OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, March 04, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-03-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

.$&mM&i
CSV2&
cyTABiriNQtON CITY. P. 0.. HlIDAY MORNING, MARCH 4. 1870,
INO.&t
VOL XI
JL
sm mmwtmmme.
k i afjwaw - wat ar "ami - taai mi i-i hi a-r mi iji.wAa-aBBBBBWW'WaWAWAWAWAWTUBW..iBBWiiiiiB. .a;i-a-ai.H. ob-i raj mninmntiii wi ' n hi ibbi hi hi a-fli h a-Mi bui asa n h pa
. ;.eWJl.IW i '"
Auction Sales.
BY U It KEN WILLIAMS. ,
Aottlonatrt aad Real fctlat ilraktri,
. WmyiMiMrillimUulPiirik
TiWllH. Bill if. tfitt, -WJaKB1
Bf vfriaa of ft dA
M pabKt aaatt-a. tka prtralitt, iUEka
ruolV. U SittSay.1 kUtth. A. 6.1HO, at
If f'flt ft. n ba-.aftzp-rad Urn at 1 -attar
tk.UBKWOODHOUSS.oTBarof F-BBiylTaala
avoaa a4 T waif la atraal VMt, la tkta tr, kt.
lai Tkra Taart ta ro iron tat Brit day or April
Bzt,llbyarlyratf ri-aTbaaaaad ballora.
Alao, tb hob1d rarUr. Sto-ta, riaUra.
.!.. . J
rntaraaiai uaa ft
Tar a to
ti aeh. a at. Ipaa1taf
at als aadtwtl witha, forwblch thaattaa
iaa par-aaar. Mni iinnii iron iaa ay
aala.wUl b takoa.Baaarcd toiba Bat1afaetlNt
i tnmma viva uBra notion rttairt
adrad
naafai
;:;zi. : r. .-..i. i7 vt.t. "-
in pan .; i until aia.i
All aoa-tytaalac ad ravoaa atanpa at laa sort
r""k-'IIXI f.JCltll.OLT.
ratio.
ami Williams,
iwi . . .. lyaraii
mTUUEIM a WILLIAM, Awet'.
I J Southeast vontr flersata and II itrattf.
MlIT)
. By ytrUoof adaadof tratl tan
jnw. i win "ii. at pa on a aai
Mara a V, ltTO, Vt ll o'clock.
Kirk as aad Boat. ororof
niivuitoi
UTIUflt .
ui. Salad Jaaa
atuoa.oa ratu
lairaai
Mil. al
arro.bt l,.lAck.B..H .
Boaa. ororof P-oaayl-aBla
kvMd Baaaa. aeraa ar rayiraaia aTaaia
a .4 fwalftkairaM, aaaOMalaat. patraf Haitta.
aai ! araaaaia naraL . .
Taimtaaaa. loilSX OiXUlI,
axiu a wiuJIVi, '
'3i tiurj Ayintw.
TDTDHB DATS.
ui:AuctIon Sales.
-nTCUOrtH - LATIMKB. Arr.,
X3 ( aeaaMar to i hi. u. neuaira von
PCBEBrTOBT SALE
DMlTIO IT if J HOTIU AT AVOTiOR.
...i Dfir
Wll praaia C
il alitlaf fr
Br vlrta of a 4iera vaaaad trtaa la-
tf1iraB tha ltofc iiyof Jaa
miw. is eaat aaaiaar iitT-
f li Oaart. waarala Mariar
hf iarali aial ra iaaaZaala. I wlU . at
pabna aaatlaa. on lha yramtM, oa TuiaPaT,
Iaa llta iifrUink. aiT li a'aloat PL at.
Paaa.
aii it.. aBai T..4 aUiikt.J aa
MalJ.laUaaifral WattiafUaftlTUatpUaaar
paraaf of faa4 aaawaaaaarft.j4 aa ikaplat ar
plaaariallallf aWaambarati. la rttatfaltoa
aasiarad Ua,
a la taH !
Taiaiaaf aal
Oaa talri laa aaioaattaia. aai
araai. U
laraaaaar thall itfa an vroaiutarr
4. aaaaraa la air aaitafaaUaa All aiaaipa aai
vr varaaaaari m r
aala If laalarataaf aata araial
aoin pi ih jrun iiiimiiiiwiii pr
in aa raioia ai na aaa tvai si ai
tUIa.au al aai II
naaiaa anar taa ar m ! wiii iii.
walan laa paraaaaar aaan aiTa prvanaaar
aonaa iHina
aiTfaatla al
alraJalUnaaf
amallarf with U tkntitit at
arty will aa raiold at rltk t4 cvat al
aViu. ' t
T Joitrn n. biidlit. i .Tnt-i
gm or rustio BoiLtusai,
BookJ nd BtlUonerj.
BOOKS
roa ran
LentenSeason
PHILP & SOLOMONS,
BOOUlLmUHD STITIOSEEK,
S23 PJISrxSTI.TAMA AVCNUS,
Oi? 1 01 kn4 Uri iMMtaul f aiLIOIODI
M01II laptttallr KltM ! Ik "-
1)T J. T. eOLDIKU. CO., Al'.
Byylrtaf a 4aaV Iraal. a"aU laaUlklaV
f ttaiIf,WJaa4n)r.rar4a4 laLtnarira,
04. fallalTS. , aofUa Uai raaordifof Waik
laataaaoaafr. la IM Dlitrint of Colombia. I abalt
aailai pakMa aaattoa, aa T 0I8DAT. tbalat4r
af Htrtk, lltti), al o'aloak p. nm,,lafroalof tha
praailiat all tkal placa of croaad.kaawa at Lot
Ko. HUp4aarat(H3.fraairaa U faatta Baalb I
atraat, batvaaaTblrtaaath aa4 "partaaala alraata
aaat. aa4 Mr-f Dick Ci ftl i lack, t ft M
roAlalla - '
Tart ttaa.balaaaa la lis aad lwIr
tualuL'Vft tataraal. aad iKaMd x a daad at
traataalhaptamliaa.
aar'aaaal. IIM;4Uai
ma al
ta will ka nqalrtd davit
81M0ILB DOTTOLil.
JOSTP05ID
aTtk.taaa aoar
,aa
l" atuDir.tha Ttb Jar ot Mi
..a ,-,, P7 "-V-VVotD'watl. A Pfl
kl-4Ui . Aaailawri.
1)1 Kui:iA i:1fi,IUftTr-i,ra
jj soecaiiera to j.u. mtunirauQ() .
boatkwaat taraar af aaylfal artiaa aad
Ilfatb Btraak
P"r OBI TOtntTtllTTB aJEIIT, lV
Ttraftn r anv m .
(tt9 mm, aaanai iu
Br lrta
a(kai
of a4aadaf Irai
rattio aia. I
taaraf JaaaTT 4. D.JaCO, aad taaoraad
tkalaal raaar4rfr aall aoaaty la Ltkar
A. Ha T. atf4laltT,adallkaraaaataf
T aad
nliii. aa H4TDBD1T. iha ftU. 4ay itHiril,
170, al ft a'aaack a. aia.'parUaf Lau JlaaJU aad
IT, laKlactaaa'a lakdiyUtaai of Saaara fla. UU
fraaUaiaotlTfaaoa raartaaath airaat araat.
aadaaiadlar baafe Kkf faak wita. tka laiprffT-
Tha prapartr ! 'lmrad wUk a aaadMna
RaaM.wkwklalka BJlailaaia af Um baaaaa
kalltapoaaaM iaiaaM waHft aaa alt laanaa-
araaaavaaiaae. i nr nw, .....
Tbaamoaai4a, aad fraajiait of aralea lka
aaovaaai'l
lariaar uiiiiinuii ii
arltkla
ivalva aiaalba, wltk lataraat from lka day afaalo.
la aa aaaaraa ay aaaaaai iaa paraaaaar aaa a aaaa
fit (rati aana tha pro party, Ibal4 lka Urtaa aai
ba aaapllad with fa lit dftya aftar lata, lka 4a:
paatl ia ba Cor fat lai. ftad tka proparty to ba ratald
Bpaalfa4ara'aallralalba MATioaaL Hirtaii
aaiMBi f ii
taibiTAaTBBa DapifttaiPf rTtaitaUi I
vrrioi ciiir uilini"ii( r-
taaltaa. al
Ml. of fclda Dir. k tff laa af Ma
PlBLld0ILbillO8,
taaadtly yaaatad by UiMad Staiat troop, tt
LyaakAarr, 1 , V
Timii Hiik. ! Ijb.1 !. sb lka 4. af
ala. ... . "
uy araar ai ma viiariaraiatiar ua.rai vaiiaa
iaaarari J, O. mmVLlB.
BratTatCataaal, daar.Mfta. u. ftj ..
. LChUf Qaartanaaatar Dapaitaiaal Vlf ilala.
nal li
Attorneys, Agents, Etc
u
H H 0 T A L,
Jtikti k AinrORD hata tanafal lk-lrjaw
JUW BUlLDIIU, fla-tW Ualataia aytta,
XMVf BUlLDIIU, fla
(aoaib alia.) AAft aail vf
A8patUl aTUaUoa
aa4 lka Law of TlUoa.
,t hlitri tiruL
iTaa iv vaiBcarj- vmniiu
H.
