OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, April 27, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-04-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

' IIiMjCttgPfyMMimm. T
VOL XI
WASHINGTON OITI. D. 0.. WEDNESDAY MORNING. APRIL 27. 1870.
I NO. 130.
Auction -flalei.
I)Y COOPER A LATIHKR.
ssrf
fcOo.,j
Bad
1 J (HllHtiiflii in .linn 11. At af Intra
Boalhwoit eoraer of Peaaarlvesla aveai
IB Team Bar.
AfilOR IDITII,
AllfcTIOH.
VI OaWIDIHDATktOIJ
r'lld. April Ua Tth, tl
.tttT.
.iu a'aiotK. kltka raMdfnaa
Ur. flo Ml afjaeoail arena. Mwni Third ltd
fear d-a Ml .MffMta. weaken Mil the follow
lac olaeaat reraUer. vlt i
1 perb aboay as d tilt Perler Balto, apholaterod
' ndevrd wlU. Kit Stfla Paut.li.
Coal 11,000.
Flaaeforie, Pal a Ilk (a, aad E(ravlflta.
roar erlm.oalUfl red Bat.aDaaiAiikUerUtaa.llaBd
. wltk Whit Silk, wapiti with UimIi Bad Ism.
LrfBaawodCatr Tibia, UUU Bad nubl.
top.
rraaeaPlalclUBtU Klrror. . fc
Kneewood Eleger. with trMaBfHU.Wrrofi.B4
Teaaraae aiarbl baa.
OaaBroa.eClvak, baanltfelly oraamaaUd. Coal
wala-it I Ibrarv all. apkotaUrol la art rp.
Wal a at Mttbl Up Mirror back Begat,
LambraklMLM Canal aeaaaOor.,
rtTO Waiaal Marble-top CbtiaberfalUe.
PetaUd Marble lop Cotttte rereltare.
HtlratdHsakMetlreeaa-, Toilet Were.
Taalhar Plllews aid BalaUf.
Oak Marblo-Up bldaboart, mlrrer blah, band-
" ikiciim ar. I'
SB'ir TT1
"'
Bta lHaltTabl
Marblo-top BaiifalU. Dlalag Chair.
id DleaeratdTarT.e,
lent Markla-tA. I
field Bead Die ear at.
Flee Cat aa KtiiitiQia.BiM.
Etiileb, Braaa-la CarpaU aad kaf a.
KUkearseleliee, Ae .
epti dhdc flun "-
rUTCRB DATE.
EYCOOrKULATIMEIS, Aaefra
(Sueoaaaora to J. O. MaUuir Co..)
kotthweit eoticr f TnBeriveala.Bvaa had
IloTaalkaUoat.
ADMIVIITXATRIX RiLR Of HACK, HORSES,
HO HARKEIS, BOUBXlldLO JllJlTURA,
tin THURSDAY MORRIRQ, April Mtfc, at 10
f 'cloak, at hooaeoa Third street, belwaea Bead
V&1 0" tall tiaVollowta. anlaUaj
baaea. nonoiil uirilll,
oaaehejl f erattar. A. L
Tara.ii Oaia JAhl. ADAVI,
AdmlVeUnlrlR.
p. 51
BT WH. I- WALLA CO., Aaeta.,
Now Marbl nulldlor.
btoraa So. OOU aad VOW aoatboor. Peaaif Ivaala
aveaee Bad Af lath atrt.
'lLIOF VILC
tiTt a mum j
TII1T1I BTRHTWMt ASP U RTRIIT
Al "UOUULAta' UEIEfl buiR.'
Ur tlrtaa of a daarao paao4 Martk S, lSTO, if tk
a
Ba pro Bit rain artko DlatrUI arOolaBibla. la
tqallr atl'laf. la Ik oaaaa af Car aorta
.kltfa TOUaarv Doaflaaa at aL. . 1871,
aatraatao, will axpoa for aalaal pablta aittloa.
to lha hliooft bldaor.oa HnHO IT, tbt aaaoaa dar
af Mar. 1. D. 170. al S n'al ak. wa.. ! ! f
Ibo pranloaa, tk followlar plaoao ar paroala of
iat la to aar i Thai lot. tlaa ar aaraal af a-roaai
aliaaio,lrlaata4blaitathaMaaraaBiaoradtwa
keadrad aad iwaatr-ihra. (tti la th Ur of
waaklBCtoa.aad daalr aaUd aa fo flTo()apoa Ik
raooroaa pit aaia oqaaro. aaiiaaiac lor taa
llaoaibaraoraitBaaoathwaalaorBarafaalaaqaara,
aad Ibaa ratal at aortk wltk tka llaa of fUtaatlh
Iraal waairurlt lOJIfaalt Ibaa da aaalarakaa.
dradaadlwqiwalrtkKlObl ISlfaat.U tka llaa of
lolkBBbartMl foar.tlt) tkaa wlik llaaofaaU lot
aanbarad foar (4) da toath fortr (Jlfl. U tk
aoria aiaaai itniuwnHUH laaacawiia taa na
ofBonkOatrM da will haadrod ttd two
IwalftbillOOl-lDfaallOthabaiUalaciooatalBlBf
dBMtaatr faal aadtaqaara laaka of frwaad.
Ala, part of a lot. plooo i parool of graaad dalf
aa aaar thaaatakar Ito, (i,tla aplaaof aaab
dlrUloaef tka arllaal loU la tka a. aar aaw
bard two fcatdraa tad twaatr.tkra (U3) la U
aatdaltraa Ih atma tabdlTlal la raeordad la
Ikaadaaatat oa I
wiia iaa iiao ai 101 aamaaraa iir ii a a aoati
taaUo)faatio tka llaa or liaambd ira.lot)
thaaoawtihllaaaf M Banbarad trafBiaaanaa.
drd IwolwairthiOOOf ltlfaal to tk bail at tar.
ootUlaltcl.UOlMiar faat ttdl Miaaralachaaot
irmii wtiM ! m naiiuinaa impraTaaiaai.
ritkU, aad apparUaaa u tba taid loU baloaf -
Ur
fhla propartr U uoat tllftblr lltatUl at lb
araar of flnaaatb airaal Waal aad aolh U atraala,
oppoall tk Traaaarr baUdlat tatf Iba Qaartar
laaatar'a Daptnaiaat.
Tanaa of aalat Oat UUi aab th rtdaa la
tkra aqatl laiUllmtaU of a tklrd ftk, for
wtica aatvaaraav wm aaa pbtbdi rapacuvir
f. lS.aad9iBoalka froaidtr ofaalawllb laUraat
f rota aald dal. Tk tltl will b raaarradUll fall
BfiriihAaA fntiaav BAfftald- BAtllAnijint In h. maJ.
porabaaa noaar.bapald. Kalttamaal io do nada
wltklaaladaTifrota day or atla, oiharwla a r
aal will bahtdtt Iba rlik tad aoalef dafaaUlag
riTf rn avitara m
it tka kamtaar.
WM.l WALL h CO .Aaatlatra.
H!
T UHEKN at WILLIAHBI.
Auetlonaara and Hat I Latata Hrokcra.
Ma. V10 aoBtbtail eoraar of Itraath aad Ditratta.
By vlrtaa of a daad of Uaal frm Bt. Clair
arti aad wlf Utb aadaralcaad. traaUa.
r "1 " " T ' "r' "r. IfcS.tad
Moordtala LlUr RU'U, A. A, folio (lV. at
aoa oat of tka Laad RaaArda for Waaklaalaa
toaalT, 1 wlllatl,a MO a DAT, tka 9th day?
(ay, U7U, la frtal or Ik prmlaa, at tka hoar of
aa'alock.p ra., all that part r lot of craaala
lty of WaablBttoa Baaibtrad I , la
tqotra aaaibarad aa haadrad aad ality-ihra
iiajf aaaoraiat Q a mitiiiib taaraai ay
RanaalDaTldaoa balti th aaata proparlrvoa
Ttyadtr Wm Korrlt tad wlfto C rialrBaTla
by daadbaanat dtU jjtk of Aatoal, lit, aad ra
ordad la Ltbar MOT, MvT. Tollot 4U, at Bag
aoroaa ia .iaar aw ow. i. ivuuaaoa, ai aai
frfaraaa iboroM btat had for a aaora fall da
taripiioa ai aaia pari ioj.
taid pari lot.)
real htlfofLot foar . la Dtrld
rliloa of tald fqmar 103. lb aaia
rta foal als ItabM. nor or Iaa. oa
Aiao. iaa wei
aoa'a aabdlali
rroatlicfotnaaa faaiala ItabM, noraorlaa. oa
JV Birai, ii Mill taa as ma ropaT aoaTayaa i
raal, llbaltf tba aaia propanr aoaToyadlo
pTlaby AHrda aad JohaO. Clark b daod
iTnoraabar 4, lfttt, aad rlda4 la Ubr ti
, II. tl folio 98 at aaq , rafaraaea lowblek
datadl
n t. i
ia Brny ruaaa ror m muar aaaanpiiOB or aaia
rroporty, wltk tka lopror aaaala, watab ar a aaw
br-aiory Fraaia tloaia, froatlacoa K atraat. b
IwaaaQaaaaoUtal araa aad KlflkUalh atraat
Tarnit Ott third caab baJaatalaf.il tad II
Boalka, tba portbaaar to git BoUa for th da
rradpayaiaaiti. baarlatlaUrcalfromdayoriala,
Adaadgliaa aad a iaod la traat takaa a tba
prvailaoa. All eoBTartaclag aad aunpa at tba
louopaia aawa wnatr
a tarmi akaald aol ba
i afUr aaia, lb traate
m propriy a taa naa
tarakaaar. kv iii.
tlalBgBBabroaala ihroallnaa la bob Btwipapar
yriaiaw ta wiaaiir yj "J
ally of WBaittajrloa
uuifl vriiti.iAna.
ap8aod4
Aatlara
IV
T URBEH 1VILLIAHS,
AutiODn tia iiaai caiata uroiara,
iw aoaiaaaai ooraar vi iiTtna aavt v airaata.
