OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, October 16, 1872, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1872-10-16/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

THE DAILY NATIONAL HEPUBLIOAN. WEDNESDAY. OCTOBER 1G. 187iJ
A I" CRN ft FOlt A ATDDY
Wbll lit lb haw or roof, er world
Whit nan tb moon lath fro Mkrt ..
AM baddlM NhMMtial aroaohd la tha fold
War tbwbltrlmnt dropp from oa hlfh,
R it b llltl window, rn.U and old.
Ularod bnlr rod oa Ui waodatwr abib.
A plntat paaaad on bla wr, that al hit
'What aaeooafor aatadB" thpaiaurad
r airlr B-i1mmr that rabr Htat,
laioi fituca It (ran bb o orhd t
0 moon, tbou art botil 0 world, tbo art WblU I
1 II lo?h la at aba window all warm ud rod."
rVihalonkad tmtwbaUTrhtirml:bl
Ilia proall lold not, bla III wr dumb,
1 tola lit bo, bal who would Hat to ml
4 nd iba dr at lb palatar baa WW ihalr anm.
Would rntM ran ntiil wall till roar aool m Ita
And roa two umI la lb world to aama.
A nd tb nrloia ol child ra a lt aro broaibl
Up to th aoarw.r, atboart iba aaowa,
A ad Iba mooabaam faila Ilka a a (lor toon ant.
And ailrst tbatr paiawar wh bow rapo.
Hold how tha world and th itr ronod a boat.
And warn braaka thatraddr Hahibotwaaai
Of lb palntr atbooabl I nd not rtowbt.
For km Uka bla atair bla Ufa bad baa i
Ah lone Una bla lot waa la walk wljboal
tramabaoat llcbtaparttlaa wtatrf o
Hot 1 hop, whara tb whtt flab' frt m mora,
I bopvwhar watr Larar d bob,
for iba aald of tb alhl lb at waal bfra
i aiot iurfia now n n
111' aMAKKKTh.
FINANCIAL ANOClMiaiKHllAI
New arfc Htmrh IWparta
FurntiSt p Lwt$ Jaknton Co., Sanlm
nprthvtil eornrv tf lintk And D rirMfi
nvrtkwttt,
Niw Yoai, Hot. lft I a. j.-Ua1tad 8UUa Ca,
ISM, VfP1 lUbji Oal d Suio ., Jfc.U"!".
lit aiU H a-Iua, Tt. Uonpoa, I1I&.I U B.Mira.M ,
Uodpod, llt'tt U H !, naw, V-.Uoii'mw, lHi
Uallod HUal a-, W, lp, Il4.'i . Ualtod
hUM t-av.
ioa !
Ii Naw Mk Uaaixalaad llodaoa.pS'il Kri,UHl
ria orafrrd. Itillarlata. lUKi Hlebia-aa OwatraL
l fa. a Moor aad Mlhlfa BmtUiara,9l'tt Unto
'aalfle, IP, i Umlaad A Flt'abarf.WHi Northw,
lt. Nona waal piafarrad. Wi Nw Jrr Uaatrai,
m Koek laland MaUrood, jlli HUwaakoa aad Ht.
aal. ITWi Milwaabaa and St. Iaal prafarrad, !'. i
Uabaab and Waata". 7fcl IHlaaara, Laakawaaaa A
'Waaiafa,HVilrartWaiiaUwaraBlaaa,a4i)fUBB
balwbt.tfOMpb,HI(Ubieao A Alton, )U t)blaa
Jt A Hod prranod, lit t Uata bllalaipplrtJJIatw,
', Oat, (Jbla and tad UMtrai, Ui Taaaoaaaa
Mt aliaa, Id, 7IMI Taaar Stala alia, a aw,
oonaolbnnd Mt Mlaaoari ! Mi Ofotrai Paoiba
liDla.riUlaai 1 aall lai Baa,M.
Uald.lU
bttTTMOBi Mtbirra.
tl itvrtitAac. I MitnlMr f i. HtaadalalTa tloap
Tba marfcal far rloar la Qalat, bit tha laallaa ta Drat
and tu datuaad (alrlf aetlr. Wi Data aoiaa laqalrf
for atport,bottbaaaJaa reported to-dar ara aaurai
far a aal enaaaaipUoa. aad aTaala I IW bbl.
ITAnaLKaoalpta or Wbat to-Jar wora arf Ufhl,
aad Ibamarbat waa qalat la aoaaaqaaor, bat with
oat ehanaa to no"
iVrn. iDa Mart at for rwatharw Oata W-4aj tu
gntet with llbt oflarlaaa, bat tba f'lr( waa Brat.
WaataraUoraladi.il, wltb ataa.i atack ta Ki orator
Tbara la mora aaUrlty la utiaa U arrlr.
(Ama1 ba nikat I dull, bat prtooaar ataady
ilwU qalat, d wa ara altboat aalra to taporC
frloa ara at aad, and w qaoi at 74 aa ta
jVaaufaiM. Th narhal for Protlalota la qotat, bal
Una la loaa, and tb I til atoak of Balk Haaiaoa
aalalaaut Sarin a leap I at I all prlaaa. Wo qwa
rtboaldaraal 1 aaaU.aad aloar nbMdaaal H aata
d r In Kidaa la natkat, bat a adrlaad al ao traaaw
laaa. Baaoa la la f tr daeaaad for ob Iota, aad w
Quota HbOQidataat 4 aaia, rib Mdatll(4IIM
aaata, aad alar rib A-. at 11 taoU. llaata ara arr
aearoa,and wa qnoia ana aoar-ard aaaraaaod at
tIAJJ aaata, lad aaw Baja iltai at I7i411 eoata.
Mm fark la qui, bal w aoU bold Brra al 411 h) for
naad Iota Lard la qalal alaa tba aalaa aoUoad la
gmtr.rTit af I
I daaaiipMoa ara faltrraala-
tmntn
aart f
llak tutu Ma
4lJla.t uarar aaoauia fa, W 4IHtt ad Jtw
H'kmH Awara.-KaadKatara ara qalat, wltb ft
fair trad a dootaad and aoqaata Hard at Uaala
for ernahwl, powdard aad crannutad, aad Hofu
at MWi aaata for A w hi la, Tallo ara ana al
avbja (, aad Oaotoa tnJat lv 4U' aaata.
Hr(ty-Ib taarkat for Hlabni-M MdalL Wa
qaota t aatara Iranbonadat 1H aoaia, bal hoar af
uo aalaa af mom a at.
MAHKIKD.
QKMKWtO-TOTTS. la Pari, rraaaa, at
Madaj fiaptarabar J. aa tb Kaatlaa ebarab, br tb
Arab Wlaat B frtljnff, aad aiurwaaali at tba
AniTlaaa arabaaar bfihaRa J II Hotiln, af Now
York, Dr. HrcnaXDI Mbaaixa, poblantaa, at Hljal
Norcororl Km a, aad rUaa PoTT, daoabUr of
luaiaiOtruaa roll,! vraaaioa-va, l w
TjODOK -flMAU-Bf tb Hr O, a Uaadf.aa
ih I4lb luL. mi tha 111 lb b-iiUat abarab. rlaa h
NVkabioctoa. Mr JoairH U Poixn aad Mua Maal
J hMaiX,ldaatdaobtroi jam ttiaall, q. all
eflbtaaitr .. .
IMaw Vak aad Brook I JB papara plaa aopr 1
PIUKnKLU-PIOKRKLL.-(B Moaday paoralac
al oolotb, bj R Jona Vaartbaa Loala, at at.
Job a abarab. Aarutm fJuoraa Pickaatx, of
tiaoraatawa, aad NiatrBWa,ajbtr)f Job k"
Piokrali.of flaw York. ,
KOOT-HUrtHLRT -Oa Iba 1h tntlaat, al tba
mil ii
UUSlllta -OaTaaadar artaraoon IhaUlhlaaL,
of aonauospttoo, tjapt. IIBJIMT 11 UotuiUw.ta tbatM
aarot hlaaaa.
feBBrl I ha raday afUraooa all o'eloab, nat too
rawdat,. UI Kaat Uapltol it root.
BOtAU -AtYok, Pa., oa lha mora lac of tba
Itibl alaat, Mr UoMUBAa Bouao, a4 aa jaara.
uurl rota bar dnbtta raaldcn, 93a Tblr.
tartMdi fafaiaoaibwat,oa tb ITlh In at .at
V a. m r iltada of iba Urnlif ara raapaolf at If larltra
to a tud tiaj 1
TAVRRfS.-Oa Maedajr, Hih of Oafnbar, at 1
ciot a, a. m., r aaauia a. a itiui, cu au jwn
nil ' mpHuiui tHTitvu ut
o.du. lath laataat.ai I ooloak.
f rota bit U( raal Jat-oa, Ho 1IH tlliaaalb airoat.
Undci takers.
UICHAUU F. IIAKViSY,
(94.MM ! U IURVIT A SI ABU.)
till, did tMTUKET,
BLtit iirtu ad Tina atuim.
A1KTAIXI0 BURIAL 0ASE.1 AKD OABKKTd
.U ""'.'li,K.'E'l'g?IIABlT..d
RICHARD W. DARKER,
Cablntt-.UaUcr and Undertaker,
UUfl.Kn NTH HTIIKKT, NKAH F,
URIITURK or ALL KINDS MADB ABD BK.
PAIRkU bUj,
Painting.
0. T. BO WEN.
llat.a, Mlia. aad
Oraaaaaalal PaJatar
aad (llular
Mu. fi'Jfl IjOuKIanaaTt).
rVL MPTtT
tTTRanitn t
IW" AUA,
Effumi
aHANAHANAWALTHER,
t vti Paao. araaaa bt BltUkiulBaraatbatiMtk
VlboJMlBBd lUtail IHaJart Id
PAINTS, OILS, GLASS
OLUB BUDS IIU. AldOOUOL,
CUAIrOIL LAMPS, OUIaUrXTB, Ao.
oaaataata ara sffarad fr Oa.
