OCR Interpretation


The Democratic press. (Eaton, Preble County, Ohio) 1860-1865, December 03, 1863, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88077265/1863-12-03/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

dfdyKf.'TV
af tab.
?- mum )kr.
..
I :i:
il.'
. ir-t ' 1
v) ' -
.'i t'
r. :; a .
-t-i
...
a'".' ? .-'S
am u.vm x i"
er woi 4t r.
awnj ' K ..! ' ! 13 S "'i'JU'
uW af ' ,! K-A',jd3 '
iTrn , v weir " v.
. . J. ui. V i.. . J. 4 A . t 1
-DRY GOOI)
XWf er tJian (jny otlier house, ami
Z-t''c.lln the Market. I
3JJi HHiJ
t ? 1
N. B. STEPHENS
' OFFERS. FOll SALE,
laid Herinoes,
--Plain Merinoes,
f-nS T W I- ;V ,r
7ool Brilliants,
- r. ( !' c
Wool Delaines,
; Ginghams, ;
' ; -v. J;
" ", : AND : .
... . " - ;
" KB.STEPHEKS;
WILL SELL YOU A GOOD .
.'IH", !0. Stephons
.'keeps ' -;
' MEN-'S and ECY-'S 'WEAEV
V "'- ' ' '
N. B. STEPHENS
?--.;-V- KEEPS ' .'
Queens war c
.:.:, i - -
: ': AND'; '
......ni-.i : ..-; - ;
H TV4 iSI ."f
V r
-Vl);Stepliens"
XrfOBJESSJHANJDU. CAN
t&iii V J Dili ri ntnurrn- I
.WkCtlM S, it iji .... ., .. , , fc ,
- I'GK ALL KINDS OF
, mi l yit i -J'i -a- -. .-. : , r
, . CHEAP GOOD JS
t. t : . - r .
, r . .JCppceite tie , (i n ffouse,
I
AT
ti It
LET AFFLICTED READ I
((pa, hMr MOMrr. Im of l"f7 and uIh Mt
H arawtk. wartlM "7 urf ! af ontilrM la
H4 M U. ,
BSAB WHAT TBI MEDICAL FUS
SATS. . .
loa (iimMuH Natra t ka M la aatara of jaw
llinil IMULUH BOTANIC PUVHIUUII o
tat. BUamfcrtaaoarlailnaf tba hnaiaa .yatoi ailn
Ma to daasrltia tha dlaaaaH wlthmit aa; IsbraaUaa naa
aw autaol, to axalala luarlajaal aaM, aarf la Kaaraalat
STauV Axl. kat la BoranlaaUa Kill, ka wlU hoaaatl
M4 ftaoklataUarkalliarMtaaalMaan ar na. Thlt
anil aalUfy jwar Bilod, aail aare yan aapanaa, Una. tiaahla,
and aiavtHnlnit. 1c IH lia lha owaal of wrla( jaa
an a aullari M IU aa !or kaaltk, aad, what to
katwr lhaa all, H vUl aaf. Jr lib IMiMa ikartoMa
a wival Icaalant.
Hla aaaailaaUtiM' an au4a arltkovl aay bfornatlo
fraaa lha uaiaml i Uiaratura ha laoramcaly vulmuada
Unlr Pbyitcal euadllloa and Fhraaakirical danloauat,
Itkoul wnlck h MW oonld kaa parbtaMd aiaaj
Moalahlaf aaraa. It abonld Im raaMKUrad Ikat UM
taUMlte fbyrloiaai parlor aM cuna tbaiuhl toreaalMa.
If ion lutTa triad olliara and (ot as rallaf, It Jaa nak at
aajua anad kwllk and lua( llfc. lf J ou ara wha, ;aa will ft
t owaall K. HAI'HAKIfttkakVilaalcriijilalaa.
All kit eoaiaiaalcalkw amd iaurrlawt an Utmf
yrinta aad aaokJaalialv-Afaaal Joraal,
... , ..,..,.'
TAOTS ARB STUBBORN THUfCMI
Umr mUX Hw PblUdtlpkl aorrarrxaat aan la tk
OaauMMVaallk, WUmlafUa, iXUai , Ml af AarH.
tiM:
Aa lairllafc (Mtlaauia, fcrrly kwtad wllk tka
rlllak Army, aad who tlylaa blaarl 'InflUk la
aula rbjtaicUa,' kaa of lata falaad a .taailia lapwu.
Ikw ben ljr kia aklll la curlnt all na rot aoaipUlala,
oata of bb lWiiU I bare oonta with, aal tbaf
aroaoQaoa bla nalla and noda a mtraaal ai Tarf
auvarW. Soma bava baaa nato.-ad I by (ric Tk
BMdlelM ha ard U dlntllM b; blrM paa rariaaa hara
oatfwvlng nra caratira nropertlai.
" Wklla aetlaf la iba araiy ka darstai Mian
towtaau to a Ikorouffk atadj lha 0ar pandiwad bj
maliiaedlclnalrooMaidbarhaoallnaa. vofdlanaam.
