OCR Interpretation


Youngstownské Slovenské noviny = Youngstown Slovak news. (Youngstown, Ohio) 1910-1940, December 30, 1921, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078386/1921-12-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

nrén
řf
•w
tefr* K #S
«&V,
Sr'-í
KF
•ft.
f'
iiV
jžŕ-ř
v
ki
S,
•V
(HO.) 52.
Mestské zprávy
,%AIX2itobť OSADY ST.
1 ,. ALŽBETY NA HASELTOlf.
(Ústne sdelenie nášho zprávodaja)
Dna 15. decembra vydržiavariá
"bola valná schôdza osadníkov o
sady sv. Alžbety na llaselton, na
ktorej prítomný bol aj osvp. bis
-kup Schrembs z Clevelandu. Na
schôdzi osvp. biskup sa vel 'mi hor
live zaujal osady, sľúbil jej fi
nančnú i mravnú pomoc. Ochotný
i
je prevziať školskú budovu do
svojho majetku s prvým morgv
i?Čom, ktorý obnáša $15,000.00. Po
c. .*. *neváč celý dlh na budovu obnáša
^$67,000,00, osvp. biskup zaháji
y Hsbierku v clevelandskej diocezi, z
,*. ktorej úfa, že sa zaplatí aspoň po-
\lovica dlhu, možno všetok, ale naj-
ŕmenej jedna tretina dlhu. Osadní
v* -4 ci, ktorí dali väčšie obnosy peňa
tá čo pôžičku na školu, sú už o
'í ijehotní vlet k o venovať v prospech
posady okrem sedemnástich, ktorí
i ,Ua sberajú do kraja a nechcú svo
w vjp peniaze venovať v prospech
*fi *osadv. Na nedeľu má byť zase
k schôdza osadníkov, na ktorej sa
vybude uvažovať o podrobnostiach
tejto záležitosti. Ak osada prista
"ne na podmienky osvp. biskupa,
tak dostane hneď kňaza i mníšky
pre školu.
VÄĽÉf pOŽtAR FIBMY
u aUTTRIDGE & RAHD.
Vo vianočný pondelok ráno o
i pol 8. hodine vypukol požiar v
l^rajČírskej: dielni- firmy Gu't^idffp
vi-
k ftaňd pod č, 17 W. federal St..
^harobiac škody na vyše* $60,000.
S Žlé elektrické vedenie zapríčinilo
tento požiar. Nočný strážnik z»
voňal ráno smrad z horiacej gumv
a vyšetrujúc, našiel elevátor v
s plameňoch. Hned' zavolal hasi
čov ktorým len po veľkej námn
"he podarilo sa oheň okolo obedu
zahasitNásledkom požiaru oko
ío 1Ó0 robotníkov utratiío dočas
ne grácu. Firma má dočasné kan
celárie v našom závode, 320-22 W.
/ŕ Federal St. Pán Guttridge je to
tiž predsedom United Printing
Co., ktorá vydáva tieto noviny.
Škoda bude nahradená poistením.
Firma má krajčírske dielne vo
viacerých mestách štátov Ohio n
Pennsylvania.
Okrem tohto boly viaceré
pižiare v meste cez Vianoce. Tak
u James Dinurtizo, 116 Lafayette
St. chytit sa dom od fornesu pla
meňom, narobiac škody na $1,000.
Dinunizo bol přemožený dymom,
keď svoju rodinu ratoval. V ne
mocnici ho ale prebrali k životu.
U T. Battiste, 111 N. Watt St.
nastal výbuch v prednej izbe, z
toho požiar,\aarobiae fckody na
$2,000.
V obchode Dominic Qiagiulio,
Ix'Í'l 3Ž3 E. Myrtle Ave. vypukol po
na piatich miestoch, narobiac
MSaÉy tna $1,000. Majiteľ obchodii
aetó nájdený.
A Ktosi hodil horúci popol v so
botu v rto.éi pod dva-poschodovú
U budovu Kicoé Lumber Co., 62^
^tj Alpine St., následkom čoho budo
& va sa chytila. Budova bola napl
y nená stavebným materiálom. Ško^
da zapríčinená poštárom obnáša
4o $1,000. Majiteľmi ^ejto ^oloč-
tjeea sú všetko poc^valUf «u4i»i
8!ot|&ci.
i
^tla|oval jtófbo,'late aby
póroval pomáhal mu
IteLto^K^ J^Éy|gJ Aáig ftjfilil
.Moc nie je da^ č)ov«|kUé aby! rodičov póteSit*
W'-:W
S***
i
&
«/».'
