OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, March 18, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-03-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

liHIH 0
VOL XI
Auction SCm.
lirUBIKH At VILUill. (
1 SaaUalaal Mtlll -Metal aa D IWU
IW-TUMHITU! .V
imM&ifiw
bY WOKKIO.
mi miiMlii al 10i 'a.aaft,.B.
uiu ujt'if riv"Vl IOr.,w'nJ!tt
fUmT (rill fopMt,Pir ;.? twalra-llikl
pit rraaah lrtlf BWor a4 AAar tha &aa
(i7 ;f"irr.ft ckraaiae-rfr.lrmi SfUk n4
(IM pmoffl taia.a.mra
uj iwa,aaiaaaiwiaa.rY
ruj wwi.otitiMfi dttutai .
H - vmirnii biyi
yiaaai itaia-aii
X I Cafctaal Jla?a U a .aaaallaat aatUei That
If ?R V u1 aMM Ns ifo-sii
Vrt'Tr CO a train f aJaly l(nli
.ft) 4 HUt Aailaaaar.,
Ill UHBEI 4 aail.I-fl.AHa4
J) Aaetutftd Baal Mh Proton,
at IntkHil nrwr l MHtt m4 V Mfuu
4 IHMf hiilttMlttllrtftrifVW
flji. Bakae. ftta4 ik iMk l rprI, 1M,
IM JHJil, ! "4 )
l . MkM la
J4 ahaiwa tf th lTftlBf I1 ' (
TatrfaraaiafttpiI aaati-al ththitkaai
U ., lhlkfti fit Vla !.
lrti ' raavl" . ! af Ika batt
ITuf UaltTMltVa biatrial , r .
itTW.Ii. VALLA O. Attra
fovcicr.D. c . -
.!.. rMkUHMW Bftlftl 11M tl4 rlK
mVIt a4W J llMIMN
T1
tUkanxnctxT mil
iirutfi or iirfn
flint WttT.lBCWIU IAM r ITtktTl
VtdffMt F tliiM f W i lfl 4U4 J i
rrlfK'-4 Ir44 UUVtTai41M
Krt,. 0 ltTO, l AalMk. am. It frai tf
hpwaria.ailUaMMatak4BrtlMfn9M
rlac ta4 kTu U WMklantk altr.D 0 ..
Mtik tl (? M Uiim (kt IU,)Ul Mmtrt tt-i
W3u'.ha"arrj.rilt MiJltfiMkM.
1kMttJ4 t( fittft fMWWtHI ..
atrtU tartk. nttlag.kuk U pkTa47 alU
a4 UtfitaitaV k IktA- itkaUaUal a. ka a I tat a
.-Tkrw Mtr HHtt mlitiH, wllk krtwi ala
liiMMlat. t4 alt laufaU. .
st Uk4CurunButkkprailMt, Mr!
trMa4aawar4 .,.-..
Tritf ttitt Om Mrtk aik. WUanlaalst
VlT b4 tlikuta taa.ikt.wlik Uttrtal at4
t 4a4 M Irsal pat tkt rntaa. All taar'
:akMta4rTtmaUBPMtfMrktaWkQa
FV
WPVuysS
M.-J l
nIWU'l IAL1 O VALUASiat
Br Tlrtaa f ft tarn f th OUtallr CUt ftf
11-1 Qtorva't ailr. Uittf M m ,
a Uaarl cf Hlri raa4 la a jJjflMaU
itMwltrali Tailaa U Tawtt- SmTyT(m
L..J kiadhaaaaaBiBtalaaata.
aal alataM P Taaaall tai aikar
!
(laB4tlUatljlMMkfrfiMTJI Ml4
rrtaeaUaataaataMri
kaao. ratftalrifrr taU
U aaaalri 414 aU4 aa4.
rTT..i..l. flJr a? tkata(4 Vrilllaat Tawaa.
art NviMd ia naaiia
kattt, a aa4 farar 4aar Ik tkt rtaUfUUef
saisaatf
af atUlkaaba,
ytiri"
iHiiUiWM4.wM.A"lll
Ih).L,varir aajoiaaiaaiaaaa i r n.
.KIiAp J'''ar!Mr.t?te'iVt -ff
lUaka altr ia T
l"T" tTLi from tka laUat U
pmn, wiinmn
SXSSf SifSS: Mu?.nfr a. rl.l aallla
.T&LIk ttUMOalaal .lalaaa. f ia. anuw
5a? -i!kir.:4la.WT..v'i.r;iirrjaa
ttiaaaikaaalaail
raat. r la atTattl aajaaia. UaUf
'Latf l.ala. ai a iliMaiH ifk
VulIaaaaiKirM;a.r..ri.l.M.ar.J
it lliVJ.iV Til a (aakAM.r far.VaMla. wtll
ia.lr"iraaWka aTIIJ it Vlrlu'
ai7uaMeBtaTaaMllrM oa tt La ,.(
ekaMr
tMtV- CtBH012.WOkarlaa.
a-UUl
' T Vr vi , ; Traatoa.
notlltBB'i-r nil,
yj v rstMAV . Tir.it. o it
Orriealeatt. Bava.iioa.Ta.MnA,' U
art. iffa.fio.t.-iA,'
a.a.eTya.. Nuak a. It.. .(.
-aiTaiA-la, ai.aoa.aa IIDAT,
fji, ipT WT. lu r.iUu paliti
l, V. ..!
ia.J.ft.WV,
Arrtl h Itn.akJ.
oiiUijAmii-r.A6J-.).--y.i Jr-1
8::lRMHkjli'.'KV' ,- .'
J!i;iSr;lUiaJ;iyTWBaAa.ta'atlaa.
mat uiiiiL.iHJi,.. ...,T.ra . m
1jOA,U f AU COj. Aafci af
AJ .IJItW (aaiPia juuiiaiar. a
Carairaf aaaarliaitaaaaa4 VlklA traat.
TWaTIi'l Mtl OT A'LlilWOlO OjCO"9
VA,.S! .'-S.f-wA,,ia .VA-"v7.T.V.-
"""
rata ia
E
,4U laallaakaa.ltilka altaa ark
jitatfr' taaMiklaa4 a4?aUf balaai
iaf,
aa4i
aaaalltaaia la a14 l4aaiM
tiraaje "wtm aa
ot
laaai, aaraaatif.
TraitUt4B.'.
lUlbat
ariAf aaj
aataar.
kTTwfH:
MkiaJtAii -
. Aa
-tb a uu i
laadfoaaati
i n laT-U 1 la-1
mfl BFK5irrwraj4Vitl
UUA XOW Pr eirtfr uj-iwumw, writ
Mpf'MfcT."t.',) 8 ti 3 U J
. MltMEhtPhKR, '
ki
..A n...vttf.fl-
viMMkilfter k;i- i ,
rt-vnim abi .MnP'Wl
i i.aallini I
t,vrtJiat -' , J
ABB 1
-Aoi. MMi. f
"' ' '
BoHnr' .
W7 &JTIbM i ? AwJ',,
Be. rt PaaaailraA Aaa.,katwa TaAU
BUvlk atra.lt. walk alA
atkt -UcABUr Bltlalr ttaat. rarlalmle
ABawittw MrattUtaUeattlte,
MuOf tmk MruiMtU ? turir Urt.
it4hT . aowpaaf. ea ft Im writttt ra
4tM f tha panue Wllk What tali ahire
ui am. I aata wrt fcrpautaaiw. wa will,
tfiD4f,U1 IW I !. t fYak.Jftt"
iteritMi t ika aattlaa rani r Grata WU
ivamlk ta4 b atraaii. Ika
JV.(VrtirtS,.H.M ..ouUlrilnl Vl M.lnkIirrUtiptiaiiUw.
M4jM.rlkaMf.ll.WiiO..Pf..t.l.fr.rl.F ''IT A'YTTI '
EwAMS'JirsfkiifKtiiia UIiOHJl. -
Abtik iirm wU. tt4.ritit,K ikttM wat t 1- - i- ..v
M4 LttrMtUM ti4kMk tllktlwlitk Btrtk 4ai.Vi.l.. JC n .u
CrU.4 ' UiiMNirtltllHI rMfti ,JjJ I'K'ltf
TrtatCtllOtttklr4.MtkklutU M. ,
.tAtnwtUUiMMlttk lull! M tMrrtlU '
wikut la tkt ftrtt !.
;:
raapaaaaaiaa) ,V."i"""t aaafaraafaafM
kjaai a UaaUa vttl Mil ki tl IBHaS
lit aaltkklf B ,aa AT0DaT, taTTSltelaf
f Htrck. IftO. kivMkUaaan af lla'tlfrak.
