OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, March 30, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-03-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

VOL XI
Aartloanin. . ''-"., ;.wywoafc J
.. ' TO-BAY. -m T
W'V 1." IOLD AT IDOTiJ;
MB DII4I
100a 11
1Wam- -. .ArlMlCR AHI'nJ
m wm. i-, wau c ; aucu..
JP NewNarbleBulldhMr.
llonBiM.0Oti4V0aomtk oar f-anailrsale
BTtBBf Bft 0)Blft IUNL .
ITHMUlVll
COBtTABLI IVpTll
Br vlrteefaalle
BMTIU ttllLK
allaoawaal far nil,ui fcf
ever Bef laa HUom BoHer, aaa Lalba a4 a
araoaaaatUo of Haankald Vat-altar m-.i...
lag af parlor, be4 noi4 kltia riratliT,4t,
J Anetlaaaaraaadflaal Batata Brokara.
3t l..taaaal .ra.r al laraaja aaA D atraau.
iSCTL" iM Lot.dti" 0rt. Bniitn. j
SaaKliio. riainu HaonlME. riTINri
a Itakn (r H kona t
!tf Jk
la fraifaal
raar. wup Duar. Haiuat 4afiirea r. fj
faMflkkrtltikClarlaaiM(.laia ir
araar.rllb Batlaf, Balllat afnrea I
rUalkf atatilaa. wklokVtl. p)aa lialkkUaa,
d Inataaaad vrTt klikaaillaMs
jKrailK.ualOTaV'"""" ""
1 Wark Baaab, taraw aa4 Via
AlilkakkoTaaaBllaalHMblry Ic lap
raar wbw wiuiuktwiniif afakla.
TMS!'.?.r'J,w 'ill' rwtrir . wikU tin
ta Ihk lantafaVarA IBM
Tanaai osa third mI bUaaea la l a4
j JLL n "n T '
ninif A wiriiiui
U .r ' Kaa.iam J
I JI -JOOI'KK UriNKHaABCi
i)OOI'KKALAnHKH,Aa-nT
(Saaoaaaori to Jaa U. KeOalrt kOo ) I
kwaat CarJM ;! raaairlTkalft ? uj
atlhwaat
KUraatb alraal.
J1"! ,,i",.!""'J"fi JkaJaatalatT al Ika
ataa'laa fiaallaa. Ha. 11 T.rk aja.
Bfjt-iJ. ParTar.HallBBdmoCarpaU, f
iWalaalKarlrlalaMhTplMa,aa.UUrl
4 jaiBk UtakrvqtUk kid tie CarUlaai
uaUh parlar aattaa. '
aAlTArv'l"rtT,K",tjkv. wui
lWalaaitTttBkak. ' ' fc
ruaaV VVI'T yvVBW BltW
I WkUal Maibla ta Gattra TalJai 4 . kfaaU
HBC
tWalaalBitmaUk BUlBCTailaa
JWi-UlBB Daka,wUh drawar a a 4 raltlaf
lUika' Willi at Dtaka, ftraa-aaata,
Kama Ckaabar kalta, aad TtH wrrv
lUika Welti at Dtaki
u
lllava, Bolalara, aadft qaaalUr afWilai.
'Ictaraa. ataarrnvtaara. ia4 1aja. ..
aiant uriiii, wiia wiaaiBi aiaK
Wilk Wlalal. alawaik l. U
rlUava, Uolalara, aad ft qaai
rittinn niTia
(aCklaf Itavaaad flktaraa, aail0.
f
ik
14 aall
f4l
Ik a'
oada kk oaif fcaaa.iaaa tTaea J.kfjtrr
' " iu aaTS aM,
iMBiisa tkaarrial
t. aa4
VMI l IUI La aunaia.
"!.- mfOuXZWAt
raSnPIlt M IITIWIV
hs14t
i Aaaiioaai
BY COOPER LAT.MKH. AaWr.
fSuaaaaaora to Jaa U. MHtufraj. iv
BoaUtralrrarr.r laaaarlTatla, 4-aaa ad
ilafaatA alraaL
T"fWTP"a-afc) na viivitu lipama
AND UMIHIltUCAD rMOflKTlf IB TUB
Br Jrtaaaf Uar la4 llmt, daJ4 raaaaal-
It, 1MB, aadJaaaki
' DiBvann"", icmi, jaaurj i. iih, aina
ad Jtaaarria. inn. a ad dalr tuaarda
1 UHn n ft,
ill B, Ha 17, folia MIOI. Ha W.J
OB.Ha B,raHa,aa4Taa K Ba 1
irw).
fharitBOB.H B,falla,aadTBB H Ha
A loll 433, alM . a? lb UbJ raaorda ffWik
tactaaaoaatrt uimiU! arviaMta. bbA kydl
raatloa a iba Traaiarar ( lha flrai Oa-oaar'
41ra batUfaf AiMatfttlaa" rib PUtrtet.wa vfll
attjl. iVUaaauaft,iBrraatal lha vraatlaaa aa
null&AT.U lOtk dtr af Aaiaal aaxtTat 30
-a alaak, p. pa . all thaaa aartaJa lfta r Htaala
aaf araaaa ad atUa lylai aad balkila Iba altr
T waabttc Ma aai platrlal aTColaablft. BBd
kiavi 'aaa daacitbaA a bajaf lata Baaibaraal
itinfaaaa
Jli
lltailtbraa II.) la a-ra -.b.bW aavaalr
m (77 I Uialuar Hk tfta martTtiaftU
UAa7ftlMtaid.4UUIr UaraafUr.wrWllt a 1 1
ay -lilaa of iba laat uaallaB-d da4 af Hail. Ula
ta la
alx aad lwaW.aibi,wlia.Utaral Ubar4
brdaadaif tmlva tkapraa.. aoidi aad If tba
iaratoaraaot aaaipliaA wUk vlibla liadaraafUr
baaala, tbalraat aa roaot-Totbo rtabl Uraaall at
tbarUkaadaMl f Iba titt aabart ftfuraaa
vaak a aottoa .
Allaaavoraialac aai ravaaaa ataupa al pal
aaaaaiaaoal. AMpaallaf OUaaal kaaiidp aft
Mbaafa, " HkriMTA, CiAltKV.
a a. ! WIUUbiA, MM WICK
CUOFBB LATIMII,Aaau7ftarr
iw cosrottkiVr TOTBI TRRU1 OT TBS
aaava aaia io iah laaauaaaa oi
tUaad Iq; aaaalrt law
aalSljlaiba aak4lfUlaft
blTlabi IMI with tb lav
moH aa, VB1DAT, Ika M
I aaakra Varad all
Braaaaaata. will ka ra
vail nata . at t at'alaak-. . aajal ika tiak
ad aooiaf Ooorf a lllll, Jr. , Iba Irtl Ptrabaaar
T.i-.ar.ar..ft.aa.jU-;
i Traalaaa.
f COOrBBiitATIHBB.
Bt018tftWl4 1(W- iftclloftMTa.
IM flOirntUITT Til fAtlS TKBHi OB TBI
aUlIl,Jr,.lbaln
abavaaala lb laaHaaatlaaad UuaapolTf Ia4a
Ihlrtr tfOlftodlklrtf aaa H)U lha oak dMitoft
f aqaar aiaiWraf alt ktT alfbl M vtik tholai.
Cavamaaia, vui rtaoia
k4ayafiMll.ltra.atl a1!
ata girvi qtii. iiut at a amati v. aa
praalaaa al Iba tUk ad aaal f Utarta lllll. J
Ibalratparabaaav.
i...;i......,.iui,.
Wltuf,HwlCK,
toorn k UTiuaU"
BT (lUBBK at TTII.I.IAMB,
Aaetlooaara aal Raal Lat.t. inVara,
II a. ftUtt aaalbaaat tot a.r at iavaalk aa p.uaata.
of A7A aaaatb pare! will ba raqa
aala. All iitfiiilit ii4mti
iiMS6-U"' Sir Miriri
.... OIIIK WILiTaIT
aabBVU Aaatlaaa-
.i
iMta
BT CUOfKU A UTIHkB, Aaci aw.,
(SuatoMoratoJa O.MoOalr hUo ,)
vaii ivrnr.vi -aBBiriasift ftyaaaa aaa
BlTkthaUMl.
Gadataaikralrtaa alalia allrul 1.1.1 Jaa
narrlS.tflGB aal taaarl la Lfkaf TailHra
ftMWi""f3Jk.'aaS wfltl
V
a aa Ik.
aoathtlfaatlXlBBbaa
ara w.
havlafk froalaf lta
aad laproTtd or ibat aabataktlal
Iraai
vlhal
Tbrt awir Udek
trlwtalaca. ft4 a!
lilak raal.
aaaa. wlla brawa atoaa
trlaitalafa. ft4 all 'a,
BUklafta4 Carrlaca J3aa
V"-.IT"""
Bto4ra lnpiafmata Aa.
aaa lb praautaa ftlraat
BUklaftBd Carrlaca
par4 aadaowarad.
