OCR Interpretation


Youngstownské Slovenské noviny = Youngstown Slovak news. (Youngstown, Ohio) 1910-1940, January 06, 1922, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078386/1922-01-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

&
v*
i vÍ'
-v
*'ÍJ
:i
-Ju
|tí
a
1 1
í\ i^. dinu, ipby ft&to v meste netrpel
íŕ /V biedu. PóffiiÄBiA sbierka nebols|
.? prevedená.«a East Youngstown ui|
*a pif' rokov, preto sa očakávaj
le táto vynesie viac. ako
J|7',ř
*?í^
•5??
.* ŕ**
P".
lovm
CHUDOBU BAST
rOOHMTOWMtJ.
~w*.
11. januára prevedená bu«
denaEast Youngstown sbierka y:
pf«í8|^h núdzu trpiacich rodíiK
tohoílfota. Udáva sá, že najmc-O
nej steirodfa nachodí Ha v najväč
Sej bw&i>. Utvorený bo! výbor, kta
tQfa čfenom je i rev. Rrišpinský
étf osady •**. Jána Krst., a tentít
sorganizovaí kampaň na 11. jami
Ŕrfl. Vy4ft' 2,600 domácnost! bud o
I navštívené. Výbor snažné prosí
I ^|o i^^#eli «byvat'érov mesta, af
na tni o základ
$6,000|
Mi íehéda Slov. Politiokétof
Culm lift B. Yotmgttown.
'^aV.Polit.'ÍÓttbn'v
I^idhÄ'tie last Yonngf#
ftíH pUtj úradníkov.
-.. .• .• 'V
íä Ba^t Y^unirštowne f$aklvaf
Wk** búrlivé easy v politických
kruhoclu Mnohí, ktorí «a dali
kať terajaim m^yorom Cunuinjí
hamom a pomáhali mu k zvolenia
budú sklamaní. Nielen že im mell
ská fada ide snížiť platy, ale j[C
^pravdepodobné, že niektoré úra
dy budú zrušené a ich držiteli^
'•najdu sa bez "džábov", ktoré do
čo odmenu za kortesačku p^
-fits volieb. Mestská rada na nefôr
málnych schôdzach sa ustálila, že i
V de usporiť mestu $14.000 ročne
platov rozličných úradníkov a zo
í í- milených út^dov. Svoje u«nese
nia uvedie do života v najkratšom
f.:•£*
ČRM. Dl'a plánov nasledovní ú
budú ukrátení v pláci: di
bezpečnosti a verejnej služ
jfry bude mat* miesto $3,600, $3?
íožne. Náčelník ohnohasičov
$1,800 miesto $2.160 a
trdlro $1,700 ročne. Policaj-
U4n dostane $2,200 miesto
roěne^ detektívi po $1^920
^iesto $2,400. Všetky d'al$e sní
^Seaia pláce pohybujú sa medzi
f$200 do $700 ročne, Co sa týka
iň oven akých záujmov, tie ,#úv nie
ak zabezpečené, ako boió' sľubo
vatbÉ a ako slovenskí občahia za
s^f^u^omuto, pravdy sú s| sa
Iál^^Él^ióe. Rozvalití občania
alovt^^fe íE. Youngstowu ale
I^Je pri budúcich voľbách to
'tépw «o Slovákmi dopadne.'
ľíatartf v správe mesta berú ú
n^ilbdovní Slováci Daniel
bus, tpoittftdník, Ján Lwko,
0 direktor bé&ynosti a verejnej
-slul^r (dv^^tedy v jednom)'Jo
'íTírf
V II.
iby, p^lielunŕ kapjtán, 3fa
•)Miidl{Bgp
*ÍK\
fP9*)
•4i
Slovenský Polit. Klub na East 0*
Youngrstown vydržiavať bude na í, K-\
fiedeľn,4ňa 7. januára večer V
hodine fjftčtlp schôdzu v miest
osady »v. Jk-%
na ktori'f
ôlewcíy
fak, výt
Cve
a
v
i
ľ.
k. —tJtalo
"V-T
í V. a_.
t-lj.ť't
ÄSÄBOY"
IN THE
1
::é\
i
J.
*ifb.
pf'ki*r
,4T í?5
y
1 4
i
y
^|V'ľ
Vyšvihnul rola^táfíka v
pudlovni za chlafieéfva na mayor
stto jedneho z najväčších miest
Spoj. Štátov a potom na guver
nér»tvo jeho rodného štátu, karié
ra guvernéra Harry L. Iavisa čí
ta sa ako román. Sriadenim rôz
nych štátnych departmentov po-
Slováci kontrola, era* sú
^ine.
4
Praj^lf im, aby al|o
tak i $á t|%dúce holi hlav
y©u iHby mali v
,rw''•=»• ^-'1
o$
$*
.,, i
:sft* f'nfMncopj'tKs
iT
v
5 centov
i
/ľ'-
iř"/
ŕjíÉ
S.iw
Vr *4 il
éĚĚi til Jiří "rff