M,7u44aaJb. F. . If fair. (If iH, Ik Mil
rtllT. ATaraBta4 Ittl tkallrafvaUMl
VX2UX&tti&nFX-i
'JVWiISEaSflBr.GSBSuaJ'toi.
r aTT.aa
A
Wl uVtiVla'tka l.r .ldi .ratllikaulaUlM
RTk.'aJlH. a.ala. TOlfiila wall "uJ .,
i
tar f itiaeWllk BTpaa" i hi par -a a, if ,
tnkiMr, far atak kall4l wfcaa atrak a
aarlaatilf-fkiL ata. aaaaair Mfw
FTiriBOI w aa irua m
Ufca JiM If. Aaaft. WIm 4 at. at 1 1 amaiw l
atlt a!aaaa)itM.UiralaUaBMBUaa,aa
AT01t6Arlkamit4aaf Uatak, at 4 a aW
9, H. Ik a4f4 urn af a laaaa Ur alaaty
I MraVrt.rM iiartl UuiMi -a -trta a Uta
(a la4t,)uiaaaa(ll tffika aaikaa
iUirtaalaUaaJ Ua ( aVaahlaitaa. kaala
Taa Tar tka taUt aTfaU ii aaul a Uallaa
afJklaaraaaaUl7taiIaaaiwtr4lTrraia ikawaal
llMarOkUVAaailvaHlrlI'aailflBakatf
U tka owat iGfaf UlUa li tktaaa with 414 Haa
tank t4 lr (il raart UlMkaj. I Uaaaa aartk akaal
100) 4anaM, waal akaal (A tmlf tUl It
waal flaa at ika lot Jaaa.t4 U Jian Jlllk. at a
itliwt laaiaaua mu ttraai. Ibeyaa waal Ittl
t.lkaaaalM laal laakaa.lt lka altaa afka
OrocarI.(
tUHO WO I0UH0S. K, ilt BUICHUD,
tELPHOnzO YQII11G8 & oo..
OROOEKS, ' -1
354PEHNSYLVANIftAVEMUE
.CQB.TODE'ATOJL-niLV Bt.
. - ' u "
,!'-SrGMlS.
5 lXlKtS,VS'VttSit 3SSS'
TEA.S.
lllMVllT.JtMl, 0tAlnaUJ bxlUk
PtaifMt, At , til rt 4m T pn. ckntM4
M LOW kty min U tk tllf.
!a-Q015JJREEtf
J Tl. klMtOUaTtriMiLrW4..Mtl
1 ;t raawfiifea5??jfi
MU
.:.wa.-:.v;ts:S
to 1?' ( 0kti" W
wa Ori.il
SYRUPS.
, lUwftrt'i lllvar W11U Drift, ti
limki, wktthMalr k Bpprtltt4k
Xt vrltt, uUir ui ItTtr.
SOA;P.:
I t-
i ruj
IUrrlrfti4ifO B, Jawatl't. MTartl kraa4a
lb T. Bait. I I, Dokalai Klaairtt. Ktrt Tal
ftw, Ittaattwtatr-lTaklala r Hart, all tl laa
fltWtatprlMt.
EUNESIGS,
.U!. JUT.l.fc riHrlkUl.lt. ui KiU .1
kAPPJES,
MT.nl ik.i. .rl.M,1rVki V.ml irtukat,
PQTATOES.
tf ttrtt tft.3 TuttUti. t tatVtrttl tr tttktU
"IBUTTER.
.a, I.
FAMILY TRADE,
atkar kaM
malliy ta4
kttMiatrU
il.aaatUraa rrnvtoamUV
ST;
alralrialutoUOi jj
KLPE05ZO,TOUHaS00,
' ill PEIBBTI.TABIA ATKBDB.
'comii rooi-iSsl-WlLT rr.
Itf
t.kl l,rf..4f..jjf. T
. aakllaJ" a SarMaWwr.ym.M.t.l
v OROOERIE8.
FREIII, GOOD AND VBBAP
it ? es
TKHrSKAnCK OBOOBBV1
I . A. . TAXIABr
vaTaarTwaauai.... aKMia, ..ivawwat
"Z-H
B"1" va?ifHi?p7.;:
tOOIan. kVral BAtttAtS dAMI Jl,..
nxxt TaKania
LlAFTtTSTT. J. 1,1, aal ..aal Maktiaa.
J 0..'"J'.'V...!.l.
.I1.liaa1 . .WW4W.W.WMMW.
irltioHaayira.( . .Aktaaea Biaaiatet,
,BKOWIIa AHIBDIJtTOjr,
1-4 V I .ABBJftBAUBa u-a - t
"""'"''lIRK.TolACCO.Ab..
ry Alfa0MMa4r r
. ata 'm Tdot. j..ukb a co..
raa.,glgffiu,.'.,g v"- "'gRS-.'
WaJ. REOSTRAKE,
MaitCMVT ABDTA-UBTT BTOBB,
B. U Iafc atiAaVcaa.er ol
Btfla.tr i t H-rt-aatyae.M--
Interior Monuaenu.
'lBOBOB:WIUIBB.t.i ja .
FArEBUAKOIR- AKD CrBOUSTk-BU
1 - f-l-.r-ir-.Al--laf
iiicn iiiiiUTnt rAfHBAioua
, "; DraouTiif ioofti.
iMIKUU l.will.hl.au.lIIU
Ml WA.Blk.ta. B O.
enHOW'STHISIuga
,? AVOHITK DOUAR 3X0BB,
Ml raaair liaatt Allata, k.L MV aa II
aata. taicb.
iuLi, aXd Aflitl MI.
la.
ART REI'USITORT,
Kis airaat, kaiaaaTTktiUailh aa Faer-
on, f Airmrf(!V,ii"ArVim and amei-
(luin viAiiwuAVJa ta'"""'
lIiAU filitnta..
tNitnl
rfu.s,
-T uxyif k riiB
ABflSTS MAft.UlAT3
iaallaa. Paaaa rwtM.IMM aa
ln Katta. QanU Taa-alaaa4 JRalta. aa
u t WaiaatlaaUlUralaa4
d-.ll.tf ff"WlflWfSTiTRio.U
Bcle-i
FAIRDANK' 60ACXS.
Tkt lUaallaa ei
OSOCIBSAMDBUTCU-UtS
taWljl'aa" laift ea(.enal.to AaaerlBiaAl
I; d punter Scales,
AB11
Vklakvlll kaiall at La mate, AAA BjaalHT
warraaiM
fill tt
job. !. bataoe,
yaaa. ate. Bii Teatk aunt,
SSrS MDMSStlS,
.
19, IM -; r --4Wi.t i i
rtauB. oi'OHl,bi'A'VOTy.rTUHM
tt4SteUSK!&,i.,.ffi!i.
Diylpoiiil'
TVT UOODI
llaaklllki.
in. r
BIJIT, XLVPAIH,
MOW , Vd, M ..
rriTi,Ti. t 'kJi
DRY GOODS
ht oooxst
BBlOWCOflTn .
ro
CASE OBIT,
Mir ') 0Wi .i. ultwt to Ik.li0.ll
Ttlu.Mi Till1" to Mt Ik. HukM priw.
npiiimwuviri
- I.MItH CO..
m-t . TM Calf. M.ilrt Im
IHIAf BLACK'UOOO.
W..r.tollli. 000 1 iLki.UI TIhH
nuii Unr.ui ailk .1 ttit w.rtk
U.M Alv. IT M.to
t.t1.r ' IIM.U.
Ttfft Ti.. M.k.lr. TJ Mali.
IWr.rl.l.aC. Ulitlij .
lw .tart..l.r C."?rl SJtt-
U If
LutrnkiLl will
CO
IIMI
kit l
'l.tfUkI..T...
XJB1T BTOBBI
W TOBBM
GltEAT INDUCEMENTS
orrsREO to all iif want or
:dxvx aooDs.
u.
Tkr4,
GBIB
lULIl
fftirii1
XAFK
iqid
KlJiaa4Dori.l, varraat
a vi.Aaaai.a tk.
Ikawla laat raaalvaj
A kaaaufal llaa af pr.a fimi Om4i til
iara iwu ai uaiitry a i
Haaltrr ' ra4it4 prlaat
Will aaUOoiliataf ail wlJlba tiakftptatitr
MMiiiuirwirnia MDIttilaL
il aa4 att.
EJIOBY BAXTER,
1M ri.a.l.B.'. ......
Attorneyl, AgeaU, EM.
TTBailT -.TLKal,
"'Sf R'ni"! I'W? IT11L
,Ji-l"IUall..il...l.lkflgl(ll.irTI--I
.w.in..a(... i.. ..!( .p .1 . MB. .1,
E. a WEATER,
a Dsnoii ov ran ito a ns.
