OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, March 22, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-03-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

WAsHiiSfaTON 6irr. k &JTJri&IMf oiininq, makoii 22, i87o.
VOIjXI
ino.99.
ifeRi
FrU
r
Anctloa Salei."
TO. VAT.
UT unKr.K a wn.imliM''i
toiltiul l B.T..I. d U .IrMI..
riJ. w
HWWitlfllMDIitrlllEilTiiiUl-wilir
lihi. Table clBlkai ffipklaliTewelai la real at
Cenl.ij Kirt Cr6rab1oihi, ... v1mI-
Mkii guir K4t Collate Jnm Bel, with
NtUrNii Pit) we. Raletar, BlatfeiUi flewsi
'hhihiimiii aviia vim aae ruiaree.rrei
XctsJktoei aiftaVvraelleel boIUbi Real
m Vltlirtll
elated Wala- Bit. Vfatb-tcetsa,
W.1 tv.
1.1 A.
7 'AN. aaaXlTAI
Urgaad la atate taae Bawl
ar Faah Ledi. T
KOanttftt r iir leya facet
.Tetmai Oaav KOi
pre-ie c
reu
tlUf) AlflUitl'i.
TJT URBSHJWkVltrirAH
Baal aUlTbrhrt, , 4-l1
VkA. 1
X AklUliMfltM
JI0Bmwitvnr
rMMraauaMDatraau. y
Dv v Mai f BB aiita-meal Bad traaifar U hv
aiiWiiiiMig iwiiji if rn, taw II
AT. Ike 1U laitaat. at 4 e'elaek. U Ike
ftaraeea. at tke.aaaUea i Oree A wil
uami. aafaarar Bavin aef n eir!, mr lie
eld ihrM f ka "Riiilif lifer" aiwipiHr
Campaif rt tela At paMte aae I l lk hlaket
bidder kXth at tai thare hat a trslarea
tkaaaaa dollare - T
TkeeaeiUffiea rpArl salty ratal? arc
aiaf artnrlaaalatrait laaaa f Uba Ml
paftatUiUlitla.au Ik P lit rill.
. Tarmi f ial( afeik. ITwkaair4aa4 inyJat
Ufa mail baiMH4 Wltk Ika cllfaaara aaaaat
a ii linn rim
Trat(M,
attain witLum,
m hi ii
rDTVBBDiTBr
BTtOOPCB LATIHBII, Auil'ri
(SutaiDra to J. U.UaOuIr . Co ,)
Inatkwakt agraaref 1'aaaif Uata tiaaaa ai
Blatakikairtai.
uod nopiirpLD rnifairnitr. uosim
AirUOAttlOinBlT AUCTION.
C nTMOKDAT lfuRSlila, arat titk.
IVl W, feUa 9k,ijl.ariH.iaf Uaaaral
hMiiaaA Kkla, Ho, 1119 Bff aaik all!, k.
rfl twa L aid M ita JVaaball aall kta Um
aUtaratUra Carrlaf a4 Ifaraaa. A a, Jta,,
prlilai
a Plaaa roria
Walavi al ktakaf nif TtxUt farittit
XakofairffarbU lflplal.1. ,
"iiliiniiiivu, ni paw
llilaial llnatr Uillrui
WtalBtutU LtaUf XV1
CklaaaadOUaa War
Ilaallat . Jlaf'tiaraloM,
Ck.Bf oad KlUia KiUU
Al.aUla'ilo-torMlMli-Apatraf
Yaflr Orr Haraaa
n HIatk Ura. rlkr aaldl tr karalti
Fatally Varraliaaaa D trail a
i)Y cooren lathi rr, Aa'ra.t
JL (3ueiora jmu. oiaunir nuv,j
T i rriiiriTai
Ilaraatk i trial.
TRnATBK'8 BALE Of A MAdff lriClIT IHt
ntifra hu a hour dm nituati oh vipth
I
rxIBT WliT,BlTWIIH BARD F STKBITB
HVHTH
adirmaikr ? Irtaaaf a aa4 of lral4 Ja
. . ...t.J 1. IIV..i.lil
H T, fulitt ii ai al , ( Ih Uad raaara L'JI
fr Waiklaitoaaoaatr.D, O.. I will aalkatAsK
pbiiaaaiioa. c inuiiuti. iia in
lb wait aid af rlfik airaal wait, kviwaaa B aa I
w ini aniin. mui
, raaalac back t a ptfad allay,
4 l ta pro fid br ikat iibtln
.aiai aa amaii
w, wllk krw a
t laadCarHacnulkprtailMa. aUaal
ttafadaad iwrJ . . '
Trnaf a)i Oaaraarik , WUaeala atf.
! aaA alaht.ai MOBiki.wlth iafral imim
aaaaaaad rataaaaitanp a) Mat el try)iaar RXS
tr 4M4 it tri po ti prmiMa AiiBTar
tpvatl r.ealttd al liaf aal ,
ra O V til M IHT BALI
BfaairB T, iak At L.f
UrncsBffp TpRqAyias.TiaaiiiAi
It Kara 01 P. Ya.. Marak S. II ... .L
Will U aald al pablla aaaUa.a FBI DAT,
April 1, KtW.al W a. m , Ika Mtwli ykll
klldla(btrrralH.Va,, wlifi f
Uaa frjn baMdiae. Oj-cy p. l1ry
Oa Vraja VitUlii, M brl I itary
OarMeaaHiidtlikyo,iatary . i .
arramaBalldlif, iSOfcy V.U Para.laUflaa.
Tarnat CaikUTJallad Rutaa adrraaay, aa Ik
tir " aal. wllk darnil ! ui par aaal. Ira" ak
fMkaroAilenadkwaaillaMr aal
ByHarl8rtTaMaJerOaaaralQ ".Maward.
MkaroAUIenadkwBaillaMr aal
EUfcyDAVlB'- PAW KILLKBt
R ara w ctunriK'iM ia atiaiaaraii
RUiIaf. aaMaar werihlaaa hMlrtb-s ar iwpid
Wb laid aa ika enairepUllaa4r ikla Talaakla
JtrDlreUaaiaeanpaTaf.iak;ul.
JrT4ela.. WJala.,avd 1 pr Jalll
laid by all MadtaU Daalara. r r am I"
1ST'
AfJBOLCTK niVOROBI XK
i.liahiKtaifl Haw lark. ladlaia.
llllaola aad lkr butaa, far fnni haa. a ay
fftel r alry. lata! vrWk i 4Mriia.
Iraakaaaaa. aaa aaptorVa , latlilial iHI
j paklti.tr akaia aa.nl dlraa aktaiaad
-wf? ? ," ia,.T!-il7. vs."
aakll.ap W TBWanaafi
ai. Raw TarkOiir.
arng-iHITIIAOTVHOU TUB FHOV.
03K7 tbaaca paibi ruT. hasui a. ipii
b. Vi.t laafaatlas weaaarfat aaria laikt
.r !.- ..l:'.-..i..ii.i. .u.i.....u
ial
larrbi Mlladaaaa. aad all Ckrail DlaaaaM Wa
adTlaa all wk ar U ad f a pkya'aiaa U wll
- klai;aahU rtpatatia tfaalid apaa ataay
l'"i'V",".,Ta.aa. .
OfTaatMBtk atrct aai Manaiba
acra
UaU. aai
UltltAT ULUII1RO 1R
HtALTH,aa4 waaaraaitlt advlaaaay f
i, aai waaaraai
taarbaktrarla
iMiiinirinumii imb iir mi
inUofrr f - Jlli'asaiylTaBtaaiaaaa
i ii'vair tacauai ia his
laaiyiTaaiaaiaaaa
f aara a iraal aaaar
taJia Ybara. Hakat
tv av rAlia m i.mi aplaadld
(ia
t b!o.k1l Jlftiin . kiM.v
ad will ca - . trattafaada
k
aaiiaib i
taa
r-w
aa ') aad
.if.aadtfiajifa
' kia at,
at If aa Marrlaii
a-wilt ...
aralaaay wayaaJHidrorta. k'Ciaa-i.
aBi7M.Uiflaa?iloiai . u Waaft
A,UU0l2l.OH. As P. FblUalaata, i.i-f
taafa. .. r. tP m
.y-mrA OAltD-A Olergrn", w:
kviy raatdlac la Baath AtaatUa a nlnlai
tiu-farad aiafaaadilmpla r-dy far tk
uf Jiaaa waaaaae, aarir
0UaTaad Sanlaal Orfai
ffw'7.J
daali
si
1. It. tu.
" joiirn t. ixuiv,-
teiABCt
. 'ATU.U.
TUTM
HAKOK,
BPAina fou.