ä' I {W" 'l i t, &$
Vycbodia kaádý piatok.—Ôíalo *a 5 c«ntov
KÁXIA SMRŤ DVOCH
SLOVÁKOV.
Jilt tfdRifoi StrutiMn And
rej Samel Druhej ulice zomreli
vadu—Aj dvoje slo
enských deti Umreli
V
Ján SMHtan,
Č. 42.River St
Štruthers, zomrel na náhle v pon
delok ráno o 9. hodine na srdečnú
vadu vo veku 42 rokov. Bol čle
nom osady sv. Trojice na Štru
thers a tamojšieho čísla Kat. Jed.
Zanecháva tu ženu, štvoro detí:
Jána, Františka, Jozefa a Štefana,
a dve sestry: pani Garčan a pani
Alžbetu Novák. Pohrabné obrady
Vykoná rev. Freňa z kostola sv.
Trojice v piatok ráno. Pochovaný
bude v kat. cintoríne na Lowell
ville. t/' ,'•
Andrej Samel, 46-ročný, zomřel
na náhle v svojej domácnosti, č.
1582 Sec»nd St., o pol 3. hodine
ráno v stredu, po návrate z robo
ty u Brier Hill Steel Co. í*mrť na
stala akiste od eharoby srdca. Ne
bohý p. Samel prišiel dk Ameriky
keď mti bolo 14 rokov. Do Younfcs
tovrn prišiel z Pennsyhŕanie roku
1918. Bol členom osady Najlv. M.
Ježil a Odboru 315. NlSS. na Steel
tonei Zahecháva vdovu Máriu Sa
mel, troje dietok z prvého man
želstva a šesť druhého, a síce:
Andrejaj Samel, ,pani Anjiu Wal-
nei, ,pam Arnm wai-
A-Jteni Miriti HUáfty«^»AlfoÉ»
Aoíkeja, A!bet%, %Tozefar Donal
di. Zuzannu a Vilmu. Tiež jednu
sestru, Máriu Samel vo Footedale,
P«. v'
alius Sižka, 5-mesaČný synček
Juliusá a Žofie Šiška, zomrel v
domácnosti rodičov, 1209 Man
ning'St. 0 4. hod. ráno v stredu.
Oplakávajú ho rodiefaV sestra ^Ma
tilda a brat Pavel.
Helenka Ba-jtoě, jedno-dňova
dcérka Jozefa a Márie Baj'toš, zo
mrela v domácnosti rodičov, 2532
Craiper St., v utorok po poludní.
Pohrab odbavihv stredu ráno rev.
Gereuda z kostola sv. Mateja# Po
éhovaná bola v Calvary cintoríne.
ŽALOSŤ V RODINE.
Smutné Vianoce zastihly famí
liu Štefan, a Anna Stanislav na
Shirley Road. Keď sa mali chy
stať ku Vianociam, v ten čas po
volal Všemohúci dušičku ich mi
lovaného synka, Emila, už skoro
12-ročného. Zomrel on večer o prfí
7. hodine, 17. decembra, v domác
nosti svojich rodičov. Choroval
len jeden týždeň, dľa udania le
kára na žalúdočnú nemoc. Nebo
hý narodil sa v majnerskom me
stečku Dawson, Pa., kde jeho otec
bol za celých 15 rokov uhľokopá
čom. V roku 1914 família prešla
do Youngstownu, kde sa na stále
osadila. Nebohý bol dobrým žia
kom, dľa výpovede jeho učiteľ
ky pred spolužiakmi a rád cho
dieval do kostola. Oplakávajú ho
o i i a k o í s u v 5 0 o k u
svojho, života, tiež štyria bratia a I
i s e s y N e o o í v a v o k o i
a zarmútených rodičov a celú a
míliu nech Boh poteší.
Pohrabnf obrady vykoníil rev. j'--wUiňŠtón W
026 fr v osto
HV-
decembra, sa čo vrelú vd 'aku skla
dáme duchovnému otcovi Kozele-
kovi i tunajšiemu duchovnému,
rev. Gserendovi, zá ich poštara
nie. Tiež vrelú vďaku skladáme
a ďakujeme tým susedom, ktorí
v talf veľkej ža^osti ^rišli žaloat-
jkefia Kuiper,
éepatrovateľ pohrabu.
9 ,*r-' ji
v 4 V
Jr*H Vk
riL'i fex
YOUKGSTOWN
"V
SŤARŤ Á NEW YEÄ

A A
VŠ£OBECNÁ PRAÔKA
^Ct VIAN©ftíý, XO0
i
•i í jf r.,
IŇÄTTOKRATL PŔEDJIOVÄKJÁ 'VISÍHNI
v kongresy.