J. W.McKNIUHT & CO.,
M ANUPAOT'JHERS OP AMD DEALER 111
Furniture. Cirpets, BddlDR and
Upholstery (toods
JI4T I'KNNMYLYANIA ATKNUK.
a oar lb Traaaarr Urpartaiaat,
KIlI.K AflCATt
(or th PaUat Wood Oarpol d f walaat Bad
aab, th baadaors! Bad (no I datable ootttini for
to oor of offloaa, dlalof rooraa, ball, partara, bll
liar room, hauka. aad 11 la la rrf raapaafbaopar
tbaa aar Boor oor (lag ud. A B walaaooUof II baa
ao aqnal la baanlr, obaapaoa Bad darabllltrt
mwtt 14 iT Paaaaalaawla
THE ARTIFICIAL STONE
AKK NOW PUKPAHKD TU LAY TliH
MLII1M INUUH MIDP.WAI.K
IN ANY HUAPR.SIZSOIt COLOR,
audalao
LAY THJN08 AND DO ALL WOKJC
Iu wblob PORTLAR UUEM RNT I r4Jrd
Ibooaabodaair
IIIMISO.IIU SIDKUAI.KS. &c,
BUOUI.DIEAVKTUKMl ORUKKU AT OBUB
WITH
C. E. (JUEECY,
1)31 Firrl,
Oil
I.L1US CXElMtA.NE,
t)a tb patltloa of lucua J Knowui, of Wor
aitar, klata , prajlnf; for tba aataaalaa ol a oalaat
araolod to b'm on tba 4th dar of Jaaaarr, 1U9, for
an ImproTamaal la laaUiod t opraUa Talt of
lumploB kubIbmi
1 1 laordarad Mat lb UaUraonr la tb b oloaad
on lb au ur Ol uaoaini ( naai. iuit iu. lur
kiln a aritumaala and tba Piaiolaara raport ha IlinlUd
ti lb (jib dar of omlir rjit,and Ibat aald pailUoa
haard oa tba ltb dar of ItwoaiBbar aait.
oolllliw M KlMIUKIT UoamlaalBnar
I iMlTEUKTATKSPATItNTOririOF,
IJ " WtuumiTOd. 1 0 . B.rumb.t Am.
On th. p.UUoQ tf Uto.Ut V B10K, of W.r.
tut .I..& Dt.fl.. IT D. ...vu.ihh .. . pw.a
iraotad to blii n tballal daf of IWb-. IrAl,
nod raUauid uu tba M dar of AacoalJ'?. for aa lat
priramant In Maoblo. for Uoiiog Wood
PTl IV .rtord that lb baUaaaf la Ul .MM b
cloatdoo tb lbdirolNjrainlijir cat it that Ui
Urnviior tllajf BnamaoU aad W RiaralBra ratwl
b llmltad to lb ixta dr of Norarab.r att. aad that
aald patltloa b batdoa U HA 41 of DwwnLrr
Groceries.
F
on ricuiainiu
iuiv)i:RVinfa
MrilUKUVINfrflARatadalratB
Prlaaa Uaoraaaaaoir, iwofaara
PURK iPtOlfS of art llada.
JUUAHA alalJ radaa, low ,
aal raaalrad aad lot aal bf
BRYAN BROS.,
OH rnTlTU KTaapOpptlw Melrw-
pallta HtL
PURE CIDER TINEQAU,
Spioos, &c, for IMclsllnK.
-AL30-
A Aew Let of the Flntst Oolonn
Tea I Hire Erer Stta,
rnici: MoimnATi:.
N. W. BURCHELi.
...r 1332 F Street.
"WHAT I KNOW ABOUT
Farming,"
MAY III: A UOIID UE1L.
Bat to Say That the Popilar
Firm of
BR1Y&BRO.
Dta't Mil tk.lrTIUiad FLOIB 10 ftt ttU
fatpr thti all than It
"TOO 0723lEiT."
Jaat raMlrad tfltwal hobi BAH rRAHClJOO-
ahata af Moraaa f wjo. TA. at 9 0 at, dm IK
A " " UbeloOoloaT,at0 ota. par lb,
U M fJbota JapanTaa, at 70 at, par lb.
5 " " Pat JBTtaa Ta,tP5W Pjarlb.
6 - - flholaaUaBpowdarT.atflalB.parlb
oat Fllr FJoat aabf M i Mil par U bbl
art llholeo Floor ontf J B br M hbL
Uood Eltra f tear al aU3pr) bb.
REHIOiDGn OUR HIMalER!
351 PENNSYLVANIA AVE.,
nSS Brtwwm Third tai TwuihtH rtfc
TJIJV TUB mT.
JURT KSCKIVFII too nnXEH
SOAP l-Jr-l OLKINE
SOAP.
1TIT110UT DOrjBTTHKBUTUUltDRTSOAr
IN USB.
Hi a.
IINLV 10 CENT FKR POUND Dull.
I.EH1 DV TUB DUX.
1UO,
OOUlATS'n NKW TOILET oir.
aoaUlalac S.1 P al OLTO
dlaooaat troa Jtw York pnoa
lOLTOKBIIIKi IV M..MI.
nmfDKNRKn MTTX.
atiouiir room runiuu uuitakd.
HrKAH'H WINENl
CCBrHIT,
it.DimtillT,
ruar,
DHl'lTIII.,
uuilld,
UOIK
1XD
CITIWIIA.
HAMPnNB CIDRR
la IS Md US Mat tMtttM.
nVK.T BKDUUTl Kid TA8 ABh OOfTJKSl
UUrffKIC tKKAIl IHJABIUI.IMI AJ.I.
0. S. Q4IAUE & SON,
Uhatra1aad ItMall Orara', I'Jtl
rath atrwf I aarlhwral, krlwett PI ami n.
aal If
TK4M lScia. porlbt tOFPBB.3rt.perlb.
A LirtflR STOCK OP rARCT flRMTRIER, 1151
UBAiuikH, wini, nHiFtKit., jte.
AT TTUOLISALK ADD BKTA1L.
Central Tn. CotTee nud Spice
Bftorc
JllMHK 11. ITILMOIVJI
lrjp Old '.
TEAS.
(TAX OFF.)
OOL0B010Uk.)lnt 10 pn lb.
aoRrowDBB.bTMiiii. iu
JArAB.(..kd.)bl. ......... 100 "
IMFEHIAL.mMJMM. II. "
KNOUBUBBKAKTAaTBOUOUONU. U
OBIEB AMD BLACK TEAS.- B UN
AU Tm. gunatMd lo iIt. wtlafMUM.
Tb. Abd Tm w 1 H.W Crop
SUGARS.
ODTdDaAB (IlnTnk) .....HX.. " lb
OBAMtTLATBD " . IU.
OBCBHBO " U
AWBITB " ux
DBHBBABA " .... lludU.
AU U. M. kml M. " BtMdud duUlf.
COFrEE.
JAVA, (cvBoiaa Old Oort.) too. araoo t ato. roaaUd
MOOUA.CtaarlBibBlbBlaa,). aO. "
PLANTATI01fr4aUtoHooba,BS. Oa. "
UABI0AntO,primtuUel,lD. M Bm.
RIO, " " a. " K4
AUOoflaRoatd la Hjda PaUnl Arom BarlBg
8rwBr, aad ao WoUr Bawd, tbarabr aarta
orarallpr hl.
FISH.
KUd UA0KBBBU H....M..tl pw kit,
H..1 in "
Dl " ........... 1 II "
BALUOM m U&I.lb.
wuiTiriau...,. ..... km. "
oooraiLbdrtduiit, H. tc
ndUUBU. ft Ui. A
AMERICAN TEA COMPANY,
G. 6. Cornwell & Sons,
1418 1'ennnjliAnlB Binne,
orrpHiTB wn.tAgP'w iiotbi-
Koportcre.
J AH O.UI.KPIIANK,
Of AdHdUtTUAdTP rMf.
C IIUAII BY,
lo CAamrwy,
tWBH-r, BH.UM,-
Cbwti CUlmi,
VLEPlIAniaatc IIUA1I.1.V, -
BTRROQRAPURRa AND LAW REPORTER
vim oaa aa. u u awaot oatwaaa rira raa rwo
tad atiMl. faola ladlaaaaraDqa.aod Room 1AJJ
'traHfbrwaTblrtanh aad Poartooblh, Bootb
ru malm Uoramlaaloa BbIIOIb bb art-band Ra.
t.LI
N 4MI
tlh .irarl
FALL
tlh Htrl,
STOCK,
PAPKUIIANUINUN, Ac,
NOW OPEN AT I
MAMRITER'S,
EHQItAOINU
rial TJalj wit Pllt Rod for raoaUaf, QUI PPr
plo, aUtib, aad bBRr trad, a bolo aaUoOoai
Bias, Plata Traataa, Pltai Crd aad TaaawllAdPt
lara Rail, PbIbUbci. KliUTlrt, -TIRMI
OAltt.
FinanciaL
mi IK ritt-T NATIONAL BANK
o PFPVJTrlAaj aad lla COW, TOR
lOlf aad bl4rtTl0lTX0llA11OK taakaa OOl
BXJTlOPllt aad traaaaat ail baalaaaa naaootad
wttbbaakhiB- U 0 SWAIK.Uatblar,
II P OOOKR.Paldaat, BirM-U
lirAMniNHTON !ITV MATIMIN RANK.
f Oaraataf 8TwtHlat aad fTlUBa avoan,
PATrTiJlJt PKkOBNT, IHTITRRIII UN ALLUaV
PUN-Til latoraal owara aaaa frara d aloof dapoatt.
All dapoalta mad aad draw al will (rp flillp frora
a a. pi to p ra , aad aa HATUHUAY KVk-
ifimi.rrooifljaK
ai-ir
JAY COOKE & CO.,
BANKERS.
nilV ANDBKI.I, FOUBIUN KX1IIANI1B,
AND MUK
cmccian i.ettkuh or credit
rrTrT,UnAlltU U TP.rt.flk.
W.rld.
OUR ORAm ON JAT OOOKB, MoOULLOOU
A OO. LONDON. ARB OAMIBD IN ANT PART
Or KNOLAND, IRBLAND AND SCOTLAND
rK or QUARnK. wu
JUSgOIIR. . OUN. ADnlANB.ROOT
lM uob. ! am ( DaattKf, n
HANKING HOUSE
or
SQUIER & ROOT,
1410 Pennsylvania Avenue,
(OpwoalUlWIlUrd! UotaU
WANiimaToN n. c.
Hi pf eaut llrt Bllowtd a baalnaaa aoamatt
Kllht pr bL latrt aJlowad aa drpaatu at aa
taoBtb at ebot.
Ooll tlaai ajada rrtwhar
BANKING
HOUSS
or
JAY COOKE Ac CO.
Ta LaXft asd CaBttaaoaa RbIh af Varthata
TmAne 1 30 Gold Bodi la thlfl Cob a try
Earapt. nheira tha ! Uetonalitd
RtbidlBg aa ll thaBoirwi. (lair
tatM tk Erlf CoBbletlM af
tba KbUt Lla r Road,
Tb popvlarltf of tb Boedtl da to tfavfaet thai
tbap r baaad pon U anplaat aaourlty, balof a
I1RT AHDORLT aaottaciOBlharoad,Bud,lB
BddlUaa,BpBOTf
Fifty Million Acros of Land,
nooptiblf ptodaaCof la abaodaoo all lb ffralu.
ctbloa, aad aaeaala af tba Xaatarm r Mlddla
Tba Oaforamaai TaJaattoa of tbta laad Oraot I
Ono Hundred mid Thirty
Million of Dollars,
r BprthaaaBottU par tht aaflr aol af tb
ad.
