OCR Interpretation


The Waxahachie daily light. [volume] (Waxahachie, Tex.) 1894-current, January 14, 1909, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86090369/1909-01-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Ι·»»·» · · · *··»·4····*«
»
*
f *
***· «t«*
»'<»» HA Id I'
rt II· I I* H
Hflit HMv* A
ouhKfo Ta κ κ
«ΜΙ*'. Μη Him
H»»·. MA!,» M
N«>Ht> ftatf-i *<
KOI? #* AI. I M > t*> λ Λ y
Ι»Γ«1 ot, MrMllUn 11.. 1
I#·»
WAN'IKI· \tiui ·.. ili-r
wimM Hint ft·»--! Hit i ι * 1k
»< u M. < OMti; lin ·
lui tlK'l" |'ï*l «l»r» Ht J H**'
•urviin
tA A \ M i A 1 ' 1 r I
It#} \u! 11 \
4. Wiixufim
HTKNiHiltAI'HKl· v ï ι*ι ΙλιΙιι lui'
lit· fiflU'i villi <1 tî Ulvui. ι tlîxeu·
IllUlk lluliuilil »kff
Ι,ΙΙΜ biiilli until I un l utin»! 1·Β
Kliind *11 li lill.l H liluUi r·
lui'r lu tht. uflu't .'H
WAN ) Will l« kltuv liait Ui> lu m
lay I fi «ni tlituii wli«i' aud kuffi>
γοιίι li il T)iuUl|»-OII iftik
l-'OK 111* I Οι ι un H v. i 111 Ili.al:
lia 11 kuIikIjI· fui litilil luiuntln « j<
lu» A(i|ih 1.14 V m. ι i.tr». ' 4tïι
W ΛΝ'ΓΙ'Ίι lu ι Ιι·mi t. ml Jinn yum
l'Iotlii'f MittihturUuii (tiMtrullU'ud
Mu run KuiîIhiL' 116 Culli K> fir. til
l'HUNI II A M, U1KLAN »t tli«·
Dali) l,l«ln uM ■ »'ititi )uu mill
μΠίιύοΐ ilotit uf uii> kind 1m luM
wtuli K4tnnn[iiâd li
KOii h A 1.1'. A l-".nl .·. olid littiitl
tlit tt*. ι lui ϋ«' Ι1 ι MUi 1 Jil«ii yim»
ml n ul A l'u 11 -ill· ω» Ιι ut 4.
Molirot) «tient llni'lji it H-iriut il11
|·"| VI IKIlJ.AIttl lu udwilii will
lui) (uf tlu liully l.ijtln lui κ wliolt
fW V\ >· Imvi initio nil uui Itbt M lui
mr u dullur l<> ijuj'iuk lu *tlv«tiu>
If >uu Imt.- In vtf iriud 11, du »n itinl
nuti Iiuh wall >uu will Im (iltui>ud If
Al. i -tVI H WAN'JKI.1 Tlllrly Uni
Itiid uuiiiuu A luuituy mal.. ι A μίνμ
n»iHun II.al will (ilitttti· )uu Ajijitiil»
tu till 11»»·.! rwvm· buld In 1 lit* 11 1
rlitti > lu luf' Ail i<uii k lu ι win
I A d 1 ! I ' :-i I' IJ HlU Ot li' Vt'UXIi
ilAl'l. In Ίι'*ΐι» I'i
ΓΑ4ΛΊΝ Jlli"B m. μιηρ,ιιιιΐ to Ml
Ιι,ιιι' lu )uur ".iilitir· wiiuii il„y mi
III (lin y nulls' lui IllltlllllK I'M t'llUli
iuk in ι «β ι ut* wi)<! r*i>ttlrlu* ji-iti*»
(hull iiiiifill ailtnllitii .mil r.int.f.n
ι inn In ulwiiyb v. u u ritlittwd J'tiunv
Ilium u u (1 mu If
Vi tiU Ifrlldi 111· >1 U«l' ul II ill·
ÎUItM Oil tilt' llhiUil fill I In
iiiixliiiK Jui· tti, I'.'tiil
Hull rail '.iUni 4l lull» ttOili Un
lilum tu
J WIih1 IK tin: lu· iililiifc, ni II
I I'UVbUJ! I- '!
