OCR Interpretation


Youngstownské Slovenské noviny = Youngstown Slovak news. (Youngstown, Ohio) 1910-1940, June 28, 1935, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078386/1935-06-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

CÍSL0
i:
V
k*
MC Ml 4 A V
0 v
I
5
o 1 1
'. I í
(R?iľ^i
tr-rwŕwf*- M'i:
VK-
Vychodia každý piatok.-—Číslo za S centov.
•aianaa
(NO.) 26.
Krásne primície dôstojného
pána Františka Kurtu
.' iji
.V.": .• v**"l
3Ťdven«kf émiiiifnwŕ ilávnoitným kitateľok Vyše
400 hosťov prítomných na skvelom bankete. Osada
Iffena Ježiš vo sviatočnom rúchu.
V wfttttíô nedeľu celá na
ša youngstownská okolica
brala účasť na prvej sláv
nostnej sv. omši, ktorú slú
žil náš youngstownský rodák,
novovysvätený kňaz, dôstp.
František Kurta v chráme
Mena Ježiš na Steelton. Po
časie bolo príjemné. Nepr
šalo, ba nebolo ani horúco.
Národa, z celej okolice, pri
šlo toľko, že dobrá polovica
musela ostať pred kostolom,
keďže v kostole už nebolo
miesta. Slávnosť sa započa
la presne o pol 11. hodine.
Procesia pochodovala z fary
do kostola. Bol to pohľad u
tešený! .Najprv veliký počet
miništrantov, za nimi ešte
väčší počet družičiek v sne
hobielych šatoch, potom
kňažstvo a primiciant. Pri
dverách fary, v mene osady,
predniesla krásnu reč Mar
gitka Dolákova odovzdajúc
dp. primiciantovi kôš živých
kvetov. Potom za hlaholu
zvonov procesia brala sa do
kostola, kde väčšie dievčen
ce tvořily akoby slávobránu.
Všetky svetlá v kostole žia
rily a dodávaly lesku tejto
radostnej slávnosti.
Pri oltári vypomáháš dp.
Kurtov! nasledovní slovenskí
kňazi: dp. Štefan Kočiš, du
chovný osady Mena Ježiš, čo
rukovodič alebo arcikňaz
dp. Štefan Begalla, duchov
ný osady sv. Cyrila a Meto
da, čo jaheň dp. dr. Ján
Humenský, ktorý nateraz štu
duje vo Washington, D. C.,
čo podjaheň a dp. Jozef E
liaš, kaplán osady Mena Je
žiš, čo ceremonár. Vo svä
tyni prítomní boli dp. Juraj
Novák, duchovný osady sv.
Jána v Campbell dp. Jozef
Krišpinský, duchovný osady
sv. Trojice v Struthers dp.
Ján Stipanovič, duchovný
horvatskej osady dp. Jozef
Misič. jeho kaplán dp. Ste
fan Blaško a dp. Ján Maro,
novovysvätení kňazi. Kaza
teľom bol náš slovenský mon
signor, veľadp. František J.
Duboš z Lakewood, Ohio,
bývalý duchovný osady Me
na Ježiš a hlavný duchovný
IKS
J. Vo svojej nadšenej
kázni rozvinul ča'sové a hl
boké myšlienky o stave kňaz
skom, o prácach, radostiach
i trpkostiach dobrého kňaza.
Ku konci svojej kázni bla
hoželal dp. primiciantovi a
jeho matke ku dnešnému
dňu, ako tiež i osade, že za
sa vychovala sv. Cirkvi no
vého kňaza a to už štvrté
ho. Počas sv. omši veľmi
krásne spieval osadný spevo
kol pod vedením pani Marie
Kollár a p. Jána Martinko.
