OCR Interpretation


The Waxahachie daily light. [volume] (Waxahachie, Tex.) 1894-current, January 15, 1909, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86090369/1909-01-15/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

\ '
M>n*t ti % I l i ΜΙΊ
î ν «tmw mi
»... I II...,t. I ·
*•'*1 M*'
CI Il , i\ k ul .
4 4*· i «4tU I fM 1m î ν
t>AU' «·> titum
' »*** ι t.» ·*♦ I "»i
4# M - ,■■·■'. · ·«>
% fc> '■
* » 4 ' V
*> I *MW i '..Ht
*<
αϊ» * ·
* lai /'il# u» *'· .»■ ··.' ί'--·Μ ·"
M a
«φ#!# « ·: i· ; «< il»· » · t
* a' *ι··*<> i*: M
Λ . ; il , , '.·♦·< ·"
4*«< M'
*»#! »■■■■ f"»· * ». H .· i
•Fl» ·
l»l ·'*»*« 1
<r «Mi*
. J» J* -V .; * I j. j. < r »
JtV » M » : »'·! ' · <*·>·'" .)»,!■
##*-«■. Ui
ί|> :
dw» 'I ■
fiU i, "V
iTiu i*i i
Mr A M^ ·1 ' ' 11 >
/* ι ■ i'b > ι>
IIO I < lUM I UJ ItUI · liJ'-HJ
WJμ#Λ<
Hi'· » UU«Ji » h thy·" ιίί' ι i#it*
·**>ι t»j« mj I·· Ι>· ιψ jii»#j ιΐιιμ. ι in
ut"" ' «4* III· *1μιψ til liinl'l Ifitki'
'it* (milli Ί l^fl'lj, l(i> Ij
" «|Μ(·Μ«·">·'> Mt ll-WJI Mttfl 'III
»IJi Ik' ifinii i« i)i*< uiuui
M-t.- I ί " *>' "I nil,» II I.iJm
ϋ 0>'ilill H fi >'-■ Hi' n«·wι" vl
hi*til .tilt) w|t«jt I ill la i;fi· · ftul «lui
•titiiii M ·' il liil» Kiuli II llu Kill limit1
til llj ι I Ijltt mill (JliVi μικιΙΙ.ι ι
tmi.l ii il I bfi>F Ml»i> IliuiM (ΙιμΙ uu
ι J· .ill inj »lf0l§Ml Will) mllulilt
II >MU lij >W«'I §IH$vk Mi
»rlit(. lylDVfclj! H Ihuiuu^hl) i»UU
I ii» ii (ill'ill Μ ι Hi· fin Kill,* III II ι
J«« Ι» Ο (Il M» ' ί/ li'ltMl II" WMt'li» lui
.itWtllI' rtlij linm tin ni"'" ,ru" "'
t*1/1" I* UJ I/U^ IM»' I III m
II >'«t|i llllljfll: |||/ <»<>· llll'i ni
It m » ' * '"ι' 'i'1» *mii' il" )
il il iwin'ii Ι'ίΙκί'Λ l»> ι ' Mill Ι)ι
lllllii> J μ lid 1)1 I *') "(I ill».·/ 1*111 (Mill
' fil fut h>hjiI nul flu HI ' liiili ι- l/u '
II mu IgliprfHi' iiiiii ill· in in lui'»*
'lit ilUiiMi <iVi! I 'ii' φμν· Ή il il
;MI il «II/ lilt' llllielllilt lu Ht'd
II» «ιιψlu II)ι iiilitr ul Mil)1' ·Ό ul
I I Il 1 ι·| I m Ιιι'»ι 1 Élltl ' , i'1
i'îHi'» / |iUl4 |<liKiilfti'i' if' y||μ·||ΙΙι
tu r,f ii#l';iii)ii ·< i>! t'iinfi }nt>)llip
1,1·· !···»»« «M·» "/ il" iiii.1 l)l> ill'
i l (un H, n it (il >(luit Iliit-iH ι
l| ι·I > · ■ III (./It ill III! It/ Il
tjl · >1 1 M l||» Ικ,'ίί II lui inii>4) l»«
·< i.i.lniif il·· un-,' ni' ι <»f Ji/« Ί
14'Jm lillntfi 1 Ι,'Ι' li"»> Hulfltt Hlii
II· η ι·' OV ν·»; uuiifjuti h'isi μμ
μι ι ι ht·! η ifilftg ιο ' Μ« iiWj
(il.· l/j ι il il fclli · lk itMU 11
ί 1,1 1 . ι .ill , φι*ι·
μηφ> ny *"t t> uf Ann φ»ι in iru·
A fut/·) yr„lh In.II. » · Jy It; tin
Viil'K· i»> ·. I'll! ι ftfOWH ' 0<φ llttl
t »|/W % in IM «»/ I >/.M ill 1/
