OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, October 03, 1872, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1872-10-03/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

THE DA-ILV NATIONAL ttBPPBLIOAN. THURSDAY. OCTOBER 3. 187
THK MAHKKTS.
riNANVIAt. AMD COMMERCIAL.
. Now Yrk moot Ravort.
IwrmiAtd r wli M t Co., Bunktri
faorfAtpfif comrr af Tinth mnd D Hrttlt
nwrihwt$t.
I p. m -Valtod Htatoa
rafted iuim Afera. Ma.
i,unpi. list if. s. fra,
in. bow . UnMo. lU'.i
MnM.III. llalLa.1 Rial
UlVlUaltM Btataa lNMrNilllHiUaliilni
Waatot Uatow TUMnpS Company, Tl'al Unto.
Bjlvor, fli PaoUU Mati. 7"t Walla, Fate A Ooa
mVi w.b. niviw ij(i
liU.IIk( HuIhi. tin i- tjt iium A Uiihi...
in. ..vi. l i".!rr,i:'j:..-.-::"""-r
iwr-T-), nji up inn raoina, nuimt iraairai.
iKilWovaUaa aJltaabar Railroad, I'M No-lb.
rlnn Paella, n), 1 Won't Omlral,
PllaaharB ll-ilraari. t)Ll Nn-.li.
Mi. I'll
Jil FtTTlhwrtt protarrad, M'il 1b Jarac
,tRoBb laUadHaliraad. lU.XlMllwaakaa
.FmI, HUl Mllwnnkaa aad tit Paul pro
U4 HI.'
W4 Hi, paa., Mi MllwtntN nad M Paul pra
fa-rod, Hi VttbM u4 WnImi Railroad, -M
P-iawaro, Laabawaaaa and WNtm, taj'.i Fort
-l vniuii nn Alton, jivi uoii
v npuaaiBB, aa yntataoo, ui
kj I fawaaaaaa S'AM Bliaa,
aliL aaw, miVlraiutalrl
fourf afiaa. Pa, Oantrnl Ia
BlLTIMOKi ifARttTa.
EVlLTlltORB, Oabthaf L - Braadtff Wov
banarkat for fKrar It atli. parttratarlr for I ha
war fTMaan( toad faaillVi batlaa dafaaad forlha
Ubm la watad aUral In Uia IbaaJ UadaV Tna
ITada at WaaUra Family rioarbaa baaa radaaad.
aMlwalowaa af gaotaUoDa aoaordlvlr, balprloaa
arawy BrtairhitlaUlaad
ITlUaJ.Tka aSailaca a Wfcaat la-dar lUbl aad
tba parka waa qatat. with laa damaiid dlraotad
ahtaeir ! tba prima and abaloa aamplaa. Tba laaalpta
war bbaat bJOO baakaia, f Biali 1JM baabala vara
SatiUiarav
i Orav Tba aaitat for Obra Itxlar Vaa qalat hot
pern, wlib taoalpia aaMMUof la laaa lhaa Ijuu
taahala.
lata ffaHac ara raadi
WU ataadr, with 1
w i bw omvi waa n'a aaura io-aart aaa ail
H1117 aotq aa .f lau prioaa
Jaa rapartad af IM bvabata at
lAm aaata r fair to pnaia.
, VaaiMA, Tba auibat for rrarlaloas la dallud
Iba taatdmsf at araaMi It daoldadtr toward a lawar
rj"ni iaar a aar taaai at can DM
Sarad ki TV aaaLa. wild mnt f sania hf
a laara, a aar laad af Balk HbDaldara
X IMaa, m l"fl aaabj lor rib and at luVt41
, atoarrlb. BaooaU all I la falrjobblac rt
bal anaaa ara aalar. ad wa qnta Htx
a ! wii a mo www 1 awnia mat, man
wuauoanta
bMaa rtatpaad.
bal arlaaa ara aaalar. ad wa qanta lUioatdora
'.''"I "?"" Itra" iiMiamt aaaia. aaa
MaatroTb laaaUraU M Wa, aad wa qoata flrm at
UJQ. tard U at aaUr. a.d wa qaote Waalara
VMra.WaaUIIqnBta foUawat ijaba od
Ul f IdkA AKril VmaJ
lUaa raflala al ,! 1 Rafllab lataad do, I V4M-1
(iaha BaiaaKo. U, tV.a. 1 lrto Rloo iroearr aV
miV.laajatararaiaaaipaaJOV'3IUa.taadAtw
Urlaaaa graciarf fIO aaata.
. Jtwtaad 8w. Wa qnoto Uardaat MVailaaafa
far rnuthad, puwdarad and araaalalad. aad Bofta
at ltk Mala for A. ia.'a eaoia for 11, 11 aanla f.r
nitra v, 11 ' aon iar u,
I klllW aula In tliwrilm
OtralHMraaraHrat at f t(4HM oaati,ad UaaUm CO
a iuiiaiu aaaiia.
Whuv. rba markat la Ira lor lllb Wlaaa aad wa
aato aaloijA) bbla. VTaatara la loU at VH ooata for
MAKUIID.
DUrOUK-AYKUHK Wtdaaadap araalat-. Oc
tobar t, p K Dr Kdd,attha alatnriiua it K,
barab, Mr. Joaara M. Uvrovm, of ladiaaa, aad
Mtaa liomi M. ATKLia,af OaJiforaU,daobtor of
IbaUfU. D.Arallaa,aV
JOUNROf'-IIOSTIOK. -Oa tba araalai of Bap
taatbar . ICTI, at 1 rlnMp efaartih,fcr Ita. Mr. Ad
dlao. Hat-H liOtfia R. Joaaauit. of Hoatb Oarollaa,
aad Mlaa f 4kis H. ttoaTtos.af Waahiaitoa cUr.
TA8BART-0oniKN.-0obr l.br Rar O O.
Maadr,JoMa WftXIAH TaMBaaTaad MutUDU
ViiwiMU O'BUBJ), all af Waakiattoa.
WtUlELM-DOBALDSOl.-Q tba lit lartiot,
Blhraaad ahnrab.bf Bar B. A.WllaaBUaUa.
. WluiaxM. rf RalUianra, Mdaid Mlaa Lau H.,
tUacbtoraf Mr. JaaaaaDaaaJa'aaa.af IhUalti
lIKI.
KKOOHKLBPItOKIt.-Oa tba 101b ot BapUmbar,
X UaAca. daactitar of Fraak aad Alloa Eaobal
car, aad II aaoaibs.
OOTTHKt.r-taOaawatowD,aAI ) elonh p. m ,
Oatooar 1, 1ST. ALBBBTiHa, wlta o Jaoob Uottoall.
la Iha auta aaar af bar at.
Tba faaaral will Uka plaoa from taa family raal.
daca,aB Fayatta atraat, tkla afiarnoaa. at 4 o'clock.
Tba fdaada of tba anally ara larltad to atund.
STOOKKrT.-OaUialallBBUBt.alll Ma'alorkp,
Mm MaauaRKT A. Stockitt, rtllo of tba Uu Waa
lar A. Hioakatt, la taa atttb aar of bar .
Uarfrlaodaaad arqaaJaUnoaa ara rarpaalfally la
altadtoalUad bar f aaarat tn-day, at to'oloakp m .
frota bar lata raatdanaa, 1103 K atraat aoatbaaaU
TnOMAfJla rblladalpbla, SapUabar . 171,
Hmoii. aldaat daajbUr 1 Lonla U. Tbomaa, for
taarly of Waablacbm, l. 0 acad l yaara.
Undertakers.
KIOUAKD F. IIAltVEY,
CTiadox-tCwlacox,
to UARVKYJA MAnit,)
rCl.UJl KHTUF.KT,
HbmilH RI5ta AID TUTU STUKLT8.
MKTALUO BURIAIi OAflKfl AJID OABKETB
UUl.'UABITB,Ao.
RICHARD W. BARKER,
Cablnet-Mtkcr and Cudertalicr,
Hit KLKTSNTII BTBEET.MKAH V.
Stoves and Tinware
313 .IMWW'JJlSr. 313
ina Doer from PaantiltaAUBTaaaa.MrUi.
TO WAS. HAJfaAA.
PKPArHS FOR ALL JCINDHDF HTQVItM.
L AMURTMKIfT OF IIOUtfVrURSlUlKa
pbtf AHU FOU COLD WKATI1KR.
aad aiatBlaa bit laxia etook of
BTOVM,
FL'RNAORS,
HAftaKN
AMO GRATRS,
bafora parobaaiac alaawhara.
Ha.43'A rMrfSTLVAMIA AVXKUB.
aapltt-laa Bat. Faar-aad-a-baJf aad Bltth aU.
ProparoforWintor,
HAVK TOURLATROBCB. BANOES AND FUR
NA0K8 pat It ardar for Viator. Bapalra for all
Bttrraa, Aa aaaataatlyaa baad.
Allwatkdoaaby axparlanaad warkaiaa.
UOBBRTUOVU,
did Wtnth atraat, batwaaa D aad K
Dry Goods.
F
ILL AKD ITINTEIt DHY GOODS,
Wa ara aow
onisittHit
iw opaalna BT.AOK SILKS la all aral
DHlLKcCTRIitU aad FRRNUll FOP
iAEH4 ULOIUoaod 0AT1NU U allUa
UKU. KMPUEoi
FRKNUU MKRlNORBlarHaV,RtBa.Vh1U,Baar.
lat and AalaioB, wtta maar athar air I at of draaa KOOdB.
OUTTIIH aadUAftBlMKUIU.
FLAHN ULA at ail Uada.
ltUSIfCltr "roLOVfW of all kUda.
BLAhKRTd of allqoalltiaa.
I Mr trvoah U rail la ail tba Dapartaaaata.
Wa aolloit a aail from all la waat of lry Oooda.
WBI. R. ItlLEY,
ooU-U
71 J MAUKKT Hl'Arr.
1ARPCT8I OARPJtTflfl
Jnat aaad a fraah lak ml nttPTIIfn la all
Kw daalcaa Bad Bt ratluoad prleaa, Aa tbayar to
aeld at a
SHALL MARGIN.
thai Bboald aorBmaadpnblUattaBUon.
MEW BTO0K DRY GOODS,
aad aaltlag Utara at Atw Totk prlaaa.
T.IV. NAUUA1M.
BaaB(ltat(aatBDd raatuj ItboLb at an a a. tooth ilda.
aap3J
A HBALLY NPLBMIUU MTOCK
NRW FAliL, ORY OOOllHI
BLAOK ALT A0AI AND M0U AIRS A briGIALTT
BLACK bILKB, FROM SI TO 3
MOURJfllfU GOODS IS KXTKMStVX VARIETY.
FBT-Tba aUadard aad tba HEW BAOB COLORS
la tba abolaaat aad tha iri-fai tabrtaa.