?, ITOoL, AVD
TSTl'A.TKTI
SBAT OHAIRI,
finTTAOKMlTR:
RATHkU UIDI
if c.KPKTfl.krjoa:
MATk, OTtOUlHI. tULL CLuTHk, PLATED
TRAlfTI.CROCKlRT,ULAtrTAXB.lTOYX5,
la TUUblaDAV, alU laaUat, t,-Bt-.Vi-a-w
10 e'alocki a n , w thall tall, ttHBBH
Hoot Ao il9(old anmbar.loa 017711
BlraBlioalb,blwaaSUtbBagT.I I I I M
aatk alroata wail, Iilaad. alii
UaaUoatwoad pt Plata, TmUt. v.th lUol
aadCaTcr.laparfaotordar. " T
Maadaoma Rap HdallIoa Tal-aTU Bofaa,
Foar Praaalaa Caaa-iaal Cbatri. Iraportad
UttdtOB jfarbltfUp Caatr Tabla aid What
Wal ant Cant tatSMpUoClikl aid l(atal
lloa-back Roakara.
Ota otl out frttaa Mirror aad tbrt
Ota tlalreTotb Library It It
StBitoBtXaaoiBliMlftrbla-topCotUfa tat,
aadaona kaantnad Wood-top CotUfolal.
6 tcallaat Toolbar Badi, Pillow aad Bali tart.
ak aad Cotton Maltiimi, tprlag bottom
Iltadaoma Mtrblo-lop Black Watail Ildbotrd.
bar aa foot Walnut laUaalaa Tail, kid Plalag
Cbtlra
UaadaonaPlaUdTMlat, lplaa PlaUl Boip
Plaud CatUra Irory Uaadlad KaWta.tBodar'
naka.)
ilrocktrr and Olaatwtr
rhrtfplr, lag rata aid BUlr CarpaU) Hail 011-
Wal'aat Ilit-traa tad Com mod a
OaaMoralBt Olory Parlor blow, oa Vlalat
Cbtabar btotaij i - 3 r .
UaRKIUt'Bplr H; T. Coiklag iBttfa.
with Uawk'a AlftTakl lUaur, V x"v
A good lotf btllohaa Raqalall. '
Thtboa larauar It aaw, balag oalrla
aUalili roaaib.. and PfBl la Vkat.fr goo?
BriltlaarllldowaUUatttadUtkl(
Tarmitat . 0RKlg fc wlLLUkia, Aaafrtf
ciu or corrx r bcalb.
IflTT DlMlTMllf.l
Bdbiavpf CovrrivcTioa iaa Kara i a,
April II. lSTib,
Thar wlU brrd for atla at pabU aoitloa,
oa FRI 1AT, May , 1S70, tl 11 a'afoak. jo., at Ua
Uaittd Buua a try Yard. Wathlaftoa. tboat
aaratir ihoatttd(7v,autpiaadtf Coppflbtala,
fa lu to tail porabaaara. 1 T '
II taa bvaiamiaad altaytlBa pravloat to tk
day of aaia, apoa tppUatlloi o tb Coaataadtal
altbaWaablcgloaaaTr Yard. , u ,
RaBplaft aiUarMtlahavaaktwaU par Mat,
01 BlUll
Oaaball
Udat tb
lowed Io 1
MBit,
All paynaataU V Bad a la OovaraBatt faadii
aad bafor tba al la roiaoitd from tht lard.
BUiUrdi.
NA.TIONAL BILLIAltD
J JEEQAaT-il
Bet-Thirteenth A Fourteenth itreetf,
Over ftatlaaal Tbaatra,
BUUallCtu ItalkarH l tharl alla.
Alto. kftkU for Fkalaa Capatlir. All h!g
1 billiard stAUrialf'f kbit, it L, lit till
iMl TFjtr0k
QTERB BB0KY ARD 01t.Tr
KO(S. SO ft WO OD JTlOlllk. 01LJAI11T.
Btl'TOPttDIJIOtKPiiXTIIIIIOJIj'illtl.
fRKIICH OHItUt DIHNIR AMP TEA !
ill
T
,o,o,yVB8.28?t.W551
iPRlHO lUTTKESBSl. V
THHtR PL1 AMD lNHKAlJ
Auction Sales.
B
f.iySMft" JWMBO, AnllotaT.
TAlW5i!? !R0Y10 propirtt ow thi
Auqtioil owiaitofta, iok iili ai
aOBTCRopAT.IfaTM.klo'lokp to.,
wa will ll.alpabll aaaltjBjOB Ibvpramlaa.
a4 Hlahairta. Tk bat a waabaillfoar yatra
to. aad af tka aval mtunala. It ookUlattblr
Ua lart room, with batlar't paalrr ttt tad
wttar. tad til itio aotTalMa paruuraa to a
lrat laaarMa brick rartlllaat throathtat
tn boaaa, makltf It rat -proof f ha proporty btt
naadaaa aitaaalvavlaw ofth FoUmaa fl?''
baro la aa oxaallaat lubl. Carrltf aa.
faaa Ibaprarala a.
arataorlaUi Ua third eiahi atdthab
4 J0
d4 f Iran ab th pro
ob th profxrt. Mtanapa tad ot
thaaaalpr thanarckaaar
boiaiii DaRtftltLI.
u r mTmt, ai aaiaia u rat art.
THOMAI DOWUHO. Aaair.
B
T COOPER a LATIMER, An IT.,
OuaavBaora to J aa. i, mruuin at uo
A&CTIOV"'" '"" ""' """ "
r)akyflpiTATTIRr005. atiT8d,mj,a A
'clotk, w tkla oaf Aaetloai Heoma. wi thall alt
uuowiacaainproTaaproiarrri loi l. tQatr
lTiallof qaaraioathaf aqaarauiUt IS, iqaar
Tiaiiol iqatra loath of aqaaraUi
Kllolt, nj aar lata. a, T, aad V
)la aqtai
laaqaai
low W. It aa4 U ib aiaarafDi tola la aqaarTli
iotoISaadS3liaiaara7t lot H la aqaaraUUi lal
STlaaqaarofSS
aa IktrdCaahj Ikabaltaeatl li aa
tbai aoaerad bra d aad ttt Iran, with
iv?,
flat fataraal. A dtpall f $VA will b
aqalrod aa aaab pnrakaia.
fill a ih prrrlr ladlapaUbla.
Gaajaaca aad raraaa aiaaipt !
a trad aa aaab porabaia.
p at a,
B
TTIIOHAHDOWI.1KU, Aurcr,
V AHH .!! UnillHfl!
Ttuiri,' .A
RALE ft JAUJ.1I1.R TtlAL I.
vaMituna, ifinaivi UW W
AmA lit Iml ffA.a IL.I.U IIuah
tt'i .-!"" .v . "n.wj::r-". r. " ?":
n hiii. BwisriDvr. mig) novaniDor aa.
1 aid rert4 anaatat lka)aa4norda atlftld
blatrlet fa UbarJf OT, Htll.laUi X, .,,
aadaattr th letlravtloaa efth Corpora u aa'
lharltlaa af 1A !. I will ! .t ...H. ..
la;ra,lflkapriU... Alliktparalafraati
CH taaiitjiaaa aaath aadparallal wllktka aat
boaadary llaoof aalA oaUr lot to foal Uaaoo otal
aad paraxial wuk tka Iralllaa 7Hfa(atd tkiaoa
Iaa ttralgkt llaa wika baclaaltf.1'
i" ,TplrS".'?", ? ,iW ! toatlilara
Tory abttaatlallr ball! brlak Uatmaal, Iwo-tad
a-balf atotlaaklgb, with largo aad fnBodloaa
apartBaUlb.aiabalagbaBforBally katwA
J tk 'Corporall a ar Twa Ha a. "
Tl"I" "-.? " apaaiaaa aaa oarai
oallat, TbaprBlaaaara eilaaudlBBdlataly
MtklTBlaaaartbWablaitoaaBdOorguR
Railroad, la tho antral part of tba Ulur ofty, aad
ai I . ivi a r,,ii,if iiini
f rait t Oa faarib af tba parabta noatf caah,
adlharaldalafoaraqaal latalBaatB, al als.
twolt. olabloaa aai Iwnit.lu, uiik. Bnk
tUlfal ptraaatlof tb parabta maaay. Two
oitaraa.r"ia)Ba pai WB Bl laa 01
aaia If th Urataof atla tr aol oiapl1d with
wilhla twadari aftr aaab aaia. ika laaaiaa ra.
aarrat lha right Uraaall Ihapropatty apoa tva
day Botlot, al Ih rlak aid aoatf daraalllaf par-
All tUapa tad 0BTayaae1att PirakaartaoiL
' HHOH OAPgRfOH TraaUa.
.. ... Aatloar.
atap1B-otd rtarl
Imuran ce.
rltSUBE YOUR PROPERTY JAT THE
BRAKCII OVBIpR OP TRR
H.RTL1KD F1EE IMDBiRCB COXfANT,
TALLHADGEitCO., HftMacera.
TOR D llraat, naar Mtn,
NAtlooal DkDk(ortb RapnblU UalUli(,
LOUOBDAUAQBBTriRB
Ob UoatkfwabUUra.jf9 o 7Y
ROCaAXairoiPOUCTITAUPOKIUirXT:
A faw .'' Rallallara aa lad roaiUal B'
ploywaalby apply tag altkla oalca.
'pIREUEN'S INSURANCE COMPANY OF
Officii RooaHo, 1, ortr Baak f Wtablagtoa.
