OCR Interpretation


Youngstownské Slovenské noviny = Youngstown Slovak news. (Youngstown, Ohio) 1910-1940, September 13, 1935, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078386/1935-09-13/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

1
13. SEPTEMBRA 1935
Spolkové Zprávy
•CHÔDZA C. 3S. IKS).
PRELOŽENÁ.
Spolok sv. Martina, C. 25.
IKS
J. oznamuje svojim ú
dom, že schôdza, ktorá nám
pripadá na 15. toho mesiaca,
je preložená na 22. septem
bra. Príčina je, že riadna
minulá sehôdza uznala za
správne, aby schôdza bola
preložená, lebo na 15. máme
dvojitú slávnosť tu na Ma
honing doline, a to je 45
roěné jubileum naSej organi
zácie aj tretí Jednotársky
Deň. A tak sú bratia žiada
ní, aby sa zúčastnili ako o
slavy tak aj schôdze na njrči*
t* dni.
V'
A. Adamko, záp.
SCHÔDZA STUElENTSKÉ.
HO SDRUZENlA.
Sdľuženie Slovenských Ka
tolíckych Študentov v Maho
ning doline bude odbývať
svoju mesačnú schôdzu na
budúci piatok, 20. septembra
večer v ayditoriume osady
sv. Alžbety. Všetci údovia a
údkyne žiadaní sú prísť na
túto schôdzu.
V Orad.
CHÔDZA
s. ftr! -.
Č. M.
Ó- y*:
VŠetkých údov nášho Čísla
98. Slovenskej Evan j. A. V.
Jednoty povolávame na schô
dzu, ktorá bude v sobotu,
21. septembra o 6. hodine
večer pod kostolom cirkvi Já
na Husa. Na tejto schôdzi
ná$ delegát br. Pavel Trnav
ský podá zprávu z konven
cie, ktorá sa teraz odbývala
vo Wilkes-Barre, Pa. Každý
člen nech si drží za povin
nosť vypočuť túto vážnu
správu.
S bratským pozdravom,
Úrad spolku.
•CHÔDZA SLOVENSKÉHO
DEMOKRATICKÉHO
KLUBU.
Vf*td členovia Slovenské
ho Demokratického Klubu z
Mahoning okresu aú žiadaní
orísť na schôdzu na budúci
štvrtok večer o 7.30 do klu*
^ových miestností osady sv.
Cyrila a Metoda.
Slovenskej
ttfhlaay sábav do tohto Ka
{qidéra prijíma redakcia.
I H. septembra—Jednotársky
Deň a oslava 45-roqného
jubilea IKSJ. pozem
koch osady nsv. ^"-íice v
Struthers.
ML septembra-—Prvá taneč
ná zábava Odboru 765. N,
S. S. v Nu-Elm Ballroom*
«i. septembra—Výžinky slo
venských farinerov spoje
lé 8 tanečnou zábavou v
liale sv. Nikolaj a na Wil
son a Haseltine Ave.
ť. oktobra—Card party u pi.
i Spolku P. M. Levočskej Č.
161. IKS2J.
.0. oktobra—"Harvest Moon
Dance*' Okres. Sboru Slov.
Mgy v Idora parku.
12. oktobra-—Bál
2en.
ikím
OZNÁMENIE ÚDOM ČÍSLA
260. KJ. V HASELTON.
Na nedeľu, 15. sept. budé
schôdza Spolku sv. Mateja,
C. 260. IKSJ. o jednej hodi
ne. Každý úd je žiadaný sa
dostaviť na túto schôdzu.
Tiež každý úd je žiadaný, a
by svoje príspevky čím skôr
vyrovnal, menovite tí, ktorí
sú viac podlžni. Jestli to ne
urobia, zakročí sa dľa sta
nov.
Ďalej chceme spomenúť,
že na nedeľu, 15. septembra
je už Jednotársky Deň, kto
rý sa bude odbývať v Stru
thers. Každý, kto by sa
chcel zúčastniť na tomto Je
dnotárskom Dni, nech sa do
staví ku škole sv. Alžbety.
Troky a autá budú odvážať
ľudí až na pozemky, kde sa
Jednotársky Deň bude osla
vovať.
S Bohom, do nedele!
Ján Basista, predseda
Andrej J. Hamrák, úČt
OZNÁMENIE ÚDOM C. 731
IKSJ. NA LANSINGVILLE*
Týmto dávam na známosť
všetkým údom našeho čísla,
že na minulej schôdzi bolo
riadne navrhované a podpo
rované, aby každý úd pri
šiel na 15. septembra po o
bede od 1. do 2. hodiny ku
hale na Homewood Ave. a
ztadiaľ pojdeme všetci na
troku vedno na Jednotársky
Deň, ktorý sa bude odbý
vať pri osade sv. Trojice v
Struthers, spojený s oslavou
46-ročného jubilea IKSJ»
Zostávam s úctou rii
Pavel Dobransky, záp.
