OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, March 11, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-03-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

iUOWVW!!!!!.1!1!! VJUMn-uSi:
1 Ct7-tzz SZ z-iz '" '
v6Lxr
jltit
WASHINGTON. CITY. D.,0.. ITtlPAY MORNING, MARCH 11,1870,
ajgJNO.90.
I
3 D
'rF
Auction fait.
tt coops
IB IJLT1MKB, Anst-l,
ner of Pansayiraals eTeeae sad
1 OIdmmiiihI
Boats wtateoraar of Pauirtraala
jMTBia luni!
Bad ft .-
A OrtMl
fttttlaa fttXMfl
Iflji WalBBlVaikla law CaanVarlaltai. ,4 ' 'w
fc4 trlBM WM,
8utHf arPettsr ! attar uHttd
aaa aaa W6a tail Chtvira. karaa. A.
Oh nitariar Prat. Bf raa, IumVm'oi'i Sk4 Itar-
Lai af om Tmltin U PlsltrM :
fk.lA iti. " T 'a ..-., bam
'
AalWaaarA.
rf tha aT taaaua Haaahray aaa Mwirt
!!.
laaaa af kaaaa aa Ul allaalad aa Alala atraat
wtftk4ltrMMn rroM lk mutrf Kairaaf
Bank, laUliailr, atrlas twaraaM laraafraB.
laa tnt Saraf rmkW.Wll.Mlkt faaklkir
aaa. aafaaa tail. aaa ! Bavxptna I
raaiai mb iiiiNT'niiiiMi nvriiTk
aatlaa.lkalaaikalUhlarar.Karafc A. b Un.
ata. a'ctack p. a... 1 will afar for aata Ua MtJ
'raaartr tMitikkl lakaa ta aaaaatlaa, tr pit
laaaatiaa, M ikakifkMl Waaat. far aaak.
alt ta lake taa aa tkapraajla
Wltaii ri. P. O.tHartk t, WTO nkt-3i'
riTTCKB DAY.
B
T VOOrXB IATIMEB. At'n..
i (HniaaaiantA Jaa. O. kf aQnlM a. CM .t
laatkvMt aoraaff af raatiTlTkija avaaaa att
it raaia nrvat iwvm saiuiag.
rKIIBHPTORT AL
ViLDlKLllUPXOTlIk KtAt. tITATH Ihf .
!PJIXf"t2I??Z4LLP"
iuih iriM nuim uuiiv.
vlrtaa ml a Jmm niiuJ k Ik la.
rM Coart af Ua Diitrlrt af daiamVla,
Ell atiUaa;1aaar. tka lftk Urmt Ja-
Vqaltr alia af aali Oaart. vkarala Karftr!
rliitaraUalaX ara JafailaaUt I wl
Raklla aiatlaa tka praatlM, aa T
ail Ikai a4aa ar paraal af laM atlaaJW ft
Saraiaaraatat 0 tklr4 tka aaklMakt ail
aaa la la MaT faalaJiMata ai kail
aaaika aiwi taa ar i faia. wui lawraat, rar
wkUk tka rtnkMar akau rfvTa proailMarT
aaiaa aaaarai ta air aalUfattloa. AM ataaipa aaA
&( ai whI mt Barakaatt 1IV caak ra
alfM at tliaa t aata If tka taraa of iala kra aat
artrwUlkataaalki rtafi a4 toat af 4faJtlf
k'nkaaar.
JOIIPH IlVPtiM.1T. .Tnalaa.
akt-4kli
?:
U
T OOOPK-t A LATIHKK. Ai4rr,
I rantMaaora ta Jaa.a.Maalfa AUal
tagiktraal.toraar af Paakiylraala kTiaaa aaa
TahtTtt'i liti o a kfinwittCKirr stir.
DKSCI AD dROOHlk Rlf bltl OFT VirTR
ITKJTy WTtT.IIITEKXAlip f ITUfd
Da4afka4krrlrUaafk4aa4aftrwllaUiJak-
aarm.lKa tad ror4a4 a llkarTka BfaJi
H,J, fobaUal&L.aaaaliW Ua4 rtaarafaB
far Waaklatlam aoajtr. P, O, .1 wUl aalL auBmf.
H
IfMt
kara4 . ha
i
t b naJ Kllav.
iTadkvtkal tab
akaUkltal aaa kaaaiaaia
Tkraa twry SrUk rtaMaaaa, Uk
Taraaaai tHtiwativina aaaa MiaaaaiaaiZi
Iwalva aa4 alkUa aioaikf(wlik lalaratl atar4
k 4aa4 mt tratl aaaa tka araailaaa All aaav
at af part kaaar M0
" I COOMB LATIlfftV
BT WK. J- WALL CO. A acta.,
Ma-rM-rblaUaUdlnr,
ItraXfta.90OkB4D4aaatk aar PaaatrlTaklk
kTaaaaa4 Blatk atraat,
pXTUHf I IIH I oTlTBtlCITI COAt,
UiTlaf I UtapMaaaalaa af O atraalWkarf 1
Ika aaa? propria Ura. aa.4 wiakla If avaUika
axpaaaa af aaafla ff ear lafga ataakaf Coal aa4
Wao4 atw a ikat wkarf, wa wUl afar Ika tama
? aaa niia b ya ihi i
laa W4-4a- laU af aaa taa
rpiptTII
Tiff lUtpr TiiUil
triaa mt (."Jaaraa M.Ua C
;iuiblbuaLbi
f Tl
ClraalkCairtfar
rnii
...ul.nall.. 1 .
aal aki atkara araaonalaJaaaU,
aaa Jaaiaa 0, Tauall aa4 aiaart
tatpaaaaau, mm, v Ika aaaar
11a -aU.atT, B..aa tUTUftb
f lUnk, litft iatwaaa Ika a
H.aa4 4 alaak, a aa,. If fat
:krat
rmmm..
kmllaa fraai Ika BAlllaiara aa4 rataaaaa tail'
Mat War UllL Tka la4 U waUvaaaaJ
ratar4. laaaatl Wia aaaal ii ra4aada
;atkalaada at JMalVVark4 1 aa4 tkan
aa4 wUr
aaaatai
ara alaa
J"
TMaaana-nwviiMiaaaaMaftklal
traat, la aararat paratlt. It VaiatTtr
kla of 4liUlaa.lkaafaraaa44 aUaa rai
throaik aUal tka aaatra ml iU tmm.
. T," L '. 2 fiVa4 W tka 4aaraa art a.
ftllavat 04 lrtft,of Ika pajakiaa aaaatr
al4 U aaak aa tka 4af af aaia ar aal la raUlaatla
krlaaaBVtfta4tkaraal4aalaaqaalikataJlaMkt
a aaa iaa
in iu
Catliiou ana itpiou.
PoKigamlYeddo T$Store,
Mlutb alt ff I, between D nod E.
TEAtl TEASII TEiSSl!
JaMai.taiMaaUrW.) ', t.Mi 05
Oalaa t..,....Hr , 1J0
Para lplaaa,ka!a r fnai4
pafaaa-Uaaka. iava. Car laa, XCiafra.
1-araa t rcaala4.
fjakaa raaU4 fraak ttarr 47 a.&4 craaaJ U
Alas, larca atoalt m4 Braakfatt Caffat aalr SO
HklaparpuaaA, -
H. A. OLCOTT & CO.,
fO-lf Ul HlBlB !.. k.l. P aaa K.