EHBT I.TLLS,
L1T1 AlllITiaT lllllHI IXTliXlL
BSVINUB.Il..i4.orMf.
ilVA
2r"t i .."tJ
alallaatlAaalvaatl3l1lIEBTlt.VCTIBlIX
tflSM.aad tka naklaiapor latent liala
l. 't . faMat
E. C. WEAVER,
aJisTiojzoitiii2 rn ice,
CON VEYANCEU.
REAL KSTaTE ANQ 0E.NESAL AQKNT,
V 1B0 BTalfc tr.ft. Xtl. k.S T .trMU,
PIUItR BOOU IX CEBIT TAB1BTT,
Naritif aad Iraalia Laaaoa
Ndkiii'i fijtw.BiBBln tA9 tka
li
.1 Kaaarr far Leal, ar DoTotlaaal I aU In ft.
jaauaaa iiaparv. nor bib i aaa afaaiift .
far Laat. UUhap Bbartra CoavpaalOBV for ta
pla DOToat
11 ala aad aaa af Ik Proiaaaat nlaaopi
bBiarfa, diiibf vm 11
ThtVkr
ta-aa of
,, fif. S
iltlry
Matlaff.b.lH.. TbB
alaal TkaCkriallaa raatlvalai a II ala
ftkMrvaaraaar taa Baar4 Saaaaaaaf tkaCkarak.
ky Bay, Bf. Ihlraa. iTkaOardaa.of torrowa. or
aa jaiBiaiiy at Taara ir mt. jaa aiauni
Ciaa Tbaaikta aa tao ftr
naiiaa raativaiai auaii
laa raa
a. iTbaO
ara. k I
Tka M-ralaa bb4 HlaktWi
.of
Jaha
IpktWaUbaa, by Kay, J. A,
kitd aad Worda of Jmbb.
ka Inllftlloa of CkrUI.
laBaarta tkaclaad Raa 4'
ta uraHftU TkaCrota
ffti aa CkrlaiUa LUIai.
a. Tarlav'B HalrXlylar aa4
ikt.ar Tkaatkli far lka Ugart.
trt flaikara4. Tha
a.a aruaaartaatiaa
L,itit,ar Taaaf ait tor iaa ugart.
iiaaar a aiaaaaiai
rlaataUaa. Hint
far lka rllf rial Ooaiboara'a Baaaty of Haflaaaa
SoBlbaBra'oThoaiktaoartrtoBalBaliilBB.
NEW 110 OUH.
A Pratilaal Traatlta oa tka Dliaaaaa af Calldraa,
y ura. ia
Oal Baw Tlaa
Salaried
rhtuaraaklt
A HDBEaTtl.DUTALL,
ii. AltorB.rMt.La.wt
OataHa.dSaLaaliUaftariioor. iltiiaypaaUa
aoyt'U Clly Hatt
TaOMAS.WlLIOV.
?rJrJnr. 3, -, MM.
Hoialaa. bb A aaa I Baaard af f ha
raai) EiUti if Blward L. Wll-
llaaa Brallttaa la .Chuah. wlla. QlaW Saw;
Utlladt) hr Chaa. U. Lalaad T& ala.
Philp & Solomons,
HOOUIIELLEIIK A1IO nTATIOaKBS.
NEW BOOKS.
IBB0C1BT1 IBBOlBi n, B.w rillila'i Tn.
mr faara 1 wiiiHniiMiiiiifa w
TajiailUA'truiat, uarpaaa vaaipiai
adlllAB lllattritM ..;..1...b...
HI JITITIbMM Of atABiMBT. Bataf
lka Oalllaa of ft Ul?aral rklleaophy
raaidUpaatkaktlaal atd Drrr.ta of
dtpaattad wltk aaitlaaaar wbaa lka prapa
irafkaCUlhaaarakBaar. aa4tka taa(4aaj
ivadaya anariao aaiai laaatiai
Tk. (111. ( LllaJ t Va na.faat
CarajBBaiBfaikdaljalraVMaB.M.
COOTM A IAt7Aa,
fab-dU . . , A Bajlaaaara
BT tlUUfaiiA LAViMfelaTABioi'ro,
(SttMMIoralnJ.it ftta4..r J. C 1
BglbwaHaiarol Jaaatf ItaaU avaaaa aad
XVaraatB atroai.
TRDKTlt'R rtALB 07 ItBARLT Ilw AND
MK.Bi4BLlBTHB2ITlItABBT. 0. 1.
Ji.ri.LjJAljl lka lal-40
1
..III... IMT. .. 4lT no" ft I. UbE
," KZi 'KXiXX ...V. I j "'
WMkl.fV).. W.r II, Ja7. ...nl.l rli. 1.1 It (
rlb. KIH. Kjlli. IrwU.. kr C4M "If "5
eid. I.Ltt.lT K Bo..f.U. lw-It.
liil r..f. a lb. Pi.W.1.1 MI1BKs1al'US,
,.y ., ..p. ..i iof "O." M.tt.f..Tlll.
HINE & WILSON,
ATTORNEYS AT LAW,
Xa. BoBr.ada-li.USt.l Wft.Ulaf1M
nicniRD T. HIBBICII,. I.
IV caoa.llyr-at.IJlw
uarimif.rroal b. su Diirli.n.. jwu
MPl-tf
n6-
UN
TKL3 AND RK8TAUKAN'IH.
1TED STATES HOTEL
Pedasjlranla ATeao, Nenr the
Capitol.
11A.TTX39 11CDCCX3I1
.Wat caa aa had with ar wltkoat latalt. IlMl
"tff;
iBoioaoaraaiviparwaaa. Mltt
ITBT i:iKt F Yk.ya. A M of IM
raparir auyaa ata aa Ut praBtlaaft al tlajaar
al" f bta proparty li aid aa lka aaalb do al
(Maanaal a t aaaa.. aaar oartamlk tlraat,
fo, 1J4. Ia oaa aftkaVaal loaaUUaa la tka city.
aad la ylawaf tka laaaiuy aaa aaaraaiarai -
balldtac aortalalraffaftftraroakaaaafar laraat
Oaa third flr tht r.
UktaaoaiuatBai tbadtfar
rod by a daad af 'Iraal oa H
st. gloud hotel;
CDR. NINTH AND F ST$,
Tka otl mb (a t toaUloft la tha ally. lB.a.odlatalr
appoalia tha Fataal UBta aad !1.I'""?!,
aad oao Woajt f rm lka Oaaaiftt 1'oat QaHalJa.
partDiaat
labia D'tlotaaadlatsoaaa lka Xaiopaaa pita.
tnavaur araitaiw mv.iiv.i.
Tha fairaataara, aoaBaalaatlac wltt tka Cap
Itol. BsaeaUTO Bkkttoa, Traaaary. r "
DaDarlmaatt. aid Ua Balit BWiaaBdOhioBallroad
""""' "" '''Aia, E. A. rdtl-ABD.
lalJatf lrpnara
r Ci TfllLARD,
EBB1H HOUSE,
WASHINGTON, D. a
Ta.m. aJ aata I
aim taralaa..J al
BMbta to ba aaaarai
arT. wii
Iraal oa lka prop.
.TtaalBttaatIraaa4ayaf aaia
All aoBf tyaaalaa aadTn vaa ataaaa al al oi
PVdtaa.t of SX will t mU4 Waa tka
r t. .. "Mirror, h,lli Ty.-t.
CUoriRALATlktkl.
JIHUBI.
X Tourtt Jo.lTIJkifcia. amiTi..
19 (Suecoaaora to Jfta.u.iusuHirtau.(i
loatbwaat aoraar of raaatylyaala ayaaao atd
HTBKKT WX.T,BKTVrBia ftAHD t ITSttlTS
NO.BTl.-:??r -..,.-'
Uoatr aaa itthim oi a aaaa o -
niry
bibi rraaaiaaoBry. vrki. an
""'i t Ki " -.., M
TBOB LOTA. Wa-tl. by Ladr Ba Maaa .
alart. ......, ,.,..,...,..... j laJ
AUANDtLur THXANUlBltTHlllTOBT
OF THE XART TO TUB COhtMXXCX.
MIHiOf TUlktlDIAn WARi ... 30
VITAL rHILOaprHT A I array of ftab.
(IbihiiIii BipaalUaaof Fataral Bo
If laa fly Joaathaa P MaD-aald 1 fS
TUX AXDil ABO TUB AktAIOaii.ar
A.r... tha ClaaU.ant af lABU ABMllH.
CONGRESSIOHAL PROCEEDINGS.
Drtr-rint Contrtu-Jtuid Etjnlat Stulon
Tnctmlr, Wica Ci 1178.
bkNatk.
Mr. lUmlln latrodtl . bill to .mend in
ct nl.tlr. to lea Boprtm. Court ot till
DUtrkt ot Columbia. R.r.rrl to Jodlcl.fy
J MrTnabDllcAlIttd-onblll WcUttttbt
iodicdrtxit: .&. H Nft -i r
MrlTf U!4 ipokA Otili tiWl InporLucs
oi mo appo.n.rnec. 01 m jutuca oi .no on
prema uonrt. aaa no inoBgn. id rreiiaeo.
hould not bo rcqatred to reitrlct bti elec
tion lo soy particular locality, but that ho
ttoald ba at liberty to Uka b man from any
taut of the country. It might ba Impoulblo
W "flod b proper penon wllbln the limit of
b particular elrcnlt. It my bo that there
are circuit a ibb'Soulhittxlky wbrth
rrealdent would" find It dlmcnlt on account
of the rebellion, to find a man qualified In
eyery reipect for the potion.
