OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, April 29, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-04-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

'-,
j HaABana-. a'.1 bb j ccMl "zf"" WBPef" TIW BaaC MBBBBtBBbBtBr' r"P- WaaBaWAaP'apa.aa- h aw J jf
r
VABH1NGT0N CITY. D.C.. EJttlbftlfolORNlNQ, Al,JtlIr29, 1870.
VOL XI..
TN0.132.
V
Auction Salei.,
to. bat.
it (HaiMior. to t. o. Meooifi A uo ,1 .
aoilhwi.t iiriir r r.ii.Tlvi.li mm lid
- IltTlllk llml.
LARal IlLlnr r.XTrnOJCl
nyniari .nit nmm
imps.
PilLI, MtfllWl iKtRH " noaTHtf
MUSi, PtHPlTO? miMHINr , FLiTrt,
maqrolia, oKfMKTir. ' Ri(j n
UltNOIllAMMDN TRIES. Alt . Ar. rr
Ob ITR1DAT AfTIHHOOM, April n, 1170, U 3
b-bioc, bi ar Mtov iwini, w bbbu hu ft
tartar ollcMtoaMkaB-cUa l. ,
IpTJ Ji " Al.Ui...r.
r irtx'nn pats.
BY COOI'Etl A I-ATirir.K.Anerri.,
(miltniori to Jli. O. MiUulr. A Uo.,)
tlXIEIJ
Xudrjy
, " At till
Ilalkw.t fort.r .1 rtu.rlTlal. . .1.
tixiH'rtltJ!5W!jWrfTiiW(ioti
W " M HaMrillTaULl AT
V
atlrtTftiS. " ' -
tV-JI W (fclttrlttl6a kdoraa, Weakall aU
IT t all or tiredr loaMi ( wiiir Vi Ut W,
III Ul B, tqaare "Oilota 4, ft. T. eed II la nti
IMC 10. II 4 IX. U MIHlNl ltt IkillN
UtaliaadliMaqainftitoillla eqaareUii lot
1MIKIUIIH . J AU f
iiiifvinnrii,Hii ib i an
twclvwra-Bihai mirUkiri il( trail, with
boUb bettlag leUr-at. 'A dpc.lf t wild b
MiitM4 partbtt.
Tlll l ! property ladi... -
,ba7Bas iiriTnt'iiiiMi( pur-
.kauw
Y wjg,
WALL .. Anem.
nw marble HMi.dl.vt:.'
v. enoaidiw, a. b. r ., ai
FI4HT (IRl(f"t1 KRIRnrAWKIll
tubs up oittaimiycjt pledc
MBL
BtOKBrVPI
OB A Lalf f Ik HHVkIA ! MB at hai JMI
ttedel ibcllmr eale.aad It daye will Wll
lw4 rmovalh o-, from ibe yard,ehf.
WlM the 4lMltwll bafor'alUdl lheUVtTB
All rr'il Untloli n mlt4.
ll
Urn. W(aclhUrtkef U
Ul Jk Co rmri t r ur Ir BVUit
nf U voMfrtftlfl '
riaU4ttilrtrWftVtti. (!! JU4 lot
liwi vaa. P1SIB WlU !
a laoad !! AnrtcB Wtvtth.
RolU U ClMf ftU 4Miipi
tUntOBl l'JBifti4 HUfki
Jwtirr f tr 4mpiiQu e r
mi?f wv,liprauii
(!. IttioU HTlrn
IoI4VIa1(m. t -
VTa call McUt ftltaatUB t tat .bT aaU at all
fo4vni caMtBlftM a .piMat4. ft tba
ilUM W.J WALL4 CO .''i'.t.Zt: r.
Y K. 1". GODMAJrAwellBn.er.r
TMU4T SltB OT VALDABU RIAL Xfl
41 ft.
4ft OBTnDaiAYJMta.iat0.mtlirBalok
ILiM .(II fair-U ait Uaaaxirtlf arUrMftr.t
ikarralMtKiflofwalck lrl M Jaikaoa, Utr
ai uairt im ' nMwwt coaaiaiiac
At aUraf trwt f laad Una w la it la ,-(
dlnlrlctilB atU foaalr. kaawf a MBaat He.
loiiiuiif i iuKiiiuri.invi mrtr iaaa
ibi lun ii vniiAuif iihwri sn
: !
I barhood.BaJtflBa in Mrylarf irlallaral UoN
vi awmii iviavi ibvib
ram piHniirit tit i
mi tka (allaa wllBfel litnal
oa laa WathligtoB Braiah f ha lUltlntoraaaj
kUrft.lrd,aft aUat atialBt alaapuaa froaa
VTaablagtoB attr. Tk ImaiIob ta hlia ajj
liWALLlBU 1IUUAB. ! boaJ ardar. caaialalaB
liat f .lAota. oa biaala, Cora aai Carriaia
toaaa UlackiatllB Shop BBivtaar BMrr '
alUlatra. Thartli at4 aa 1a laaortatrdaf j
finMMi ar rraii. tii ii i iaoat wan
djpt4t4tkrwlhr Ut-a4a(yrodaaliria
a air 'i)ii but iim vi iuiaiaa ib wom.
aaa nfir la Hd i laa kalaaca H Ika farai ta
Bfabla laad. X Sac ppvtta.ii'r ia a farad hi good
TarauBf akUi 0aa Ulrd'il'w tba rillflaa-
iiab artha tkiAbr tnaaoart. lwaaaadran aaa an
dllrcr wblrk la l bapalddawavBikadar
Itha wkola tabaar iaUraat from Ik dar f asla.
laad Ik dararrad KTaaaala lbaaard bftaa
ba ( in parcBBMr n ttnnij a i
pravadkr ikaTiatiaat BBdtia tuaptimaat af la
Iljll piflDHt lar Ida 1 I ! n iib awa iaf v
r piinpainrii itt sravartrt '"
intiaf all atatBiaof ibanartlaa
tuavavaBflac f jUi C4J tf k pm-
rhiiar: HUAb u. niLiiiiat.
Icbaaai.
pa u
I OT WH JL
iiaaia
K, p. nODMAB, JBtltBaaar.
WA1.K. CO . Anctjs.
Nw Mttbt UulWlar
I UJJ aaalhaatl aa Fi
u aiatn airaat.
aairlftaU
IdtTAKDUy'd IALS OT VALDlllLI KliL
BiB 111 a luiviti vi n Ban abu a v
- Tka'aadarataaad. aiardlaa cf Ika ktlaot
eHI tkilirtaof WHt llabaraa!!. daaaw4.Bi
rlmiii .innl A Jaraa at lha llmkii.1 tiaitn
Lr ifet lUtrlt l CotanblB, tiaiMd b tha liltk day
Uy.i. k. ft ilM. mm A aiklak oa.dilf tal lad
lur lallpranOaarl af t Duirlaltf Clkla
Wm lit -Jta a "i r" . "W,J ""
frill BDAXi taaivan aa
ht lb kar uf AM 'alok p . la fraal f Ik
rmUa, aall U Ik rlfhu III a, laurati ai
I lata f Ik aaU .talaar kalr la Bad la a I thai
larUf Loi,t0,ta87j,raH- K la tba ally f
waaiaMB riattivi vt ui . wt
In rt aFtAld ImL. thaaiMt fraailaB 11 ib Ika
laathllaaBf Batik 1 aliaal.kaiajraa iUklaaaik
ad aiaataaaia aira aiiiiiii,tMtttiia
f at tqaal wUlh katwaaa paiailal llaatt tka
AAliar uid 11 Aad at laa tana tt ma will
II all af ika aadaralf fadra ladtvUail llf kt,ilil.
I ahiai in aaa u .i itut piinnr
lof rnaadllqrafA4 tT alafaaal
lUklCKDWlLUIIO aat Ji ttai2
atBtaalrakla Ivaaltilaa m lkltr
tfalA. Oka iktihi mki lAaai la !
qaalpav Utff wklcklb aotaiuf tk pat
ad a la twalf amaikt, wlik taUfaat ironi da:
riaiat
Thaaald l-tl
a saa af Iba tBt aaalrakla lultl
aai i
b r a al
iBBa.oalbap4ffaBtof iba tail aoiaadat
Itaira Will oa ib bii ajavaiaariaB
spa at Ui Ml oi Ik TBrahattr. Aad tba
iafHtrfMrfailbtriihUBauaadiaalla
lha part or tba parthtrti eoraply wlih ika Urmt
il mm wivaiib fiiiiviMim
aldptaail'a al lkataad lUkaf aalddaraalU
pillllinr viaiaainnl i"r"
BT WK. - WALl CO., MII1.,'
. "?".' "!"W.I...7.
ilOrB4aa, WUUBBB wwajai. ituiMTHM
BTaaaaaadMlalkatraaU
IIAHGIBT IbLB OF VALDAHLl IVPROVKD
Auction 8ile'.
TYT THOMAS DOW MHO. AaatlOM
fZ. l R"t?"lT"lg,V yawiBTi
TAtPABIIIMPIlOTBD PROJIRTT OJf tBI
ITn-rln J UBUNUBlUfTfl IUK llhl II
ala. 1
lfa t
Uaa larr rooma. with katler! pairr Itai aai
walar. and All tk oaaaaiaaaaa MrUtaraji to-
rat barLUBMirlati rariiufaa UtaibBl
Uwt kdpl BtaWlBi Uit TmiTjiTafAtir haa
A frcat r 111 lcl, sad dap h r 1J fi 1 1
ntaadaaa tBBtflaw rtb PoUaiaa rlvaf,
Thar la aa axaallaat tl labia. Carrlaga ail Ocw
Honaa tha prtmla a. . .
Tarsia afttiUt " IklrJ aalhi aad IkaktUat
laonaaad twayaara. with laiaraat, aaearrd ky a
uai raai in prnTrir Bianipa
ttbbcib BiinaaoBiwi in C""""""'i..
ivl'ifi n9&&jM&eKff&?K
J BJpZlT ifII,TtIUMA
GALB or corriK icalk.
Matt Difalti
Una aiif aw diaaTBttfiTiaB lit Riti
AbtII IS. 1K7J I
TtiAra tvlll AikrataJ ff uU il tiaklla aaallaa
I IB
abaat
Heal.
IBTtl
tIB. 1
Will bBl
rIPAf. Way. 170. at H'alck. m.,
Ualiad BtMiaTABfOkr'WaaMilUak
aavaaiy tkoitadi7Q,0u0)puatdiat Cappar
i iwva i iiii BBivmiiaia
1 1 aaa vsmlaad al aartlat praTlvaa I Ifc
't ttia.piuai"l1ia IHIMI
aa wa.ata narr iara.
Ba)paraiMlli
r aiauMlaaappar.
arf aai. aaa ajtplUalUtt Ik
i ibb nuiiiini niiiiirii
aaipiaa r aintllar rtal kar akva n par Mil.
J pa ci a I Uotice-.
TIIK AVKICU FAMILY FA-
Mka tk BUatla Loak ItlUb-altba a bolt aldaai
1a a alaipl lb it a ablld aa Badarataal III
l(kl raaalaf Ibat acaraaly aay rffvrt la n qalwd
Ukwpll la matloB, aad latapablaef parfomlat
lb rrraUat varkaty i work , , . . .
.TaaSvwa-awTad Flrtt TU4 al'tka Parid
IbpdAUb ta lsOTi Ulikcit adal aad OlpUna al
Amarlaaa laautat. Jfaw Tark, IMBi alo, Uald
Hadil at atarTlaad lailllaU, Kalliaior, latbv Ttr
all tkr Maablata
Nrtana la aaarab of tk Uat Viaklaa far Bill
tarpaa akrald al fall t aianlaa tk WEED
arura parehaalag aay otk'ra,
old a laataliBiaBi' of f 10 par noatk by
UOklUCH A ! VAOaHAH,
... - - . aJwaatkilfl,
afll-tf Wat PaBaaylTaalaaTaaa bbv at.
B3rPHOtTUATIURPLAYOOQT.;
h-v Vlalant pAifbtlTM amau, aatli
MlabtlBf , aad klaadtaf kata kal tkalr day.
Tka alak cai a loatar h paraaadad Ikal tk oaai
way tartkaa.Uto datroytka UUlaitraa'tfk
thaKUiaaakMlantkaai. " .