Ot"'.?W. 'J...I..'i-'..
iMtlrM V'04"p(., nahiln il.tri
tratar af 1 Jwiai(Brwi 4aaaaaa4.it
nralatakta? afcraaali kaas. wttk'tha'
. p wi."9fl a.ra.vfaii i
. ip taaataf aLpaita ji ijaawavt
era:
kAll IL. A L . .T.... .. b.T
aaaai
K:
fk4 af Ika aaaU Iakaa4. aafaraa Ika aaaaakar
Z. ". " -TI
wjH
.!?" "V1
. i.win
-T-"
!TO,k
W-T
a 6a iIIday HomitKO. M4h ..ih,i io
HI x .'Juk. ki Ui ttar t( u iti a w aula.
frl k (are. t Ik- hrftU
aaWa 1bv urlhvMlMntrirTnlk
(Vart. 1 will Mil kl Malta
mm af .kajaatlaaa if h J-aaaa Is sad iff tf
itr WMkitiin, biatrial e paUnaUakl
war , M4mim. ta m ftiWtW. I fetf
lf4 aa takaa Is MMitln ill tka rlsM. flile
Ula.lBlAMal.KBi aa.ataaat.laBF fttfl fa .MBit
trak.A. b.Ujial Si alaak, P. aa., la ffaai af
ifta praMia.aii iata naaaa aaa carta it ai traaaa
Irlaa- aa4 kalar !a Waaklatiaa aitr, D G .aai
kaawa ai Ika wkolaaf latijla, 11aa41Saa4 tka
laflM faatUX
Alaa, akaal aaa kaalral var4a af Tlrglata Plia
FaaatattAlMar Poata. Caal Ukmit, Aa. Ufatkar
wttllaw'fUkaka Caal taalaa, aa4 au aatlra
iraaparUnaaH-Wklta'eaaaUta of Urat Halat,
Laru aa4 Bcr-tr all-44atkt laaal aa4 Wal
tiaaiaoruilaa.lalkaptiii(Claaikla .
llaaaitnJllaiUpa4ar7 UTa paarUaa.
Uai.ttlOO, MHltrattkaUaiMai.an A.ra far
kaakaklapaparT fitf!i??C flClHl.
kl 4tlf kkUaf a,11
r. (If a.Ltkaatil
iair aar. aaaap aaatpaa,iau iaa irart trvarnt
aMaW aUaaa.lrta u4 kal paajTni.. la aaii
rriaaaOaaria'a aaa.atr.af wklak WllllaaaTeVBa
kaaa. faraaatlf araaU aaaatr. 4U4 aalit4 aa4
poaaaataij aa4 ' wklak waa aaljr.f (a filalU
Taukm4.r14av W Ua aal4 WUllaai Tavaa
kaaa. aa aa4 far r 4awar Ulka raalaaUUaf
kar aaU kuUal. akltwklaa tka aaU flaaMa
Taaakaa4MUaa4 talka tlaiarkar4aaik.
raatalalai aVaal MO aaraa af Ua4, attra arTata
TkU prapartr aajola. Ualaada a( far JaaapkU.
Blaa4fat4. Hrt'VllJUmi , aa4 alkarai Ilia
Ika ataa toU Crata Waaklactoa clif UT 11,
kaltf oat i kUla froai tkaTaiur alaaa, arkara Ikat
It a-paal tUt. atara, haial ia4 atkar aaaaa
alaaaaf, aa4 tkn kia ajaa, paktla aakaala aa4
aavarat krakaa. alaaai aw aa) rU4 aUti
lM aearaalui 41a!uaa mf Ika praattaaai
akaat tftata aallaa fram Waaklaa-taa ait uV
i
a
ia wa.it MtnniHrMirroaUt mty af aala
:aUlpa4. kk4ka parataat tkartafU ka ittar4
r Ika Ua4 af tka partkaaar ar parakaaara, 1U
a tar.tr ar tatattaa U ka approval kv tka UaiUaJ
. vauajrvn a aar ai aaiat
iHviiHu- 4"rlL "kaaianaa
f fraa4apaata4aiTDBDAf.jUMk
. A V Wt for tka iaal aatUanaal aa4
itrlkallaa ml ika aairaaaaf uiili J.liju..uj
ka aaaaU Ik kaaa. aa far aa Ika aaaaa kart
taata4 ailaika4.TatkiaaaTi vkaaaal
5urifiasB.ttsw
ka pabltka4 aata a
MatioaAi, Aariati.
JiiMAiaDoeva.l
""sB-awsk
Groceries-
AMERICAN' Tflf-cJaPAHY,
"1418 and 1420 Pa. Ave.,
... LI 1UII
Opp. TllIaraa'Hatet.
, ..rfjR their "?jr crop" . i
sixii'Di-fa tikwbrrBOM
xii Dit tifaEbr
chiba an JrH
Uk.. fa-M.art.ff laa IM aa I...I l.T.raa
Km, Wartac la T9W M aar ta.laB.rt
WOHdMT AND HXALTH.
BATH SO Grata PJKR IeVKB,
it I.I fritl Mil will laia.
All lau naalr4 It alr UU.la.tlaa
3P JiUL3M W 1 ll UJ
tpaaial alUatlparla ctraa It ta Dapariataat.
ka4 tka raaatlBg- pf aar att tjof a ajlraa aa aapa
MTtai" Caffaa Brawaart aa4 wa ar it)
raaa.Ur,tkarakjavlB-ika aaataaaatUpaf
MTaaiarara. aaj w ih"M7MI ai
laaWBi
raw aar aa4 ka wa ar aaa4 I
arraaw),
PlaUUaa,ftai
Ota a laa Olttj
.... 0Mau MajJ
nw
.Carlaa 1 3 4a
I ataarra SO 39
tfarlaaVa BO ' 39 "
Bla, S3. , BO M4 ?W Mala.
Caaaa (traaai at alfkt. fraa af tkarta
waaaUikaaitaallaaaf UtUli aaa JtMMjrtati
U aar aalakrata4 T'l,Mo4" BktiVrAIT
OOrrKl. kl ika law priaasw aaau par JMi4.
6KIAT RBD90TION IN
8 TJ G R S'.'i
S''MtUtr'i" ttUaratal Cat l.tar, IS .la.
raaalatW, rra.hM.aa ftwt.r.1, l.tttl. .,
"7f aku.a Wl a1' Qtffta, U tat
Ptraarara iNllfnvl. It tic t i
.a.r.ra. vrlr. Srarra. I.Mttttf
rtrtt I.V-I Irava. ln, ...h. "
SBBA.T BIDD0TION IN
s-Ytjiy ps. -
aUaUar'a" Uaaar Dripa. 1.40
Baataa Umr Prlpa, BaUa. flJaw
taw fark it it a. Baal, fjl.
iaa4eaUaa.MiaBta. . . , . ,
aw Orlaaaafaaw trap) Kalai-aa, VI.
PaaiariraHoUitaa. rl Tfttai.
PartaEa"CokIr. C
FLOUR.
I arakaai, fra- alatta4 wklta wkaat.
raaaauaiaiaa'. K.aiiriiaun
rmiiaa, aal Bar tar , Taplaaa.
IHrORTED TaUXCRIXB
Of atarr 4aarlptlaa, atwaya f tka lalaat Iajp'
t , - tatUkri . -
TraSlta. kfaikraoaaa. Paaa, aaakavtaa. Oliraa
nil. ail kraaan Ckaw Ckaw Piaklaa. hraaa a
Blaakwatli Uaparlal? Praaaa. PauaJ Maata.
vapara, vi.vaa. aaraiaaa. rfeaarraa uia(tr.
DBTJaTTElU
Mw Ttrk BaUar. apHar la Pktta4afpkl
pilal, BO aaata par paaaa.
CHEESE.
Prf a Yaw Tark Dairy ''
0aaaar4 a" aalakrata4 Haaia. Braaata. Ibaald
ara.Baar, lUraklppUr,)Taaiaaa.
Plan.
kUMk.at.tr.,
Ka. I Haakara). ' '
lakralar H atrial
Bloatara.
aJatt.
' tata Tnal,
Wall. n.k.
'0EikpBHODI.
TnaABTICAWTA COMf AT,
, orraiirV.wiliiiM' bovil.
UlWliUlM D.lnllt.l. tt.aaa.
Dry Oooda.
JBW aTOBCI S1T BTOBSII
GREAT INDUCEMENTS
OFFERED 10 ALL IK WANT OF
Walla lIs'irtlUltB l aa la U.
If . i J li "5 fail.
JJ Jffi" fi 7 1 T.TJ JET1 . ! ri1-
US
liRll Sb.aaift.alli
IllLUaaBrjdiTC
TOWKLAalllUrMata.
i .BLaViBaatul..
tl
A kaaatlfai itaam aoT. larii lliau aararaJafaaJ
AJarctrtfak aVVaalarykl ra4aa4riaaa.