Cfcartai-td brOncraaa i3T,
Capital and lorplu $300,000
laaar all daacrlpUaai af property la th Dla
trletf Colaaibla, noabargararataBpaarpoUtI.
OltlOTOKlt
RtAV riciaiL. Liwia Joaiaoa, w. a. bowibb,
fct O. WAT It. TBOt. PABKIB, A. A. WlUOr,
IO. IBOIKABIt. A. BOTBWIlt, B PBIBOB,
fOOrgatWB. T. ID M.AAK4 CBAB.W BATIB,
otWaablaitoa.
JAMBS ADAMS. Pra.ld.at.
AlH 0. DATlt, Boaratary, aptl aodsm
"A PRUDENT MAN FORE
SEETII THE EVIL."
Tn protperity prtpartor advtrtity,
Injure your property with
a. s. 1'itATT a soar.
In tht Phartiz, of Hartford, the Von-
ktri, Hone, and Firemen, pf New VorK
and thut guard againil hl by FIRE I
Iniure your lift mui Excdnor, of
Sew York, and thut provide for tht
comfort of thou you love, when you are
talen from them.
A, S. ritA TT SON, Agentt,
No. 3, F. M. O. A. Building.
Interior Adornments.
1223. NEW SPRING GOODS. 1223.
Till XOIT C0UH.ITI ITOCK OT
1'ArEB-IU.NUIND,
wiHDon.niiADES,a..,..,
Ii Ik CUtrl.l mow U itor.. At prk., for .Aah.
hl.r fr work I. Ih. rltr ar .o.mtrv . .!. i
prompt! r n4 a.tb. I.w..t prioM.
niawun-i.twufi ...cnpuo. .u.
!f. 1,!I3 r.BB.rlvi.u .....,
e tw B.IW..A Tw.lflh ABdThlrtM.U ill.
riPERIIANar.n AND CrUOLSTZItEB,
iMMrtnAAl DwUrl.
fnacn aid AHiiioii rAMUBAJomoi
nrHouriiroooDi.
, math at. W..I, b.t. D .ad M !.,
f.tl Wmtimi, p. c
BT UEl'UIIITOUY,
.TBI! IilrMllxIWMa TUiUtAlltit r.r-
Olt PAINTimifitmuSS'N ANtAMEB-
lUAIf UURUUOS, LNUBAYlnUS.
rUOTOOUAFIIS AND
MTHOOKAPIISt '
ARTlaTM MATWHfAf-W
f.llklBd.l
STZncosoorEs anu stebeosoopio
VIEWS)
n.9Utmfl
"eooebs1 anoUFa ur sotji.ptube,
f. bkikk ... ... ..,. .-. ...Ik. hl.i.l...'
Palnti, pill, Ac
BUILDERS, CONTRACTORS.
ArUkllo. aiUal t, mr ito.k al
PAINTS. 011,8,, qMSS. &...
WklahlAaatartuapMlAl IaAmwaaU faraaikv
Ala. AuU. la
o... ou. tfv.S.K'i,2i'. '""
fo. 310 0alraai.tad M UataUTaraaa 'bL
tlilkaad i.t.aik tu.. aadl ftaula &"; M
PtnUitry, "
. T
1 JlS UtiiMhtuattt Avibvii
atai roartMBtti ttva,
Iallappar atdlowar HUUlbt......B49
laglaapparor lOwariiU.M.,,..'.: 1
Partial aaia froB.......i....iO W 14
BitracUaa by lbaalpargM.M.t 19
ra'ttf'
rrilEBM0METEn3iPlj,rtT. KINDS,
tn great varktyijuiljrt'ctived.. flole
Agentt for", Woiiruff'tlpitent porlaili.
JJarokttrr, th (( n ftte.y
Optician, near National Hotel,
n-u
ItatBatUa, Paaa Parwau, Parlor Biatkota, fll
Ura AlatU, Crd, TtiiaUaad Htllt, tad A
gaaartlaad aonplaia aaiortmaatof
ararytblailBoarflaa. Black,
Waiaal aad Ollt Oval aad
tqaaltrlaiaraPraraaa,
dHlt-tf HMIT1I a MTRONU,
HI WIIB W B(S WI, IUI ID U lllllll
BpeoUt Hotlce.
rpf-TlinWRRD PAHILY FA.
lr7 . TOR1TI (that ih Uad f all othar IIW
IRO HArillRKII It aa a Blraltbt Vaadlai
makMibBlaatlI.kUUha1lka both aid;
la P9 ) npl that a btld ni 4rataad lit bo
light raaalaf that aaaraaly aay t ffrt la rtqalrrd
toaaapit ia aaaiina, in iiaapaaiaoi pariorniag
th g raaioat yartaty af work
Tka Waad an awardad rlralFHta
rttP1ltalbpaH
Bipoallloala lfi lllakoat HAdaland Diploma
Apaarjaaa laaltiaU. Raw York, IMwialao. Oold
Kadal at Marylaad WatllaU, a 111 mora, IBub, .Tr
all oakor maablat. . ,
ina a i
a old
lntaartbofifatbtilM.thlaforSm(tr
aboald aot fall to aaantt tba WBXD
i:
or parahtajBi aay olhara.
Id laitailraaata of aio par moalb by
OORgUCU a, I)R YAUOUAlf,
. , . . . . ' ttkirt,
i f p!1 If f , Bat Paaiiylaaala araaaa tad D at. ,
av?B merimii rnMniMvia nw
lrV7 TRAOT ur MlATaarMtrat aMaoay
aadaoavaalaaoala boatklag tad axaallaaa
laaooklag Koaa taaalaa wllhoai tbaalttttaa
ofWroaLlabti, th laranlor. aad of Mtx VatUa
kaffar, dalagtt.
aa.t" aLB1WJ B0J"v.
HI Broadway, Raw fori.
jaai-mwir
WEf OIL, wltb hypo-pboapblto of LIB, a
graat lBprojma 1 1 nada wltk t h bt all k bowb.
apMOLLRIl'g HOUWKCltAlf COD
KX? Urar oil la laaa abjaatUaahla to tk itat
aad traall. Il It taorvratdllr takaa by da) Iaa t par
aoat aad ablldraa. la aar ally aaatmlltWd,
aadUpTvdBailraof mora In Modi tl baaall tbtR
tbrkladBf all ar. "
Dr J. Marloa llna,atyrt "For yaarg f
btdglraaaptbaaaaaf Ood Lltar Oil altajalbart
bal alaoonyatltlloB waacallaJ by Dr. Rayraio
PaUrMollar'aCod Llrar Oil, I btra prMrlVd It
almoat daily, aad batMTary rata to bprftly
io'dby Dragglita.
kpll UwSm
kvrsi pnosTii ATiun ruD out..
kv Tlalaal pariatlraa, aaiUaa. aallTaktat
iltaUriac. AAA UaaAlaf kara ka Ik.lr lap.
Tk.aLkaaa.alaafarb.parlAaaaAUatlka.a.1
wtp laaaratkamlat, daatroplka Utlla Iraatth
tkal lleaaaa baa lafl Lkaa.
Drapaptlaa laataa, of daalaff Ikanaalt.a wltk
apaon alia. alaM. aalralalk. Jalap, aad alkar
Bo.tf.l .Bill.. lira. Ian tlili JI...H I.
..divi.Miv.i,biv.r.Tika.:.v.r.',ViiA.:
aah oittara, . .
rtraa or Pllloaa hablU, Itttaid ofthrowltg
Ibkwbologlaadalar trtUmlatoa tauofiaorbld
a'li ?.U i tTllh "'i PoImb, aak rallaf. aad
. Tl i 7 wi.ai wi u waniaoB
labia altaraUat apa tba dlaordarad lltar
ad tttiraiy btrnlata. .
TrataUraby laid aBdararala1aaTlalbanA.ua
Iaa of aa agrooabl aoiraatlr. which proUcit
thtBrranthaoflUracUftfBaltrfronaaaalak"
a , aad f rata tba dtatarblag IbIibm f
abaataa af Uajarator. aad baag of watar
tba wak aad ttoblltutad foal tkalr aUaaath r-
t coaaeltBtUaaiy racaaaaaaad iafad,
labaallk. aLlka aa-J ..ilu.11
Tkaralt aat k UyTtowa, or aattlaaMBi aa Ih
i ''?- wr i la hot racaltal aa a
fcill",'il JwH'-aW ifogard agalaaiapl"
dtBlaai aad, la ihoit, waaaorar tbor lalaiailU
gaae. praoaa. aad mbbob taaaa, HaaUtlar'a
far w blab, ta ih wholoraaitef pbarBacT. ikara
UboaabiUUUoraqaiTBlaaV.T aW-Jt
3-IWKKTUlAilTI ABO WIVKB.
Prattkila Papliihing Company.
I iB RMS PVBLISHIBa OOMPAlfY.-A
. , LIto Rok-Sior ta aa taxpaUd pla
i"lV botWMB Ooatraaa aad tba rag lag Tlbar
11 Faaaafltaaia araaaa.
A"i)T.H,A?.J.?V0ICBA.tP TnOBB BBWARD
RplBdliOhrBoor Oraat, Llaaola. Wah
ltgtot. A,, at 0ld Prlaaa, atHOPRIfll', 141
faaaarlyaala iniia,
WRi7ttTll;ORaBE-BCnO0L.CLAB
r.J.ICAL.Law, Madlcat aid BlacalUaaaaa
BoikatlAUCTJOJf PRICES, at tl "
7AAVKUV BOOK-ITORB.
t u uopkiub.
JOBBAOIlTf WARTED,
EAaotbrr,arrltylofth Horn Phyilalaa,
VI' L"i f StllKII. OllTB LogaB,
alkTraia, At..a( liOPKlKb''
lal riaiylTaala avtaaa.