It aaaaH kahaairaadatan aad apaodf naml; (ot alt lb
'Ilia Ikat In! ka katr to.' Ula prwlio la already ait
alia, aad to daily lacmaalaf. la Hm eonplalala to whlok
fttnal.a ara aahbtad ka baa M-asual, aa a laraa aamkar
ban Ian laatiAed that Ikay wa ant oaly Ibtlr araaral
wood kaaltk. Irat Ibair Ha, la Iba akiU af Ula Sagltoh
olMie fkyalclaa." Uto aOaa to at
Mm. 89 EAST riTTa STRBBT,
CINCINIfATI.
KOBJB OOOD WSWS!
rsoM
man and iusxiabu
AO-
TBORITT.
Tka Botaale Baaadlefaf Doetar Bapkaal, tk laaltoh
Betaaa) l-byitelab, aarar hllad Tat to aula a artKt,
radical, aad parauaaat aan ul ALL
PRIVATE, SECBBT, AND TENESEAL
DISEASES,
Witkoal Ikaaaaof Mareory, without klndraaealraa baal
DaM.aBd witboiitfaarordlaoovaryaraipoaara. Modcadly
polaoni, aiich aa araealt, aut vumlca, upiam, or any athar
PDlaooa. Na aiorcnry aar any daadly uiaaraU notbla
at pnraly VefoUbla Botanical kVmadiw ara aasd by tbia
woudorful Botanlo Pbyiiciaa. Hli Botaala kmiidlai
ami yat fallod la curt Iba MMt abftiaala aid Iba Bioat
daaiarena aaaaa, and ta mauva all marrnry and othar
ImaqrlliM frtiai tba ayatan wbaa all stkar lUmailaa baa
fcilad. Jfadiajf Jaanud.
aooo news ron singlb men con
TEMPLATINO MARBIAQB.
Hoar what tha Baltlawra srraanadnt of Iba Odd
kVllow, Bonnibun', UarjUad, aaM ob Tbaraday, tka Slat
f May, IMO:
Mnawwaa cwraaof dll oanaad by aarly ladlatratto
ha'lnc baaa aariurmad by tba nIUh Botanic PhjiloUa,
I ftial it mjf duty, karlnf a knowlwlga of Ibna, to atato
Ik- art, aellulm that la dolaf ao I auy do a tortioa to tka
luaTorinf. Oat oaaa la partlaalar that of a rouat aua
la Ibla city la wortky of aota. Ma bad batuoia tba
rictlia of a baMt, tba vara allualoa to which atonal a
abndaVr, and aftar raan of anaVrlaK and dottorlaf (ava ap
all kopaa of raoorary. Ha wlihad lo marry, and waa
drarly kalofad by aa iwaat a (Irl aa aar lliprd worda
of abocti', but ba wai Irarful, uerroua, and proatratad.
Ra darad not wad oa acoraat of tha ahatlrrod atata
af hla inlaia. Ha auajht rallaf al tha handa of 'Via Bo
tanic FliyalcUa, and. aalonnjblag aa II any . aU tka
bloora and vlicor of yoath baa retamad, aad ba to aa
tka happy miliar af a pair af bright koya."
JLOBIOUS NEWS TOX THE LADIES.
A FRBTENTirE TO HAVE OUO
DBEN.
Haw what tba ClncianaU Weakly Fran aaji an tka Mb
of Hank, UiH:
' Wim daeldadly mrnd to dragi aid to admtlMil
ramadiaa for tba prevenaVaa of haviag oblldna, but wa
aMIttiardarytoarknawlaaabaaafltrromaayand rram
ovary auoroaa ban II to for tba raliafof aafforliig bnmaalty.
A fart baa aoua tv nor knowledge that ought to be ara
malgalad and widely circulated fur tba bauelt af tkoaa
bwiea wboar delicate heal Ik makaa It laomaary la pnaeat
aay iacreaae of faaiily.
About iwalTa montba aftar marrtaga, a fcvty of oar as
.aalnlaaoa gava birth la a daughter, hat bar eufe-:Bgff
on lu great that her pbyticiaui daspalrad of bar raooeery.
TbJe nuule her ikread the very tbougbta of again beeuuiing
a awiaer. Hba tried Hrery ibing to pravent a repetition
of keroulferluga, but wltbeut incceadlnf. Twayenraafter
marriage aba waa ajcaln eonflned, but ber liiOaringa aan
mi great that the child died, and ber own lib wai deapulnd
ut 8 be waa told by bar Aunily phyaidan that if iba had
aay men ablldren ka band bar lib woulj ba tba forfeit.
Aa aU Iba nmallea aba bad triad baton bad blind, aka
arpliad to tba Bolaalt rbyalclaa, Or. JRAPHAKL,
N. 6 EAST IVTB STREE1,
CINCINNATI,
FOB Bit
PREVENTIVE TO HAVE CHUDREH.
Hit ra mediae had tha dealrad aSVct ; they net inly pn.
vented bet from baring chiklraa, but tkey alao Improved
for kaaltk. "Ta vHt mat, ill va I ana ill run''
Tha nVitanla Phyaiuiaa'l reaiedlaa can be racommeided,
banana! they an Innocent and aafe. Tkey operate witkoal
cauaingalckneaaoreipollra. They do not laterbra wllk
lha dial or ooaupatiou. Tkey do not Injure tha heallk,
l-t tb-rw earuin la Ibaic eBecl. flM, MD.
