OCR Interpretation


Youngstownské Slovenské noviny = Youngstown Slovak news. (Youngstown, Ohio) 1910-1940, May 17, 1935, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078386/1935-05-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
'*."
£4M&étm#rě**!!k:-t
ii^irW "Pľ.'^j?
!'w1 ľ.'.1 y u11
ČÍSLO (NO.) 20.
Predpráce k Slov.
Dňu v prúde
Správca AóM. Palkovič vy
menoval už správcov výborov
a závodenie dievčat o kra-
Povnu Slov. Dňa sa začne
hned'.
V nedeľu večer, po skonče
ní prednášky. Okresný Sbor
Slovenskej Ligy odbýval svo
ju schôdzu v Memorial High
škole v Campbell, na ktorej
správca XV. Slovenského
Dňa, p. Anton M. Palkovič,
podal zprávu o prípravách
ku tejto výročnej slávnosti
máhoningských Slovákov.
Pán Palkovič oznámil, že
Idora park bol už prenaja
tý pre Slovenský Deň, a síce
na stredu, 24. júla, za ta
kých istých podmienok, ako
vlani, lenže teraz budeme
mať na dodatok i Heidel
berg Garden len pre Slová
kov. Tam bude večera, za
ktorú sa bude platiť.
Nasledovní sú úradníkmi
a,Jfprávcami výborov Sloven
ského Dňa:
A. M. Palkovič, správca
XV. Slov. Dňa.
And. falenčár, podspráv
ea.
•A. •$*' Hamffeft, tajomník.
Frank Hudík, pokladník.
Adv. M. J. Palkovič, sprá
ve* programu.
A. J. Hamrak, správca o
hláškového, zpravodajského
a pozvánkového výboru.
.Michal J. Buddie, správ
?a Popularity kontestu.
^'"Adv. Juraj Prokop, správ
ci,,
športové činnosti.
ijf. J. Hnat a Theodore Ma
ceíjko, správcovia plavárne a
plaveckých závodov.
Rev. Michal M. Tondra,
správea rozhlasu.
Michal Ribar, správca pre
daju stužiek a tanečných
vstupeniek.
Správcovia výborov ki vy
menuj pomocníkov a správ
ca^ A. M. Palkovič ďalšie vý
bory v páde potreby.
•A. M. Palkovič tiež ozná
mil, že za rečníkov na tento
Slovenský Deň pozvaní bu
dú: Guvernér štátu Ohio M.
L. Davey, kongresman John
G. Cooper, predseda Sloven
skej Ligy dr. P. P. Hletko,
Rev. Juraj Novák a Rev. A.
Hvizdák. V páde by niekto
rý nemohol prísť, bude vy
menovaný iný rečník.
Pojednávalo sa i o tom, či
korunovanie kráľovny má
byť na Slov. Dni prevedené
alebo na tanečnej zábave, u
sporiadanej slovenskou mlá
dežou dakedy v septembri.
Táto otázka bola ponechaná
na vyriešenie budúcej schô
džl.
•Pred započatífrŕ fechôdze
predseda Okr. Sboru p. Pa
iénčár srdečnými slovami po
ďakoval prednášateľom, dp.
Jurajovi Novákovi, supt. škôl
Andrejovi Klinkovi a adv. Ju
rajovi Prokop za ich poučné
prednášky a školskej rade za
p^pustenie krásnej siene.
^Ako na prednáške, tak i
náľ schôdzi nebolo veľa ľu
dí, lebo sa celý večer dážď
lial. K tomu v každej osade
mali niečo usporiadané pre
osadníkov a preto návšteva
nemohla byť tak veľká, akú
}gi tá prednáška zaslúžila.
Concilman 7. wardyÁ. T.
Kryzan zamýšľa podať ná
vrh dodatku k mestskému
Sarteru, aby koncilmani boli
platení po $2,400 na rok na
miesto terajších $600. S nim
súhlasia ďalší štyria koncil
mani, udávajúc, že ich prá
ca za mesto vyžaduje plný
lk4Ä,iiU3£Šsiiaŕ
^rs#
«V'
ifli't ^jfin
S?c k a v tA11 .^mrn^:
75W7V^
1
...... -', :•.