Aaunldoaatlu.aof ttlXK FOFUKB at Cl.Sl.Sa
aad wl lu.
AaoBaiaaUad Btlaoallaaaoaa afcock af Dry Oooda,
anilad to tba waaU af ail aiaaaaa. at lawttt prloaa.
COTTONS DOWlft OOTTOMS DOWN I
far- oini 0 FAtca.
IQlHajdlOiuwarraibaCrrrt
D
UVUUODU CHEAP.
HAHTQI FLiNhltl.l.
Willi E Fl ANNELB.
opera fi.annei4.
pla1i opera fr.annelb.
oasiiheriui 1h men and uoyb.
dress Good oueap.
A4Ualarad Aloaaaa.ua ala. RUuh AWou at ra.
daaadprtoaa ElafaotlTaa Draaa Uoodt, (rom 33 to
rmTEoooDB, do., do.
T. N.f(tlAla,
MrafBalbyAAaadala.)
Opticians.
II. II. MEJUPLEli,
Blanufactiirer of
DAUOMETCHH,
TIIKRItlOillGTUnS,
and IIYUROIHETEIIS
3J.'KftNNYLVANIA A V M.N UK.
11 CararF'aaraad.M.bMlf alrr-rl
TUlZILIA!f PIDBLI SriCTlCLfS.
SA
FHANKI.M C'O.'N,
la9T F.aaai 1t..I. Ar.au.
UnM 0FT1UIAN8.
U"fi5j,K:"Bi.?,ite,i
sswXMttirvS
Uattod tetMft-Vta.Mf.r
-af loaiaaa utntiii,
Md, nVt ToaaBaaao Put
lata Mim old. W)fj Mla
olno Honda, fpu. Da 1m
riant IX tMMa, NY
Latbtt 4 p. n -Gol . Oblcaco and Tad. Oapbal
MVt Nrwtbwat, Tit Union raelfla,Wit RHa, Mi
I'Mltta MalM1! Uhb ad MlaaUatppI UarUBoalw,
Groceries.
F
on pii-klinm
Ann
ntKrinnviitu.
HUH ftnnla IntaaA (m PtliiflA f law,a MHAlf. twB rOBfC
PURR BPIOFN of oil kind.
OH URN PINfIRR
WHITK BRANDY. .
iiiiivijf, i jinn
1JIIYAN BKOS.,
few PoaaavlrwaU nTOiiao.OppoaHo Dloir
P4IIIMH 1IOIBI. M
PU11E CIDEltYINEGAlt,
Splcos, Sc, for l'lckllnp,
-AWO-
& Ktw Lo't of the Finest Oolong
Tea I Hare Erer Seen.
piici: itionisiiATi:.
K W. BURCHKLi
j.
,.,u 1332 F Street.
"WHAT I KNOW ABOUT
Farming,"
may nn a (loon ii:ai..
Dnt lo Say Tbat Ibo Popular
Firm or
BKAY&BRO.
Daa't kHI IhelrTKAfliK) FLOIR 10 pcrrraU
rhriper than lit otarri U
"too o?j3:iiNr."
Jottraaalraddlraot from DAM rllAHOIBOO
10 ohaattftf Moyaaalnp Taa,Bt70ata par lb
JA - (JholoaCloluBa-Taa.atr'O eU parlb.
10 M M Ubolea Japan Taa. at J Oat, par lb.
li" Raat Japaa Taa. alJlA oia par lb
h h (jboiooUnapowdarTaa.atf Aeta.parlb
10 " of tba ran baat. at l.du par lb.
Haat Family Flour oaly H J.HO par V bbl
VarrUholoalhMwaBlrBtJ All par W Mil.
Uoud Kitta Flour oaly i.45 par bb'.
iti:.iii:iiiu:it omt nfi;.fim;ui
351 PENNSYLVANIA AVEH
MP93 B.t.MTfclfii.ndlfMir .ad .b.lf M.
tuv Tin: m:r'
Tin: iii:nt.
JI'RT KECKIYKII 10(1 UIIXKM
SOAP I rTa.4Tb" 1 0LEI N E
SOAP.
W1TUOUT DOUBT TIIF BUST UUHDRY BOAP
1I USB.
Hid.i.diH. UMMK..W11.. tl.ll.. IK.h Rah.
Hl
ONLY 10 CBNTH PKK I'OUKII UAH.
I. EH II Y Till'. JIOX.
Auo.
VOMJATK'n NKW TOll.KT NO A P.
NfRAttM IVINKP.I
CIHRAKT,
fcLIIKUHKHKT.
rouT,
auiiiiir,
iMim,
Asumict.
IIUtK
1JD
ciiimi.
CHAMPAIINK CIDRR
la 13 ad 'J ml ImUUm.
OREATRKDITOTI'IK IN TrAB AND OOrrR8i
0. S. O'lIAUE A BOtf,
Whalcaalaaad Itelrtll Urorat Wt I Nr
ealb atreal ariltwaat.hriwrrH M a.ad M
BBltf
a?aa3C OFF!
TRAM.tQrta. py lb I CIVFBB.3Ms parlta.
A LAKHK KTOCK OF FAUCI flROCFRIW, HVE
DKtnpirn, nmi., ntiinHirn, c.
AT YTUOLttlALE AU UKTA1U
Central Ten CoOoe and Mplce
niorra
ai:si-ji: 11.
Old HI a ad.
TEAS.
(TAX OFF.)
OOLOK0, (blak.)boat 0 U par lb.
aUNPOWDXR,(fTaa.))aaU. It "
JAPAN, (BBOOlarad.) baat. - M IW "
IMPERIAL. (craaB.) boat. Ill H
KNaUSURREAKFABTBOUOUOHU. U "
OREENANDBLAOKTRAS Wtoltf
AU Tom cBBraatoad to fi aaUafaeUoa,
Tba Bbova Taaa ara all Now Drop
SUCrARS.
OUT-BCOAB CNow Tork) II Ho. par lb
ORAHUtlATBD tla. "
ORUSUID " ,13o.
AWU1TU " 11)10.
DEMRRARA " tlaadUa. M
AU tha abova Bogara ara " BUadard" QOaJJty.
COFFEE.
JAVA.daaalaaOldaaT't,) BW. fraaai UcroaiUd
MOOIIA,laarlflaalbBaaa,)a. - toe.
r LA NT ATlONqual to Moob. Wo. Uo. "
UAIUOAJUO, prima arUoJa, 3te. - DUo.
RIO. asa. Buo.
AUOoffaaRoMtod la tlida'traUat Aroma Barlai
Bnwaar, and no Watar aaad, Ibaraby aarloi ooa
aiaara 19 par oobL
FISH.
HEHS MACKEREL,
HO. I
No.S M
BALM09
... ...till par klL
lit "
......... I 71 "
la, par lb.
liio. "
Bo. "
too.
WHITE FISU
OOD FIB U. boat qaalily
UXtUUHU, par boiH
AMERICAN TEA OOIPARY,
6. G. Cornwoll & Sons,
1118 Fcnuijlranla areuuo,
UPPOHITK Wll.l.AKD'W HOTEL
,.i FALL i,S,
STOC K,
I'Al'UHIIANUimMN, .Vc,
NOW OrKN AT
MARKRITER'S,
i-MDUAUINO
Plala TlnU with OUt Rod for raaaUnc, GUI Papartj
alaa, BaUa aad fibaapor (radar, a ebolaa aalaotloai
alto. Platan Framao, Plotora Oord aad Taaiallt,Pla.
tnra Nalli, FalBUait, EjiirariBttm, .
TERUS OAIU taT
Reporters.
K.Z. HHAII.KY,
tat with OMfiaTu
rtoatwrajiftrr .
I a D, a, Im.
in CAancary, I, A
v .'
ciaI:piiania4v huailky,
STENOGRAPIIFIUI AND LAW REPORTERS
OtOeaaNo IIOU atraat, baiwaaa Hrt rod Baa
onJ uraata, faelaa ladlaaa arauua. and Room 1 a .J J
)r ttrfat, baiwaaa TbJr( aaa lb and rourtaat.tb,SoaU.
ifB OlalBia OaBjialaaloa baUUIof bjort-band Ha-
Iarta fqmiabad af taaUtaouy and olbar prooaadlun la
anrt, DtpotlUou la ObatKory, ArjumaaU la Pa'l
a Pf 'l
Financial.
rriiK ntWT national hank
WA-II1MOTON
..rwlr.. OKPOfllTS. ban ..4 mITi OUIN, FOR.
1MON (LMd DoMKATfO KXOllANUKi mtkM UOU
WlUj banking ,11, O.BWAlN.Uathlar.
It. lXOXK)KE,Proaldaal. tnyM-tf
WAMIIINUTtiN (JITY NATINHft HANK
OaraarMBaantb atraat aorl Ifoqinlaoa aTam..
PATH RtX PEHUKN1 INTf RKhT ON AI L 1IR
rOArrS.Btarot oomraaBoaa from data of dapoalt,
AlldapoalUnadaBaddrawaalwllI Opan dally frota
) a. m. to S p m.. aad oa fiATHIUtAY KVE.
NINO, from ju to I (31 p. m. J, A. HUFF. Traaa.
iaUlr
JAY COOEE & CO.,
BANKERS,
MUY ANnHI.I, POUKII1N KXCIIANUK,
and issur.
UIRUUIK I.BTTKIVI OK t'HKIIIT
FrTrn-..t.n Avalln.l. la nay Tart .r !
W.rU.
ouh DBArrs on jay uookk, mouuuakjii
A UO . IXINDON. AHR OAntlKD IN ANY PART
OP RSOUIfD, IRFLANn AN1I BOOTLAND
PRgK OPUUARqK. Willi
J. 1I.SIJU1KR.
BANKING HOUSE
SQUIER & ROOT,
1416 Pennsylvania Avenue,
(OppoaltatWIUaKre Uotal.)
WAHIIIM1TOFI.D. C.
Bl par oo"t lotaraat allow ad aa bnul a aaa aoooaata
Elibt par coat, lataroit aUowad oadapotltaof oaa
BJOBth or tact.
Oollaotloaa mada ararywbara.
BANKING
liOTTSEl
OF
JAY COOKE & CO.
Tba Iant Aad Cob tla a oat flair of Ktrthara
rrlflfl 7.10 Gold noad ta tkltCoaalrj aad
Karopo wkty thr katt B0EId
HUaJlBf oa all lb BoiriM, (liar
aleea tha Earl j CatpUtla of
tba En lira Llat r Road.
Tba popaUritf at tba Boada la doo to tba f at that
tbay ara baaad npoa tbo an pita t aaoarily.balBca
FIRST AND ONLY ortaapatbaraad,aad.la
a4dlUoa,poaoar
Fifty Million Acres of Iiiinrt.
atwapUblaotprodaoiailaabnadanco all tba fralla,
aaa aUUaa, aad oaraaU of tba Eultra er Mlddla
BUtaa.