Aay wko en rnffcrlng, ao mailer what their aomplalnl,
ana call aa IkenMoteulc J'bj'l'ton coa4atltHy. They
may rely oaoa relief. Hie once to at -I
? NO. 69 EAST rtTTB STREET.
Batwain tyoamon Street and Broadway,
1 5 tfi fi if CINCINNATI.' J
; ' anenlatk'1 dally, firodtra ainrttedl. OBee kean
tit I A. IM. Id) ' . HI.
. aar Peraoaj at t dlataaea may eommaalcat oown.
aamruLLr by letter, If they leiloee OMB DOLLAR, Ibt
Coaraltalion Fee, In each letter. AU iottera, rotttmunl
tatluae, aad lalerriewe, are aMctly private anri onl.
deatial. Mo anaaar will ba glvaa to LeetervarUea erne
dollar la deed aa a CoBanluiloa ran. '
Addraaa ill Itttan an bllewa,
. DR. RAPHAEL, '
BOX No. 2463, POST OITIOB,
CINCINNATI, 0B.0.
CATmox 10 TBI FOBUO.
Dr, W. lifhael haa leeoaueottoa with PkOPKMOl
ar Dr. W.fel. lUpbail, or with aay other geatlemea af
rbenaae name.
- mW n thla advert Ueraant eat. TV ben yen aaaaa,
bring it wllk yon and akow It to tk girl wke onaae Ik)
dnor. To areveat mtotakoa, aak to
lia TBI DOCTOR BUnSELT.
. : p;io
' bporatlve i'nd Mechanical
SURGEON DENTIST,
OFFICEIXillXOR'SBUILDlSe.
, Sign of ''Tli.Goldea Tooti,." .
Oppogiu the Coon Home, M.in St.. Eaton
K-RoferearW. tb tliote by wk mlio Bait
MPrt prormtonIlro'joTtd'
M.e7'63-.J " V
J, DR. BAKER
PAIN PANACEA,
iiTHE tnrwwH.j'4; tyimU
faraa, Prn4nan, Onto aad iilrbn)., Canto, i
, Btlarrkaei and nthnaannttona,, B aaba,. :.
' Ttkaaka, Karaab. aiapeetnWavn ' .-;
Braart. I.ItwT taplabaa erl la -M
'' tmr,' rnt ana raae aa .
, tarMalk ratrHd aarnThwaan, . . -; $
WaaJi Brae, Madaa mmi tk
ar aVteeaaa, M nn .
Hitoabn mm aaa. f
' nM, A. L. aaraU A 0.,' ' . K' ",
aafcj.r Temr avaar a
Baa let laat., aMktka naaanV
rta la rafu-d to aalaw mi
Ba. Bagaa I Ttia fiBaam,
Mdtoaib'aartaaaBivMI
nankaaara, u raanri1
m1 aa ia ragavw to
anlaa, Otat am avrawive4
ft jn mm- )Mr,aTw
Siu ( Ik fin wa
aar- W ka af
VISICin tkat U annUV
V abU ta It If AIT iV
tAIII tkat ku fliTn
aiiiit. UTiaridL
I :JT TIOS Al TSf, 4
UII1S It Kill A HPUTATiei.. -.i.
Mt kar al il, lakjaat to tk wra,vv
a( aartiat wk kar atnel it, will hat U.
at will a.t ka wttkdat U U Uair faalUaa.
lOLLM, iUlTH A OO.,
Im. Ul leak II., Cut taa, Ibt,, 04, 1, laH.
.-, i
IT CITES IIMIDIATI RIL11T II
. BILIOUS COLIC
Tavpim, arka 0., 0., K . It, lMt.
Kaaand. A. L. ariu, A 0., v
Jenlr.. I am iaaa4 k a oJaenba
to rtoto to Taa Uil I k4 a aaaa ia mj fcaaKt
r aeereaM fvaaaar. JaTjf wifll nan liaaraay mi
tmtkmi will Biuon Cu. W aai ik aeaa.ia'
net . aaaaaana, tad mmld m mm fmimf.
W admiaiaured a. Iitiit PAI Tmk
CXA.4 it pranaewd tka eWM M. laaaa
tkat wa kar kU aaaaaiaa to aae il tor fmim
ia iU treaef, nad hr fear amal Af, aexd at
aJawyt Mrai I rtoaiir it aa af tk Waal
attoltoiaaa. Wl.LUkf WllMA.
1UK1XIA 1TB PAI U TZI
lOrTILJ CV1X1.
. Ctiraaaa, Samiltoa ., I. t, IBM.
t. 0. K. Baxii, . ., . ,
Jfn4 MtttrmU I ktve kadt a
aarar HtoekrCiarTkea.aad'4 wilk earm
ripit aain, aid waa red aaed vary law. I
tried maa difarait atadiema, bat all to ba
Birnoea, talll I fat a Wet tie of year Pais
Paiiaan, aad aa a men aad in aa. Tka Irat
Ideve nil a e, ttai a bh Hix aaiaa, aad
I bad Bt aaad tw lwet-ve eeat kalian
kefert I w aatiralr eared. I ale reean
mended it t a (Viand, wk wa attoakad wiek
rajia aal!, aad ntV:iar erilk raUv!
taiai. aa4 ka: dan eat! nay eared ki.