Tbe Senate ehonldt nine before H adopted
tha prorUloa of thlft1 Mil rcquMojC thit a
Juitlca ahall be a reildent of tha circuit for
which beUappolDted. lie (Ur.W.)thoueht
fate wm ln-'llfiX aoroowuat the coDiUta-
tape In the TetUr, but certainly lo the spirit,
lla did tint alUMTtther arrca with the Idea
that bid been ovMted tbttbe trtllorof
ectlonalUnaiibcnild'be'ooartned In ihla
tnatur. A Jailtce appointed for any one
particular circuit would ba apt to ba affected
br the neeullar Prejudices of hid eectlon.
and ba thought It would be better to appoint
without regard to section, and thereby ob
tain a Janice of more breadth and liberal
ity, ana 6n who vould rlie aboTS any mere
considerations of section. . k
Mr. DaTla did not bIlayCanarrefS oaa
any constitutional power to pa a pro Won
oi ims naiurei uo oeiwyea mo rreeiaena
had tha right lo make tha appointment from
any part of tha country thai It suited him.
Ha had not mneh confldenea In either tha
nomlnallnr or tha adtlshnr rower, for he
thought that with both of them allegiance to
frarty was of mora consequence than fealty
to me Vjoniuiuuon xet notwunoiauaiug
bli want of confidence In lha Executive, hs
,roud leaye to him his fall constitutional
power.to make hl electlon from ay part,
of the eountry. Furthermore, ba did not
boll eye tbat Goner taa bAd any rlgbl 'to j pre-
icnDoinaiina Juiuc4B snail reeiaa ni any
panic atar localltvi and suppose a Jastlca
should ba contumacious and refuse lo rcsldo
where uoogrese says ha shall, what would
bathe remedy t liathousht this was one
adrana Inwarda auhlectlnir lha Fzaentlra
and thd fioprem Court to tha will of Con
gress. Mr Trumbull aaldat thaooameooement
or lie present term there were two hundred
and setenty-tlght catisei before the Supreme
uourt irotn nvaiuereut owi iooro w
not a single1 causa from the Slates of New
Jersey orADelAwaxa and but Are from. F no
lylraola, and these tbreo. BUUi coostliuto
It. la tefirence to the Becretary of the
Treasury he bad the greatest confidence In
tfaaf official, but ha did not Iblok II proper
td commit such discretion loto tha hands of
any one man. He (Mr. M.) was In faror
oi a luuaug diu. out us warned a practical
cnoasure
kir. CMserly giT a history of the origin of
the BMIIaS Consols, from which It was shown
that Qreal Britain Is really paying Interest
at tha rate of five per cent. Instead of three,
U la popularly supposed.
fMJ. Morton isld Mr. Caiaerlr bad lUted
lhallstoryof tha British consoli correctly.
In' addition lo that they were an old sacnrlty,
and were wall understood but tho British
Qortrnracnt could no mora successfully put
a new three per cent, loan la tha market
than Fnmla. Look ittba aewflre per cent,
loan of III tali selling at eighty. As ha laid
before, hewn In faror of a funding bill that
wn practical. lie wanted tha People to sea
that we meant something, and that a bill
wis not cut forth as a mera kham.
Mr. Sherman aald the consols bad another
Talus which Had not been mentioned, and
that was, they.nad a flied Taluo,and could
always ba converted Into money.
Mr. JTerrr. br unanimous consent, offered
a ...Ll.lUJkii.l.k aa .Jul.J Jll.aA.llta
the Secretary of Stale lo Inform tha Benito.
wnai stales, up to mis aaie, signiuea tnetr
assent to tha flUenth amendment, and also
to cotamonlcAt from time to lima thj action
of tho other States.
Tha nnesttoa waa then announced ai on
tha amendment to lha funding; bill offered
ov ur. Bumncr. DroTiainr iaa. ina orocoeua
of the Are per cent, bonds bo applied to the
payment or tue nre-iwenty oonas oi iboj,
wnicu was onenj oavocatea pj jr. p.
air. Dacnssn aaia mo propouuoaoi air.
1BU
400
ISO
UUllAUUAni t" va.iiu-wt
OoraaMllBthaad
aalabrftUdXXaad
5y Jaa Ortaa. at. A v. ., ....
UEAITH BTOO0DUT1B0. By W. W.
Rail, kf, D , BdlUr "Uall'B Jaarakl of
Uaallk''......
WtiHDBR'MnVBi'ti'VoLDOB'tb'fi'iL'oV
BX3. By JlaaaUkrlatlaa Aadaiaoa.aa.
Ihorof iaiprovtiataro." At
PBABCATXLLI7! KoTAL COHFIO
TJOBKB, A rraaUaml TroaUtO oa lka Art
arCoafaallaBary laall lUBraaaktt. A laa,
lha An or laa-taihlar , ....
IBBBW HBBOXi, A Til laaadtl oa
Jawlab Hlti-nf. By Aj L. O. I
Ta LX4 DPOK TiXTtt i or, aiarlat 111 am.
tiyaariflripiar. ay ntvu. V. aaarnt,
m. a... ......., a CO
XViHlBODt'aLAWTXB ABDltiJOKpr
703 MS. CoaUlalBClkoLawaof alt tka
AlKABUa KAMI.' Ilik.CuH) A ii.
Eaaaaof Attdtra lfrt. Br Xdwia,Do , '
"'iv;IVWfWAIrftY,MiaiM.-
aooaat pakllikad.
A Tall aad CatalaU Blotk of
PANOT AND STAPLE STATIONEIIY
Always oa kad.
BLiVKBOOKI. fCLLasd DALT BOUXOiPAII
BOOXB, MIMOSAMDA BOOXI, XTC XTO..
lappUadstlkaUwaalVftikat Xfthta.
G.A.WIIITAKER&CO.,
WHOLESALE AffD RETAIL
B00E8SLLEBS and STATIONERS,
COMEI OF 1KTBHTE UD D HUBT1,
IIAQI.BII1
MEALS ruaniallED TO QETLEMr.
MtiTUnl.rnii.ii.uwu a.
j!tlf-..i -b .
Interior Adornment!.
i, !."" .""!! !.:".'. T."IT. EM
for WaakJoMoo aatr, vptXl will Mil, alaBafja
'.k . r 1.4 .. A.Uua. b.. . . ! rraal aT
,u - ' - -- - hi null ar irraBaai
r.
IrlBc aad balaa UWuklaatta ally, DiC.. aad
kVawa "! lha w kola oriottVa, Ilaad Head tha
aalh 14 faat lathaa af lot II Ma Maara aan.
bar iflj. ftia airaaiat iaa iaira . n
ihaWMialdaaf ftflb alroat watl, bolwoaa X aad
r atraau aartk, naaUc back to a pavad allay,
..iia.M.ukiik.i aakaiaaHal aad kaaAaoia
Ts raa atory UrUk raaldoaaa, wllk browa ataaa
Staala aad Car flan Qaaat oa Ua prl-a. Itraal
I B
tad a
af tr
dapoill rlrad at tin
Tarauaf !? Oaafcrartk tatb, baUaeala tlx,
LLaa.wi.a iBiinii
vraralkM? Allaaavar-
aaaaaBtdraTaaaaatawpaaiooalaf aUekatariSKO
iwal-
byd
adf trattajrpoa lha l
tTHQSTHlSleg
FAVOBITS DOLiAIi.BlUiUi,
3otr.iriTil. tt. tit. Hk .. lu.
rme.
IBT'ftHPOBlTOBY.
1(S J.UMWl7TV;lMk.i Toar.
00. iAWTIltcRlr o,eOTw AND AMEB-
IOAN OltROMOS, KNOBAVINOS,
PUOTOORAPH8 AWl
A RTISTSM AT LKI ALS
HROCIERS oniMrJbCy4SOtILPTURE,
or Wklta w art aoia ait in b '"'".
,. BaiiyT oiiimiii v
...!. J .
r.t ttun W nnkll Traa.tB.laA t a La Caff
l'"". !!.& -"131. VtTJn ' i.Tjt
1KB rtiaia t'M vjm v. i- w.
u.MTii. hriahl. ik. fiatia aaA llaa f
J? . . - hb.. aa. amAJ,.ABa t A
iC"'S,W"a' "
"I aaa
..... .... IW
BMkoa. 110
IS
Til
fir vi
Si V,.iyS.x lT4&r.IJ
IV.BD'f'il'iVilii'T'yirikVaVJV
jrMBI.,BrJ.t.,B.rl. i
''"WlS'l.LWBTTBB.
ttnot, lalaUlsaBoar BalUlar.
THE OkTBBUBAL
ABMUfinu vu,
i.fiHBn i
SOU ItTtatk al
TITAIIK T1tlM'fV
'Imnocenth Almoin?1
Jatt rttrad a larro sapply of IkU J-api
coona p.Tiktii!'
fiMli . Y 'Aaatlaal
QVIXakUHTIAHOrAHTIiKAClTH,UAlf.