Will aall CatUat af all wlaika aa akaap aa Uar
aaa ka kaaaklaarwkara la ika WtaitL . '
Call aa4 taa. ,
BHOftV BAXTER,
W-tf lMOPaakaylyaaU attaat
rtn itBB Drr coodB nt cost
BttwUkitaaalaf aar lajaiauaaalaa U tkapaat
Iwawaaka wa kara eUHaa kaa4 a lAtttaak af
awaaUa&a4a.liiakuikTaLIJaa.a. Batptaaa
Slalk. fraaak Uarlaoa, f raaaVt-apllaa, Blaak
VatwUkitaallaf aar laikiauaaalaa U tka
la afjTary yarjatr. iapaVtarLaac aa4 Saaara
la Ikawla. UajaaXaaa Patau aaVUa
Blaak Laaa klik Vr.lv.ta. rniu.i. .I...
mart-aac a
aa Patata a
.ta. Tat ralai
atUra4iaa4aiiaa.91ika,OutlBiaraa,
Rak Haaary. WWM iaa4 awak ka fraaak. pull.
Baa riaaaa
lakklaaaf.
Caakrta, Bkfcaaak aa.
a wumailtaa. Tarllaaa,
aoOptpOEAITilHOI OptBBTIAB '
Ual txai.4 far. will Va ava, k4 Ika COtT
la all atvaaa ai aaa kkiaai. , .
rra aara aiaraaa aawa,k una lat ar
vl'A."."' Kf " Vu 14 al k aaartiaa. Oat
jkjattlala aaflr.lyi.oaa p tia kaaaUaaa af tka
TAIbOR aJ OOaa
faklt-tf Ba. tM Oaklra If arkat Ipaaa
GIUBAT BAUQ Alas IJf UttT OOC
fill AHU-WllTliuooDB AT COr
Opaalat IrarT Day rraak Antral, af
GOODB,
COtT.
AalMtaaW
ELBT at. XATJ9AIS,
.P'fF-."3.?''- .
" aiao nrw ra iroai aav.aia
tiara at a Wratt,
Inttrior Adonuatnii.
riBOaiSB TTIUIKB,
JirERUANOER AND UFBOLSTEBBB,
lBPitlf aai Dtaltl U
Unci AID AKIXIOAR riMlHAHOIJOl
ul
nrBOUTiiT ooebi.
HlBlh .1. wtiti btl, D aaa ft !..,
T.a. WftlfTat) V V,
SHOW'S THIS! 1
FAYOSITE DOiXiH STOEB,
BOB Paaaayl? aaU artawa, Vat. Kk ta Bta.
jaaLytatj
WUBJ
aaa.
A"..,.'.A..
Ul UEPOMITORY.
H.T.H I .lrt.1
:r
a T.M.
OIL PAIHTIIWs.
iuan ouuoa
nnaJtnu a usin a am-u?r
vauun ahv .KCVn
UW8o1.XiilSlno'0,
at bnu.t
lTIIOURAIHSi
ARTlSts UATERULS
BTIBEOSOOfFS 'iNtt''aTERE0SOOU
.. TXEMTSi
"BOOERSi Qll6llraW SOULnVBk"
faa wklak (aa ara .Alaa a .!. r. ik. ni.i.i...
iSI1a f.J( l?t.,lkii?r Sraakaia. la.
I ara llalta. GaraTTaaaalaaai Bail a, mTi
J ( IHHI.UI oaii
karaiaa4 aoaaalaaai ajaarlai
jnaiailaaarUaa. hiatal
Walaal aa4 Jill Oval aa4
.aaiA
aaalft-lf
imtirsrAr
HOWtl
oEiisif i&sx&gmsi
WIttlBTaa riCTl AHP IBftBHl.!..
llix 6tuoi IU ULtr. ta. Uller tut
or IM, tteiit,B4',wnr gtM .wolccowiu
and a tpatlnta.t Ueo! Hll, tilth Mill
CiriciS f aUl( Utnatna, SlUrr, Promt,
BcltiliM, aa4 OolbT.1-
Taa Coanrrra ox Tnicrqim ta ma
llonaa.lar. bad 111. bill fot .TtrrllotUll
imlhiiWt for lb DUtrlct'of ColomUa,
and ban dtcljed to rtport It to tba flotut,
for la. pvrpot. of moving lunrereoe. l
to. ikbipuum oa lb. iiutnew 'iau wui
be, ton. Itylkr.
Taa Cuaia Cauii. A mMttot; oljhe
WalblBttrai hranth at (satonhas Junta aa
haUotiT-ajtTU.lttkattnW!
AalabUtIiaarpriiV pHMataad1
ruianaM. war. hum. .ipruaiT. 01 ituio m
in. aiumAM tseceu or lb. itroRla ror Ic
depeadfloee la Cuba.
WAU'tOraaA rlooli. Tb, "VloltU"
wUl fire lo-nljbt ' Black ejed Boud,"
(bmleaaM,) tM a, nw farco (oIUti
"Coickmala." Th.JbilAOiXhtr fuilbot.lt1
but algbt, aad f41elUd bearty appUoaa. Vft
IraitUr.BUbop will (Ire tit a treat to Mi
" BobUII," ta rMj rrKlotalBtUh" before
tb. compaiij leaTU u.
Ruaiai Taa Coajoaia. Tb. lorera of
.mviament ibonld remember tbatRablDt.
tb, celebrated coajarer, bolde forth At Odd
reuowi' Halltolb, delltblofLUaadlencee,
Hit trlckt art Tery bcaU and clererlf dole,
andaaaa additional Indacemenl w, can
atate that nearl on. bnndrttl cottly prea
Mitaar, (tren away eah,TenlDc. There
will be a matinee to-morrow afternoon ee-
feclallj for tb, accommodation of.chlldren.
Htlll ' f
Natal Oanjai. The followloi hataI
orderawen'uiaed TMlerdtri Ordered
Llenlenant Thoatu Ntltod to) WiblOtoo,
for examination for promotion Tint Aulit-
antEnpnMra Jefferaoa Tonna;, Benjamin
C. Bunpton, John rardri Jr.. TJenrr L.
8n Jd.r, B. L. P. Ajree to PbllAdelpbU, for
examination for promotion. Detached
Bn.lfn J. D. J. Kelly from elfnel datj at
Waahlntton, and ordered to dnlj on tb.
rtcmc seet.
M il
TaiUouli Coammi oaTuxrroam
bare, thef think, tolred tb, Alaika problem
ana hat, prepared a bill which will thortlr
be reported to make AUtka a connty. at
tacking It to WaeblnBon , Tmrltorji lb,
.new .connty to hay, a reprtAitatlon of
one covacllman and three aaaemblymea
latbaTerrUorlal leglalatlon. Itbttbontht
latbla waytthe azpeneeeof onrnew par
chaee to the. aorernmnt of tb, United
Slate, will not exceed 18,000 or tifiOO per
annnm.
2 I
BiU. In a caacnt of h
Repobllcan Senator, Veaterday. In rtferenea
ta tbe Ilonie bill for the admUtloa of Qeor
tla, npon the adiltabRlly of retalnlnf tbe
protlao In tb, bill known a, tbe Bingham
amendment, iteaara. Norton, Drake, Thayer,
Cameron, and other,, were In faror of etrtk
lng It oat, bat Uciin. Trumbull, Xdmandi,
Ferry, and otberi, adrocated lit retention
and lb, paiaego or the bill a, reported by
the committee. The eancneedjoarned with
out taking a rote.
A saxaoAiioa of flOMa prominent cltt-
aen, or Albany were berore lbe-Commllte
on Approprlatlona yeaterday for th, porpeee
of pruentlng the claim, and want, of that
city to a goremment building tulubla for
th, pott office, cuitom bona,, and United
Bute, Conrta. Th,y repreaent that then
U no public bnlldlng at that point, and th.
uuretu or me mercantll, commnnlty r
ijulr, a aallabl, ttractnr,.
In conpany with, lion. Jv,V.L.Pruyn,
M. C. from that'dty, they called upon Sec
retary Boatwell aad wen cordially recd-tdj
ana in, oecreury promued to Ule Into eon
tlderallon th, object of tbelr tl.lt.
A delegation conaUtlngof AKPbllllpa
and two other gentlemen from xederlcka-
burg, TlrglnU, win alto before th. Com
mute, on ApDnrprlatlona petitioning far tbe
turn of 1100,000 to remon obttractlon, from
tb, RAppahaanoek rlrer. -i
i '
Aairr Oaoaaa. Tint. Lieutenant Wa.
n. Chaaa, of tb, corp, of englaeera, ha,
been ordered to report to Untenant Colonel
B. B. Alexander, of the ana-lnaar rwr.. fnr
duty '6a "tbe fortldeatlon, on tb, Factoo
coatt. w .-.....