V. . tlHI
rt.rwrruj, T'ltoa 0 ., Imt. , IC4 ,
tt. 0. X. Iitu, .
tear V. 1 ate tab day e!d w kw
bottle of tl. IACIX'1 PAI1C riXACaU.
I ikekld kar written to ye eeeaer, kalraea
eipeatiif to ail Ik faaj plr I aaot aa
aaad. Laria tk laat week, kewev-ar. na
anlaa kar keel fear time aa kvf aa aae
week ; 1 kar kad jaar iatalaakl mmrnl
ie, aad tk demaad ia anil tatraatiaf. I
kar lever aald a medieiie tkat eanai lid a
kt(k a rf aiatiei Tk Lung rover, Ckaiera
kerkni, C.'keler lifantim, Biliaa kwela,
Crtmi Calit, aad FIbi, kav kaaa Terr arar
aJaat ,a ikw eitiail? Ik Mat naiea, aaad
tk faia Pal a ku aat failed to aar ia
vrT iaatoae wkare it kaa kea triad, a aar
aa 1 kar kaard. Pleeee eead aaa a kvf
Btwnl a eeel a f eeaikla.
Terr rnanaati'illT. reejn,
. . T0A
A IUH0IXD CAICXK CPUS I
kl mm. A. L. BeeriiL A C. eU. r Mr
'if k Bridlev. f Bik ., It., ka ka
aad a rut iit twKi.Lia. wkirk ka tkaukl
.iMtaii.a., kaviaf keea tker far e aar. Ha
lie karl a ku ekeak kaa, wkal k rape n id
tokaCA!ti.'EH, aad Mild akaia i raiiaf
til ka aied Da, Bitii'i fill Pt(aa,
wkiek fin kia ef that d:aeaaa, aad alna Wka
iwalllif aa kit kaad. Tkii medieiaa a
tkaitki a nark f tkat ivtlf raiiiT la
BilWrkad, ilea ti eaeufaalay an AarW. la
Ikat, it it tka oral maa'tread fvr m mm aw U
reooieienne' ftr. Ikat w tan rat.
k.a.cai.wbU.
Tf Taaiaa, Oatokac lilk, ltM. , - .
tCXATCXXS CTT1Z1. :
Dr. Bktra Fain Fimim Talma kU
for Horaaa u it ia for Mau- ,
Uaaau. A. t. BcaTiu t Cm ffenda. r
fnrin j tha laat wiatar, att all tka karana aa
ar vMnit wr nbjwt t Bciiwim. Ka.
iof kid na kaad aalr twa ar tkra daaaw
kollln f Or. Bikar't rata ftaa, la a toea
dayi I enld thoeilir let, nd aenld karaaatd
mack-raar. if I kad kad tkaa, ta my aaifk-.
bare tor that rpM. t t tin lu to
paOib t I ia alt tadiipaaaakl ha
aar aai'fkhorhood aa a futile- aadiaiaa, tm
U arii dleeaaee far wklak il h raraaa
aeided ; aad I a ill aay that I kaa aaM ft.
fcr tiam, WAMATia rf.aael butb bab
a iil bvtti.1 lirrr ji. It taa aaat
awaieiiti rat Tif mmii aiMaaaa aaaaa
aaaaa, tbat 1 bati sraa ab. i 4
V.ViSSV.
aUanTu.l, Brrakaa C..Iy. 64. H, lltt.
. Far aa if kk Tfmfntkmt, -l .
A. L ICOTIXL 94.). -
2U 11 Waa wVgatk Onrwd, mWmmm
1 .
ATTACHMENT NOTICE.
fohn Zpek and Jane Beforn R.G.I) Me
Zeek hig wile, pltfTs I Keniy J. P. of Waah
T8. I ineti)iiTownliin Pro
John MitQHfield.defL ble ootmty Ohio.
ON the 5tn diiy of Kovcruber A. D. 1863.
Mid Justice isceJ an order of attach
m Mil in the above option, lor the tum'iil
Ninety-four I'nllnfg and fifty cent. atot
Ohio November 29, ' 8t8. ' .
JOHN A JANE ZEEKfcf
Not. 2S-3w. . .?
NEW BREWERY. '
MESSR AtrLLEit, RAH,, 4 Co, HAV
ini? r urchnnr-f' th hP... f.n,lr
owni'd by li. fl)mpson, b)f ! ava to intVirru
ttte citizens nf Jiaton and vicinity, thai they
have on band constant supply of lha bi-ajt
Ale and Lau'r Beer, in imafl and lavrije
quniet to hlvi Cutoiar
Th e r. .
w uijfuu&b pritw Ktren tor Dnrlof.
Subscribcfor tho Press.
m uit m SUV.
rPHK 1 ukser;wr wouia call the at-nnti'Mi a
X. hib pW f)ieiid ud cuilotuard W' Vi
rrn , rUock orei-cflleut" j
of every Tariety naneJIy keptin Tin Slieii. .
um aiau harp culiatalitl) ou r,anJ lue li,
'ant aad Boat apprott'd fitturu uf A;
C ' r-;M 4 PARL( F siltViS
ill ef whycit k will o'l an low as can b pal
ehatedeleewkere ia tk eouatr. I ' -
ne .kkiax.iii. li. u 1 it-1 , lu all ordrri hH
Tin and Sheet Iron Roofing,
.n raannvakU tertna. Tha work warranted
aam A It aevLnva Taw, Par,.rMM .,,...1. 1
oa akort notice ; and the work done in' inch
manner an to render general atiafactioav
Ilia ahtip still kept at the old stand, en
door North of the Odd Fellows' Building.
