OCR Interpretation


Youngstownské Slovenské noviny = Youngstown Slovak news. (Youngstown, Ohio) 1910-1940, January 13, 1922, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078386/1922-01-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Mt
T,r
é'ti š.
z
jr ..
2fr
Xi
É
v •***•'ftyv -r 5^
b.£ Í'F NtoW tá
é! 4' ,'f ,»Xŕ ~"v\
r^
Žf
rf
f„ S. 'Ä** ÍS'
•&*':
I',-/'..
K utI
\'^jd ,uj 4
.- 1 ^'$v V 'i
v
y
sC'*
iV*
:'V'",V
Ř*. /*,
Ml# UU&t^AA
i#
"im
i

i
"?vf
*V: w
?f
/r
íC" A* -V V 'v
f1'.' tr^Ckítók
w
n í
ho doktqyského diplomu konala saí
W
-v
t"-.<p></p>K.
01SLO (NO.) 2.
Hoover čestným doktorom
Č. V. Učenia Technického
Vyslanec dr. Štěpánek odovzdal veľkému Amerikánovi
diplom počas slávnosti na čs. vyslanectve za pritom
aoírti vládnych lástupcov a diplomatických kruhov.,
Č- S. T. K. í kého Vysokého Uíoitia Technieké
J^ýznamná slávnosť bôl« VO ho v Prahe, najstaršie v Europe,
štvrtok min. týždňá večer na dsl. založefié v roku 1717, teda trid-
K A
4
vyslanectve vo Washingtone, za
í* Ätátov Herbertovi Hooverovi
smiernych íáslnh, ktoré si získal
í bec svojou (jeniálnou {innosťou
pri prevádzaní pomocných akcií,
o ktorýeh možno povedať, že za
chránily poválečnú Europw.
Slávnosť odovzdávania čestné
sa
prítomnosti osôb., úradného sve-'CŮI,k» «.Ecl
tomuto velikému Amerikánovi da-'Prvom
Í ná nielen pre jeho zásluhy a ve-!tňžili
liký úspech v jeho inžinierskej
1,0
hodine^veče^1^tltaíná a'
.. 11 ii|in rifc j.V
steny orifioílte obrazov
predných iimekoy, ako sú Uprka,
Aleš, Švabinský, Slavíček, Čer
mák atd'., bola okrášlená kveti
*i*j nami, pôsobila ladným dojmom
nášho interiern. Dostavily sa pred
"P né osobnosti z americkej spoloč
í nosti a zástupcovia vedy. Okrem
oslávenca p. Hoovera a jeho man
želky a syna, bol to hlavne prof.
dr. A. H. Putney, dekan American
nn«AHn tAn/\ n Yt rAl Irn /iti
Adolph Miller, admirál "William
L. Rogers, biskup John W. Ha
milton, chancellor American Uni
versity dr. William S. Abernethy,
Wl. Phelps Eno, Mr. a Mrs. Owen
Maynard Williams, Robert S.
Woodward, predseda Carnegie In
stitution, Miss^Fox, Miss Still
man a iní. D'alej zástupcovia a
merickej tlače, medzi nimi aj šéf
redaktor Washington Postu, Mr.
Ira Bennett. Čsl. kolónia zastúpe
ná bola predsedom čsl. krúžku vo
Washingtone, prof. J. J. Králom
i s rodinou. Z cudzích vyslanec
tiev zastúpená bola Juhoslávia
UVojim vyslancom drom Slavkom
Gruičom, s poľskej legácie prí
tomný .bol vyslanec knieža Kazi
mír Iiiibomirski s manželkou a lc
gačný radca Kwapiszowski i s
manželkou. Úradnícky dbor čsl.
legácie dostavil sa v plnom počte,
-j Okrem toho prítomné boíy gtyri
študentky z Wassar College, sleč
ny Štěpánová, Nováková, Podzim
ková a Matoušková.
Vyslanec dr. Bedřich Štěpánek
zahájil slávnostný akt vrelým an
glickým preslovom asi tohoto pb
sahii:
"Uznávihiii é ťtf vePmi -éttétiflÉi
že necítim sa schopným nájsť, do
statočného výrazu na vyjadrenie
pocitu najhlbšieho zadost 'učine
nia a pajú^rimnejšej radosti, ma
júe ě^sť ^ufal«á uvítať pani Hoo
vérovú a f«k r?tára Ŕoovera^ jaké
$tlieb žettl^^eh hQíťov. Toto svr
eft£va*é éflfrxié é^teštaie je koru
jjftvfóé pre mňa po
ctou, ktorej sa mi dostalo od Čes­
'éúfr
tut lllLi
!"i"" 1-A—'-*•-
Rtva'
v*
é
W- 4.
