OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, April 01, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-04-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

mpv
C
V
WlUK
WABHlNGTON GlT7.blGJ. FltlDAY MORNING, APH1UL 1870.
n
INO.108.
zr :. j 4iM.t aji j rapjfcjfsj . ftiMKv v . t i I I ml ifmS s
s y "
SSWaaaaBaBaBaBaBaBwaBaaBBa
i'i- a
( .
tfigagw.
'TTO-BAT.
BT COOPER fJatlHttBa '
(Secor1tJ-aaO. MOalrAOe.j
kitWiu ttmr cir.rivea.a it aaa
Bleveaiheir.
ratio aad ae-ma old Hk, rtyealtloeaof tbo
lIO a II, I BIB I- !"! H'nHUIV BBVVJI 991
aetlloa u a
lUTpEtliLK. Of BA1
tvpHifir.libM M at Wall AG Bas'. a
HTW I.ITilI.AC,Awlla.f,
Ntw M.rbVnaliftio,, .'
. COO III VO-4 Fr..iTl..l. .....a III
CHA-ICIRT altljr yllOiHl
lr VlLUlftft MIL ?J
WAMV
1 UOXXIKIir JllCtll .T.AtT
I .Taaar auttiu, i nua
(hiAthday af MMh.JS30,l UmiumI IMI
w imi. - i i ifoe" , ia, o sari
sirs! wlllirMUcftlaftiMiUit letheaieh
Ibl4r ei-priUw obMOBDAT, IfcaSIb)
eat bidder ei
da? bU.
!'! a -mi, iwia. MSO'ciecs i lnnui mii
at. baler parte of LU J aad t. la eaaere 4W.
'lack 1 , rarta,tB Kai
apaiaiw wbibi pari pi Awva aaa . im -.jaarv .
Bed daaerlbed a fallow at One , batef Prjf
lit Jia.L bftiaalti o. rlit 4. lrS 111 iWi
rrH t aorikwaat Mrftar f Mil L aifMl t4
li atrval watt, ai ?! tkaaM yaal
IIM1,
OTU.M4raUc laaaarirt lll-U tU
PaKr IIMWIlltlWHIII
Tr Ui naaaklrrf aAahl Wttaaa la at
Ivalfa allgitaBiliat !( laavar.
abaarltkUkTMiilha tttUl Vrfwrr4llll
raiaar aaiat uaa-tair u
la al vlgitaa lliat
Mr with UMtmI i ua tttl
II parnaat ( frebaM hoi
0 tfawi Car of U
araalliallaiaKaala If I
ran parnaal ar pa reuaaa aioatf ia ia nm i
oi bi is ia
f aol
.Kilii ailikarilkla Jaa aftav
aa.la vIU b aia4 l Ikt tta( lli ji
WK L WALL tO 1,
aaallaaafT
B
T CQ9PKU LATIHrn. Aaei'r.
(SoMtatorato ;u u, nefuir uoH)
invmu aiLtor taluablijkpeotid
AJf OlllHPtiuVAD PltOI'cMITT iJI TU
SUIT WiHD
tlrtaaaf foil Ja4l f nil, ftM raanaat-
tai navaniBar a imfi aaaarr ia. ins, at
aarr
'"I?". . . UUtt lk..rt. ltl aall.
. " i" T--.i-jj mi . r-i.i till
-!"-r" rrivi" i n-.VT.r.T"ii '.w
Imirsi
tf tUi It lr ..Ik. f.i l ' 1 1 '
l.rc.le)lWwukwlli'l;nj
thn.kiflt
muttSi: 'ffivic
;' cuortK iTinitf,iii".
i rininultr To TBl'ttlHt or Tni
!. ! ! .U
, It I l.u
.1 .,. natmllllklrlUJWwn '-1
innr isui nrif !.-.--"-
(va, wiu r rvi m .f i 7
-I miwMi
K...V.I. u i-MutiM. p'rt '
m?iiiM,i:Y.,i,,
!"" "I. U Hi ViiU
BI (- WtIB im-
SE5ffirft.V..via,
1U l-
Off lll'lff',
iaa Irat ftarakaaar
TarBMtfaaUaaxa
paraaai
trt
" IViVi n..r
t TraalaM. I
Man LC1VIUUU '
qoo.-- -,"JSB,
aLWJAJ
TRnT
aAkrfjrwaTnffl15
-ltLH t . '"TT"' "nrr
"Prtnktln rabltAhipgtiJompaay
THillKtlV POBLltHIKU (JOH'lBr 'A
F ! HMk SUro 1 U)fHiPMU4 plaao-
UlliMriffUMWa kf )
A HOTHtflf 1HT0ICB OT TBOW "K0
J'.k..Iltl"t.. '
fatuu AOflTioi rtTuiji. il,,
V 11. iiU3rKlU
I I - I u.
tev:'t.iu"-.:::
rria, tvr l9i raalylyaaU avbi.kf
HW AND MEDICAL BOOKS.
A 1UI l" I"1 ' '' " P0LD
i Ar itaimiii)ok-wi.
&. TA. a Uri. ..ft..;. . Ail k.l.
mu. Jt
Alui.iliclAutnlrf4..
AIM HP.I1W I -,(
K, KDOILAOI, cwpina mw, AO.,
TBpU.Uu-
haiku rnLiiBiia ooWrAir,
ktMf " AHlr..MTl..T. M.pi4
e A BlfcLElS ETKBf PAMiLr," '
..ii.Vo Ail .tu ... ;.rfa( I
aoLDirtucu, in
. AIMFA00frlTP,t,', I
IStoT- !
a IT TJIH BUT'.
.WW
WAiom,
Q.0XI,
11. V"?l
'HAUL'
1X1, fto,,
uMrinlro...riH.kl
MklMKiiwvi lnntu,
BLAciumixur, '"f
r..
..iHMllAUlV
a5Vernnint tuilulnif
IIhM,
w.,m...j.ik..Uhli'. w.n .!u.r
rfj?.wjya37JM hVfyH
kllor.
"'"" m a.nliaiil)"
m a.wir
r.ii.u.ClulUrllll!
tm.W,..,! VaUeWt eveolafe. at
(U.iiiaL . we aha I l.bvaela
iw. ...i.akla f.tbnrlaa. aula, alaa aaaa'
.efiB Vnl.f aaabUl tut tl
taair arairi aiiaaaaa n vr . ant-noa-ar
Tneb - JJgOrgH 4 LATIktlt,
' HO Ml.
"
JLiratiia aaaarr ip isoa. aa aii rir
fflUlTliidVK Yll,.TmO rS'
folia OS, at awl , fthalaai rtaofia forwatli.
Iaftaalri UUtrUl rlmil. aa by if J
raaltoaariaa Traaaaraf af In "Jtn Ca t4l
!) BU41a AawaHUfm" af tk Dlttrtiw 11
ll, H akll aiailot. la fraat or s piMBjUt,a
vilDAT, (U IRk 4ir af Aant ai(t
a ak, m. m All IBM crtkla pUraa or paraata
tr iM4liralMillaifalkilaallT
ka.wa MnkA M klaf 1-U aaaVbri
..kUl.k" -rtrlvlkat lou laiBCiral fit n )Iwa
..Via I AT tofVia U- !- lDNTliU
r
tilVlatr iwa ItU "4 twaf iVraa (D.( Ia
Ath ika mMiiit.v Maatailaf at T1IK1I
i .mm;". nSKT. osrw
irTJITT1WMT .. ..,...
ra.f,.i(.wT;ik . i"J!M:&jf,t
ba 4.pikl ikl-Tkw PJ2'VVi;i
.12'JftUtoJHitililikH.I! 'i..,."
'!?ro
OH t -1 ' I
BawYfklM W 10 par aaa. t4-
"' ,r IlllAllli,
BpecfJ' Hotti
1 v
UJ
eet.
ap-MIdlAW-jaULDHNCODMVKIl
Traak ai bMllkr lltara. aa4 aaiarpatMA br aay
fat FrWaaaA 114 by All roUb1a 4raittla.
Mitl towtf
1KI Braaiway. Haw farV
Wxissm
rnwttaavia vv
TXfGT 6r klATaanraafraal oaoaaair
as aoaTtaitaia
! IB
laaMkaaplai aad axaolUaaa
;7ff."s:'
auai
taXlabtf tba Uf Mlfrj al bT.tY.tl.
4aUtata .., MIlAaU Ojll
hwif X3 Bfoailwar, Maw tofk
krr 4
JMl U
MlAVBOOUlRIfOUDC.tVBn
It.. Milk kBAkA..kllA - !
fc?. OIL, wlli bri-phAipkll afTlaia,
crMprofatfeli MaVawlUitbabatfaUkatwi!
ii iiiim aaaaa will riaaaaai faror aaa
iy wltk rUauat :
o!4 br iir-UVla 4 rat altta,
1B3 Broaiwari flaw toil
(WIIB11I7 aoia
Tlatiraali Iht UHIU or all TIiIdi
trtoa TIIIUTT TBAMNI-C
PEHEt DAVIS' PATH StlLSB,
Ilia b4a taMtd la avtrr varlalv af llmal. aaJ bv
alaaat aiy aa loa kaawa ia ntrietaa Itla
Ika alaiMi aoaataai aoepaato aaA laaallnabla
rrlaad tba ailaataaary aadlka liT)r,na ak
aal liBa1, aa aaa iboau Iraytl aar Lkkaa
r sivaTa wnum 11
iiiiaavaaay aaaaar ranaur lor vara a, ttaida,
ta,brataaa vaa4ikad varloaa alhar lajarlaa,
wall m Un 4raailrr( AUrrbraa tad feawal mw
latata aaaaraily, aai la adnlrably aalu4 for
TtrtMllfailMlatrMlfIkkW'
,Ba iin yaa, tall foraai gat lb itaataaFila
Clllar. it taaav warlklaaa anal mail ara ailnMd
aUaalMUagrtlrtpaUUaaAf iklf,vMa4U
4,4aoiraoaiitrtmBfrtafeaPaluak4ri
rrlaattSrta., BOoiajKad flt jtr Dtt1ak
hi vj ait ninn vnnii. DOM Hiavi n
2AI.l.K!l' LVKUOALIAMItTIIIE
mtft ttnil hiaJi f.4k ir jiii.J
tUift4I)laMaof ika J.aau. Tkaraaliof ill
ia H'prMr ar ua graai tama Tkattlitar
laattaBo lit Dfiiia4 ta a paajikkl Irblak
i "I iriiri aang
iMiaa. aaartvar a
a laaraitiht tkr4 lla.i.t..ad..