'',
'Hht
iv,
ojs
""
KW.. SfrMsf,
lJJOIIillliDUM
,M.A. e-vu
HkrA Ud. ?-. ir a ilia ieies,
Plata, tilt frtiiV,,TlFtnit)T;t lwlve-tlb
Mil XraeeH rTtikiBVr n tnaf Ike Bel
iUi relr rraeh Cbi-optda-kr Viral Prtik ead
flfil Mkf lml-la-j RMaboardt J initio
blaiii JftkU, aptdaital wHheM4 fH; Wei
BBsStoek ekiti Aia Chairs tGsrvad batt, Cktirei
eri Cat flutt tiesteiet (ktuuiu
Jreiatrae imm "imhu aier" newaaepev
nn T( Wiklaft4rffc aim lac repre
eaudky eW eartTliaii a a at bar tkltiv Ikrae,
Wedbv laid Mmpaar. aad at Ik wrlltea r
ffaael f Ih paltt wllk wkca.. said ikaraa
a4 eartlSeaie wra hvaatkiaaitd. we will.
TUKlD
NarcBtA. U.U7U, i no aioti. p. ia ("!
Ikaprmu all lho rltMiaad a(4f araaa
rial aa4 tMlatr I WMklacl ally V C . a4
aow aa Ibawholtaf UUi llaad ISaai Ik
laaia ai mi iiidh di wipi ii ii riiiri
kr.J J' k.aiatT k rraBlrlM fol tlUlaakl
ji
Special HotlCMt
Haa fcaa tie la atary ranair iiw. a
aiiirt f fir ' kaawa I aaaanaaaa. ilia
tie TajarftAlV etajaaalea aad laaiii.akka
VffXOXtT rlr far tarae, -.all..
aalalkrctaaawaaadaaad Tarlaoa (krlJarla.
Ii VaU it lt dyaaUf rrlrrJ "I bawala
Tlauia laaarafly, aad I; aifclrakly a1i4 (at
aavtrtacaof M-aaiikariaaaftkailaka, . ,
nir n ui.ia. .
Rla aklala lk aaanai an.aaa ii iinnii
da aad I daabt va aoaia t hli Itaaiaviaar
Ik aaiaaia wklab ba ailaadad k1a- siariaalaaal
rTlaaaaUaLaaibaiakara Or Faayiaaaraa
daaaaaiptl. RtaiUrlai 8ua.aiarli, faaita
il(t Xrll fal. aai VatUfalp l !',
rydBtab Tpaadai l0 airaal. kaluaaa
4.trlaU aidJNaiiaaalkWMhlarla, U.I T
A. 77-7 a J-" kaufaid, Cklar iiala:
7Zl.Ulw Tktrtaia'f ,1 1 Mlf bad Vaar
TUaia alraaUi fa. A. W. Dart, ROT O atraal. ka
.. ai.hih a BTlatni W- R. LaailitkaM.
Mil aiaaaai
walftkaad
ar
"t"Lllt.?Vt
vaaar. cuh w
i. rmL".7rSfv-"ic..i:,.bV,."ar-a
ill rartia rasdy. JTroraptadbr
by I RVa AVtaU4 aad rTafOriaaau, (
bati rapa aad aalaithlai
Uaralf fwJpilaFi wkaa
Cn or Kx.coM.Kcron n?LT
Tbp D.rialtftdon AmnaU t HflOr
4Tfrranl Tor Ita Arra ajff
tell at.d 111 CMtiUr-0lAiU7Al
VThcri)al Uaiutwa -. IM
uiMir Chtia in nrrHt to ib
Mamaar l w blta nutlnaaaj wna Cn
afnfaaf Sxlktal at th 11 t'atl.
mUd taIIlm al 1 00,0 00 A Jltw
rnlar In lb Oai-Atlmpl Jl
Mir BUlWr I healga mnU Iomv
tkotiir 'T
NirT0RX. Kirch 91. Th (aTaitlntloB
ltli tbs arfatra of tiotlAOtor Halls coatlnnu.
tHatrlet Attorney flenipoat'iir,-) 1U1
r'raictt llau tbi dofaleatlod amWtiM0
$190,000 4lAoorfrfJ, lek h UlnU hlj
poTKjjDijrtnaa narimau ior o airrea
f BUT, Ublldt tod Vredtrlck Lor, lh
Mthltr, wrIuad or lh affljUTJI ijy Col.
WhUUr, cbUfof thicret uryc dlTtlo-i
of lb Yrusarv DapArtraent. thiti Ib't V
Uiat4ftabMttderVAadd cuLofubonl
ltXVarlBAtSail4a hiA Krtfeifad tbat fiff
iVWWIitWI TV IIUIlD.UIUIilltl IVU ins
RHMbt)S-t'
TfaRMitf lMrpreMpdbjmftBf tsU Bailer
uiwuiniv iorKWan nusri isiu ot
baa ommUtM lalclde. Child a taxM a
UUneat lo-tUr, m folio wii "ITi bid do?
tblof to da with DaJley'i aacono U, whUh b
mABajtd umilr. Ho dtpoiucd tb fttoi
collected la the Toarth IfttlOBR) bjjavnd
weaiet; ho required mosey drew cm tbai
aeeooot) bat h, Chi I J i, doee not thlnt
Bellej nidenttod the law upon that tab
jMt."
Tbe TrtMorr Department teat Mr. Uibr
at onetime lo examlao Ur BUeje aeoonati,
and tbef were OiaujieUledln some tnan,
ner, to him (Cblldl) onRnown, Ballej hae
done all la hte power to return all tbe money
taken. II did not want Ue pnblte to know
how Ml affaire etood. lie wai natarallj
prood and amUilont, and would not sabmlt
to public dlfgrace. Bailey alweye endear
ored to Aatact fraud and hid repeatedly eald
"I do not want money eomaea ail dctlre
tbe rrpotetlonof a. good and fallbfaloCS
eer.1' lie bad often epoken to Bailer aWoit hte
Indebtedoeia to tbo OorernmenU So far ae
aoqnalntod with tbo facti, BiUey'i eceoniU
were not alwaye allowed by tbe Trealnry
Department lie wonld often giro reeelpte
for money lo tax-payere, and fell to make
an entry on tbe books, and had retnroed
large nnmbere of eaeh aeooante ae unpaid
Child hlmielf had neTanied any money
of tbe office for hli own benefit, and when
arer be recelred money always rctnrned It
to tbe caabter.
II had In hla poetceslon a letter from
Bailey elearlog bin from any eniptclon.
Bailey admitted that ho wai dolog wrooc,
but teemed to Ulok he would etentoally
come oat all right. Child eaye he alio wae
eangutnooflhlf, If Bailey waa allowed suf
ficient tlmo. Tho caahter knew nolblog of
tbo transactions, and le honeet and upright
In all his dealings. CbllJ. thinks tbe amount
uken by Bailey will reach 9100,000 the ex
tent of his bonds.
Many confidential clerks and others In tho
emploj of Bailey, are reported willing to
make affidavits that ho appropriated large
enmi to his own use, In various amounts.
The Comnurrtat JLJvirilur sajsi It has It
from reliable authority that oo of Ballev'a
bondimen approached a well known distiller
In this city with the proposition that If tbe
wblakey Interest would raise 1100,000, he
would realga and leave town, bat the pro
position wai declined.
HITRDEU miAl
Preliminary Prorrcdtnca
In Ihe
ClalrUraya
Baltimorr, Uarch JM. ' The protltulnary
proceedings for the trial of John Clare, for
lb tmirdor on tb 99th or October, 1813, of
Henry QroTO, In hi photograph satoon. No.
lOWeHBaltlcaortltreet, ware commenced
ta theCilmlnal Cfurtlhlf roorolog. The
sheriff summoned JW0 UlUmea, la addition
to the regnlar Jury panel, from whom, up to
ia o'clock; wen obtained Are lorors.
OnthepreTlons trial Clar wa convicted
of murder In tbe first degree, bnt on aa ap
peal to a higher nonrl a new trial was great-
a, to Court deciding taat tbe grand Jury
which formed tb original Indictment wa
Improperly con tit u tad.
Faraamala
Attcraey Qeneral Hoar, Secretary Fish.
and Secretary Coi were all on the f oor of
tb Iona at op dm yesterday.
Rev. O. A. Hall, secretary of tbe Toaog
htrn'e Christian Association of Washing
ton, and general secretary of this associa
tion for the United States, will leave her
to-day on a general tour Booth, In tb la
Urastof Ue Joint association.
, Mrs. Harriet Boscher Stow Is said lo
bat lost 110,000 aad no, Uttl repatallon by
her late publication of tb Byron scandal.
Qeneral Uagruder has again entered tb
fecUrtairertn. and Is In New Orleans de
livering his leotnr on "Maxlmllllan and
Carlo.!.'' Hli aadtenees ar generally
ellm.
