OCR Interpretation


Czas Baltimorski. (Baltimore, Md.) 1940-194?, October 10, 1940, Image 8

Image and text provided by University of Maryland, College Park, MD

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88065178/1940-10-10/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

UWAGA!
SPECJALNE POSIEDZENIE CENTRALI
W SPRAWIE BALU RATUNKOWEGO
W dniu 13-go października, b.r., w Domu Polskim,
510-512 S. Broadway, o godzinie 8-mej wieczorem odbę
dzie się specjalne posiedzenie wszystkich delegatów do
Centrali Towarzystw Polskich.
Na tym posiedzeniu omawiać się będzie sprawy pro
jektowanego Balu Ratunkowego Centrali.
Będzie to pierwsze wielkie przedsięwzięcie Centrali
w niesieniu pomocy cierpiącym Rodaków w Europie.
Zwołuje się przeto wszystkich delegatów aby się zjawili.
JAN A. DEWICKI, Prezes.
Wyjaśnienie w Sprawie Sprawozdania
Umieszczonego w “Nowym Swiecie”
z Dnia 7-go Października
We wiórek ukazało się sprawo
zdanie w dzienniku nowoyorskim
“Nowy Świni,” o złożonych pie
niądzach przez różne komitety i
organizacje składające pieniądze
do Funduszu Ratunkowego. Jeden
z miejscowych obywateli zwrócił
uwagę na to, że nie było wśród
komitetów nazwy komitetu balli
morskiego.
O ile nam wiadomo, to po przy-
Gmina 142-ga Z. N. P.
Indorsuje Roosevelta!
Gmina jednogłośnie wypo
wiada się za Trzecim
Terminem.
Na niedzielnym posiedzeniu
Gminy 1 12-ej, Związku Narodo
wego Polskiego załatwiono jedną
bardzo ważną w dzisiejszych cza
sach sprawę, a mianowicie: prze
prowadzenie zaiudorsowania kan
dydatury Prezydenta lloosevella
na Trzeci Termin.
Prezes Gminy 1 12-ej Z. N. I*.,
pan Franciszek Gregorek, który
przewodniczył komisji rezolucyj
nej z Centrali Towarzystw Pol
skich, gdy la tworzyła rezolucję
zatwierdzającą Roosevclla, pono
wnie dał dowód swojego szczere
go, oddanego stosunku do Roose
velta. Wygłosił na samym otwar
ciu zebrania potrzebę zaindorso-
t ~ ”S
“ESTIMATES” Cll ETNIE UDZIELAMY
WYKONUJEMY WłjASNE RYSUNKI
ZA DOWOI ,EN IE G W AIIA NTOWANE
JAN WARMlŃSKl—Kontraktor i Budowniczy
630 S. CURLEY STREET BALTIMORE, MD.
Telefon: Broadway 5902
V.
/ —1
Podczas “Shoppingu” na Broadwayu
WSTĄP DO
RESTAURACJI
MARYLAND LUNCH
251 S. BROADWAY “NAPRZECIW LEADER”
- *
jęciu permilu Mady Polonji A
merykaiiskiej w lutym b. r., wszy
stkie raporty podchodzą pod je
den ogólny raport chicagoski, lak
że raportu osobnego z Baltimore
niema inie będzie jedynie te,
które miejscowa prasa ogłasza.
W następnym numerze “Czasu
Mallimorskiego” postaramy się u
mieścić szczegółowe sprawozda
nie z całorocznej działalności Ko
mitetu Ratunkowego w Baltimore.
wania prezydenta Roosevelła
postawił wniosek, który, po kilku
przemówieniach licznych delega
tów, przemawiających za nim, zo
stał przeprowadzony jednogło
śnie uchwalony.
Na zebrana regularnym Gminy
I-12-ej było ó() obecnych delega
tów. Znamiennym faktem jest, że
wszyscy bez Wyjątku popierali
