OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, March 23, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-03-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

rT-
srv
tr-e&S
7
lr
-r.
'1 '-' .
YOLXI
WASHINGTON CITY. D. (,, WEDNESDAY CORNING MARCH 23, 1870.
INO.,100.
U ft
Auction 8aIm
i)T WH. Mm WALL. lO Anill.
ltTBtt BOOsad O'ltntH -r. tBa?lrAAl
l?MU Aad Mlalh alr-a.
CORkTABLB ARD TRMTBR'B BALI
p, f iht J4 rards fi Wtablla
aaaiy, Vt V ibjb;h"i, hkiiwiik Ba
.AtM r?r in TmU aaiaad la a 4 4-4 f Inst,
'will Nil sl pahlia eaetloa, lr ah, al Wm U
fall CBrUBma,fa UaeUref Waib-
im d tf , rnoftnpkj, itiui day f
Marahlaatat. al III v'cfoafe. n,ujj hem
pwr Ba1B. at lta ttollaroaa !. aad ft
arfaqaaallir af Hoeaakld,FBrllan, riili
lag frtlr, DadroflaBBjtatBrallBra.A.
m.10 AtaUtsaart,
B
r COU PER A LAT1HKM Aart'r
i(SitaftMMtaJO.MOulr-Voi) i
Uveal tarser f raaairlTAal avtaa4
HITWIIIIMI. -V
Q HOVIEItlLD rVRNITDRr, IIOBIEI
AWDQARIIAgBAT ftboTIOlT
OftTHOKIDaT ORMl?0. Marah tlib,
1TJ. al 10 a Mt, at the raldeaa i f aaral
Hi Bat. I. lllSBlaraath atrtal. b
IweaLaad At eta . wekall U Hi Built
haUrartlur, Crtlat lit tTbrtrv At, At,
aia fart
Wftiaiiftftft nfrrr1rrtrtlti
VAbataar Mabl KtTkM
MftUcltUlI Balia, wi-dow Ihadea
r raraitar.
BrMiaB lpr- IF Vrpla KU1
tfulrOartleadMaUlar .
Barbie-top Bareaaa ad WakatAad
BdatMdeaad n4fkH Looklag 1iiMl
0atl1t. with WerdreW
nalraftilaak HftltrMM
Cklaaaadaiaea Wri
llvtriaflMTMj JUMffftU
CtoklBC Btor ft4 Kile KqlelWl
' aIbo. Atil'aWit-tBal
Apalf f Tff Ir Orr Hre-a
OaaUUek Ua,lkeraddlrhBrBSI
family urrlf and Uara-e
COOriB k LATIMBt,
MB J 4 ABttUftffBi
T
Y1T t WAI.LACW.AMltiNiiri
Maw Mtffala Hoi lit I or.
M. 000 All 909 PeBattlTBBlA ftftt l4
H1BIB rl(,
CnANCIRT HUB OF YAMTAbLB 1BAL !
f ATI tttiK Ml BURR Or nlZTII ITSB1T
wrr kVb l trjiiir hobtu. i wau-
TOKCIrr.P. C.
(b Pf trtta)f a 4fMf ! Crlfflk
Z DUtrfat r ColaabU. la aBaaaarri u4a
lCltk4r f KftM. t!W,la UatiMr -
t mW V. 1 r?, Dockal Ha W, Ik it4ar
1ft4iIIIaiMfaraiAlAatlna. t4ibaktab
lt)4r kBpraatU, MOIfOAT, lBlte
4araf rtl II7J, Al a'aloak p a , ttrtala Hal
luiai.bfBB'pftMaf LoHl aa4t ta aqaar 4J.
a4Bafib4aMJirat UMMi, Ulaj rti
Ll JU.1. fc'alaalaf o laflk L trt. Ill faal
(raat Ik lariawMl aar r b4 L atrt a4
Ink atral !. aa4 rattac Ibvac wat
4 LttrtUfti aaJfeMk of ikitl4ik nk
EfairtktkrplMaMtac prt af Lt 1 a4 1 ,
alaalaf BlBtkiraiwai4lll lifMirraai Ik
rtliFraiarrIMiih amat waai Latrt
el H,i riU( Ikaat rtk l 1-11 tU l4
a Kf tkAtwtlAa4 wvatllllMl.
Tarai' ilt Oaa Iklri taakl kaltaa It all,
AwalT a4lllti BBtka la )( lkar
kr.wliklairMlt ia UtlaU krtar4 ltd
full pAfaaaat of parfkftM nar O ib Ini t a
JUO 4awaa4ar aUia Ik tkr.Li 1130
i aiikitajr bbU If laraiaaf aal kaal
B)l4 wllkwllkla If 4tb ftfWf ik4araf
, raaftl wtll M A4 At Ik eal Alirltk
jaUI 4Jir ABatlaaara .
BY COOPER LATIMRR, Anei'ra..
(Suaaaorslo Jaa O UvOuIr fcUo,)
lkval r PaaaarlVABla btbb a4
AUrtatk airtat.
TBOtTIfl BALinpTuAOtfiriCBnt RII-
Bbioi AifnowntfnDiitiiTOATKoir nTH
TRIBTWBiT.BBTWBIllBAHb t feTKRBTI
Galaraailr Tltlf a4m4 artrtat4ata4 Jab
rrl3, 1M.jb4 tara"a4 It Llbar Ta4 RRfJ
li r, fu)iJaiftl or Ik laai roor4lrfl
tr WaaklaiMB mbbit. D, O. .1 will II, AtJEA
Sillii TIIUMDATilka 3lai 4r '
artk.A D.UTAkl fta'alaak p aa la fraai f
prHla.ll tkaa pltraa aa J parl f f ra4
lrlaa aJ b-ta la Wfa.blifl llr 0 C., aaj
kawa aa ikawkalaafltflajf II a4 Iaa4 Ik
aatbl4falhf iaak-arUlB II la aqata
Wr4lt.kaviaf Arralr IM faat IDilimi,
in wavi aia nui imi wvat nuni m
r ainaia artn riiiui vui pTa itari
a4 iMprvad b ikai btlaBtUl aad kaataow
Tbra aiorr Bnak raaldaaa', wllh ar
riAKAlaaa. a.Bil all Iaa4ar lubiifl
atorr Bnk raaldaaa', wllh brawa.ftoa
Au I A4 CarrUc Bi a Ik prtoU! lf
aralf Aa Alibi aiABika.Brlth Utrtl aai
ki JtaJiif lra (Milkt aramlae. AllaaavaT
aaa4 alaai pa BlalfpmrkAMr IJUS
. MiTcniLU .
C00MR LITIMIB,
AaatloBMr
G
OTMSWin BALI.
BVUIV K. F. ABBA. t,()
OVflCBlfP f OF IMT1.T!EMIIA. I
KICHMOaD. Vi MfkB,H0 I
win a ai ii paaii hiuii.m imviii
April A. lSN,at 10 a. m tk foftawlBf pablla
Daiiaiaca ai ihbiiih.i U
Oaa Vrama BaU4iai. M br W.
Oa riABi BalUlBf. M br II, f tUry.
OarraaiBaiUlBC.rS2.lAtorr. . , ,
HaarnmaBallalar. idOb TO. la aaria.1 Atari.
Tar ma i Cab1aDaiU4 ktaUa aarraar.B Ik
iil f b1. with 4pall l taa par aal. Iron ah
prkaaar fr b batUlat wbaa alrach ff
rartkra4ltloBama4kBwaatttmar aala
Br Brvt UaJi OtMniOO. StZ'4
GamUtlar. ... "ABLT ,
BapartBUaiaalof BJaMlloa, Bartaa !L,V.aa4 A.
aa4, Bialft Vf VlraiBlft..
VALLEY FL0UB.
WbAfkUil1rkA4i:alUAl br4af
fLOUB fraai lb Vallar r VUaJbI. f 41fftrtal
era iraai wt .
jioob, wr.nDEanuttx aco,
K. PrlA atil, AlaiaaJrla, Yft,
HklT 1r
1M WHOM IT HAT COMCEHH
g
rik alia f B saiarr atrl.alwsaa Sliktk b4
II alb aa4 Boaaiarr atnat. s4JsIbI Ik flvla
KIBia BBS vnniuT arat. jBtaiB !
aaaf Uaaal PlMabBl, All KftrtUa blMllaA' U
li riiiiliirit lulaia Lbaba aollaa.
rniM imiii 9
HI ibabdToil,
f wrbliai U ib
of lb 0aral taa
ar Aon Maiaiaair raaeaairBiii
aaj Hiii ibb viaDiiaiaaroi
JOHN SAUL
fapatrsltr (Alii lb Altaatlsa f Ib PtblUU
la tlaaalt jartna f OAK DIM ARD
ILOWBAaBBDri wilfh r tkta himi ttlkl
tqaalliy PranbUioag sipcrlaaa l kh
4 tr4s sad tka a4a a
r a-a f w
SALT! SALT! SALT!!!