Tar aaa ttt aala i ill faarth aaah. kalaaaa la al.
taralaa aad a la fa ua a aaaatka-Wilk litaHil aaataraJ
tf 4aa4 of ttaal apo tk prtmtaoa. All avar.
aBaftfc4raaBaatftiapakleoatofpaTchaari0JO
'avaia rtii4 at urn t ai .
iUUBT.HITCniLl.
a - .. COOPBB A UTIHiaT "
fM 14 . Aaatloaaara..
o-Ei3srxjiisrEi
VICHY .WATER,
Btlla anad.r tka aaip.rTl.la r tk.
'. G.TaramaBt,
ar Dt.Mnl., Oaat Oraol .al Dl.llill.
aa.at llkLim, Xflaaii a.l Bl.ll.r a
U.aaaaabatlkai.aaUa. far aalakr
'' 'ritouij.'tiijiuiELX,
HkMIu UlSr.aaull.alaiTiaa..
- aroSt, jun n im ti t.
WtV7.'la.k. a eal Mlewl.f t'llili.
VhaW-.rA..liiekoffaa...r.ah.ri ..II, trnli.
lr Iwa.Teleehl. ; Llbrbrlaa, Mttaltllt ba.tr
.r..a aal aaar. VIA iMki, ..rl. .1111... 3 Ike
fi...la..Aa Ttalahkold.a)lb.l...la.l.
T J"',4b' Maa. elaril at ea.ll.. la a
,.B rertle.aaar.te 14 alteaA tka eele aaa here
Ikoir.rlu. alt.al.ale br laMtaaaan
I ' II - " "1
"-OTOBajDiTSr
TIIHIFI pajwr PTWIBIBaO BOBBM!
fiiriiiinBy IMr a JBIlft. rilMr.
TkUwil. to II O CkrlatBaaa. traataa, dtJ
M ?. mb? '.F l1! " IfW . .
SOI. folteST.of tho lead rmHl fr Wiitliilit
MUlr. D.Oj Iheeaoacrlfca-. aaCeaiUale aai
Afjai for lkTraalo Bowed J eal4dee4ff Irate
11 11 .t pabiio anetloa. or (, itVrn, U
Wall C.!e aa-Uao ?., ft iim tiir ! Woab
ljr.i d cu fap a A ir. t-e -if.4r f
JUrahlBBtBBl. ftl lOa'alMk. M i aaa itkara
J
MVKVy.-ArV-P.'r 1.-V..I .. .- .
TmJ.iiU.IiiWi Sraatk, bilwaaa TkirAaU
iiini iirwuHii-
raaardad iikllfMiMi af atwftu lata aatakarad
alfbl ClJaJaaO lUaUO.) alavaa 111 TaMaaa
CIA.) twaatr Iwa m) aad Iwaal tbraa 4X1.1 1
aaara hra4 alf blr t (f la atd altr.
WlU tha tMproTBiaaata, taaaUUas of THftSI
f RAMB BUlLDINas V
TamiafklaiUu Ik 1 rat auk tha kKiftai1
fMw.BrTlrtaaaf4aaraapj.iaa4 krtb8oprm
nVCoart at Ika bltrietarcaabl. lalftft tj.
tl raaak. 1791, VaaloaTraaa a7jba KslU
2BA Twill aall ktrablU aaatloa, WBDi AA
DAT,lh(kdrfAprlI,i D JA7D. ail afloat.
Hi., la froalaf tba praatlaaa, Iba waat pan of
Va 7. la Bqatra Jfa. AH. fraatlaf ilfaatl
a aa "v Tork aaaaaa, aa4 axtaallaf back
tb daptk Of tba lot. Tba watt M faatl Uakaa la
lmproT4 with ft twoatonrai4 btvaontakl Bnak
lloata. Tbaadjalalar tl faatllBaba laft'kaftki
lot Thai two paraau will kaa14 aapftraUlr
Taraia of auai Oaa third eik ItiHaaa at alK
aad Iwalta Moptba. far which tb ftotaa of ihopBr
chftaar ttaarad iUaaalUfaatlBof Iba traataa,
baarlat lalralfroBiUa4arffar. wltlbaukaa,
aad a 11a a rata, la ad oa tba nninlaaa aoli A.daaaiatt
.rodftlthatlDHaf
ipaalaoal
n W..I I , il Will Mil. aUkBWai
laiijaicuoa.oa TiiuKauftl.lk aiaC da f
arah.A. J laip.ftl Bq'alock.p m ,1a froaf if
aa prttti; an ikaaaMaaaaaaA paraola ofcroaad
rUa aa4 balar la Watklartoa etlr. D O .aad
aowa aa IkawhAlaof lotaHa. llaadllaal tka
Aflat lf 11 la
t .- r . .
Li . " ....
'HAUOH ifo, 1870.
DRY GOODS
AND
CARPETING'
IMMENSE' STOCK.
! 1 maml
cittKAT BsncrcTioa iv pxicee
V W, jlTJKDETTjE,
aTeitbi sirfW. bfv I ahcl K,
HAB BKOtlVKD i, rtlCU ANli Cptt-
TIKtX STOCK 0 NKW BfRINQ
BUT flOODS.
! AxvjCaOO UrULJUo,
la UlUtlia u( luiUM Uailaia,.
rraaa a 0la l'l rr Tt.
PUKSBUBB IS" "
THE GOtD MARKET.
"White Goods.,
W. TV. BUBDETTB
Hm rwcaifaa vOn Unodred rWta ,f
CnECK. AND STRIPE NAINSOOK MUS
LINS, from It canU to BO cnU per jart
lr00 LINEN TOWKLS. frlnrad, at
UKcttlU. '" I
ja pieces or nqne from rreeeu
(cr7.ni to ir.
BZKJIBRinLR kI4RUAIMl,
TAUKB' DAaAHRS, WAPKINSi
TOWKUf AND IIAND-
KEBOIIIKra,
At utonlahtDf; low jrrlcra-boortt nim
(oU waa ID per ctat. prenlgm ud eipected
to to lo par.
ONB HUNDRED nONET COMB
1 8PEEAD3 ATfLBO.
ANDROSCOOaiN DL. COTTON IS nU,
CO ATS SPOOL COTTON.T Mutt.
THE VERY BEST PRINTS
13 1 3 CENTS.
W, W. HCRDUTIE 4
No 938BeTntb,D!t IaniXSti.,
I opeoloe; lo-day Are tnodred piece, or
Bctotlfol PrlnU at 7. S, IO . nit
12 1 3 cenU. .
A. cheap aa they wtre before the war.
BXTE 10BDIHAKY SABOAIHS
BLACK ALPACAS,
W.'W. BUJIDETTE -.
Ilaa Joit recdrtd 100 piece, of BLACK
ALPAOA, of tba beat maker, at 33 per
MoWJeaa than tbejweroaolda lew week.
ao. Alao,
BUCI .lU BKDCCED .0 CTa.FEttlBD.
A last l lavrvai aliuk nf
IN0RAIN, T11BEE-PLT AND BRU83EU
CARPETINOS, OIUCLOTII3,
AND MATTINQ.
"I rt
Tha abnaa rAtnnrlui. nnl a am. 11 tMrttan
of oar latmcnao atock of gooda. Each de
partmentrU filled wllh new od choice
fabtlet. N
Thi Ltwal Ffleo will be KameJ it 0tf.
AIL ffoodl are warranted ta bo aa rcore-
Mated bj the aaleancD,
W.W; -BDRDETTEi
928 7th St, bet. land K,
BkM n
uw raicxa
far all ktala af
SIT 00OD1.
ounilD A 00 at.
rtlTIITOCK.
Oatljr Ok. Prla.
GOTO
Ha 100 Ttk atl
BXAOTirVL
DRESS GOOD!,
AT
hi
SPRING GOODS.
W raapootfall
lv lavlUaar MaadakaA lb pakll
ll aafilook tbioBbartk of
anuij(ioai
. , DRY GOODS
hafor BUhlaaUafrparthaj All io4 w U V
aoxa a iaa towai raaat iwiaaa.
WM. U. UII.KT,
Bo, 30 Loalral lioro,
alwaaa f araatb bbA Biikik BirooU.
nbUM
vpiiwviiui aaajawa.
TliKOlIlia VROM TRB V1W TOBT AND
1 fJUllABALFMl A0GT10AH DAILY?
Jaal roooWad ft larfa larala af TO WXT S. Mf
poritoft of c4. aavt4 from h tr la rhlfadof
phla laatwaok '
frlftiad Towili, 10 Uthtaloac, U oaata.