í '.
íái' -í
Vyctiôtfík feaiä^ piatok. —Ôíšlo
xä centoví
j*,*
del
nd*
vy^e ve(lec^14
odovždaný bol diplom cestného!^® vedené niekol ko motívami a
i doktorstva Vysokého Učenia tech- Jdôvodami. Clenovia senátu Vyso
I nického v Prahe. Táto pocta bola Technickej Školy v Prahe
rade
vzdat'
auTorovi
diel»

{.i! národ a o celú Európu y#-ľ*™
M(
",ue
íistn
t,u v,(lení boli
znak
svoÍho
obratnost',
nostschopnosti a priamo
muÍúee
w^Jrexí
,v ,,tže všetky úspechy docielené na
Uniyersity, a osvedčený priateľ!
*, i zaklade tvcbto vlastnosti, bolv i-
nášho národa, jeho manželka, dr.,,
*Ĺ' 1 TX TIT 1 4 fi ba prípravným štádiom pre uko
Charle* D. Walcott, president of t,
11
ífrVji. ÍÄ1
V*dor
..i*. .. ••v
aJ
ť. tä amerického a z diplomatickvch! ./'•f d«t «.:n. Mi v»w, noz fcj.t. bnde ted» komora tebto me.
kruhov. Sekretárovi obchodu Sp.
naJ"j"o'™'ni
V
I lilrv nRTipph v iehn in?inÍPMkei'autorovi "Principles of Mining" ja gratulujem zároveň aj českej okolo 20. jan. V Xew Castle krem
práci a jeho vedecko-literárnu čin!" spoHiprekladateľovi významné- Technickej \ysokej Škole y Pra
nosť, ale aj ako znak nmania ne-
"Ce Metallica", kto- W, ze meck, svoj,ch doktorov po-
«ba «Pifiy ^R. Ale »J
zruč-i
It? ndOWAmiATAl 7 *1
A MAnMnUlAtnA MA
nřsr0™»t'1rozsiahlejšie,
srovna'el
"f.™™'
0
n""-"«ateľ-
i»e osudovejsie počas svetovej voj-
ny aj po nej, keď staré latinské
príslovie "Gosta Dei per Francos"
bolo rozšírené v znenie "et per
Americanos". Pred válkou bol
Mr. Hoover známy, ako neobyčaj
ne úspešný banícky inžinier. Od
prvých dňov války vzdal sa svoj
l.o zamestnania a venoval sa vý
lučne Službe. Najprv Službe svo
jich krajanov, ktorých válka za
stihla v Europe bez pomoci, po
tom pozvoľne roa«iroval í svoju
službu na Belgicko, Francúzsko.
Spoj. Štáty. Strednú, Juhovýchod
vú a Východnú Európu, dovršuje
ti j'taäri
posmeško'-^nia, mayor
ôle» hodne straohu nepo
riat^oym iivl^l v
neste.
Zaslúži
ment v umelecky vypracovanom
ohro-jpúzdre
*v ,' *,
,ŕ"V.v\
i *ňt* 'i" .,« .** *,•.% -TftdRr•»• 4#•*#Sk flr«»ai\f «ľ 4 .."•
i
1
v v e e k u v s a e v a s i a- u u l- i s B- o n o i k o á
rokov prv nez chýrna fran- i *i i u n ů» i *r v-
m"ía.
vedeckého titu-! presentuje
snah™
Prejavit'
i
jších, najviacej vynikajúcich a za-1 Po prečítaní diplotíliti dr. Št§pá
slúžilých kolegov v obore inžinier nek. vyslanec, odovzdal dokn-
pán Hooverovi, ktorý sa v
výkony taná na po- tom okamžení stal doktorom čes-
Pacifiku, tak ^Kanade, Au- kej |*-ažsk,ej techniky.
