OCR Interpretation


Randolph journal. [volume] (Winchester, Indiana) 1862-1862, August 22, 1862, Image 3

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86058542/1862-08-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 51

r
JL I AXDOLP I C TO U U IT ifV X .
CTOCERICS AND PROVISIONS.
DR. ROBACK'S
STOMACH
BITTERS
AUE Nor
TO BE EXCELLED
R. McOONNELL,
t ..
STOM.idHIO
! i
U
Vhcx- ', :-ci!?r.ii Lie it Is? ; r. ...r... . . Y. i:
... , , 'pi-. A. M,r- Tili:! !) TJJOI sji
r -, . I . . . r, !.; i '" i ,;. i ' "
r- 1 II ! . ' ! I, F . .!.r.:' " r..:,.r . ' ti
th- Ii.? . in :,m . V'.1 ' ' . : !
.! !' : . -; j: i. I. . ........,...
M' r: , ! -t 'i' I ! ,i- . . - . r;
i i ,!..: u a- . , ,v ' -! ' " ' ' ' : " 1 '- f '
r :i' " ' ' " ' ' t,:" 1 " V. :r, . . : . r A .
! "... ' ; ::: ! W' .' . . ...
4 ''!.;!. 1 - . ' I h . , i ..' . .
-.; : i i ,
c " . " ! - - ' ' '. , : . ... r -i
M ri ;, - .! ;" , v ' :
;:. i , . . : .: ! I -:i , - :o . ., , , , ,
i it-' . " - ! I : '':) - ' ': . A ' - ...:! !.i . '
u . !. - : , , i; ,!V. - , . ' ' . . .
I I 1 ' ' l . . V ! i i ! I i - I. , . ,
Ii :c ;: - " . ! ;.-:t:' 'iir: ; - .i i
h ' 't ..-- f ; t : ,;i !,' i t ' '" ' ''
: t;: . : . r ;!. i-:. , ... . . ,r.
f .'.;!r .. ''. '!';. !'!; . I! , '
r 1 I . ' . . . i . . ' V ' ; 4 f . !
to t;; !i i! . -: - .. k-.. . -
'! 1: 7 . ' ;i n ::t u- '. c . . . . v : .- 5
' , r- ; .-. r "-.;, . . . . J
srvk ' " V t .,v-"v . : . . - t-y V -:
V -
r.'.
.1 -
w . 1
IM)
7
.- V
fir.; i ;
c: ;
. :.s if
M.t ti '
J i: - v
.Morr-v. !
flifJVf li -
, !! :, .-lit "!'t!i tt
or ma
dig:stive cp.ra.M
i v m v v c vv: v o v: u .
Mil. AS j W VCVVX YCVVVVVVOV tY
t f I f. :! r.'.r. 'S':, Hie!, E.p;u,r, -pit'r, Ciinr : Vvc svyAvwv.
L'iour, yl v i u l,:irc!. 2i:s, Unlit r, j w Wvvi .AVvWows vsv'vcs
i.. r j . r iU Zlvrr ri, i :Lv .tili! ! 0 Vv s uvvvV ttovvV
Vvvyc vvv., vn iv Vow
Vvwv c , c v: w wvw viv c v: vc v
vvw vvvVvvAc vuvvvi
VivWviYs, vwvvcv, vN) AvVct
: Li j 'll LV L. j : i 0 ikt. U S alz!) u liolEviOj vw vv vcvxvcvVwvV uvv
W i . i , t r , A . '.' ! '
):.- I.: . ....