)3unld Trait, tba M0reat Vmirlean rfTrav
ellerJ' threateni to ome to Washlocton.
George Trautls Train says he wllMoltlct n
also. Noliauecs, like mnrdc'ri , will nvr
eease.
Opticians.
TBE KYR3IOUT acturaMy nattd
tn'tk Ftlbltt or othtr Spictaffa, and
Aapr Man tlstwhirt.
U.lI.ttEXlPLBK,
Optician, National Haiti.
CirpvUBff.
CELI.l.Nti OFF tlAKI'KTH.
f iJOHHSOH 00LL27,
lVo UeHAHKKTHPAOX:,
Ara ia
salaa.
Aim
OaadaaadCairao
Btoreotrpinr nd Eloctrotyplng
If I7UKAT WAYNK.
Ntrl7Pra a. ml EUrlrftypera,
RTR PBRKSTLTAIlti AVfU.
rRIHTXUk H1DS, BLU0S.. H1TAL FDR1TI
TURXTaad a aaaaral Maontaaal f VOSIASSI
tMwalftallv aahaid
.
h
Notice.
tv.
Tb llTlt f ika n .tfiil -.fi
(artaid thai
HiHfeudU. ff BT.rr 0-Mrlpii.a
AT f II
uovyaaT RAT'P.
ni or ,i,uuo ikd otix irix tit cut,
On. ITT BIT l?'T .1..PU4I (c.M
r -
UpBKRT FDITOX & CO.,
PbiSir?' TKt i1 '.' '" " ' "'
.' prJrfw-:-. .... ...
j !oakinS -mohet
Irtbrril Kbtbrvb Ricbifti yesterday
wire $617,665.18.
lino TlARYty, Militant aneasor la Ih
ThlriToeaoad Hew Tork district, waa yes
terday peremptorily dismissed by Comal's
slonir UelAoo.
i i ii. i '
,?:. ' V . u Z . . ""JS
""""'7 "' ""?. ' V a ji
matoes shall b subject to the per dlcm ca?
paelay tax, the same Aa dlatlllcrle from
grain and raolassec.
Tar fashioitoo correspond Cat of tb
.falladelpbl Inquim aayfth! tlepreseoU-
tlr Toorhees has preparod, a pwo bodrt'
spMcb, attacking Senator Morton's political
obara-ter, aidls golag to ladlaBRpoUs to
rjellretlt. "n
SaoBBTiRr lien had o UltTvlew With,
tbi .Hous Commltte-V bnXuroDrlatloos
Jtetar&iy la ralatloei to the eoisular a4
olpnmatl appropriation WW, and Urged IM
oceislty of eertalB approprtatlooa for1 dlf
fenat coasfilar and dlplomattoVilM001-
...... a.. ...
Kbcrrt&rt Cox and Commlsiloner' Par
ker were present at lb meettagof the Hous
Commit teoa Indian Affairs yesterday, with
reference to tb Indian policy of tb coon
try. Ill undertook thai the Committee has
almoet prfotd a bill for tb Ulemont of
tb Indians, and will ehortly report H to the
Ilouie for action.
Trb8ioo!i Atjditor cays thai th recent
decision of U United States Suprem Court
aEBrmlog the decree of the Court of Claims
la the ease of th United CUtcs, ppUoti,
agatnst Henry J Hosmer, applies only to
men who enlisted for three years, between
May I aad Jaly 91, 1861, and were tioaora
hty dliehargcd.
Bbsidb th Moflrmatloui noticed else
where, th Senate yesterday eon firmed lb
nominations of Mr. Bradley to be Associate
Jastle of tb United States Saprem Court,
and of Qeneral Alfred Pleatantoa to be
Collector of Internal Serena for tb thirty
second New Tork district, vie Palley, ab
sconded. II i. IliADBa W. Clarkr, late third
auditor, end recently appointed sapervlsor
of lb southern dlilrlct ofOhto, bas ten
dered hie resignation and It has been ac
cepted. Supervlaor Coweo, lately on doty
In California, and whom It was Intended
should relieve Bnpervlsor Fallon of that
duty, baa been assigned to Clarke's district.
Mr. Fulton will remain In California until
some on la selected topermaneiilyfill tbe
office of auperrlsor In tbat Slate
National Thbatrr. Soeh a heuie as
Mr. Jcffarsoa Is alwaye cur to draw wa
asicmbtedalast night to witness the Bond-cault-lrvlog
drama of "Rip Van Wlnkl."
Tb easy ntgligt of Mr. J.'s manner Is suited
to the representation of tble singularly odd
creation, and tb Imaginary old Idler with
hla shot-gun and dog "Border" was brought
up U reality, as Indeed waa every part of
tb play, whleh baa alwajs been populartul
Washington when played by Je Hereon,
will be repeated te-olgU.
v T-iriWt CtttRY.0niwrab! In
lerest Is felt among mnilsal clrelei la refer
ence to tb eoneerU to be given on Thurs
day and Friday nights and Saturday after
noon by that gifted sosgslreie Carlotta
Palli. Iter concerts some lime sjoce but
excited a deetra to bear more of bcr wonder
ful ToralUatloo, and we andertUnd tbat tb
sale of tickets opened quite brlsklyyesterday
morulog, a large number of seats having
peea already secured. The sale will con
Unas each day from 0 A. M. until 4 P. M
at Xetierott music store.
Thr Vrbral Kqoirox. The vernal equi
nox, r crossing by tb snn of tb equinoc
tial line, occurred yesterday. Tbe daya and
nights all over tb world) will remain of
equal length for ssrcral days, when tbe sua
will commenc to recede, and th daya la
th northern latitudes will leagthea until
tbe Slit of Jon, th summer solstice.
Generally, either preceding or following n
equinox, there ar violent vlnds or storms,
and tb hall storm whleh occurred last Wed
nesday was doubtless the equinoctial storm
Th weather will now probably bo ofa set
tled character.
Tur Mbadr Cf4tkt Dacidhd Adtrrbilt.
Toe case of Commodore Meade, as ad
ministrator of his father's estate, against
th United Btatas, asking tha payment of a
claim formerly axUtlog against tho Spanish
Government, waa yesterday decided adversely
to lb claim of tb United Btatec Supremo
Court, and th court take lb view tbat ae
tbe claim was ad indicated by tb Spaaiaa
Courts after th signing of th treaty with
Spain, nnder wklck th payment le demand'
ed, and then took tbe form of a Judgment,
it Is not In th category of claims contem
plated by lb (rcaly, and subject to be paid
out of the, 13,009,000 of claim undertaken
to be paid by th Government
Tub Arscoxdiko CoLLROTOR.Bolisltor
Bin Bald arrived her yesterday from New
Tork, where he has been engaged during
the past week la examining th affair qf
ex-Collector Bailey. He had a tyag Inter
view with th Secretary, but brought no ad
ditional particulars. Deputy Commissioner
.Douglas lsft her yesterday doqb for New
Tork la take charge of Bailey's afccoaols.
The defalcation (tj referred to la the Fourth
dWtrlet amount to bnt $1,400, and was re
ported by Collector Bailey la hla accounts.
so tbat charge fall to the gronad, as'jl waa
merely the suspension of a cerUio, account.
Sine th new of Bailey' departure beoam
known; It t astonishing what a Urge number
of person there ar )n New Tork and Wash
ington who knew all lb tjlrae that he was a
grand rascal.
TORFRITVRl FOR NOH rATUBXT OF TAX
Uhdrraci of Jusa, 16fl3. In the cue of
Bennett against Uanter from tbe Court of
Appeal of Virginia, tb Suprem Court of
the United Bute ysitsrday held that In all
case of tb aal of land for taxe under
tbe act of on 18, 1863, where tender was
made of the amount of th tax, before aalo
lapcrtocby tbo owner, or by hie tenant or
agent, the tender wae sufficient, and there
wa no valid sale, and no title passed to the
purcbaecr taking under It. Th view tbat
'1ture attache tbe moment tb taxe are
a paid, le not held to he sound, and
that there le no for felt ore until
sal of the pioperty. ntQce.ln
to tbe owner ha no occasion to take
i U, press r Ibid for persons seeking ro-
Iqr, because there hae becil no dirts
of tUI. Several ease war disposed
. ythls opinion, which wa read by tb
Chief Jnatlce.
BAkHRAlRoWsaysb will "smash the
mug" of any man
reform or th i
n who assails Huck
Morrlssey charter.
assails Huckleberry
mat
woAia probably put a nw race ttpoittb
matter, Aoaiivfotarfial., r
A ubbjlwuv, arrangta kl books aewj-
aw mwi aHwjwa iur( pn rilrtih
U RRdcr the h,ad of agrtaraf. "
, : i-
THB , CRESS!0M!a PII.
tbk cnutost, kaiuntjtil titr.