Dyipapltn laataad of daatag thataaaW't wifh
paoia aUa a). elytatb. Jalap, aad iMr.
p war fa I calkartlaa. 1a tbalr difratlta orcaaa
aadr(alautholrbwaIa wtlk .atalUr'a
rawlar
B tb d laordarad llTaTtj
,traaalOBa,wttk,aai daapaad
lattarad Baata wlik B
orsai. bbb uiaaa b aar wa
lilBeaol EBrato warartpa.
tka wkaUilaadalar BtaUBlaia aula of
.IB
JtrsaaaB'4Tan
at. rAraJltklrakattard aati
n araai iiiiitniLui uii
BdMlUralod lIiBeaol EBrato warartpav.
of tb graal
IB
aad ad k;
Bd
itatloa wllb Maraarlal pal aaa, aaak rallai
or ii
dlao
iBlOB
d .1
iBBd
1.4 kr ailaat-laiMBUat,AaiUfUxSialal
daurlr kapajlavB. - T
'ra,aArby laad aad akba UUaai-ak
a al aa Biraaabi corncttT. wklth, proUata
BBBBI ITBIB ABB TBBIBIIB,irtTB afaVICI
Xa. aad fro tb ttatarbla ,taAiaaa;f
aaira oCUaipvratar, kid tiitit bf walar
.Tk f( ak.a4 dabUUaABd tl IkaAa Btf-jBrtViw-Ikri'akt
taalr aplrlla rarlra aadar Ua bracUf.
OUUlllf. BBIIBBkllBaBUlaBBBlBj ' - '
Ala iaalaTr Unalaal wblab aaBtlakaliibM
! tat lair rajBd toladlaa ladailw
wu kaaltk. r Ulka aiaA aad ara4t.l I.' ' i '.
Tbar ta Bat a altr lara, r aulBiail a tkt
baaaaboid Wi
ABtariaaaeoBliaaat wkrtcla kattvaMtafiwdaa a
BBBaaBoia nBHr.iii b aaiaBBBra aniinanij
daalaai aad.ta ekort, wkaaTarlbrs talatalll-
BB BBBlBiaB BBBB. nBBMllBr'B
i BrBaBaaad a aiaadard paalla.
aad a aaiacaard aolaat apt'
aaa. pradaaa. aad nbboi aaaa. Haalalaar'a
auiaaa piiun ii
far wklck.lB Ika i
la a aabaUtal r aqalf alaal
Frank'In'Pabliihlng Company.
TB.XKLIS PDBLIiniRO COM TAUT.
1 II.. UaaIiIIap. I mm mmmwrtmMtA kJa.
iBUiray kaiwaaaCacnafad Ik raglag Tlbar
14 1 PaaBayWaala btobb.
170 r ArBWDATSLonasi.-scnooLlci.As.
A1 S1CAL, law, Bfadleal aad HltaalUaaaa
BiMktalAUCTlulf PMCBs.altka
TB.KKUH B00K-IT0KB.
uopsms.
ItrOB) ADBJCTp VTA II TIP.
Aaolkar Largo Urol of Ika IIob Pkyalalaa,
PbyataalLIf. Lawa f Baalsaaa. Ollv Logaa.
itark Trala. Aa , at .. .. UOPklMS',
Ul PaaaaylTaalaaTaaaa.
HiiaUtTH flCTI IRD liriHIIIU.
4 c- n i ' I ,
ImillU. 1T1TO1 BICItFTI JtlCt
iriH6l,r37.14. ,
, i i i. .-- ' i
kiHifiii llnxA. llt Iut. liBrfl tliU
(TDldtfY'oV'K.VY'orkotlJerfooalbaita4fff
tn4 .HBl ttllMBpi'A.Vdayl.
Cit iciai ct IM rbartU ward nmcmbtr
fhal tomorrow cloei tba tttUtratlon la
jour vara.
.BccasTlai Honaioa lotandf aalnix to An-
mpolli to-iij to vltneu'lba rowtat toilcti
bolritrtiitbtoi fmiitnit Ilia grip
inn ana am eiojc at n u
Tna PaistDairr'aad hla rmllr accon.
paal.i hj Qcn.ral Vorte. aad Ikcretar
Cot M UJf. Itfl bro' JcitcrJ.y for Wfit
rolaltotlitr hliton, vholia c.aollhtc.
Tha rrcildcnt itlll bj abaaat unral d.yn
(ixaaaV fiuialDiif blcgrapbod Ik. Vfyx
IXtiatttnent vsiUrda. that h. ihiuiM lJra
Ctlcajo without aeUyiir Blo&af Cftjr ii tba
lodlaa tronblca vera crowto; mora alti
arc ry day. 'c
Our. Snniua' ntanedlxra laU arcalnb.
afUtAfcittriuittctlag tour of the foilloi
Uoaa along tha rotom.c ll.'wlll Iran aa
hla vfnUiu loaf ahortlr. and will tiro ea-
fMlal attention to the noVthweilcf a trostlar.
i D. Jonnioii, al. D.t ot tha Bt. Loola
Uadlcal Oollog.i J. 8. Uoore, M. D , lid'
aonri Medical Collect, N. 8. Darla, VI. D.,
CUca. MeJU.l XJoltefv dlrata to tha
Medical Collfgo to be held la IhU cllj, bae
anfrnl In town'., '
THE.8TR10KEH CITY
Farther Fartionlari of tlie
Blchmond Calamity.
THE CONDITION OF THE INJURED
Til 8 HOUR of CEUr AND filOOjt,
Ponsrsl M-rchei to ,ho Grave
Toaeof Aeenti o U farrtT&ri
Tb !- Ivalti HAf r f k
nTll
niehmfttai, JLIh Baahfl. Iruplii
far Hor OklMni,
KKAL B4TATS AT TIIK CO EM EH Of iff.
ftirrfi aruBBT weCt aP o stbbm
NUKTUVIN WABllIIIOTtlJI, ,lrC KMOWJI
by t lilaf (aorf pata. aarca a, i, ay ib
na a.n.aiBa fABil f Ika Dlalrlll af fjiltMUa. la
t-ltiiiy BtbTig. la tia aaas af Caraoraa A
IKHIgga va UaaT AiaBgiaaa ai au, as. , iwj,
,bii tlockat H M aaU ort. Iba banibar.
kairaala. wUlapoafr alatl pablla bbiiIob.
A, ha kliUa.l, bl.aar.oa MUM PAT, lb aaad daV
If u.w 1 b. IHiLal Aa'alaak. n:aB..lBlrBBlar
Iba pranlaaa.tk rollawlag ' plaoaa aw par oat a of
liBltalo aayt Tkaa lot. ptaor paroA o( grpBal
iaM.)fUgatMlailB lb Bataaaraa two
aihlatoa4 daalgaatad ta Mo. la(S)apo tka.
aeorttsd plai ofiaalaT aqtara, laglaalag Idr.lt
;r.W7Saff.Tff-iraraCTffi.Va-
"t!MirtIa7irU)fV.t'(haoaa aatibaa
rWaadlwotw8iribatU0l.il ral to tba llaa
jltaattierti foal.ttt) ihan wlib llaBaf aaid k
ambaradfuor M)4a aoaili firtT tatUfaal. lata
oribil4ofBrtkairtiiiUaaaw!tbUBUaa
f ..rik II alfMt Jia a)ll Ba kBartraJBad (aa
I walfik tluo 1 11) faal I tb Ugtaalagi aoaiaJltag
I 0U0a4Bar iiai iaiiHui iiiih btdbbb.
ua aw, yimtifimivtii
.1 alir aa Ika aataa aabllvlaloB la
Iba swriyat' OAmJa ld Uy, bailaatag for
Iba llaaa tkaraof forty () faal fra tk aoBtkwaat
raar aiaaia isbbibi naii'iwiiiioiiiti
I i riltaaoiB awauw vaj" ibb iwi ii
k.. atnaaABl ma kaadrad ui ! Iwalfiba f 10Q
1 11 fwt lo iba Jiaaof lot BBmborad frgrtt i) tkoar
IrllBlB liaaoi iai aimwria iwar iiibbb bobi
laalbfaat U tb 11a or IM Biakarad Ar, (Bit
BbaacATltkltaar lilatiiubartd (",) oaa ob
Brad lwwainBai.tuu aviati a mt utitiiiiia.
r.AtAlaiaBl UilaQoara faal aad I qaarlncbaor
Irooadt wilkaU tb kalldlBii, luiproyaaiaaU,
I Vila proiMrty U mvt IItbly iltnaUl af Ikal
jrai r tl l.t-tBia itiva nawiataHt avun u iaiB
ppoaiitl TmaarybaUdltgaaht IboQaariar
ITanaa iiMiityii i'; .) ibb raai-joji
bra aqaal laaull-aita of ,oaa third a-t, for
ktak.Btaar u taa. ! Btankl t iWrtttHy
m 14. ;i II 10 a lb a froM daT.f alia With laiaraat
fOBBldaaWXTalWiWliiiaaoraB-tiiiM
ankaa taBy La Mil. JalrWBiaM mad
ftKBAT B ARO AIMI-TtlRlt IDPIBIOR
I BHOWCASB1. aaatod aaaaw. Call at tb
ftawl0OK.g0kt, 141 Paaaayliaala BTOaaa.
itwaaa) VLrat aad m4 raU.aaar ik yapltal.
OnTnORODOnLT CQKPETSRT ABO LIVE
aiU AOESTg WANTED al lit PaaaaylTaala
araaaa I alraalat aona l10 af tba bow aad
laoal pnpatar Hoaka Iba day.iBtladlag rkyal
al Lira," "Horn Pbyaletaa," illtr Locaa'a
"Bablad Ik Booaoa, 1aMark. Twla,,r,TBr
BBM." A . Bktf-tf
I ....... ..ti.ala c 'I I
A barb npfoRTniiiTr tor a pbw dats.
AlTllR lEANk'LIM l.nnK-.fiTOHl. tail
faaaayliaala aftaaa, tn parfbaa llooka aad
tatloaary al OuLl) fKICES. jaat raaalTad. tk
ibw awiBBBiaai w i w ptc ttii. ititvi
LRW UNO MEDICAL BOOKS.
Al.ttarla.ia4Uaal, Mi gt,i qol
l'WCUlUkFAAtlKUB BOpfct-tTTOEE. ''
Lagal Cap. Sola aad kaparlor rrak Papar, Ka
valapaa, Aa. t Una aMtlnil. All atwbal,.
aalpriaa. TraJa toppllad at ldl I'taaaylTaMa
BTaaaa. HkX-tf
Blrvn "lc 33ooliLra.
Alargattockjaat ratal tod,
Alaa aBparUc
UK.TlOClLAaE, COPTIBO PKXrilS, ko
By lb
TRABKLIN P0BLIKII1HO OOMPAHT, ,
BaL28 U Udl Paatai lyggla ftTfiat.
A BiDLK IN KVCPaf FAMILYt
la atiMjr varialy af Blyla l Bladlaf . froj SO
ta, taBM Allat
n' 00ta PX1CBB.
At.tkaPXdjIKLlir B00K.T0Kt
A a oik-1
lbkllxj
opp)
i7n
Q1TfTJ1lBiar
I
aad fall bbbbI of WKIISTKR'fl TJS.
Eb at pabllakar'a prWaa, Tk Trad
VSiSVVrS'M'iLT.aocoMPAiir.
in ii 14 1 raBBBTaBi BTtciBS.
Interior AdornmentA..
1223. SEW;TBUG GOODS. 1223.
TCI HOST C0UH.ITI 80 ,)K fJ
rAi-lt-nAkuinua;
WIN DO W.SII Ar,IS, Ae., Ac.
.1. wilt U ill u u. n.tl .i .t a..ni.
!.. ' t
trlMi
i j.M"wM ,f ."p"3 i
.Pit tW . U.l..l.T.wlr.l.k.TKI.tMaiha(.
HlBOBUirwlI.'"AEU, '
fAPEKUANUE ANP yriilLSTEItEII,
ieihcu, tD amxioAB raPiaHinoiaoi
ul
crnoLiTiuT ooodi.
iJlNI(A lbwul,M,Duilllfln
fjn 1 ! nuiAml, ii.o.
