OCR Interpretation


Audubon County journal. (Exira, Iowa) 1884-1993, May 18, 1911, Image 2

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87057934/1911-05-18/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

I
dt citfont Kl0st, omgivet af
50je Bjergc og milcvidt fro cnhver
menneskelig Bolig ligger der cit lilfe
©0, font Sagnet har fastet en hem
mslighcbsfulb Glaus ober en
Stoning fva gantfe, romantiffc Ti
der. Den Iigger mellcm @muv
piansBjcrgenc H0jskotlanb, Stcbct
er bildt og 0bc Egnen er feminin,
at Vanbringsmandcu ubiffaarlig
man tMe og mob Anbagt f0le, at
her har Mennestets Haanb nfbrig
forstyrret Naturen bens byBe 9?n.
Tiderne gik, Roen bendte en
Stunb tilBage, og Ejeren sors0gte en
Nat at faa sin Skat tilBage. Han
og Hans Mcrnd roebe jib paa den
m0rfe @0 og prtfbede at drage Ki
sten op, men deres RedskaBer bar
for ringe til saa Befbcerligt et Hverb,
det bar bem umuligt at naa Bun
den. Atter og atter gjentoges For«
f0get tunge Tob og Lcenker scenke
des ned, og mange Maaneder
ha aBebe H0vdingen, at det mjzfcfe
Band bilde gibe den ffjulte Skat
tilbage fra det dunkle ©jemmcsteb.
Fra enfomme Bjergstier fom
Nattetimerne de, sain kjenbte Stebet,
og hvis Tnnger bar buubne as
Eben, ribenbe neb mob @0en Gul
det bitbe be brage op fra bets Sfju^
9tigbommeit bilde de eje men den
m0rfe, tavse Sxk Beholbt, hvab ber cit
Gang bar gibet ben —, og ffuffebe,
mismodige og Bitre Sin
bet brog
Mcendene Bort Wen bar Bundles,
hed det bet bar Galrnandsvcerf at
spilde sin Tib og sin Kraft paa at
Itffe dens Heinrnelighcder og 33jerj
ftfen fit Navnet „Den lumM/zfse ©0".
Og Heften strafte ud men plub
selig holbt Donalb den med et Soet
tilbage.
„Der Sommer Ryttere imod os,"
hbissede lhan „bi har Fjender til
Begge (Biber det er umuligt at
flippe forbi her paa bernte smallc
Sti. Vi maa ride libt til Side og
haaBe, at M0rfct skjuler os, faa
Fjenberne riber forBi üben at fe os
bet er bort eneste HaaB."
Den unge Donalb f0lte, hborledes
Margarets fpinfle Haand grcB fa
stere om haus, da Lyben af Heste-
nes Hobslag font noerrnere Höndes
Hjcerte hamrede, men stille fad hun
og bifte intet Tegn til Angst, Jkke
en Lyd h0rtes. Og „Letsod" stob
stille, som out beit plubselig bar sor
vanblet til Sten.
Fors0lgerne bor nu ganffe ncer
deres Stemme h0rtcs tybeligt.
Pludsclig, som om Forden habde
aaBnet sig under deres F0dder, saa
de „Letsod" med et rasende Spring
fare hen ober Afgrunden med Begge
de unge. De faa Donolds m0rke
Sfiffelfe, Pigens lyse Haar, som
Vinden habde l0snet saa l0d et
h0jt, bildt Skrig, et tungt, uhygge
ligt Plask det dyBe Vand og
Skriget gjentoges as Forf0lgerne,
der med Roedsel habde set bet beut«
bittige Spring. Og Maanen lyste
nu meb sine Blibc, salffe Straalcr
ober Hvirvlernc bcit ut0rke Bjerg
t, ber 'havbe opslugt Donalb og
halts Brub!
Fra bett Stund Bleu Stebet skyet
af alle: „den forhekfede S0" havbe
krcevet et boBBelt Offer!