Mateja 20. lícytijijií vodcovia v kongresse f-
'är.
V í uľr^:
i
V* y
w 4
-rrrgrz
í
V domácnosti Jozefa Bistricu,
5. 1043 W. Rayen Ave., bolo pri
moc veselosti v Štedrý večer. Je
ho burderi zabávali sa s nim po
zde do noci, kedy okolo 2. hodi
uy ráno nastala pre čosi všeobec
ná pračka, v ktorej hlavnú róllu
hralo oceľové kopyto Bistŕicovo.
Kopyto viac razy sletolo n«v hlavu
Franka Vašku, ktorého museli po
tom odviesť ďo mestskej nemoc
nice s prebitou .hlavou* Areštova
ní boli: Józef Bistnjca, Št. Rosky,
Ján -Marko,- Jozeft Šuster a T.
Manjuk. Policajti naš}i u-Bistricu
aj flašku pálenky, následkom čo
ho bola zadaná1 proti nemu doda
točná žaloba pre prestúpenie pro
hibičnébo zákona. .# )V v
„. .. -t s
-. .w-'
T^V&fc
^V' V •'.,*. 't
Wi w»
t4d
V
tím
4 i
yfciťi
Rôzne ^prävy
Kampaň o členstvo Kat. Dobročin
nej Korporácie začne sa 15. jan.
Miestni zástupcovia kat. cirkví
mali v stredu večér schôdzu na
fare u rev. Ed. Mear, na ktorej, sa
jednohlasne usnesli započiat' kam
paň o členstvo do Katolíckej Do
bročinnej Korporácie Cleveland
skej dňa 15. januára. Všetky prí
praw bolv porobené, aby sa kam
paft stretla najväčáím úspechom.
PRISŤAHOVALCI *9*TEirl
DO AMERIKY H4 a MK8IACE
Na nátlak tunajšieho republi
kánskeho League Clubu, tiež náš
ho správcu N. Grorohandleta a i
ných prominentný^ republikánov
Ameriky, minister práce Da'tis do-
šia sa. budúcifn vol 'bám. Predpo
vedajú, že niájú zaistenú väčšinu
v budúcom kongresse následkom.
toho, že si republikáni znepriate
lili farmárov. fiež colná tarifa ne
páči sa veľkoobchodníkom a im
portérom, pre ktorú prKtou W»
podujmú,yšetlco,. aby tiddúceho:. V prollvto^ vietoit
roku republikánov porazili f. kon»j budú deportovaný po vyprŽaní
gresionálnych voľbách.
#!.»
s
'V*
f*1
volil 1,100 prisťahovalcom, ktorí
mali byť na Vianoce deportova-j"'cru
ní, vstúpiť na pddu An^r|ky a
stráviť Vianoce y kruhu svojich
milých P^ist 'ahovalcQtti dovolený
hol 3-mesačný Jobyt y ^merike,
tohto- tri-mesa&nálMt termínu.
v
a
.•**
Vr'
'i 'K
».*
flBtartéd fcjctk A« it to $?!& «rá it t»'fw ýÉr.&btfJlML. *4*41*41*$
Mfc*&íi ÍIosmo^CÍÄA^ tôlmfrvM rtř Mtfdáíow-*, ome
-*%--pÄ*«iW
Jv»',f
By l'red Vort
+r*rm
HAP#1F
VELIKÁ PÁLENICA NÁJDENÁ
JP0D ZEMOU.
Miuulélío piatku nájdená bola
vládnymi agentami najväčšia pá
lenica. akú kedy prohibiční agen
ti našli na našej okolici. Pálenica
sa nachodila pod jedným domom,
v ktorom našli Franka Sodjek a
Annu Vahprik, medzi Struthersóm
a Lowellville. Agenti vojdúc do
pivnice, pa pilnom hľadaní našli
tri tunely vedúce z pivnice do pá-
a
im
i
^a^lou kv'8sníc, ktoré do-
1 tri A )7a1 nwÁtlA 4 a A 1 a'.*
viezol práve do domu.-Bol tiež a
restovaný. Všetci traja \predve
,dení boli pred sudcu pokoja Bai
Iey-ho. Na výsluchu Anna Vah*
.rik udala, že nemá nič- do činenia
asiedíi ktorým ČJ|s6m yynesftAý mô pálenicou. že ona tam len bola
že Byť Äôvý u% íáklade
posadiť.