budú pt-edmetom obdivu nielen ka tý, prijal diplom a vo svojej sr
ždého inžiniera, ale aj vzdelané- dečnej odpovedi prehlásil svoje
ho laika. Avšak keď analyzovali potešenie nad dvojitou poctou, kto
ako inžiniera túto bohatú kyticu rej sa mu dostalo, jako od čsl. ná
darov, ktorých tak účinnú kom-jroda, tak od čsl. inžinierov, teda
bináciu zriedka kedy možno nájsť i pracovníkov z jeho oboru, ktorí
sústredenú v jednom človeku, a [najlepšie môžu jeho odbornú čin
ktorá sama o sebe u iného člove- nnsť posúdiť. Ku tomu potom do
ka by fyla základom trvalej a yy
nikajúeej povestif1 rýchlo zbadali,
dal: Od prvého okamženia po prí
merí. keď čsl. vláda zaistila svo
ju súčinnosť pri zaopatřovaní po
lra\ín pre ČSR. a keď po prvý
raz dostal som sa do styku jako
ne[s úradníkmi ésl. tak aj skrze svo-
j, orřány s Csl. ľudom za účelom
hospodárskej rehabilitácie Stred
nej Europv, bola to ČSR., kde
Po ukončení slávnostného aktu,
:vN#w
I'VE
GOT TO
GO
w podpory v jeho práeaeh n» oči
Ktení mesta od ka&iáho poriadne
ho občana. Od jeho nastúpenia Aa
Amonkan, *4. povo-jP.tr. Trumbnll 9t»,l Co. V ř.nno-
Vaa .u .Vsfnŕho doktora sinca 18 vynokýc* pmí na tejto
vyznamenanie, bo- i Technického'•••Vysokého Učenia vjokoiici, čo vyrovná činnosti
v
Prahe bola utvorená ešte jedna i vysokých piec v tom istom mesia
novŕ páska me»tzi na^im národom ci minulého roku Všetkých vvso
a Vami, jako jedným z• najväčších I kých pecí na našej okolicí je 47.
Pravda j«ko inžinieri pnatel ov esl. naroda. Vyslovujem i Vysoká pec v Trumbull zapálená
P°etu vynikajúcemu Vám najsrdečnejšie blahoprianie bude okolo 16. jaiťí a v New Castle
k'"7 »«k skvele re.
americkú republiku,
som smel prečítať
prosím aby í
najvyššieho uznania [anglický preklad pmľušného dok soch a u Sharon peel Hoop Co.
?no novedat' žp 7a' jednému z° svojich najúspešnej- torského diplomu." v Lowellville a na Haselton. Na
toho pracuje sa plnou silou u A
merican Sheet and Tin Plate Co.
v 60. cíňovňach. Zvýšenú činnosť
badať Newton Steel Co., kde sa
pracuje plnou silou v 10 sheet mil-
Haselton sa robí v piatich sheet
milsoeh tohto týždňa a v Lowell
ville pri jednej vysokej peci, troch
open hearth peciach a jedna šich
ta v blooming a bar milsoeh. Vše
tkých neodvřs
1 ýc^_open heartn
peci ňa našej ôloTÍm^ čiTimwti jé
28 z 51, a sheet milsov 41 zo 113.
U Carnegie Steel Co. v našom me
ste pracuje sa i naďalej v pomer
ne vysokom stupni.
V ostatných oceliarňach «B jira
čuje nasledovne:
Sheet and Tube vyso
ké pece, osem open hearth pecí,
jeden blooming mill, bessemer,
osem sheet milsov, sedem pajpov
\ív
'tfs*
'**., :,* *».•$*' 17.
-A-f- í«
Robotné zprávy
titulom iným. prosím, pane sekre^- i sdeľuje, ešte tehty mesiaca budú
táre, buďte uistený, že nielen Vy- zapálené dve v^řMíké pecey a síce
soká Škola Teehnidíá v Prahe, níe jedna v New €asá od Carnegie
lien Československá Vláda, ale aj Steel Co. a jedrwK Trumbull od
j.uivo tewíz túto veľkolepú slttž
bn rozsiahlou pomocou národu!
ruskému. Z banského inžiniera po
čas války a nadovšetko po yálke vysc^ p«o«jbud6 aapftleiiá í sov v Thom»ř« štyri na Westerti
vyvinul, sa "inžinierom Hunudú-| t^htfr jqp||siae|^. Eeserve.
ty'' v najvyššom smysle tohdto -. ".
slova. Trebárs tento najčestnejší, ^red|^Vedaá», že tfthto iřoku
titul medzinárodný nemôže byť pojde robota lepnib na našej oko
prekonanv akýmkoľvek čestným ílici. nebely bežiákladné. Ako sajskelp mill, štyri sheet milsi.