Tba OoTBTBajaat taJotvUoa or tala Load Uraat U
Ono llunclrod nnd Thirty
Million ol Dollnvn,
r nioro tbaa auOolaat to pay tbo aatlro ooat of tba
road.
Tba Boada. FREE FROM UNITED BTATFB
TAX. ara laraad la tha'YoUowlnf daaaralBAUoni ,
Imi fc'ol
bv Oonpott IUilRailalaraJ,
luooj
Aad ara at ail Umaa laUrobanf aabla at tha oAoa ot
tba Oompaay. or tbroagb tba Flacal AcaaU.wliboat
oharsa.
Tbay baroTUIRTY YEARS TO BUN. ara offarad
al par aad lataratt la Oarrancy, aad wUI parmanaatly
ylaid a laraa lotaraat laoomo la Gold.
AU nmarkaUbia laoarlUM rooairaa la aiooaaca.
rallpBrtJaaiarafaniUbad by
JAY COOKE & CO.,
Kerr Yerk, I'hllAdcIjihla an '
Wash.
Ibkiou.
ld-MTaWThAP
THE SECOND NATIONAL BANK.
F blreot, bclwtra Slilh aadSoTfalk atrfcta,
COLLEOTIONH MADE AND EXOIIANaBlUTL
KI81IKD GN ALL POINTS.
D. I. BATON,
aail If Caablar,
ITUtKKninATVN MAVinidJM
: AND
XIIUNT COIflPAlwYt
w
BAMSUNOUOUBB 1807 PENNSYLVANIA AV-
BMUX. OPPOSITB TUB TREASURY,
Pm B haw Aatnf. Iiitafaat rtaartnntAAT Aval Af a&K
aaith. Paratpar oaat, oa boalaaaa AaaoaBU Bab
, ran
Carriages.
'ARRIAQES I UARRlA(IKt)
J OARRIAGRSt ! I
l nan mw m uh a no a aoa waiiaa-.
laatod atook of faabloaablo UarrlMiaa.'
ALao, a an a. bar of aaoood band UarrUct a.
loniaaina aarorai uoapaa una iitwa otaa.
Rapatriaa prompUy atiaqriad to,
v mr l""IWBKRT 1. nRAUAU,
411 and 414 Kiablbairaat.
ooitt batwaanDaadKaorlbwaai
Established 1844.
A. J. JOYCE &. Co.,
Carriage DUnaftctarers,
419, A1A UEttl AI
FOURTEENTH Sf
Rapairtat la aUttabraaebaa. Allaarrlacaalafttof
rapBlra, atorajra or aoramiaaa. ara laaaraa
AimU forlrowator A u.,ot broano atraat.) Flf
Awnings.
A WWIWW
XcntM nutiriuK.
JOHN U. IIIM1AN.
713 fllarkct 8narr, briwrra Horrath nad
SAIIJtAKEB ANDMANUFAOTURKR OF
aniiiaun,
In Btylo Bad flaH.b for Btoraa, Ulty and Coon try Raal
daaaaa. t Laca 1 or aalo or raal. Taata faralahad for
Uaaip naaUaaa. AwbIbi aialailai aa baad and for
alaT laM
Engraving and Printing.
COLUMBIAN
Bank Note Company,
DOS 1'KNNHYI.VANIA ATFNL'E.
WAHIIIMJTON, 1. C.
Wa ara piaparad, with orory faolllty, for
BANK NOTES. BONDS AND UOMIIEROIAL
WORK OF EVERY KIND, Ac.
JO UN O. WELLSTOOD. rraaldaaL
G EO. T. JONKfl, Viao Praaldaat aad Traaa.
JOHN W WATERS. PaoraUrr. JrSI oolf
UtTnUstfi. "
x3c-Tta.,
e. aE3xaxvn,
imimxiMT,
Fall Uppar or Lawar HM o laaUt .H........SII
Partial1 " " " iLall
Taata ailraeUJ by tt
ara nf I'nroUatH.. Ttt
nu."
J. W. MoKNIGUT & CO.,
M ANUIAUTUHIRU Of AJID DEALBItS IN
Farniuirc, Carpets, Deddlnp and
Upholstery Goods,
14 J l'KNNSYLTAMA AY EN UK,
rtcu Iha Treaaarr uopavtaioai,
MOLEC AUENTN
for tbo PaUnt Wood Oarpat, nado af walnut Bad
Mb. tbo handtomatt and moat darablo ootarlBa for
tba ooraof offloaa, dlnlaf rooata, ballt, parlora,bll
Uar rooma, baoka, aad llltLoarary rapoot okaapar
tbaa aay lloor oororloc uaad. Aa a walBaoattaa- It bw
aooqatJ la baaaty, obaapnaat aan aarablllly,
al. IV. McltNIUIIT lc J4m
mutt 143T PoaaaTlraalaareana
yiM.IAltl II. VI"KAJI.BY
DTEUiO AKD SCOtlBIkU E8TlBLI8nME.1T,
Oneoi 411 Jcfforaoai at tloorcelotvn, D. U.
EaUbUabad 18SI.
Pramlaiaawardadbytba MatropoUUa Maobaolaa
laaUtoto, 1J, aad U now oaa of tba oldtU laraaat
aad aioat oomplato aaUbllabmaaUof Uo klad la tbla
"baatpUaa la tba Dlatrtot fof OloaalBf oy Dyalof
aanUaniaa'a olothlag
Brarrtbias apportaUlAf U tfat boalaoai wall and
pronpuyaaaaaud. . .
Otflaa aloaaa daily tt aacatl, axoapt rUtvdar. wti
It wUI ba opanaBtll S 0 p m,
P .taiaoBoJtJJ. ifl
W O. LTOEIli
BOOKDIHDIB ADD PAPIB-LUMa,
R 111 P.an.Ir.sU a..i ,t..a T.blb ad
bnuUlllruU, U.M..
BM:culJr ,, plalalf baud, Vcrlodlaual
i?9HiHr!,Uittal,l la.
Carj)cts.
rPe
cA
JUT UKCflTAD,
BODY BBTJBSHLS,
la blh w. Ma ffr UpwUI Mmkimu w t. PriM.
A Fcrr Tlccci of TELTET, at less than V holcaale Price.
A ruLL LINK or
Tbroo-Ply. Two-PIy ami Ingrain,
AT IIWKT illAIIKIT I1ATK-.
Kcjx3n&rjarx- un-xjeisinxja,
la otaajaal daattaa aad of tbo boat qaallly
A IaAHHS AND nKAITTIFl'I, ANWOHT.HKNT OF
OIL OLOTHS,
la all tbo dlffaraat wldiha aad at prloaa to anil.
Alio, Cur tn I it nnil UpMolmttry (Jooilw. Nlrtlr Rotlw lliiffwt
IH nts, Ac.
ftcw Supplies Received Dally.
tlF Wo bay and aatl for OASIt EXCLUSIVELY, aad ara tharaby aaablad to aarro oar pftttoai lo tha
boat poaalbla adraBtaca.
Otxir TJjpOaolotox'y Dopartmont
! Baaaacod by ooiapoUat work aaa, aad ordaro loft wlLb aa wUI bo proojpUy aad faltb fally oiaoatad.
"WE. S. MrraHBLL &? oo.,
Tarry Ballllag,' Corny Kiath atrrtt aad rraiajlraalaartaao.
i
Books and Stationery.
7IIH.P Oc nOL09IONrl-NBW HOOKH,
nneord data. Rf A. nntaaoa Aloott ..tl h
Br F. U. baraaad. Author of llap-
py TboD(hla,'ata
A WaiUaa Km. Hr kidajaad Yatoa
AntomBaTOatarrh ( Uar rmr,) witb tbroa Mapa.
ntomBaTOatarrh ( Uar rarar,) witb
Uy Morrill WyraBB. M V,
Ira VaatrhB by R, D Blaekaaora
una rtasa. rr aaaiaa naiaa ..a.......
fllara
UadarthaOadarit
What tha Taara Draaa hi.
ikaJ Iti A A !Ui' ' rl v'.f amaa Via Mitfa' !'!!!." 1 all
Tba Child of tba Itlaod Ulaa. Hr Elijah KaUot 1 14
utaarroaoia. uy
ft tram i or, Tba Aatobtocra
BtiyotthoWlfoof MabaniatPaafaa ... 1 W
Flltaan Yaara of Prayar It tba Faltoa Buaat
MaallnaT llrK liaMnaPrlna
Tba Adrantaraa of a braa1a, aa Tmdio My
unun, uyiooaaiaar or ooaa uaiiiai, - ura
Wa ..,,. .....,,,..., a. ...... a., a..,.. r"
llopaalarorrad. By KlliaF.Poliard Ml
flardonlBo br Mraalf.
yn iBoioaaiaJipioroauq
L'ABBaaTerrlbTa HV
lUoib
AanaoTarnbTo By Vlotor Unco...
AUaaUa Moalhly for Uatobar..
rtlll.P de NOMIIION!.
BOOKSELLERS AND STATIONERS,
arittf 0 1 1 PanaryUaBlB a rano a.
ALT F-flMMII. RltOKH FOR PUJtI.IC
ANlt ntlVATK HfJIIOOIA,
laclndlna UoLkifarlBtroJudUoa. aa low la Drioa aa
tha lowoal.
j. u. I'lirsoii,
40 J Ninth Ntrret Narthwtal.
ao31 In Oppoalto Y. M. O. A Balldlaf
VTXW ROOKS! NEW BOOKS'-TIIE MOUN
i,- TAin rromioa rrancb or aichaiat. nyi
r faHwusalllhaillnai lifulnn. 1)171-
rl. NATU1
tha Frafieh
atama ha (IIuvwhbIII tjinrfAai lnJt ISifla OT JiL RAIf-
inn un inn niLK. ny utoraoi ia porta, rrua
13ft. UPLANDS AND lAJW I.A N DB. or Thraa
Uhapiara la a Llf-. Rr Roaa PorUr. PilcaCiaa.
naKllrrlfllin BY MYSFLF. By Aana Wanar.
no. ci'M), H'num ur uuu uiiaa, o. luuv,
ly U. W. Orlfllo. Unlrad huira fon.ulal Cepan.
hacaa Prieo $1 31 TUF PRNNSYLVANIA Pit
(IKIMtad otharpMt-ia. Hr Joha O, WbltUor Ma.
iiurn uHtKHrtai, urttuta a.i'auara,
Mata. BFLLRKODR. tnm tba Fraqab of
j. jonaaoa. rnoa as pania.
hpaacbaa of Joba Pbll
'. Friltod by Jmm A, I-,
n. Oi.a&. MAWKlNHilN
WIUJ. A aoaolaa traatitaoa tha ooaaUttoiaaa of
Wllla. By Fraaola V, llawklaa. H, A, lw ahaap.