wniosek prezesa, a wiadomo, że
len jest czynnym republikaninem,
jak podaliśmy w poprzednim nu
merze “Czasu Ballimorskicgo.”
Oprócz kandydatury Rooserel
la, zaindorsowano wszystkich
kandydatów z nim w nadchodzą
cych wyborach idących.
A więc, jest to jeszcze jeden
dowód przywiązania ludu pol
skiego do lego wielkiego prezy
denta jakim fest niewątpliwie
Franklin I). Hoosevelt i wyra
żono całkowite zaufanie part ji, do
której on należy.
u Czas Baltimoralii,” Cz wartrk\ 10-go ■Października,
DZIEŃ PUŁASKIEGO
ligo PAŹDZIERNIKA
( Dokończenie ze strony 1-e.j).
W cztery dni po bitwie pod
Brandywine kongres mainował
Pułaskiego generałem kawalerji
wojsk powstańczych.
Pułaski utworzył własny Leg jon.
I Po bitwie pod Brandywine Pu
łaski odznaczył się w kilku innych
bitwach. W dniach krytycznych,
gdy armja Washingtona, wycień
czona z powodu obozowania w zi
mie pod Valley Forge, Pułaski
objeżdżał okolice w poszukiwaniu
za zapasami.
W’ kilku listach do Kontynen
talnego Kongresu Pułaski skarżył
się na brak sprawności i na obja
wy zazdrości wśród niższych ofi
cerów, co często trzymało go w
bezczynności, zapewniając mu
“tylko walkę z niedźwiedźmi.”
W końcu pozwolono polskiemu
rewolucjoniście zorganizować nie
zależny oddział kawalerji. Od
dział ów miał się składać “z (kS
jeźdźców i 20 piechurów. Kawale
rzyści byli uzbrojeni w lance, a
reszta na sposób lekkiej piecho
ty.”
W niezwykle krótkim czasie
Pułaski potrafił wysłać swój od
dział na pole walki. Wybrał pe
wną liczbę Polaków i Francuzów
na kierownicze stanowiska, wiek
- szość jednak zwykłych kawale
> rzystów i szeregowców składała ,
się z rodowitych Amerykanów.
Michał de Kowalz (Kowatsch),
który miał być węgierskiego po
chodzenia, miał najwyższa ko
[ mendę po Pułaskim, piastującym
rangę generała brygadiera. Hra
bia .1 ii li lis de Moundford służył w
> randze majora, a John de Zielin
sky (Jan Zieliński), który uciekł
- ze Syberji, dokąd był skazany na
wygnanie, był kapitanem ułanów.
John Seydelin, Maurycy Beniow
ski, Adam Melchair, hrabia Kol
| kowski, Nicholas Rylami, Joseph
łßaldesfjui, (Jiarles Baron de Rosę,
Mateusz Rogowski, Charles Li
bański, Paul Benlalon i Gerard
dc St. Klnie należeli do Europej
czyków, którzy zaciągnęli się na
■ listę Legjonu Pułaskiego.
, 1 W jesieni 1779 roku Pułaski
połączył się z generałem Lincol
nem, który wspomagany przez
■ francuską flotę przygotował atak
na Savannah. Dnia 9 października
■ Pułaski zalakował brytyjski
, front, jadąc na czele swej konni
• cy. W' boju tym padł raniony po
strzałem. Przeniesiono go rannego
i na okręt Wojenny “Wasp,” gdzie
lekarze nadaremnie starali sic wy
jąć kulę i uratować jego życie.
Zmarł na pokładzie. Nie spraw
dzono jeszcze, czy pochowany był
na morzu, czy pod dębami na wy
spie św .Heleny, czy leż w Green
jwich, w stanie Georgia.
| Poeta Longfellow w poetycznej
—— “ ——— North American Mutual
