OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, October 03, 1872, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1872-10-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

?;
Auction Sales.
Fatar 0.
tl3f LATIMBU eV CLKAHY.
A AweUoaoeri and Ron! Kotalo R token,
MlkwMtonr Feoo mnu4 IUoonth trvL
BUrOfflee BaUdlog
a,!!1? MSOtlfO BIRDS AT AtOTIOf.
narklllaY MORN i NO, UoUbar 4. in, at 1 1
a'ebrtk, wlibla ni aoatloe "xai, w .ball a 1 1 tnn.
.a- OmhIh, OoldAnchen. Ba'flBha ar-d
Mrlife BlooabrrdB. )oa Imported. Tho blida Jreail
Hoc wltMng good olngt weald do wo to Bt-
.iFavUee wltM
LATIMBR. A QUART, Aoot'e.
- .. nifcaJB i RataieBrokare,
MWIHMraif ISvoar'veala KM, Bad RUoveaUl iL
Bins OBe BnlldtBg.
BALKOFVAtUArURLOTS.
Md of trait flatoA Ilia Jahr. IRS.
tAatlilli. folio Ml. AM at tbo
imi t af I ha at.
at Uotobor, UTS, at
wont, (nil twoni
Iia turn EteaaifiiiiMimtt..
VOL. X
Auction ?alcs, l
I Ta-lHtT. . I
YKfJcrrfcafR
yvlttaoof a
W roportoo ta I
tbaiaaaaatalbi
oSTor lor aalo, el poblto owaMon, la
taao, oa HoWP AT, tba Vlrvt rfav i
ijq p. IBM uaawaaaa(i i wonir.(si,i twoo
twar. fill aaa tvanaa a. fikV In f1alaa-4ai
minaa Mb-4iMoa ef Bejnaro a am bar two band fad
4llbttr-(ar, (Ml
Tataiat Uoo aallalaat ta bat debt and eipeoot of
Ti owoooo cwwra aoa woety-roar Mantua
y.WT" iroro oa or aoio,
WASHINGTON. D. 0.. THURSDAY MORNING. OCTOBER !?. 1872.
NO 2G3.
1 fyaaaa ataitaa. jffc
piled wit wiUdn IWa daya
too tminn UM riabt to n
it Mantba,
ad by dead
k not eeta
ft ???f?Tj5JTap, P d reootdlof al eott
. ' JOB OAHBOU. RftRrtT,Tnite-.
boHtaWASe, LATIolK A ul,lHriwa. I
,RX HBKN eV WILLIAM" AartMfro. j
' lf01tajoVlkwaaiaavaral Tewthnao; liatrvot.
'tmiVnuftT bat oFrbalwjtatf irr "rtitt
ioiihtt or wabihriittW. in tub dm
TahTorooiAJMBU. mr V o. u Mutt
-pOUK,)aBOTM OKURUKTUWIf.
' ' By ttrtaaa a dawaa aaaa4 br tha Bopf atna Coot
taaIt)ritaloalanhia. hMiHrtMMK ,7M,
,mr n. lkbtiu at " iii'am u v. Hinmi
ataL.tnall at nblla aaailMi, ta front iH tha
Tl"i
Boauvaal earnar rami. ara. twi luaraniu iiraai,
Blu Offlaa Bnlldlor.
LABOR AD WBTtAIKmRTEP BTOPK OF
MBIVK, BUT', WOMCNB AKI MIHAFK'
hOOTH, BHOPi. BKOOANV OOHdRmft
ClAITRKJI. BALMORALS, KUOBRR B11UES,
..ttjaj Oa TIIUAADa'T MOnBlIfO.nalobarn.
All at 10 o'atoak, wt will It, at ooranolton
fQLl ronmai a vary la'ita and aoptlof aaoMmant
TfBl t!'M T 1 1 fc-i- ti -h -
a daalar declining boilnaaa, and rcmaad to
oar Iflra far aonv"nlaaaa of Ula,
oattld LATIMERACLBABT,Aaeti.
aiaUalall at nblla aaailMi, ta front m tha
NaWtaMunDY. Uetnhar ll, inLtt toVlook
, aw i.i.a, n,s, t,f, in, ii, ii, us m, is, in, u,
a.iadu.iT. J.wawai'. or Mardnoa-aton
w a fan or a traat af lad Irlac aad btn la
IilTkU kli
piMa aJ a Mn of a traat af lad Irlac aad hafcia la
laaoMiatvWaoMaaioo.tatbo Dtolrtet nf (Uin
bta, Ua4 friaadabip, at, bUly, ud J a b, and
KaMk bf ta aboVa lota aoatala trora aU ( blootaaa
TbJaUa4Ualt4Udaata toada I adlnt lalo tha
rt1daaroad.aad by thaaaroada to (laorgaUwa aad
naaomriao.ana iaaeiy ""a a nan niiaa rran
. Tbalaad ta of raM qa1ly, aad part f It rood
rlaaaVaJI woll waiorod. Iho lasd la aaltahla Iff
'Attualaaal aaripuaM, aad la la a vary haaltfay lo
roa.
Tanaaofaalai OaatliUaub.aed Iba baUteo la
UlrtttMd Hwllita uihuU. allk la aHM at tha
BY n. If. WAUNKIl, If f a Far a to flraktr
aad AaoUoaaar.fto. fill ttovaalb. aUaat,
batoaoa ti ud IL
0ITT AND 0OUNTRT PIipPKRir.
OIIANCItRTBAlKnr A VAIUABLR llOtTKB
ArJULOPON O bTRKKT rHXITH. BB1WKfI
I lRT A RD ttrOONU hTR RT r-AT, IN Til R
oiijror WAriiiimiTuN AHUTiMUTir pV!S
AUItM OF I.ANI TMRKR ABU A ilAlF
Mlt.rJt NURTIIUr-TIIR CITY AND A IIA
AMlLRmmillOfTIIBBOl tMKRKMIOWF"
mil a MlllluT lillti N(1K VHDM TIIK HKV.
! !-NlUI)TH)iKTfiUAU AHl A BTA1IUN Oa
Itavlrtaaafa daoroool tha Huoraua Uoaft of tba
rHiirikariMnmKlLnuul la lhHOH f Wll lam
R, Hilar utlulMre, Mary tralhara b-irt, Ko, Mo?
FrfBrliaiatHo.ll,Uionadart1aiiadlrntaawlllaall
atpablio aoaUoa. to tba blahaat blddar, la froot of
lha pramlaaa. mTUIAU1I,UM flay or ucinoar,
!?. at A 'iLuit n. n . Uk Na. 10. la tha ubdltldon
ft aqnaro Nn. Til. imptortd hy a Una tbroa-atory
BRltK nWRLIINO, aaarlyaaw.
UIIJIUMOUlli in ,in oar 01 uimni '?, ,?
M aiKWt ;it acrra 01 tnuom ui
ia mrihuM at
atAkrtaa at anat nf
propartr mil bo oabtblUd
1 rata of tao par ooatata par aaaata Mm day of aala,
arrib faoortty to tba aallafaatl m of Iba rroatvaia,
aodaltoaratalBodoalba propart aoldior Iho par
ahaaaaaaoay oaa bo paid la aaaa or apnn abottav
iioraaa aa aroraaaur, ai aana rat of lat
vpoaiOT aw triii oo raqoiroa 01 uii
Itmaofaalo. All aonvryanoba and aui
parabaaor Flat of too praparir will
aatbaUaiaaf .!
WH V MATTINTIY, I
PHILIP A. IJAKNKJiXR.V Baoa1rr
VM, J at II LKK. j
UUKkN A WlLMill-,
aaBMAda AaaUouaara.
K.J
Toaih aad 1 itraau.
TmnBTBR'IIBAf.BOF VAlUABLR PBOPBRTV
A Iharah. 1 dill kal at Mb-
ltauIUa.alh uwlu aa alllMDAV. itali..
baa (ItTltatao'oIoVhp. bi ,kllibt pWeoor pare4
t (roaaal bta aad balaf la ibaalwoi Waafalnat a,
, botaa pati of Iaia aoa (l aad aaaoira,
tUJaa oqaara tm, biaalBR fortald pana of aald
otaOK a tmlnt ta aalil b.t ana. (1.1 na lint BlnMit
boaa, aovaary atoo (ty root aariblroM Ibaaaalhaaat
aoiOTM aawi tra oaainar ouo aan rn bin ina a
Mlk b aad oltb tha HnaO. al . flra Biraatlt fo-t
to a poUt la aaid 1 I aaaibarad ITnd t bo au ra of a
rooan
lot IT
FOREIGN.
ABANDONING ALSACE ASD LORRUXF.
An Inimtti Rmltralloa fe Pranrp-IInll
road Art-Ural In Rftatnad-Nlao Priaona
Klllfd nad Naaibar Waandod-Thfl
JTlanaatr-r af Cararlal llarnrlTh
Btaatmrr Htaldfaf t af KlnaT Amnaleaa In
Daijirr.
rilA5CE.
Masnr. Ulalr oeoonlad ba Fort blooota. oa Iho Hock
(irrahUhnrrb noad.ibrro qaartota of a nlla from
natoio atroai lainptK. iiq wnnioiin monfii,
walk of lb" atarioaoalbo Politof liotka Railroad,
Tbla load U woll ortaplad for Uroila or aardrnlnc
ll I oa la a oxnt baaltbf and aiaoUaat Bala hbor hood,
aodla Iho vicinity of ebarobaa and achoola. It baa
boon tobdlrl I d fat lora of fmm 4 t aaraa aaob,
eaoaobof ah'otiaraflna bvlldlof aliaa. It will ba
a Id lnwbolaor porta aa too ba nmat daalra1)!, A
plat nf lha prooaily oaa bo oa by application 19 loo
aooUoiooror traatao.
larmaof aalo aa prMerlbod ly Iba daoraoi Ob
third saahi and tbo raaldaa la ona and loo jr with
InutMt Imm tbo day of aalo, aarorad by tbopnr
rbaaat'a not tod t iln oa iha iroparir aold. A
dapoaltof BJuOoiiba faonaoaod kit, aod J oa Iba
wbola load, or al oa oH lot will bo trqoirod wbaa
tha pmvartf HxilJ. all ooovvyanoloy, aUmpa aad
roofama; a uia purcnavar ms
ANII ttMUKN, AT AI'rtTlKN. HY H U
llli m Uf I'uit'mrn-v, na au
bKVP.nilt HTUKNr nuiiiimrni.
to mtwlmmr.1 a nllnf allaahmant far rant. I
from lha Cl-rk'i UlTcacf Iho rnitramaf o"ttof iba
IMatrKtof twntahla, aad to m oirao'vo. win aaii
at pibllo aalo, far aaub, on THUKlMY,:iI ly of
a Una nanllal
ItAttk It lam tA thd L - --'
Tonaaof aaloi Una IbJrd oaahi Palaaeala ata
twalro aaoolba. a lib lotcrra at tbo ratoof too oor
ooal. par aooooi, aaaarbd by aotoa aoidaadof trat
mm tbo pfpariyi BliW dowa wboa tba rrop-j la
aUaah an. Hiaapa and aoavoraadM at putubaai t
oak If tbo lot dm of aalo ato aui aootollod at b
wUMo flva data IraM Iba dayol aaJr, Ibo Tno-iaoto-orroo
tba Daat lo raaoU tha propotty at Uia rkk aa4
oat of Ibo aofaoJllaaVIBiahanor, . ' .
aoMaodU ORMIJI A WlUIaMP, Aooia.