GBIAT BABaAIMr-THRll BDP1BI01
IHOW.OASErl, aod tt aaw. Call at lb
flawBOOK-BTURR. lil PoaaaylraaH arVata"
batwMa flrtt aad Booadttru,aar tba CapltoL
OA TBORODQHLY COMPBTBRT AHD L1VB
J AOBRTB WASTED al 11 PaaaiyUaala
LAW AND MEDICAL BOOKS.
A tarra lAaalaa laal la. ! .! al ilftf T
PltCEflat IbaYRAHRLia BOOK-ITOHE.
Lf al Cap, RoU aid It parlor Trtaab Paper. Ea
V1apB, Aa. A larga atiortcaaai, AH al wkl
ala prlea. Trad aapplUd at 141 P aaaylf ttlt
artana, r nkss-tf
B1at.1i: 33ooljef.
A larga Hock Jut raoalTod,
Alao ttporlor
IBr, MDCILAQI, C0PT1K0 PlUtlS, Ac,
By lb
YBAHKLIR PDBLUHIHO C0MPAHY,
BbW U U1 f aaaaylTaBlA araaaa.
A DIDLEINEVEUT FAMILY.
il'&TOl? Ill Uf '"i " Bta4l-f ' tnm
OOLD rXICEB,
At tk piAtT-anr boocttorb.
1870T
alt Ton nit,
Amnlkav ! fall a.n.1. .1 ViniTiiii. n.
abi mid-ii p.rr.Kr'. ,rir"Vk; traia
appiia aj a itrg diaaoaai.
faliLfij"poBLiHaa compary.
Bb If lJl PotatrlraaU aratao.
Wood tad Coil.
Cumberland coal-amoetbd ir qdali.
ti to talubl forrtmlly, Uanlag aad blak
tBllh parpoMt, fr aaia at lb lowaai poaalbla
rata for caah. OBuei roar-aad.a half atraal aad
apri-lio
vapvairotsBAaa ruiiiia aixia Btroai,
a. L. laiHirr.
COAL AND WOOD.
JAUBB '.OLlAflajr. tUacttaor to 01. too a It
IfaaBiUatrt wharf.bfalaaa 1 laforn hU
amaraaa fiiaada aadiaaUaaara lb a I ha la sow
raparad to fa fa It h, at law it narktt rtUa, iba
.J?'. "."? ". ?. " tt M la lb paatt
Qaltk aalaaaad bmII prIU" aadaal bay for
aahoaly, aadra at ararr amtll tdratoa, ny
rraa la f utar will ba atrlaUy caah.
Will idtka a PfolaUr ( anpplf lagdatlail fron
b aaatal at a tAh tdraatr tttr aotl
Ordtn by nail will racelT prompt attanttoB.
JAMEa ULIAIOR.'
aplA-tf 0 atrtatwbarf. WaablBgUa" D. C.
WOOD AND COAL.
AT HEDUCED PBICES,
. ntrlag baotblof TktDut J. Oalt lha Btaaa, Raw
MkU.rWUf baranlb-atralwkarr.I am aawpra.
parad to raralib Waod aad Coal t alTklad ttlbt
follwlag law prlaaa i
Plna Wood.laaiff, pr rd. EMM
aaiB4oriaa,
par com , m............ T. Oil
Oak Wood, itwidla 3 or pltctk
..Janlll n....l an
lUatorp- Wood, laag ., B SO
LlBdllaar Wood, 1 ulaaaa, aawad
aadiPllltPir cord.......... ...t 1,50
Alao. VIoAllwc Wood 1m bnatdUa.
IJeplagby atrial alUtilaa to baHaaaa to ratal t
A liberal pair a aaa a. Offloa 1) PaaayUaaa
areata. btweea Twelfth aid Thlrtaeatb tlru(
wwi wibibb n u,,a jaamtv wwai
tad at 11111. faot of aaLb ilraal
a. r. uvufiB.
baiwata Twel
!'
T DM BIB. WOUD AID COAL.
LjkaaaVtUay Cotl, gg aad tUof.lOpr loa.
Whit Aah. f c atd aUra f per Ua.
aad AthRal Cotl ,...H I par Ua,
Ecai EiUtw AkbdU
JOHN R. AEEIBOH,
llEAI E8TAT1Q AGENT,
, rifiliWaalaait tad Pkuyl-kBlTo.
' CapIUIHUU n
ICQOIOlBTJILD.Vd LOTB, Capitol RlUfag
lo3l(liALr5lX'kU VtltlK lUWTtfl
Bi.rtraU Their ahtUarad aargla with aaVara
vJslzfriiESr o rw, bibi tad
ld4UrabaoraatrafCllbafr,a4Uiya
af traa Marriaaw-wltC aaalUry aldKr Ik? wi
tra I aay war a atttod far BaiAnewIl bairalBaAT
HV.'rXLBiasldavlvPM Addr, HOWARD
ASBOOIATIUJIb Roe P.ThW.lpliU, PWa'-
" JbITIbB
, ajiivaiaiaf auinw g i, u gi II, i,w til
alpflya1arBokal'lhaday,laladlar1Pbyala
?fi W'Vt I11 PbTBlaiat'llHra Loita'a
'Btblji tht loaa.,1' Mark Twala,'" ,TBar.
mmt a SBBaWU
A RARE OPPORTnillTT PORA YEW DAYR,
b AITBR TRAIIKLIV BOObBTOUR. lal
Poaaaylraala traa a a, la parchta Booka aad
Btalloaorr al QuLdVRICSS. Jaal ratTd. Ib
Nv Yorktal) R)toHprcat, aard.
aiia. aiaaiBi uoi..t , apar a
flMWftod... .. ipereotL
Dak Waod.w...,,..,!, Tparaurd
riaa Waod, aawad aad eplll. . . fpareord.
Oak W, sawed aad apllt. .. iparaord.
wliarf Dopoi aad Btaam Mill,
Brtaab Tar J yuiai..VuI ' "VIS tratl EaiL
aihW t" TU1U T" ud WUtk lt,JUlU
WUBIR6T01I riCTI 1RD UPEKlllORf.
IRTBRRAL RBTRROR RRCBtPTB fttUi
JiTwir tannftAi 10
TnR rmldent will probkblr Imys Wu'
Icgtoa oa Tharnday for a ,trtp iNorth. Rod
will u Abient noUI tbg folldwlni Monday.
Mayor Dowrr bki Inflaento wlih Coo-
creii. bat tome how or otbet ho' tripped Dp
when ha tried to prevent the con lr mat loo ef
fllilCB if, JlaOOIin.
Th Jlooae Commtttee on rclflc RallroAdi
will, drf FrliA, clre a flntl hearlDg to thi
friend: ma opponent of the bill for the
tranaOonUncntal Bail road Com pari y.
Nayiowal Theater. Tho-"nedL!thl7
drew r booie IajI dLcU ertn better that,
npon Ihe opemnj sight of .the piece. Th
t'mj wui do repeAiea lo-nifff l.
DtrDTT CoMMiisiORRR Dououu Tester
day rtcelred the ud lnttUlgtnce of the md-'
Hen death of hie jonoareit child .at Erie. Pa.,
and left here laif BYenlof for hie home at
that tjlaca. '
Trh aptrrroor TtRCRrrTOir of Mri.Orant
yeiterdaywat wtl Attended. Ur. Admiral
DAhlg reo, Mn. Or. fiharpe. Mr. Crtdwell,
aod MUi Cox aialdted Mre. Ormt to reeelT
Inj. m i
It was nnuoBSDjesterdA that Air. Weit,
lha chief cleik of the Treat ury, had been
remoTed. The eame authority atf ned the
place to Ur. FarofU. now of the Internal
lUrenne D arete, or to Mn ii II. Bitllli.
Mayor Bower baa inch powerfol loltaence
ttUh Coognii. Bat It waa not powerful
enoah to prevent the paeease of the Market.
honee bill, which he fonsht like a titer.
We really pltr Mayor Bowen for hie maoy
defeat..
Tna Cabikrt beiiiok yeiterdAy laated
from noon nntll after 3 o'clock, the subject
matter belDf prtnelpalljlo reference to tht
Wlnnepeg trooblee and the expected TenUn
demonitratlone. Tho probability of lerloie
tronblee with the Indians waa dlacuiied at
length.
A brother of the late Captain Wllllami.
of the Oneida, wae al the Navy Department
jeilerday for the parpoae o( eettllas tho ac
coinU of the Utter. Secretary Bobeeonhai
detlded nottOaUettpttror ralwtbe Oneida.
fine will be eold aa Bhe id. offer baring
Already been knade for tht wreclc,
TtrariRTTor Trtanry clerte who weot
WeP eornc week itnce. In charge of legal
teddtrf and fraetlotjal enrrency are expected
back thallntof nulttk.1 Amo&f theat
are Mr, E. aTUrtleit.r prtrale eecrcUry or
Secretary Bontwell, and Mr. E. O. Qrarei,
chief clerk or the United SUtee Treaaarer'a
offlee,
Natal Ordrra. The following naval
order wen luned yeaUrdayt Ordered
Mter George J, Mitchell, to ajgnal dot at
Waiblngtoni XdiIiti Perry Oant. to dnly In
the north iquadron of ihe raclflo coat Tbt
order or Lteat. Com. Charlee McGregor to
tgnal duty have been revoked, and he I
ordered to doty at tht Naval Obt ervatory.
CoWMtaainwcw Datiao ivao tww4 xrH
loitrnctlona td rectlfltri and wholesale lienor
dealers reipectlng the manner In which they
most keep the new form of book recently
prescribed for their bnalneM. Revenue offi
cer, are required to rigidly insist npon tht
parties relented to keeping their accounts
as prescribed, and neglect will lay parties
liable to prosecution.