COHTETANOKRi
ER1L ISTATB AMD 0ENEBAL AGENT,
ABDBKWB.DI.rALL,
AIIriiy.a.LiaWi
L. 0. BUI. THOktll WlUok.
PINE & WILSON,
ATTORNEYS AT LAW,
at Famr.a.id-1
haltllWaahlwctaai
t BUMt, kelw Tklrtaaatk aae r..riM.i!
aartoU tChvaa J M.1 li
(IBM ...- r..-. . an n .,. m. aal
Bt Eftate Agent.
J0EB B- ABXUBOJf,
IXI3AZ. ISTATI. AOENT,
TlratatraataaM ajut raaaatltaataateaaa,
Oapltel BUL,
C0ICiaqiLDlO LOT! .eCanD.lkTni.far
aal... M.atkl. paraaaala
uooaUAali Oirai.aJl nna.r Uaalt'af
Bt0Ta.-Zt i
TkUAina ron arotii, rAjmara,
. via .a
Bu a vai
atv a
MiakUkii
If
t
Arehitaet.
HENRTR.SEARLE&fo.
- V .t mu-mK. P.,1 ot. Dae
Carpeting.
2KU.IBU orr CABrjrra.
J0HHS0S & COLLET,
No. OB MAll-lrr Bl'ACB.
Ar. aalrlBB. Ualr alaat f OatmI. al anal kar-
K.t.a. i. .i... a.t ...a ...aa. .1 i..ir aaai.t
Special Notice.
Tka eltttaae ef Ike MjMat aia TaattoUatll la
ROBERT tOLTOl & CO.,
Sl4 VXVXH 1XBZXT.
DatvM D itml a4 rjaetylTMU fcttoi,
EtT raaattlr "Ui axiaaalva axttkftmaaU fat
. LOANING MONEY
"oh
rchMlU r Bratrr lrttui
LOWI8T RATES.
OXIOr lOitADOTaXATtX 1-UOIiy,
'Dvaa ITUT DAT (.aWtji axpl4 ((
kM..Il.J.
W Tfc Mly OkrialUa Lata O Am talk
rtMi wuon it hay coacsuVt
vaalkall ki
u. ra. aa. in
iaapjHla4 a
JLaai Ofka (a
0--a-BLlABf
a aaarl JLaaA OH (an
Jtn-k-il-al raABl
rr"r: r. ttv.-" ".
aarvar faf ft aapaaa4 WVnA al
irrar iar aaaa
Ali'to'iV
vtaaat iaa, aaaanuaj
ituiaataf utftU
oi v.-air.-. .
.'il
aanatuapi a a
aaairauaai, Mtwaaamuklkt
a a am
iaa,ai
taia
ara
MB
OSa
aVl Tall
TTJIITED BTATlirATUT 01
Ur . .VrAiiiaToa, (
;.
arallJITS.
. oaltt patltlaa al Sr At A, TvTTtr, t hn
trt, MavYaik fravlftf fortka ailaadat'tf t
rata a grtatai ta km aa tka 10th 4ar al Jaia,
IV), aaift-laaaa4aa tka llik 4ir of ittT.tkr
Ibai.for aa Inprara-Mtt la UaiUtaraaai Vatll
ilia
II lBti4arallkal lka laallataav la Ika aaaaka
(loaJ at tka 10tk4aTr Mar aaxlt Ikai lka
it ma for D-lair ariuuaait a4 ika lfiaailaar a la-
orl ka Ikmlla4 la ika ktk 4ay t War maxl.
ladtbataaU vatitlotba kaar4aaUoth4ar r
V"i- v. ..
iuuit.i.ru1iii.
flawylttlptaf tf rttaaU.
nuxri,
WILLI, ki),
Uato-l t Orrict,Oirr Hali.,1
WAiaiiaiaa. p a, Maraka-IBTO. I
rrapoitlt will laraaalftilai tkla aita aatli I
alayi, m . aa VAiDAT. 4n AUTO, for Ika
P'lllac at .Walla, at4 raaUotta4 Kapalrtvf
L"1?- .! Hrlraau for iktrtar aoakikiUs
vf44arafB4rPA'raal vaaapt wlltttatalhapilM
RTtLSWa" w5" IMr will kaap Ikopaataat
Ktffi?aaa:s.K;KtiTc
caatAtaa I. Ike raaatra-u
Bpa'atiaaUaBI eat tt aUaliaA at fttA..1,."'.
in.".. . J eowi.i.ki.Vi,,,
tiriArriloi rani ox iaii at tiui
1 r,jw,
HIP AT JU
H&fSXSSM'Ok
W..W Daaidac: ' JBJBJJt
t akp oeinor jnifjr
aooaaT BOTD.
kTtalk itritL kM. D ..IX
wa. M. aa.aa m M..BIMBIM k a wrttlta
Uri aa-atoaw, --il,w.rr ""
1. A-" C.ata.1. 1 IkU Br..,al W...
jifntV u. B,,.,r!k.i iKh.;,ViiU,;;
late a Kiuaal lor Ik. .k ..A ril."a-lke
wark Aaaatltaa I. ike raoBln,a.ta iaZh-I m . v
WjifeHlIGTDN ClTTjIX 0JWXLitJ&' MORNING, MAOH 1$,
fitimtroii nni'iin iMPAmiiinV;
t.a .. 1 1 a an r,! i i i ir. '
It4-X utjiiJudkiPTi iiaterS
itenxISM.an.W.J' ".,, 'V'
Itlf,' Ji AI WAi4tSiifonjbffll. va
tlck'tliRTbj who Kai boMi kvstraflf III
ffr Qoialliupil'tvtnv(E1lftnl I
connleKlsf, knl Vi jtiler-j'U to
r . a .l,,',l ! T.
Tna rusuiiW UlU'j'AscreUrf Doit
itU at kU tatiywUrlkj talAlo tiii U
flliuavS, flotieUI xoalterftH fbr otcx Biboar.
At "loot be) ;went to lb Capitol and' n
tdaiaed tbarafor tef eral hoari.
Uaiiu. iiT Cooia un Iltnat D. Coot
dlul lti (U riilUtit"ani kit famll j
Urdajr. Laat alft .Otnual Satmaaaid
MLm MIodU fthermaa ipeat tba arcftlfif
Wth tba FreaUaot aal lira, Ortot.
Fun LitmimW 1'tib A. tkvni ioth
Ua!tlBtatf4lnfttrf,'ontlcld tj eoaiU
mattlat at prtaratliif; ' rraadalanj elalm
atataattba Unltol 8UtM haa bae lia
fenced tQfa cakkletrd aaA.oouBoad la tba
paolteaUatrforaaa. year, tbeogb tba Treit
daot baa remitted toat portloa of tba tea.
la&ea rclatlD;onsrUo&aeDt.
T-m ll.mnni Fixitr. Tbli void-
rabowaed troapa of tlagara art to faror tba
cHlB&btof Wublacloa wltboaa aoacart la
LlacolB xTalt oa SAtardaf arealng next.
Tbey are oa tbelr way to falfll aa ea age
uaot to itof la tba rriaelpal cttlee of tba
Saotb. A crowded boaaa will najoabtedly
gnettbeitoBaUrjllteriC '
Fuit Lraut. M. B. Abuh, corpa of toil
ten, haa bcrfUiTed. frock, dntyoa tbe
itatfoftbacoramaDdleCfaaaraiof thede
partmentof tba nU, ana ordered to report
.or doty to Ereret Major ueneral 0. yreltiei;
major corpa of erTglneeri, Lonlitllle, Kj.
Flnt tiaattDaat Saa. . AnattroDr. uaa
tacbed.bal beea foliated from daly to tba
ruin anitary district and, ordered, tome.
Thi Biu, Biruiiao ta Dniaict
Utoax Lav. Tka Dlatil.t Committee of
thelloaieof IUpmanUtlTianaterday'tra''
eonallered tbelr ketloo la leyard to tba Mil
for tba repeal of tba niary law, aad will to
day report a bill allowing Intarait by con
tract at ten per cent,, followlaf tbe general
f-tMorttietirio(I;w.f IlllnoU la re
tard to'lbo lubjecL
Bicammr Boctwair, waa before tbe
Committee on Waya and Ueam yealcrday,
In refereoce to tbe Ynndlnf BUI, aod aryied
la fa tor of tbe modi II .itlon'of tbe bill eo'flr
at Itrelatee to tbe pajmenl of lotereaton
tbe boada, be belos Ja fetor of pajlog la
tercet la fofelfa coantraea, which clauae waa
atricktn but of tbe original bill when nnder
coailderatlon In tbo Senate.
Waix'a OnaA Ilocia A kill of anninal
attractltaneia will be preaenled to nlgbt for
Mr. E, B. BUbop't beneHU Tbe farce of
tbe "Pet of tbe rctlcoaU",and "Aladdin,
or tba Wonderful Bcaop," will afford tbe
beneficiary aa opportunity for keeping Ma
anllence In, tbe tnott perfect' good humor.