TRDBTBR'BBALB OF VALUABLR IKPROV'D
KMOP'RTYir1im6PKRKdV'LVANlA AV.
ITK, bKlVVKKN blXTH ABU BRVKNTII
BTajtPTttOPPUITK TUK MKIRUFUMTAN
BUTKU
rlrtaaof todoodaaf tratt, boarloa dtlaa tba
to Pooorabar, IMA, aod 1Mb May, IUraoorlod fa
iJhvaa I a. M. Na. liOL fiJlna Oat aa . aail Ma. liS.
folloa aV.AOi of tba lod Rooorda f Maaklatloa
ocaaiy,D.O..at a writtoa voqaaat af tbo party aa-
mi to oonaraini aii oariuo, ibo odut
blahaat blddar. lo fmolof tho nr-mloMLOo FRIUAV.
tba ia day of Uotobor, im, at A o'clock, p. n , part
Ot a no J, enaaia n". 1DI, vaainaina ir
aaaiaattbailiatanaa al H foot lulu I us boa f Mm
tiortbooat nn of aald Int, aad rainlrc I banco olib
PoatolvoBbt avonoo outwardly M faat TH loabaa.
and raaalaa baak tba fail daota of aaid lot la B traat,
Ibia ptoporlr I laipntvod by a btlek faoUdlacof
paiaaa immr nana, win a iwm an m
In f raat of tbo AUtropolUaa liolol aod a warab'iai
ttltbrlfoai,of taoroaboata,ea B etraal, na
I maim ua nuuaan uo mimii raiiraao oaooi.
1 na eoilM aodav tba hooao la to taot dap.
, oo wu aiiaaioo, ia avm oouraoio aa
aa,aalaRara sroat ladaoomoata to
tiaot Bor(bta!(
towt
j palra IH aod Mlaaoa ftbooa.
It nalvfl I .aitiak ItiHta aaft Klmaa.
1J palra i-adl' Morooa and I Una: t h.a.
11 palra ldlaa aid Allaoa tihooa.
i palra Maa'aCalf-ala Hoida
t poira Mao'a Taltakla floota, llorBO-wada
balaod aaVarlrd antn aa tha aood aod obatlala of
Adam KraB, and lllba rold w atllaly altaabroaat
mm. i. i..r ufcHaA
U. S. Hanbal 11. O.
SKrrtHBtEV.llTS oel-dlda
Immriatrialfritloa from AUtr ind Iarrala.
Pakia, Ootobar 3 Tha dapirtarei from
A1iac d4 liOrralo of lohibllnntl who docllna
toAiiamarniAn elllievehlp r upon aa lm
men o poal. It II aitlmatodthbt 83,000 mtfrai
lojr. from AIim will tak np tbetrraaldatoa
loNtncralooo, whlU Urirananiberi will no to
otborplACM, -tUhtn thouiaod powHtnU left
Mati lait olgnt to ick homai nndtr Creneh
jorlidletlon. Tha population of that Uir now
numbtr only 10,000 pariont.
MEXICO.
A tlibtatXaiatlAa-tifii Hotm Caatarfrt.
mi v.ivninv fViL l. Tha itiatnar Mon.
tana hai arrtTtd bara from Qoarmai with
from Matatlan to Hejitambor Si. On tha 13th
ultimo 1.600 pronaDctamantooi demandel tba
urrandorof Mittan.
Oao. I'lorfi porniad, and i eiolraJ to da term
tba pott. Ha Mallonail UOmoanteil mtn anj
twoplocoa of artlllory tbroo band rod yanUln
aiiTaDCo, mi rauioiniior ui vu umiuuuvmi
plel Iba powder tnajrailn and barraeki. I
At 11 o'clock tba proDuncumontoea attatkod
and droTt tha defender in all dlrectlona. Oen.
Floret jumped on nit nona ana imwwirannt
tea, but noWl bet ok at hand ha wai eaptuml,
A colonel and a number of cltlttns wero alto
Oftpturtd. Hat few of thaUoTernment tmopa
and nona of tbapronancUtnentoei were killed
tlorea liattba custom houia under a ilrunir
fuard, and toxetber wltb tha colonel will ba
rted by mart-martial for ibooUnRilnawratcbei
on thalsthofAnKUitUet.
Tneuoreroor-eieetoi Binaiowwni nn rm.
oner from the bouie of tTnltcd St&tei Oomul
RUann whnra ha u hl.l. Mix all of brUtalltT
hart boon committed bj tba tIcvoti rloco their
entry. Tbo whole State of SloaloaU wreck.
Matatlan and tha moat Important porle are
eloied and the eroodi packed away. Ijii than a
doien mercantile bouiae hare within one year
loetover hj.lf million dollar, which waa forced
rratn (ham nnrlar tha namo of loan a.
The mine hare all atopped working, eicept
ail.h mmA t Ir AH hAlallAII Wit KV lltithaM
A nrlrata latter from Zaeatecat Itatae that I tber
3,000 (loTernmanttroopa are motlnxon Duraniroi ' down lo tbo
mat i laoouo vi(d,wiid aw mea, . ranc-uK
on Sonora, and that lorrorlo Dial and Uenerala
Marqaez, l'alacloa ami otbera are at Chihuahua.
Afternoon, filled mora tAcanolei reiuttlnf from
tha dlaalTeotlon.
RRFORM KOXtVATIOl FOR MATOR.
The iub committee or the Iteforra Aaaorlatlnn
met to-day and, named a eommlt.ee of flrteen,
with Judire I'lerrepont u chairman, to wait on
William k'. Itareweyer neit Monday ereulDK
and tender him the nomination for Mayor on
behalf of lb Tirloui reform orraoliaUona of tblat
city.
TUllltnYlLLI MTHTinTlun
The InveillfreUftn or the burning; of tho Illon.
Tllle wat relumed to day, lnipector Maltheoa
labmHton aeworn itatement thitt be InfpectO'l
tho Itlenrlllo hollera and found tbent in perfect
condition. William K UlootnDell, a iievedore,
who atored frelsht on the it earner, tcaUOed that
there wero cartrMitaa boiad an-i atored under
the batch. He aald there wero no matchaaen
board. Ua bclner lalomod the carco Included
twenty eaaea of matcheehe admit toil that they
mlKht hare been atored next to tho cam or
keroeeneoll. .
Some freih evidence wei lreo by Kdwln 11,
Lawler, a cabin paateniter. He il 1 there were
thirty iwoperwnaln the boat In which ho left
tboaleamer. The boat leaked badly .In two
rlaoea. The aeeond mate rowed up to them, and
houich they told blm tber were alnklntr, be put
four more Into their boat, and then tbey rep
elled, and tho aeoond mate rowed away, Sob-a-quently
the boat waa rlffuted, and they pt In.
When two mllea from the atcamertbey aaw Iho
turner auddenly blow up.
uiii-i' nuuuui. j ,
The Oovernmant tbli altarnoon boonht W.OOt,-
WW at UI.4V 10 ll.aa.
TUG fJEOBOIA ELCCTI0X.
KMlth Llertfd OeTtraerbf a Large Xijetlfj
DUIaibaarea at Karaanah aad Maroa.
Hiviiaitr. fli.. Oct. i 1 'clock d. m -J. K.
Hryent, deputy oollector of tho port, attempted
to create a riot at tho poll to day, and waa or
dered off by a deputy iberlff. He reiltted and
attempted to draw a platol, when be waa atrork
over the bead with a eluh by the ornoer and
taken on, ana ia now in connncreeni. i no aioo
lion Ihua far U propireaalnir quietly R porta
rrom Liberty county aay tba Hemoorata are ten
to one.
ArocoTA, ha., uct. 3. The election paiteu
off quietly. Richmond county liea none Ueaio
eratlo by BOO majority, twiner a Rain on lloUook'e
election of over 3,000 votea. Iteturoa oome In
i lowly, and nothing official can be given until
lAmntrrw.
There la no doubt of the Democrat! catrylnjr
the State by an overwhelming; majority, eoeir
Inn Hmltb'e election by man; thouianda. Ureat
eninunaim ia mauiieitoti, ina cuj i ummiaa-
PENNSYLVANIA,
THE BECISTR.TIOX l PBIWDEirnU.
DELAWARE.
itn uvi-H Am; vponi Vov.
(Irand nfpnbllcan Victory There.
RMtbwoatooraorroaaaylfaolaato aod Klaathet,
filar Ufflee uauaiay.
OATALOIIIR HtLFOF A LAROF AND VALU-
IIDLniIIl.Lrllll1 IT IHJW".
f)n TIUMUIY, WClUKHIIiV, IIUUDY,
fit FRlltaV RVklflim.Uolobar I. t2.:i.aod4.
ltf73,onmtBoolGR ai Ti.tO o'aork, at oiir aoatlea
rooma,woauallai a mparlor e liaeuia or nooaa,
ambraolaaavaryd'tparUnaatof llteretaro, oWeetly
toisil, and many o tbam vary rare aad aoarao.
H D ParUaa aaablo to allaod tbo aalo ea- bare
th-lr otdart asaealod by tho aaollmaara,
r-rrWtd" LAWMIEB A OLBARY, Aocta,
mill in niactm 10-uay Rruwiott uuui u
attempt, by the nK roea, to take forcible
Hon of tha polla. Very early In tho i
tbey mareeJ at the tfliy Hall and i
ao aaao. laa iaaM ia aia.
twolvo aa4 oayMoao aaonlba, ojiih o porobaaar'a
sot, mutt lototoat frooi Ibo day of aaja, acaotod by a
dood of Uott oa tho pramhaa.
AU ooavor aaatag, atatapa aad reootdlss at tko pur
baaoto ooat,
ytjia torma of aaleare aotooaapllad ailb In Bro
darm, tbo traatoo roaorvoa too rtcbt to voaaU tbo
pvoporty.aftoffoaowoab'o poblla aoUeo,at tboocat
aad Hob of too aWaalUaa ponbaoar.
A oopooll of taut artu ba roqilrorl whew, tbo ptvpr
tyao4dT VTM.H WuOllWAHU. Trutioo.
aoptatd IBtor OB KM A WILLIAMS, Ana la.
BYUATIWRItaVL-I.KAHl.
AaaUoBooraaadKaal Kalato Rrokara,
te-.taweet oomar of Pooa ato. acd Eleveata airaat,
Btat Offloo Uoildlni,
TRUBTBB'B BALK OF VALUABLR PRO P BUT Y
Ity vlrtaoof adoodof trwat,dalod Ootohor 1, A U.