A . ■ tionb Hi' fp< ltl/> <
,h,ihri,(, .,I>4 tnii<|/i tt/t ι φι
Ι,Οΐ' η «#!,</ ttt-ΜΊ, lou· ' " f ">I»I
, I ■)· ill II I In t;(i,«ti ■ I,ι
s m <*i «Hi- WH
A» » «w -m «MtglN
• ■ »*« *nû*
Κ Οι' φηφ .vjt.) ΙΛ, |ιι||Ι|ιι
Il h- MW I'lii*1"
U)i>· le I'ftM H>·* H'< 'il law hi i»t*e
U ijill.i'· i ftfitt 'U " I" *' '"*'1 ·■
*»>l iHt#t (ill lti|ll«i I' III (Mil ll IIIUM
μ (Un'luiil >1)111 U"
Hi- |1)1)1# (ul III) liti|i>|ll I) I lit t-lui·
φ0{ «lit "<i> ι · >i< l|l#V<l|#l I'M·
Ρ· nu in ,i i .ι* i n »n,i|l' » in ι «
ill In |iu ijii'lli' I'.' « Ijl# #1*1» H»
4ut ι I lilii> Ml Jii.,Mill' .m J ιιμίιι.ιι
•I II |ii«Vi.J In t υIIι lit! in
Ι" ι III· il I r I" !· llin. lu il ■■ *0)1 >
ι» ι1 »i" un I"··' i'»»n· hmu
l#f ΙΙΙψΊΙΜί » MII'III Mil # 1 *11 il )'»u I#|
lll'lli i(J t tflltii^i III ί|Ι· I I il Hi! In I'lU
III Him W||«| » Hi <jj> l< »H»I«
IUI. Ill 1ιι»ι Un Im li#Ιΐι|5 licit fruwi
liiujiji III ι. ία*' llmiilHH i | li|lll
I'll
Mit «♦! M '»» M filth
ι. il Mu· ι H>ϊ·>ιιΙΐιιμ iln l'U t>n
I I'iM 'il < 'niul'" ·>··< I "II)
Il ί ιΐιμ\β ν .ijjiT ϊ)«Γ LrojuTh lui
111; enj toi ι ' '■ ϋ11.< h ι lu h »)«l"in
φ ,μΙ (le lui II li| Kl D/Ufilit util
• ΙιΊ Iijli HiJniUie |/i|j|Iii lu .nnl'l'il
ΐΊϋ·ιιι· lii/lllili Mil nliujiiy It>< l'*u]l
•)T -ak lu ι li Κ I· |i|niJll< · ·· (Pi)
Hiilirtl I i/liiln Il'ii ni ifn* l|ll|/ <li
III' Willi .III' 111 || I I i· ii l||ll-l Mill
l< 11) /if I||I lid h Will II I 11 1 ( n Ii I |l In
ι ι if# ι ■ I il In ' mu Inl· ι·ΐι 11 wllll
|cf'i ι J) ν-1 » I · I · m ι rill rli Ι llili.iiih.il 11* ■ '
fni/ I),, il l,' IiI'i'iiJ Til · liiHii llr
ull^lli .lllll III I'-ffk I III a ' ill III nil III
I fflil, I II.I' ill (.III
I <IUli, IIΡ'I I lllln .1 lid 1/1' l|l I ||}1»ΐ||
ii. . ι ι. iiH illi ttljon .1 I' l' ι ni
ni"') Hull ι «Μ hi) 1/j ι |H< bloflri w·
II ι (If Ί ι ι ι ■ il 1110111111.. κ jf il ι
lli/l.-l'i] l/li-ll liwlln il mil III l|l
'i ii I; I j ι. uiliilliUilr mit I i|iis»y]
I'll' ■ Ii/i fill III· I'l ■ ■ I|I|I|I| lilnl i Ufi
1)1 "II·' il II* mil nil I iiluirhni
ιΐι ι lui· Ii : 11" μ I'l ■ ι φί Inn u|
I (limOUt tohl I 1/lull, Λ'Ιι'Ι II*.· «II III'
Itl/h 11 |/Ul»WI| ΊΙ ·'·" Ji ilfK ΊΙ
i|i ι· iilii il lliilMiili III' He nf Ijijc
Hi' 1111 iii Wi (iroiii l.i II. ι·ΙΙΙΐ'|· rf
fiKi ' ii 11■ Iii * ι?ry in*·· nr imih uti
' Ii UI * I'll I III |||1!|J||'|||. VV'l l||£
i'i I. /ij) In Wflli>liti('|ili ». In/ In
I >,l Ii Ι·.I 'III ill I.· 11/ ||
,1 M i ii-TOIh
I. Ill II yi ll.l.l l/llilj
ι · ■ 11 ilt ι. I ΙΊ im/ili m/i'li isluli If · ι llli
■lllll I· I fiVk'll jii-Γ HI Hit I lin II IMII
ΊΙ If/ ι in.: ii ι ii ill y if *0 « Μ|ί ΓΙ'/Ι III»
Iilii'-lj' iii;»>ll|v. lliMl »<l lif/l/ld M/l.