Mr. Olapp'a 1 oply Tlnr-to.
-r, -"
'The Senate Commlttoo on Prlatlag are
WWW CUUIMVril'K " tilirw Mu M."
-CcmffTMUopat Frtote. A M;Up(v Tha
IP lo lu w bnS prlnroa; Rod
from them we mako the folio-TfDgjTtnamsi
The orlxla of th lnnstlgatlon wa th re
ception hy,member of Coogrcss of a lretf
lor algotd if 0j W. Berlvef, f. W. .Moore,
0.',Nr,TUord,iand O. dfarsi. ctMlAlnlng
atatcments of mlsmansseine)t aad" cn0
nc on tbe part of the CoagreuloRAl rrla
lap ftf riBBMaiaarr eiDDta In tha eandSet or
tbroffic,! BJploylngrbflof ampjotli
log lecotnpelMil persons In A tho roremaAr
chip, and tbl."iiiA oiao wai .toatroi
led by SenaUr Morsoa and FetlQA.V"
Oa the 15th of February Senator An
Ihbnr. a ahalrman ortkaAWjie CatimUUe
ant yciUa,ddiB'l&a -ftartU Bam ad:
aoovoi rrauaauog mat nn aunemeas o p-ss
la form, of cpcclflo charges, and tbat thr
comnritteo wonld then: decide a to whether
they wonld commenc loveailfftllooa, and
Informing them tbat the committee bad no
power to procure th guarantee from Mr,
Ulapp which they asked, 4. , that "no pert
son who may bo called upon .to testify In
thla caso shall be discharged for anything
elicited from him whll on Jer oath."
Oa th lit day of March Mr. Clapp re-,
calved the following letter t
8mi I an dlratt to forward to fou the
eaaleied ettarxea. and to requcal last you will
f aralah auh rapltec to eseb aad wsry oae of
them be jon may deem proper. Thaaomralt
teBthowerer.deairelaferBi alloa An lhatbariaa
eoaiaralac the appolatntatof leeompatant
and oaaaaaiaary forataaa, A., tha wail of
mat Mat by error, anil tha lllr-g al purebaa of
aiUreofyia alaMlahaient.ae U$gt&
Yun,reapMtfuUy,
Bar Paatkr rooat,
UIrkor l'rlolla K-oordi
Tb aubetauc of tbe charge taa fotlowst
1. Tbat tbe Cougresilouat Printer, by
placing Incxperleocod men Incbarge of the
most Important depnrtmente of the greatest
prlntlsgesubllsbmenl of tb world, Instead
of t lectio x. for those positions men who have
bad long experts ooe In tbe highest brancbee
of thtypogrpblcal art, bas tamed aloes'
to tb Government of many thousands of
dollar.
9. Tbat rme larg volnme, known aa tha
"Commercial Relational" ihlrtr-flre signa
tures of the I'Reportof Ohlefof Engineer! ("
a boat twelv alrnatures of th " Postal Ber-
vie wiin rraucei" eixicen agBaiarea oi
" General Land Office Report t" flxty pages
of 'General Mkbler' Peport," with lesaer
blunder In the "Floanc Report," "Special
Sources of Internal Revcnoe," and "Paris
Exposition," hare had to be rsprmfaj, at aa
extra expense to tb Government, probably,
or tSjOOO or 110,000, at least.
8. That In theexecnllre or Job room there
lsalosaof about 1 1.000 ner month. Ia the
employment of ten or more hands, at ft per
day, than aro necessary, and a greater nam
bcr than were ever employed there before,
even durleg tbe war, when tb demand for
blanks far exceeded tbe present-
4. Tbat tho Congressional Printer bas ap
pointed. rrtXAovf mutMtrUu of tarn, a Dersoa
oatenslblyas "copy reviser," (the duty of
woiea DBiongc so in "foreman oi print
lor.") for which h rtcetvee a la tee salary.
while his time Is mostly devoted to perform-
lor. trie oaiiea or in cniei ciera..
B, That the present "foreman or prVntlog'
la totaltv on lit for tbo Doalllon.
A. That tb "chltf or tha encclflcatlon
room" waa discharged from lha.uovernment
printing office for tncdmpetency under a
lorrner aaminiairauou, ana aian irom a pri
vate office In this city
T. Tbat there waa a larg lose In paper la
th press room through cardessnen rn print-'
log more sheets than wtr ordered, the said
exceaa having to be cold for wait paper.
8. That the Congressional Printer has
discharged Union soldiers, good printers,
and kept at work men who never fired a gun
In defence bf their country, and hae now In
hla employ a man who left thla city at the
outbreak of tbe rebellion, and served IAr
ytart In l ttbtt army.
9. That the Congressional Printer, bavlog
purchased the stereotyping establishment
connected with the office, without authority
eldw, ha put la charge thereof a gentle
man holding a similar situation at th Qfobi
office.
10. To picas an outsider, Mr. A.M. Clapp
gar employment to a man pretending to be
A carpenter, who la ao Incompetent that two
wlndoW'framee and Bash cost tbe Govern
ment about 180, their Intrinsic vain being
about $15. Ue also employe a machinist, at
full wages, whoa services ar wholly super
flaouR.
11. That, to offset his rtckleil wast of
money la tbe porch of useless material,
and to mak up for lb blunders of his In
competent inbordlnatci, Mr. Clapp has de
manded, for mouths past, that forty or more
compositor In the document room who
work mostly on badly.wrlttea, unprepared,
and often almost Illegible manuscripts, (re
qolrlfa th best skill and capacity In the
office. chall sH, distribute, and correct 0,000
"ems' In eight hours.
19. That because tbe compositors alluded
to could cot perform the excessive amount
of workdemanded,th Congressional Printer
dlaeharavd nineteen of them nearly three
months ago, and several aloe. Most of
IbcmweroUalon soldier and republicans,
and as good printer and faltbfat workmen
a wsreln the office.
13. Driving men la th Government Print
ing Office 1 Injurious tq tbe public Intervals.
Betting type from badly-written maouicriple
requires car and deliberation. Such copy
haa to b deciphered, It aenieconitrued, and
It grammatical com traction considered, co
as to determine the punctuation. All thla
takes time. Crawdlnff comDOsltora makes
foul proofs and addition! work for tha proofs
reader ana reviscre. ji n a no aeairvuvo
of material.
14. That, nnder former superintendents,
there waa enonau "pi" made la the otoe
constantly to keep on rasa busy, letting It
up, and another part of tb time la dlsirl-
DUUna; u. now, anurr too --pmnywiao,
v,and-fool!ihDollcv of Mr. ClaDD.tbe "pI
setter" and "pt-dlstrlbuter" are pen i.
wnai pecomee or me -pi- now i ao onq
sees any. WblOAby of the driven men make
"pi" It le cast Into come hot of $ld t jpe, or
put labia pocket, and, when be leaves tbe
office, thrown to tbe "foar wlnde of heaven."
15. Mr. Clapp Injustice toiome and par
tiality to othera la sorprUIng. While he baa
been discharging faithful meo, from New
England and the West, who were acquainted
with tbe work la the office, he haa Imported
many men from Buffalo aad other sections.
who haT to learn the character of the work
before they can fill tb Places of tbe men re
moved. He put hi New York favorites In,
easy or ravorea pieces, wncre ms arsitrary
demand e do not reach.
10. Tha Congressional Printer, after dis
charging men for vrittndtd incompetency,
took com of them back, and, after they bad
worked, several weeks, discharged them
again on the earn pretenae. They were In
competent at one time, competent at another
lime, and then became Incompetent again.
Some men who had been worklog on "lean"
copy, and could not set 0,000 "ems" a day,
he degraded to "piece work," (where ordl
narllv the men cannot earn aa mnch by one-
fourth aa by tb day,) aad when they had a
streak of Rood lack, by having "phat" copy
and earned mors tbaa lb day wages, be put
them back on day-work After some weeks
they had another run of "lean" copy, could
not com up to th demand, and were "
aucca to "pietjoworx" again.
17. Mr. CIadd. after barauloir many
flood printers and worthy Republican., for
wecxB, witu excessive aeweaas ana i a retu
rning xf discharge, and after finally dla
cnargiogucniacappea ne curoaxui mju
tlco by alanderlnr and vilifying them la the
New York; and WaablDgtou papers, (or al
lowed hla snbordlnalea 1a Aa io without hla
contradiction,) by denouncing tbem aa " In
competents," "lm,becllcs," sod "worthless
fellow," ' 1 '
LaiUV.lhA mismanagement and I j mimical
conduct of the Coagreaalonal Prloter have
becnvcryprrJadiclAl to the Interests of the
Government.