Uf. Blihop le a meat excellent comedian,
and bla beneflt ehonld be a "roaeer."
It ittdbii, TBiATai. M r. John I. Owene
appeared Uakalgbt la hlafamont cbaracter
of Jobn Unit In Uatemaa'a comedy otfieir
to an extrcmelt Lars aodlence. Tbla cbar-
acler la one Of Ur. Owen.' o-net laec-Atfel
Impereonatloni, aad h will repcetlt Atkla
bcncllt to-nlgbt, together with tbe langbable
'"ToodleA." Tber la no neeeeilty for be-
ipeauog for bun a crowded bonae.
It 11 htbd Lha the appropriation bill aa
amended by tbe Senalt'oommltlia makel n6
protltton for tbe Saperlntendent of tba
TrelAnnr Balldlng and bla two clerkf, which
ll'nnd-riloodk- be equlrtleot to an aboil
Hon of the offlca. Jo. (hat etf-t, the care of
the baitdlog reteria to tba aoDertlalng arcbl
tact, Tha'aamecommltle hate all aulcxen
onttht approprlitlodbrtbe, nine derUIo
tba omca or ma Mercury or tbe Trtatnrr
hating charge of dltUlone, and wboae pay
la at tba rate of la.SOft per annnm. In tbe
committee of eonferenrVpropoeed li la ba
Uatad the appropriation will ,taod ai reeom-
mended by the secretary
Ban Clocd axd ma Dabi. BBtKiiia ron
PxAt. There ti fair proapect that Bad
Cloud, chief of warlike band of llooi, will
wuttoegotlatetrlththo Goternment aod
go on to a reeertatloQ lo the coulog eprlog.
TbU will make qnlte change In the cur
reat of Iodlan affaire la the lfprthwail. Ak
he la the moat formldabla man chief of the
Dlona, hattsg nndcr bla control 600 lodge,
y,ooo people, beaidea a, large Inaaeoce
oter1 many other Iadlanf. John Rlabean.
the noted, half-breed, eaya that Bed Clond le
eager for peace. Spotted Tall, chief of ti
Bralea, peaeefal' Indian and, (rib., will
wort well with. Red Clond on the aama reeer-
tauou.
i - ' - .-
Br DlBCT-0 of the BaerAl-LrT af War a
board ofofflceri, to eonatat of C9U J. &,
Dornardcorpe of engloeerti Col. yob E,
Smith, nnattaohedt CoU V. V. Uagner, orl.
kuaea departmentt Llent. Col Thomaa 4,
Rodman, ordnanee departmenti AfaJorC.tL
Horgan,llh U.S. artillery) Uajor TbomAa
0. T&ylor, -anLaanca department, and Capt.
VO. Andenreld, eth tr. 6. catalry, are ap-
polnted t meet In tbla city to,exmltl and
report opon laca malter connected wilt,
ordnanc and otdnanca itorai at may la re
ftrrMtoltethereUrjrof 'JTarindtho
ecd,(f of ordnance. The boarif w coareno
for duty wllh-t4elay, and arerupacted to
ithtar npon the idnllee aulgnad than on
Monday next, a . ,
CoBNBTAtioBi.--.The Bentto In excen
tin euAloq ytiterdey eonflrmed tb fol
lowing nomioauone 1 .00ADIAWA1--Aa A.
Thompion, at Qodcrlcbi Jamee F, Yfcater,
at Antwerpi Datld J.WIUUmaaoiAt CaUao.
Collector of OoitO-ii Jotu L.negoa, Bt
John'., Fl a 1 Lntbor Lee, Norfolk And TorU
month, Va. Datld Tamer, Alexandria, Va.
Collector of Ioternat nAtaana.Abr.tn 11.
Bowman, geteoth dlitrlct oC. Kentucky
cnier Joatice or tbe Supreme Court of wait
Ington Territory--Orange Jacob Foil
maater John II. Eamta, lledford, Ilea 1
J. u. u. uotuut, ijloox, city, Kauai Ja
A. B. Stone, Kalamaioo, M-.& 1 Artemu
DoolHtle, Cale-iet, Uloh. F, J. Dromborr,
aaooiie, ai. ueorge j, I'ain, A'aiuaaruie,
Ohio, Oeorger.Weiton.Tlymoutb, Uu.
Rejeettd f. W. CAtnjjrj.il, poatmslter at
-MAMI f,U.,-.0.
iBCAiila 1 RaOAin raoji Tobacco Tax
lVniiA,-Snrirtlioi'PreAlrary.of Vlr
gtnla, tuforut the netenneleprt-ient tbat
tb eollecUou from tobacco n that BtAte
for the Hue) year ending Jane 80, 1800, were
I2W,0-S.58 1 for 1807, 37,W Mi for ISO-,
U3,v 90, ana lor toe naeai year enatog
Jan 80, 1M0, ll,4W,3T3,7, maklag tbe
total oollectlou for tobacco for four year
11,300,890.13, ,.v colltaHoo nade by
atampf oa lobateo for eight taodtht of tbe
preieut Steal yeer, bcglunlog July 1,16.9,
amonnt lo 13, 781,713 TO, or 1383,801 87 more
tW wae collected la tbe four yean pretlout
-collection, for lit reipaJog ourl
lonuii 01 ui preieat nical tear will make
the aggregate la 1 (ron) tobacco at.lcMt
t-W.000. There haibeeotblppod la bond
lb fait tight tncralba 11,700,830 poondi, lt
tax,npon whkb.ll largely paid In Ifortbera
dllee. The protpeeil of tb? IrAi forth
coming leaaon are rery datteifng. The ret
ehno lertlcr, nnder U admlnlitratloa of
lh preieut offlcen, promliet lirgaaldlUonl
Utbeeollectlonidgrlogthi coming year.
iSTAVlf. ,m. Tk. r-tn-rta n.v.l
otdiri were lined Veitefdu. I Detached
a-iiign jitcuaruo!! uiorer -roo up -itAl
j... . . - . ' . ....'.
u-acrtAlorr and oriirad to i-rual dutr.
4-n,lgn EdwArl K. Moore frooi tlgftl doty,
at.iTaa-jngioa ana ordered fa we "ueio.
rado." Enilgn Charlea, W, Jarbo? from
Ignal duty at Waeb-jfton aul prdered to
tha'lfatal ObtertAtory. 8argtou-..pn-1
dlabeigir from duty at the natal rendeatoui,
Baa Fraacltco, and ordered to tb ncelrleg
ttlp,"Indepo-dent." f ayauitir John B.
RlltanhonM from dult ailaiMctor of Bro-
tUlona afad clothjog at lh naty yard, FhlU
adelpbkv a Ik Kith ef April owV'aed
ordered 14 lettle hi aeoouia. 'FlratitaU.
Unt Engineer Patld Jonea from tb " Hlcbl-
gan'r and placed on walling ordere. Aaeond
AaaJiUnt Xaglaeec Jamee Kotwlal from
tbe MMkhlgtn" aod ordered loFhltadtfpbU
for examlnailoa for promotloai.
Ordered Faloaater Robert It Clark to
duty at lu sector of pmrltloot and llotblag
at the naty yard, FbIla.!tIphU 6a tb 90ttt
or April sexy
Tbe order of Failed. Aialttaat Samoa
Frank L. DaBoli, detaching blm from the
natal hoeplul, AUiAachuiitu,' hare been
rttokedi
I-obobiitiox or txi CojicUb. Bia
tio In the Senate yetterda'y, Mr. Chan
dler, front the Commute on Commerce, r.
poncaaiiui to amend tbe actio regnUt
tbo dIp'omAtic audcouanlar ayttemi of tbe
United Stain. It prottdea for on coninl
generil at Lot Jon, 18,000 per annum one at
uucuita, ,owrooe al Montreal, 11,000)
one at Plrli, M.OOOi ope at -fatAn-,'10,0001
one at Berlin, 13.00& o'o, at ponitantlnopla,
13.0001 one at Beirut. I-.60O1 one at Alarm.
drla, Eg;p( IS.'SOO; one i ghapghal, qklaa.
-,uj on ,ai yteojA, , AuilrlA, 11,000.
Forty-nine couiuIa are authorlaed for Great
Britain and tbo Koallib otietaloni. al a.
.ilea ringing from 81,800 to 14,000.
1 oa conaTUAiea ai aaimoniu, l'lrmouin,
fJalway, -jOndonderry, Cilentta, Bombay,
Letcbellea. Sierra. Leone. ItaLhnrtt. Mon
treat, F. q,(aape, Batln, 81. Jobn'i, Vlc-
aori., T.a., -nuiaaa, aouiub, dl. i.untlo
pber, and Belln, are abollahed;
Three Cooealalei are antborliad In Runla.