UenlMaat Jamee II. Walle, &9lh United
Btale, Infantry, ha, baea by a court martUT
Mntenedtobe,"dUmlie4;ihe Mnlc.and
the Pmldaal haa approred th, .entente.
Becoad Utateoaat SUalty D.namaMn,
of Ihe'ieth United1 Stall, Infantry, ten
teoudoa aereral charge, to be dlamlued
tb, aerrke to be ImprUoned twely,
month,, aad to refand to the Oorernment
lilt ha, bean epproTed. Tba Preildenf,
oath, rcpreaentetlen, of, are member, of
tb, court, ha, ramlited to much of the ten
tence u relatta to ImprUoament. Lieuten
ant TJunaaoa le, by MnUnc, of the court,
fomerdebared from holding any office of
treat or prollt under th, QoTcrsment.
A coioaan fiitidAtioa from Tenneue,,
eonlUtlng of Dr.jr, B. Tonng, (chairman,)
of Kubxrlll,, Iter. Mote, B. Johntton, of
nathTUIti IUt. J. O. DaTla, of New afar
Beta Jtuea H. Sumner and J, C. Kapler, of
NatblUla, accompanied by ReprewntatlTM
Uaynard, Bloket, Protur, Smith, Arnell,
and TUlman, and Ur. Bpencer, bad an Inter
Tlew with tb, Fraldent yeaterday morning.
Th, delegate, wire Introduced by lion. Mr.
Uaynard, when Dr. Tonng, lb, chairman,
praienUd th, Fretldent with a copy of raeo
intlona adopUd at th, lat, Bute coanntlon
of colored man, and mad, a ttalemeat of
lb, dltpcnltle, which tb, colored men of
Tenneue, hat, to contend with. Their ap
peal, to th, Bute anthorltle, had been un
heeded, he aa!d, and they had decided 0
aak for national aaalalanea, Th, Frwldnt
replied that b, would do all In bla power to
help them, and would at one, bold a con
eultatlon with tba Secretary of War In re
gard to eendlog more troop, to th, Btate.
Tb, CongruilooU delegation of the Bute
Mem to think that aa QOTernor Banter,
meaaage to lb, LegUlatare la regard to the
protection of th, rlgkt, of colored men haa
been unheeded, he will at one, appeal to
th, Prealdeit for troopa.
Natiosal TaiATaav-Whetber It waa la
coueeauenc, of doubt, entertained If Un.
Bower, wa, ,uDlclentlyrecoTcnd from her
recent lUneaa to appear, or that th, publlo
are. tiring (at a correct moral tut, would
InggetOof tb, Mutational and tamud
drama, the homo Iaal algbt wa, not auch aa
ayM to bar, greeted an actreat of Ur,.
Bowert' reputation, "Lady Audley', Se
cret" atbrde th, leading character of the
piece a flat opportunity for ttrlklng effecti
ana iau jtra. uown, vnaeraunda, Ita on,
car, mlaUk, that ,k, U tain). It U ,11
"acting" and rery llltlt nature. Ur. Ue
Collum tnalAlned th, part o' Robert Audlty
aa an latelllgtnt legal gentlcmaa would pur.
Iu, and InreaJgat, a cam of clrcunutantlal
,TldenK' and Uay BTlllt, a, AUcla And.
lay, and U, Claud, Hamilton (lb, Uttir
eeDecialtT) aettd la their retoectlT, rol.i In
'a manner that would reflect great credit on
any Block compaoy. Ur.Koaenbergandlu,
associate muildaii filled up tb, "aiu"
with pleaunt, agreeabl, and welbexeeated
orcheetrat perfonoAocea. To-nlghi UrB. B.
will appear u "Mary Btnart," one ol tier
bett and what la better legitimate and
historical rAecas. Wa treat to bat. th. OD-
porianliy 'of leetejc h,i In on, of headml-U
Vabl, rebduloa, Mlh, Jutenlle tragedy ,
THE VVnpJIO DILL,
Iatcitl.tr ol Msit'lenal Banlc hi.
fleer With aecrelary -B.dtw.II.
AaelegAtloq of tanaoprealdeata, cenalst.
IngofFuBf Jadion, b'pltnt National,
ByracuM, N. V.( P. O. Calhoun, Fourth Na-f
llona), Now' TotK dtyi Tboma, Oott'man,
Pint National, Troy, N. T., and Charlca B.
llall, or the Boston Rational BanVmsm
ben Of lad teprMetillrigthoExtaillTe Com.
nlttee of th, Aetoclttloa of National Banks
ftth, trailed BtAltltdaUad apoa BecreUry
Boutwell yesterday fpf thasurpos,1 erpw
aentlog their views In opposition to thoae of
the. Secretary pf th,Treeaury, ,stipret.ed
la th, eighth teetloa of the saw funding
bill, now nndtr conslderatloo la tb. Senate
whlcb.Upatsed.obUgu the banks la with
draw all their Blx per rent, bonds, and put
up, to Meur, circulation, nonae at rour,
four and one half, and are per cent. Inter
est, allhont any propose! reduction of tax
ation. Theeonualltee were alao aceompanled by
Hon. Freeman Clarke, of Rochester, Jate
oomptroller of the currency of New Tork;
C.T.Longstnet,of 8yracut, P. A. Palmer,
prealdent of tb, Broadway Bank, New Tork,
and c4her banken otereated In lb, contin
ued aueceae of tbe present system of na
tional banking.
Th, Secretary recerred bleililtors with
th, areatest cordiality, and txpreaaed him
self a, detlrou, of hearing their opinion
upon tb, bill, at it waa of TltA! Importance
to th, atabully of our nuance, that the la-
teretu of the banking capital should be
lastly dealt -eum ,
An hour was pasted In considering llje,
merits of the bill andta dUeuialag Ill-tea
ttrea ao rar aa It relatea to banking faculties,
Th, committee, a, well u the other repn-
eeutallTtA of hanking Intercta, were all of
th, opinion that ahould that aectlon peia aa
propceed. th, clrculatloo now held by bank,
would be BtrtA ofJlv. and eren Marts than
that, because figures' would show that with
gold al par, and no reduction Jn taxes, on
banka, that there would be no profit Jn clr-Clattoo.'r--rrrlmf"MnJt
paTIng Iau than
flrc. --pef cent, per annnmi consequently lb.
real queauon sua vongrua ao lar aa .ua
national banklng'system was concerned, was
aball th, ,ystsm be continued or broken up
by ,neh leglslatloa a, would render it
unprofitable, and thereby drlrlog the banka
again back Into th, old Btale systems or wind
them up.
The Secretary aaU that h, had not con
sidered the prortilonl or the bill referred to
Is tb, light presented by th, committee, and
wlthont wlahug to be nndenlood a, unraror
ahl,tothaIrflewa,he would reapecliully refer
them to the Seaale Finance Committee,
through whom the bill had been reported.
He did not doubt they would farorably bear
their argument,, and If tbe requlremenU of
that aectlon conflicted with their btt Inter
its, th, bill should be raodlfled.
The gentlemen, with the sam, unanimity
farored the funding bill to reduce th, Inter
est on the publlo debt, but were strenuously
opposed to any changes by Congress that
would necessitate lb, old system of banking
at the expense of what they deemed to be
the popular prestol national syetera. They
agreed that If the tax waa taken off of the
circulation and depoalta, bank, could then
aflbrd to co-operate with tbe but aall now
ttands, aid th, objections offered would
then cease. a
BecreUry Boutwell assured hU tlslton
that h, had but on, d -lire, and thai wa, la
harmony with tb, one' tut referred to. If
Congress should consider It wUe to relieve
them or tbe tax, ao on, would be better
pleased than himself. He had derived much
valuable information lath, hour1, discus
sion, and hoped th, committee wonld be
farorably beard by members or Congress.
Durlog tbe Interview President Grant
called npon the BecreUry, and th, commu
te, were Introduced by If r. Boutwell to lb.
Chief Magistrate. , ,
II la now tb, Intention of lb, gentlemen
to present tbelr view, to Senators and Rep
reMntatlveB, aad they are sanguine that
whan th, racu ar, made known tbe modifi
cation, asked will be granted. Otherwise a
breaking up o( tb, present system 1, Inev
liable. The committee subssquently caUed upon
the Comptroller of tbe Currency and Gen
eral Spinner, tbe Untied Bute, Treaaurcr.