SCHÔDZA FARMERSKÉHO
OBČ. KLUBU.
Budúca schôdza Sloven
ského Farmerského Občian
skeho Klubu bude v nedeľu
večer, 22. septembra v do
mácnosti bratov Tkáčik a
Kubus, R. F. D. No. 1, New
Middletown, O. Prosíme vše
tkých bratov a sestry, aby
na túto schôdzu prišli, lebo
bude vážne pojednávanie.
S úctou
Tajomník.
Kalendár Činností
Poli­
tického Klubu ná Lansmg
ville v prospech osady sv.
Mateja, v Sokolovni na
Homewood Ave.
13. oktobra—Maškarný bál
Ženského Politického Klu
bu. v Ukraraskij v
Campbell.
13. oktobra—Tanečná z&ba
va C. 815. P. S. J. v budo
ve Steelton Klubu na Har
dsell Ave.
26. oktobra—Maškarný bál
4 Žen. Polit. Klubu na Lán
singville, v Sokolovni na
Homewood Ave.
26. oktobra—Výžinková ta
nečná zábava Slov. Far
merského Obč. Klubu z
Čoítsville Twp. v Talian
skej hale na rohu 12th a
Gordon ul. v Campbell.
26—29. oktobra—Veľký o
sadný bazár osady Mena
JéŽiš v školskom áuditori
ume oaady.
SO. okt»|r#—Maikarný bál
Joi. Kubus, záp.
SCHÔDZA SPEVOKOLU
SLÁVI*.
Spevokol Slávia trade od
bývať mesačnú schôdzu v u
torok večer o ôsmej hodine.
Žiadúcne je, aby členovia a
členkyne sa schôdze zúčast
nili, poneváč máme vážne
veci na pretras, zvláštne u
sporiadať nejakú zábavu a
tiež začiať prípravy ku kon
certu.
Úrad.
OZNÁMENIE VŠETKÝM O
DOM Č. 519. I. K. S. J.
V CAMPBELL.
Milí bratia, na näšej po
slednej schôdzi, ktorú sme
odbavili minulú nedeľu, 8.
septembra pri prítomnosti
mnoho údov bolo usnesené,
že jeden každý úd tohoto
spolku sa má postaviť na 14.
septembra, v sobotu večer na
sv. spoveď a v nedeľu pri
veľkej sv. omši ku stolu Pá
na. Sv. omša bude odslúže
ná za živých a mrtvých ú
dov nášho spolku. Tak sa
sijdeme všetci v kostolnej
miestnosti o 9. hodine a po
hneme sa do chrámu Pána
in korpore.
Po omši khždý pojde do
mov sa ohytro trochu najesť,
ale nie veľa, bo na jedno
társkom pikniku a 45-roč
nom jubileume IKSJ. bude
dosť zákuskov. Jednotársky
Deň sa bude odbavovat' na
pozemkoch osady nsv. Tro
.jice v Struthers. Z nášho čí
sla bol pre túto slávnosť na
sledovný výbor zvolený: Jo
zef Cvengroš, Andrej Setz,
Ján Marhulik, Andrej Eper
ješi, Ján Šamudov8ky^ ftťjpa
vél Dulovich.
Tak buďte tak laskaví, ct.
bratia, všimnite si tohto vše
tci a príďte nielen vy. ale
s celou rodinou na túto osla
vu. Tam budeme mať príle
žitosť vypočuť takých reč*
níkov, akých sme možno nie
ktorí nepočuli pritom sa'
aj po bratsky zabavíme. Tak
príďte všetci a neobanujte.
~r vr'. ..
«Tr? r.'.'. .r
4
Dni -%-t» 45-ročnom jubile-
ttms. í
&
Predseda.
ODKÝVÁM SPOLKU SV.
s-t ĽUDMILY.
& V
Spolok sv. Ľudmily, Č. S2^
IKSŽJ. upomína sestry, že
máme sviatok sv. Ľudmily v
pondelok, 16. septembra a
preto žiadame sestry spolku,
aby sa každá jedna zúčastni*
la sv. .spovedi 21. septembra
á pristúpila ku sv. prijíma
niu 22. o pol 9., lebo bude
za nás slúžená av. omša.