(Mir, aad dalr rooordod la IJbor K O K, No. IA, folio
li.,HiniHuranni iot niiDuin nmii
!i.(.HiniHiiriBni, ior niiDuin aunTi
a aaid LMatrtet. aod by dlroetloa ol tbo uorty atn-ii
Morob-.IahaUaoll at puUlo aalo oolHUR"DAVi
bo 10th day of October, A V 1971, at 3i.IOp.Bti
. aioia
aouin
frootor thotiranibMa.iiatt of Lot (No.ai olaht. la
BqaorotBo. Abu) four bund rod aod fifty dooibbIbx
oaaovooia atrooiwaat twOBtynva loot aouii
tha uHhHl aavaa af aalJ laA Na. Mt r
tboooo oaat alaotr-oiao (W foot toa (lt) laobaa
alBatf-aloo l)
Mty Bve lU) foatl luooeo wat
Mlhu talih all tka laA,aABf, ltana
IboaoioootaocarodbyUiatroatUBMlirT
TBRMH OF BALB Oao Ulrd oaab, aod tbo bal
aaao la all aod tarolva aullu. arlth latoroat from day
of aalo,aad toboaooarod by a dood oftroatou ibo
prooilaMi tvraa of aoto to bo loirr o ellad otih
artUUa aovoa dayo aftot tbo day mt aaM. otharwiao tbo
traat aa raaarvaa tbo rtcht to rooall toa propotty at ibo
rUkeodaoa of tba Brat parcheeet o'Ureaa waak'a
AU ooaonolei,t-lodlac otampe, at the oaat of
oomfort aod baoploo'a aai Jnttly oomtaand iwnto
ImporUol omul Jarai Ian than tbo qaaMy aod vital
Itr of lha air, tba aloeinnt apov wnioh oliUfl? dr
pooda tbo oi ataaoo of tboo m at door to oa, oar
wlvov aod abUdrao.wbt apaid tbo croatar partof
tbatr llvoa wttbln doora. Ilaaoo.lbo art'Hoial boat
wbtcb mar aiako lhat alt Impure hoomaa a aubloet of
T-araTaooat alaoiAaoooa. Tha foUuolaff oroafawof
Km aui bolUiaoa wbooo oar ApioMiaitlBOM.
oward Uoivama ,Ohnu Art Uallory, Maaoolo
Tomplo,BouvomvrjMrt raa Uo-cf--oaJ library
aolnotandaor UnliodrWUal'aultol.WaJiaehBoboni,
S rood mao'a Haot. Patoot Ufflflo, J, W.Tbomp'on'o
oaillnc Marliall Browa'a. Tboa J Daranfa. Oca.
Oao. W Ralliob'a,tiovorBoi'a MaoaToo, ( A ooapoile,)
Uoovont ol Vlaltallon, and Mon at Hope InaaooAay
lorn, Baltimore. Baod fur d eorlpU.o circular aod
NUKIIHH
thoprr'mloB.aatlboMarfMndHiatol'alr.thaealrof
thoMarlaal lottito o.ond Araarloan In-ilt ato Fair
of New Yura. Tb-V aro tba la-t Ranftoa aud I Hra.
plaoatoaUTolo tbo Unltod hiaiaa. Forulohytoo
prinal-ol U aalar In UaabltUo, Ooiutown aod
aioaoodtU oavS- at
UinrBDrATKHPrKiTii'no
WaanioOTUFi, U.U,Hoi.lo.lN-rn,iei.
Oa boponrloo of DtMaaaLaM HJtlM of dull",
llllpota, prarlna for iho iiliiKhn of a piioot craotoil
provrmaDl In rnaonfulorlo IV ta ' and BaaUaa
Ilia ordarad that tbo tllmaoy la Ibo eaaa be
eloaadoouiolkldarof IXfalwri al. tht iballm
for Bliaa;rainnia aad tbo Kiamioara report bo
llmltodio Iba laiuday of D.-o-a-bar b, aod lhat
eaidpailUoabe baafdoa ihoiah djyof 1) Member
RliOKTT,Uoamlrlonar.
(iueat nmrtn.
Trrrlble Railroad Arrldrbt.
Low Dow, Oct, 3. A terrible accident hap.
Kned thla morolnirtoa papianger train from
la city for Ellnburgn. While runnloa at a
very raphl ipeodltoamolncolllilon, nearKlrblo
brldce, with a freight train, eaualng the lnatant
dealh of nine peraont. Many othere aro Injured,
aod I la (eared aeveral of tbem will die.
Lohdow, Oct 3 A p. m lint few detaltt of
the accident to the London and Edinburgh paa.
aeoser train hare come to hand. All dlapatchea
received aarea In atatlna that tho train waa be.
hind time and waa running at a fnrloui rate to
makeup. The aconeof Ihedlinnur la not far
from Carlisle, Cumberland county, and a train
baa been aaot from that town to bring In the
dead and wounded. T
LovDoir, Oct. 8. A later dlepateh from Oar
llalo aaya: Uevenpertona were killed by tbe
railway cotllalon thla morning. The number
injuroa ia not aiaiea.
laiURAIIOR TO 1IIO VR1TIP ITATI".
Ddrlnar tha oaat three montha M.0UO eml-
uranta tailed from Liverpool for America
TKLBueurn lius to Australia eonpmio.
A dlipateb rrom Mel boar no, Sepumber 11,
aye tho overland teleifraph lino haa been com-
SPAlt.
Tli Moaaateryor Kerarltl Struck by Lliblnleir
and Barard The Roral Tatare la flamea.
Madrid, Oct. . A dla patch Crom tbo town .r
.tnolodlnc atampa, at thi
JIJIIR J JOHtibON, Ti
AT11UU AULfcAUY,
oorUoodAdo LAT11U
BY roi.mVKI.I. aV KIM. AartloHrrro,
Bo. 410 kUovootb atroat.onodooi aonlief Paao-
ijUaaUataooo.
AUOTIOH SAIK OfVaIUABLB IHPROVEI
tooboa oo M airoot, bolwaoa 1 bud aad four and a
hlf etroor aont'twaat, m t mt'na iiaok lt foot II
toabaa b a Stf-foot alky, Improwd lr a Hie-room
Yratvo lloooe aad Uryo Bara. Poaaoaaloa glvea la
Tarmtibaahalfaath. balaaoo la a'a ami twelve
loooUia. AllooaroraaolBi at ooat of lb porebaoert
lobpaWatUmeof ala, ....
OOLDWBLL A KIRQ,
hU AaoUooote.
B"" V ivliri-T AI 1j eV i - Aartloaerra.
NrwMMbTaHaildtat,
If oa. BOO aad V 0"A Peon, aroma aad Wlalh etroat.
THUBTKB'S SALR OF ibtPROVRU PROPRRTY.
By rlrtoo ol a dood of Iroat alan torn, aod do'y ra
aiiJallallwIaBl Haaanlaat Waablaaloo. dalad Uo
tob-vLIaTU. I will prooood I aoll oa FRIDAY, Oc
tober 4, at 3
ooiot wm ai
p. m , ail tbat place or par
tlaaiaaalad oa tha olat or nlaa of
aald oily ea Lot oamborad 1N.IB A. R. Uorbln'a aabdi-
aat( naiad oa tho plat or pli
Vlaloa of ortcioal Mat, I, 4.1,1 f,a,o,lll and 1 1. Is
rraaro ombora4 T1S, aa lha awoa ta rooordad la Ubar
W F. foUo lit, Ua aald Ut 14 balao a part of orlf leal
W F. foUo lit,
lotelaaaidaq
with Ibo Imurovooianla,
way, oaaomooU, rfht, pilvlloioaaod apporUoaooaa
tOlboaamaboloogiBf
Tarmai Ooatblrd cahl balaaoo lo alt aad twalvo
aaOBiaa, mm imnrg minai ami Hiuin i ui
of trail, AUftoovofancloa'eadtltaapeatpBroh.aaei'e
. AU ooavofanoloK aad ltapa at parou
Adapoaltof aUUreqalradae anon aa aold
JACOB II OROHrlUAN iroi
AooAde W I. WALL A tH4 As
rniloo
Fiiniiurifn. if u . priii. ' icia.
(la Ihaoallllnaer JnUDI H. fiTiaC of KootjIBC-
cbo.Ooiaoctiont.praylBa' frv Ibo oiUoaioo of a pot
ml ano tod to lilm oo (ho Htb dayof liooambor,
InJH, aad rot mad as tbe flit day at Jalr, lWA, for aa
lFlaanlraA Lhl lha taallmaat la IbOBaao boBtoaod
ob tbe Uib day of Rorombof oait I that tbo time for
Rlloff araomaota and Iho Kiarelnar'a roport ra
IbBltod lo the all day of hoTombor aett, aod that
aald paUUoa be board on the JTlh day of Nwvambor
Aor ptib our opnoao tbta ottaofioo.
aapb-TUo) k. D. LBUUKaT. Oomalaloaar.
Eocurlal, twenty four mllea northweat of thla
off bo Lecurla! waa atruck by llgbtDlnit tbl
city, announoee that the celebrated tnnnaetery
onriai waa. itruca or ukuididk tnia
Tbobnlldlnc waa quickly on are, and
ua tbe petition of wiixuat r. nuaw,oi noatoo,
Ma.,prailBCfnv tbo oaoioo of a paionl g raoud
to him oa Ibo It b dar of Uaoaubar. ISiH, for aa lm.
provawontlo Loop Pbadattupporiorai
itiaoriiroq tnai ina vaanraoar iiio(wmiihn
on the litadtrof tfuamar aaitt tbat Ibo Urn for
mm e-nm-niaani ino KaaminoT-a ropora i
Hod loibotMAayof Novombar naat, and tbi
aai tho Kaamlnor'a roport bo llm-
bor Beit,
iiallll.iB ha haaral na Ilia L)lh da of
di nvrvoii mar nppnva iuii. vmwi is.
aoAkraw M, l I.I-f.O KIT, Oommlaaloaar.
Ihl tOO POUUOBOf lunnu U. nULII, Ol lyiwan.
Haaa., pray) a a for the otloaaloaof a oalaot graatad
to blm on (bo lltl dayof laeambr, ls59,fer an lm
provomanlloPoyilaJahai
It leordarod tbat tbotoaUmony In the eaaa boeloaod
on the IBUi da of Novombai noiti tbat lha lime for
mine arrnmaoUaad Ibaltiamlnor'a report bo limited
to Uio Wtb day of novambor aait. ana teat Mia pe
tition bo hoard oa tho 4lh day of Uaoamber Bait.
An j Boraen euy oppoee thla M,',0InJ00 KTTt
aoll'ToSw Oommloalooor of Patent.
arenlna.
o rapid waa too prograM oi ineaevonrinn eie-
mini tnat taeaomaauu tower oi 100 manuiii.
oonlodinaonaTaalraadv fallen.
too jtoyaipniae witnit epienum iiorary oi
Dooaeana paiatiDore ami rare arm corny uinnu
aorlpu, la now In flamee, and at tbe date or thla
there la little proapect of aavlnn from destruction
l no nanagtcnin na won na too aummcr ro'iuoncm
or tho spanlatt Kins. A briiradeof eoKloeera,
fully equipped with metarlal for uae in aucli
mer(nolea, baa left for tbe Lacurtll.
CARADA.
rite at Montreal
New York. October 1 A Montreal dlfpatch
aaya 8L Tairlck hall waa burned early thla
mornlnft. Tbe Ore or) Kin a ted In Itonayne'a
boot and aho manufactory, and deatroyed
Rbaw'a build In ft, lltl loo 'a piano room. Dreaina
fc Sbaw'a auction aiora.Wbltealda'a i print- man.
ufactory, Slew art's liquor atom, Jonea h. Toom a
and HiRRlna llroa. win alorea, llall'a piano.
forte rooiai, and the premlira or O, II Luvey.
Lois, $o,ooo. Partially Insured.
The Jerome Park Bare.