II T l.BI'UNITUKY.
A TtLxoaiu was veaterday recalled at too
N.rr IfaMLYtmcnf'rroin' Harana. .l.lliir
hit the Tojnntcera had re belled and attuned
charge of affaire. lTha Aiplnwall tteamr
hAdbeenetalnedbr thf Tojaateerti fnd
.thelmprettton preralled tbat thej woulp
late charce of lln Utaad.
IrirciTirBarTa'raVlto all whored tba
prowedlo'ge etXbo German matt meeting
latt night that whateTer elta oar German
cMalolmaydo. thepiUnot a man amoofc
then who will tiffed fiaxlea Jj BawenXor
ITafor. That teemi lobe clearly determined
Am or .Tin Bicnifpao Sprraaui. J
tnbacrlptlon hat been. lUiUd In thlt dlj 1
aid "ot the raora deatlttla bj tbe Rlehmon
calamllj. A commlttea will ba 'appolate
to-monow to receleo tnch tamt at ma b
(fopUlbnUJ, and gtrathe monej tho propr
dlrecllom V
'ODanCotfiitaylgaTa'jk fling Ulaitraibi
anainterprManoaoriaaiBniiaoi iwdirii
la their admirable twrrormanet'of "toeli
DlLanciannoor' at WalTe Opera Hoat(
iuterenlngtoaTetJgoodlun.e.' .To-nlgV
'al Troiatafa" wtlt b. gltan .'
uToallovHOoainllte. on Foreign Affalrtj
Veaterd..', eoaildaral and abonl eompUUd;
their report npon Taragnaj. Thlt eabjeit.
bat been a long time under contlderatlonJ
and a ratt amosat of tettlaon j Aaa bnj
taken. Meantime Lopei hat beeaUUedandj
kit goternment orerthrowo, whlchMtprfTet
tha renort of that lnterett which would. AH
UcSlo It had erenu ucn a dlffcrealcowaeJ
i . .
A. B. MoM.rrr, tnpcfTtilng arclllect of
tha Treatarr Department, nai gone 10 new
Toik for tba pnrpoae of ezamlnlDg the work
on tbe new pott office bnlldlog. 'The Secre
tary of the Treat ory will In a tewdeyi adier
Uta propotala for faralthlog the Iron work
lor that ttrnctora, making one or u. large.,
contract!- ertr glytn ootjby the Trcatnry
Department. t
Tni Afcoouxta or tha late Collector J. P.
Bailey, of 'the'Thlrty-eecond. Few. Vork dla
trlct, are belapj bronght np by the clerk! In
tha aeeo jnUnr dltblon at the Internet ItoT.
enne Bureau, and tbe csact denclt will prob
ably bo ascertained by the Brit ot neit week,
when .bt papera will be placed In the hendi
of tho) Flnt ComptrollerVor tnlt and protc-
cutloji to recorer tha amount, or tna bona.
Jlox. Jon T. Kno, who wee yetterday
jomlnated for Jadga of tba United Sulci
dlttrkt court for tha dutrlet ot new jene j,
graduated at Princeton College In 1811, and
cama to tha bar In IMS. II. It one af the
molt dlitlnraltbeJ lewyire la the Btata, and
bat held Tarloua offieca of honor, (roil and
print. llaMt'not uaknown'wourdilieat.
for he revreteutej su dinner in me i umj
MTeuth AudfThlrty-algbU. Congrttt, UU
nnolntmentwaa recommended by Becrctary
ItolicMn. Senator Oatttll, Btpretentallrei
Moore, mil and'othert.
Did. on BtlTloaanr. BIdt for farnltk-
IngeletloneryfortheTreaiury Department
ror tin nextj acal.year,we opened yetter.
day, and II WUl b aojiral dayt'beford tha
award can be maua. 'tney wore . iwu.n.i
Plancbard A Uobun, John 0. Farker, Fhllp
h. nAlnmema. French. LanflTen Si OgtlTla.
and ff, ru RntteU, of tnlt cltjl P.iW. Daih
bam, E, UtTOQ uo., rrana . ".!
Wolf Graham and tha Rubber Clothing
Company, New Torki B. D. tockwood,
PbJUdeithlai Qreenleaf 4.i Taylors Maau-
facturltjc Compaay: Cha'Mn A Ooald, Maoa-
faelnrlng' Company,'. ,llorgan,'(Annfae.
(urlagOompany(and Carew Manufacturlog
Company, Oprlp ggcd, ,MAtt. , ,
Tn ixcitraaiT canted In tkle cltjr by
the lerrlble calamity In lUchmonl on
Wedneaday, aad tho lateaao aaxlety raanf
fettcd to know all tha aad dtlallt, Impel ut
to dinte unutual ipace, to the exclulon of
oihu matter, to .the tuleiraphlo tcporta re
lating, tktfeto, H.wtU i" aitracltfrom
tbe nichmond papert. Tho clrcomttancet
cannot fall to appal tsa ttontcit heart, and
!.)VTOItf!!
I YTriutfArI10wLlau,JAni'rK
17 "Wiealrett.Ot.ra.lawn.
'.IrlaZtM"0'.
TALutin.a Kiat aa.
ITUWB. VUTalCT urvu.
IU.lrll.rn.;a.lit.i.iro.i..iuiiMt
s.sjjrsSMiesjsSiib
HafriM ( LlbarW ClJta Jl .W rvlla Ui.Ac.j
d aadar tka lailrBttloaa of lh CorporaU aa,
h .riiiaa ni aai a niwua a w . " t.. rTi
uiB. TMUBtniri.MtrJJ'iil.nit o'tfort p. .
tit! put oO'l .(( Ill itlil JU U ul
"j. ibiMut If..,. UrlJl (tml.Traia It.
iiliwl..r..rol UrWli aalMth atiM.1.. a.4
.tilll..Koa.iia ll.i il Brllt. iimt wnl
'-.V.'- i ...... ..lj ltr.liIWr.lllh.BM .ut
IA.IM
Tal. t.trMl,blwM. TilrUittklii rll
11 L I-AINTtNO.S, KlKKJlr Ami AS1EIH
II.AN UHH(rvci, KHiiHAVinna.
rnuiuirHAi'iin Ann
I.lTUCIUItArilHt . ...
I AllTlRT. JMATKIEfAU I
j PTKREOSUOFES AMl'"r.TnEaBOOrlO
VAX...a.U
BtnfcKrl'1lti)Ml-d Ot" SUDLVTUItE,"
waiBnwBiaoiBgaBiaiOTiBifiBiriaii
iBitia, a; w
rti"'
ii rVriH.I l'l ! '" U" ,' (f S"1
I'AV sjr.r.;vp.7.iii.. v...i ..wk
r--r " rr.
aRHM.IV.
'"P.,
rr H.M..U.UI . 'mt ..----
h. I .MrUlltll, Will il aaa .
"-.M''L'-.;'M.,".r:'.".lf''
wlhrtlCaHlilliaiPMlawa eadiAaiial.
,'il.a Tl-.pr.pil.irl "Ml?"'4.'.'.1'1
lUiiTli ia. amnal part a. II. lalw. iRri aad
.1 iinll.lt 1.J.MIH..C. til a prillibll tirul.
to creafa-eTerywbm a dorp leeupg e t. lym
TmlOWAiti)rTOTOATioVrTM V-
.....,L.ttMi1aal Mtfnmttbea.aA Hi acttlon
J. . aaaa L K1S2 J.'WH
i ,niu..i
a HTUOHU.
rpIIKRMC
1
in grea
LL lONUa.
i .. .'l
haffea:'8d
Agttatf&WaMryr't'htAl,$IMi
17(mma.ir,A Wat m Hie.' " a
a:a: nuMPLiitt,
- Ofiiaan, n.r National Hotel-"
, t.ey.iJtum: '""" '"'.
i,AT;AlllP XOTIOI.
The ait.nlnu hi.. Rirtoie I il.l.ltl."iir:
.. iiw .i.if.K..a.in.. ... ..1.1... u. a
rVrui o.ir.irik.ru.i.ir.lMi ...ra.N' l.uii'mi' bnaa-jj, .ra.. .1 ti.w J....
..J tl. !.. t.rrl.wa tlUa.lla.lt 1 .aM lit aaalb.M .IMt.a Iba ...l.f
.Kr..ll"""i" w.nr-r.irujilbl.'wlll1 I.J.,tm MILM CoT7SaVk,Iui.b ti tk.
ml .iii.lluil'I.S Tb.UU..wllla natlT.A a.lPl(.'(irrarjviaa. tfMri, ll.a.r Coa-
.MillaTl rVfllil" ' M'lalaa .. .Vi. .. J rk.rlicj..l .r. iV7jpmU Matra.
iiMfaTiiriaial.1. P"t ?..) jlniJ fab at uU fa'.'"" ' imlrltiM J. l" '
'."nii.mi.l ... .u.nl .ADiall.il .lib ki ..si. ...a la k. a.mHi.B d.ik. Tk. ..Illir.
I .bin M HINW. .1.1. tir "l
Iliblitiroa.Ti iftir !! nil. Ill tra.tn n
Vi'iiiii rliai tom.tl I" WI! f
" t mKw. at tka lik la al .1 aiKilUipirt
TFulfp. 1.1 l"5MS
I TllUMa. vuataiAu,
AiiUuir,
'.rtA.i.'llA.a.
Mxteflk
lP.ILt.1A7u. 1
t-mnna ram iamat tiii
aeti
ieiferOAr7Wln4ailbeiiitntlon of r
B.M.naU,"tha real catataAPnt. who teitl.
ded that ho had told tbe lota of tha unlter.
ally under Inilructlontr front the trutleei.
ir.a.f(.r ihrf M.iaaia'erll Ballit!
for1 tencchU per foot, iii mo ii Mr;torl
for tight cent! per, fool. Tha totaliiAlM
mada be mm uurmc IDO l"iw '
monlut durlnt. whlcli tin, properly.waa In
hit. bABM amortntcu ii? tnou .i,w.
Which ha turned or ta Mettri. Batoom
and hlllleter for the lroili."ne'WU
forthlr eaamlnedln relation to the?, Barry
reriflibu, toothing nuiernat wi ui,i.r.
rrotvbgdcp.of Ihe yiiko JJnlrcrally, t
WaeTjlleltaAtiaienlln, (eUt)on to h
lareatment of certain moneya recalled from
tbe feed(mAn,,a Bureau lu bondt of the
Toung llen't QhrlttUn AmocUIIoq of YM.
logton. ''
Mr. Hoar, of KaAMcbueUi, a number of
the committee, cmettloned, blm quite elotely
In relation lo thlt trantactlon and 'iba wld
neu fcHlntq the error, from1 lue nam. If
lag lite lam?, r lappoilnr thai hewai
Ulo e.amlued Vy tbe United BUlei Alloc
bey Qiwr.l,pd,wainotawarof bUmit
Wieuaillha balled tho eomnltteo room.
...hailhi.valRoit.tr
A.ULL llHW. wii.,lihlVaa.lDa
"will tik. pin at Llatola llall tktt erea.i
taitin.iilQik.
lMllaaTillril.7.Call.lla.r.
1 ' ' " I
IaWr.ailve'Aal4rtee.a f Cl.verrter
avaiai.r ..at v.n.r..
TJi. fall, Detalle r in. Bad AtTalr.
ittcMMbap, April IL Tariff ill tai haunt
r buiii.it htr. m. .loMd.aiTin.tri
tbi'dMri aad tLa laMrl.Uaal OImiA
.... .r ... ..!... ..I .h. n.Ktl.ll. a?ba
.vaaa v ... iw.hiii a u v.nr.. fw
Irattth-Td Bti fllfoit all dar wUh Uanal
eortrjei. ! tb faatrBlproooialoq of tht .tad
SvUditgaa'bolai atU of polio Jola. AH lb
lata polltltal rnoc gta 10 Bar m fori ot-
Ua. Tb b)U ot lh ally telll - -r
Aktl Uio troata waar tk pMnraaoaol Bun
day, A arowil af about Br thouiaad ptoplo
fg sow aiHAbUd la U.,pirk, bbfla( .al
drtaitB of aoadolonto from Ooyaraov WallUr,
Jadid Onlil, Jul0 Omnp, ex Ooyratf Wlw,
And othn,doUrortil from tho toathtra por
tion of lh Capitol.
