OCR Interpretation


Montana farmer-stockman. [volume] (Great Falls, Mont.) 1947-1993, December 15, 1961, Image 5

Image and text provided by Montana Historical Society; Helena, MT

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86075096/1961-12-15/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

.'• -V — — ----.

W 3
^T;
[•JHWWSSWX
- « — yr-^f
-
-r i ~
iiiiipi

r
...
: :
AAA=
i
■gg;
Slvlv
gx
iggg
gig:
:
ii§
iii
«
AS
:AA
: :
g
i
x ;
:gi$gig:
«■
j*
ifeifei
fe
m
WM:
mxm
iiiiii
fefei
¥:¥i
fefeifefefe;
i
Xfefei
M
I
I
w.
II
i
;$X
;■
:
■gi#
iiiii
üfeifeife
Sîlïli
s
i;
iiiiiii
.
igi
AA
gg:
1
i
:j:g:
ggg
AA
i
:
Wi
gggi
i
feife
x
$
gi
i
i-iiiiiii
ggggAg.xgxgxA
gg;
g
gg;
•xAA:
gg:
A*#
ill
X
«
AAA
*1
s
si
iifeife
-
:¥:
iiiii
«
fefefel ; *
ife
¥ÿ
x:
ife
X
:
||
X
X
m
x
ggg
:Ag;
ggg;
1
feife
i
III
:
:i
:■
:
iggg
:AAA=
m
II
AAAAAAAAA
g:g:ggg:
.
SB
fe
fei
■x:X
fexfei;
:
11
M
M
fe
m
fefe
fei
i
. JIB
iliiiiliii..
ifei
III
iiii
vXvMvav:
A?ÿ
Ä
ifei
ifeifefeife
¥
ife;
Sfe
5>
i¥ife
x¥i
gigggggigij
fe
A
fe
i
ifeifei
y'
; : ; x:: ; x;x : x : : ; x;: ; x :
iiiii
ifefe
Iiiii
gg
:■
iiiii
ig||i
g
i
W
g
■iiiii;
M
:
ifefefefefei
iggg;
M
g
:#
A
|ii::Ä:Ä!xS:S:S::Ä:
fefefe;fefefefei ; i : i : i : i¥fe
gggggggggg;AAg: v: ' : ' : ' : '
xgxggggggA
AAA'
XX
A
ggggggggg
: • Aysv.v.v.
ii;feife;fe;feHÜfe
ill
m
im m
gB
Bgfe
iig
il
:SV;
ifefe
1
gi'-i-i
M
xAAAgx
U
i
ig

II
gg
g:
iiiiii:
AA
ig
ig;
•fe
;
i
m
iii
gg
m
gjig
;
gg
•:g:AA;
Hi
iii
fe
I
:i;i
ggg
•x
:
■iv
iPi
fei
ifeifei
m
■ix-'-xX
X
S¥:
¥:¥>
II
::

X
St
A-x
ggggg
i-gg
ill
•i

:gg;
gg
x
iiÜiPife:
: : : ; x
gjig
g:g
:
xiiii-ii'ii'i.................
ggijiggiigigi
liliil
Iiiii
BlfeB
SiB
.
I
X
5
iiiii
x

i
m
ii
iii
feiSSiS
Hi;
:W|:
Xxtx
Vfff:
II
i?
;Î;Â;
11
+
ii
g
it i'SS:
xtisxixtt
:
:gg-i
:
M
:
Iii
;
ii
x
x'x :
gg
i
X
iiiii
x : x
;s
i
iiiii
Bi-itti:
»
iiiiiiiii;i;i;i

i
ii
II
:?
Ii
Äwi-is
ig;
ii

x
X
il
ÜÜ
iiiiii
ipwi«:;®
iiiiiii
■■iiiiii
iiiiiii
■IP
iiiii
: : xg
i
M
igg
g;
gx
,x
iiiii
ii
git
%
iii
X
:j:. : x;:|
gi«
A
:
iggg
x
ill
iis
:
i;i;
I
a -
:-g
: : :
:|gi
: S : A ; :
Iiiii
:
•:::5
XvX
ii
i
mm
•gggg
gg:ig:
X

•ï;-ï
vi

I
Iiiiii
iiiii
feig
is
ifeii
tm
üü
fe
:
gggig;
:
il
ÜÜ
g
x
x
m
Üi
iiiii
::g:. : j:gg:-:g>i
x
ggggg..,..
x : : : :^: : x :
:>x
:•>:
gg:
:*g
m
g:
xA=
ig
X
is
gg
:
,x
xAA
g
üi
g
ggg
ggg
?igg
ÜÜ
||
X
X