Admiral Poor has notified the Navy
Department of his visit to Santiago da Cuba,
and states that he has aUlafactorlly adj dated
the, accounts or the late, eooinl, A, E. f hll
Ups. at that port, andrnpetie that tht trou
ble between the8panlh authorities and
FblUlpe wal not of such a character aa to
prevent his returning to the place.
Deputy CouKisiiOnxaGtTEX, la charge
of the division or distilled splrlu, Internal
revenue bureau, left here yesterday morn
lag for SprtDgfteld, Mass., for the purpose of
examining the gin distilleries In that locality,
the manufacturers having complained that
they canuot tarry on their business under
the regulation prescribed for tht govern
ment of whUkydUtUlerlea. lie will report
what modification, If any, are necessary.
Oasb ih Tna Trraicry. The coin bal
aoceof the Treasury Department Is I114
o81.809.SI, of which amount ttt.S6,000 Is
for coin certificates. Tht earreacy balance
Is $8,303.0.7.43) thocgh the cash on hand
will be considerably reduced oefore the end
of the month by payments authorised by the
deficiency bill which recently passed, and
under which large amounts are daily dis
bursed by the Department.
Taa Pxbsidekt ok Groroia The Presi
dent to-day expressed rlmseir freely to his
visitors upon the subject of reconstruction In
Georgia. He regards the amendment sub
mitted by Senator William as the best solu
tion of the question, and expressed a hope
that a settlement might be made with that
for a basis. lie Is very detlront that this
question shall be settled at an early day,
not alone for the sake of the people of Geor
gia, but for tht sake of the Republican party
as well. TKiuA. Cor JV. T. Thnu, SCO.
I r in. ah Opera. The opera troupe, which
will comraeaee a brief season at Wail's
Opera House on Thursday evening, poe-
sessee many arlUUt of recognized ability,
many of whom have been heard in our city
before. Blguor Brlguoll, who has the direc
tion or the company, has alwaye been ac
knowledged to possess the "sweetest1 tenor
which has been listened to within the mem
ory or the present generation, and though
he Is unconscionably lasy, yet he can slog.
The sale or tickets will commence this morn
ing at Ellis muslo store
A Corporal Work or M sect. It has
been the custom of the Navy Department
ror hal r a century or mora to pay the funeral
expenses of Its deceased officer, anil re
cently the bill of an undertaker In this city
was presented to the Secretary or the Navy
ror service, Ac, rendered In Interring an
officer of high rank and who was reputed to
be wealthy at the time of hie demise. The
second comptroller decided the claim should
be paid, but the fourth auditor positively de
clined to audit the account, and so it was
referred back to Secretary Itobeson, who
directed the navy paymaster to liquidate the
undertaker's account.
Tun I'usuo ScnooL Bat. The House
Committee on the District or Columbia yes
terday considered the bill to provide ror a
uniform system of public schools In tht Dis
trict, and discussed the same at some leagtb.
The only amendment adopted waa one pro
viding (hat three fourths of the amount
necessary for the support o( the schools
should be raised by taxation In the District,
ana int otter fourth be pud by the uovero
jeet. The bi w,l come np again at the
next meeting, wben'A.- E,- Newton will ex
plain o the coMmUUeMIie necessity ror the
TtAllA.Q'Anr'tr.a Mil . r
a i" w.w aat vu vf u.
ErrROT or trr Leoal Trader Decision.
The President Is anxious to have the Supreme
ixKrecDaogo us a ecu ion on the lejral ten
der question, as he Is or the opinion that
nnder that decision those soldiers and sailors
who were paid paper money between the
rut in me vaine or gold and the enactment
of the legal tender act. will have a Hunt to
demand tht difference between the value of
paper ana gold on what they then received.
lit estimates that tht total difference In the
value of the soldiers and saliors pay dur
ing that time at one hundred thousand dot
Ian j but It cannot amount to that sum.
The Choral Bociryy'r Coecrrt, Tht
concert to be given by this society at Lincoln
hall on Saturday night next U quite the
talk among musical people, and a large
number of ticket have already been eold.
The object of the society In placlog the
.tickets at sneh a low figure Is to bring the
price of admission within tht reach of all,
thereby enabling even those of moderate
means to enjoy superior mule at minimum
cost. A number of soloists have been en
gaged to add to the attractiveness of the
concert, and It Is Intended by the mnstcat
director that this ihall be th concert of tho
season.
Tna Motrmskt or Taoors.--Five com
pm.es of the Seventeenth Infantry, recently
on duty at Camp Grant, Richmond, passed
through this city yesterday en route for
Sioux city, Iowa, to which point the regi
ment has been ordered. They were under
the command of Major It. E. A. Crofton.
Foar more companies of the same regiment
are now en route from Raleigh, North Car
olina. The remaining company, on duty at
Camp Grant, will be promptly relieved by a
company of the Fourth United Stalee artil
lery from Fort MclTenry, and Join without
delay the balance or the regiment. The
Fourteenth United SUtee Infantry, scattered
through Kentucky and Tennessee, will be
hastened forward by tho quickest means.
It Is believed In official quarters that the In
dians are advised of the great reduction of
our army and the scattered condition of the
forces, aod that the threatened outbreak Is
Indicative of their cunning to take advan
tage of every means In their power to op
press the frontier lettlers. The troops at
the command of General Hancock will, tt Is
believed, be Judiciously stationed.
Tbr Status or a Cocrtry as Arracma
American Cow sum to bar Located. In
the Bopreme Court of the United Slates yes
terday the case of J, J. Maaoney against the
United BUte was decided. The claimant
was a consul at Algiers from 1154 to 1850,
and return log to this country In 1863, he
brought suit to recover his salary, which the
State Department had declined to pay,
claiming that since Algiers became a pro
vince of France, the section of 1860 giving a
fixed salary to consuls there aid not apply
The Court of Claims found for the Govern
ment, holding that the csaoged condition of
Algiers rendered the art of Congress fixing
tba salary Inoperative for want of a proper
anbject. A law reUtlng to Algiers as a part
of the Bourbon Pwers did not mset the con
dition of Algiers as a province of France.
This court affirmed the Judgment or the
Court of Claim.
Persaaal.
Qtatrtl Frank BUlr wa oa th Boor of lb
Kouae-of BtpraiaataUvM rtiUrday and was
varmlr greet d by th member of both pollt-
bai partial,
ItUikld that LltuUnaat Oorraor Wood
fcrd rttlfa the editorship of the. Brook
lro Vnfw, and Theodore TUtoa ued
him.
Mr. and Mr. Floreaee sail for Europe Msr
It They will retnra la the fall with a aw
phjr, wrlttta for then by Tom Taylor.
aob rt QomIo Zlarptr, the alor propri
etor of the attysbargSf4Fad 5fiaW,dlad at
hit mIdDelaGUyiburcoa Utt Saturday,
Bob. Oaslua M. Clay hsa Bi"a aphla retl-
deiee In Newark, N. Ji aod ha gene to Tonk
ra,N.Y., tollra.
Jbhn Ruiitll Young aew paper Is to be
allad the 8ndW, aad will appear oa the lit
of May.
Br. aad Mr. Scott 8lddonaw.Il la feturt
make Italy home at Uartford, Oeaa,
Ex-city Judge Adrata D.RuiialldUd iud
deilyytiUrdtymorolof, la New York.
Mr. Jama II. Uaakatt li playlag " FaUtalY"
ror th benefit of the merry wive of OhUaio.
Tht amount of peraoaal property of the late
Qterf e Peabody, aa retorned to the eourt of
Eofland. amount to four naauraa inouitaa
pouada, Th whole amount la thl aouatry la
aot ytl made public, aa th xutora hay aot
yat takaa oat JetUra, except ta tbt Stat of
Maaiaehuistta.
Ilea. Portar Shtldou, New York! Oorg Vf
Darti. U. B.A.i W.D.Shtiatr.U. S. N.lDo.'
mlSfoKult, Uabai W, J, Ilaraatt, U. S. N.
Uod. Jacob A.Wrturtt, Ex-Mayor ef Nw
TorkD, Eenaldy, U. S, N Ilea. OU Nor
roca, exMyor of BcitoniO. A. Bicknell, TJ.
S. N. 8. O. Dogtrl, New Totk Frtoili h.
Swann.U, S. N. John EUli, Doitoo, Man.f
UuoUogtoB Smith, V. S.N.t Hon. Jam X,
aibaoo,TlrElaU,aBtlJ. 1L Thompoa,UUla
borough, Ohio, ar at th Ebbitt livuie.
Preildaat Oraat la aald to be agollatlDf
forth parehas of the "Bartholomew Tami
la Prlaee Qeorg' county, Md., near th Bl-.
trlct line. It la oa of Ih &at country place
la Maryland, and, If he buy tt, th President
wlB occupy It aa a aammcr rtsldcoae.
TH HtrarUael Trial.
Ia the McFarlaad trial ycatarday, Dr. Tasc
wa agala examlaed aad taatlflad to th Irra
tional tsaaaar of th prlaoaar, During th
tzsmlaatloo th wlta aald hewa called
forth dfanc, aad Ustlfiad for th proatau
tloa. II also testified la th Ohamhcr as,
aad said that Chamber waa aot laaan.
Gbambar aald he had triumphed ever all th
doctors bat the wltacss.
ur. raraoas, pnystsian to tna new xora
OltytiuaatU Asylum, testified that lath
itUidii that bad already bteo adduced, h
aheuld eerUlalydcaa theprlaonar lasana al
lb tin ef tk shooting.
Or. UtmBtoad, formerly lurgcoa general of
lb army. ttiUdaa that h found th prisoner
of a highly axtltabl tmpramot,
Th dcatn of Judge ltuccall wa thtn an
noaascd.and la raipect to hta memory th
court adjourned uot.1 to-day.
Ilr llammoad will to-day b xamlnd at
still greater length aa to the definition of tn
atalty, Ac.
