OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, April 05, 1870, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-04-05/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

'WojwISftwnWUaiif
i r in i ' ifrli i r-i 1 - -m
tVBlltnt IV1EI MORH.tHO
(fidypt4
BY W J, M0B.TAQH.
tfiikttrt Corr mf Ttntk aa D Stritt$,
rrraatlaa- FaaBVlVla VaB.l
Bad.aforalahad lo aabeerlbera tf ttrrWrilttM
MU par BMBIh,
MMiarler. llOOper aaaa! U00 ford
taoathai Bad 11 00 tot thra miUk lavarHBly li
"'THI WIIXLT BlPOktfOA
It pabllihad vi"V latarday maraleg, kail far
lhe-it ibearlbrt U fallowlag nUti Oaa
off ob yoar.fh throeeapUayr, W, tea
opU aa yar, 9U alagl ooplea ,ta wrapper.
la. , ,
CONGRESSIONAL PROCEEDINGS.
'
MOHDiT, AFJtlb 4. UTO.
SENATE.
THBIaTDIAa-B. . , h ..
Mr. Morion preatd i lf 111
Ort hod ok Sooletyof FrlMlaat Ia4laoa,aot-
tlsg forth thalr aiTorte la bahail ai ibiiumii
low 1IOT. aad aaklog thai ear 11 o laadiaa
which they ara leaa tad ba gMated to theai,
thai tbayneyba ablaloeootlna thai ml,
aloaary work among the Indiana. Referred to
uomniiiaaan MiunAipirn
air. iiariaa aii io
war balaaTeoaetaotl
I toapeopioef .klaaooatrf
lotir misled by vrfa aiate
too to tha ladlaoa. Bad tha
iiinlt la r (arena to tha ladleaa. aail tha
laaproaaloa la thelOoagTeeeead. theQovera
taaal traat tha ladlaaa with oraelt. Mow,
tha Shawaaaa do not think tbeao Frlaada
ar aaUtlad tothla land. Tha qatitloa I,
whether thla laad ah)l ha dlt poiod Of for tha
boaea.or tha tshawatet or (or tha boaefltof
ithatrlaDda. , t
Mr.Mortoa remarked thai thla Upd bad
baaa Improved by tha FrUad and not r "
ladlaaa, and tha Indiana had egraad twelra
yeare agothat thla land ihoold ba roeorved for
the rriaada.bat tho Indiana waaMd bow to
rapudlatathla acraamaatf and hav thta laad
aold, ao thai thy aoold got tha naitf
1 A PLOWBBT B OBJ OCT,
Mt. Cattail proaeatod memorial or lead log
JlorUtaot tha toaatry aaklac that import J
rlaota ba ad nit tad frat of dofy. for tha raaioa
hat oaaeooaat of tha delay la thotuatom
honaaa plaata ara fragrantly tulaad. HeJ
farrad to tho Uo mm It tee oa rialaoo.
aa Lira ob, tiomu.
Tha Tlaa Pretldeot latrodaaad tha order of
arraoiaaaaata agreed opoa.by tha proaldlag
oOoara of tha two Honaaa far tha mt mo rial
aarrloaa of Oeaeral Oaorg II. Thomaa la tha
Hall aC lhailottte of KeprOBtatlvaa oaTaro
day avaalog, April .
BDitniau via nw wintioTAi.
Vr.Uamaroa jatrodoaad a bill rotation; to
Mr. Chaadier off rod a raaolotloa that whoa
tha Uaorfla hill U aonoldarad thara ahill ba
aottbor teeeae 00 r adjourn raaat natll tha flnal
Totola takao aadaakad for lta praaaat aoa
elderalloBf hat otyeatloa being node, u treat
over.
Thallonaa amandnaal to tha bill aathor
lalof tha ally of Waahlegtoato Improve tho
aranoaa aad aim to of tha ally wa aoa
aorrodlo. TUB OBOBOIa BILL AOAI.
Atlo'aloaktho uaflotabad boaloaaa, balof
the Uoorcta bill, waa takan an. tho anottloa
balagoalhanoUaa toatrlkoout tho prorlto
inowa uia juifain proTiao.
Mr. Wllaon oITarad hla BHandmaat ta tat
la laa of tho provlao propoaod to ba alrtakan
oat, daaUrloK that tha tain ofBarytao of tho
Oanaral Aaaaaibty aball data fron Jaooary ,
1IT0, aad ahall aontlnuo until. th poraooi to
oa anoaan oa sua i ucaaar attar laa nrai ant
day la Nova m bar, 1I7J, aa nambara or tho
Oaaaral Aaaaably of aald Stato aro qaallBod,
aad prohibition; tho LclaUiura from astaad
laxthataraioiaay oOao boyoadlha rafolar
parlod aanod la tha aoaatltotlaa of tha Hiato.
Kin
parlod
Mr.
nair of UaarMii '
LfLalitnro waa UBdOubtad. bat tha raUl
tarollaalf bad ao powar to do It, It Waa bat
tar for Uoaaroao to aatllothla mattar, aad It
waa propar that tha taroi of tho LofUUtura
ahould ba antaadod oa aooouat of tha rarolu
ttoaary sadlllagatproooadlBfaof tha Igla
Utura aa at Aral orgaaltad.
Mr. WlUay aharaatortiod tha amaDdmaat at
a Tloloao apaalaa of loylalatloa, aad of a
aharaatar that would land In abaorb tha wbola
powar of tha Stataa la Uoagraaa. II a had
oaror boon, brought up o a BUtaa rlghta
thooL but bo thought that whoarnrtottd
for thla amandmaol or for tho provlao aa II
aowatood, ahonld foraror horoartar bold hla
poaoo, ao ntttar what Intorfaraaeo aiay ba
altanotod br Uooiraaa with tha atitai. li
would bo Tory wrong to ooBipllaata tho rata
tloaa or tho UoTaraaiaBt wita tha Stataa la thla
naasar. Ha oartalaly would ootbolo favor
of tha Iac (alitor of Oaorg ta aktandlng Ita
tara. Ho thought that tho oaat alaatlon
uuat taka pUoala ltTO, and KthoLfafliHturo
aonght to porpatoata Ita tra bayoad tha yaar
iiivi hvuiu vw m fiuiativn at am uniui
tutioo of tha Ualtad SUtaa( whleh gaaraatooa
to orory Stat a ropobllaaa (oral of gov ra
moot, aad It would thon bo tha doty of Ooa
itrtaa tolatartar. Hut that eoatlnga&ey had
not yalarlaaa. J
llobadaaanoadnatol to propoaa, thai tho
laat elauaoof tha aaoaiid auhdlvlalaa of tha
11 rat aaatlon of tha third artlalo of Iho ooaatW
iuuoo oi uaorgia, ta taa following wordat
a
hold until thalr auaaaaaoro art alaotad aad qual.
inad ' aball oTr b cooatruadto authorli
thtlVglalatartof aald Stat to onload thalr
.tara of offlooat thalr owo will andplaaauro,
and without a oaw tlaetlon hatag bald, aid
aay aaaaitBipiBaaii do ragarnao mi viola
tloa or tha OonatHultoa of tha Ualtad Stataa,
and aalllog for tha latorfart&a of tho Oaaaral
UoToramoat. ThU would boa fair warning
to tho fltataof Utorgla that no aaeh thing aa
thlatould boattamplad with Impunity, ilia
Idaa raally waa that Oaorg la waa not oow a
tltled to roproaaatatloa la Uoagraaa, aad that
aba ahould Vartmaodad to a prorlalonai gar
aronaat.
Mr, Btawtrt tnotghl tha amfadmonl or Mr.
Wtlaoa waa parfaatly rtghL II would roqulro
all of tha two ytara to eomplat praparatloaa
for a fair alaetloa, aad UaorglaeouldUiaa ba
mad a nanubllaaa Htatai but If thaalaatlaa
hould taka nlaaa aoaaar tha rabala aranld vat
ooatrol. Tha aulhorttlaa aaadad thla tlmoj
tarn b'liiiaiura naa i ia paaa rtgntraiioo
andotharlawa.
HriThoraaoaaktd It btb atoatha would
not ao oaough.
Mr. Btawirt doubtad. wbatbtr two jaara
would ba oaough.
ftt xAMmuna. wot not nm it tour, total
Mr, HU wart. Wall, that would hotaltar.
alrlH.thaa want on taaavthatllwaa battar
to thoroughly raaonatruat Otorgla bow. If
not, uoagrtaa wouia anvo a worao aaoa oa na
haada Bail wUtar thaa Taaaaaaoo la bow.
Mrj Haulabory would Ilka to aaa oaa thlag
baforaho dlod.aad that waa a varltabla Ko
Klux-Klaa.thla tarrlbla ore-aaliatlon. whlah
did auth woodarfullr raarful thlagi Whaa-
ut niriT di in aa a oa iHoanninH.
Iho Itapubliaaa papara waro BlUd with borrt
Dia aveouaiB wi uuiii at toia maiiaarj
orgBBliatlot. Tha wholaUaa oow la aot to
raaka Otorgla a Hapubllaaa Btalo but a blaak
Itapubliaaa Stater II did aot aow ncopoao
to dtaauaa thla bill bul only to aay that h
would Ilka to aaa a KuOCIua Klaa brought
Into tht Baaat that w might boo what kind
of a eraatur ba waa. a&d ha ahould Ilk aomo
ooa acquainted with hla habltato girt a da
Mrlptloa of hlaa.
air, Wllaon ramtmbarad varv wall thai 11
ytareagoSBBtoraoothataldtorthaehambc
uiadto gatapanddanyla aanaarlarmaBaar
tbaaxlataaaa of border raBlana, whaa at tho
aamatim taoaa vary aaraa raiqaaa wara atar
Atrtor laaoaaot nan aadburalaa1 thaltf hoaaaa
iteauia tbaydailradKaoiaa to, bo admitted
aa a (' oia. Alt no li wh nawa pan-va
of tht people aad preee of tb Boantry war
aowooaaiaaiir jaariag aaa araringa id
Idea of rumaatam la tha rJouth, whaa tba faat
laiDBi aiaaa taa war; mar niri Bin mora
n mtudind dbi aaootint of aee. aalar aad
nalltlaatHam thara wara killed laur battle-
fitlddurlDB-thawer. a . thara had been mora
manalalala thla way thaa (elloa Ihalaldof
uaiiraDurr. ua wouiaaati lao attaattoaei
ikaBanatorfron Delaware to a report made
to to Uoua at thla aaaaloa of outf agaa ta
louiaiaaawaiao waa tnougu io aiaaaa in
haatt ol aavaaa.
Mr. ThuraoAa aakfd If thla waa bm. If thaaa
outregea prevailed, which ha did aot belter 1
why waa It that they war notauporaaaad)
Th Southern Stataa waro uoder tha aontro)
el in mmiarv, aaa war gorarooo oy uapao
liaaaouiBiuaaiiwaautar
Mr. Wllaoa raollad that there war no maai
luurila ail bundled torathar la thtdwor
'.r".T': "'".;..:: t- ...t-T.;.- :ir
to a I B aoma ihiwii taa auwariuaa wara
powctlaaa to oop with than. It waa wall
kaowathatai wawurieaoa tb puiurybaa
UiBOWiWKH mil in warw union iq o.
i rat tha aaob. Thara naver waa aaah a hor
rible hlttorr of outrage aa oharaaterlaad th
alaotloa of IMS la IQUltaaa Tbattheao
murdara aodoutragaa war aoaataatly balag
gonauiiiu ! waa uih iv ;
Mr7 Saulabory read a letter froio, I. N.