plfHjllíf'í
II v? "9
ICltVflÄHĎ
'í I
v'\-'
men
^ast YoÄng3town je "^a^v^iiýší
z 92 percentov v cudziné rodeoý
iní obyvatel^mi. Slováci a Slavifi-7,
hi majú ^obiHí polovicu yotebnýcíi
hlasov. EH'a toho im n^le^í vod
covské nii|^o v správ^ mesta.
East Yoiiiigsiown ao konca, re
ku bol obcou. Od januára je ittp
tSpm so sriadeným magistrátom.
Jeho vpast umožnili mu slovtaskí
éo im nikfó neí
iBlováei sú ha to
»«m
íkň&m*.
*»HéS
j.
o-
-*»um
í.
V
4
•ík-
ifc
^^1'.
.v
v
Praje si, aby Yo. Slov. Iíovi$y
vydhodUy deitľ razy
ft Youngstoura^,, 1. jjijR.i«
ŕ—«. Oténá
redakcia! Tu Vám pEtsielaiô v li^
stjp predj^atok na Vaše noviny
'«!obnose jedneho dolára od 25.
'lugusta 1921 do 25. februára 19|22.
si
l*v
&%£?
h»'1-.'
YOUNGOT0WN, 03
&e
Z oceliarskeho robotníka iuvernér štátu.
É v
»\«3
|^\\\v\v!
^$jĚ
51
.?
4
-..v
Pe^ne Vám.•d'fk,u• jem, že s,te tak
dlho čakali
ťá
šte riadne posielali
jiôviny. Praje^ V|m hodp^ ^pred
pi«titeľoV4: y*t^Kto nevitý rok*J
tieř žeby ^ýcho4:1ý šest '%rá|' týí*
denne n&mi*&*o ^ed«a xa«.. S'ak
fk *«rlíkt«í
6díttítetr^*
v**
y~
.i
íij
íi'k&S ilLÉiéäj^
4|*
4
t" -ŕ-
v*
CLEVELAND MILLS '. '•"i
pavisov novoročný dar:«s usporil štátu Ohio $1,000,000.00
1
w—
'r\"
i* prvom roku svojho úradovania.
r.
•r
svojho plánu, ósporil qaú
platiacim obyvateľom štátu ofio
asi jeden milion dolárov za jec^en
rok úradovania. Okrem toho |za
rok jeho úradovania postavené
bola í priemerne viáe étátn^ch
dlážděných cíi^t, néž "|afipýcb ^ru
x^nérovŕ,.'
t' a? váťttš, j?.*: i í
j&* tmmloirit, cjt^
6 JANUÁRA 1922.
V&s', ''a *Cft^r^*'v^-ll,,
S,
''~£&k i:l --í
I
í ť^'-
l'uVv
TT-iTj
Š//Á l'IftAť '"v ŕ.'.
íMŽ
.- 4
'kíf 'ý-h.
i/Vď
~Ťf
,V
''i'f-
•.
šj
if, -^r
f. JKk.
medzi robotníkmi. CäSjtó spomína,
na časy, keď on robieval v pud
lovnách pri Clevelande. Teraz je
opomínaný za kandidáta ha" sehá
toŕsťvo opojených Štátí&v.
•Nepatnié rvýá*ni« iiano*^ na
budúci týšdaň.
Nabudúci týždeô b^ide trochu
zvýšená' áinnost' v okoUíýeh oce
liarňach. Jediia z nich budř mat?
ií bessemer v operácii, Newtoii
Steel. Co., ktorá stála ?»*íoífle4né
r? 'týždne, zaháji tiež« čiiintísť.
8M Ho6p
m&tm
H'
•í