Po sv. omši dp. primiciant
udelil svoje kňazské požeh
nanie prítomným. Najprv
pravda svojej matke, vdove
a potom svojim pokrvným a
príbuzným i sestričkám, kto
rých bol tiež veľký počet,
a potom ostatným. Medzi
tým shromáždili sa hostia,
počtom vyše 400, v školskom
auditoriume Mena Ježiš, kde
osadné ženičky pripravily o
zaj veľmi chutný obed. Pri
stoloch vysluhovaly dievčen
ce a mládenci osady. Išlo im
to, ani čoby to robili každý
deň. Nevzalo ani hodinu ča
su, keď dp. Štefan Kočiš, čo
obradník hostiny, povstal a
oslovil hosťov. Vyslovil svo
ju radosť nad povýšením
dp. Kurtu a blahoželal jak
jemu. tak aj jeho prítomnej
matke. Spomenul si tiež i na
1
S
Rev. František Kurta
lekej Azii, v Korey, a kone
čne i ha dp. dr. Jána Hu
menského, ktorý práve má
krátke vakácie, lebo o týž
deň už zas musí ísť do Wa
shingtonu, aby pokračoval
vo svojich vysokých štúdiách,
aby si zadovážil ešte druhý
doktorát. Želá, aby z osady
Mena Ježiš i v budúcnosti
vždy vychádzali tak podare
ní kňazi.
Aby sa rečnícky program
nepreťahoval, obradník po
prosil rečníkov, aby dlho ne
hovorili, čo títo "aj až na po
div urobili.
Prvým rečníkom bol msgr.
Dubosh. "Dnes ráno kázal
som o kňazovi, teraz však
poviem vám niekoľko slov o
mužovi, o človekovi." Spome
nul veci zo života dp. Kurtu
a kládol ho za príklad pra
covitosti a vytrvalostí.
Dp. Stipanovič, ktorý pred
devätnásť rokmi založil o
sadu Mena Ježiš, prehovo
ril pekne po slovensky, hoci
už bez mála osemnásť ro
kov je preč od Slovákov.
Chválil slovenský národ a
tunajší okolitý ľud sloven
ský, ktorý dal cirkvi a ná
rodu už vyše 16 mladých
kňazov za minulých dva
dsať rokov. Bol čas, že on,
Horvat, účinkoval medzi Slo
vákmi, lebo nebolo sloven
ských kňazov, no teraz Slo
váci budú musieť dať svo
jich kňazov Hórvatom, keď
že za ten istý čas Horvati
si odchovali iba dvoch. "Vy,
Slováci, máte veľa kňazov,
lebo vaše matky i váš ľud
slovenský sa modlia za kňa
zov. A máte ich i preto, lebo
máte dobrých mladých kňa
zov."
Vo svoje] reči dp. Begalla
vyzcjvihol krásnu myšlienku,
že náš dp. primiciant je pr
vým slovenským kňazom,
vysväteným v Kanade, a pre
to je akoby uholným kame
ňom slovenského katolíctva
v Kanade. Praje mu zdaru
ku jeho prácam medzi Slo
vákmi v Kanade.
Dp. Jozef Krišpinský, kto
rý kedysi chodieval do školy
s dp. Kurtom, obdivuje vy
trvalosť dp. primicianta a
chváli dobrý príklad, ktorý
dávajú duchovní osady Mena
Ježiš mládeži a tak ju pri
ťahujú ku Bohu a do služ
by cirkvi a národa. Osada
doteraz mala troch farárov
a všetcia boli na bankete
prítomní. Ozaj niečo mimo
riadneho!
Dp. Kočiš vyzval dp. Jac
kaniča, aby on, čo súsed,
tiež prehovoril ku pritom-
í
K
if- V-
1
dp. Michala Šubii ktoíý pra
cuje zdarné v Kanade me
dzi Slovákmi, i na dp. Cyrila
Kramára, ktorý čo americký
misionár pracuje až v ďa-
1
S
tiým, ale aby to uróftil pekne
po rusínsky, že ho všetcia
porozumieme. Dp. rečník tak
aj urobil a svojou poučnou
rozprávkou priviedol celé o
becenstvo do chutného smie
chu. Keď si len pomyslíme
na "moloko" hneď nám prí
de celá rozprávka na myseľ
a chutne sa zasmejeme ešt©
i teraz.