:l !! if'4 r it
n it j . '"HiwIBaoftla.TarTehtap,
Call aa4 axaailaa bfr harlar aUawkara,
A larao ftaaortntaBl af LadlaarI.lDTBJ HARD
KIEOlfira, .baaparUaa boforatia war
tripod aJ tUl UUttlM. Blaad XAcastapor
yard, wotlk Nmiu.
llr4BfTlbxS.iloaata,warth.1a8ala.
..WIM ' "'TCffI UABbKlBCliUTI.
all Uaaa. U aoata lo l
Aaamallfteftorltaafttftf VolUatUn OOBTAtKB,
la qaaltlr. vary ahaap.
kPMtal alU-tlOB .alfadlo BLACK ILrAOi.kl
SOaaala. worthfQaoal
aabtMf 19 FoaaaTlraaU ataaa
00R WnOLE 8CALE OF PEICE8
REbUUED TO THE
PEESEHT 00LD'8TANDAED.
HW FABBIC9,
new auri-uis,
NETf NTTLEM,
oiir.tri.i.rii
Vanlaa a.l li
0a. it all klaJ.
laata4 asaaltaiica.
OBaall Fa bit tad Ittpl Drf
..ln?.V.!I,rt,,ff .'. EaaUi. aam.paal.ala
aaal.iaawaap4laalallr,
.lSl;:ffBMVM,,"", "' lw" '
. aT"All arl.r. raMl.a .faaipt aal a.r.r.1 atua.
IfWata'Va ' """ Saf liTaVlSlSI
-0l rC10KLT;.ik,in ,l., ,.
runnv uuo
raaiilTaaaa((aa a.l Ilatk atraat,
E.laklUkallal.10.
9"0arp.u, Cartata Oil Clotka. Hattla.s
E.ai, A.,Pw.lTlaata. . lakll-HMIf
TJII UOODB
ClOLt) PBIOES.
Pl.fa: ana., .1 dwhu
rapuaa.aTi
KSLSiii!JXi&i,Smnati
OTrhC.Wi.v:',,to
BaatOolora ariala l&oaa.
aoo4 Cobra, IfrlBla, B aoata.
Lira Bio.? Mftrkakft4 Ctuaai
MK.DT-A M AVUAlIt
Maw If ejB.014Ma.Bi3.
?ftfti7lTkAlkttai. latlhaUf,
BpeoUI HotlcM.
ri3r-At.i.Kn' LvnanAUiAMt-Tiin
m-w jrrMI Mmtdrftf ) tmf Uoailiap.
UoiftlXllMUMr lb t !.., TkfMaltr IU
" jtfMl rtmfdrfar ! traf Oeaitiap
IT" '
inot of III rroal TMt. Tiiri0r
llf prpfUof tattrtntd
(hm4 r ir Ui wh kir ih4 II.
.
tl !
t whril
! PKHTDI
4M
pMlka ka CUi, howarar Ilatraali( r
fok.t p la tl laeradlalr art Una. br aiattai
tltMl
iiHiimmaiHIiili aolbtl tia biu
Im rMarfi araaatlr a'pwtOTaM
fcwad.asr.sKiiRjrB
M2!vm";'2ii;:f:i'
Ml r til A IP O LDKIf COD XJ V Ktt
iiBjI
aa4 ratllaikia .ki.t...
i1 V-i --iT-7lJ"
raierodaaii i.ih.;Vfi7.V.l,,V.",'.fB'
t. tat aianwMaA &r kk
Broaawtr, Maw fA
r -- j- "I -.-.lJ!,iJ
A.2ffcY.T3 .Piyn?"MTi;i
jg-W:KTHBAtllT AMD WIVE.,
!3IiaV2fc7 H"i" A'!!!' .aal
-. izm-z3. ".r t v
"a nil aiiuriaiB itilb aa
ralakarwarai
aaouviAiiofl,
K73T fEXTnAOT PltUM TIIR PHOV.
ruaatk. Vra.bl..l...b n
IrMl b.l.aa Ttlllaniail a "aV ul Veir
toatb .trMUi afra. A. W. U.rt, Bof OatTMt bl
tw... kl.ktk aaa" Slalki Tt, iMViaiSaaT
tfI"tt"Ak ."""' Ji ataaaaala5! a'aaaVi
iuf. Ll.f .I. K
OpUciani,
HMIU HVSSIOIIT accural,! rll.A
lvith lUlla or other Sptctacla, and
cheaper than ciieuAcrc.
OpUeian, NaUonal Hotel,
, Rtal atato Agent.
F t1aala4ak.la.al ..J ,. a, ! aa a a I aa awraaaai
j9l, t. OikPUolHaL, jl
CH0ICIBIT1LDIH0 L0TI,ft Oftpltol Hlll.Ni
alooa noatklT paTtaoata
HOUIM AMD LOH la all pftrtaaf tt altr for
aUaad raal. af tf
THE!
COLUMBIA YEAST POWPB
Coaipoial of lb kioti fcaalikr larraJUata.
bala f rroafrota klllalftrtaaalrat-.
art14hrillltroora1ftlkacil. -
WimiaToa, D 0 , Bap. tl. 116.
Iftaafall taitklaUi wllh tha coB.tlt.llaa af
lb Col anal Ttatl Pawiar. Tb f roporltoaa tr
wall t4apU4 far tha aSoltat ratal aa af lha 4oh.
aa! I at4r It ai taproTanaat anatlaj
yaaai rawaari 9
THOMAS ABTItlLL, M. D , Chaktlat.
J- UftBufftctory BU K
two Klghtb avaj Wlwta..
atraat. b
Hha.lat
ron BTOuta, cjity and countrt
RESIDENCES. Ac.
Maaftar4 aad f.r aal fcr
H O- UOI-EIaAMB,
643 Lafttalaaft arfta,B aaar oatt of ttraftiti ai.
4-At At far Kw Trk K lldaw rraf 044.
riOVT HAHNKWI, WAUOltEf.
VT MADIiLIiS, ate.
I hat haad a lar a aaaortat! of aTraa.Bt
(oo4a.aaft aa Wbrol aad Taaat Bar a oaa, baarr
Anbalaaaa Uara-aa, food aa iiwi Waroa aal
Eldtaa Brldloa. llorao aad Hal Collar. LalUri,
DftbrAk4BlaAlKlaa. '
BlUACKBMITaA'.CABl-EBlTEUa.
AadolhatTMU, oailowi. Aiflla
Clovernment Clot hi ue.
IlooUi
DUOCf. .
Fanporf aad alhtr will 4o wall Uamlatar
mi Dwnrapviii
k-kaai.!
K. O. AVIIBKI.KII,
taaaalk aUarlaal Caaal UrUaa,
I.U4I antk .Ma.
DRY GOODS
AT GOLD VALUE.
Wsahallmattaaa far a Urn waaka loatar th
aalfaratkof m
VD7irsr t GOODS,
BEIOW C03T
poa
CASH ONLY.
M.ar altk.aa Oaali era ralaarl ta Ik.lr Oall
Valaa. aal walaUal ta naal Iba raatkat prl,
raiarlla..a(O0bT.
H. JAIIOK CO,,
aatll-tl . 103 Oaalie Harkal p..
RO.486lBEDU0EDiNO.486
v.;::i? i prices 1 ksssh
MAllKRITER'S.
B.fla. at tkl. lata aaaaoa aa aaa.aallr larca
lalekal.a..l.tl.a al
PAPEBHANOINOS, WINDOW SUAQE3,
QVAI. ANU SOUAUE '
PIOTUHE FBAMES,
PIOTnRP OORD ANU TASSELS, '
PlOTUIlr. lllNCIS.NAll-M, '
PAINTINGS, ENdKAVINUS, U1IROH0S,
SWIS3 UlttUKt 13, ..,,. '
Aaltaralaaatkaataakaataafka. pai.lbla prlar
toaprlai, wa.k.ll al.r l.
UA.II fuauuillll
cutiltbi rltT or linen ant.
SALT! SALTaaflAtaTal!
Wa bar. aa haal aal an lallr aiptla( ptr
aaia. Huatiui aaa
.,.' flail iikTiu
r A fallauk.nl al
GROUND ALUM AND FINE SILT
BUIOT QU HVIBPOOJ,
WakavaalaaaValllappIral
TDBH IILHD lALTIallara.
yfi8?. akaaa M varr lawaat raatk.l rata., aal
aak Waakl.au. fl.ra la u aal na a. kataia
paaaka.l.i.laawk.ra. .i.ra
IIUUB, WBUOEBBCUH CO.,
?' MtUaf to lllk atuttlat ( ill X
f UClf ffuu uk fl .it I -t
i.Bacr.aaa ojOTa
llttad for BiatrlnoaUtharpiaaaa.
4fttlPf. Adlroaa. UOVAHlS
aiiara aia r. ik... aa.