Fredplai'té TtmplooyN
Noviny «?•jÉi nflý»
StoMdpL
V a ft bfetiiÄ
1
•}*57/
v&prfp**
1,:'f.
v
ríf* :fc-.tJ*"1' .. .... 1
-.
,:'
V Am KATARÍNA SOVA
ZOMRELA.
Sola najstaršou slovenskou osad
il níčkou v Youngstowiie. V
Pani Katarína Sova,
-z
Nebohá
Lansingville. Pohrab odbavoval
utorok' ráno o 9. hodine rev. Fr.
!fAÍTríÉÍ SUDCA ZA
STE NIK DLHU SPOJENCOM.
Čleyelaňl, O., 28. ďec John
H. (Marke, Člen Najvyššieho Sudu
Spoj. Štátov mál tu včera na ban
kete obchodnej rady mesta reč, v
ktorej sa vrele primlúval za od
pustenie dlhu spojencov Ameri
ke. ktorý obnáša okolo 11
nbv dolárov. Sudca Clarke fyda!,'
žé je to našou povinnosťou, leho
spojenci sa bili tak za svoju, ako
i za našu slobodu, utrpeli viac
ztrát ako my i v tom páde, keď
im budú odpustené dlhy. Naproti
tomu odpustenie dlžôb vyžaduje
ajj rozum, lebo spojenci nemajú
data na platenie dlhu, tak budú
platiť svojim tovarom, čo zdemo
ralizuje celý hospodársky život A
meriky a my sa najdeme v take i
biede a nezamestnanosti," o
sme ešte nepočuli.
Proti jeho reči vystúpili v kon
arresse viacerí poslanci, medzí ni
mi dvaja náčelníci republikánov
udávajúc, že kebv sme spojencom
lenice, v ktorej umiestnené bolo
päť kotlov, z ktorých jeden bol ich dlhy, tak by sa zase
20*galonový a ostatné 10-galono
vé, agenti našli 400 galonov žit
ného a zemiakového kvasu, 15 ga
lonov žitnej pálenky a 47 flašiek
vodičky na barvenie pálenky. Pá
lenica bola výborne (zariadená,
majúc parné meradlá, kohútiky,
zásobovacie trnbice. Z každého tu
nelu viedla železná rúra vonka k
pumpe, odkiaľ dodávaná bola vo
da.. Vonka chytený bol ešte'istý
Frank vGosier s 500 funtami cu-
chytili do zbrojenia a do nových
vojeri. "Kým Európa dlhuje A
merike, do tých čias bude praco
vať. Keď raz bude bez dlhov, zr
se sa pustí s novou silou do vo?
ny", hovoril jeden z nich. A mjnl
aj hodne pravdy.
Í
1 i m" ."v, -si-
tn^ersoll WaftcK Co. je bankrot.
ä*V
v- :.
jĽ**ť
í^%
.'W'jMfriWj'.
(VOW
Ätoi
*g.
5SBC!
Menej 6e» hearth v činnosti
í
-#oí1hí (*Vía4BTov oeeliarwe fMStéé*
4- 448 Valy sníženou výkonnosťou. V u-
Richland Ave., zomrela v fffemoe- torok o šesť open hearth pecí me
niči sv. Alžbety minulej soboty po ne začalo pracovať, než minulé-1
lvaf dňovej nemoci na zapálenie ho týždňa, y. milsoch sa robilo asi.
pľúc, vo veku 70 rokov.
takou silou, ako predošlého týž-
prišla do Ybunjrstownu pred :»2'dňa. P« Novom roku má sa čin
rokmi. súe jednou z na jstaršíí nošť zvýšit1 vo viacerých tunaj*
osadníčiek slovenskej kolonie 1 !«c)i oceliarňach.
Youngstown. Narodená holá jednotlivé oceliarne operujú
Slovensku z rodičov Ján a Kat -1 ŕr.hto týždňa nasledovné oddeie
rína Ofčarik. Jej muž Štefan $0
va, zomrel tuná pred 15 roknn.'i
Bola činnou členkyňoa osady Na.i-
svätejšieho M. Ježiš na Kteeltcm pudlovně plnou silou, dva skelp,,
a Odboru 46. Živeny. Zancchávn
tu jednu deérttj pani Katarínu
Horváth, deväť vnúčat tuná, a tri
sestrV: pi. Žofiu Bočka v Renora
Pa. a dve na Slovensku.
jeden
sedem paj-
povnl, deväť shoet milsmrv kľrn
eovňu a drôtovňu.