'eiSalalaaaailbiaatfa.feiliiI tha uatttr
illa. IllaaaarTWkam ! mnnA J.a4 &.
Ktvta r4 aaturactlAa rbyalatua vba b
fallai MarbairB4UaU akoal try thtaiard
bafara tbar ibaaaa apt aa vtkiitv vary
y valaabta lUaa bar baa a ittt bybalag
aUa4UtWllalrll,
I liMflftlf TdtfABIA All JklllA kHBJlB La.m
TkrptifV af ibVa IiIImM BalM&H.ti
plaaaaralBaalllaiUHiba atlaatlaaaf all lladl
aiaaDaalra dattriag that tkay praaraa lapplr
'J'jtBi. '?" " tbalr aBiatad pairaaa
4rrlaa4a h will aUM tk at far MartU. aa
ktalkawlakraUirala KHlar
I. win vn wm oil MMn rati.
Iraallaaa kcaoaipaay aaab bvUla, roraataty
UDraKglala. aihl1-tai3kw
ITS? TaiLlVBB.-TbUTarkaaarrlH
arual part U parforia la tka aal
lie faaatloala two fU Tba tali
! two fU Tka f aid whlak U a
raiaa uvrf'fik kroM aa raajalatat tba b
''J1 .."S" 1" M"l'Mlt boWl.
tlaa Jaaitail. a. raal ilaif u ihi iii.i.. .1
aaaaaoa ahaaauiyam qaUllyaf tha aaara-
lha biMdtalka.rvqalraa.aata T lh ayalaa. aad
ika daa raaiaral al tk rafaaa M.uar whttb ra
baaa aaaompltibad
..' . ' Plaalpal aa of UoaUtUr'a B onatk
Blttara
ralr araaa
iai ioia aaa aiairoi taiaaoaiawbat
Tha aaltbilloai propartlaa
pray t ratio a aaaraaly aaaoadary t ft vlrlaaa
f
wraeiy aaaoaaary i liavirtaaa
lu partlaa apoa Ik uar !
aatylalawt
aatla. la.
kkaftbatof nanaik Pf rndaalaad
a4 at aroMiai 4 aadtlai taai t la
aglaad, ltrtalau Ua Mllt by da-
tkal aaaatllva alaad. It rsamlataa Ita uUh hi
phl llaaaa. 1ft ta a atd rankakil v ii kl1lkfi A
rdart, whlta piaraary. balac a trvmaaiaaa a
Ma at. la aot Tka taora aalarallr aad qalatly a
dlaaaaadargiaaaaba trl U Ua aartaalaoa
dlitaa tba baiur, aad It la tha paanliar ptopariy of
Ible hanalaaa vagaubla altarallra u rat af ore
aad rataUl frtthafl aiattiatai aoayalaLaf
Tk oaa wbKh hat atua4ad tu aaa hi a rrn.
dy for afaatloaa af tba Uvar la provarblaJ Var
avaavi a puma aaui wiviiii n aaDiiaaiiy
piitrtiivi Biast iiiiuiiii a wiiii iaa
larara
illlvar
aoaituauaaaiiy iiani'. praaaaaaa it
Iala la lb rthl alia or aadar tha ahadar
lalaa. a aafraa tlag la UiavhUaacf lb ay at
fUkLadaak,araaus l,X.a. Ufo.tClHla
laaaaf apptiu aoaMtaa) aad raaararaaMI
Bfaaaaaar tba aaaaltallaaltoaa af norbU aaa
duiaheflha
UaMavbAaUfwMriad ta la ardaa s sard a
II war. ni aa uua iiikk nua Ik
iBraaariwaaBBBB-qBaaaaa laTa-aajw.
'aatraibr ibaia. aa walFuafall
iwoaiACUlkiiKmnjiha. pr.
tsair lauraaig br aaaatiaiai IM ' w aad ' bafor
Sarakaalaf aayatbar Jlla proaoaaa 4 by all
ha im II lha BIMPLB-T aad BUr MAOMIRC
la aw iOMUCRDa VhTJQUiNr.,
Brf? i anJ'r-t-Utaad ta Baw, lark. IadUaa,
imadta'aad lkr , far arai froa B.r
Juia ar aanniyr ! "TTf'"'ri aaoarnoa.
raakaaa. krwt tapowrtV AWtv.il.vetaaaj
a paUtativi ahaig aaiilljwrtraa ablaiaad
adviaaira. ataaiaHaaaiaauuifa auaaa yaara
Addraaa. -T M HOUIB Altaraay.
lablt W Tffatal . Baa YortrCIfy
aWjbtHTUbAjrf.ANoiuiVKS,
iiap) rn ivviv hiii oiwiiw in
Waddad LU-kaaa-iaofJaiiUay.aad lha Jura
oflraaMartiaga wUh raautary aid for tboM who
ar U aay war aatttUd (or aaaulaioalat hipMadaa.
tatfm'laaMMkrw1pra Addraaa, 1i6WaU
Akkt'Uiai ti avaa - raiatiaipaiat raaaayi
I a) phi
Ml
yaaia i i i-a us i v
V7a BrKbaliaw tiiiMiili
aaaa thai htr a -a4 ao rallaf alaawhara. U h.
raBll 'dllacT an at wraat ffiiiu. a bbIbbJI
Etaalro MuaaiUlIattaiUold lr Bilk.bytnaaai
af wblab'teia raa lo lrai All ahfoala dla
t wiinaimauarrTaairajtataaa a aaro
ia aii ari
IOF I
aaaaaMtwhUb Am Uad4 bla vrafaaalaaal
laaataoahaboabajr -Dr rMararaa
aaptlH. Itallariaf, Btanmriajr. tfaaial
ikaaaa. 11 Iaa. Daaraaaa. Loaa af Valaa. Cla.
Urrki Bltadaaaa, aad all Obroatf ttlaaaaaa Wa
adrtaa atlwho ar id adfvya alta to aal.
bpob alat. M hi rapalatloa la foaadad apoa laaay
altnoatailraaaloaaaar.'' . ,
ByipaalaMo,faatf . VAffTOX wIIUiio.U
aatll April Uu ! PJ-TSl'-". loi",r, D'
ayoaraba Yaafi it 1SU4 Q alrl. balwaa
Ttlt.Hk iJtfat.lk, WaAlaaijtt l u
Brlo -r fafd.'-lybu( Eaflarjrt
traat batwoaa ThlrUa aad blf
lawftniwraas-s;
aTalalb" ktrwat aatf Mabai l ai
Mn H U, iVaf , r vorarr Twwnim u
p.ir,,'7r; run irvrj
ihabi
trela af dl.orj.ra bra
vtatoaa babtia-rpf'!
.wtta-TiVaaMl ,? bMav.a aarad
Vdylr'rlH4lr to
i tontlhi aad aaronaiaW.'l will aaud
AB BVABAB liiplfel
" r. .... .. .Aaaan liun
. "ISunVV.S-' .-".:,.
dpttcUm.
WlWrEyESianT accuraldy tuiled
A itiA ftillii 6r ccV SptHadu, and
CZi
7T:'praiitry.."
r.
TyAHHIflOTpi. PEilTAt, B '!
laiOI.iIUbm.tl. ATIHUI,.
iAJI.r rrtktAi(r.L) I
VHkl.r'aallolrll.tMtp, ,...3S
ll.fl.pp.ror i.w.r.iia mm. L,.
Uin.Uai.fU.ua.IMl.IM..., lCit
LalratLi
aabU
wr-w ti
T
Carriage; ,
p.AllAqui(Urb(U ClKIIAOH tl
..IY.ViH.W tt,V"ATO.'.
iriaaaa aaua xtwiathtiiftfaUbay "
Ji rNji.BWjyjiimiioo,
toARniAbc vJLxorA'OTVKBnis,
aa 1I1..II1II t..-t..IW Uiui
UpalrtkilabVm vVaaab. Ull aatrta.. Wl
forBApalr; Itflrif M ConBiliatbaf art lanrai.
AftiUfor BrawitiiBC . (r Broona itrt,
-A. "X71T 3ST I IT Or &
f OR BT0KK3,'; CITT AJ0 AOVWIUf
RE8IDENGE8,' Ad
Bfairf.Avvrt4 UWjI-irl.at by
n. Q j.orKi-ANi,
dVit Uit.tiai U. e Wiooi tail of lT.ilS it.
-AgblfefiTiv Tik KU4w ff( 0VM,
"TO
aaaCTawl"jlPcilr'fi
KarWUKDI1 FirAHILT
K , 1TB. "WHO Ma (ill IK I
HarlarBhlaa4ariiaWaaTwlacMahta
Raaipaar U atoak aad co4 will of ill alt a daa la
lhlaa.tr. wawUl ailiaaa ia kp t..u4t f ta.
ara I aiaartaiaal al tka dlffaraaB wln. 7L..