iii/iiluiι our cluiiii in ι vf»»> |i*rll
«>· *< ** **■ k
«è ' - 'ί ' *·■ Η
I
! » ί
Ν
Μ, , ,i Ιι ■.**"' ·!·«
»·). «ι·» m »«♦·· »** ι*»#· <
»·*♦* »« *» »· ■ _
. ...» -t» S'. M*| #
• ■ » » ·»4 «Ml MA >« #
» *
Ml Ht · ·»» « <
Hi· ι ιι4> *'· ■ »>· · ι ·.·
Sud)
I loi 11 h lin ill
I \ I lltltll »|l ftj 1*11
hiil |4tfnt nu i, »im,jii. »
Mm » I" l"«.
i!.whi> ι '|Ή Ί Ul^Ji m i|M' *
<ι * iv Ίι *0* ♦· ι ι ·φ . αι.*. tit
ιi-iρ m m l II ·. « <u *
11 i<> it μ » i|j|i^|b () (,|i, anii
u ι··· u] \ · in I* .*< η·.μ ι)|#i
k f'Ml'))# I" ·" ·»Μ <1* I' ^u«ji μ MI »·'*'
I' Ul · ii(% ><4<^u )i iff Ui^i »>Ji iliit ^
A ΜίιψίΜ» svljitiji iOfj-i.<Ui
• fl ,. IkU U i y lijit I μΜ'Μ»;ί Jiiiitilrf it
i'' iiyiiif'i nui u m m iti i* ' 4fMy
μ« « I'M i|l) j il» I m I# ϋ I » * < iM.u»·
MIM i|mJ)( I Illlll M Akl >ΧΙ·0 U^i lit* \>>
t'fl' I iM'iii )ί I In jiilM i(i Ιφ\> j
hfj Hit nil· I
ilfn-'lm I l·' »· lM**li"i?
ΐμΙ>ΐΗ Iimjj» Mm ·ιιιμΜ) *y
i Î ' * » lit IJm |,i*|l)l Âh
éuiiïltèH# #|mMi
mf ILr ji ^llAlwrf Mi)· ! S|'n WnMfM'*!' 1
Αι) llj» MjJfl'H ί li|i; !'» «|li ί II'
Jig)· ili» ί*μΙΙ«ΐφΟ· β!» uf i I > oui· ι 1
wVi ι il»· |μ|Ί«Ι^ι »Ϊ ('tu Uî mIm?!'· ' fei! j
#ιιι.ί |i|« finlHtWfiihl I It j I · >ι iMiji I
I ii.il Γ f» <1 $11 >
Il ' IHM JUU#|m> H'<U* MifllilWM · I
»·♦♦ ' » ν »> a in) iJOMji * il JhmiI fW 0 III
μ ι· jjof'iftjt «Uf» 3ftR M -
Ι
ι · . ·»», M* »··Μ *
■ It,- <
s '
* i MfMr* -φίΐφ* ι
■■ φ
Π· «·Μ '*> >« ♦· ·>»
Κ#' < ·ΧΚΜ'·-:μ1»' twfi ie tini
ifî, tflJjlM*** ·* « ft ί·ί (■,-'? ■ il· kî »■«
» ·
» Hit M ).t 41 ·
» t
»»·· «·♦»
I .tl» t m , ij
ι V. I.i · III; Hi ll V IHi it'
IHM ην ι i J'i , ni >· ' ijJ tfifuti j
III 111' ni il A >»J«l IrtU'i fV I 1
ιι.ι»ΐΊ it Λ tibial
liuMii
> lit 1> ut >1"
Ij< t iuiii l U* IdiiJi· t|i M· h tl liuntiithi
uinungl ID|il h l il Iiiart blUMlllUl
I lili Ui|i Ut ι ·ιι,ιΙΙιιιι; lui U't'- Iflf U J
nifi l.iili, III· . iiljii eild jui ni
lu ijii Ml Îil lui., IhIUi litl 11> il Ml>' il
Itiijiiii fli mi #»■*■' i**i iiiiU1 «1 * "Γι mu·
III I |jl 'llllj)i* lU'Illl ι III i l ) l> IM.