Ďalej blahoželal di. primi*
ciantovi (ŕp. Juraj Novák a
žičil mu, aby jeho účinkova
nie v Kanade bolo milostivý
a zdarné. Gratuloval tiež i
jeho matke a osade Mena
Ježiš ku novéjnu kňazovi a
pracovníkovi ná vinici Pá
na.
Z kňazov prehovoril ešte i
syn osady, dp. dr. Ján Hu
menský, ktorý svojimi ta
lianskymi historkami tiež
pobavil obecenstvo, menovi
te, keď popisoval skúseno
sti, ktoré mal, keď chodil
raz s jedným talianskym kôa
zom po kolede.
Prvý z laikov vyzvaný bol
p. Jozef Vaščák, ktorý chvá
lil pokrok, ktorý náš ľud
vykonal za minulých päťde
siat rokov v našej doline.
Prízvukoval, že to sa stalo
iba tak, že ľud mal dobrých
kňazov, dobrých vodcov, s
ktorými spolupracoval a pre
to i výsledky sú také krásne
a požehnané. "Pomáhajme,
našim kňazom, oni sú naši
vodcovia, oni za nás pracu
jú a nám len dobré chcú."
Pochválil tiež i naše orga
nizácie, ktoré tak veľa zna
menajú v našom americkom
živote slovenskom. Odporúča
i našim bratom v Kanade, a
by sebe v tom ohľade brali
príklad od amerických Slo
vákov. V tomto duchu prosí
i dp. primicianta, aby praco
val a praje mu božského po
žehnania.
Krátku, ale vel%! zaují
mavú reč povedal i p. Mi
chal Kirwan, ktorý je irské
ho pôvodu, ale so Slovákmi
sa veľmi dobre pozná, lebo
sa narodil na scrantonskej
tvrdouhoľnej okolici. Spome
nul na zosnulého slovenské
ho učenca-vynálezcu, dp. Jo
zefa Murgaša, ktorý ešte
pred Marconim vynašiel bez
drôtový telegraf, takže vla
stne on by mal byť považo
vaný za jeho vynálezcu. P.
Kirwan chodieval tam vo
Wilkes-Barre i do slovenské
ho kostola za istý čas. Na
teraz je koncilmanom zo zá
padnej strany.
Ďalšie blahoželajúce reči
povedali i dr. N. Sopkovič*
zubo-lekár, tiež dr. Jozef
Šof ranec, advokát Juraj Pro
kop, dr. Štefan Martinko a
nakoniec p. Martin Dolák,
ktorý za minulých sedem
násť rokov bol dp. primici
antovi za dobrého a starost
livého otca a svojou múdrou
radou i pomocou nemálo pri
spel k tomu, že dp. Kurta
mohol vyštudovať.
Konečne vyzvaný bol pri
miciant, dp. František Kurta,
ktorý hoci študoval na cu
dzích, neslovenských ško
lách, v peknej slovenčine ďa
koval na prvom mieste Pá
nu Bohu, potom svojej ma
tke svojemu duchovnému,
Dolákovcom, prítomným kňa
fcom, monsignorovi Dubošo
vi, spevokolu, p. Michalovi
Piroškovi a jeho muzikantom
i kuchárkam i dievčatom-vy
sluhovačkám a tiež i sestri
čkám-učiteľkám, ktoré tak
starostlivé vycvičily dietky.
Jedným slovom, vrele ďako
val všetkým, ktorí prišli na
jeho slávnostnú sv. omšu a
preukázali mu svoju úctu,
lásku a štedrosť.
Dp. Kurta vymenovaný je
za kaplána vo Windsor, Ca
nada, neďaleko od Detroitu.
Tam bude vypomáhať
Bude 1. júla večer pri osa í
sv. Cyrila a Metoda.
YOUiNGSTOWN, OHIO, 28. JÚNA 1935
1.—Austin, Tex. bol po
stihnutý veľkou povodňou,
v ktorej zahynulo 13 ľudí.
Schôdza Okresu.
I.&.S.J.