VÝPLATA ROBOTNÍKOV V YOUNGSTOWN ZA
BQK 1921 O 14 MILXONOV
zpomedzi všetkých krajín našiel našej okolici zhoršily od roku decembrová je už o skoro pol mi
som najinteligentnejšiu, najpoho-11920 najlepšie vysvětluje nám šta
tovejšiu a najschopnejšiu súčin-1 tist'ka výplat. Dl a nej roku 1921
nosť a smysel pre organizáciu, {vyplatené bolo $50,384,741, kdež-
v
r, išli účastníci do jedálny kde skoro 45 milionový rozdiel. V ro
podávané boly zákusky a Pel A j,cu
spoločnost' sa tam pobavil® v pria
teľskom rozhovore.
roku 1920: $95,247.736, čo je
ko^.v
l)oí
tu štrajk v oce-
liarňaeh, vyplatené bolo $81.891,
379. No netreba tratiť nádeje.
Štatistika ďalej nám ukazuje, že
York. 12. jan! Traja,najhoršie už prešlo. Od minulého
ľudia zahynuli a 50. boli ranení, íú^í badať stúpajúcu nápravu v tohoročné výplaty na našej okoli
v sňahovej fujavici, ktorá tu zú-, robotných pomeroch našej okoli-Jci budú iste viac obnášať, než mi
rila v posledné (Jni. ce. Júlová výplata*-obnášala naj- nulého roktt.
O á z k y z O I e s o v o u a o v a n i i
AT ME
úrsd areštovaiié holo okolo 183
ľudí, zavreté bolo inooba salónov,
kde sa predávala -pálenka, odo­
v -.
v *V ,.^
y.-
YOUNOSTOWH, OHM, 13. JANUÁRA 1922. ROČNÍK (VOL.)

Steel Oo
Jedna vysoká pec, osem opfoi
hearth pecí, päť pajpovní, jeden
53,569 ľudí hľadalo tu prácu v
roku 1921.
Správca State-City Free Em
ployment kancelárie H. R. Wel
ler podal mestskej rade zprávu, že
behom minulého roku hlásilo sa u
neho o prácu 53,569 1 udí. z toho
31,175 mužských a 22.394 žien.
Prácu dostalo 10,415 ľudí, z toho
4 530 mužských a í 88", ženskveh
mimKch
'hmô zensKNcn.
Práca y iných mestách bola ob-
ných objednávkach, v ktorej sto
jí. že 31. decembra mala 4.288,414
Že ako sa robotné-pfflnery na'menej, a síce $3,323,982, kdežto i'ien Javorský, Stefan Novotný
THE
"PUHK
MOre
RAS IN
JACK
i
staianá pie 53 osôb. Dl a tejto jjre gestrv Uršulínkv. i
zprávy možno súdiť, žc táto kau-
ton objednávok ocele, čo je oproti l1™'
né časy objednávku oceľových ISnMk-
ní, tri skelp milsi. pudlovně, klin-! škatúl v cene pol štvrtá milióna do I Mrs- J|ann'sj M"- Albejj
covňa, drôtovňa čiastočne. ílárov.
NIŽŠIA.
oráfr tf tke fmMfsr, A. S
K*

1
,vr,,,.nS
rir(
celária vykonalo behom minulého mOVPnskŕ
NEŽ V 1920.
liona vyššia. V nasledovných me- fTavoľský". Mrs. Andrej Jančar
siacoeh výplaty obnášalv: v au-'Mrs-
.'í n
A's-
Veľká katolícka kampaň
začne sa na nedeľu
Vvše 700 pracovníkov zo všetkých osád Youngstownu
bude zapisovať členov do Katolíckej Dobročinné)
Korporácie.—Slovenské osady sa súčastní a kampane.
Pfedpráce ku famtpfttii o člen- ždý okres tnde mať dvsŕ afrbťti
stvo Katolíckej Dobročinnej Kor-1 viac ''teamov", s dvoma sběratel
porácie clevelandskej diocezi sú mi na jeden "team"'. Okres 1. Ja«
v plnom prúde. Všetky tunajšie kub Maskulka a Michal Pavlik,
okolité osady sú sorganizované 1: Ján Seiranko a Ján Martinko.