New Yoir. OcL 3. Tha fall meetlorof Je.
rami ark oitenod to-dar. The first raoowaa
(M aitUDaiiaa uaauiuaj;; a iriivim"! vi av
cacn, ana a,wo wero aaaeui oo tnno auu a quar
tor. IHO lUllOWIOH uomou iiuiaca aiarvou .
rrcaknaaa. Ortolan, Tubman, Monarchlat, Lord
itrron. mur uuuui. i aiiHiuu. imidhui iuu
nii It Liar. Tha raoo waa won br Katiphont
TuDman aeoona, ana juoaarcDi inini. imo,
2 11.
Tb second race at Jerome pant waa lor to
Jerome atakee: for three year old, iloo to each,
wltb tl,o00 added dlatano two miles, Joe
Denials wont Mat second. Time, 3 tv.
Tb third race, for tb nursery stakes, for two
year 0iui, 83U io oecn noro, wun ai,mw ivjuou,
ono mile, waa won by Little's colt Wlllldl.
Tim. 1 iSV.
Uamerou'a Else walked over for the fourth
race, tb private sweepaiaxes, tor loais oi isoa,
four miles. A300 each.
The nrth race was for a para of 1400, entrance
money to tbo second horse, tbreo quarters of a
mile. Fadladeen.Nema, Elale, Lnehlel, Wheel-
lay, narry iiasaett, ana item ii'neiu aiartea,
Harty Jiaasett won cully In 1 lT)i Elsie sec
Theiutn race waa a oanaicap atcepi onaie
fir
minlliilillnni nfrln1jlnir-
Atlarta.Oa., October i From aioal r
turns to the Atlanta lontrtrafton, tweutyteotn
tlea heard I rum kIv Smith, the Demorratlo
nominee, 10,000 majority If the itmi imjior
tlon holds in tbo 114 counties to bo beard (rem
Hmllh'a matnrtt will run nvr 10.000.
"-" . "-. -:--'-: .t.
Macov, ua., lie. a. a ncnioccurreu at tno
poua in m aeon lo-uay Rrowioir outoi an micrcu
ivrciuio !
I1IUIBUIB
marched
sDOlla, atlheUourt Houae, In a oni.
umn under the command of their captains lieu
tenanta and eerajeaota. They found a amallcr
crowd, principally whllee, aid oommeocod crowd
Id ft upon them and lorclng them away from the
polla.
A few bouts ol hit lent! occurred In tho deso
mesa, aod then a dlscharK of brickbats ran a
Irom the neRrnea, fullowed by an order from
their leader. JelT. Lonic, to fir upon the whites
In tb oourae or a few eeconda about fifty pistol
i hots were discharged from both sides, by whkn
onowblteraan was killed and some Ore or Ala
negroes were wounded, two of whom an tlac
dead Tb attack cam from tbo neiro, end
tbtie Reneral facts are substantiated by numer
ous affidavits.
Attar tha aflVar. whlrh taitod but a few mo
ments, tbo bulk of the ncRToes leain hast and
disorder, saying; that tbey would give up lh
election as they bad boen driven rrom tb pells
by rlolcneo and ooul 1 get iwt ehano to rl.
I hey mateod again at the City Hall, where
thnv r aililrnaaoil hv tha mavur. auaraAta.
Ing them perfect protection Irom a strong force
or special police, which had boon ewora laTor
the day, and free booms to tb polls, but wltb
IOW BICCDLIUDI LI1DT II1UIW IV TVIV. BUU HUUI
have none home. .
Havarhau, OcL 3. Th Worn faff Ayirt will
fubllih to-morrow relume from thirty flveooan
lea, all of which exert two bar decldi J Hem-
ocratic majorities. Th ucmoerauo majoniy m
Chatham oouotyls3vl0 Th followlosrooan.
tin. which now ro Iremocratlo and which sir
8 000 majority for hiullb, nave In tbe Oorernor's
election In IMS a combined laajortty of 8,911
for Bollock, vis Hancock, Maoon, Blunroe,
liaiaww, warren, ctonvon, rainaat, aniuui.
llflll... Vr..H k .1 tkn !.... rMn. all
n II aoa, iitnivu arm i iuii i. ititui ua nam
parts of tb stau ahow larr gains over 1S.
tJmlth.li ruo4 r.yariooa wojtvr
The election wea oneol tho most quiet and
peaceahia ever neui in ueorRia.
ArouaTA, Ua, Oct. 3 Hetorns are eomloR
In slowly rartlal returns from tb following
counties give Smith, Democrat, over l,ooo ma-
juriiy iianow, uiou, jtaiuwin, juv, vuui
uiay, uiayion, tjnaiuam.
Abfint 133,601 Voters on tlic UM -
Hartrann'silajoritj in riiUad-IphU
ItAVlUKoat.hl3,onO-Hflrtrannatth(j
(Utos of the Citj from 3,000 to 5,000
Short Ills Victory Insured from 8,000
to 10,000 Majority Checrinj Seiri
from Every Port of lha SUt Har
mony In Luzerne, Crawford, Tloca
and iAncaoterConnties Sam Randall's
Majority lo ho Rodaced 3.000 He la
Very Sick at Home V Gala of a State
Bcnalor BoalweUa Speech Worla
10,000 Votes Democrat Ecrywhcre
flhheartened Ex-Gov. Traitor Cartin
Dccllneaa Visit to rhllajMphla Act-
Inff Secretary Klchardn's Order
Baltimore and Xen York Roughs to
Hate XoShory
Ipootal Dltpalob to tha Republican 1
ruiLADBLrniA, OcL 3. The rRlslratlon In
1'blUdelpbla Is over eighty Ave thou land, Our
majority neit Tuesday will b about thirteen
thousand. Hartraoft will come Into th city
Trom three to fir thousand short Ilia total
majority will b Irom eight to ten thousand.
The Stat commute hears cheering newa rrom
every part of the Stat to-night
Dlaatfeollone ax settled In Loierne, Craw.
ford, Tioga and Lancaster counties. Th gen.
ral Stat tloket majority la estimated at
twenty thousand) of this Hartranft will not be
reduced more than forty per cent.
Hon. Daf Id Houston, of th First Congres
sional district, will reduce Randall's majority
three thousand. The other Republican uon
itreeamen from tb clly will bo, elected by in-
creased majorities. There is but on State
Senator to b elected her. Colonel James Alti
FINANCIAL.
rubllc Debt of tbe United Stales.
Tho Mat-. Nnro for Uraat and U llaan.
Hy tho poll ten ess of Judjro Fisher, we bub
Hah tbo follow iDir a poclal to blm of the results
ol tho election In Delaware yesterday for In
spectors of election. Tho Tot- was a fall and
strict party one, and It la cliccrlojj enough for
all truo friends of the Union. Oa tbe laat test
la tbat Bute between the Democrats and Re-
puMjcan, tbe former had 1,000 majority!
MlLroRD, Del., October 1
fb Boa, flroroa r. fLr
BaitCE ccuntyglresi Republican majority
neoi county sou lmnocraiw majority new
uaau county Klres ato Republican majority.
xmaway aai tor urant ana Loand.
Jamr If Dnu
OAl'n I1LLKR.
Ira. HlltrVe Yftleratloa or fJIm-Prelae lhat
DItes.
iFrom Ibo AlU Calif oral, BepL 3 1
Joab said unto Amaaa. art lion In
health, my brother? And Joab took Amain
by the beard with the right baud to klu Mm,
uui Ainut wok no ncca to me awora that
waa In Joab'a band; to be smote him there
with under the fifth rib, and he dll.M
If the reader will tubetltate Mrs. JOnnle
Myrtle Miller for Joab, aod Joaqatm Miller
for Amasa, he mar hare a pretty accurate
coacepllonvf that lady's lecture laat evening.
For It tbe poet doea not die la cooseqnenre
of It. hedcaenre lodoao for hie abandon
ment ana negicct oi ner ana uis aoa uer
children. She has felrcn him a Roland for
aa Ollrer, and all la tbo most quiet, lady-like
yraj.
The- lady appeared last night la black,
modestly, but apparently rcry aclf-posecMed.
She aald that Joaqnln left home at fourteen
years of aeo. Much of bit early life was
atont near Mount Shasta. She related their
first acquaintance, by letter, hers to him In
reply waa Intended and calculated to brine
blm to her. It was filled with fanciful
figures, and be came. Her head waa tutl of
dreams that she should be a kind of (Jrace
I flarllni. llrlnir nr-ar flnM I!!nfT Jninntn
ander, ki ubllcafi, wll) b elected over Deeksrt, waa runnlno; an exprcaa when he flret wrote
uemocrat, uy nneen nunapea a gam. i to ner. in ber rxpir abe played the part or
oecreiary jwuiweii seiuou tue matter oarw i inrj pyrea, no emu, utbwhjb; Dim to ner. AI'
NtatcMcal br the Arllnaj flreretarr fllio
Tifntwrr-lntrrratUaT and lanportnat
llelatla
Tatiatjar nsrARTWiitT.1
WAstrnrn-ruM, l o , n-pt. ff,im (
iaa, JoAa (Amrn, ladioaaiafi, fad.
Sir. Referring to )our communication of
the 3d Instant, calling attention to apparent
dlecrepancica la tbe different statements of
the outstanding amount of the public debt of
the United Bute on July 1, ISGU, as follows
By Finance report for lam, page
xiU...... .. la.OM.BW.OM T3
Monthly debt statement,
Jalyt, lMu l,o4M70,30l 10
Finance report, 1IT9, (June
SO, 180,) page itr . 3,!S,4S1)313 04
inance report, 1870, (by tb
and requeelioff Inforaailon reepecUng the
aamrt, LJiat the honor to anbmlt tbe lollow
loif cxpiaaaUcma t
Tbe first statement given l a statement
ahowtntfiho varimia aria nf Cnnrreaa anthor
izing tbeomerentissnea oi me securities oi
tue cnitca oinwo icdriu vi iuo ivouo,
"wbca redeemable," "rate of Interest,"
"prlie at wlikb old," "amount authorised,'
"amount lamed," and "amount outstanding,"
and the amount above glTrm J.O&O.COJ,
HB.W U rorrtx-ti which. U mmt be borne In
mind, only repreaenla the principal of the
outstanding Issues under various acta. This
statement baa uniformly been made up from
toe loan accounts.
Tbo second amount glvea as the debt
tSfltMTOUBl 1(1 br tlAi monthly debt tate
montJiilv l. lHfO. la a rnlsrcDreseutAtlooi
tbe amount of tbe principal herein being
2.5&7)3,063 S7, to which is added arcrwa
inTfi amonniing to rf,i,oiu., uibkiuk
a total ol principal and Interest correspond
ing to tbo figures abut glren t3,W170,'
291 10. It will be seen at once lhat the first
and second amount aro obtained from dif
ferent data the first treating of principal
of iho debt and the second of rrfncfjMl and
nccrueit fnfcrrsi, ana lor tuis reason aro not
comparable. Tno aiscrcrancy, wen, to oe
explained is tbe difference between tbei two
amounts, rei'reoeotlnz, respectively, tbeprfn
clpal of tbe nubile debt by tbo finance report,
iwnaifVainrtt.uM.7a and the rnnntblr
debt statement July 1. 1909. U,507,723,D63 37,
a d 10c re nee of M,S40.VfTi.(J, which arlsoB
1
ment which la lbtelf was a contra let loo.