Milé sestry, všimnite si
týchto niekoľko riadkov a
príďme vtedy všetky sestry,
tak preukážeme úctu patrón
ke našeho spolku, sv. Ľud
mile.
Maria Mandula, preds.
Maria Lesičko, záp.
POĎAKOVANIE.
Chcem# poďakovať všet
kým, ktorí sa zúčastnili, card
partov Čísla 325. IKSŽJ. 25.
augusta v tak krásnom počte,
že sa nám večierok vydaril.
Samoprvé ďakujeme pánu a
pani Markovich za ich laska
vost', že nám dali ich krás
nu zahradu pre odbývanie
véčierku a tiež pánu Vaščó
kovi a pani Kubinovej, že
boli laskaví nám priviezť
stoly. Ďakujeme aj výboru,
ktorý usilovne pracoval, me
novite: pani Maria Mandula,
pani Maria Hižnaj, pani An
na Churilla, pani Maria Le
sičko, pani Maria Markovich,
páni Maria Hižnaj, pani Ma
ria Novotný, pani Cecília
Klein, pani Maria Kukla.
Ostávame s úctou
Maria Mandula, preds.
Maria Lesičko, záp.
VÝZVA NA SLOVEN
SKÝCH SPEVÁKOV
Ešte raz povolávame na
šich slovenských spevákov a
speváčky, aby sa stali člen
mi Slovenského Spevokolu
Slávia, zvláště mužských,
ktorí spievajú bas. Tí sú nám
veľmi potrební. Spevokol má
teraz 35 členov.
Orad.
REPUBLIC STEEL
MODERNIZUJE
Republic Steel Corp. ide
vynaložiť milion dolárov na
zmodernizovanie svojich mly
nov na cíňový plech. Zave
dené budú automatické stro
je, takže mlyny budú vstave
produkovať omnoho viac s
takým počtom robotníkov, a
ko teraz. Tie mlyny sa na
chodia vo Warren, --"t.v?-
."ľiH
NEMCI ODDELIA
ŽIDOVSKÝCH ŽIAKOV
Nemecká vláda oznámila,
že po veľkonočných sviat
koch budúceho roku oddelí
židovské deti od nemeckých
tak, že otvorí osobitné židov
ské školy, do ktorých dá i ži
dovských učiteľov. Tiež bolo
oznámené, že toho roku na
nemeckých vysokých školách
študuje len 1 percent židov
ských študentov v pomere k
nemeckým študentom. Osta
tným nebol prístup do vyso
kých Škôl povolený. Oddele
né budú nielen tie židovské
deti, ktorých obaja rodičia
sú židovskej národnosti, ale
i tie, ktorých jeden z rodi
čov je Nemec, ako aj tie,
ktoré sú kresťanského nábo
ženstva, ale sú židovského
pôvodu. Toto dokazuje, žé
perzekúcia Židov v Neme
cku neprestala.,
Jedlí mravef.
't
V severnej Austrálii sú v
arnhemskom kraji mravci
pravou metlou. Žije ich tam
také množstvo, ako nikde in
de na svete. Domorodci ne
môžu zver chytať do pascí
a osídiel, lebo by z nich na
šli už len holé kostry. Tiež
spiaci človek býva často pred
metom ich útoku a ak má
zvlášť tvrdý spánok, ztratí,
než sa prebudí, toľko krvi,
že vysilením často už nemô
že ani vstať, Domorodci bo
jujú proti mravcom prostried
kom azda n*J účinnejším: je-
Chýrna orchestra
na slov. tanci
Freddie Carlone
V celých Spoj. Štátoch pre
slávená orchestra Freddie
Carlone, ktorá hráva po N.
B. C. sieti radio staníc bude
hrať na slovenskej tanečnej
zábave v Idora parku 10. o
ktobra. Na tejto zábave, zva
nej "Harvest Moon Dance"
bude korunovaná za kráľov
nú Slovenského Dňa slečna
Helena Kubina, takže bude
toto jedna z najväčších spo
ločenských udalostí medzi
Slovákmi v Mahoning doli
ne. Na zábavu bol pozvaný
i Jozef Vosmik od Cleveland
Indians, ktorý pozvanie prijal
a príde, jestli v ten deň ne
bude hrať.
*F6to zábavu usporiada O*
kresný Sbor Slovenskej Ligy
a jej správcami budú Michal
Buddie, ktorý viedol kampaň
za kráľovnú Slov. Dňa a Jáil
J. Hnat. Anton M. Palkovič,
správca Slov. Dňa Teodor
Macejko, správca plavec
kých závodov na Slov. Dni
ako aj celý úrad Okresného
Sboru: Andrej Palenčar, An
drej J. Hamrák a Frank Hu
dík sú členmi ^ábavn^o vý
boru.