Slogns as vvertroisf Rcedsel styr
tede Mcendene Bort—og ingen har
feuere fors0gt at 6er0be Bjergs0en,
hvab ben ffjulte fit DyB!
Det lhar de sturste Fisfevonde
Verden.
Det har ben eneste Tinmine as no
gen Betybtting be Forenebe Stater.
Det ligger Paa famine Breddegrod
som Norge, Sverige og Finland, har
et Bedre Klima, frugtBarere Jorb og
er langt ft0rre end alle bisse Ire
Lande iilantmen.
Alaska er fort sagt et Eldorado
bet h0je Norb, og BearBejbelsen af
dets store Muligheber er ttcePPe Be
gyndt, Heller iffe er alle dets Mu»
ligheder kjenbte cnbnu. Der er meeg«
tige Rigdomme af Sfove og Sten«
Brub med vcerdifuldt Byggomateria
Ie, samt uhyre Lag af vcerdifuldt
2er, som endnu henliggcr fuldstcen
dig ur0rte og er mangfolbige Millio
ner af Dollars beerb. Hbilfen Be
tydning olle bisse Rigbomm'e bil
habe for Fremtiben er det umuligt
at dornte sig nogen klar Forstooelse
of.

For Aarhunbreber tilDngc, ba be
urolige Tiber Skotland gjorbc
Baabe Liv og Ejenboin itjifre, sortal«
tes der, at en meegtig og rig Hi
ding 'hovbc faenfet store Statte neb
paa S0cns Buub, for at be ber kün
de ligge ffjulte for gribske Fjenbers
Blikke og tieittc, tit frebelige Tiber
font tilljage. I Nattens byBe
Mulm og Mörke havbe Ejermauben
og Hans Svenbe kastet deu timge
Skatkiste neb @0ett, og alle Hab»
de be Ij0jtibeIigt svoret at Bcbnre
Hemrnelighcbcn be havbe svoret
det meb Haanden paa en foraged
Kaarde det bar den gamle, skotske
Ed, en Ed, der bar hellig og bin
dende.
Slcegt efter Sloegt sank Grav'it'
men Sagnet oin ben ffjulte Skat gik
Arv fra Faber til SM mi og ba
gjorbes der et Fors0g paa at ober
vinbe Vanskcligheberne og Bjcrge
Gulbet op men til sidst skyobe alk
Egnen om „ben sorheksede Sgl".
Saa Bragte en Begibenheb be,:
atter paa Tale.
Paa en stor Gaarb Icbcbe bet
en H0vding rig, mccgtig og stoU.
Hans Hustrii bar bjäb, men Hans cnc
ste Tatter, en uug og skjM Jom
sru, ledede Huset og optraabte bed
alle Lejligheber Hussruens Steb
men det bar henbvs Faber, ber Be
salebe, og Hans Villie maaite lybes
Han bar Bybenbe og hobmobig og
Behersfebc alle ved sit strenge, kolde
Vcesen. ©mo bet if.a oste hoendie
hine Tiber, havbe der mange Aar
beeret Strib mellein ham og Hans
neermeste NaBo, en aitben stor Hoo
ding men Kjeerligheben Bryber sig
ikke om slige Hinbringer, og som
saa mango gamle, sornemme Slceg
ter fom be to nnge tit at elske hin
anben, trods Familiernes FjenbffaB
for NaBocn habbe cit ©0n, den unge,
ranke, ni0rfe Donald, og 'Han og
Margaret havbe funbet hiitanben.
Men hbordan fluide de komme ober
den Kleist, som Had, Misundelse og
gammelt Nag habde ffaBt mellem
de to Slcegter? Tiden gik. ©tjoal
ne ©amtoIor,naar de tilfeelbigt m0b
tes, elter naar Margarets Fader bar
borte, bar alt, Hb ad de unge Hjcer
ter künde opnaa men til sidst bleb
det dem for libt, deres unge Tanker
higede efter mere, og Donald
sluttede at gaa ind Löbens Hule
og Bede den haarde, gamle Khan om
hsns Dotters Haanb. Han fom..
rank og feef sin mjzfrfe Rustning.
med et F0lge bag fig, og bad bed
VindeBvoen om en Samtale med
Slottets Hcrre det Bleb ham tilstaa»
et. M0bet bat fort, og med tungt
Hjcerte og ß^j-et Hobeb ffred Donald
atter ober Vroen og binfede et s0rg
modigt Farbel til eit flank og lys
Jomfruflikkelfe, der fra Taarnbin
-duet Mgte ham med Bliffet.