Ί Tull h'lUiil Ulng. t il II.ι Ijmilm
<iuui«
ii WΙ·«ι 10 Ike '
W11 ϋ ι nu »I) III κ ot ifeili (lilintctr
lltlcvf
4 Jo IliP ttfJiltiItyhff* ot Mil jiliii
I ttrlulluii. l-iiui nl Of I tu»».?
β, lilil Aiijcilm luvu }rl nil it.i,!
t Why did aim mm toi hlui *11
L/ifO UMIi IK« wHi. wliltt tumutn'l to
tw uwUterly Içvol
7 Old «lie Ii4l4>ui) témorl'U Ui |>« |
Uio IjjKtiuujuut at her rivent#: οι» ι
Count ImuuI
« I"' H<iM *,4μΙι* tt*DiU^o'l
'■) f'I'J thu count yoee-niie utijf *il
Mll*hU· I full* θ( rhUHUiurl
1(1 W)i»l >ιυκ>Μΐ«* Mwrltti I (mm |
«t#l*Un* tinι cyuut In lb» 4uft) 1
) I tSililêln UupiUu'k «flWio1> (or !
ηΐβ foster wothor
I 2 Itami it" H W*y Uum>. iluulA
Iwrl
til Wh*l Ukuuutm III llUetttlvi*
Ao w*. Oud It) Au<«ii»? Ίο Mu.nrtool
I 4 Arti you la »ymp*.tby all itout
wltji (jtmuorH
III Wiiiti ilv to g Hit
el IVlif.ibl Willi!?
16 Mouliou */«<» jiHiiittUi llhm 1>I
the oyuru
17 Wiiil ill « lilt) UHJ*I tllnlllm
»lr* trout tbu ομ r*i
bar»'» *n't t'Utl*Hii* I1!·ton
»w /t»r Hu«4#x it4i*fui*iu,
Juu f71 h il % o'< Uni ni Centrai
PtmhyUtrlMH chuftb
How Ui kotiy lib" youna irom il '
i« jfc (ii Oi«i Mainly hcltool, J
li llurrlUK
Oin»u vulyfiimry, htlum Hyuu
How lu Êturi/ ί b» toit h day H· JuMtl
iMtWb, Ut» U U l iitSAii
Huuu HmUodM Qimrift
Unmtiι hud l'hHèlhiit ldr*ln, Q.
h WJhii
Violin nolo, Urn W <> ll'-uly
The piiMb: he* * wréktl inyluutoD
to tltaui Ihl* vimdlug
ί Ο» ι ft ι π> ί Μ ' ft
»»Μ"ί Or#·" *
Ι* t*
··#*
!
«f<Mf » ' «t i r> · li î ι ■
l$n ttNtU - ' · ' ♦ > « r- m ftivl
A
■ilf «I * *<1 ■ 'îfrrhu t|«. u-,u
!**> ■:·' V
'ν I» · ' · ? \ |
H»rr« *««*· m ! < t. et! tfi
|»ï#1 -Mis It t I» « t- f . : « , I f, «
Hn^i ι ' - ■ ι ·■■ · Hf°< 1 ·
ΜΗ' ι *ht j|f< »f -H KÛ'1 Π
►ruhlfr f t II» . i I»
» · » # « fî ' fc· fgf*ttflg §W
•fl· » W< M i
la * *t«*» #*#*-♦ *ht
*.#v 1 f ί .··#; ί κ
·- $#JH **W »Jf ·"·»«'■'* « I 4 '
< »**«n lïlHl· îiift I »fM *1
Οι»- !*>«I r
ifMUt ·♦·■? «if t
H)),- Λ IV'
Hand L«>*
».