Erica 4. For aala by W U. AO. If MOHRlaON,
aw BookaaUora aad PnblUhara, Ho.473 PoaD-rl
raafaavaaaa. t
CCJIUOL HOUKHI MIIUOL IUIOKWI
duuuuii UMjuniiaOi arc.
Now aad Boooad band, for aalo by
W. T. N 131.11 0,
OIR0ULAT1NO UBRARY,
3t7 reaaaylraal Artaaev
N. B IdSoboolBookaboashtortakoalaoiBhaBfO
S1
IIUOL. 1IOOIAK,
FOR rUBUO AND PR1VATR BCHOOUi
HTATI0.1IIIY.
rBHIODIl'ALN.
BLANK BOOKH.
Tb. Iu,..l tul.tf ol .Md. la bl. Ud. I. cauattr
.. tu& ( lb, rtodr rf . loUrwt .a4 b... ,..,
PrtBU.f , E.p.tli( uid Blading don. .t
JOII.X V. l-AIlIll'.ll'M,
SJ7 H.T.alh .tr.l
lin OppmIU Oltr Pari OB...
school bwW.
KAnrii:iAi4 a kilky,
Coraey or Sarralh ail D St recta,
Ooatraaton for aopplyUic
PUBUO BOUOOLS. aoSHf
pUB MOST COMPLETE STOCK OF
Hcnoof iiookh
AT
NEW STORE.
44M HcToalb) atrrcf holatr B.
AU tba Naw Booka al iatmdaetlaa prloaa.
NATIONAL
LOAN
OFFICE,
314 Ninth street.
WoAdvanco Money at Loss
than Ono Half tho
Usual Rates.
B. FULTON & CO,,
811 Ninth Street.
Ts
A I.AUOII IIT IIP
"Wines and Liquors.
SARATOGA WATER,
(iiatiioiin Hrmniu.)
1 oaaaa, I dot pIbU oacb, Bat raoatrod . or aalo
la qaaatlilaa to aolt.
TUOS. UUSSELL,
I'J13 Poaaaylvaala araoaa.
PURE CATAWBA WINE.
Viilt raaBtyTraala araoaa.
GENUINE VICHY WATER,
Bottlad ondar tha anoarvtaloa of tba
HtKNUH UUVKRNMKNT.
P.f IIAhI. f 1 ..! Ikl.llu h. ll aa.lAMat - ,LA
Eld nan ar BLaddar. '
ii-aaa aappiy rcooiroa sy
Ht"MRI,K
1'ilj PoBBtflraalB araoaa.
HALF PINTS
CABINET OIIAMPAONR.
For ataUda. For aula by
...... UlTfWRLIi
1 .1 13 Poaaayltaala areaaa,
FRIEDRICHSHALL,
NATURAL BITTER WATER,
Aaapplyof tbaaboTOBlwayaoa hand
. .. ., KUHflKl.U
1413 PaaBBtlTaalaaraaaa,
SCUPPERNONGWINE
i rom Hlnawood Vlawyaid, NofUi UarollBB.
A Bnprtor Inat I par iklloa
...I ItrHBLIw
1413 PoaBtjlvanta araaao.
REAL SELTZER WATER
APOLUNARISSPBINO.
Tbo gaanlBO only Intportad and oold by
.. MInHRIIi
I'J13 raaaaylf anla aronoo.
CLARET WINE
. , ,, . . . i
Of myowabottllac. aaaptrlor artlflla. Slpar dot, I
RHINE WINES
PUEE WHISKIES
WK 11AVR JUST RROriVKU ANOTDKR IN
VOIOK Or TUS OKLEBBATIO
OLU tUOH' WHISK V, KENTUCKY
UU parBBlloa.tlOJODardotaa. botUod.
GIBSON'S BYE,(PoaaaylBBla,
SLU parcalloa.lloBilpardoiaa.
GAFF'S OKLEbRATED INDIANA WIIISKY,
3 par aa! loo.
II A U HON D" RTE, 1U pat (alloo.
Paraoaa aiablac atrlollyparo WbUky aad vary old
aaa cat U by baying tha "OroWor H01baoa,H whlob
waraoatradlroot from alUI, and bat aat baaa In iao
Uflar'a baada.
SUMMER WINKS.
W do ion ' Rrtadanharc Fraraa' St. Latappo
OIA UKT, S4 par doaan
Mdoa.a "Brandaabarc Prtraa" PaallaaOLARET,
StAu pardoiao.
til doaaa "Uraadoabarg Fraraa BL Julia a, 3.W par
10 bbbt attra quality SWEFT CATAWBA, SLIO
par (allow, ai par dotaa, paAiblai fraa,
n dotaa DKT UA TA W B A, U aaata par botUo, tXU
Oil AM plTlNE CIDER, qaarU, ft U par doiaa.
OIIAMPAONK UlURRfPlutaTils? par dotao.
SHFRKY,ToPa"Jpar cailon.SltlM pardoaaw.
(tllFKKV.T.A K. TBomaaV (iw par (alloo.
rum tiinn,
MADEIRA WINE,
KI1LSK WINES.
Aay f tboabovo Wlaaa paokad la oaaa frao.
(lordow'a e!artd BTRUI'H. la (Um.
tiotaow'a DLAUKtif ru
UIN."Bwallaw'lbraBd
1HIMI ("Wlar") WHtitKY,
bOtflXJlt tRama-y't') WIIISKY.
JAMA U I A KJIH.atlowprlcaa
BAY BUM, l rarbotUa.
G. G. Cornwoll & Sons,
aMERIOAH TEA OOMPASY,
1J1H Pennvyly-onla AYenae
MaAUD'H IIOTKI..
Hotels and Kcstanrant&.
T,,B,UD&Mn.
8, T. GROWN, Prop!,
la bow opaa for tbo Boooamodatloa ot tha pablla.
Board tl ff dtr ot tS9 par Btot(A,
VUltora to Ihla aaw and tbiiTlaj town aboald pat aa
at ttua llotal. apa-U
rpiiK i.uki;miaia iiotjx,
X (Late J in mm Uousi)
JAMBH rlYKUH.rroprlctor,
rBONTINU PENNSYLVANIA AVENUE.
Botwoao. TlilrtooBtb aad FoartoaaUi iroaU.
WABUtNOTON, D. O.
trooato laat IbaaaoooiBiodaUonaof bit praaaat aa
lahllabBiaat. which ba ptomtaaa aball bo found at
bobbi hi Mia ob in naaniBJiiaa. anii li
AMAN'S
RESTAURANT,
3100th si. SlOOIbst.
C. C. WJXLAUD,
EiiBiTT nmm,
VAHIIINUTON. D.fJ.
Attorneys, Agonte, Etc.
jULLMAUUi: A. LIMIILKT,
ATTO It NK Y.AT.IA W
No.'J, ColaanbUtollrco I atw Ilalldla
aarlO-lf
tklica rUDAix.
BBaDfALD PIVDAIX
Fondall & Fond all,
UOUNHEl.I.OKH.AT.l.A W,
Oo. Foaf -aad-a-balf ilroa And LoalaUaaAta. a8
Plumbers.
N1
KW rLU.IIIUNM IMTAUMNUAIBNT.
U. V. I1AVIH,
PMJMBEH. GAS
AND STEAM
WlLb L rom Ol Baaa and diaiiaLcb. All work fjarrantafi
tottra tAiiaiAottoa or aa oharf ta mada. All lank la
Binai, ir yt )AvJM.
Na 707 Tblrtoeaih at root, bet. U wad II.
aaplrLlm
Confectionery.
p r
IlKIJND'nlAIIIKn'NATKlNAI
Mmvlsa'aWi.svr
.
iti
hall daiLv aana far lautlaa anal fianllamaa a
NI7II frnhi t I a m Ia.I. t.. frt .1 K aanla
UNfJIl LllllNllKII I1AI1 V
Uaa, W addlata, Dlanara. Aa , la tba moat aigaUllo
atria, fad oaMBaooAblaMnua. AU ordara prom ptly
tlaadtdao. F tRKUND.
ntt-lt CaUror aad UoofaoiloBar, 1 10 1 1 a. I f
QKOUU BTW 1 I. Id N It It.
TAPERUANUER AND UPUOLfiTERER,
Inportar and Doalar la
FRENCH AND AMERICAN rAPERIIANQlNO
AITD
UPUOLSTHRY GOODS,
JiUlh itritt wt, betwea D J E trteli.
Proposala.
Uptthp BTaTt T'JiMXtm Omrt,
DiotBiiitoQ appy to tba Badaralaaad
MHf of Fotloaara.Brtrat MJf Uataral.U B A.
liROPOllALM FOR PROVISION.
Oyyioi or Tm PtMABTBB, U H Nary,;
fiy tn Uh tamer atartr. t
, . PRtUnaLrHlA,'alabar I, ltlA )
Haalad prorjoaala, Itxtoraad "Fmooaata for PVott.
Ion," will baraoairad attbU aflloo anUIHATUH
DAY, atoftap aa tha Mb laaUat,for tba follow log
aappllaa, whlob nnat ba af tha vary baatqtalitr, to
ba dalltararl at tba PhlUdalphla oaryard. frooof
chart a, tuhjaet to tba atoal ooadllloaa of laapaeUoa,
apprmal. At . aamy t
FHBUHKAUyFr'ROVIr1inNSANDOfirTlllNn
Iiiam poaadanf Huar,nDal to"dUwart'aatra U."
tint barraJt Ftiao Mm Pork
AtltbaalMTa aappllaa toba fally cqaal (o praaaat
aaral aUadard. fir Informatl'm la raiard lowhlcb
aad Umt of dallrary, aa wall aa la character of
Rack taaa and oooparaao raqalrad, btddara ara ra
wradtotba latpaotor ot Prorlaloaa aad Glotblaa at
Una nary yard
ttlddara MnataUts Intbalr Mda tha Umt wllbla
.. .U..IHVIH VH UV UIMTVIBil H .Bjpniin I
onrlly for tba prompt and faithful dallrery of U
Jbora.lo eformlty with aMpalaMaaa oa thahlai
will not ba aotartAlnad.
Pay laapautor U B. wary
pltOPOUALM rOH F LOU It
OrricR rriu?iun aid Dipot ll. Hi
Kf
UHAHA.NtK4bpt 10,11171. t
UAH.
dopik
Saalad Proiioaala. la dapiioaio. will ba raoalrad at
tbla offiaa aaUl II o'elock. a. m , on NAIUMDAY,
tha Sfftb day of Ootobor, 11 tor faralablaf lha bob
alaUaco Irapartmaet
tjJIO HAKHELS OF XXX FLOUR.
dallrarad at tbo Ualiad bUUa Uommlaaary Slnrr
bpaaa la Otaaha, Nabraaba, bat waa a tbo lat aad Suib
of Notanbar, IS II.