Aaatlaaaara.
Tarpa i Caak ta day ujjafa.
BTora-r ottkautotraiuoi
ot Vir.iaia.
omn aa t lai "Dt pari anal
j. ii rnrani.ltB.
BrttatCol. CklafQaarl'r
CiLX OF QtflllTU ITOIU.
Ibaror QtrAiTtsHAstia's prrtes,
al pkU aaaJoa. tiftpitpi
of Araay ClotUaa. a qaaBUlr af QatHarmttitr
a
Sboa uoi
llBf , JOltl,
Dyvrdai
euk Mtaaaa, boor, f fanan. f tk, c
it, CoianoaCaLlait, At.
i lata alliaiaaf aT.
irf thoQaartoriBMtar Oaaaral,
t A.u D.rl Q.rt.iai,ur'.
OpUclant.
mrniSFESienr
1 with rdllu f otter Seetiatlu by
tiitrcly aitjiMrtiij am qulttlmi.
It. II. UEUPLBR,
Optician, National IIottL
lL"r, ,.,.. ,t
KO 48G t HEDDCED'i H0.48G
v.v.:i? I prices 1 sjKsr
MA,RKRITERrS.
H.vl.c.lIkU l.t. m,o. .. t.a,u.Ur far..
lidakilci.l.,lka oL ' 1 '" '
rAPLBIIANlllNU.1, WINDOW 4UADES,
UVALANUK4UA8E
wrrnin?. rniuca.
1'IUTUBR OOnn ANU TAHSLLS,
FlUrUltKlllNllS, NAILS.
PA1NT1NC1IUN(1IIATIMI, UllROMOS,
1.41. r.dditt atoik.iai.it paulkl. rrl.f
(14 . ll V U lOllilall
411 lka .tta atock .1
Viil tii imt or macu nr,
lUuilui, f.ui ff'l"".,"l'.B,',
t.r. jUta, COM. TMIalaMi B.ll
ia.araT.i.ja.i.plil.I Maori.'
' WilullMOUIUial.
-jio-ti ""raBii"
lar Mak. rrtM
ABBUABll AVKOI, kr Jaaa
nrLK'Tr"..V..'r.i""Al.i'
IvKVBBDr'XXAWiiViBBiWior ""
n.tob'or;rWSif HiHSHy.-Vi "
All sow Baaka aad yabllaaUaaa roulvad a
oia a pakltakod. . ' ..
Xafrav if. litkarrapklat aai trlaHag tltcaUd
la baat ataaaar at akort aollca
POBT OFFICE K100K AXD
BTATIOncnr STOXtE.
5T BavtB.k attaoV aorair V tlitau
J, C. I ABU Ell.
the Third circuit. as It nbwstands. From
tho Serentlt circuit there were icYenty-one
causes. Soma Benatorr had spoken of a
personal motive boltg at tha bottom of tbla
bill, but such was not tha case. It waa
framed with reference to no pnrtteilar per
son, but with a ylew to arrangs the circuit
so ai to haTO business most conveniently
ditposed of. In tho redistribution of tho
circuits care bad been taken to so arrange
them as not to Interfere with tho circuit
Judges who had already been confirmed.
Atr.BCOiisa.aioe reason oi iijer way
there had been so tew canaea ta .PenniylTa
nta was because of tba wall-known physical
Incapacltr of Judge Orlcr to go on the
bench.
Mr, Truabnll said In LU own Bute (Illi
nois) Judge Wayne very rarely sat upon the
bench, tba district Judges held tha circuit!
and In New Tork, wberothaplreult Court
was In seastoa ail the year, Mr. Justice Nel
son hardly aver went on lb bench. In re
gard to tha objection of Mr. .Paris, Mr. T.
rii ftiYTJnXia.mfllhfL-U.H. Jv RnMrnt
and nary, but can only govern them through
tba laws formed by Congress, and Ihls Is
precisely tho cass hero..
nrv-an lha Tnr.rT.lnir hour OXDlrCd Mf.
Tmmbull asked that the fandlog bUl ba laid
it.de- until thliblU waa disposed or, aail
was very esssallal tbat It should bo at once.
Air. onennan m ua u "" .u.v...
that this Judicial bill was of no earthly con
sequence. ' ., ,...,..
Tba funding iuu was men proscauou iu.
u. trnrriti. Af Vl. read from printed
sllpo an argument, lie asserted that It was
Impossible to negotiate a loan at less than 5
per ccnM tbat oar people would not stoa
Uka inch a loan, and abroad wa could not
compete with other goveramenu. In of-
thought tho bill ot tho oommluia should be
ameuatOa OU ll AOH aavu tiv i .h
In regard to free banking, ba did think, that
... Ci tta atavtArl rtftw. and also thOuxht the
aaroTUloni otthoj bill 'were, not altofretber
T . Tr.. .l.-.l w..v. IL.hnnU ta-
lUSltOtno pauuuai uua-. -. -
UkotosetfB loan of tho United BuUi fall.
ninh tiM r-ara.i arouia ua wa tao t
per conU bond wai attempted. Wo cannot
' . . aflti. fMnmad ItiDn ftf ln
cnaoRo oo t-jna wa . mw-jv....- i
Tha tiAiha-tiiida. tho Ooldsmtdti rut their
trait In rnowiaiiot la democracy. Money
la England balieTcs In aristocracy, and not
lannlreraaJiufiaffo. It does not, believe In
the honor of a Toterahd time alono can
conboer lu prejndloea. It cannot bo denied
that the Democratic party, whether Inten
tionally or not, has done much to destroy
lha credit of tho country. Until 1801 that
party would alwayi nub, tho country Into a
war to sato 1U honor, and It waa lamenUblo
tbat a party with snch a record had done so
much since to pollute Ibo credit of the coun
try, i Whether thli was necessary to bring
hark trt them thalr 'bono and iloiw who
went loto tho rebellion .It bad certainly done
them no good at tba North, where business
men and patrlotlo men bad refused further
affiliation with them. Tha American people
Stunner was merely to clroa monopoly of
Uses new firs per cent, bonds and lha high
est ones to be issued to tha holders of the
fire twenties of 1863.
Mi. Cameron thought tho best policy wis
to wilt. Ersrythlng was going on well now,
and let ns hkfd on ai we areror a year or
two longer.
Mr. Cameron, after some remarks, moved
to postpone Ua bill until tba Pd of AprlL
Tbo motion of Mr. Cameron to postpone
the bill until April 8 was rejected Mr.
Cameron only rotlos lo Iba afflrmitlre.
The question then recurred on tba amend
ment or air. Bumnerj wnicn was rejected
Teas 13. niri 20.
Mr. Somner then moved an amendment
that the new S per cent, bonds may run TO
years, Instead of 20, as proposed by tha cbnv
miitQC( wuitia wa agiucu to wi.aout ob
jection. ,.
Mr.flunjnertbeumoTed that tha amount
of tba new 5 per cent, loan ba tSOO.000.000.
Instead of MOO.OOO.OOO, aa prorlded by tho
eoramlttee. Ua said tho ontataadlnjc booda
of 18C3 amounted to about 1503.000.000.
The itntndmeal of ur. uumner was re
jected.
IBB DenaieiQCD. witaun .lUaucr awttva,
adJotiTued.
1I0USS OF REPRESENTATIVES.
On motion of Mr. GrUwold, of N. T., the
Committee of Ways and Means was directed
to Inquire Into tha expediency of exempting
persons engaged lo quarrying blue stone
from Internal uxatlon.
Mr. I opt, noil, of 111., asked leare to offer
a resolution calling upon tba BecreUry of
tht Isterlor for alt Information and papers
In his possession In relation to the late
rnissicro of tho riegin Indians, In Mon
Unav Mr, Stevenson, of Ohio, objected.
The reruUr order of business was then
demanded, and tho House resumed tho con
sideration ot tho bill reported TeeUrdsT from
Va .r1,.ttaa. mm n.ll.. anil ffanata.
tbo Committee on Railways and Canals.
grantlor the right of way for tbaconslrue
lion oi mo Ot. vamca anuv -.itiio nut haai-
road. Atler consideration, tbo bill was re
ferred in tbo Committee on Public Lands.
Mr. Ingertoll, from tho Committee on
Roads and Canals, reported a bill to con
struct a tnlllUry and poeUl railroad from
Washington to ins city ot new lorn.
After the bill had been read Mr. Iuger
soll Indicated his purpose to call the pra-
to read would not do
and Means Committee was not enough, but
tba reduction should be at least ninety or
one hundred million because ins general
tTiMfwrir it ftti rtnntr Inatlflod It.
He then compared tho American tariff
pjiiom wun me oi urea, unvaia,
showed that tho Utter, by a Judicious sys
tem, had raised over 23.000,000 sterling on
a Tory few articles. Reviewing tbo British
policy, he contended that the best policy was
a Urlff for revenue, and ba demonstrated
that a redaction of Urlff was not necessarily
a reduction of revenue. DrlUln bad tlmn
and time again reduced her Urlff many mil
lions of dollars, and tha reduction of rovo
nuo naa at me same lime oeen very am an,
comparallrely, and not sufficient to make
the nation suffer in tho least.
