Clad tab Meat lo Coualantt
neple. Lobdov, Feb. 10. The Viceroy of Egypt
bat concluded to tend hi Iron-clod to Con
ttantlnoplc, bat will withhold th rifles man
ufactured for him tn Europe,
CODA.
Canal Vaimaaoda Ml Maaaaallla
TbeAsaaaatnatlem af Oreaawnldth
Njinpatbjr rjr Itla ram llr.
Uataxa, Ccba, Feb. 10. Latt advice
from lb Eastern Department have been re
ceived. Count VatmAtedA arrived at Man
xanlllo on the 6th Inttant, and would leave
for Bayamo, but at what time was uncer
tain. Catlno EtpAnal, representing wealthy aud
prominent Spaniard of Havana, haa issued
a document protesting against the vile, un
warrantable and criminal assassination of
Isaac Qrcenwaldth. A special meeting was
held by that body, at which subscription
were started for tbe benefit of the widow and
orphans of Greenwaldtb.
Suall pox lust now Is dolus mors cervlc
among the Indiana than the Broad Brim or
tbe Blu CoM. Tba dlstrkt chiefly affected
la that alonir tbe Maria' rlrer. Montana.
Tba tavages teem aelxed with tbo taperttU
uoniuei mo arotvami contagion i toe di
rect work of the white men, and they are
begging them pitifully to ipare their lire.
Our relation to tbtt Indian tribea ara In.
deed moat nnfortunate. Tb good wo could
do them they cannot aporeclat. an J the
barm wo would never Inflict Is attributed to
ut. There appear to be nomlddUcoars
left. We must take those Into tbe fold of
civilisation wno are willing to come and
BiaaugLnur .uuau wuvwoni
At Macov (Ga.) recently, Confudtrat
note and bonds, amounting to $1,100, war
torn at auction lor i in greenDacae, an
another lot amnTintlnir to 13.070 was sold '
1 rn. aa i A .slit ...it,., in. .mnnnllnr tn i
I jut fv. UUI. a Vila BUU.UGi w i. --
I $7,000, wm sold for $1 8$. ( nmstt scoria,
money.
STATE LEGISLATURES.
CALirtvBMIA.
- ,
Cxatnpllan af the Caiifer. frail.
Brewer from TaxatUa Urfaafa
8am FaAKCitCO, Ftb. 10. KesoUUottl
bare been Introduced In tho LegUleUre, la
trading tho California delegation la Con
greet to urge tho repeal of tho present inter
net revenue Iaw oa such modification of
the same a shAll exempt fruit dUtfller from
It provision a Applied to malt and grain
distillers.
ALABAMA.
Th Rallrwsut Lw DJaa.s4 la ttt.4
ate The noose Tele ta Aal
Jaara
MoATaou brt, Feb. 10- The general rail
road law, extending time In which road cjaa
get Btate endowment of $16,000 per mil,
was discussed la lb Senate until adjourn
1 menu
in me uon a resoiouoa w adjourn on
tb 35th wa adopted
There I mneh anxiety wbetblr th pre
eut Senate will draw, sou to allow ono half
of the Senators to bo elected this fall.
THE RED R1TKR COD MTR..
IXase Heetlaff af Wloatpefart-k-at
ter from the Gavorawr tieaoral
Hraaar ' rm tba Qaeaa.
CniCAso, III., Ftb. 10. At a ibam meet
ing held at Fort Oarny, WInnepeg country,
oa th Slat ultimo, a Utter waa read front
Sir John Tonng, Governor General of th
New Dominion, la which ho cay tba people
mey rely upon It that respect and protectloa
will be extended to tbe different religion
pnreuasloD, that titles to every daactipUom
of property will be guaranteed, aad that all
franchise that bvo existed haHbecoa.
tinned.
A message from Granville to Sir John
Tonng was Also read to tho effect that
tho Quean bad beard, with urprla
and rerret. that certain nlsgulded per
tons had bended .nenucire voge.nr w
oppose by force the tnti-emo oT toe ueu
tenant Governor Into the Territory at Red
River. Her Majesty doe not dlatrruttho
loyalty of her nbjct In tb lettlement,
and can only attribute to mUuadtrttaadlag
and misrepresentation their oppoaltlon to
th proposed changes, plainly for thlf ad
vantage. She rail on yon to explain tbo
misunderstanding and concBlAte the good
will of tbe people of Red River.
Tbe dispatch conclude t Tbe Queen ex
pect from her repreaonUUvo that he will
alwayt be ready to receive well-founded
cause of grltvnce, And exercise all power
la rectifying thb same.
TUB CASE Of rADX BCUffiPPE.