Tb Band, TRRX PROM UftlTKD BTATRR
TAX.ar laaaod la tb folio wl of daooial nation
liuo
flOOJ A 1)
kM Ooapoa, lwu RlttrJ,
UJM
Aad ar at all Una latrabaB(BbI al tha ofla of
thaOaatpaartM tbraaah tb riaaal AtaaU, wlibool
barca.
Tb baa THIRTY Y EARS TO RUN, ar offarad
Bl pa sad Ularoat la Ooraaef, tad will potman antLf
(laid a larga loiarait looom IB uoid
All Bmarkalabl aaoarlUaa roaaltad In irhanxa.
Fall partlaaUr foralahod bf
JAY COOKE & CO.,
Ken York, rklladclphla au i ITash.
lnzton,
t.bHITiWThr
THE SECOND NATIONAL BANK,
r itrtaf. bttwta Mxth Bad 8atk atrrtU
OOLLFOTIOIIS DR AND RX0HANI1R PUK.
MimiPD OPI AU PUlKTa.
V I. EATON,
8U tl Ua.bl.r
F'
ui:i:iAniH NAinun
AltD
BARKIHtl UOUSR 130T PKItlfSYLVANIA AV
KRITE. OPPOB1TR TUK TREAAURY.
Par par attt laUroat, boflBolnf flrat of aaoh
toootb. Para I par aat. oa Bualaaaa Aoooaata aab-
loot to aaaaa. aja au aapoaiia oa otmiiii
'Urmidf'" a onfprj Ho ml. fahW
Opticians.
II H. HEMPLGli,
Manufacturer of
DIKQaiIETEIIS,
THBIL1I0METEUS,
and UrunOillRTKUS
43IPLNN8.I.TANIA ATltNCn.
11 Corap FaairMtataVaobair alrart
FHMULI.l
Ud7 P..Bnl,Kdl A......
OPTIUIANIt
Oarnugcs.
Established 1844.
A. J. JOYCE & Co.,
Carriage nianuftctnrcrs.
41, 414. ntl 41
rOUUTIKNTB Bf
RopairtBR la all It btaaoba AllBrr1acalaftfr
rrpBfta,rAorBoromiuhkN aro lo. or ad
Acoat for Browaiar A Gtlal BraamaUt.) Pt lb
Proposals.
P'io.K)iAU-.-rej;
HKunvlbn hlTH
LaJKltt 11 OOOnKOO RIVKU, N fl
u.i
Propoaala '
O oiuoa. a- m , oa nviu
rmoral ol a boot Kfl nbl
rard.aunkan laJaaat to
-UaJI.-(
tbatowa
narrow,! ia uocs rirar,
pUOPOSAU IQB BUPPUKB.
iCi BTBBB14BT nl OrrtTB,!
UTaar. P.iibt. N V BAdBDl.la.tH A (
Propoaair, 1b taiueat, ar larltad, aad wul b r
dLal.lA ml till. Altlu BBllI li IB. OO tb tjlh OU Of UO-
tobor, lint, for tb fol oala tjartrmaatt a tap.
pilaai
UjM baahola af SUta Oata.
UtoaTtatoihr Uar.
W too. baad tbraabod Rr Straw
llaf tba boat aaailtr
Iddar mail atato, a.paraU'r, tb pilot at wblob
tbar wl I dallrr tb Oata. IUr, aod" atraw, oo tha
wbart at Waal Polat, N Y To b daUrid oa or
bafora th. lOlb day of NViROIl lf u
Ltantdltb ArtWry.QotrtaaalrU B.M A.
pn
PROPOSALS FOR f LOUR.
OrrtoiPtrBctuBiaaunDtroTl) RMi
UHaJia. haa.,bpl.ia,lrL J
Raalrd Propoaala, la d up if oat a. will ba raoalr-d at
tbia offloa BBUI II oolocli a. m , ob MAIUmDAY,
Uo IrhA dar of Ootobar, IvTi, for larolahlos tb bob-
WrBMU OF XXX FLOUR. ,
dllrrd at tb Uallod blalaa Uommlaaarr Slor
boa. In Om.ba, Nobraaka, btwa tb Ul aad aMib
of i.rBJbr, II a , . t , , . .
Propoaala ara larltad oa both wlafor aod aprinf
wboal rioora, aad for Bar part of tba qaaaUlr ra-
bamplaa maat araompaar propoaaltv Bad b r.
farradto tbtla trlbton atrnpl moat b pr
I ropoaala will bo racalrad tub J act to Iba uiual md
Propoaala abuald h mad OB Iba blaak forma, to
b.rtcr.i.,u,i... J w BAIU,I0KIL
MSU Brvrotllrlf Uaa and tl B
UTOVLS IfOH UMlKJt STATKB AUMV
Waa DrraBTMBiiT
grtaRTBTlHAaTBUXMBBit.a urrna,
IWaaillliuTOP, D U. bapa.il. W.
MaaafMtarraarrriiuaaUdiO "ad to tbla
I rlatad daaorlpUr eat and prloa I lata of auob
a tbar mak aod ran rtoominoud for ua of lb
on 01
I0B lUlTM
lb arinj
laiainaoaaadeamp , ., ,
rpaiooui.ta quartara of nfficor aro taoarallr of
oodar is,Bwt9r Hot Mfoataquai.
I ii oo.ui iwn or raait, iv, ,-,--" wwv,
aii.toonok for Ubi (KJlru.o ....
Wroasbt Iroa. aa laaa liabl to braakac. 1 prafara.
bl to oaat-lroa lor tbaao lanta joklo aloraa.
Ploaaauoaldbo tutoa board oia or roaaala, a
anlr pack ad for traaaparUUoa.
1 (lea of apar paru ar bIm qlrd From I baaa
Utla It lalaUndrd lo ll Ihoa wblob, biot ali
bllttaptpoB.wtll laaat ooatlr la aaah .
I abieajBaiiiufiai.aiitBantd oral aacb poll ta b
"SilitU) U.O IIBIGB.
Utn.n.ti1rrO,DrI.Bf.v U.) Q.n,tU.B.A.
otl
TlBAElLIAa FE0DLI HrKCTACLaH.
CO.'M,
oa Ui aar i.arrows.1 ta uoca rirr, wiuiiw
ofporar.N 11 , , .w.
i dMlfloc lo raaka prope! for tbl work
w roqaaiioq toarpij ww , BWBun
ia Morton lllook, Uoafjraoa airt. Portland, Ma, or
at No, I Balflaeo atrt, UoaloB, Maaa , for apacitto.
lloai aad farthar lafortaaUo ooaoaralDf tbo aam.
Of THUM.
USA
Carpets.
WBalin
cAftl JSiTs
8.
r
JINT ItHKIVBD, A I. A It UK LOT OK
BODY BBTJSSBLS,
I. vhlflh w. ... olln SpmI LdoMraMt. M t. Pri.
A Ten l'lcccior VEI.TET, at Ipssllmn IMioImaIo l'rlcc.
A rULL LINK or
Tlirco-Ply, Two-Ply anil Ingruln,
AT LOW HUT HIAUKET HATE
TAPDSTHT XmTJSSBriS,
la atagaat doalio aad af th boat qaallt
A IdARdR AMI nKAlITIFL'f. AORTIRT OK
OIL OLOTHS
In all tbdtrrraatwldlbaand at prloa to toll
Alio Cur tn In nml iTplioUtcr- titoda, Htnlr lod. Itiie,
ITIntw. Ac
c7 Supplies necelveil Dally.
ir W bar bad Mil fc.r 0A8II RX0LU9IVRLY, aod ar tbartbr aaabtad to aart oar palroaa la tb
ht poaalbl ad rant a a.
Our XJjplxlmtGvy IDoxDcvrtx-aoxLt
It maaaaad br ompatotit workrooa, and crdar lfl with aa will ba prorapllfBod faith fatlr aiaooUd.
V73. S. nVEITOIIEILIj &; 00.,
tarrr DbIIiIIb.1 Corr ITIith ttrt Bd PfRaatlf aa.it tbb
Books and Stationery.
Station i:itv. wm
HTATIOIt.ltV,Ar.
lORSTATIOfRRY.
PORBLATK HOOKS,
PUR ALLTURREWnOOKB.
rOROOLDPKIR.
VUKPOCKRT BOOKS,
P0RTIIRBE8T
AHbORTMPKT OP roOKKT OUTLKRT, and for
Tlblnc la tb Boob, fjtalion.ry Bad Ptlodlcal
lla to
JOIH V. lAllKKn'ra,
A 47 HoTtatb a Ira I,
oclS Oppoalt Ollr Poat Offlaa.
CTANl)Altl AMU JLVIi'ill It ItUUlW.
Jaat raedrrd dlroet frora lb
MKtT YORKTRiDK 81LR5,
A larc a aorta) ant af m1M1ariao
BTAMUAHD AND JUVERILB BOOK,
Maorof wblob wilt b aold atiraaUr radoo.d prloa.
W.H. IIAIaI-AXVaMW
RRW STOKR,
otfl 43S MfTitb alfet, wear K alrrrt
V II O II K M
CUILD
TI1K ITtHVniPrl.Batorrof thal.-l If aval War, bf
William II (1 Kliifatoa. UorfoB.iri.
THKUKUlaKOrilllC HU lU.aaiorf for raeht
lovjpf poplo.bf Mra III) KmaaUo. lAoadoa la J.
UKVLTaU tt.IPOUrUlITlKrl,IllTl, M?ld,or.
rriad Bad aapplaraaatod to Aoanal l.taTi br Lawia
aaaattoaatrlai
A DHJPRTOrTnKLAWOF PARTRRRRniP. a
praaaalod la lb ropor of ICaallab aad Aarrtaia
daolalona brUbailaaPoi, lau Jodf of lb Bapo
Hoi Uourtof tloslBtiall.UwabMp.
UooaUaUr oa baad, a fall aapplr at Tt Book a, at
tbrwal prloaai hoc I on law Honk Iroportad Bl
tbahortaaiBoUo. W H At H MURKl-tOri,
Law BoohMllaraan I fablUbarf,
ocl Wo. 475 Pa araau.
pilll P e H(ll,0IONH-.NKW 1IUOKH.