Mr. B. then argued ad to tho articles ha
would bate free, aad among othetsbo In
stanced the article of coat He said ba vio
lated no confidence of tho committee when
no sutcd What a gentleman bad said trerore
the Ways and Moans Committee. Ex-Got-ernot
Thomas, of Maryland, who repre
sented tba bituminous coal regions of Mary
land, bad sutcd before tho committee that
If all articles were free ho would bd satisfied
without any doty whatever upon bitumin
ous coal for protection But he showed to
Ihtt aismtmHlAA lhat 411rti i.nn1nati1 nnl
iUleattaijralKloidollaifotUrlffoQ cottf
ion gooes ana otner armies necessary 4 aey
wanted now, however, a Urlff on coal, la
order 10 git Lawk the money oapoadad for
Urlff on other articles. Because they were
Uriffed on other articles the coal lbtoreaU of
Allegany county demand protection In order
to get eren. and In view of tbat state of tho
case the committee could make no aulwcr to
the argument.
Bat If the admission of all articles neces
sary to Ufa were free tba coat Interest would
not bo compelled to make this demand. It
was solely because other articles Pali it
doty that Governor Thomas demanded pro
Uciion for coal. He referred also to lumber.
salt, Ac, which ba said should ba admitted
free.
Mr. Banks had hoped Ihtt If any ono
article would escape a tariff It was hair
cloth, which entered so largely Into cou
sumption by poor people for covering furni
ture, Ac, but even this hid been s objected
lo an Increased Urlff.
Mr. Brooks said tbat at tha proper lima
ha would offer an amendment for a Urlff on
twenty-five or thirty articles which would
be all sufficient to pay the debt and carry on
the Government, and It would relieve the
neonla of tha bnrdena urxm articles abso-
lutely necassAXT to Ufa. The British Got-
exmment raised revenue enougnoy toxins
uaiy von sruciE), man ua yrvyuaiK. iu "v iu
same thing, only be would put la twenty
five or thirty artlclee.
Mr. Brooks then referred to tho manner In
which oven all articles of clothing were
taxed. Tho tariff, too, hej contended had
actually anren our conuaerce irom toe
ocean. On naff wai almost driven from
tha ocean, and all the Tcsult of this high
una.
One of the most hamlllatlnx sit-hU to an
American was to see la tho port of New
Tork, upon resseli, tbo lug of any nattoa
except our own. And It would be no better
until tha tariff bill was crippled, destroyed
or amended. Every article tnai cnurca into
the construction of ships was so heavily
taxed that we did not dare to build Teasels
here. Its referred to a recent report Issued
by Mr. Ntmmo. of the Treasury Department.
to show the effect of a Urlff upon ship
building. It was a disgrace and an outrage
tbat our flag was driven from tlhe seas, and
yet there was no remedy so tongas Ibis
urlff existed. He would remedy this In the
amendment he bad Indicated, and a suffi
cient resumo would bo left for all Govern
ment purposes. Neither tbo Committee of
Ways and Means nor ihe House need Im
agine tbat Ihla bill would bo a finality, it
would bo no finality so long as 839,000,000 of
consumers were taxed to benefit 1,000,000 or
Isss of producers! there would be no finality
until this cnormoi
nTtiosa.
Hats, Caps, Boot, and ghoes.
rtl
TO H1UE BOOS FOR
.. IHNKII.B irBIXO IT1HK,1
nTKAsnuituEii mios.
m
BOOTH, ft HOES AMD UA1TBUB)
flllktadi, caaapar lka a tkacksapotL
Olfttbtta ft tallat
90S SKV&3TU BTIUCKT.
fab If Old aaiy-1373. Ut. I sad K
CI'ItlHU PAaniOMS FOR OEIKTh"
U UBtEart I1ATB.
jattiiiata.ant.ratiaciatTi'tai
ia.4.ambraaiar Ih
aadBroatfway llrltt Tanleaiar
ailoatlaa iBtliadMo Ik Hata
Uata.aliartd aad nai lata Sprtaa
atria Ja.i opoaad twattr-Stat
dlt.r.Bl.B.D.a.Ial ! iBkaVB
aad blidraVa Uaia. art- ft a SI U
It, II. NIlNKHCrZ, iir.lt cr,
fail
:H,aU
HoalAST PaaairWaala a
a si to toraor aaina
Pawn Broken.
011 An 1. kb nmiAUEuu'si 1.0 am
O"ArUA0it
AW I.
If
ii'kiVV llm
SAM'L S. O. BABB0UB,
Wk.l.aaJa u( XtUW Da.l
BOOH AID BTiTIOBBHT.
Balwia.H.aiL
CoffM, Tea. ani Spicei.
Pokin and Yoddo Tea Stow,
NlulU Btrcct, between.' iV.tuul E.
TEASt TEASIt TEABIII
Clu. JiMtrt
Ouapowd.r. , flo ,.t.j
i.a -o
UaUai,,,
Ear spiral wai or iroata
offaaa Hatha, Java, Ctflya,
llojraaa or rr uUl.
OoXto rjatttd frata ottry day
Ltftarra, aad
aad sroaaj to
l'!f.4:tlHB1
Batwaroar-aBd.abalf ai
nodlataly la rtar of Wattaaal
aiaaay . i ait aai
mo aaa, awairr, an
ri,ii '
Tka natt li
daallag aad J at! traataiai
ihlialiy BOt ooaatoUd
II IBID . IB IH Stlf
OLD
'lr, bllTarwara. WaarlBi AppaVal,
.-j. i..ii.. vi -rr aaior.piii
likoral larata suatBataod. Var t
laallBg aad jatt treat! ral
. W1L
nawaai
tat Uui rtaldaatal
iamb, SIS, falOtf
w aw
BTJRNSTINE'B
ZaOAlV OFITICTX.
ajo.d73TtalrdAatlUtttrei,Cblrddor
outar BBnt Avt.HU.
UOHIT LOANXDpB II at to aall toitomtrt
aaa
irr.Biirtri
laatUiaoa!
dLO QOLD AMD IIITIR BODQHT.
1
Jawalryi
tua,
,la. Uol
Silrtr
Dlamoada.
oiaa'
itrtp
BflT-lf
Alan. Uri 1 lock of BrstkJatt ColT.t aalr 0
taaUparpooti.
H. A. 0LC01T & CO.,
Ilt-K illNlalh l.,b.l. Dand K."
TT
BillUrdt.
NATIONAL BILUARD
Btt.ThlrtMntkA Fgurteinlh .treoti,
Olar If ll.aal T Auatra.
t.WW' Mai'afai Pfcala.
w auu.r. Bannill.
..Wa'AfkA'lt."
rr-fiitii
Arcliitoots.
ENRYR.SEARLES:g
ab.Ly af a m U 1 I .- - J
"" T B'rstt, epposlts Pott Office Depu
'r
DepirtmnTb
nODOlillfl'l DROO STORI. OP POSIT I
J UttOBit Ttniplo rratklgoadtifttalvtd Iwtaa
wtk.h.Ha ilait sttdtkttl
a people who were scrupulous, about
paring thalr ds. bis-
Mr.Mvtheihipokfl Id teiardtojtbs.ratss
nfinUrL in America tha rate would for
a long tlmo continue higher than In Europe,
and la now SUtes of our country It was and
WAAL h hlirriap than In tha older SUtes.
110 gaVaSVBaCCOOO BA lutJWW"waua
foreign Governments, and of some of our
own Sutes, showing tbat no firs per cent,
loans hod atUIned to par, aad ths United
SUtes slxea of 1833, which be said were our
best securities, had only recently been sold
at so high a figure as W. This showed that
we certainly overrated the Tains or ouf so-
earltlM In lmajrlnLnir.
, Mr. Morton spoke or tbo great demand
for money, tho high rates of Interest which
were offered) and alsoexpreued the opinion
that the bonds as proposed by ths committee
war tn bear too low a rata of interest. Ba
also disapproved of putting different kinds
of bonds on the market) hero, were tbrcs
different kinds of bonds to be put out as once
to Jostle each Other. He could uot but re
gard this as an errorfj wa bad loo many
kinds of bonds now. What be proposed
was a simple bond which could be easily
understood. If the Idea wad 'adopted, that
a part of Ibis debt was to be left to Posterity,
ud this, he thought, wsi right,1 U ui slate
tho amount say one thousand millions-'
and this generation will then bars done lu
duty, It us then fund the debt la bonds
redeemable la thirty, forty or fifty years,
and there will bo noaifflcully la disposing
of It, but other wis It cannot bo done.
They fay K will be a grand, thing to pay
off tho debt la twenty-five year, that It Will
have great effart In forelga parts. It will
rtAlly bo a gross Injustice to this generation
to attempt anything of tbo kind! In regard
tq (ho national banks tbey should bo re
quired to loan their money at acompara
tlraW low raU of intense, thalr Uxes should
even ba reduced to enable them to do this.