Calli.mil
aspplyoflBW
a hiiawBk.al
a-CT-A,, OI11CAT ULMBIIMU IB
IrK7 iKaLTI? bid wa raa.tlr ' aa.r !
aai radara f feo aur ba aaJIarlu iroai aar of ika
111 ia whUblaak la hli jatiat Ua Jlailaal
laalllataaf Yt t Sraw. HAlFaaaawlaaalaawaaaa
y
BMBl
tSrClbBBOB lAlLt-OVtltClTt.Ttkifi
Lr faayaa laafoatlai woadarfal aaraa lath
ally Wa batata naitralUbW UaUasaay aa to
(la akIU la tha boallat art, aad tf wawarala
daaad to dbt wi aoalA aot (all Uakawldga
lha
nraai
iiaarTaa4 Boaalaal Org aaa. and tk ab.lt
atht a by baafal aad
VlIItllBTM I1CTI IKO.IBrEEUlOllIw
a .
IlifTiWil. ltirpfrt tCBCBim JWttrflAJ
War 373.057 65. TorU month of MArtt.
$12,735,3318. 'For lU mm month Itit
til i o
Tub Oownjnw pir Ttm.tT0t.iEi of tb
Ho of HtrmenUllrw will probbl rt
port fTorb!y upon tba cdaUIoc Act for lha
Territory orNe Mexico.1 "
Thb Pmhdbht hAi glten Genenl Boiler
Ihe appolotmeiit of two cadU, ont at Wui
Totnt Bod lUcUieral AaiaApolIi, ArrI
dent Bf the Ration. Aijlnta for Dliabled
Cod1rf
Akvr Obdibj. Tb orderg direct! 04
f(lj. John ?. Blkef, rnjnuitfr, (o rfrOtt
lo Iho Coxnniaiidlng Gem rat; DirttoDt 1 f
the CoIohiUa, U to brainJctJ ba totxtctMl
tletlmo n'btU JnoatOneit. A number of
ofQc(rB bATO cltfttocd almjlar extCDitoas of
ttme. ... , . '
Tria BbAL-Tnifisi Dbcuwb, In tha
Sprcme Cttjrt yHlertUf Attorn r 7 Oener.
nobr dettrare4 a brief argument la faror of
lA-ojXBlog At ltgal-Unddr declaloo, tAklog
lh gi-ootid lb at that decision wai mid
when tbew wera twoTpcincleien tha bench.
Bad Ibtltbo declaloa wai reached by m
majority. Air. Carllila repUed.malntAJaio
that tbey had nothing to do irllh major I tics
making tip decliloni, Bod that much Iron
bio would arlit abooU former decltlootbo
re-opebed and rerlewed.
hlHOBBTBiBCB AA1IT TnB IfABXtT-
Uont J)itx.-Mr. Morrill, or Vermont,
preaeatttMo tbe Beoato yetterday a petl
tlonof IbVfeatAerA tJotori of lbs city of
WaihlDgTotTremotiilraUDgagaloitthe paa
ago of tb bill to Incorporata lha Washing
ton &Iarlct CompaoT If all tba rnmora
fbotit tbU market company ara correct It U
not inrprltlng tbat tbera la opposition to tbe
company. ! It true, ai rrported. tbat th
comjDy already txpecta to sclt ont tbe
francblie virtually to a New York company
fW a UreitimT
r8r;rutTisoB J. A. Ubidolakd. of Trzlf,
Ifft lura yciterday, bating arrarged bla
burlnevtallalnto tba tnllra ratUrurlIon of
Bocrvtary Doutwall and CommlM.oDr
Delano. In tba dlichargo of bis dalles be
I oompclhd to trarersa a birga le;rltoryr
and bartlofora tba TcxantbBTO not sbowa
the) slroiigest aUVctlon for rerenue office rr,
II5 hopes, under tbo present Stat gorero
mant and tbo 4acooragamcnt from ibe Ad
ministration, that affairs In lbatSUUwt.1
ImproTs, flDperrlsor DrUgUad enjoys the
oonfldeiiee of the Treainry otDcUl, and will
doubtless Institute salutary refurmstbrongh
ont Ua district.
Oraoi W. Fjbld, esq , of New York, was
before the House Committee on Foreign
amurs yesteroay, to urge an amendment to
tbe ocean telegraph cable bill, providing
that In the event of permission being grant
ed to any foreign company to land their ca
bles upon American soil tha right to a voice
lb their" mansgemeot shall be resetted ii
IbeUBltadfltatea. Z
The committee also had under consldera
tlon. la a general way, Venezuela affairs,
bnt cam" to ivflr.ii tvwtrlajloa. there
oejog Additional paper, In connection wiw
the tabject, from the BUto DepArtment, on
the (Speaker's Uble.whlcb. were aobsaqaenlly
referrM to ibe committee, and ordered to to
printed.
Aoasb or bbibMT was a (templed on, a
Government' offlcUl bare a few deyt ago
Tbe facta as far as developed are aboat as
follows 1 A basket of flowers was sent to the
Ebbttt Honse. directed' to Mrs. George B.
MeOitefw!J9f tbe Chief of tba Bureau of
EngraTln and FrlnUng, In wwen waa en
closed seventeen hundred and odd doUarf.
Mr. AlcCartee. on dlsoovertnir the money.
Immediately songht the Secretary of tbe
Treasury, ant, ltaadedtho amonnt feter to
blm. An lBTeatlgationvras atooceocgaD,
but so far the cuprite hare not been den-
nltelv fixed bdoo. 8osplelon rests on seTeral
personbere In tba Interest of a h'ew York
bank noto engraving company Bcretary
Doufcws.t tuta, 'm kuviuouvj tu tu vwisf . ,
meet safe, and wUt plAca'ItwIth the con
science feed; to help lrsaldAto ibe national
debt 11 -iX. Ar. &, 17 rfi-iM.
Jll!jeTianiaJlaxamarr.
Tna New England Annual Conference of
tne ueinoaisi jtpiscopai ennren cioacu m
eight day's aeftstom-al kBprlairOetd, Mm,
yesteraay oaappucauouotHra.vauvu.f
tbe woman eraec-jUst, Cor admlMloa Into
the confertncewblch wbj on trial, was
withheld for this" year foe motlrea of policy
The sentiment of the conference) U, against
her admission. A resolntbm merely com
mending Mrs. Van Cole's christian work,
and tejofelng In her success, and recom
mending her aa an erangelUt, was tabled
wltbont debate.
Tna itsahb uamuia, wnicn amToa yea
terdeyy bronght tbe vasbeBgere of the steam
er Venetoelanr from Liverpool for Asplnwall,
thirteen In nnmber. Tbe Venexnelan was
Intercepted at sea and disabled. Tbe crew
remain oa on ooaru ,qrj-aia m uuiuuir,
work tbe steamer to port 1 bnt as there hare
boeq.heavy'grM, tK foraonh the
steamer can weather thom.
Tna London i( of jesterday satsi Tbe
departnre of the troop and tbe steel battery
last orgAnlxod for operations la the Red
Klrer coantry will be Oelajed for a few days-
ion reason oaibib, is a(A aeutgaunn irutn
that stltlemcnl Is now on tbe way here to
lav an exrlanalt on of the situation of alfalrs
rjcfjuUUoymmeniiAntKoriOod'Bod ft"
aanrtrwni 00 raacn nniu in oeiegauoa can
be heard. -
TuBdUUllerycfQbn.ilonrw, on Cuoi
bnrlaDd tirMti rbllAvdalihla. near Brood
street, "wAsentlrtlydenroyed by ilro on
Wtdnis lav nla-bUJ It coatalned a quantity
ofrraln. mash and distilled siHrlls. none of
. .f .T . i .H.Mji-. .J
WD1C0 were aayeq 1 na uuuainjr wngwnci
by Thos. J. MartiB. TM total lose ainoouls
WfiW.'AWi 1DI IDIUiaUCt Will PUIill cuur iW
la tna DpaDUuuonstuacai ixnicaoa mud
dT B9' ,Rlr, o rey ti qaestloa.
assured the Deputies that no telegrams from
New York In relation to tbe war In Cuba
were to be trusted, founded ai they were on
false loformaUoo,
A cabbo of horses, cattle and sbsep,
which arrived i.dAyorjwo Ago from tbe
Argentina republic, were sold at Falmouth.
England, yesterday. Tba prices rcAllaed
wera very nnaalUfActory. Tbe animals were
sound, but In a poor condition on acsottnt
01 lOUg conqDviacui $u "J"0 "
mere experiment.
Abi-itxd debates hkTO occurred In the
Chambers recently on tba Jiaeslloo of minis
terial concessions of fperialpriTllegee to one
Ar tha lam rirai caniaa ld America. iua
"''" - "7.Tr:.Tfi.t"i::v. i.i
ministers were at lengui uutmcKu 10 c,vsi-
lxatheiermi.
Tna flow of specie to the Dank of England
IhUweckUnaaiaallybeAvy. Tha amount
h.aiwnavla ffTAtaf by 533.000 StCf
Mnn; tban at tbe corresponding time last
weak.
Tnavat(imrnnrPhiIlln fltelnmetB. whose
xoQuiloafor tbe murder of Augnit Ilelck,
.Toledo, Ohio, -waa flied for to-day, has been
commoted to Imprisonment at herd labor
for life.
'TNB'ApabUh froveram-utt bat ofllclally
anaeaaead tbe daUrmlnaiioa to abstain
frorABll Interrerenee'n'iheBtTAlre of the
Pope aad tUXeaBMnlcalCoanlL. J,
TniVolored UUe4r Newllavea flred
;00 gnna yesterday or si the fifteenth! amend
mem pfopanwipp-
PXBBIDBBT GlULlfT PAVStix'ebfa 1110.000.
aadUcB.BhcnuMoa)23.oOO la Bu Loo Is!