Na pondelok, dňa 1 jffc
o 7:30 večer bude sa vycll
žiavať v školskej miestnosti
osady sv. Cyrila a Metoda
Youngstown schôdza "Mahcl
ning a Shenango okresu" čí
siel IKSJ., na ktorú zástup
covia čísiel jako aj jedno
tliví údovia sú úctivé pozva
ní dostaviť sa.
"Cieľom tejto schôdze jfe
rozhodnúť, či by okres v
mene všetkých Čísiel doňho
patriacich nemohol osláviť
45-ročné jubileum IKSJ. Zá
stupcovia niektorých čísiel
oznámili na minulej schôdzi,
že ich čísla zamýšľajú samy
osláviť toto jubileum, ale že
by bolo lepšie, keby sa toho
okres zaujal, aby všetky čí
sla spoločne slávily.
Teda nech nie len zástup
covia, ale aj členovia čísiel
prídu na túto schôdzu, aby
sme sa všetcia spolu poradili
že čo môže a nemôže byť u
robené v tomto ohľade. Veď
nás je mnoho údov Kat. Jed
noty v tejto doline, ako aj
v Shenango, teda prečo by
sme nemohli usporiadať o
slavu s veľkým úspechom.
Teda pamätajte na deň schô
dze, 1. júla a príďte vo veľ
kom počte s dobrými mien
kami.
Jozef C. Stanko, preds.
Ján B. Hassay, taj.,
OCELIARNE BUDÚ VRAJ
LEPŠIE PRACOVAŤ
Urardníci youngstownských
oceliarní udávajú, že nastu
pujúci druhý polrok bude
lepší, ako bol minulého ro
ku a to preto, že kostýmeri
nemajú žiadnych zásob oce
le, ako mali vlani o tomto
čase, keď sa zásobili, aby
boli chránení v páde oceliar
skeho štrajku, okrem toho
ceny ocele sú pevné a verej
né práce i automobilové to
várne budú potrebovať &od
ne ocele.
anglickej osade a organizo
vať tamojších slovenských
rodákov, ktorých je tam
dnes pekný počet. Nemáme
pochybnosti, že pri svojej
pracovitosti, vytrvalosti a
milej povahe, dp. František
Kurta dopracuje sa veľkých
úspechov vo svojom kňaz
skom živote, čo mu z naše
ho slovenského srdca praje
me a želáme! Tiež blahože
láme i osade Mena Ježiš, že
už druhého svojho syna dáva
našej súsednej Kanade, aby
tam pracovali za povznese
nie a spásu slovenských duší.
k
OBRÁZKY Z TÍ2DENNÝCH UDALOSTÍ
JL
2.—V Omaha, Nebr. bol
štrajk. V bojoch spálená bo
la i pouličná kára.
Jozef Martinek
leteckým kadetom
Je jecťnym zo 14, vybraných
z 200 kandidátov.
Jozef S. Martinek, syn do
bre známeho moravského
Slováka p. Jozefa Martinka,
bývajúceho v č. 238 Bane St.
S, W., vo Warren, je jedným
zo štrnástich mladíkov, kto
rí boli vybratí z okolo 200
uchádzačov za námorného
leteckého kadeta Spoj. Štá
tov. Oznámenie o vymeno
vaní mladého p. Martinka
prišlo z Bureau of Naviga
tion, U. S. Navy department.
Predbežný výcvik dostane v
námornej stanici v Anacos
tia, D. C. O mesiac na to bu
de poslaný do Pensacola,
Fla. na štyri-ročné ďalšie
cvičenie. Prvý rok strávi v
škole a pri lietaní a cez o
statné tri roky bude lietať
s námornou flotou. Pri gra
duácii dostane komisiu a
rank dôstojníka v riadnom
námorníctve.