Vychodia každý piatok.—Číslo za 5 centov.
Upozornenie
S. K. Sokolom
Schôdsa všetkého Sokolstva
21. a 23. mája v Sokolovni
na Homewood Ave.
Toho roku pripadá 25. vý
ročie V. župy "Jána Hollé
ho". Urobme toto jubileum
naj památnějším v historii S.
K. Sokolstva. Atleti a gym
nasti z nášho okolia boli do
bre zastúpení v V. župe, ale
v posledných časoch boli pre
výšení 1. dištriktom z Cleve
landu. Teraz je čas im uká
zať, že ešte žijeme a že sme
činní zúčastněním sa na bu
dúcich závodoch V. župy v
Clevelande 8. a 9. júla.
Hlavní úradníci', ako zvlá
štnu pamiatku, budú tam
dávať čestné odznaky tým,
ktorí sú vyše 35-ročni a bu
dú brať účasť v závodoch.
Preto vyberme dobrú čatu, a
by Youngstown bol tam za
stúpený našimi veteránmi v
telocviku.
Svolaná je týmto zvláštna
schôdza a kurz pre všetkých
S. K. Sokolov z youngstown
ského okolia na 21. a 23.
mája do Sokolovne na Home
wood Ave. Všetci členovia
všetkých sborov nech prídu,
menovite starí cvičenci, ako
Jozef Maruskin, Jozef Tka
čik, Jozef Tilka, Stanislav
Necko, Ján Roman, Ján Ole
nik, Štefan Stanislav, Ján
Janči, Jozef Thurik, Jozef
Motosko ml., Michal Šarisky,
Štefan Bajtoš, Ján Franko,
oba Dutkovci, Ján Gonda, J.
Gordulič, Jozef Galko, Mi
chal Hamrak, Ján Janek, Pa
vel Lilko, Ján Rejduga, Jo
zef Skokan, Ján Sopkovič,
Ján Staron, Štefan Topoly,
A. M. Palkovič atď. atď.
Hráči basketbalu tiež ma
jú prísť na túto schôdzu v
utorok alebo štvrtok večer,
tam sa vezmú ich miery na
Ján Hnat,
direktor športu 2. dištr.
Krásne hry
Slovenskej ligy
Čaty Mena Ježiš a Petra
Pavla dosiaľ neporazené.
Výsledky v nedeľu
Mena Ježiš 3, K.Pulaski 2.
Lansingville 9, Trojice 2.
Sv. P. a Pavla 4, Farrell 2.
Hubbard 7, Campbell 8.
P. Marie 10, Haselton 3.
Stav čiat v Slovenskej lige
Cata Výhra Priehra Pct
Sv. P. a Pav. 2 0 1000
Mena Ježiš 2
Lansingville 1
Hubbard
Haselton
Farrell 1
Trojice, jj
Campbell 0
Pulaski 0
0
1
1
1
X.
•r
"ooo
a.
000
Hry na nedeľu
SENÁT ODHLASOVAL
POMOC ŠKOLÁM
Štátny senát Columbus
odhlasoval zákon o podpore
publičným a osadným školám
v obnose od 53 do 59 milió
nov dolárov, ale je nie isté,
či bude prijatý i v dome zá
stupcov, kde bol predtým iný
školský zákon prijatý.
40-h. pobožnosť
V Struthers
Najdp. Stanislav Gmuca, O.
S. B., dp. Javorský a dp. J.
Eliáš budú kázať.
V osade najsv. Trojíce v
Struthers začnú sa na nede*
ľu pri veľkej sv. omši 40-ho«
dinové pobožnosti a zakončia
sa na utorok večer.