Seenge varebe det, f^r de atter
rnMes ben gamle H0vding! havbe
Brugt haarbe Ord mob sin ©atter
og probet at kue heitbe beb eff grum
Behanbling, men Kjeerlighed sinder
Udvej obcvalt, og Donalb Besliittebc
at Bnrtf0re Margaret heubes El
skob til ham bar saa stor, at den
gab Heitbc Mob til ben briftige Hanb
ling hun lcrngtes ogsoa Bort fra
bet ffiimle Slot, sra sin jeruhaarbe,
strenge Faber, hbis folbc Villie kue
bc henbes unge Libsmob. Henbes
Hjoitt syntes 'heitbe fun et Fcvngsel,
som him meb Fryb bilde fori ade,
selb om Vejen skulbe Blibc trmig.
En mjtirf NobemBcraftcit, ba Fa
beceit dar Borte fra Slottet, skulbe
Flugten gaa for fig. Donalb og
Hans unge Brnb sab Begge' paa Hans
raffeftc Ganger, ber bog fun mcb
Besbcrr gik frentab ad bc daarlige
Veje, det bijBc M^rke, mcb sin boB
Belte Byrbe. Men Donald lagbe
Armen fast om Margarets Liv. og
frentab gik bet, Bort fra Fcengslet,
ub til Öiuct! Plubselig fo'r Mar
garet stimmen.
„H0rer Du, Tonalb?" hbiffebe
hun.
„Hbilket?"
„Hobslag, raste Hobslag. De har
opbaget, ert jeg er slygtet fra mit
Hjem det er sikfert Britta, der har
r^Bet mig hun 'har sagt bei til Jef
sius, ben gamle Tyran og nu
forf0lger be os!"
„Saa fremob, frentab! „ßetfob"
kait bei Bruge fine Krceficr for sin
Bmbs Skyld!"
Sagte f^rtc Donalb sin Heft til
Siden- aaiiM0fe bentebe be, Hb ab
be itrcfte Minntter, skulbe Bringe.
Afteiteit habbe hibtil beeret mjJrk og
stifle men im Begynbte Vinbcn plub
selig at jare hen ober ben 0be
Klippeogn og jage be forte Sfijer af
Steb meb ftigcnbe Fart og Volbfom
hed.
Alt bar hibtil gaaet gobt, men
et Nu Br0b cn sorra'berisk Maane
strciale freut og kaftebe fit Skjirr Heu
ober Flygtniitgene og ober Förmi
ger ne.
Der bar ingcit Tib til Qverbejelfe.
Doitalb fporebe fin Hest og breti ben
frentab. Hen over Heben gik bet
raseiibe Fart. Nu lyste Maanen, saa
Vejeit bar let at sinba Af Sted jog
be, iiten teet Bag dem font Forst*
gerne. „Tag dein til Fange, men
fkyd ikke!" l0d den forte Befaling.
F0rft bar de to unge langt forud.
Det bar, fom Heften forftob, hvad
bet gjalbt. Den jog of Steb, men
fnart Begynbte ben boBBelte Byrbe
at tljiigc ben, og Fjenberne font itocr
mere og ncerntere.
„Donalb, Donalb! Alt er forbi!
De naar os vi vil ikke falbe levenbe
deres Void, bei, Donald?"
Den unge H^bding fitugede Mar
garet ind til sig deres SceBer ni0b
tes.
„Jo, et HaaB 'hat* bi cnbnu et
Spring for Livct, ub ober Klippen
her fan „ßetfob" naa den anden,
fjerite Side af Kl0ften, saa er bi
freiste!"