»i
f.
í.
,~j.
í* K
...
"V
"fe
'vť"
•'.,
x% W*
1
A
i r1* .''} 4
1
fk'
4
V. i'
4
-V':
1
7
't/' W
«i~2š
7/ -J
v 1
t, *'f
MW:
V ^Wj't \rozvinul
W-'
i V//,•//'
W:
ty í'/
y.
•$
".'L.
K*:
íjuy. Davii j* yel mi démokra-^ďoV v Mahoning údolí, odkedy pj.eraátku glepší o 100
tifeí^ človek a cín sa doma lenkjjc Sinným^v štátnej'politike, Vže
4a mu. dostane vrelého prijatia,
kedýkoľ.vek pvíde do Youngs
townu.a je isté, že.sa.mú d^tane
hojnej ppdpory i od slovenských
občanoy-voličov, keď sa bude u
3hádzat' o nominácip na seiiátoŕ
itvo.Spoj. Štátov.
iliiBŽuu íen b®artb pecí, zahájená, bude
^Pv$3r-" í^fež práca budúceho týždňa. V Sha
ran u tejto spoločnosti sa pracuje
iv in^ovom miW.
0fnáu|#oé bolo, že bpSň^H# tý«
|ď§a ?abájt»á. budt^f^MÉfjV, éit
S|0e|i. u Ste^i 21^
pifielt^.^ 5^'j
^9fA|f|
népTa^iije následkom repuricií o- cttivý k sUbostiam bUlného.
Ivt
V
'ÍSnížením
\ls
°Q°-
W\ i *j
é^MI*
frufcftshed te«y4řridi®-^ «t*b ja
Skwák je
fá/'
rfe
%ýfdbytok orgaoi«)va%di tlov«iiAých flňéa«iflV r..ta
Mayor (Med minulého piatku
/'^vytnonovnl zá pomocného supe
rintendenta mestských ulíc Slová?
jíca, M. Palkoviča, z c. 631 Sa-
vVil' "-r."'" u
"muels St.V Pan Palkovic je dobré i
ik a
počtu mestských zamet
I
W
I Zr^orpranifuje policiu. Vi„ňfe ,de
tektívov a ^iiev^niforiiioyaných
policatiov.
v! Postavil polica
protivnop^
pustený.
(les tvrdí,
mestnanec bu
11
i
V Uma, neďaleko Yfmngstownu, stavali Í9,*24f.j.'»dí. kdeíto rojtu
oznáiiiila, žé zaháji prácu 15. ja- 1921 areštovanfeh bolo l,en 9r3p7
nuáca, dajúc zamestnania vyž^josôb, ačkoUvw od. toho čäjíu
1500' rabotBÍkW^Ú. b„d. taký.!"""'" »*««?•.* !*$*•
í 1 1 'ľ !stv«». i-"1'.- r,.* *»,
tJSSÄ1' 7
vať osem hodín, mesto nebude
potrebovať artfcádu vyše 500 |.
^aduikov, ktorých platy zožerú!
M||Íilfll
V V"
S i I
M4XŮMVŮ
"*01
Hoko Ako sa doznáváme, mayor a 1
r' 11 kvm nemravným do|
vDles tvm vymenovaním sa chci -, ,, ..
,.v bvvatcľom, pr.ui
feavd ačit slovenským voličom, ©r- /. aiäsal.
....
.jganizovanvm v politických
K uli
-val este nasledovných úradníkov:
K
Za -súperi nteifdefita ulíc Will
ÚÄAbéVAŤ
,JC-, jm -»vwO'}. /'V' cli ľc preriesí' [19!
Mayor: CMes dal vyl
vinách všetkým nepOr|j
1
«i -.^idom, že aby sa do 7. jji
v
fcn»my Slovakm, na te^»j
,kol,c, jpo ínyeh m*** Sp«'- !,t.ahovali ,tebft
ítátov, sue hlavným pokladníkom
r„
a Gr. Kat. Telocv. Slov. Jedn.
...
i valí. lna 7. januaTa o
a
'ir ...V ,, miestnostiam kéBS|
boch, ktorí vo vel kej vacsme Irta- i
v. 1 -1 i) jft v karty. Mayor
sovali nanh© v posledných vol
1 fv- v, %i*le prevedie svoje sr
w *•,.,••," dal voličom. Vie vr|é'?
Mayéf OlŕÄ v Wi d«ô vymef»^ .. i:
fli»rplatkiť'wwr
radcom v ftotel Ohió. na ktorom l^^^d^bo Pitíit
Yo
»nfřstown, ktor&
bývat' na fedftl 'u,
}l922' v ifole osady sv,
^'radcom v Hotel Onió. na ktorom oa
svoj program radovo- íYc
P|«8rami»
Usporiť mestu ročne najmenej Mejhoda Večer o 8. hodí
$350.000.00, Snížením počtu
«wí
i tajne preaava pálenkí
klu•Ikvm
*i
vmvillj
,, takých miestnostiach