., anm...k .t.1.1 ... .1 . .. r
.. vw muh mi-, .1. Kuaaorizwi la loe
French Domlalool, thote et fitratburg, La
Bocbelle, Bonlogno, and Napoleon Yondee
belnvabollabed. nloeareautbOrlxedln the
Senlah -Jomlzdoni tb ConiotAte al
arana, being ,tbe oulyono aboUabed. In
the Fortngoete Domtuloni four are aulbor
itea, loceiea at A-taoon, upoilo, runcbal,
Fatal Axorei, tbat at SautUuro. Cane Verda.
being abollahed. In Belgium three only aro
autoarlied, thote at Liege aod Obentbelog
A-anlli..!.,! Ti, lh. rianl.T. tl.ntlHlx. .k.
L-'oniuiate at j-temore 11 abolUhed, st,
Tbomai,c Santa Crux, aod Copenhagen re-
mainioe on toe int. in toe north ii.rr.An
Union ten Cooautatel are amhorlied, thoe
at Brnniwlclr, Lubar, Ileiie Caiiel, DtttUu,
and AIt6oa being abolttbed. In BatArla,
,1 ui--u-u--B -i.ucu, aiaaaa iJji-iBiaai, aui
Irla, SwUBerJdr-d,. Italy, Papal Owalnlsaa,
and Tnrklitl Domlblout, tbty remain at
nana!, except the Conaul at Venice le retaed
to 1 Connl Oetv-nl, and tbll at Beirut. Turk-
lin uomlnlona, 11 abolitbed. TniCua-tij-A.
at Tetuan, Barbery Slatea, Ia abolIab-I tot
tboae at Tangier, Tripoli, and Tuula re
main. The Ceaaulat at Teddo, Japan, la
etrtkea oat, lairing tboae at KanagAwa,
.hM. In rihln. ... Ia...... .. ...,
Foo-Cbow, Amoy, Hankow, Tlcn-Tila and
Nlngpo. In Mixlco tbey are located al
Mexico, Tamplco, Vera Crnx, Acapulco,
IlitaM-- anil l-iv,i. n-k.. ..S....
BratU, lAabolUbed. the eatery of the Cou-
nl at Cetlon It fixed at 81,000i alto Ihoae at
Buttlo,
1, m
Kir
orth GermArir. BaUtIa. Cm ir.v.
... . ..... n .... J . . .
"u, Haniiaaur, aan-, ana JtlO uranae,
Brai
Llil, Montetldeo, Oanoa,ad Traxuio,
Uonduraa, Tabltl, Soclelr Ialandi, Taleav.
naann, .iui, -.aoiloar, Apia, uaooon, ot,
Paul de Loando, and Lanlhala. Theaala
tBMOftheConiultatthe larir-Al ellle. are
a follow!! Llterpool, 80,000i Malbot-ma,
II.OOO1 HonrKonr.e.OOi Aar.int.aa;
Dublin, 12,000; Mancbetler, -i00i Bouth
amptoo, Leedar Cardiff, Tunttall. Daudee.
t,k ... f.-.k , .aAa ... n. -
13,000, Bbeffleld and Bradford, 83,800 eabi
Olbraltar, Malu. Camiowi, ftu Helena,
Wlnd.or and Qoabee, 1100 eAok.
ThoM ati lUtre, Mauntae, Trlaldal de
Cuba, Dretdeo, El. 'rhomal, HAplee, Rome,
Corlnto,AlplnwAll, at tl,S00each TaBgler,
Tripoli, Taola, Kigaiakl, lUkodadL Ulogo,
Bangkok, Nlngpo, Callao, Bueuoi Ayrei,
Talparalto and Panama, I ,000 each) Can
koo, Foocbow, Amoy, Uankow- and Tien
Tain, China, 13,000 eaebi Uonolnln, tifiOOf
Mexico, Tamplco, Aeapnlco aad Milamorai.
13,000 each. ProtUloa la made for clerk
hire, Ac , at the rartoui coniulatei, aalarlu
tobepaUtotltrka, Ac? '
The bill aathortiee. In the ''aggregate, li
-omnia general, HO coniula at ,a-ArI-a-tom
ll.wo to lo.ooii it canal at aalartea from
15,000 to 11,000, audi commercial ageati
al iilarlei otl,00qea:b.
rrwal.
Up. Jnaanl. ..Mm Ik l.. ..,
.... .v-vr-, ..iW..VU, ,H. IWWH,I-
rlted la lb city leit. night, and haa taken
toomi In a prlrel family. ,J haa not j't.
r-oterea iron nia rectal lllaeaa;
we notice among tb arrltaliat Nanlea.
Couiul Qeneral'Jobo1 1-Itx kud tad, of tbll ,
cuy. .
A Weifero tape? iayi tbat Anna Dlcklur
ion "baa loat ike gfilUh rogulthneie' wUclt
would dimple out In the mldtlof the icrloni
butlueii of thlpcfur room."
Mn. "Sara'U A. Ould, wlfo of Jndge
Robert Ould, died onTne-day nlghtlait In
niebmond. -
Major pcacrat Auger It I Omaha.
It ll rappft-d tbit ha Kmprm Eugenie
hi! Inttracted Octet Fenlllet to write her
meu-olra, from mlterlale furntibcd by ber-
"rny,cta,ll!?g..3(ll lYclIn jl,TV
Tork. '
Btmuel WlHIniDn, formirfy- a Wniitng
ton -orriipondentot tbe New Tork 2Vlbiia,
baa hcetf elected -ecrttary b( (ho KorlU.ru
PAClfle rAlIroad.
FbokJ. Sbllllnjtoo, corntf Konr--nd A-bA-t
ttrcel tui, Pcuntjlraula atenue, we
bate the April number ritur Allough
ton'e new monthly, OU amf Mitf and from
Fertcr, Aetwthj Atreclr oppoilte the Po-t
Offlce, we bare iiUcftl'i. ,VUfi-r.n for
April.. T'
Tna lerercat ioow itorm and gale known
for maoy yean In Yermont raged all day on
Wedocidar. Mount Anthont Obaemlort
waa blown down, aad much other damlg
wealntktedtytboitorm, i 0
1 1 1 , . a.
Tua funeral of Qeutral Japuei W. Rlplay,
who died aillArtlord on Wedueadey nlgbt,
will take plee to-day. General Ripley wai
tbe commandant at the armory al Sprlag
field, Matt, frpp lMOtcj 8M.
Ta St. Patrick, tocleileietf Norfolk and
Forttmooth paraded the ilreetl la a long
proctitkra, , Jbe cejeprationr ot lka. day
doted with a banquet at nlgU at Portt
moutb The weather li clear and pleasant,
-Uli ii
BT. PATBfcrtrna celebrated Yn BaUlmrirA
Jelterdey bt a parade of tba- 5th regiment
laryland National Ouard and a largo num.
war w, v.tnuuo woiToieai aocieiici.
BT.piTaicx'aciTwai generally obacrrcd
In Nov Tork, Botton! Protldence, aod at
vtucr (vuia in tuf jiiw Dguina otmi.
. 1 r . .1
1870.
,,..1... ' ' -" -
ef.iilorL trntlatt HaH In Lntf of
' - -bMl..l.
iBenatorv llAtlui hal ctldcntty .-not famtl
rlild blmtelf.wltH. kbe laf f Contract.
bjbUlwbchherecellylnuodae(d lntb
BcnajelapayjiojCcxokeutwo mllUoniof
doflara 'fbr.lheUlandila aeaift, dlrectlr la
tnlnCjttuUliiilratt.
4-L,iae owner 01 a, .arm, me uertra
neuwlilU to urrjhAae It, for lb pnrpoeo
of mtlliigBoo.ll.
A aid tba Ootcramint eaLer ato a eon-
lacwlttUtttew. On condition ot lh
contract la thai A abAl) retala poueeeloa of
the land unlll tba 'money la paid. Another
protliloo It tbll A and B ahall agree oa tb
ptlc tab paid If tbereai. hut la tb etall
they1 aaioi'Agre; It Fr.Ut, ai aa aibV-
Mr, ii-ui fix u price.
'Befor Ul Il don, and bafor a dollar ia
paid, tbe Ooternment find A not IA lb
imm-dtat poaaeaalon of lh farm, and thw
apodpnU'B la poueuloa. who la not able
lo pay a farthing h-meetf, and wbta A want
hla pay rernie to aomply with lh cnttrael.'