All articles ia his line sold at such rates
as ta require his adherence to cash terms.
a 1 I TV1I U U'llALLP
Ketna, Aajraat 13, lIO. r
Al.EhlCAN. UA
a n ;ij .i ; u r r .,
Sinee if m erjtaniaatinn,' has created a aw
prs in ike hiaiorv af
WkoU$tMng Tm in thii Cotmtry.
lit; bare introtlticed :heir selecti'ins
Teas, and ire selling at net over
rise Cents (2 menit) ptr pound above cott.
nver deviating t'ri.m the one prire a'ked
nmher peculiarity of the Company is tbat
lirir Tea Taster not only d Toles his timf
1, he nfleoiicm ofthcirTons as te quality, va
110, nnd particular style for nnnicular In
iilitie of country, but I e help the liinei
11 1 hoose oat of thnir enormoui atoult such
T at are hest adited te hit part culsr
ants, and not only this, but points out t"
.im iliip lfl bargains.
It in mAv Ut see the incalculsblr! advan
'. a Tf t haycr km ia this establishaieni
ver al! others.
ft' ha is no iudfre of Tea, or the mnrlet, if
!! tim is valuable, he baa all the benefit'
if a well nrganiii'd system of devng bus
:if. of an immense capital, of the jutTmetit
"f u prtfesional Tea Tauter, and the kiiuwl
dje 1 f srior salesmen.
Th's enables all Ta k'lye s nt matter
key ore thousands of aiies trmn this ii'ur
; to r rense fii na wood terms here as
the New Tork merchants!
Parties ran order Teas and will he served
hy us well as tin ugli they ' itme teina'-h'Hv,
boirip sure to jrel oriinnl pntrki :., tru"
weights Htid tarrs, nnd the Teas are wur
rsnied as rcprr med
tt'e issue a price list af the Company's
Toss, which will be seut to all who o tier it,
comprising
RY.SON. YOT'NO HYSON, IMPKRIAl.
CUNTOWIW. TWANK.iY"
AND8KIN.
00I.ON0, SorciOVO. OHANGE ANIi
HYSON ITKOC.
Jata Tra of ave 7 denriptian, colore!
nnd unrnlored.
This list has em-l' ki'dnfTea diririerlinti.
Four Classes, name'y : Ciirgo High CarL'rt;
fine. Finest, that every ne niny under
vtand fron dccrplioi end the frii-cs ar
nexad th it tin' ConiManv a e detcrinntl to
!indrell th tvlm'e Tea trade.
W. tmrent' to 'l our Ton are not ever
TWO t'KNTS r'f pnifd I'bnvp C'Hl, heliev
iinr tl js to iittnit'tivi to the meny whu
h ve heretofore been paying en rm,us
irite.
:reat amktican tea c mpany
IcFit'i' rt; J'ttfr.
N,i. 61 Vfrsev
Sept. 10, ?(,tZra NEW YORK
Peaco Proc!aimed !
AND
MICHAEL FILBERT
Still in the liold
H
fi hat iat returned Irom the ''Quee
City'' with- a lare ard varied stock
HATS & CAPS,
Ready frfuclc
CLO lliiNG,
'Uothn, Cassimem, Ttcttds, Vt stings
and a larx lot of
FALL GOODS
Vsivh he offers to his numerous enstomers
at as low rales as can be bought nnjwhcre.
- 1&A11 kinds of Custom Work made to
order, oa tha shortest notice.
The) publii are invited to call at nis old
stand. r, posite the "National Hotel," and
examine) his stock
Come along, come along, make no delay:
Gome from srery hamlet and Tillage hy the
ay; .
Come and buy tha cheapest Clothes that ever
Ton did wear,
All wtrmnted to ill yon neat, 'n' either
rr or '"tr.
' fkyCa. Il ST.t ftLl.tj
ATTORNilYS-AT-LAW
AftU
Notaries fublic,
vc EATON. OHIO. .
WILL attend promptly to all business
entrusted to their care, in Preble and
udjuinin counties. -
Special atton'ion will be paid tothe pro
coring of LETTERS OP ADMINISTRA
TION audGUAIlDIANWHIP, the SETTLK
W It NT OP ES TATES. the COl.LKC'I'lOV
OF DEBTS, PARTITIONING OK LANDS
nnd to the execution of DlihliS. MOUT(,A-
ESmni all kinds orCONVEYANCES
lri5"Offio ovor Stohana A Co a ktore. on
Main Street, immediately oppositethe Court
Knn, April 12, '63It
ScroMa, or Eing EvilJ
lafon.HUmtioual a aorniMflo" tld
blood, br which fkis tlaid Irtfomaa vkiatea,
m,k. and noor. Ut-tnir it lh cirealaiion, K
pemdia tie wlwls
body. iW may burnt tuj
on an prl of if, Iso organ I ire
fram ks attack, nor U flier en which it insf
not efeetray. The scrofuluiu tuu in varieu-iy
aiAard kj ranTawrial kn-e.'lw living, alis-
er ajtleMirhjr cl, imrmrej air, filth
and BipSy ,i!jiuh tlie atcirrcoiiig tiim, aad,
abova all, by tha vruafHil inf.olum.. What.
vor k ,U rigili. It la hereditary in tint aao-
ikitutMin, doaeuuilitig " hvlu pureutii ta uHUrau
ant thttMrdaUiilbutth g sicratUat kudard,
it aecou to be th red of llim aha nay, "I
will viait th iuiiiuiti af 'Jw talba ""
Ikair okiltlrew.', . , . . .