Tbeoo dlwrrrmoeles An not In any way aff ort
the cash account of the Government, or re
flect upon the Integrity of former ofJcer of
tbe Treasury, under whono administration
thedlscrcpancleioccurred. They aroee from
a system of book-keeping which was di f
tire and wbtcb has been of late year i;r ally
tm proved.
idle matter Is moro fully explained on
page 10 Flnanre Report, 1871
It Is proper here lo state, (bat at! tho
aiateracuU of the poblle debt have hereto
fore been made from the loan account. In
dependent of the KegUter's receipt and cx
peodl tares, and that, therefor, tbey have
nrr hMn nrfMtnd. In tnv air. br the dif
ference alluded to. It la by the monthly
debt statement, which Is the balance sheet of
tbe public debt ledger, (and Into which en
ters the principal of the debt, the accrued
Interest thereon aod InUrest oupald, and the
cash In the Treasury,) tbat the debt of Ibo
United BtatcA, and the reduction thereof, has
oceu enown ny me present Aumuiietrauuu,
and thla It the only statement of the poblle
debt which embraces all tbtdata npon which
It Is baaed, showing both tbo assets and 11a
blllUca of tbe Government.
Ad examination of theao statement wilt
show the care and accuracy with which tbey
nare uoen prepared, ana mat mej aro h
from all errors, and as rellablo M the aclenco
of accounts can make them.
I am, very reapoctfaliy.
Wlf. A. RtClIABDSOX,
Acting Secretary.
THB CITY AND DEPARTMENTS
"V
Muscogee,
1 loyd,
Murray,
1'ieree, iiicumoni, imbuiuiik, oumwr, uup,
Terrell. Talbot, Whit fie I J, Wllkea and Warren.
Th official count of Cnatnam gives tb Demo
crats. (MO majority.
Tbe Republicans have carried Decatur county
hy 300. and Thomas county by ISO. North Oeor
alalia gone Democratic. It will be Imitonlble
to giro anjiuiDg uwn wimwmr; w i"iuk, u
tber appears tu b no doubt tbat the Democrat a
bar carried tbe Stat by 80,000 majority, aa a
full rot has been polled In every county.
by bis speech last Friday nlgbtf It was worth
en thousand rotes. Ha la doing noDiy in tnc
Slat.
Large gangs ol Baltimore and New York
rcugbs, brought her and reglatered by tbe
Democracy, have boan run out of th city, and
their names bar been stricken from tbo reg
later Sum arrests have been made. OtOotrs
are on tb watch for these frauds.
Democrats era disheartened, tod give things
up. Ex Qovernor Curtln declines to com here.
He knows Ida reception will be too tarn. The
Democratic and reform committees are quarrel
lag ever th assessments. No on to pay ex
penses and Randall la txty sick. Tb order of
Acting Secretary Richardson to pay employees
of tb navy yard th pay withheld rrom tbem In
1S69, on account ofclght-bour law, gives general
satisfaction. Over tore thousand men will re
celv balances due them. Thirty odd thousand
dollars will b disbursed.
Messrs. SUdhatn and Adamson, of tb Fourth
Auditor's, and Stevenson, of tb Second Com p.
troller'aoffloes, arober checking oil pay rolls
and auditing accounts. Payments will com
mencenext Friday morning. Men of alt partite
receive this money. It Is a Just claim, and th
offloers of th Treasury are receiving much
praise for their exertions in settling up.
All tbe United States deputy marshals have
boon appointed for election day Government
special agents and detectives are also here on
tbo Liok aai. so that th Baltimore and New
ork Democratic roughs won't bar a abew to
rot Rely on It, Fennsylranl fires th Drit
great gun of victory next Tuesday .and will make
th way easy for complete victory in November.
Carlos.
Tbe If eUf ration tn rhltniiHpfal.
("poolal Diapabfl to tbe Rvpnblloaa )
riltLADBLrBIA, Oct. X Tber Wr 181,601
voters registered In this city on tb first regis
tratlon. Uj th second registration about seven
thou tend additional namea will b added to tb
Hit, tneklog th total reglitratlon In th clly
about 163,801.
Ceaarlrer Fw-L
Tb Secretary or th Treasury yesterday re
ceived a contribution of a& to th conscience
lund rrom Newport, Ken tacky.
( a wipe la Ppeclif-n.
Th Aftorney 0nral la aoeo-mo-d to rpwak
In Troy on th lib InsUnt, Syraeus th follow,
log day, Buffalo on tb 10th, aavi ForUge Fri
day afurnoon, tbo 11th Instant.
Tbo N-wtamla nridac
Tb contract for building tb new Chain
brldg has been awarded byOnral Hancock
lo 8. R. Dixon, or Nw Haves, Oonn., for
eo-.M. ..
Ta bo Orntrarrd
Cigars and cigarettes seli-l for violation of
customs rercnu laws, and which will not bring
at public aai enough to pay for tb revenue
sumps, will hereafter b aeitrcyeu.
ItlploMRltc Change,
ficnor Don Kmloue Valles, who was long reil-
dent here at second secretary, or tb Spanish 1-
gatlon.wlll not return to the united states, tie
haa received an appointment rrom his Oorern
mentor first secretary of the Spanish embaiiy
at llertln.
nrltlah-Awtet lean t IMwte Cooa anlaaloa
Judg Fraier, tb American member cf this
commission, was notabl to reach Washington
yesterday In dm for the moating previously
announced Count Onrtl and Mr. flurney wer
present. The proofi In a numbor or cases wer
examined and ordered eloaed. Th eommlsilon
will meet again tc-oay at n o cioca.
UO1IUH0ALK.
'A'
lm.at IJn.,1 lot of army hoaplUl propotty, ooo-itailogol-
. ... V
I nolo aaao oi namioai inairnmrnia.
lilronoHaalatooda.
I PrrattrtpUra (toalea.
1 Madiee Ubaat, and a aambor ef other arlleUa
AetlBg AwlaUBtBoraooaU. B A,
roar Footw ti o . r-aumbar ts. tj .
roooaaU, Indoraod 'ProooaaU fov tho oro.
IIOB Or JlOttnorn aiaiaaa aiap.iiu aii'i-Mmw
thaOommUaloofor building Ibo Honhara liarkat.
will bo roootvodat tbo Baoontiro Offlor,ooroar ol
i..iu.niiu aaaaaa aoA raoataomn atraaUnnUI
Ao'olork.m, of WKOIfUDAY.Olh ij lielobor,
al wblob ilioo Ibo proooaala will Wnpoaad by tbo
tmminUalon.t tbe preenueo f auoh bidders a may
Tbo-
bo plana and peoluoAtkiaa etn be aaaa aad olhof
imanniMO bumhii u aa )" wmjv- .-
vnni niiiv H
ooaaary
loo-ae if,
Plowman, a
alMOtj, 0
Tba pmvoaala matt bo meda far farBUIdna all Iba
labor aa I malarial oot-ewtrf lor Ibo oonyilatlon of
oaoorboUi of too wlnga of lh Nortbom Haiatl,
luiin.A.n.-.i P.iM.ta. flaa aria ta ba mm-
ploiad wlibla ala mootbafrvin lha dale of avoid ot the
llnadaadaoaarllywlllbe raqnlrad for tba ftlthful
ponormanoai toa aoairaoiiooo w pwm. w...
roadatbaroonlnaiaaaol olgbly por ooalnmol Ibo
.-d.l .f u.L ...!. -I... nnlll tha HUM BTniB
aoaU bare boon OMaalaUd aod aoooplod, and than
full and eomiilaU pavmant will bo made aoa .rdlng to
IT.nh kiLMar. hln limanllni hla hilt. jlll bO rO.
qnlrod to dayoall with liio rraaaororof tho UUtrlol
t llnlamlila. In lha a anil of lha IMalrlot. flra buo
drod dallara, taking a rooalpt tbarafor, aa a gnarantoo
thai bo will an tar Into aad carry
a wun
mi.nii.iiii Bill ha fnanan ia uia nn
bidder anna tbo award af cmlraot, aod lo Iboaao-
l lha ooDlraoL If
ablabld Iba moo
4IUI
WA.BimiToo. D U.BopI ll.im.
Oa tho potlUon of Plvmon 11 Ouim, of t)bl.
aago, llllnola, praying for tbo oxUoalon of a pafonl
granlad tobimon tbo slat day of Uouotnbor, I8AH,
for an Improvement la Haate and Oeacboa for Rail,
road (Jam
It la ordorod toot tbo toatlmoar In the eaao he oloaod
en tbo Ulh day of Novombar noit, tbat tb lime for
ailng eranraaBia and iba Kiamlner'a roport bollmltod
lo UolUlb day of Novombar natt.and tbal aald petition
bo hoard on tba f th day nf Deoombor noil.
aoyparaoaiaaf oppnaaioiaaiionaioa.
ajft-Vaw M h IJtUtlKn.OommUalooov.
THE It L' US ED BTEAXollir AXEU1CA.
rartlrelara of the lUtstler-Tlirre Aaierlraas
sad llfti-alae Iklnrse sad a Kambtref Ja
pan tue Lot.
uih riptin f)(l 9Tha itoamor China.
which arrived al S o'clock thle morning-, led
Hour Kong August XT, aod Yokohama Sep
tember 7. Among; tbo pasi sogers are twenty
nine of th omocra and crew of the burned steam-
for a purse or MOO, of which JW went to the
sooona horse, lammanyeam In first, with Lo
belia a good second, and Astronomer third.
i HITEDBTATFB FATKNT OHIOE.
U WAaHlMaTOH, 1 O., Aofuat 1, lffll.
In lha nalltlna nf KlirillTH fl. MA BBH. nf IHO.
oloatl. Ohio, admlolatralrli of Nathan U Harab.
daooaaod, p rail an for lha oiUnaloa of a pa to at
rantod to tbo aald Hantaan B Alarah on tbalajtb
day of Movambor I85H, for an Improvvmaat la I'm
ervatlonof Hb for rood i . .
It lo ordarad That lb toatlmony In tbe oaa bo
eloaed oo tbo IHhday of Uotolwr aoiti lhat tbo
Uibo lor aiiog ere a mania ano too imibiibw a nmn
bo Umltadlo Ibo nth day of Novombar ooit. and tbat
aUdpeilUoa bo heard on IheLlUiday of Kevambor
LKllUKrr, Oommlaaloaar
na lhanallil.in nf II. Tin MiITHIW.nf Partiandi
OrogoB, paring for iho oilaoalon of a ptnt
graotod to blm on lha Smb da of Uonnrabar, iHob. lor
an Improvamant la Looomollva Axle Uoarlaga
It la ordorod ibat tha toaUmooy In Ibo eaae be
alnaail na tha "Mill it mmt NiiiimliHIlllli that Uia tlmO
tor bllng argumania and lha Kiamlnar'a rapott bo
limltod to Ibo d'hdayof Daoember Biliod tbat
eIdpUUon bo board t a the Utb dayof Daeaubor
aatb
Any porana may oppaao Ihla otlanalon
aapU Wlw U. D. LKUUkl f, Ctoinmlaalonar
TTBITKD BTATRa PATH NT OK If I OR,
, BapLaa IITS
coaafat biddar npon lha oomjIaUun of bla aanlraek
..a, .w. i.. u. Lur..yb. ssjp-;jj-
aopsO'eotd Chairman of fJomntlaalon.
O Daibi Fglramo, defaaaait I
InKqully, No. SflU
n.u.B.aaa in ha aalarail haralo nu Or b-tloro tba Hi
tuia Day ooou'rlna fdiiy daya after thle day,pimr;
lo Iho rau0 will I a prooooila,! with aa lo oaao of
uiraoli; l O. UUMPUIlltyB, JoaUao.