Den gamle, strenge H0vbing gif
Barnl0s fin Grav men Hons
Tjencrc pr0vede atter og atter at
mantie fig op til at stfge ©fatten.
Endelig samlebes be cit Nat be
We know of no other medicine which has been so suc
cessful in relieving the suffering of women, or secured so
many genuine testimonials as has Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound.
In almost every community you will find women who
have been restored to health by Lydia E. Pinkham's Veg
etable Compound. Almost every woman you meet has
either been benefited by it, or knows some one. who has.
In the Pinkham Laboratory at Lynn, Mass., are files con
taining over one million one hundred thousand letters from
women seeking health, in which many openly state over
their own signatures that they have regained their health by
taking Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound.
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound has saved
many women from surgical operations.
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound is made ex
clusively from roots and herbs, and is perfectly harmless.
The reason why it is so successful is because it contains
ingredients which act directly upon the female organism,
restoring it to healthy and normal activity.
Thousands of unsolicited and genuine testimonials such
as the following prove the efficiency of this simple remedy.
Coloma, Wisconsin. For three years I was
troubled with female weakness, irregularities,
backache and bearing down pains. I saw an ad
vertisement of Lydia E. Pinkham's Vegetable
Compound and decided to try it. After taking
several bottles I found it was helping me, and I
must say that I am perfectly well now and can
not thank you enough for what Lydia E. Pink
ham's Vegetable Compound has done for me."
Mrs. John Wentland, R. F. D.» No. 3, Box 60,
Coloma, Wisconsin.
Women who are suffering from those dis­
tressing ills peculiar to ,their sex should not lose sight of
these facts or doubt the ability of Lydia E. Pinkham's Veg
etable Compound to restore their health.
braf for at indgybe sig Mod, og
ArBejdet skulbe Begijnbe. Da hcevc
bos plubselig 930lgerne, op as Ban
det Astedes en Arm og en hvid, spin«
fei Haand med en braget Kaarde og
en streng, florp, truenbe R0st sagde:
„Jeg forByder! Jeg sorByder!"
Tn Mesterskabsbry
ders Afalortttger
Som tbefjeitbt hor be ftcerfe ÜDZamb
abffillige Star inbtaget en frentra*
genbe Plobs paa Vorictecrnes Pro
grant. Do trceEer ofte Bebrc Hus
end den dijgtigfte Danferinde, og et
Par go be Muskier vurbcrcs h0jeie
ertb ben floffereneste Stennuc. Men
nu oplyscr ben Befjei'tbte tyske Wie
sterskaBsBryber, Willy Metzner, ct
Forebrag, som Hon sorlebcit 'holbt
Chemnitz, at IErlighcb og Nebelig
heb h0rer til Sjoelbcnheberne Bry
berverbenen. I
Brybcrnes Kontras:
meb beres Impresario staor ubtryk
felig anf0rt, om be ft'at vinbe ellev
labe fig Befejre Kämpen vi! be
ikke gaa iitb paa bisse Betingelscr,
banker ber intet Engagement. Det
liggcr ogsao Jmpressarioens In
teresse at trwffe den endelige Asgj0
reise ub saa lomgc som muligt, og
Ncsultatet af be fiesta Vrybcfampe
Bliver da ogfaa „uafgjort" nogle
Gange inbeit bet Bestcmmcs, hvem
der st'al beere Sejrherrc. Og saa
f0lger Regien en Nebanche-Ubsor
bring sra ben Befejrebe Parts Sibe.
For at sorh0je Spoenbingen Blaitbt
PuBIifum, Bentstter mem sig af alle
haanbe Fif bed Hjoelp af fittaa Sbi
neBIccrer, der er sylbte mcb 93Iob.
fremstiller matt „albortige Ittykkes
titscelbc" og Metzner paastaar, at
matt oste Bringer en ikke snarct Bry
ber paa Hospitalet Blot for at for
0ge Effekten. Mange af be „uden
lattbfke" Brybere, fom er inbforfkrev
ne for at Mtage et ftort „interna
tionalt" Bryberstcrbne, er cegte Ty
sfere jo bet biste sig enbog for et
Par Aar si ben, at MeMemmerne of
en inbionff Brybertrup, fönt Bereiste
Europa isuld Krigsmaling, alle bar
f0i)te Berlin.