V nedeľu večer bude ká
zať Rev. Jakub Javorský,
kaplán v osade sv. Cyrila a
Metoda v Lakewood v pon
delok večer Rev. Jozef Eliáš,
kaplán v osade Mena Ježiš
na Steelton a v utorok na
zakľučujúcich pobožnostiach
povie kázeň najdp. Stanislav
Gmuca, O.S.B., opát sloven
ských benediktínov v Cleve
lande. Rev. Jozefovi Krišpin
skému, duchovnému osady,
vypomáhať bude ešte mnoho
iných kňazov z Mahoning
doliny i ďalšieho okolia,,
i* i ,4.
Taliansko začne
vojnu na jaseň
Mussolini povolal ďalší roč
ník rezervistov do zbrane.
Vojna v Afrike je vraj ne
odvratná.
Talianska vláda pfcívata v
pondelok ďalší ročník rezer
vistov, 200,000 mužov, do
zbrane, a upozornila ešte je
den ročník, aby bol prichy
staný narukovať, keď bude
zavolaný". Taliansko má te
raz už 800,000 vojska v
zbrani. Toto v Europe pova
žujú za neomýlny znak, že
taliansko-abysínska vojna vy
pukne tejto jasene iste, jestli
sa len Abysínsko dobrovoľ
ne nepoddá. V jaseni preto,
lebo cez leto v Abysínii usta
vične prší. Taliansko má už
50,000 vojska pri Abysínsku
a ďalších 100,000 posiela.
Okrem toho je tam niekoľ
ko tisíc talianskych strojní
ckych robotníkov, ktorí budú
opravovať válečné stroje. Ta
liansky diktátor Mussolini
mál v utorok reč ku senáto
rom, v ktorej udal, že ta
lianske muničné fabriky pra
cujú už od dávna plnou pa
rou. Európu ubezpečoval,
že vojnou v Afrike Talian
sko nebude vojensky oslabe
né doma, aby sa tedy nebá
la, že tú príležitosť využijú
Nemci k napadnutiu Rakús
ka. Vzdor hrozivému polo
ženiu, ako Abysínia tak Ta
liansko idú ešte napred vy
jednávať.
V Anglii je agitácia, aby
vláda zavrela Suezský kanál
pred talianskymi loďami,
ktoré vozia vojsko a muníciu
ku Abysínii. Vláda sa osved
čila, že to urobí len keď si
to Liga Národov bude žia
dať. V páde zavretia kaná
lu, Taliansko by malo ťaž
kú robotu poraziť Abysíniu,
lebo by muselo obchádzať
celú Afriku dookola, kým by
sa dostalo k cieľu.
NA$LI ZHNITÚ MRTVOLU
MUŽA PRI STRUTHERS
V sobotu minulého týždňa
nájdená bola v Mahoning
rieke pri strutherskom moste
mrtvola muža, ktorá bola už
v rozklade. V mrtvole stotož
nený bol Walter Myers, 36
ročný detektív z Warren,
ktorý sa najskorej stal obe
ťou, viskových raketírov, lebo
ich prenasledoval. Mrtvola
mala na krku drôt, i nohy
boly drôtom sviazané. Všet
ky šaty, okrem nohavíc, boly
s mrtvoly odhnité, ako aj ho
dne mäsa. Mrtvola stotožne
ná bola podľa 'timelých zu
bov a zlomeniny na nohe.
Viacerí raketníci sú vyšetro-
YOUNGSTOWNSKĚ1 SLOVENSKÉ
'StOWfl
í v
Veľmi dojímavé boly pro
cesie. Náš chrám plával vo
svetle a človeku sa pozdáva
lo, jakoby maľba bola cel
kom nová. Všetko tak pekné,
čisté a milé. Menovite hlav
ný oltár, na ktorom vystave
ný bol Pán Ježiš, vynímal sa
skvostne vo veľkom množ
stve sviec a živých kvetov.
2eničky, ktoré majú oltáre
na starosti zasluhujú pochva
ly za vkusné okrášlenie vše
tkých oltárov, no zvláště hla
vného oltáru, na ktorom náš
Božský Spasiteľ, trónil ve
rejne za tri dni."