(toBOord dar. Br A Brenaoa Aloott . .,...$10
MFliaallb. r U. Boraano. aauv
AutKA a. "llrt
pr Iboofhla'aU
A WaitiDi rUaa. Wr hdmaad TaUa .... . . II
dlatoiaBal(Jatarrb(Har rr,l wltbtbrwaHape.
Bj Morrill VTjataa, H . .... 1 10
Clara Vaaaha Br ft. P Blaoaoa'-ra, 1 vol....
UrdoftbaUodanior, Wbat la Yoara Brvoibb . ,
fer J 11 at oh .... , I U
Plok.d Up Aniltt, Br JaroaaDa Mill . . W
Tha OblTd of tb lalaad Ulan Hr KIMih Kaitod-B lit
r-CBoarrvaaia rucrua aaa uun rearoa. bj
bmlt VthlUMf
4,.. VumU Ik. itavM. . M. IhA ArtLnVidnxr
".: ",ir..?.rzrr. tl "rr an
par an 9 " ru . . . ..
Billion Vaara al Ftaiar la ID rul LOB BU1
MoarlOB- Br S. Iraaaaa rrtma ... ..
Tba Adraataro of a Brown I a, aa To d to Ur
UOItO. Df IDOBBWOr Of ifOBB UUIIU, uia
aa L
llopiairtatl HrKiltaP Pol ard .... f
r-vtinlar Kolaooa Mootblr for ttolnbar .... .. d
.aidanloc trMrlf Uj Anna War ar . . I
I'd iBoUantDrp omatlqo Par M doUalaaatr I"
,'AaaoaTambl. Br Vtotor Unto 1
AUaaUaMoBtblrforUotobar ft
PI1II.P As HOMIMON-,
BOOKBRLLJCni AND STATION BBS,
k1 tf 01 1 Paooailraolaaranii
SCUOOL BOOKS.
KAIaUi:i,Ia aV Itltain,
loTBf r T Set a lb and D Strrati,
OootrBoton for nppliiof
PUBL10 B0U0OL8. boSI tf
NATIONAL
LOAN
OFFICE,
314 Ninth street.
WoAdvanco Money at Less
than Ono Half the
Usual Rates.
K. FULTON Jb CO.,
aUMntli Btreot
Coke.
TKuuctu 25 wit uist.,
' THEFRICb 01 LOfcl
FOU A 1 lailTFII TIME.
Older Uft at tb
(1 ASLIUIIT OPFICK
Ha. AIITanlh
aat BlTllFtratatiMt aoulhwr
ooraarTblrd and
OarvnNWBiWlllM
B. I
g
I
Winca and Liqnors.
SARATOGA WATEB,
(UATIIOItlM NIMtMUO
ill Butt. 1 dn. blata durh. n.t rooalrad i or aal
la qaaoUU to ault.
THUS. 11U8SELL,
1913 PaaBrrlTtal otaoo
PURE CATAWBA WINE.
(Praia tb Plaaaanl Vallay VTla Ootapaar )
ru. . ,.. ,i w ",,,,,
1J13 PaoaarlraBl artan.
GENUINE VICHY WATER,
BotUod andar tbo oparrlokM of tb
tKt"f(JII f.uVhHNMKIfT.
Pr aoi,llraral, UlaboM. aad all alTaoUoaa f tb
1.113 PoaoajiTaaU aiaoa.
HALF PINTS
1313 PaaaorlTBalB oo.
FRIEDRICHSHALL,
NATURAL BITTER WATCH,
A aapplr of th aboT aJwaja oa band
HUnMrtf lM
l'J13 PaBoajltaalaaraao.
SCUPPERNONGWINE
rrora hia.woud Vlaoratd, NortaUaro Id.
ASaprtoTVLBtlpffBairoa .,, ,
- - RU'tRI Id,
1J13 PaBarlBBl araaa.
REAL SELTZER WATER
ArUULIIf AUIS BFRIflU
ThrnalBoalrlreportddBBdoldhr
MirHRrfd.
1'113 Paaaarlraola araaa.
CLARET WINE
Of rar own botUlai ) a aaparior arttcla. 91 par dB.
Ullfthl 1
1413 PanoajlrajiU artooa
RHINE WINES
PTJEE WHISKIES
WR UAR JUST nnOUVKD AWOTUKR IN
VOIUK OP TUK UKLKBRATEO
OLD CUOW WHISKY, KENTl'CKV
1 U par tallon, ilOJO par doian, bottled
QIBWJN'II RrR,(Paaailraa1a,)
dlU prKklloB,tlOdUprdoiB
OAPrtf UKLRBRATRU INDIANA WIIUKY,
$3 partralloa,
"aAMMOKD' BYK, t-W par Ballon.
Poraoo wlahlac itrleUrpar Whlakr odfrr old
oaaaatUbrbalof tb "Grow" or "Ulbaoo," wbtob
waroldlrot f root a till, aad baa a at baaalara
tlflat'a baa da
8U3I5IEU WINES.
SO doiaa Rraadaobarc Ptaraa" 81. KaUpp
OLAavKT.prdaBa.
60 doa.a "Braadoabarc iaW PaollB CLAaXT,
tlW por doBan.
to dosaa "Braadaabarc Frora" St. J alias, tl A) par
10 b"laT aatra naalllr BWKKT OATAWBA. l
par gallon, a ( pr ooioo. pacaini iraa.,
1 1 prr ooiod. pacaini ir.
OATA W U 1, at obm par botU. tl W
ofrlMIAtwr otOFtR,qart.tlM par do.
CIIAMPAONKUII)KR,ptat,sidflfwr4oaa.
PIIKitni, looti.' aapar auMti.wiuju ptiwu.
J JO par d
iraailoa.
POUT wInk,
mniriRi wmr.
kHUtK WINRS.
Aar of tb abort Wlaaa paokad ta eaa fro.
GordowaolabraUdSTRUP!l la (laaa. ,
Uordow BlfLAUKtBKai ouaniiiliP" oatu.
U I N. -Bw.llow" brand
IHlrtll rwuV) WIlldKY.
UUI1U1 (Kamaar a") WI11HKY
JAM Alt A RUM, allow prloa
BAY KUM, tl par botU.
G. G. Cornwell & Sons,
1MEB10AR TEA OOMPARY,
1118 Pennpylraaila Arcnne,
IaIUKD'H IIOTKU
UotclB ana KcstauranttS.
flllli: 1.111'JUUtA.UllOTKl.a v
X (LATR JAH-I1I1 UOUIB)
JAMKlHYKKN,Prwpfltr,
YU0NT1NQ PRJINSYLVANIA AVENUE.
Btwn Tblrtooatb aad PoarUaU aUta,
WABUINOTON, D, 0.
Tbaakfal ttbpabll fi raroaa patroaaiala
ht Kaat (K. Wnnridinr uit bla rtld trtaada a OKI sa
trooato tool lha aooommodBttoa af hi oroaaal-
tahUabmaat, wblob ba prom laaa a bail ba found a
laaat auaal to tb fat la WaahlwBtoe laall tf
AMAN'S
RE3TATJEANT,
SlOOthst.
3109thst.
C. C. WLLLAUD,
EBB1TT HOUSE,
TANHINHTOI. II. V. al
AttorncyB, Agents, Etc.
riUlLMAUOE A. LAtMltEItr,
ATTOKNBV-AT-IdAW
ti: 9. to1aiblatollra 1 ntrllHlIdla:
aapIU-U
IBI-BTJA riMDAlX.
SUI1IALD PSV1.ALL
Fondall & foudall,
tlOUNHKl, I-OKn-AT-LAAf,
Cr Toor.d h.lf .Um.jiA 1.1.1..... U
Flumbcrd.
VKW I'Ll Mllimi KHTAUfJHIIillliNT.
I. W. IIAYIM.
PRAUTI04I PIUMREH, OAH ANO STEAM
tlTTKU IN ALL 1TB UHANOUEB.
AUwork loUaatadtobla ear wUI b aUaodadlo
wlib promptoaaa aad dUpatob All wurk warraaiod
toilr tailalaotloaer BOObarBia wan. 11 1 aaa
atr.U II W OaYIn,
No f OT Tblrltenlb aired, bet, U Bind l
aaplAlnj
Furnishing: Good?.
-$?
aKff
Dentists.
Xr-3VX. Oa 23iovt7XA.,
DDilTlNT.
P II tnpar or Lowti Sat o Tooth .HI
I artiai T " " ,
1 lb atUaot.d br th f Para Obb.
w.
V.
-VllKTt.
BUOKB1ND1TB ANtl PAIltR.niM ku
h'ir.'SrmSi
N 171 Faarni BrBaa, twa Taalb Bad
Klaraotb atraffU, U aid
Book alacaaiir t plalalr bBBd. PrtdllaJ
ttJtpirtrtU atlitlil ta,
Proposals.
IJROPOSALB IOR rlCrPUKS
POBcniiina mn Dtani aatwu Paf MARTKri a
OrrfU, LIlTDbTTIffAVr, i
fro fiaoDwT, H Y.,OoUll, )t L l
Prapoaala aaalad aad Indoraed oa aaralopo MBU
for hufpl a Adrntlaad," will b rot4 at tbl
offlaa aalll I oaloeb,lTlnlaatBt, for tbo ioHawIbb
Mtppllaaof lb haat qaaltif, to b dallrarod. fraaot
panaa at II aNarr Yard, Waablntton. U O
buhcai; ur ihovwionh anu ounmita
Al M panada Pali waur boat
W ii Upon ml. Rico
ftl,UW poaada Hnaar
., Naral fttaadard
Blddanarara'arrodtaihaeinoarla durtaof th
(I arr i ard for aaiapla aad farthar laforrnatloa, aad
wlUautalatbtlr proioaala tha data wiibla wblob
lbr wlil oomplal daltrori. If awardad la tbta,
wfilcb moil aoi iod ara dara frota d.t of ordar
Tb rlabt la riaarrod to raiaet Bar aad all bid that
mar aot bo daoraad adraaiadraonl to tbOoararaBol,
and lo award oaab at tlol or Itora aapavat. aa roar
bhh (orro. win r rarnianaa aa loia aoio. ana
I Id. opanwl aitba bourabora aaraad, aba partlaa
mniw bu- inritdMi iobi vrtHVii
Dbpoi QuaaTBBMttm a OmcmA
niuutLraiii win mm v ww ',,.
naalad prop-! will ba roaaltad attbU oOaa, lo
dnpllaalo. (obar prnpar form will b faraiabort.)
onlll Ii o'ekli,oi; oa WPINflfllAi .Ootobar I.