$Dwt<M !·»«'
fttlH «hoi, WrtU'l f« M «i
m s 11 |ι-η < It in a» lo ·
witlt fliHv : « t pi*} ,i tun r;<«il ru
li«« #il Η Ι· I fUiKi li «.tib »li
kimI #1 » % Itl* I. . lit ο M if rnkt'w 11 '·<·«
fount >i 'f fjj tΙιι·%* lit* lit·»
fry oil lath 1-ι<· lu Mil . i tu u £ 1'v
br η »« mid η r\ <» fptrelet! for « »u
f >· Hut λ *ιχ<i Mi t
It » «lataoti thai fut ui tuivi
Irt « OiilJH'iit'*! It) * »« ull |UrlijJf< lo
unto# 4» »uuiui« of < tjioi ut« of Urn. umI
ww Ural llu |.».<·♦· fi · tjuiuniil Ι·> I» ·
Util Ilia I H H»· of lilt' loUtUf »·' |4ilt
to in |m»uii<1 11 i {' - III |jok> Kat* f av<
fi |!icul Jiv^friou tu tin· oilOf u| > blot*id
at Unit- tutti {.·» ι ιi.ι tbiMj .«-l».♦·> ui on ··
m* fui H |h. a. Ir"in i·
H.nfc c ill aril
A initiai] of tHuri ittu# iuiaute Un*
Πι · u . / lit'
nai l) ι ι il tin o|n»|i up lia
Ui lit **♦ and ii l| ||o*V|i oil,»· lut*
fluar Miiii-i V\ <|r> «-litflnlj tlttui|i
ni in uaii·. mit» ι mai ι'ill Uj> fur > i*
uiiuuitx liuno.utto atuivliud lu lUk
hw> iron Uautlfuil) and «ru of tli·
|lfOj-· ι λμΓΓ lin
An Adjustable M»r»ur
iU · · »'l it<»u»<'liold ftoUi»' UUUUbn
liiitif tau<> ttilfti tiif JiO«|tiu|i of ti|i
Uiirt'oi iol lU.'tt J t ι μι iicia 1 u»f 1>a
ttiliu* tilt I ! 4 J V i · · I* too tiigil. ioi Util*'!'»
too |<>s I Jjjol'lDti.ili l) ail < iiitiiot b«
i»U***d uni· at/ adjuatablr mirror
'tiuilUi In Hit oil· *UuftM in tlujiitt-iHM
i*tihyltiH ii lui» ι l'a I toi i ii tinv·! i iusn· I
.» Γμ· k for (omdI·, H< a « ouiii 11 a> aiat
r
ι
J1
§
^4
miMtuJU tfoVlft DP ΙΊ· l·"**
II Iiiiriur vvUUib 'Mil t<* M«ail> iidjum
*U lu tut iWalitù ti»ltfbl AlUiltfd ι»
(tit; wail I» Hit «uppurl t»lilfli tietdv tf»«
no»» »rui, ill» it iter inrifiug iUt> uiii
ror, et* Tlrf» rrMM* «rip »/W»i ο» *
lomjied Imr «i'd I» tinld in p<hM«uij l>t
• r«ub#i 'f>U rf<b#i μΐ«·ΐ·"ι
I# »'·>< lixftd fgflufl ruUU' M, lilll "»l*
U> ·» MUfftl Μ»«Ί«·)Ι (Ο ycuvaut »«eI
4«et»l UllUig ο I Ifc* ruth from Μ» «It
Ju*(«d portion TbuJ (lit mirror c#u
U ijuleWf r»i»«d er lo»*i«J to (b« pe
•Uton immi null»Mi to tbf n*m
|| IJil't nlfloUi tluuk til Link 1(4$