Thonk-p B. lUMwlo. on of th htjarti, 4d
to-dar II waajrow tfrk. Ntw firtr,
Aad owBJd Urr tlotkUr bom her. That
la th anlf dOaath whlak hti oard slkl
jtiUrW. -i"
UotKboaaoflkLailttBr hold -formtl
BtMllag Ula aaorAlai and Afrtod fo
ttalt with th tHItoai ta aay ffcntrat faatral
prttdtiiloB that may h daUratUeil up.
Tka body of tho1rd BaUr BU4 wu
MathOMthlimrar.llti han Vola(fot
lowadhi whlta4'lrd nomtvora of th
Satfathdffpot.
Eg-Oor. Well 1 UtUr to-day.
t moo no way at on.
BicmMOVD. April Tt.Boilataili a 00a tea.
tlratp apBdad. la Ut tttf to-iUr VH r
tajlUBri adtbdatli bla; sbMrrodgl on
Offtatral HOaralBf. Thaolllttaa ar Marly
all atUodlag th faatrita of frloada who wrr
UUpta, gto groat la lh dtaand fr haka and
hrariol that tt aimoat .Mptji to ottiaia
IB". f
Imaararal laiUaaM faoiral will takpUe
frtug th ahnroh, Jual aft tb thr
thrarklar Mr, Thoaa It. aoarlta.aad
tJapUla riakafia WolblV. m bow tatklaf
plM tagatiif r from prtanor anoria. to.
harah. 1 rowiUd aad th ralaa r
ortodbytk owlticra, th Oraad Dlflaloa
soaa 01 7atraoa ana oia.tr orgaiwaB,
Th fuoaral or Jf, P. Howard, q ) alio
tAklof plaa ran SU Jiih hrh, whlah la
amardthL Th fdaaral of rollotm-ia Oct ha
Jtt tako plai,'ad tbf rsaalaa ar aeort4
by th aamktr f tk pen 10 ro. ai a
oMcxk. th funcrala of Patrlak Ucarr ArltH.
rowhataa Itobirli, SatauilA. Eatoa, It. II,
hlaurrtJr-t d rouaf Jaka Taracr will take;
.Tkla BBAtaitiB- at 11 rt'cilrt'V Tfca B.lialvlwloJ
lhelothlPtareiiaai,oii iron aiajiajqnaa,
after rat uirorloi'. Mr. w. u. xiuaDav,
aftatof th01d Domloldat SUanihlp Com-
paar.labUtr(iiidthraiw hopaaof hlrJ
ovcry. Ei-UOT. ivciia ia wuir. out nia ton
dtlianla atlll aooaUerad arltlaal. Thop-lal
of oa or hla broken rlba bat cattrtd hla left
Iliad whlah daaata aauih apUUaj or blood.
fiBBofthamoatrtBiarkabUaioapaa of Ii-
tardarwaatbAV of D. B. Whit, ma m bar of
th Iaeclalatvr rron tiiiaoam any. 11 ion
throuih th floor with In rai ana tiid aot r
laortah. II did aot Iar th ipot.
bat dipU tb aarootIE " (aIad ab4
worked lffroualf 10 ft 001 ib wonauBq
BBd llBBat.
Front aoBraraatlooa with many or theio who
war la th ooart room at th tin of th aeel
dantlaat oayUcad that tb atctdont waa
iamd,Aal raaorttj lo thia noraiai'a vu
BairrA.aadlllaitrktBdbr tho dtarran. Major
KalUf or rraatnegiourf was oonTfraiag
with Mr, Aylott whao th araih mnt nd
Aiidiajab wag killed by a baaut fion U
sallary Tb larf r Dambarof daatba oaaortd
Among tboa perioaa who war standing
nadar th g alltry Ir. Droek wa Jaat U
rsaahoflt,ilttlaAtbla tabic wrlttor, wbaa
thsambam that kiuoa ur, Ayicti uruog
him. Wbaa ha waa broufbl out fie lb
rulaa b waebraathlnf,botiplrdla a raw
momtata. Tb awi oa th aapuoi 1 quart
war such aaanaotbdBirlbad. In tararal
lnataneta wlrat tarn upon tb bodUa of
thalr hoabaada.
Oaaorthciawaairaahotkadlhatltlaaoaraaly
laopodtbat th aaallr through tb day, and
anotbar la isaaa wna m m nop pi "'
ry. Amabltt th LegUlatut daaertbaa
his fall as toUotfSiMIhcardh lowratnblUg
oubJ, aad fait mftaK linking rapidly. I was
faalog lb galkry, sad aaw It falllog towards
aao. .fortunately It did nt rcaebra. laaw
tht man lorambllog'OTlt oaeb other lo tb
gallery, and heard what seamed to b oa ua
aartbly 7)I ' agony, which eeerned seat up
from oaa mouth. Thea same tb eraih, and X
eaok Into derkneia.
I found myaalf oadtr a man of rubbtib with
a dead body orerm, wounded maa uader
nt,aadaaothrstmyld- Th poor fellow
usdarmtsald, "Ob.nst but U X eonld ooly
r...nAil.I.aiitiTdaiOwl HftW wllktdl
hTbBMmy dajii Oht Ood forglf mil
Spar ar, 4 J will b a tr fUowr M
Jesua, Tb man t mj eld ieiaimaj, -ua
death whero" la thy atlnil Oh gray whar la
kDOUltlSOVi won "'IV' ,.---
Willi, othirt eftbilf ihlUria, wblli olhin
win b.lllil lor .11. I Ullitrl miay .Ilk.
ni. dl.J froii luirjoaluo, for, althouih but
llllll burl m f Mil I Iboald hir. dlld rrom lul.
(Milloa If "I htd aot buo renoTiJ ware I
Mr. J.joll till! Ihi rollowlai touiklif lait
leal tonoiralu l)r. Broikl "I wu illtlic b.
blod Dr. Broik and roll uodir h(m, I lay with
rerraeuthto bla ebiik'aad tould fill ha
trowloc.iU. U. aikid my ana. tad Hold
him who I . Hi "Id. "tan orlorl UU
my pr wit. bow aiuih I IotkI bir aad
tbeuiht of hir la my lilt atomiott."
T.,...Bl..Binilkr.".rlilbilp(orlb.
mUtadiri.omUlli (root all pttltef the
oualrr. Alllllia or(iw rera an air',
autberlly lo a (latlliaia bin to drtw oa Mai
for a tboaiiad dollin for tbi relief .1 Ib. iai.
...... a i.i..riia iBioaaeil tht dltlh from
orr.w 9? Mri, Bri, lb will of en of Iba
VltUalt.
i ..-.l.a..J areblltlll. who hit re
lliwid Ib. pi" of Ibi Uipllol balldlal, iiji
tbit tb. alnll. wbl.b i. ?ir wu eonpoiad
of two plio.ifryaiii vttid,tiiuir,
mkklbf whia comMo.J, ah (ik ot 11 by,
loibct. II WIIIormiriJiutnii.aMwi .v...--.
whlah were lubiwioiDlly ruaond lo Improie
Ihelppeirinitariha JUH el lb. llouu ol
ll.lii.l... Jathi iiolriatlbl alrilliwua
btoitlia. wbUb reuuflljkt A;iMbl afffJA
ta r,fbyl'atatl. Tb.'fllil'erVor war la
atkloc lalirler Jbwin wllboal itaialoUf
Ihi lltdlla Uh fiririaia to tbilr itpiillf lo
odun Ibi '' pluid upoa tbtm.
TUiaOPJIPATCH.
nioanoao, April J.-rhiribiT.klia about
. .-.. ..I.lllkiaal runtflliatblt .ri.lll.
Iho aJo'.It ' - took Pl U pairs.
tleatM. eeuld not bi i obtilaed i f f Wf U.
Aid ftUOltuf 'WafODii Bp)-r"i't-'"" -i"! i
badtobosubalUuled. .
While tbt funeral of Valrftk MeniyAilett
was fjlng Of prooaiilonf bibh4 th
ehursh, ,,,.,
Th fuMtaU of.oha M. Trr. HUU
pagBln th Houa fllcata, and f whhUn
boVitelyromlantllwir br, ok pl
Iron the fionumtatarehureh At tb
hour. Tho Oeneral Aaaembly alteaded tb
funeral r youor Turoer la body. Th paiec
r tha. lfnuaa aatBtl bb MBll-kaarert. aad th
IMS was vsry affaollpf , gad that wt't 60B
prtisatw&awer not la lean v Venae Turner
wa a blight hand io ma Any, about Ihlrtdin
reataold, and unlnnallybrloted. Tha fuoaral
of Patrick Haory AyUtt look place rr(m fit.
r'aul'a ahureh. Th cbureb.wai not tnuoh
rowded, th peopla aafiolng to bar aequlf ed
Allralrsearof trowdedihouii. Theaittsta
nooui me inuren were crnwilea wlih citiitni,
aadUarwr ounbaroof ladlral thewiu
dow and portlent a1Jaei.t.
. Major Oalrort, late state treasurer, mka
tb follow I eg ataiftnaat t
,I waslatbefl-rk'aoCloo, Jott tinder the
ralleryi lookiag tbrough a window In th
ourt room. Hiandlog by my eide waa Maury
Ubrta hnd JltUwln f tree oeareit the dwr
lead IbC out. A friend of mlaa atarlr-d taaoai
la," 11 remarked, 1 will notatarfierei Ilia
BWi hi ouiaiBB laao ii ti loaiu' ii
terpdbut af tbe door.adfead hardly alio
appeared when the eraih eame. 1 IrliJ to gat
lath door, I hadalmoaV made any oicj.ee.
When. X wai borne down tAlo the darkaei a be
low, I hanllf r ma tab r anylhlag but tb
faafoaeddln of roleea aad falling ttaibai'. I
lound myaelfeatlrely oeTrT. Aly left aid
Seemed nearly eruabed, but aay right arm waa
fro. Wlih tkla I re mo red the rubbUh from
About my head, and waa thus enabled to
breathe a little, I wai teleaieil Id about three
tgartdrl of an'hour. My left leg waa badly
rkea aad m aide brulieu."
"'lo purauaeoe of the AnaouBeBatm.ia
peetlag of the sltlaeae was held In th aquare
thia aeon. About four lhouiaadpraonwt
Mtambled on the award aoutk of the Uaplttl.
Oa tie pottle were g.thr4 the Ueaeral Aa
seiBblr and maay premlneat eltline. ,
Ooy. Walker preilded aad add re lied tk
.a.llu.l flla.ll '
xauw
oeeaeloa
fill than
aat imhlla fntanllt haa haf.
iha uldii Af Ufa wa ar la death Yeifr
day'eeunrM bright aad elear upmi a elly
happy aadjoroue, and set apoa aaltydrAped
la mouraleg lb tfalrig air real with
larawHtaiiwav 41.14 vwaaiiiuB. l 1 i
rail otrl tli ana. I hira ad heart ta iai It now.
for there are oeaaaloae, aad thia IS one of I hem,
whoa the heart le too UII of Borrow foruttet
ante Home 01 me ueertai rrieaue laauoa
earth, friend whoae memory 1 wllleberlah
while lire and reeolleelloa liet, hart been
strtoken dawn la n moment I mourn no kla
dred, but X mourn that whleb le hlghrr, more
saered And more dear th loao of otaaer.
feaeroua. hlghaoul4 nod manly frlerrdahlp
t le emlaaaily meet and proper that wo
ehould meet tofthar thlt day and humbly
reeog alia In Ihi appropriate manner th ter
rible rliltatlon of a mrtterloua nrorldenee.
t prey jou, or ieitotr.tji.neB inaa avring
lagat follows! r
lUw-eltlieaa.you ar gathcted upon aa
il4anoraoemuj;dlatrvalnred mo am
baa yottor X srer witnencdbefflre uk
I publl eaUmlly has b fallen ue. Mln
luel . ration Iha hlah r-aaril arnl rT.
tlonVtth whleb th daid baa been hrtd
among ui. W feet to the Almighty aloes
intiii won ni neon airioaen oy ine loee 01
frlendaaod kindred akontolatlon and roller
from their daioalr. Wa earaeatlv aaaura them
of th ar apathy w bat for them, and among
ib ma me in try wni ua lairiaaiii oyer.