Ito m8U aoaiaone ky aVpo Won torn th
bload f corrupt or ulcerous astter, which, ia
th luaga, Uver, and lafcrunl orrnus, is termd
ttobardMi in lh glaads awtlunn) aad
th sorbet, erupUaut or bares. Tlii.i foul ear
rtttian, wluah geudirra in tho blood, depress
tk aaargin of lift, mi tint (ciofulaus canntitu
lions att nly suifcr ftom acvofulous com-
plaint, bat tbty hsv ttr Iwa pwcr ta willf
stand Ut attacks of other uucaaea; coium-
qu rally var inkers rwrUh by cUaordcr
Wbick, altkauah aal orofulou- in their nature,
are atiH rendered fatal hy thu taint in th
yHtm, Moitof tli taiii-umptioi'. which de
imata Ik hnaiaa waily ha its arixui tluoatly
ia tku aarttfaloMt awMtamination I ana nisny
dwtructivt diiwusn of tie liver, kicuteys Wain,
and, inuW, af all the ergana, aria Irom er
ar aggravabtd by th am eatu.
OuqaartrfallinT paapl ar acrafulotn i
thair prrvona ar iavaded ky thia lurking in
fitkon, and thir htalth is uiidarminad by it.
Te cleanne it bom the lyitam w at aat renovate
fks klcod by an alterative medicine, and in
vigorate it 'by healthy feed and JusTcine.
Such a atteliiin w supply ka
AYER'S
t'eiiipDinifJ Extract of Siirsapnrilla,
th ata.t eleetnal raatedy whisk the mtdieal
kill f Hr kirau n deviae far tliis ry
whare prevailing; sad fatal nisladv. 1' is cea
'unoJ frnra the aent active rtmrtliils that have
been tliwovered fnr the expurgatinn of tliia foul
diaerder ft am th hlond, and th rvarue mt th
svataai ftm iU dfNtmcttv cMe)ttenca.
Hcf it ksald h enipleytl for the cure '.I
rot aaly SeroAtls, knt alao tliov tlir afTas
tin which arise htm it, aarh aa aurrtra
and Sim ilisSAsss, St. Aktsonv's Fiss
Iloss, nr KsvMrm.., Pimplbs, Pcstbi.ss
Bi TtHM. Bi.AiNssnd llait.e.TtiMiiaa.TsTTsa
and Salt Rnai-x. StAt.n Ilata, Kimsworm,
kancUATiav,, Svchii.itic and Mmbcvhiai. l't
basku, Dxat-av. Drai'SPaiA, Dskii.itv, and,
indeed, ai.i. CertiivTa sttiaiNn raou Vitia
Taa oa larraa llMinn. The popular belief
ia wrwvi'i7y mftit iW ia funndrd in truth,
for aarfuU ia'a d, .g.diara ion of the bloed. The
pirricnlar purp and virtu of tlua barasp,'
rills ia U purify and irgravralc this vital Suirj,
without wkiek eaund health ia iv.)0sibl Hi
aalMMiaatod caaatitutiam.
AYER'S
Ague Cure,
sa Taa PLaar avis er
latojnmlttaait rawer, ar raror ami Aaaa,
Reaaltteat Kaver, fblll Vevcr, llarato
Aa., Parlall:al llraetiha ar Blltcae
- HaeelaekM, mmd Ulllaw., r-.eie, ladeedl
far Iba whale rl rr ailaaii arlalaat
!( la biliary' eUra a;aMertt, tamed by
th Malaria arKlaaayatla (naatrlea.
We ar mabM ker to aifcr eke wanaamly
remedy wkiek, rrkile it earea tk abave aeanliiiila
with eertoMty, ia rriM peifveU' kaimleea ia aay
aaaKI'. he1, a remeJt ie biTilnskl ra di-rr rta
wkere iheo aJHirtenx aaarawr praved. lkia
"Cess" nifAn tka aiumilie pt-an f Fvm
Asa A',i frnva rht syateaa, and preventa kk d
valmmt mt the dtieiae. ef takmi an tint aa
pr'itfk of ita arataanitory aymptime. ltiaaatasly
toe keabrenttly ever vet aiaeatered kr tkaa elus
mi aamslsiBta, -at alM tka eki-e.t. Ik Ur
he Unit
rithia In
ur.ntitv wa iiiaaly (br dollar Inure it
raaak ef every kndy ; rad ia kiliia aameto, wkei
Fxvsa A.nn Aat'g arevaili, avery kaoy tkanli
kive it end tte it lieelv balk mr eur and pretee
bea. A treat eaporioritr of lkia remedy aver say
tker Tor diirarered for th peedy aid arriaia
are ef lnierm ttt ia Ikat it oatitaini ta tlaiiin
ar ameral, eaaaenueatly it prudncas ne tgnraimrt
eakrr iajeiriau eitee la wkstover upon tk eab In
tel. 'Ikoi rand ky it ar left a keaitky ia
tker ktd lever kid tke diariaa
fever sad ARae ia at liana tht eelieauerer
tk aUamali paiten. A I rest vsristy af di ear
ner trite k-nra il UTitntinn, imn akirk r
.Viwakia, XAtMirim, Oem, Htafimtht, Mind
aeet, ieewA, Knrtuht, 'mtirrh, AttKmn, Pmh
jHtriitn, rkt'nfW Aftntn tf th ffUm, llyitrr.