Propoaala ara lorltad an both wlatar aad apriog
whaat Floara, and for aay part of tbo naaaUty ra.
qalrad
Sawplaa naat aoooajpany propoaalr, and bo ra,
farradto tba rata, tralibloaaamplaa taaat ba pro
tHHHiaal. fblll taA tabal.awt .nhtabflt Ija Kat hh.I bb.
dltlona baraofora paMlahad.
. Propoaala ahoaldbw mada oa tbo blank form, to
bo ohuioad at tbla ofloa.
J w, DAKKIiRIt,
aa3J BrotatBrlg llaa aad I). H.
M-OTIOF. TO UONTRA0T0KS.
IMPROVEMENT OP TUB OUA01UTA RIVRR
EFunrtta omew, UrtrttD Stitm a rhtj
ILUFLHaarBKAT, br. Ijovih, Ho,
. . , . . , AoA-ottau, IB71. )
tbla offlosaatll II ocelot b. tn , Narombar II. 1471, for
tba dallrary of about aWOu (thirty thnnaaad) llnaar
nua.iiv turn,
JAOK'S ISLAND, AND
a t.n
I naaaaaan lafot
farolabad by tblt offloa npoa appllotllon.
rronau bib. uaui bnb uudi igmn h dbod
Ulaa J at tbla offloa i noaa Oth ara will bo oonaldarl.
1 no mot ta raaarvaa M rojant aay or an waa.
W. F RAYNULDS,
aa LtOollJorpaof Karioaara.U.w A
pROPOSALS FOR UBANITF
1U VUAHllIUKn,
nci or LimH
Baalad Brnpoaala will ba raoalrad at ulaamaa aaUl
looaof O0TOHHHB.InTrrT8MWtoBa,BM)raorlaa,
t Uraalto for tha foundation for llart Itlaad Uakt-
Tha Llhi.iIoata U to bo fonodad la all faat wal.
faat
doaifi
rata
Tba anil buullnil Kill ha .4 aala. a .14
bytbaacantof UiolJKt.t'lloaaa Board
Tba Mi I tbaltarad by tba Itlaad. aad aipoaad to
aat tarty atarma only A aafa barbor aaa ba too ad to
tbo waatward of tba lalaad and aboat bait a mil a dla-
a loaoaauo la w na lotmao oi irrafaiar
riaBlt,anlBla waiaht from 'i of a too
aaata, araraatna not lata tbaa 1 toot, and
Hra..a bf Aba frirm nr . ftntlna.! ai imii.
of IW) f aot OuoMtor at haaa,P) faat dlatnatar at tha
top, tow waiar aiarb, and laat hlfb, all to to Baal La
lieina fi taa a on amen aa
iwr . "Ran. in a nut wtniiiaiau vw id
Ittday l Fahmary, lr tba aoairtetor to forltll
fortbaaaalaalBaad. aad ta tabaaooiplatod by lha
am par aar iot oaon aaa avoir tui oaiay toaraaiitr
La mb alata t ha aa m m.
Blddara wUI ba raalrad to faraiah aatUfaetory al
daBoatbattbayaraqaarryraaa.or that lhay actually
own or bat a oontrol of qaartlaa.
Prapaaala matt b la daplloata, aeoonpaBlad by a
caaraataala dopUeata, aad a priatad oopy of tnlt
Propoaala will ba addraaad to tha aadarajyaad. Ia
tha anvalopo, "Frapoaala tor Fouadatloa
for llart lalaad Li hb-ilonoa,
V .....
u u niruuaurr.
Oolooalof EAflaaara, Light Uoaaa Eaatoaar, Third
UMHUI. Wfll,
PROPOSALS FOR FORAUE.
Raalad Bid, la daplloato. with oaraatoa altraad br
two raarvHiaibla parUaa, not blddara, will baraoat.ad
at Ihla afnaa natli alavaa o cloak a. m., TUURBOA Y.
ltbar8,lM7i, for tha dallrary al Otaaha Dapot,
A1BUTBB.B, IKHB lima H um. Ba rVlDirU,OI
HljiiU baabala of oata,
70AU baabala of coro.
or aay part tharaof
mil to do laoortrta oa uo oaraiopo, -mat tor ror-
At KT J PKBRT.
Ch Qr Mr Papa. Ptatia.
IHOPOslLN tOrf THK'lMt'kuVKMliNT
TltKUIMBJlrHOTA UIVHR.
II. H. trmiiiiat Orrtnat.l
raajxt prapoaaia. tn aapKUia7WTla raoatraa at
thlaofflaaaaul Uo'aloak.ai ,oa Oc lobar lit, l7i,for
oa imprvTBnm. oi mi ninBfww iitbtt, irvifvava
baarar Falla, atmat twaaty nllaa abova rort Hidaaly
andMaakato, Bloa Earth oonntr, Mtaoaaota. Iba
nanai oooaiuoaa wui u oDaanaa. too niaiia ra-
aarraa hj rai
Vpaolftoati
at tbla Aftlf.
Propoaala matt bo laolorad la a aaalad aartlopo,
aadlndoraad "Propoaala for lroprotlo Ulnaeaota
Hltar." aad addraaatd lo J, N. MAOOMII.
OoL Uorpa of Eactaawa, U. S. A , Hook lalaad, 111.
)UOPOSALS FUH"wUtTEbERliN"0L0VES!.
Baalad PrnpoaaJa wlU ba rwaairod at tbla offlea la
daplloata twbarapropar fortaa will bo farBlthadfai
Ullia'alook ra oa MONDAY, Ootobaa T, 17, lor
tba dailvarv at tba Kabi
'niiaaaipbia.
of Twanw palra of Wbltaharita lllovaa. aaaottadaiM,
to oonform to a aaalad tUrdard aaoipla wblob caa ba
taaa attblaolBoa
Propoaala ahoald bo oadaraad. "PropoaaJa for
wDiMDariiauiorat,aBa rrottoq to in a aoaar
'fo-.
HI oraar ot too ijOAnaramiai uaaarai
,aarla41aaa.aJ
Dapot QoBrloro.tatar.
NOTI0B TO OONTR ACTORS,
Udited Statkb Enoirbu ' OrnrK.l
PoBTLAltDtOaB(KK, bapU 9, 1KL j
Saalad popoaala, la dupUaaU, will I
omulLla dunllaata. will ba rooalvad At
tbla afflooaaUl It a. a, oa tba lHh day of UOTOBKH,
a a. a, o. iu iim ui
iDrovanaot of tha Ul
'of
ppa
ihtj, lor tbo irnprovaraeot ol tna uppar uoivmaiA
lar at aaoh of tba foUawlaa potala i
JohnDay'aHAB'da.nnUaa aboro tbo DaUaa, aHat
wn owbia yartia.
Darli'a baud, lutf nllaa aboro tbo DaUaa, about 1T1
oublo yarda.
UtnatllU lUpUt, lOT mil at abova tba DaUaa
1 bo work to bo doaa aonaiataof blaatlpf oat rook la
ladcaaaad tbo ra moral of boaldora, olf rook baln
a iar watar.
1 ha ajnrmnt AvaJUhla far tha work la lift, thoaaand
"ora. . . ..
rriataa DaainoauoBa, lattraouona to Diaaartaaa
blank forma for provoaala will bo famtahad on appll
oaUon to thla affloa,wbara obarU ot tbo looailtlao
abovo asmad may bo otanlBad
IIKHRY M RORKRT.
aau31 Ma tor of Knalaaara. II.H A.
f)BOPOMAU VHlkuriVtml.ANlllrfljl'TEK,
1 NKAR LKWUI, DRLAWARF.
U KITED HTATkB KBUIBBKa'a UITICB,!
NAl3MCHZATBlTTriTBT,
rHILAOELrBIA, Pa., Bopt. 1. lSTi. )
Baalad propoaala, la daplloata, of tba form for
nlabad by tba aadaralcaad. witb a oopy of tbla adrar
tlaamaai aitaohad to aaob. wUl ba raoatvad at tbla
omoaoaUllim ol TUESOAY. thalth da; of Oeto
bar, lrnJ,rorlhatapply of Wroaiht aad Oaat Iron
raqulrad lor tbla work. Tba Iron taut bo dallrarad
en tha Uoitad StAiaa Laadinc Plar, or at tba rail
road atatioa at Lawaa, ar at too work a whara mada
TbaUda will ilam oar fully iha propoaad plaooa of
dallrary with tho oorrajpoadloaT prloaa.
Iharo wlllba raqalrad la thla lattioi aboat aao
mllllca, fllty thraa thooaaad bad two haadrad and
forty aoaada hararaarad lroo,oao band rod aad illy
oaa thoataad hro baadrad roan da of roll ad Iron,
aad a naiy two tbowaaad atz bnodrad ba4 fllty
ponnda of aaat iron.
DrawiBB-aeaabaiaoaat thlaafflao, wb ara apoolfl
eatlona aad orbav laformaUon wtil bo aaapllad oa a p.
pllaatioa. Eavalopto toba ladoraad "1'mpoaala for
Lwl" J.D, KUETZ,
ap1 ZJont, OoL of Kaalnaara.
rnaTtJtn. Al . Rant. tt. 171
Praooaala will ba rvoalvad at tbla offloa nntll 10
o'clock, a. m, on MONDAY, tha .tub day of Uatabar
naa, for about w.iiai oudio raraa at oroJAloc la l
HAuLk (Jhannal of buihari llarhor.
Paraont daalrlnc to mala propoaala for UjIo work
i fnrlha jahu-maliiui aaaaaiala Lha
GEO. TMOM,
Lloot. Got. ot Kailooara, Bvl. Brl. Gaa. U. B. A.
lUOI-VSALS FOR bUPPUEB.
OrjAiTUwAim'aOrricr,)
WurPtUT.N.Y,laVt.ll.lS7i. (
IKrpoaala, ladaplioato, ara lavltod.aad will ba ra.
oalvad at tola 0U00 until U m. oa tha B)tb day ol Oo
tobar, laTJ, for tbo fglloaUg Qvartarmaator'a lop
pllaa
lUpiNU baabala of Suta Oala.
autonallniothy llay
W toaa haad-thraabad Ryo Straw,
All til tba haat ntuiil.
blddara matt atalo, aapArAUty. tba prioa at wfalcb
tnay wi i aauvar tba fata, liar, aaa
wharf at Waat Point. If. Y. To bo d
Uforo tho I1IU1 day ot Novaubor UO.
I BO fOSllii kuh UREiHitNU .N UUblUN
1 UAUDOH.MAbB.
t 'araoaa daalrlas to inaka propoaaia for thla Work
G1
OVEUNMENT SALE.
Omci or thb Dipox Otjabtibuaitki,!
IkUB, A0AUtlaU,lrJ71. ,
aaarl attll aail ti. nnblla analloB. nai
maoolac at 10
Id a m , Ootobar Lei, Ir-M, at tba Army
naiiniDf, nun
Plaaa.Haa Aatanlo. Taiaa
a.iaiu anor oaanaaia, wool.
brtt H lank at a aad 1 ono boa, rubbtr
!ia uraat uoata,
W 1 rowaart
bvl Oaralry Jaokata.