All of which It I conailenttously believed
can b fully proven. Many other serious
charge might be mad, bat If tbe foregoing
ar not sufficient, It wonld be useless to make
T t!2 more.
(- Tba charge wereewora lo before Jus-
titsuAUiubyuBcompMitonwBps name
ft tTI tDQTt,
In answer. Mr. Clapp filed hi statement
requesting the privilege of being present be
fore the commute durlog th trial.
4RBWIR BF THR OONOnRHlORIL FXtSTRR.
Mr. CJajp, being duly a wore, depose and
says that be entered opoa tbe dlseharg of
his duties, as such Congressional Printer,
oa the lth day of AprlI,I&d9,andhaillace
Continued to dlicharjre tbem under the law
creating eald office, with th eldjrle pnrpoae
of promoting tb beat laterssta of tb Oct
ernmepl la tbat department, by rendering;
lu condnct efficient, economical, aud Jail,
alike lo the) Qorernmotit and to those em
ployed la this DrAneh of Its Service. That
A baa labored aealously and Indmtrlously,
under his best Judgment, to devise and la
atltatesuca reform lo the nunagemeotof
uie aiuirB oi asua oiaoe as wouia oeas pro
mole Us ussfaleea to thl taiblie Interest
without extraveiranca or Wmsta lrt th x-
peadltare of thepublll moriey.
And tbti depooxnt farther say that he
hat been Interfered with ana embarraseed
la the discharge bf hi duties by eomblna
lion and tadtvlduala who hav attempted to
dlctaU to him what line f nollcr he should
porrudln tbeemploymfnlofprlatera, bind
tri,i$&d apprentice. That ha haa firmly
lvwiil th-i.l-lrfk--Beawlth MiJUIm
and prerogatives, until, the combrnattoae
ana luairiaaaia reicrrtu so nave in me ueuei
rayed ihemialros Ja hosUHty against him,
maajog toe ioax-ui(UTuoaia wno obtb pre
ferred the following charge their loatru
ment for accomplish jr his dishonor and
ismusai as a pDiia oiucer.
'In answer tothe first charge this deponent
would state tbat under the present onraut
xillon of this office Mr. N. Y. Ftbell Is fore
man of printing, with D. W,Flyno, John
Bbaaklla. A. D. timet and A. J. Donaldson
as hi asslsUoUi and, according to his best
RnqwiAageAaa ooiior, oadu or tnegeou
men la an experienced and skillful Prloter.
whobastcrreda regular apprenticeship at
tbe trade, and who la fully recognised by
th "Printers' Union" at an accomplished
prloter.
la answer to the second cbarero this de
ponent would atate that, according to hla
best knowledge and belief, with exception
of the statement relating to the "Coomer
clal Halation i," which Is greatly eia;
g rated, and an error In printing the "Fi
nance Report," It Is entirely untrue, Tbat
the errors that have occurred are such as
aro Incident to all largo printing establish-
menu.
Thla deponent would further state that, to
his knowledge and belief, the folio wins are
tbe facta relating to the "Commercial Re
latione i " After that work had been printed
and a portion of th typo had bcoa dls-
inuuiea ii waa aiscoverea mat in edition,
through an error of tbe Tbreman In making
op the numbers from various sources of In
formation, waa deficient lo tho "usual
number." This fact waa brought to tbe
knowledge or this deponent, with tha ng-D-eaUen
that tb work ahoald be delivered
with an explanation and an application to
do reueveu rrom rurnuniog iuc l.oou num
bers short. This deponent, after Investi
gating the ctse.deotded to reset th portloos
tbat had been dtitriboted, and complete the
edition the expense of this extra coruDOsl-
tloo, Ae.. to be borne by this deponent, If
on en explanation of tbe case lo the Com
mlttceon Printing It should decide, under
tbe circumstances, mat it was just ana
proper that be should bear auch expense.
The extra expense of resetting that matter,
aa carefully computed by th foreman of
rrlntlnx. amounts to ll.Out 31, as appears
I by tb accompany log sUlement marked B.
r In answer to tb third chamethla depo
nent asye mat in an iia material statements
It I not true. And this deponent further
etatea that from the record of this office It
appears tbat tho number of moo employed
and the amount of work done lo the ex
ecutive room daring the three months of
tae aa mi nut ration oi Die preaeceaaor, ana
Juit prior to this deponent's entcrJDK UPD
nis aaiiea, were as iohowbi
No at btB
Jaouary, lice
Fabraary.iso ......
juarcn.isw .,..., az
Total number of Jobs
Tbe following are the number of men em
ployed and IhoTnumber el lobe don In thn ex-
ccuiive room aanng'tne tarre iact monms,
under theadmlnUtraltoa of this department!
-. r. i . ' .. .... ....... ...
No of men No-ofjobi,
Ueeember. tSUO 42 tg
January, 1IT0 44 l
xeoruary, invH at oh
'Total suniaroJobit ,.. , ...1,113
Br this It a r wars that there were 519
more lobe done during tbe months above
named than a corresponding period of the
preceding administration, with only one
man auring two montns, ana the same
number precisely daring one montb.
And tbl deponent further state that tbe
largest number of men employed lo the ex
ecutive room under hit administration was
47, aad tbat was durlog tbe severe pressure
of the customs work, when lea or twelve
more could bar been employed with ad
vantage and profit to the pablla interest,
oaa mere Doea room lor mem in mat de
partment. And tbla deponent further slates that, to
hla knowledgo aud belief, tbe statement
charging that reserved work nns beea
"thrown Into the document room," " leav
ing, t hot In t the Job room nothing to do
much of th ttraeJf la not true.
' lo answer trf the fourth charge this depo
nent wonia ciate mat, in reorganizing toe
Government Printing Office, with a view lo
Its efficiency and economy, he designated
Mr. Madison Davis, an accomplished, care-
fa I, and painstaking prlnttr, as "preparer
of copy," a duty which does not belong
property to me foreman oi printing, ana
which, uuder hie other and pressing duties,
he could not possibly perform without neg
lecting others of a legitimate character.
This designation was made after due con
sultation with Mr. John Larcombc, a com
petent, careful, and ex perl weed printer,
who baa been In thla office sine Ills orrau
Ixatlorj.. and with tu'-V te-Intara ot like
tbaracter ind excellent (n th office, all of
wnom aoviseaitas lnaispensaoio to econo
my. And this deponent further states that la
his Judgment a "preparer of copy" la abso
lutely essential to toe proper conduct ana
efficiency of the office, and required by the
absolute necessities of the public work) aud
futlhirf that thla de none ah Would have bean
derelict la duty had he rirgtccted to make
sucu aesignation.
In answer lo tho second altetratlon. this
deponent would state that the present fore
man or printing naa oeen in this otuce since
Hay lasti that as assistant foreman In chargo
of the press room, until promoted to his
fireeent position, he proved himself a careful,
Dtelllgent, painstaking, correct executive
officer and good printer, all of which good
qualities be has fully vindicated during tbe
period that he has discharged the duties of
foreman of printing. This dcppivent has no
knowledge; aalo where thamsenl foreman
learned what heknowaorthiart, but tbl
much be doe know from personal obaerva
tloai be 1 a faithful, Intelligent, Industrious,
and correct executive officer, who gives evi
dence, la hie management of the office, of
une, it not cupenor, quauncatioue.
Onaaoi That Ih chief of th irttalSea
tloo-rootn waa dlaohariad from th Uorera.
meat Prlatlor OBlo for incompetency under a
former adatlDlatraUon.anl alao from a private
offlee In this city
1 his deponent has lo answer to mak to
tne aoovo coarge, except mat captain a
D. Brock, who fill tha noalllon referred to.
haa own represented few tbl deponent a a
Eood printer, and a brave officer la the
'nlon array during the rebellion, and aa
being well Qualified la the art to receive
the appointment of foreman of printing i
and, farther, that be haa discharged the
umic oi me I'rcaom uumiuu, aioco ui ap
pointment, to the entire sail i fact Ion of this
aeponent.
in answer to to sevenia coarge taia ae
ponent would stato that, according to his
knowledge ana oeuer, it is, in an its essen
tial statements, nuirue.
Ia answer to the eighth charge this depo
nent saya that, to hi knowledge and belief
It I oot strictly true i except, perhaps, tbat
h may hav discharged men for reasons
sumcient ror mmscir, ana wnicn reiatea to
tbe efficiency and good government of tho
offlee. who have been Union soldiers.