In tbevtb section oi idolui there if a du
Unction of 10 per cent. In favor of tho old
biski as against the new banks. Tba old
banks have already their currency, and only
no per cent, is to ua usueq ta tao now c-anas,
and no provision Is made for Uklnguplho
excess of 1Q per conU from the old banks
Mr, M. then said tbat 11 tbls bill did not
contract tho currency, and that powerfully,
It would bo bscauso It was tnoperallri. TLls
U easily to bo proved by referring to tho
third section, which la effect prohibits tbo
Secretary from paying oat any of tho United
autes notes received for the hundred mil
lioiMd per pent, bonds, oa sccosnt of the
current expenses of tho Government. Now,
what are sometimes called the creditor
Sutes, tbat Is tbe Sulci to whom the money
li owed may bo la form of contraction, but
ths Western SUtes ars lnflixlbly oppossd to
taken half an
rushed lurougn.
Mr. Kerr, of Ind., said the minority of
Ibe committee could not report to-day. Tbe
gentleman from Kentucky Mr. Winchester
could not speak to-day ai ba wai HI.
ii r. Iairersoll had no oblectlon to allow a
reasonable amount of debate. Dot tbls bill
had been discussed last session, and all saw
lu necessity, for all knew tbo present condi
tion Ot travel dc. ween iol citjana new
Tork. If It could be brought up to-morrow
again he would grant time for debate.
W ir. i tJ mnl.l ttala .avail -1
MTU A(H V AUIA., luvu.yi u nmm m
measure of entirely too ranch Importance to
be roshed through tho nouse with haste. It
was burlesque upon leglsUtlon to hasten
matters, ai umi were uuwou uuu u
would deoonstraU that there were provis
ions lu this bill of a clearly unconstitutional
fh.r.r(ir.
Mr Ingartoll suggested there was a differ
an-., of orlaloD on that point.
Mr. Swann, of Md.t wanted an oppor I
t unity to offer aa amendment, and time
should be allowed for discussion, as thU bill
proposed to overturn ths whole Internal im
provement policy of the Government. It
was a question of so much Importance that
three or four dayi should be allowed for debate.
Mr. Ingcrsoii said no naa no objection,
but It was for tbe House to fix tho time for
debate aid the time to be allowed Ho
would ask tbe Speaker to sUU tbe condition
of tbe spKlol orders before the House.
Tbo Speaker suted that there were Quito
a number of special orders, and tbe only
way la wMch tbo bill could be considered
cerulnly would bs to fix a day certain, and
SUSpena Sit miesioaiauowou prior urucra
tolnteiTete. That, howeTcr, would mnlre
noanlmodi consent. ,
Mr. Ingttsoll then asked unanimous con
sent to bare It made the special order on tba
23th of Msrch.
Mr. Allium, nf fowa. obtected.
Mr. Bco field, of Pa., suggested that If
Ur. Ingertoll went on now, tbe bill would
corns up ngularly every morning hour until
SlatiAaado.
Mr. Fanswortb,orill., did not think any
additions, light would bo thrown upon, ibis
measure by debate, as It had been already
thorougby canvassed. He suggested action
at once.
Mr. Infcrsoll wai willing for that, and hs
would tlerefore allow amendments to be
offered.
Mr. Brann then offered an amendment
that tho tald road should not ba constructed
until aflir tha consent ol the SUtes through
which Ills to pass shall have been obtained.
, The previous question was demanded, and
the ameidment was rejected yeas S3, nays
110.
PaA?nv further enniM -ration tha morn
ing hour expired, and tbo bill went over
iiniu i nnanaT.
Mi. Davis, of N. T.. gare notice that at
the first opportunity be would report tho
bill to amend ths natural but Ion Uws from
the Committee oa bo Judiciary and ask a
TOW Upuil !
The House Ihen.on motion of Mr. Bar-
gent, went Into Committee of tha Whole and
ressmed consideration of the Indian appro
priation bill.
After discussion, tho bin having been com
pitted, lbs committee rose, and tho bill aa
amended was reported to tbo House and
passed wiinowA atnswn.
Tbe House then, oa Mr. Schopek's motion,
went into Committee of tbe Whole on the
Urlff bill) Mr. Wheeler, of N. Y. la tbo
chair,
Mr. 8c he nek said he bad Id ten Jed msVIog
some preliminary romarks on tbo bill, bu(
is bis colleague on tho committee sir.
Brooks had been called away by public
business ho woold yield to him.
Mr. U rooks, of N. Y., then adjressod tbo
House la opposition to tba pending bill. Ho
revlowedtho course, of Urlff leglsUtlon of
this Government from 1843 down to the
present time, and contended that each sue
ceodlng Urlff had Increased over tbo lormer
one, and this he condemned aa usury. Uo
called tho attention of tba House to tbo lib-
enormous taxation was reduced.
and he believed that If the people really
knew how heavily they were Uxed they
wouia rise in revolution,
lha commituo rose. '- -
Mr Butler, of Massachusetts, roso and re
ported, he said, from tho Committee on Re
construction, a bill for the admission of
Georgia to reprcsenUtlon In Congress.
air. jamsworta, vi iiunoto, maaa toe
point of order that the Committee on Recon
struction had not authorised tho gentleman
to make that report.
The Speaker said that It was not a proper
point of order.
Mr. Farnsworth would submit to tho gen
tleman from Mauachuaetu whether be was
authorised to make tho report f
Tho Speaker said It was not a question of
order, but a question of Toractty.
Amid a good deal of confusion, Mr. Farns
worth asked Mr. Butler to answer bis ques
tion. Mr. Butler saU bo reported tho bill Ibe
other day, and It was ordered to be printed
and recommitted, as everybody understood,
tar tha bnrwMa of belnE reeorled back, lie
conceived, therefore, that ho was authorised
td renort tha bill.
Mr. Farnsworth asked whether tbe com
mittee hadt evsr reconsidered tho bill since It
wa rornrnmlLUd.
Mr. Bauer waa not auposca to do catechised.
Tho Speaker said the gentleman rrom
Uaaaaehnsetu said he reported the bill from
the committee, and tho Speaker would sub
mit the qdostioa to tho House whether they
would receive U as tbo report of the com
mlltee.
Tba question wa pat, and by a t-ira won
rote a majority was clearly la faror of ae
cepttnc U a tho report of tbe committee.
Mr.Farnsworth demanded tho yeas and
nays, and wanted tho House to understand
that tho committee had not authorised the
report
The Speaker ruled debate oat of order
Mr. Cox, of N. Y.t. moved to adjourn,
and seTeral gentlemen Insisted at tho same
tlmo upon having tho floor, and good deal
if FrinfVallni CBBned.
The motion to adjourn was rejected by a
vote or v yeas to v djb.
Tne opeaaer iaia several executive com-
. .1 - ..--.aa .laa TlAMa. aa.,1 t,aa4
LnUulCBlluQB Lrciuro iu uvu. auu iucut
without further action on the Georgia mat
ter, ths noose, on tnotloa of Mr Butler, at
4.43 p. m. aajournou
W1SB IHQTOil FACT AHD iBfEEa.lO!U,
IxTBMit, Bbtbitui Ricxim ycsUrday
were $837,513.51.
Two urtxiot dollars wers drawa from
ths Treasury yesterday for the payment of
pcoalons.
NoaUKATiois. The President sent the
following nominations for naval appolnt-
menU to tbe Bcnate yestcrdayi John W
Ross, to bo asslsUnt surgeon John W.
Jordan and Lewis Ilord to bs asststaot pay
masters.
Tub following naval orders were Issned
yesterdayt Ordered, Lieut. George E. Wln
gatd to tha Bangui. DeUched, Master
Washburn Maynard from Ibo naval acad
emy, and ordered to torpedo doty al New
port, R. Li Eastga Jesse B. Smith fro sig
nal duty, sod ordered to the Alaska ai sig
nal officer.
Wall's Oris Housb. Mr. MoWada
had a fuller house Last night than on any
previous occasion. Tbe self-coendence (or
self-coasclousoess) as an actor lahU own
powers U a polt lo his fTor.Aai wo .-.
Uke greatly if Mr. MoVi ado does not make
W. RlYaa WlnkW tb YauWlnkloof
tha stage.
Scixkttt roLtCTCRXs- The course of scien
tific lectures under tho ausplcei of the Touog
Men's Christian Association, win ba given
this evening In Lincoln Hall. Tha subject,
''Geology, wilt bo lUoslraUd lo "Hie pro
gressive changes of the earth and IU Inhabi
tants, and tho destiny of tbo globs from
geological, indications.
At tob bari bit Solicit it. OS of a largo
number of prominent citizens, we glrs much
of our space Ibid morning to tha publication
of Ror. Dr. Sunderland! reply to ReT Dr.
While. In consequence of Ibis pressure
upon oar columns, we hare been compelled
to cut down reports of mealing held last
night, and to omit tbe rmbllcauott ot in-
leresuugncTTs ucmi,
Tub PaxarnssT lias selected tbe follow
ing named gentlemen as members of tho
board of visitors to attend the annul exam
ination at tha Naval Academy, In May next.
Th'os. Cadwalader, New Jerseyi SUnley G.
Trott, South Carolina) Gen. W. W. Reynolds,
United SUtes army, John R. BArtleU, Rhode
Islandt Hoses Taylor, New Yorkj laol Dil
lingham, Wisconsin) Frofessoi H. C. WU
soti, Minnesota.
Exousa OrxAA. The famlUar lyric com
position, by Flotow, "Martha," was rend
ered la an eicellent style at the National
last night bytherarep opera tronpe. It
U unnecessary to partloulaiiao as to any
specUl reprcsenUtlon In any part, for all
lha special rof were, rendered wun great
credit, whether as to action or TColUailon.