Angler, Hint traaaurar of Oeorgl. to tha ef
faat that thelettara aad telegram from that
stalajapraatatlBg ao mueh diaordar tolat
r very highly aolorod to null peraoeai aod
polttieal ada. Mr, H. aiM thla waa th aam
apaalaa of taatlea aa waa adopted dailag th
war la Delaware, whaa aeaouate of outrage
war tntauUatured la order to bar troopa
aant Into tht fttauao aa to aloola gorarnor
wuom ino paopio ota not want, oui uoo in oia
provlatae did aot allow thla goraraor to ra
nala oog over tha people.
air. iiowira fi"4 in lananiii oi atr.
I m iva lha raaaona whv II ahould ha ado t tad.
B .? .l1lBAkjkl.t k.Hlllta m.L-.J
riong aaougb to adopt maura to laaur
IfaDQBUlH liv lv. ill sua tvaiuiviiai gi
(laaraiauadoubtadtT U tended thai 11 ahould
hav that power. ,
Mr. MorrlU, of V L rrom tha .Committee oa
PubUa IlulltUoga aad Orooada, reported with
Bmaadmaata llouaa bill to' taaorportU, th
ii..kl..iitii TH arkat fin m nan. l
Mr Howard aooeludad by warning Ooagraaa
ikat (fit didnat aaail tha nrooar laalalatloa
ijpon taa BBRjavi, iiuviihiv mumvj
awukl Inevitably raault 1b Otorgla.
Uv.Thursiaaaakad whart waa tht author
ittla lha Uoaatltutloa for Ooagraaa aaiumlog
(atand the term of a Stat LeglaUtur, or
altar waa thr aay aueh, thlag vr hinted
at la tha muah lauded reeoaetrmatloa aU,
whlah aeamtd to ba regarded aa luptrlof to
th Uonatltutloa. Now If Ooogrtaa aa d
ltlarthattbL.gti!tur ahatl bold ovr for
I two ye art, it may uaaiare ton it aaai uvia
over lor forty-yaara or for llf, aod th aamt
OIlBauovarBor anqoi an ibb viaar wumri.
II mar oa taa taa tiapuDiioaa party ""
ITxi,
ton taia iiivrai it maj pa oaaauaa tiwiwui
tbUoBatUutlbaam to atlraat ao at tea.
lilOBBOW. Thar waaaUm whaa tha Amarl
l aaapaopia wouiunaiB dobb rouieu to itanty
I br juatauab aata, at art bow y( weakly ooaur
It maybe that tbta tallouataai will oa
I llouei that thla raaatlou may not torn before
If am laid la my grava, bul yel I hop to a It
ta my day and loaaratloa. If thaatatmao
made thla morning by tha 8aaator7rom Maa
aaahuaatla air, WonJ waa oorrait, thaa
anaretiy bad pravaltad loth 6outh for four
vtarai BBBgaiuivivii ervF i m qouta
had brought your gi'aeaUdka, np aTmpatt'o
rarjwhtalhay would nolbob tari" ffff
(hah eoi aad if th mttoVWp'of vviJ
auaaeaa, that, BBtaothlag Iaf, will glv o
a return t apteit payment Thla vary atory
tarrleallaowartfatatloa ......
Mr. Abbott aikad ir tha Atoalor daalad hat
IharowattKU-KlBkKUat '
Mr. Thormaa did boI dv Hi " d
attd It. It would ba ttrg If "ar war
not To put elf hi mllllaaa mt pooploaadar
the military, with power to haog them la vto.
latloaofthaOoaatltulloBi toputth waalth
aad lotalllganaaoftht South tinder thooa
trolef tbnlgneranl atfroet, aad "
to th Baaat aad lh Uooaa of iuprtaiata.
tlraawhoaafeet waro tearetly warmoa tht
oil of thoat Btataa. II waa ao woadar If th, rt
war KoKUK(Kla ooder auah alrenm.
atamai humaa Waluro woald not ba bumaa
aalarothrwlat .......
Mr. Vharmaa wat aarprlitd that bti eol
laaeu ahould mtk a partlaaa apaeah oa tb
oabjeot. lIlatol)aaguahargd lh Rapabll
t party aad tha.Frtildeaa with Outraging
ID Sou lb aro people aad with org tnlilnv mili
ary oommHtloaa to eut. H(Ur. T.I
aould aot polal out a atsgl taaa where a map,
wmaaorblld la th douth had boat pno
lahd by Uongrei for , pot i tint raaaoaa.
Wbaro wai Ytrgar, who la cold blood aiaaail
anted oa or oar aoaatltatate, and who waa
aarad by th lotarpoattloa Of th Supreme
Oourtt Theea eight mlllloaa of people mur
dered thre hundred thouoaod of lh beat and
brartat of our people, and eoltb oetaoaof
blood and trraaurei aad th faat la tbatBO
whtrt la tht hlatoty of tht world baa I her
boa auoh aa xampl of forglvaoeaaaadklod
oei aa w hav ahowa to thaa mlaguldad
Demoerat or tha South, who attempted to
break up the Government, ,
Ur Sharmna tailed for th ttadlog of that
Sarlof th report of Oan. Terry oa th eoa
Itlto f affair la Oaorgla la whlah ha atetaa
that ao doubt axlat of th Ku-Klua Klaa
betBgeaeetualbrgtnlifttloB.eommlttiaf oat
raiei, aod that la aom loaalltlee th aulhorU
tlaa war either la oolloaloo with thm or had
aot th ability to anppraaalhtm. Mr.S,alao
kiAm.iIiii kMitatlf aft eolored altlien of
Oaorgla detailing outrage or th Ku Kluv.
Klaa oo aolorod elllieae, wbomht deaerlboa
ae riding about ai aight with w&ito abeeta.
Hla etaUmeal wae a ilea ted Mr, 8. aald, by
tha Kav. Hearyl'etraoB, Into of Ohio, who
wai well kaowa, and wboao word would b
rlvdanywhar. Thar war ao morodaa
urdly, cowardly outragaa erer tommttted In
th world thaa by theaa man, and thty ahould
be eatarmlaatad, and th Brat thlag that tb
Legislature of Oaorgla ahould do wia to pal
trai ta tba haada oft a a aolorad maa ta abana
down vry on of them, aa they war aamltl
gated eowarda aod aeoandrala. And they had
ao eauat for alt ttuot O Jlrageai no oat bad la
Wrrarnd with them.
Mr. Hrak withdrew th amaodmeat bare
totor offered by him, providing for th land
ing of Ualtad Stataa troopa lato ltaurraalloa
ary dlatrlat to b quartered upon the lahabl-
uiiii
Mr. Sherman eon t toned bv aarlnr that ha
bad mora doubta aad dlBlaauIaaoa tfala aob
l of Otorgla lhaa oa aay aubjeal ooa net ted
who rewoniiruatioa. iia naa oaraiuiiy itia
laad tha aaaatllallaa of Oearrla aad ha had
failed to dleaover la It tha allghtat authority
for (lev, llolloak,or tb IitglUtur,or aay
ob tlaa, to tttaadtb Urm for whleb they
wtreeleeled. If hctould Bad any power la
Oongraea to xtad th period of the term of
th Oaorgla Igtalaturo. ba would ierUa
that power for th good of tho whola eoopl of
(toorgla, beaaua It would probably, avoid
bloodshed, aad llttl ahott of alvll war.
Th via rreaioaoi aanouoeeo aa the torn
ilttaaaf alKfteaafaraloatlaadlaeramtlae nf
Oao.Oeorge II.Thomaeto Troy, Meaira, Wtl
aoa, Uameron, Trumbull, Thayer, Vfarraa,
aad Oaaaarly.
Th Senate thaa, at 4JJ p. m wtot lato
f eeutlvt aaaaloa. aad, altar torn Urn tpaat
H0U3B Or RGPRK3ErfTATIVE1.
Under the eall of Htatoe for bllla and Jolnl
roaolutlosa for refareoe only, a large aumber
war Introdused and rofarrtJ to th tommlt-
tea dtatgaattd, aad among themth follow
laf t
fir Ur.Oharshlll.of N.Y.i Joint rasalutloo
(oproviat tor toaeontetioo aaa puoiieatioa
of atatlallea ofth coaatwla trad oi th
Ualtad Stataa. Commerce.
By Mr. Mayaard, of Taaa t Dill to regulate
th brlaglBgof aaltala th Court of Ulalrna,
JudliUry.
la ralatloa to tha paymaBVof alalma for prop
rty used by th Oortramtal during tha war,
By Mr. Julian, of lad.! Joint raaolotloa pro
Kaiag aa amendment to the Ooostltutloa of
a U el ted state. Judlalary,
By Mr Loughrldge, of Iowa t Bill to equal
lie the bounty paU to aold la re. Military Af
or "r. wivrirrini igwai out ta iBaorpo
rata tha IVatloaal Mutual Mr loaura&aoOom
paoyof thaDlalrtofOolumbta, Biatrial of
Oolumbla,
uy ur. uurit, or Kaaaaei av oiu ror th
relief of th Shawa ladlaaa India Af
Ulra.
Uadarthlaaall a lara-n Bouhar af bllla af a
private nature for elalme, removal of dlaa
bUltlea, fca,, war prtaeatd aad r Tarred, ,
BUIIDIKOB IN BOTIBBBBTPIB.
Oq mo tloa of Mr. ,WaIker, of Ohio, a teao
lutloa waa adopted alllag opoa th xeo
ttv oaeera of to Oovarameat to Inform tb
Houa th a umber of prlvat bulldlnga la
Waahlagtoa oeeupled aad need far Oovero
meat purpoaea, how aueh building ar uitd,
M.
AOJOOBITKtBT.
Ur. Hog, of 8. 0 , offered a reaoludoo thai
th Speaker or th Uoua aad th Preeldaat
of the Baaat b dlreelad to adjourn thalr re
anaatlv llouiaa al ( at aooaoa May 10,
1170 OaeeeoadlBg tba demand for tha pra-
VtOUB qaaatlaa, ! t aiaaibai v(el ya
LBOTioo or BtraatBBTATivaa. -Mr.
Uaatoo, oT N. O , tatroduetd a bill to Ax
tb Urn for holding latloaa for Repraata
Uvea aad Delegatae la tba Ooagras of tho
Ualtad SUta. It provide that alaetlone
ah all bo held la all th Stataa oa th aeeoad
Toeadny after tho flnt Monday to Novamber
ltTI for th etaetlOB or Eepraaantatlrae to tho
rorty-Thlrd Uongr! tad tha election a aball
bohtldoo th aam day laerery aeeoad year
thereafter, for member of Ooogreta tofakt
thalr aeata on th aueeeodlag Ithof Marah
la esse of afallurato latth Vaaaaey aball
bo filled by a apoalal aleeUoa, to b held under
tha authority af tba aeveral Rtafea.
Alter evralffbrta at delay, th bill waa
paaetd under a euaoeaitoa of th tulae.
j, RnaoBLLAiaooa.
Mri Bank, of Maaa, naked leavo to report
from th Committee ob Foreign Affaire a bill
to employ aacxamlaer of el alma 1b th De
partment of Stat, aad to employ addftlonal
Objrated to ob U ground that tt waa aa ap-
propfintiua ant
Mr.MayBard.of IILBBkd lav to offtra
raalullaa authorlilnr thaUammlttaa oa Paak
Offlaea aad Ioat Boada to report a bill to
taou taa iraa uaiirarr BjBian t auicaoi not
leaa thaa , lahabltaala, aod to eepltata of
Stataa of aot U thao 10,000 lababltaata.
ObJaaUd to.
TUBOIItDA VttABTBlB-.
Oa motion of Mr, Mayaard, of Ten a , tho
Srtaryof lh Navy wee diroeted to order
aataqolry lato the eoltlaloa f th Bombay
with the Oneida, aad th alaklBg of th latter,
with a vtaw of aaoorUlalB lha reaoanalblllt
forjlhtoolltaloai aad alto to lao,ulr lata tha
oaoaat pi to aaptaia i
bar after thoUlaioa.
roBTB oa th bamvaob.