Tie Jfew BUI berera lha Gareraar
FrababI Vela.
HAAMSBtrBO, Fb. 10. It l reported that
Gov. Geary has refuted to approve tho bill
patted latt week, directing tho Supreme
Court to review evidence, and deckle on cap
ital casts on their merits. It was pasted to
cover tho catoof Dr. Schotype, now nnder
sentence of death In Carlisle.
Th Chit f Justice bad heard tho cam and
denied tho writ of error, but it waa ;
and tb cole wak Argvea Dtnnre the Supreme
Court yctttrday. Tbo bin I a general one,
and prov Idee lo tbo flrtt section that a writ
of error In capital case shall be allowed a
a matter of right. The second section
require th Supremo Court to revUw all
luebceievon their merit. While favora
ble to i.iflntiectlontheOovernorwillvftto
tb rtecanto of bl objections to tho aee
o ton
u Uovldeaee ha been pt eaentai to lb
Unrrnorlnthecaof Dr. Sehceppe, and
It Is generally conceded that If the Supreme
court shall decide that there I noaeiroTtae
record, he will not be Inclined to extend
clemency to the prisoner
Tho record a It stands with the executive,
I most damaging to Dr. Bchospp.
TEXBRMSB.
-jBtao) itla ted Ra-aablleaa paataa
u.m tbe II lb laiUat-ACalarad
--AV,. "-iTeaiIa labaMaltL
riM"- -
BacUeforJ, Lelch.r aal otbera J
dressed a letter to laOnt ttqmbUeu.
tnroothoat Teaaessee, lorltlac u.a to
cotaetoSuaTUl. oa tae Hto IneUntto
con.aU together apoa meuaree of srotee
tloo, defence and orjaulaatloaol the Beyab
Ucaa party. Thejhope dlsuulona wiu be
forgotten, and all Colon men consolidated
lota a compact Republican party.
The colored people of Tennessee hold a
contention at NeenTlII. on tha llihl,.i..i
to compar. notes relaiir. to th. condition of
the race In their Suit.
Tiir. nEnai.tsoriioii.T.u.iiOAU.
Their ArrlT.I aTT..lM.-riisi.ral
C.r.sn.nl.. y.et.raar.
Tolido, Oaio, Feb. 10. The remain, of
th, Hon. T. n. Hoar arrhed her, from
Washington last erenlDg nnd.r an eeeort
from the Congressional conunltte. and th.
depot sergeant-at-arma of th. LTou. of
IlepresenUtlru. At th. depot th. cortege
waemetby tho Board of Trade In a bod y
andalarg. coscoars. of cltlieo. and w-
corted to tbe reeldene. of th. family. The
faueral took plan thla afternoon and waa
the most Imposing affair .Ter witnessed In
this city.
TUB ttOil-TESDKtt ATJKTIOH'
neelluK-f tlad.rwrlt.n Ats.a.ral
M..II..; f otUcr. cr n.B.
Corp.r.tl.a. Pr.....
Niw toal, Feb. 10. Th. Hoard, of Fir.
Uoderwrltere of New Tork held a meeting
yesterday to consider the legal-tender decl
elon of the Sdpreme Court. The opinion
preralled that tho officer, and trosUea of
corporations were bound to accept nothing
bnt gotd and stlrer, both a. principal and
Interest, la payment of oontracta mad. prior
to th. legal tender act. A. commlUe. was
appointed to get omcere of banks, trust com
panies, savings banks, and other corpora
tions to mectiind consult on th. subject.
Kpcclal Beeeton af Judfa Ha.i..4,a
Caurt.
MostQOKiaT, ALa., February 10. A
special session otth. United States District
Coort will b. couTtned hero on tbe Uth In
stant Judge Busteed preeldlng.
A. then stems to be a probability that
tha Impeachment of Judge Busteed Is .bout
disposed or, there Is math satisfaction fait
her. that tb. regular sssslon of the court
will now be held without lalerrepUon.
run.ral.ruoT.fii.r waehaara., .(
Verua.-l
WoODSTOcr, Vfc. '' '"--Tha funeral
orGoT.Wasbbornelook place to-day. An
Immense aidleece assembled to wlUesa and
participate la the ceremonies, Including
nearly all the Btato omcen, metnbere of the
Irglaliiture, oto. After the funeral, Jndge
Steal, of the Supremo court, administered
tbe oath of ofllc. to Lieut. Oot. Hende.,who
succeeds to tbe position of Oorernor.
llcT lltll. Ico baa been honied In riilladel.
,T .....-.-- - - --- .-
phla. And the preicut slippery hArvcst U
vni

xml | txt