MUiourl, '
Atnaieemeaila
ViuS Ornai Houjib Not with tUQdlDr
tbennfAVorable state of ihe weather, Aflea
ft rettenglirs Minstrel Troupe had a fall
house last ereelrja. The tmwraurn waa
Urgely varied and was rendcrod with tba
ame care and excellence Ihaf has msrke
au tne perrormAncef or tbia troupe. Tbe
singing Le remarkably good, tbe quartette
being certainly Ibe. beil which has visited
our city 1 connection with any similar of
ganIzaiIonfoT a long ttme. The olid Is
elected with ranch discrimination, Bad la
most amusing. There will be i chAnge"of
programme to-night, Introducing many ntw
acts and songs To-morrow afl'tnoon Ihrri
will be a uaUiice for la Ike and tblldrtn, at
pepu arfilccs
Tbb Olt Foiks"Coiecbbt Tho "Old
IM.." will ilofjf ton.ghl tbe songa'pf j
olden time'' at Lincoln ball." Tbe similar
entertainment given a abort time ago was
eminently rnccessfdl. and there Is no doubt
IhU the concert .o-nlfthtfff.. prove eo.naAy
to. Id; looking otcr be programme we
Bnd that taany aldltlone hare bean made In
regard to the eolo performers, while the se
lections to be rendered embrace many of
the most excellent and taiplrlntr. gems of
sacred song, ai well as secular composi
tions of well known merit. Tbe orchestra,
wo understand, will be Urge aad thoroughly
effect! re. Lincoln hall should and doubt
less will be crowded.
National Tubathb. Sheridan's fine
comedy of tbe "Rlrals" and tbe glorious
farce of "A Regular Fix were repeated by
Mr Jetwrson last night. To-night Mr.
Jefferson takes a benefit, and a bill of un
usual altracllrsnoea Is oOcrcd, comprising
the excellent eomlo drama of "Spitfire,"
wUhJeOcnGnli. b's famous character of
Shortcut, and the1 laughable farce of tbe
Spectre Bridegroom," Introducing to tbe
Washington public Mr C. D. Jefferson,
who will appear ae Dlggory. lha farce of
"A Regular Fix" will also be repeated.
Jefferson deserve and no doubt will hare a
perfectly Jammed house.
Odo Fallows' Hall. On Monday ere-
ulng next there will be gtren at this hall a
grand mntlcal, literary, and dramatic enter-
Ulamcnt,nndr the auspice and for the
benefit of Plouecr Council Novl, Bona of
JoDadaf. A number of well known ama
teurs of both sexes have volunteered, as well
ae many rtcognlxed V0CAllsle,wUUead Lbulf
did, so that the entertainment wtll doubt
less be one writ worth attending.
Mis JrTtAfl Mil's Coxctur Tbe con
cut glrcn by Ibis lady at the Masonic Tcin
tte. last crcnlnr was la rutty attended, lha
audience being very faSblonabU and select.
Tbe utmost enthusiasm prcTalled and ttuortt
mtA ttnmrans. All thu nerrrinrra ar.
quilted themselves In a most creditable man
uer, aad we regret that out spAcowlll, not
permit or an cxtcuded notice. Tba exct!
lent Checkering grand Unoutcl was from
lr,nnila Lt.a nf JAh tVrtlUl l " "
,U,u.r,,1.,v..v1(..,.J.i
Sr ! .ap ji J8jh . t
A. Ilefonca of Ilia tltrha In Waali.
lOgtOM.
Rsv Dr. Ubaattr. la a Utter to thsYcttf-
frrfaa. last week, writes as folia!, very
Justly, la relation to tbe elttkihlpa la Wait
lagtoo t
AltasRS EDivonst aiaay or your readers
bara rUttTaa or frlfBdj hary labeUorfta
tbaVlby ar oflsa pained by tba'slurs saat by
aaeular papers, or polliltal aaplraata.oa tbe
ndatltr ta rapetsblUty of Ibaia boldluf
tbsaa poaltlons. Aatopportunltr bow ooeura
lo say somsiklsl oa Ihfa saljsst. as tt for mad
lha thama or a tsssnt dabat la Uiarrss
IaSSI week Banal or fjarptnter offarvd a reso
lution1 provldlnf for a mora equal distribu
tion anopff lb States of clerkships la tba
aovernmeot Departments Tbls apparently
haroleis proposition was at onoe turna Into
atbcneforlndlaetlmlaateabuis of tbls par
titular elaia Oa Senator asstrttd, with as
iiKUfiiu.i truth. thilMthav war notblar
but OoTCraauot pa-po'tV tbe sarae time
aompUIalar. with straaae ftnoUlay, tbat
lajaallea waadoaabls blat In not f trior to
.7? -i... mm. mW Ik... Baa. .Ma.! llu
othar Bald tbat' h did not want vouoff men
to coma bar and ba rnlad Whan a youor
man asm bar to Wasblucton, and remained
In on of the Departments for a few years, ha
waa nawar At far work araln" Others son
Uauadin tte same atraln ,
Now lat It too sal I just Hrre thM lha wrltbf
has !, m Kroftaeir wiu nmrn.w p f
iibtBi in ana Iktuirtmantk TLa ramatAs tnT
will bs mtisori thl subjertat i ot la tbe
least prbrapled by aelf-lafsisst. Hut we ro
..ti nmi.it aalaatlbla lu Ha Jrlmlaata d
oaueUtWaor a class aotoug wbosa are to be I
found aot only thobeatof men, but same of the
rttaioiuecre oi our uviirawuH . .
Ik. i..lU.Ak. M.lAlltV at1 Ih.M im. I
plovecs ar not young men, aad not a single
kiim wa hava awar mat waa a "oauoer "
au H uiii ir .-v". . - . i I
Sleee Ihe termination of tbe war, the ratio of
employees who ar married has Incressed;
-- L- a..I al.lt lk.niAii.llSpllll.il
airgaiwuv wvm -
any Uhrlatlan
gsnee eomblaa to rarnlah nil
pleaalarPw-ould apprsslsta the ysraelaos
eheraster oi ta epitneia nm rwu v wn ,
le alaoA tattaat UaM If ssarealr A Uhrlitlao
charity, breburch, or latsllectual anoolatlon
In this city but Is ofllsered and supported by
this very slaea Members of Oongrecs and
piwipiMf editors Ilk Mr Qroeley, may sneer
at theae paupers, but we saa tell them that If
thev contributed themselves one ttlbe ae much
to the moral and religious latereits of Wash
leg too, It would boast of mush mor morality,
and perhaps Intslltgease. .' .
InrvKard to the matter of Intelligence, we
think these employees could risk a eomparl
eon with aomeol their critics T-e.fari-ample,
tbe Patent Otnee Her are lines of
duty which require considerable knowledge
the eplthete referred to above
oi inarts aou a.noTi w.,iiui ". wi
too,Ialh Treasury Department, wlur we
havaknownTBuagmea tospeada fswysare
to famlllailie tha ia selves with What Is said to
baihaBoeatsrsiem pi wjpii' ,V;j
la this oo on Co Ho a we might mention the faet
that frequently lha bsekere of our lam eltlae
have eorn hsr to find suitable clerks for their,
own o fllces A genllemanholdlng a high posiJ
lion lathe Internal revenue bureaumeatlooed
that during the war he haddlmeulty In retain
ing hla slsrki, they were so eagerly sought or
DybioiVrsla Nyork Yet their are the
posliloas wbUh th young njt ofthe country
engaging la hoaest labor," 'and whose oecn,
paati the whlte-ooated thUosShbsr of the
lytAane, every onoe w i'i"'r''7
vlaes to "Isav tbelr posts and koto farming
it i. nnt tn h danlad that amoor tha
i maoy
thomaads ef orOce-holderc here, thcr ar to
be found seme who aravielous, J-ViVl.0!
eompetent BUt w would suegeil that these
art ugi vuDtiuBu .h.. ..--t.-.
but a small pt of the sew tetal . ,
Ihe question ha o flea been asked brine
writer, whether the employment, of ladles la
the Hritartmcntg Is not detrimental to tbe
moral teue of tbat peculiar tnetttutlmi. Our
loatlnet ar adyria to the employment or
r.rpk.t.a In ai.r nulillo offlJO. Hit 'V.ebOaW that
maav who are I Lore ie enupellcd by a tieess
.i..l,l lB.lph.tfn,.klBB.It l.lllknlBIII.L
uden coastlveof i cwulpyaieat In the De
partments which is aqver o Morality, and
TL-.i-i. Ik. I an ma nf tti. I..B. t .hrLatl.a
innian Ufa haTB BVOr milt UOld ttll OUIlUOllS
Some or them are t.e wives nod dtorhlers of
men whom mis country naa aciumri m
honor, ss( wheif oalr. W si ulss hi jhelr
children and widows has been the stat 11 stlsry
doled out io tbetn la till way
geaeriliy emNr'd la rooms by tbeniselves.
Iu office hours vcrylllfle, tfaay, eoavsraallon
la allowed) aal alter tha dUakaroof tlislr
In I no Treaaury i'lii'rinaaf tna uiiiaiar
dUMrs tney rsiu a iu inair nuuiia, iu wniau
Id Auye-ss,tItsyraje tba only aunurtof
agedvreiaurhalVla4ShlWrul
I.stlt not be euppussd, from th abut ere.
a...b. k.t rlarkahlaa ara aalrabla altn
Uons Tby at ohuly ) ail, aitj very ui cor
Ihinni tenure .e wvum auTiiaaay;
mao who Is earning a euoifartable tv.
ibleltvlex
MrftOU Tjjt
Olmil OF r
knma. navar. tu a J Hi a to WalhLi
tbsiedrawbscks ate rtrliiTba
epeotnblllty In tbe omoa 4t.l. bnt ta the mU
rahta aralam br whldhlhran bLTjtm emadc
intdect to'everypolMieArciangp.aiil tolhe
niggardly stipend i with wbtah the tluvefo-
meu. recwpcniia iwtoa ui ij.a noif unut
lervants
' ,' I
JCDqa Uitpipwoop, at ltlchinond, ye iter
day, gfantod an Injunction vest reining MAjor
miyson irons. acaiag aa mayor, no uiiu m
fused an appeal, on tho ground tbat the lu
junction was temporary, to continue only
till tba next tern. EUyson'4 connect Rave
nntlM of the Intantloirto dlaobev tba order
of tha1 cpwL p order fo cause the vrest of
biiyson, ana toen unaK uie caaq ueivr mo
Boprema Court on a writ of AoA, u torpus
Tbe Judge, la bis decUIoh, detlsrcs the eb
BLhiinwanttiaaacd hv the Letslslatura uncon
stllttJoDul, which decision affects nearly all
tna anjeers la the waic
Nbablt etery cfty-1a the Union has Its
. swyoy oi A-ogusn iparrowi now
, , lVrsnnal,
Mr J iHrt MsUraae, wtid his Keen for Ihe
psltfeurreiri -oioctf-l with thi fateratl
DsfenueDeAiirtmiat,djrli whUh lime be
hsshctdnttiyretpaoiiMr)! hat, snl ore
time bslnr the eont.daiitU.elrkyof the Hon
Alssloa(r,h.stsadredhts frMrnHln Mr
MeOroaeersdttitedwIthboariff frotrt Ihe TO
luntblaa LivSehool a ftyr slnse, anl pro
poNiniortnur upoa me prastiaeor bis
profaialon He Is a yoaec ta ofhlfh ability
andiaiexrltr.aod we hsra aodeuhtAf Ms
suesets whererer he miy l)lt
FmoV C OoUlnswotto, th wsll-kaavro bit
llardfltyrr.U la towe He fof some irme
put hi been rnUloi la the Was.