Ulft, for tba dollvorr. al lb rtohnrlklU Araaaa', fbtl
adalpbla.of tOfiw talia Anar Wooloa Moeblaaa. to
b M a rui ataodlArd. tuaulaa of wbMh eaa ba aa at
tb'a atDoo. U U. KAKTuri,
aal AMataatUaartorraaatori. i; rt, a
pROPUHAI.8 lUtt ARMY bUPPUIUI,
OrnciOaitr QviimiiTii,!
POBT LlATIBWOBIB kABIla, RBt II, 111 I
Raalad propnaala,tn Irlpuoat, will barooalradBl
thliatnoaaail II ooloak a. ra , Ootobar In in.fer
Itao d Irorf atib ral road ataiioa aaaraal to Port
Uodf, Kaotaa, of
191 ono poaada Oora,
r,iMJ pooad Oata,
In Back DlIrrrof tb oora to ootniaaoa wltbl
Brtal dan from tba data of award af aoatraot,
and to POCODtloaMatlborat porwk af at laaa
onaititb (I tot tbo aattra qaantlt ootraotod tor
Tbo oata to bo d all farad wtlbla lwntr () dan f raat
Jala of award of aoatraot.
Blddora will auta tbtr prlc par eaa haadrad (100)
poaada.
propoaat U1 b reelfd for Bar portion of th
train.
TbBdTaIoodltloa,wb,ob aa b aa.artaload at
Uila dfnda. will ha I ) iMUdMi Bmadt hldilara aad aaMltmut,
T,ajid blaok fonaa for propo.aJ. will b faraiabod
Maoiborl t of lha DapBiiravnt OrTama-dar
' J d-i miaNiit.iriL
M.loraad Qaartraaatar, Aattai Ublaf luarUrwa.
tor uaparnnaai ot iwnn. h
vor
11IFIK
iriOR TO 0UKTKAUT0H3
rFIl0PMPRT or TI1EOUAOU1TABIKR.
Vn EnoniB' omal
d-miL Mo . An 3D. Illi. I
baalod propoaait, la daptloato will bo rol at
tbla offlea aatll It n'alook, ra , oa rtavarabor II, im:
ram oar ii, mi.
UuMkdknd I llttdtsl
forlbad HrorrofaboataoJUaxtni ta
rssl nl dndinilnhdf. nrlaalriaJI. 1
lelpaJIv hill, B4id MrCUl
twohaodradand twanly tbonaa foot, board niaaa.
ara.nf iwoaad tbra In oh plaakat,or aaar, aob of
BOH , HHJWifpj- " rv'.1 " ' f,iiiw ...Vd
til Rook Row, Jack lalaad aad Buffalo hhoa'a
ftpoetnoatloaa aad all Boarr larorraaUoa will bo
farol.btd br tbla ooloo apoa apvlloatloo
Propoaala moat b taada apoa blank fornii.wb
ol uioodat Uilao(Bot aeoao bar will baoooaJarad
Tbo tibt U toarrd lo riel aar ar afl blda.
Lint. Dot, Oorpa of Cof loaar U B. A.
PXartOATtOirB.
Tba Uro bar mo I ba atralaht, aod fra frora wind
abdthaa, walo, rot, or otbar lairarfoUooj, aad moat ba
'WJ or iiwn nnniv HiiiBtrs.
llolb tlajbarBBdit'laak pnttut ha faraiabod la klad
Bad diatooalua aaaordlas to tb bill of malorUl fol.
1 ba malatiala matt b rllad oa akMi ao a (a protoat
warplna or mtllBf, or dapwal ad la aacb hau aad
iiiaoaaaamar brqlrd b beotllaaror aaaotat tha
pootioa br BoBBtbortaad ti.atof tbo Uattod But
.d ail aaahaadoaa Botooatoraa to lha aodwlflcatlooa
BBda wBicnitiaoaaroa win do rota id
h dl mA l.tf trhd ffrdl it. nf Bt.. TnlLnlndr
P7 ib as la a HI b mad apoa tba rolpt,t th a
ofooa.ot tb aiUtlattof tb BaUioritad aaaot tbal
q laailda aot laaa tbaa oaa all b aaeb of tb MU of
anaiarlala, for Mlbr looaUtr, bara ba dallf rd aad
avoopttd.BO (twoatrpT odjot, baa dc r.rrd frora
ara baaa dlltid, aooaptod aad
ETllf.UP 11MBRR AND PI4NK TO BR PUR-
NIsHKO AT KAU11 Uh TUK ABO K HAM11U
PLAUttA.
tiwoia
130 pfooa Crpr or Hbito Oak, twalt bf twlra
loba,kllatI(. cllorar MtlTA)
M plorM Crpror-a or WblU tar twlbr twalr
InaUdka. M fbd loodt Uaaar faat I "M
41 piao aUipraaaor Wtall Uak, twalr br twalr
Invtiaa.il foot loaf, Uaaar fool IJH!.
HU4 pld-ooi urpraa or Wblt U.h, twalt br twlf
10(31 lona, iinvar roia.v
pldvooa Orproa or Wblt Uak, twWa br twlr
IU plaofHi Urpra or Vthl Uabitwair br twalr
laoiiaa.lt ft loot llaoar fool MU
dihh Wblta Uak. taro faat aaaara'.tVI faat loaa.
Iloaar faat 11
4 plaoaaVbtta Oak,twt ft Kiiar,U faat loef ,
llaoar faat 1 "J
lptoWbltOah,two fa I aqoBr, 14 ttatloof,
Unoar foal HI.
I piaoaa WblU Oak, two faat tqoar, faat long,
llaoar faat IA
piao. Orpraa or wblt Oak, twalr br twalr
locbaa, IU.4U,aU ladft loof . Uaaar fH I OJU
J piaoUTpraor Wblta Uak iwalr br twalr
lacboa, Ik faat Iodk, llo.ar faat 1360
til piaoaa Urpraaa or Wblt Oab, twlr br twalr
laab, IB foot loa, Uaaar loa! nm
urpraaa or n n,i use, iwai pr twir
I. aU (aat Iobi;. llaoar fat INI.
llroraaa rv Walla t lab. all br alt Inohaa.
I, IS, 14 faat loog, llr faat 1 B3H.
AVBBbfl BlBBr IBVl .1 AT.
ruki.
J BUO faat (board maaaar,) WblU Oak. 1 Uaha
UMoiaadlfuotald. U faotloaa;
blJM)ft (board moaatrr.) Mbit Oak, t loo baa
tbl k aad 1 foot wMo, IS fooilooa;
TatuO fool (board -aoro t Urpraaa or WblU Oak,
labatkiak,IAJKftinBa
auBjuiAciiboard maaaar ICroroaa or Wblt Oak.
S tartd tbIOB. IA, 111, IL 101 lOBB
1J4U1 rai tooara roaaar,j nniw uu, intnti
K,k B Irt-UfM lnna
kiwu foot (board maaaar,) Orproa or Wblt Oak,
3 lacboa ihleb. , It, tl faol lorf
Tol. board raaa.a'o, riiMm fa
IrtSTRUUTIONlT TO B1DDRR8
Bid moat bo mad a apoa blank forma, lo bo ob
taloadULblaoSl, aaataaod la IboaborVBdrartlao-
Eaob hid maat ba dalf auaraoUad, ad tb r
apoaalMlliroiBaaiaalora oarilflodto Idtb maaaar
form of propwaal farolabtd br I bla
kladaadauaof a
itboaaaBti, ia, board maaaar. of plask, at wblob U.a
malAriAvlM alll tta rial .aradt.
A aopr o' bla Bdrrtlaaojat Bad form of apoolA-
dtju.. maiI tht, .ClAidititHt Ldi AdAh dAAfbO af nffAcuatvl
noorai win do raooiraa aiiar aoor apvaj.n.a.
aor ar iiwi'ipu
In
Blda maat b raodarad aoparaUIr for uC of lha
a bora Barn ad plaooa, aad oo alol bid looladlaf tba
1HAIK will b raoalrad ...
w p nAYNorm
Llrat, OoU Oorpa of Kogiaaora, U S. A
Rtdi will b oo.llrd for two plaoaa.1 faat aqoara
Government Sales.
iUVH. (JAalP AND UAURlBUN AUUIP
Omci Porr QrTniiTT-a,i
HaVAHHaa.Ua , pl.S,l'l. 1
Will b aold at pablio aaetioB, la tba aaioa room of
Maaar B.l, hturt.raat A Uo- aoouoaaor., braa
nab, O.,oatho Tib dar of Nor am bar, W, a -rlotr
of ooodomoad Uuartnnaatar a Storaa and
UampaDdllairlaoo Ivqalpaca, oaltlBa;of 801) foot
Ol Haboar lloaa, lOriartiMMio, 1 Uart, 4 lid Ual
tr,l Ktdlof Kaddla,Blaakla.d Arid la, t A.ta,
4 llarrlaoa aad I Htorm Pla. It Loa tbar atocka, Ac
lattlaatM Aruilarr, A A. U. if
2ALK OP MKDICAL AND U08PITAL PROP
3 KR1Y
AiailTaKT MroicaL Ptjititoa b Omei,!
NT IdllMI Un.lWltnh.,1 UTl I
Will baold Bltbladapot.br pobllo aootlaa, tnm
BB0lBKall0aiot-kB,m,1UKaDAY. ih lJih
lar of Noroatbar ISTI and ooatlaa from dar to aar
ibUIUowbo o Hiiaaoia 1
Sjuo Had rlaaka,
IUWOoaatoipaa!, I
AiO ttutU Pareba Bad Corara,
t tuit Flilowa, HUr,
u ip.9 Pillow Caaas, (11bb aad col ton,)
W rtlAOW A K
ID 1KB, AJ inn,
III uuu tJowoa, Draaaj-c,
Iu uiabuta, (oottos.)
I ouo Pair blippara,
I-oo t-alrabouka,
VSHl lloapllalUapa,
lMBj Hand LltUia,
iu M or Uia and Paatlai,
auu la.atrB,
l lat nf atatllaal Haoka aad raladaallaaaeia artlolaa
f Uadloal and Uoaplidl,Prpitr
larraa vaao 10 uuvarsmaai luoo.oaijj twaotr oa
pr ooot. dopoalt raiolrad at Urai of aala, to bo lor
lattad 1 porobaaaaar not paid fur an 1 ram'.r.d wl h
,q Dvauarv. Wtn'iF i dbaa.u,
tuisiD ana nraicii nuniirp
Awlataot Mtdloal rorvafor
ClLltOr UNH1-RVIOKABLK AN IMA 1 Jt AND
O gUAUTRKMAHIKKit PUUPhUTY
UriKJatcir TUB lt.(MTQrjaBTBkMaTBa,J
toaT LbUVIKWumtm. bUnaa.