Republic
Iron and Steel—Jed­
na vysoká pec päť
Telesné pozostatky nebohej oď- íBOV «Heet milši
vezené boly do pohrabníekeHo žá- Brier Hill Steel Stoji, ale Éät»
vodu p. Kubinu a odtiaľ do do- činnost po Novom roktt.
mácnosti jej dcéry, pi. Kataríny! Carnegie Steel—Štyri vysoké
Horváth, 933 Campbell St., na jPec^ bešsemeŕ, deväť open hearth
v
Percentová
Duboš z kostéla Najsv. M. Ježiš, jj^cicli oddeleniach.
Pochovaná bola na Calvary cih-'' TrupibuU Steel Cft.—lPri opŕn^"
toríne. Nosičmi rakve boli naslc-1 ^ear^ Idoomliig a bar milsi
doviú ,p. Jozef Vašok, p. Lipták, a ehJadný sjtrjp JBÍH,
p. Herman st.„p. J. Valko, n. M. a 19 cWovýťlť.
V^lko, p. Novotný pi Sop kov ii-.
áa čo im pozostalý rodina vysK
ntje vrelé vďaky..
rubových mil
0
tfiliO-
Äim ia WŮm*
í Jomerý.
New York, 28. dec.—Chýrečná
spoločnosť Ingersoll Watch Co..
ktorá vyrába známe dolárové ho-! poptávka je zvyčajná okolo kaž-,
dinky, vyhlásila nedobrovoľný
zprávu,
zamýšľa kúpiť 15 lodí jd^akro
tovasej spobčjofcti W^terit Coun
ties Shipping Co. v Cardifíu.
h^-5
Že sa v Shenango údolí robot
né pomery napravily od minulej
jary, toho najlepším dôkazom je,
že z 12.000 robotníkov, ktorí sa
vte'íy nachodili bez roboty, už len,,
^,000 nepracuje plný čas. Takých,
ktorí nepracujú vôbec je len pár
sto. Od Nového roku tamojšie o
akej! eeliarňe sa pripravujú k veľkej,
Činnosti a mnohé budú stavať
d'aJaie dielne.
Vo Farrell minulého týždňa do
stalo zamestnanie ďalších 300 ro-i
botníkov n American Sheet and:
Tinplate Co*. Táto spoločnosť te-|
raz zamestnáva tu 2,100 robotní
kov. Výhľady má na stáln čin-í
s
výkonnosť vo finišu-
i i eíňovôaeb. •"i
{.'...-'^rnrobuB-Cliffs Čo. {fcnámita, že
zapáli novú vysokú pec 1. febr..
i Sharon Steel Hoop Co.—Šttrri
'milsi na Haselton v Lowellville
jedna vysoká pec, tri open hearth
a glooming mill.
f'l -Ä ÍX-'
Ocelářsky prlemys^ hľadí i
strety lepším
Keiv'lTork, '29'. 'wié:ir^ -."1^éet»a^i
sky priemysel hľadí v ústrety lep»
šítn časom v budúcom roku, ne%
v minulom, je mienka newyôrki/^
skýeh finančníkov. Terajšia mpláf
eh
bankrot, jej majetok obnáša $2.-!íía'dr&tenl výrobky ifccnelyT,
000,000 ťarcha $3,000,000. Spo%j° *5
Hewyorkská "Nautical Ga
prináŠH
i
.'1
.J*
1
A It Byéi^ (^---^Ä pudlových
4'
:-V
ŕ*
1
si
!TS


V
sviatkov. Ceny ocele sa dr-\^
tta
ločnosť vOhnaly do bankrotu tri' ^.
newyorkské kanky, ktorým dlho-f ®ir®rťl» -r &est desiat
vala pol milióna dolir«r. Potriiyfe. ttyridaV
|to^4nol| rozdané b.olo v p|ipg^
(i6er ekudolie mesta
VA
•Ň/$i

ANt®ÉÉD AS SĚCOND CIÍASS MATTEL OCTOBER 27, J9JJ. AT Tlí®
Ht.i'n'i "iiľť1 ,' ýnsim
OFPÍOfi AT YOUNGSroWN, O.. UNDER THE ACT OP MARCH 3. 1ST*.
Published Sterý Friday.—6 cent* a d6ff
uia
Sheet and be Co.—Dve vyso
ké pece, osom open hearth pecí,
blooming mill,
Pee'- blooming milsi a asi 40
Falcon Steel-^Štyri milsi. ^f
Newton Steel Co.-ŕ-Stojí, načne
pracovat' 3. ján.
.peci.. \v- ":'l
Mahoning Valley Steel
Síojí.

xml | txt