Martinek graduoval z Har
ding high school vo Warren
r. 1930. Hneď nato sa zapí
sal do Millard's West Point
Preparatory School vo Wash
ingtone. Senátor Simeon Fess
mu udelil náhradné vymeno
vanie do West Point vojen
skej akademie, ale sa ta ne
dostal, lebo riadny vymeno
vanec prešiel zkúšky. Potom
fta pustil na cesty a precesto
val 29,000 míľ v Spoj. Štá
toch, Mexiku a Kanade. Po
tom sa stal správcom jedne
ho veľkého hriska vo Wash
ingtone a v 1933 vstúpil do
armády Spoj. Štátov na je
den rok, aby mohol chodiť
do Virginia Preparatory
School for W est Point vo
Fort Monroe. Potom už do
stal riadne vymenovanie na
West Point, ale práve, keď
mal do akademie vstúpiť,
musel byť operovaný na zá
pal' slepého čreva. Kým sa
zotavil, prevýšil vek vstúpe
nia do akademie. Ale to ho
nezronilo. Stal sa laborator
ným pomocníkom inžinierov
armády Spoj. Štátov vo Wa
shingtone a večerom študo
val inžinierstvo na George
Washington univerzite. A te
raz sa dočkal splnenia svo
jich túžieb: bol prijatý do
dôstojníckej školy keď nie
armádnej, talc námořnicko
leteckej.
Pánu J. P. Sekovi ďakuje
me za zprávu a mladému p.
Martinekovi gratulujeme a
prajeme mnoho zdaru. Kiež
by slúžil za vzor všetkým
slovenským mladíkom v A
merike vo vytrvalosti v pred
savzatí.
'-.
-y
wmiiuMiviia mnnv/ninv .vniaiaK i
SLOVENSKÉ
%m
$4*'* •*.»'•/•' •. 'v' jí
i
fr.
3.—Spíker kongresu Byrns
a Mrs. S. Bennett zaryli prví
npre stavbu robotn. domkov.
XV. Slov. Deň
v Mahoning doline
Výročná slávnosť bude dna
24.
júla v Idora parku.
sa, Slováci a Sloven­
ky! Čujte hlas, volajúci vás
na XV. Slovenský Deň, kto
rý usporiada Okresný Sbor
Slovenskej Ligy spolu s klu
bami a spolkami na Maho
ning doline v stredu, dňa 24.
júla v krásnom Idora parku
v Youngsown, Ohio.
.Príďte zďaJekav^i^.zblU
ka. Neobanujete. Rozličné
výbory boly ustanovené, kto
ré pripravujú bohatý pro
gram. Správcom tohoročného
Slovenského Dňa je A. M.'
Palkovič, náš dobrý sloven
ský pracovník. Zaiste posbie
rate svoju rodinku do auta
alebo sadnete si na bus a prí
dete sa rozveseliť a odušev
niť.
Podsprávcom Slov. Dňa je
Andrej Palenčár, pokladní
kom je František Hudík a
tajomníkom Andrej 'J.' Ham
rák.
Toho roku zase bude nie
čo nového, niečo neobyčaj
ného. Bude tam smiechu toľ
ko, že vás až boky budú bo
lieť.
Atletické závody prevedie
advokát Juraj E. Prokop. Ze
ny, prichysajte sa na tie ku
racie behy. Aby si chlapi ne
zazlievali, budeme mať aj
niečo pre našich tučných
Slovákov. Tiež aj pre tých
našich silákov budeme mať
ťahanie provaza.
Na rečníckom programe je
náš mladý slovenský lekár z
Chicaga a predseda Sloven
skej Ligy v Amerike, dr. Pe
ter P. Hletko. Tiež bude reč
niť náš guvernér Martin L.
Davey, náš kongresman John
G. Cooper, velebný pán Jo
zef Krišpinský zo Struthers,
dvctp. Andrej Hvizdák zo
Sharon. Budú tiež nami aj
naši hl. úradníci zo všetkých
slovenských organizácii.
Možno, že si naše devy a
mládenci budú myslieť, že
sme na nich zabudli, ale nie.
Vieme, že radi tancujú. Tak
od Ž. do 5. hodiny po obede
bude hrať Idora Park orche
stra v krásnom Moderne Pa
villone.
Iní naši mladíci i starší
majú radi i lobdu. I o to sa
staráme. Budú čaty z Jed'
notárskej ligy
ZO
'i
Sloven­
skej Baseball lígý zápasiť
na tejto slávnosti.