QiseolMbel.t, Ii tooft for eamfort and
piJtstiholin
TbehiiitberOsrernrllsad, of Vermont,
lilmpiovla
JaJaIJjtJ,Df AUbnn, Is seriously til
ai Moa'cesicry
Ito. DjfUS. ,. Auditor of the State
erv',ft.ftBVAad on of its meit fnfl use list.
cltlsaaldlda Wedseidsynt his rcslJeaco
in MldJIcbury, after a vary brief Illness
a Bry Uaaita Harkel.
The past week has been more satisfactory
one 14 all classes In tha dry goods business
than any other since the opening of tbe
spring trade. Affairs bare been In a more
settled condition generally, and the steadi
ness in Koia. wim a coeca 10 me aeeiine 01
cotton, hae' Imparted a feeling of confidence
to purtbasers as well as to holders.
In domestle cottons In particular, tbe mar
ket has been free from "drives" and ex
citements, and prices hare been steadily
raainioinea.
In brown sheetlngand shirtings there bas
been a fair amount or sales, and prices for
tbe teadlns? makes remain n neb an red. In
dlan Head, Appleton A standards, Amos
kesg A, and Laurel D are each 13 cents.
Wachusetu 14U cents, Adriatic 14M cenU,
4-4 Empire A 10 cents, Agawam F id cents,
Indian Orchard I lOVf cents, Ldwrenee D
13U tents.
uieecnea sbirtmgs and sheetings or tne
farotlte makes, best qualities, are firmly
held by agents bnt medium grades are not
so firm. New York Mills are sold at 24
cents, Wamsuttas at 31 H cents, 4-4 Ullca
Floe Nonparlels 91 cents, 4-4 Red Bank 11
cants.
Printing cloths are not in good demand
and prices are unsettled. Bales are made In
small qnanUtlee for Immedlata use, and
there Is no speculative feeling In the mar
ket Tbe price of 01 standards In the gray
La 7 to TX cents, a decline of cent from
last week
la prints there Is a fair business dolntr at
steady prices Bprague a saw light Uncles
are sold by tbe agents at 10LJ cents, less 4
per cent , 80 days t do. robe patterns 1 IK
cents) Hamilton u, rancy, iij cents no.
purple 13 cents, Merrlmac, ltgbt D, 19
cents Allen's regular light fancy 11 cents
Arnold's light fancy 9 cents.
Ginghams have been In better demand,
and tbe favorite makes have sold freely so
that In some eases tbe supply In first hands
has been cleared out- Frfces are firmly sus
tained, but without change. Lancasters
17 ants GlAfgows 15 cents) Amoskesgs
If rent.
Printed Liwns and Dcrcoles are In small
demand, owing to the luclwardnis of the
reason. Hut as Ibe iaoa advance the
demand will lta rote. Trices are well, main'
lamra
lu other derrrtitlotis cf tlomsstto cotton
there are no changes since our Ut review.
Prices are steady, and iho market Is without
any maiked ebungcl. k
MaUa dJalnes are. not It) active demaod)
ouly cliolentUlca-ari ssHJbiget all freely.
triers ora (wpnou ruangr iismntuu
onllen Work, Mauehestrr and Pacific are
each 17 rents) Maecfae-tfr brillhiiils 13
csntdi do. pUla lusuri 17 acalif Lowell
broradea 14 tCt i
Ktnluiky Jeans are slow of sale. RJch
monljcari rapbeJlj03JcM;i-i mnson
Car pit are now In good dinnudfor tho
Im iter kinds or Uru'sud and lrgraln, and
piLcs'Jue well intUtuedt bat thrrolslefs
doing la tbe low rnt Us than usujI nttbla
time of tha year The agenls are aiktngty
Lowelt Company's supeiflne Incrala II less
9 per cent, ID dsvi, Frr txtr su,t:ittnii
tl IS) for three-ply U .2(.
Woollens are generally dull. Bt.lfr'a
block cloths are offered at I1TS tnt.J5i
black castors 92.73 to f 3J0. Cotton wuro
cloths are SI ho ror no. I, si tu lor o. ,
IrOOfoTKo. 8.
Docsklne are slow of sale, and prices bare
a downward tendency.
CasBtmerea of rood stvles. adapted to the
season, are la fair demand, and prices ar
steadily maintained) out toe lower graaes
re in lerib ddmand and ericas' are weak.
Batlutta are generally dull, though the
bnt grades am In ralr demand. Prices are
rtvndy Tiptop sell at W cents for No 1
and 83 cent for No. 8. Union doesklna
7W eents for No. 1 ana 82k cents for No. 9.
inere is a ir amouns w ouaio ooinic
In moat descriptions of Imported fabrics) bnt
There is a fair amount oi Business ooing
iac areaic. hcutt b in too new aiiici wi
. .. II -.1.1. . ..J ll.kl
dress goods, millinery articles and light
silks. Printed lawns are also aelllnr freely.
Dot the trade la standard goods Is rather
limited for, tho season. The steadiness lo
gold for (bo past week has been of great
service so our uupwtcra, um ituiwiwu
confidence to tmrcbAsers, of whom tbo city
Is full, who have been waiting for thalowcst
points to be reached before tbey would Ven
tura to lar In their BDrlntf suDotlee. Tbe
auction rooms hare been welt supplied, and
prices havo generally been satisfactory to
tbeJmporters,-ir", r, JrubTMrtdenr.
-ffbat Tliey TtaloU of Ue.
A New Bedford (Mass.) paper thai
speaks of Washington t
To one who visits Washington now, after
an loterval of even half a doxen years (be
changes la that city appear as gratifying as
marvellous. We refer not to tha Improve
ments In the public buildings, though these
ar J noticeable nor to tba Improved condi
tion of tbe streets, though tbls adds greatly
to the comfort of tbe sojourner. Nor Is tbe
mostfstriklng change, fbe Increased acui
ties 'which the1 horse 'railways furnish for
overcoming the mAgnlficent distances of tbe
federal city. WAshlngton hu YAstly Im
proved lo the lAst decade la all that goes to
make up Its material prosperity.
(Bet the greatest change la In "its moral
qoBdlUon. Before the war, and aa might be
eSrpoeted, during- the war, the ball and
especially the bar-rooms of all Its hotels,
from tbe forenoon of each day to tbe bbiaII
hoars of tbe next, were packed with politi
cians, a noisy, boisterous crowd, who argued
and drank and drank and arsned till ram
got tbe better of reason. There Is abso
lutely none of this now. The hotels have no
lack of gueiLi , and there ara yet open bars.
Uul lbs latter nave out now ana insn visi
tant. Formerly, Bandey was the wildest
day of the week, tbe crowds then surging
and seetblug about tbe passages of tbe hotels
mora than ever. ...Now a Sabbath In Wasu-
lnrton Is as aulet sslu New Bedford. Its
churches are crowded) and those who do not
attend show a marked resnect fbf tbe dsv
end maintain tne utmost aocoram. rue oars
ara alt closed, and the appearance of an
lutuxkalod person Is quite as rare as In our
city
1 ha change la the condition of the colored
population I also striking We were not of
those, who dreaded the pnuttqvences of
eruai dputloni but wOare dUapWfited at
tbertuutsofthlslit Waihlhgtqr)' The rot
orod pooplo of tho city sh ) n Jqit an ai
preclattnit of tbe responsibilities, ai of tba
prl.llegfe of freedom Tbty take tbelr
placu. at tHUoQi quietly, deouroujly, mod
cstly. It would not have beiii ut all strung
Iftbcse neopllytes hAd berti 1 npuivnt In as
sumption, exacting rasivct, aud pushing
thMniailvpa Into tjimvIlIuus merely tu om
... --"------. ,-.. .ji.r , ..
ijuasiza UiUf rigiiis. uu iuuu i niricau ut
all this, a qukl srpfjverh.il And au easy,
graceful assuruptloirof tlidrrUht, wbttU
would uiAkq ouu htllavd that yitl werj uyru
to tliA iliueaHbay now take I Na.th.eeat
mnn Roil ouiututl Af, iuiuiv mem in a
n.ltwaycdr.la ibetUeaUv.iu ibegalUrics
uftbe House br8eukte Clumber; or nl tbo
depattmiau. JUdltyt tbey were iooiq im
po nine tit and offriiJve as slaves ihiniLey
are as freemen Tbey ara niwuy uud tbty
show tbelr inanbodd
Tna CarTll.aThf flrt dcniriure of tbo
season qtjtKla,aAtetok plsco Yesterday,
the boat 4. JacVson CUik, b It n.luji tillis
Im.Hcin rnmnani'. linn, taklno llin IiA 1
About tau toat, lafl tMl pari dilllnpY tt.
dajr, taW.if cntool for Ibo American,
llaiopjMrilariclllilUmoreandCijolollJatlou
UomnuUeaTn4UlU(toBmri,coMiiucei
toadlDir HilrdiT.-ek4rlai) C'lvWwt,,
Thtfaa asralnal Itio t wnrreaalanal
rrlntfv Tpn Trallmony Trater
iy.