.1 To w Dziennie
Übezpieczenie
q. Szpitalne
* | 99 na 100 osób potrzebuje tego
nadzwyczajnego übezpieczenia
_l szpitalnego! Każdego miesiąca
\ 6800 pacjentów wprowadza się do
szpitali baltimorskich. Jeżeli na
m gia chorcba lub nieszczęśliwy
1 9 __ wypadek CIEBIE pośle do szpi-
I jfc (f |(nl / * \T tala “3c dziennie” North Amen-
VZ y can Hospitalization Insurance
J %/ ochroni cie. Zapytaj już teraz o
szczegóły tej wspanialej Polisy,
która
\ \r* płaci za
I I UTRZYMANIE W SZPITALU
w jednym £.4 f"
poszczególnym I Mil
roku do I %P V
LICZNE OPERACJE
r | f CHIRURGICZNE
i yczy. 5 150
OKRES ępft
PRZE D MACI E RZYŃSK I WMS |
KOSZTA DO VV
Opłaca koszta znieczulenia, sali
operacyjnej, egzaminacji labora
toryjnej, X-ray.
, CALL YERNON 856 C . . . OR MAIL TODAY!
I Gentlemen: At no übligation.l would like to know morę about your ”3c A I
I>AY” Hospitalization Insurance. ■
L NAME |
I ADDRESS I
I CITY STATE 1
NORTH AMERICAN MUTUAL LIFE CORP.
Professional Bldjr., 330 N. Charles St., Baltimore (
dedykacji otoczył nimbem roinan
lyzmii i piękna sztandar, pod
którym walczył I,cg jon Pułaskie
' I*o. Według tradycji sztandar jego
uszyły Morawskie Siostry w Hc
llehcin. Pa. Sztandar ten jest obe
cnie drogocenną pamiątką w po
siadaniu Historycznego Towarzy
stwa Maryland.
TT • *
Uniwersytet Columbia Roz
począł Wykłady Literatu
ry Polskiej w Newarku
Z ramienia Columbia Uuiversity Ex
tension rozpoczął się dnia 1 paździer
nika 1910 kurs wykładów z literatury
polskiej. W yklady te powierzył Uni
wersytet Columbia na wniosek Wy
działu Język ;w Wschodnio-Europej
skich p. Drowi Ludwikowi Krzyżanow
skemu, dobrze znanemu I'olonji z licz
nych odczytów i przem iwień oraz po
gadanek radjowych zarówno polskich
i angielskich. Kurs ten odbywa się w
budynku Y. W. C. A.. 53 Washington
St.. Newark, X. J. i wyznaczony z stał
na wtorek od godziny 8:10 do 9:20
wieczorem; dzień jednak może jeszcze
ulec zmianie po porozumieniu się ze
słuchaczami.
Obok literatury prowadzony będzie
również kurs języka i gramatyki pol
skiej pod kierownictwem p. Adriany
Gutowskiej.
Szczególnie w obecnej chwili, gdy
wszelkie przejawy polskiego życia
kulturalnego i umysłowego tępione są
z całą bezwzględnością przez najeź
dźców, należy się spodziewać, że mło
dzież i inteligencja polsko-amerykań
ska poprze inicjatywę Uniwersytetu
Columbia i skorzysta z nadarzającej
się okazji, by wziąć liczny udział w
wymienioych kursach i pogłębić swą
H Wybierz z
8 Kompletnego Wyboru
I BRYLANTOWYCH
i PIERŚCIONKÓW
I ŚLUBNYCH
£ PŁAĆ TYLKO
I 50c
E ZGÓRY
I S. ■N. KATZ
B Jubiler
i Optometryk
S 105-113 N. Charles St.
|B Eastern Ave. & Conkling
M 2116 E. Monument St.
wiedzę o wielkiej spuściżuie kultu
ralnej i literackiej narodu polskiego.
(
Wszelkich informacji udzieli chętnie
kierownik studjów polonistycznych U
niwersytetu Columbia, Dr. Arthur I*.
Coleman, 595 I’hilosophy Hall, Colum
bia Univcrsity, New York City.