>' 11 il ι il il ||t· > il il1 ' ultt'lubu μια I
I I Î4 1 - · til·1 "Ml V ■ il I h I uu^luml
I'M initial· ih'hi l.iu* pu/Il 11 by il).·
Hit, Ki'ltfiii ι uu»lii m Ui" 1/Hiii'
Jii·'yifri Un > uld «IaIj ι »>,!)> |ii #ι
'il I In* V'MIImi lu ι· 11)1-1· J/iuli;
ι j w ('< loi î>i' i)Htilt *i»i W'l> yvi h/1 luiii
II Ilu Ji)ru)il)iijj ||.|)|Ι·>Ι»| (h ■ I'* H
I'mUi ιugli lit Ht J ι)μ)ι
Ιιμ/Ι^ΙιΙΙιιΙ il'fjmliΑμψ'ι ιΊ tin·)
• I' ι ·ιΙ«Ί |imi«Iij ' Μι·»· ·<11 ν ι win/ill..1
,11,,I I It, ■· well ι I ' ι'ϋ li/li I ll-· · . < ·
liililij .ni.) " l/|i.i.«(il inning liilltivs
■ il I In liilili vuli ImilliiÇlil»1 l#ll |
(ittill iiiiHii il liluo ilulli Willi Ijw'
ι I luiiliji Mtmy hifillliul noil ■ u I κ
"l/ll W'l 1)1(1 «ι · »'»»· Ι» ι îil' III Hi'/
II||||J ill I 111» (ι'ψιΐι,ιΐ l'illljji il IU ill >
wjlil ii ι) 11 Uiliill'l llli v»ll(i h liutil
lit I I Hill \A liillCf
Iln I '>· ΙΙμίΊι· ·Ι ' 4m/' Τ
W"' ' 1 IJ M M»! Itil . Iijli *'g» ι nit,)
mllinà to Mi li.»li>li buffi iftfmip1
.11 Idl 1)1(11)1 III W'lKnit TtiUfi
]|ii > III ''I I'liIlM I II·· t J ■ ι (J ·: ■ * !/l(i|il.
iiiii il· Ι», ι > t f it I ilniiii Tin
ι III Ι I I ' III >111 lid Η fill fifpttï
"H II Itllfl: li> |) II III III ILl
I l||li ι m '■ J»l I/,ι ii >i:|il >'ilmi lip
ι Ion ' 11 linn M'/uhtiffl m uliiili ¥i ι
I ■ · 11 j- · I nil' III ill»' v. Iiiliri 'j, ι |(ο)ι »·
fji 11M li< III! nil ' limed'» · if fil
ι I I'll ■ I.... lift ii · ·. Iljil fiiwfd i'lill
i.iiMi i ,inil» If li.K i)||vnh njf&kt· J'il
ι I'ufl1 Ί 111·μ ι ii ill· μ/ mil· jiilil
• mi II lull
I 'II ι.· ■ ι I Hi I i.> 11. llil J
• litι Hli)(/|| hi fj'i'loi i w fIΓ. f fl>
I'/I tlill
I I ih il,I'll \\ llli llllill ι ft
*11 ntl M. Inji/i f lib/h nh ι
illuil lin /ι»Ι|ι» - Ιίΐμ li)i ·ι ijiiijn ι
III ll.i |i j.|iiml,il 1,1 Il/I Ii lit* , ι Γ |ji Ml
11.' in H'iihIι M l.u'iru Hjtubl
iiiji, Ml Κii»·· ih/uiiiliiM Ι'Ίαιιk H«iii
Ήΐΐι Mi H I'" Pimlililfi JOlm ,
i<IHillt IliM .Il A II III· Mmrb U'/h il)·
:|ih lllii u MI. A/iH)' Ui/nlf of AI
ι III» ' Ih I. '' Λ IllJl I III (llilj /ilfli
Ils Mit IuIι,ι tii/ti li mill Mli" Τ«·."ήΙι
I iifili'f
tl/i lfjliiljl I'm III
ll ι I IIIll Ofl'll /|JI I I /;» 1 II I.