'.' u ':;!, wlii h l.r
! ! i . : -;
i .. . . :
StOV3 ; . I 0
!; i'i'..'i!f
O - rl rP ill "h n II ! vvxvvo v vvvVvV'vvwvS
vavyv: wcvvv;vvvv: vvv,
ir .
ii
I . i .?. ii hi i i i i . i . . 1 1 i.i i
U "rl!) i! rv; . it u Ii l.c mm ii , , , , , i ;
u. u.i i lpt1 .u -t I . . i ' II i I O.ji f
tint it r-.u'.i i:.t !i !':; his s.;.., ,...,.,, . ix,..,-
'MM.'iasiiiit 'i' ! il tl." ( ".niijii m s. -ti :i( :-,; 1 1 C .!. .Si?-f;!it. i
in win !. .'v: v sti-p uh in- to , h' h- i-.i :i t.l Iii l.i-,
i.. .... i ..,..,1 : i -5 x t ii h n :n . ' I; i
jri.l - 1 i i l I ' ' H-T-( -r'l
-vX V , ' i .7 lVJJ
or v ' :. "iiV. Ii ' r.iit
i
i I . I (riii.l sa- .-tit.i It i
it ft ill '!i.t) t l':i i V our to
fiyu. !:-r.'ü-r xv ho hn , r ,?n,t. j4.. ,v t ri , v ti ... , t :i
v,t ;? o: r poor tirri : wl: tr i . u:. II xxV,.! no-
1 t f-r xr:-v ! t -r-: vi f-v coiil-S ' -"v t r a : :' :i x x If. 1 1.
; i " ..aj....; - - ! o.-. in i. - fit u---:t
... :ta Ai. !... ;t i . IM ; .ill J. 1 O 7 f M
tr v xv u! t :i :r it tu-:J in , , , . , j J J
. . . s Ii - to j 1 'ii.- I,! -L ii;. 4 ty ..,,r ,
v'l'.ri t rtiii uic:v ir 5tri- -1.,.t:)i, t.vtl- .,,,.,;, t j:i t!;a'l vvi. -)A-
iSt.o-. wai:: .
It is -!.Hv tK-t the lr;it o:S 1 r I v , lt mar h-u 1 "j-.;-T " '
, ,- ,i , , ..i,,, ; Iii .. i .1 !l o k tifT ... f) ;' i:. N ,v . 'J 1 . 1 - !
. I tin1 r.i l.oi,i-, i ; , i i t.' -lavt f '.i . . ..
wir, th ! ;-, it (,V::,.r-.l L xv,:.i;; (;j ( ... ( in rii;r0!, ltl.l:, c;;;
ft c ... ,. I! i l;o-t - ; itjuir.ni; u:. I 1. .,,.,.'
rr il, i i--' li'i-t I' n r!t:v, '1?;:! i ij n j u.r ht i v ih o j r . . t ' .. v ;r , .
jM)j(j ,,,, i, .(;,,.,.,-, i .o;.t t!. lir-r ! !'-" ' '! f'-" ! ' f :i ; n
...,!.... .. . 1 li ft ,-..r 1 ' " V 1 "
sliouul ! '"' ' xvilli t J'1 - pi- i i
r.itin.j oi tic- li'i'.n ol -.-rvit ' n- j
tl.p tro- om it - ! ii hi hi, T.i j I.'."; "Tli.- V :,iko. is.-.t .;i iv rj
tJ.tivul o c it U ilisr rwi. ! t - o ci., n it . ii xx .11 n.-ikr. M ! 3 C '
i i i ' i
j hi.- xv r ji t no 1 . I--, i o
i :r.' . ( it r i I i! I ; t x o k
It;.!,' U() p or f.lt x I I i
Ii I f I. .11 ,-t:t. if
j '. .-1 n .'I o i ." t - iiiT-
A JTO'.'l !.) ;U IIJ I' l.O.V XV'lS ..- Mu.V.l ll . In ill -till 1 ! i.
r.i ; ir.l In- .i M't ll irJ xv Ui
. . WtM I ' TI K. I NT IAN A.
V ; I i M I. . t t ; v t ' V ( t
.' ; : .7.: :z'cr,
j-'. a ..Z
7r': -7- (,': ?.iTÜu int.