It'l 11. I UUUtjCkuki "ulMiw
lyn, N. Y.. praying for tho eitonaloB ol a patent
araoUdto boron tbo 1Mb dayof Deoamber, looi, for
an tmprxvomant InUoraatai
It la ordorod that I bo toa) Imoaf In tba oaao bo cloaad,
on lha mm day of Noromhar ooittUial ibo time lor
niiDaara-iinioaia ana uia nawininar a rajmrioa uminu
T11IH IB TO OIVK NOTIOK THAT TIIK HUB
aorlbor baa ohtaluad from tbe buprameUonrt of
tbetllalrletof Uolumbla, holding a apodal to rm, let
lam toaUmaalari oa lb paraoBal oalateof Auay
rt iTTanaoKn, laia or rraamoj
oaaaod. Allporaona bavlog o
dooaaaod aroharabynaroadtooi
I La ooabara Iharoof. lo tha anbi
I ha 94lh day of Maplombar nait tba may otberwlaa by
law bo eiolnded from all bonaflt of tba aald aatatf
irenaaaer lar on inn znio aa oi naptamoer,
IsTS. JUUN11 (mHJUAUIi, Kaaonlor
adH-BJo
ua harab oaraad Laaihlhlt tha aama. siih
tare tbaroof, lo th aobaorlbar, on or baforo
ItvLKB AT mDIAKAPOLta.
Irdiavapolis. OcL 3. In tb naolnir rac
Copper Uottom took th first and fifth baate,
Aady th second and Dan Voorhcea th third
aod fourth. Time, 3 23'i, 33lj, 34, 337,
3 21K
In tbe trotting race Red Cloud took the first
and second heats, and Jennie th third and
rourtn. time, na, zza, aJi, vvojx. uotn
races will be continued Umorru.
nttr ioiik.
The right Between" the Mllllla Mtn.
New York. OcL XAn Investigation or th
Bgbt between th mllllla oompanles on the
Harlem road, yesterday, resulted In a decUlon
to order an official military Inquiry regarding
t&e wnoieauair.
rsasovAU
Father Oarsitl sails for luly to-day. James
Anthony i roud, tb EDgUjJi historian. Is ex
pected to arrive her within the next fortnight
to commence a series of lector. Horace (tree,
ley deliver an addreis to-morrow renin g at
th Suffolk county agricultural fair,
niiuniM aatzan.
Two thousand dollars' worth or diamonds were
sailed at a jewelry atore in tne uowerr yeaier
day by custom officers ror non payment or duUes.
lb diamonds wer smuguled from Havana.
th aiaiivaian pniaomtia Clll.
It Is understood that tb fury in th SleRfrled
poisoning case stood last night ten roreonrlo-
iiuu auu twu ivr nvtfuiti-ai. tiiuiv, nui 'ivw
amy ie Riven una ujuromg.
TaMWan I cahviuii a a-uu aa uu.
II la re nor ted that Duller Duncan will be the
candidal or Tammany fur mayor. It Is said he
has intimated bla willingness to accept.
OrrgR FOR OOYKHMMIHT MOM KB.
Tharo wit fuurlaoii olfiri of bonde to dar.
amounting to abount 3,10(1,100, at from ltL4w to
110 Ol.
cass of rncDgRicR iikooi
Tbejuryln thecaieof Froderlok HckkI, trlM
on the charge or pvlsontng Frederlok bleglrled,
were dlKharged tc-day, being unable to agree.
bight wer lor acquittal and lour for conviction.
TUB BTKIKlVO lOACUKRN
The numbor of coMbmen ona strike Is said to
number 300.
TUITIKLItnlLDRKX.
The application on behair of Mrs. Viol for a
modification or tbe order giving (Jeneral Vlele
the cnitotly or their three children was decided
to-day adversely.
TUH HOARD OF IIIALT1I
to-day Inatruoted their atturncy to proaccuto
tha KTaat Ilairan llallrOAll UoEOUAnV I Of brlBV.
Irk a dead body irom Vermont Into the- city
wimout a pcriuii, m twwmvu wi twcuuaiv
code.
ruMkBAL or nrv on vijiToa,
1 admlt)IOraUo,u t,a' on tba paraonal aauto of
u n iiiiiilu taio oi Traauinawin oounir, l
aied . All parauoi having claim agalnat the
The funeral obaemilee of tb late Dr. Vinton
Trinity enurcn to-nay were uauauauy
lii Aih naaad ara harahv aartiail In avIilhlL t tia urn.
w.th tli uulierUirof, totbo autchiilior.onov bo
lore il ila) ol o tm iuar iiat t "1 may other-
t. ' Jit 1 dil rmiatl'ian U f iha laid
ofta
"It vat undartny hand thlatTth da ef Naptomber.
nx KUZAftrit WlNHkLo,
SuS3 AdmlnlaUiUlf .(..
solemn and impressive. There wat a very Urge
attendance.
rUMMIIIIUfllll VAH HUIIT.
or th vjnbllc works, tolar aiDlll to .Tmlo-a
Leonard ror a mandamui to compel Uomnt roller
unw iu (iny vn nia warrant v,ouu iu t )niraoior
Kiouauiey lor maieruiiuseaouibs lUHUfanj.
Tb decision waa ressrved.
TAHKABT HALL,
Tho Tinuuapv ilail general committee, (tU
ahln Amarlea.
Karlyon Saturday morntnc, Aoguit 31, th
Amarlra nrrlvod at Yokohama, and during th
day landed all her passengers and cargo for lhat
port, and transferred to me Shanghai steamer
what was for North China. There remained on
Doara iDeomoera aou orn.i"vwin twi,
sengers, in mans ana it ininsse uoiiimh ivr
At It o'clock Atnlght the Ametlea was dls
coverodto boon nrn. Hho burneil until tb af
ternoon or Sunday, when she was lowed oat of
in way oi too ampping; nnu auua. inroo
Americans and fifty nine Chines wero lost, be
sides a number of Japanese,
At 10 o'clock at niirht all waa renorted lafe.
when the offloers retired. A little before 11
o'clock tb ate warden smelt something burning,
and smoke wasdlsoorered rising from the Irelgbt
deck below tb ladles' saloon. An alarm was
Immediately sounded. Captain Duano was Ibo
tint In tb saloon with hose, but was driven
back by tb smoke.
With a audden and furious roar the flames
burst forth, deciding tbvfaucf lb ship. Tb
moke prevented tho Hooding of the migaitn,
aod attention waa turned lo earing the passen
gers. Th Chinamen crowded the lad ler, which
u-ava war. itreclnllatlnir tbent Into tbe water.
Several uniuooessrut attempts were mad to
sink tb burning ship by shot from war vessels
in in naroor. in court ui inquiry iounu mat
thanra aMitratua waa In irood worklnic order.
buttbat tli li-on time which elapsed before a
stream of water was surtod, denotes a want of
precaution or great taruiaess in tno engineers
lana rlmint
lr steam to tb amount or twenty pounds bad
been on tbe donkey boiler at the time th alarm
waa Riven, and the Ares had boon in proper
nonunion, wun proper expouuion in woraiug,
th Bro might bar been exttoKulabed and the
ship savodt 1 be court Is convlnovd that me fire
was the result or Intention, not of sccblent. Th
Inducement may bare been antipathy toward
the steamship company or offloers, r tb fact
that th Chinese passengers wero supplied with
large sums of money.
Nomination for Louxiraa.
I'ROYlDgnTR, It I .October 3. Iho Reijubll
ran State Convention met to-day and nominated
1'reildentlal electors.
Tb Republican convention fur the Eastern
district nominated Benjamin T Lames for Jn
Kress, and the convention for tbe Western dis
trict renominated James M. 1'eudleton for Con
Kress.
St. Loci, October a The Democrats of the
Third Congressional district met again to-day,
and nominated Jlyron M Clemens on me second
ballot, Clemens declined, and tb con von Uon
adjourned till Saturday neit.
bT Louis, Oct, X Tbe Liberals and Demo
crats of tb Unt Congressional district held
aeparate conventions to-day. Tb former noml.
Dated Louis Oottsohalk,aud sent a committee
to he Ittter, who, while conceding the candl late
to lh Liberals, oblected to the on tber bad se
lected, whereupon the Liberals adjourned till
OoloberlJ 1 he Democrats also adjourned to
tbe same day to giro tho Liberals au upportu
nliy tu present luiuo othor candidate
The Uslrlgh rollonlagtsir.
ItALiinu, N. O,, Oct. i. Tho ury of Iniuest
held to-day over Iho bmly of Dr. f. Urlaton
Smith, who died suddenly here yesterday, die.
covered strong evidences of iwlson. but no ver
dict was rendered The stomach of the deceased
will be sent to Philadelphia, Pa., for examina
tion. It Is thought almost certain that death
was occasioned uytheseldllti powders drank,
but as to how the poison came In It has not boen
ascertained.
Killed In an AUtrrallou.
Oardixkk, Mi, OoL i Alden M arson, or
llait Pitt i ton, was Killed In an altercation wltli
bis son John yesterday evculngdurlng a drunken
row. Marson, who was a desperate character,
had been abusing his wile, threatening her life,
when the son Interfered with the above remit
oung Marson Is under arrest, lie Is only 10
years ufuge, an I Is said tu bs a peaceable young
man
Illinois flramt lodge of Miiod
CnifAdO Oct 2. The Illinois Grand ).lge
of Masons this morning elccte 1 James A 11 tw
uranu oiaiteri ueorge t nownaitern
Ike Ohio Rtraltht-eaU.
Ooluhbus, Ohio. Oct, 3. The atralgh-out
Democrat lo convention to nominal an alee tor al
ticket was hold here to day, but th attend ano
being so small It was deemed advisable to delay
the nominations. General Joseph II. Oelger
waa appointed a special committee to call a con
vention for that purpose to meet hereon tholllb
InatanL
Died or their lajarles.
riiiLADixruu. OcL X Patrick Kelly and
Albert Rlngler, who wer injured by tbo boiler
x plosion at Fulton At Co, 'a rolling mill at Mor
rlilown yesterday, died to-day. Th cans or
tb explosion, which Is as yet a mystery, la being
Dveatlgated,
Killed bra Police naB.
NrwOrlrabs, OoL 3. Charles MeCortnlek
was killed this afternoon by polloeman John
ltennetl at tbe registration offloo, corner of SL
Charles and Clio streets. The cause Is unknown,
Dennett fired three shots, one proving fatal.
lls-s nail.
Nbw York. OcL 3. Th Mutual! defeated
tb Atlantic In a well played gam to-day by to
HoBTOif, OcL 3 10 a game or base ball th
Bostons defeated tb lialtlmores this afternoon
by a score of to a.
Ta Indiana la lUh.
Salt Lair Cttr, OcL XTb Indians hare
all returned to their raeerrallon They are all
peaceable and quleL Oeneral Morrow's policy
la a success.
THK tTEATHVB BEPOBT.
WlR DiriBTalBBT.J
UrricRorTnaOHiartDonixUrririn, I
WaaaiNQTog. U. O.. Uol A. I a. m . 1173. t
avNorsis roRTni pabttwrntt-foor hours
The (urometer has continued to fall slowly In
tbe northeast and eastward over tb upper lakes,
with southwesterly winds aod partly cloudy
weather. Southerly to westerly winds and part.