To-night there will bo repetition of "The
Marriage of Figaro."
Aiioao tho visitors at the office of the
BecreUry of tho Treasury yesterday was
Senator Revels. Tho object was to ascer
Utn tbo method of procuring appolatmenU.
Hs said he bad tbe apleaUons of sereral
worthy men, aod be could Touch for them.
BecreUry Bootwell, after giving tbe Infor
mation requested, aald he fait great Inter
est la the welfare of tbe colored people, and
1vmtaXtfitB"HniJ&UJsLlbp UHax of ap
Ihelr claims, aa had been done daring this
Administration.
THE HEWS BY CABLES
UTtEAT BR1TAI1T.
Trial Trip or fttoona rrlcalePresa
poet ef tbe Land Bill Proeoodlwca
rrarllmneal RaaltBa etnro.
LoxDOr,Mar4h S The new frigate Oaptaln
on her trial trip mad eleven kaots aa hoar
with one serew revolvlog al half speed. The
trial trip Is rtgardod as a complete aueeess.
Tkd lrlih nBi bars will propose antnd
mtots to the laad bill, but will aet propose It
as a whole.
Ths House orCominoas rsai the psturallia
(too bill a second and the Sunday trsdlag bill
A third tlms to-day.
aiadttoaosUtadthit tbe FtaUa ptleoatrs
wer ktpt apart from othsrs, aad were trsatod
bettor, II aorta I of. Tha wife of O'Donovaa
Betas had btan pormlttad to visit bins la
prlsos, and, while thats, tbo eoogratuUtod
hltn on bis Improved appeariaet. (Laughter.!
Tho war ctttmites are undtr thlt ttea mil
llenpouads, L.OVD01-, Mftrah s Mr. tlotkla dsltverod a
ltttur to-night at Oxford Ualvtrsity ea'Ar t
the Handmaid of Utility," la Ihe arss Ol
wlviohhssald, "attflvaa for a tokaowBodge,
grace to utility, aod trus heart to a dead agr,
la which machine work is omolpoUst led tbe
photograph dlsplaeta humbug. Tet wan
Engimd Is deafened with btiislaff loosas, tho
psopU go bard, whlls hr soil Is blaak with
fast, her people freoss, while har ahorse are
alive vtlth commerce her people famish."
ncfmiA.
Ur. llurUnsTnme's Last IslcrTlefr
wills Itoynlly.
St. PsTtnsnrao, March S A short time
before tbo dtath of Mr. Barllsgame. the
Ohineto Arabsusilors bad their first audioes,
with tkoCssr.to whom tbeywers prssentcd
by rrlaes Oortscbakoff.
Bfr. UufUnrame.lotroduclng the Ambassa
dors, addresteJ tho Emperor as follows t
Btatt lathe nam of myself and my eol-l-.f
uta, I Bato the honor to pre to at thoutUr
of tb Kmperor of Ublna aeeredltlax ma to
. a I....-..l L.a a.l.k a a -Aa ..aa Kahitf.
you, aoa iipmiini ui w. .- ai-.-
.J J B.iBa ah vAma M...ll.Bnfl Af ItlAB
Rtl! IUU UB.IIUVI VWB an
Imrtot lai I omlly. and for tb p
suca4iB.
ottiand hoaltbot your Macsstyandof to
BtUtiy. BDUIOr .HOVIuafariBr w iwvi
TB..R.1 mat tn r-aeall to ml&d Ih ar-
viae ol your able rpreolaUy ai rsBio,
Oaa. VoUag-.U,whoa polity of taulty and
au.ni.iiaa .mirihniiA to lainlr Otilaa to
otfotlato with other nation a.aad Uaia bar aow
to daalara hot dcslr that th frleadly raUtlooa
bttwtco Ituttla and Uhloa, which hays fu
ll ted three osnturl, may ba perpetual.
Tha Empror replied.
"It Is agrasabl lo ao you hare, for sou pis
snt rreib prooro of tb patlflaralatloas wkth
uall Itussla and Ublna. aad whlabj Ih aate
tlatloos you ar about to eater upon will draw
slot r. It Is partloularly agMtaabl an to tb
lnlerattt of Ohloa ontrattsd to tko elllsaa of
a Slats pacUlly oympaUstls with Rusala.'
Ths embasty waa recslvsd with all tha
honois ateordidto diplomats of thVfclghttst
rank.
TUB ECUMEHICAI, COUItCUa.
Tbe Amorlean Blabopaoa rpllm-
rolllbllltyi
BaCSSBLs, March SpUpatehes from Rome
aaysvtry effort Is bolar mids lo ladoeo IB
Americao bishops to deIars ror Papal lafalll
Mlity, but so far the ultramopUoos bay
bat a nicctMfaltatteuTlol thalr adb.slos.
AttEBICAHCpMHRBOE.
Moetlua- of Maine Ship Holiaet b m
Owners Aelleta ai ajQWBrot"-
Committee Bsidioraed-lleseliitlouo
Adapted. .
&SLVAST, Ma., Marsh A-A mass meeting of
tbsahlp builders and shipowners on the P
nobteet waters was held to-day. Jamts 1
Whits, of Bilf-tt, presided. Resolutloot wera
reported dsaiarlag the deprssaad cObdIUon of
Amsrtcaasommafct.layotylog Immenw ksi
to lbs Uduttry of Main, dsmand rodic-i, aad
endorsing the report of tha Confresilviiai
ODVUtM and bills aeeompanyliig tht sitae
Tioo'L'ialutioiia dtclar that no marl dm
Mlwhlehhas nglettedlts aavlgailoa lottr
(10,104 that tha United SUU a stead all
others In lommnilil rsioutoes, but tasks
rvtaiiAl taalalaUoni that aiPOitd as WA are
lowaUr approaches oa every stdswearaaol
for a normal sf wlth-lt ship yards, sallies
LihsaUs and edusaUd mersaoUl vatlD
wtlftwbleh to man the navy lo tin Of wsri
that -Mains, as a leading ship bulldlag
SUU.ll lbs greatest eaffsior by the com
merdal dlsu'ts of the WI '
till loyal to ths V and Jag, and only
a.ks as frltadly leglsllU.-"1 " th ' S
the altlxeasof othr comma, " """";:''
rtstors hsr own waste pU8c,SaM Mtui
nation la regaining ruiatl ommre, -log
ihsraby a great souroo of wsalth aod civ.
Uatlos. aad la war a rollanoa for aatloaal de
fenet, that lion. Johtr Iraeh aod tho other
atnUn kof tb OongresBlooal commttUa
have tbe tlncere thanks of the meeting for
their abl report, and wsaarnestly ask Coo
grtts to grsnt relief so long toof kt.
Th resolutions were unaaimossiy auoptoa.
Tna Housr Commtttxb en Elbctioss
yesterday decided against the claim of Jos.
8egar,as ReprcsenUtlre at Largo from tbe
Slate ot Virginia- Tho Tote stood flvo for
to seven ocalnst Mr. Serar'a fUlra. Tbe
sub-committee on tho contested Louuuaa
case (HnntTs. Sheldon) made two reports,
tho majority Messrs. Stevenson and Har
den In faror of Mr. Sheldon reUiolngbls
seat, and Mr. Kerr In faror of Hunt's claim
to tbo seat. Tha reports will go to the IToaie
In a few days.
Tub ooum ittsb lepreseatleg the National
Tobacco Association were la consolutioa
wllU Commissioner DeUno for seven hoars
yesterday, during which tha resolutions and
recommendations of tho asaoclalUm were
thoroughly discussed. The committee
earnestly advocated a uniform Ux ot 10 oeuts
per pound oa all manufactured tobacco, bat
tho commissioner, without expressing any de
cided Opinion, thought the proposition would
not be favorably considered A uniform tax
of 3d cenU per pound might perhaps bs
agreed upon. He did express himself as op
posed to an extension of the. bonded ware
house system, and In faror of a Ux on Im
ported cigars of $3 per pound, W per cent.
ad yaJorim. Tho committee will hare an
Interview with tho Committee of Wars
and Means to-day, when the whole matter Final Atljoiirnmeus-Hew th Tine
Hlh..-a.a.l. I off the Session IIa Beam Upend.
... vw .. ""w" I . .. a.-... aB.il A ... I .aa.
MOBTOO-CB-Tt AIM " ....-..-
Y1KUI.11 A.
Dealrtiellve Vlre-130 UandaTbrown
ont off Work.
nicnuOBD, March I.-One of the buU-Ungs
of the Msoehsster cotton aid woolso maau.
factory was burnt thlt ertnlng. Loss, 410,000,
Ortr a hundred and fifty hands ar thrown eat
of employment.
Ia ths X-f I tutor to-day bill was reported
requiring aU tb SUU erasers to Uka tho
fourteenth atnndtnnt oath.
AI.A11A1IA I.KOtSlJk'llIBB.
TUB DfSASTEB TO THE ONEIHA.
The following were received at the Navy
DepAitmeot yesterday!