Kai.Ld.mhar BH. lam.
Will b aotd Bl thl dpot,r bubil aoatioa, onrn-
moB.inf atlVooiooka in , v ttUMa.hU AT. lha mu
dajr of UoU bar Ml, and oallaalB from cr to dar
BntilihBboJloiuuld
111 ra.
I Molaa.
ifU A ror War. or. a.
lUaria.
14 V'MalHrafM.
1M) llnllaia.
I Amomatlo Holitlra; Maohlo.
A lai fa lot of bo rap Iron and othnr uiaarloabl
atoiae, oomurlalaa parnlturo, lool, Mb obi nary,
V.a;aollmbrB,CBBiB and HwaLa, I auilaa, Baoka,
Ao.Aa. .
1 moia caan la Ualtad Statr aarranor
Tha hofaaaad mula will b aold alnglr oliivr rtl
alaa Id I ta la aiill t arahaaara.
Dr ordar ol lb DriaiUsaol Oomtnandar,
il (.IIANbLFR
jiapot Qua ni maat ar
ULRNMENT SALK
Orrirat op tub Dipot QcTrBMtTiB,
nan anuai 1, i aaa, aui
ThaBdiaiand will aall by publ
ban Amio1 hlixit, AutuairJ Ifl. f
r.au win aaii vi-iiUPi'a ibsiwa, Him
iu m Uatvbsr Al, ti, allh Aiur
fafn PUaa-baa AoluuLd. Taiaa
tVM Armi Blaahaia, wool
taUl Hlaskoia and I oocbua, tolb.r
175 Hraai Ooaia.
IlO Irowaara
au Uaralrr Jackal.
Alao, a lot of eotidomoad quaiUrma.Uia' aloraa.
Camp rqnlpa. Au.
A oapiai lla. of tb anlel alll b f irol.bod
rilitin a 11(11 1 fulli in tit lltla nBit a.
, aniia uhu iq rviutura, iuuub. i ai Ltrvorif
ruuat ba aid fur and iami.vd on ibi
d on iba dar of
NJAMIN U U
ala
Bl
al
M)VKUhMKM SALK
OHriNaitrB On kk. Warn trraTMiniT I
WaaatauiUkt, D I) , Anau.1 li, I.7J I
Br dlrlluB of tba Saoraiarf of War lb old Unl ad
Btalaa Ara.tal alia at AuaaaU.Ua., wlib tba bmkl
Inc. aod uihoblnorr of tba Aogoata Poadar Work'
tbaronci.will baaold Bt poblloauoUon.on tboiroonda,
oaTHUhPDAV.Uatobar Jl IHlf al lAoolocb mj.
A raUr (Ivtoa; datallad iBluruiailoa aa to aatoot
ofproparty laiuit, Aa.aaa La proourd at Iblaolllo,
or Ifitm oottioiaodiai oltoar, Imiuu AranaLUoa
lla. A B DVKK,
aall I Cbi.ffOrdB.aca,U.b Arm;
Medical.
ON MARRIAGE.
HAPPY RKUKP rj)R YUUNO MPR PROM
tha atfaeu of rrora and Abnaa lo aariy (if um9
Iwod raaiorad Imuadimeaia to Marrlai ranwrad
If aw mat hod of Iraatmaai. Ham ..il .....n.
ramadlaa. Book aad Ulraari aool ir, la aoaJad
UK. JUUlHrlTUf,
oriu
niLTIMOUE MMJK nORPITAL,
. IIRIra t Hawib Pradcrick atraat
V.OBB bldl AA.tAdkfll.. .HAlLufil ,Kawaa, I, .anllaT.
KoropaBad iba Ura, la tbl ooaaur, rli BnaianrL
ortaJatporHlr Bnd0etoal romadr la tb world fat
BlllUXAbK& UP IMPKIIDItMUif,
a uuhk waHHAniHii in rwu DA in.
v mv Btmmm vw AMnwvmf wtwwwwm, flUdVUb.
ft tb KJdara ar Uladdoi tarblaatary lilaoaaraaa,
Uipot4aoyIU)ratlMlUr Rarvoa.aaaa, UrMpia,
IdBjiBTiar, UwKplrlta,UoTjfBrtdjw of Idoaa, Paltrit too
f tb llaart, TimJdilr, TrwaDUn, IMmoaat of BLht
arUlddlnaaa, Dl of th Hdv,, Throat, ffo of
Bkla, Afoatioaa at in l-t.ar, Unit. Utaob f
Bowala tboaatorr1blarlaor-lr ariatDafroai tba Kolt-
tary uami at ouai7BBZ ad aolliarr DtaaUaa
iHuiauiMrTwuaiuiM u aoaiot Brian lo
bop otaallolpaUooa, iadarlac MafTtM, A ,!
paaafbla,
TOfJR(l HU
ha bBvolafarad Uaraato. p k4rrtala pratlla
" " wmwb huh uhii ,rod)wauv iaatai rraw
11 dKMBDaBACBAa. a at Bellini. ta Ifuli.l hlal,.u
aJfatl'iadt,aaawbenwlap and If not ard randan
arrtadT impoaalMa, Bad daatrari both nlad aad bodj
-ohoald Bpplr iraaiadUtolr
. Wbat a pftr tba a roaa aiaa,thbopa of btaana
, tb prtd wf bla paraau, aooold ba aaaUhad froat
all aroarjia and Miomiddiu t ura km uU
Vf daalatla. ftora loa palU i eatar. aad
dataiai la a rUl aor hahlt.
iHHiatia
MairMParwMa,af Taoria Ma ooftoaipUUot'ttar.
rtaaajbolBa awara af phraUaJ aaaknaa,iloao Pro
araaur Pawar lapotn Rarvoaa JrtottdUrfntf
raipiidiuoBj.vrraa'iia noaaaooa, fira DabUltr.at
Bar othr dUqaailflaBlioa aua6L)i rUrd.
aWH latlor raaairad aruoaa poatpM aad ouLaiav
bf B atamp lo ba aaad aa tba rr. Ptranaa wrUla
afaoaldatotd B, aad aaad a portioa f adt artlaora.)
Rff UURbEMRIlT 0? TUB PRESA,
.TbBBartdVBaaBB4rdatUlaaataJ)Uabaiatwihbi
Kii'?!!! " V,l"B.,rPl, laaportaai ttartMal
OparaUoea porfo-nod ibp Ir Jobaatoa, arltaoaaad ba
tba ,rponTof tba "Boo,- aad naaj otbar oaora,
paJbU,bldahla ataudio aa a naUaau of abaraa.
kndraapoaalbilltr, la a oaffloiaal (aMBal u ta
OPPME.T-UUTII FRRIIRHIUK T
. I'-' . llalllaaar), M
Steamship Lines.
btfj II 1! U L' IaH
FOR ROTtrOLK ARD
If D BOSTON aaaaBamBBwawa.
and afar Mondai
Ml ADYOrTIlK
:f:t
DAY,
lallad
MtsldUk tn.ll-will ldM.dB bd. i PArlitr.
at f foot of
Hlilh at raat, MUN DAY aod TllUrlHl
MP B ,
r fVuR.
rBl
.ddi Adirt itd.ll.div lrldih rdBll t.
Hranari llakat UtSao at Kaoa'a rioraaaUffla. BO-
BOT 01 rOBOir'rania tbiiiib man aiiiia umi.
iviiHai uiiiuai i. aorai a(a,
al PUBl'a.lor,aor HMoamb it, aad W Y an
Hf
BaBVUUAJiIH lOJIItm
tur aiKAAUUlr-Bj
WAsninaTun ard riw york.
UnaiUrtb.n.t.amblpaK.O KRIUUT.JOni
Uinrriii win di i m,
kbY rarntar WRKKLY TRIPS BF- rjhTCaEaal
Uttta, r aanit'li'I. Boa unuiuiRiuniii
104 tow. lamnrn iunainraii"ri'ri miir.
aarHlTtinilATaLn ra IavatHrOIUiKTUWii
rrr rtiUAY,tl a. tm. oa A.ut.jknuuim. ta
or ai ii ra
loll tf l raaWaat.
IUU l.lVKlttOI. AKU u3a.BTHTIItn.
DUAH URR OP HAIL RTRAPlBBf 9 A 1X11 O
a HUB n rr ubbjjb.
frraBT
BATUUDATAndalToraaUTURADAYI, ,
mrmmmm rtOBCt BOIQ W Baa iron onKi
rtbASZwtraUiidaadlaUooUaool. rorfaUla.
oBw&aaKilZSrtrmatbtaapalrta .
.OUN U UALM,
Aaant, 15 flroaJwir,RT.,of
MDJDLRIUM UO,
Ulf tf Bank ara. Waanlnrtrra.
Proposals.
ikT tlllKiritU HAklUlK. N V
UaiTiD HTATca KNunavBUrru.S.l
AlMY Bpildinu, Hocbtdn aBDUBttBK ara, (
niwioFi np. au ivr.
boob c f Uoiobar w, ItTl
PROPOSALS IOR DRRDOno
UinriD STaTt ttwontiiB Omci ,
ABUT BtnXMJta.HocaTO DUBamB aTt,,
Nkw Yms.liopi.iu, IS I )
Baatad orooeaala far dradalna lb bar at BatWllI.
oa I ba faaaalo rtrrr, N J , wi.l ba rolrd asUI boob
or vratooor av, in a.
tor la
ooll
Tiir MIKHIHMIPPI. MfsHOUIlI AND 1H
nanBAB dVivmiva. ..
Kiomui'inrrKl.U R AbmtI
linPm av bit litria Ban . that. I. lull. I
Fului uruimaIa In rlnnllflKi. will ha ronalrad at
tblanOM aatiilj o a look aa , K..ibW li I all for
bulidloa: aad dollraiiaa- at lb mouib of tb Ohio
rlrar, tb ball aod a portioa of tb appor work of aa
Iroa BaatT boa, 171 tootl o aad 3 faat wld. A p.
proilmat w bt of Iroa roqolrfd U (oaa.
Por lalormatloa apoa tbo aabjMt a.p'r to tb aa.
d.,.i..d. .. i. .. y"K1T1,otnB-
ixll LI.al.Col Cofp..lKn.lnr.. U B. A
diMAUTiruMAMi RMM 1MKJK BT WILLI rr 3
ruifll Hai'n.nB" luna,
UUaBTKBHAaTBBBOvriCB.U R AlJlT )
UOaKBUBtf.BBD UGlaTOailTBka
MEW Voib CUT, Bapt. IT, irt. )
Raalad propoaala, la do pi loa to, with a oopr of Ibla
drartlamat atuobod, ara larltad aad will ba r
oolrod at tbla offloa ootil llu.Uetobor II. lira, for
tbrpalroftboUartrmBatra Dok Bt WUloU
roioi, now ora, oanw
PlaaaaBdapooLtioatioBBiBBr baiaoa atulaofBea
Pajmt oa oomplaUoo of work, wblob maat b
wlrbla tblrtr (0) dara aftar riaootlo of eoalraot.