09 r. rhiftdaiphift, raatri
&-&&& ""-ma is
3W. HBALTH.ftftd waoaraa.ttr adTlaaaBT af
111 la whlahlaab I boip la aall at tk UaJl.al
W trail thai Ioto thai WnifirtairtitMir
OMaibaafaak4 aaraluraloawkMa. HaVao
of wkloh b la praparadlatraat all chroal 4u
foVluVoV'4"- ""Wtfa.tr,.
t.r- 'i"1! "...i wnmra caraa la laa
.'-"llUa Ua baallk. art. aal If waw.rala
laaal la laabl w. aaalA a.w.11 laa.!7w"lM
lb. .aMW.whl.hba. alu.1.1 at. Br.f...l...T
Mrtlm .laba a. ba. u.a h.r. I? r raaV.i mraa
WMk.w.. Fila.. P.a.M Lm. af V.i... Ca.
tatrk, vTlalean, aal all aaraalillaaaaae Wa
alTlM all ba ati la l4 al a abrililiVla (all
If".1" " ." walallaa U fo..i.4 a pi. a...
aln..laifr..al.a..t.p r.-..r
.uri'rSiT'f? "J! B,!II0rI wilt ram.la
aatll April 1.1. a.l pmIiit. r aa l.at.r Ur
a.r.r. i j if
K"J OAllDj-A Olarwjrm.. Mil.
3? tadllafta.etkAr..rTa m taUalaaarT.
JJaral a A ..1 rlorl. riraalr lar Ika aaTa
Rfiif'l.lT"! aejleel Pre-..., a.l Ika wkal.
trala al IWlara braaAl a br baaafal aal
li.e. b.blta. Uraal aanbankaaa bare aarll
.V.;?.r."AtiK;.M"'",'""',''5'
. r. mJSiUS I",l'?l..
WASHINGTON PIT?. D, g. WEDNESDAY MORNING, MARCH ZbAm.
vruairiBTOi run mo urmiiom.
I.tiuil Ritixvi Ricnrri jtiUrdar
war 30a,13fl V
SlOlITAir Borjtwtu. waa befura Ilia
ixminllttMon Way. and Keaga Jtiterdajr
la reference to tba funding bill.
Tm mitjai of tb. Battblk brewarr,
WOltb 18.000. la th. Third Uaaia.1,riull.
dUtrlct, waa rtported amont th. itlmrM at
in. internal lUTena. orace jretterdax,
Tm McaMioH of Jlra. Grant, ariterdaj
afternoon, wa. larfelr atUnded. lira.
Grant wa. auliled bj Mn! Flab, and the
Frealdent waa alio preunt after lb. aeulon
of the Cabinet.
On. Bitxair, Becreterr of War, wa.'
hefor. th. Cotnmllteo on ApproprlaCToo.
ititerdajr, la nlatlon to tha appropriation.
neceaaarj for elotitoK, eamp and Earrlion
oa.nlr.,'. for th. armr. a '
On. BoiLm'i colobid casit al Weal
l-otni tnrna out Id bo slider th. reqaUlto
tf, (aennteen jean,) and la. been de
clared tnellilMaKby th. anthoilllc. of the
)var Department. "
111. Mcpiiw, lo whom w.t referred th.
hill to amend th. act to anlhorlte tha Che.
apealaBaj and Potomac Tide Water Canal
Company to enter tha DUtrlct of Colnmbla.
report, lo th. commute, that th. charter of
tha compear ha. expired, and that tb. com
pear haa now no legal MUtince.
Jkvtt B. MoiCOOI'a RliDIail Thla
well known elocnllonlit will jlre lb. cloalnc
entertainment of th. regular coan. of th.
Grand Annr of th. Republic) oa UondiT
trcnlng neat. Tlckcta for lecnied aett. can
be procured at Meura. Phllp A Solomona'
bookatore.
Tmimiow'or Tn'CmmrrcalerJir
wa. protractea nnut alter B o clock, and th.
aUeoeo of Stcretar rub, th. Slate Depart
ment being repreaented by AliUUnt Secre
tary Darli, rare rlie lo ramora that our
foreign rel.tlon. wero dlacnaaed at great
angle, paruceurlr the San Uomlogo aad
Cnba qneatlone .
Taa TBUirjir ottaia who want to. Ban
Franclico lut-week with 13,000,000 United
Stale. currency for th. aab troainrj at that
place, ar. repotted to bar. reached the end
orihelrjonrner lafal jreatcrdaj morning.
ThU monej It Inlendad to eopplj th. plac.
ofth.old.legaIleadera,whlclhaT. of tat.
been Terr .care, la th. Paelle alope.
Till NlTil. COHVtTT.a, at their teaaloa
jealerdaj, heard th. report of Mr. Bleren.
on th.caa. of Lieutenant Com manderJoshna
Blaliop. Th. rerort waa accented, and TU
nb-commlttc. directed to prepare a Joint
txaoinuon to reitor. ur. Ulihop to hit poel
Uon In th. nair. The committee, alio airetd
npon bllla toi reator. Ltentenant. Lero and
Pendleton, of Baltimore, to the actlre Hit.
Tun Sccxitait or Tnw Tninoir baa
Intimated that h. will tramfcr h. dlililon
of captured and abandoned propcrtr to the
Solicitor.'. oUko, th. tj.eatloi). being of a
legal nature and properlr boloni to the
SotNPffl fkiOfnKreaWlonr
Tub Ikcoxb Tax. Io-Ut Benata jnttr-
dy Mr. Sherman latrodoced an amendment
to the llouw Joint retolottoa dedlArttory of
tb meAn.njj and lntentloa of the Uw ro
UUoff to Income Ux. The Amendment pro
Tides thai the BCTerft. dntlet oa Income;
dlrldendt, And lAUrle khAll oontlnne d orloe
the Tear 1870, and to much of ttld Uxet At
are not paid daring the year thalt be col
lected In 1671., After the year 1870 the Ux
on Incomet thklt be 3 per cent em.
Tas OatLtroBBiA r,(TBoiu68 DirricciC-
TiBaU Hon O. O. Qorham, Secretary of the
Ben Ate, bat Spared Jilt Bntver to the
hAtget preferred a(Aloit him by Benetor
Cole, and which are to be intettlgAted by
tha committee Metart. Bamtey, IXoward
and Dowe-H&ppolnted by the pcent canent.
ne antwer coTert iwemy teTcn paget oi
fooliCAp. and Mr. Gorham denkt all the
chargea, thongli he admltt that he nied
toae tlroog Ungntge agalmt Senator Coir,
TnBSBWTirTr-CBHT -TRA0TX0KAL BOTBB
will be Ittned the flrtt of next week. The
employeetofthebareaa of engniTlng and
prlattng ore now bntlly engaged In flnUh
Ing the face of the notet. The work oa the
balance of the terloe of legal tendon the
Are handred and thoatand-dollar notetlt
progrettlog faTorably, The new one hun
dred dollar note are elegant tpeclmeoi of
engraving, and thoee ready for circulation
will be tnrned orer to Treatarer Spinner In
a few dAji. r
Wall'b OrisA llOQikV-Airen A Telten
gUl'i mlnttrelt were full of fan lut night,
and amply repaid tbo attendance of the
Urge aadlence who gathered to lUten, to
their wlttlcltmi. The prlnrlpale of the
troupe, Jpfanny Allen and Charley Pet ten
gill, are performert of moch Tertatlllly and
merit, aad proTide each night a programme
replete with fan and choice, roealUra Dy
all meant oar'topto thonld'eee them, at
the troupe It one of the belt that hat p
peared here for yean.
Natiohal Tbkatbb. The one audience
ettbe National latt night wot delighted at
the appearance of Mr. Jefferson In one of
hit great character, Dr Poglon, la the
"llelr-at law," aad Ur. Oollghtly, la the
fATceofLendmeflre thllllngt.1' Uewai
ably tnpported, and achlered another trl
vmptj To night we haie JetTonoa at Bob
Acret and Hoe de Brat. The management
anaoance to-day baring made an arrange
ment whereby wa will hare the blltbetome
Lotta with nt next week.
Tub Biroat ta clrcnUtton ttut the Got
era meet paper mod for .printing bond-,
legal tendert and fractional currency bat
been taccetsfully Imitated boa not yet
reached tha eart of Treciary offlclala. Some
time tlnce Secretary Bontwell Idtaod a cir
cular of lailractlont to the collector of
caitomt throaghoat Jhe country cautioning
tbeta not to allow any paper of tbo dctcrlp
toq or character of .GoTefnnleot paper to
peat through the cotton home, and notify
lag all Qorerameat em ploy ecu to be Tlgllant
la the examination of Imported paper, &c.