PeraeBal.
J. W. Brlggs, (Ubiquitous Drifts,) speclst
agent or lb. Post Office Department, U In
the city,
Robert Onld, Jr , or Richmond, was In Ibe
ci.j ja..arvu..
lion. A. B. Hamilton, or Texas, was at
th. Executive Uauskm yeaUrday, but rajled
(o secure an Interview with th, President,
Gen. QaesAda, of th, Cabau JunU, called
al'tb, Agricultural Department yceUrdAy
and had an Interview with Commlaaloner
Oaproa. He visited all the departmenU of
the building, and expressed htuuelf highly
delighted with tb, many novelllei that were
abowa aim.
Gen. Jos Hooker ta la New Tork. Ill,
health he, much Improved.
Rev. w. Motley FUutooa Is lecturing la
Cincinnati.
Blmon Wolf, esq , ol this city, bis arrived
attb, Sherman House, Chicago, and was
booked for au addreas on Wednesday last
al that plaee for th, benefit of the widows
and orphan, of soldiers .
George Francis Train la to lecture tbe
Irish ailocUtlona In New Tork on Bt. Fat
rick's Day.
Un. Or, alary K. Walker, take It all la
all, doea not appear to bar, a very pleasant
time of It la N,w Orleans, Bh, has been
warned that sho must not wear male attire
la th, ttreeU, or, la other words, she must
appear without her trouierii but of courie
this doe, sot Imply that she will her, to
"scud It under baro poles.''
Senator Hamlin haa Jait given 11,000 to
a town library la Milne.
Tan Chicago JVUimt of yeaUrday had a
dispatch from Bt. Paul, which announces
we. ncirouationi ior in, saie or in, norm
era PacUIa railroad bond, have been con
cluded with a leading German banking
home, and that a half million dollars will
oe aavancea immeauieiy ror in, prosecution
VI luo vutvrpi i.e.
Heai Rocneroar U suit. 111 In ml. on in
Palls. The nature of hU complaint bsi not
irantpireu, ua. m view 01 in. rumors yester
day that small pox prevailed In tb, prison
Where- h. Is conflned, much anxiety 1. ex
pressed by bis friends, who bars nol yet been
uvrrtu IU 1tai -uui.
LOBS OF THE ONEIDA
AN AMERICAN ACCOUNT.
STATEMENTS OF THE SURVIVORS.
I&Humftn Oondact of the Offlcers of the
Boiaibavy'
IiUaih TbdIIo r.klUl Ajiinii Town,
The correspondent of the New Tork JVf-
fcwru at Yokohama has forwarded Io that
paper lb, deUll, of th, lose of tb, American
war steamer Oneida, and rrom mat account
we make tb, following extncli t
ctacuxiTAxos iTTaasnid tuti diiiitm.
(Tb, correspondent sutes that on th, morn
ing following lb,, disaster, Tuesday j Jan
nary 25tb, h, waa -iroused at 5 a. m. by a
messenger who anuouueed th, accident to
th, Oneida. He sayst
I Immediately awakened tb, American
Minister, tbe Hon. Chirlas E. De Long, and
Charles Oi Bhepard, Ui 8. Coniul at Yeddo,
and It was determined to proceed with all
speed to the aceu. of disaster, and to spare
n. arartiona tn aav. the UvM of any VThO
might inrvlTi, although the eurgeon thought
tnat no omer ooai neu 101. tug ummw. .
the weather waa aolnUuaely cold that It was
extremely doubtful If any who might be
lasnea io spars cuuiu u.iv .ur,iicu..u, m-
fa. -atrir. t'
After some dtlaj the stsamer TAngltt
to IAU mat aay lor ooaDgnai two naioo.
tng to the American bouse of Walsh, Hall
Co., waa got under weigh and steamed
out of tb, harbor.
In tbe meantime, tbe caputn of lb, store
ahlp Idaho and tb, captala of the Ruiilsu
corvette, who bad been rowlog wildly about
the harbor In hopes to aid any of the sur
vivors, were uken on board tb, Tangtse,
three boau, filled with the gallant Ruitlan
anil AmKriean Ballon to Bearch the beacb.
were Uken In tow, and at seven o'clock wo,
steamea aown toe oar, louowoa uj ot tnt
Ush sloo--or.war Sjlvla, wbUe the French
ateam Uunch end an English tugboat were
aklrtlng tb, ,borefl, seeking for surrtrors.
Tbe Bombay waa ordered by CapUln Bun
hope, senior officer of tb, English fleet, to
return and search for tbe men her capuln
hadleft to drown, and after tb. order bad
ia-i twice rerjeated. the last time with a
threat that Caputn Krrnihould "return or
be WOOM man, bub," toat amp uwiflni
aliaaA , w aan the Tant-tl, arrived to Wlibla
two or three milt, of Ai plaee oa" tolUtl-a-,
we met the Bombay nta-ratng. j
.ala tnada I
an-M Wat r.a---iart. ..- i
Tfor hat tatovirwhlah aba crni
iciiad
tb, had 3D more survivors aboard, and.
no more were to oe louna anvwnere in i-,,
hav n.a. taa aeana of dlaatlar. Wer- thenTSA,
lowered our boate And sUrted to bring tb,
men oil to the Yasglaet but the captala of
wai itrf loialtlnf;-, for erery Amerleta aad
Itntulan An thfl YaDZtH foil thAl to OOf ihiO
UloERd the rucaed men. MlaUttt Jh
Lnnff Immediately itato order to th-scAplala
cftha Yaontie to pat on erery ponad of
iteam Ana oyernAui ma inaoieni aaa qcoad.
Bombay. Tea order ml promptly obeyed,
aod the CAPtAln of tbe nuU iteamer, teelog
that we meant mlAchlef. coacloded to take a,
prndent coarse and to lie to until Captain
If alien of the Idaho went aloncilde and
there found the captain' clerk, William II.
Cmwninahleld.And 15 men of the OofildA.
who, with 33 more who Lad cone to Toko-
nama oreriano, naa ucoa auivu. wiiw,
launched last before the Oneida went down
Theao men were traniferred to the deck of
the Tan it te, where tney me, wun ai warm
a grttUng- and recelred ai kind attention aa
arer man fato to a brother. Amone all the
crowd of rongb. med who bad bTkied death,
a hnndred tlmea perhape, there waa not one
whoee eyes did not teeUfy to hie deep emo
tion It waa a touching icene, and one nerer
to ba fonrotten. After a fnrlner March that
rcinlted only tn dlaappolntment, the prow of
tbe Yangtie waa tarcea uwara xoaonama,
and we reluctantly left the ipot where we
knew were kleeplog 100 good loyal American
eameo, from whom we hAd parted but a
fw brief hoari before.
On our- arrlral at Tokohoma we found
ATtrvkhtn la the harbor draped In monro-
log, and excited gronpe were conrenlng
earncaUy about the dlAter, and anxloni to
learn who were among; the eared. Of the
hnndreda whom I heard expreu their opin
ion that day there wm not an American who
did not helloTe Captain Eyre, of the Bombay,
was guilty of a most atrocious crime In
leaTlng the crew of the Oneida to drown,
and maklnc no effort to sat them. On our
return, those who had arrlted orerland and
nose WHO us were aau. od uoavra .no laaat,
where they were cared for, and prorlded
with eremhlnar to mako them comfortable.
On the same dar I recelred tha foUowlne:
statement of the dlaaster from the the cap
tain's clerk. TVm. W. CrtiJruliiilileld. which
may tva coosMerea Try neariy eomcii
iTiTntnn vr avauivsunAiJisiiiBiaiJ
We left Yokohama at about 4:80 o'clock
B, m . on Monday, sjanttarr 84, bound for
onrKoneen route for ItewTork. AtO
o'clock we were well into the channel, and
with a fair wind and tide, concluded to
slacken steam, which we accordingly did,
and then all hands except those In charge of
the deck went below for supper. I hadlAln
down on the starboard transom below decks
with mr clothing and a neary orercoat on
and fell asleep. I was awakened I do not
know bow soon by a sudden shock, and
upon recorerlng consciousness, was aware
that I had been stunned, as I was corered
with the debris of the wreck wood, broken
spars, salts, etc. As I crawled out from the
mass oi mailer a coma aca .u act. astern
and the stars shining, and then It flashed
upon my mind that our ship had come into
collision with some other Teasel.