Wa kTft a kAi4 Ail Art Jkllf zpiatlaf ptt
Batii UBRMiHOI All
Afollaspplr(
GROUND ALUM AND FINE SALT
DIBBOT FROM LITE SPOOL.
Wa bat aUo rail iapplr of
TURK IBUBD SALTUSton.
W Vr ba At t arr Uwaat Baikal raUi, Ail
ask WaaklBaioB Aaalara tall a4 a balar
parvkaalBf Uwkar.
UOOB, WKUDERnCRN a CO.,
V a PalAi Alrl, AWiAkdriA, Ta.
abU'dlw
GOVT IIAUNIMN, WAGONtf,
aADUXilM. Ac.
IbATaoAhBBd1 AUrfaaHrlmaitfaTariusat
Xoda. aaak a wkfI sad Tmbi tUraaaa. kssTr
atbalaaa Uaraaaa, foA a aawi VYaio aai
Klllaf Bridl.a. Usraaaad MaUdallari, La".".;
PsibUAAdllMUKsfas. '
nLACUHUlTIIS. CARPKHTKns.
AidftlbarTMla.BatUwa, AiTlla Vlaaa, liana
aad Hat Mm. Im1 Br,lrA Balli, A,, saw
b4aa4 baad.
GoTemtotjut C'lotlilus llootB,
Nhoev, Ac.
faTMara Aid -tiara will da wall tiAlAt uj
AlMk blorspBrskaalBBalawbar.
B. B Uaaa, 1MB, Mula, a , akA la z
ba..(rdooi-- B a. WIIKKLKII,
IsvaiU alral sad Caaal Brldia,
Mite
Roaib aids.
aa Biora. lo win
1.11J AilllUr Vll RaJJIa. tanalri. al ll
LsBla Araatal, Atlaaoarl
. l.luo Arltllarr Valla laildUi, KpAlrab'a at It,
Lal AtmbsI, MUasBU
""1'I "TTixMiart, at jaiiaaf 'inaoia,
M Aiitllstp Cl ara, At Kock lalaad. llliaota
. Tb
Hiaiilftl Billha
r-ipala m a .d4a4 lo lb alaralfaad.
ador adPrafoaAla tot partbAaipc Bad4lt All
iaBpiaab8Aaaaat lkllAaarr lbAra
tal fei ftlbar UfBraiaiiaa applrlLikd akisra
l,VA&4i BTt.CoI.O.I.A,, MAj'.elVrd.AMt,
m Itf Tina Of BB IIMHWiii i r ....-
Ol -lriBrTw.r-llnd IbbaWi-I dad
MS) (ra-ffrata V 1 y'' sad Jail VlaMr,
m Si wlf;, ivflil Cbrialaa. . -
Hettnko ft. II ft. aad rB-rdd la liter
Ik..
01. foil.
r
WtaRlMTOf. p. 0 Ttb IB. 1170
jrallMlaktnkrfiraalkall kAfapplla4ltk
Caj )' f Iks Oaaml Lsa4 OBas for .
apMlAl warfAAl f sTTr (sr ppsa4 varasl f
tbmbI Ub4. B-r4lai I tk prillB sf Ik al
b hl atnra wllb la pa I ira
fLOWI BtkpA, atbriai all lb BsvalllaA
ffa BaiiA4 a4 (J Ooatlaaal.
Tka MOir THt ar vtfareaa aal wall
frwi, MaaiaUBf Paara (at sadar J ab4 4wii.)
rim, OkarrTt Aprlaal. aa Baalarla, A
OALAWAHB. COBLbHl), ftU all lkatrtbrI
K' rauA Jrapaa SlrsakrrlB. Bipbrr aa. BUak
rrl Cirrsala, Hsoasbrrat A
Dams TrM Brr(rai, ' Boaaa. Dabilaa,
rkroxaa,TarbaBAa. Oaraalaiaf, A4 Atkr b.44 Af
laau. wuksrarfiblaf panalalai taiha Bar.arj
aIb. all almwaiawprt
JOIIH AliAflUlBaraalhal,
abll 04ei Qpa.UU.l Pa'aalOfl
OAL10F ORDKANCBBTOKR.
OrrtoaV I Oadiiici AiFicr.l
CotBBiop Uftcaroi AfftUAaiaatBiat. I
(tlABOaOBOBBIBDI. U BOX till, I
BaAlal propoaala li dapiunt will b rrlTM Al
tbta ottca ailll lb Ou dap ft April. W, all
'lack.p m.forik parcbaalac, iallrarabla at
tkap-iat wkratorr4. kfUowla(BAatalOrd
a vapaiiBisBi rrTa lacmai i
rajaal ail blda aal d md tatuf.aurr. Trtaa,
ik U 0t ! i fBiaa.ua Pr , oa tka dap
Jf aaU, MO. 'ai9l4fr wbaa lb prsparlr la
,lTftr-d..Tblrtr dan will kaallawad Tar Ik
Spfiotal Hotlcet
KH LIBHIOH COUPAlfT'i BJ.
IZXJ TRACT or MBATataaraacraat 0BiBp
fBdoialaa1a h)taflaf aad axrallta
a9oklAK NAcanla wltkBl IbftelaaalBt
f Raro Lltblf. iklAflo' aadsr Mas Paiua
kfr. daiatal. J HlLHAU'i aOSB.
JaM tawtf . .l3Braa,. Bw Ttb.
PrnMiMiAUsaui.uKrrcoDMVBii
Z& OIL, wlik bpo-pboiQlt f Umwt ft
(rtallupraanaal nada wlihlba brttotlkaowa.
t aatla a)aap wltb pltaaaal larar aad saap
dllMltbUtr. Bold br All rarelabU drntttala
J. HILIIAb,J RUHB.
SM21 ZAWIr 183 BroadwVi nw IIB.
3JT- AUROLUTH DIVOIIOUN M.
f lJlrbialBd lA Haw lrk. ladlaaa,
II II a at a aad vtkar Alalia, for Pra froni aa
tat r alrr ! Trtwba ! daurtloB.
draaktBaaaa, aoa aaporl.r , alal eaa
a pabllcUfl as bia afttlt dvrta sblalaad.
"vr"'- """"v:;;,-.7rw.'..-'.'"
whir - . . . TB Bam- , - Trk Cilr,
tSTi
atliatoafPr t Brar, 341 paaylTaat Afaaa
AT Iralf kallaa that ha rata a araat mil
tkal bar fA4 a rHf alaawhar H a b
ratlp tltd an at ttMl aipaa, a plaadld
r wblak b la praparadlotraal allcbrsat dl
, Aad will KAAraat a rl rluf aad a ear
la all Brabla Ha baa arparal dapatl
aia'r jaaia iiiiniiiutXAii naia, 07 raaaa
Tlmttl.lh.Urlti of all Thins
trroH Tiuurr tkhm-s
PBRBY DiVIS' I'AtN KILLBB.
Ualiaal)al4 la arary TarltpttfatlraU. aid by
alB.Mi-rr aalta kaswa i rtaiaa Ilia
ia Bita-nt caia caaipaaia aa iaiiaiiai
frtaad f lb BiUal(ary d lb tatlr, a
aa4 laad. Bat aaabaU trrl e ftir Lakaa
r Bltarswltkoalll ,
Itlaaanaadr sad aara ra ad fj haf at. kldA.
ala, bralaaa. w ivad Abd vrl(iaa atfcariaiirl a.
aa wll aa f r rifMaUrr, dlarrba aa I bflW.I n'
plaiaia rally, aad I adnirly alia4 lor
iti j ra vi aav ib iaai is f iob
a aara ami) fnraad cat iha nPil.
Xlilar. aa naay wnha aoatraaia ar itanpd
I baatdAtbi(rAtitpilatkB f tkla yalaabl
a.4Uik
rOirAMftaiar aipiat b tiatll
Prl5cl., A0ts,,.wd t usr DattU
Avid br Il McdiaiB Dralara , aaktl la
EP-'
BllflXlSO ILOWLV,- UlaaaasB
Ibalnrot-m rapidly to ft trlala ara a 1
tb o1 y I b d rail ad Caattrerdry
4a t Wail a tra Aa aaddaaly a a Ural a
llibtaiaf. bat aalaaa tmiUl, II 4'alisya It a
MriAli'ri Aid la Ilk B,Aaar abroad dablllly,
allbABf It 4 aI kill wlik lbwl laaa f yal
law fatr, la aar t aip lb aprlaax f llf
rtataally aaaay aaU4lBa. If laArtkad b
lBliraiiBCB.a4lAUa Tkr It aalblalB
aiprlkly isaaklB; la tk apa aala at pr.-
tar 4 aar Laffar. palivr. Maalaltoa.oapr
laaf aplrlta. aad a dlalaa afar irtla. aictia
r4laap at aplsnia. aad tbay biara biprnraptly
as-t by waUirMliaaBi, Tb bat 1st t(raataaa
Bbllataallbaiaaa adittaird la a raa -t
IhUkladl-HOATKTTBVlllTuHAOH BirTBKI
ThBilaiaUila(prlBAtplf ikaprparallarfiaa
lb dornaat arl f if aya'-ia aad tb
atraaf baalac aa ntaUtlar proronl lit a
praiBaai aad k aliafal tvpaU I tb yllal
far lka brwainttatrf play Tb fall at apt
1 1 la rawka4, tb rttaa f dtiaatlo aad
Mttallailoa ar qaltkaaad. laa qaliiy f tb
bln4 la tiaprta4, ih -rMIsa ba raa Inor-
aata i. aa vrr orita iiai eoainanuai ta
BBBtlahaaaBl ar ha lit aiaia- ailarall
taaa By lba aaa lb rp-tt f tb pay!