Iia reply to the ninth, charge, this deponent
wonld stat that th siereoryplog for the
Government Printing Office prior to his ad
mlnlBtratloa was done bv Mr. 0. W Mur
ray, who occupied a part of Us building free
of rent, and whose bills again it the office for
1608 amounted to $10.70 9T, and for I860
to 910,783 83. And this deponent further
ititei that, la tkl j chirp of th Trtunry
Printing Office, he fonnd connected there
with the machinery and tools, nearly com
f'lete, for a itereotype foundery, which were
raueferred to the Government Printing
Office without cost to Ue funds, except for
lb transportation of tb lam from tb
Treasury building to eald office. Thla de
ponent further ttate that, upon mature con
sideration, he concluded that It waa largely
for tha Interest of the Government that ft
should do th stereotyping fof Its printing
office la It own Interest, and on the 1Mb of
Scptambcr last he took possession of tb
premise previously occupiea oy air. Mur
ray for that pnrpoae, and, with inconsidera
ble additional expense for tools, dec. organ
ised a stereotype foRndery, placing to cam
lncharg of Mr. Alexander Elliott Jr., an
experienced aad expert stereolyper. And
tbl deponent farther slates 'tha he find
authority of law fortbUprooetflnx In chap
ter 1 of tha statutes relating tb public print
lag. Stereotyping bavlog become an important
and necessary auxiliary to th Government
Printing OOtre, this proceed log", lq the Judg
ment of thla deponent, waa not only Author
ised by law, but demanded by eonaldaratlone
or convenient and economy And thla de
xai)iu.Brnuia4a.uxwM expert-
ment haa been nroduc&lv of recalls which
fallv vindicate lu wisdom as an economic
measure, a appears from th following
statement of the earnings and expenses of
tb foundery, from th 15th of September,
186?, td tb 99d day of February, 1870, a
trine over o mooiosi
Vain of ateraottna ntalaa mannfaa
lured 4014 U
cipeaeeoiieor, ae i,m si
Net earnings., s is M
This enterprise will insure a net saving to
the Government of ai least $0,000 per annum.
In answer to tbe tenth allegations, tbls
deponent would state that they are on true,
except mat neaia. on tne reauest ana rec
ommendation of the Hon. Phlletus Sawyer.
member of Congress from tha State of Wis
consin, accompanieaDy strong rocomoieuaa
tlons from tbe two Senators or tbat State,
employ Mr. T. W White a a carpenteii
thle being th ladlvldual, a thlc deponent
Infers, referred to In tbe above allegation aa
"A man prctooaing to no a carpenter."
And thla deponent would farther atate
that the allegations relating to proof reader
nd copy-holder la tbe Government printing
office are made without any adequate knowl
edge of the necessities of the office, or the
sute of the work. There are no more proof
readers and copy hoidera in the otnee now.
nor have there been at any time under this
admlnlatratioa.wlth the pressing neceaaltle
or lu Increasing business, than have been
ansoiuteiy requirea to aecompuau mo wore.
with promptness.
Ana lunoer, ioi aeponent uouire ubtidb;
appointed a " chief or floor-hands," and, to
hla knowledge, no such officer exist la the
Government printing office.
The a worn assertion, In general terma,
that thla deponent haa been guilty of a
" reckless waste of money la tbe purchase
of utclet material" 1 withont specltlcatloa
as to what tbat " uielesa maUrial " coniL ta
of) but tbi deponent will make answer
thereto ta term quite a speclflo as those
ConUtned la tbe allegation. This deponent
denies the truth of IhVchargf, In whole and
In part. '
And this dapooent would farther elate
tbat he ha carefully and faithfully read
over and considered tbat portion of tbe paper
rcrrea to mi aeponent tor nie answer
which purports to be Charges Noa. 13, 13,
14, 15, 10, 17, and "lastly." to ascertain
what of Importance against bis official con
duct and character le set forth therein, that
he might mak appropriate answers thereto.
and tbls deponent le constrained to say that
he finds little els la thos wordy paragraph
except reckless aud questionable assertion?-,
futile attempts at argument, and pointless
and pitiable efforts at wit, with nothing
thercia conUlaad, which, rlara to th dignity
ofa charge against hi official character and
conduct worthy of notice. Thla deponent.
therefore, declines to make further answer
mereio, ana neaoea ao lor ma mnnor reason
that he la inclined to exercise a kind con
sideration for four misguided and mallcloua
loaividuais, wno nave in mia caso volun
teered to bear false wltoesa against a neigh
bor, and who evidently think themselves,
DUll.UUaUlJ, UtUCI 'lUBiiucu, u uiavuaigo
the duties of Congressional Printer than thlc
deponent. alhoi u. uuarr.
Sworn and subscribed to, this It lb day ol
March. 1870. before me.
J A MIS DOHALbSOH,
Janice of th Peace.
We do not pretend to have given more
tbaa the aubatance of Mr. Clapp'a answer
as above. Ed, j
Accompanvlog the antwer of Mr. Clapp
are inter bjkuwi uj waoijiuur prcaameii,
,...- .ii T k . . r . --
endorsing air emeu as a competent press.
mao from H. O. Oils, late foreman of print
ing, explanatory of tbe "commercial rela
tions matter," and showing tbat tbe work
coat $1,094,81, and swearing tbat the charge
In thla respect wa maliciously false aud
nniruej iron, -tonn a. o nan aim, loremaa
of the "Job" Room, showing that the
charge In regard lo hla department ta un
true, ana atating mat n anows tnat au
cbanree preferred bv Incompetent discharged
printers can be successfully refuted by an
examination of th book! from H. T Gro
sboo, sutlng la general terms that the work
at tbe office Is properly and economically
donei from John Laroombe, la regard lo the
importance or me omce oi preparer oi copy,
Agreed with by Wm. Frankllo, Edward M.
Agreed with by Wm. Franklin, Edward J
Sneddon. Dv W. Flvnn and other t from
Sneddon, D W. Tlynn and others t from J.
II. Robert and A.N. Thompson In regard
tothe efficiency of the chief clcrki from A,
D. Brock, disproving tbe charges made
against hlmt from fifty of the compositor
empiovea endorsing jar. uroca printer ,
rrom lion, rnunns oawier cuuorsiug u duo
aa a good nnlon mam from a number of the
compositor la regard to the floor haudst
from Harper Brothers, Appleton & Co , and
Thomas N. Rookcr. showing what ther con
sider a good day'a work and what a fair
price.
NavIl Baxx Tor DisrcTiD FarraoVt
Lrttrr. The Speaker laid before the Uouse
of Representatives yesterday, a communlcA-.
tlon from the Secretary of th Navy trans
mining In compllauc with a resolution
adopted oil th 10th luitaut, copies of tele
grams, letters and affidavit or Paymaster
Thomas H Looker, United Statea Navy, In
relation to a letter recommending assimi
lated rank to staff officers la tbe navy, and
purporting lo have been written by Admiral
Farragnt, but tho genuineness of which has
been denied by the latter la a communication
to the Secretary of tbe Navy. A copy of
which has heretofore been laid before tbe
House.
In a letter to tbo Secretary bearing dale
March Ttu, 1870, Paymaster Looker aays i
I, oa Saturday, saw the letter, and atato
distinctly ana positively that I reooxalra It as
on which th Admiral iv tomaln pcraoo at
tno time ami pill epaatuau mi aaiuiwi.er
la la my haad wrltlur) It was my composition,
aaalalod h aoaor two of nf Irlenda. and hi
i im oomuaiiiiDD.
friends, and h
slgoed II then aad there aod gav It to roc, and
1 ranna-alaa hla atroatura and identify It aa
well aa my own hand writing and composition
as well aa lean know or Identify anything la
tha world I repeat, I declare and moat solemn
ly the truth of this statement, Ih genalncneas
of tb letter, and that th Admiral gav It to
me, aad lam ready, willing and anxloua to
test try to It at all times and In the most cole ma
meaner ponlble "
Paymaster Looker aMs the fallowing In a
postscript
-- i a AUDitrai atuiiiiy naa iuiuii. .uu uui
re member tog the fact, e(ay ', ha failed to
" Th Admiral sim.iy naa mrjrouea ana not
reeognue oia aivoMure. mnii piam ana
hooett latcipralatloa of th matter, commend'
nni iDtBiprsiaitoaoi in maiivr. aummroa.
IngltaelfatoBeaand undoubtedly to any un
biased aod fair mladi and I must add th-t th
fetter was given amidst the whirl and haste
the good aad gallant olJ Admiral, as I well
recollect Being still sick, 1 cannot gat tela
grameor letterc to htm or b him In peraoo,
his illness being serious I hay telegraphed
anu WIIiieB, vui ia -am. -
Thla sutemeol Paymaster Looker subse
quently put la tbe rorm or an affidavit, which
accompanies tho papers sent In.