Tna House Committee on Terrllorlct had
before them yesterday, Mr Chares, of New
Mexfco, who urged early action upon the bill
for the admission of New Mexico at a Blate
of the Union. The committee baro had
under conslderAtlon a bill to repeal the lawt
of Idaho Terr)tory, lmpoelng a tax of Uto
dollars upon erery Chinaman who comet
Into the Territory, and will report It to the
IXonle whenerer the committee Is called
The tamo committee hire alto under con
lderatlon a bill repealing ' law of Wyom
ing Terrlto7 which dltciimlnatet against
the? Tacltc railroad la the Imposition of
taxes.
BotlNSIt UlfOSB TUB COU-HTTEi OS
Road abo Camaij. Tlio Commutee oa
'IUUwayi end Caoals yesUrday referred the
folloirlag to the members named at tnb-com-mJtteeif
To Mr. Ames-Mr. Doekery't bill reqnlr
lDga nnlformlty of railroad range la the
United StAte-. and Mi. Nrgley7 bill to pro-
"" waimerce among the Statea and to
cheapen the tramporutlon of the malls and
mlllurr and naral stores.
TO Mr. Wells-Mr. Burr's WU for a bridge
jftei the MUsUitppi rlrer, at Clarkerllle,
Mlseoerl, aod Mr. BploVt bUl to amend the
Act la relation ton certain wgon road In
Dacotah Territory.
To Mr. Bmlth, of Ohto-Mr. Bhaoks bill
to prorlJe for a preparatory tarTey for a
th!p canal from Like Michigan to tbo Ohio
rlrer. "
CoBfinMATiois -ThtenalalnexecoUro
fission yetterdty conlrmed the following
nomlnatlonsiiAlIen Rolherfore4, to be Third
Auditor of the Tresjnnr. rice Beader W.
Clarte, resigned. WUltam J. Tarman to be
assessor of Internal reran ne for Florida, rice
Lemuel Wilson. John May, of Illinois, to
be. stfcrctsrj of legation at Madrid rice Ho
ratio a rerryj auapmaed. Jamai U. Mason,
of Arktoias. to be mlnliler resident and con.
sol general at HVrla, rl John Beys, re
called TcUr 3, Belph to be inperrUIng
Inipectorofsteamboatt. Eighth district, rice
Giiv. BoTLiB appeared beforo lha Ilousa
Commtlteo oa Commerce yesteriar In faror
of an opproprlatloa for hit rim and. harbor
bill to remoTO ubstrnclloni In lha Merrimae
litrer. The commliteebeard him atUatlrely
ftoa wtit giro mm anotber hearing oa
Thursday,
Tba committee also heard the EraeuLlf e
Conocll of the National Board of Trade, la
reference to a bill forA Western port of en
try. They aikej that wine and distilled
spirits may be lacloded la the merchandise
that may be transhipped wllhool breaking
out, ana iasi no con be repaired prerloas
to transhipment from the port of arrival to
tbe port of destination.
Thy also snggest that the section pro
Tldlag that Inip'dori shall be atitloned
along the roate a( doiljastd-l points ba
lirlcken ont, and thit there be Inserted la
Ilea thereof that the goods maj hi dstataed
ftr Inspection at any point oa tbo roate by
catlom boase oCSclals. They state thAt this
will nuke the bill more enVtWe, and will
notcaateaayJostwhaterer totbeGorern
ment. There Is not much probability that
the committee will agree to all the proposed
changes, more particularly the one la refer
ence to the requirement of tbo bond
Tan Babkibi ahd turn Fchdiio Biix.
The rrprrtcnUUres of the National Baoklog
AstocUlton appeared before the Moaso Com
mittee on Wfljs and Means yesterday, and
an argument wet made In their behalf by
their rice president, Charles B. Hall, of
uoaton, against the passage of the fandlog
bill at It came from the Benale. He thowed
that although tha National Banks made
large proQtt daring the war, their present
condition It inch that they coald not exist
under the proposed funding bill, with the
execptloa of a fow banks In the larger cities.
There woald be no profit on circulation tf
obtained Qiifoar and a half per cent, bonds
uon me country ubum v-Yutw cuan. - .
the proposed bill there mast ensue rlolent
and continued contraction of the currency,
great redaction la tbeprtco of all United
States bonds, aad a general depression of
business. The banks would have to surren
der their charter! and wind up, or reorgan
ize, which would greatly disturb the money
market, besides drlrlng much capital where
It would be untaxed. But by taking the tax
off circulation And deposits and allowing all
clatiea o( bonds to bo paid or funded u
tbey mature, without regard lo ownership,
the banking system my be continued and
tbo funding process mado teen re." Among
the others who appeared before the commit
tee were Mesiri. W. B-, HanUogtoa and
ritthagh Cojle, representing the btnkJog
Interest pf the District or Columba.
tebberj.Arsoad Harder. u liliiV
CJearr CawtrlT,
Mr. r. W. rime's storehouse, at Rollins
Ford, In the lower end of King George
county, Va, wot robbed and burned oa Fri
day night last, aod the clerk of the store,
Willie Jett, son of Henry S. Jelt. murdered
aaa cornea in mo noase ua ino louewiag
morning, In the main road near the store,
the breech of the clerk's gunwith human
hair itlcklng to it, wot found, and near by
a paddle of blood. From this point there
was a distinct trail to the bouse, orer which
the doomed boy was dragged, and, aa. It
supposed, thrown In the flams. Ulthead,
shoulder and one leg were entirely con
tained, and the other kk much burned. The
Kn barrel was found In the ruins. From
,cks la a plowed field, where a tack of
roods wot dlscorered, It It snrmlsed that at
least foar persons were concerned In the rll
lalny.
A hat has been found that can be'prored
to belong or to bare been worn by man.
wDowataune iioro.oe evening prerioas
to the murder, and It Is thought the guilty
parties can bo idenunea. ur. layno was
out alt Saturday tr-tng to get oflloertto
mako a tcarcb The house and goods, re-
firX says, were Insured for $1,500. Mr.
syne lost all his books, papers, bonds, Ac ,
b tha fire
Information yesterday reached Alexandria
of the arrest and Imprisonment of three of a
party of twelve colored men Implicated la
we auair, one ot wnom, u is saia, roooea
and burnt a house of Mr. John Tayloe, In
1801. Tho Jail, howerer. Is Insecure, and
as the erldence of the rullt of those arrested
Is rery strong, and astne exeltement against
them Is Interna, ll was thought probabl
IhAt they would be dealt wllh summarily.
A lex adrift o.d Tfclntlj.
The OaittU of yesterday evening bat the
following newt ttemt i
Fisntio KkTW. The elfaets of the lat
atorm and tha prarallloc nortbwaat wind
hare sjrtally ratardad th arrival of flah at
tMieltr. ftftdthe fw that raaahad her yea
tardar snA ihls mo ml of aolJ hlfh loaonsa
quaao XtlaaaU that the damage dona to
the ihoreabythe Ufa atorm can soon b re
paired, aod the op rat lea a at tho ahorai
wilt aot badlayeJ nor than adaforlwp
The PblladalphU steamer that arrived up laat
Bight brought, as part ot ber cargo, aome
buoeb flih, whiehah had takaaoa at on of
tb rlrer shores. 8rral reeeele Uft hare
yaitrrdar with re at rial for tha Dihlng
ahorea Uaptalo Olbaea wllLoo the 4th of
April, eomraoe oparatlona at bla laalloK
at Htoajr Pointy Hreanor, White llouis,
Jack ton City and i airy Landtag.
AM DKOStTAL IIOBT WSf wlto-iittl la the
baareaa early this morning At ten xnloutaa
after 4 o'aloea; a bright neuor, repreaented to
bapparDtlr aa Urge aa a buahel meaiur.
with ft tall about a yard long, was aeon to dart
rapidly aareie th sealth from raat to weal
and to iflrtd before II reached tha writern
borlson 1-roin lie body aparkiwere thrown
off aa H trareraad th aky, but It left no air ale
of light ta mark Its paaiage, A whliitag
doIio la reported lo hara aeeompanled Ita
flight, aad a atilphuroua odor to hat per
vaded lha ttmoaphre looa after IU dlaappear
ante T
ScrftiuaOHAKCKiLonSalWio tad Supreme
HaeordlngHertbaUUreoe M llarlon, aoom
panledbrl U Oa Htuart and Ihompeoaof
the Dlalriet of Uolumbla, will addrai the
membera of the two lodge at Oriental I odge
roomthla erealBg(on the prlselplea of the
Order
Tun Shenandoah tlvarwas so hlghyeaUr-
uaj i iii iron vriHonratar wnioa
eonneete wtlb the AUxandrU; Ioudouo tad
llampehlr railroad at Uamllloa eould not
croia al Haleher'a ferry, aad no eotancelloa
wse made
Mn XT. II KlBQ, lb englueer who wa
killed by the eiploaloa of a loo at l oa the O ,
A A M. It. It Tfiterdey, wee a pronilelng
vounr Man. and a oatlra or thla altr 11a waa
ngagedto be married Ills body, II Is said.
wae robbed after his death, which, we laatan.