I found myself badly bruised, but crawled
out In tbe stern and up the splintered stdea
to the spar-deck I then went forward, and
meeting seTeral officers, asked what waa the
matter, I was Informed that a steamer it
afterward learned that tt was the English
mall steamer Bombay) had run Into our
starboard-quarter and cut us down. Our
steam whistle was blowing fiercely and the
guns were being loaded to Are as alarm
notes, for It was certain that the ship was tn
a sinking condition) It hAd so been expected
by Lieutenant Commander TT. Muldaur.
The most perfect discipline perraded the
crew, ana no cry was neara or aiann mam
feited. Taking a hurried view I saw that
we could stay afloat bat a short time, and I
then climbed Into the main rigging, when
tbe guns were fired. This was about tea
minutes after the collision.
The officer of tbe deck then announced
that the ship was going down fast, and
ordered tbe crew to take to the rigging.
Looking down, I saw tbe water pouring
down the hatches abaft the mala mast. I
then took off my coats, and In a few seconds
the shtp gare a lurch and went down stern
first, Iwas taken under, I should think,
about 15 or 20 feet, and on coming up, found
myself near a boat, for which I struck out,
and when nearlr exhausted waa drawn nn
board by Master Yates. I saw many heads
dotting the water, but the sea soon swept us
away, and they were loatto Tlew Tbe Bom
bay did not stop or send us boats , had she
done so, nearlr etery man aboard would
bare been tared. She was struck Just abaft
the mlxien mast, at an angle of about 30 de
grees, and cut to the water's edge. There
were 89 ltres saTed by the cutter which
took us ashore, where we feund shelter and
flre at a Japanese tea-house. The next
morning I was taken on the Bombay, and
from thence transferred to the Zangtie, In
which I arrlTed at YoXohama.
Ur. YaLea' stAtement corrcarinrirlB with
that of air. Crownlnshleld, and alt of those
saTed concur In these statements In erery
caavu.taat iiBi.ivisiar
On the other side, the captain of the Bom
bay Claims to hare supposed that no serious
damage bad been done the Oneida, his pilot
and some of tbe officers attempting to ex
cuse themselree on tbe same grounds. They
also assert that they 4W not hear any signals
of distress, though less than a mile away t
but as a hundred persons at least in Yoko
hama, eighteen tulles distant, heard the guns
distinctly, this monstrous assertion la not
credited by any candid person. The steward
of the Bombay, on antral at Yokohama,
went to the International Hotel, and there
asserted that the Oneida bad been run Into,
aS i r? iVn v. w l0
am. a, vvbmh,-! vmjwbj aVUta.
persons on deck, and that she must soon
hare gone down. Thus It will be seen that
It was known on that ship that the Oneida
was seriously dAm aged.and It Icatcs no room
loaouDt laa- vapuun svyre) nas eitnerDeen
guilty of gross cowardice or grosser Inhu
manity VmUSTJltn TO MOOm TBI BODIES'.
Acttra measures hare been taken by Min
uter De Long, Consul Rbepard, Captain
Mnllln, and other officials to recorer the
bodlee of the drowned and glre them proper
burial, and to secure such effects ot the
wreck as may be fouad Inasmuch as the
United States aorernment has no Teasels la
this harbor, Mr. J. F. Stearns, agent for the
owners of the eteamer Aroostook, like a true
American, tendered the use of the steamer
to the MlnUter. At this date good remits ,
bare been secured, for tbe Oneida has been
found Inside of Baratora fiptt In about ftrteen
fathoms of water, and as to-morrow Is the
BlnthdayafterthecaUmity.lt Is earnestly
hoped and expected that tbe remains of tbe
poor fellows may be nearly all recoTered.
In tbe meantime. I learn that It Is proposed
to send down dlrers to urewhaterer may
be recorered from the wreck, and tt Is hoped
that most of the Oneida's fine machinery,
and her magnificent battery may be rescued.
A touchlogtrlbute to duty was that of
Cspt. S. P.WlUlams, who, like the brare
SAtlor be wm, rf fused to leare the post of
duty, and, to went down In the gallant craft
be loTed so well and cotumanded so ably.
Bunreon rrotMncham bad with him a re
markably bright Japanese boy of two-
sworded Inheritance, whom be was taking
to New Tork to educate for Are years, true
to bis trust, be was last teen trying to
rescua tha little "Yakanln .'
Lieut. Com. Stewart and Ensign Adams
went to flre the alarm guns, and ascertained
in, can oi utpiuiH ma wneet wnowas
killed and swept orerboard bad tbe key to
the magaalne fa bis pocket. Together they
forced the door, and together aided la firing
three runs, but before the fourth could be
fired the water bad gained so rapidly that
the heary gun and lion carriage slipped and
went down the hatchway, carrying with it
rasign AOAms ana crusung aim to instant
dealt.
Ensign Charles A Copp was In chArge of
inn "MnnoMi," ana, aucr seeing an me
sick and InTalld seamen remored to the
deck, returned below to bis post of duty. A
comrade balled him to come on deck, as tbe
ship was going down. "No," said Ensign
Copp, 'I am stationed here, and cannot
come until reUerad." Noble boy I brare
youth I "Not until I am reUered' As his
Tonne Tolce firmly uttered those noble
words tba wild wares of the crnel tea en
gulfed the ship, c
Ft 8w Blnca this p. nwat are o'clock, and
fou hoar bofbra tha Btmafaetreaa aalla. 1
learn that the following nported testimony
i wm ttaacBa Dararw iw anau.1
f STtfv oi aa at. aa. amp wmxu
4m4mi ri rWivi MAIL, And la
rrzizzwtm
tfiuaTtGo&r well rijrht.fn I met her
as I came up running out with her helm
avsUrboard.' Either the doctorjn the pres
ence of the captain, or Captain Eyre, In the
presence of tbe doctor, said her sides were so
badly stOTt that as she drifted past us one
could see lato the officers cabin."
This flies a strain and crime upon CapUln
Arthur W. Eyre that will forersr damn him
before tbe cnUlaed world as an Inhuman
wtelch.
Tha Arnsp BUI.
The House of IrepreseoUtlres was In
working mood yesterday, and finished up a
good deal of business. After spending an
boor orer the air line railroad bill, the bill
,10 reduce tne omeers ox the army was taken
up, and after a two hours speech In expUn
atlod by Mr. Logan, It was passed with but
alight amendment This surprUed erery'
one, at U waa espaaUd that there would be
bitter eontesu orer some of the prorlslons.
General Sherman occupied a seat upon one
of the sofas while the bill was under con
sideration. Tbe general prorlslons of tbe
bill as passed, are as follows i " A board to
consist of one major general, two brigadier
generals, and two colonels, is to assemble,
which board Is to examine fully Into tbe
mlliUry records, quallficAtlons, and general
fitness of all officers of the army, whether
of the line Or sUff, below tbe rank of briga
dier general, and to recommend for appoint
ment, transfer or retention, such of tbe offi
cers aa may be found best fitted for the po
sitions required of them.
Comnuuidlng officers are, as soon as pos
Bible- after the passage of this act, to pre
lare lUU of cancers who by reason of inex
perience, Inefficiency, Immoral conduct, or
other cause are not adapted to the service.
If the President approre the action of the
board be will carry out their recommenda
tions, as to transfer, redactloo, Ac, and all
officers 'who can be dispensed with will be
Immediately mustered out of the serrlce of
be United Sates. All officers who are not
transferror' appointed within six, months
after tba recanmendatIon of the board shall
also be mustered oat of serrlce. Medical
storekeepers and mHIUry storekeepers are
to be mustered out within six months after
the passage; pf this act. The offices of gene
ral and lieutenant general are to continue
only until a racancy occurs. After Septem-'
)er first there shall be only three major gen
erals, those to be rcUlned to be selected by
the .President without regard to seniority
After tbe same date there shall be only
six brigadiers, those to be retained to be also
selected by the President. Tbe offices of
adJuUnt general, quartermaster general,
comoUssarr general, chief of ordnance,
chief of engineers, paymaster general, Judge
adrocate general shall be filled by an officer
of the rank and pay of colonel, but the pres
ent IncumbenU who are brigadiers may con
tinue In tbe office at a colonel's rank and
pay. One years' pa and allowance Is al
lowed to officers mustered out under this
rfct to date from the time of muster out.