Mr, Porter, of Vaaakad leavo to offer a
raaolutloa, rteltlog that-th Stat aourta of
Virginia war endeavoring to oat at nought
tha daareaaof th Uattad Stataa aaurta t that
by fore th exoeutiv aothorttlee of th Stat
aaa miib pyavaaBiaH ai taa nuaiaipai omaea
la lilehmoodla vlolatloaof a law whlah th
Ualled Htattt Olraoll Court had detlartd ua
ooaUtatlooal,aad had attrUato a oaaplra
ev whlah waa aubrtnlv of rood odrt fand
tharofor authorlalBg th Commute on Ba-
ooaairuauan 10 taqwirawaat ia(iaiatroa ib
aeoeeaary to ratorp.
Mr Wood, of N. Tt objealed to th rtaolo
tloa 1 whereupoa Mr, Porter movod to tuapead
th rule.
Peadlng that motloa. Mr. Brooka, of W. Y
moved to adjourn 1 aad aa there war ladlaa
tloa that muah delay would raaull from Sill
bua tartar, aad taking advaatag of all leglala
ttva prlvllegaa, Mr.Portrwaaprvall4apoB
to withdraw hla reeolutloa a that other buU
aaa might b taka up. '
a. TBOHii'tniiiiL.
Tht Speaker laid be ror th Hone tht ro
port of tht bpakr aad of lb Vie PrMldeai.
la relation to tho obatqule of Oeneral
Thtmaa They propoa meeting la th Hall
af tha llouaa or SeoraaaBtattvaa to-morrow
Bight at I o'eloek, at whlah Baa rotary Co, of
th I a tart or Depart meat, will prealde, aad
t, win prnuii, uu
f mambra of th Beo-
WBiia urain luiiuta vj aiiavfri oi taa ovt
aUa4thUoua. It waa ordered that aaoa-
mitUBot ia, 10 eaui tor naaator ana 1
Reprseatat(ree, t appolaled toatteodth
funeral a t Troy, New York. .
Threportwa adopted, naRprtatallroa
IjOgaB, of Illtool) Oarfleld, of Uhloi Bask,
or Uaaahuttt lloeam, of Mow Tork
Wathbara, of WIod1bi Baadall,of Papt
aylvaBlaBBil Stokee.of Teoae, war ap.
polattd th ommUi oa th part of th
ItOUBf,
Tjb llouaa. thaa. at t o1
ttlt lato Uommltta of th Whole, aad r
Buaeve aaaaiuaraiiaa vi taa tariu biii.
Mr.SehBk,oaibhalf or memberaf th
Com mltte of.Waya aedMao,propo4to
ib tna nratoiauaa inreiauoa to isa arti-
nf anaaa an aa (n aaaka It raa aa fallawa I
Oa alt raw or Maaeovado aufr,aadoa all
otoer iuiiii aott issti lunnii ta. iiuiia
ataotlard la aolor. two eeata per poandVf
Mr. Alllaoa. of 'Iowa, movd to amtad by
maklag It read t MOa all aagaraot abov nun-
bar 13. Doteh ataadard la olor, two eaata par
pooad." 1
MU Alllaoa aaaertad that th amendment
propoaod by th Uommltt of Way aad
JlaaBBwaa all la tb latere! ofthe refloara
aadaol of th people, aad therefor b waa
Ba inereior o wai
haagtd a alaaslfl-
oppoaod to It. Deeldea.ltehaBgea a aiaeain
oaUoa thai bad prat ailed aad had beeo fooad
to work well for yaara, aad ha wanted to pro
arv that eta tide a tloa, U contended that
Jtr. Bohenak'a amendment would lead to fraud
HMBlhlrimui.
Mr. Behenek dealed that hla me ad meat.
wa ib ta least ta tavor 01 ma repoer or maa
wih.iiiki uiiiiMiutmBS tnougnt wr.
AUlsoa'e amaodmeat teoded mot la thatdl
roetloa thaa aay other. t
Mr. Alllaoa deoled that, aad aiLl thit tha
aom mltte propoaod ta glv tha ranaara; mor
ib an ibiibki aaaau torn ib reoaora oaiy
askadfor Waeaat perpoaad.aad thom
mttta propoaeJ. to glv thorn moth taor.
Thla wda all la th lotereatot tba maaara
torer aad aol or th people.
Ur. Keller, or P..ueleld th view takaa
or theaubteal by Ur.Sohenek, and favored
th amandmaqtpl JhaommlUee. 1
Mr. 8hMoo, of Lai claimed a. groat lup
rlorltyfort Lonlalaaa1 aqgar oveaallothar.
aod thought therefore 11 ahould b protected
la order Ao aeeur It to geaaral ua. Thla
0Bl4 only b dona by tailag th lower gfadoe,
aad ha therefore propoedat of tHP'it.
Mr. Wood, of H. a., moved aa ameadment
la lh aatur of provlaoi add after th word
"aolor" la tha ameadment, "when Imported
from aouotrle la whlah lovola&tary aerrU
tud or humaa alavaty doa not ailtt.". Mr.
Wood advoaalad hla amaodmeat, Aa w bad
abollehad humaa elavtry ha thought tha oeit
mov ahould b by our mpl t tend th
brae 01 a of freedom elaawher throughout th
uN Ha H.Aliit tn aaa whathar tha
frlodaof freedom 00 th Bepublleaa eld of
tn uua wouta aBtaa nl mvvomaBi taa
(ftlOiriM49i
, JJrhapil aald tba' g-ollapuiv'afiitrvdl
HijMWSW
woalaaoinaiBB taa qwotaiion, ouin woaia
aastBO qu"BTioa-ja naui aiao among tn
prophata " Thar waa aom for ta what th
ceaUemaa had aid, bat In view of th trouble
lb aouatry bad ta abolishing atavary here, It
r'aa th part of modoaty to wait awhflo bafor
ttmptfngtoaprad th reform aliewhere,
II woald advle torn geatlemaa,boweven to
tarry awbll alJerloho oatll their aall-alavery
earda war grown, lit did not think It net
aary to bring thai a eitraoa matter la
TBtlmmlght( arrive whaa thee maltara
night bo dlaeuaaed, but Juat bow h propoead
to dtaauaa th tariff bill la tht in forest of
trad, and for th aak or tht tariff.
, Mr. Wood regretted that Mr. Sahtnak aad
hit frleadehad notaeatpted tho aneadmtot
la th earn aplrlt la whlah II waa offered I
Kaa oBly proof to bin, however, that tb pro
aaed humaalty of th Uapubllaaa party wai
aot well rounded. They pre tended great
frleodahlp forth ntgrooeher beeaoa they
war voter, but would do noltlogto x.tead
their freedom where they did aot vote,
Mr, Wood'aameadmrai waa rjetd.
Mr Oarfleld, or Waablagtoa Territory.
movd to amtad by laetrtlng th flgonaU
wher lloaauralath propoaod ameadment.
The qaaalUa waa I he tab, antr further
dlsauMloQ. 00 Hit, Wllllama amtadmaot, aad
II waa rrjaatad. .1. , .
Th paragraph wat thaa amended aa aug
gested by Mr. Sahaoak tad a given abov.
Pending oaaldratlon aod ilebat oa th
net paragraph, la ralatloa to clarified augur,
th eoatmltt roe;
Th Uoua thao, at I M pv m j adjourned,
THE COURTS.
CtBOOrr GavvtOkUfJuttit CsrUtr..
ThU conrt wai erjiarM At follow cm jealei1
dTi .
Hajthti to Eacbback. Thla u Iho teeond
trial of an Action foratoae faralihodft cllv
eontroxtor, and hu bafor been reported.
Tb lory returned a verdict fof the pUlallff
In Lt& with toteretU ,
Jolly ta. Crown. Mr. Wluon filed a mo
tion for a now trial.
Thonun Iltrvey va J. w. llomiev. Tbia
U a tt for atone farnUhod and work and
labor done. ItwaAHmeUmgalneortfeTred
to Meaare. FMllpe and Moraell, who award
$316 25 to tha plaintiff, each party to pJ
hli own eoaU, a Mr. Phlllpi filed th award.
ITm. O. Doiey Ti. Frderlek L. Moore et
at Thla la an action tn the ce for dam
off for an alleged violation of the pjala
tir patent for a ntlllur. Bradley and
Comb for the plaintiff, Bnrr and Merrick
for the. defendant. Thla case waa upon trial
at the adjourn men t of the. court.
OAIB3 TO DAT
The following caaet ara aaalrnod for trial
to-day i No. 848, 815, 80S, S3S, 146, (71 ap
peal,) 350, (GO aptxala.) 183, 163,, 108, 834.
and S4i. ,
Adjourned
Cannn-AL Couat Jmlai aaar-Thli
owrt vm ea faced aa follow! yeaterday t
John March plead gnlltr of ateallostwo
copper ttw-pan from Mr. Uomgt n wa
aou 1 to jau ior ten nave.
Chariot I Moore waa convicted of an fta
eault 00 Anatin Roblntoo In Noremoer
laat and fined II
Jamet WUllame waa cootlcteJ of teallng;
clotbee from Elijah finckner and hla wife
(twocatet) In January laat, and wae ten I
to the penitentiary for one yean
Thorn Batter wai acquit tod oa a charge
ofitealtoK a Bible and dreattog cat from
B. A.Lockwood. N. U. MUIer for the de
fence Jataca Potter vu convlctod and F. Uaw
kins aoqnllled of alofot charge of ateallag
fowl from Jamee BJddlck. rotter wae lent
to laU for 80 day.
Win, 6 weeny alia Johaaoo, allai Bmlth,
plead guilty of ateailog aa overcoat from
Klchard Caldwell, and wae tent to Jell for
one month.- lie alio plead entity of ateal
lagan overcoat from 0ba. Dover, and wa
entenced to Jail for another month. A
third Indictment agalnat htm for iteallog an
OTercoat from Chat. 11. Brace- IU wae aent
to 1 all for 80 In the laat caae.
Peter Key and Wm. UarrUon were con
victed of ateailog 1300 worth of pork from
Chag. Buret h la Fthmary Uat, aud nt to
tha rjenltentlarr for oaa voar.
HcKeodreo reel, for eteallnff a 'bag of
floor from F. Hubbard, eight walking cance
from J. K-Otbaoo, aad two bell-meul ket-
uoa irom nm.u. ionct. 100 caaea were
not concluded.
ix sa i-oitT aoOM .
The death of Henry Qaeen having been
aononnoed In the grand jury room, that
body pacd tha following reaolotlona 1
Wharaaa It baa tleaad Dlvlae Provldaoae
to tak from ua our beloved foreman, II.
Quhi, esq a la th midst of hie usefulness,
who had endeared himself to ua by hla good
qualltlee aad kladaeaaof heartt therefor bell
rvwvn vj ,, yr4 jirf vw .miHyivv
Btil art An-rrMvai. That eoolce of thee
reaolutloaa b aaat to th family of th d.
eaaa, ana oapaoiiaaea ia ta aatiy paper.
Ur, Qoeon't faneral wat on.nou.ncc4 for S
oclock to-dar.
Abo Loo and Nolly Jobnaoa. brought be-
loratioafa juaeroa aomo torpiu, coarjoa
with larceny, wero, oa motion of J B,
Adama, dlacharjod from toatodj
AojoaniBo.
Borun Coubt or TaaUwiTiD StiTti
Monday, April 4. 18TO.-No.lS3. Tha Board
of SoperTlion Of Waahlo jton county, plain,
tiff la error, tt. T& United Slates ex rel.
Clark Daranlt
No. 1M. The Hoard of fiopenltora of
Waahlorton county, plalntllT la error,' ya.
The United Slate ox rel. Clark Daranti
No. 137. Tho Board of BaperyUora of
Waihlnrtoo county, plaintiff fa error, tb,
Th United flute ex rel. Rami L. Lord. Ia
error to the Clrcalt Court of the United
Bute for the dlatrlct of Iowa. Mr. JoiUce
Strong dell vere4 tbe opinion of the court,
afflrminf the Jadgmentof the eald circuit
court In these tanae. with coru.