Joe Vosmik odovzdá me
dále čampionom plaveckých
závodov, to eat čata s oaady
Mena Ježiš.
Slečna Julia Krupa bude
mať na starosti pripravenie
korunovania kráľovny sleč
ny Heleny Kubina. Jej vý
bor bude pozostávať zo vše
tkých čiastok doliny. V pro
cesii budú okrem kráľovny
a sl. Krupa i tieto princezny:
sl. Margita Vankulič, sl.
Mildred Novotný, sl. Anna
Krajnak, sl. Marjorie Repas
ky, sl. Katarína Slifka a sl.
Margaret Bernat.
Úplný program tejto zá
bavy bude uverejnený budúc
ne.*
PRVÁ TANEČNÁ ZÁBAVA
NOVÉHO ODBORU
N.- S. S.
Mladícky Odbor 765. N.
S. S., ktorý bol založený tu
ná na jar, usporiada svoju
prvú tanečnú zábavu na 25.
septembra večer v Nu-Elms
Ballrom, na ktorej bude
hrať známa Carroll Sittig
orchestra. Vstupné za pár
75c. Slovenská mládež a o
becenstvo vôbec je srdečne
pozvané.
SprávcéÉŕ čábavy bude A.
A. Kubina, ktorý je predse
dom odboru a vo výbore sú
Herbert Burns, podpredseda
odb., Veronica SíifTca, zápis
níčka, Ethel Kovalčlk, úč
tovníčka, Juraj Soltis, pokl.,
Jozef Koza, Helen Swabek
a J. Pavel fin. výbor.
YOUNGSTOWNSKÉ SLOVENSKÉ NOVINY
'I '"•Mľ'.u
i
Posledný piknik
toho leta v nedeľu
Piknik odbývá Ženský a Muž
•ký Klub sv. Nikola ja.
Ženský a Mužský Klub
sv. Nikolaj a zo 7. wardy u
sporiada teraz v nedeľu, 15.
septembra po obede veľký
piknik na pozemkoch Jána
Mikičiča na Shirley Road v
Lansingville.
Na tento poal«dný piknik
klub srdečne povoláva ctené
slovenské a slavianske obe
censtvo z celého okolia. Hrať
bude prvotriedna muzika, pri
ktorej sa každý dobre vytan
cuje. Prídu i kandidáti na
úrady mesta Youngstownu,
takže sa každý s nimi rozpo
zná. Tam bude dané i ra
dio. Nech príde každý, do
bre sa zabaví. Budú fajné
zákusky a nápoje.
S úctou povoláv*
Spolok P. M. Levočskej,
Č. 161. usporiada kartový
večierok dňa 6. oktobra u pa
ni Marie Kubina na Florida
Ave. Bude sa hrať 500 a bu
dú pekné odmeny dané tým,
kto vyhrá. Tak príďte vše
tci milovníci kariet. Každý
bude srdečne vítaný. Povo
láva Výbor.
Naši zástupcovia
Pri osade sv. Cyrila a Me
toda p. Jozef Granchie, 604
Benwood Ave.
Na Steelton pani Maria
Bača, 60 Steel St.
V evanj. cirkvi "Ján Hus"
pani Maria Sherfel, 60 W.
Chalmers Ave.
Ct. čitatelia, ktorí bývajú
blízko týchto kolektorov a
kolektoriek, môže svoje pred
piatky im zaniesť aj do do
mu, keď majú vôľu.
Slovenská Baptisteká
Cirkev
v
CAMPBELL, OHIO.
Bohoslužby odbavuji sa
každú nedeľu, a síce: Ne
deľná škola o 9:30 ráno
služby Božie o 11. hod.
V nedele večer: Od 6:30
do 7:30 Spolok Mládeže, a
o 7:30 služby Božie.
Každú stredu večer sú mo
dlitebné schôdze.
H.v%y
..
Nešťastie učňa.
V Malackách v Bratislav
skej pracoval pri oprave 12
metrov vysokého domu 12
ročný učeň Ján Filip. Odra
zu spadol na chodník na u
licu a polámal si obidve nohy
a niekoľko rebier. O jeho u
zdravení sa pochybuje.
ADDIS ABABA, HLAVNÉ MESTO ABYSlNIE
*mr
i i ý*
Toto js pohled n* nAms-1 meste Abysínis, ktoré ni«- talianskych bombovtcfch lis-
Adresár spolkov
a klubov
SPOLOK »•. ALOJZA 6. 1A. SC. O.