1 cloudy weather oxlend from ibe lower lakes
region over the Middle States, wltb occasional
Htiht rain In the former. Generally clear
weather and southerly winds over in uuir and
south Atlanilo States and tb Ohio and Minis
slppl valleys. In New England, westerly to
southerly winds and clear weather.
rHOBABILITIKS.
In tho northweat and over tha nnner lakes
partly cloudy weather, diminishing pressure and
aniithaaatarlv wlnda. For tha lower Ohio and
Mississippi valleys, and tienee orer tb uuir
and south Atlantis States, southerly lo westerly
winds, dtmlolihlng pressure and clsar weather
For the lower lakes and tb Middle States
southeasterly anil southwesterly winds with
warmer and partly cloudy weatheron Thursday
In New England clear weather, with wloli
veering to southerly and westerly. Telegrapblo
reports Irom the southwest ara still mining
tcr their marriage she traveled with Mai
over me mountains, and Joaonin income
editor of a paper, which was suppressed by
the military, lie then changed It to a lite
rary paper. After awhile he came to the
condualou that literary men never get along
woll with their families, as for Instance Lord
Byron, who appears to be bis bean Ideal. At
onetime he commanded aromnsnv In at.
tacking tha Indians, and got worsted lo tbe
encounter. After awhile he located where
there were a dozen lawyers) he coo tinned to
wnto poetry, out rvcettea out a row iocs.
After awhile be was elected a county Judge.
Then she described how be arranged bis
boose and Its outside ornaments of plants
and flowering shrubs, aud then spoke of his
arrangements of bis vegetable bed, beets,
corn, etc
Then bo nl anted fruit treca. A en roll nc
stream ran through bis garden; she described
tbo poet's room; his books, rbymlog aod
other dictionaries, other books his style of
wriuog, neirogiypnic. wuicn sue oaa to re
write, etc. He had way of gathering from
all persons who sought his company what
ever was In them tbat could aid him lo bla
poetical efforts. Bho said lhat every letter
he ever wrote to ber waa with the lifra that
somo day they would bo published. She went
uuuKiy tu ucuiiuv l"'e. ' wruer tu iiitjuo uia
tancy, nis wnims. a oiograpuy oi mm, writ
tea by he did not say whomIs almost
laenurai iDrnanyrc-mcu witn loaioi DJTOU,
nrikicu wj Lauj a icon iuj; tun.
Ills remarks to her were such as, "Now,
look prettvi but don't talk," Hbt Idea of
wuuien is, ot too gen eralV that she is to be
chiefly ornamental. She told of his long-
iruiuiacu jjrescu iu uia uaugutcr. it came;
she opened, tbe package, saw tbe wondrous
thing, took It In ber baud, weighed It thus,
tailed It brass worth perhaps twenty-fire
cental
She told of his favorite horse, which he has
Immortalized In verse he sold him for 134.75.
He fancied be had tho heart dlwase, would
not tako medicine, made bis will a physician
xamlned blm aod prescribed, cod liver oil
le started lor his rambling and bis poetical
Inspirations, aud she went to ber old home.
She spoke of the desolation of tbat home,
and of her own poverty. One day, when llv-
Wqrh Fred. Uanaursk was bargaining for
thatt30,oootoeelllhe Oerman vote ol Ohio to
th Republicans, b thus attempted to encour
age th negotiation. " Aa a slump-speaker I am
worth a great deal more than Schuri He muit
prepar hlmielf and writ out his speeches when
ever be wishes to take tb it and. I can fpeak
at any time, and on tbe spur of the moment, so
that should I follow blm about on bli slumping
tour, I could reply to bra speeches at one and
render them nugatory." The Injurious effect of
toomuoh modoity have frequently attracted tue
attention of philosophers, but there Is nothing,
ao far aa we can ate, In Iltisaursk'a symptoms
which would ba regarded aa fatal by the medi
cal eaatnlnerj of a life Iniurauo company.
Jitw York Conmtrrlal Advtrttttr,
A WRLL-turonMBD correspondent says the
canvass In Ohio bas suddenly atiunied large
proportions and a very spirited character Tb
coalition have been longeit la the field, and
have, perhaps, th larger number of speaker',
but th Republicans bav tb ablest men, and
unquestionably th most brilliant and entnusi
attlo meetings, and lb attendanca Is much the
largesL The reports from all ipiarters of the
Stat grow moro and mors encouraging each
day m
Tun coalitionists of the Empire State are
making their cm van for Governor on aaeota
rlialime Their can lldu, Kerntn Is a Calb
olio, an I in or ler ti gain votea trum that arcr
they bare printed tickets or I iheli ly tens of
thouunls, wti Kornan's name lo a rioganla
cronln the centre IxGor Seyn ur In a re
cent stump apeech urged kernt Ulm uu
the loors of hll rellglout faith, saying that tew
Ing In a garret over a Chinese wash-house In
Portland, bv accident she read In a cmmnlod
newspaper wltb which her little children were
piajing an account oi roaquiu Miner s grnna
rfctpiion and eutertalnmcot by tbe literary
nona oi ijunuou. jicr iccinro was sivea m
a familiar, un pretend Ine manner, and while
apparently proud of bl poetic ability and
success, sue qiu not appear to uave mo DifiQ
cat opinion of blm as a man. Her lecture
was a severe satire, although seemingly almost
altogether one of unbiased opinion.
Hsgstlt ef a Xare A Caa for Dan I a.
I Vlrgluia Oil Af aalaaUa. Boptombar U
A nmarkable Instance of tbe sagacity (Is It
not reason ?) of a home has come to our no
tice. Mr. John Fletcher, of Norwegian,
owua an unbroken cayuso mare which runs
la a pasture adjoining bis house. The marc,
which is very wild, bas a young colt at her
side. A few nights since, after Mr. Fletcher
hsd returned, be was aroused by tbe marc
tomlng to the window of his house, and by
pawing, neighing, and la every way possible
trying w get uia attention, tuis continuing
for somo time bo got up aud went out aud
drove her away, aud returned again to bod;
but abe Immediately returned, and If possible
Increased her demonstrations; be again went
ouL when tbe mare came ud to blm aud
rubbed her oom against him, although always
rjciore sue oaa ooeu very say oi anowing any
one to come within reach of her, then ran oa
a few varda before blmcontlnnloz her nebzh-
log, then, as be did not follow her, she re
turned to blm rubbiog against blm to. tbe
most demonstrative manner. He attempted
to drive her off. struck her with a stick, and
followed her a few yards to frighten ber
away as soon, uoweer, as do turncu
toward the buuao aho returned and tried In
every way to prevent lilra from doing so. He
then remarked that ber colt was uot with
her, a fact be bad not noticed bcforci as it
was quite aaric
It occurred to him then to follow her,
whlth bo did. So soon as she saw bo was
doloff so, tbe ran off beforo him, stopping
every few yards, laming around to see that
he was ilill following, then again running on,
keeping up her calling, until she reached a
distant part of tbo field, where she stopped
at aa old " prospect hole."
Oo conilnc up with her. she acaln com
menced rubbina aznlnst blm. aud drew bis
attention to tbe hole, where bo soon discov
ered the colL It appears It had slipped Into
It and was unable to get out, and the mare
had taken this method to obtain asals tance
Doing unable to gel It out alontj, Mr. Fletcher
went for some of bis neighbors, and with
thera returned. While they were taking tbe
little fellow out the mare manifested the most
Intense deliirbt. and seemed almost bealdo
horself wltb Joy, aud afterwards, wbca tbe
inoa had got out of tbe hole, she camo up to
Mr. F., and placing ber nose on bla shoulder
gave every algu of gratitude that a human
muiucr mien onacr similar circumstance.
Who will say tbe horse does not reason?
In tho fnllrtwlno- manner!
Included lu the Items which form tho ag
gregate of outstanding principal la finance
report, 1809, (page xxvll.) authorized under
various acts, aro tho bonds Issued to the sev
eral Pacific railroad companies, amounting
to JUS C38.330. and 113,oilS.43 ol "old funded
debt," which had never appeared In any of
the debt statements prior to January 1, 1870.
Tbo following loan accounts, outstanding,
anrinarnri lartrrr In the finance rcDort br tbo
amount opposite each than In tbe monthly
debt statement of July 1, 1860, for the reaaou
tbat tbe latter statement (as will be seen
from tbo following wuras tuereon mo
InMffnln la fnTTft t latjmtlt nf lh tlObllC
debt as appears from the books and Treas-
- " .L- ,.-- a I,a ta, nf
July, 180y,") exhibited tbe 3cbt as It ap
peared on tbe 1st of July one day later than
. . ... . 1 hUI. t.a.l llama
mo former siatciucui nuu "- -
of redemptions by tbo Treasurer deducted
from It that did not, In tbe regular order of
business, reach tbe books from which tbe
former statement was made up, lu time to
appear lu the business of tbe year closing
with the date ot that statement
Demand notes ... A3.101 73
on and tw year notes .. 0,330 w
Legal tndr Mfl "
Fractional currency 63,009 03
Th-.- Item affrretrate 59.880.0X1 So, aud
explain tbe difference between tbo statement
The statement by finance report, 18J0,
oatre 33, that tbe debt on June SO, ISO),
amounted to 3,688,453,813 04, wlU bo found,
h.n iho fVirtnwla axrdanallons are consld-
red, t bnrat1a wUlLadtber jif Abii .former
statemoaia. It may, bowenr, be more dearly
nuderstood by first comparing It with tbe
monthly debt statement of July 1, 1869 the
difference between them being t,a70,?09.43.
By reference lo tne incio-a copy oi maisiaio
ment It will bo observed tbat among tbe as
sets of tbe GovernmenL colu and currency,
will be found "sinking fund, lu Iwnds bearing
coin Interest aod accrued Interest thereon,
$8,807,383 07. These bonds had been pur
chased by tbo Secretary of the Treasury be
tween May 1 and June SO, I WW, for tbe "sink
ing land, and paid for from money lu tbe
Treasury, and there being at tbat time no
nthnrit- nf low for deductlnic them from tbe
outstanding debt, tbey were held by tbe
Tnoinriip oa a rnah Item, and included in the
monthly debt statement aa suu a pan oi inn
outstanding debL Congress, by the sixth
section of tho act of July 14, 1870. directed
tbat these bonds should be canceled and de
stroyed, and deducted from tbe amount of
each class of tho outstanding debt of the
United Status to wuitn tuey rcepecui ciy w
longed. ,
In compliance therewith, the amount of
tbe principal of bonds purchased up to June
30, 1800, m.091,000, was accordingly deduct
ed from the principal of tho debt as it ap
peared on tuat aaio. ine mruicr turn ui
1580,700 43 consisting of a largo number of
Items, too numerous to be here enumerated
of accrued Interest and premium on loans as
certained, by a readjustment of the loan ac
counts extending oer a ii.od of fifteen
years, to have been carried to the prisclpal
account, instead of the separate account to
whlcb ther belonged, la hero deducted. Theao
two Items make the difference, 10,370,709.43,
liiiurmn thn ara.ond and third statements.