No, 106, Michael Lynch, et 1.. ploloUff
lnerrcrf.Ti. Cumol a do Bervat et al. In
error to tha Supreme Conrt of the Bute of
California. Ur. Jaatlee rield delivered the
opinion of tho court, afflrmlog the Judgment
of the aald Supreme Conrt In thl canae,wllh
CoaU.
No. 120. JohnB. Llonbercer, plaintiff In
error, Tt.WwardB.Bowae,1 Io error to the
Supreme Conrt of the Bute of MUtourU
Mr Jnitleo DaTlr delivered tho opinion of
the Court, nfflrmlng the Judgment of tba
laid Supreme Court In thl cause, with
coeu... ;
No. 182. Tbe Bteamboai Bnffolk County,
Ae.t appellant, to. Charle E. Jayne et al.
Appeal from the Clrcalt Conrt or the United
Sutoa for tha Boulhern District of New Tork.
Mr.Juattce MUler delivered tbo opinion of
the Conrt, afflrmlog th decree of the said
Clrcalt Conrt la thle cause, with coats.
No. 130. OUtfaord Roe, canal ejector,
and George P. Bnrnett, Ac, plaintiffs In
error, vs. John Doe ex flora., John M U.
Caul dwell. In error to the Dlatrlct Conrt of
tho United SUtee ror the Northern Dlatrlct
of Qeorcla. Mr.Joallce Bwayno delivered
the opinion of the Court, affirming the Jad
tnent of tbe eald District Conrt in tht cause,
with coat.
No, 81. WmUmaantonetal..appelUnU,
vs. Joseph Nock. Appeal from the Supreme
Court or the District of Columblo. Ur.
Justice Clifford delivered tbe opinion of tht
Conrt affirming the decree of tbe ssJJBu
prme Court In this cava with cosU.
.No. 113. The Cltv of Kenosha, plaintiff la
rrors vs. Joshua V. Lamsont
jiOflss. inewityoi n.enoeno,piinuain
error, vs. Joabna F, Lamson. In error to
the Circuit Court of the United Bute for
the1 district of Wisconsin. Ur Jnstlee Nel
son delivered the opinion of tb Conrt af
firming the JndgmenUof the said Circuit
Conrt in these caises with costs and Inter
est. DlBMDtlog, Ur Justice Miller.
No. 839. William II. 01000, Lieutenant
Gofernor of the SUte of Florida. Plaintiff In
error, T. Tbe But Of Florid. nU tbe
Attorney General. In error to the Bopreme
Court of lb BUt of Flord. Chief
Jostled Chase delivered the opinion of tbe
Conrt. dismissing this writ of. error for want
of Jurisdiction.
No. 130. John II. UcKte et al., plaintiff
In error. TS.U, A. C lulus. In error to tbe
Circuit Conrt of tb United Bute for the
dlatrlct Of Lonlslano. Ur Chief Justice
Cbaso delivered the opinion of tbe conrt,
affirming th Ja'gmeutof the said circuit
court In this causa with costs.
No. it. Th City of Kenosha, plaintiff In
error, itf. Alonso Cmpboll. In error to
the Circuit Court of tbe United. BUUt for
tha dlatrlct of Wloeonoln. Mr. Chief Jos
tle Cbaae dellrered the oplelon of tbe
court, affirming tbe Judgment of tbo sold
circuit court In thl cause with cosU and
Interest.
No 123. Oils II. Weed et al., plaintiff In
error, ts. John H. Crane. In error to tbe
Circuit Court of tb United BUtes for the
district pf UoasachnsetU. Ur. Chief Jns
tlee Ghas dellrered tbe opinion of tbe conrt,
affirming the Judgment of too said circuit
court la this cans wttbcosU and Intereat.
N0J0O. FlUer Miller, plaintiff la error, ve.
UrkUUeKentleetal.
No. 08. Alex. Y. 1. GarnetL eUIaant, Ac,
iiuwuiasnwi n.isi uuiiea oiaiee.
No-W. Alex. T. P. OarBttt. claimant, Ac,
l1iiuu iu ciryi, jm aaa UBIKtt DUUii
N0.1Y1V Samuel Miller, oxecutor. Ae.
olalntlff In error. yj Tho iJttad fltata.
No. 151. Henry B. Tyler, pUlutlffln error.
Ti. John D. Defjrce. , .
No. 179. WUltam tf. McVeigh, plain tiff J u
error, ts. Tbe United SUlcs.
Chief Joitlcn Cbaso annoooced the fol
lowing oraer 1
QritrH (y (As Cevf, Tbtl thin ! t !&
(liued and eel for rargoat a tfci latTuaa
dayef th Btat term, after th argument of
argumai
tday
th eat already aaalgapd for that
There hlof baa am Aeeoelat J a alia of
Ki. mm .aui.iaj aiaaa tAa laat allot meat
mad at thla Urm. It la ordered that th fat-
lowiogaiiotm! 0 maoo oy ta wtm j aativa
andAeaeelat Jaalle of Bald ouri among
thaalraatlLaarrawablvtoth! of Ooorrtii
taaeah aaa mad aad prvtd4, aad that
aua ailotmaai o aireo or reoro. via 1
!, TlfitlllMnlLNalkia mtOhrd. lit
toalatoJaatle) 8mb Olraulk Samuel lfW
ao, Aaaaalat Juatteei Third IH fault, Wm
Dironr, AaasaiBi !, inn uinaii)
Salmea P. Ohaa,Ohlef Jaslleet Fifth Olr alt,
JoeephP IlradUy, Aaaoalata JaatlaaiBItU
OlievitfNoah HtHwaya, Aaaoelat Jostlee,
flaveath Olraalt, David Davla, Aaaoelat Jua
tle FtghthUlreult, Samuel Miller, Aaao
elat Jattei Klnth Olrault, Btaphaa J t itM,
Aaeoetal Juatre. ,
ia ma Mma op a. a bidlbvi
, Onterrd, That lhaapplleatloaof A ADrad
lay forbdmlaaloa aa attorney aad eonallr
at law of thlaeoart be referred to a eemmlltee
fthrmmbroof thla bar to faquir aad
report whether th aald appllaaat- la qualified
under th aeood rul of thla court. urdrdr
I hat Mr Itlddl, Mr. Mcrrlek aad Mr.
ttorneyOaaeral Field eoaatltat th om.
mltte.
No. 165. William Downing, appellant, ti
Jamea McCartney et al. Thl canto waa
argaed on tho merit by Mr Goody, of conn
aet for the appellant, and on tho motion to
dtimlai the appeal, by Mr. Ilnghei In top
port thereof, and by Ur QondylnOppoaltlon.
thereto.
No 164. Jamea 0. Blmneon. Plaintiff In
error, Tt. Obariee T. Woodman. The anra
ment of thla came woe commenced by Mr.
Oeorga L-ltOberte, of conned fof the plain
tiffin error.
Adjourned until to-morrow at 11 o clock.
MAnitlED.
BptWILL-yiHlIT -At KwB.dfor., Ka.
asba"tts. oa the rut alt ,
ill. rilhiiiri A. Rmviri. af vVaatla-lia- ft.
r "Jj.Al'. ai
m. a n.fc,
h".,..i::::,i" ii . --.r. . . r ".' -i r t '
IfMB
thai
"t m t aaif fiaaiaiar at vayt
. Paraar. of ew Btdferd.
BalUBMre aa aad koakTllI (HI.) Itallael.
wows
fiXAI.l-BIKItTMBTbradarevaalaa.Hareh
liL IBM. atlaaafatliaAlal P-ataalaal aharak. IIab..
traaastiaai, OeoriaUwa. p.O br Rar.Or.Baiea.
Mltaaaaea . af UMrg-Uwa, T, 0. aad
Mr J, IU bbbt, f4tmerly,f llarkthlra, leot.
laaij .
. UlBrBILh-OlUt 1
Lotaae f . balev-t. aoa
F. Oampball, atd ft yeai
KaUtfTaa aad frtaada ai
CIKPBILL.-Oalh moraJagerUa 4 th. I a. t.,
It Hi Laili
ib a ys
I frlaada
iral from
we? Beraeuapeaaei
raallapei
fir lavlt
rnp-ctiin
itr raaldaai
'1
taaldaaaa. til. a
iMnai atraal
mi stra-l eat, batweaa B aad
aealb.tiapttaiUlU, thla, Taeaday. April fth, all
aloak, p aw
DgITK.-0 hfeadar Mwalae, inrtl 4. lira,
alt to 'alokt TBai.ta. danahiar ( Alban J,
aad lllatbethn A(k, aead It) yaara
The frleada pf tha family ara raspaelfally la
vltad loauaad the faasral oa Wadaaaday Ike
tthlaataBt,atlle'elck,a m., from tha Caaparla
OASrgllTILMa Draoklya. . T AarllU.
tMBlar. inJ If Mnatha
TBIIBI IIIMUIBi VBT
IllOMMrMt, tblt .fiarava. Ill'ilt(k fffUai,
.r, rapM(.Ur tsTiul I. ul.
OJII.-Oilk. ltil.it, .1 ' .'llMk, . m.
Iba M Mil d.iikur ( Altai! U JI,rM, I. lh.
13UTMr( ktt.l. .
BTB-U-Oi .UrJir, Ib.M lnL. Itti .
8r.iiMtWtr,.fTara.u. Brr.MlaWt,tr.
. Tht r,Mrl flluht froa .arlal. f,tl
,!. M I!, kUaMah.MU. . ,. TMar
H.raiag.lMt.'.lMk.
. Undertaker.
llCUtSII r. IIARTEI. aIMZO t. U1U
HARVEY AM ARn,
UNDERTAKERS.
NO."V STRCIT,
Ilotvn Nlntn ana 'Jon tn,
itii-tf ,
Attorneji, AganU, to
TIKIKLI. INQKIUOLI.,
ATIOIDIT SD rODIULlORI-AT ttW,
KUW AUD V, iiufcU.OLi.
U, B C ltt,iaf,
ntM l"0BM.4larirtk1i...pp. cnru.Il.
ji. nAitMii,
Jiialje of ttte Poaeo,
.
OemmUaleaer f Deeds for th Italae of raaaayt
vaala, lew, Illlaela Wlaeiaala, Tlrgtala, Heal
Virglala, teath Caroltaa, A.
Ofll 034 V trt morthweet,
ma9 tf VaarSevaath alreeU
juarionoFTHE peace,
coNVEYANCi-B,
REAL ESTATE AND OENERAL AQKNT,
Ho. 10! lavaalh traat. bat, aad T atreata.
AHInEWH.DUTALI,
A Homey .at. Law,
THOK Al wiuojr.
HINE & WILSON,
ATTORNEYS AT .LAW,
a..jy.mr i.-iimt.,'wiUi.
o.iar.n,.Jfria R. .3. DitrMlUK. M9
.lfa.1. Ml. T.IHM.I. ... -,rMa.!.
ir.aa. iuaii j ."
- -
Interior AdonunenU.
1O0Q UT.UVVCU rUIUKB. lOO'J
Xa3U'V7' GOODS.
w. u. ,,. rM.lTl.1 ,.r 8tui ittk r
pipe:.' uiHOiNas.
O.aprUUt . VM.ttNl fca4 virU4 tM.iti.a.1.
folk.,. Pttt.rCili ut Tlutli.aLt fc
rlaai hi O.ill wfcl.h 4fr MmipatlUtta.
Ciptf fflM, k.f.1. r. patcufc
, .IF.OI.ABK....
IM r,.HjlTf .. I.U .. l',)'
fp KOHUE WILBEBb
I-APEniliNQER AtfD VPHOLSTEBBIt,
4 Inportar aad Dealer la
rBKSCBAHP JMtaiOAH aTBBQ'ABQlBai
tTTafoUTlBT OOODg,
494 HIbU-b ataWsat.loUiBUaaIBIaUa
fabt . ., ,WAaiovoB(P. C - .