At 11 Vok teller My Iho ltvrtljf.tlnn of
therhtiitrsmad h.tnt the Conrrenloasl
Ti Inter waa eon It mi -J
Vr Plynn tcealledi Is of tho opinion that
Vr rih'llsnotaeomjitteor prtetlial prlaler
A soar f the LtMmrelf IIUtlnaa waa
s loww wltftfi', fcMhf atatprt tht tbo iil
fur itltlfififce riiltabd Druriroik, If lull far
by the place. I l 20 par lUouss I m That
class or work Ii A it ot tlm at th florero
mentoffloe. A fair vrrdt's wnrk Istwn
psres a day, for wbleh tl tf riiy ie t all
Tha avraf work oflhe on , thai Inabnlur
and plain work, li good. Tbe nffle wo lid
psyorerN par cent more for tb tsbir Vr
ormed, If paid for by tbe plrt He ha-l nsrer
helil any eoav-rietlon wlfh Hs OUpp's eon I
relation to tho eompateney of ftlciars OH
sjdDrook Mr Swano holds the jpoiltleu M
chief floor handi previous to Mr Olapp'ssoov
fnx to tbe offleebe eotttdnot sty how maav
floor bands wra employed Mr. Swano la
son tint a a abaentfroai tbeofflee, ana dgrloa;
hts abienoa Ihtrs la ao oeetiloa to employ an
extra hand In his place The business or the
lime keeper is to Uke time of tbe heads) this
requires about ttn minutes eaehdsy.exeeal
wnn it ia neeesiary io make up his books
ll.kaa ia.1.1.... .111-. .... Aj.rj... .
..U...MI.K.V. nmri.Bui ia aoi aware or
tbe exset nature of the dullas of his asalatsnt
lis bad bn appealed to to allow men for
Urn when they hare been Idle, but bad In all
eaies referred tbsm to tho foreman It has
alwaya bean tbe praettee or tho ofllee Burin
prerUu odmlnfstratlons to dtrehant man
whoeonMnotdoa falrdays work or tho
purpose of expedltlof bnilaess.the tabular
aaa piaio wore buiom separated. Wllaeas
wotked for Mr. Wendell on OOTernment work
In isae-rf) worked on plain and tabular work.
In tabular more m (than Urn la required than
In plain work It Is the rule la prlrat ofllsM,
where work is doa by the pleoe, to divide
the 'fat- and Maa" work equally between
tha hands employed.
The aversi a of the reca lo the Oavernmsat
offlieeaaaotearntlS per day on solid saat
tsr If food eoupoaltors were retained It eonld
be dona why sush men are not employed be
ouuldnotsBy. Ills ImpranlAns are that Mr
Oils bad ruled the orate entirely on personal
Round He had known men to he dla barred
jmlhaoneawhosouldsstup leaems per
$?or..A..Mr Drt,""SoneBdMr Jlooey,
Atr Hsldemao and Mr Martin were others
whom witness soul I eallto sslnd
These men wera dlaeharaii h. at. niiakA.
eauaa thay had voted t a tbelr trade orraal
i M lane contrary to tho fornana Ideas A
dlaposltlon had been to an 1ft a ted bv some to
fore the typpi rsphloal union to take aatlea
on the admlialon of tbaeolored man Rome
of these who here hern meotloned wera
ainoer.noiB wno were oppoaad to tbe ad
minion or eolored mea In the union Rome of
the raoit competent mea had been dlsehsrred
far thlareaaan.and tun imiiI...j ...i. :.
riot to them Such a state oT d. mora I Halloa
existed la tha oOe a to eall for aa order
w .rF. " nu narea verv
mueh demoralised at dllTcrenl times slneo he
has ailed as asilitant foreman. It was not
la Mi power to prevent Itj ha had no author.
Itj la lha promises Atr Otis was not on rood
terms with wltseaa and would take no ad
te la relation to .Ihe builBCii of the ofllee
rromblmidld not thlak tb foreman knew
Iiowlo6orr.it the it.t of tblafsaalitlaK in
theotaeeat the time Home men bad been
dliehsrred for leavlBf their framaaen bual.
neas, whilst others were permitted toao Idle
about theomoe A Bvatem nl tarror kt' .1
one tlm ealited there lleblmislf bad fra-
quiniij va wreiHDn witn aiisbarn bv
outside parties A better stat of tblara aow
exlsted.slnee Mr Lthel tookeharre Oood
eomposttors make the best proof readers, as a
rule '
The msawho keepa the time book has no
knowledf e whether the amount of work re
turned by tha haade la eorreoti tbli ta a matter
Of hOBOr With tha aoainnaltnr Tk.p. ..-..
one employed to meaaure the work. U eoukl
not ssy the! theao reluras ar reliable, but his
lmpriilonlsthstthyBrno.Thlsertiaeate
applies to the pUee hands as well as tba dsv
handit the piece work Is all measured onea a
month by tha time keeper He had known Mr
Ethel olaa he baaame foreman of tbe Seen
meat room Hesueeaeded Mr Otli M r Kthel e
Xorsl conduel had senvlneed wltneia that ha
.M..t.Jkni..AK..I,ABAam..-. ... .T"HV
wn..uv.rwt,..u..v,R. ,urarasn( Domsiimss
he trqilred wnrkto be done la a riven time
that waa Imuaialbla tnbannna I ... .
qalred O her evldeoaes oflaeompetener had
e m undrr his oba-rvatlon Um U mtmber
oi ipe rriniera- vumm res Union does not
pass on a man's qualiflaations a workman
In the nailer or membership. Wltneia bad
sot besa aa applicant lor tbe poillloo of f irw.
man Sir word or la t tar Tka ..... ....,
of IheotHee baa not been -haared tioie Mr
Jlappeamo there Wltaeaa believes that Al M
lrdayat elaly eeola par one thouitadami
o pieirt soiia copy is a verv AofuLJaela. ami.
Huuuimrwi in nn uauri, on ikmb work, naa
been the bM areraf yat attained
Air Wen It'll was iro.Ual aad inldirbe waa
employed to earfy Oa an nfllaor theeapacitv
or the iroyerament ofD-e he would not employ
amvn ef Ibe eompeirber of Mr Olapn, ii
dll not eoaalder blm somnatrnt Ha Lnaar
iiolhlrr iwrionally of the eimpeteney or the
fjuallflaktlona of Mr Olaip, but nnly from
ub.-., ..whi,. ( miiiiiHr iicircra ea
twtenlout thonjht he eould run the oIUm
then ar thin Mr ilatiiL
Charles D lUriot a trsiiflM that be Is a
urieimaui was fsrem-.n of tha Uim.aui
prese room t has wuiked with Air fcihrl, but
dees aot
rooBw
iaiua.gimonpfiaaito ruatbe teas
OseegB i W. Uowen lestiAed thst behad been
employed at tboOevernmrat Pilatlog OOc
slee Juaa lest Worked at the case and aa
proof-reader Did not thlak that the prtof
readers employed by Mr Olapp now were
eompetent mea One reading of eojtr by a
eompetent proofreader should bo eu fluent.
oa n geaeral thing v
Mr. Uadlsoo Davis tsstlfled that ha bad
been employed In the Qovernment Prlotloi
fifrloa alnna lla t.kll.k -. .. ..' ' .iV
SB alt lea, and was at preient preparer of oopy.
lr Olapp had reqaeiled him to make out a
sUUmeat of th duties of tk eblef elerk but
b could net eeaaeUntloualy make the affida
vit desired by Mr Ulaep.and had Ceollnid to
do so "The sasscaden Memorial wag de
elgoedtobe ao octavo book A blunder was
made la It, and It waa afterwards changed to a
auarta. eostlsr theOovarBmaat a Una
lie believed the Oovornmant Printing nm.
could be run with much mora economy than
11 ia ine appeiaimenioi loaempetent mea
had much to do with this slat of things Ua
could not cay that the chief clerk la Incompe
tent. The ofllee of preparer of copy la not
absolutely necessary but Is of advantage to
tbe on
K.P Howell testlflcd that he has been em
ployed at tbeUoverameatprletlnrofflee since
1804. Ho eoold not esytbht the office had been
conducted fairly close Mr Olapp had been
tbetc Too much had been required to be
dona by asm of the eomposttors He waa one
of then. Mr OUs bad bean In tb habit of
otmlog sad aboatar the man. Mr Uroek had
alwaya bee retarded by the craft as looomp
i.ni ir n uuiivi di periormoa nor uus
to him that he knew no bias of rule aad figure
work TAcre Are mere proof-readers employed
under Mr, UtpRUsjt uadsctbe former print-
Some were abaaat about hair tka iin.
aad he bad notloed that one waa aometlmoe
Intoxicated Ue knew of a rebel, by tbe name
of Callahan, who wee employ 1 In the office,
and another who refused to take tbe oath of
allegiance .The preaeat foreman ,ls totally
lo eoo pel at to perfersa his 4utles.i v
Jeremiah W, Kaott testified that ha bad
been employed as n printer la Ihe ode aver
stnee It bed beea established. Had kaown of
bluodcra having beea committed there under
Mr Ulepp Mr Ethel Is a gentleman, aad he
thought that by eapeiiCDoe he might make
a eompetent officer lie thought there were
laorobUnderS committed then Under former
Printers Am error hod been commit led la
h Land Omse Bcport which had t be recti
fied- . i . J
A reuerick ...Him testified that he Is a proof
reader) thought thara were some Incompetent
nroof reader emntovad tkare undaa Mr til a no
lie did not think tho number of readers was
in eieese ef what le needed
The II. nlakaald that ba n '.,! nnt
to teitlfyi le foreman of tbe folding room.