Soicidr er a Bor. A suicide of a most
unaccountable character took place on Sat
urday last at the Telegraph flour mills of
Messrs. 8aver A Anderson, at tht north
east corner of President and Fawn streeUf
A lad, aged lese than fifteen years, an em-
flajeeoftbe mill, named Tbomaa Henry
lopp. was found dead on lha second floor
of the balldlng, la the room known a the
"mixing" room. When discovered by the
foreman of the mill, a little before one
o'clock, he was hanging to a door-latch by a
twine string, such as 1 used to lie grain
bags. Ill knees and one band touched the
floor, and if he had stood ap strangulation
could not have been effected. Ilia body was
thrown forward, aa If there was a predeten
tninatloa to end his existence. The act was
Committed during th absence of everybody
about the mill, at the time when all had
gone to dinner. ,Corouer Carr " .Id an In
oneit. It waa In evidence that his em-
ployers regarded him as a good natured anU
pieaaau. dot. no waa iaa uvtitcu auum
quarter of an hour after twelve o'clock, aod
the aoDCArance of his ttasket. conUlntnt his
dinner, eviaencea tna no naa pariaaea o.
tome thin. There BDDcared to be no cause
for the act, though It wa suted that he ap-
pearea to do greauy cxerciiea at toe tragical
end of the Mann family, with whom he was
well acquainted, being less cheerful than
usual, ills brother aUtea that bo went to
bed a usual on rrlday nignt, a nine alter
nine o'clock. The Jury rendered a verdict
of "suicide by banging." Tho body, la
ir.anr-f.f rUarffent Jar. of the eastern dla-
trlct, wae taken to the residence ot his
Bitumen SnlprUtlth.
The floword laTeallRalloB Letter
fretm Uemeral Deratem.
The Committee on Education and Labor, la
the Howard InrestlgaUon yesterday, con
cluded tht examination of II. M. Mantey,
freed man's burean arent at Rlehmnni. In r.
latlon to his having pnrcbued $10,000 of the
rim congregational church bonds. Rev.
Byron Sunderland, one or the tint tee of tht
Untverilly, waa next called, and testified ae
to lha operations of a committee of which
he waa a member, appointed by tbt trustees,
to Investigate the rautt of the fait of the
nospital walls.
Thld committee made a vcrv thoronrh ex.
amlnatton of the material, and were unable
to agree upon a report. Subsequently an-
outer committee was appointed which made
a report, but no report had ever been made by
the original committee. Xu Sunderland was
directed to produce the papers In connection
with this Investigation ror the use of tka
committee. Mr, Simon Wolf, register of
deeds, was alao before the committee, with
coplea of the record of his office in relation
to certain transfers of University property.
The following letter from Generat II. V.
Boynton wasTtad to the committee and laid
over for future refers ncei
Wiivrtarow, D 0.,
aSohi. a. m .ernfii. vtat
Sdneatton mnd Labor,
mi si llarlof bean charged bafor member
oi roar vomnmi, ana in an in nawiptr
which tha tndlaeraat friend a afrianarai if
ardhar bacaabl toraaah, wltb Instigating
th present InTaatlgatloa Into tba affairs of
the Vrdmn's Bureau, and with hating
brgua It bylttttr toth Cincinnati Ottntt,
tl.Wl.AU a.A.l.l aaia aal.l ....
" invwuKu. a .aiu, uj uiuwr ano.
tlftt than a dralr to furnlsa news, I and
myself eompallcd to bring those letters to the
attention of th committee, leaf tha I r refit.
Urltlts mentioned In thm mla-htnot other.
wit bimlatd, thus enabling: the parties
thee Utters had beau found untru.
I Inclose eoolcsor such as 1 har
I Inclose eoplasof auen as I hare at hand
relating principally to Irrtgulsrltlea
tune- orinemaiir io lrreauiarinaa is tnta
District, aad will obtain others setting forth
facta conecrnlng th bounty frauda la Keo
tatkyend rcancis and tk planUtloa spao
altUona of th preisat adjutant g aaeral ofth
bureau la North Carolina a abort tlm pre
vious to hla being appolnled flnasolal agent or
lioward unlrertlly. Theea letters war all
w mi en linger apcciai int'ruciions irom in
offlca whleh I rtprteent to preeent sneh alat.
ment ottbet atTtlrt as too Id b substantia
ted without regard to tba parties corner nod,
aod hence thay weranot lb outgrowth of any
ocrtonaldliDuta.
Th testimony bfor your eommltt has
already shown la th iktreat caaaaer that
neither tba church eharaad with loeltlaa roar
Infcctlgatlon, aor IU pastor, bad any knowl
edge oi ma natter nntii it appaaraa lata
ewepapaia.
As to my owa
al tka a lab a a haw t
1. That Mr. Waod atteanUd ta havaanln.
veittgatloa Into th real aifata traaiactloai of
in oureau in tnia iiiiirict la juareb. 1ISS,
three moatho bafor 1 erer wroU a word con
cern I oc aar of tbeai.
X, That Judg LiBwrenee, of Ohio, enetklag
of lb Unlrarelly, declared, la a epeech Id tba
House of Kepratentatlreoo theltn of April,
ises.that "It was a mistaken application ef
iiiuiioioi u. iiiNDi, auru io inn.
tilbuUanr nortlonof them toaueh aa lnatitn.
Uoat" aad that "th Jaw authorlilng th Com
mlaaloaer to aid In cducatlog colored youth
oerar eontamplatad such an application of
money aa ha been mad to th Howard Uat-
a A all AAA I, nniBII. IIDD .B UODHBIll D
Triadmia'i Affalrt. la lha earn itahaia. an.
noancu 9 taaj iiouaa ion ma uonaptroucr 01
the law to allow th very kind o( payBcats
dow omnlalnad of. aad whleh have tinea haat,
made, although the Mouse at tha tlm re-
iuhq ia in mi laiDDniT una ihp n m ii
Bhenka.
4. That Mr.MeNcdy.of Illinois, la debet
oa th list of March last,madath Identical
sa erg v qun,frnip uawara UBirerilir BOW
preferred by Mr. Wood.
It Is also tru that th eharre about the
harsh bonds, aad tboa or h VawagMea'e
(ihrletlaa Aoeoelatlon, waa flrat prlalaj la
Eaatcra nearepaper, aad bo word or Ua of It
eame from tna.
it la farther true tbat'Repabiioaa mem
bers of two eommltteea of Congress hay here
tofore satisfied themselves by Inrestlgatloa of
th eilitene ef som of th lirearnlarltlaa
charged, and most of them, so far aa the Dis
trict leoonceraoa, oar oeaa a matter 01 com
mon notoriety for over a year.
It Is hardly necessary to aay that X do net
furnish legal opinion to Judg Lawraeor
to th Comptroller of the Treasury. With
Mr. MaNeafy, X bare nerer to this day ei
cheated a word or message of aay character,
X bar never approached aay member of Cob-
rraaa w,ib a raquaat to dot eonnm oi
nveitlgatloa into th matters bow pending.
I never mat Mr. Wood In dt Ufa. tad oerar
a i banged atmesssg of any kind with hint
anttl after h had received tholaturof Oca.
Howard. Inviting- aa laveitlgttlon. tad had
lafotBed the Speaker that he de aired to mak
bis personal atplanatloo aad had rUca to try
and secure tha floor for th purpoa. Up to
tbU point 1 had not received an Intimation
from anv Quarter that Mr. Wood waa nrenarad
t aapos th affalra of th bureau. Aftr
havlag failed to obtala th floor, he was In
formed by Republican members that the Cla
Innatl Ottiu had printed som letters about
Howard University affaire. Atthls Mr, Wood
lattart. I replied that aa they wereprlated aod
nubile property. X bad no objection, bat be
mueaanaeraiBDa mat wnuat oiiva tnam
antbla of nroof. all of Uea. Iloward'a f rlaada
attributed them to prsontl spit, aad de
nounced than aa fait. I did not Mr.
Wood's charges at presented till I read thcu
la the newipapacs. Sine, having beo sum
BBoaadaa a wllaaaa. I have. In eomtnnn with
other wltacssaa, aaswsrcd sush preliminary
quMuuBi aa iaa aaaai lor tna proavouiioa
aa pui w abw.
And now. tinea tha harre ao wldal alraa,
latad by Uaral Howard' frleade hav mado
It Bcececary.ln salf-dafae and self vlndlca-
lion. bob Borraionuni aimior to mm ao
barge that cannot be sustained, X daalr to
ay to you that, o far aa Mr. Wood' charge
cover any of th ground of my itUere, or
whrvr my letters or th la formation at my
aommand cover other matter than hla ahar-aa
and la many polata they da I hold myself
ready to furnish your commute th means of
substantiating the material points Involved,
in to tnat ana win ieo turn iaa tna laeie ia
ay possession to th counsel for th piosecu-
Ifery respectfully, h.y. SOtrtor,
Arehblsbep flpaldlai'e Mtler
The Paris Jfimdi publishes Archblshoo
paiaiog a icuer to lao oisnop oi urieans,
already referred tolnacabletelerTam. Tha
-..!- ... ..l ..-. n, .
following form tbt material passagea of It i
"la tha Utter," Archbishop Bpaldlageaye,
"which yourOreoeb wrltun io lb Arch-
aunop or juaui.es you aom aa nooor ror
wnicnitis impossini ror meto taaaa you.
You quota In maay pltcee a poafaidtivai, which,
la eoBeert wltb maay of nr vaaerabla col
laaauaa. I bal la red It mvdutv ta nrtitnl ta lha
aouoell at a period when th quactloa of Pod
lineal Infallibility wai far from th degree of
maturity at which it has now arrived. Wkll
many bishops very devoted to the Holy Uee
still doubt the opportuneness of Introducing
tbla queetloa, w ask la our Mifulaftim that it
badcfioedina maaacrwhleb would barmoa
It all sacmber of th august assembly.