A'
UT BEI'OSITOKY,
IS etna!, betwoew TklfteoBtk aad roar
on paiwt wrJroitMait awd amer-
lUAn uNKumuo.A.nwnaT.nuO
1MIOTOOK A1MIB AND
ABTlSTa' MATUUALS
8TE&E0S00FEU AND 'ttTEREOSOOriO
Y1LWOI
tboaalabratai
"Boafcnsi anuuiii o-! satJI.PTTJE,,
forwklBwearBoleagaBtafertB0 01aiilaU
Ulaattea, Paeeo fartaBta.rarlo) raokoiea ri
tare Matt, Cord, Taaaata aad Ball, aad a
eaarai aaa aompiaw hiviiw.i.i
avemblailaearllae .Blaak
.- WaJaatajiOlllUialaad,
, " aaaarrlelorerraina
doelo-tf- r fcMITia a MTBOBQ.
MKE011ANT TAILOBB.
JOHN WANAMAKEE,
Sample Parlors,
1416 -PENNSYLVANIA AVE,
Opposite WUIard.'. Jlotek
TkalutMl lU,.fIAkirLU fr k. Lra.t
SraiN4y,Va,xK3t.MIS3 PAKTA.
LOOMEBV. BAMFtErtAHMENT Al..
WAY ON 11ANO
""" W. DK MOIXB.
kn i , .
mail MKANS ULSIPIEHS,
BAB, COBBBB Of IV 1 1 Til AKD 1
ITBSKTH, hereby daalrea to laforta kU fii4
aad Ihopablke that ha la bow reaalalai BIw
O000B ovary day front hi BaaharaalarlBg oslab
lUktaaal la Bait) at re
I0FIB10B IB 8TIH ABD J-UI IB PBJCI
thaaaaykoaaaUtkaDUtat. hford tootar.
ArSiWalBlleatloapaUloOltukAtoVoBBr
Bt A. HAHN
Cor. ef Sereeih ut a airMt.
BtbM-lM
aiacixiara iixsnopCaiNao
MERCHANT TAILOR. II
mm. i ...
a. 131 V el root, lMtvre. Tfairtoaatht
aaclawrtoa.i otroole, aowttht atdoi
'r?l
BtOTM. Eta.
-nKk?AlllB ,rOU jBTOVKB, IIAJCUACB
uovn
ato ui
BRliaBABB
Ivtf tf f P Mlalk Btreat. balwaae
Fenonal.
vaUBoaaalUltoaaalMo.lOOAIlaaaaekBaatl
a aaa a bat f aaa Taalk aad flavaall. iUmmvhi,
wtthVr, dPMlM, oflheXleord Hopltal,Ual
tad tUtaa Army eaaUeaaa af iweBiy-aeveBj
V. Vyi" '' Pi ' tlO adiloe ad m
aUewUl boMal tTOc.byaiprMfltoaayafth
Miif
mmimA
aOaam D a.ai-1 Ifi. l-mn
AB . ITOTl-
Dull
Oroc-rle.
AMERICAN TEA- COMPANY,
' 1418 and 1429 Pa Avc-
Op. Wlll.rd, Hotel.
ortta tiicib "new onor-
TEAS,
SIXTT DATS DIRECT TROM
CHINA AND JAPAN
W ar aalftag Teat Maaata par poaad aheaper
thaa sa be parshaaadaliawbare. Oraat sara la
tahaa la aaaarlaa lha ba.1 aaii l.ui !
Taaa, kaeplag U view for ear eaa.oD.ore
ECONOMY AND HEALTH.
HATE BO Cento PER VOUflD,
iaUarrlae Hat will ahew.
All Uaa w arret 14 1 glv aellafaeltea.
Iaaaowder. I1JKI Itlra ll.TS,
a-aa,I.IO. KtlratlJo,
'"'."? . ., w -
I. 1 H9 nstat OO
Braakfaat. at ttaaiBl O.S-
Byaea. t,Jl.a3. gl.BO.
COFFEE
z3nx3LH.Tan3niira?
fealat atlaetle la glvaa la tkfa papartmaat
ad Ike roaaUai of ear owe Cr- aUaa aa aaoe
rlar advaaujaa. aa wa asa "Uyda'e Arama
avlai" CeaaeXrewaer. aid a wa'ar aaad ta
faUig,iherby aavlag the eoaaamerta par seat.
Qrtn. Jtoatttd,
fleataUea,
ttlea,.,... , dOeaala SO eaata
ae OUJara., 3-
(Ceileaj 31 ' t "
rra.....M , .Ti '
aa
Kla. a?,tU,Sl aad 901.
pagaa treaad at alfht. fra of eiarie.
WeeaUiaakitaaUoanJ HUl aad Baataarai
fe
r aaiaarataa -ftiuu- iikiia
It, at Ualew prleeMeeala per pee ad,
GREAT REDUCTION Ik
SUGARS.
at allaa aalaVtalaJ Rat liftf. IK ata.
Qraaalalad, rraakadaad Powdarad, laeaata.
itliliam At Kliar'a bail
Cot.
vajmerara dbbi nriwi, bm .
Parte RIm. beat Brawa, IU eaata.
Hlaa poaad good browa Saaar m It.
GREAT REDUCTION IN
SYRUPS.
"Mailer 'a" lfaaer firipa, 91.40
Boat Uaaaypripa, Bttra. 1.J(0.
Hew fork Ueldaa. !, 9U
OoodOeldaB.tMteaata
w OrlaaaMaaw a rap) Mot, tl,
panarara Halaaaat, trlma, 10 eeata,
rrtKl,'Ceehlag,,'00.
FLOtTR.
Otrroll Uaaor VIUb, ' bread, ,.
Jaeiw S, Walah'a bt, 9 Q,
LUfcavJllramHri4.
0dkitra,l.l0. . .,
flrabam, frem aalaatad white whaL
Rr aad Oat Meal, UaBalav aad a rtU.
ratlaa aad Datlay, Sage, Taploea.
I H TOUTED aLUXCRIES
TraOlaa, Maahrooma, la. Aaakovlea. Ollvaa.
Ull, BIIIIII) blll'VI" rilfl UFO,,
Oanare Ollvee, ilardiaee, 1
e
bxjotteii.
trtaU iS.aaala per posed.
CHEESE,
rrinM VawTetk Dairy. ....
Hiiup.1.) mlmtirLA Rial. Hraaata. kili.
re, Daaf, t'er atlpplag,) teagaaa.
J-l S 33. .
llaaa ifatbaral.
Ao laiaaharal.
Labrador Horrtag,
Dtoatara,
""HV.T.,.
HOBEAHCnBODIl.
TUK AMERICAN TEA.()OHFAHT,
OrrOIlTI WILLI EDI BOTU,
aU lilt aad lftaolreaaaylvaalaaveBBa.
"pKICES AUAIS RISDCID.
WllOI'i JUT tLOVI ,1 Hlk
Hit ' iSCljlUIOK MULl .1 ,1,10.
ACOrrBBioaAsi .iism.u.
GKUSIItU .yoiB.ii ...U- ,
OHAtiULATip tUO.H. i .U.
ctrr lo.p ioaR, lsw.u. .
XtK. TIB I FOWDIRIDlUa.il, 11 a.U.
CUOlql DBMIRAB4S0aAB.lt), M.U.
A.4,la.r kl.41 .1 l.w.r .rlaaa, ,i
A.UAH IIBD.'l,
.pill C,r,rB..4Bl.thaUMU.
OB.OOEH.IiaS,
l. i... good naown sua An.
a whit
Temperance Grocery
Bobavio Baowataa. ALfaioa Htostavor.
DUO WIVING aft MIDDLETOlt,
WHOLXIlLlABD BBT11LQB0CBXI.
Al BBiUBB I
"" w,,,u- w?!Sa. tobacco, .a.
Al the old tuad of
nn Ai TBOO. WAWKIS k CO..
IO rBBaylvaala avaaa, Oppoalt JfeirapollUa
aoUUWaaUBgtOB.lt.0. - fai-aqtf
W.J. REDSTRAKE,
uaucKBT aid TAjusrr itoii,
H,,Mlim T.rk ,.. Cra.r ftl
Tit-tf ai.m ti.
Printer..
5h QlBB0N BRs.
J0
feJOBPS'
til r,mi. AT.mo sin Bid, mtu 11U H.
iiM,miinuB, umi'iiwi
'omiuaHAM . Miiarota,
.RRINTEltS,
W a J ward Balldlsr , aerth eld of TeBfeaylvaaU
BVMBe. beiweea Tealh aad BlovoaU alroala.
Book. Job, aid Bavaraper prtaUag rwMlr'
xaeaUd. ,'
VM OORNBR
renuilnili Iftnund Eltuata, lirctt,
(0,f Vk,.lUl.klf4,. Btof..)
U005D TLOOB. f
Uwflitaa ToraaaCaafc
BUrootypiag and Eloctrotyplng
MfjBBAT aft WATBB,
MUrl7Prt. anl KlMtratyparf ,
B7B FiirimTAiiiATuni
VRIlTTRr LIAfif. itUOI. KHAL rOBBIf
gBB,aad a wrat Mormalof BOilMfM
paqroBAU ioa ititiubbbt,
TBIA.VIT DAFAtrBl.T. H.jak Wi LIJO,-
Farlh.raaf .Lou... w. uii. v.'.n.v,I7."
.1 lit. Imnnilulll UUk ,.r,l April,
DIBBB IOIABI IVI viibvibb win mm .. -r-
ooaaUaaail.Baf oooaptoi ( ro
o axaeaietl Iky Uo aooaaafal
lay aftai balag-oaJlai apoa o
The artlalaa aoal-aetod for mnalb raralekaa
j " .1 i.ii. j..i. k.uu. lajiaaatlllaa
pareaaal to ortara from Iho Departs at The
aailro qaaatltlaa will kowevor, J ,aUe4 for
aanaa ne v ear
U.n5?.,'l ".rSlMStlkk ...... a,.r ....r
fatl.ra. li
.. II..
.Liam o! h. ItlH.IIIIU ,B1U p. i .
IlTt.PITIO" UUI4M,
k. aa.ltd.n4. 1 MUUU )ML M
.wVr,t.ilf t.luUUkM ni.v.fit.r.r.-( '
BhXMta
iMiWid im Tnuvr.
ntuV
.l .. .la.J V, Ika laaltTldaal
orlnaaiaklaB It. aad be aoaompaalad byboad
Vl"a1aaft-rtlaalalbaBBmf ,Ui !W.1 1
dell ara. 110, OOlXt approvad by aTValud kaatMor.
tear 7lhi dlSe U whlah th .araM. roaUoor
dobaalaaBB.aaforia lo bo faralahaa byUoDo
oartm!. aoaailloava poa taa iihimt-i "
Boit?aftoa.arBUlMB&
tlaa aa taar ha awarded a4 r ltvaadupr
'Wlfflytil-B wSio .WI la laapaatlo. & r
aiparl dalid far tkopyrpaoe by the '
Ik Traaaarr. 4 .tho flTary af aa iBfertor ar-if.l-.iii
kaAaaaiaA aaftalaat aB M kaaal th
IUuiobm .Route.
A LEXABDEIA, LODDOOP AMD HAH riBlEB
OB aad after Saaawbar M, UB,tl.e Iralaa B
tbfa read wlU bare aa fftllawai
The aaaU trala will leave AJavaadrt dally, ei.
fact Sasday, all .. t arrlva at teaabari al
1) 19 a. aa.aad lUaJliaV al 11H0 a. a. Vet
Manilla ei U .!. a f Lbarg al ltJOp,
tarrtveal Alataadrfaatldiop. bb.
ThO0awfldailaaUala will leave Ateiaadria
fatly, evt.pt laaday, at d p. aa , aad arrive at
LaaabsriataOB. n. LaayoLarg BtJiU a.