MlstakesBSd eseurred uaderhla obaarvattoat
not very eerloua one, however Knew Mr.
Ethel well. Ma work wae well performed,
and thought him competent. He knew of bo
waits In the otnee
it W Olaxton testlfisd that be had beea
employed about fourtesa ycara la the office.
jvoiw vary .imii st jut iib, dui i.ra oi wr,
Uroek Oould not say that Mr. Otis Is not
competent to pertain, hi duties Ue thought
th onto generally might be conducted more
economies My, though Mr OIspp docs about
as veil as hlepredecesior.
When Mr Olaxtoa concluded the commit
tee adjourned until pet Monday
Mr. Auoustos F. Coo as, of Iudlaoapolls,
Is evidently a grocer bo does not very well
know hle-vwn mladr and of him a curious
lain la related. -lt-UlnUreUnr as showing
the f ocllllv with which at the West the mar-
rlagq. relAVa lhAurocd. dbvearded, and
prtsvutly retnmed. Eight moatha ago the
Hfonaiibn KfvCer'X11 &vc
CooraNcvivand iopVhA
ivorced from Mrs.
is married to Mrs
0oorso9 afaraA irood aaanvthlnt-
so niLUucboly could hi. If Mr C. bad a
sufiUlmt, rcatoa fof ridding blmclf of his
urn wuu. acconuuK io law, ue was j miiueu
ludulnsrsoi but wo bold that be ws under
h moral obligation to know hts own inlud, If
Ua bad. upy to mlud Now, It npara be
baa luinwav No. J aud murrltdlSu. 1 naln
FruuirVV1 It w&uld appear that 11 r C. Is of
a fit klqqnd wavering turn. u4 that Mis U
No tsoi lulUly rorglrlQl udlurv, Such
levltj ofjUiiotUlunKlvcd some a,upld sutil
rleot ground for argnlng against all dl
rurcv aluttsocv n but such tiles Jo not
touch tbaqut-atluii of dlvurid fur extreaiu
nnelty, rtrtmluii, ne-rirtt tarroll. a wife
W(U iVVi,;warlus t? lfy, au I hit Ullly lo
I i..... .. - Tk. ..I,. .,..,... -vl i.mJau.
to w3SB t'ha nirrlCo relation W
,,,,,11 , uci, cautli, are tj illjut
I ja- '
'- r
liilMlSlaurUtti Htlo of 0, relUlgti
THE NEWS BY CABLES
CJHEATItMirAia.
Tlirfloneear ri-trde-raaaaaw. af ih
Irian reaee Dill rraeafga Im
111 itoneoartwnsMawa.
LeatMtf, Msich J:. -Tte llouss of Lords
this erenJnr went lain committee ca lbs bill
tor Ihe preservation af peace la Iielaad.
fhe Alarqiila ut Ulaotraord repudiated aav
hostility to tba bUt. but rtrelld the hsste
of IheOovcrameal la proposing It, a hiete
which was evidenced ty msey ameadmeeta
whlah the Oeverameat itself ht,d p reposed.
KenbjtetedU lvla( further pewere the
Iilih eeastatrulsry, wheat he described as a
worth eas hedy f men.
ifora uitr ria entnirted the b u. aad d.
fended tbe Irish pellee.
Aiuae A&ercene etpstlifedeathe sed t oue
tone or the preai vr li south and west of
Ireland, aad mgadthat mesiurtsor ttstrsint
were ladtspsaaeMe..
iaa em was reported bv the commute.
but, without farther debate, woe yaaaed.
Ia the House of Oommene Atr aisditoa
mads aa expUaaUenla rttard U the salary of
Sufraghns, erhe, he aaU,was aot paid out af
pMi moneys.
Mr Oladstene alee aaeoraoed that a re.
dustioawas to be made ta the rate of Inland
Mr, Otwsy promised to latroduee a bill
amendatory el the neutrality laws of Enf
land.
During theevealag Mr Gladstone gave la
detail a pregrammeef the course of baslaess
for Ihe present seasloa.
A protracted dlssaesleri followed upon tha
order of baslaess, Olsditone and others par
iisipatisg.
Lonooir, Marsh St E real of. The ITouse
or uommoaa took up the Irish lead bill la
committee Several ameodmeata m edifying
thcuistsr custom were submitted sad re
Jested.
BXr.oiadstoac, to meet ohjeetloas to local
legislation, moved lo Include all customs of
teaure ressmbllsgthet af Ulitsr. A stormy
debate ensued, but Ihe House adjourned with
out farther action.
FAAHCK.
Per Ujaelattie'a Hew ra per Tba
AIlca4 Caaaplraey Aaatstat tna
KroDrar.
riata, March tl The first number of the
new rellalous Journal. Im CeaeoWr. of whlah
fere Uvaeiathe u ebisi aaisar. appearwa To
day.
The poueeare asuvaiy parsnug their lavea
tlgatloas lata the alleged eoneptrasyagalast
the Emperor aad the State, Nearly all par
tics Utterly arrested la toaaeitloa with this
arrsir are workmen
AtOMK.
TU XcstsnesiUal Canacll.
llojra, March tL At a masting of tbeEcu
maalsal Oouaelt to-day the M Schema de Fide"
was promulgated.
The Holy Sea has granted three dsys for tba
dlsBlleal Armenieneto submit to He author.
try. That time has expired, aad oa the Arms-
nlaaimave shown ao sign of yielding, a major
excommunication will he pronounced against
them
Faats, Marsh tt.-lt Is asserted that the
Ecumenical Oounsll wilt Immediately som
msaee thsdlseussloaof the scheme of Is 1111
blllty. la that saa the French ambassador
will net return to Borne.
TUB BICUHOHD KAYOBALTT.
Proelamatlam byClialBwass Haw tka
Caa la lo isa Oat ts th prassta
CpQri.
Ricaaovo, (Taj March J1- TheMaJune
tble aHirhooVtcrt.irj'ibtt tmnii-'cTty-etninen
and tbe police, but thry went oa la the trsns-
acltuo or municipal slrtlrs S usual
Chahooa limed a proclimstlea this evening
sating his pellce fores will be promptly organ
It ed, and requesting persons appelated by
Ellyioato tctreatto their hemes peacefully,
that no furthtr breach or the peace may occur
It ta supposed that when Ellyaon holds court
1 0.0101 row Ihe United States authorities will
arrest him, which Is the mtaasr In which his
counsel hope, Iy habeas erpus,t get lb
c'tcrar the Supreme Ua-.rt Eliy.oes
police stt I have control of iheelty.
ncnDcits.
A9tobBleaaaalimr1er frwrn Ins
llj Ullllov the) MberltT anal Ume
artho Tfltmeaaen ratal AfXVay
Moaao. Li- Mereh 11-'. II. Wlsner.
ShsrHf of Uuashl(,a psrlsh, was murdered
here Ust hlghlbf a patty or fifteen or twenty
men. who earn for fhe purpose of releasing a
man named De aver, who was In custody for
murder. Tb mob alto kllhd Offat Jwhosop,
a eolorsd man, who was witness against
Beaver, Aftet releasing Ucavcr Ihe mob
barred the Jail doors, to prevent tha eesape
of other prisoners, and retired.
John Wlmberly was kil ed yesterday eve
ning la a dimcuity,ty d. Dri&Kgtave.
Kafefelwsr Sh Clrav.
SAlsm. Maes. Marsh St. The tomb of Mr.
Pesbody was entered last Bight by burglar,
who stole th tablet aad haadlee from tha
casket. The tblcvee were arrested to-dar aad
tbe plunder recovered. They will be tried to-
EAtent Tolairrsiishla Bravlt lea
Five hundred men were discharged from
the Oharlcstewa (Mass ) navy yard yestsrdsy.
A number of sentsnees were passsd ia nsw
York yestsrdayupoa persons cneagsd la the
September election frauds, bat a stay of pro
ceed lag wasoatcred.
Tbo Sen Dr. Archibald Fosa, of th Meth
odist Ohureh, died rcecatly ta Swltserlaad.
Jack Revnoide. the condemned mnrdenr
has beea preuesed sane by the New York dee-
tors. t
Tbe New York Asssrably ysstsrdsy agreed
to a bill making eight hours a days work, ex
cept whore contrast specifies differently.
A New York rumor assigns Osaeral Pleas
anton to the sollsetorshlp of sustoms, vise
OrlonsII to be removed, and Foetmeste r Jones
to thccollcstorihlpof the Tbl'ly-sssond rev
enue district
E Collector Bailey le said to have taktn
a Turkish batn ai a water cure establishment
la New York a few evcnlnge ago.
The eoavealloa a railroad ticket ageals la
New York yosterdsr agreed apoa a general
reduction or about five percent oa through
pasaeagere to leading So a there palate.
seitn uoydooi ta inventor, bora at Fs-
boro', Mats, died yesterday At bis resldeaee,
to Clinton Towashlp, Esieht county, TT, J.,
aged 12.
The eolored sltltens of newark, n J- tela
brate the fiftccath ameadmcat oa Thuisday.
Oulch mlalng is beeemlsg quit brisk la
Meataas, and maay miners ara getting ready
to start for the Oedsr Greek mines
Richard Flsksa was called for trial yestsr
dsy la the Quarter Sessloa Court of phlledtl
phis, oaths sharp et eitesspuagto aiutwo
little beys by sboetlag them, but he wasnea
if Ills ball, amounting to I1T.000, was for
felted
Ahesvy northsast storm prevailed at Nor.
folk last alght
General Le wae at Augusta, Ocergla, yes
terdsy. He deellacd a public reception, but
was visited by many promteent cltliens. U
lesves for Ssvssoah tbls morotsg
The Mctalre spring faess commsnse In New
(Itleanc oa Saturday
A committee of the New York Stock Ex
chtagc will report oa Saturday la favor ef
the removal to ue city or the new post-office.