L t., the Frealdent aad laterlor Department.
w Ik ladUai Bareaa', aMlag-aader tbl tirle-
rler Bertary,agreu tbat A -hall hat
tifiOOflOO tot hi farm", and inbmlu tbe con
tract tolbeBe-uU fbe1 luapproral. Althla
Alega of lb proceeding Mr. HarUa Intro.
dace tal lh Banal a UI1 propoetag to pa
A 11,000,000 for tba fArm Inaleadof paying
him 1 what It la worth, aad what tb Preal
dentjAi atblter, deddid II to be orib,to
WUr 13,300,001. ;aa hi waa antbotlied and
required lo do In bill tbe paillee la loterett
did not agree' on the price.
" More ther tbla, the Goternment took a
part of the farm, allAi the atrip la Kanaal,
ana gat 11 away nnder the homettead law
to eittlen, 'when, by tbe term of tbo con
trie., it wu only conteyed lo 11 In tnul to
be aold for tbe benefit of A.
tbna hal Mr. IlArUn Introduced re
ftaturee bio the law of eoatract jtitlrnir
linknown to Chltty, Story, and other emi
nent writer on tbat aubject fealuree
equally oppaaed to human, moral, and DI
tlne law. The Goternment baa no mote
legal or moral right to dliregArd 111 obliga
tion! than .an lndltldual. The honorable
Senator baa not, atldentlt, etn&led tbe efTeet
6fla btU-i purtulta hate been other
than. -bOM.ot alawycr, and be II to bo ex-
tUedrorhlmUtake. Will h right 111
l-BUat TlarrAPble JSrotlllea.
Kapoledn hu contented to arbitrate In th
"Tornado" caic.
Ia a dlfika-iy In Vlckiburg yesUnlly be
tweea J. O. Robrbacker and Captain Jatfcr
Mycra.U; S. A , tbo latter wee dangeronaly
Injured.
No lldlnge or Terger, the murderer, yet.
The hone he rode away haa been found
within a few mllee of Jackton.
The board of manager! of the Atondalo
reuer atioclallon hai determined to com.
menco lull agllntt all delinquent iub
icribet.
American itewapaperi were dtitrlbutcd In
Pari yetterday for (be Jnt time lu twelve
day. There U great complaint nbput ocean
mau raellitlta. -
Mr. 8ontberlr. a hnnlr Au-tlnni.. tT ..n.
iloo, yeeterday told a copy of Shaltipcare'e
Tiyri,., uraa tun eaiwon, lor A-joo alerting,
TS Matt CItrrtal orm. Lonla-crltbratl
St. Patrlck'a day on a graBder icale than
former year, by a proceetlon religion ter
tte, aad ball aod banquet lathe eteu'
log, tub dar-, Uokp-oirlBtolr cele.
braced In New York, Albany, Brooklyn,
Chicago and elaewhlre.
Rockland, Maine, had a lerere itorm ye.
teroay.
Four tnen and a boy were killed yccteraay
ly eiptoetonof a nltro gtycertue factory at
HaokeniAk, N. J.
The flrtl iteamboat elnce Teb. 3 reached
berdoekatrougbkeepile from New Tork
yeaterday. '
Theroo V. Shatr, a boot and ihoe dealer of
BoloD)ndinddinlyyetUrday while tltlt
tug quiney mirtet.
Wm. II; Krartt hal beea reUlnid bt the
EugUlh atotkholdire who compote the Irla
Protectlre League aa leading eouoiel la thtlr
lull ngaien nia and uould.
Mike McCoole haa abandoned St. Lohtl
aad gone to California. Domettlc troublet.
loaa of preallgtf and coldnu of frtenda U
gtteaattheeauie.
Ariiflali-iBto(lbBIUdlet Pt
,llataialXar.raaiaai .,.,
Tbe Metbodlat FroUataat Uoafetenea r-
cvsi7i-i,Kiei0Q a) naauaiaiur aaeiB-ad
tna touowig appotayneut t
BUUoii-Kajt BullUiore, J. T. ICorw
Waat DalUmore, J.' J.
f. ti. MorrftT. u.u.i
McUrtalBpi j
Bonth BAWtaoro, Jamct
ThompMot WAkhlorton fttrat, J. tibnotot
fturt obnrcb,,Bv a. UorrUt -Uxlortoa
fitrnt, J, E. Rood. A ii-ehud. U
A IUchuda,
IV Jordan t Oeorjecowii, 1m Wf Batei,
TT aLlpMombi Uartl, M, M. Btrayerj
i-tatciMf v. ii an euaeri nawiowata. fc
Ualoyi UantretlUa, T4 D. ValUut Com
berlood, Ileorj Mc.
ClrcntU AnooArooaftC, Blrtru. J. W.
ObailUm0.'M. Thompfonl DeUlr, D V.
Bberm0( J. Oj IlMUIferf DAHlmore, D. W.
BAtei. II. D. llArrood. Ia. J. Cox. annAi IlwI.
ford, G. D. SdmonitoQ. odo to bo loppUedi
UUcV Rock, A. W, lltitllni CUrkeaTllTo, J.
.. lyaioji vtrouns, a viiawtooi Liamonara.
,Wn.U&o,OoclLU.fl. Eronolo,!!. Bra
en CbeftApaatQ. J. W. Gran Concord. Y.
II Croo4-t Doreboater. 8. J. Gfkhimi Fred-
iivRf m a iauiiu., u. aacri JiU-ttDBrff,
J. II. Ellejtood. Howard, John Ilobertii Jf-
renoo ana rrederick uhj HUtlpaia J. K
Nlcholi and TU BtroDgi Ulptlc. A. O.
Dlckt Kent. H. O. CnrtalD, B. (i. Valiant (
nuutujiitif aa ue nuttonutl AalUIkTa Be
8, WantaeJi MSton. A T. UaWlai rip
Plna
Creekf Da rid WlJaoQ, J. T, WatdpM
Poootnoke. B.T. Fcnraaont fiorm-rtat. n. It.
TitUttobl Btewarditown, R. WWtnen Boa-
Swoanna, u. t. uocneij Hoiaer, J. M EI
erdlcci TaJbot, O. C. Rceae, L. O. Groan
field i UdIoo, 8. A. IlobllUeUi Warwick, U
r. itiwcui .voaTTuie, j, . onti uan,
Aou,T.D. Valiant, P. T. Ttggi Swan
U111,J.T.Uim1.
Mliilona AlexaDdrla, B. F. Bcqiodi
Broadway. J. U Nlcbolln Choptank. W. O.
lIolm J&ait Waiblniton, Jot. 1. WIUoqi
Ninth atrctl WuMortoo, K. JDrlDkbonta.
M. Uf Newark, N. J., W. 8. Hammond
Potomae. W. C Amen IlarmoDr. J. E. T.
.E well j fit. llcbaUt J, M. I!oltnca( W. M.
ronai, i up. jawcr oaitex, j t. aikioi,
BolUbary J. L. Walfit Traikln, a U. Mel-
tid( uarpert Jterry, .. is. il
ico, W, Ji Floyd Rentliland,
Hyeoret PaUp
ad. W. D. Lit.
lpferj Montgojuery Teoae, It Scmpla
Kowei Lawlnowo, J, Claji MUUmiport
and Berkeley, J. O. Btewart. Conferenco
Asent for Western Maryland Collem. P L
WlUonr Left without arrolntmem at thtlr
own reqneat J. P. Klnxee to anpply Mont
roniery, Ala ( p. Bowara, A. Wabtler, D. U
Wa W Reeae. Superannuated John Kor
an, J. W. Ere re it; O. Erenola, J. A. Me
'Addenv J Elderdlce II. J, Oar. J. M.
Uryan, thomaa Lee.
1am btosm Teiterdar contlnuad at Ro.
cheater, New tork. tbo wow li wet aud
hearlly packed. All tho train were behind
time and crowded with famished paiaenrt.
Abouv eight o'clock yciterday morning tho
(yui v a vari-cmc itiujf uu utscuwwu
aToqno. Rochetter, wai eraihed by the mow
Tfco' brick V all or tho boUdlog were force d
out. and ono of tho walla foil on an adlolo-
Idk dwelljog home, burjluf In th? rain aa
Ola lady named Mra. Loop, HerlnJijrUa
aro aoppoted to be fatal A tnaa named
flllliaill lAKIJa IIftVM UI lUUIIUUKiaUIT
In th rair of tb carpenter aboo al the lima
of tbo dUaiter, had hi leg broken, and waa
otberwlio Injured, bnt not faUl. Boreral
barni and other balldlng bavo been craahod
by the enow, and farther dleaiten aro appro-
bended.
tHE NEWS BY CABLES
iJUCATllUtfA.lN
I'rereedlnga In PnrlUiiieal-Iha
Vlly ori-oetaia UHird
i-oxoot, ItArch 17. The lettlon of the
Ilooaa of Lordi lb It erenlng waatery thoit.
no Dutucia or any utircit waa lraniAc(()l.