Som et lille Supplement til oben
staaende fan ans0res at der isjor
paa ett fj^benhovnff Variete optraab
te en Somling fbittbelige Brybere,ber
ij$?0lge Plofoterne bar indsiorsfrevne
fra Ausland, ©roefenland, Spanien,
Amerifa ojb. Under deres Opttxvdett
mcelede de selbf0lgelig iffc et Ord.
men efter Foreftillingen sab de for«
trolig Klynge stimmen Varieteens
Restaurant og pludrede cegte 33ester
bro-Kj0Benhovnsk.
80 Acres
A
good farm, six miles from town,
fine orchard and grove, every foot
plow land, good five room bouee,
and lota of out buildings, an Ideal
place to live. Terms easy. Enquire
at Journal Office. tf
Bonano
THE INCOMPARABLE TABLE DRING
BONANO has all the good qualities of coffee, tea or cocoa with NO
harmful effects. It is made from the meat of bananas, matured in
the sunshine of the tropics, pealed, dried, granulated and roasted.
The roasting imparts a distinctive, fragrant flavor, not banana-like.
BONANO is the most delightful and healthful beverage, and is as
easy to prepare as tea or coffee.
A teaspoon of BONANO, a cup of water, a minute's boil, and a lit
cream and sugar.
Don't be prejudiced, but order a can today from your grocer and
give it a week's honest trial. At the end of that time you will be
surprised at the improvement in your health—calmer nerves, clear
er brain, sounder sleep.
BONANO has just the food stimulating, tissue-building qualities
desirable for a drink for morning, noon and night.
You will like BONANO, and it is the one hot drink you can also
give children in safety.
A 25 cent can makes seventy-five cups, so that it is as economical
as it is good. A trial will convince you.
Ask your grocer for BONANO, the incomparable drink.
INTERNATIONAL BANANA FOOD CO.
Chicago, 111.
Elborabo bet hop
Nord
I
be sibste Aar har Opmoerksom
heben h0j Grab beeret rettet imob
Alasfa, og man Begynber nu at faa
Forstaaelfen af, at bet iffe er en faa
udprceget Js0rfen, fom man tidli
gcre Dage anfaa det for at beere. Det
fan berfor 'habe fin Interesse at faa
at bide/hbod bonne moerfelige Lonbs
del Virfeligheden indeholbcr, hvob
ben er beerb, hbab ben hor fostet be
Forenebe Stater, og hbab ber fott
ventes af ben. Efter de paalidelig
ste Kilder sfal vi hidscette f0lgende:
Alaffo er et rigere Guldfelt end
selve California.
Dets Ubstfcet'iting er saa stor, at
ber af bet fttitbe baitite 500 ©toter
faa store fom Rhode Island.
Det inbeholbcr mere Kul en-b fei»
tie Pennsylvania, inbßestittet Anthra
citfuI-Regionen.
Det har en ilbstrcekitiitg af 590,=
884 'Kbodratmile, 378,105,760
Acres.
Det er mere enb bo&Belt faa ftort
fom bet tyske Kejserrige.
Det er ncesten 13 Gange saa ftort
font ©taten New Dork.
Det inbcholbcr mere KoBBer enb
Michigan og Arizona titfommen.
Dets St0rrelse er onttreiit en Fem
tebel as be egcttlige Forenebe Stater.
Det 'har Betalt sig selb 20 Gonge
med Fisk alette. KjMeprisen, som de
Forenede Stater Betolte Rusland,
bar $7,200,000, eller miiibre cub 2
Cents pr. Acre.
Det
[har
allerebe Beta
It sig selv
mere enb 20 Gange meb ©0lv og
Gulb.