Tie Like Superior, Mississippi and 61
PsulMllroadAhareeompronlaewA, The agree
msnttsth.t Meisrp Jay Oohe k O eoav
tletc ibe Sloua city rot J, This will son-
ll-tclh eoaaeetlon be'wcs'Lika pdpettov
and ibe union i'aiu tai rs i
The Utcmu fsmlly ealUt for Europe
jeiierdsy s t
WiIllaaTTcfusoa, Vho bas beea la LuJlow
jaiiifw tv,a,israi j iar, eaargeu wim r
J ' "' '"0.S.'.V,!!"MJ',.,.
1 'JK" l.lucwdball ta. Mi'rlal atlori.fr
hiTlni douk) ol hU IUUU
OoTrro.r Cwao.rl.ia kn ia.a
TounJar. AptU tb, a ! f
THE tVATKUKNFKALTIIOnA-j,
IllsReunU, rrwarde4 SeTroy, V.
"-"Iv raaemi Cerent.
Iee-A Meellac af HI IK nrr a
Baral OBlecrs
Babj Fbaboisoo, Marih tlTh remalnc of
MaJorGcaeral Thomas, under tha escort or
Colaael WlUard,aeommlislone4 orator, and
thirteen mea, were forwarded Fast this morn
ing. Minute g-uea were fired from Fort Al
cures on the departure of Ihe body for
Oskl.al. After th Impressive funeral
ceremonies at the Lick House ysslcr
day, at which Bishop Xlp CWUteJ, a
meeheg of Ihe military aad aavat o Ulcere
la thla elty wee held. Oca Allen was ehalr
ma. Commodore Mlddlcteawae Is strutted
ta addiess A letter to Mrs. Thomas cxnrenlva
ofthe deep regret of the army and nsvy on
tble eo tit althedssth of Oca. Thomas, and
conveying oabehslf of Iheoffleers.Uclr sincere
condolence la her afflletloa It waa alsodc
elded that the officerc leformsiJy attend the
remain a from Sea Fraaslsatf ta OnkUa.
Arrsagements have beea perfected by which
the body will be eeaveyed to Trey, New York,
over the following named routes t Central and
Union Pacific, Burllagtoa ana Mlaaeerl, Lake
Shorn and Michigan Southern, and the If cw
Yotk Central.
MaeflwBfOBIeerafihArBarrtB
Cemaleerlaacl at Bt Iroctle Keealta.
Siesta Ail pled.
Sv Louts, March tl. At a meeting or the
oflleereand soldiers of lha army of tbo Cum
berlsadwtad other soldiers, held ataesersl
Schofisld'shestlqusrtcrc this aftcrnoon,the fol
lowing resolutions were adopcdi
Wh erase It hss plessed Almighty Qod to
remove from ua Msjor Usaoral Ueorg II
Thomas, our 1st beloved commander As a
teotlmoolsl of our appreciation or his good
neae, greatneas and exalted character)
arcMvei, That In his dsath th country baa
lost one of tb noblest exemplar of Its in
stitution, th army on of Its greatest chief
tains, and society on or Its brightest orna
ment, and the world n graat and good man
BrsoVrrat, That In him we recognise a model
soldi rr, who, by his cool courage inaction,
to raced Into his troops heroic valor) by hi
wlie gsoeratahlp letpired all with unques
tioning eoafldeocc) by ccntl consideration
for hts followers ornd front them the en
dearing appellation or "Father. and by bis
modest demeeaor ef selLaboegatlonT and pat
riotism won tb hearts of his countrymen.
BrierW, That In our own rrlefwe eaonot
forget the great afflletloa and bereavement of
hie widow, and we ttn Iar to her our most re
spectful eympathr and eoodolaeoa
fiftoiW, That we will wear tho usual badge
ofmournlar for thirty days
AVmIvcA, That n copy ottbeae resolutions b
sent to tha widow of our deeeaaed comrade
The meeting wae numerously aiieaaeo, aaa
Oca. Schofield aad others made appropriate
and fceliog speeches.
Aftfar at tb Aeter Hows, New
Tor It, T-Day.
Kaw Yobk. March SL A reeetieg of Ue
Armr of the Gamberland will be called at th
Astor nous tomorrow to take action In
refereccc to the denth of General Thomas. A
dolegatloa of eighty or one hundred will ac
company the remains to Troy
HISSlSBIfTl IaXUISIaATUBK.
rroceedlwsa Yesterday.
Jackio.-. Mi..WrhL The eoamlttce
appointed br the legislature to layestlgate
the subject of the escspe of Yerger, made a
report, which was arte r ward withdrawn, aad
the committee discharged from the further
coasldcrstloa ofthe matter.
Tha bill establishing a sbaaeery court wss
under consideration to-day.
Theelaaslflsatlonet Senator, provided la
the eoasUtutlon, affects one half holding four
years and one half for two years. Uf seven
Democratic mem Vers, six were chossa for four
ysrs aad also tea ef the twenty-elx Ecpub-
Th bill Introduced yesterday, provlllng for
the registration or loyal voters, laeludesalt
sltlxsns, male aad female, tweaty-oae ycara of
lac expense wi t Aa"' -- i
for tweoty days, Ufstlmatedat tuooa,
Tha committee on the par of the members
recommend M a dsy aad 0 ceatc per mile
coming from and returning to their hemes.
Till FlfTEKTU AMEHnH EW1
Calcbratlom 1st PmiadelpWov-Sama
tor Beveta t Imvltea t a-ar-llelpata
Oae Haadei Gown Tired
al Aiaawy ".
PHiLaoBLralA, Marsh 8U The blacks lo
Ibis city are la a high otete of excitement
orcf tbepiomulgatloo ofthe rUtecathamead
meat, end the quarter of the city mostly In
habited by Iheoi le gaily decorated with na
tioaaleolors Iamny lsstanecs Whcrebual
lag Is beyond their reach they have substi
tuted red, white and b n shawls, women's
dresies, scraps of carpets, as Caaaoa have
beea filing all day In honor of the event.
Efforts ar being made to Induce Senator
UfVele to come oa here to participate la a
general celebration, which occurs neat week
Albabt, N. Y., March SL-A salute of one
hundred guns was fired by the colored eltlxeoc
today la beaor ofthe ratlflsstloa of the fltv
tcenth ameadmeot.
TUB OOMHECTICCT EEECTIOIT.
The Flftaentb Akmeadmemt Net lis
Tin t Allow Clred Atom t vote
m Bfaaday Next.
HlBTron, March tl. Mkoy papers ouU
side of tbls State are saying that the procla
mation gives colored taea the right to vote
here en the sth ef April,
This Is calculated to cause embarrassment,
aad tte Republican State committee author
ise the statement that It Is too late fbf col
ored mea to comply with the provlaione of
the registry law, Thcr cannot vote at thl
elect loa.
Wreck f si Haiti ar Yeaael.
DxLTiktOBB, March II The bark Cricket,
ef this port, has beea wrecked enT Cap
Chrl,aD4U total loi. She bad oa board
tvo theusaad one hundred and twenty bagf of
eoffce IromBlo de Janeiro, Tha canto waa
Insured, but there was no Insurance oaths
vessel. The ssptaln and crew esme' ny'lYera
Itot folk this moralsg -i
Tlrajlsilat ra4 Her CalstmsilBlor.
The following letter appears In yesterday's
Ifsw York rvtvafwt
Bibi la your paper to-aaytne toiiowins
stAtement Is made edlloriallyi
"It Islatlmated from Waahlagtoa thatth
Ylrglnla LerUlatur Intend to recoaaldar
and recall Its eonfirmatloa of tho fifteenth
amendment, ana thus attempt to throw aa ad
ditional obstacle la UA way of IU baeomlna
I aw. lutsaoiu MrairuiaiM,uuii.u
s said to seme from the White Hoaie with
the barsaiateoi ueargia naiorn innr yB,
and whil th present disposition of Oongrecs
to reconsider and revise Its reconstruction
measures prevails, It will be very unfortunate
for their State If tho Virginia rc attempt
to do anything eo foolish. Oa this basic of
ualvereafaufrrare Iheeouatrr mail eventually
ereeoastncM, theeplrltoltho are demand
II woe aeieye iaie sue anaya ine genera
aeatv whlah ought speedily to follow, au
which tbe humor oi tae people aisoaemanue
Wa ara Inst from Richmond, where far
more than six weeks wo here been In dAlly
Intercourse with tna leaning memDcrs or
the LegUlature, and almost aa frequently
with Gov. Walker, and we state, without
qualification, tbat there Is not a shadow of
funndatlon In fact for this minor. We ba
llere such an Idea ae that imputed to tha
Virginia LegUlature has never entered tha
mind of a single member of that body. No
tech thought la entarUlned by any sane
man In the Bute. Bat, en tho contrary, wo
waot tho fifteenth amendtnent adopted be
caose lla adoption will Impose upon tbe
whole country a uniform suffrage. Many
prominent Northern men hare recently been
la Virginia, and know aa well as we what Is
the feeling of the Legislator, the Governor,
and the people on this whole reconstruction
business, and will confirm what wo say
Tntwn Afthaaa rentlemCD. Colonel J a med
UcKaya and Walter B. Uuraee, esq . this
elty, who have recently cpcnl some llmola
Richmond, we confidently refer -for tto cor
vectnete of our statement of public sentir
Sent In this regard TbUreportUthework
of mUcbief maters, who are moving heaven
and earth to create dUturbances lo our cam
monUy. and to poison tbe minds of Oongreaa
ind tbo President again.! us. When the
facts of the past few waeka coma to bo fully
known, all fair minded paopl of the North
will be amased at tbe rascality that oat beea
itnttd by some of theao disturbers of the
peace of tbo oountry.
Vtfrj ItriilVIIHUj, iuui .iivHua,
J.aiUMDH,
luhkud,
1 . .... Taoa. a. Ttwiurajr.
a
IkU'l'

xml | txt