Pri zakončení našej pobož
nosti mali sme medzi nami
i našeho bývalého duchov
ného v osobe vysokodôstoj
ného pána monsignora Du
boša, jediného to nateraz
slovenského preláta v štáte
Ohio. A celkom prirodzená
vec, že v jeho povýšení cíti
me sa všetcia byť povýšení,
keďže naši hodnostári sú
našimi predstaviteľmi pred
širokou americkoa verejno
sťou.
Veľký pôžitok sme mali
z krásnych kázní, ktoré sme
počuli počas našej pobožno
sti. V nedeľu večer kázal
nám dp. Ivan Kramoriš, O.
S. B., redaktor "Ženskej Jed
noty" v pondelok večer mal
kázať dp. Juraj Hovanec z
Akronu, ktorý však onemoc
nel a na jeho miesto kázal
dp. Jozef Krišpinský zo Stru
thers a v utorok večer dp.
Jozef Kostí k, duchovný osa
dy sv. Alžbety v Hazeltone.
Radosť ich bolo počúvať.
Všetcia sú dobrými, rezkými
a zaujímavými kazateľmi.
Počas pobožností, každý
večer sme mali sv. požehna
nie, ktoré nám slávnostne u
delili: v nedeľu večer dp.
Juraj Bar lok z Pittsburghu
čo celebrant, dp. Ludvik Ka
zimirski z Youngstown čo
jaheň a dp. Ján Mundweil,
náš sused, čo podjaheň. V
pondelok večer zas dp. An
drej Yurčák z Erie čo cele
brant, dp. Juraj Bobal z A
kron čo jaheň, a dp. Jozef
Breznyak z Fairport, O., čo
pod jaheň. V utorok večer ce
lebrantom bol veľadp. Kle
mo Hrtánek, biskupský rad
ca, z Homestead, Pa., jah
ňom bol dp. Dominik Miel
czarek, duchovný osady sv.
Stanislava v meste a pod ah
ňom bol dp. Leo Řehák, O.
S. B. z Clevelandu. Pri za
končení pobožnosti litánie
predspevoval dp. Jozef Kriš
pinský, duchovný osady nsv.
Trojice v Stro&fasrs. Náš cpe*
V
npyRys_
Slovak
YOUNGSTOWN, OHIO, 17. MÁJA 1935
Slávnostné ukončenie 40-hod.
paJjQŽnqsiti v chráme M. Ježiš
Chrám preplnený veriacimi. Veľký počet kňazov.
Slovenský monsignor prítomný vo svätyni. Osadníci
pristúpili ku sviatostiam v mimoriadne veľkom počte.
Nádherná procesia Výborní kazatelia Krásny spev.
Veľtól^m dusevnťľ hostinu
pripravil nám náš duchovný
otec počas minulej 40-hodi
novej pobožnosti, ktorá za
počala sa v nedeľu ráno pri
veľkej sv. omši a skončila
v utorok večer. Veru nena
darmo nás napomenuli v ne
deľu ráno naši duchovní o
tcovia, 'aby sme ten milosti
vý 'čas štedrosti Božskej čd
najlepšie využili pre dobro
svojich nesmrteľných duší.
Po celé tri dni náš chrám bol
preplnený zbožnými osadník
mi, ktorí od včasného rána,
od piatej ráno, prichádzali,
aby sa poklonili svojmu Spa
siteľovi v Prevelebnej Svia
tosti Oltárnej. A to vzdor to
mu, že počasie nebolo to naj
lepšie. Bolo to ani počas zdar
ných sv. misií. Tiež mimo
riadne veľký počet našich
osadníkov, mladých i sta
rých, pristúpilo denne ku sv.
prijímaniu.
vokol spieval po! všetky tri
fni a zasluhuje našej po
chvaly, lebo krásne spieval.
Patrí pochvala na prvom
mieste našej organistke pa
rti Marii Kollár a riaditeľovi
nášho spevokolu, p. Jánovi
Martinkovi. Počas procesie i
naše školské dietky prekrá
sne spievaly. Veliký počet
miništrantov a družičiek vy
obliekaných do snehovej bie
lizne zvyšovaly krásu pobož
nosti.