IS
X
ig;
II
Ii
ifei
iifes
lifegfeiili
■:
'
:
gi
.ifeÿÿ;..
iiiii
Si
I HI
m
m
SSfei
xtx
iii
XX
Ü
ii
ilil
: : :
•x
ül is
I
:¥:%¥

«
¥:¥:¥:■;
Üigig
1
iSSSSi
:¥:¥;¥:
•XXX
XvX-X
g
A
m
gg
A*
gg
g;g
A
iiiiiii
%
is;
ill

I
1
iii
g:':
g?
aaaaa^
iiiii
II
:¥:>¥¥:¥:
Si
SsifeiSfe.
SSSfeiSSSS
AAAAAAAAAA
'AX;:
.
A
1
ii
: :
g
gg
a;
I Iiiiiii
XxxtfeSxigi
Ii
gg

fe
Iiiiiii
iiiiiii
i
X
ig:
•1
A
gg:
;g : :gg
iggg
ig:
ii?
.
ggg
in
ss
ft
tig
fei
ii
; :
:
¥■■
fe:
ig
1111
Jiiilll
xlxA
gigg
ig:';
ig;
gg
«1
gg;
m
i mm ii
"■ li I
g;
iÂggg
:
g;
ii
ifei:
fei

gg
gg
M
i
gfegiigi
xAAAAAAAAAAg;
AA
gggi
gi
gg
A
ggg
iiiii
gigggiggggggi
X
II
A;:
SP
X
li
:AA
g:gg;g:
g
AAA
M
g
gi;
:AA
x'x
;
gigig
:AgAA
■gg:
m
■:
g
gg
ig:
gg
gig
ii
g
: :
: :A : : : :
I
iiiii
igx
AA
iiiii
: x
i
life
fe
:fe

iüife
t
1
i
ü;i
:
i
:
I
Sfe
ii
SSSSS:
i
Xx
il ill
.life
fegst
fe
ii
sis
iliiiip
iiiii
i
gg
gg:
xtfet
m
mm
XAA
AA : '
g
I
ii
iii
i
:
AAAA
il
IS

Üü;
ss
ifei
fe:
fei
i
...
:¥:¥
ife
x
fei
AA;g
■•A
ïii
ü
■■il

ill
ggg
AA

SSfei
ifei
sfe;
X
;i:
■■
I
i
HI#
fefefe
ig;g
ggggg
:';g;AAAA
felfei:
iifeiiii
life
sss
¥
:
ii
i
-x
fe
iii
ife
ii
life
ill
life
si
isfei
il
ll
. X
II
ii
X
isi
ill
fe
Si
gg
I
ggg;
life
tst
sssssss
i
s
5E=sl
- -:S5
SS»»»»'»
SS
;ggggg
gg;
iggg
r %'
mmm
gig
gggggigg:
II
■ X
SSS5
SS
ggg:
gg:
;•
ggg
gig;
■gig
ig
mm
■■
gi&
gij
[gi;
Iii
igg
ii
m
AAAA
giggg:
ggl
HI
feife
g
AAAAA
fet:- i
gigig:
fe
;AA ; :
: : gggg; :
si. , fi
Sfe
xAx
ggggg:
fe
iii
Sfe
1
«
I I
1
ifei
m* I Ä
Big Farmalls
• ••
In '59, '60, and again in '61, more farmers chose McCormick * Farmall*
460 and 560 tractors than any others in their class
more proof of Farmall performance superiority
your IH dealer for full money-makîng de
tails of the ÎH Early Trader's Bonus plan.
Take features. No other tractors offer as
many time, money, and labor-savers as do
460 and 560 Farmalls. There's famous
There ore hundreds of reasons why Farm
mil 460 and 560 tractors are consistently
first choice of more and more farmers, and
they all add up to the same thing,
tractors for the money.
Take power. Far mall 460 and 560 tractors
give you more than just big power. They
give you exclusive IH Multi-Range Power
all the muscle you need for the big jobs,
plus the ability to handle light loads with
small tractor efficiency. And remember,
Multi-Range power has been proved by
over fifty million hours of field performance.
Torque-Amplifier that increases pull-power
up to 45% on-the-go without stopping,
clutching, or shifting. There's unmatched
Fast-Hitch
H
more
s
y
%
ft*
PARTS amJ ^EftVlCi
full-capacity hydraulic
power, positive-linkage power steering,
completely independent pto, and many,
many others.
• • •
v
■gg*..
>
mm
9.000 dMlofft b*cK*t
by 12 pari« a*pot*
Bo on Early Trader. Get in on the big IH
Shower of Dollars" by dealing now for
your new Farmall 460 or 560 tractor. See
Agj
INTERNATIONAL HARVESTER
«
World's largest manufacturer of farm equipment

xml | txt