al atractar la faid aad tta bral n aal ifr
raamrwd (a ! fdl aie baa thaWa!
eatprAllitsflk Bltiarab rama Mar kid aad
atr klaaifaa la lkaakrcUrti4 by isaarald
blllty aad aaryaaa vrpatratia Ladt affrtUd
wllb tbatcallmaalBfad la IhU "t wbalca'iB
of all toalri aadttrraaitrra tka aaral aad aaraai
taaaaaof ralUf lUalroai Isiaa or aad piwr
laattalr. fcbt tb aalfoiw ttlBioy f
ais i wiiaaiiaa a.ai-oji
53 111111 AUIGULDK!t COD L1VKII
f-r nil. nr a raiiasia, ssibiip in.Bs
fraab aad baatki llrara, aad BBaarr4bv aa
y. r-..., ww ... n -.. j .-"A---"-
m.i fawlf 11 Rrw Haw Tr
- a,f a KiuT apituit Til Ail PIIUV.
ISC? lliKBLBOAlLt- i0T, MAHTH . Iftft
Dr. ra la-ffMllaaT WABdarfal ai8 lalbt
Illy W aaa lb ai,l raltAbba to'llamay e t
ta aktll la tb baatiat Art, aad I' wwarla
a m ajavi w ao' aviiau iaawii
lb aacaa wblak ba alUad4 bla prefaaalaaal
rtaatBahkaabBbar Dr faay-a'ar
f-AB-aatpaisB, fttatUrlBX, SiB3arit. PawaU
Weak, Pllaa, D (. Laa af Vala, T
Urrb, Blladaaaa, ui all Lb M.I Dli'lHl Wa
adrla all wb ar ta aasd of a pay alta to call
apaa klM.aabUiapataiUa lafgaaJadapoaptaay
alraaalniUaaaloAacara'.1' --A- ...
By aplar4Bt. DK PASTOS wlHrnuala
a a til April lal. aad p-lrt-tp a loagar Br
raaraaftbVoiBdat 1800 0 atrsat. bl-B
TblrtMBtkaad P-arUxatk, Waklaila, D 0.
naiarai t a, tMitri, u-vmi inr, w
ral MrMi tbirUa aad a-kalf aad Par
lira K O. Loaf, fl B. Coraar Twalfthaad a
trsata, aad aikara ai aw
a b
d raat !?
tr tkl Bki raaiady, rronptd by adaalr I
aalltb affllalat aad afurtaBal. 1 will aaad
!Baiaipror prapriai
a a aad Aft-)op.l :
PA'AAa A4drA
Opticiant,
rniiB EYESIQIfT accurately rurted
lui7A ie6W or other SpcctacUt, and
cheaper than tliewhtre.
H.U.1IEUPLER,
Optician, National Hotel
Stereotyping and Electrotyping
1TJKRAT dfc WATNE,
Htrroi7pr mU Clclrt7prat
B7B PvBAT1,TAA1ULAtRVs
piNTiaft Hint iT.ndiL uktal rtTRKl
TORE, aad a aaasral MNtiaut sf BUSINKEA
,11 I, .,, IBl.ai,AJ va-a
PI mating tad On-Pitting.
BROWNE &POWEH.
PLVHBBDB AND OAH-riTTEBH,
AVP PIAtllB IP
tin Han x t urea,
V 3 Blalk iiri, biwai D aad Batraata,
aTBoi aaaala for Aloti'a Clbratd T aba 11
OvaaKaaaaa. laid
Special Notice.
RQBEItT FULTON & CO.,
314 HlHin ITBZXT,
0twt.n D ilrtlt ..4 rinoijlT..!. Tf ant ,
H4T. TtM.lly H4. timilV tfrtlUtsU fI
LOANING MONEY '
0B
HercbAMMlUe or Kverj Daierlptlwai
AT Til
LOWrST RATES.
IDMI Of 11,000 AHD 0TIB AT M FIB 0) AT.
Op BTB1T DAT (taidAfi ieapU4) fro0
ft. aa. . tsf . am.
Ei,r.r ,,r c,,'t," u" "T,,n.lA
COffBT, TlfllU pit OP AiARCll, a :v.
Uimi. a ll ItM. that lh AaUadaal. klarlLa
liataa. ataaa narappAraatp Is baaradbrla
3 aar bafar tka lrt rut day ocaarrlaf faMy
aya aftar tbladay otbarwtt lb anwlll ba
proilad wIikaalataMofdafABll,
KA.VViT.M n j. mho..
BtklT-WAA w Oark.
apBWKBTIIlfiAUTa AND WtVKS.
BmIATI POn iTAVBO MB J, oa ItarU aaJ
W4dadLir-b4aBitaaftilbacr,BBdiBaJra
f Ira Harrlai wlik aa Urp al far tbot h
artlakip war aaftd'dfar niAiHmaBlalbipptBsaa.
B-ai?r LaaTdSTPlrT Addrwa. imWABP
AUOOIATIOB, Bos IV VfeladalpblA. Patrl
TAata - jatT
g4072
gfA CARD-A Clrff;majBt ivblla
la r14lBUlkAaaria Mlaalaaaryt
laMTrdftaafaAdaiiapl rawady tor tkaear
sf naryoaa Waahaaaa, Barly Daaay, Dlacsa f
ikaurlatryaad Aawlaal Uifin, aid tka wkal
Irala f dtor4ara arsaihl aa by baaafal aid
Lrlaaa kahlta Uraat hankiii baas aara
warraa war (, l,,l
,.pUr...ta. Jl.1,,1,,-,,.,,
DaBMBB.Wlkarll,,( 4.
tafaadaaia. 1
m . . 'BtrT'V' a' 'U tM llftAl lb
iafaadaat. Martba B. BiavaBa. aayiBf baa ra.
laraad by Iba bjaj.bal of Ik JU trial T C-UaU
IhataAcaaaolladBAiddaraadsAL Martba HBia.
raaa. wvllf aapUlaaala, by Willi ana J
Uiiiav. tkalr aallallar. ll la ordaiaJ lata lih in nt
NAVT DBPARTHBBT. ,
fiOAiAj; or Jiiba ab Doeil. 1
Tk Ha for trlf Ib( pr .ptiaala far PUatfaa;
eaik," aaliad for by AdTattlaaiaaaj fiwta Ikll
Araa.dala( DlnmUl h .IWO.Ia liarab iiadd
I 11 a a Iba Ittik day f klarcb, wi, at wblcb
lla taak Ban Aa aay bt ,"fJJU f JJ'Uii"-'
fiW-TM CkTifftt-BartAft.
Tlin MITVATlOSr.
Ita ComplfB.tl-.-Thlr Orlsln An4
BlolMllwa,
KtTbtBBA 0.
TnsCORITITUTIOHALtfsW BTATIS WhAt
ll iBeADtbjtbelraJtTiIiito't Ma (A fit Ion
Not, cerUIolr. the lams Mng ai would baro
ben the acceuton of OanadAf or an other
coloor, Mprorltlodbtha Artlolos of Con
federtllou For, It matt bo remembered,
tho Uoloo prior to, and unier that confeJ
e ration, wai rerolatloaarr In tti almt anil
tateottoof. Caoada.ai well ad tho other
colonic! thertla refer red to. hadRteparate
colonial exUtence, and were out of It. They
wera Invited to coma Into It by Join Id; to
lha meaanreo of the alreadr United Slated
in acMeilng their Independence of the parcn
power Ther declined, and were inert rori
exeloded under the new oooAtltntlon.
Dot Uwai not ao In regard to tho New
Btati prorlded for by that organUm- Their
late exUtence wai not yet area Inchoate.
Tney were to be created, by Coogrew, under
tbe con i motion, at pledged by the raigu
tracy of the Union ta the Continental (Jon
jr,ref, and under the confederation. Trior'
to their creation a great dnty devolved upon,
the Congr? it ai tbe corerning power of the
Union, which doty was attorned by tbe
General UoTernrnent under the conledera
lion and guaranteed, at we hare toon by
tho ordinance of 1787, which gutraoteo wai
again aad UiUngly reaimred, and lit per
formaneaanderuken by the new government
under the Federal Conitltnllon.