vi, rata ta tku MttteU, I'mmt, I'mralym't and Ae.
rmnvnmrnl tf tht Sttmaih. all of Wkiek, when
aiijiaitiag ia this cauaa. tat en th iitarv-mi'f'rnf
(t a, ar berime perindiral. This " Craa " eipal
th piaaa kra tk klead, aad atiHt4,nratly earaa
Uora all alike. It il aa iavilnaal preteetiaa
kwmisTUto ind peraaei fravellinf er toaaparirlly
reeidinr in the miliri diriet. If ttken eeen
imtllr er daily wSili eaaeied to th infeetioa.
Skat will k ev.oretri from the tyatoni, and cannot
aeeumulato ia nrtrirat untity la ripe into die.
aaat. Haa it ta even inert vslushl for protec
tion tkaa (ur, aad few will var aufer train litter
aittrata if tkev avail Mmneclv ef kk arotMlicm
Skis remedy sfferds.
BMard kf Sr. X 9. atTEE 4 CO.. Lw A Mass.
A NEVMEAT MAR
KET IN EATON.
PETER WILSON
WOULD NOTIFY THE BEEF EaT
ING citisens,of Eaton and vioiuity,
that he ha just opened a
31E A.rr, SHOP
ON BAEOH" STREET. Ono Door North
of the Eagle Hotel, where he purposes
to hare con tantly on hand No. 1 Heel and
the finest Mutton, and best Pork that the
eoautry . can adord. " He ji d tcrmined
t atcaf tha public or good term for the
"Ready Joha," and asks a liberal share .
patron.
r DEMOCRATIC . .
SHIRT . MANUFACV ORY
Ealph 0 McCracken, '
DEALER IN-FINE LlNES-S,'BOTH
Irish and German, and Gentle' en's
f urnishing Goods; Hosiery of all kinds.
Fine Linon made to order, by measnra
ment, and a neat fit guaranteed.
Pa!er Pattern cat. . L . .-
SO 9, WEST FOURTH SIRTIIT,
Opf trite the Steeple icM Golden Band,
ciNuiKirri, 0;
Sentetsber 3, 1853 Iv
"
, J, W Lll Lite
. ,km .j., jiJak. uuhMaa)
f
'
-kruWod
'
.
'
j
,
!
1
I
j
,
a
r
if
(
of
"'
. fc.liM,,la In dareaaa tka wkala
f hIM.imumm tilm kalag tknwa ftmt
t iaah, oxSxa a bad aat ui aaaaa.
ahe ToSgB naiag more or inaa rrwa, -',
1st nvtel eaaea, dissinrwi aad pain ia the BemdL
Th Bile tbao rmeand frm Ua till tank Mtr
VTBE BOWERS,
' ' ' ,' ssk; raoe'ooaay
, -, COSTIitlEiJ, KllHEALTHT RrJOM,
taress tat i t u9t,
aavt uada la e-iae the paras af theeWa, wkiA
arvaa bexwnnaa dry aad kturky.' ' R mU aaakj
to impair lha aetiaa mt -' su-i-e
THE KIDNEYS,
swill be mm by tklor aad assaatttf at
Ik aria. . ' : )
. UR. dtOTTa
VEGETABLE LIVER PILLS
will proseai a kJU
atla f tk Uver, aad
will ehaap tht imfme
Bil i a kaallky th.
T prevent ar remeTelh
aoretioa ef nnkesleky
bile, ths PilU kar
smll sctiea a tba)
liver; after i tkaa,
tk Uaga will Wera
smoolb and aleai, tsa
taet will benawt nat.
a.saddig.tioberndreday. ThrsiUT
In th Hii, ladk, aad iMaask, will aw
rravd. Th BwU will ka
aad rulr, TUB BLOOD 1UBE AB
HEALTH T, and th Uria aararal.
Altkaagk tka Pills ar moat saarsktaf
In their actios upon th wkl syalaaa, ft
tksy v karalass. va for th poet iU
at sysura. as Uay atala B Hrarf
ar aiasral ia aay frt, kal aro rwi-eead
atirlf of rspukl sakstaasa.
L17I1 C0HPL1I5T CTJU9-
iasiASAroui, Oelttar 13, ltef.
sIsmu. A. L. Boomi. k Cm.
6nt..l am ksrdly VI I aa-
Sras aty graliwd for tk benaflt wklsk ay
aughter has dnrivsd frnm k a f Br.