V posledné časy mali sme
viacero krásnych slávností.
Posviacku našich zlatých ol
tárnych rúch kostolných a
birmovku. Teraz na nedeľu
budeme mať prvé sv. prijí
manie našich detí a na bu
dúci mesiac budeme mať pri*
mície dp. Franka Kurtu, kto
rý bude vysvätený na kňaza
v meste London, Canada,
dňa 15. júna a svoju prvú
slávnostnú sv. omšu slúžiť
bude v našom chráme v ne
deľu. dňa 23. júna. On bude
štvrtým kňazom z našej osa
ôy, ktorá na budúci rok by
i
NetVS,
nVmiiiifti yi niiinnmimŕii
u
va,
Rev. Filipi uctený
na rozlúčku
Cirkevníci sa s nim dojemne
rozlúčili v nedeľu večer.
Rév. Dr. Milo Filipi, kaza*
teľ slovenskej kalv. presby
teriánskej církve v Youngs
town poctený bol v nedeľu
večer cirkevníkmi, ktorí mu
usporiadali večierok na roz
lúčku. Rev. Filipi odchádza
tohto mesiaca do Clevelandu,
kde bude kazateľom naj
staršej českej kongregačnej
cirkve "Mizpah". Na večier
ku pekné reči povedali: p.
Milan Salva, správca cesto
vateľského oddelenia Dollar
banky a p. Jozef G. Vaščák,
náš slovenský pohrabník a
dejateľ. Pán Salva odovzdal
Rev. Filipimu dar, ktorý mu
na pamiatku venovali cirkev
níci. Rev. Filipi citnými slo
vami ďakoval rozlúčil sa
s cirkevnikmi.tr
Youngstownčan
dostane diplom
Traja benediktíni z cleve
landského opátstva skončili
klasické štúdie v Kansas.
Atchison, Kansas. Pri
slávnosti zakončenia školské
ho roku na 30. mája t.r., me
dzi 27. študentami, ktorí ob
držia bakulerát liberálnej a
vedeckej vzdelanosti v kolé
giume sv. Benedikta, sú aj
traja benediktíni cleveland
ského slovenského opátstva
sv. Ondreja Svoráda. Fr. Pa
vel Taračko dokončí svoje
klasické štúdia v odbore de
jín, Fr. Anton Bachleda v
odbore angličiny, a Fr. Bene
dikt Dobrančin tiež v odbo
re angličiny. Fr. Pavel, pô
vodom Trenčan, pochádza z
New Castle, Pa., Fr. Anton
je Spišiak zo Spangler, Pa.
a Fr. Benedikt, rodený Zem
plínčan, je z Youngstown, O.
Okrem tejto povzbudzujú
cej udalosti je zpráva o dp.
Baskovej práci za rozšíre
nie verejnej známosti o de
jinnej činnosti amerických
Slovákov. Dôstp. Ľudevít
Baska, O.S.B., správca odbo
ru hospodárstva v kolégiu
me sv. Benedikta, pred nie
koľkými rokmi študoval v
Katolíckej Universite, Wash
ington, D. C., kde započal
písať knihu spoločenských
a hospodárskych pomeroch
Slovákov v Amerike. Túto
prácu nemohol dokončiť, le
bo onemocnel. Nateraz sa
zase lepšie cíti, tak počas
letných vakácií bude ďalej
písať a úfa dokončiť dielo
do jasene.
K®r.
DOPLNENIE ŽP
V minulom čísle t. novín,
pod obrazom herečiek osady
sv. Cyrila a Metoda vynecha
né bolo náhodou meno sleč
ny Emílie Hižnay, ktorá je
na obraze treťou medzi se
diacimi a štvrtou sir Veroni
ka Slifka.
mala sláviť 20-ročné jubile
um. Ale o primíciách napí
šem až príde na to čas. Te
raz len chcem vysloviť sr
dečné vďaky a Pán Boh za
plať všetkým tým dôstojným
pánom, ktorí nás poctili svo
jou prítomnosťou a prišli
nám pomôcť dôstojne oslá
viť nášho Spasiteľa v Pre
velebnej Sviatosti Oltárnej
na našom oltári prítomného.