The act of August 8, 18fll.llm.UDij the num
ber of officers to be placed on the retired list
Is npealed, and tbe matter Is left discretion
ary with tbe President. Breret rank and
all prtrilege conferred by It Is abolished.
All mlUUry officers are prohibited from
holding any civil office either by election or
appointment If they accept such offices
their commission will be Tacated.
All allowance and commutation U abol
ished and pay of officers definitely and cer
tainly fixed u follows! Lieutenant General,
10,000, Major General, 97,500, Brigadier
General, t5,000 Colonel, $3,500; Lieutenant
Colonel, $3,000) Major, $3,500, Captain,
(mounted,) $3,000) CapUln, (not mounted,)
91.800; AdJuUnt, 1)1,800) regimental quar
Urmaster,$l,800flrstlleutenant,(monnted,)'
$1,000 1 first lieutenant, (not mo anted,)
$l,500i second lleutenant,(mounted,)$1.500t
second lieuteuant, (not mounted,) $1,400)
chaplain, $1,300 ald-de-camp to major gen
eral, $300 per annum In addition to pay of
hit ran it and aid-de-carop to brigadier gen
eral, $150 in Addition to pay of bis rank.
Ten cents per mite It allowed officers trar-
eling on business when transportation U not
furnished Each commissioned officer below
tbe rank or brigadier 'general. Including
chaplains, will be allowed ten per centum
on tbe current yearly pay for erery fire years
continuous serrtco. but the toui amount of
such Increase .hall In no case exceed forty
per centum on the yearly pay of his grade
as esubllahed by this act.
Officers of artillery below the grade of
field officers are to ba examined by a coupe
Unt board, and if found deficient upon a
second trial they will be dropped from the
roll. After disposing of tht abore bill tbe
To-day Mr. Bchenck, In accordance with
notice glrea yesterday, will more to Uke up
the tariff bill, and it is his purposa to bare
luiua avojouraaxi.
ll coo,lderea torn day to day until disposed
Vlt
THE NEWS BY CABLES
1 BEAT BKITAIW.
Chat-lea Dlekaaia haa aat latatvltw
wlla. tba Qae.-Tt.a Inpraaa mt
lis aval sua aurastaaa Boiba
child th J aal lata sjoatrl.-..
Son h.rt rair-Praetxllkca
la. Parllamaaii,
LovDoit, March 10. Charles Dickens bd
an Inteniew with the queen to-day by
InrUaUon.
An lnternaUoual Exhibition of fans Is lobe
held In Loudon, and preparations for It hATO
already commenced. Tba Empress of Kni
sla and Baronets Rothschild will be leading
contributors.
In the House of Lords to-day tbe natural!-
nation bill was discussed In committee.
The Lord CbAncellor adrocated an amend
ment permitting aliens to acquire and dls
po of UndimBritUh territory, except in
time of war. Tbe bill waa reported
In the House of Commons to-day Mr. Os
borne, the newly elected member from
Watcrford, wa loudly cheered on uklnghle
eeaU
The debate on tbe Irish land blH was tf
snmad.
Mr. Fatten, a ConterTatire member from
North laanoasblre, tererely criticised the
bill, but declared that ha would support It.
Mr. norsman, Liberal, approred of the
UU In general, lie objected that It made
the tenant practically tbe owner of tbe land
yet tbe safety and comfort gained by the
real landlord might be a fair equlralent for
what he had lost.
Mr. Palmer aald this wis a wise and Just
measure. lie analysed IU provisions, and
pointed out where amendments were de
sirable, lie belleTed la gWIng Ireland
eiuluble laws, and then enforcing them
rigidly.
HiMissirri.
XaawSaratt of ti arer Mar Alcorn
Ilia IaB.t.raa Addreaa uaaarai
LOBA-atraat Praaaa..
Jacisoic. Uui., Match 10 Oenerel Al
corn wae today Inaugurated Qoternor Tbe
hall and ealleries were filled to orernowing
by crowds anxious to bear bu news. Tne
utmost tatUfACtlon U mAnifeitedwUh bla
Inaugural address. In the coarse of which
b SATS!
"Tbe muse of history closes to-day a chap
ter of savasioa. talawdahed anil social rerola-
Uoa, and proceeds to wriu down Lhetsat-of
jima uiAuriiraui at uva nrsi arsav oi a new
oflfihahwd4bjhAleywordJOfpece
if a caaparr iTt?ica, ifua axi paoui
"The palmy daVs p? my life belong to
Mississippi. The frlendshlpe of twentyfire
years tie me to her In lore. A sacrifice of
conncllon made by me In a wrestle with
the madness which plunged ber Into ruin
has bound my soul to hers In a common lot
oi sanering ana sorrow ana nnmuiiy. a
ton of American liberty, whoee heart It
glowing with blood of serenty-slx, I may,
therefore, be "pardoned for seeming strug
gling far first utterance, on this occasion,
tha profound emotion with which I recelre
from tha hand of a conqueror the crown of
cim uw tnat in a D.enaisg or pain ana
pleasure I bend this blessed hour upon tbe
queenly brow of MIstlsslppL In heart and
sonl I am a man of the South. Mr affec
tions, my Interests, mylutblu of thought,
Identity are ladlrlslbly with the Southern
people."
He cites the difficulties Ilia.- wtu bo ex
perienced by officers In again returning to
ctrll law, and pledget himself not to enter
tain any claim for office which cannot be
malnUIned In face of erery queilion of con
fidence and honesty and sobriety ne guar
antees that the laws shall be enforced for
tbe protection of all classes to long as he Is
Gorernor without tbe aid of rnilitla If possi
ble with It If necessary, ne recommends
the replacement of the present sUtnte books
by those salted to the changed condition of
things. In reference o tbe Judiciary which
the new constitution plneet within hit ap
pointment, he says, "our Judges must be men
of a sUndlng that society CAnnot presume
to Ignore they must be men learned in tha
law beyond their fellows, men of courage
and of conscience, In hearty accord with the
mission of tbe men charged with the consol
idation In this Bute of tbe work of recon
struction." Gen. Jas. Longstreet was present at tbe
Inauguration, and was Inrlted to a seat on
tbe floor.
BAIIBOAD AOCIDBMTS.
A Trait. Tbrowa, fram the Track on
Sho Brio Bead-Oajfl Han ttllled-A
Dawn Train Baas Inlet Ilia Wreak
Tw Yon a k lend aa flarUtialr In
Ja.ra4CaiIlaUa am tba Paetsia
Bamej.
Exsktxttav, N. Y;,.-March 10.-A serious
railroad accident occurred near this city this
morning. A portion of the passenger ex
press train, which learet New Tork at 0-3O
p. m. and arrives here at 5.45 a m., was
thrown from the track a short dlsUnce east
of WeUsborougb, at a pUco called "The
Narrows." The accident wae caused by a
broken Journal under tbe express CAr which
was thrown to the left on tbe other track,
while the baggage car waa thrown down an
embankment Into the rlrer. Alexander Ed
wards, brakesman, and a baggage-man,
named Perry, were In the baggage car. The
former was killed lmUntly, but the latter
escaped
Almost Immediately after this accident
occurred the Cincinnati express train going
east CAme along and ran into the portion of
the train which was on the track used by
tbe eastWArd-bouud trains By this col
lision two young ladles, daughters of the
Iter. T. C. Eaton, a Unlrersallst clergyman
of Page county, Iowa, were seriously In
jured. St. Louis, March 10. Two freight trains
collided on tbe Paclfia railroad, near Frank
lin, last night, lnjarlng tbe locomotives and
smashing seTeral can.
lfEWtOBU.
Fra paalt lota te Assist tha Pnammalie
Tunnel Company,
ALbixt, March 10. -A bill was Introduced
In the Legislature to-day by Senator Tweed
authorising the Common Councils of New
York and Brooklyn and tbe srjperrtsors of
Westchester county to lubscrlte tor stock or
Indorse tbe bonds of the Pneumatic Tunnel
Company to the amount of $750,000 for each
mile completed, on condition that tbe cost
pAnyshallcoastrnctaUoeof sewers along
the streets through which they pass
tVOt7ILAMA.
Fasaase at ba KaUUaflewal Dill
3ao,ooo To tad is a Kinlae Com
pany.