Thlt duty preenppoaed their oorroal exlit
ancela tbe Union at forever a part of Ut
territorial poetlont. It lmpoied the dlt
potlilon, care for, and management of the
raid territory to that It might en ore, ai
pledged, for tho common beuefll of the Uni
ted fiutet. That )t might o tnrveyed, laid
out, and tcttledi and that Ut letilemenli
might, bo encouraged, fostered, courlthcd
and protected, to grow up Into Intelligent
eoraronoUlcis pottetetng the capacities and
appliances of well ordered republican ma
ttldpalltlea. In dae time they were to come
forward aud take tbe poaltlon and enjoy tho
independent powers of Statit in tkl Union,
under a Bute eonitltatlon and government
framed,each by the people Inhabiting tbeixlni
thereby and tbereuodcr aitumlng to exer
clac, and forever thereafter to enjoy, wltbln
certain denned pretloctt allottod by the Cou
(firap, (Adiomd rlghtt ot frtt4omt towtrttgnty
and l"dep4ndtnela thtlr local admlolatra
lion, jurlAdlctloo, and laws, as thi original
StaUt tnjoytd in thtlr pneint$.
At the batlt of this tutelage and protec
tion we have the laid ordinance or 1787 by
special enactment of the Congress, made
aad declared lobo In conformity with tbe
CooiiUutloo! and thereafter, la forth r and
Unit Msn-anc), tbeewrfA. mtltU of tbe Con
stitution Itself, and under ll the Territorial
governments thereafter established par
Auant thereto. Barely It reeds no fartbsr en
iborttjr to show the exeluitre and restrictive
application and references of this pbrale
ofogy as uied lo ihlt provision of the Con
stitution. Mark again lit tlgnldcance. Il was, at
we have tbowo, the old Government, the
sovereignly vested In tho magistracy of the
Continental Congreai, to wblch this terri
tory was ceded, and lis cession then pointtd
to a particular thlng and the rcaolotlous,
and pledges, aud counsels of that Congrcsi
In reference to It, pointed lo the same par
tltvUr thing. It was designed to meet a
then "present emergency, and ootblug
more," and that particular thing wai to con
samite a perpetual union of ibe colonies at
free and Independeut Stales, under the
proposed "Federal Alliance" and that pres
ent emergency wai the onaommatton of
their Independence of Great Britain, and tbe
security of their natlimal and State lire.
It was for these objects that these cesilons
of territory were made and they were made
wllb tbe understanding and (A pUdgt, that
the General Government of the union, or the
New Sovereignty under the Constitution,
should and would take the guardianship of
said ceded territory ( and should and would
tee to Itt occupancy, protect, promote, and
nurture tbe growth of Its settlements and,
In process of time, should and would carve
It out Into so many distinct mnnlclpatUtee.
which should be formed Into elate organlza
lions, and, by tending their delegttet to Con
gress, and forming fur themselves a perma
nent state constitution and Eorcroment, take
their position in the tald TKU union, atnt,
lotftrttan. and Indmndmt fttattt. "on an laual
footing with (As" (thirteen) "original Statu
in out Tiipetu wncuwmr,-
Tble was the covenant, and this the res
ponsibility, wblch originated the clause in
the new constitutional organism, via I
AavriCLH IV "New Slates may ba oAmlt
UJ, by the Congress, Mo (AH t7n.V'and
this alone was lit extent and lit Intention.
Tbe uew Government, under thlt new Con
stitution, was charged wltb, tho fulfill men t
of this pledge of the old Government, tbe
performance of this muoldcent and momen
tous trust, and thus, and thul only, by tho
creation aud admlsilou of such new States.
Into a Slate communion wllh the original
States, could tho covenant proffered by the
Continental Congress, aud sealed by tbe
people and Btatea which ceded the territory,
be redeemed by the Congress under tbe
Constitution.
It might ba a work of mapy centnrles,
who could thea say I Ilowconld ti have
been conceived or proposed, how undertaken
or accomplished, but on the theory of the
Indissoluble solidarity aud perpetuity of tbe
Union, and the equally Indestructible or
ganic life of theButetcoraposIogltT lUn-e
we demonstrate the affirmation that the
Dotty of the national character.and the par
amount supremacy of tbe national govern
ment of the confederacy styled tub Uhitid
Statss or AuiaiOA.as well at tbo Inde
structible orgaolo life ofthe original States
were alike easeatlal to Its performance.
On any other theory tbe creation and ad
mission of such new Stales Into tbe Union
wat an Impossibility. On any other theory
their creation and admission to an inde
pendent State position In It would be bat
another name for Itt dlcaolutlon and disin
tegration. The actt of CongrAt making
them States, and conceding to them Bute
precincts, State privileges, State rights.
Bute lodependeocei aye, and crowning all
these oven with a State sovereignly within
the limits, becomes an act of political sui
cide. The new States become polltleal par
rltidtM. What, Invest tbo national sover
eignty with tuch clear, precise, and posi
tive powers of self perpetuation, aud at the
same time reserve to each and every of lti
Slate offiprtng, or to any number of them
combined, apart from tbe rest the right and
power to immolate ll on lit own altar by a
simple act or ordinance of secesiloo, or a
resolution of disruption, or whatever legis
lation of Congreis, even dt creel og the sao
i Idee I
What Idlotcy of ttatemanthlpl What
mockery of sovereignty! What itoltlQca
tlon of the patriotism and political sagacity
of the far seeing founders of this great Re
public 1
Thus have we shown that this phraseology
of the Constitution wat limited and restrict
ive In lit Intention and reference!. That It
does not refer, and wai not Intended to refer
to territory, or to Slates formed out of terri
tory, "not then known or claimed to belong
lo the United Blatet In common," or to tome
of tbe original States la leveraltyi and In
this demotstratlou we see how It was that to
thtptopU Inhabiting In ihcA Urrltory atom
ptrialntd 1A totutltuthnal right, at inch time
and under inch regulations at the Congreis
should prescribe to organ lie a State govern
ment, lu order to share with the original
States a similar State position In tbe tald
Ton Ubiob) or, Bt tbe covenant of the Con
tinental Coobtcii aud the "ecfcblloir acts."
to called, have It, la stand Arrrfn at original
mrinctrr, "on an r?ua j owing wun iti oriJl
nal Statu In all rtiptctt uAariomr" Instil,
equal In their CongrenloBal representation,
their Indestructible State caoacliles. rlfhta
pf local Jurisdiction and franchises, as also
In their relation! of t object Ion aud allegiance
to the Dftframntint aimrmiv and amlnant
Jurisdiction of the General Government of
jug union. Ana mis, in One, wo conclude
is all that la. comprehended la the phrase
ology thai "new Slates nay be admltttd by
the Congress Info lAls Union. j, evidently
polniatonoorlglnof such thtlr creation or
muuy.iua m presupposes, or concedes, or In
cludes any right of secesstou. disruption, or
expulsion therefrom.
(be proceisof Irani formation from a ter
ritorial to a Bute organism It not, nor wat
ll Intended to be, a revolutionary process.
The people Inhabiting In such territory do
not and cannot thereby become absolved
from their original alltglaoct. to the national
tupremacy. They acquire no right to do
ctare themselves Independent of lit power,
Us Jurisdiction, or Itslaws. exerctsed to pro
mote tbo general welfare. They cannot re
pudiate Ita sovereignty over them, or claim
exclusive sovereignty In themselves. Being
originally and all along a psrl Ita territory,
subject hitherto lo tbe paramount Jarlsdle
tlon of tbe General Government or tbe Union
under the Conitltnllon, aud being by lit care
and tupervlslon brought from a State of
colonial vasialage under the Crown of Great
Britain to a position competent to be clothed
with State capacities, privileges and "rela
tions la the Unloo, lis Inhabitants have BO
more right to withdraw from Its Jurltdlctloa
at Sraln than they had to rrpadtate their
allegiance to It while la a territorial condl
tlon.
In the one cato It would bo rebcUIoo, aud.
In tbe other, though It might not be treason
It would nevertheless be disruption. Foe
toe y ana ids territory iuey inoaoii turd
alteayt (is the Vhlm. The only change they
have undergone by becoming States couilsta
iq meir new onaracter ana relatione in it,
established by a simple change In their
mode of political extiienee. ust at iba
gaudy bntterOy burttt from the shell of the
cbryillls to rejoice In tbe tame great up
holding power wblch gives and tuitalnt ItSi
uew ut? a, an fciauuu id iu hois won a lar
which ll ws bnt latetfsi homble an In-' I
habitant.
And on the other hand, all tho powers of
tho general governmental organism devised
by this Constitution are alike and recipro
cally pledged to tbe perpetual and Inde
pendent organic life of these States.
Thus did the confederation become a con
solidated an 4 perpetual union of Btalct
under tho i 'on .Walton. Thus wa hare tho
phraseology of mdmlttAon into thlt Union re
lieved of thai complicity which has given to
tbe logic of secesttoo, as we!) as to the more
modern yet kindred logic of dliruptlon, each
Its most ptanstble hypothesis.