Btllul your eltatloaa are ao arranaed that
your reader must euppoeeu aa sottlrary If
pdiiu ta uiiui.wiiiii piaeeaii nwjwni. uduii.
Ia our project of dednllloa It le said that w
lotlmately unit th InfalllblUty of th Horn an
Pontiff with th Infallibility of th Church,
and w shall preieat tka first ae th sons
nuaaaa aad eorolltrvof Drlmaar. from whanea
it follows that It lneludcs and acknowledge
nootnerat least to iaa opportunity oi taic
daSnltloai and we are eonscquaatly ranked In
watt certain journal are ptaaiau io tan aaa
onaoaltlan af tha council.
'It I tru that yourOrtc found our op.
doiiiiod not uiuDi.niii- aamuau. iiu aiur
mnlovlnr our nroleet all throurh vour latter.
"I '!a.r..u...'ai .A a- .A." .1 .'
job put it aaiuw ,i iaa au in in a am a way a
u.aleia matter Io re-Jetted. This coursa la ua.
doabtedly vary llatlarlng to us, but tt does not
Era aut jvur uih irun lauimi hi iu !'
efot youth part of auktttarlei, which w
daalra to ranudlata.
'lt la very wrong that w should bemad
to pass as opposed to a declaration of the
f sacral beltefof tha Church la regard to the
o fallibility of th Vicar or Jeeus Christ.
Th fifth paragraph of our raffaarieaprsssas
th ftltr of tha signers oa this point in way
which itlaeec It beyond doubt. Weatatatn
our dcflaitloaprojeot that wltlmatly unit
in tBiaiiiwiiiij vi tna iwb.b a ubiih wiin
th infallibility of lb Church, aod we
present th flrtt aa th consequence and
oorollary of Primary. II follows that the
dagattlwa lacluJee aad acknowledges no other
It mite thao th Infallibility ofth Church and
oltb l'tlmary Itself It consequently eh arc
In the alcarncas and ftilty which these prlecl
Dlce bava noisesied from th origin of our
'tttb. W believe, therefore, .bet thla form
of daflolttoo has tha advantage of furnishing
neither to theologians aor tba faithful aay
pretext to plac la doubt and wekkea by their
objections lb decrees of th Soverelgo Pon
tiff, wbosJudgnotought to b aecepUd by
all both tn sheep nod tb lambs with a
niiai reipasi aauiUT a wanoiuaia in an traa
Iraaaralaa." ine ArcuDiiuop proceeds to point out in
what ha dUaenta from Blshon UunanlonD'a
Interpretation of his views. The following
passage, loatcaune mat toe aaoptiou oi toe
dogma of In fallibility Is certain, occurs.
Alrsadythe question of opportunity msy
U considered as etosed, aad w hav every
reason to believe thalwhaa the council win
b called to pronouns ua thadoctrln Itsalf,
It declilonwlll b sustalnsd by that moral
i unanimity which w shall cootiAue to regard
1 as highly dtiUbble,"
TnE NEWS BY CABLES
URCAT IIRITAIV.
Inlerettloa; Dlscuaaloa Kelatlar
ttao Caloalea.
Lordor, April 94 lathe Heuae of Com
mon today lit, Monsel, under eoloaUtsae-
reitry, id tan orders had be seat to Oltowa
to dlabaad th Canadian rlfl'c. H added that
tbOorrnmentwSBtfil deliberating oa Ihe
n iiiver aimeutiiea.
Mr. Robert Torreas moved that a committee
oe appointed to lavestlgat th oOSoial rU
Hens of th Horn Government with the
British eoloatea. UcloiistedlhattheeoloaUa
weregroisly 111 treated, particularly those of
newaiaaaana Australia,
Mr. Eastwlck seconded tha motion, and
urged th tightening of colonial relations, If
Eagland' abdlaalloa of hr authority had left
It possible.
T.oid Bury, la behalf of the Colonies, repu
diated such pretensions. The Colonic war
now really self governed. The system was
voluntary, alastle and durable. XI thought
such tovestlgeUoa would b not only worth
less but mlBshlevous.
Sir O. B. Adctly supported th policy ot th
Government.
Mr. Moeaall hoped th debate would prov
that Eaglsod and th colonies were not ladlf
fcreot to eaeh other. Jjord Ioudoa admitted
that the colonics wer loyal, but h thought
their present rei alio a e with Ih hemeoor
rmat wer uasstlifaetory, aad therefor
b would support th motloafor aafaanlry.
England wae bound to malataU her potltloa
ac a flrst-elais fewer, aad she euld aot do
without her eoloale.
aiadstoa aaccrUd that the Ooverameal
was a unit Io regard to th poller of the eel-
oauiomc. The preeent stat of feeling about
th colonies wae da to th vapid rsUaatloa
f their bonds wilhla the Uat thirty years,
wnaraoy tneyaaagaiaed practical autonomy.
The country would see that If reparetloa
should beeom Bceessery, II would be aeeem
pushed witheuteoavolsiea or violence. Tree
and voluntary contract wae theoalyposslble
bftil for eoatlaued Ualoa. Tho erevlaua
queitloa was then moved to avoid adeelaloa,
ana was agreed to oy u majority.
FRAHCE.
Arrest r Carllata oppeettUm do Ih
Plebiscite.
Pari, April . Aoutabsr of CarllsU r
tuinlac to Prance have been arrested. Several
of their leadere wer tUd oath Spaalsh
frontier.
L f rfise aaaoaa that oa the lx.h of May
aa amnesty for oflaaece against the presa laws
wui o issued.
M . Raspall, chief of th RdUal, has Inacd
a maniresio proaooncior agslasl Ihe fUhU-
tui. ueadrisea eitueos lo remain qolet 1b
ess ofa riot, declaring tbat all must b de
elded by uelrersal BuiTrag, nothlag by vio
lence. The MlalcterlAl circular on the pUbtrtttl
eeasured by many Jonraato because II allude
to tb "Mvfr nn Th hoctllllr to the
plthntiU la thlc elty 1 apparently gaining
grouna.
It wa re marked to-day that th Emreror.
while holding a review, waa coldly received
oy taa tpociatorf.
CODA.
TbeRpaalataaaitaarltr DeBad.
Naw York, April 1.-Tha follow log It a
Key West spUt to th UtrtU t
Th latest news from Havana le to th fft
that Count Valmaseda aad the political Oot
ernor Of Saatlago rcfus to pby order from
th Captain Oeneral and from Madrid.
Theaoveraor of Oastl Oabanaa alao da.
ellaes to receive orders from Oea. Oatbo, who
endeavotvd lAjlakapwaaoaaiOB OI thOfortreSB
yestcrdsy.
Th Spaniards har been routed by the In
surgents rrywhrt. Th dcitroctloa of
property la th OUco VUUc dlstrUt ha ba
Immeaa,
Th Captala Qeoeral waa xpcted to return
to Havana to-day to re-establish the Spaalsh
authority.
npAin,
Madrid, April 10, Brigadier Ocneral
Merelo left Madrid to-day for Oadli ea hi
war to Havana to tak command of th East-
am Department of Onba.
The Jovrntl 01 rwlta says that Prim has
aaaouaeod that th edlfic will b crowaed be
fore the and of May,
Tn Aooea reproaches tb Prim Hlnuur
for th vagueness of his deelaratloaa. Tb
earn ppr say that a call will eooo be Issued
for a meeting of all th monarchlal deputlee
of tb Cortes, aad thoswhoar tired of th
faro fuo, when aa effort will be mad to
ebaog th order oi things.
The -Cat Bf aaaacra la Greece.
LiOBDoa. AprllM. Th Foreign OScepub-
llihcs the eorreipondene In fall relative to
the late massacre In Oreece. The details ar
equally humiliating to the Qraek Ooverameal
and to th British legation aad tha represent,
atlves of other foreign Powers at Athens. .
)LatetTelee;raphle nrevUIe.
Cltliana ef Florence, Italy, hay commenced
a BBoserlptlon for a monument to Saroaarolai
a a pretest agalast the Ecumenical OouaelL
Th Iron brldgactostb Wabaah river at
Tarre Haute, lad., (139' feet long,) was om
plated yesterday, Tht complete th aaw
railroad Una from Ten Haul to St. Louis,
via Vend all a.
A great flood la the upper Mississippi Is U
uadattnc towB and country.
The Natloaal Baak at Auburn, N Y., was
robbed yesterday of 131,000. Throe men en
tcred the bank, and while two eagsged the
attention of the offleltla the third succeeded
In securing the money.
John Ot Poller, president of the Boston
Shoe and Leather Bank, died at Ncwtoa,
Mats , yesterday.
Letters of administration oa the estate of
the lata Anion Burllagam wer yeeterday
granted to hie son, Edward L, Buxllagam.
Th personal property waa swora to ae ex
ceeding 100,000.
Jamec Jeter Phillips ha bea again respited
10 Virginia.
The graves of Confederate dead were deco
rated in Mobile yesterday, Uea, E.O. Le
and othar mad i peach c.
Captain Judklna, of the Ounard line of
tat mere, waa befor a con mitt of th Brtt
Uh Parliament yesterday, advocating oom
pulaory pilotage. ,
Ia the Ecumenical Oouaoll yesterday U
husdted father TOUd With on vote forth
fOBtf Util U d JU4,
A worlds eoagrcs of eheca player will
meet at Baden oa July 11.
Th chip Tamerlane, from uaraaeforlon.
don, foundered at sea oa March nth. The
captain and erew were caved.
Miss Lwl the Amerteao sculp ties lo
Rome, hat received order from th Marquis
of But, th well-know patron of art, for
works from bor chisel.
The colored people of Beraaton, Wilkes-
barre, Wllltameport. Pottsvill. and Uerris
burg, Pa , celebrated th flfteeaU. amodmat
yeeterday.