Alao, a lot a( ooatrapad qtiarlannattara' atoroa.
camp oqatpaA'a. An,
m iiwutBiai mi Di iu. uiaaj ww u iBnuauoa
ipoa appuoailon to thla ofbea.
.OVEUNMENT BALK
OBTrBANn Omri, Wab Dbpabthbnt,!
WtHlmTtJB, D U , Anautt lu, l-ra, (
By dlraolion of Iba SacraUry ot War tba old Uoitad
BiaUaArtanAlBttoat AuauaEa.GA, with Iba build
Imtand tnactjlnnrypf tba"AnfnU Powdvr Worka"
tharann.will ba toll at poblln anoiloa,oa Ihayroanda,
ou rUUK8DAY,Otitubar.lI,le7f,at 1 J o'cloU, ui
A Circular lrln( datallad In (ono at ton at to attan
ol propatly, tarma, Aa .can ba p roc ara I at I bit offloa,
or iron cooimABQiDi pusor, dauauvia o" H"Ji "aor
ulf0t
tfM .1 0.d...., u, .. aimr.
Medical.
ON MAHRTAGKE.
, HAPPY RFUEF FOR tfl(i MEN FROM
thoafftorf Krrwraaod Abwaial. J lifa. "J
Newnotbod of iraatntBBt. Haw aad rataartaMa
romadlaa. Book aad (JlraoJari aaat frao, la aaalad
"AddraMlfOWiRDArSOOIATlON. No 3 Hooka
Nlatb atraat. PhlladalpblaVFa. eatAB,
DM. JOUNJITOn.
oftn
BALYIMOBB LOOK HOSPITAL,
OfiaTHiairrdotr,eatro.
Vaaa. hl.al,taMaiail.a.l...aJlai. U lha " "
aropoawd tbo flrwt la tbla oawatrT, da i ABalaad.
Fraaaa, FblUdatpala and aiaawbatw, aaaoffar tba paoof
aTtaJoiapaily aad otfaotaal ranad la tbo world tat
aUDUEASKAoF iNPRtlDENo-f. " "
A GUHB WARRANTED (N TWO DATE.
WauaaaaattboBaakor IAmm. Btrtotaf aa, A faatiaa
ft tab KJdBors or Bladdat farahtatary Dlaabartas.
laipataaar.UanaralDaMllty, NBraaawataa, IrytBtjiag
Uoot,Lrta,OonfiMrloai af Idaa-T WpTtVtIoa)
Oftballaart, Ttanldlty, Tnraipltaa. Ln-iBaaa af Biabl
orUlddJoaaa, LMaao of tba Uaad, Throat, Moaa of
Dkln, Afaatkma of tho Mar, Loan. Staaaaab or
Jlowala-;lboaavarr11ttodlarjr4ara arlatnaf rata tha Holt.
Ury UaMtaef YwQl-aBrrr and aolTtary wvaaUoaa.
avwB fatal to thalr rlatlma tbaa tbo bob of Byrawa to
t'to Marlaaraof Ulrtaat.blUtbtlaarth.tr annat brtLUaat
hapaa or anllolpauaoa, roodartna Btarriacw. Aa .ba.
poralbla, .
YbUNUMEN
woo barolnfarad tb an aat tba hy a aortal a pr-atlirala-aolAad
la whan aloaa a bablt fraqaantia laarnM tram
arilooaipBatona.oral aobool.taia aflaota of whtuhara
alhtly fall, oan wbaa aalaop, and If nototirod ran-i-rt
mAIff HVOlbla, and daalroya both nlad aal Itadt
IbIaIbat la a aartala aaarat batkik.
MarFanooAar Tawaf Moa oaataspUUaawar.
liaca. batop: awaro of Bbyalaal waakaaaa, I kraa of Pro.
.". rowar iBtpotaaoy.) narvoaa EialUMIlta
dtSK.lS'SS,i,',4KSd."'",u''"
aavou
BT-Holattwra
am laaanau aiuaaa poatpaM
iptoboaaadoatho rauly, Fai
LA Ba-fk. BakA a aa .aj..j mj .
laaaatAni
t adrarUaoaiai.1
daaarlblaa ar mo Win a
IKUOBJUMINTOTIIIICPKIOM.
wm mt anaMHM M UiUMtebllAamt Mtbla
?uf"'i"r.J'T'"'iK..tll..Jti3
iyjsasA "iX' "diM.rpISI
KUbMUMbt. ilullKuanUMMii nnZ
opp.h;e.t aourn PKEnnnirK ht..
': ll.ll-.r Hid.
Steamship Lines.
F
A I, I, nVH II IUJ 1. K
ItSm
FOR NORFOLK AND BOSTON
On and tftar Mnnrlay. Saptambar In, 1"X iba
Btaantar LADY OF Til K LA K V.aarrytaf tba tfallad
Bta'aa nail, will laava bar (ijrmtuh'a) wharf, loo' of
BUthatraot,MONDAYBndTHUlUtltAY,at !p ta ,
ttnpp)a at tbo prlaalpal nvar laodlan, for POK
lULE,eoaaoollacBtNorfolk1tblba M M Biaam.
ablp Uompaay for Ilotloa,
Ayaau-V, P. GroBor, Norfolk, Va., , AUt
aoorlat J. U. Watara, Gaoraatowa T. M tinmen
will raoaWa and dallrarfralAnt waill I d.iw.
at Kaai'a It i praaa Ofno. cor
aaylvanla avaana and Slit b atraat.
IHItLMKV nl.AllKTT. IImihI Abh(.
tall PlaBt'aatora,aor.rtrtaaatbat,aadN Y ara
Sekou AirrtrLU .TOFaf EiMiillK
BBTW1BW
WABanroTOM and new tore.
DRlA, WASUINOTUrf, Bad tlFOIUiKTtlW, i
lauowa LMttnsw VUHH. iroot liar w Faat Klrar,
OvrySAiyRpAYBtlp.Bl. a-MratlrUtR'irtTttWIf
ovary FRIDAY, at I a. ax, and AIXXAHDRIA tba
aama day at IS m.
or ibii laxorwiBBMM. appiyta a.r. a, uiutuaai,
AiaBkafflaaacwnarfrooiefHlcbatraaAttan-BatAwa,
or at UaoMBoyatBorBBtoOBlb atrawtand Naw York.
avaaaa. J, W. TlIO PBtHI ,
tall U Prawtdaat,
tfok xmkPOoC and oPElhiTtiwn.
8 ATUBDA T aadaitarnato TUESD A YS.
imb aaa aota bb aaa rroat Kaaianb
IrBiAadaadBhaOoBtlaaat, For fall la
'""ftiliWW..
Afl5Wi1vJ,T,
Bankara. Waahlafto.
Proposals.
Wab DKraaTatawT,
UTTABTKBlfAaTTBUUlBAI.-a UmCB.
WABBtBUTOR, D O , Aocaat 1, 1871. )
Propoaala ara I art tad for BBaralaB tba iravaa la tba
national oamatoriaa aa raqalrad by law, toooaddraaaad
to tba QoArtortnAatar Gaearai, Waahlaatow, D U.
PropoaaJa abooid etAto tha prloo lor aaah baadaiona,
propatly laaerlbwd aad oat at tbo baad of tba grata In
aacb national nliltary ootnaiary.
lllda aay ba tor tbo whola work of all tha earn a
t ariao, or for tbat of aavoral oaatatartaa la a dltUtcl or
tor a alBila oamatory
Tba boada raqalrad wUI bo, la Aotoaat, twaaty (A)
par oaat. of tha whola araoaat of aaah aonlract.
All propoaala raoalvad by tba Uaartarmaalar Oaa
srai wQI ba oponad on tbo lith day of Oetobor, 11TJ, at
noon, at tba ofloa of tbo Qurtonaaotar Oaaaral,
Waabloftoa, D. G la prtaaaoo of btddora, and ooo
tractawUlboawardadlottao towaat raapoaalblo bid
dara aa Boon aa a compart ton of tba tain plaa aad prloaa
aaa ba aotnplatad, provldallba aamplao ara daoniod
aaltAbla by tha Haoratary of War.
Ail aamplaa ahooid bo dlatlaotiy marhad la ordor to
pravaBt asltUkaa.
Liauof tha aaniatarlaa, with Uia aaaiboref raaa
ta aaob, totjalbar witb fall tBformaUoa aa to oopdl.
a aaquiramaBla, Aa., will bo furaLabad oa apvlira
Uoa la wrtuag to tba tattonaaator Uaaaral, waah.
iBKtoa. D. tt
aavalopaa onatAlnlD propoaaJa, to ba ladoraad
"Propoaala for h aad aloaaa far aAJaal military aonia
Urtaa, and add ran ad to Ibo Uoartarmtalar t fan ara h
Waablojitoa. D. O. M O. MEIUH.
Qoartoraualar GoaoraL Brt, Major Uaaaral U. B, A,
Jrtl
PROPOSALS FOR STONE.
Omen StTTKirmirpiiiT or CoKaTacrrioRi
URtf(D HTATBB UDITOM llOl BB, AO, f
Ohio ado, Baptomber tn, 1BTL )
Saalad propoaala will ba raoatvad at thla oQeo antll
11 m oa tba lib day ot Ootobar. A. D. IW-, for lor
oltkloa aad dallvarloc on tho alia of Ibo naw United
bUtaa Uovornmaat balldlaca to boaraoud at Ohloaco,
UL, aay U,uu) cnblo faat. mora ar laaa, Dlmanatoa
hlona lor loaadaUoa coaraa of a i lama I walla, la ttoaaa
Ulaehaalhlob.Pfaat loebaa aad faat toabaa
loo a, aay not laaa than f faat wlda, and avarMtai aay
I oubla faat aaob
rropoaalewlllalaobarooalvad for Ibaaama anonst
lattoaaatfaatthtok.Plaat taehaa loac.and aay.
lawa whib, amuiani bbi ou aiuio it avca,
Alto, for EWUUoobto faat, wtora or laaa, DtmaatlAB
Stoaa, of random alita and tblokaaaaaa, aad arottalnK
aa. A enbla faat aaob.
A Iao, for 1AW oublo iar da, noro or ), Rnbbta
ntoa, no Btowa to ooaitia tana i naa lt oaDio loa
ba laaa Lhaai A Liu haa la tblcknaaa.
PropoaUa may ba mada for llmaatoaa, aandatnaa, or
olbar aaiublaatona lor tba parpoaa, whteb la flat oa
tba bod, aoaod, dorabla, and which braaka with a
olaar, aqoaro rraatura.
naaBUtlaa of atoaa 1 taa tloaa moat ba dallrafad la
quABUtlaa aablaot to tba ocdar ol V Uacarlaiaodaat,
aad at auob Umaa aanuy, la bla laddmanl. boro-
qmaito.