Vďaky tiež i našim sestrič
kám-učiteľkám za tak vý
borné vycvičenie našich die
tok a našim duchovným o
tcom, ktorí sa o nás tak o
tcovsky starajú. Pán Boh vše
tkým zaplať 1
V
:A.-
A? Pritaéfcý.
MUfJTi
,., J. H/U JJI
if íí'' '•«"f'*'. »«•',•=" -tJ -.'v--' ,4*7 "r 'V IfflBIM
*•,
-ťw—tv^trumtPBQ- ~-!«r
W v
*vWKj*W\ -v^
Struthers Hi
vybrala Slováka
Michal Koma bol vymenova
ný za "coach-a" strednej
školy.
Michal Koma zo Struthers
vymenovaný bol superinten
dentom strutherských škôl
H. E. Zuberom za coach-a
Struthers High školy. Koma
je graduantom Grove City
College, kde bol vynikajúcim
atlétom. V Struthers High
bol tiež najlepším nielen v
športe, ale i v štúdiách. Má
trofej najlepšieho atleta v
troch štátoch. Za posledné
dva roky bol výpomocným
coachom v strutherskej ško
le a nastupuje miesto po D.
Schillovi, ktorý odišiel za
coacha do Elwood City, Pa.
Koma bude učiť futbal a
mäkký baseball. Za pomoc
níka si vymenoval J. J. Sis
koviča. O miesto coacha, kto
ré dostal Koma, uchádzalo
sa 38 žiadateľov. My mu
blahoželáme.
NEZAMESTNANOSŤ
TU NEUPADUJE
Mnoho sa hovorí a píše o
zlepšených obchodných po
meroch a o väčšej'zamestna
nosti v meste i krajine. Ale
zpráva Mahoning County Re
lief Administration za minu
lý týždeň to nedokazuje, le
bo ešte vždy máme vyše 12
tisíc rodín a jednotlivcov od
vislých od dobročinnosti, te
da toľko, koľko bolo i pred
dvoma rokmi. A. R. N. Truel
son, dozorca podporovaných
oznámil, že začiatkom minu
lého týždňa bolo podporova
ných 12,980 rodín a jedno
tlivcov, do čoho nie sú za
hrnutí vandrovníci, ani stu
denti a inteligenti, ba ani
bezrobotní farmárski robot
níci.
Zápas v Jednota
lige sa započal
Steelton, Haselton a Struthers
zvíťazily v prvých hrách*
Hry na nedeľu
Steelton hrá s Youngs
townom na Stambaugh hri
sku o 3. hod.
SENÁT PREDĹŽI NRA
O 10 MESIACOV
Senát Spoj. Štátov odhlaso
val rezolúciu na predĺženie
NJRA zákona o desať mesia
cov. Senát sa tedy sprotivil
prezidentovi Franklinovi D.
Rooseveltovi, ktorý žiadal, a
by NRA predĺžená bola na
dva roky. V dome zástupcov
bude boj za to, aby NRA bo
la predĺžená na dva roky. A
ko sa potom oba domy kon
gresu vyrovnajú, nevedno.
Teťkžr v nedeľu začné sa
výročná sbierka Catholic
Charities Corporation a skon
čí sa 25. mája. Nasbierať sa
má $250,000. Vyše 12,000
kolektorov bude kolektovať
po celej clevelandskej dio
céae. vsfcv'
s'"
4 V A wTfV
fy
,,, ťřrito #*afsoV
*»,
s
•'.