Browna, doterajšieho pomocného
superintendenta, .pca jeho klerka
T. M. Cíallaírherti, za svojho ta
jomníka adv. Louis B. Qeussi
za klerka' verejítiej shlžbý IP.
w,i' nebude ažko svojtwí
y
stáť.
01e« ."i» ale tob^
nedržal. Néčakal
ešte 5. dal are^t^iři
ktorých zamestiwnie
nélio ráz» v-
j."«a pojednávať o veľmi
pn
cajtov o 50, usporiac tak $1K l^itosti týkajúcej sa
000 na pláci.! Snížením počtu^-f-1v^^kých obyvatel o v
hôohasičov o á5, usporiac $50,00'*. *^Í0Ä,I¥E».:
nancov o 40. usporiac $80.000. Sr*- pnluiŕjjSo
žením pláce všetkým mestským' "ÄOH«»lvHxvli
zamestnancom o 15 percent, usp •.*.
ríac mestu $120.000. Spolu $35'J
v
polica jtoflá zmazal
iprialne.
jpáíen-
ftfoÝ
ku* přijímat' dárv, cigary a jedlo
od ^bchodníkov a iných l'iľlí,
ktotí zato Chcú |)d policie fcôzuo
palicajt|i ku Erie k')- tektívsk^ -odínjalty.-^ a
ľajnicikm, áfof vlaljr tejto spoloč- je arestovahý,
nosti n^ast^óvaly premávku Oviak d^l sa posadí^"1
sta, ako|to břýyalo •^osaváď.-':ľ
do lesaí
pereeii-
tov vyči«tcitítt .Public skvéru ti priviazali k jfílnemw^
prísnym fíokuVovaníra priestupní- bo váli o $40 a potom^
kov prem&vkóvých nariadení, sa odviazal a oziván^i
Sľubuje $^äto.vat' .najmenej-í09 Žbojnlci bolí^tó^
automobilismy denné, ktorí ne- a 8-iitčftv
hľadia ua bezpečnosť pešieho Netreba dovol
•Každý zaiiestnanec mesta mú- ani s$ dať areSt
js| pracovať Ä»em hodín denne^ a detektív nepreuk
pôde každý tmde p^f: rantom (zatýkacím
**. ktorom jé vajše meno a
keď každý zT/lrestovánia.
vskutku praco­
milion dolárov Iľočne. Ak« pri: SM.
klad udal, žé''y*Voku 1917 bolo o
76 policajtov %ienéj a predsa are-
F^b
v
8
U veter
šatstvom
Shop C«.t 321 Wi
IJkr^iHifl^bolo
Iveiferté' im yoze.
oochcňia aadnýmí
vylÉ|S|v
*».
.V" tomto čase švindleri p^uifr
vajfi rozličných fígľov, aby obra
li svoju obeť o peniaze.' Najnovšie
vydávajú sa za prohibičných de
tektívov, "areštnjú" svoju obít*
a ozbíjajú. Tak sa sff$p ilk|tlul«i
í§k -«Lľ

soboty ráno i Marti
č. 1^1 Poland Avé
cal z roboty, kfcd'
tom zaspia f*oídloÍ
dvaja 1 'udia. Ukásali

:. k .- v '"Í i to
.• i -"s
«NT«RKD AČ SECOND CLASS MATTER UCTOBÉK 27. 19 l!. AT TlUirl ST OFFICE AT YOUNGSTOWN. O.. UNDER THE ACT OF MARCH t,
Harry L. Davis má íônoho pfia-
Btejtni Umo., O/ttU*
prttOrftv
SpoloČnoi^t''Qhié Steel Foundry
ne mayor zaene boj 1

xml | txt