Jedtt4|- vyaH- Uoulu cieľu. I)nes, vo štvrtok j*' Okres 2. Matej Cizmar. Štefan
posledná schôdza prípravných vý-
borov, na ktorej sa porobia ko
nečné kroky, aby sa kampaň vy
darila najskvelejšie. Kampaň za
čne sa na nedeľu po poludní a po
trvá do utorku večera.
Ako je známo, kampaň táto bu
de konaná v prospech postavenia
veľkého sirotinca v Clevelande
pre siroty celej diocezi. Dioeeza
má veľký pozemok, na ktorom po
staví nový svoj ústav.
red vvSe r(
nsad sa pri
roku mnoho dobrei práce. 4.. í-ii podelená na desat "teamov" po
w tejto kampani flokladne a sor-í' ,,
oiadj sv. (^rrilla a Methoda:
New oYrk, 10. jan. United ^®n A. Willo, predseda, Jozef i ,javorský? Juraj Bača a Jozef Te*
States Steel Corporation dnes vy-|'^* Sehromofskl*^ podpredseda. O- Jozef Thnrik a Juraj Orná
dala zprávu o svojich nevybave-1
sada. p.(^e'en®

každý má 2. členov. Sberateľm
sú:
Ján Forgáč a Andrej Adam
Mjcllal F«rk«8ovsk.-
novembru o 17.872 ton viacej. Od J°ze^ Nalepa a Mich
Standard Oil To. dostala v posled :lí,ossak'
Ján Melek, Juraj Zubal a Jozef
AmlreÍ
guste $3,349 974. v septembri $3.,' Andrejkovie a Maria Noga, Anna
42ÍÍ.002, v oktobri $3,441.761, v Ionian a Štefan Strojný. Mrs
noA'embri $3,645.873 a v decembri Vološin a Mrs. Jozef Hu
$3,738,335. V januári nápravy ba- ^a' J°zpf Hudik a Ján Kollár, Jo
dať sa nebude, lebo počas šviat-
kov viaceré oceliarne stály po nie- i l^llPe.v a Štefan Labas, Mrs. S. A*
koľko dní alebo tvždň'ov. Aloi Herman á Mrs. Štefan Mauser.
znalci pomerov predpovedajú, že
GOT TO BE
THE job AM* LOO
II
bral licencie džitoy riadičom, kto
rí boli níbe^peění pre cestovate
ľov, "slovofe v každom ohľade sa
•íŕ^
'••tr
j^Jochman
kamptó
je jstť
ké v na§om meste a
,tne
str(
/e sa
ukýn Ŕspechora akn
Fergus, Mrs. Michali
zef Klain a Alois
Klain'
*81
í S w W
.^^l¥
i -.
•. 1, 1 ni
,',*
,kom J°«,f Starou, predseda, Juraj
pr.yilv
a Andre'
Jozpf
Martinko a Jozeí
Mľs-
Marti)
Andrej Krišpinský a Ján Dolak
Z osady Najsv. Mena Ježiš.
Kapitán:
Mf(1j
Kueko. Osada
je podelená na päť okresov, ka
6naží plniť sľuby, ktoré dal svo
jim,_voličom počas volieb.
A* v
v vi
-íj
l$-l tiff' ,i|
^4.
K j. jr
,' r«.'f *«•-./-i -,
i :1jV. J^K
Xin.
43
alebo Ján Conko, Mar*.
tin Kramar, Ján Kramar alebo St.
Kuchár.':— Okres 3. Štefan Ber
dis ml. a Jozef Valko, Martin Do
lák, Michal Seiranko alebo Michal
Burej, Jozef Oravec, Jozef Kazi
alebo Štefan Kuzma. Okres 4.
Matej Martinko, Frank Behan a*
lebo Ján Jochman ml., Ján Smi
govský, Andrej Bača alebo Jozef
Bajtoš ml., Matej Kueko, Štefan
Lejko alebo Ján Bindas ml.
Okres 5. Andrej Hrabušaj, Jáa
IM«k alebo Martin Mačiny.
«T
v/
v
Os"1'0
ie
,,
y
v» ldV*ch sberatel och každv a jede®
gamzovaly vvborv, ktorveh elen- v,
\aa Haselton o »tvroc« elenoehvv^
—rr7~rr^WBW^iitr!%i"jía-swŕoi.«i.Ts^
raj. Novák. Michal Gejguš a Jártv'
^l."teams' !sta, Ján Valko a Ján Slanina, Jáit
Matiscik a Jozef Hu a eh, Štefan
Gonda a Jozef Sova. Jozef Rchalc
a Tomáš Biroščák. Ján Mrovčalc*
Ján Novotný a Jozef Jusco, Ján
Rejduga, Jozef Skokan, Ján Hli
sar a Ján Tekač.