p#o Id (►lik'b $ tow l'll« ut «uni |ι»νι
Ll*e· ΙΛ/wiiW Noil. (II μ|Λί II uUil
and m (»* lie y like ut If woo ρ nit ·υ«ι
Uu**r H II h u iMo I «>ur of flli ud oji
Ion» «ud oii (lit» pour (omfto lut'Ji
U(J Ituk* «IlOUl huit fil lilHir 'Jtlu
οΐιΐοΐι» «bonld ;m tirown, luit lli# «t«fk
rfi» HffierU-iHti mill gumrn llil»
Mené/ m un H*r,u,fH
Hpi.ut cm. h* removed fro ω alumni
fuy d«lk'*/< liiKii-rlul tiy ruWilu# for
ave IJ/IQUII» Willi u plert· of foft tluii
nul Ί li* tfool nli*orbfi wliuUvor liii»
i/uid« rte »|wt and dote not lenvc h
rlojr, u* do <Ιο«η»ΐΒ# Hold»
A good miullegt.· mil Un lundi: fropi
pot*!'» p»«llίιa» Put «A iiiu/iy j/i ttllojt»
M <h!M lu u kullle, i.ovirr will) wu
(*r, t/oii mo iioor, »tr»lii, tbeo »dd balf
« UMHVfxmtill ut HlUM Till* Will kil-ρ
to4«e#ii'»ly
Te F'êthm tt*i> HwM
Wbao OUI» liftf beroM· (i/o dry to
bf i'"4 ihiim'o ibf »b*Ut, l*t ataud
tit«n>!#bi (u »«4U*J paru of vator *ud
«lik, tti4.ii d.y In ibê e*« Tbe/ Wfli
tAftf UHtmty frMfc.
C«r. far CMiM«l»f
Ckefi n» Im Bflu · |»i»J
«r· »»« féWê β«Ι IftlffMW tWÛ
tMéttti ft fMfbt
A Prfntb ·»##!·
Potiild Mu»il«e*
ι vi.ι.Ν <»ι ι lit
I I I I Ι.ΙίΛΓΙΙ
il III
Uni ιιμιιΙ ■ lu I III a ιu· 11i ννϊϊΤΠι n™n
«uuirii ι·;ν■ ι > ... mm· on
Tin uUI lii. liinii.il fcimiU I an
hi'.llillg flit till) Wili»ilttl> lull li|l Ullir
mid liultnj ulJ u ν ι ι *ltii rutluii euuh
ί 111 it * · li n. μιι I flu· tinttiuiii Hui.
lu I lit (II lr til V« I 11 I fthlliettlr H til. Ivl.·)
mill Iiii(r, unil (Ιιιίγ ιιιν nul fetiin^ ti*
I»· mi) Mm» ll.tk.t-» Ί lir *li/ millioi
111'., ill till lUtl lurk' ι 1'tt 1· liliill iui
liitiili'li 111* 11)1101) liutO lil I Dtl t))i|)!ii
I 'lull.' liiit'itllift. til (l)t' flirt liliit 111*
i)lil ittuiiioiuil Baiilii ι'Ι,.ιι- ιψιιΙΙιΜ
I 111- I'ill lui lllil lit Γ lui 1)1) t Dill! t. j ·
Hi· I'lirUtiuu Kut'Mi 11. κ1 ι Une Urn
iiuiii 11m li*ltl· it · mull· on tit.
I |'l t
Irul KtiOi' lilt , I ,ii»tiiuui)
i.i);. Hull Ann ι it mi i)l(H lirl # t).v
II Itl'lll llfc. ( 1)1*11 ill)} |t It'll rll'illl *11*
lliuk ill ί 1 ill'1)1 I if· 1)11 llil I I lil 111).'