. aa4 arrive at Alevaadrla at I 43 a. bb.
The ItM a, trala fram Alaxaaarla aad 11-B
p. niniira niauwii.na.n, a. n.aiiHi
a
dt-ir
TjabatSgaaU
I)ALT1M0RI ABO OHIO KAILIOAD.
Waataaa. Raa. S. 1MM.
iJxvvMimem A Vis:
iveiirvtepi iimi
.... rir'i-"-
. Leav dally, et tap Satardsy aad laalay, at
la, aa , S-W, aadfp aa. . u
OaSatarday atf a.ta. sadEMp aa
Oa iBadaraljIO, aad S.00 p, bb, oaly,
aaatlaai tUlayllatU with trmlaa fraai Baltl
Btare ta WbaaUaa.Parkarjbarf ..
thraaah llakala lit .ha Waal aaa twa kaJ al tha
Wahiag!BbUlloB f lakel OBaat all hear la
jfar'rfew Tort, miadalabla aal BmUb, b
OdyertleeMatef "Throagi LlaJ'
, 1. W1LBUBT
-. ... - MaaUrofTraaaporUlloa.
QlEO. a KoOBTk. Oaaaral Aat Waaklagtaa.
1869
niiiv
ytirwavLVAHfa tnirn
TO THB BUBTHWIHT. SOOTU, ABO iODTH.
j'B aaa iiur v it. ua t rata a wui leav a
otlowai ,
WaaklaiUa . Ms,Bt Baltlaor , .1a.
THB OBB'sWbfitB.TBACB'tfoWa''"
WftkltlOAllT SOS SET. Palaee auie.room
ear aaa aiaaa aar,wiia aaeaera iaiprv'aeeta.
VTw haadr- ailleeaaved t Waawraaad Cea
at Haw Terk.
HSLIM OAILT KXPBXS8 TBilMf WKT.
r urn n . I f f n . r iii aw B
t,".X.r-f" A"5S.!."I-J1
vuiiarajaaa
prAeared al lb
lap IVa
ba
foraatloa will be olvaa at ail tlwee.
Faaaaaaaratiraaartaa tlakataal Ihtaa
iftdatlaatlaSlaaplBj;CarBforBlB.Uar
Huaharg. n PKBOf O lilir.f.TIkat Asaal,
ID . TOUBO, Oaaaral FMaaaear Aaaat.
aow tbb aa follow, vlii
OR B I W YORK, wltbeat abaave -f ear.
Uave dally (eaoapt iBBdayjat AOOa. mu,l
aadl-OOp B antr.if.r.ti.
Uavadally(Bept gaadayfal 100 a. at. ,11 IS
r - J" 0BDAT.
UavararBewYerk atl.00 p,a. aad rkUdel
SleeplBi eara or Bw Tork b 1.00 p, Bu traU
VeBgkUikata I Pkllal.lpfcla, Bew Terk r
Beetea. aaa be bad atUe llatloaOBe atall Aeare
elthea'ay
. e Baltimore aad ObleBallread advartlaaaieBt
rr aahadale batwaaa Waaklactoa. Balilnare
AaaapoUa Bad tb Weak jTV WllaoB,
OBO. i. KOOBTX, Af eat Waaeieitoo.
Bteamboat Line.
QTEAHBOAT LINE DETWEEH
WA8UINQT0M AND NORTOLK.
THE LADT OF TUE LAKE
WUI ,.,. , rc,l.f Itlpi totwa. Ult rrt
ull.tfalk tk.KAaA,lUv I.,.U..r I. T,
BSLOWS k tOS, or.,r,.t Hv T.rk ? ...
rum.Uiin.1. Bkau
IHKAB LIII Or HAIL ITlAaflBI IA1LIBO
TB0X B1W TOBK
BVBBT
I1TUKDAT aa! alUraaU TDUDAtl.
ri-iia . Tiaaaia aoia to aaa iron atiaaa,
ajTrPTS Iralaad aad ta Coatlaaat. tn laU la
ajaawaaaaa 1
Moraailea appl
iiat
IS Braadwav. B.T..or
UIaBTVP -a W.,
kara, Vaaklagtoa.
JlTlKCaAHTl' LIBB Or ITlAMIHIPt
riiDianvAi akin BW Tnn w
aaiuuTi
aad wkarf footer HlakatraekOeerg a
lae eoraer of gavaaiaealk alraal aad
to a. a
Haw tort aveaaa.
an-tr
j, w Tttwariua,
Plnfcnciiil.
LEWIS JOHNS OX ; CO.,
BABBIES.
CITT Or WAIHIBOTOB,
i sb en niLLH op KXtiuaas
ua lha fallaarla vitlaala IlMIMt
lOBDOH, rABlS. yRiBKyokT, BIKUB ABD
iUO, TBATK1.BBB CREDITS,
aad Iraaaaal a gaaaral Baaklag Baalaoae. aiVJl.tr
B. BBTAV. rrea.
J. A. BUry, Treaa.
1 PER CENT. GOLD LOAN
THEE OF V, H. TAX.
or ma
BaiHngton, Ctdtr Bipids, ani Mln-
noota a. it. Uo.
FIRST MORTOAGE
50 YEAR BONDS,
WITH .BTIBIiT. I JJJ JrCLWlD M0J
ATQJ.
TROITIIIt .
3 gDa.K TBOMBuB. rktladalphla,
CBABLU L.rBOT,Baw Xork.
Iha Boada ara pavabl, prfarfpal iH4 fafer
.teoela.alBawterkor Loadoor tkelaUreat
alegparabUla May aad afeveaber.
Tiav aro raeftt ito , aa ara pro
Ktad by allbaral BiiUfa, JVawf.
ThavaralaanadaBaa tka aavaral BOOllOBa of tbe
read aalr aa tke aaa at completed aad la aaa
aairaioparauaa. ..... ....
They are caaraateod aot oalv by a flm Ila apoa
laaeaiiraprvpaiir aaa iiaacan
properly aad fraicklaea ef Ike eonpaaVi
i aaw earraal earalaia aad aa ampU
i ob Ike real, of lee read, aidkavcBelK
bataJaofev
r wait eeean.r apoa a uana waieaiae
yoad lUalf la ex
lalflaaxoeetadtoeraata.
OverTkrae MUlloa. DalUra kav baaa already
B44"B.a rii . .
alahtrlkroBillaor the road ar already ooaa
letadaad aqalppad, aad show lata aaralamaad
aiaaarai wiuiiiiyiiiiwuM layiaiy b-j
la raa af lha .
laa. i Ita Ian
iaaaiOaa ylald of irlallrl prod act, create a
praaatag dam ad fer lha eoaatnutloa af thla road
TfeareaaaiBoraBBlBrooaaiaoreruieaaa Braw
lacilalaofallaaaaou. ll tnorM.thaaiMtt.
fotn Ik tlirttti ntk4ortat trunk Mmo lao
TomnlatUwith Hi lark. Caiougoaad
"-"7".w V t .1... .11 ,V.U.JI-
tUaa affaatlag tha aeaarily of lhaao Bead a. wo f-ol
i-.HI.a la alvlaa (ban aa a a all Sad ladoraa
taaal aaa drat. alaaa aad UoioaaMy eaf lavaay
CiaaL. aa aaaara a a ueyeraMoai aeaa eaa powa.
lyb,adpavlBg aearly OOpor aaat, noro later
hly ba, a
(iVaae-l
III r irk
of oon-mUi
I taa :" waauaa.
pUeetloa.
IlEKRY CLEWN at CO.,
aanclal
Vaf aalabv
LEWIS JOHNSON & CO.,
H1XIIEH, P.n.jl.l. At. .
O.r.T.atk lr..clW.lllt...
b la
JAY COOKE & CO.
Bay aad aU. at bitbI war k at ratea.
flOVKRNMBNT SECURITIES. GOLD,
AND BILYER
Order far Blok aad Boad promptly axaeaUd,
1 lBUrB4Kvaalimpfaralfcd.
a-Af
Wood and Coal.
L"
BIB. WOOD ABC COAL.
LdK.aTkll.Ta.ftJ.MBBBl ! tClV.
Huiikuf"'"" SKI!;!1
XfXii::. ik'"'.i
a.awa aaa apui, . w.t
Bod,aw.daBdapll. , . t-aor4
naJ.LaaEaf Umbarlaalwaya Uff. BliUaf
Of framlac,aoilBg, aklagl. lalk,walBut,oik,
niiSj&Mmtil!
4t Cti.
hart Oapyt aad tai
DkUJAi.
rt Dapyt aad Btai-iiu,
u... 1J a..i. .nui ..t.
Jrl.jk Till Tlll1ft " "I"' " ""''
. Iaavtdally.evtapi Saaday, at T 00, 00 aad
(.mt, aa.iaBdlt4IU-e1llin. aad I 00 p. aa,
FOB ALLWaT ITAT1QH a
taveBlrefaapgaaday, all 00 sal I.Mo.
. LeayaatTaad t a)a.n.aad S.S9P.H. Batrsta
Y;
FOB BiLTlHOBB,
jiaraaiiar boo Biaataaaira a u.
uuh uipvyi, aaa Ta.u.,a. Vila a, rrf..
B'flWWak
kiW TOHKALixlB0BIA. WASUIflUTOlf,
aid aBORQgTOWB, bb fatlowat Leave RlW
DAi aaTwfoatUT.atrp n' t!vebldBOg
T0WBearyHuBDXTaalTd0K80AT.all1n.
Vat fall. aformatlaa. amlvtaK.P A DIRHIH.
T
Wuhtngton City BarlngB Bin,
Cr.,r.f Rtv.ath ilraaliid ...lal.p. ,.,
PATB1BTBUBST OHPBPOSiTS.
Opa, .ally fram fjn ft. n. t. I p m., 1.4 ..
)"Hr
Arcfaltocti.
PENRYR.S1RIJE8:G.
ARCHITECTS,
"i Ht, ifpW f"l 0crtit.V
Fropocili.
pBOrOIALirOR OBADIBO AID OBAVIL-
"aTaaaurrics.civy HiLtI
.1.1 .,,i,.,i..VfcD.iiaU WJH . J-
n 11 . .1.... .Vi. HtVair, jjrilii, TiTS
ml ""' '"" '"" KarMl
"T5"'""' """ ""'' '"" C"" O .'l
I. faitUailfc
lra.l..rta.rrai.Twairih la Vlfl...la l.u
W.M t , "-- ....
, TKIRO W111D.
bJISMI" "'' . 1.
K.rth Capital iLtmi, Ittm h lUMt ..ru U V.w
T.rh .......
mo. umi 'jiJdjmJVbii ""' ""
T.trilti Hra.1 ...I
a.lfik - . a t 1. .1.. k .k
K etreel aoatb fiei Kttik i fteteath alreat
..?a,!.,.ri!!,i !'" '"" ''! ofaaBeUTklra'
,BBiraiaeatk,rnaall
alraal waatL
Utddarewlt) atala Ibarr'ea ?r h ard far
Kadlec, aad lha prle pi iiiar yard 'ar ravtt
SI the gradlB la b p.1 oraalfaaa way,
oliaar aa ealtlag arUUg-ibtl wbiahaaeataraa
Xaab alraat haat be kid for aparalaly
AllBBrplBBmbubdapoalUdwbart
talMlaraf J-aprovriaaaU lath warda 1
BinarnfBaiaaraia Npirflmt.
IhV'lM u "J "' "H Wdala reaerv
'H hid ataai b aeaaainalad by a 1
reeerved.
vriitaa
t,.-iUr ut Ml for .tb par farm aaa
ayaolW Mayor,
pROrOiAU FOB lOMIgTIBCB ITOBKI.
eVw'hSwMm,nlJ IVtalBTBICB.