IKSJ. YOUNG8TOWN. O.
Úrad: J&n Witkay, starosta, 330
N. Watt St., Younjrstown, O. An
too Vitkay. predseda Qixsla Vit
kay pokladnička Cyril Adamko,
zápisník.
Jozef Smotrilla, manager baseball
čaty, Michal Martinko, umpire.
Schôdze od bývajú sa každú tretiu
nedeľu m«siaci v škole oaady sv.
Cyrila a Metoda.
SPOLOK SV.
Výbor.
KARTOVÝ VEČIEROK Č.
161. IKSŽJ.
ANDRSJA, t. 98.
SLOV. BV.
A.
V. JEDNOT*.
Úrad: tiamuel Lis^a, predseda.
2228 Donald Ave., Youngstown, U.,
telefon 92316. Jkn Zvara, pod
predseda. 2324 James St., Youngs
town O. Pavel Kisel, sápisník.
118 Silliman St., Youngstown, U.
Ján Dovalia, účtovník, 2307 Donald
Ave., Youngstown, O. Juraj tíarto
pokladník, 2118 Donald Ave., Youngs
town, O. —Výbor majetku: Pavej
Trnavsky ml. 112 N. Brockway Av„
Andrej Kirner, 407 N. Eazelwood
Ave. a Ján Hlaváč, 430% Manches
ter Ave., Youngstown, O. Výbor
ehorých: Pavel Jakubee ml., 2112
Donald Ave. a Andrej Kish St., 850
Miami Ave., Youngstown, O. Ma
tej MrAr dozorca a dopisovateľ, 114
S. Whitney -Ave. Pavel Kováčik,
st., stráž, 2434 Vestal Rd„ Yo., O.
Pavel Jakubee ml., starosta 6. 7.
ZÄb. a Vzael. Krúžku SEJ., 2112
Donald Ave.. Youngstown, O.
Schôdze sa odbvvajú každú 3. so
botu v mesiaci večer o 6. h. ékole
ey. a. v. cirkve "Jána Husa" na
rohu Mahoning a Whitney ulíc.
ODBOR
722. NÁR.
SLOV. SPOLKU
V CAMPBELL, O.
Sehôdte odbývá každú 3. nedeľu
v meeiaei o 1. hodine po obede pod
slovenskom rlm. katolíckym kosto
lom na Reed Ave. v Campbell, O.
Úrad: Ján Kadilak, predseda, 67
Regent St.. Campbell, O.— Ján Var
go, podpredseda. 296 Reed Ave..
Campbell. O. J4n Šima zápisník.
144 Tremble Ave,, Campbell, O.
Gabriel Makatura. účtovník. 404
Dewitt Ave., Campbell, O. J4ň
Palušiak, pokladník, 47 Bright Ave.,
Campbell, O. Výbor majetku:
Ján Varfiro, 296 Reed Ave., Camp
bell, O. Jozef Dubaj, 440 Dewitt
Ave., Campbell, O. Štefan Kolár,
farmer.
Starosta Kruhu Mládeži: Štefan
Gustafik, 116 Bright Ave.. Camp
bell. O.
Odborová adresa: Gabriel Maka
tura, 404 Dewitt Ave., Campbell, O.
SPOLOK ZVESŤ. P. MARIE, C. 344.
IKSŽJ. V CAMPBELL O.
Schôdze sa odbývajú každú 3. ne
deľu v mesiaci pod kostolom osadv
sv. Jána Krstiteľa na Reed Ave..
Campbell. Ohio.
SBOB
26.
8LOVENSKÉHO KATO­
LÍCKEHO SOKOLA V GAMPBBLL.
OHIO.
Úrad: Juraj Kukula, správca, 403
Dewitt Ave., Campbell, O. Ján
Matvey, podsprávca, 96 Adams St.
Campbell, O. Ján Hurajt, účtov,
nik 23 Regent St., Campbell, O.
Alojz Biska, pokladník, 32 Madison
St., Campbell, O. Andrej Kraj
naj?, zápisník, 188 Tremble Ave.,
Campbell. G. —"Andrej Kominak,
Starosta M. O., 459 Tenney Ave.,
Campbell O. Dozorcovia majet
ku: Ján Sedlak, 214 Tremble Ave.,
Jozef Hornak, 304 Gordon Ave. a
Ján 8iva, 204 Tremble Ave., Camp
bell, O. Dozorcovia chorých: Mar
tin Basista, 36 Princess St. a Ján
ľstok, 550 Tenney Ave., Campbell,
O. Juraj Kukula, 403 l)ewitt
Ave., výbor do Slovenskej Ligy.