Uiieouo lie will be burled to-morrov by the
Odd i allow a, of which order he was amsuber.
NoTWiTaTABPiaa tbsprevalllog sorthweal
wind, tho tldea lathe l'otomae eontlaue to
make high There Is a strong current la the
rim tad the water is Tf ry muddy.
PASKNO
AWAY.
A1T0THER
HERO QOHE.
OIATH OP OKH. (UOBOE tt. THOHA,.
IIM UtX AHD PUBUC ISBTICII.
YeiterJ.jr morning General Townicnd re
celred th. followlnj telegram from Bib
Francl6o aanonnclng th. death of Major
General aeorgo II, Thomeei
r.ujj.ra.1 b, ''XL'XISituTV-
. J.1")".' "aaaral O.orja Tl Ta.ai.idlU at
Ml o'eloik p m lo-d.rapopta.r
ALraaDl llovon,
Uolo.alanil A A O
General Thoma. wa. born In Bonthamp
ton conntj, Vav, Jul 31, 1810 III. farlj
education waa obtained at th. beat ichooU
of that portion of Virginia, and at th. are of
nineteen jean he accepted lha poiltlon of
deputy cletk of the conntr under bit uncle,
Jamei Coche)le, then county clerk, and com
menced th. it.dj of law.
la th.iprlngof 1830, through th.tnl.enc.
of famllr fri.eaie, ba radTa4 an appolnu
meat .. cadat at Weet I'olnl, and entered
tha Mllltarr Acadcmj tb. followlua; Jons.
In June. 1810, h. graduated twelfth In a
ctaaaw ot lonj uro, and wa. appointed
aecond lieutenant In tha 84 Artillery on th.
lit of July. In NoTCmber of the a.m. year
uvjurocu uia rrsimca. m rionaa, firnteen
moutha before th. termination of lb. Florida
war. A year later, (Norember o, ISI1,) he
waa breveted firat llenfenant "for gallant
conduct In th. war agatnat tho Florida In
diana "
la January, 1813, hi. regiment wu or-
alibfaalbyl IjttlA V.aal kflrtaiakna K.aaaa a - . t
uvHBnbiiTi viivbu wiiwu. an it in
-j one oi ino same year to rort Moultrie.
Pha.la.lA kaskaa I- I..1 1. .Ill a. .
vtAiaiicakui. itbaiivi. IU UViU Ul lUCOO migTA-
tlons Lieutenant Thomas accompanied
them. In December,. 1813, be was ordored
to duty wllh bis regiment at Fort McIIearr.
Md. On the 17tb of May, 1813, he wu pro
moted to a firat lieutenancy, ami la the
sprlpgof lSUhe joined company Lat Fort
Moultrie. As there wero at Ibaf time Indi
cations of an annroftchlnir wa- ns irain
Lieutenant Thomas was tent with bit com-
lnj .o wi in juiy, iok, witn orders to
report to General Taylor,
lie reached Corona Chrlatl th
month in company with the 3d and 4th reg
Intents of Infantry, being lb Aral United
Butoa troopa tUat occupied the soil of Texas.
After the evacuation of Matamoras, Llent.
Thomas was detached from bis company,
wllh a section of his battery, and for nearly
four months was autfraed lo duty as aa ad
vance gnard, flrrt at lleinora and afterward
atCamargo. In September be rejoined bla
command and marched to Monterey, and
ui uia (Biia.ua i-uuunct ion oaillO 01
Monterer f Sect. S3. IWfl. fas waa hriAvrt
..I- - t". .t "...'---. ---".
tracvBiu. auodi mn in oi novemDrr ce
UrOK commana oa a comnanr aa at..n
ltentenant, retaining It until FehruBry 14.
IBlT Th Tlaa.a.h- IBID I.. .'
placed In the advance with Quitman's bri
gade, and entered Victoria Jan. 1,1817.
In the declsiro battle of Baena Vista Lieu
tenant Thomas greatly distinguished Lira
self, receiving the highest encomiums of hit
commander, and on the S3J of February bo
wot brerctled major for bit gallant and
meritorious conduct.
In August, 1818, be re-crossed the Bio
Grande Into Texas, baring been the first to
enter And the last to learn the Mexican ter
ritory. In Jane, 18(0, bo rejoined Lis company at
Fort Adams, Newport. B. I , and on tho 81 st
of Joly be waa placed In command of com-
Sauy B, Sd artillery, with which be was or
cred In September to proceed lo Florida to
put down an Indian outbreak.
ne remained on duty In Florida until
at Fort Independence? mSS'JSSU0
remained at Fort Independence until March
28, 1851, when be waa rellered and assigned
10 uoiy at v est aoini at instructor or artil
lery and caraliy, where he remained for
three years, barlnc la December, 1833, been
promoted to a fall captaincy On leaving
West Fotnt he took command of a battalion
of artillery aod tolled for California tIa
Panama. On bit arrlral At Benlcla bar
racks be was assigned to doty at Fort Turns,
Lower California.
In the following spring the (regiment was
ordered to Texas, where be remained on
duty from May 1, 1850, to Norember l, 1800.
In the aatnmn of 1859 and tho winter,
spring end. summer of 1800 be was engaged
In anexam1natlon of tho country at tho
headwaters of the Csnadhui. lied and tha
Conchas rivers, and collected touch geo
graphical Information concerning those re
gions, which before that time had been un
explored. In April. 1861. he wu ordered to Carlisle
barracks, Pennsylvania, lo remount the 2d
cavalry, which had been dismounted and
ordered oat of Ttxu by tho traitor Twiggs.
Ytatn ne ornvea two companies nan already
been mounted and tent to thla city. Foar
more wcte sent on at once, and tho remain
ing four were assigned lo duty under bis
command In tho department of Penntjlra
nla. Oa the 19th of October Gen. Bosocrans
wu rellered from tho command of the Army
of the Cumberland and Gen.Tbomuwat
appointed bit successor, and at tba same
time be was appointed a brigadier general
In tho regular army for his gallant conduct
at tho tattle of Chlvkamauga, hit commis
sion dating from October 27, 1803.
In December, 1801, be was commissioned
major general In the United States army.
In. March. 1807. he wu appointed to tha
command of tho Third military district,
composed of Georgia. Florida and Alabama.
butwu rellered therefrom at bis own re
quest. ' He commanded the Department of
ioa wumeariaBti nam aoouioao yesr since,
when be wu ordered to tbo command oi
the military division oi the Pacific, head
quarters at Ban Francisco.
In person General Ttrouat was tall, stand
ing six feet two laches, and waa finely pro-
Eortloned. ntt complexion wu fair, hit
air brown, bis beard sandy, bis eyet blue
ana seen, svou nil countenance wu irana,
uyvu buu wiuuiuui
Ho was sreatiT beloved br bis soldiers.
who generally spoke of him u "Pap"
Thomas, and his subordinates felt a sort of
conaaenco m jus Knowieagenis military
kill and bis goodness of heart.
It A blameless Hie, pure and noble aspi
rations, remarkable modesty, an amiable
and even temper, great patience and per
severance, an ununnjr energy ana per
slslencT. wllh a calm, clear bead, close ob.
serration and a thoroueh muterr In tbe arts
of war were tho qualities to mako a good
general, then George II. Tbomu wu enti
tled to rank among the greatest and best
generais oi our own or any time.
At tho commencement of the lato war the
Confederates made overtures to General
Thomas, and hoped that his Virginia birth
and associations would lead him to cut
bis fortunes with the South. But he was
nnwarerloe in his patriotism and hit de
Tolton to the flag of hit country, and never
for a moment contemplated a desertion of
tho itarrr Bsri and the rebellion experi
enced no harder blows tbau those given by
the subject of thla notice, and bis gallant
commands. At one time during the war be
waa. General Bhermaut superior lo com
rnand, but the fortunes of war eventually
gave tne ituicr tuo superiority iu ran
Tbearter nerer had a more faithful of
fleer, or the country a more devoted servant,
la all tho rears of his Ufo and public ser
vices, bis honesty, Integrity and gallantry
Was unlmpeached and unimpeachable. A
nobler heart nerer ceased to beat, and f irao
never w real tea a Drignter garland loan tbal
which will circle tbe memory of George II.
Thomas In bis death the army aod the
country has sustained a loss It will not be
easy to replace.
One of General Thomas characteristics
wu his persistent refusal to accept lfls for
services rendered. When, at tbe closa of tho
war, some of his admirers proposed to pur
cbue for him a residence, be kindly but
positively refused It, and even tbeolllcers
who served wllh him upon hit staff during
tho war could not Induce him to accept a
small gift of affection Juit before bis de
parture for California.
sue war utpanment ycsieruay issued an
order, announcing to the country tbe sad
Intelligence Of the hero's death, and tbo
Erttldcnt yesterday morning sent a telegram
of condolence to Mre Thomas, whowu
with tbe General In Ban Franclseo at the
Umo of his death
Tbo holy will bo brought East, accom-.