Popularity kontest, krá
ľovná, to tiež zaujíma mno
hých a mnohých Slovákov e
Slovenky. Kto bude kráľov
nou Slovenského Dňa? S kto
rej
e čiastky Mahoning doli
ny? Príďte do Idora parku
24. júla tam a* Sleven
"i í
Ä:
i r. V-'•?•*. •-,-•••
A
V nedeľu, 30. júna: Pri
dopolud. shromáždění slovo
Božie budú kázať: kaz. Ed.
Čatloš z Chicaga a dr. Józa
Novotný z E. Orange, N. J.
O 7:45 konvenčné posolstvo:
"U rozcestí—vpravo, či vle
vo?" Preds. dr. J. J. Víta.
V pondelok, 1. júla: O 9.
ráno otvorenie konvencie, čí
tanie protokolu, hlásenie de
legátov, menovanie výbofov.
O 10:10: Posolstvo v angl.
DY MENA JEŽIŠ
"-.'
'WW
"W
Pán Michal Piroško, náš
výborný slovenský muzikant
bude i so svojou orchestrou
hrať na pikniku osady Me
na Ježiš 4. júla od obedu do
noci na pozemku medzi Har
tzell a Lakeview ulicami pri
Steelton Club pozemkoch.
Kde pán Piroško hrá, tam
sa dobre tancuje je už ce
lým príslovkom medzi maho
ningskými Slovákmi. O 10.
dopoludnia bude i baseball.
(Podrobnejšia zpráva na
nom mieste.)
FARRELL ZOSTANE
NEODVISLÝM
V utorok boly zvláštne
voľby vo Farrell a Sharon.
Hlasovalo sa o spojení tých
to miest v jedno. Farrell sa
od začiatku staval proti to
mu, lebo v Sharon sú vyššie
dane. Výsledok hlasovania
bol: Za spojenie: Sharon 2,
006, Farrell, 257. Proti spo
jeniu Sharon 537, Farrell 2,
764. Keby Sharon bol zví
ťazil, boly by bývaly pripo
jené k nemu ešte i mestečká
Wheatland a Sharpsville.
Mayor mesta Farrellu, Jo
zef Franěk, silno agitoval
proti spojeniu a jemu pomá
halo celé občianstvo.
u
"t i
skom Dni bude korunovaná.
Tak milí Slováci, chystajte
sa na túto slávnosť. V budú
com čísle týchto novin zase
vám niečo poviem.
Aííní J.
•.V
•tí "ľ-V
in
«.»<p></p>NOVINY
WnMiIft ímL
ft i*
--«v„, .„.-vw--
ROČNÍK (VOL.) XXVL
Konvencia čes.-slovenských
istov v
Campbell
z feefýťh Spoj. Štátov a Kanady ša sijdu v ko
stole slov. bapt. cirlcve na Reed Ave. a 14. ul. Konren
«. cia potrvá celý týždeň*
Vonliíočh Ž9. júna do
5. júla bude zasedanie česko
slovenskej baptistskej kon
vencie v kostole slov. bap
tistskej cirkvi na Reed Ave.
a 14. ul. v Campbell. Tohto
sjazdu zúčastnia sa delegáti
z celých Spoj. Štátov a Ka
nady. Dr. V. J. Víta je pred
seda kazateľ M. D. Hiben
miestopredseda kaz. J. M.
Hadraba tajomník Karol
Sekava, pokladník Michal
Stančík, pokladník.
Program konvencie je na
sledovný:
V sobotu, 29. júna o 7:30
večer: Slávnosť na uvítanie
delegátov a hostí. Uvítací
preslov: miestny kazateľ
M. D. Hiben. Pozdravy zo
sborov. Hudobný a spevný
program miestneho sboru.
ÍÄ
1
i'r'ft
I
|||t
3
reči: Dr. J. H. *iL!íiyá. Spev
alebo hudba. Referát: "Cir
kev na svete, ktorý sa rýchle
mení." Kaz. Ed. Čatloš. Vol
ný rozhovor. Modlitebná
chvíľa. "Barnabáš, muž do
brý." Vedie kaz. K. Brázda.