Sbor vydržiava svoje schôdae ka
ždú 3. nedeľu pod kostolom sv. Já
na Krst. na Reed Ave.
SLOVENSKA
NÁRODNÁ KNIŽNÍ
CA V MAHONING OKRESE.
Knihy vydáva knihovník p. Ja
noveký. v jeho holičskom závode
?ft N Watt St., Youngstown, O.
1 1 1 1 1
.I
ti
Telefon 6-5254. Autá ku vietkým prfleiiteetSitili
Sporte
POHRABNICI
PREVÁŽANIE NEMOCNÝCH
členský: Dr. Stefan MaJtinko. pri
osade Mena Ježiš Ján Olejar. pri
osade sv. Alžbety: Ján Datko, ori
osade ST. Cvrila a Metoda Bettv
Judin. pri osade sv. Jána: Frank
Skokan, pri osady uaisv. Trojice
Jozef G-esru8. pri osade sv. ^Mateia.
Spoločenská vfbor: Jennie Novot
ny. Verne Oeeus. Jozef Wopershall
Mary Macbujra. Pavel )r.Ja«b ml
A.nn Bellan. Štefan Bennv Helen
Hnat. Jozef Pekarcik. Ján Ya«b
Francis Mickler. Katarína Liako
Jáij Cveneroš.
Novinársky vtbor: Alžbeta Kepko
Vindicator Anna Sakmar IVlearram
Terezia lllencik. Universe Bulletin
Stephen Bití. Y. S. Novinv: Pavel
Onda8b ml., spoločenská správy.
Dramatickí výbor: Rev. Eliai
Katarína Stanek. Adam Kovalchik.
SBORCEK 170. ML ODD. SLOV
KAT. SOKOLOV V HASELTON
Pod správou 8boru 159. 8. K. S.
Martin Zentko, starosta, 103 Glad
stone Ave.. Campbell Ohio.
Úřad: Jozef Martinko, predseda.
225 Carlton St. Anton Rifrelsky.
podpredseda. Andrei Adamko. zá
pisník, 1384 Oak St. Jozef Dolak,
účtovník, 2733 Mt. Vernon Ave.
Martin Muránsky, pokladník. 57 N.
Pearl St. Dozorcovia majetku:
Jozef Ysvorskv. Ján Soltia. Ján
Pillar.
Schôdze sa odbývajú každú 3. ne
deľu v mesiaci o 1. hod. po obede
v škole sw Cvrila s Metoda.
ČÍSLO 259, K. S. JEDNOTY
V STBUTHEBS, O.
0*«l:
A
E N U I O U S
E O W
MocNůj/tt /&£
o
v
o
ODBOR 49. ŽIVENY V 70XJN0S
TOWN. OHIO.
Úrad: Maria Melek. oredsedkvňa
424 E. Mvrtle Ave.. Younretown
Ohio. Maris Totb účtovníčka
732 6th St. Struthers Ohio.
Maria Slifka pokladníčka 426 Lora
Ave.. Ynunestown O. Maria Mu
ranskv zátňsníčka 57 N. Peacl St..
Younsstowii u. Maria Vaíčák
dor.orkvňa. lôiJennette Dr
Schôdze sa odbÝvaiú každú 3. ne
deľu v mesiaci o 2. hodine popolu
dni v ftkoleľsV Cv*ila Metoda na
Ň. Watt St.
Úrad: Mieh*l A. Buddie, preds*
a. 26 8. Champion St.. Youncrstown
O. Ján C. Creneroé podpredseda
Campbell. O. Miss Ethel B. bo
valchik. tajomníčka, telefon 64701
Ján C. Chuev. pokladník. Ada*
Kovalchik. atrái.
Výbory
Jozef C. Stanko, prsdseda
Schôdze odbývá každú 8. nedeľu
v mesiaci o 1:30 po obedo miest
nosti Svä.tej Trojice na W. Washing
ton St.. Struthers, Ohlo.
SPOLOK SV. ANNY, Č. 163. PBNN.
a,
2. J.
NA LANSnfOVILLB.
Schôdas odbýv* kaidú trstia ««4«
ľn v irmIsH pod kosta^A* «t#4|
1 .1 ľi
I,
i A. •.
STRANA *.
On usporí nikle, dájmy dolir*
-»-pre vis. Práve o 7. večer ten
to hospodárny chlapík sa sjavf
na javisku telefonu. Jeho robo
tou je usporiť vám 40 percent
na väčšine rozhovorov von s me
sta volaných číslom.* ON TO
UROBÍ. Vyprobujte ho dnesleá
vféer.