K?uj.b7i.l,,UJ,i."1 ' remain, will b.
n"'!i!.7-reT' f-'-. of which plac. MnJ
v: . MWIBa la a reaiocni.
Gentlemen now la thla city who wrred
under General Thoma. la t'n. warVwIil
her. a meeting to-day for th. porpci. of
Ifiiff.?.1."-,'U ""O" - l'l'7 their rt
apect to hi. memory.
Th. following gentlemen, now In th. cllr.
omclil nation, .erred under On. Thorni.
ftSK. &"".!?"';' Cot. "euator.
lire. Oardeld, Slocum, Hcgley, Beaur. Co.
""llBtoughvon. Proalar, 6. (5. WaeuburS
BMirn,
andK
lfriimi flan- W h ov. ..
?VU now", Oetu Horace Torter. Jeneral
Schnepr.Oen. Badeau,Gen. Mlcher, Gee.
JallocD, General Capron, Commlasloner of
AgrlcuUnrei Gen. Este, Gen. UtUuj. Gen.
CoL Mock, of tho War Ofilcet OoLOItbo!
Internal BerennoBareaui Col. Brownlow,
SmH-'i,10.' X lna Adjotant General's
OmceiCoLD L. Eaton, Col. Stone, form-
nri..,?t0T,aomB' lUff C01 "t Col.
Bmltb and CoL Rodney, mow at Fort Me
Henm Major Barrett, Major Frank Wol-
cTsnllVafcwerJ! "W
l.ar Titiaun
Coiminoi, Onto, March So.Tl. rVn.i.
lo-day adopted rcaolntlon. of reaped for th.
inemorj oi uancrai Tbomu and then ad
journed la th. Honao aa effort waa mada lit ana.
pood th. rale, ao ai to Introduce rcaolntlon.
of reipect, but failed, at th. motion required
Iwo-lblrd rot. to carry, and th. Democrat.
Toted agalnat It.
NilnriLLa. March S3 A mull,., -lit
held hero to-morrow to exproa. tho public
orrow ai me aeam oi uen. Tbomu. Tho
Sag of the cipltol and Stacy Hone. ar.
banging at half mail In honor of the de
cerned. P.r..k.l,
Tha Prlaea of Walaa la reported lo ba a parlr
Intereated la another dlrorea lull.
rarcpa will paaa Holy Weak la rapoaa at
Chtaato, aod will opaa 1. opera a Etiter
Uoaday In Hal wlakad ally .
Dr.Thonaa Baaal. th. MDular Aa.rl...
daatlal tn P.rla.la oaa of tka haidaal work.
a. i .one. oa laa uontlaaat. Ha la eevered
with ".rdera" aavl daaol.tloaa, but aaaar haa
lira, to lira around, bla aaa ebaatrraea
aad tilled atraafara kaap hlaa ao full of
Dniaeaa
MraiValrart.., of Eallah dlroraa a. tori
y la llrlag raadlaca la Uallforala.
Mile Zillaaon la .ran batter looklacorr lha
aaainaiieaii s.. la rery fair, wllh
v., !,(, .r.ai.a aiua arc. .bit ... a.
iiBiur, laarr ware ana maan.r.
John J Dor.., lata of tba Olaal.aatl fa
tutm, haa purehaaad th. lotartat of Mr Val.
laodlchaa aad Jodaa rjwva. l. tb. ti..i..
Utatr, aad will beaoae tb. Itadlaf editor of
an. a p.p.r,
01. Bull, lha trot liollalat. will .1.. .
iraad eoaaerl al M.li.rotl HaU, aa Ih. Itk af
.sb monin,paaala( tnrouih Waihlealo. o.
bla war to lha Waat,
liar William Atnabarrr. Tt.atft .r i h. 'a-.
thodlat Eplaaopal ahurah at naorcatowa, Cou
orado.la la tha ally, a.l it,,, reryeaaour-
aalaaaaaaA..K.aA.a-. ... -.
'"i Mivnuim ma worftiag oi theaavsrsl
rich sllrer mines la that aesttoa or our grow
ing country.
U. E. Stratloo haa beta appointed assistant
rallwai poitoneeslerk.oft tha taratui....
New York and Waahlogton, I. O , vice W. P,
a-a.i.wa iriVHIUIIlla
ItattUnl Tolarraphlo BroTlllaa.
lXii$Zllsl8mmvi au.
rrrffw, In St. Michael, Mdwtre deitroyed
by Sreoa Monday. Lois lioooo.
Deputy Collector Koop.of New York. baa
Uaareleaaedfronjall, the aults agalaatthe
mcreaaaia aaring ra withdrawn.
A etrcaiar is published la New York, which
Is being sent to country postmasters br W. II.
aoddard,SIith Auditor oflUe, Waahlag ton.
requcittaa; them to ceod hlaa a list of Bepab.
IIeaoswhorsislremallmattratthirefflee,
wlthaIadUatloa wh are tha most active
ones.
Patrick MiDonklJ, a aotorloas emlrrsnt
swindler, has been ssoleaeed to Sing slag for
creysars. k
Xnttlt prtitqul was entered la New York
yeauidtr la the eta of Jamea Ooddleartoa.
inaieiea ror Bsviageoaaterreii money la Bis
poestsiloft, with la teal to paeattas II ap-
pstradthat the money wu plMd there by a
sMret-acTvJoe detettire, who wanted 0Tldeae
toooavUthlm.
UartlaFraak.alTew York eonlraator. haa
been sent te Sing Sing for Ave years.
Telegraphle Rannakry
Gnxxir, tho famous ac ron ant, It dead.
Joint Caabb bu been acquitted la Balti
more for the murder of Heary 0. Grove.
Tut monitor Terror bat tailed for Norfolk
from Fortress Monroe.
Tna Cnba cable fleet It now nearly ready
to Mil from London, and It the most per
fectly appointed expedition of tho kind ever
UUfaKBCUl a L
GBB. W. MITCUBLL. a oromlnant cUImo
of Maryland, died at his residence In Charles
county, on Monday, aged about 07 year.
no wftBtercrai timet a residential elector or
tbe State.
Tan Paris J our n ale of yesterday an
nounced that tbe Emperor hu requested
Prince Pierre Bonaparte to leave the coun
try. It wu reported yetterd ay tn Paris that
bo will leave shortly for America,
Tna cobifibact attalr In "Paris U usam
Ing tome Importance. Orders have been
Issued for the arrest of twenty person t
therein named, Inclodlnr Joseph Marxlnl,
Felix PJat, Louis Blanc, And others not now
In tho country.
A TinniBLB AcciDBHTOccorred at the eoal
mine of Richard Hecksler, a few mile from
Shenandoah city, Schuylkill county. Pa., at
early hour yesterday morning. While four
men were descending the shaft to commence
tho day't work, tbe rope broke, precipitating
Ibem to tbo twuora, over sixty feci. AU
were Instantly killed. Tho names of tho
unfortunate uen bare not been ascertained.
A oravd babqobt was glren at the resi
dence of the American Minister. Motley, id
London, on Monday evening, In honor of
tbe Queen of the Netherlands. Among tbe
gnesu were Charles Dickens, Wllklo Collins,
Thomas Hnghes, Robert Browning, Mrs.
Caroline Nortop, James Anthony, Mr
Fronde, Geo. Groie, and many other celeb
rities Tbb Court or Jata, who fled ftont Spain
a year ago, after baring killed Beoor ulo
xago In a duel, bu received Indulgence from
the penalties Incurred, and It expected back
tooo. It Is generally supposed that this Is
done to pare a way for Indulgence la tho
cateof thoDnke of Montpensler, who re
cently killed Don Henry of Bourbon In a
duel The Dako of Moatpensler, howerer,
bu remained at Madrid since the dael.
Ik tub House of Lords on Monday eve
ning, tbo bill for lha proteciIoof life and
property In Ireland, which hat already
passed the noose of Commons, was read
the flrst time. In the Honse of Commons,
tho Marquis of Hartlngton, Postmaster Gen
eral, in rcpiy to a question oi air. ugury,
member for Dundee, laid that owing toe
reduction In tbe trane-Atlantlo. postage,
steamers heretofore carrying- the American
malls now refused theraj consequently, the
contracts made with German and other Hum
would be null. Discontents with the present
system hare been officially brought to tbe
notice of the American Fostmuter General.
Tub rataof mortalltTtnalavan vrootinwna
of England for 1800, taken from the mean
of the four quarterly returns, la u follows i
London. 24 CO per thoutandof the estimated
population i Urerpool, S9 6di Manchester,
5W.071 Salford, 20.7.& Birmingham, 21 Si!
v.wui, a.v BUWUICIU, SI OOf 14001, 0
Bradford, 23.o3 HuU, 25.37t Newcutle-
IVB'lJUVl OV.1V
Tux! nuisance of school book agents Is to
It .ItAfl.l. M --. A . .. a ...aaanlllaal
are to be relieved fom tho importunities of
tneit persistent fellows wno in mum i-m.