Iu the Itoue of Common Mr. Lefetrr.
He piember for Reading, repUt to Sir J.,
Paclfngham, ratAUre ta the orerloadlng of
Ue UaofrClty of fioeton. lie aald that
Ike t-anagerif,-! lajnaa Una pcalllrtly
dinted thai the -teataer vaiotutaden with
eota fa balk, aa haa, heq,chargci. Jhff
telleted bar to be itlll aloat.
Tb Bigu UofcWtt-Ia-aMoateu, uadar
Ncreiary 0 lh Coloalal depaeUMal. 1 it
plylo a queetloa, Mated that ha ma-tda-tl)o
to erprae aa oplaloa at praeeal ea lb
IrotblM la lh Bed Biter dbtrlctw He
would lay, howrr thai a delegation had
goo ftook Canada 1 arraag -aa-tera, aad
farther, that ha exooeratod Cathollo print
.renaUmpoulbUliyulewlai.aeai.
, OUdtrooe,UreptrIegU Moore, -ill the
Tanlaaprla war wall treated, bat the
Ooteraraaal eaaiwd aa latuiy oath iab-
Jact. Two tt tt fiUoson had certalaly
goo taut., aad lad l-Mnttboralaaea.
Oae of lb. Boatka. aeaeernM la the
Clarke wU A-Wr, wii alt tMOtathg al
aaaaylem. Arnna-tytolheFaaUaprl-on.
rl, h -aid, wa aatlB-dy la the eaenc or
continued rlolenr. fChetrl. The Iran
qullitr" of TrelAud r-l an eiitntlat prellrbl
nary. Wten lojal men are Able lo pirtue
a lltellhood la peace ail confidence, then
amneaty wtll be proper.
The Right lion. Chlebetur Fortcicue,
Chief Bccretlry for Ireland, gero police of
a bill for tbe protection of llfo end property
ta Ireland. Ia hit remark he recapltulAtcd
the outrage hi that Uland iluce 1SC0. S'lne
murden had been committed, yet two mur
derer! only had been brougbt,to trial. Tbe
outrage aggregated about 'eighteen )vun-
arto,li--liiij vviuiauoE iair.BM-iiiiifc ia
tor. anil naiawral oatht. Tna-Qotctnment
needed morl power to rcpreai Jawlluneii
and terrorlam In Ireland, wMth'w" rf mainly
one to kenlanttm.
Tbe bUl limit tbe poueiuoh of Arm to
the holier of game llcente. Retoltcr
require special lleeaaee. Imprlionmebt for
two year al hard labor I to bi the penally
for unlAwfblly harlflg poeeIon of Armi In
the proclaimed dllrleti. Tbe luppoeed
lendere of threatening letter are to bl cub.
Jcct to Imprltonment. Inns nr to be rioted
at auntet, Ac.
A ileanllory debate on the kill follo-dyla
which Ueygate, Connolly and Patten par
ticipated.
LoiDO-r, March 17. The Ttmn prluta the
City of Botton canard uncorrected tbll
mirnlng. Tuo uudirwrlten hate exacted
Area gulneaa premium on the oterdne
iteamer Samaria, while tba premium cm tbe
Clly of Botton hat again been reduced.
Tbe quettlon put by Sir J. Farklngtou, In
tho Ilouae of Commoal, at to tbl rumored
otarladlng of the tteametthe City Of Dot
ton, hit called from the Board Of Trad a
report gltlug extended rale and rtgnlatlon
for tho interior loading of tolpf, Ac.
pan. "
MlDnm. March 17. Til eontroterir
among the newspaper re! lire to tbe ceailon
of lb. .aland of Cuba to tho T. nltcd Slate
till contlonei. dome argue that now tbl
l&turrccllon there li nearly quelled, lid the
dignity of Spain ! properly atterted,lt would
be better to cede Cuba, hnd thui atold In.
ttraal trouble! hereafter.
Their opponenu adthev,theu vol to crate
for gold, but for Span-ihllorati.and olbei
uu are oppotea to au agttauon 01 me uet
Uon at preieat.
rHAMCB. a
FAkJ-i Marala IT Th aped (a tb Bank
of Franca haa, a-ratol 19,WW &,
aloe laat Thanday. "
TTmri TLaelu-hrl haa hflaa tat Tearej
whtra he I ta appetraarawtueaiiolM
Booapatta-Nou kamlcMe cai
Louli Nptr aanouaote 1 la th pabtte petal
today that ha haa now been admitted aa a
port! .telle ag alnlt rrinc Boailtane.
Tb Dm1alai at llaaaaat.
OtTiWi. OktlltO. llHOlf 17.-In Iho
Boom of Oonaoaa UA nUht Ur. nonllDg
toa mad a JefttL !n'(taTOTof unutoou
XlolOO wUhithOlUoJud &UaaVBMftdlnr
tUtthAi.wthoc'jnCdkjeiyUopcrt
mUilfrn karo asd praUH th proopoiity ot
tho commtryv'ii f it
tto adaiuodtavl O .BrtUatt' oiybtoM
bn ktpt) togoxborl whlf li iinuuiUt dity
agmlilit BritUk eooda
KlrTrtBcU IIInhA Ttpodd,JCiiUnd.i-r
(hal Canad yaammeMelwrOfKroni. and
I tha(IInnt!ngtoaaarKanientrwat a ttinder
UeiUteJ that-lb ihnttlntf cmtdrTtrttrib
manufacttrei, which iro tho cbeapciV tn
tho world, bytbo blfb UtK'otv Iho tilted
BUtci, wWcli wf abonl4 haf to adopt In
order to CArryout Mr. HaatlajtoVa propo
altlon, wonld lmpofa, a crciliJsfbuxdf a n
the Canad 10.
Hon. Mr. Pailen aafd rlprqclly waa ntf
eenaryfor tho proapcytty offh .-npuntry.,
Tbe people wer )ATocfco conatry, atd
tbonllmentpt; Ibo coyr aoul-U Jm In
iTor oi oouuQinx caurciAi rtiaiiona
iim mo upuea putc, wniu qoniu
ttrentben otir tridf. '
I. .-..... rt '-t.i-t'.- li.a l.
en ucur(a v v.anncr rt-yua to ur,
nonttngton a( p-eat lenjttl, eupportlo io
argonie--t.of Mr. ntnka. r
Tb Clly r natan'CaitAiril-'lIOTr It
rlclaj
Tho1 agent of tbf AaaocUtod Pro tit Loii-
don tflegrapbt aa fbllowa ta relailod to tho
canard about tha tafo arrlr.il-df th aUamer
City of Botton at Qaeenatowm i.
"At dawn raatarday aeopr of MaW Jtla
arattwai handtd to tna by tba (loTernaifot
aaparUttndtat oTtlie titock. lcehtajcoTria
craph Dtllca, aanouaolar tb nrrirafuf tk
Ulljr of floitoa at (lueaaitown, la tour f tit
Ullr Q( Durham lfto dlapalelfhttd rfwctifd
Ijoadan Tl Mftuchrttpr. a oaunto uidal In
ai or acorgaotitb iliract It.Prpuol Ioi
Th nfr wftt arefitd hvra without eiuei
tlon Thawltaeatcbtliuatatn wtaMat(tttd
In th Mch-tica or Ttvtrpool, ami excited
rowtla Ktthtrol unJer tha wladowt of th
Innua onie. 1-nutl aolUuaul and o
thutlm prerttltei In all lh .iii nigra of
Loodon
"lb cveolDf lupart, ran t 11 at T
o'clock, tmbllkheil lb oAoouiuamcnt f h
ataamar'a arrlral aa an uadaubla 1 fact il
log telegraphed to you thoawt at furnlahed
ma, thui Apparently from reliable authotllr,
1 aant orTtUotoa to l aatowtr and Ut
arpoot. mrklp, DaacuUU Hi ltU
That th In mam nxtl r.ijn,kout at .title to.
Iowa Had uot ftvtd or 3h Ultf of Botton, I
tent to ou, andvoii tfMlvi-l tho dltDatah
to d lap ati
o Mimtoa.
honra before an'
oatho coBtlnanl
rauav nil 14V44 V BB I
kj uuug CANBIfU ia faOmloaor
.-v.. "AJtM'QaWjM.
"? iBBB-iHiw in in Tiitci
AOW, a
"aiwi niw xoik AOtociMM Prtti
A dli natch frdm Londo3. rtutred Uit
u'gur, lay i
..... J a . I. . "
tb cruel hoA.
In atfetnpi Wa mad In Norfolk early
yeeterday morning by an InoendUry to de
otroy tbo bartrApCrexlU lying al tbo dock
Thoflrawa oommnalcattd to tho forecaatle,
bat waa oxilnralahed br lh watchman b
I for tnueh danura waa don. Th bark waa
loaded with cotto, bat ko damage wai dom
t t cargo.