1
ot
k
is
|s
fc
*«^í -*,4 Sk


ill*
"**t
lir
BOČNÍK (VOL.) XXVL
Divadlo v evanj,
tirkvi v nedeľu
Lutherova Liga zahrá veselo
hry "Ucti starších" a "Good
Morning, Parson", v kostol
nej sieni, na N. Brockway úl*
Mládež z Luther o vej Ligy
pri slovenskej evanj. a. v«
cirkvi sv. Emmanuela zahrá
dve divadelné hry v nedeľu,
19. mája: "Ucti starších" a
"Good Morning, Parson".
Obe hry sú veľmi veselé, pri
ktorých sa každý hodne na«
smeje a sú riadené p. Jánom
Zornanom.
Predstavenie začne
pol 8. večer. VÄfíhé je 25ô
pre starších a 15c pre diet
ky. Kostol sa nachodí na 125
N. Brockway Ave.
V slovenskej hre účinkujil
nasledovní: Pavel Pagáč, Mil
ka Bálint, Zuzana Leporis^
Rudolf Kieffer, Anna Pagáčt
Juraj Puhalla, Ruth Puhalla»
Lina Leporis, Ján Pagáč, An
na Kováč, p. Hornak a pan|
Klučik, Ján Zornan.
V anglickej hre účinkujú
Milka Balint, Rudolf Kief
fer, Zuzanna Leporis, Anna
Pagáč, Samko Pagáč, Rutht
Puhalla, Juraj Puhalla.
Príďte všetci, budete víta*
nli
Aftna Pagáč, t*J«
ZASE JEDEN ZBITÝ
A HODENÝ DO VODY
Edward Seidel, 12-ročný
chlapec z W. LaClede Ave.,
bol v stredu predvečerom v^
Mill Creek parku. Odrazu1
akýsi chlap vyskočil z kro
via, uderil ho silne po hlave
a hodil do vody, vytekajú
cej z Cohasset jazera. Chlapa
potom ušiel. Edward vyplá
val z vody a na Volney Rd*
odpadol do bezvedomia od
veľkej rany na hlave. Večei}
bo našli na ceste ľudia, ve*
zúci sa na aute. Mysleli, žo
jje mrtvý, ale ho vzkriesili at
zaviezli domov, keď po dl«
hom vypytovaní chlapec bo!
vstave udať adresu svojiclj
rodičov.
Tento útok je vfeľmf
dobný útoku na Franka Su*
hoveckého, ktorý bol v tomľ
okolí zavraždený. I on bof
12-ročný. Edward Seidel po«
vedal, že ho napadnul jedeif
starý fúzatý chlap. Budú pá«
trať, či to nie je ten, ktor$
už bol vyšetrovaný po naj«
dení mrtvoly Franka Suho«
veckého.
BOJ ZA MAHONING
KANÁL POKRAČUJ^
Boj za Mahoning-Beaver
kanál bol zosilnený teras%
keď prezident rozdeľuje pe*
niaze na verejné práce. Pre*
zident má k dispozícii 4,880
milionov dolárov a jestli e*
raz nedostaneme aký-tak$
prídel na stavbu kanála, tak
ho nikdy nedostaneme. P|
tieto dni odhlasuje štátna
zá*
konodarňa rezolúciu za k a*
nál a tá bude predostretá
prezidentovi. Avšak ani ne«
priatelia kanálu nespia, me
novite Pittsburgh robí všetko
možné proti kanálu, žólefenl*
ce sbierajú podpisy, aby ka
nál nebol postavený a
už u
dajne majú 250,000 podpi
sov.
$5,000,000 POVOLENÉP
NA MAHONING KAtlALt
Z Washingtonu prišla sem
v piatok ránd zpráva, Še pre*
zident Roosevelt
započatie stavby
Beaver kanálu piť
dolárov. Gen, Marfckain
riadil porobiť okai
ky k započatiu stti
sa aaža* eigtlo 1.
asi 1,500 rol
*4
,r
Xv
u-%
'C

fCÔNCILMANl CHCÚ
PODVÝŠKU PLACE
1000
500
500
500
500
00
Haselton vs Campbellskí
Slováci na City Field o..1. ho
dine. _•
P. Marie vs New Deäl
Lunches v Hubbard o 3. h.