Ibadowsd all thi Und Ukoaa army,
w.Sl w"11. en. O. M. Poe, General
nig UaTJI 0eD' U' V' WBoynton,
Gen.MeCcok,(Iovernor of Colorado, Ge0:
M. C. Hantar. t.u. n . nan to '..,"
WO. 100,
TnENEWSBYi3ABLlS
OREATBRITAIV.
Tbe Irish Paa.ee Bill In tba Mem
rLrda-ProeodlB(a lit lhHawt9
f 3mMe)Bift.Altorar far Orltlati
CoIanabUa-Ttia Anaerleatm Bnllroad
Hd in KwclftHd-KiprlanwU
with Irem Armor-DlalatrbaBe m
ss Bagllala Ball ricbl,
Loanov. Marsh 29. In the Ilouianf r,ja
thla areolar Lord Dnffkrla morsd tbe swosd
raftoiagorthabiiiforthepreserrstloa of the
peaee u Ireland, aod mods a speseb jTaetlfy.
log the msscarou wise and oeccaiary. The
Duke of Richmond austalaed the bU.
Lord Or a mora deplored the release of Fe
nlsa eoarlsts as a salalstsrlat mistake.
Lord LurgsnbeUsred that tha rroarlar .
spec! for law la Irslaad would mako the act a
dead letWr.
Earl Klmberly dwelt with great utlafse-
tloa e-a the amain It y of parties la euppert pt
the bill, and predicted that the happiest re
sults would follow Its psseags.
TheMsrquUot HtlUbary thought the bill
might rtach "mbboftUt.," hut iM raUal.
He appreved the provUtoae relative to the
press A stringent pollay was Imperatlrt.
Th4rth must be made te fear tho law before
theyeonldlovo It,
tUriaraartlle said the bill weulj be eon.
sldered la asm a It too a it Thoradar, when he
hoped the Ilouce would eoaaeat to stupe ad
the rules aad allow Its paessge.
After further preeasdlngs of bo Hnerallo-
Icreit the Uoute adjoumod.
la the House of Com moo e Mr. Alway,Uader
Forelga Secretary, sold that aothlag bod been
dene to procure the revlatoeof tht eomw at
rial treaty with Frances
Lord Milton aikrd forjha sorrerpeadenit
relstire to the design of Geo. Harewr to lo
radeBrlllah territory on the Paalfl eoaat la
1169
Mr. Moo i II, Vadsr OoIodUI YecrCtary,
promised that the Uoverameat woald pro
dueeaUthedoeamHts-oa the subjeet which
could be safely msda publle.
air uixestone said the ooverameet were
a cilo us to past the Irish railway bill, hot he
feared thly would be obflgad to carry tt orer
tothenextecieioa.
Chlldars. First Lord of the:AdmlrsUy,de
fodd tho navy front th criticisms made oa
tts atrangU and on tho dlitrlbattou of th
Best.
Mr Newdegkt mad Inquiry Uto tbe nam
bcr and character of the aoaveatuol aad
monastic lastltutloaa la the Vailed Klngom,
and the manner la which taxes were aeieeied
aad collected therefrom.
Vi motion was agreed toby two sfajorlty
A motloa for tha Investigation Intd the
sanccs of the removal of Dr Uoddee from his
poallloa at magistrate waa olered, and cars
rite to a healed debAte, which Ias(d until ad-
Journma&t.
Oorg Phillip hu beta appelated Attor
ney anral ot Brltlah OoloaVla.
A ee r respondeat of the London Tim
aoonds aa alarm at tho Quantity of American
rsllroftd bonds which are com lag orer
Tho Poll Alall Oaa-wf. accepting u semi-
official the New York TH dersoco of
Secreterr Fish for suppress! Lord OUrvn-
doa'a eomments oa th Alabama talma, saya
inaniiDrnrnor la America can mass
euse be thought satisfactory.
At Portsmouth jastcrday a target of armor-
plate Iron, oa foot thick, rolled at sherry red
Beat, was leatcd with huid ahot from
smooth boro guns, fired with a hrg of
twntyfour pounds of (owder,atadlstftnie
of thirty fact.
The ahot peutrated asrea nnd oneflflh
laches Into tbe plate.
A bull fight at Agricultural Hall yeatcrday
1-- .-,.
rBABTCE.
Dr. Farctlen ITIeaodby Stadeata ror
tola dyeapatbr wltta Prlaee Bsaa
pari Lrtxtrvt Xalllm In Parts Pre-
ceedlaara Affalnal Kdliara.
Psais, Marsh . During a lector of Or.
Pardlea yestsrday the studsats hissed aad la
suited Mm onaeeouatot thadapoaltloauade
by blm at Tour la favor of Prlaee Bonspsrto
Pardlea wu obliged to quit tho hall. While
retiring be declared that he would relgu bla
ohelr. and the announcement waa received
with brmvoi,
Lodra Rollla has arrived In Paris.
The polls have mod udomleUUry visit, to
th realdaac of Loula 17olr.
Barbteux aodOharle lingo, editors of tho
Jt-Wf, harabeea proaeeaUd for arllcloeoa
the Tours trial.
SPAIN.
A Lory f 40,000 Xess Propo-J-Op-
paaltlam to tbe Preponea xw ror
Pros rvl bit Pnbllo Poaeo.
Kadbid, Marsh tt. la tho Oorte to-day
SBorBlrroreftda draft eta law forralslftg
a Isvy Of 40 000 fresh troops.
The Introduction of the measure treated a
lively acftsatloo.
Th projected law for the presetratlosV of
pabiie order is strongly opposed, eaeausa
gives the Qoveramsat eseeptlonal po-ari.
BOMB.
Probfthlo Pool poa anasr tho Qae-s-
tlon ar larailiuiiKT xma uuy ar
wlf sortaad DUaatlnOedU.
Lohdow, March S9 Assuraaeea hare been
received from Rome that tboOouaall, yielding
to the represcatstlou of European Power,
will adjourn the discussion oa papal Infalli
bility until the latter part of May,
TbeOathoue laityor swuitriaaa are aia-
satlaflsd with the ultramoatano aourso "of
their bUhop la tho Council,
HEW YOBIC BKYKSUB PBACDB.
Celleetor Pleaaaatam Bwera la
.Letter frame Expellee tar Bailer
Oalr Bapaly Child Uatw of Ule
Oporatlaaa.
NawYoaK.MarchSO OolUctor of later nal
Revenue Plcaaantoa took tho oath of office lo-
day. II hu retrd a letter from Bailey aot
dated, but baarlng th ally postmark, la which
Bailey cays that bla determination to lsavo
new York was mad oaiy half an hour hero re
ha started, and that ho had nothing to put la
ordr. It confirms th result of tho UrtstT
gallon o far as tt hu progressed, lie says
that none of his subordinates x.op Deputy
Collector Child knew eoythtngot th matter,
and that be got no personal bencni from using
the money, which, ha asserts was used to
ferret ont fraud.
THE NEW TOBK DEHOCBAOY.
Tba CselUmoat Oaallaaea laCeaoe
DUagrccmcnl Over tha New City
Charter.
Naw Yobk, March W. Tho exsltemeat
orer the Tammany quarral continue to be la
tenco, notwithstanding ins return or moat or
ft politicians to Albany
Bherir O'unsn avows on ocpoeiuoa 10 tn
Swesay charier re-Introduced Into the An
aembly last night In nearly Its original ahnp.
II sirs th Young Democracy will vote It
down, while they get op a new one ta the In
fsrests of th people.
Albsny asspstchts, howevc ssy the charter
Is sure to pass.
AecepKwc tba Bllnatls.
AvBArous. Marsh 39, At a misting of Ihe
Democratic Stat Central Commute today,
tho following resolution waa adopted!
JtssefMd, That the registration or taie iai
ahoiild bo so altered as lo conform tothpro
TlllooBOf th fllUesth amoadincat, aad b
able all prsoBwho ehallthen btltled to
rsglatar under th lawaof thla f3',, f1:
tar and arall themselreeof Ih prlrtleg of
th elective franchise
Th recolutloa will be formally submitted
to the Legislature of IMe Stat
DarnaA I UaTeraasoat Wark al
Uoehnk, law.
fir Louis, March 89 Owing to a sudden
rise ta tbe river the smbankutnt at the to wet
lock of (h canal at Keokuk, lows, giveaway
laat Saturday, and th entire UovrMftt
work al that point was Doodad, causing great
damage Work will bt tuipooded until th
river falls.
Alice Oorey tt gsttleg better, aad Oatpea.
ter, th artist, tt palalltg her portrait,

xml | txt