A unnli nl tha atflna ta ha aahmltLM.
All propoaala moat ha mada oa tha priatod form, to
baobtaiaadatttaatofllaa.Bad moat ba aooompaalad
br a paaal bona in ton Bant oi taa tnouaaaa aoiiara
(LUnUM that tbo blddar will aooapt and pa riot tba
ooatraotlf award ad him. Tba rtabtto rajaotaay or
aU blda la roaarvad. Paymanla will ba mada monthlr,
dadootlaa; la par eoat., aaUl tba oomplaUon of tho
Andladnraad. "Propoaala for Dtmooaloa and Kubiria
tttona, Naw Govoramont Baildlof ..UbtoAfo,' and ad
draaaad to J.aU. BAA1.IN,
mX So porta toadosl
PROPOSAL, FOR DIMENSION
UUIRKD IN THK (K)K1H
NK nr.
ION UK
IINI1 AT
I til. nnn iiuifhi.i-.aw An a di
Br, LUUId. MU,
Orrict op SoraarianKt AariirrvcT,)
Tbaa to bt DxrABtMaxT,
WikHuiaToa, Bopt. l. iirn )
Boaiad BionoaalA will ba raoalvad at thla offiaa noUl
U ra. ot aba IriUt oay of Ootobar, 1671. far fnrnlablnc
and dallTOtinc at tba alia of lha propoaad Govara.
mast baUdlna at Bt. LouU, Mo., all lha Dtmanaloa
HtonoraqnUodfovlbaaitariorol tbaboUdlag,
Tbatpaolaaof atonafromwbinb aaaloatioa wlUbo
mada wtil ba oooAnad toGraalta. Marbltt And Baad-
eionaa, aiwa uwqiauun npagiauf ibpibivu upon wiu
ba aatiormliy of color aad toitara darablilty aad tba
capacity iar woraina aoaar ioa coiaai wt aaaaw.
aanipio imoob iuuiii iiigaj,HH.iaa.a osau
faoa a dlflaraat klad of autUaa, aad aa aoa Iko aalu
ral I raoiaro ot tha atoaa. moat bo aubmlltod with aaob
N at Aft a that haa ant haaa laalarl tSa aif rial
at atonala bolldtrji tjor at Uaatloa yaara, will ba
ooanaarvni ana aiauiaia, uniH mi bob vara
aituart In. IhAl nabhit tnB.A Kb fbrtalah.
Ana WBtmut inrvnov uar.aigga arnin, uun
I two i rom au obaootoriBa BiuvauBoawiana uit iiuurr
from wblob Itlaproenrad moat bo tolly opaoad aad
oapablo of fartUauai tbo aaailiy Aad quantity daalrod
wlihlnanayaar.
Aboat OWpUUI oabto ftl,moraor laaa, will lta ro
qnirad. 1baaoluAlavaraaaf iba atonaa oaanot now
wUI booidarodoa a acbadnlaof bat alaaa, la ordar
tbat tha oontrao tor maymaka propar alio wan eat far
catUa In tho qaarryln, and on thla aehadnlo pay
mant wUI bo mada, allow lo aa addlUoa ot ooo Inch
dallrariac Lha ttona. and tba amount par waak thav
oaa dallrar. Tbay wtil alao aialo tba araraaaaad
mailaiam alaa of tbo atoata tbat aaa bo obtain ad
No blda wul bo raoalvad aiaopt from tba ownora or
laaaaa of tha quarrlaa f rom which tna Hon a la pro
poaad lo ba fnrnlabad. aad A canine to from tha Ha.
moat aooompaay tha bid.
Ail proooaAla moat ba mada
aa aid la fall aceord
Xanlad bv a pawnl bond ta tba aam ol ally thoaaaed
olLira (BfuJiWu) that lha blddar wlJ aooaot and bar.
form tba contract If a ward ad to blm, and jlra bond
Ibarofor In lha ponat anm of oaa hnndrad thooAAad
dollaia (SlwBJ), Aad a valid aad Uodioa- laaaa of tha
nnartr ta Lha llanranaat aa aaanrlta for lha fait ht a I
parformanoa of Iba bob tract, tbo laaaa to laka aBaot
opoB ana iwii v. uia vmiravwr u, aTvtntaij wiau t.av
Unnaof tba oootraol. Ha Id laaaa lo aoibarlia tba
Uortramant lo tako full puaat talon of tba quarry,
and work It at tba oiponao ot tha ooolraelor In cam
of dafanlt.
1 ha Ianarlnant roaarvaa lha rLaht ta raiaat ana a.
Ail blda, or to divldo tito contract, aad aao two or
n to blnda of atoaa.
pTopoaala muat ba Inaloaad la a aaalad anvalopa.
IDunraaa a nuanaHBi. iu, aniniiBuii nvoaa id, m,
aaw Govaramaat Ualldlntt, Bk Loa It. Mlaaoarl," and
addraatadlo A U AtULLKl'r.
oaSI SBpatvlaluff Archltact,
piUlPOSAIii I0B ARMY SUPPLIES.
OmciOnu OrjiBTCBMAiTcti 1
FOBTlJUVBBORltl. BABBaa, Bapt, In, ln'i. i
Baalad propoaala. In trlpUoalo, will ba raoalvad at
id ia duv. viBwi ii iu ama , uvivma . ,i,a, atja
Ibodolvary.attborAlUMd autkut naaratl to Fort
uooaalBVAAaAa,ai
bntlJXU ponnda Cora,
nAiail nan tut a (Jala.
laa autaa Vlallaarnt nl lha Anrt. lal iSoniniBlkAa Btlllxln
fl(taaa(li)daya from tba data of award ot contract,
aad tobooouUnnadat iba rata par waak ot at laaat
oaa atxta it a, or tna antu
Tba oala to ba daUrarad w
atmlAnf HATll Af ..ABtraUjL
blddara wlil tUta thair prioa par ena hnndrad (log)
ponnda. , .
Propoaala will bo rocalrod for any portion of tba
1 ba oaual ooadlilona, whkk aaa bo AaoarUlnad al
Ihta tD", will ba Impoaad npoa blddara and contract
on. and blank form lor ptopcaaiawUl bo tnrnubad
upon application.
By a-iboriiy of tbo Dopartmant Cbimmttdar
J. U. OHANllLKK.
MtiorandOoArtormaaUr, AUa Ihlat Wuaitarroaa.
urDapartmaatol Mlaaoori aaiti
DtMl LlitAMTaTBWAtrrB'a Orrtrn.)
PniLADrLrBU, haprambar li IT1 (
Sat,tad propvialt will ba raoalrad al Una Nca, 1
du oil oat a, (wbara propar forma will bo lurnlabari ,
unlll 1J bvltick.m, on tKHNIl80AY, Oi. lobar lit
1171, for tho dallrary, at tba MchmUlll Araacal FbU
adalpbla.of fjo.UtW palia Army lVoolaa Htosktoca,to
bo of army tUaUAr J, tAmplaa of w hlob can ba aaan at
JL mm " Am1. Juumr,i oiV. l). ?A.
itailroods.
AtBSB?,VAANl,Ni,trj.,a!0A8B
PKUIiaioKSBUHakAlLWAf.
imyrwiKNIIH "IXTII AND B nTRCiml
InclOBI
-.HOANTlGJi aowawr-odallj-j Ua,M Waahlniiooi
TlAII a. aa . ri.ll -aM MA.a "
UKEArJM'UrilrHW EirBEHH..U RlotaiBood,
Uarao WaahlBatoB lliiU p, at , daily, ataaat aoia-
tirowcbUalaft to all pof ala tVraiti aodKoalhwawt
for aala at tbaolbfa eorBaWttb and lawaaltaia
araaao, wboro p-atnara ran larva ordava tW
HacaaMtobacbBchad at all bo tail aad raaldaaoaa
tbrowta to daatlbai Ion.
PEUUYfl SMITH, Tlrhat Ajr-wt
K. B. TOUNtl. Uaavaral Faaaaaiar Aaant, JyJu-if
JJAI.TMIOHK TTOMAt It A II.
DEPOT CORNER SIXTH AND B STREETS
NOHriiWRBT,
THMlnJJ..V.y.!LV I TRAINS ARRIVE AT
WABIllfflalllW
IflU a. n, Waalarw Et
proaa, daily, oioopt Soa
rtay, .
I ii a, ta Mail, daily, ai
apl BuadAT
t a. ra , WoBtora E
. praaa, dally.
I tl p n , l-Mlfla Xipraaa,
dally, aiaopt Haaday.
II p n., daily, ueopt
baaday.
I U p. ta . AOflonntoda.
tlon, dally,
'Wo.". UubUoo Aoaa,
dallv.
4ta.ia.,BaJUiaaraMalll
titap n . Baltlm'kra Aa.
ooiamadatloa, daily, a A-
to .OintinaatlFrproai
rlallv. aaflaria Hi,.la.
f U p m . WtaUrra ki
II J i'njJ7ilrlrrBaa.
I aa.far Klii m ena and ft
r ordara at Tlokal Utboa.
raaarotrrtt laatinff ttja
aonbwaaacmnorhlttccatraat and PaaaaylraBU araZ
aoa. caa havt ittialr bacaAa aallad for antf aback ad at
hotala aad ---J - - m,,. ..ju.LV
Tbrouaa UckUtolJlaolrjnati.Uolaabaa.ladlAnapolla,
f -owlaLla, ht. Inl NawOrKawa.tJhTcAro. Chwiha,
aid BwabwaaL PwlaU North, Nortbwaat,WBat;
.1 rTfUITH. BMITn.Arant.
t i,n.Lu'J WtlhAadPawaarlvaafaavanna.
h B. OUHlJ,Gaaaral Paaaaoiar Acank. hrl.
IITASIUNOTON At,tl OHIO RAIfROAn
." r?0 ll lmmlt April 1,1-Tl Two
tralaa dally lai-at-t t-onda,., bat wa-aAlaiaadrla aad
Uamllla Jara AUtaadrUalH 4a a. m aad IiV
m , paM laalrartt 10 -4 a, m. and jt) p. to., aad ar
rlvaatllamlltoa at II a m aad AA rV. m. Iaa
lla-BUton At two. m. and U Ao S. iiTpSia (,7
!a,n"1111p,o4 " Alaiaadrtaal
't a. m. aad do p. ra.
i Ji' iJSa.fc i7- l,.iB tnm AloiaodrU aad II M p. m.
t-l?-.-r5m.i-1!,BU,l0?. "ot At Hamilton wlin
Kamaadallyliaoof Uoaohaa ff 1'aroa.lrtila.Solok.
ormilo. Bortrrlllo aad Wl.abaator. Alao. witj,
itfflffla-l?ASS!2a wt"ch "n " '
a,, j.jl.- z."-zr:"
It' XYJit'm.0TL.tiMnd ' Fntraaa,ln
"J1. llvtNKRrr,f"r' TIckatATatit
ndrlA,willtaiorwardad aa far aa J I ami. too
aarwaf R. II
at Alatandrla.
fraool abarjra, orbar tbaa wit raal.r tariff rata.