Rekrutacja do Dodatkowe
go Polskiego Pułku w Pa
lestynie Ukończona
LONDYN. lirilisli Hroadcasl
ing Corporation podała w swym
biuletynie o kompletnym ukoń
czeniu rekrutacji do dwóch kom
pani] żydowskich “Jednego ze
sławnych pułków brytyjskich” i
rekrutacji do dodatkowego pułku
polskiego.
EHE podała, jako żadne w przy
szłości aplikacje do łych oddzia
łów nie będą przyjmowane, choć
rekrutacja wśród Arabów będzie
kontynuowana.
BMcKEŃŃa]
Pontiac Co. I
Ogłasza Nowa Lotę I
CWANYCH AUT I
iOADWAY i
jpna “Wyprzedaży Otwarcia”
Wasz Stary Samochód Ma Wielką -
’ “Trade-in” a
OUTH COOC 1041R—’35 DODGE (PO9C
iUNK ...łjMOJ 2-DOOR
OUTH c*oec M
UNK 1012A—’36 DODGE ę*>7C $
0 (POOC 2-DOOR, TRUNK / D g
tPAOJ . f!
D CCC 989 —’ 38 OLDSMOBILE CC/IA
łPOD 2-DOOR, TRUNK fIU
tUNKI SPŁAT! I
ricne w Głównej Sali Wystawowej fi
yov*/Skncćie ivi 'E
Każdy dołącza się do tej przemiłej rodzinki z "comics’ - B!on- Bez Zobowiązania . . .
d • szukając -kraju odpoczynkowemu"! Ta piękna pra BEZ- Nie Potrzeba Niczego Kupować.
I’ł.ATNA dla dorosłych lecz w ograniczonych iło,ciach ! T> lk Zapytaj Sę o Nie!
Przyjdz jeszcze dziś póki jeszcze pry te posiadamy! Damy ’ ' // —v
) |
um...the Westinghouse j
Cena Obliczona na Oszczędności ES3
Jesienne i\i - / j( . s .
Teraz okazyjne kupno jesienne w jakości De luxe chłodnia / tyłku i
SUPERMARKET. Pięć stopni chłodzenia i wilgoci trzymaj / /
swoją żywność tak jak to czynią w składach spożywczych!— j 1 "Jf _ I
Jest to tylko możliwe przy “TRU-ZONE CONTROI,.” Zobacz I *r K M Aj
jeszcze dziś nowy Speciał Six i oszczędz sobie pieniędzy-są sm/ A J /
inne modele do obejrzenia SUPERMARKET. Przyjdz jeszcze X I
TRUE-TEMP CONTROI, • GENUINE MEAT-KEEPER / ” Ha szv„”‘*"- V /
GI,ASS-TOP HUMIDRAWER I ’ d °mu. I
DR 4Z7C, -300 I
WESTINGHOUSE THE OF ELECTRIC HOME APPUANCES
M. Budacz i Synowie
! 1744 EASTERN AYENUE
i
i Tel.: Broadway 6180 Przyjmujemy zamówienia telefoniczne
1
i Skład otwarty od 9-ej rano do 9-ej wieczór . r . >y ,.^

HRABIA ROB.
Hrabia Bob otworzył sobie sklep że
lazny. Wchodzi kljent:
Czy dostanę gwoździe?
Naturalnie! A jakie pan sobie
ryczy?
Najmniejsze jakie są!
Niestety— wzdycha Bob tych
właśnie brakło...

8
ARMY VETERINARY SPECIALISTS AT WORK
Enlisted technicians of the Veterinary Corps, U. S. Army, in laboratories
throughout the country are constantly testing tens of thousands of samples of
food, both raw and processed, taken at random from purchases made for the
Army. The tests made by these "men in white” determine whether or not
supplies meet the high standards set by the Government for the food served
to our soldiers.
H-a eooMfss/uursomr
PHILLIPS
soups
(Thursday, (Vtoher 10th), V)4O. *
BEGINS TODAY! 3 BIG CITY-WIDE
DAYS IN THE ANNIVERSARY!
Open Tonight
’til 9 P- m.
SHOP EVERY DEPARTMENT FOR EXCITING ANNIVER
[U SARY SAVINGS FOR MEN. WOMEN AND CHILDREN 1
% [email protected]^

xml | txt