Odpoludnia: 1:45—Spev a
modlitba. Referát "Podmien
ky úspechu v cirkvi." Br. F.
Dojáček. Voľný rozhovor.
Spev alebo hudba. Konvenč
né jednanie. Zprávy výborov:
misijný, výchovný, tlačový a
finančný. Dopisy. Zpráva ča
sop. Pravda a SI. N.—redak
tori. 4:40: Modlitebná chví
ľa. Predmet: "Enoch—úzke
spojenie s Bohom." /ítfiedie
kaz. V. Hlad.
\V
Večer o 7:45—Spoločné
shromaždenie. Kázne: kaz.
J. Fort a kaz. V. P. Stupka.
V utorok, 2. júla—O 9:00
spev a modlitba. Referát:
"Naše najväčšie potreby."
Dr. Józa Novotný. Voľný
rozhovor. Spev alebo hudba.
Zpráva útuľne: kaz. V.Hlad«
Modlitebná chvíľa. Predmet?
"Timoteus, znalec písma."
Vedie kaz. P. Kubík.
Odpoludnia o 1:45: Spev
a modlitba. Posolstvo v ang
lickej reči: Dr. E. H. Dut
ton. Spev alebo hudba. Re-
Voľný rozhovor. Konvenčné
ednanie—zpráva nominač
ného výboru, nedokončené
záležitosti, nové záležitosti,
zpráva za seminár. O 4:40
Modlitebná chvíľa. Predmet
"Čoho sa nedostáva." Vedie
ses. K. Hudáčková.
Večer o 7:45: Spoločné
shromaždenie. Slovo Božie
kážu: kaz. J. M. Hadraba a
kaz. S. B. Kováč.
V
stredu,
3.
júla o
9. ráno:
Spev a modlitba. Konvenčné
jednanie. Záležitosti muž
ských krúžkov a plánované
ho sväzu nedeľných škôl.
Nedokončené zálež. Zprávy
výborov: rezolučný, sťažno
stný, miesto pre budúce za
sedanie. Spev alebo hudba.
Referát: "Učenie Písma o
Svätom Duchu." Kaz. A. P.
Slabey, M.A. Voľný rozho
vor. Modlitebná chvíľa.
Predmet: "Peter, prečos* po
chyboval?" Vedie kaz. V.
Vojta.
Odpoludnia o 1:00: Zasa
danie Misijnej jednoty žien.
Večer o 7:30: Slávnosť
Misijnej jednoty žien.
Vo štvrtok, 4. júla bude
konvenčný výlet v Mill Creek
parku.
V piatok, 5. júla dopolu
nia o 9:00: Spev a modlitba.
Konvenčné jednanie. Nedo
končené jednanie a voľby.
Referát: "Moc vzkrieseného
Krista." Kaz. K. Bohatec.
Voľný rozhovor. Modlitebná
chvíľa. Predmet: "Daniel—
muž modlitby." Vedie kaz.
M. D. Hiben.
Odpoludnia o XsBO: Zase*
danie sdruženia mládeže B*
Y. P. U.
Večer o 7:30: Slávnosť
mládeže BYPU.
Prednášky, ako aj celý
program bude pretkávaný
spevmi miestneho spevácka
ho sboru pod vedením pána
Pavla Fabera a v sprievode
Laddy Hibena na piane.
Známy slov. tenorista p. Kjtkg
rol M. Gažo bode spieva|li'
zvlášť na Slávnosti SYFUf
Bude ho hodno vypočuť.
Na verejní prednášky
černé je voľný
M.0.

Jiattrtd Second Cl»s« Matter October 2'/, 1911, »t the Post Office
i-.'.. at Youngstown, Ohio, under the Act of March, 187#.
ORGAN OF SLOVAK CHURCHES, SOCIETIES AND ORGANIZATIONS IN MAHONING VALLEY
Youngstowri Slovak News
THE OLDEST AMERICAN NEWSPAPER IN SLOVAK LANGUAGE IN OHTO
FufclUheia Every #rS3aj-^'" Cents €b|»j%

xml | txt