I il il I UVl'l ) 1 llllt' II 1)1)) |t£l ( ο lull 111-tl
Itl) 11)111 ll lull lllllll It. lit lilt ill (J ,11
II I ni
A lilnl) I DIDt'l II)· 111 ,1 ΝI V\ Y 111 I'
Kim I 11 IXΙ Λΐ'Ιι Iliii' Mill iii in
aliit hjii I'Uii lull irii Α 111 ti ll itinl n
t\ ι)nut|i lil t' t IIKMISfil Mini In Jtlvi'i
iliir I wo tl lu iiidiiil 11 Hi Tin' ruttii*·
niiuit in lut>ki ll .mil lit' mu >· It) £·
lil». link* liiit k Alinu.tl i vtiy till 1 it
lnilillliti I'll Ιο ll'njililir lilt· tiii:i>i
, tillil tin lit rli 'iili H ill lit ι lili' Ι|ιι»1ι
rluiiiH
'lin i)))kltiy ni ι|ι· Kulgliti nl
tilt) Willi· ilitiilll lut It'll vtlnili
»·Ί·· * hi Kill iy until in vmluu» cWK)
ihud mill iiruiiilniilit ·.11 I^i-dk of t'in
lUMn will) Iii·· llii'iml thai uulri-.fti liny
Inn Imκ·· «unit, of iiinin y ut Ut.ulg
nul· tl MpoU limy woultl tin nut in
lien 111 yum tlnmoti uu ν,ΐηι, V,iilittiii
I'oil in J ίίίί yi-u ι it u) U. drlv«i of μ
grill «ry *11^,011, mm mriuict) tuid
ronfuBbi ,i lu Imvliif; ϋΐ μΐ tj»« ml»
iM'HkUiiUmJ u> liiui wen itiii K»r
III! Hi.,.<n U. OfclluV'n 111· t-liiiu Im
linn I.ik.u from *i Imui>- H. hui.i
III *11 ,i ('iilliulii HeUfli it til lil.j
ι t llliir li< ι (it'll Ho· clillil ν in· un
I.I" IW4' tllMi <1 lull roll. I loi litul Ih.i'U
[ill I III II llOilli lliiil llu)
Wilt fin vnnu· u U> II»w I i.uvl
tfluwni I, in Mltim ΐιμιΐΐϊι. Mllili ·ίι>
lli.il ft'tti ι lull llo uuiikii imiuM |Sfl
III. ιιι,ιιΐι ) Il lii'jif h I ill n liuiliului
I'lljll ι .U'jtl. lllll lu tliwl lllll·' ll'
lut ; ι* J ι ι ι « - > I it V II r u Inilulii'il μιομοι.
4 "Oil,.Ill I'll I III) >1 Mill. V> III
t> ■ 11 ft I fit III i < il ill Mtiijii'li liul II
Λ|ιρ ifljpt iMt'lvii Hull li'I' IJIlii K. vwn>
lllil It) I l.i \t ι it-· It I of Ιι ι ι lull l\nilt·
lltli lljl I It·' .ifcll (HlHlt
'l i t' |i^· ι ii^ι■ ■ ' ΙιΜϋ l*. Lll Mil l HI" »■ U)
i-IV(i In ι low I I |lt' III! |ll ' . toll lllll!
hi ι it t » I t'l t'ilily ομμοι.· il til
lu i lllitl i lilfcl , llltll lin y lit' '!<>! '
lui Λ Un) 'Il II ΐίνυ «vit lui UI III I nli
. Il . il lui IX) lilt) imprint III i»t Min
ι .ii'iilyii lllnli ι 11 mill l'ijtiiiri' Il
liiliuHiit ni (|tl. .ιM" l.. ii joli' oit
ι lu III' >j|ii' rtfw Ι'ίΐΙΙΐΊιιι» lin llll
I |i ht ion II'»1 Wul|irl uiul Ι·'ιι1|ιιι
i M ι'IV "tltriOUl-. ' illltlltl lll l ' ll/#,il».'
Ml III mill KO lu; Jil,l|l|ll)ll ni' nliljl'
III III I IIDllsIlt ll II f III I 1 'IIJill£IIÛ u
|iM'Hi'U>:r iiiii) llll IWO «ΙομηιΙ A
* lit'* VU-ΙΟ liliuul II) I l'W VU OU lllt'll'
ν > tui 4i|i loin iln lirlilu'ii fallut ui>
I" It/l'il Itl llll/ iluj/Ol lu Itlbil llll·
] iliMljtlilei (tiiuUliji· Un tsi'iom lidd
I.I n 111 I lin f 141 il t r IjllO (lu ni.· ni «tlil
llll' ftillni Intil ÛOfll' «Il lit; inuld Ιμ
jjulu nioiiK Uni ulopi'iiitiil lin tttilrt
10 tlin Γ' I 'lilt·, III*») Un· WMiiiilli#
'Ί tl» fui V.|»>|! tu POitAI, llll! liiy «ou
lit Ipft mut I li.ijulli.J I li.tι tilojii iiiulil
VI iy iiliûllj.'