ICott's liver Jills. 8 Aad br traakUd
with wkat tk phrsieisn ealld tlvT Cm
alaiati but our doctor failed ta giv kw aa
parmmnot relief, altkeurk the triad his pre
ariptiaas (Tor-Wally. Bh kad kcms mei
aaeholT, aakaapy, aad her MBstltatisa wa
aaeh fcrok dwm by th f BIsrtary.
h tried Br. tit's Ur Till, aad
kegsa to gt hatter. I aa happy t say ekaw
eke ka new aitirelv reoorered kar kaalkh.
RwDeatfnlly yoars,
JAkIM COBS.
OOSTITXirXSS (TCtlJ).
UsstSA, Oato, fiimttm,- H, 1MB,
Hmsss. A. L. Baovy. A C.
etnlt.. '. kav ban Ireaklad wkk)
a torpid urtioa af the kwlt far si, ar
Tan, wkich has beaa tka eana ef a fratl
deii nf s'.fferiar; te m, aad 1 kad ta dapriew
snyael'of many kindiaf feed, and Band aaah
atiieal, ete., until 1 get Br. Merit's Itm
Tills, and lad that tkey keep my kws
regular, aad I aaw aat aaytkiag tkat ay
Vaily 'live. ( aot eenfidaaUy reeaexaaad
tkaee Pill to tho wk are treakiad wiak
eaaiti nation ef tbe kawela.
Trary your., JORK TtXMIXff.
CAnaaraas, lsa., Ft t, IM.
Ubmm. A. L. Senvii v k Ce.
. . Thia it ie eartifvlhal 1 have
aaed fir. kTtt's Liver Pills la kilt attacks,
aad fnund thnai te k tka keel rill tkat I
vr need fnr tkat purpeie r and I ksv ala
and thr-ia aa sCathartls Ksdlela, aad kar
friend -bat KM ita for a rhysistea- sia t
had Ikria is niy family.
Yoart, truly AIA FRBKCK.
0
DYSPEPSIA, OS IlfriOISTIOlf .
This ie gjraersi.y attended with aaar (toaaeh,.
laat ,tf aipetiia, aautea, flalaleaey, kearb
burn. erwliveaeM, heat ,m th letnaah wkea
empty, a pain ia th aid, palen f" tka
oubteuBiirn, laitguor, lew spirks, dialarbad
Jeep, paini in lb head, A. ,
BrstssriSL, Omia, Julf I, Uil.
Maasaa. A. I. Urovti.i. k Co. '
;.. I hsr found Jr. att'r
tlvr Pills an of Ji kat aedials fc
Byspspsia tkat I ever aaed. I kad ba
mieted with tka disease far more Uiea ia
Bontht, aad my vietaali distirbad say
- Remark, often Va snrk a derra a I anew
vomiting. I was mnat of the tim eaatrva.
' I fosml thai the Fill kept ny twls epaa,
without griping pr pus. I kav aataally
gained in weight, tin-. Btiag , kisg
ton pounds heavier thin wken 1 MBaurtd.
I w bit ear soltly I a ef th Pill.
GKQR3K CAVA.
BILIOUS FEVXX CTTIXB.
rosTSMOCTl, On, AfmH 1', 1MI.
kfsasaa. A. L. Boevitt at Of.
CVmm..' I hav kean, far y aan, nk
jeet In attaeka of Bllisas Fvr i aad setae
timu I hav been laid ap far aoalhs, aad
my system Uft in a feeble state by tk as
tiroes meiidne, wkisb was girsa to a by
ay phvjieiaa. - -
1 bar keen ueinj Dr. Ktf tlrar PUke
fnritcme tim. I Ind tkat I aaa Break ta)
sttseks in a dar or se, aad eaeap aavrraly
th fevr. My 'daughbtr kad aa attaflk
Dyspapsia. which dutreeaed kar mark ; oka
f.-.'.ii nt eat warealy anything witkaatabt
eeming nneieated at bar veeneeh eiUnllT.
Bom tim (inee sb got aad ha be aeiag
Br. Men's Uvsr Pills, aad ska aew 1 Kk
another beiag. I kar foand sis tkat thay
are th moat ralaakla Pills far BraaUBJ an
014, Haadssh. Palis la tka Bid aad
I would set be witaeat tkaa in ay ftaitr.
THOMAS LeMElL
Ttt aaU by Iks ProprieWi, . "
A. L, SCOTHl CO,
JT. U 4 S4a r-l
ilea . - .
THE NEW FAMLY mim
. I Pm Kat ar ta SL B,
MAIX STBUJiT,
WSHBS varyVody lokaaw Va4 mm km
jMtparotaWawaiiaaJaa4saeA
Bsoa as ' ',: "
Ta, CMraa, wjr, .
BataeM, Mis, Cbaaktrt,
rVtaw, Baal, Rl, baa
' lebae, Ckrar, I
ekVwW,
Braem, aWaats, 1
r Sanreh, SanU, aUtdiwfeX
Aad a rarga vrtty f e ari)), veUsJi
k is dtsraid to aail a mkmf mm aay '.
athar aaa." - 2
S.atiir arria iUf BaiT 4 tafi
always aa hand a goad supply af CraekkTA.
Bread, Cks, and Caadia. gtrMBB
ICateo, S U. 19
Pi

xml | txt