Rtiotvtd, Thai a committee of four be an
OiRled to atlead th funeralof Dr. liroek, la
he altr of Klehmond. at 10 o'eloek tob-aanrrnar.
and that a opr of ihea reiolulloaa be tree a
mlttedto th family of th dteeaied, aad to
the Richmond pren elub.
an BituruaRta win idi rcioiuuona oona
aittte. eotllatlag of Maura, Arthur 8hp
herd.Jamean Holland, W U. MaeBrid and
Al. II.Oodwla waa appointed to vlilt Blb
mond to atlead th funeral, whlih takei place
to -day. t ,
ittwnrAPEn Accodnth.
The I.tahmo4 papers of yeiterday all eotae
to ua la deep mourning for the deal who ware
ushered Into traltyby Ihoaadaad terrible
AoeUfBtof Wdnidy, The DUptttk iri
2 v r THCATASTBOrH. .
i no room oi meuoarioi Appeaie waa th
seeoQf thta horrible ocourrenoe, and lta matr
hliton sa.j elation and retnlnlioeDcaa hart
eulmlBatid In aa AtTalr whlah beggara dfiflrlp
tloa, and whkh will be remembered aa long at
Richmond Is elty, Aa le watlknowa, the
mayoralty eeatroTeny waa about to b d
laani Bafiayaia aawatavAaiaTaa ivanviiv. wa nmavva
peiUtorlAnd llitftr had gathered fcal aa
certain th reiulti lArsl en of Uai j, taU.
tore.ltltontolhdilif fromallparte or tk
country, mambereof th bar, repreientatlrn
ol both polio force of the elty. membere of
the prtia and repreientetlrri or all elanee
ani eooaniona oi me were aaaomDiru.
In otder that th account may be belter ui'
(erilood w lire herewith a
tblAfiaAK Or THE OODBTvnOOM
the remainder ol my life and yoi
a. thai
kir lle
our yea
nay nerer again rait upon A acene bo appaUiog
aad beartreadtag aa that wa wttneiaed her
yesterday, when, where all waa life and hope,
orerflftyof our ftllow ettlrene, Ianmonmeat,
wiinviai wBiBiag r prrirrBitoB,war anuuu
lyplaagedlato oleralty. Il Wae ladeed,my
fallow 111 ie. one of thoao awful alihta
which retMle the heart, whleb language ftlla
daaerlbe, aad which hae to bs wltneiied too
BDDtraauiaiaaa. a aia iisibb aaaa a inn i lata
It la UU log that wa ihoold apeoil to the lb rone
well let laat e renin,-, that Mr, SarnuelA.
.baton waa alltlag on the ha)k of bte chilr
wheo iho floor fell through. hatouweBkllUd
and Mr, Chandler not aerloualf iBjuredVaiHh
eiaapee are mo it rcroatk.M
TheOonierTBtlreeaucna whleh had met 1
the hall or th lloui of lleleg atea adjourned
artlmaoy mlaulea befer lh calamity, ler
tunately there had beenadlfpole about tht
up oi iiarnry
Ufa.
eai mart Ihio half of lb Targialaturt would
meal wee neeeiiary,
I,.
' 'ml....' '
E3 El
ELEW
of eraaefar aid aadiaeoof ! thleour tins of
afflettoa. '
ii vt. nog e then offered prayer.
Aeommlllaeoa reiotutlona waa annlBlad.
J eade4 hyJudf WW. (J rump, andtha.folj
Owlag reaolutleai were reported I
With hearta anmbed and blaaitlnr. wltV aa
OTetwbelmlngia-aWof our beieaicmrnt, w
naye aitamoieu io taainy our aorrow lor in
dead, to offer our Uhdereat and daepaat ay mo
pathlea loth llrlBg and to mtngt our teata
with tka atrlakea kuifa(ptda tr whleh tb
aaaaUldiaikkai a BiAdilanlw DKlied. Wltk
haadi bowd la rarerentlal awe brfor the
Ureal iiiipenier or eretiii. we eontemplat
wtlhfhudderlag nagulih that fcajfalaaj ter
rlble sataitronh which hai burrroartalo eter
hllyear frtenda, and our fellow ellliroi. Tkla
learrm fllsaater wbian baa proBgnt iameaia-
tluo aad mouratng t ui all, without tfialtaoa
Has. haa la th unlveraal aorrowi It hit dla
fueeda tooehed thai chord or irraiiathyaBiOpg
ue which makes "all maoklnd kin."
Nor has this dread calamity been eon lined
b)b to this mouraleg city, but II has aaat lie
ombre shade throughout and beyond tho
1 1 mile or VlrglBla. la tb eaplui of our
Stale, wtthla the honored preeinelB of that
hall wbfr jaatlo Bite an pre roe amoog ua, in a
time of profound traaquillitri at a aeaaou
whoa u.vtu-e le renewing her 111 under tho
glowing warmth of a veraal auat when In
uslaoa with the aprlBff, time, heart antThopo
roi hlgheatt without warning; ta aa laataat
.laath. iha remorielen. haa anatched from llf
aoaaofaariMiit valued eltlicaa.conanleaoaa
Alike o public aud brleat life, and occupylag
etery poilllon of uaelulaeae amoag n.
inougn aftuitoDtq bj- tiiii k ubiuiu rai'Bi
PIBDBB Iff IBtJ BIBBIB Vfl WIIIRUI 111! UVa.il,
theae wet m laeBfttBiblB haiard or war to
t bae wh etood upon the parlioua edge of bat
tie, and though nature would have voice, and
tears ot angulah would flow, yet there wee
wanting to our grief the kaen pang which
hat pierced our hearta In thle uneipooted and
etuaalagahoek which haa bowed our aoulaln
wo under Mb dread dlipeneatton.
it or than two a roe rat Ion a hara billed
away alae our people hara been called to
aaura aaalntMnha in norltBtloDi. It la flt
that wt should follow tb example of our
father, aad bend before tht Ore at Jehovah In
humiliation and In prayer. And silt for Hla
merey and Hla grace to enppot ua la our
UBBTT Bill IB HUB.
if ai i AArYar Tfaltd. That wa tnonrn with
nrA'aunil Borrow the loaa whlah our Htat and
our city haBlufrered la th death of her clll
aeae. that wtotTer with saddened hearts aad
tearful eyee our prefouadceb armpalbleo to
the be reared and to theaulrUr. andferreutly
pray that aa thalr daya of affliction are ao
pHTiatiftinuimm. ...... i
1. That Wedaciday next, the 3d of May, be
sat apart aa a day or humiliation, prayer and
religious service, oa whtihday the people of
thle city are requeited to snemble In their
rcipeetlr placeiof public- worahlp at iuch
hourB as may be deilgaatad by tbe clergy, who
ar rcspeatfully Invited to co-operate U th
purpoeestClbla reaolJtlon. .
The Judge followed la n few remAtkB. to
full of eloquent lympithy, bo fervent la their
BnnBBlta alt of tha el I nana of the cite to re-
Salr to their reipentlv ehurohca at tha time
all nated and upoa bended kneca to Implor
ivaaiaai Tahat ak In attand Ilia eaneelatloo
to mt amisiait ant atrttitui mi bhjih
thoae preaaattOldaad jouog, wr unable to
repreie their BOba and tears flowed freely from
J mire Ould spok forcibly of lb horrors of
tb scene ol yeiterday, th dead and dying, tht
horrid pit whero old and youar were mlagletf.
aome eruahed out ottht aemblanc of human
Mr. He eoatreited th beauty or the day with
toe tritl or our people, nndaatd Riehmond
waa Ilk Bachcl weeping for her ehlldreo.and
would not b comforted beeauae hey ar not.
Mr. A. M. Hally briefly addreieod the meat
log, allfldlar In moil affcetlnt terma to tht
death of UlUeJno.M Tumer.ouoof thspagea
uilmn'ryA.Wlee,drBW yield p.o
of tho horrora or yeiterday, and la alludlog to
tbe Iraternal spirit which aalmatejl luUcrcri
and workera on th occaaloa, aiked why iuch
a i i-lrlt ah ould aot sontlaua to animate nit
The meeting then ndjourued wtb a bene
dlatloa ofleredbjrWrIIot. ,..,.
Th itrccts at aUU Sabbath.
Aetlr measure ar on fool ror the roller or
Ihedeitltut famlllei, and eoattlbutlons ar
offered from all quarters.
IrOUBTtt DlBPATCH I m
.. .tiapanAa haa kaxitA nia of funerala.
loBome ol the ehurchcB three or four bodies
were before th Altar at the same time. Many
of tht mtalatara deaouoced tbe eareteiaoeaa of
KMiarn araniiBatnre.whlch olaced In Jeopardr
the Uvea of eltlaene. In nearly every prleof
pal Ureal r lb rity funeral preeeailon wer
; ...a a. it.a aaalarli All hnalnaaa
was auipended. Tb DfiearA, SUU Journtt
and Other oewipaper omaaa wr aun
....!.. riia iuiab th UaBttot. eaitotn
houieaod nil publl Uulldloge, and onallth
veaaela lo the harbor, wer at half meat, Tbe
railroad ireiae coming u tni w,
eovered with embteme of mourning, and many
or th trueke and arla through th alreele
"V V .". ......I At all tha funarall
wer " ."" -T.r-i .v ...... ".
Ikld orgaaiiatln to wnion m u-;aatn
..Z.t..iaaawiBii Aat. At on ot-tham
aV.;r.-n..r..l liiBlalAnof Honaof IslAOer
ane. now la BenlOBherr, followed thccorpies duty
A. Judge's Btandiv
B. f). lleporter tablet.
1-. vuuuiaia lavH.i .
h l.lark'a nfflaa. avaf whleh waa th BtL
lam.rha Una ranreieatlnr th oartltlon baa
twa the elerk'B omaeaad the court room
IB lull Wber me giraar wa mi una -in
Aa-'boor from eoutt-roon to eooference
f. ioor from elerk'e oUlo lo eourl room.
n Kntrane to eallerr and elerk'a oflla.
Theouft rooralijoitover the hall of th
IIOUHOI MaiCffrlirB,
Th belli hadjuit lolled the hour of II, and
death like allendtrelrned ae Mr. JSIarka, tha
alMk.eatered and placed hie hooka oa ' Iha
tBkia. Judar JrirDaa wae In hla aaat. Mr.
Starke, leaning over the railing, wai talking
with him, while th reitof the Judgea wrre l
th sonferenceb.room.not quit prepared to oa.
tar oa thalr day'eduty. Toe coumalfor Mayor
t.llfBOB, Baeaara naoB bbli aicrauiiD, naa
taken their teata, ami wer ready to proceed
to bullosa. Kx-Oov.Wella and I. II. Uhaad
ler.eiq.wbre alio la their placed and tb
rDortra of tho LaoMirrr. .OUm'cA. II kin. aad
wan.itaraaiiigia . una, a.iaia igri
moil uaa bbh agigninoxiiiuB. an momenia
wereepeatu pleaiant eonveratUon by the
peaiatorv ptbbbii.. a aimui wibtb in aptOU
latleaa aa fia th flaal rem It. hae, all at once,
b aaaal tilanJ af aalllnr fall. and than tha rlwalar.
aaaklah la tanraiftatad bv th line nf narlltlnn
?-i"-"2z . r'.fci.-.. ri.aa..-.. .r.r:"---
ptlWBBU IB una B wiiibb niau tut nuuri room,
rav war with an. awful craah. and oraelnl.
fated the Bpeetattre who were la the gallery
PI IBt louifivuni iu iua utvm uvvr, atii IBS
ddllloaal weight la on alngle momeot'e lime
rruaaiay mm aoiirt-TBOin nonr inrona
fThB man of human belorc who war In ata
Jeodanc wer sent, mingled with tb brlcka,
mortar, aplfotorB, beams. Iron bare, deiki and
ithaln, to the floor of tb Houa of Delegates,
and ia a aa conn mor avar miy aonia were
lanached Into eteraltyl Th whole atmos
pkere waa thlek with addnieeloud of duct
from th pla taring, and the numaa being
teat up a groao whleh will ring forever In
the eara upoa which U fell. In a moment, a
faw auralvort ellaclor to tha wtndowa and
fragment of hanging timber, and tbe bar and
torn walls wer all that remained to mark th
place where only a moment before there wa
a. seen ol lift, rigor ana nope.
aeill ABOUT TBU OArtTOt, BUILD. BO.