Lansingville vs Mena Ježiš
na Borts Field o 3. hod.
Pulaski vs Farrell, ip Far
rell o 3. hod.
Trojice vs sv. P. a Pavla
aa Struthers Field, o 3. hod.
(Dokončenie na 3. strane),
THE OLDEST AMERICAN NEWSPAPER IN SLOVAK LANGUAGE IN OHIO
Entered as Second Claw Matter October 27, 1911, at the Post Office at Youngstown, Ohio, under the Act of March, 1879.
Ako som sa dozvédel, vy
pomáhali pri našej pobožno
sti nasledovní kňazi: V ne
deľu večer: dp. Jakub Ja
vorský z Lakewood, O. dp.
Ján Kandráč z Warren, O.
dp. Sylvester Prišč, O.S.B. z
Clevelandu dp. Ivan Kra
moriš, O.S.B. z Clevelandu
dp. Ludvik Kazimirski z me
sta dp. Juraj Barlok, Pitts
burgh dp. Benjamin Ba us,
Cleveland dp. František Ko
zelek, Youngstown dp. Jo
zef Krišpinský, Struthers
dp. Ján Maro, Campbell dp.
Celestín Drexler, O.S.B., Cle
veland dp. Štefan Blaško,
Campbell dp. Vendelín Kra
vec, O.S.B., Cleveland dp.
Andrej Prokop, Cleveland
j|p. Joz. Ivanko, Lakewood
dp. Ján Mundweil, Youngs
town dp. Štefan Kočiš, náš
duchovný a dp. Jozef Eliáš,
náš kaplán. V pondelok vy
pomáhali našim duchovným:
dp. Jozef Kriško, Cleveland
dp. Ján Weber, Canton dp.
Jozef Misich, Youngstown
dp. Jozef Breznyak, Fair
port, O. dp. Jozef Ungvar
ský, Cleveland dp. Andrej
Jurčák, Erie, Pa. dp. Jozef
Straka, Natrona, Pa. dp.
Pavel Sikora, Lorain, O. dp.
Ján Krišpinský, Cleveland
dp. Juraj Novák z Camp
bell dp. Jozef Krišpinský,
Struthers dp. Ignác Piotrow
ski, Youngstown dp. Štefan
Blaško, Campbell dp. Ján
Grabowski, Youngstown dp.
Ján Maro, Campbell dp.
Michal Hnat, Lakewood dp.
Ján Lentz, Youngstown dp.
Ján Mundweil, Youngstown
dp. Juraj Bobal, Akron dp.
Stefan Marjanin, Cleveland.
V utorok večer: dp. Jozef
Kostík, Youngstown mon
signor William Kane, Youngs
town monsignor F. J. Du
boš, Lakewood dp. Jozef
Trainor, Youngstown dp. Jo
zef Jackanich, Youngstown
dp. Jozef Misich, Youngs
town dp. Juraj Novák z
Campbell dp. Jozef Kriš
pinský, Struthers dp. Ján
Krišpinský, Cleveland dp.
Jozef Mackov, Youngstown
dp. Ján Stipanovič, Youngs
town dp. Leo Řehák, OJ3.B.
Cleveland dp. Michal Fai
del, Pittsburgh dp. Domi
nik Mielczarek, Youngstown
veľadp. Klemo Hrtánek z
Homestead, Pa. a naši du
chovní otcovia, dp. Štefan
Kočiš a dp. Jozef Eliáš.
Hry minulej nedele
Steelton 5, Lansingville 0
Haselton 3, Farrell 1.
Struthers tí, Youngstown 5.
Campbell nehral bye.
Struthers zápasí s Lansing
villom na Shady Run hrisku
o 12:55.
Campbell zápasí s Hasel
tonom na Oakland hrisku o
12:15.
Farrell odycluge.
(Dokončenie na 3. strane)
ZAČNE SA KAMPAft
CATHOLIC CHARITIES
Published Every Friday.—5 CeuU a Copy*

xml | txt