Thus also, Is It shown, lb At tbe only uew
Slates whose probable creation and existence,
was rccogolfod by the fathers, and provided
for by tbe framers of tbo Conciliation, were
Blatet to be formed out of tbe original, or
territorial domain of tbe thirteen United
States, aod vahln He precincts limited and
defined by the dcflelilve treaty of peace with
Great Britain, which conceded their Inde
pendent national existence
The demonilratioQ la Important. Bach
hew Stales aloue can properly be called Con
it It ttt tonal rwt Hatttf and baring been
always la this Unloo, whether existing In a
State or territorial capacity, their lo habi
tants were a portion of-' Its tht people of
tho UnUtd Stain" wbo "ordotnod 'd tttobJ
lUhtdtMi ConttUvtlon for" tbe confederacy
aijioa "Ant inuia oiojii oj Atntriea."
And sost these new mualelpalltiea each
arose and grew to maturity, and came Into
the national communion of States, they tot
thalr teal and pledge to tbe great con ill in
llonal guarantee of the lude-iracltde orgaolo
life both of tbe nation and tbe States. Each
ana an alike depending upon the unity or
the natlooal character, aod tbe paramount
tupremacy of tbe National Government be
yond all power of change or disintegration
or modldcatlou, fyi( at provUUd tn their
ttruitunt Uttlf.
Hence, when tbo last of these new States
wat created, and admitted bv Ita ileleralea
Into tbe Congreis of tbe United States, and
formed for Itself a permanent State consti
tution aod government, and thus took Ut
position In this union "on an equal footing
wllh the original Statee In alb respects what-
SOeVOrHhanTBflCOSITITUTIOaiLKATIOVAL
uriot, aesigoea oy tuo ratners, received its
topmott sfonr, and lArfr wart teas ptrfttid.
It stood out tn lu glorious proportions a
magnificent and beanlirally finished stroo
ture. Each Stale became Vllvely stone,"
aod the wiiole political body "fitly Joined
together and compacted by that which every
Joint auppllith, according to the effectual
working of tbo measure In every part, made
Increase of the body unto tbe edifying of It
lelf Into a holy temple" of liberty, and tbe
came and ft roe of lit great uatib btjild
kis became known, and venerated, boo
orea ana turcii ur nil ihn ntin j ppia
and tribes of tbe whole earth, who vlewlug
tbe Nw Republic In lit solid foundations
and lndeitrucilble superstructure, thanked
God aud look courage, shouting grate'
ORiCBlimfotf.' 11. 8.
WjsRimvoir Cnvi D, 0., Hank IS, UTO.
Pcrsount.
General Jones, postmaster of New York,
Is to town.
Wendell Phillips bat lately been tttltns to
tbe artist William ?g, In New Tork, wbo
It painting hit portrait for Theodore Tllton,
of tbo InJitwUnt.
lion. Oeorge Aahman fell on the Ice tome
time ago. and now lies la a very precArlont
condition at his home la Springfield, Mais.
Mist Anna blcklnson lectured la Cincin
nati last Saturday evening to an audience of
over two tboutand people.
Jim Flak ttya he " don't drink only whet,
he can't get tnow to eat."
Gongh lectured on "curlotlty" at ritta-
burg, Ta, on Monday night r
Ned Underbill, formerly of tho New York
Trlbunt, and Capt. WagstatT, of New York,
are at tho Arlington,
Xtr. Alex. It. Bhepherd, accompanied by
hit wife, left town yesterday for an extended
tour
Capt. Eyre, tho drowner of tho Oneida
crew, prove! to be a near relative of tbe no
torlous Jamaica Governor of that name.
At tho end of next month rrl ace Arthur
la going to California, aod after another
short ttay he It going home to England.
Cttlorfd Iqnaltera Forcibly Ilnalel fa
Vim-tula HtierliY-Tha ttovrrnor
(Jul 14 upon far AeslsCat-ee to PJecl
Tli em
Fo&TRtia aIosrob, March 33- Yester
day morning the deputy sheriff of Elisabeth
City couoty went out to the Celey Bmlth
farm, three miles from Hampton, to put a
man who had bought the farm la possession,
but wat resitted by tbo colored squstleri.
To-day Captain Pillow, the sheriff, tom
moned a posse of about fifty men, and went
out to eject them. Tho the riff ballad tbe
parly near tbe farm, 'and went forward and
reasoned with them In tbe endeavorto make
them leave peaceably. Ho found some two
hundred men and women, well armed, and
therefore concluded It would bo'' folly to
attack them. The party retired fc toward
Hampton, aud were followed and fired upon
by the squatters. Fire or six thott pasted
close by the sheriff, but escaped unhurt, and
all reached Hampton in safety. He baa
called oa the Governor for eislstance.
A DkLBOATio of Jurors from the courts
of the District of Columbia had an later
view with Senator Haoilta aod tome of tbe
other raeinbcri of the Senate Committee on
tho District, to ask leglslatloa to Insure a
higher rate of pay to Jorors. They were
advised to pat their wUhei la tbe form of a
memorial and present ll for tho considera
tion of tbe committee st lti tesilon on Frl
dy. ,
Ho. HiiRTCooriB, Seuator elect from
Tennessee to mcccod Mr. Fowler, was at
the Executive Mansion yesterday, aod jald
his retpecls to the President.
UxTirnoRiciL.l.Qit week a cougngn
tlon laSau Francisco wcro sieging,
"Rook of Ajet, el art for me,"
and as they were about to complete tbe pe
Utlon,
' Lit tn hide myitlf lu tbee,"
the strata underneath began to heavo and
rock, at If there were a prospect of the lm
mult ate reallxallou of tbe devout wish
Pastor aud congregation rutbed wltb a de
vout impulse toward the door, aud evinced
In the most unmlstakeabte manner that
their desire to have tbe rock of San Fran
Cisco cleft for their special concealment was
entirely a figurative and metaphorical lm
pnlae, wholly consilient wllh a dec Mid
f reference oil thtlr part, wltb tbe most In
unto preference for abovo ground and open
air Ur. Watts evidently ucedt some Mil
lion before bo can ho sung la California
wlthuftty,
'tfiaiiKCTai Men mu ibpeeiiiori.
luTtiut. Ritiivi Ittciirtl feitraj
wer. ItM.an.W.
Tb, rtccpllon of Mn. Orot jciUrdaj
iflcrnooa wn not rerf writ fcUcnded, owing.
doqblu to lh f.etlhtt Itwtmot gentr.
.11 known.
lailfflB Plntlwl nrifiA AnhAftAA lfn.il
of Representatives, wat before the Rtcoo
I truciloo Committee yetttrday, but no definite-Information
lo retattou to alleged out
raget in Tennessee was elicited.
Auosa tho setsurei reported at tho Inter
Bal revenue offlco yetterday wat 700 barrels
of whisky at Ban Francisco and the brewery
of Setsy & Brothers, at Keokak, valued at
10,000.
Taa CoitkfiTTiB o Fobbiob Arriisi
yesterday agreed to report General Banks'
CobAtwutrantf rciolotioo with a slight but
Inrmslerlal mod III cation propped by Mr.
Sheldon. Tho reioluiloo wilt bo reported on
Monday tit it.
, Gim. F. 2. SriHtia enterut upoo his
tenth year yesterday as United States Treas
urer, and received tho congratulations and
Ccsrwlshei of a large number of tho cm
ptoyeta la his offlce for hit falare bappl-
nest '
NoatiM ATI0R9. Tbe Pretldcnt sent the fol
lowing nominations lo the Benato yesterdayi
Edward A Brtgdeu, collector of customs,
district of York, Maloei John F. Troat, to
be first Henttaant of Infantry) Henry G.
F.lls worth, second lieutenant In tbe Marine
corJM.
ArraorRUTiOBi. Secretary Belknap wat
before the Senate Committee on Appropria
tion, yesterday, la reference lo the appro
priation for recruiting In tho deficiency bill.
Tbo committee will report tho Indian appro
priation bill to tbe Sens to In tbe course of a
few days.
NatiobalTubatbb. A pluhorlc exche
quer was the retail o list ntghis perform
aocest tbo National theatre. Mr. Jefferson
played last alht with hit oioal vigor, and
wat rewarded wlta roaodt or well mtrittd
applaute aud hearty laughter. "Rip" again
this even'ng.
"Tub GfBL,"Hlsa Olive I-ojm will
deliver her Immensely popular lecture, en
titled as above, la Lincoln Hill, oa Moods
evening next,lhe 95th Instant. This will be
the eleventh lecture of the Grand Army
course, and will undoubtedly attract to tbe
hall a large audience.
Tickets for thlt lectnre will be pat oa sat
to-morrow morning at tbe bookilora of
Messcrs. Phllp A So'onoai. Sao adver
tisement. Wu. FLiTCnRBjSecreUry of State of Ten
nessee, yetterday had an Interview with the
President In nfsreuce to the troubles In
Tennessee an I the necessity of tending
Government troops to the State to quell dlt
tnrbancctaodtuforco tho laws. Tbe ques
tion was dticoued In tho Cabinet mooting,
aod Ills understooi that It was agreed If
tho Government was to be depended upon
for troops vigorous meataret had belter bo
adopted at once to i oppress the lnturre
tiontaod bring tho leaders lo speedy Janice
Tan CommUtee on Naval Affairs y ester
diy, by a vote of seven to three, agreed to
report a bill for tbe tale of the Brooklyn
navy yard, and providing that tho money
ball be covered Into the Treaiuryof tb
United Btatea, aad that the material should
bo distributed to tho other navy yards
throughout tho country. Those voting for
the bill were Messrs. Bcofleld, Ferry, Stevens,
Hale, Starkweather, Hays and Piatt. Tho
three voting agalosi the bill were Mesirt,
Ketcham, Archer and 11 sight. Mr. Mc
Crcary, the other member of the committee,
was absent. Thus the bill comet np for
consideration In the Home. An amendment
will bo offered to appoint a commission, with
the Secretary of tbe Navy al lu bead, to
examine and decide whether there Is any
necessity for removal, and where the yard
Should be located. Thlt amendment wae
offered In committee, but It wat rejected.