-Th aaeo about tht capltol bulldlnar lait
BfiBf- thoaad AMturrence waa oa of terror.
The- first not lee that thoi who wer In th
vm.iiiiaaT nan hi tna iiuDBDUinr btii wii ibb
promopltory rumbling aa the floor waa set
IIlDga mil mfia BBiuaj a. jaariui raan, nc
coup an led by a cry of humeo. egoar aad
terror wniin aaiai oariit oa ail woo
heard It. In a moment th frightful altuatloa
waa realized. Tb few whohad been co fortu.
aateai to be able to ret Into tb windows
booted aloud for help for thoia who, had
fallen, aaa eeiivu ior iuutn. au b eaort ume
ihs belle wer tolllag, aad th booluaod lad-
or truck being brought upoa tha spot, th
ladders wer put up to the wlndowe, aad the
work of humanity began. The blladlogduit
within prevented anyone front clog nor
thlag, and the ruihlng of peraoat within the
building and th arlec ol. th wounded wu All
thateouldb heard.
IB Tun HOUSB Or DBLkOATB.
lata waa a teen thlt lattlr made oaa'a
heart bleed. Aa tha dual cleared away n little
....! iianhaira aad robblik of aver daaarirx
ttoa waa deierled, aad thd refleotlou or the
Bomber of humaabelogt eruahed beneath lie
wetrht. dead and dying, waa eiikSnUr. Add
to this lb eriee and groaoa or utoe wao weit
there, many In the agoay of death, aad tber
la a biclur to makt the atouteal heart quail.
.7 "... L.ll . Haiul.1 llk lb. I..I.I
aiaani tha aoBC uader tk rallerp. Ileike.
ehalrc.aBd tables were eruihcd completely,
work of removing the dtbrlt waa a dllfleiill
on, but was undertaken by thoit pteseut
with a will, and It waa not long before the ua.
fortunate men wert being rescued from their
pBIOIUI poamuu.
..t.A.ian nnf tna rtBAD An vnnanan.
iThla eaeo deflss rea aa attempt at deoorlp
tlon. ibtdoora and window of thahall wart
thrqwu ope, nod within wer. eooo collected
th oaiy wot here, who, mtd their own shout
and th agonising groaoi of thoi they wer
iteklag to reaeue, were removing tbe timber,
Aafh wounded and dead wer reached, they
wer brought out nod placed inlk Heaat
chamber or elie uader th tree In th aquare,
wber they wer attended by our eilyphyil
elanc and other who were on hand with such
appliance ai could be obtained. Aa th men
wer brought out they wet io covered with
duet thai Iheysould aeareeiyb raeogblsed,
and for a white th aaxloue laaallret of tb
by tender, " wno is ni"uaibi noa n aa
haB haan iiruahail.
Itr Thompcon, member of th Houa of
Dclegatea from llaaover, wae eattgbt under
two mrw, who were instantly killed by a heayy
faltlog beam. II hlntelf wae ilighlly Injured.
Mr T II. Krenao was burled beneath th
rulneforthrefquarteri of an hour, aad waa
firund aetrly auarieald under tha dead bod laa,
tie bat almoit eatlrely recovered.
TH TRIDir Or THB ACOiniNT.
From eonreriatlons with sareral who wer
la the eourl room at the time of the fall w
learn the following at the true theory of the
accldeali Tha large girder which waa under
the partition between the elefk's oflli aod
thaoourtoroom enapned In twain, and Imme-
d lately afterward the floor eAaimencSd to
care. Th auppott of tha crowded gallery
having given way, th gallery parted from Ike
wall and fell over loto the centre of th court
room, cruihlng through th floor aad preelpt
tatlng th maaa t( human beiage aod tubbleh,
lolo th hall below. W aamiBad tb girder
aad found that tt had broken off Juit Ht th
!-. db w bow a ll-aher and Just where
lbrkwcaai,atf Ua woramda ta new
legbadmadeamlaailck and driven hU,ada
Into th wood about a quarter of aa lech.
The moet terrible feature about thle whola.
Affair la th heart-rcodlag manner or death la
th majority or laiUacec. Maoy or the dead,
whea brought out, wire round to be without
terloua bodily Injury; but'had evidently dltd
from tuueeatioa. Tb mere eontempiauon i
Hard. iaoa, waa
aaaBBAd death from
th talllnrllnabavlB thnd lo dl from lb
untold agouUiof Buiroeatl
A OLD BULIO ao. , . ..
If m ana kal aaa lraMaif tn an BArtaUafallOB
or Ion other thaa thitof human lle, w will
mention th srasihup or an old and much
honored telle or by-gone dayv, tb8pkt's
chair r th Hout or Delegatee, which was
formerly need lit th Hooie of Iturgeiies,
deeorated with th royal arms of Ureal Brl
laio. ii waa auoavnuniiy nmitii oi"'
Wllllamihurr. and haa been uiad la tbe Hone
of Detceatre ever alnoe. II wa burled and
broke b lathe rulm of yeiterday.
IB ,rBirVT BBTBI
There war raanv touehlar locldenlS BO&r
aected with thle eataatropbw.rTlvcs la search
of thalr huebaode, alitere la search or their
bro there, aad in other anxiously inquiring of
every oae the whereaboota of their aoas all
Wlia gneioq ineir innnianansca ami uiafmiT
lag look. It was a sight to toueh th hardert
heart. ... a.
And aa mend mat friend, a hearty thank
Hod weat up, bad ai matters were, tbat they
wer ao worae. W aaw me a few hour b-
ror prootl la th eoneeiouineaa oi uaaaiy
itreath who, when taken rrom th wreh
wlthla th ball ol Hetegatee, wer a helpleae
.. h.kaa B fa.w aaaaiaala mnra Bad thBT Will
-"- ."" --?--j-r-r.a: I a. i.
ravlsg in tb egoaiee oi a-". 'xZ,"CiZ.
Hie. Vow men, womca.aad ahlldren flock 1
theiacBOOi oiaaaiar irom every qunnrr.
tht eoaveotlonalitlee or tasta wer forgotten,
actach Inquired of th other have yon seen
my father, my brother, or mt eoa. , , a
There wer brave men there at work Just
na bra v a a ever raced b cannon or unai-ram a
I.yon, wounded InternaUyt R K Moor, of
UharMtUtty, ttlghtlyi liavld Sltawtberg , e-
rioueiy lajrdi (Jh arlec II, laaaiford, badly
wounded ta baa k aad head) Thomae Moceliy
badly weuaded la tht head, Jobo II. I-ewie
a colored barber, badly eut about thabeari
A. T. Feeblec, aever wound latbtheadi Vt
H. Hoy, MaacheiUr. leg brokrat Wa, A.
Page, severely Injured! Thomaa Nowlaa, Jr ,
ellghllyi P, Kaaottobaeeonlat,ievetelyt R
tit afar in, ttiiouiij naiu uapi, jumm.
orre, pbqiv
Sergeant Hall, of th police, tightly, Ker
gBBD tvrrj, pvin. dbaiii vapiam r-aacr
ton, badlyt John Itsreapott, cerlouvlyi
Italby, serloualyi Uaptala Heary Itoweo, of
Tatwell, severely about head and tbouldert
Wan Hmlth.antaad bintaed about th headi
Theme M. lllnfordnad Matthew III air, of
Kioamoao, wert aiao oruieea aaa eut aaooi
tht head U. J, Wood ton, or Hoocbland.eut
Bd hrnlBBd Blhtlt f MBlABal WaMtd llOrUldlB.
cut on head aad fact aad badly atusndt Wra.
n wonn, iidvct, a iignii woobubu ib an nui
Wa. Allen, polUemaa, bruited about tha bead
badlyi Wm. Ureen, butt etvwely about tha
KaLliaAaraiiiJaha Allaai BTBtaktBakar. laa
Jurtd about tht head aad body, aod tuppoaed
1 ....i,H. Ma.. waf.i.. .a r...ib. hii.ikftl.i
BIvrBBiiTi JBUif naii aiviiwata, ..j.
Jamee Ua Watte, colored, barber and porter at
in neeaic. tevereiy nun aoou ib aaaa pan
hat W I eaton Roger a, aertoualy In th head
aadar mi Wm.lwarfalM, eolored, brutaad and
et about tb foot, f and headi Ji ll.KaUy,
ao or an r-atoerteutburg Ifcrai, and
pwmbwrarf tht Mow f IHIgate,evrlyi
J. n Otueoe, namr iron uiaiBair
vereiy about tht head) Htlth Ilolllof, eiq
S ember from Xauataburr, aitgbtlyi Jtha A
etjall, member or the llouce from Boanoke,
ellghtlyi Pllthugh. of FrederTckaburg,
aeriouilyi Wm.A. Smith, of Olouaoeter, ce.
verteutoa th head. Alike Iwrle, allehtlyi
John Dave a port, merchant, sllghtlyi Walter
ltalaee, lieartco, eugativi jteva ueorg v,
Nolley, of Uaroltae, allgbtlytUeorg UUhrla.
tlaa, atornsy-t law, aUghtln Uaptaln W.
W. Smith, fae out, not Mrteuali Joka Keegaa,
ligniiy lajarea in anouiaeri ia. i. mbvuj, bi
Ptleraburg, painfully wounded la back and
J.
VY.
from
redoubt. Their sole purpoi teemed to b to
eet who eould do moil to help the wounded
and make comfortable tht lait moment! of tht
dylog We know they eara not to have their
BfBTB llUiriiail. vua WW a aw am. nuv-a. tm
ill a( rnwal aar lit la anaraA laala. Th allUa
atlon of th fallen timber a naa tb aVftrti front
the court-room was such that aa they reaeued
one aohrer they eould tometlmee hear tht
llOBB laoani Pi ubbbii naurs, ma -w s-waa
all th aMavttat tkla rav Ihe a IhCF
tolled ob la their aad worki Mayttod blee
tbemt
oovanuoa wiiiii.
Governor Walker waa In bis ofOee.oaly
aeparated from the rated room by a e mailer
rtvnm rkaaniilBd bv hlraaelf BBd (hilancl flWCB.
when the eraih eame Uoionel Owes becom
ing awareot tnt auaiier communicairo ii io
hla Va alalia n a v. Bnrt bntrt at nana mad foe th
In war nart if IhB hulldlnar. f th BtAlr th
Uaveraor met a crowd ruahlng fraatlsally
w..a 11k alArinaifl tham In PA IABA nf IOUi
maad, aad prevented any rrom golor oatllthey
eould b of service. A the wounded wer re-
ranved and men were caueu tor, n ureww
them to go in. adding-, -ii you mean to wora.-
Th lrAfo aar a with rearard , f tb
That nor tlon el the floor on which Iha
Jndgea' pi I form waa ereeted did not go
lBIPB,n wim inwira,, uiiv ww,.i.iia-
iiveiy dui mil waigna uiron . wun
Joyncaaad Aadersou eeeaped to lb "confer.
aakAB Mm." aad war follow ad br Mr i Pltalnl
of tht ir, aod ceveral olhere, who had
i maaa oi ruouiau bbu
noloael UaPhall wae
th mantle, and alung to
rootdltloealadi Plaagno Ureea, badlyt
Phillips, sllghtlyi VU Dsaa, of Ua gas
worki, slightly hurt la iuf A., it. unanaier,
WOrai BllgBIiy BUT ta aiuv w, u. aviiaDunri
BAriBht ahoaldar. eeverelr atralaedi (Japt,
U. W, Alton, harbor matter, eut about the
pill pan Biuiita ivoiii ibw aim aiu uva-
tant Kendall U'Uwrsr, Ol me pouee, arm
M.aa and hrutaaJ about tha headt h waa
also Injured la th lege, Thomas Uonaor. se
loualyi Johalnar.tg brakes and other
wlie Injured i - Maroney, who reaidee near
IbAHaaltaallaf. had hla l(t BBkl dlllOCBted
tad his right thigh fraaturdi alao, fraelor
about tht ibouldeM William Malthsws, of
Iouaoun, siurauyi ur.tuurg, """
llouee from Bonthamptoo. allehtlyi I, W,M
otuiiee,memirroi in nuaaaj,iip,a.ij,
Bheltoa, member rrom Bianra,Bmiw
M UampbelLa rue I at th Kiehange,
l Virginia, aHgbtlvt MP'Tbs K.Joyoea.
adlyi Henry
rulaedf Judg
eon of Judg Wm T. Joyaee, sllghtlyi JApbnrt
nvriy, aavarwivi d. ip.j ,
A. PUaasate, of th IMapatrA, brute.
fl4 ATlVaaWBI., V. aaa. afa..-.., v. w. ----. . ,
Howlla, of Uarrtll aemnty, ahoutder 41aloeatU
aaa oineywie ijuri ur,BoniuiviitK.
br from Hever. eut about th haaiVand
brulaad badlyi Ala Idea Joa,LouUaaountv,
breattaad fae very much brulicdt JohaM.