Tnn Cuhak Brnunoi. A few day ago
throe Cabana, who belonged to a party of b4
Insurgents of the command of Louie Arro
dondo, arrived In New York. They left the
district of Clenraeeo with the Intention ef
Invading the Vuelta AbaJo. The yonng
moil speak In favorable terms of the situa
tion In Cuba, They say one cau co from
Colon lo Baracoa In perfect security by on
Uinta? a passport from tbt different Pre-
AT... ..-.V. !T...k1lA a,1;w..M ,.m M
IWM VI tllU .CliUUIIU HHUUg tlAO IWUtO, AUQ
that It is w belly lmpoaslbte, ror the Span
lards to triumph. They speak alao of tht
respect which the Coogrosa Inspire, and
mention that lu order are implicitly
obeyed. The State of the VUlaa only needs
arms to give the finishing blow to Spanish
dominion there. The boat armed, division Is
tbat of Salome Hernandex. who operate to
Remedlos. He has IUmlnrton rifle. cr
tured from the Spaniards. Cavada haa been
oraereu to uanuguey. Tne Insurrectionary
nucleus of the Villa la la Eaplrlta Bautoi nn
merons parties are operating In the dlstrlcU
or Clenfuegos, Villa Clara, Trinidad, and
Sagua. There are 10,000 armed men la the
Vulaa. Tho Chinese are reported as be-
naYiug inemseives wen. not one ay, aaaeu
""Monof tho Govern meat.
TiiEDonimow,
Probable eiilesaeae ef lha II art fa.
weetDlfflealllee-The tMf Fealam
Reare.
TeaowTo, Aprll.-A dlspktch from Ottawa
ssys Judge Black aad Father Rlchot had a
private lotrvlw with th PremUr, N ethlag
wa determlaed upon between them, but pro
gress wae mad towards th adjustment et the
dlfllcaltle with Ih Northwest. Ia th meav
tlm th arraagemoal for scadlig armed forces
latothe Territory will oetlaue, and Ih la
tervlewwlll be eoatlaued to-morrow.
Ottawa, April Bd.-Ia th lions of Oom.
mots last algal Mr. MeKeacI aaldi Laat
wk th Government had asked extrsordl
atry power to provide against aa aatlslpated
attack, aad he d Mired to know If the danger
ha ba Use than we xpetd, aad wer th
0vrnmnt prpard to repeal th act sui-
pending the Aaotfie-ynf,ae they should not
aceaieociy alarm tb country.
Sir OeorgeE. Carter aald tbat the Oovero
ment had certain taformatloo oa which It
acted. Although thlc wae not the lime to Jul
11 fy their action he might aay they had not
withdrawn alt the farcee from th fro tier,
Th dMldod actio, takaa had pre vc a tad an
lnvtitoB, aad they had that day tecetved lall
matloe that all th volaatoat thould not b
withdraw, a ther t still daagcr ahead.
lion. Mr.Ualhera aaldhehtd opposed the
proposition of Ihe Ooverameal. Although hie
reaaoa waa net conveyed, UU b thought they
had aeUd haslUy aad naavoldably, Jaadlag Ihe
peopl to bUy that th country was la a
chronic ctat of maltls.
8lrGorg E. Carter replied that the Gov
meat wa acting ea definite Information and
aot mere newspaper rumen,
tux rirTXBJf m amehdmeht.
Oraae. Detaoaalrallea la rhlladel.
phla.
FHif.ADBr.rRiA, April scV-Tb olord peo.
pi of thl elty to-day iIbratdtbe ratlfica
Ilea of the fifteenth amendment with a pro-
eesslon, which wae aa hour la pasting the
Ualoa League Ilouee.
A poet of th Oread Army of the Republic
aad Ih Exeelsler regime at took part la It,
together with delegatloae ef the Oood Tamp
Ur from Naw York, New Jersey, DoUware,
aad Mary Us d, aad eeveral huadred aoaehmen
wU mouaUdon their mployr'e horsec, per-
muslon being universally grant ad.
Frad.DoutUis wa la a barouah aad wa
grtd with applause wherever reeognlxed.
Men la the preeln wr very antbailaetio.
Tka Colored Ualoa Lesgne, when past lag
the Valea Leagn building, vivd ae a gift
from their whit brctborn a spleadld silk baa
Bf toatlag 500.
After marching over a long route the mem
bers or th procMSIoB astern bled Ib mass meet
lag la aad a boot Horticultural Half, where
they Ustcatd to addr from various mL
oat speaker.
The holiday amoax the colored peopl has
been eo geaeral that all th restaurants where
they are employed have beea compelled to
lose eatlrly,ad many mechaale aad othera
waoaepeaa on eatiac-noasee for their mid
day laaeheoa hare had to make It a fast day,
although Leat Is over.
The colored female icrvanUhayc alao elal mad
a holiday, aad maay private famlliee have
beea without help.
BW YORK.
Adj ea rata eat af th LetUtatare
Th XUht-Iloar Lab) or Law.
Albabt.N.Y., April U-Tbo State Legte
latnr adjouraed sfa dU to-night, leaving a
large a umber of bills to be signed by the O ov
ers or.
The Oovernor haa elraed th Uht-lwmr
labor law. aad laatd a nroalamatlon for lta
ooservaaeeaad niortasnt. Alter citing tn
law th Oovernor cajola upon all, and e.
peelally npon all ofltser and agents of th
State aad mnalclpal corporation, the neeee
eltyef faU aad enUre eempUaaee with the
act, la order that th right ef all person
affected by II may be protected, aad that a
full and fair opportunity of testing It practi
cal working may b afforded. District attor-
neyc aad ether public oOoerecnargedwitn
th a far tame at ot th Uws are dlrecUd to be
diligent Ib the execution of th provisions ot
this act.
Tb Iadlaa War
OaioAoo. April ta. From Information re
ceived at OcacrelShcrtdaa' he adq Barters It
appear that the Piute aad Sloua Indians, on
thOradBIvr, Whltestoae, and Big Chey
nae reservations, la Dakota, ar agata mak-
lagtroubl, thratnlag to kill th Oovcra-
meat employee amoag them, chootlngdown
attic, aad euhjeetlag th agaU to all tort of
aba. These aavagea anmber about twelve
thousand, aad are divided Into about half a
dosea different bead. Moat of th troubl
ha been aad le now cxperleaeed la th Oraad
Rivar reservetloas. Th llth and 1Mb la
faatry, which hav ba ordered to th scene
of trouble, will ranch there about Ihe first of
May. They will not make any hostile demon
strations agalast the PUUs, aulas aeeeeslty
demand It) but Oeaerai Shertdaa aay thai
If they prov troabluom h will ns vigorous
measure to put them down. Th Yankton
Sloua Ib th same vicinity ar peaceful.
Tha Apptleatlea for Iajaaetlm
Aralaat Ih Petal Ballraad.
OaaTRRRR April . The ease of James W
DavUve.tha Ualoa Pacific Railroad Company!
praying for the lasuaace of aa lajuantloa and
the appolatmeat ofa receiver for th railroad,
waa presented to Judge Kow and Jones, of
th Snperltr Court, thl afternoon, Mr, Wool-
worth waa proeeadlag to read th bill, when
Mr. Peppleton OwJctad,on the sround that
th atodavltsta support et the bill had sot
beta served and ooopportualty given to exam
la them.
After come skirmishing between the attor
neys thhrlag of th was adjourned
until to-morrow mora tog, to give the defend
anU time totxemtae affldavlU. The bill and
effldevlU are very volumlaone, aad II le not
probable that a decision upon th application
will be t etched for several days.
Catted Btatea IadUa CernnaUstoa.
Naw Yobk, April . A mcetlag of Ih
United SUtee IodUn Commission wa held
tonight at Cooper Iactltnt, Ptr Cooper
preetdlag. Reeolutloas wer adopted appro;.
lag oi we eourae ei rrcsueov urani in ap-
polnUag MFrleods" aa Indian egenlc, and
demaadlag Jait legUUtloa la favor ot tb
Iadlaa. Addrecsea were delivered by M.
Vincent Colyer, Hon, Sidney Clark, Rev,
Howard Crosby aad Banjamin Latham, advo
caliaR the claims of iheXadlensaed the reeog
nltlea of thtlr right.
Telecraphl lanamarr
Tns stcarashlD Villa de Paris arrived at
Brut yesterday.
A krw EgyptUn loan wae recently placed
oatfae London market at a premium.
Mr- Bctlrr, the American Consul Gen
eral for Egypt, has arrtred In rrU.
It i reported that during the period of
the plebiscite, the Prince Imperial will visit
several ef the Urge European capitals.
Tnn Sutro Tunnel hat reached the denth
of 079 feet, and tka ground le more favora
ble ana tae water w increaaing.
BsRKAOSBorvi haa been awarded a seat
la the House of Commons for Watcrfonl,
Ireland.
DARiRitlfAcuiR, a celebrated artist, died
In London Monday night or heart dlaeaso.
He waa nearly sixty years old.
Trr reaalt of the Blossom Rock exploalon
at San Fraaelseo U nakaovn. Noaoundlnga
have been taken
Tn trade dispute, excite great Interut
throuthout France. Prime Miniswr uiuviep
U seeking to frame a compromise between
the capital tali and Uborcrs.
Tna Telegraph Construction Company haa
leased the steamship Great Eastern for fly
years, to be used tn laying submarine
cables.
Tub Qauloi newspaper says i "Ship own
ers are sadly disappointed In the Sues canal;
crew steamers espccUUy are sure to meet
w.ih accidents."
Tusri were maoy public meetings on
Monday, not only tn Parts, but elsewhere lo.
France, for the consideration or attain tela
tire to the plebiscite So far aa known bq
dliorden whatever oecuntd.

xml | txt