Tn BaILbt ArrAia. A dlipatch waa
yesterday received by Commissioner De
lano from Deputy Commissioner Douglass
stating that ho would to-day forward tbo
result of tbe examination of Bailey's ac
count i, and give definite Information con
cerning their coodltloa. General Pleaian
too, wbo bad been confirmed aa collector of
tbe Tblrty-tccond district, wat lu consulta
tion wllh tho Commissioner yesterday, and
tald that he would prefer to enter upon the
discharge of hit dalles lo that district free
from every embarrassment arising from, toe
actlona of tho late Collector Bailey. Tbo
merchants of tbat district had undoubtedly
suffered much from the aelaorei and re
straint which they bad been subjected to,
and that It wai bat Just to all concerned
tbat aa Immediate lovetttgatloa should be
made of the cases pending. He knew that
several firms had been forced Into bank
ruptcy by tbe suspension of their busloeis.
Commissioner Delano directed Solicitor
Bmlth to examine Into the facts, and to re
lease all property where lafflclent evidence
li not ilven to hold lu e
Clcrkt from tbe offt'eof the First Comp
troller, Fifth Auditor and Internal Revenuo
bureau will proceed to New York at once to
schedule the assets of tbe office prior to their
traoiftr to General Pleatanton, who will
not take possescloa until the 1st of April,
Tho General left hero last night for New
York, aud will prepare his bond without
delay.
In reference lo tbo conduct of Collector
Bailey, la making selsarei Indiscriminately,
General Pleasauton says tbat It would bavo
been i efficient In llielf to have ruined hit
reputation and would have compelled him
to resign.
FattVi Concirt. Tbe coo certs at Lin
coln nail lo bo given by Carlotta Pa til prom
Ise lo be most access fol. Indeed, they
could not fall to be otherwise. Pattl her
self, besides being tho finest vocallit now
before tho American public, It a most bean
llful worn so, whom It Is positive pleasure to
gaze upon. Her assistants are all of ac-
koowledged ability R I iter, the plaulit, has
given to the world some very floe compost
lions, and playt with much taste and ex
preiilon. Prarao hat considerable merit at
a violinist, and never falls to please. Squires
posiesiet a tenor of considerable sweetness,
and tbe magnificent basso of Hermans It
fa millet to all our musical people. The hours
for tho sale of tickets are from 0 a. in. and 4
p. m , at MeUerotl't muslo store.
Tbe Richmond U'Atj tbnt tpcakt of Car
lolta't concert! In that cttyi
" W eaa hut rt-Mho lb ssntlmtnts of our
onntamporari-a la praise oi ini lauoua cinit
:ii riha alnaa with dalloloua aolrit. aad
uith an arahaaaa na-ullarlr bar owa. Har
notea, whloh ar par feat aod sxaoI la vibra
tion, are navsr nlaacn la inotsilsbiaat dtaraa
Tha bud Itk aad familiarity wllh wbleh
.ha ilnfiunlothi hlakaat of tttsm Is trnlr
uinmlarful Tha aLarm of hr Darion and the
corrtotnaii of her eouoolstloa add materially
tu har auootii la a word, she toaisaaa tod
aerlbablequallttaa whloh n to oorabla the
noil natural lifts wltb tbe mo it brilliant
nuallneAtloua."
lAlatTlfKrnphl I.rlf lea.
Gov McClorg, of Mlsiourt, hat ttgoed
bonds of tha South Pacific railroad amount
ing to two million dollars. Thote bonds
an to be tent Eait for conversion Into
money
Tbe post office at Jackson station, on tbo
Philadelphia and Erie railroad was broken
open and robbed Monday night of about
$400 In money and stamps.
Tbe tteamsblp city of Brnise s hat ar
rived at Halifax.
Tbe frigate Colorado sails from New
York to day for China.
Samuel Madden wai murdered In Hudson
clly, Now Jersey, on Monday night, by a
man named Shsy, wbo hai been arretted.
la Hew York yesterday John M. Mahon
was lentenced to two years In the peniten
tiary for bounty frauds, ant Charles A.
Waiiend, pan office clerk, to four years for
theembeulement of money letters.
Mr Mrehan, editor of the IrUh Amtrlcan
la New York, whq wai recently wounded by
Mr, Keentn, li pronounced out of danger by
hit pbyslclsn
The Republican! of tbo Foarlh Ohio dis
trict have nominated fi. D. Peck, of Wood
county, for Representative lo Congress to
fill tha vacsney caused by tbo death of Hon.
T- H. Hose
The seventh annual reunion of the Massa
chusetts State Guard at Worcester yester
day wai a grand affair Delegations at
tended from Boaton, Hartford and Manches
ter. At night there wat a military lull.
The workmen of La Creuiot, near Parlt,
are again on a ttrlke, but no dliordtr li re
ported Tho Bavarian Mlniiteri have all tendered
their resignations.
The wife of O'Donovan Rosso commenced
a series of public readings at Limerick on
Monday night. Tho enthusiasm of her an
dlcnce wai exuberant.
Han Domingo Vfliy VT ahunl-l loa
eaa If.
The San Domingo treaty will probably
come up la tho Senate to-day, and we com
mend tbe following article, from the New
Tork Tlmsi, to the carefal consideration of
Senators, with the single remark that we
fully Indorse all that It said oa the subject i
Tut 5o Don In co treaty Is tha apl! oMi
In tha Man at m, tVaitnaa.la (. fa tha
otnmltta tb voe wss wtlLaltk bUB-eU,
a oppenvaia auni prviv! ia
a bar maturity Tha troabliltv anar I
this b.r majority will alio Brora a barrea
ooo woee ihequaitloa Is brought before tb
mil oiuai.
IU carded as a mere sequlaltloa of territory,
Sab iJomUf o sa briar aothlor tvi ui whlan
wa setUAllr needi aod w Lara alwara isrral
tad, ab tidesl we have fratjoeotly ildlsulcd,
atiample toatlrasllrelr sat forth. aalta tlf
iraiur, ia caormou "(Old najja" ui in
lilinj wi mir iooa Boaisaa. Th tra rata
aodftBiAsareIesaonltls of Saa Horn luge,
Is of : entirely d Iff. rent aort. This vain
sooalals, Brit, ia Ita splsodld poaltlon as a
hrhi urpgii rvfiair-aaop inu caaiiDf aiaiioa
for lh0rrlbbaSa andAceoiiita l he key
point to tbe UarUn UabbI
an ora, iiiumini mr did uoiainfo ia to na
found la th map of lh Woatsra brmlipkarsi
and It eoofroaia u moat -oarloatoily when
beoonrtlAl probUm of tha tlulf andth
lttbmna soars up for solution. The Dari-a
anal la the ent Inserlaa tssk of th near fa
rr aati ii ib in i ro ibik ot our roApiuf tb
full advantage of this msrvelaili enrerprtao
without a Oulf post Bar At band. 80 Do
mlnro Ilea etBUAlly In tbe caiewAy of th
trad a or natlona aarnaa lh lath mil. 1'aai
petlsff fArorably with Cuba la lis ftrfotof
tarritorr aiu id KDoar.DDiai an, in areona
la alt of All th laauUr Hlea of lh Oulf,
loealed tntdway bstwtra the IIhamas aad Ih
Uarlbbe lilts lloc dlrretlr ftsross tbe path 1
Panama, to whfoh a rout la raa aith
alrsuiltr of ihe lilaad aorsly tb vvrr Boil
tlon or tb laln I off-ra th beat Ingt lor Us
acouiiltiaa, mbii us rlatinna tolh trans
IHhatan problsn ar latimal And atrlkiof
Tbe whole Island will nnqnoatloaablr oa
same Ih property of the U oiled BUiea it the
rraai iraaiy o raunrut nsariy iour-ni na or
thlflstcurdAtoaa alroke.AnJiha wsateia
aecmenr, do omprtsla( th Republla of
lUfll, cravllatlaff to ua, la due time, of dcs
ally. It Is lh muat beautiful ao4 oo of the
rtoheitof th Wait lodlea lalaod. "aa Do
mlnfo pr-pr. eoatalns about ll,0 sfiuar
mil Oa Its northern shore, Uolumbai
rouoded thenratSpanlah oolony la the New
World, aad from that day lo this th laUad
hasbroa famoua.not Irsslor 111 hAlthfutnas
tbse for Ita mrvloui mlaarsl roiourets. I's
wood i, too, area ala of wealth, soaprlslog
a tbay do mahogany, oak, a a tta wood, g
BunTliaaalth maat xtBtl aablnat na-
t-rUI,whlla lla atapUs of off, Auiar, Indigo,
eoeoA, tobAceo and ao oa, ar bout hold word!
wliftuur panpl, Tt though tber may bar
aitaahed i h-rio Hula thought of ib preeli
leoallty o( thtlr origin
llut.Ai we haveaalJ, wear not to dlseuis
the queitlon of ihe mlaaral rlahea of th
ItlAoJ.ao famona Ihrta CAnturlss ago, nor Its
ineiiiiurai larimij, aim oil niiinnii on in
lob, norlisellaat, nor Us Its Adapt Ability
o a foimof aottrnmtat Ilka our owa What
w areto note la that It hi a mat nine at
harbor for our purpoiee la the bay aad pioto
aal of Sam ana. Thlala whatwahava ban
aiatngiitfor mora than tweatr ysars la the
Waal ladl uodar Polk. 11 11 mora. Plars.