Tbo fourth statement, tbat tho Register
(Finance Report, 1870, pae Sttfl.) itates the
public debt to be J, 430,003,480 68 on June
80, 1809, and apparently differing to tho ex
tent of H67,001,475 15 from tho amount rep
resented by first statement, will be found, by
n.ln.11 r.fltia data, from which It Wit made.
to harmonize Instead of to conflict with the
other statement. This statement was made
upon tbe basis of tbe monthly debt statement
laencd July, 1869, (with which It wlU be
found to agree,) and differs from the other
three stale menu lu that it shows tbe set debt
of the Government, including the accrued in
terest thereon, after doductinff cash la the
Treasury, vizi
Total dabL principal cut Stan J Ing, (see second
Accrued InVVrcsL . . 4T,4IT,3iO TO
-principal and In-
Deduct amount la th Treasury
coin, currency anu Binning iunu
Total debt
ler est,
3,643,170,201 1
Army Or d fro.
Ma lor Henry U. Reese, paymaster United
States army, has been ordered to New York for
trial before th general court-martial in his
caa.
Captain D. R. Ransom, third artillery, bas
also been ordered to bold himself subject to tb
orders of thejudge ad rocateof tbat court
Harvey Inst Itapfdlltaw.
Tb Navy Department baa ordered tb survey
of tb Dojayo river, on tb Nicaragua rent, to
commence on the lit of December, and Com
msnder Selfrtdga will be ordered to complete
th survey or tb Darlen route, commencing
on tb 1st or January naxL
nUhnrooninl foe HOBtewibff
The payments mad from th Treasury Do-
partment by warrant during tb month of Sep
tember wer as follows: On account of civil and
miscellaneous, 4 833.623.a4j War, 3,3L120 66;
Nary, 2.W0 MXOOi Interior. Indiana and Pn
Slons, $2,060,673.93. Total, 014 DS1,14.T3. Tb
abor does not Include payment madaoaac
oiunt or th Interest on the publlo debL
TaeYleana Ripoolllow.
Tb President, a few days ago. In conversa
tion wltb a gentleman not la piblte llfe.rererred
to tbe cotnlnr universal exposition at Vienna
next May, and hoped that- a good representa
tion of American art and ladastry might bo
found lo competition with the products of Loro
an skllL vn though no Government aid bas
Ben grsntod exhibitors, a In otnor eountrt-e.
if also declared his tnteoAtoo of asking In his
fortbcomlwa; message to Ooogros far a sufficient
appropriation to send a delegation of American
work In gin en to Vienna, under tb direction of
th United States eommlisloecr general, Thomas
U. Van Buren, or New York, for tb purpose or
reporting: upon th progress of th Industrial
arts In Europe as revealed by th .position,
th delegates to be selected by th various
branches of Industry to b rpreatd and nom
inated to the Uorernment ror approvaL
Por n a la.
Count Oortl, tb Italian Ml o liter, bas re
turned. Gen. Francis A. Walker bas gone borne to
Massachusetts tor a few days for the benefit or
his health.
Secretary Fish and Tamil y returned ber Tues
day evening to remain during the winter
Secretary itoncson is assent in new luraiur
a few days.
Hon. Le roer, French secretary of th Brit
ish legation, bas returned.
Count Noallles, tb French Minister, la In the
cr. ... .... ...
Hon. it. u. nenaerson, oi rainmiiwwn,
Iowa, is la our city, stopping with 11. F. Fuller,
eaq , of the Agricultural Department. Mr. Hen
derson Is on of th most eloquent Republican
orators In Iowa, and we understand that while
her, transacting privat business, b wilt ad
dress our cltlssns on tb lnuea of th day,
DISTRICT NOTES
High Street.
John O. Evans was awarded tho contract to
par with Stow wood pavement th carriage
way or High street, rrom West to Bridge street,
Georgetown.
Over not Ue mulled
The chief engineer was authorized to remedy
lb overflow corner or Fourth anJCstreets cast,
by enlarging tba inlets and out falls of thro of
th eatcb basins nearest tbat polnL
Ordered la It part.
Special Superintendent Baker W. Johnson bas
boen ordered to report for duty toOso. liallocb,
superintendent or street.
Contract Amended
John Chapman's contract was amended so as
to Include pulling In th necessary 0 Inch sewer
laterals In lot No. 31, corner or Seventeenth and
E streets northweaLeonncctlna wltb the Seven
teenth street sewer.
lev.
Mound City, Deputy, and Joseph Hubblu' f
UUIUwJl VWHIVI UiaUM ,1 eiuou.
mo teruion iAgisiiBfr, - -- -a . --
Mowtfilixb, Ocl 2.-th Oeneral Alterably I n" B-tl Catholic Governor, an 1 It
of tbo bUlo began 111 icibIoqi hoio to-dsy, was very proper tbat ibe iboolJ have cue.
"Goo u fob this Datb Omlt." Tbe rati .
way ticket agents are bothering tbeir brains
oertlie question whether passengers may
"lay over' and resume their Journey at
pleasure, or whether, wbca they bate odhj
uuilted tho cars, tbey hao forfolled thtlr
tickets for tbo remainder of tbo Journey.
The courts faavo already decided tbat a man
wun uuja ui. net, as it were uviwoiu uueiou
and New York, bos tho undoubted rlchl lo
stop at any place on tho road and to rvsumo
bis Journey at his leisure, without buying
another ticket. Tbe legend, "good for this
date oolv." has no value In tho eves of anv
save railway officials? and tbe law has de
cided that any action taken hy conductors
rtlth a view to enfonlng tho Implied contract
Is Illegal. There tbo matter should bo al
lowed to rest. Tbo public arc sailcflcd ao lo
leave It, and tho railway companies ought
not to lomplaln. If a man buy a ticket lo
Itoaton and tbo company receive Ihu tuonuy
for it, there Is no reason why they should re
fiiaato tttrry Mm thither, or why tiny should
wUh to force him to do it to suit their con
venience Iuitead of bis own. A'. 1' Corn
A'trrrtiser
Tur mclnni holy daw have) i nnio uUu it
: fiutts are up and tin mitalni an do in
vtbeu the air Is filled with Just and tin fl i
t on. rod with moth poudi r when fi iili I
1 tr n arveniphivid lu i at i up ijiml 1 i
aud altruiaen wlih a Ktnic when irwMnK
Is damp and sllckv with tho proml- of (nitirn
(icanlluc", and even thing about tb uoi I
cold but tho Itouscwtlc'a tcintx.r
Amount of publlo debt, less caih
IntheTreasory ... JLiia...
Tbo four statements may bo summarized
In tb following manner.
Tho first hi &Q exhibit of tbo amount ot tho
principal ot the United State securities and
Pacific railroad bonds. Issued ander various
atiA ot Coogreas, outstanding June 30, 1873.
Tbo second Is a statement of the principal
of the outstanding debt, Including mo accrued
Interest thereon, with the Pacific railroad
boods excluded. , , ,
Tho third shows the outstanding Principal
of this debt with tbe stoking fund deducted.
in ..ir.Uni lollh thn art of ConffTeSS of
July 14, 1870, and exclusive of Die Pacific
Tbe fourth is a statement of tho net debt of
the United States principal ana bcctucu iu
i...auiiii ilia naafi In ttinTreunrv deducted.
The publication of these statements by this
Department was in accordance with law, and
while,
Contract Knlendrd.
Mr. A. Campbell's contract fur tb sewerage
or B street, Third and Filth slroets it has
been extended so as to Include relaying or siac.
walk and resetting curb to conform to present
width of tbo street.
Sir. Arnold's Caatrnet.
W. R. Arnold has been awarded tb contract
ror grading and placing gutters oa each aid or
Howard avenue, between Nichols avenue and
Anaooslla river, 2,810 feL Price 3,793' square
yards of grading at 30 cants per square yard.
Also, for constructing a SI feet 13-lnch pip cub
vert and 4 yards of atone wall.
Iaprovewenlo ta i Jeer (!?.
Albert Gleaiun has been awarded contract for
grading, sewering, (except on the west side or
High street, betweeu First and Second streets,
Georgetown,) parking, setting euros, laying
sidewalks, and building" are walla on High
street, from Bridge to Third street, and paring
carriageway of aald street, thirty-five feet wide.
with cobblestone, from 1 irit to Third strseL
Wugf Horace and IwercWhlgs together,
years age, at caucuses held to "raise money"
generally bald, as they should be, at th houaes
of rich men, and assisted (aa tbey always ought
ta be, and to Horace's great delight) by nloo
suppers I bar beard rougher suggestions
about th use of tbat money Trom this cleanly-
shaved Pharisee of a politician (it. u.) man t
bar beard atanyDemxratlooauoua A Oakty
In a parly view, wo have much to gain by the
election of Mr Greeley. If Grant b re-elected,
overv ledersl offloerwlllbe a Republican, if
Greeley be elected a majority or tho lederal
dicers will he DsmocraU. In Grant t Cabinet
iiomncraU cannot even get a nearing, inureo-
ley t tbey will have a majority or tbe vote, and
will largely In Hue nee, If not virtually control,
the policy of his admlstratlon. S 1 IVorJd
Stp t, 37, 1ST..
Ai ATTtbaarlng Hie names ot It) 8'andlna.
Ttans i Mdlaeli print! in the Uxk Maid
(ID) I ni 1 1 U lia fceen called 0'if iiy siat
menu In the Uoonl urgaiu that th Kraniina
lani generally opp rt Oroelsy Thi me
ilgnenof tho eird asv u Lilse, an they d
o arotholvdotermlnattdn t o I hero to the Ke-
jf-ara, but wero not brought to light untU RU I pttblicasj fatty b v i r " reeii-uon l
....mnt i..t i.un.. mnil.i m rri nnrll n. ati- d n n ri.nl
llV(M't UJU wy 11 WH'iu " nvv"i" -I- iwu u.a..
hM lifnn ahown. thev differ mate-
riniitf nni in the data uoon which they aro
baaed, they allord an opportunity to persona
of dbuoneat motives to fgooro that fact, and
present them to tho public as confiiulug aod
untruthful statements made up from the same
Referring to that portion of yourlctlcr re
specting tho discrepancies in tho Register ,
statement ot tho public debt, as shown bv the
receipts aod expenditures ot the Govern
ment, I submit tbe following reply
I, mml t,n nholnna tn BI1V OUO tOAl lUO
difference between Ibo receipts from loans
Issued and tho payments-or redemptions ot
loans should represent tbo outstanding debt,
and that It should so appear by tho receipts
and eipeuditun Usuul by tho Itoclater s
oflkc
An txaiitliialluii luto these accounts, ex
foiwtinrr i. u td rim urL'Sulzatlon of tho Gov
ernment, ao Instituted during tbo early part
of the pufiiit Vduilnlatrallou, dlscloitlug Ihu
fan that tho dltliruuio arose in tho old aud
lnug-tuiidingaicoiiuta, by reason of corlalu
rtotks, suih as Revolutionary Ulselsalppl
dtiuk, Louisiana purchase, Lulled States
Hank stuck, six per cenl. nary stock, A.C ,
h i log btieu tflsnfd in paynunt f virions old
1 iit-t aud tUlmy and thai In the nawaitlou
ii nuooty ever camo Into ibo lruijiin 11 s
i nipt while on ibeothir baud i lie -.!,
ui It mm n rd, ti pail mi ttu -In .11 au
( iiitdmr whin ilnri 1 nl I 11 i mr
n -i nt it li Lf rn i int
Tbesedlscrepaucltshava exWti'd for many
. . . .... . . ..nl. t Ia ll..lil until mi

xml | txt