OommaUtl'ra llckat. thraa cania na, ml la
ABBaalUabata.e'W. H. U. IIAVKNER,
tflfrtf Uanaral Tlokot Afoot.
tYALTLMUBB AND OHIO BA1LBOAD
TrW..ba4waw,WASnl'm?fTISBT
Kll!.4-.,U"OTwWBwwVBa
r - 11 "ALTIMORB.
lioava atilr.oiaapt rtnaaar.at tiLIH. II M.I II
B.BA.,BMdl VU,-.,',. tt .int-.Vp7, '0"'
, forwaVbtatiohs?
aaYIV'tATl.1''1 "' "-
OK PRINCIPAL WAT STATIOKS.
Tl'.l " " aa. .iM. a. a . aa
AJI P. B....ll.adu,.bu
W .1 JmmV
tarin. th.v....
Mi.J...u.a..dHuiii.t
LMt. .1 1 IS., t ..m. ul . i. .. a. a, inia.
U.,truaAaamlia..udH;, "" """
rOH ALL PAHTM (7. Tl7Z..V
.irv:ddKt::!W'2,""4.4..
.ttt
Oanal.rd.r;.li 15,1 ,. BL.a.dTiU ,.a.
IUU, uua wUi inMu ha iWuaTSa to VrbauX
IrMtrara Imj. .1 liju p ra, mbm,, .,uu
iwwiu, . -. , ..i mm ,r.atgg
. Mh.V S? w ... b. bad u U. Waas.
i"Itoa TI..M Ota.. .1 ,11 bo.,,,, rtb.5."
.i '" H!T. X8?' PMladaiPbU and !-(, m urn
ILrraMI " Tbrwab Lta. - J. CwiLrKlN,
tK.cot-1n..m.,;irntiii"
OKU. S. KUOllTi. U.a.rU AVValT
TUW)'""! UNN BNTWICIN WAS niNUTON
ar r.a r fllowr ,1.
fOK Bl tol.K,wtlbm.bua.lan.
Luulud
, ,.-- . ,..-.
.1.1'lllUlllKLriJIA.
, J'J,'" " "I p. at'ad PblladalpbU
rjjga, . b. Ud al u. fluUmaV. u all aa?n it
... BUUBM.. ..il fihla ttWI u.... ..
SSfSSW1?" W-wl-a. BUUaiM AiUuZ
.-"-."" rf)i. niuHJH,
I.M. irulrl (l..n.lT1.kaM.L
UBO. a BubltlX A.BL iUnr.
1872 rraaarWiKiAKoniB 1872
TO TUB NORTUWJWT, HOUTH, AJID SOUTU
RBTCBiwrdaBairT7,trUMwmioavOHroUowo.
WaabMtoa.-.. a. ra. I BaJtlmoro....! t a. an
M l''
W1 THE drT'fTbWTRA0i"lt6'UT,S'
Wllbi?f oB"f.PaiAoo StAta-rooa dar aad al
aara. with atadar-i --mi.
i uiaA&xj' "' "i
,. .Man Oowtrcrnnwi
Ptjsf wi.'r ,uoyu,c0TEB,K, rm-
tlakatabrtblaroato prooarwd At Uooaoo,
oonarof 1 lb atraat aaa PaaaatraaU avoaaa.aa)da
WHuX1 Ur1l"otmA4lo wlU baiiraw
r-0 ptooarlst Uaboto at thb oflao oaa tvooara
lAVJoaa la faiaca Oata fur niucara.
FPKUVl. HMiril.Tlr.k.tAT.at,
Oorwat BUtA at. and Pana. avaaaa.
waahlnctoa, D.O,
-"Af.
D S.YOUBG.OanorAlPu
- tHMwmorw. at.
PPIIILADEI PIIIA, WILMINnTnN AND BAL
ilMUItr. RAILROAD
Otfrnmaneln AtUMUAY. Jaaa K InlL Paaaancat
TraJBtwUI laaro Praaidant blrowt Dapot, Bal U mora,
YS "'jf Tlil" t0T PUtaPl '1 Way BtoUOaa
f J.1!!? Tf4la h' pbiUdIPbU "4 Now York at
. K5,prMTrU" tor PhlladalphU aad How York at
tlWttortWi0,,D-i IoUr
FBpraaalrainforl'hliaAlalphlaAtT'3ftP M.
Kiproaa r a for Now York At II P M.
.,w. UOAYlHAINK.
ForPblUdalphUatlJiP. M. orNow York at 11
TJlA. M. Train anaaagta iiNaalluila I...IL..
wllb train for all tatlona oa Ualawara Hallroad. and
at I'arrrrllla for all btatloaa oa PbiladalphlA and Bai.
Umora Uanlral Railroad
1. ft trli ' TrTFvlWo for Port Dopoatt,
!.JP1..LT'"i,..FtTu' ' " btoilona ou
bliadalobla BalUmoroCtntral Ball road and at
rilmlnataa Mallnm nn li.l.ai, u.ii.a .
twaan Wllmlnctoa And llarrtoitoo
TbrwoAb Clrtau may b-procured alt bar at IVaal
dant buaat Dopot or at Tlokot Otoe. No. IU BalU
eaoarod aaata la Ibo rtcllalo back ear aad bortba
or auto-rooma la tlaaplnc oar aaa bo pmearad at
KAltlmgLB aUaot oBeo dniiaa tha day. On apdUoa.
Una BtW Hal-imor. a.r-at tha Union raaaf Goat
paay will call for and eboak bftriaa at prlvata raal.
danoaa,thaa aroldlts tho ooDlualoa altwadlaa vbo
aaata at tba dapot. WII UHAWFOKD,
Uanaral Aiaat,
rpUR BALT1HOHK AND OUIO RAILROAD.
DAILY THA INS arill b rna batwaan Ualilaoro aad
".Err m rrf, ui ?? :.vf " '
Tha MAIL 1 RAIN wlU taavo daily (aiaapt Bundarl
lI I A. a. aaalKtraalaaa Brill ! -alfl.i.,-. a
at! a.
n.iu T
f. --.- --. .,,. v, awstiiBaara aa a juo
bla Uala oouaacu lor BUAuabuia and llarrl
Iba FABT LINE will kava dally (aroapt Kaadul
J'ttB?m ' ' Ul"ua wUi "" " BalUmoro al
IbaBr.'LOUISBEPBRSSwUI Uavo dally At I JO
P'-"'1 t?lDI"E'11 " Il'Itlmora ilkUy M
Tbo WINUUKUTEH AUUOHMUDA1 ION will
laatoatt ID p. mi rataralaa wlU arrlvoat BalUmota
at ID W a. ro. dAlly (atoapt Monday
Tba FKEDKUIUK. AUUOUUODATION wUI laava
Atlp m., rataratna will arrlvo Bl UalUmoro at JU
a. m. dallv (aioapl bandar
tna bu.iuuitB MILLff AtXXJHHOOATION
, TBiarniag wiu Antra at ) p.
Km V aiirnRTTitriv
Iaa.a Al I a. ni anil iiiln. m r ninmiK. ni ...ia
at lo W a. m. and H p m
. o tOH WIN0UR8TFR
.I.7? - 4 l P. a-, t toturalnc alU arrlv o
at lit a. m. aad IMp n
... ." ffttturuttUK.
itli DI And 1 10 and In Rl . l.lnMla.alllaa..a
at I M and lu J n. m. nnd J p m
laM TO At 4-90. A . f . B M. anrt 11 . II a tm . B A
IU,a),u4HJUpn "
, , rHliM WABUINOTON.
a ?Vi1A7,ilV,,'i'm-4 "U o.L,ABdl,,
ft.W.,Jitt4.,..Bi-t
fun ruioDuau, 1 1A UOKFAUTIXXa AiOtTTK
iBava ballimara al UJH n. aa raluralaa a.111 ...a
at I J4 p.m.
Iaava BalUaioro il.tm and a U p.m., MTo
WaablacUrB at 0 t a. m and I lu p m
SUNDAY 1RALNH, WASlllMilUN DIVISION
laHya UalUmoro at fJJ, lli.aad 8Jb A.m.,And
4 44 and 9 3U p. m.
Lbavo Waabluatoa at I a. m.andl.1 ). T U. and
f Ap at
Tlckaia oaa ba pnrcbaoad at tbo offlco. No IM Haat
BalUinofa ttraat, curuar of OAlrart, whara ordara nan
ba latAfor baBaa to traoAllad lor and wbkh wUI ba
obackad al paraona' raaldaoca.
yorfarioarinrormation.llckaUof ovtry kind. Ad .
.ply at tballtkot Olttca. Uamdan fttlihn, ' '
apply ai
uuiin a., niiiaun,
N1
OBTI1ERN OBNTRAL RAILROAD.
(In aait afta. ITTNIIIV !.. O la-1 .. m
laavo BaiUniora aa fnllowt
iJWa.tn.-NlaBAra fal a Fipraai dally (aicot bun
Car) 'or hlaiara alia and II a St la
I AJ a. n MAIL dally faioopt Hundajtl for tbo Waal
and North to buffalo and N taa ara talla.
U Up m.-FAbr L1AK dally laicaix bundayt) for
Iba Vaat and AcrtU to Vi ulUmaport aad
Eita
W -OU p. m Waaurn Eiproaa dally for Lha Waat
TAp.m For Iba Watt,
TRAINS FOB WESTFRN MARYLAND BOAD at
JO a. m. And I Ju p u.
TRAINS FOR CETTYSBURO at BJU a. m. and
BtlJUA.m andU lu p. m.
AOOOMMODATION TRAINS.
FUR UABIUbBUBU dally taitopt buntlAjt)
FOB TAtk.lXN dallv (aicopt Sub4aji)-T 00 and
S Sup. in.
KatJliUp n
K IN BAI.
FOR OOUk.KYr.Vll IK at
TUA1NH AKK1 K IN BAl.riUORF
mOM 111U WKbl AND NOHIlt-l Uaad T
and l la.tSJandU Slip
ltd Altiutaa uiMb at1i
HARRIbttlllU) I
MO OAT ION li) II a. n
OOUkKYBVlLLK AlXOUMODAtlUM from
.lllln.
u, aim wi u
For Tlokalt Uiall p luit irlb and Watt Apply at
te. n.f North Oalvtrt
it. a inttc. tianarajaiiiAf ,
, Uanwalf I MOOffr AATflaf
vrt,iriTii1.varivrrt-7",',u"' "
TraJaa raarkrd tbna ooanaat Ith tp.lh. a. Wuk.
irbdtlhlaraJIraad

xml | txt