Iluthaaaa, Llacolo, Johaaoo, aod now under
Urant In thedays ofslllog flaota we nesdsd
it, ana ia ps iimaa w win wiiiiof to '
f r 11 a raaaoaablanrle. llut war taurbl
thevait BAtloaal adraataga of such a at
iiubi u ih ir ui hi wnniu ua to
wait for It aoIoarr. Ursal Britain, Fr a a a.
npaio(aay, aru ueoraara aire inair wear
ludtao itallona, hut wo, who are mo I lolr
eairo inerr, am bbdi
The Pfry-OAUtlr treaty prnpoies that w
shall aequlr this vaat properly for 11.100 000
In gold. Whoa more liberal terms wr flnt
offered to Uses tbeywsr rsfuid. But th
hard fat of ihe lalandio later rrA, and tha
deilreof the people to get at oaothe adran
( of a nowerful aovarnmeat with aa Ib
fu.loa of nvr energy for Ib drelepmnt of
tbe liland's rsaoureea hsre changed thtlr
views The price esn hanUyb eonildcreil
nara than a nominal on, and lh content of
tb DoalnliAos to aaosxation hai otto irttiy
aid heartily aeoordtd.
Wa bar bsen Iooa vnrlnd that th ae
qulaltloaof a West Indian port wa of prim
nporlAe to the naval and eomaerelal la
tarsals of th oonnfry. Had w poaieaaed Saa
ITomldfo during the war, w believe It would
bar paid for ltitlf lo Ha loflutaeo oa lh
ahnrtanlna' of lha war. 11 tit now. wllh our
new commercial position at stake, and with
th Darlan eaoal a oeeenlty, we eannot doubt
that IheStaale will iteth preiatng Import
aaeeof lh new acqulaltlon If th bargain
on pva airaijiaiivrwaru aoj aoorv-ooaro,
and If thanrlaaha not azorbllaat. lat th Han
ate atldtelilvtly.
Tha Huittelpa.1 rrwublea lu Illeb
nionu
RiCflMosp, March 23. The conflict of tbo
Mayors li at an end ai far as force Is con
cerned, and the case goes Into court to-mor
row.
Jack wren, charged wiio shooting Ben
Scott, surrendered himself this afternoon
aod was balled to appear.
in the Legislature to-day the resolution
censuring General Caoby was reported, but
not acted upon,
In tbe Senate a Republican offered a res
olution asking Governor Walker to luipend
farther appolnlmouti under the enabling act
until tho constitutionality be declared. It
was defeated
Geo. Cuuby to-day replied to Gov. Wai
ker's ) ait letter. He layi while eoncedlog
to Walker relative to ihe law, he does not
coocede that he (Canby) was not authorised
by hit Instructions lo Interpose, nor that his
Interposition wat not necessary when It was
exerclted.
The city to-night It lranqull,aod Ellyson's
ponce patrol the streets.
From tbo Paelfle Coaet
Bah Fbaboiico, March S3. A great deal
of complaint Is made of the tlowneta with
which crime It punished lathis city. The
Legislature Is now asked to allow the dli
trlct attorney more assistance. There are
now 200 prisoners In the couuty Jail
seventeen of whom are awaiting trial for
oflencei. Que of too Judges has threatened
lo release them notess speedy arrangement!
are made fortbelr examination.
Work hat been actively resumed on the
California aud Oregin railroad. Two par
tlee of laborer! have been placed on the line,
le order to hasten tbe completion of tbo road
to Chicago and tho great grata region of the
Sacramento ValUy. Many Immigrant! have
arrived and are settling upon tho cheap
lABdi oa tbo railroad,
THE NEWS BY CABLES
TRiALurrntNrr. dovai'Arte.
Exam I ami. of WItwr Teetl-
motty by MMI tor T bo rrlneo'a
IVIand Data aar IIjaCa by their
zj.i-uii.r JonnieiifirTa(lcueay
-llaeb-rrf In Toallfr Ta Day.
Toms, March 22. Tho High Court of
j a nice opened Its lesilon at 11 o'clock Iblst
morning.
Some slight changes were made la the
arrangement of tho court room. The Judges
oow sit at tho upper end of tho hall, with
the Procureur Geoeral and his associates on
tbe right, tbe clerks and officers of the court
In the centre, and tho Jury, prisoner! coun
sel and reporters on the left, and the re
mainder of the apartment Is devoted to spec
tators, hot the space ll very limited.
Tbe first witness to-day was Mllllerr,
who came loto the coort between two oms
darnttt. He gave his UstLaouy with firm
ness, but made no attempt at display. He
said tbat the letter lent by Prince Bonaparte
to Roche fort was Dot a provocation, but an
Insult. Being asked why ho wore armi, he
replied than as lived In a district outside of
the clly, aod, going home al Bight, wat
obliged to carry Anna for sslf-proteetlon
He Incidentally blamed tho Govern msnt
for delaying the Arrest of the Prince aft.r
the shooting, whereupon he waa repri
manded by the president of tho court
The Prtoco rose excitedly and declared
that MUtlero and Orousiet had both eworn
they would iboot him. This the wltnen
positively denied.
Tbe audience leemid inclined to hiss the
Prlueo.
Tho Procurer General Insisted that the
witness be removed to prltoo. and the law
yer for tho prosecottou demanded tbat he
remain to giro tbe remainder of his tes
timony. The court decided that the witness should
re main, and he concluded his testimony
Several servants of the accused were
placed oa the stand and soma of bis per
sonal friends were examined. Tbe latter
damaged tbe defence by displaying to much
isat.
Paul Cassaguae was the next witness ex
amined. He watlntalilog la hit rnaanrr
towards tbe lawyers for the prosecution,
Larrocea, who testified In favor of the ac
cused, was at one point called to order by
the court, because bo showed too much
warmth.
All the witnesses for the defence testified
tbat they noticed a contusion on his cheek
after tho affray, but a physician, who wat
called la at the time to examine the Prince's
face, wat placed oa tbe stand and swore that
he taw no ttgnt of contusion.
no was coo f rooted by other wltnesser,
but repeated his statement The audience
was much excited by tbo contradiction.
Tbo defence attempted lo prove that tbe
Prince did not shoot until Fouvllle had
drawn a pistol, and also that a plot bad
been formed against the Ufa of tha Prince
before the affair of the Roe d'AjiteulI, but
tbe evidence failed tosoitaln tho allegation.
It It expected that Rocbrfort will be ex
amined to-morrow.
ORE AT BRIT AIW.
The Irish Q a nation lu lb British
Parllameui,
Lowdo, March 23. In the House of
Commons to-day tbe bill for the enfo ce
ment of tbe laws In Ireland wat taken np
and debated.
Mr. Moore atUcked the Ministry for the
Inconsistency of tbetr conduct towards
Ireland
Mr. Newdgala defended the land hill.
Mr. Patten spoko In favor of the bill be
fore the House, but denounced tbe admts
tration for eulpable tardiness In bringing It
forward.
The Solicitor General of Ireland depre
cated cavil, and hoped the Commons would :
give the bill Ihe moral force of unanimity.
Mr. Bogwell objected to the arbitrary
powers given to Justice! of tho peace, which,
be laid, were equivalent to allowing them to
hang persons first and try them afterward!.
He predicted that the bill would prove no
popular in Ireland.
A desultory discussion followed, In which
iord Claude Hamilton aud Messrs. Buck-
polo, Magulre, Ball, norsmao, aad others
lock part.
Mr. Ball spoke In severe termi of the
cowardly tarrortsm Ia Ireland, which was
kept op by tha Fenians. He advocated the
arrest of suspicious strangers, a grant of
summary powers to magistrate, and a strict
tnrvelllanee of the press. He approved of
the clauses Indemnifying the famUlee of
victims of violence, and authorising tha ar
rest of fugitive witnesses. Tbo only fault
he had to find was tbat this had not been
preceded by the lend bill.
Mr. Horsmaa regretted that tbe bill al
lowed a resort to exceptional aud odloui
measures, but they were ladlspeo sable.