Diri.tTWSl.rOF Svavs, I
WAaniBiiTOB. MarakS. 1B7D. I
7 lit, ftorgt X, Aobtloa, Stcrtlary 0 (A
dim I har th honor to ineloio for your
lafaiBiatlaD copy of a ttt-arram whleh X bav
Jntt relvd from th lalted SUU Minister
to Japan, rclstlv to tb loss of tha st tamer
Uosua.
Your obedient servant, mm
llAkULTOBTFlSB.
h'saattori Jamta Huddarda. urrvont Nloholat
Andaroon, aotlng bostswftlnt wm.w. (Jrown-
la'aelarkt TUlUm Annerton,
cral policy of other countries as compared
with our illiberal poUct
Ho Instanced lalt, coal, hides, lumber, pig
Iron aod other articles tbat were heavily
tayad here, but which were comparatively
free in Europe. Uo dented tho necessity of
a high UrlU, for In hU estimate tho surplus
rsviruuo for tbo current year woold reach at
least one hundred and. twelve million. Mr.
U. quoted from arrival reports, commercial
unities of exports, Imports, A.C., to show
thai the country was In a condition of far
greater and advanced prosperity than last
year, and that tho yeductlou or $30,000,000
la tbe tariff therefore, proposed by ths Wsjs
HOVJ llAMILTnW t ibh, oecrnary o aiair
Total toso or thUaltadBtateiUmerOiitlda
ii thlt bay on tho 3tth ultimo b j cotlltloa with
bngllah nail staaner Bombay. Wreck dla
eovrd. Armament mar possibly b reaov
rod. Thorough Investigation bloghIJ Fur-
iillBDI BW " i4 l Bin,
Andron, aotlna bosts
l,nainuiiii.i. - . -, .aa
aa .ant Thflnil lUfltV. O. II,
nett. anaat Henry n-eott,U Si MUhaol
Uoiit. U. 11 1 William lit it o-y, 1) a ( l.harlao
Itrowo.U hi i Pat Uua&lntbaa. Oral 1. F.)
J. Uonntlty, P. M. A. cEluc, W, It. lloy A.
nkn-. U. F. Drar. O. lit II (lannsry. U. II t
John tf rn, second V. n i J. Ilousen, O. S.i
Wm. Haiti, 0. 11.) M. Htnrj, ft. AI, nastari
J Joott.U. S Itaao Jooat, O. N ( Jsmea J or.
daa.eoKwatai Uorg Vf. KautTiutn.Ii.D.S
W. U. King. 0, A ( U. J. Kelly, J. Mnrloet T,
Lvona, P. hLt Jotoph P. J.oog, O. Si John
Long, first boyt Jamas MtDonitld, sooonl F.
H l LJajurJ AXulooh, st cond ', M. I'btlllpt
MsDonald, I..U. H) Martin Mlchftel.U. Hi A
Man, captain' boyi Hlebaol Murray, ship'
MiAbi P.l.r Nirmin. in H I F Hoard. I.. 11
8 i Wathlogton Pattly, K. M Uharle ltyan,
O Si Edward lletlly, trst U. F, Mi Wm. II.
JtOBcn. U. a jono ltutnoy toaniaui Aioert
ltugayfirt. seamani John Bweouey, aeoond V
Mi Pottr Smith, U. ll Henry lAndert, O
H i Thomas httvtoion, seeoad O t Abrahnm
Klalboff, A, P, P Patrick bhhan, U. 11 1
inoiaaa naara, u.f. n. p aiwuit cnuii ,-, u ,
J Stanley, orp a gun captains b. T 1 ass
H T. l. bort Wm. Taylor, taaraani William
Tinker, Bond O C-K) Edward TaU, on D Y
M Wm.Trlet.P M-iUsnry Mel, first boy
ObrtitUBYayr,0.. rt .
(Signed) . O. K DkI.oio,
Minister RetldSDt In Japan.
Forwarded from Sao. Franoisso March 2
Tho Freight Agents Convention ia New
Orleans has aljdnrned to meet la Memphis,
Tennessee.
Auditor Wlckl I .To was unanimously lm
peached lo tha LouUlann Legislature yesterday.
Bbxtkt Lixut. Col. M. J. Ludimotot,
quartermaster, has been temporarily re
lieved from duty la tho Department of tho
Missouri, by Capt. D. W. Bradley. Capt.
A. E. Dates, 2J U. 8. cavalry, his bocn or
dered ts report to Gen. R. O. Tyler, chief
quartermister mlllUry dlrlsloa of tbo South,
lo Inspect horses for thecaTalrydeUchmenl
at West Tolnt. Tho following transfsrs
harsbeea mads la tho 16th U. B. lafantryt
First Lieut. U. C. Ward, company D to com
pany Ki First Lieut. O.U. Noble, company
K to company D) Becond Lieut. B. u. wuiat
from company 0 to company D, and Second
Lieut. G B. FIckett from company D to
company C. First Lieut. H. H. C. Dan
woody from, battery B yo company S, 4th
U. B. artillery, and First Lieut. Crosby F.
Miller from company B to battery B. Tbo
following officers of the engineer corps biro
been ordered to report to the commanding
general mlllUry division of tho Faclflct
First Lieut. D. W. Lockwood, FUU Lieut.
Clinton B. Scarij
Tub Salb or CADiTiniM. Tho Military
Commltteo further Investigated the case of
Mr. Mungsn ycisrday (A man namea
Wllsoa testified that ho received $300 for
tho CAitutshlp. Two hundred aod twenty
five dollars of 1Mb ha pocketed, and gave
seventy-five dollars to a man named Broth
erton, through whose Influence tho cadet
ship was obulned. it was la evidence that
Mr, Mongeo koew nothing of this transac
tion, and did not recetro ono coot of the
money. Other witnesses will bo examined.
Mr. Covodo appeared before tho commlt
teo yesterday and domanded that the laves
ligation commenced against blm should be
finished. The Inquiry In Ms co was ar
rested by the Illness of Hon. Win Mill ward,
of Philadelphia, an Important witness, Mr.
Mtllward, It seems, got tbo appointment of
the cadet rrom Mr. uorodo and sold It for
11.000. At Mr. Corodoa roqutsl, Messrs.
Negley and Wltcber hays been appointed a
spflclol commltteo to proceed to Philadelphia
and examine Mr. MUlward. AU tbo testi
mony against gentlemen who are not mem
bers of this Congress his been sealed up and
will probably never again see tbo light of
day, tho House having determined not lo
prosecute Inquiries la thai dlrecllou No
I nw cases are reported.
Bothhousesof tha I.glsUUr agreed to ad
journ at nldnlght. The session nss s.a w
d.TI, .Ud HI Oil'" war. paaaau, mi. .w- .
aoatlr .onatlln.d 111 l.f.llllir mnlifia,
makial Jlior... a l..lt t -r-Jlt or lb.
Still to r.llroidi.
Aa.lh.rEiJilblll.-.'Brnl.ltlrAr-r.BRMl.
N.w Yot, U.tili Ij-Blllf EJWKl. "4
D.rn.r A. roa h... tr..f.J fllht t. o.r
wllkla tot., noolhi, (ot .1.0 M l tl UiU
willht thamplooiblp.
Th. it.k.a to tb. SJiritJi-UollTar rtli.
Rfht h.t.i tt .pp.nr., bcn .mb..lt.J bf
mc.i.Di.r riora in. i.mpor.rj . .
Lk.boll.r. Tb. Ion w.. nium.J by tb.
lampor.tr .t.k.baUir, a E4.nl. b.i t
c.lr.4 tb. n.B.r'
Ml.ll T.l.srapbl. BmlllH.
Tho Kew York Chamber of Commoroo
jeitenlaj adopted roaolatlou fATOaioc tb.
arldeoloff and ImproTement of th. WriUnd
e.o.1 and deploring tho dtith of Anion
Burllogame.
Jodgo DUtcUford, of New York, hat
denied thi motion to dlichart. th. attach,
merit In tho caio of John W. Ouahlng and
other, agalnat property In IhlB country be
longing to John Laird, tho builder ot tbo
Alabama, and looking to peonnlary dam
age, for tbe destruction of th. .Up, Bonora.
A icmnorarjInJaoclloahMjjeen granted
at Edinburgh agalnat tbo eat. ,of Imported
coplc. of Tenniioo'a worki-publUbed by
rieldt.O.gooddtCo.
I'diaengera now go to California Ih all
day. and twenty hour., .nd freight. In fir.
teen to wentwn day,. Not an hour'. d
i tentlon b ecQttrtod thl winter eaat of SM
lake.
Wm. rlmef, prominent monb.at ot
Klctimond, and ltobert W. Colllor, a ro il
nent member of tbe l'ctcribnrj bf.,bgiU
died yetlcrday.
A Ucayy .now .torm prcr.llcd In 81. Loull
ye.lcrday. . t ...
Tweoty-.li aai'tlonal mile, of tUaltU
Kiurl Ulrer, Tort Smith, and Oal( raUroad,
loath of Fort Bcolt, Kaneai, 1. Completed,
and wm opened to bmlnee. yeetwdaj.'1 "
Robert I). Loomli, tclegrapU operator at
Tail a'Lontre, l.onltlana, wai drowned
tbcro yesterday.
The Democratic Stale C nlral Commltteo
of Louisiana has passed ulutl,iiii pro
tt. ting QKaln.t tli, organ aM,uii ul a third
party.

xml | txt