UoBtraoi maat bo aatarad tato wltb bood.wllb two
(1) aoraUr lo ooaqoartar ihoBmooolof tbocontraot
witbla aaa (II daia altar to aooaptaaoa of tba pro
poaai, aaa a loaraatr ta in. o"il
u. n naTt.iiKf.uxR.
oil
Major aad QgartormaaUr 0 B. Armr
TaOTIOR TO OONTRAOTORS.
IMPROVEMENT OP THE OUACHITA R1VKR
I ABMTI
;.dt uiuiiLnu, r
Paalad Proooaal. Ia daolleaia will bo raoolvad at
tbla omoo until II o'vlork, ra., Navatahor 11, la I, for
tba daUrarrot aboai Ivjmu (thlrtf t hwaaod Hlaaar
foot of BtiKMO tlmbor, trtlp)lr Kail, aad a boat
UIJIUO (two bandrod aad twaotr Ibooaaod) f aat, board
moaaura, of two and ibroa lacb plank, at or aaar
ab of th followlBf aaniad ptlnta oa tba Oaaoblta
"'''T" IIOCKROW.
JAUK'S I8LANO ARD
BUvlTAlU MIOAlJl
SpoTlflcaUooB and all BMaaaarr lofnrmaUoa will b
1 ropoaala maat ba mada apoa blank lorra lo t ob
tain! at tbia oSo t nooa 01 bora will bo onnaldorod.
1 U rum i iaarra 10 r aor or an mo.
aaTO
I. a. A
KOPUAIJI FOR biWKimn IN DUXBURY
11AHBUR, MAKSAUIIUKKT1K
U H PKOIllBBB'aOrTICB.I
POBTXaBU, MB,Kpl. 17, Is". I
Pttnnuli mill ha .dtfaivail at Ihla aBiisa nntll 10
o'clock, a. ra,, on MONDAY, tbo Shib dar of Ua lobar
nan.for aboot 9U.UUU ovbla tarda of draJlojiB lb
Hoith UhaBl ol boibnrr Ii arbor
I'araooa OMiriBp to uaa piopoaaia ror tnio wnra
araraqaaalod toapplrtotb andar.iaoa-1 atblaolBoo
la Morton Bloek,tJoDKr.a atroot, Portlaad, Ma, or
at No. BolUntb aUaat, ftoatoa, Maaa., fur apoolO
ttooa aid furtbar iBforuaUoa ooaooraiB: lb aam.
UKU THOM,
L OoLof EBAiara, Brt Brlc Ua.U B A
UHOPUSALU POR MAfKUlALS.Aa
urricibcriBiKTBiaDirTT ohjobhtbci-tiob j i
U H UoaiOM uovaa, Ao..
teio 00, 1 let. 10 lir .
RaaJad propoaala will b raoalrad at tbla oft. antll
II m , of tb nib dar of Oo lobar, for fnralahlBf tb
malarial bb1 eoaatraailaa' a laoco BBd atdooalbi
aronad tba (Jul lad btalaa Oovomraaat blook.boaad d
br Darbora. Clark, Adam and Jackaon awoaia.la
Bcootdaao witb tbi pooifloBiloai to b Bt tola
Allpropoaalamnilb mad 00 th prlotad form f o
b.blalaadt tbla olUoo, and maat b aooumpanlad
br apoaalbood la Uia aam of tliuu, Ibat tb hid Ur
will aooept and par form, tb vmwmI If aoaidadto
blm Ibariaht lorriaot aor or all Mda la raarvd
Parmcau will b mad oa Ihooomplalloa of lb work,
d It areaptaooo br tb HoparlnlandaoU
Propoaala ranat ba aolod In a oaalad oTtop.
Indorard "Propoaala for Uoattrnatloa kr,aMaad
addroaaodlo J UANKlN
ocli baporiataadant QorarBrntat Uuud ac
PROPOSALS FOR DIMRfNION fiTONK RF
UHIHKD IN TUP UONMIRUUTIO! OP
TUK M-W UOVKltNMBNT BUILD1RU Al
Da LA'U l1, aiu
Orriot ur HuriBTnuio A net. trier i
TaBiaoBV l)paMHHT, (
WaiinnOTUK, bapt. kl, lira )
Raalad nrenoaala will ba raorlrad al Ihla otnaa anUI
lira of tuaHb arof U lobar, la;i for foralahliii
aaa otii,nn( lima h'.bi ioapropn.n uerara
moat bqildlodj t hi. loala, Mo., all iba IMmaoaloa
bio roqut'od for th aaiorlor of (bo bolidlo
1 n .Praia 01 aiona irom wnion a eaioouoa win a
Brad will b old oo ad to Uraolia-. Mai blr at d baad
too, and tb qlitl aapaataJlf Inalavod atoa will
b aatlormllr ol color aad tailor dmablltlj aad lb
apaottr for worbla nadar tba oblaal or Iiiubii
' Aaampl bloob ltillili taonoa ahowlag oa ob
foa a diB.ranl kind of oulttoa, aud oa oa lb oata
ral fractnroof lb aiona, maat baaubaUllod wltb aaa a
(id
No atoa that ba aot baaa taalad br bo'oaI aaa a
tromwblib It la piocurod nm.lba f ailj opoaod aod
eapabltf faro thlnt lliqqaJtr and q lanilis dal4
Alanut AbjjUI oublo facLlnorasr Una. will ha ra.
qwran luticiuti Braraaaoi id aionoaoaoi
maat will bainada, allowiua an additloa ol obo locb
to aaeb oil fao.oa raa toaad ruarbla .ttk, aud, of
ooo-h.lf lacb lo aaeb out (ao of aandaioo
11 id dara will .lat bow soon tbr oaa commaara
daliraiiof lb atoo. and t" amount por wk Ibar
oaa dalliar I Dor will alao aiat 11 araraaal
mailmnni alia of tb iioai that can ba obulnad
Iron ib.lrqiarrr
No bl I. wul b t aool ral aieapl from th ownr or
Uaa. of tb qoarrtaa f root abub in umi la pro.
mud la tia IuntLaha.1 an I a Darlllt.ala fn.n. Ih.11
oordorof Ihooounir Iu wblgb Iba qnarrr 1 alloalad.
Ibat lbblddriaib woar or la of in quarry.
All proooaala mail ba mada oa Bad la fall aeoord
boco wl b tbo prlotad furota, to b obtalnod oo appll
oal Ion at thlaolboo, or frum Iba bopttatudal, Mr
IbomaaWalab Mi, loala Mo Bad run at ba Mni
pauiad bt panal liomt In iba aum of Bflr tbonat.0.1
.T--r ' ' -- . ---- 1 , "V" td v?
1 tdtd piva aivotd
loaiaq iioui
ullila I.Aaa n
quart r to tb tiwvarnioant a aaonriu for tba fli
parformaoeaof Iba eon tt aot, th le ia laaardwi
booo ibafallaraof tbo ooot raotor Utajruplf wltb tba
taroiauf tb oootraot. HaU laaa 10 autouiii th
Uor.ramaat lo Uk full puoaaaaloa 10a q tarrr.
1 a 1 Ti a'ouB ui ui BAiauaou r
par
or U
Propoaala muat t laolo ad la a a.tld aorakin,
Indoraad "Propoaal. for Dlmaaaloa Moo a for tba
Bw Uorarauaat buUdlBA, bt. LouU, MIobooH" aad
aaaaan aw a D ailiril,
Md7 StiunUU Aioiuuct.
Railroads.
DirOTOnKBItRdlXTIlAIIDBhTBIirTH
I nnal Iralna riir il.i.inliii !& ui.ti. . ta
,Ila.m,l aO.tdb,-np .-.. ..,
looal tralaa from A aodn arrlr fallowi U.
tU IH9uB.m.lS5,1S&,t4tp wm,9UVWW "
TjoH.rkdtbaaooBwelwluiUrlaMWBch
UftdMi aod Uhlo rail road .
tlUANTIUO aooom modal io taatwa Waabinctoa
?l40a.Bf daHr, oiodrpt rtnadar
Urir.ArWJUIU'.MB KA1 HMH.VIA HrObmoad,
Irato Waabloctoa HiJu p ndailr. ttaapt Baa
iDroaiBuakta ta aU ivtlatt ftootb Bad BootEBjpat
lor tl at tbcoiBe ooroorHltlb aad Paonarfrtbl
aBD, wbr padiafr eaa I oar oroVr for
BiaaciohBhld at all boula aad romdvooaw
tbronab to dtlaito
lrU K. YOUlO,OaBaralPaaafnarAtat.
TjAl.TIMoni. AMJOTOllAC 11 A I I
DEPOT CORRKR RIXTII ARD B BTHCKTH
NOKlUVYKbT.
inaini ifavp IOR
?" RlaaarB Alpraaa,
I tl a, fa , BaJUraot Mall,
1-0 a. m, Waatara Pi
Sraaa, daft, iopt Sa
ard
44 a m Mali, daJlr.
oapt Hoadar,
u a. m Wura Ki
proaa daJlr
lAlp m.PaclSaKnnaaa,
10 U a. m . WaoUra Pi
pr, dailr, aiaapt Baa
1 U p. m , Raltlnor A-
oowwoaauoa, aalir. i
0Dt ItBBll..
,-', --w, navuB,
Ipm OiooiaaaUPtpr,
boadir
T U p ra , Waatora Zl
praaa, dailr
T "F
on, aatip
Trala Uarlot Waahla..Ti 1Z V'rZ ToTl U p
m auaaaot at Howl wnfe rralaa for MarlMr , laanna
Bowl ai 44 a. aa. and Jkj a ra. Brrtrlaa at Mart
bora' at lo u a. aadtajpTa. "," M WI"
Tralaa arrlrlog at Waablotoa lltllLn and If
P ooaaaet at Bowlo wltb traloa laarlna Marlboro'
raaaoecwra loartaa dial ardor st Tlobot Offlaa,
awtbwoat aorwor twiU otrooi aad Poaaatlraalaarw.
aa. oaa bara tbolr bsaa lld for aaifaboobad at
hoUl aad raaldaao to all polo La North b4 WaaU
proaabtiektaUUIaclaaBU Uolambaa, ladlaaapoU.