WUhoot them tbe bill would be shallow,
temporising, aod Inadequate. The disease
was c&ronle and required a permanent and
radical care. The Irish press, be said, wsa
lest cutpable than the other teachert of the
people.
Mr. Hentey slated hit objections to tbe
bill, and the House then adjourned.
Pram apatn.
Madrid, March 23 The resignation of
Admiral Topete at Minister of Marine hat
been accepted.
Jturira has a dispatch from Malega which
asserts tbat John Bright will undertake to
secure tho restoration of Gibraltar to Spain.
the HA.-.T ioKiaioar.
Debate la Iba llwwea of Cantman
oa tb Coratuorelal Trealj Qara-tloii-Tha
Subject at RflproClfj
Dlacuaaed.
Orrowi, March 33. Ia the House of
Commons last night Sir A. T. Gait reinmcd
tbo debate on the resolutions lo lavor of
Canada being permitted lo making com
mercial treaties lndepenlty of England, and
to form one of the parties to a customs
union of Amerfcan States.
After some preparatory remarks, he ss Id
ho would movo an amendment, tbe effect of
which woutd be to exclude from the resolu
tions the portion relating lo tbe establish
ment of a Zollvercla. He claimed tbat the
consent of tbe Imperial Govcrnmcut to Can- ,
ada negotiating Independently wonld be
easily obtained, and agreed that It would be
a great advantage If mailers relating to
Canadian trade could be settled without
having to pats tho ordeal of discussion In
tho English Parliament.
He deprecated any retaliatory policy, and
warned the people against lopportlng the
Government in any men polity,
Blr John A. McDonald replied, enntsnd
log that the araendmeot struck st British
connection, aud did not ladleate Ibe best
way of obtaining reciprocity. He stated
that Great Britain had given Canada power
to negotiate directly Ibroogh the British
minister at Waiblngton,
Ha moved ao amendment lu tilt sense,
which, after long debate, was tarried by ft
Urge majority.
STATE LEGISLATURES.
niftnocRi,
St. Locis, March 23The State BooAto
yesterday passed a sabsiltute for tbo food
lag bill, recently adopted by the nouse,
which provides that all mourys of the State
Interest fa ad be transferred to tbe Bute
sinking fond for tho payment of tha Bute
debt also, that as soon ao ft snm of troney
infflcleut to meet tho July Interest lo any
year shall tutro been received to tho credit
of the Intcreit faad, It ihal! Immediately
thereafter bo deposited la the Bank of Com
merce of New York, tbe sums received after
inch deposits to tho 1st of September or tha
same year to bo Invested lo tbe bond! of the
Bute. Subsequently thlt substitute waa
Ukea np by tbe Honte, rsjeeted, td a mo
tion td reconsider wai Ubled "
Tbo nouse and Senate ara Ihertforo at
dead lock.
Tbe House amended bill provides separate
schools for colored children, and tbat colored
cbtiaren do provided wltb. aeau in white
schools where separate tehooli an not
established.
Tho Radical cauous last night itruck out
of tha report of the special committee the
part to revive the registry lav, all the feav
tnrcsof wblch were regarded at llboral by
tbo opposition, especially the one authoria
!og the Governor to remove so per visors for
cause.
Rhode lafaad.
PftOViDtacB, March 23. Ia tho SeruU
to-day resolution! calling a coareotlon to
revlso tho coostltniloa were adopted by thai
casting rote of the presiding officer.
Tho bill to prohibit the eale of liquor aod
to establish a Bute Constabulary was pusedj
by a vote of 90 to 11.
EXfJOLI.EClUH BAILBT.
A lllaerepaney f NliUenla Dla
rrd Thttexatcl am anal af sua Da
falcallau HUH Cnfeaowa Ttoa
Wbtrrabaula af Ilia tareal Abaewa-drraMjalarj-flttleld
Inarltabla
H-pwriataf IhetltlaappraprlatlaaaC
rnttda Prnaanneed Dalrna-Wbjat
Dallcy Hlpibl bare Dane aad tVbat
Ala Did Da.
Ntw York. March t. Affair la the
Thirty-second Revenue District are no
chaofed. Tbe examination of tbe revenue
stamp acconot, amounting to 11,000,000
since itaj 1, ISdO, has been completed, aad
rerrali a discrepancy of six ceoti. Thlt de
partment It under tho charge of Depoty
Collector D tfgelt.
Mr. Law, the cashier, has not been ar
rested, the warrant against him having been
withdrawn. He wae employed by the col
lector, aod ropoailblo to him for hit ac
tions.
District Attorney Plerrcpont lays the fall
amount of Balley'i defalcations wIU not bo
known nntll all persons assessed whoso
names are checked as uncollected have been
notified to pay, and It Is ascertalaed how
many have the collector's receipts.
No clue to his whereabouts has yet twa
discovered, but bloU are still thrown out
tbat he can be arrsstad at any moment
On the other hand many of his friends assert
tbat be will commit suicide rather than be
captured.
ITbArnw m Urgt SOU or mOUOy 00 th
day ho left. Tha rr-pms-M, kwawaad an,
esutela England Is pronounced untrue, aa
Is also the oue tbat ha took 1100,000 bcloog.
log to tbe guagers. "They bad all been paid
to March 1. Cbecka amounting to 9900
from mercbanU for payment of salaries of
storekeepers la bonded tobacco warehouse!
were found lo Bailey's desk. It Is inti
mated that If hi had medluted flight he
could, la thirty days, have availed himself
of 9300,000 by making false deposits. That
this was not tbe eae baa been amply veri
fied. THE PRWIAHrl,
Addraee loaned by tha Canada.
Nbw Yobb, March 23 John Savage hai
Issued aa address of the council of the Fe
nian Brotherhood reporting that the organi
sation la financially strong declaring oppo
sition to the proposal toatuck tbe British
In Canada, aud claiming that the organisa
tion Is Intended merely to spread tbo bene
fits of a Just political system. Tbe address
says that the tenure hill In Parliament does
not provide for a lettiement of tho Irish,
land question, but li the best tbat can ha
hoped for, and If passed will not embarrass
tb Brotherhood la the least. They hope fcr
a day when tho leaden of tho homo organi
sation will bo prepared to nnfart their ban
ner on Irish toll
Or DIeoTrat Im Utah A Daalal
rraua r. 1". TtarBTorA-.arawAaapr
Cwraneeaia Tbareaa,
Silt Lakb Citt, March 23. Settlen are
bringing on from Tenllc, fifty mile aootb
of this city, near Goshen, and telling It for
930 per ton to a party here who ships It to
San Francisco to be worked.
J. P. Taggert, lo a, letter to tha AVwi, de
nies tbe report of bla retraction before tbe
trend Jury of his lUtemeot In regard to hit
attempted assassination.
no says be staled to that body tbat th
vlltatnous alUck wat a private affair, and
be did not think It necessary for them loea- -quire
into It. He farther stated that h
hoped lo be able to meet toe vnuio ana he
would then settlo It.
Tbe y.'fi criticise! the letter la ft long ar
ticle, aud says t
Iahchtuol an oatragaapabiie, wa;ma&a
that Taai-ert b tummoaed bttot th araad
Jury to answer th a rati a at y qontlona to titer
uplheeaati andlf h kaowa the vlllelna aad
10 reaaou way turn biiiib mi wau, in mi
puoltekoow It.
nailer Xxploalaa Tbra Paraaas
UIJ led aad Tan nrloaaly Ir-Jar
PoTTinrxB, March 23. This morning, al
7 o'clock, a boiler at the Wolf Creek Dia
mond Coal Mine, near MlncrsvUle, ex
ploded. demolishing the building and scat
tering tho fragments to a distance of ou
hundred yards. Tbreo boys, named Wn,
Cook, Richard Ilonueity and Joo. Kelly,
were InsUutly killed.
Tho following persons were wounded i
Jacob Motley, badly Mlcbacl Owln, teg
broke i John Scbaffer, chest Injured John
Coombe, slightly j Jacob Frceler, radlyt
Christian Weaver, boy, hand crushed aud
bead cuti A.Leback,boy,1egbrokenThoi
Campbell, boy, badly i Bernard Mabao, boy,
severely scalded) and John Kcarulf. boy
arm broken
Tbo canto of tho explosion Is not known,
the boiler having beci ta good condition. A
coroner! InTCStlgalloo Is loprogrotr .
A Marderrr "l,,d . ,.
ParLADiLi-BU, March 23.-Ttvday th
rrandjoryfjundairue bill agalnji John
Ilaolon, charging blui wllh the murder of
tbe child Mary Mobrmao, on tho Oth :
September, 1W. Ilaolon It now In prison,
under seotetice of five yean Imprisonment,
for an outrsgo upon another child.
Bishop Tuo m mum died jestesda morn
log at 10 30 of 1) phold pneumonia H pre
sided at the West Virginia Guofenftc, held.
In Kanawha county last wektauti wat on
ionic to Jersey City to official la th Con
ference to be held there this week when lit
bt wu overtaken by slckuisi.

xml | txt