MAItl- II Λ Ml I hi I m
itι 4- It- I'wuixl Uti I IlltW
unit Vurv »f l'M<»
lu J Β I λ:ιι till Hi ill I liu uluniuli d
i,|ii:<;||tlj|it of J.inuolli Nut; ijio>ud
8/lur yauti of Kttldy Hull tl)«s 1 (tiii.
'(if tiiJi'k I» Ijifurnul Ofid iliiuUlioii
. 'l'h t'ii (m i»i r/Li I'tJ Hum Hold fn In
(·ifpgl ri tii.ijy inid In 10UO dlffi-irni
|ia.««it II euftjil SIS μι-r nul liy In
J.eoiitmrdt'n ordur. Hun ftold I. 1-.0M
,uiid(if btt Iron clud guerant'-i* If H
lullii, ilia mutiny In ptild hm:k
$1 00 fit tl W Ji'uiU'U,
i|tf»!, Tuxes, or wiilUd by Hi I,con
lituiil i'u , 111ulIon |j ituliiilo Ν V
Write fo*' lioolilul 45
J4. itf I'· Hi/Uti
H'Buler iiiiuiihti of ûlonowell
I.ixiii.· Ml) til. H til I" IuiiImIiI All
Biemb&ftt urgf-d to lit) nii'kcUt utitJ oil
<i lull lug kii) h h lu u mill lit unit wltti
MM. Iniiliillullitti ill i/llhirn unil WOfU
In 1 Mnb <tf ijuti· Work will huila
I pruHiBlly m 7 '3d
ρ q tuji ntc n\ c
J,·; tj VliH'I'A 11, M It uni} Ν
H'J* Ιο M* tu » ΙΙοΙΙμι
■ l iv« doluiH. Ill will i«»y
j for lliu Ouily I -iglii fur on υ yeer
] /ou »»m, h dollar in tun d«»l, bo
ml" β yuii Are no I botbnrud wUb a
tpllttcfcpr for fwulve iiiug mijiilit*
Try Η οι.tu »uil eut bow *<jII ^li-imed
you will b* »
Tlit-re I# j»o rue·; 00 ruoid of a
louiih cold S>r J· grippe devaluing
IiiLo oueuinooi» i'u h·/ '* Money
win! T#r f;M U" 1. i»mu, tu» it 1:un:»
lii* mom oUtlwne d«uii «««Jed
iMiith* β ml cold» Wiiy t*k« «uyllilm
ul»* Si W tV*r)» <!