•Ak nemáts to číslo, pýtajte
perátorku oft. Ona ho vďsčiié
najde.
Siedmej
po
ČÍSLO ÍR9.
K.
S.
t,
Úrad:
JSDKOTT
V 8TRUTHE&S OHXO.
JUIM
Danko, predsedkyňa,
111 Lowellville Rd., Struthers, O.
Maria Yash podpredsedkyás,
Poland Ave., Struthers. O. Ms*
ria Sčavnicky, cápisníčka, 206 Orau
ter St., Strutberf, O. Maria Yseke
pokladnička, 38 E. Auborndale Ave^
Youngstown, O. AltbeU Cernok,
účtovníčka, 57 E, Wasbintrton St.,
Struthers. O. Miss Katarína
rostek. pod účtovnícka, R. F. D, 1,
Box 42, Poland. O. Dozorkyfer
Maria 8ekcrak 77 W. Washingtoa,
St. a Anna Baluch, 527 Sixth fit.,
Struthers. O. Starostka Panit.
Oddelenia: Maria Hansely, 70 Psrry
St., Struthers. Ohio.
8chddze sa odbývajú každú 8. m*
deľu v mesiaci oaadnej bal# saj'
svätejšej Trojice v Strutherp.
I.
J.
in
SPOLOK SV. MATEJA, Ó. SM. li
K,
V
HASELTON.
Ján Hovanec. starosta Č. 264. MOC
KJ.. 86 Woodland Ave.. Campbell. Oi
Schôdze sa odbývajú každú tretia
nedeľu v mesiaci po obede o
SPOLOK
SV.
ho1*
dine v osadnej sieni sv. Alžbety ná
North Haseltine Ave.
Všetky dopisy treba sasielat' aa
adresu: Andrej J. Hamrák. IM
Iambus Campbell, O.
ANNY, ČÍSLO
B.
Indianola Ave. Maria Huda. Aitn
175 Regent St. Katarína Voloéia*
pokladnička. Poland Manor. Poland,
Ohio. Ľudmila Troy an, doaorkT*
ňa. R. F. D.. Youngstown, O."
Maria Kubina starostkyňs
P. (X*
E. Florida Ave.
SrhAdze sú odbývaná kajldú 8. se
del 'u v meeiaei ikole sv. Cyril*
a Metoda.
OKRESNÝ SBO* SLOVENSKU
LÍOY NA MAHONTNO DOLUfí.
Úrad: Andrej Palenčár predatds*
719 Roxbury Ave.. Tonngstown. O.
Michal J. Bartol. podpredseda, lit
Courtland Ave.. OampbeU. Ô.
Andrej J. Bamroek, tajomník.
IM
Slovenskf letci zablúdili di
Nsmsew,
Lietadlo bratislavského Hr
roklubu, ktorým sú podnika
né cvičné lety pre národiký
let ČSH, zablúdilo na neme
cké územie a pristálo neďft?
leko Vratislavy. Nemecké Vo
jenské úrady s oddielom ú
derníkov lietadlo zadržaly
po kontrole přepustily. Letci,
miesto predseda Eroklubu dr.
Pavlu a dirgent KiriS doplní*
li t)honné látky a vrátili sa
Bratislavy.
i
1
Youngstowimki 81ov«p-
ské Noviny prinášajú nAlmpI
raanitejéie čita«ie o
minHfiiifrfv
04

Kubinovej na Florida Ave.
VfW 181. K. 8. Sokoliek
V Struthers a Lowellville
Michal Kapusta, 21 Moore
St., Struthers.
V Campbell pani Zuzanna
Klučar, 554 Tenney Ave. a
pani Maria Zeč, 173 Reed
Ave.
V Haselton pani Agnes
Hamrak, 108 Columbus Ave.
Na Lansingville panie Baj
toč-Gonda, 2542 Cooper St.
V Hubbard pani Johanna
Petrek.
Vo Warren Jozef P. Seko
z Harmon St.
Rev. M. D. Hiben, kazateľ
24 Woodland Ave.,
Campbell, O.
Dozorcovia chorých: Lpuis Textor,
148 Jefferson 8t., Campbell, O.
Juraj Shranka, 11th St., Campbell.
Ohio.
Úrad: Alžbeta Eperjesl. predsed
kyňa, 113 Jefferson St.. Campbell.
Ohio.— Maria Babinec. zápisnfčka.
380 Robinson Road. Campbell. O.
Maria Bíreš, účtovníčka, 205 Reed
Ave.. Campbell, O. Maria Hovor
skv, pokladníčka, .56 lltb St..