LoaVartiJo 81. Loot a. Haw Url-aaa. f hlaa Uraabi;
Aodotbwwa. PUUKrUl ""&En
m t -VffU RI"'hBdPonr1oUBToaa.
K. T puR 4 HR V, UaraJ Ho porta taod oaf.
KB YOUNU,UoorBlPawAMl:
VA5UJ,,0JON ARD OHIO HAILROAn
tralaa dailr (aioopi faada.) Itwtti Ala taod rta as I
llamlitoa, Loaro AtaadrUtl a. at. aad 4 lup.
m t paaUalarflUUh.m aad f Ai p m , aad ar.
V- llwilwjB) at II am anA p. m" ra
llarautoa illbl audi Air. aa. i paaa LooabarC
VA Mt ?t ii "' "d "" AJBaArta M
a " a. m aaa a ju p ra.
Tbo J 41 a. ra. tram from A I. rami ria i .10 Mn.
?' ""' ooBBaol at liahtfltoa wilb
Korao-a dailr lla of Uoaaba f f ParrlU,8aloh
t7lrtUi. a1??.11." Md W'hatr, Alio, with
aiaofH.ll nAYKRKK.Pr.lbtBd TloBwaAawar-
at AUxaodrla,wlllafotwardad M far aa Haattltow
fro al abarBro, otbar laaa oor raaalar tantT ratoa.
UunmiiaUoa Wakata, tbra aaata par mil.
AaoaaJ Ukta, .ttJ. , K. U, 11 AVkRER,
mU-U UarBl TlckMAcaaL
jJALTUaUBB AMD OUIO BAILBOAD
Tnhu Mmh WAd fimtlTON .ml BALTIHOR.
JfTAAUTOAauTllWIOT.miifn.
. BOB BALTIMOBB.
Lwn d0,(iMp) luli,M I IS. tt, I 00,1 U
. M BOB WAY BTATIOM
UH riUSmrAL WAT BTATIOBB.
B)MlMd.rd.BtnlU.,U.r.l.AB.uwU.J.a.tJM
tu. I. udj tl. a.a.Mpt Ui.1 Ib.IwVTak
, . . ,. ro A.HATOLIB.
LNN Itllllui,. iillji,,., Iffftlu
il..tuiM.l.u., '''' ""
OB ItnOAT.
BOU DALTlMUftm
. . ob W AV. r ATlTmS. " "
LMT, M AM ., p. td dg ... V - m
.ta.'i,2dTiN?'"''"a'-,J-'-"
" nataraaf. a a ia, B B , BBd T II p Bl
uioiaoiM'iMi aaaT " p , ti r. toaaaaBliia ai
Ralar atdUioa with tralaa froraBaiUmort taTwwLV
lraanbaja, piuaborr. A "mlu-irt Wl
Mlr. . at lav p. wi . BmaaotladraKTu.
wtut atraatarw aad Wlaaboatar aaoidada.
. TbfwtbMktoUjaWartaab
a ba bad Bl Iba Waab
lortoa Hltilrow TlaaM IrM. iaIi . i ..Tri "
. Pa Now Torfe,PtUadalrtUBBd Boatoo. a.Tro
uaaoBOatof-mrabLt-a" J L. WlLiWNr
LRWU(Ommriwi'ltt
QEJB, K.UUNraV,UarJ Aaant,
TraiLAs:L,r5jAriss"I,,'v,sffi:10"
awrwBaafoUowa,aia, RX.
FOR NKW YORBa4thMlbaffar, BLB
Laara dallf (uap adla)a w B.Ur7J
,", PORPHfLADlXPntA.
taJTm (MMpl b."A.,lir,iB
- , OR PTJRDAY.
Lar for Ntw York at M p. au aad PbilaaJpbU
Blaoptac aar fo Row York aa I SO p. m. train ahr,
Throacb Uolau to PblUdolpbla, NowYork or
Bton, aa b bad at tb SiaUa Ufa al ail koVriaf
BooBaJUauraBBd Ohio Pillmii ilr.iU.amaulfai
ssfrr -"-- "-jfrsitsar1
? . xiw c ...at. .t..o.
1872 rimT5:iAoDT. 1872
TO TUX nUKTUWJDtT SOUTH. AND BOUTU
Oa aad aftar Jbb lo, Irt, trilai wtll lrMfoOo.
"ratSntcr-Tprw
baBtVad BUUa aarad ta WarMntal Oaavin
. Uaafdallrwwrt11'' ""Pl "" "tl
Ttabto b tbla roaia aaa b ntaamrJ at u...
aoraor of Hlitb otrool ana Pan oar I r aoi araaaa, Mda
Paaaaaa- Braaartaa Uab ato at th la a.a.
' " ? "a lor ruuoara.
uoraar tuxu at, and Pana. araaa
IBB,
JD B. YOfJRn. Oaa.rai FaajailAw? AitX
d-l Balunaor. 1
pPUILADEI PHIA, WILMIifflTnif AND BAL
1 TIM OK ft RAILROAD
OommoaclBB- MONDAY, Jaa i, in. P,n.Tr
TralBwUI Ur Pra.daa btraol UpM, BauliaoW,
at1? S S!!"1" hT PhlUdf,Ptl " War BUUoaa
PlVjnr frU" for PWUq'",BM "dNowYortal
ltti?rM,TrU fT rbUJ,,bU " Vtm York at
madVVp'rM ' DMI1 "4 l8U"
Kaproaa Train for PblUdalpbl al 1& P U.
Eiproa r a f or Raw York al II P M.
.,., URfYTAIfto
pPorPhlUdlpbUBUA4P M. Por Nw York Bl II
OONNE0TI018.
TJ1A M Trala ma aaata uN..nUii. !...(.
wltn Iraia fur all aiatiooa oa Dalawar failroad aad
at Parry, till for all HuUaat oa Pbiladolpbu Bad Bat
Umor Uanual Railroad "
' 'raiwai l-arrfrlJl for Port DopoalL
I 44 P. M Train at ParrjtUo few all buiMaa ou
PhHad.lt.au Baltlmora Uaatrai KailroTd aad at
Thmiub ttaLaia frtt. tm r.Mub.. .Itw..- . t
daoi btrnt Uoiwt or at TkmUllloa, No, lht Haiti
awoarod aaata la th root! a lag book car aadil" 1
Sf XiHZ" ,B J1'" oar aaa ba prctirwd al
MalUa-a atrooiofflo oiuios tb dar, Uaapoliaa
U ,., BUm.irt.UaloBWalttoM
poor will aall tor, and obook bafaaa-o atprlrat rawl
daooam, thua aroldiDg tba -oiaaioa attondlna tba
aaia at tb dapoL WM. (JHAWIUHO,
uara4 ACal.
(JUE BALTIMORE AND OUIO RAILROAD.
Wbeallogaod Par lara bora;, aa follow:
ta a Ad main wui i
F
p m fbla traia oouaaou for BUaaabars and llarrl
nhhar
lb ABT LIRwtll Uar dailr (oroaptHaBdar)
ttafm.1' "t"l,"Ui "' BalUmor at
IbaST LOUIS EXPRESS will Uar dailr al 1.60
p JH l?K,?i1'J '? IWUwor at k A4 p m
lb VlNUUICa.TKIt AUUUMaitiDATlUN alii
laaraatt Opm rwtornlaa will arrlr at BalUraoia
at IU Aj a. ra dailr pl Sun dar )
Tb KkDKhlUJC AlANjMMUlJATinN will I
Blip m. ralaraiaajwiUBmr al Bal Umor al 2t
a. ra, daili (ioptrtiABdr I
In. ALtlUOiT'n MILLS ACOOMMODA HON
wUllaaraatl Jp m riarolo- will anlr aOU p,
m. dailr (aioapt nuodar )
FOR IIAORRMTOWN
a't?!." " ?' P . rUtnlat alll antra
at laaj a. m udimp m
ia bUUWlNOUEoTER.
BtU WB.Da.aadl-t4 m
.fukVrederiok
V2wrt ttttf rA1 rrm,ta wtu m "
tl"d.'...W.",i'',rt --..
bKUM WASUI10T01
1 TrfHrz its jv a "--"
r"a ru lODUnu, Til UOIIILUTTUI FOUTt,
' Baltlmora at -ta p. m. i.turtUAt wUI arrlr
At IA p. Dm.
FOR ANNAPOLIS
Loara BalUmoro at t a. m and 4 U p to., laat
WaahiBftoa al a a. m and 4 Iu p ra
b.UNDaY IRAlId, WABIiIMlruV DIVISION
I ilMd iB""0' l ' l-0'd B.IO..BBd
taara Maabustoa at B. m. aad a, I 40,1 45, and
iiaaai8CaDporcnaa4tinoac,Na liSWat
bo Uft for baaiaa-atubooBliad lor aitd wblob will b
ObaokadBtpaMBona'raaldvao.
PorfarlhriBloruiailuu,uakatof rfrr kind. d.
Bpplr at th Tick! UHo, Uamdaa button.
Maatarof fraoa p riaUoo,
L M UOLk,
tlaorai Tiokat Am I
MUUlUkUA IvAiSrUAL RAILROAD
Ob and afUr bUNDAYJaa t ira, traloa bJ
lr baltluior aa follow.
TAoa-m Nlaarararal Kiorta. dallf (aiopt Saa
dal)
UB,n-ai.
) tor Nl cm ral aad Uuflaio.
lail.rlAl UlAaiil rtunn.av i ru. IndWi
aad Nortb tu Buffalo and Maaara ralla.
1) 40p m
Ifrla
10 HO p, m Wlrn Ripr dallf for th W U
I Al p. m Por iba W..i.
TRAINH IORHKSTKRN MARYLAND ROAD at
Ju a. m aod I Jki p m.
DBiir, apa
Aoaimod.
"T'.T- MaaoMOO IM'l
,." ioapi Saadar,
11 J rdiB,rf.i1r, at flqa
TRAINS OK UETTYSUURO al Ii a u. and
l Ii A) ard
allJUa.m aadli 1 p. m
FOR HAUlllb
lUUIbbUlUJ dailr Usoapt buaJirrJI,
P. m,
.i.r011 0ilfV,,c"'1 SBndara) 1 M aa
l-UR PA
II U a, ru aud I bj n. ra
FOR COOK rTYbVIl LK at II iu a
PROU TUB WKht AVD ftUKIU-i && 7 jo,
.. , " "4 1 U.iAuandllA tx.ni
IIARRlbUUIUl Ai&iMMUDATlUNlu n.
rABBTuM aJhh.MIUUa1IO!I Ua , iai p.
TZL ..k.u w W rt'" Bortb ..d w. ,) .i
Jr "uikj.Aia.lN..tMuLU.l.iti!i.'
cu

xml | txt