*1 M I/OU Μι Ή| lillt »\
ill I Ilk· util »■ Il III
AI *·; lilll
ι ii> 'uU> »uui luwuu
Hum· |ii I'IaUi btrt uiim U lui*.· Unit
lilt·) lift \ I IW I lllll tu lit' Illiyillliit |
Willi li 111 til Hi tu il it* > ||U| Iimiji-'
■ ι ) ι. ι Ml 11 ' \\ I u III lint II i,. liilln ι j
Mil IlllilO Jill ill tilllliitJIil III1 l'A 1
|l|I'M! t tl ill Ii IllUll it (It) ( ·ι1ΐ||ΐ|ΐ'1ι' I
vnln
Λ UMl I· til*»}" lull ιulily nut;
I lllll ill' In Ktlll'l till II uiiiiil It |ll
I h Ii 1*111 uy,
Willi I I'll» 1.11 iiln. ul lin util lnolt
j lui., il WOIIIUII rtllli Ann II <|t|llli I I
in 11 li'Uiil '
I lu h un lu» a iiln· ii *i.·' ilnlil
I'll', ii ι nu iltl ityulUHh ι w|l|i tlii'lr
nlli. Iilnrlilh ι
ttiiiin nun >11·' nil full >*J ι un· ml
I I. ii ι I Ιι ι j 1 uiiBllluli d i'.i > . Ij « will η
«Il 111 II.ι Ij y (lu iiifcnlvct
VVr link· Mini»ii ii fctiuil UMHf jcmi
lull In ι. Ijut iiirviu hlliiW OUI' fcr timl
in. ii nullity ru*»r
|i limn wuiilil imiii. iiill<
lllllilll III* itlUM ul utlilMiluli limn
iili'tii III»· Mm· lit uitu»)iex(i»ii
WiitvJv It· I<ir«i| fur I# hrippv
Illicit III* In iuui()i«> Ijiiti
nmy i| it ν iiln ji lllll! (iiiimUitllillt oyn
nllflii iiru tjukfciy <mnl liy JOliy*
I full. > inn) Tur Till» min. uni) 111
fUtiinJ luii(t« |i* uiui) uliij Ml· 11*
tlioliml h ii tj u il tinner'jyu ( .until Ion
In 'iulriily umiUil 11 W K< βΠϋ il
mmu·!·. Β
mue nom m r mw
U)MÂ »t b*?·
it«<< » i.ijftnri tiiin t»nbTfc«
!»*»<Te(*i/h'<n*K/« )<»««*»
vwlnjf r.Wti» F», Worth
tiii.Coititif.i, (4it)*hurt,
Cltrhurn», Veii ut,
--.ι, -, -)ifï*Al Ttri/oJ*, Tuf
rt. SUii AMvpio, Aumiio. H'iunoii
ttmmfeo», tfhtringn 0*ia»rHli.
C/««»vf/u, r'eri* p, mm,et* Ht*
p(*iiufit Mftf %4β*'< moi» tu if ι «λ
Mppwhtr* ($ &i» c'iuut r m- tr. I'm
Hh β su- !·»« 41·)····
fi* Cf. Iilipim ?«***« $».
IT.» ΒΛΤ1/0, H$t
HWhtiA
IWinf» ϋΜΊΝΝΦ Μι»«»; Aîjhouj
Inunitfiaiijy.
If llio food you ale Hi ytiUI ltt#t
It;υ»I did not (liguai, but Iftld /uJT l>
long ι Imii I lit t- lo«d on your atom&ifi,
then you lidVII Indication and ljullik
action ahould be taken
Of courge til tiro an uiauy otJ)*r
•yiniilOMa vl ipdlgcaMoll, tUill un
bulcblllg U|I of Hour food, Imui I burn.
dlgflneaa, ohorlll'mn of liruttlli and
foul briatli. and if you bftVi· any of
ttifciji your atoiiiucb la out of order
ι and aiiould bo corrected
Ml o na igbleia nun- i;un>0 tnoua
I and» of euaca of Indignation ,n.d
! aloinin b trouble 1/ vou nuy
' atonULU dlatruba, Mlo na will re
lt«;v«i luatanily
Hut Ml-o ua unlike fuugt go t»J)·
^il 4f«ιΐψβΐι· ruujudlu», dona more
t««fi nellovu, U p»i'iuaiieutly curua
: dy»Uf!ji»lii or any gtouiacb trouble by
putting energy and utrengtb Into the
'.'.alia of lite gtonmeli wbere tfi· g%a
! ι Hi' Juice» are produced.
A InrgH bo* of Ml ο na igl/lM»
: ι ο»ι„ hut 60 ι enta at Hood A iîur
Hit 'm aud art.· guaranteed to cum or
money back When olbi ra fall, Ml*
ο ne cure*. It ta u producer of flegb
λ|jtn the liody la thin; it cinanaca
(tie atojuacb und bowel#, ouilflu
tin: blood and make* rich yed blood
24* 21,1 202
GRIND
Laxative huit Sjfiui'
PlCrfbtfflt to Ulkt:
1 he new i«txuhvc L/oe»
UUt I i(>r ui liMUfeCUtr
Luicu Mtuiliuch .-lid live»
troubleb and ckuonic ci»
bujiuliuii by lecturing U.r
nul ui ai uctiun ui the £>i on.
well, liver uud buwt I »
Mol.i»* »ubi*lilulu> Pilic Clo.