Campbell, Ohio. Zuzanna Klučar,
výbor chorých. 554 Tenney Ay«.
Campbell. O.
Úrad: Andrej Palenčár. predseda
719 Roxburv Ave.. Youngstown. O
Michal J. Bartol. podpredseda. 169
Courtland Ave.. Campbell O.
Andrej J. Ham rock. tajomník. 108
Columbus Ave.. Campbell. O. Pr
Hudík. pokl.. 1614 Belleview Ave.
Vountrstown. O. átefao och man
221 So. Hazel wood A v*.: Jozef
Granchi. 604 Benwoód Ave. Pavel
Roth 212U Connecticut Ave.. Mra
Helena Budaj. 458 Andrews AT*.
ľnungstown. O., dozorcovia.
Jozef S. Schultz & Syn
Prosrramov* výbor: Julia Kruppa.
Maria Martin. Ján Leáko. Anna Pa
laéčak. Maria Topolovgkv Terezia
Yavorskv. Helena Varsro.
ČÍSLO 25. I. K. S. JEDNOTY
V YOUNGSTOWN. OHIO.
747 South Avenue Younfstown, Ohlo N
THC OHIO BELL TELEPHONE CO*
SDRUŽENIE KATOL. SLOV. ŠTU
DENTOV V YOUNGSTOWN. O.
.39 Chestnut St., Strutbers, Ohio.
Andrej Repasky, podpredseda. Í(J6
Broad St., Struthers, Ohio. Jozef
Tkačh, zApisnik, 168 Prospect St.,
Struthers, O. Andrej Galia, úč
tovník, 80 Herman St., P. O. Boa
1301, Struthers, Ohio. Frank Mar
cisak, pokladník, 166 Ridgeway
Struthers, Ohio. Ján Sedlačko,
podúitovaík, Ridgeway St.. Stru
thers, O. Výbor majetku: Jáu
Séavnicky, predseda, 206 Center St..
Struthers, O. Matej Zelinsky, Pint
St., Struthers, O. Ján Yash, fo
land Ave.. Struthers, O. Ján J.
Gura, starosta Ml. Odd. 127 Wilson
St., Struthers, O. Ján Ekoniak,
prdúčt. M. O.. Struthers, O. Ští*
fan Sedlačko, strát, Struthers, O.
rad: Maris Kriápinský, predsed.
kyfla, 1112 E. Indianola Ave., Youngs
town, O. Anna Gejgul, pod reds..
1685 Homewood Ave., Youngstown,
O. Antonia Demočko. účt.. 2527
Taft Ave., Youngstown. O. Anna
Palatal, pokladníčka. 2636 Cooper
St.. Youngstown, O. Maris Pa
chuta. zápisníčka. 2438 Taylor S
Youngstown. O, Docorkyne ma
jetku s chorých: Zuzanna Miáalko.
2675 Hunter Ave.. Youngstown, (X
a Maria Krajkoví č. 1300 Humbnlt
Ave-, Youngstown. O.
Úrad: Ján Basista, predseda, 10)
Haseltine Ave., Campbell O. Je,
zef Seman, podpredseda, 62 Fair*
view Ave., Campbell, O. Ján &
Hassaj. sápisník. 79 Buell Ave.,
Csmpbell, O. Andrej J. Hamrák
účtovník, 108 Columbus Ave., Campu
bell. O. Jozef J. Kukura, poklad
nik, 111 Courtland Av#„ Campbell^
O. Valent Repa^ky, 1. dozoroa
74 Woodlawn Ave., Campbell, O.
Micbal Kozák. 2. dozorca, Boa lt
Haselton Sta., Youngstown, O.
Aniirej Malak. 3. dozorca, 42 Fain
view Ave.. Campbell, O. Ján H07
vauec, starosta Ml. Qdd. Číslo 264^
IKSJ., 78 Woodlawn Ava., Campbell,
Ohio. Výbor chorých: Stefan Bs*f
toi. 165 Courtland Ave., Andrej Qg.
laá Campbell. O.
X. S. I. J.
Maria C. Slifka, predsedkyňa. 426
Lora Ave. Anna Novotný, pod*
predsedkyňa, 404 E. Myrtle Ava.
Agnes Balluck, eápisníčka, 122
Columbus Av«., Campbell. O. f?.
Hudík. pokl.. 1614 Ava^
Youngstown, O. átafsn Joshsaw,
221 80, Hssslwood Av#. Jossf
Granchi, 604 Benwood Av*e. Paval
Roth 2120 Connecticut AT». Mri.
Helena Budaj, 458 Andrews
Youngstown, O., dozorcovia.

xml | txt