Murray, Flret Natioaal llaak, leg brokeai P.
K. Jooei, colored, eon elder ably but not acrt
ouilyhurti Joha WllaoaiBOteerlooilyt
Uaaao, JI.II. JJeckmao, Tbomaa K, Wllaon,
Wm. Moihcro. U. T. Andercon, D.AnUloltl,
Daniel Wreo, II. H Fogarty, policeman W(
' Willi bib a. aerioualvl Dr. Oampbell. of She
nandoah, slightly la tb head, tbouldor and
jft Murphy, No. 1W Jackson street.
wata haatr . llalhwHarht. lirOBd StlwaTt.
belweeu 11 andT treta, aerloualyj Senator
Uharrse lterudoo.of Frederlakiburg.eut oa
aid ol bis bead w. A. maury, eaq , inraT
a laa hriiiaad akfliil ihabaJr allBhtlVl Aa S.
AfKeaaey,f Frdriekoburg,crrloualr(leo.
H. Ureen, eaq, of Frederiekaborr, alfghtlyi
Joaeph UoblaioB, earpeater, aerloualyt At
I ti a Ui i aj lur, tiui j .ja.i".
ewered. Ua by oa they wer borne out Iha
dead aed in uiidr,
iraii anaoUBSlag that tb llllooll Uonitltu
Tloaal Convention bad to-dav adopted reiolu
t oh sprwaint regret l tht saiamltrln
Virginia, and dJt)uro4 out of reipacttolh
cuffercri n sultabl reply waa cent by th
Ooveisor.thaaklag Itlloola oabehaU f tk
Mala of Virginia. A dlapateb ta tha Aaffrrr
aaya that i redcrlakiburg hat slond her bull
oeac bouieiitb town belli wer tolled all
day. and th mcrchanta ar arranging mcana
to rati fuada for th sufferer bet.
AilonrihTfnrilPk-toa Treat Clnb
The Waihtogtoa rrsil Club held a nesting
yeiterday aftaraooa at th RarcaLiOAu oBlot
for lb purpoi or takIogialtblUoala
rsfsrene lathe sudden death of Dr. J. IL
Brook, or th rlisnmonu A-acairrr, wno waa
killed by lb d dlsaiter lu that ally oa
Wcdnceday. Dr. Brock waa inueh teemed
bf a lane number of ae,aala.tasts soaseaUd
'.. .. - at... la. ub. .lll Ikal.
With lb preao oi lata iii,"iiiwiini".i.
brethren o( tb Rlebnond prf is, deeply ptourn
his Ion. The rdllow) (esolalluns war
adopted r
Where a U th ivl alctalle of th at road
salamliy which hae stricken lb K ol Blah'
mond with aorrow and sutrerlng. and wtiteh
inuitsall rrom vry uatlon of tb uDiranc
... ai .i.tiitatlfin labaown heartfelt etnri
lions of poignant grief and sympathy wa read
among Iha flat of dead thu aamaol Dr. Joeeh
ai iiJaxb ihra fall tat tha narformaoco of th
dutleeof th profeielou to whleh he had1 de
voted Oil aaivuia atu iv wuivh ww !
'"wHW.t.KOh.lJ.MtltlM'lldoi
mloa ..II. lr aa tipruilo. of Iba trill
wbtib wt, ta conn., with .It otbiri. fi.1 I.
Inr.lul ol ia. Ill" eri..i mp-a. or "VAT
lo IlimdJlu aaa bwhit .wl.llilt, aid br whleh
ha itrliH. Illf hu loot I. mi.y b" "n
lul .o J .h.rl.had irttiiii.aail aid puijted
iiotbir inoro ia .irinwi ui aa.ui.ui
AMilprd, Tbil li "iiabiia ol In. I'rjli Af
Ollitloa ol Wiiblaaloa wa but piiloria a
iol.mad.tr la uadirta, to tbi rn.iUlubol
lllchaHiad, ol wbtib Ur ilroik w.i a Btlibir,
ihi riipiilal ''' wblib lb. lid diilb or 0.1
frliod ...I th.lr prormloBit ai.bcliti, ai will
lllrlinu. Baa l.)a...a. .... .
H.iuIkW, Thai lo Ib. fanllr aad frliadl of
... . .a- II...L a.a Iai. JhtB.al .A.iallMAn IM
tbtiai 4JI, airOw W VBIf VUf miaiia.na t-w
Her waa out maacled
and alleafly eadurlog. aaother erylDg aloud
ZZTiw n.i.7ihiia tha atlll form t a third t Id
too well that it spirit had fled to aaother
world. In on moment tho gray halreof g
.-..i twaa .laiaarlBit nnnn tha head of aomi daa
one, whll lath not the tell, msly form of
on who had been eat off la thnfull bloom of
lift waa being born pait. II itemed aa If
.i.i.ai.i hAiraii wait lil BBvar eaaa. and aaaa
aaamed to nai In lb performanc ot thlt aad
aai araatHta I tBI BrirTABB.
pi, tiiinaa r balla. the ruablorand ahout
lnr of xcltd men, and the newa of lb fear
aa a k. .a.l.k.a....l lllr-aa.a.ll.f fl .. 1.11.1
rui eaiam.i j. ,wbw -i'--v ; --" T .T""
atruggled tn rough th maaa of rubbUh and
reached that
lawaBlriB aval
It until be obtained a foothold. Hie arm wat
ka.il lalitM.t h Iha n laa tier falllnr froiw
aha.a air.lVllflara Tavlor. vraea-r. of thta
city graaptd a window alii ocar him and held
OB UIUI aniBianv aama,
A large oumbrof thoitwho went through
euatalBOilBootberlBjurytban a aever ahock
aad a few brultet or ute. II Is marvellous
that so many racsped dsatb from tho railing
aih..a . I Baa nlaatar rait I Bar Af tha eaurt.
room which muit have fallen upoa th crowd.
The bar. tht press tlub, and olhsraasocIA
tloas alt held meetings on Wedneaday eve
ning and adopted resolatltno appropriate to
theiildellalr,
The follow! or ti elveu ai a correct Hit of
the killed t iH Aileit, N P. Howard, Dr. J,
11 liroek, J1W, ILHland, Wa A. Oharten,
Aamusl A. lltton, It, 11. Maury. Jr., W.ll.
Davli, Iiavida uoouan, uo. Diauti naira
ton, Henry eouatyi JL F, llobartson. Tbomat
II. Uuarlee, Uharlea Drlnnan, Waahlngton, D.
O t fcd. Ward, Of Kaglandi Oapt. Jaa. Klrby,
.Ibariee wateoa, eiera ia in uanviii uopoii
lluen N, itnioniaaoB,coai ueaieri tnwn 11
Webb, Daalel Dugter. Jame A. Ulamlr,
druggfatt JohnlUugho,of Alaacheiten W J
llaadolph, auppoaa-d to bt from New York,
John Lynch. John Newman. Thoi. 11. Wilcox,
Uhatlea Ultyi Acb Iavy, I Jul. Plehegru Wool-
loin. - ayier, v ia i nvniiauB oiua,
fjspt. Thompcon, M canity, 1. A. koley,
deputy United Btatet marahal, Anton llelae,
R.rAI. sehotteld, illy atieiiort John M .Tur
by, page la tb Houa f Delegates! J owe
Newmae. T.A.JIrwi. Illabll, Uharlea
llrw. J. D Maaale, Uerg tJleaaaa, K. P.
IfailaB. Viiahalaa Kaharla. atlarnavBtwIawi
I'jnllu A.Hobaon, Hugh Ortdy, Wm. Dunn,
Wm Taylor, ot Blchmond count Samuel
ItlCBl, n. ta. AJurnaam, aiaiaauia nia, 11. a.p
Uharlrsllrowo,otored tervant lo thtmplor
of Mr, tipotiwood, eorner of Light h aad
rankllot pollecman (Japt. 1. . Tourgee,
Manaial JaYaaa T. tltrx. Private UrAV.
Michael MoOartby, John P. Meagher. Jemte
N Walker, Joaspb A.Ueay. P.tJ. Uoleman,
Pilfai wienmu jounn. yBB.
A atranapar all BBtrtBd to thB kledlcal UOW
lege, dead, and eu him wer found iomt acrapt
of paper, with tb nam of Oh,. Branch.
Adltaalshrseslvta ia tnia eity latiaigni
anaouaeedthadaathof Mr. Thomas S. liald
wlu, who died yeiterday of lojurle rseelved
atthtAeeldcat, Air uuduria waaootot tnt
lArireat clothiers la Itlchmoad, and a brother
of Mr. B, U. UaUwln, of this ally.
inaooauiuon eiotaara wi ibi "vnau.. .
reporlsd fa tslefraph dlipatchea given above.
Till WOVJIDSD,
Tbt folio rim la a torrs-tej Hit of tht
wounded, ir aoy death have occurred slaas,
thev ar noted I ar tlgrp& dtspatekiai
Qa.rrnor tveil, preaat-pona Breavu aaa iir
tarnvOBaeral i
TBBT ur atiaa.wi..
Th AUaaadrla VtU of yeiterday va-
.' ' . .......a.,.
To ramaiai oi or. urewia ibbbu ib ihi
mtralag by tb O A. k. M. U. H la eharg of
the State Senator from thle city and Mr. W.
K. Taylor, aaq wae ibbbb a one ta ma mi
dan af tb deeeaaed, na Usmaron, neat
Waahlagtoo street, and will b burUd from
St. Paul's church to-morrow, at 11 o'clock.
Th rumors eurreat oa th ctreete this morn
ing toaeernlaith health of memboreof th
famine of tbogntimn from this ally who
wer killed or Injure byth accldcat wera
Incorrect.
Tha members of th Corn Exshsag la Alex
andria hsld a aasetlag yeturday moraine; And
Adopted resolutions tprsslr or their feel
ing at th lo or Mr. Prowl.
CoriAUATiOHs. Tbo SeiiAte yetl-rJay
laeir)rtUTOton couflrmed tho following
nomtoAtloD i
Joha I.AteiBS,ef Mains, lo b mUlster
veildeat to Paraguay. ....
(Jon iuIb Henry Rurglet.of tlonBestteut,at
Uarclonat John II. BUwart, of Pn at Turks
laiBBdiWm.ll.Fatoa.ot (Joan., at. (Juraeaai
Jsmea II. Whelaa. ot Pa at Port Maboai
.....ri..l.1.i.a all.J ainiaama.
OoBiulUenerale Uorae L. plke.of N.U.,
at Tamplaoi Adam Badeau, of N. Y., at Ion
doa. ....
Attltuni nurgfoaa in am nur-jwn v,
Wna aad Joha I. Naladat (Iharl F. Ellt-
maa la b aealiunt paymaeter In th navy.
SupcrvIelaglaepaM tor c-f Steam bots-Fraak
Burnett, Fourth dlctrlct. . ......
jam Ooatea to bependoe) agent at Lrltlle
Book, Ark I Uoorg Lou at, of Artsoaa, to ba
receiver ol publl moaeyt ror th Land dla
trletor Preott,Aioa Frederick Maulef
tobregUtrorLaadomot at Detroit, Plak
ney Uuis to ba collector of tustoma Pearl
Klver, Mtss.1 John Taylor reappointed eollee
torofauslomaatAaaapoIla.