Z osady sv. Trojioe
Stiruthers:
Osada podelená je na jedertJřfif.5'
uteams"
po dvoch členoch. Cien-
mi sú: Ján Brincko a Jozef Kriš
pinský, Štefan Jakubec st. a Mi
chííl Slavkovský, Štefan Kubičko
Martin Yash, Matej Skoloda a
Andrej Bakalar. Ján J. Hoza a
Lipsky, Ján Hodinský a Ján Lešo
Krištof Skoloda a Štefan Grancaj
ml., Matej Zelinsky a Ján Scavin
ský. Andrej Repaskv a Jozef Kus
pan, Ján Kočiš ml. a Ján Kacvin*
ský, Andrej Tomko a J. M. Gura.
Oles rozkázal chytať mužských
"vampírov".
Dľa mienky nášho mayors ,it£-,
jestvujú len vampírkv, ale aj
vampíri. Sú vraj mužskí, ktorí
vábia pekné pohlavie na "rájd'*
v ich automobiloch a tak kazia
morálnosť žien. Preto nariadil
direktorovi bezpečnosti, aby polí
cia dávala pozor i na tých, a ked*
zbadá váblivé posunky u nich na
íenské, aby ich zdrapili. No do*
si a ešte nechytili mužského vám*
píra a tak obecenstvo Youngstow
nu ukrátené je o peknú podívanú
na toto nové zvieratko. Mayor o*
krem toho nariadil, abv areštova*
ní holi všetci takí ľudia, ktorí
živia z poverčivosti iných, ako sú
Sarodeiní hádači, vVkladači ka*
rát atď. 4
CUKOR Btms DRARfef
4k,
Washington, D. C. Ministěř*
ířtvo obchodu oznamuje. žev
krá*
tkom čase nastane: zdraženie ätt
kru následkom toho, že jeho pro*
dtikcia bude snížená, aby sá révy
nsla spotrebe. Za posledný "ŕBik"*
cena cukru bola preto tak
le ho bol nadbytok.
í
W
I .m
•%í
4

a.
nj£
$ -t
j'
í
-m
4 C'
Sfl
41
há "."
S
i,''
ťtLoú
jii
"J
(f,4
í$sjÉ

'IÍhM
•'Im-

National Research Council, Mr. a!,y
Mrs. Arthur Bullart, Mr. a Mrs.
principles oi Mining
É*M «ricŕ řfHÉ fffo. 647] ottaMby ti* Act of Oct 6,If)t tíf (hí Posť Officr er Yorafjtowii e,
S ,/V*^ %1 A* Vŕ£ nftktaftit t»ÉR« éttf* ár ymwosŕotWf, omo
fkNOW
I HAVE A FAMILY
^TOSOPPORT-
THAY HEANS1 WHAT WILLI DO'
SNTEKK1I ASs SECOND (Jl.ASS WAI'IKH OC'l'OBKK íl, i!) 1). AÍ THE FUij'ľ OPTICE AT VOUNGSTOWN, o., UNUKR THE ACT OF MARCH 3, 187S,
-M£,JOHNilMAÍH
-POLITICS IS
ALL I KliOM"
lirier 11 i U Sloe! Co.—Jedna vy
W)ká pec, šesť open hearth pecí
leden plate mill, sesť sheet mil
Republic Iron
Trumbull Steel Co.—Tri open
hearth pece. blooding a bar mill,
chladný a horúci svrip mill, štyri
sheet milsi. 10 cínových.
Falcon Steel Co. Štvri sheet
milsi.
A.
ká pee, 8S pudlovní.
Mahoning Valley KtfffrStogí.
.•'•••. •. .. v' •. ,•.•••.,.••. •. y •.'••• y-. :-. 4 --ji'-- v v-.\»C '•'..-•• ... vi -\. -y •,:
k- —í.-
published Every Friday.—6 cents a Copy
PRETTY AUL TH6
TIME
Mark Friedman
i Senvissky a Mrs. Mathew Belu
-•Jozef Vaščák a Mich. Fialla, Mrs
Michael Kubina a Mrs. Joseph Pe»
trik, Ján Hassay a Pavel Strojný
Mrs. John Krispinsky a Mrs. Step-

xml | txt