Mil, .inov. Flurry ii ι ill Μ ι Juliii
til· ι I <·Ιι·ΙI ill' I.Olii H<01 w#l' Hill)
Vi hi Ii h·· Am ii hi» "</)(!■ '<-/#'! Il»i T»>>
Min il'» 'lit' I» / « I' ni' ·ΐιΐ* If ml) ι (μif
I DU nil ι ι;» Mini «'1/14 m II »l<« 'H'tf
»» ,iU((i\.i f Ij κΐι inlmiρ ■*»■(■<■
I IiJoyi iJ un.i lly II· hlifituvlni d
. ii-il· 11 ν·ΜιΊι »iiwi(»- ih' Αι Ιμίβ)
nun ι)»»* f»m inlnyM/l··
Ι)ι John HairuU'b
VtilbiiiKiiy Hu .μίκιΐ
felHul
Jl 11 ^ if )'. , ■ I Hot· i
IlillJ, l liDi,. r. i^U
Hi »|φ in > |'|,ιι|ιι· 4 Ί »
4 > il Ih'lftf alii ΛOltPUb
'■'I'l'illy ι nui né mix)
for
)l". Oil Jill
till· I ht tlf/â' 11- Hull*)
lew·
Mg*t* MMÎ
τιιιι. υ., i r " inuii·. ι m .
Friday & Saturday
Jen. 15 and 16
Tfce Texts IryMU.
ν Hi *U tttoftftH r»h Iti * on Ihw'
# < if fl" ι (Ν ι*? vhiui lhf*n
hi « Ιο* n .Ik si I ο <1m\k \ on
V l!i llH \ t th* OJ t|MM tuflil \
ill tfHlilif tfood*
«HP FICJ '
i> f ûtlillli Co.
ι CC»KHO»« A < ( (i I
u tGGi h .
ci«f 1c1 LâiMM mcm ;
ft' tjillkl H MIU H06 Wlltf j
PI 11 SitillKt ft Itf ICT +Olt 1 B¥ RCTTIRC .
1 #
ÎJuu I I *« i lij |i · OUI Jouit . Κ « il .4*1, >4kt»clu< i
JiOV ΚΙ 1 HAKDWARfc ti :
. „ . .·»··*·»»··»..»···«· · · · »·»»»»·»»»*
□RIND
ûxûtivfcf lUil àyruM
U> té»i* «
i lit iii w iMAttllVi lJuf»
', jl g ι ij.i Dl (ι μ u H il I '
I .yiC» it Mt«U l»Vt J
lilJUljil-· MHld Vi«J wi*U- · HI)
»ΐψ*»ηυΐι Uy u»ivtn>n U*c
ι .«I ..I M.i w) tin
, IIVM »»*4l l/UWll#.
»"I ■»> lnékmUiHt»»· ft»··*· bWw
μ η 11 a m»
:.,x - .m.nMPWO iiwipwiWP^WP<""''MWWIil
I
Phone
49
) Ο u ti «ml «ι
IM "I H.j; ui uuy ktuà
W AXAMACMIÎ
Uvery and
I ran&J rr Co
liuUl t-ë*UH> U>
ι A 4 i ·'. UU
Cleaning
Pre·*!»!!
Ktpftirine
*· H m»4 û» I* k**t.
CALVIN BROS,
ut ι* h '/uirmtKt
i ι M t 1 Μ !'
Ht (τ I*' '"'J iilli (iM'/C H) I i.· |μι I lliui *v lip\e
I ιill1 lu ll dix" Ιο uni ililfv. uni) li.iintfiiy mi ιΐ|ιΙ>·ιΙ
' huni'i ■ hi) In· <i(I>J ι,'ίΙ μ (Miif'li li ΙΙι,ι i>f
k w«.u
' ' Hi |f/ 1 Pip*·'* it} I'&fyifli w NJHf >4 af
I
Î Will Mwmfc Hardware C«.
f
»t»!f '»»»? 9 9 « t*ft »??*?? Γ»»»»*»»νr ? r wvvwwwwwv*
y^M (,wrl ϊμμγ li^ar W llll 4 "»W
let It h' < w* i*J, /UU I » α ν »/ ι n> i/yt lu
iiwh· if)» j/flf il· l<y 4(ul m m s&jljk.' In ni
»lt4ffHiiuiifii! Nu iiiiWili totaling In #
J in >i< οι .Ii . lilur Hi, l, iii I
I
WAXAMACHIE Will Ct.
ι 1/ * »' »V ΙΆ V ι κ Ι»ι» ι h lue t noH, ϋιψ)
M» ♦ ♦♦#♦»*»♦'>* ►»·»♦#♦##* * # ♦ >·**»»#'»»

xml | txt