Tbe 1'eldl of Reeka Railroad
Arm apoli, March 31 Oovernor Bowl
baa signed tbe bill extending th Urn ror
the completion of tbe Point of Rock rail
road to tb District of Columbia line three
years. The original charter requited tbe
road to be built In flv jean, which lithe
iplrei to-dr.
THE NEWS BY CABLES
TF4IAF. OF ritlXCE nONAPARTF.
Organisation of thaCAnrt-AfUIomii
Impiilar Rceaiai-TaklBC of
friitnny-A Cos tern pin ana Wlt
nean. Tovri, March 81 The nigh- Court wa
organised tbla morning Conspicuous among
those la th crowded court room were
Madame Nolr and Lout Nolr, mother and
brother or the deceased. The Jury wa
worn In at noon, when the Prloc Flirr
Napoleon waa brought Into the court In
charge of a captain of gend'arme. Tbe
utmost atlllaesi prevails Tb scene J most
solemn. 0 rimer read the Accusation. Tb
Princo waives th recital of bl tank and
title. Tb usual tnlc frog tloo e were ad
dressed to th aecised, which he answers
with great self possession. Tbe article
tending io prov the criminality were laid
cm detail before the Trine. Tby con
aisled Of tn ptsloT, a cab and two hat.
Th president of th court delivered an
eloquent address to th Jury.
Tbe commissary of the police testified to
taking the deposition of th Prlnc Immedl
atoly after the occurrence. Th evidence of
the secretary of the commlasary corrobo
rated that of his chief.
Th third wUness waa Ulrle Da Fauvltlc.
Hla testimony was listened to with great
attention, and be waa aubjectod to a rigid
croc examination.
PaschallGransset was the next witness.
He wa brought In la charge of two gen
d'armes.
Hit replies wcro so Irrelevant, aud his con
duct so defiant, that tha court refused to
hear him further. Ho was pronounced
guilty of gros contempt In language, and
on requisition of the procarenr wa Vemored
to prison. Ills deposition was read In his
absence. The conduct of Gran sect Is gen
eratly condemned. M. Falnrllle waa alao
greatly excited, but hli behaviour gain in
comparison with that of Granssct.
"sirAiif.
Tne Trnee ai She Corlea n r !
Hensa.rltB.bl vrerels TJbA by Prism
Tpl WllkiArawn front Ihw Catbl-
mel apeetalaileaia it to tbe rntnre
Midrid, Maach 21. The truce exlstlog
between the parties la tb Cortes haa been
broken, th Untootsta having sustained an
amendment tovSenor Flguero.ee' new loan
bUl for ten mllllona sterling. The passage
of this bill tb Ministry had determined to
make a Cabinet question. Daring th de
bate General Prim used these words t "Since
the UnlonlsUi giro us baUle as Radicals
lei us defend ourselves."
Thts declaration caused Intense excite
ment, amid which Admiral Topete qn tiled
tbe ministerial bench.
The amendment waa rejected by a rote of
123 to 117.
Madrip, March 31 Admiral Topete baa
withdrawn from the Cabinet.
H la asserted that Serano wilt resign the
regency.
The future course of the Progresslstae la
doubtful. It Is not known whether they will
unit with th Republicans or with tbe Agl
lata for the restoration of the monarchy.
MEAT BRITAIN.
The Vomlsr Boat llaee Tbo Crow
! Ceusnaoa Prate tleTatnrrow
Harrow Eeeapo mt Adelaide Paltl
Lokpow, March 21. Tb University boat
crews win commence practice on tb Thames
on Wedneaday next for their annual race,
Th aubi Illation of Dalbyshlre for Uonbln
a tho atrok oar of tbe Oxford I consid
ered fortunate. Tho conservancy of tho
Thame hav Uken unusual precaution
to prevent Interruption or accident.
A correspondent of th .Dai TtUgrtph
cays i "Adelloa Pattl narrowly escaped
death while returning from St. Petersburg.
Th car In whleh aba was traveling took
fire while the train waa In motion, put for
tunately tbe flames were subdued In time to
prevent serious consequences."
ROUE.
XtTorlalACaaelllas the Oppaneiet
f Infalllbllll-r froweb Kepr
entatlea nfnB)4.
Loxdox, March 81. Dispatch c from
Rome represent that lb Pope la nslngevery
means to conciliate the opponent of lafalll-
blllly.
Paris, March 31. Th Toys newspaper la
assured that a reply ha been received to
Count Darns note, and that the Papal Gov
ernment refuses lo admit French represent'
tton lo (he council,
fhobi Hiaaisiippi.
UurmrTera-r3lla Letter cfKl
pInailem--4jsipfiklBiMxerReeavff
lop;-I'reeecdtaiaja (b lrgla lo
in r a.
JaCxsoR, Miss., March 3110 p. m.
E. M Ycrger returned to thle city yesterday
morning, and voluntarily surrendered him
self to Sheriff Lake. He ha at no time
since hi escape, one week ago, been more
than eight mtlea distant. He addrtased tl
following to Governor Alcorn.
"IIa?U lieraed that Iheaharlff and his sab
ordloat aad perhaps yourselves bare bm
aaDatirrul far imioi. aid nawllllaa' tha la-
Justleo akul4 lest la any quarter, 1 hay vol
Ufjltalll lIUIWU . ((iavai. A yiuf .k
klodly fseUag for tb oStiera, who hare
shown m a maeh oourUay aa prison dlsel :
nltna will allaar. nrannla tarn la I nil action,
Wearied almost beyond aoduranc by long
coauncmeat, my mind tortured by what ap
pearedtomc coatlnued aad unaeteaiary de
lays U brlngtcg my case properly before th
courts of tha country, I waa possessed of aa
ungovernable dcslrato breath once more th
air of freedom
ir oi irtfaoui
It mi alaraaa m latantlaii ta rat urn at tha
proprr time aad ataud my trial. If 1 have
violated any Uwa of tbe land 1 will aot ahlik
fualshmcaC, aad I now await whatever aetloa
ha autharltlea Bier take, t orefec to ret am.
aod la the meaatlm oaduro any s uteri.
ratner man me innoaeni mouia auaer ior any
aal efulo.'1
Th aharlff refused to deliver the letter,
not desiring Mr, Yergor's defence.
Capuln Myers, reported some days sloe
la a dangerous condUlon from a blow on tb
bead, 1 rapidly recovering.
General J. C. Webber, appointed Mayor
of Vlcksbnrgby Gen. Alcorn, was confirmed
by the Senate to-day.
A resolution was Introduced declaring
th election Of Slate printer and librarian
unconstitutional, Inasmuch as the Legisla
ture had not submitted their resolution to go
Into Joint session to the Governor for his
approval a tha new constitution provides.
It Is made the special order for Wednesday.
Governor Alcorn sent la a message to-day
recommending a speedy organlsilloa pf tb
mlllila ou a peace basis. Arms and ammu
nition are to be placed at convenient depot.
and If the militia 1 called Into active servjc
the district rendering It necessary are to
par lb expense.
Legislation, thus far has beea confined
principally to local Affair.
A larg numba r of bill Incorporating
railroads hav been introduced, and many
plan for tho reclamation or waatelaoda
submitted.
y.c;llleii srTrwiae Klsblo.
Vatuotxrnu, March It. Tb lVloUie
Typographical Union of Philadelphia ba
admlllsd to membership a lady who Is now
engaged, la stujjtog th profession lu ml
cltr. and who support herself by doing
I cotapoi.tor'i work la her ipar tlmu
nrcBifoNn
Correspon-ifHeo DM we a iJaioral
Canbyand Javrqr WAlher Ar
resl of new Hrott, lb adr f
Cahook'a Hpeclaipotlec-A llllsjbl
niaturbaaiorj m
RicnOTp, March 21. The following 1
th correspondence between Gov. Walker
and Gen. Canby to-dayt
fiBlPOVAttll PSPABtNawT f YlBfBIA, I
., - RiriBBQin. M-rtkll, 17.