Na-w OjUiUms, March 10 The educa
tional bill baa flnsvlly pawed the Leglatore.
Tbe House haa passed a bill glrlng the
Louisiana Butpt.u Mining Company $300,
000 la Bute bonds.
YIBUU.1A.
tf th nans eat aaa Ksenip
tins. Bill
BlcsxOatn., March lO.Tne Legislature
tonlay passed tbe homestead exstnptlon bill
exempting 92,000 In property from execu
tion. Also, a bill requiring office holders to
Uke an oath to support) the Bute and Fed
eral Conitltafloni.
CBIHE.
Dr. Ddta! found Onllip af i May
deraf hliWlfa-o. n. Wilson, the ,
OaTard Editor IndleOd for Harder
-Charles Morrlaon Mattteneod I
Tblrijr Tears imprlasnassni. TeeI
W, Dalkaap to Twoatp new," and
Aaadr7Flakbana rarUraScbaxl
Traeher Baala aChild ta Daatb with)
a Faksr-ThsTrlal srehamtvan far
Jf order Postponed Application af
Tcrarer far Ball to ba Co altera
To-Dar The Htoror-DIoade Cabs ta
bolnreatfa-alcd.
ELrnORT. Wit.. March 10 Dr. Daral.
Charged with kining bit wife, was to-day
round gamy or murder In the first degree.
Tbe motion was made for an arrest ol
Judgment on account of the IniuClclency o(
tbe Indictment. Tbe question was tent to
the Supreme Court, and the sentence of tbe
prisoner Is resetted until that trlbuusl girls
iu decision. "
CrwcisxiTi, March 10 The grand Jutf(
of this county hare found an indictment Tor"
shooting with Intent to kill, against Chris
topher II. Wilson, the Oxford, (Mlss. edi
tor, who a short lime ago, fired upon a po
liceman who undertotk to arrest him.
Charles Morrison alias SUugbton, Who
dangerouslysUbbedapollcemanwho sought
to arrest him a few days ago, was sentenced
to thirty years Imprisonment In the peniten
tiary this morning.
Bostot, March 10. Joel M. Walkup, Of1
Framlngbam, was to-day sentenced to 35
years Imprisonment, for committing asssUs
with Intent to kUI, on Marshall Gray, Id
Framlngham Centre, aod Dr. Henry Cow-
lies, at SaxooTllle, last October
Leandrey Plnkham, conricted of loccnV
dlarlsm, was sentenced to prison for Bfe.
ijiDiAHirous, March 10. A school
teacher near Greenfield, named Dunn, Yes
terday struck one of btt scholars named
Gadot, on the head with an Iron poker, and
tbe boy died last night from tbe effects of
the blow. Tbe teacher bat been arrested.
BaoortTif, March 10. The trial of Chain
bert for mnrdcr hat been postponed ( tllT
AprllonanaffidATlt sUUog tha belie I uai
Chambers U not sane, that hit mother died
la a lunatic asylum In Ireland, and that tt
It necessary to obUIn the eywence ol Im,-
porUnt witnesses la Ireland.
JacksoMisi , March 10. It Is battered
thatTerger'a application for ball will be
considered to-morrow.
Chicago, March 10. Tbe grand J vy now
In session hero will lnrestlgato' the asaanlt
oaMTr-Upy, of tbe Tinvt, by tbe blondes .
New OaLaxws,MArch 10. AfflalarlU
madabjsftjro CoAmtis&ner Urban chrgeR.
B. Edgewortn wTta iaryj In hU ttlmony
before tbo Congrcsstoual -jifftf n.
mltlee In itAllot, thai nAtur Alixilibn papeTl -
were seat In bUnk to Plaqutoe parish from
tbe Sixth district court, with tbe nam ea Of
Judge WIUUmir.CooleyaodCIcrL."Wl1Ilam
Wodfer signed thereto. Edgurorth gmyo
bonds for his appearanco when, called
Tosokto, March 10 TbomAi Purdy and
wife were found dead In their bouse this
morning. Purdy was lying at tbe foot of
the sUIrs la a pool of blood, with a deep cut
across the forehead. Hit wife was found
dead In ber bed, with the appearance of
baring died InaflU Purdy wat a rery in
temperate man, and when last teen allra was
drunk.
TUB F1EUAB IHBLAKJS.
UtstnsaU fram tha HUllary OOf.
ears in Relation ta tba Allatrsd
Massacre.
Caicieo, March 10. Accompanying, tbe
reports relatlre to the alUck on tbe Plegaa
Indians the Tritium publishes a letter from
Gen. Bherman to Lieut. Gen. Sheridan.
dated March 7, In which he says the Plegan
Indians wero atUcked on tbe application of
Gen. Sully and the Interior Department, and
adds "that these should now be shocked at
the result of their own request and endeayor
to cast (he blame on yon and Col Baker.' Is
unfair. Gen. Bully, by ciommun.cAtlng by
UlcgTtph for the use of Mr. Vincent Colyer,
did an unofflcer-like and wrong act, And thu
will, In tho end, sUnd to his discredit
Gen. Do TrobrlanJ, comnundlng the dis
trict of MonUna, In forwarding CoL Baker's
report, says i
'ltlamaat tzrAtlfvInir that comDicla an a
cess was attained, not only In the sere r a
punishment of the Plegans, bat la the tell
ing effect of that manlfesUilon of cur 'power
on ins wools oi tna uiacaicciiDauon, iuooaa
and BUckfect proper, who will henceforth
carefully arold brloglng upon themselrci t, -similar
punishment by murdert of whlto1
men and depredattont on setllemenU. This
bas gtren the friendly -disposed chiefs power
to control their wild young warriors much
better, aod Inspired those who are lll-dls.
posed with a saluUry fear which will coerce
them Into good In tho future.
"The peace of the Territory may therefore
be considered fixed, at least for a pretty long
time, and may bo forever If indlclofia meaa.
urea are Uken for protection from U-eraS
wane men as weu as inaians. inu moat
desirable result has been accomplished,
chiefly by the Judicious action and Judgment
wun waicniroi. uaxernas conannea opera
tions, conforming himself In erery respect
to his Instructions, and making tbe most of
what was left to bis dUcretlwo. I would
therefore recommend that experienced and
able officer to the approving commendation
of bis superior at headquarters lor a promo
tion by breret, as a J uit ackaowleds-ment of
hU excellent conduct la this mAtter."'
Inspector General Ilardle, who waa sent
to MonUna by General SherldAn to ascer-
Uln tbe condition of Indian affairs, makes
a lengthy reply, showing that the Plegant
bad been guilty of a great many murders
and robberies of whites, and expressing the
opinion that the chastisement was pecessary.
Gen. Sheridan, in a letter to Senator Boss
on Kansas politics, sayst
"General Schofleld bas reported tome
that he considers a war luerlUble with
those IndUns that we hare been feeding for
the last year. We are rery much embar
rassed dv tne apparent sympainyor mi
bers of Congress and humaniurlant gener.
Ally, who seem to forget Hut all that we re
quire of the IndUns Is that they shall not
murder our people. There will bono Inf
dUnt klllod or Injured by my orders if they
will comply with tbU rery reasonable re
quest." Latest TaiejrraphlB B rev It las
Tho steamer New York, from New Tork
at Southampton yesterday, reports encoun
tering a Urge number of Iceberg., some of
them mountainous site
Additional failures In Liverpool were an
nounced in New Tork yesterday
Ebeneser Lane, ono of the founders of tb e
Line Theological Seminary at Cincinnati,
died at Oxford, Ohio, yesterday, .ged TT.
The Free Trade meeting al ClcJnnatl
yesterday wet a complete failure
Bamuel N. Pike, of New York, is to build
a grand haU and opera house in Cincinnati,
at a cost of $8,500,000.
The. weekly returns of tbe Bank of
Und show an Increase of 53,300 In tho
amount of bullion.
Tbe MecnantcB bank of Bt. Louis rt
sumed speclo payments yesterday. It bit
About $90,000 circulation.
Tbe Eagle print wotkt of Mr Ma'nV. )n
West Twenty Hah tired, New Yojkyntie.'
totally destroyed by flre last nlghU Loss,
$3,000,000. Insured.
Tbe Virginia Historical Society was re
organized at tltchmond yeaterday, with
Hugh Blair Grlgsby at president and Tbomai
U Wynne secretary,
t

xml | txt