Dot Har be st0rste Gtlvsgonge for
Soar og Kboeg Amerika.
Det har bet h0jefte Bjerg Paa
Amerifas Fastlonb, Mount SicKiit«
ley, hvis H0jbe er 20,404 Fob.
Det er st0m* cub olle ©taterne
Nord for Ohio og Potoina Floderne
og 0ft for Mississippi.
Nyc Postsparcbankcr.
Prcesibent Tost 'har ubpeget 35
Poftforttorer forffjellige State»
til Mobtagelfe af Penge fom Post
fpareBanfer. Tilsammen meb de lib
ligere oprettebe Jnftitutioner af ben
ne Art bil ber nu Blibe 129 Birk
somheb. Postmaster General Hitch
cocf er bei tilfrebs meb be fra Poft*
fpareBanferne mobtagne Rapporte
og agter at ubtiibe Systemet faa hur
tigt fom muligt, inbtil der Bliver cit
fnnban Banf ethvert Money Ordey
Poftfontor Landet. De nye Banfe
Nordvcsten er Twin Falls, Idaho
Bellebille, III., HiBBing, Minn.,
Brookings, S. Dak., Miles City
Mont., Dickinson, N. Dak., Vait
couber, Wash., og Beaber Dam
Wis.
Fangerne fnnr en Friday
Warden McCnsser Statsfoengs
let Cranston, R. I., har anordnet,
at den halve L0rdag herefter ffa
beere en Fri og Hbilebag for famtli»
ge Fanger. Poo den Dog vil dec
Blive givet Fangerne Tilladelfe ti
at Bevcege fig frit ittbettfor Fceng
felsmurene. Der vil Blive Boldfpil
Foengfelsgoorden, Koncerter oj
attbrei Forn0jelfer, og Funftioneere
og Fonger ffal paa Fridagen sta
paa lige Fob. Til bert forste fr
201-bag Eftermibbog sibste Uge Ble
ber ubbelt 500 KribtPiBcr og stille
50 Pmtb ToBof til Fongcntes Dis
position. Blonbt Fongcrnc bar be
slcre, som iffe mange Aar havd
habt ben ringeste Jnbr0mmelse
strenge Feengsclsregler, sooledes er
gammel S0kaptejn, ber habbe sidde
indespcerret 46 Aar for Mord. Hor
fyntes stet ikke at forftao, hvab de
forcgik rundt om ham. Under hel
Friday herskebe ber eit m0nster
beer big Orben.
Tclcfonsamtalcr over lang Distance.
I
Manbags Bleb der f0rt en Sam
ale pr. Telefontraob over bett Iceng
ste Asstanb, ber kjenbes Telefone
ringens Historie. Det vor fro New
Nork til Denver, Colo., ett Afftan
af over 2,000 Mile. Til Telefone
ringen Benyttebes et koempemoesfig
Telefonopparot meb cit Mcettgb
Mobtagere og Taler0r, samt 4 KoB
Bertraabe as Tykkelse som en Bly 4t.
Jolt Benyttebes bisse Traabe famli
bigt as 22 Personer, ibet 16- Dele
grafistetr offenbte Depescher meb al
minbelige Telegrafapparater pet
fomme Tib fom 6 Journalister send
te munbtlige Mebbelelfer gjennen
Troabene. Der f0rteß desuden Som
taler meb Omaha og Chicago fra
New Dorf. Det er et meegtigt Ap
parat ber er fat Virkfomheb til
bette Brug. Anlcegget ihar kostet
$100,000, og et Holt» Telefonat'
Bejbere har 4 Maaneber flotret oft
ab iffe minbre enb 87,000 Telefon
Pcele for at aiiBringe Traabene og
onBringe „Coils" hver 8 Mile. Det
ita'ste Skribt vil Blibc at for-Btnbe
New Nork og San Froncisco med
-Telefon, hbilket if0lge Telefon-Au
tljoriteterne fan lobe sig gj0re meb
stor Letheb.

xml | txt