Il H' II Λ lllh
Wit* ii )uu tf.uil lu κ,υ Ui ui t ι i ,J<
lit'· ili'juil riHK < 1' ulid Mi1 will I -
Cl jimii ». ι un VV««uliu<Ίιΐ' I >'/
Mini TirfliM/il· < i M
—η »«ι·ι>Μ»ι ir ■ ju» » - -
Phone
49
Wlmn /ou we»»| *»
ï.iytiy |(»K (il ait y Itiud
WAXAIlAUlll!.
Livery »nd
TritntfcrCo
gUCCIiMMyf» Ui
l'Al'MN HtChhMJj* lAj
"yw,"t*«y" ■111 "t't'"*'"" "i""iw|··»"" Mywy ^
MfE WILL BUY YOU A HOMl
And ro*ts von hut .$ / 5 Π ι mm If I (MM) t< r· >h« r ^ ί > ,.» ,ι
ThtN VOU Will Η ' th< prmn Ill Kid It,'"" ,
HOW TO GET A HOME
is a mbjH that wrt*»rf-stR evorv 1 (V ♦" i*»h 41 ν ιΗι><«» *· h ,, , ,
NT.it ο lit and n« vm own us m ich ,< h hiruflr <<n thf », I ·· t
v\ » ·π ι ! ! - ν A Iioiih i* in riHih of an> oik ho *ill maéu Ht. iMorf
to get if. 11 If,
1'hr monthly payment: ir< no ht ιντί". *\h<n νοιι >i ml t t,,
w hen von ^ft ttu lot low
OU V\ 1 i I nol<· <1 m til*· ft|j.,\. I i ι .» I th|. |,| ,1» v\ * 41 »,|vf % ,>* < um f iut || » (,,!
" "ld ' 11 ,4· ·■ ' * * « 1 *»" M * lit ν I»· ltd· > M ti.i in. ,
n.tfturf* ί »»< r mp It> . »t il> r.· · « M u ■». , , γηΟ.,, η, . , , , ,
Μ·Ι» ·Ι. » h , .r.* ι Kl!. fjlit Α V ill ti%« ν* · ..ι It, ι, I l Μ , U
* Π ■ '» «'» u' I . Il t.**. |.|\ ι iy .i «I j„, t, „ , H |„ , ,
** 1 * v *«·>'«« η lit) \* Il i , III I . M I! , ;, , I ,, , », Il
tfc.dtm. ... Old H> i« s . - tart in», our Iiy h ..î .«1 ·,.!>' t 1
Ρ ι'ι tf j ι l» '«ci ι ♦·11.11>I. u^i' ι(ι vi dull d
The Standard Real Estait Loan £0.
(IftCORPOft AT£D;
lluim Ollm: l'i to» il nu lu liiùj; *u.s! uigiut), IJ f. V m iJi-μΐ ou. ix.«l arri b cl) ii-ilia.s n,M·
H . F Ml MDl·. R S, Disirit ι A», «I, W . a m h h « i 11 « , it*
Ι
* .. «àu^an.
PiTTtRRRR PERFECT im FERCIRR
i PiTTtRRRR PERFECT NC6 WIRE
PITTSRRRRPERFECT PORLTRV «Till·
l Ρυμ'Ι Uil lo ëtï <Jψ fuulUy ΝnUtug,Intuit *
I you purclunr I
{ HOWELI* HAKUWAHKt«|
ΗΗΗΗΦΦ ♦♦♦ M# ttt ##·#·##!
Cleaning
Pressing
Repairing
We d<? it quicltly nod dQ il hati.
CALVIN BKOS
Μϋ-N'ô ουτηττε*»

xml | txt