To f Ktmimr, OilAerf C Walk raaemer
pf trmtnta
ib: 1 hay the honor tft acknowledge the
receipt late moralagof jour aommoaieatloa
of yeaterday. I eooeur fully la your eUte
meal of tb oastllutlBBl aod alatut laws
la relation to Ih employment of tbo military
arm of thcOovernmaat araleit Inrastoo aad
domestic vlolBe. Th raise In that respect
aedlo reltlloo to aid that maybe eiren th
clrll authorities la thstnl of tk nroecee,
or In thoenforeemeatof thedeereooftb civil
Bourtaro clearly lakl down, bnt the Ultras-
iioaa oi lairraiiuaiaia niititirroi war,
referred to to ray eommuBlealloa of yesterday,
tlta more particularly to direr eat aad ox
ceptloaat eaaea where one or the other of tho
partita to contest disregard tk usual Jogat
their rlaRtaby art bar aaaaaa,
Uaaaa ot Ihl klad fcta
(utri u j nuit'ii " iaaiBiai-1
wt bean ua
la other States, allhoBtb tha iDstructloea re
ran d to relate espeelally to Ih former. Th
doty Imposed upon military ooms-taadera la
eaaea of tble klad ta to mak timely dlspoat.
lion oi irevpi wnu iar ia riiioa io appra
hrod a necessity for their use, and by other
Interposition between hoatlle parllea avert
tb dan-are of eolllaloa. Department com
maodere, and la casta of oeeeialty their subor
dinates, are cKpeeted, la this retard, to er
elaaupon their owo reipooslbillly a wlaodls
erelloo, to tbe end that iaaayccntthcpae
nay urn i(ci,iir. AJmw an qutingii, ta
vol red In lb controversy to be settled by th
appropriate local tribunate.
I am unable to ceo tbe distinction whleh
your excellency makes Th Condition oftho
ally waa tb subject of two eoafcrenetsi oa
the evening and olrfhtof the ITth, aad of tha
seonodof these son ft reacts von referred tha
consideration of lha subject to Mr. LI lycos
and myself, and by reason of thla reference
ser era conferences were bad with Mr. tily.
son and on with 'Mr Caboon, In tho en.
avoided whll that queatloa was pending.
Falling to effect aa af rrement aa to the
uni ai 10 io moa
bU ba aubmllled la
a wnien idb quaaiioa anv
tb courts and aa to lha joint ocaupaaey of
tha aaarkat hall, tha reaDoaalbllllr reatad oa
me of taklog all Irgltlmata step oeeeasary aad
E roper to prevent breasAee of tb pcae or
aellle collisions between eltlieaa.
I reeorniec luuy in aruaaey oi mis quea
tloa aodthc vespoastbllltlea that 1 hav aa-
aunaj, but 1 a noma nav lacurrea a ur
graatar reapooalblllty If I had failed to later.
roaa man idui pitJivai oiiiiTa wnun, wiia
b faela b(or tn was leevltabt uoiaaa that
aclloa bad been taken at the time, and aa th
action of th military lathis and almllar easea
Is forth purpose oaly of prcvenlUg bostllo
collisions. 1 am utterly ueaM to at bow It
aan be attended with any ether result tbaa
th preservatloa of p ace aad order A eony
of Ihla eorreaoOBdene will bo enbnltlaJ tar
tha Information of the Seeretarr of War and
tb Preildrnt
ytrr reepeeiiuuy. your obuant eerraat,
lR.O.CAltBT.
Brevet Major Q Caere I Commanding
CoMMoawcALTa or Viaeiats,)
Rxscrviv OsraarBiar,
SfCBHABB Ultfkll. tiiTlt I
Brt Vnjor 0ral Out4y, ttoma. vf img ie-
iei 1 have tha boa or to aakaowtad-a tha
receiptor your faror of tho otb loataal, aad
while I do not dcslr to prolong tbls corres
gurnir, iui ar iw DoaarviiioBB woiaa
hlnk II Drone r for tn lo mak in eonalu-
ding tha aame. If 1 usdersland you eorrectly,
Iuu iuiij ri iu nj ,i,irniai di iui iiw
r virtue ol which alone tha mllltarr forcaa of
virtue of which alone th military forces of
the United States caa bo lawfully laterpoecd
la lha admlnlatratlon of tha affaire of i
BiaiBia tna uaton. vou thus rial
eonaclaattOBily eonceda that there ii
tttaUta tha Uaton. You thus rightly and
eonaciBBiioBiiy eonceae mat mere is no war.
raat or auihority to rouad la tha Uonatltu
tton aad Uwa of tb Ualtad tttatea tor your
aetloa on Frtd y laat, to which 1 took excep
tion la my nolo to you of that data
Hut you shield yourself behind "orders and
Instructions" from th President aad 8ecre
tary of War, and aom preiUBti In aomaei
tha Northern btatee. 1 hav already eald. la
substance, that such orders aod Instructions
should b construed la thought of laws funds
mealal and statutory, whlsb. It la to be or
cumed, authorise luelr lnusnce, and that by
th application of thla teal you would Rod
tbat even Ibti did not Justify your action)
aad you will permit m to asy that no number
of precedents can Justify a wrong. If your
eoastrustloB'ef your orders and lnitructlona
ha correct, ifaey ought at one tab modified
and Disced 1b barmoar with th Constitution
and 1 wc of our country. Tb posllloa wblah
you seem Infercatlally to assume, that the
peculiar character of th coo trover iy bat wee a
Mayor EUysoa and Mr. Ueaooa affords a jus-
tinsatloa lor your interposition, is evidently
ue tenable,
I do not Rod any authority for it ta the eon
dilution or law, as to tha ostruetloa of
which It appears w ar both agreed It caa
only be found. If fooad at all, la the lltudlnoas
eon at ruction of your ordere asd lastruo
tlooe." whleh rou mslntalo, and which, If
riureued to Its logical aeqocace will reduce
b Uolttd State armr tn a mar notice fori.
eventually eupersedlne: IbeHUtoand munici
pal con serve tore of tb pcae throughout th
country. Ac matter-of fact, X alao utterly dis
agree with you tbat there waa aay occasloa or
Bccesslty whatever for any tstcrfercoc what
ever, by any extraneous authority, la the
auairaoi tnia cur, out oa tn contrary, it ia
my eoaftdaat belief, as beret of or axpressed to
rou, tbat but for tb hoped for latarferane of
ba Federal military, lb disgraceful rebellion
against the lawfully coaitltutUathorltttsof
this city, on th part of an ea mayor aad a
few Irooraat aad deluded fallawera. wonld
d nr ibiivu vn Hour.
1 am exceedingly (ratified that you have
decided to lay tbla eorrcspondenee
uaii
if or tha
rrasiaent ana seeretarr oi war. Mrni
My perioaat
kaowlcdgaef and eonddaaeeia th high sol-
dtcrly aad st attain an i hip ahlliUa of both
iuwib BKBiiad lUBBuoaarieB loroia taaa i
should for ona moment doubt that they will
promptly relieve you from tb execution of
lha orders, which if your atruUon obtain
ar aot warranted by and cannot ba executed
without a violation of the fundamental and
statutory lawo of th United Butcs
With aeallmestc f high esteem, 1 am, gen
eral, very respectfully youv obedient eervaat,
G'bbtU. Walkbb,
Oovernor of Ih Commonwealth ot Mrglala.
Thla afternoon Deo. Scott, colored, the
leader of Qahooa. colored special police
force, was captured by Ell j sou's" police. It
waa la front of his house that Bash, the spe
cial policeman, was kitted last night. As
tbo police cam near thCtty Hall, where
Bush body wa lying, an excited crowd of
whites rushed on Scott, aod commenced fir
ing, shooting Scott la th wrist while la the
haadsof thepollcf. Tb police afwr a short
fight beat tb crowd off. and got Scott safely
In the City Hall.
Clatrh.
Richmoxd, March 51. To-night, at 11
o'clock, all Is quiet. Raaolatlons were la
troduccd la the Legislature Closuring Gen.
Canby for hi course, and u-kleg Chief
Justice Chaio to preside at the hearing; of
Cahoons motion for Injunction. Both were
referred to committee.
TEHNENIKE.
Tbe Ueparl d Oalra" 1st lb Stale
Txsa He beet Fnaid laseat la;ai I ea.
NAinnixx, March 91. Goy, Scoter re
turned to tbla city to-day.
Randall Brown and George Crter, colored
men, who have taken aide with tho advo
cate of Congressional Interference, were
aummoncd before th grand Jar' to give
Information touching the alleged outrage
on colored men reported by them In a letter
to Washington. On being, questioned they
tated that they had n$ personal knowledge
of such outrage, ao 4 "had oovef been Inter
fered with themielTts.
Tbo Union soldier residing tn the Sixth
district of Davidson, unit la a card denying
that they had been, ordered to leave, and
that on of them wa hanged. The story Is ,
A hoax i
It U reported that tho school fuud Invest,.
gating committee hav discovered that a
keg of gold belonging to tbe back of Ten
neeaco Is at a certain point, and that alepe
will be taken to gel It.
Alteia.pl la Aaaaaalnal ax Brother f
Cutact
NawVoRK, March 81. A.Epclal to the
JtralS from Key Weft say an, pqmccessful
attempt wa mad to assassinate tha brother
of tb supposed murderer of QuaUuoq at a
Cuban fair held there. Th wound was
tevere, bull not considered mortal. Several
Spaniard who came from Havana aromi
pectid of complicity la th affair.
IrlT-tf 1IUUiliMl.kin.

xml | txt