KooigaHMiUBTflH Co HiritVa J
. Cioao,Ut .Marah 17.1170. I
aieapropoaala.ladapllaau.wlll be raoafved
r1?1!.'!'""111" alo'kBL, oa BATOR
.kiT'nlh1M-V'' t,t?, t-W.oiTarBlahlBg
tkelOllwlaglalBtBteBelliree,vli
toa 1 ealatda a a a a r IfOala
BKOOOPeaadaer Herd Ureal, la
aaaiaiiipiMi JOB, at
.000poedaofVbIle6arB Vaal. klla dried, ta
IBM,
piabed
a 111
aak I
4.O00
niaa la aaaad Laah a. It lin.Ti
faUbaad llaed.
W.09)poaadaer Uonl
oeedaer ilonlay. (large,) la
oak ttarFalaralfhaaA llZH'
large.) la roisdkeop
t.OJ)poafldar Uanlay, (trtta,i I
aak havralafaill k..ill..J
reBd leop
W.ono poaada af Coffaa, (craea, 1 la doable aaaka.
10 000 poaada f ltUd CiIm. la daablaucha.
TJ,000poaad'or;Ol BareBal ta aaallly to
iBart'a, la reaed hoop oak barrala fall
lmn.iii....i uri.i.i.ri . .1 .
aalrla e IS vrala of blarkaaaU efpoUaaa
feBaafrallie oae J aid a aaa. la saw fell
aeapod oak barrala. wltk obo Iraa keep oa
oaaa aad. heade e ad Iroa koepe palaUd aad
.. BBagaeappedwlikllB.
10,00) poaada of AdamaaUaaCaadtoa, fall walgkl
m ia ooaae airappao.
SS,rjaOpoada or Boap, hard aad dry. fra fi
adaltatatlaaa. la lum .innn.l
aiXO0DpBdaaraalt,alaaa aaddry laegrala.la
karrala. fall kaad-llaad.
TOO poaada f groaad Rlaak rapper fr fraaa
adalura lioa. ta rail welakld-aaeae papara,
packed ia boxee etrappW, ooatalalai Ibe.
Blaaka for propoaalo will Vo farataka at tkta
vaaiplaa ef all artlele (except BteaU) aaaat ae
rvpoialawlIlpaaaMaal to all tk oaadltleaa
I BaratraiMkUakd,aaopy or wklak oaa keaoaa
Bide aaaat etate tke Uaa wkea the Btnraa eaa w
aaiiTra. a., awiba
apt id Drav. Col. aaio. ,U i. A.
Olttc Oaiar Cobb imaby gvaanrBBCB,
. . It Lovie, Ho.. Marat ML 170. .
g-alad eroboaaia. la daollaau. will ka raaalvai
atrM Ltavaawank. Xaeiaa,! tb ajlaa aft be
rpeii..oaiBiiaaarv,BBi.iiioi in
1PAY, April Tt.
inj. feraapplrUg iat Deaf from the Black al tke
(llewlBg poaiei
Fori Hera, Kaaiaa.
rart WailaeaKaBta
fart Laraad. Kaaiaa.
I fort Dodia, Kaaaaa.
r-m tiarBar, n.i
Camp a apply. I adlaa Territory,
aw, ktjvm, uvivrnv tnuivrr
ForlHaTaalda. Calorado Terrllary
Tail Uarlead, Colorado Tartliery.
. Tke lerrlaoa al bom af tkaa paau wilt be avail
darlag tka aaaatar. aa H 1 expected Uat Ik
troopa will be la tke laid,
lata eait-MWd that tke bldabo rv Iti foUowlag
poalala iraapat Vort Laraad aad Dodaa, with
CaiapHapplyj rerleUarkar. Bar aadWaUaeei
toru Lvb. Bavaolda aad uarlaad
Bide will beooaaldarod for aav of Ike poal pa.
ratal r, or for ear two, three, or fear poal. or all
of tkanlovelker.
. TbcBUaaa will all be far oa year, eomataa.
laf Jalr 1. 1870. el bidden bbbu alau tkalr orlae
tr tke Iral. aaaead, tklrd aad faarlk qaartara of
e yaar tbal la. for lae parloda oadleggapteaitor
V P,'b' Hi . Marah II. IStl, aad
.natiaaa Cattle.
11
a
ha
eal
hi Baaf aaait be priaieaai flfttal.ua, wltk
afcaBkaaad kldaey lallowUko oxalodad.) The
aaaka of Ike ealtla ahajl bo eal off at tke fovnk
ian
ertekral Jolat, aadlko kraaalirlBaaaoddewa. Tka
akaakaof (aroqaarlereekallbeealeff froaalhrae
tofuarlackaa above Ika kaae Jalat, aad af aiad
artabra Jo let, aadlko kreaelliiflaaaod 4
leaiiai laaaaaaoeve laegaai.
m-s veei.wBeB o areaeea.
II he eeatraelar wll
.aat
Ike plaaorranwttlab io Uiaalk Bf will b
faralahaa a Lha Qtr.riUML u Wall aa la. a..
Kerlalloaiorthe lWaf fruBalkeplaaf a cair
ilk. nlaaa af laaaa lh. btaaaaf altaaklar atiil
badaUraUatd apvabyUio exnaaBalBg aBaarof
AllForlWaltaeolbatldvarawaBlwlU farmlak a
tiwJu,r,l..il Al..tkl.r.hn.a.
Tke eaatraalor aieaakal Ike paate will be re
Rlred to have aa head a tka poet fey tka Br. I ef
aaaabar. iUJ, al Wat V0 baahalaof tra aad
laDlaaaofllay wltk whlcli to feed kle hard
Propoaala akall aiaiolhe price prrael poaai.
raramaau (ataariciap laraa avoaiaa ai a iibmi win
bemad furracher Ikotkraa aralaaarteraof tko
u.Iia.1 .- Al lha aarl
Ike ftralBieaikef Ho
aoaeeadlBa qaarUr, aad for lh laai aaarter, apoa
Ik aatlafaatorv at.nj.UUoa ef Ibe alraal.
will aiao aiata al wkal prle per
will bef araUkad each aawbar of eat
batweea foar aad als yaara of age.
tlthy aoadliloB, avaraie walakt or
Ca'alfa
rropoai
drad "
Laa vaawertk. Kaaaaa.
aaca eopv ei aaaa propaaai aara pvmaa at
a keadaejpy of tkIeadfertIaaiaBt.
Tke aaderalf iad roaervea Ik rtakt lo rJet Bay
r ai oiaa gairtg
Tka hid Jar will hava kla nraDoaala aaaotaDaalad
byaeartldadahaakferglDO, aad a writtea gaar.
aale from tw reapoaalkUpartl for tbo par.
thai Ikare way boao ralatak Wkare lh --"
I 1 III MHH II Bill IHB HBIHinVII -
aadralaadraaarvaatkrlgkltoUkoUal 00 Of
th'ttWhUbaaiUhlBabaat., , A ,
Thar wlUboBOab.lulagar aolllBg est al
Blaake for prnpoaala will bo faralakad oa applt
eatloatothlaoelae. the olBeoof the papol Com-
lalaaary airoM iaveawer.a. aaa u idw p.
iha tjaava Tribaaa" aadBackv Maaalala
SlTd'dar ar lf Hd to ko preeet l tb opaatag
ofthabld. . , mJiB.tpB0AB,
pBOPOSAU TOtt BAOOB.
. OtrtcB owt . P"r.?A W, J
0irtab, B bt , Marekd.ls70 I
tIALID BBOPOgALif, IB daplleata, artll ba r.
altadalthleealaeBBltl 11 ! k a ta MOB.
DAy;Hrt,U70.forlhedalTarytthefallwlag
amoa i au of Bboob Io Uo Cooualeaary Departateai
atlBOpoalaharataBanadi
rertllaleB.N V , 4U0 poaada Baoea.
'"'-"'f'a'j i"'vy"r:ir:Ti
yartWlBi-t.
.rj.'i
rn BUIMI
- bt .Itibri) poaada Bacoa
rrir.aiaaa
ortVayari.H ,,r.apaodaka.
artbaaaaBi.H ht!. ia.0OJ poaada Bit
la.uH paaaaa paaoa.
rortOtrlaBd. Colorado, t,OLapeaadaBa
fr.rtelU,t .jJW,PB)a.
rrlCaBualf,B. bl. i,000 poondaB)
rtBarey.HvM.,a.OTpoeaaiiaoo.
Blddar hav th PrttiTaia of effartag OB.tklr
Tke Baaoa faraUhed sad- thaa oatrarU mi
m made front krallhy koa. la goad eaadlUao wh
BlasikUrad, Bad maat a ela
aaiaiaa aaa '
,palBplaalal
ana. marked wit
aBafaalar. Hi
ar atdae prprly
fk of 100 paaaia
pateaah. marked wjtb BamoofaoatraeUr aad data
S7 aTaaaraatar. Hli Id laapaatloa aad trial of
,1 eaek poal prior to aeawUaao,
The Wtk taaat U ooaal to lb boat
U.limlllUaiau...., . , ., ...
IlpnYIM4rtiMmftti fr.m Ikw ;, ??
?.vZ.lZit.J with. Tka rlakl to ItJaal ftll.P'd
M.a4 IWM..U. J. raa.lTli. Bid. IU W
r4.v.Vki3dVrnr.iMKi.--i..M..i.
i.i u Mirioi n, la.
pHOrOIALB rOB BB1D01.
mw B0IIVI..I. Ol,t Bilk. I
wiiiia.Toi. . . a.r.kn.int. ... I ,
Bookbindert
W.0'MLO2.lT.IB.lBDrirtR.KtIl.lB
lha hoof aaaaav bo oaliad far kTtheCoaiBila.
aaryof gabtaiao at eaek of the paataauaad
Jariai lh above raoataa. bid a will be aldr4
or faralaklBg oBaar aad thalr htaJila wltk
ehala u, aaah aa tkay Br Mloet,
Llanaalba taaloaad ta aaavIOP,la
rropaaalafor f rath Baa( al --, aad
Kik.4 1, pl.kl. nia, inn imu .i... ... vi1 TK
SaUtim....... kowrf. ihuIiIuikVu
S...I......U.l....d..lwJV..
.- ...
Bilk. .... II. tk. iiiiiMtarikiU mik. ...4 Ik.
"oiiil I, Ik. DUM .UUI kr Pain.il U.
llSi .. k. .4. MPU.UIr fo'f "S.
. j .!' ? a.-.?.!?llL K"f."JS:
r..!l i. til Wd. i. mm tk. kudu i.4m4 kr
Bul.4 proro.Hi W'J " 1IV?.W "..!.M,'t:
111 "uuSmB.. vtik iliih iiimi w..l. ."'d'll
to T ftii. ..4 .poiti.llo.i I. b. .... .1 IkaaBM
of ik. k.Mt.U.4o.l ..4 laipooUr et B.win.a.
Tkl rlikt li MMi... kr tk.TlaTar u roliaj li,
lot U Baportaio.4ialolB.wora. .1
M.. 171 raaailWakt. i,ii.l(ootwMB Tollkud
Blofillkatrari, wtlk old.
Book! .lnaaUl ar pUlilr koaad. rulo4liali
ulUTillaol. luifamiuulM H.
Medical
X20 33I3XrC
Wj3
MIENCM
REMEDY"
.VlAFUBfi,
THE JUICES OF HERBS,
Roots and Dorrles.
'CONSUMPTION,
Aaaita AitBcr iciop.a m
LIVER, STOMACH,
BOWELS.
IHDHETS AND DRIHAEII
onqtue,
n rotiraa aju txatcnu
THE BLOODS
Biliary) Glandular,
.8E0RETIYE STSTEWO
Crred .nd Kf cnuui
Tho NERVOUS
MUSCULAB FOB01.3.