. i " . . '
7 ' " r " .'vi
. . 171 ' , -
il : hit '? b ? ?:r Z a 77i i
VVWvV VVV vVvSCVVSWS V VV 'oVVW-
v.vvv vvvvXvvvc.
vvvc evvvvscv yvvyc
vvv vuvcvvvV vovAs VVVv
cvs, vcv wvvvVvC Xwv
ri:
A ' - i i i r r'p i i ' of I
1! ( v V A' ! . v 'I ' I . I I'KM'I II' T. ! f ' I - ;
, i , .. i. t , : . , i, i 'J i i, 1 1 tit , v ill f.; J 1
l . - , 4' ' I i .
i.i tu oi.'i r.
"i-ADA.VS. 1'iiopRifTf
7 U N I T U R .
j vv vc Wvx vvx vx v vwvv vCs vvc w .
V.VVVC VC VXVV WWXXW)
WavA Vj'vW-i.
'V!Vt) -o.j n . ...'. Jjli:;
. I v) I.;
i,i;hi:::Mioi:n i: t vi:si, j vv. WdXmvuVJ
4 ; U M kr er
t i! r
allc t" lit. r-i i . : 1 1 r -Ind. D.iVy
JoiiTii n'.
:
- ; f; : vX lr i'vvvv: vv: vAv wvvw, ttv-
. 9 - - - .
Ic; Tal
SC.'FIO
' iS.
!füJINITU.E & CHAIRS.
t
AIJ STAT. G i: V,
riu:.vx s i;;,oci:,
TilflllfL ft II ll.l .11 .I I . I ill! '
i ."'ri
!) AND SUM vr.ANTlAI.
I Ki'i.tvi. i i .1, iii-i r..i )'u
(' I. It ' I f ' .t.if. I r.
vvwWovvvXc vvvviivV. UxÄ
V vAuVvavlv.
vVvvve. vvyvv vvivvv:vvv
vv vvvvc Ai'vc CYvynyv-
vouu irriu i' pli -il, h : v i r i - r
I it ! i . ii :i i it I i , In!.
(tr'i'ti' ' ..j i ;V .i
1 ''"
I
Jr I.rn ; r .:n: t'i f.::. 1.
do, tor ::Ixm-.1 him to tike s )nx-: i l i',rt l! ls ;i 1 tuni Ir. inV ;
thrn:;. xvi ' A üicaii-lv''"' l" w' 1 ' '".
d)v. Yu- j i i . r .::l?ri U-i u,i h ,s 'i" oa - 11 1 hu :
Cii With th hlJ ' III- ti.ilr'C:.il.C:V.U;!l1) ll-jLV.M't.
srnl :ik 1 xx li ii hau lea hini to sc-j "
lt t a w h.. CCj'W
CrjAVE YARD-
NEW GKAVK YAKi)!
in. . : .1 i . ' I - . . I . i ;,:.. . r v r t. :r. -:i i . I v . ! i.: i o.
...... J - . - - - -J
th,.t .1 i ( I . . 1 1 . 1 1 t ': 1 1 1 iii 1 1 if . t ! ' 'i vi 1 1' ir. f 1 n i i r K! i "i 1 1 -
1111 '.I I.I II I '-I I I in i iii .inu .iJfci'"". .... . j .. wksa.pkiii
Dit'Jrr woultl work i rurr!"
. 9
Sec order icr drailin.
ontr x hoii. xve I v.
Ileal '-Only Oac KiUel!Ä
S ,X i: S .
t a it f. r. .
l u i' ; i r. ii
CHAIRS.
A .N I)
DIM vr;
vvvc c xxVCvvxivs VvvcwvX,
VY VCWUW WvVVVV AV U,
N V v v , c vv. vv
! Vv axv, v vvt
f'r..
rt
t..:.r,.r,. ir . r f.jo.r.. ,CO.Mir: ONE! CoME AM
t I :i jr 'or. I piic r" . i 'it j f ,. , .
.... ...I.. I lU'lI'lll' i -.-.-r-.-... -
.V.AJ 51, ItU.
VTIatkHf,li.a., M.j5 ll. Mil? I
fr I . .... s .
9 ' "' ' 1 ' ' ""rV feu. tt'Juters
(Tri j? v t' '.'I.'iV. cr fis l"ur V
j.vj j .1. I, ri iif, VN,a;iur

xml | txt