IN0.96.
,.i
STATE LEGISLATURES.
mn-iovni.
I X 111
8r. I trii. March 17 -Thft iM&hotu
erer Ik conotj, y 0r iqwu .Mutkbond Uu
poblloe ImproTemtata, tbtt tha ptociedi ot
ptatfo connty latci, except Ut, tcbooV
parjioaci, that aro derlrcl from tho lo
crcAieJ fAltultoa of Iho laikhla wor rw
put tttj Aiieument UU nudo prtor lo tfvy
crcttloQ oftU debt hU bo ppll4 foe lea
fUrtlo tbo pajmoatof tbo prlaolp! Ani
Uterwtof mchdebt.
Theto Utci to bo coUed4 throDffhUou
enlioArr Buto xoochltMrrt AodpaU Uta Ue
BlAtotrouarff TboflUto Treuotf ..CORAjr
lao (jucrett pn ouch dbU In ui oiuqovwmf
rUat Upayi Iho !atftU on Ue 'llWtA -i j
bOD4. -X. k
No coantfi citj of towof ortiiiBjapli 1
lowniUp U htrenr perrpilM tqlanr a. -debt
toexcteiltiii pareenta-Qf hoiiaKJtan
Tftlue of tho UxAbto prpparty.
nunuaaippl.
JiCo, Mrt ,M.rth'17 8 tS'rv ta.
lathe Leglalatnr yciterday a eioluilOa tn-
donug hi own action ta the ek 511011 or
Oail. Amu to the United Slatea BeftaU wa
paiMd, and concurrence of -Utaiej AaVel.
The reaolatloo came tip In'thi fault tdi
aad waa ald oa the table."
A bill waa to-d.t lntroiiueed bt1 A OJlfiSirM
Senator guaraetaelag equal pubUo and cjrtf
right. Many feature of tb Wit arc con- "
tldeted objectionable by mott radical while
Senatori. Tbe .olorod Senltori all inrport
fi. tt win not pan nnleii rery roi-ch njAil- ""
(led. '"' ""
LouiaiAnAi
Ktu Orlxuu, Morchil7.-iThe Xoglala .
tureadjonrned lait nlghti Amongitha lait
acta wu tho paiuge of a bill gltlgtfdt
hnndred thouiand dollar la -Hat bond to
th company for the Improtement-oMtayoo .1
Rapidly Tbe appropnaiiona maieui.tao 1
regular and extra lettloni amonn,t to. Abo.tr v
thirteen mUlloq dollatl.
tUC ntOli.-Osu ntoc.il.tAt. ,
Conflle aaf Aatborll7-.Uot.rl.r
W.tk.r anilntia. Bltla.a Caltofl
Bealeeadlulla.acal)oa ll.ia.7T-io
tarylnc rortnn.B f War-T-)
Parll.a -teallaaOnlbelr Aroia
Ricnwotp, March ltFoV -omrtlai
there haro been rumor ital th, priest An- "
IhortlltA la offl-o by military api(6t-i'nj '
Intended reilstlng any fyo. cm-otto dlfCfX
icsathem till their inccctlori wwo1 elected'
by the people, a tbey held tbo .tfiblln; bet
declaring the office vacant 'fobo'ttnioaitf
tutlonal. Lait nlgbt thi Clly Ciudclfal.
polufed by Ootcrnor tValkr nnder the eul
-Una act lectcd Ifenry K. Elllioa Ibior,
and cboae a new chief and oaptaTuk or fho
police. Tbl morning, about daybreak, th
aew cuicr, liajor joqu loo,bpvu-u aa t-o
lower itatlon home for pottetttoa, but waa
refuted.
Later In the day Mayor Flltton applied to
Major Cahoon for tho Mayor' oStco, books.
Ac,, and waa refuted, Cahoon declaring tbat
be wat lu oD-ca by law, and would not kid
until elected by a ptocesa from Iboconrta-.
Cajioon, who held poeAeitloa of the lower
ttatlon-bouto, proceeded to iwtar In tpeclal
eaaataaliatotke number of-UO, Including
twenty colored men. lHion then ptacccded
to awaar In atxmt 200 am.elAl oaecrs.and at
f. o'clock aurrounded tbe .-war. at'ilkm.
house, where Cahoon and hi ap.cl-,U ar,
the plan being to arrest any of ttem who
came out. ., ,-'-, , .
Mayor ElUaonbaA posAAuloa oft ttae City
llall and all other public talllltft', nceTt
tbo tlatlon boutc, ahlch are beld by tbe op.
poelte party. Tho old pollee fere la dlitded
eqtyilly between Ibe two Itayors. Tberel
now a crowd of a thousaAd blaikl aw iaany
whites congregated about lb lower statloa
bouae, which Uth point of Interest, Ol
hoaa haa aent tbrooghhla ooanael, ex-Oot4-
ffl(e,alttt-rtoaotrrnor Walker, elating
hlipoallloo.andkir .i-ataUU-d-o tomAln.
laid hla authority.
ttoOBD DllriTCa.
dor. Walker, la reply to Mayor Cahoon'a
Drl.b.. aata tha! Mayor Elllaoo being
larllly elected under tba act of tbo Legisla
ture, he cannot recognise any one eltew
Major that Cahoon la laeapabl of holding "
the office under th Virginia latrj aa" he aT. '
paly holda federal ofil-e that no brtatu "
olpeaee can occur without CahJdn'tfact "ir
approtal t that at ihonti retort to pwi-e.ru j
Jadt-lal remedy It he went to teat tbe ut.
tfon. f right i and, finallr, that he ihould
oby th owiUlttloaAl authorities.
Edgar TfUa.nJg.R.'W.Hirghi and L.
T. Chandler ancoaaaclfbr Mayor Cahoon,
whv trlth about thirty men. la etnt la the
lower HAtion-boas. '.Tteialeglng fort
hate cut off the' ga inlwate arjd'forblj
any protltloni being lent to'them Acrowd
of men bought out a bake khopltud'corn
menced tbrowlotf bread up to the DeaicccU,
but hey were drlteft away by the ifccltl
police.
AH unlet At 0 o'clock. "VVcather Ifllet
coldl with high wind. ' The f oUee i (JlcgcAl (i
wai cut li preren( tlith-tora belbhiciby
the blegc,d parties. ,
LATIU,
RibvMOt), Ya, March If. rAL JaiL
ilayU "EVUon, Chief of Plco V), anj
othei, wcrs arrcitod by tha UdHcJ g-Utr
marshal fot havlns rcfiu$d a rcronuQ-Icp
permUiIon to ie,6 Cahoon p bt rfjaractecaa
United 8tote cpmmhitowr, Tbey ftcto
billod nhlll to-morrow A company .of
troop haa heed brought toto tho cty bx
dec of Gen. Canby, I U lUtol iba JgjAo
Uodrwooii will arrro to-morrownd jnuo
an 11 unction prohibiting KUUoa aJL tba
other officers from exerelalng tho daUeo of
their ofllec. fixcltcmeut la city all day. o
goat that very lUUe builntw has hpen Awfpt
Cahoon Is itni besieged -, ,
THE nOUUL4R9 IATlir,
Sir. Jeu. VUUtiaa lilci n IllU af
ItavUtr, mUtm,
Caiciao. March 17, A bill ot rotUw Uab
been filed in oor Circuit Court by Adeld WU
lUmii of WasWagtoutUtowUpwoffitcphcu
, uiragmu, against Uiuict HUodei, er
cntor of the OougUsi estf tf , Jo. 8. BoutUr
-t al , to rorcreo a dqetea to act atUo a aaio
ttudir a mortgage b)ld byhlmto ura
note (gr 511,909, mo?ef loaqid oy 1.1m to
..- ..-
Rhoilo Ttland nniocratI(- ?foiuiuit
ai CfOUa
Pi.oVioisott,R.l , Marchl TheDemo
crallo Convention to-day nominated tbo Ibl
lowlrig "e Lyman Pierce, of ProyUpircaf,
forOoreniori Chiia R Uattir, of WAl-rf n,
Lleatcnant Got niori Tfllllam J, MUTe(, of
Bristol, 8.crelat-y of 8tatei Ueo. it lll!n,of
Cait protUtnire Attorney Gtneyal, ftud
Phillip KyJr, of Newport Qintjrat Trcis
orer
TI10 VaclUo nallroaa.
Cm mo, March 17,T1)0 agent of tbe
loloo Patlfle railroad la tbl city ha re
cclred llipatcbes from Omaha to-day stating
thai i in lercrest snow sur 1 nDo
Wf1 llli b( J U y(
b tboniadU i i iui . tiro length,
ani) ht trains ore raauluir n u'"1
,n
A.

xml | txt