B UWTUjm, -! air"i,pw 1
Flr.B I deflate riaaa, ISCadar H. . i
1. VewTorkiaotarakBl.VhlUdak. 1
1 viiii in
? b aad Hi
pklai IO rraaklat.. Baliltaerei 9
a n vaaa Biiiiti tt a
I 10 .1BB airai auaxaa't
flUPEKIALIlOTTtXlllW, tta
UoUloa. 1103. ft 4 1 bv all JJraiT.-,
rglat,aa(l aont loaayon. ooro-
' calptofjuico. CopTTlslitaMinrol
27IAFtJ&JE,S
Bally raporta are made or taller afford ky tkl
cr.n.f..a rTAan-KaaTtMoai.
WBiaTa,D 1 .Aog.lQ.Uai
'ov oavoralyoarolhad haaaaahlMl loaooagb
I BvHtlav blood. Qbo year aa la tw later I
Vat
BB
I8
eka heavy oold.wkUhaatued aawy laaaa. i
Uabad heeaorrhat. I Bead auar ooath -alB;
aroa.bal feaad bo n I let. I wae vary atk all
aaalBUaaao to Waahlaftoa. who kwa.yap.
pad kapalaaa aad Wd-rtddaa aaodlUim, are ear.
prtaed U aa wa altaadlag to bit heaeehold again
aaa ahaat tka ally. Dt-erallv a wall aa Olkar
paoplejreaerallv, 1 kava raaiaaadad ll to aav
aral affliatad Mnoii darlag lha yaar, who kav
u.u..lufj,v..iBfuMilJ,aitml
watBOVOf.irb Oept.II.lB09 ,
(kadBMver oeoah. iaUlgfreM.BalaUd
la I Irlai vaiiaaa vaaural raaaadtoa wltbeat
beaelL 1 had aljth awat,aad waa aaaaawhat
alamd. Alady friaod tadaaad bbo ke tor abatU
of Da BlagU Vlalat a. Ia a few dv I "
oared. 1 bat a had bo rotary. ef lh a.kae alaaa.
TT . hi uaaaaiaB
Aaalalaat Ctly tarvayar.
Far AVll Throat am XVwbo; Complalmto,
Plewriay, ABtbaaa. Dipuona ur.
aUtla,Oata.r-li. BnalBom CIdJf
u imlUiHaaaUam tg
tbo !-.
At
TtALTIHOIl L0JSK HOlrlTAX.
ttTABUIHID Al A BarUOirBOX QOAOXIXT
Bpaaiyaadealyerealaalaaiedrla Ik world i rr
waaey
M mm CB.BIB, A
oaaaa..fthaHaad,Thr-l. Kwar ftkla. AgMUoa
af tha Laaaa.
VTaaaaaiB wrvm .u ,., wiii.i.
aiaOMrariaiaBiraaiaaaaiiiaiTiaBiABi i
lbwaa0Bi aadawlliarvpraauee Btorefatal to
IkalrvlaltMaikaatheanaioBf rfaatelhoHarlBere
e-f Olyaaaa, hllahijai thalr brUliaal hopae oi
aaUa(paUaa,raadaMBaiarriya,ta,ja.paalbU.
ea1allr.wkobavahaaoaatho vlaUame of !
lary Tie, thai -d reada 1 aa JU
WBI
krUllaa
qiiM. r waked to oaaUay th llvlag lyre, Mty
a H.iikala BaaaLaa ail tk tka tBaaaaif
aaay rallrfoaily ooBtda'oa hi hoaor ae a gOBtla
naa, aad eoaldaaUr rly apoa kla aktll aa a phy.
aiataa. 0EaAKiq WBATBIII , .,
Ia.weaUly Cared aalraJlWr KoaUr4d.
Tin viaaaia .. w,.
MlMrabTaadmarrlaclpiMaalUllfcpoaalty
paid by th vUtlata of latpropar ladalgaaa.
I Bi pvraoa ar too apt to wamUt xa f roaa
etbalai awaraof lhdradfal ob4b Ika
aavavaaa. BiwtV11"1"'1""'
jlwmptoUadtoiaBylhatlhapowarofproor
ttoat llOBrbv thoo fainai lato tpropar
MI1UIIII ) f.'"-:: a.la.,ll,a
Ua plaara of healthy agaprtia. the moat aartoae
aaddeetratllv aypptOBia Ubela body aad bubA
ailaa. TkayaUBboaiaBdaraacad,tklkytaal
aBdAaUlMBUeBwaakad. Leaaef Vrocraa.
live Fewer. BervoBa Irritability, Dyapapala, Fala
lUtlBOfUoBari. Ildlgaatlea, Coaahtalioaa
kilny.a waeUag oflh fra, CoBihe. Co.
? ffl A iflOtTTB TKIDIKICE BTBBXT.
Ja.kaadaldo gaiaf yra BalilMratrat. afaw
ararrasalhoooraw. Jail al I bfv aaa
VjaBoltCorreetvdaat poetpfld d ooa
UIbTbi a atanp lo be aaed oa tho reply reraoao
wrttlagahoBldaUUage.aBd ad porlloaef ad
,.m..t4Mgbl..yiwalTo..;
OB.
4 largMB, Loadea,
aBalaaatCallaaaa la
Hamper at ta aey ai v
gradtaurromoaoof tk
fha Daltd htatM.aaA
id the greater cart of whoa
llf ka ba apaal la the hoapttai ei umi,
Varta, rhlladalphla,aad elaewhera, baa agaaud
nbi of Iho aaoat aateatahlaKearae that wero ever
kBowBt aaaaylroableiwlth rlailBi lath head
oa4 oara whaa aaloep. areal aaryoaaBeaa.bajiat
iarwadataaddaaBaaadai Uahfalaaaa, wtlk fro
aaaat aiaa
Btatflh
aaaa f l.t, LM of MaaaaUr rwr. rajplti
f th Haart. DyBpapala. Bervoaa IrrlUblUly,
raBiamaaloflhotlfaatlvoraaetloBe.Oeaera
ftatloa
ratP.
aliity. aympwaia ai miiibiwbi
B'fjT'V .... .....a ...II. kanaafklft
.",: tv.' .-ti. .i si. ;;.a: ...;..
oymaaiaaitua.
rom thapatk t
ta aaarat hablL
lempleUag
Tovbobb TiKniB-ore. oarioya I Utritt?
f ta from IU , aaar taqalreal Ottaoath kataw, n
ieitb CharUe.B llaiover. n Pal, HI If pair
lla.no aaraUaVftt pad n Borth Oil-arolBBortk
Oav atraota, aiao ofdraiatata a eaorally.
All thadragitTaU, aad haadrada of POraoae ta
WaahfacteB, L. C, AUBaadrtaZVa., aaJTu aw-
raa,adiaieatry.aBewoioajaopy vau rrawr
I
CatBaar. 1 waaiiaio ia ooaBvr.aapai h w.i
aall anei hal wkea I rftoraad Br ooaahwae
Sire vlolaal lhaa ever. . 1 had a rrfgktAil.haatar.
afCWfeUklaatada-odkyat fwaa vary law oaf
aorvaoa. aad aagarod fraaa ahortaaaa orbraaUi I
oaoahodJaaaaaaaUn ,oald aelolap fcadaoap
palila. ItriadovarrthlBgHr rriadrfoopiBad.
ad.lal reaad ao rallaf Barir. trl. PoBlag rv("
darfalBaiBadr. Itook tklaraaiedy.Vlaea.ai.aboBl
aiaki aiaatka aaJ aiv rrteaaa aa Baaaraaa 01 ae
aaa vj laa imiit bjibim, .hibiiit., aaa.
Ilea 01 the Kiaaayaaae viaaaar, iiioiiiiiry ,
akariea, lnuai, Oaaaral iiebUlty. Boivob
aaa. liTMMVala, Laaaar, Law tplrtta, Caa
Uataa ef IdVaa. fllpltaiVaaftha Haart, Timidity.
KarrldrrOBB. orlTooai Ka ooalaaapUUBg
maniac, kalag awar of pkralaat waakBaee.
gaaledakUlir.trnUje.A.Pdllrnrd.
HawhatalaaaBklaiaalf aadar Ik eare of Dr. J
aillllUMIN B.BI,UBIWII. IHUI
pr. J. d Jraaaae all thaaa who have falvrod thaaa
TvbylwPiporia,BaaaaadaalllaryhaMU,
wklak ralp botk body aad anlad.aalulaf Ik far
tlaarbBalaeaa,BlBly,BetalrorkarTUia.
Th ar aomo of ft aai aod malaaakoly reta
prodaeU byoarlyVbltaaf y .. via. Waka
7aVto K eVeUU-LoM of M-mory. Caafaalaa
If tdeae.Veproaalaa oTlpliiU. IvlloraboAla-a,
Averaloa lo toalaty. aff-dlatraal. tovo oj kill.
fV,Tlmldlty,e.UreiomoflkevllproABBd.
ThOBaaadaofporaoaa ofall aaoa eaa aawiadgt
WkallalbVaaBMOf lhlrdall'g kaaUh. failal
tkalr vlaer, baoomlBB weak, pale, aerveae aa
mMtalad. havlat a alagBlar appaaraaaa aboal U
ya.eBgh,BB4avaiplmaaJaoaaampaeB.
whehvelJ.radtaBalTa hy aeertlprUa
uJilaedjBwk.aJaaeBrtllBaatiyTaaroad
fromavOoompaBtea. or at a.boal.l. etaeU of
WkUb aro alahUyfall, ovea whaa aalaop, aadllf
aet oared raadar marrlai ImpaMlhla. aad da
hath BalaA aaa BOAJ aooa appiyimaao
rgt that a aad mlad ad bod y ara the aaoat Bo
fry ro.lBl'e I premoUaeaaahiai bapptBeaa.
J, wltheal aboM, Us raay thraaah lit
aaa a wry pllarlmaf ttha ptoapoat hoarlr
Bale Ike vlawifhe mlad taKB.aahadewd
d-apalr.aad lluAwlU lb melaaaWy ia
atiaa that the tapvlaou of aaelhor boo ate a
'"ttWillllVliiwoDHom.
palafal dlaeaae. It too ofUa happeae Uat aa 111
ttaiad aaaa of aiame, or draad of dlavry, datar
-ri'.,A:-"-7rr -i:7n t"-"i.
... rO.pori.atmT M. .too. BIII... mim. mw
fillit.Mtkokia4o.f tiaarutaal JMltata.pro.
Ua4oia.aka, t.Mpakl.oi oarlai. ink Hopoja.
urr a.aauaa.. koap kla trial., k.ailk'aj.i
aioatk,.i aolo.f .. JkooanlU.lTMooa ko ab.
Ulaol. a4 1. ioapltrloiTO klm wHk rallo4
p.lAUal.katarkllialIla,ll.yrlaljallo'.
tr tk..ia A IkitlMiri polioa. J"fi. kjaUa.
Ka aaaillliUaail a ratrota. of tkl. '".'"V;.,
L... ...h..liutt...l tka Il.ad. Tkro.1t .o.ft
JiTV. hi.. wurooiiii witk rriikiAi jjk 7. 'I1.'
ta-ri.?Bpere 'M Vf Ytb aPMoral
"I a.. aaWaVfar ) pabTla. Wioa -la
'f.jMiaBaBllamaBefeBeraetareBdraapoa!.
Biaadiai ' .IV.ai aarani to tk aflMflad
"'"'dliVWBiAiKbi'kii-llV COBkO.. t
P.r!wawrl laa hald b.paritaTar la Alva
. r!LlTlatWftahlalaIMan.tla,UWlOWlBg
-Ta'.aali JOB Mr JtlMV0B, H. -..
waaaari UaUtmi.i Look lloapllali'
. . . Uo. tloM&.A Uirkllll.
la IV " .". -' .
r,,.uun lib I'kiM) hTOBB. orroiiTB
(a kla aalaTamulo. prvMilpUoaa aeeartUlr aa4
koaoaUf p4ii. Mi ba 1UH fUritA-

xml | txt