Ool lee tore of lateraal Keveoue John N.
Camp. Ural dlatrletof Texaai Alfred fc Ia,
lira I district IUJ0r wm. taaimoeor, ugnm
Ateeaaore of I eternal Beveno Morfel
FrieoearB. Fifth New York dlitrtett Job J,
Parry, Twenty Brat Nw York dlatriet.
... -a.V. at.... r.a. IkalilalrlalAr Ork.
j iiiitn vi ui a - i wiiii m-
IBU TTIalaBUI Tt f
UrnallyloJurediU. lHandy,l;Uycc.bruiiad
and cut by falling tlmberr H. K. LUyioo,
ailgniiy iojuruiuwauBuwiia imif -Juredi
John Howard, Tawyer, badly hurt) Mar
ballllaorer,memberof tht Homa of Dale
eatei, badiy'loJuredi Henry M, Hall, of Au;
aruata, Uoueaof Delegatee. arm broken aad
bead cut aod nrulaed.JOba Beugwici&Bauiy
burn Wu. IU tioper, merohaot, Ilaltlmore,
lhraarlbabrokeni Wm. Taylor, of HUhmood
Ouunly, badly InjurcKl) judg J. A. Meredith,
badly lilurcd Henry Bell, acrloutly I lured,
John It. Strother, orUulpeper, lsr tbtoki
JamesNeeeoa.ssvsrely Injured, W.D.Chea.
tcrmaa, Borreipoaaeoa riaiBi.uia -i -fully
IsJuredi Wm, U. Llam. correapondept
l'elercturg tVarter, badly hurl In baekA. II.
Leirow. aJverely burti V, O, WlUoai Kuah
llurgeaa, collector Third dlatriet. bedlv la
Jured toteraally Peter, W. bUloit. u-Audl
tor.lo aerUleaieomlltloBiWiO lhio- .not
ttusciea to ni w -, n,....,,..
I'eiefifurg;ikdIyburtiWm Mathew,or Cou
douniliateH Hunter, colored, meaaeBgeror
City Uoaaoll, slightly krii Dai.lel raufrd.
Jr.coueuiiloaofbraiat Wm.T. Klshardaon,
prlBlcr. allghtly wounded In th bd( It. T.
howard. cut under the chin, ttfl leg bru aed
L M Porter, aever blow ou left ihoulder)
JohnT llolt.orOhBrlcBOIly.laternaiioluryi
I. 11. Chandler Injured ta aboulden Hoo.
Ihomaa it. liano.r, tn Speaker of Ualtad
Main Houia of Hcprtieutatlvei, rMl"iM
L-iii t..u trt'.m amniitatB.il S HelCllber. Of
llroad clrect, badly butt about the head.
laumea uuiiiogiworni, '" t "l iv,,..'!'
Senator Kcniirica, oi npuii w '.7""' T
. i. .ii in an UarBJibla ahbrt Bean of time,
brought aa Immeaae crowd ot alleJeuca, agat
aod colore to tbe equate, ....
Hundred of wlvoi, motheri and frleadt
....... nai fltll a tha Broun' a. who. with
wilBglog bend touiht In .deipalr to know If
any of tbclrijved oaci hal been bf tha num
ber mangled. War, wlih ttehorrofi.lt ago
Die, lta tad eeparatlong, lit ghaatly wound.
It horrible death, pieturee to the mind no
iuch oaa tba out which waa yeiterday
nactcd In the square.
To contemplate upon auih a shocking affair
aaaisa (aaaa of thoaa who XDctd each
moment to Hod a near ami dear Irlend born
I iota th rulm to be eared for oa tht ground
by the clllitee and phyalclaai la ttedauo
ii. ii. tanl 11 th horror and awful fear.
" -."- 7 ."" V "I ""...-a ail .l-la
1111 In laiaairapna usevirrpu lan Nitatu..
earlier poiiibly Jtalf th werobrr of th
....arbf tiaiaaalaa would have bean killed br
tkefaUidgof mama upoa them, tor aeau
!!.. thr.BBtaialailtf.f tb bodr had ad
Jourasd probably iwl ten minute be for the
occur reucei or had th hour for th meeting of
lheourtbcn li meieao ot no-in., na
ilallruatlou otitic wuuld have l.bao i.laca,
for tb degUlatur would tho hara tt.o la
leaalon.
iMOiaSBTS. ... .
Mri Thomas Joyoesftll Iftgeltier with Or J
11 Hrock, aod Mi mouth Tated Sgalait tho
Doctor check, 11 Aiksd who II was near
him. 11 tald blra hi iname, Bud b aiked klm
local hO turVIVSHi 10 rrv , """
ol affection to bis family wlih word of n
Ocsrmsul aod lore for thoi h Islt behind he
dti. , .,
Mr. Iiuan. Jiutgeaa ieiiouiuj'vBri
whoi nam bn eould ool learn H "ked,
"MyftlSuJ, aAiVyeunot move a UUleP' Mr
Uurgets r,aied'No, 1 sannot r wU,"
aid he, "I muitdle (loirdbf,"
During lh llm I aeaileh lloo.Oeorg Wil
llam UrSjt, ol Aladrla, wat eovered lu Iha
ruins; Mr Uhaadler, who wai boitrsoa Iho
w l atlow and Mr Brent, wat endearorlag to
7iS!ij"uM. Mr Hrent eaughtl hlu by th
!""Vk.....iki. mrilod'aaake.toltthlm
t iMiiir but to Mr Ohaodier'a Poiltloa
Il waa tmpoBalbl for him to move uutll aaalat.
.nr.l..rBdard. innahorttlmt.howtTsr,
.ft'ft
hurl and a left vibBuppnsod hrkai B"1
Jtq-iii ani prpinor. ' "!"" ""'J ".;.,,
"i-t.ee, arm adl.' W-V lUpa '"- 4ly
maatt-sdiJ 3. Oh. wldbl In the ehatt,
rXoUuaiyi ubA lllwof Uoskttts. In
i...i i.Ti...iaa rhamu Uarroll. wounded lo
I vl. I W VliTompklaa, laiurprtt nghUr
BhaoVi WuwialAhi1rl ItWlsft
Ideri ilsa.AUnutgouery J).Ctie,of Aleu.
rich I
In the
.1. Aiil.tA.i
........... ".-V'"....,'::, j,.. .....
aUUrlBa UUTI tBt" M"u " atuavaiaj
(lol Up.ia'vTi'lrr,all .1 ifhatodrl.; Iblb
brokioi l.tpl.Ui. WrAHr,o'IJard..,
...inii.la ln.rlt W l!. wllliiiBi. ualleeuiiii.
iriouiirbu'irobititiw ivtitr, iirin.ir
built Joi,i,btrrriliotillo (.! . I .(lo.l
Injured I. tiiebl Ool. Sbriwli MiRiii W A
(ooilry lou.ry.'-ooV lirlouilp lljl "i!,rW
oi Ai.aannf ia, au au. ..., . "7." - t K-
ll.nl.l llnn.a i.f llalaa.t... .lllbllr OO lnl
. k .A l"'."' 1'V.:.fThidd.as
lumbtn-John rraaklla Bates aai
Tuur. .... ,.. ..,. -...
a-QBTatABTBUa --jana ii.Dniia,rBoi .-
M Jamie W. ltl,aanvtt, Kaoeaai l'orr
S. Daa, Abb Arbor, Mtch t Wm. Holland,
Waal Irty, N. Y. Mt. M. laonlst Wllleon,
Santn Crui.Ual James R. Brow. Olethe,
Kanaaai W. A. Pattle, Wnrrentoo, V t Noah
Boyntoa, ML Veraoa.Ohlot Edward Dowaey,
Brwevlllo,TesaatHrs Klliabath P. Brown,
taogaaaport, lad John F. McCarthy, Valpa
raleo, lad itlerhard V. Sehmttt burgh, Nevada
Ully, Oal 1 John A. OoodwlB, fowll, At aaa
Afre. DetteyA. Mower, New Londoa,Cna.
Sdwla Kogere, North Adams. Maaa tlaaao
Seeley.Ureat llerrlngtoa. Mail J Wm. SJ,
SpriBghsld, Mat 1 HenryCbUkeriag, pitia-.
flsld,Msss.
1h BenAto aUo couflrmed the folIowlDf
DromoUon la tho Army i
FinUUeveiry tin l.euiiBn, uoveri 11.
Montgomery to be captain, and Second Lieu
to aaat rrankU. Mrhad to be flrtt lieuten
ant. Ninth CavalrySecond Lieutenant Freak
P, Uroe tob Aral lieu to aat.
tlfih Artillery Flret Llautanaat Baajamla
P. Bltlenkoae to b eaptala, aad Second
Ueulenaat Joka MtUleUaa to b Brat Ileal,-
ftlirtOavalry-OaptalnOorg O. llaatto
ba wijeri .Soad xJeuwnaal Alhort Jf. Uap
ratt to be n rat llautanaot, and Second Lteulta
aaa Wm. T. Ditch to bt flret Heuteaant,
Third Cavalry Sseood Ldeuteaaot AdoU
phus 11. Voo Luetttvlla to be tlrit lieutenant,
VaaHh o-tlry Ftrat Ideate neat Sebat
tlaaUuather to be captain, aod 8ecoadlatae
tenant XaeopoldO. Parker tobe Oral lieutenant.
Filth Cavalry Second Lieutenant Uernard
BelllrJraa tob Oral lieutenant. .
bUth Cavalry tieoond Lltutaatat Oharle s
U.uoraonwrun .iBiitBBBni.
NISUt uavairyo-etraa tViMuwRaua uniaw
Parker ta be eaptalB, aad Seaood Lieutenant
Kugcno D. Dlmmlck to be Brat lieutenant.
1 hird Arttitararsaeottd Lieu ten aat Cbarle
Humphrey tob flrtt lieutenant.
Tranafere Flret Lleutenaat Oeo. F. Foote,
Ith lafantry, I Slh ayalry klral Zaleuteaant.
ioaeph Kargl, lib cavalry, to Oth lafaotryt
lrt Lieuteaaal Edward Huater, 11th le-
laatry, to iiteavairyi rniinitmtnaaiui
leaf Ojllcy, let cavalry, to 11th lafaatry.
i.t..l.i,lrila H. tlhaaa. lat BBCOnd
tleuteaaat la llth lafaatrr, to teeoad llenten
aot ol lafaatry, March T, llaT.
Promotion lo th Navy rtrit I.lulnak
Bra I VBl U. rtV 0 aapiaiB IB laaiiaa
orpa, .ad 6i.ooTl.luili.iat UibiIIU.Um- ,
rtlltob. flnt IliuUolol la th. mirlD. .orpa
GaaaaAl, LtD OrrlcaOcamUilonr.' '
Wilton, of Iha General !aiad Offloe, baa Jail '
retained to th. Barreyor Oeneral of CaUfoc
nia the inrrey ol "to, I'reloi Najalagur.w
IleDcbOtWblcu. waa tent lo tha General land
Offlca toma two yean tinea, aai which em
bodied fwtrmin leeguea ot land corerlng
alarga portion ot th. towa laadt ot BauU
Barbara county, Dal., aad a. Urge natabcr
of pre-emption, clalnu. Th. Oommliiloaer
dlrecta a new inrrey lo be made In accord
ance with ,le' original grant and me aci o.
Congreaa of I860 eoatlnalag Ihe title, and
auotealhadecliloaor lb. eocr....j. .--
. ..... . . .. a If I.. ,1a aaaa rlP
Interior U lh celtoraic. ...-.---New
Meileo, In whleh h. Metei that Iha
nuanUtyof Ib. great canaol eiceed elercn
leagaea. Ia tbil cale tb. clalmanla wUI not"1
nrobabll be .llowod bat a wnall part of tho
Elena i .tenet. wlllUra E- -". -
Moulcrey.Callforala, attorney for the pre.
ietuiili. ; with iiolel .nergf audperaUtenl
Jelermloatlon, hai labofeil for lwo.jaara
mil lo loeure thlt action on tha part f lb
(lorcriimeot. 111! incccia wlU.ba hailed
with delight by large nnmbereot rcaldenta
la tsauu Barbara county, whoio homta
wera enbracid la tba forty-nun league,
lll !'(
Ill")
"""''-

xml | txt